Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri"

Transkript

1 SDAS MEDYA Akademik Grda 6(2) (2008)7-12 Aragtrrma Makalesi / Research Paper xry l Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri 6zet Aslrhan OfUiROOVEN', Taner BAYSAL' 'Ege Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, Grda Mrihendisli$i Anabilim Dalr, Bornova, izmir 'Ege Universitesi, Mrihendislik Fakultesi, Grda Miihendisli$i Bo[imu, Bornova, izmir E-posta : Bu galrgmada nar suyu tiretimde kabuklu ve kabuksuz presleme ile geleneksel rsrtma teknigine alternatif olarak mikrodalga rsrtma uygulamasrnrn bazr kalite ozellikleri r.izerine etkilerinin belirlenmesi amaglanmrgtrr. Bu amagla: (1) nar meyveleri dort pargaya ayrrlara kabuklarryla preslenmig (NKP) ve (2) kabuklann elle uzaklagtrrrlmasr sonrasrnda taneleri (NTP) preslenmigtir. Durultma iglemi uygulanan her iki gruptaki orneklere mikrodalga (10, 20 ve 30 sn) rsrtma ve geleneksel rsrtma (90'C, '1.5 dakika) uygulamalarr yaprlmrgtrr. Orneklerin peroksidaz aktivitesi, ph de$erleri, toplam fenolik madde, toplam antosiyanin, renk (L*, AE, AC), toplam ve invert geker igerikleri incelenmigtir. Sonuglara gore igleme yontemi agrsrndan enzim aktivitesi, antosiyanin igeri$i, toplam geker, AE ve AC de$erleri arasrnda fark bulunmazken; toplam fenolik madde, ph, invertgekerve L*de$eri uzerine iglemeyonteminin etkili oldugu belirlenmigtir. lsrl iglem uygulamalarrnrn antosiyanin ve AE, AC degerleri lizerin etkili oldugu ancak enzim, fenolik madde, ph, toplam geker, invert geker ve L* de$eri uzerine bir etkisinin olmadr$r belirlenmigtir. Kabuksuz presleme ile nar suyu veriminde o/o7.28'lik verim artrgr saglanabilece$i ve mikrodalga rsrtma tekniginin geleneksel rsrtma teknigine alternatif olarak kullan rlabilecek bir yontem oldu$u belirlenmigtir. AnahtarKelimeler: Narsuyu, Presleme, Peroksidaz, Meyvesuyuverimi,Toplamfenolikmadde, rsrtma Effects of Pressing With or Without Peels and the Use of Microwave Heating on Some Quality Characteristics of Pomegranate Juice ABSTRACT The effect of pressing with or without peels and microwave heating on pomegranate juice production was determined. Pomegranate fruits were sliced into quarters, and two process conditions were applied to fruits: (1)fruits were pressed with peels (NKP) and (2) arils alone were pressed without peels (NTP). After the clarification step, samples were either microwaved for 10,20 or 30s or heated conventionally at 90'C for 90s. Peroxidase activities, total phenolics, total antocyanins, color values (L., AE and AC), ph and total and invert sugar contens were determined. nsignificant differences were found among enzyme activities, anthocyanin contents, total sugar contents, AE and AC values whereas the effect of processing conditions on the total phenolics, ph, invert sugar contents and L* color values of pomegranate juices samples were significant. The type of heat application exhibited no significant effect on anthocyanin contents, AE and AC values; howevever, changes in enzyme activities, total phenolicontents, ph, total and invert sugarcontents and L* colorvalues of the samples were significantly different. The results indicated that NTP press could increase fruit juice yield by 7.28%, and microwave heating could be alternative to conventional heating. KeyWords: Pomegranate juice, Pressing, Peroxidase, Juice yield, Total phenolics, Microwave heating GiRig Nar (Punica granatum), Lythraceae familyasrndan rlrman iklimlerde ozellikle Anadolu ve iran'da yetigtirilen bir meyve turudrlr t1l Trirkiye'de Akdeniz, Ege ve GUneydo$u Anadolu Bolgelerinde yo$un olarak yetigtirilmektedir. Trirkiye'de 2005 yrlr Meyve Suyu Endustrisi Dernegi (MEYED) verilerine gore 17.6 bin ton nar meyvesi meyve suyu ve konsantresine iglenmigtir [2]. Ulkemizde son yrllarda dikilen nar fidanr sayrsr ve ttiketici talepleri dikkate alrndrgrnda bu miktartn onlimllzdeki yrllardartt gosterecegi drlgunrilmektedir. Nar suyu antosiyanin ve di$er fenolik maddeler ile askorbik asit gibi biyoaktif bilegenler agrsrndan zengin bir

2 A. Demirdoven. T. BavsalAkademik Grda 6(2) (2008) kaynaktrr [3]. Nar suyunun ph de$eri ; toplam asitligi g/l; suda gozrinrir kuru madde igeri$i % '16-19; indirgen geker miktan g/l ve toplam geker g/l olarak belirtilmektedir [4]. Ayrrca nar meyvesi igerisinde polifenol miktarr % 'tir. Bu polifenoller antosiyanin ve farklr polifenolik asitlerden olugmaktadrr [5]. Toplam fenolik madde igeriqi mg/l olarak zifade edilmektedir [6]. Narrn rengi de$igik gegitteki antosiyanin pigmentlerine gore agrk pembeden koyu mora kadar de$igmektedir ve nar mg/l arasrndantosiyanin igeri$ine sahiptir [7]. Antosiyanin igeri$i yliksek olan nar, siyah uzum ve vigne gibi meyvelerden meyve suyu riretiminde yuksek srcaklrklarda rsrl iglem uygulamalarr rirunun duyusal ozellikleri ile renk ve besin degerinde bazr olumsuz degigimlere neden olmaktadrr. Ulkemizde sanayi olgekli uretimi giderek artan nar suyu Llretiminde yuksek srcaklrklarda rsrl iglem uygulamasrnrn yarattr$r olumsuzluklarr ortadan kaldrrmaya yonelik alternatif teknikler arasrnda mikrodalga rsrtma yontemi de yer almaktadrr. Ayrrca nar meyvesinde bulunan kabuk ve kabuk uzantrlarrnrn pres uygulamasrnda yarattr$r olumsuzluklan ortadan kaldrrmaya yonelik galrgmalara gereksinim duyulmaktad rr. Bu galrgmada nar suyu uretimde kabuklu ve kabuksuz presleme ile geleneksel rsrtma tekni$ine alternatif olarak mikrodalga rsrtma uygulamasrnrn bazr kalite ozellikleri uzerinetkilerinin belirlenmesi amaglanmrgtrr. MATERYALVEYoruTCM Materyal Ege Bolgesinde Liretilenarlar yerel bir pazardan temin edilerek plastik kasalar igerisinde Ege Universitesi Mrlhendislik Fakultesi Grda Mrihendisli$i Boltimti pilot igletmelerine tagrnarak bekletilmedenar suyu riretimi amacryla kullanrlmrgtr r. Yiintem Nar suyu iiretimi: Yrkama igleminden gegirilenarlar iki gruba ayrrlmrgtrr. ilk grupta butlin haldeki nar meyvesi brgakla birkag pargaya bolundukten sonra; ikinci gruptaki meyveler ise kabuklarrn uzaklagtrrrlmasr sonrasrnda elle danelenerek bekletilmeden preslenmigtir. Her iki yontemle elde edilen nar sularr santrifrijden (1500 devir/dakika) geqirildikten sonra 40'C'de pektolitik enzim ilavesiyle depektinizasyon iglemine tabi tutulmug ve ardrndan aynr srcaklrkta jelatin durultmasr gergeklegtirilmigtir. Durultma sonunda filtre edilerek elde edilen berrak meyve sularr mikrodalga rsrtma ve geleneksel rsrtma yontemleri ile rsrl igleme tabi tutularak ($ekil 1) rsrtma tekniklerinin ve igleme kogullarrnrn nar sularrnrn bazr fiziksel ve kimyasal kaliteleri tizerinetkileri belirlenmeye galr grlmrgtrr. Pargalama (Kesme) v pres Y Santrifui lni't--+ Durultma Jetaltn _v l-rltrqsyon,1 J BerraK Nar s'yu \ Geleneksel lsrtma lsltma (10,20,30 sn) (90"C/1.5 dak) Nar Y Yrkama Berrak Nar,.,z SuVu 1 Geleneksel lsrtma lsrtma (10,20,30 sn) (90.C/1.5 dak) $ekil 1. Nar suyu riretimi ve rsrl iglem uygulamalarr: (A) NKP grubu (kabuklu pres); (B) NTP grubu (dane pres) Presleme amacryla Karl Kolb (WestGermany) marka laboratuvar tipi pres kullan rlmrgtrr. Baglangrg pres basrncr 5 kn (5 dakika) ve son pres basrncr 20 kn (5 dakika) olarak uygulanmrgtrr. Her bir presleme igleminde 500 g ornekle galrgrlmrgtrr. Durultm agamasrnda bulanrk nar sularr 100'er ml'lik hacimlerde; altr farklr mezurde 40c'lik su banyosuna alrnmrg ve meztirlere artan miktarda (0.25; 0.50; 0.75; 1.00; 1.25; 1.50 ml) %0.5'lik pektolitik enzim eklenmig ve karrgtrrrlmrgtrr. Enzimin pektini pargalama duzeyini belirlemek amacryla 15 dakika arayla alkol testi uygulanmrgtrr. Uygun jelatin miktarrnr bulmak amacryla; belirlenen dtizeyde enzim igeren nar sularrna artan miktarlarda (0.25; 0.50; 0.75;1.0O;1.25;1.50 ml) %0,5'lik jelatin ilave edilerek en srkr tortu ve maksimum berraklrk gosteren doz seeilmigtir. lsll iglemler: rsrtma igleminde berrak meyve suyuna 50 ml'lik hacimlerde 10, 20 ve 30 sn stireyle mikrodalga (2450 MHz,700 W, Vestel Goldstar, ER 535 MT) rsrtma uygulamasr yaprlmrg ve uygulamalar sonrasrnda srrasryla orneklerin 10 sn'de 60'C, 20 sn'de 75"C ve 30 sn'de 90'C'ye ulagtrklarr saptanmrgtrr. Geleneksel rsrtma (pastorizasyon) igleminde berrak nar sularr 50 ml hacimler halinde 90C'ye rsrtrlmrg ve bu srcaklrkta 1.5 dakika tutulmugtur. rsrtma ve geleneksel rsrtma uygulamalarr 5 Cm gaplr plastik (mikrodalga uygulamasrna uygun), kapaklr kaplar igersinde gergeklegtirilmigtir. lsrl iglem uygulamalarr sonrasrnda trim ornekler buzlu su banyosu igersinde hrzlr bir gekilde +4"C'ye so$utulmug ve analiz suresine kadar bu srcakl rkta tutulmustur. > Daneleme prves Kabuklarrn Avrrlmasr + Santrifrli Fnzim- V :":'::' +Durultma Jerarn Fittrtyon +

3 A. Demirdoven. T. BavsalAkademik Grda 6(2) (2008) * {i :tr AnalizYilntemleri Orneklerin peroksidaz (POD) aktiviteleri Williams ve ark. [8]; toplam fenolik madde miktarr Franke ve ark. [9]; toplam antosiyanin miktarr Glassgen ve ark. [10]'da belirtilen spektrofotometrik yontemlerle; geker tayini (Layne-Eynon yontemi) ve ph Cemero$lu [11]'de belirtilen yontemlere gore yaprlmrgtrr. Renk olgumleri ise Hunterlab marka ColorFlex Model (CELAB 1Old 65) renk olglim cihazryla yaprlmrgtrr. Belirlenen L-, a-ve b- de$erlerinden AE (renk de$eri) ve AC (renk yo$unlu$u) degerleri hesaplanmrgtrr [12]. Orneklere ait istatistiksel de$erlendirme igleme yontemi ve rsrl iglem uygulamalarr arasrndaki farkr belirlemek amacryla tesadrif parselleri deneme planrna gore (p<0.05) SPSS (SPSS, 2001) paket programr kullanrlarak yaprlmrgtrr [13]. Ttim uretim ve analizler iki tekrarve tig paralelliolarak yurlitulmugttir. SONUQLARveTART$MA Uretile nar sularrnrn oresleme sonrasr verimleri NKP orneklerinde %43.53; NTP grubunda ise oh46.70 olarak belirlenmigtir. Kabuklarr uzaklagtrrrlarak preslenen narlardan; kabuklarr ile preslenenlere gore o/o7.28 daha fazla nar suyu elde edilmigtir. Degigik kaynaklarda nar sularrnda meyve suyu veriminin %35-55 oranrnda degigti$i belirtilmektedir t6, 141. Ayrrca durultma kogullarrnr belirlemek amacryla yaprlan denemelerde depeknizasyon igleminin 30 dakikada gergeklegmesi igin 100 ml pektinaz enziminin (1000 litre nar suyu) her iki grup iginde yeterli oldu$u bulunmugtur. Berraklagtrrma amacryla kullanrlan jelatin miktarr ise NKP grubunda 150 g/ 1000 litre, NTP grubunda ise 125 g/1000 litre nar suyu olarak belirlenmigtir ve bu agama igin 50 dakikalrk stlre uygun bulunmugtur. Taneleri preslenen orneklerde fenolik madde miktarrnrn az olugu daha az jelatin kullanrmrnr gerektirmektedir. Ayrrca yapr lan gal rgmalarda kullanrlan fazla miktardaki jelatinin rsrl iglem sonrasrndaki renk kayrplannr arttrrdr!r belirtilmektedirve bu nedenlen az jelatinle sa$lanmrg durultma denemelerinin esas alrnmasr zorunlu bulunmaktadrr [15]. Ayrrca durultma iglemi literatr.lrde nar igin onerilen (1000 g/1000 litre) jelatin miktarrnrn altrnda tespit edilmigtir [1]. NKP orneklerinin baglangrg peroksidaz aktiviteleri ile NTP orneklerinin enzim aktiviteleri presleme sonrasrnda " ve ' (abs/dak/ml) olarak saptanmrgtrr. Durultma iglemi sonrasrnda NKP orneklerinde kalrntr enzim aktivitesi %55.5; NTP orneklerinde ise %65.0 olarak belirlenmigtir (Tablo 1). lsrl iglem uygulamalarr sonrasrnda ise kalrntr enzim aktivitelerinin %8.5 ile %19.5 arasrnda degigti$i bulgulanmrgtrr. igleme yontemleri ve rsrl iglem uygulamalarr sonrasrnda belirlenen enzim aktiviteleri arasrndaki farkrn istatistiksel olarak onemli olmadr$r bulgulanmrgtrr. Ancak durultma uygulamasrnrn etkisinin enzim aktivitesini azalttrgr belirlenmigtir. Polifenoloksidaz, peroksidaz ve glikozidaz enzimlerinin antosiyaninleri tahrip etmeleri nedeniyle antosiyanince zengin grdalarda renk kayrplarrna neden olduklarr belirtilmektedir [5]. Tablol. Nar suyu orneklerine ait peroksidaz (POD) aktiviteleri* 6rnek Pres sonrasrbulan rk Berrak NKP POD akt. (abs/dak /ml) Kalrntr enzrm aktivitesi (o/.\ NTP POD akt. (abs/dauml) 60.0x a 66.6x10 a Kahntr enzim aktivitesi (o/n\ 33.3x10'3 b x 10-3 b sn 5.3xl O-3 b x10-3 b sn 6.0x10-3 b x10-3 b ' sn 3 6.6x10 b 1' x10'3 b Geleneksel 90'c x10-3 b x10-3 b 8.50 dak. *: Farklr harfler p<0.05 onem seviyesinde iglemler ve uygulamalar arasr ndaki farklr lr klarr ifade etmektedir. Tablo 2. Nar suyu orneklerine ait ph degerleri" Ornekler NKP NTP Pres sonrasr-bulanrk a b Berrak a 3.56'1 b Mikrodaloa-30 sn a b Mikrodaloa-20 sn a b Mikrodaloa-10 sn a b Geleneksel-90"C 1.5 dak a b.: Farklr harfler p<0.05 onem seviyesinde iglemler ve uygulamalar arasrndaki farklrl rklarr ifade etmektedir. Qalrgmada orneklerin ph de$erleri arasrnda belirlenmigtir. Tablo 2'de verilen ph de$erlerine gore kabuklu ve kabuksuz presleme agrsrndan ph de$erlerinde belirlenen farklrlrklarrn (LSDoo,=0.034) onemli oldu$u; mikrodalga rsrtma ve geleneksel rsrtma uygulamalarrnrn ise ph de$erlerinde istatistiksel olarak fark yaratmadr$r belirlenmigtir. Literaturde nar suyunun ph de$eri olarak belirtilmektedir [4]. Durultma uygulamasr sonunda nar suyunun ph de$erinin yrikseldi$i ancak bununla beraber antosiyanin konsantrasyonun da dustugii gorril mektedir. Bu dugtigrin antosiyaninlerin ph degerlerindeki degigimden etkilenmesine ba$lr oldu$u ve antosiyanin miktannrn bu gekilde azalmasrnrn eklenen jelatinin bazik karakterli olmasrndan kaynaklandrgr belirtilmektedir [1]. Ayrrca ph de$eri lizerine benzer etki di$er galrgmalarda ifade edilmektedir [1, 16]. Orneklere ait toplam antosiyanin igerikleri Tablo 3'de verilmigtir. Baglangrg antosiyanin igerikleri kabuklu preslenen orneklerde mg/100m1, taneleri preslenen orneklerde mg/100m1 olarak belirlenmigtir. Durultma ve rsrl iglem uygulamalarr sonrasrndantosiyanin igeriklerinde NKP orneklerinde %25-36; NTP orneklerinde ise o/o54-57 oranrnda kayrplar

4 A. Demirdoven, T. BaysalAkademik Grda 6(2) (2008) gortilmektedir. igleme ve rsrl iglem uygulamalarr arasrnda istatistiksel bir farka rastlanmamrgtrr. Ancak durultma igleminin yarattr$r fark (LSD0 o,=0.028) onemli bulunmugtur. LiteratLirde antosiyanin igerigi rizerine igleme yonteminin fark yaratmadr$r belirtilmekte [16] ve durultma uygulamasr ile nar suyunun antosiyanin konsantrasyonun da dtistri0u ifade edilmektedir [1]. Benzer gekilde NKP grubu orneklerde durultma sonrasl %25, NTP grubu orneklerde ise %55 antosiyanin kaybr gorlilmektedir. Orneklerindeki bu kaybrn ph degerindeki artrgtan kaynaklandr$r dugrjnulmektedir. Nar suyunun mg/100 ml arasrndantosiyanin igerigine sahip oldu$u ifade edilmektedir [7]. Tablo 3. Nar suyu orneklerinin toplam "antosiyanin"(mg/1 00ml) igerikleri* Ornek NKP NTP Pres sonrasr-bulanrk a b Berrak a b Mikrodalqa-30 sn a b Mikrodalqa-20 sn a b Mikrodaloa-10 sn a b Geleneksel-90'C 1.5 dak a b *: Farklr harfler p<0.05 onem seviyesinde iglemler ve uygulamalar arasrndaki f arklrl rklafl ifadetmektedir. Orneklere ait toplam fenolik madde igerikleri Tablo.4 de gorrildri$ri gibidir. NKP grubu orneklerde presleme sonrasr toplam fenolik madde igeri$i ppm, NTP grubu orneklerde ise ppm olarak tespit edilmigtir. Sadece taneleri preslenen nar ornekleri presleme sonrasrnda kabuklarr ile preslenen orneklere gore daha az (%17) fenolik madde igermektedirler. Taneleri preslenen orneklerde fenolik madde miktarr beklendigi uzere daha azdrr. Kabuklu presleme srrasrnda kabuktan ve kabuk uzantrlarrndan meyve suyuna yo$un bir fenolik madde gegigi olmaktadrr. Bu durum farklr kaynaklarda ifade edilmektedir [15]. Ayrrca durultma sonrasrnda her iki ornek grubunun fenolik madde igeriklerinde azalma belirlenmigtir. igleme kogullarrnrn toplam fenolik madde igerigi uzerine etkisi istatistiksel olarak onemli (LSDo o.=0.00) bulunmugtur. lsrl iglem uygulamalarrnrn ise fenolik madde igerikleri uzerin etkileri istatistiksel olarak onemli bulunmamrgtrr. Onceki aragtrrmalarda nar suyunun toplam fenolik madde igeri$i mgl olarak ifade edilmektedir [6]. Tablo 4. Nar suyu orneklerinin toplam fenolik madde (ppm) igerikleri. Ornek NKP NTP Pres sonrasr-bulanrk a b Berrak a b Mikrodalqa-30 sn a b Mikrodaloa-20 sn a b Mikrodaloa-10 sn a b Geleneksel-90 "C 1.5 dak a b p<0.05 onem seviyesinde uygulamalar arasrndaki farklrl rklafl ifade etmektedir. Tablo 5. Nar suyu orneklerinin toplam ve invert geker igerikleri (g/100 ml)- Ornekler Pres sonrasrbulanrk T. geker NKP nvert SEKCT T. geker NTP 10.11a 9.94 a a b Berrak b a b 9.07 b 30 sn a a a 9.97 b 20 sn ab a ab b 10 sn a a a b Geleneksel 90'C-1.5 dak ab a ab b ": Farklr harfler p<0.05 onem seviyesinde iglemler uygulamalar arasrndaki farklrl rklarr ifade etmektedir. NKP orneklerinde toplam geker igerikleri g/100 ml; NTP orneklerinde ise g/100 ml olarak belirlenmigtir.(tablo 5) invert geker igerikleri ise g/100 ml NKP grubu orneklerde; g/100 ml NTP orneklerinde tespit edilmigtir. igleme yontemleri bakrmrndan orneklerde belirlenen farklrlrgrn toplam geker iqeri$inde onemli olmadl$l ancak invert geker igeri$inde istatistiksel olarak onemli (LSDo.=0.040) oldu$u bulgulanmrgtrr. lsrl iglem uygulamalarrndaki de$igimin ise toplam ve invert geker igin istatistiksel bir farka neden olmadr$r belirlenmigtir. Miguelve ark. [16]iki farklr ekstraksiyon yontemiyle (tanelerin preslenmesi ve kabuklu pres) elde ettikleri nar sularrnrn toplam geker igeriklerinde farklrlrk olmadr!rnr belirtmiglerdir [16]. LiteratLir verilerine gore nar suyunda toplam geker g/l ve indirgen geker miktarr ga olarak belirtilmektedir l4l Qalrgmada elde edilen sonuglarrn literatlirde verilen de$erlerden drigtik Qrkmasrnrn kullanrlan gegitten kaynaklandrqr drigunulmektedir. Tablo 6. Nar suyu orneklerine ait renk degerleri- (L., AC) L* dederi NKP NTP Pres sonrasrbula nrk 4.16! i0.09 Berrak 2.11! Mikrodaloa-30 sn Mikrodaloa-20 sn 0.66r !0.03 Mikrodalqa-10 sn ',l 4.13!0.04 Geleneksel 90'C-1.5 dak AC deqeri Mikrodalqa-30 sn 3.14 b 7.66 b Mikrodalqa-20 sn 4.34 b 7.76 b Mikrodaloa-10 sn 4.51 b 5.43 b GeleneKsel 90'C-1.5 dak 4.77 a 2.77 a.: Farkh harfler p<0.05 onem seviyesinde iglemler uygulamalar arasrndaki farklrl rklarr ifade etmektedir. AT

5 V A. Demirdoven, T. Baysal Akademik Grda 6(2) (2008) 10 8 'c 6 :o. o4! lrl 2 ilh 0 Mrkrodalga- 30 sn N{ikrodalga- l0 sn \'likrodalga- () sn (iu'lcnckscl r NKP NTP $ekil 2. Nar suyu orneklerine aitae renk degerleri Orneklere ait renk de$erlendirmeleri Tablo 6'da, $ekil 2'de veresim 1 'de verilmigtir. AE ve AC de$erlerinin hesaplanmasrnda berrak nar sularreferans ornek olarak segilmigtir. NKP orneklerigin referans renk de$erleri L*=2.11; s*= 5.93; b*=0.85; NTP orneklerigin ise L*=2.93i a*=7.24; b*=1.56 olarak belirlenmigtir. Her iki ornek grubunda da durultma iglemi sonrasrnda L.(parlaklrk) de$erlerinin yaklagrk %50 azaldrqr bulgulanmrgtrr. L. de$eri rizerine igleme yontemleri arasrndaki farkrn onemli oldu$u (LSDo.=0.018) ancak rsrl iglem uygulamalarr arasrnda fark olmadrgr tespit edilmigtir. Ayrrca igleme kogullarrnrn AE ve AC degerleri uzerine istatistiksel bir farka neden olmadr$r belirlenmigtir. lsrl iglem uygulamalarr agrsrndan AE (LSDoo.=0.048) ve AC (LSD.ou=0.042) de$erlerindeki degigimlerin onemli oldugu gorrilmektedir. NKP ve NTP ornek gruplarrnda geleneksel rsrtma uygulanan nar sularrnrn AE ve AC de$erleri mikrodalga rsrtma uygulanan orneklere gore farklrlrk gostermektedir. NKP grubu orneklerde geleneksel rsrtma uygulanan orneklerdeki renk de$eri (AE) 5.05; mikrodalga uygulanan orneklerde ise arasrnda bulunmugtur. Bu grupta mikrodalga rsrtma uygulanan orneklereferans meyve suyuna renk bakrmrndan daha yakrn bulunmugtur. NTP grubu orneklerde ise geleneksel rsrtma uygulanan nar sularrnrn AE degeri 3.2 olarak tespit edilmigtir; mikrodalga rsrtma uygulanan orneklerde ise bu de$erler arasrnda degigmektedir. Bu grupta geleneksel rsrtma uygulanan ornekle referans meyve suyuna renk bakrmrndan daha yakrn bulunmugtur. Orneklerin renk yogunluklarr (AC) da renk de$erlerindeki gibi farkl r r klar gostermekted ir. Antosiyanin igerigi yu ksek grdalarda; pigment yo$unlugu arttrkga kroma (AC)degeri artmakta ve renk koyulagtrkga AC de$eri azalmaktadrr [5]. NKP grubu orneklerde 30 sn sureyle mikrodalga rsrtma uygulanan orneklerle; NTP grubu orneklerde 90"C'de geleneksel rsrtma uygulanan orneklerin renkleri di$er orneklere kryasla daha koyu bulunmugtur. Literaturde rsrtma uygulamasrnrn renk kaybrnr arttrrdr$r ifade edilmektedir [7]. (b) Resim 1.a) Kabuklarr ile preslenmig nar suyu (NKP) ornekleri; b) Taneleri preslenmig nar suyu (NTP) ornekleri [Soldan saqa: Pres sonrasr, Durultma sonrasr, Geleneksel lsltma sonrasr, (10,20,30 sn)l sonuq iki farklr igleme yontemiylelde edilen nar sularrnrn presleme sonrasr meyve suyu randrmanr taneleri preslenen orneklerde, kabuklarryla preslenen orneklere gore yaklagrk o/o7.3 dahafazla bulunmugtur. Ancak igleme yontemleri agrsrndan enzim aktivitesi, antosiyanin igeri$i, toplam geker, AE ve AC de$erleri arasrnda fark bulunmazken; fenolik madde, ph, invert geker ve L* de$eri lizerine igleme yonteminin etkili oldu$u belirlenmigtir. Kabuklarrn uzaklagtrrrlmasr sonrasrnda yaprlan presleme igleminin meyve suyuna fenolik madde gegisini azaltacalt ve durultma igleminde avantaj sa$layacagr dugtintilmektedir. Fakat nar meyvesinin yaprsrna ba$lr olarak kabuk ve tanenin birbirinden ayrrlmasrnr sa$layacak endustriyel olgekte daneleme makinelerine ihtiyag duyulmaktadrr. Uygulanan rsrl iglem kogullarrnrn ise antosiyanin, AE ve AC de$erleri uzerine etkili oldu$u ancak enzim, fenolik madde, ph, geker ve L* de$eri rlzerine bir etkisinin olmadrgr ve mikrodalga rsrtma tekniginin geleneksel rsrtma teknigine alternatif olarak kullanrlabilecek bir yontem oldu$u belirlenmigtir. Ancak uygun mikrodalga rsrtma suresinin segimi igin nar sulannrn depolanmalarr srrasrnda olugabilecek fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal degigimlerin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrrca nar suyu Liretiminde kabuklu presleme ile danelenerek preslemenin ve mikrodalga rsrtmanrn yarattrgr etkilerin duyusal ve mikrobiyolojik yonleriyle de incelenmesinin faydalr olaca$ r dugrinril mekted ir.

6 A. Demirdoven, T. Baysal Akademik Grda 6(2) (2008) Tegekktir: Glda Muh. Didem ncekara ve Grda Muh. Gizem Qagla Gurprnar'a galrgmanrn yurtittilmesindeki yard r mlarr igin tegekkurlerimizi sunanz. KAYNAKLAR ['l]vardin, H., Fenercioglu, H., Study on the development of pomegranate juice processing technology: clarification of pomegranate juice. Nahrung 47(5): [2] Anonim, Erigim Tarihi: Temmuz [3] Anonim, Erigim Tarihi: Temmuz [4] Poyrazo$lu, E., Gokmen,V., Artrk, N., Organic acids and phenolic compounds in pomegranates (Punica granatum L.)grown in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis 15: [5] Wrolstad, R.E., Dursta, R.W., Lee, J., Tracking color and pigment changes in anthocyanin products. Trends in Food Sc i. Te ch. 16(9\: [6] Cemero$lu, 8., Karadeniz, F.,2001. Meyve ve Sebzelerin Bilegimi ve SoQukta Depolanmalan. Grda Teknolojisi Dernegi Yayr nlarr No:24, Ankara. [7] Maskan, M., Production of pomegranate (Punica granatum L.) juice concentrate by various heating methods: colour degradation and kinetics. J. Food Engineering 72: [B] Williams, D.C., Lim, M.H., Chen, A.O., Pangborn, R M Whitaker, J.R., Blanching of vegetables forfreezingwhrcr indicator enzyme to choose. Food Techol. 40: [9] Franke, S., Chless, K., Silveria, J.D., Robensam, G., 20O{ Study of antioxidant and mutagenic activity of different orarqe juice. Food Chem. 88: [10] Glassgen, W.E., Wray, V., Dieter, S., Metzger, J.W., Sertz H.U, Anthocyanins from cell suspension cultures ol D a u cu sca rota. Pyhtoc h e m i stry 13(5): [11] Cemero$lu, B., Gtda Analizleri. Grda Teknolqe Derne$i Yayr nlarr No:34, Ankara. [12] Kramer, A., Twigg, B. A., Quality Control forthe Fm lndustry, Vol.: 1,3th Edition. TheAvi Publishing Company nc Connecticut, USA. [13] SPSS, SPSS lstatistiksel Paket Programr Versiyon Chicago, USA. [14] Cemero$lu, B., Artrk, N., Erbag., S., Gewinnung von Granatapfelsaft und seine Zusammensetzung. F/riss. Obsr 59(6): [15] Cemeroglu. B Nar Suyu Uretim Teknolojisi Uzerinde Aragtr rmalar. A. U. Ziraat FakLiltesi Yayr nlarr : 664. A.U. Basrmevr. Ankara, 71 s. [16] Miguel, G.A., Dandlen, S., Antunes, D., Neves, A., Martins D., 2004, The effect of two methods of pomegranate (Punica granatum t) juice extraction on quality during storage at 4"C. J. Biomed ici ne & Biotech nol. (5): KONeiig 01 Nisan 2007 Dryuru iiii:ontemcxwitri BGkan prci. *. L xac. rnu<iaeru 01Effi 15 Kasrm A, tt 2W am m tin tiscm tgin 3m mn ' - ' - 01 kn?008 E* nk 1rQhd$ t ": Nisrn:&*.. t.:qiyutu {Kongre prq mhrn 01 kf 1ll*.diinrs Mr bruufri Eh sm t#h, 2' Mry-6, xo.{c r_} K TAP isrervle ADRES Fevzipaga Blv. Qelik ig Merkezi No:162 Kat:3 D:302 Qankaya / izmir Tel: Fax:

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

iglenmig Uztim Qekirdegi Tozu ilavesinin Lokum Benzeri Bir Uruinrin Toplam Fenolik Madde igerigi ile Antioksidan Aktivitesi Uzerine Etkisi

iglenmig Uztim Qekirdegi Tozu ilavesinin Lokum Benzeri Bir Uruinrin Toplam Fenolik Madde igerigi ile Antioksidan Aktivitesi Uzerine Etkisi Akademik Grda 7(5) (2009) 56-61 Research Note / Aragtrrma Notu iglenmig Uztim Qekirdegi Tozu ilavesinin Lokum Benzeri Bir Uruinrin Toplam Fenolik Madde igerigi ile Antioksidan Aktivitesi Uzerine Etkisi

Detaylı

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA @ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 21-30 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Ankara'da Farkh Sosyo-Ekonomik Diizeylerdeki 14-15 Yag Grubu O$rencilerin Beslenme

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Mikrodalga Uygulamasının Kırmızı Üzüm Suyunun Antosiyanin İçeriği ile Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Mikrodalga Uygulamasının Kırmızı Üzüm Suyunun Antosiyanin İçeriği ile Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Akademik Gıda ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 14(4) (2016) 356-361 Araştırma Makalesi / Research Paper Mikrodalga Uygulamasının Kırmızı Üzüm Suyunun

Detaylı

FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ Mehmet AKBULUT 1, Çetin ÇEKİÇ 2 Hacer ÇOKLAR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Böl.

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Berrak Limon Suyu Üretimi Aşamalarında Bazı Mineral Madde Bileşenlerinin Belirlenmesi

Berrak Limon Suyu Üretimi Aşamalarında Bazı Mineral Madde Bileşenlerinin Belirlenmesi Akademik Gıda ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 13(1) (2015) 42-46 Araştırma Makalesi / Research Paper Berrak Limon Suyu Üretimi Aşamalarında Bazı

Detaylı

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ ANADOLU, J. of AARI 7 (1) 1997, 91-97 MARA BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Detaylı

ffiryilda SIDAS MEDYA Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I rs t n r n Arttlrr lmast na Yiinel ik Uyg u lamalar

ffiryilda SIDAS MEDYA Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I rs t n r n Arttlrr lmast na Yiinel ik Uyg u lamalar o SIDAS MEDYA ffiryilda Grda Bilimi vs Teknolojisi Dergisl Akademik Grda 6(6) (2008) 28-37 Derleme Makale / Review Paper 6zer Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme

Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Akademik Grda 7(5) (2009) 37-43 Derleme Makale / Review Paper Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Hilal lglero$lu, Melike Sakin, Figen Kaymak-Ertekin Ege Universitesi, M0hendislik Fakr.iltesi,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Antosiyanin İçeriği (mg/l)

Antosiyanin İçeriği (mg/l) Doç. Dr. H. Ali GÜLEÇ Araş. Gör. Kadir ÇINAR Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü TEPKİME KİNETİĞİ SORU SETİ-1 1. 160 mg/l düzeyinde antosiyanin içeren vişne suyunun 80 C da sabit sıcaklıkta ısıtılması

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE. : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE. : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi Proje Konusu : Lisansüstü Öğrenciler için Araştırma Desteği : 13L4343003 : Prof.

Detaylı

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri a SIDAS MEDYA *1, a A'(ADEK' I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35 Derleme Makale / Review Paper Konya Kiiflii Peyniri K. Kaan Tekingen', M. Ali Cebirbay', Mehmet Elmal13

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

@IDA SIDAS MEDYA. Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler. Ozer

@IDA SIDAS MEDYA. Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler. Ozer SIDAS MEDYA @IDA Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 47-52 Derleme Makale / Review Paper Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler Ummtigtilstim Erdo$an',

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 6zet Akademik Grda 6(1) (2008) 23-27 Derleme Makale / Review Article Grda Endiistrisinde Kullanrlan Tatlandrncrlar Saime xu)axxouurler, Osman TAg Gazi

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM HAcETTEpT Uru ivrnsiresi "Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Biligsel Bozukluk Hastalan ire saghktr yagh Bireyler igin oyun Tiirii Bilgisayar DestekliBiligsel Egzersiz Programr (obep) Geligtirme Qahgmasr,,

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Öküzgözü Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Antosiyanin ve Genel Bileşimleri Üzerine Yöre Etkilerinin Saptanması

Öküzgözü Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Antosiyanin ve Genel Bileşimleri Üzerine Yöre Etkilerinin Saptanması Öküzgözü Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Antosiyanin ve Genel Bileşimleri Üzerine Yöre Etkilerinin Saptanması Haşim Kelebek a, Ahmet Canbaş b, Serkan SELLİ b, Turgut Cabaroğlu b a Adana

Detaylı

Kan Portakalı Suyunun Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Işık, ph, Depolama Sıcaklık ve Süresinin Etkisi

Kan Portakalı Suyunun Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Işık, ph, Depolama Sıcaklık ve Süresinin Etkisi Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (1-9) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet

ryfilna SIDAS MEDYA Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri ile llgili Bir Qahgma 6zet SDAS MEDYA ryfilna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 13-20 Aragtrrma Makalesi / Research Paper g Obez Hastalann Grda Gi.ivenli$i Konusundaki Bilgi Di,izeyleri ve Giiriigleri

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Bu birim de$er esas altnarak deler tespitine iligkin yaprlan hesaplamalar agalrder

Bu birim de$er esas altnarak deler tespitine iligkin yaprlan hesaplamalar agalrder yaprlan tespitler r5{rnda deferleme konusur gayrimenkullerin D-130 Karayoluna (Izmit- Yolu) yakrn konumu, btiytiklii[i.i, ytik vinglerirre sahip olmasr ve yaprsal ozellikleri dikkate. 23215 No'lu parselde

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

VİŞNE SUYU KONSANTRESİ ANTİOKSİDANLARININ ÜRETİM VE DEPOLAMA SÜRESİNCE DEĞİŞİMLERİ

VİŞNE SUYU KONSANTRESİ ANTİOKSİDANLARININ ÜRETİM VE DEPOLAMA SÜRESİNCE DEĞİŞİMLERİ GIDA (2016) 41 (4): 213-220 doi: 10.15237/gida.GD15069 Araflt rma/research VİŞNE SUYU KONSANTRESİ ANTİOKSİDANLARININ ÜRETİM VE DEPOLAMA SÜRESİNCE DEĞİŞİMLERİ Aslıhan Demirdöven*, Elçin Erceyes, Özgür Erceyes

Detaylı

Akdeniz Bölgesi nde yetiştirilen bazı Nar (Punica granatum L.) çeşit ve genotiplerinin organik asit ve şeker kompozisyonu*

Akdeniz Bölgesi nde yetiştirilen bazı Nar (Punica granatum L.) çeşit ve genotiplerinin organik asit ve şeker kompozisyonu* Akademik Ziraat Dergisi 2(1):35-42 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Akdeniz Bölgesi nde yetiştirilen bazı Nar (Punica granatum L.) çeşit ve genotiplerinin organik asit

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Gamze Toydemir ve Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Familya: Rosaceae; Cins: Prunus Vişne kalitesinde

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ Elif ÖZTAŞ 1, Fatma GALİP 2, Ayşe MURATHAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve Süresinin Kırmızı Şarabın (Cabernet Sauvignon) Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve Süresinin Kırmızı Şarabın (Cabernet Sauvignon) Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 8(5) (2010) 12-19 Araştırma Makalesi / Research Paper Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve

Detaylı

MORO KAN PORTAKALININ MEYVE SUYUNA İŞLEMEYE UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ VE ANTOSİYANİN STABİLİTESİ ÜZERİNE IŞIK, SICAKLIK VE ph NIN ETKİSİ

MORO KAN PORTAKALININ MEYVE SUYUNA İŞLEMEYE UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ VE ANTOSİYANİN STABİLİTESİ ÜZERİNE IŞIK, SICAKLIK VE ph NIN ETKİSİ MORO KAN PORTAKALININ MEYVE UYUNA İŞLEMEYE UYGUNLUĞUNUN TEPİTİ VE ANTOİYANİN TABİLİTEİ ÜZERİNE IŞIK, ICAKLIK VE ph NIN ETKİİ Haluk TOKGÖZ Muharrem GÖLÜKCÜ Ramazan TOKER Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Su Analiz Test Kitleri

Su Analiz Test Kitleri Su Analiz Test Kitleri Suda Toplam Sertlik Test Kiti (Titrimetrik) Metod : Test tüpünün 5 ml. işaretli çizgisine kadar test edilecek su ile doldurulur. İki damla MB Indikatör damlatınız. Kapağı kapatılır

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) HATİCE REYHAN ÖZİYCİ YARDIMCI DOÇENT ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ/GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/ E-Posta Adresi

Detaylı

DENEY RAPORU. Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Viskozienin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney) DENEY TARH 3 Mar 2003 Pazaresi AMAÇ Oswald viskozimeresi

Detaylı

rcfn SIDAS MEDYA Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl 6zer

rcfn SIDAS MEDYA Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl 6zer SIDAS MEDYA rcfn Grda Bilimive Teknolojisi Dergisi Akademik Aragtrrma Makalesi / Research Paper Uzun Omtirlii (UHT) Siitlerdeki Antibiyotik Kahntrlannrn Tespitinde Ug Farkh Ticari Test Kitinin Kargrlagtrnlmasl

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK

Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK Yrd. Doç. Dr. Nazlı SAVLAK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 999-00 Y. Celal Bayar Üniversitesi Gıda Müh./Gıda Teknolojisi 00-00 Doktora

Detaylı

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI

ANALİZ / GÖRÜŞ TALİMATLARI SAYFA NO : 1/12 Bölümde çeşitli talepler doğrultusunda yapılacak olan analizler aşağıda listesi verilen referans kitaplarda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Analiz sonuçları, Analiz / Rapor

Detaylı

ffi'-ffifnffi SIDAS MEDYA Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Ozer

ffi'-ffifnffi SIDAS MEDYA Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Ozer SIDAS MEDYA ffi'ffifnffi Grda Bilimive T knolojisi D rgisi Akademik Grda 6(5) (28) 6 11 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Kefir ve Aktcl Yo$urdun Reolojik Davranrglannrn Karakterizasyonu Filiz igier',

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

SIDAS MEDYA. "* *Kt I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi. Kiiflti Grdalar, Mikotoksin ve Aflatoksin ile itgiti Tiiketici Farkrndahgrnrn Belirlenmesi

SIDAS MEDYA. * *Kt I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi. Kiiflti Grdalar, Mikotoksin ve Aflatoksin ile itgiti Tiiketici Farkrndahgrnrn Belirlenmesi SDAS MEDYA ffi'-a "* *Kt Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GdaT(2) (2009) 6-12 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Kiiflti Grdalar, Mikotoksin ve Aflatoksin ile itgiti Tiiketici Farkrndahgrnrn

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 18 Sayı : 3 2008

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978 - Trabzon

ÖZGEÇMİŞ. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978 - Trabzon 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ ÜNVANI ADI SOYADI YAZIŞMA ADRESİ DOĞUM TARİHİ ve YERİ TEL : 0462 3340550 :Yrd. Doç. Dr. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

Renk Maddeleri. Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir.

Renk Maddeleri. Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir. Renk Maddeleri Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir. Klorofiller Klorofil, yüksek bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği yeşil renkli pigmenti

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

ffi lrfa SIDAS MEDYA Meyve ve Sebzelerden Do$al Renk Maddelerinin Ekstraksiyonu 6zet Akademik Gtda 7(4) (2009) 28-34 Derleme Makale / Review PaPer

ffi lrfa SIDAS MEDYA Meyve ve Sebzelerden Do$al Renk Maddelerinin Ekstraksiyonu 6zet Akademik Gtda 7(4) (2009) 28-34 Derleme Makale / Review PaPer O SIDAS MEDYA ffi lrfa Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Gtda 7(4) (2009) 28-34 Derleme Makale / Review PaPer 6zet Meyve ve Sebzelerden Do$al Renk Maddelerinin Ekstraksiyonu Hasan Yrldrz, Eda

Detaylı

MEYVE ve SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

MEYVE ve SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ MEYVE ve SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ PROF.DR.NEVZAT ARTIK Ünite: MEYVE ve SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ (Prof. Dr. Nevzat ARTIK Amaçlarımız; Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Meyve suyu üretimi hakkında genel bilgi

Detaylı

TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Faster Fosforik asit

TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Faster Fosforik asit TOMATO FERTILIZATION PROGRAM Soil Aplication: decar/ 40-60 kg ORGALIG Saplings After Sewing to Soil: Decar Biotech 30. Faster 7-21 Black root CombiSun 200 gr (daily)500 gr Eurofer EDDHA 250 gr Eurofert

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

BAZI OKTOPLOİD VE DİPLOİD ÇİLEKLERİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE MİNERAL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ

BAZI OKTOPLOİD VE DİPLOİD ÇİLEKLERİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE MİNERAL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ BAZI OKTOPLOİD VE DİPLOİD ÇİLEKLERİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE MİNERAL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ Mehmet AKBULUT 1, Çetin ÇEKİÇ 2, Ahmet ÜNVER 1 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TEZ ONAYI Özge TURFAN tarafından hazırlanan "Nar Suyu Konsantresi Üretim ve Depolama Sürecinde Antosiyaninlerdeki Değişimler" adlı tez çalışması 9/7/8

TEZ ONAYI Özge TURFAN tarafından hazırlanan Nar Suyu Konsantresi Üretim ve Depolama Sürecinde Antosiyaninlerdeki Değişimler adlı tez çalışması 9/7/8 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NAR SUYU KONSANTRESİ ÜRETİM VE DEPOLAMA SÜRECİNDE ANTOSİYANİNLERDEKİ DEĞİŞİMLER Özge TURFAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 8 Her hakkı

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Berrak siyah havuç suyu konsantresi üretimi ve antosiyaninlerin ısıl stabilitesi Production of black c

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Berrak siyah havuç suyu konsantresi üretimi ve antosiyaninlerin ısıl stabilitesi Production of black c T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Berrak Siyah Havuç Suyu Konsantresi Üretimi ve Antosiyaninlerin Isıl Stabilitesi Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Mehmet Özkan Proje Numarası

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU. KĠġĠSEL BĠLGĠLER BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri KĠġĠSEL BĠLGĠLER Alev AKPINAR BORAZAN Yrd. Doç. Dr. Kimya ve Proses Mühendisliği Ankara E-Posta alev.akpinar @bilecik.edu.tr

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı S.Seçil Erdoğan Unvan Mühendis Telefon 226-8142520-1287 E-mail seciley@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 04.01.1970 Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Namık

Detaylı

Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi. Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday

Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi. Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday SDAS MEDYA ffiffitm Grda Bilimi ve Teknoloiisi D rgisi Akademik Grda 6(5) (2008) 26-35 Derleme Makale / Review Paper Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

(i) oepuysynthes. Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl . JOINT RECONSTRUCTION. Tarih: Temmuz 2014

(i) oepuysynthes. Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl . JOINT RECONSTRUCTION. Tarih: Temmuz 2014 r- Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl (i) oepuysynthes. JONT RECONSTRUCTON 'hr.en{o*dn Ur0n adr: DePuv s-r{m Noiles Hareketli, Pimli Femur Tespiti Faaliyet Tiirii: Saha duvenlik Bildirimi Tarih: Temmuz

Detaylı

Berrak Nar Suyu ve Konsantrelerinde Bulanıklık Oluşumu

Berrak Nar Suyu ve Konsantrelerinde Bulanıklık Oluşumu Akademik Gıda ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 14(3) (2016) 275-283 Araştırma Makalesi / Research Paper Berrak Nar Suyu ve Konsantrelerinde Bulanıklık

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30. Derleme Makale / Review Paper. Emine A9rk, Yricel Grlnal, Kezban Cando$an

Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30. Derleme Makale / Review Paper. Emine A9rk, Yricel Grlnal, Kezban Cando$an SIDAS MEDYA *"'-""!E1 Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30 Derleme Makale / Review Paper Et ve Et Urtinlerinde Karsinoienik Heterosiklik Aromatik Aminler Emine A9rk, Yricel

Detaylı

Firmamız, Our Company,

Firmamız, Our Company, 2017 Firmamız, Our Company, Finans sektöründe etkin olarak faaliyet gösteren ÇAĞDAŞ FAKTORİNG Şirketi kurucularından DİKRAN GÜLMEZGİL tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Global Meyve Suları olarak gıda

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı