BANKA MERKEZÝ VE ERGONOMÝ. Ergonomik Ýncelenmesi. Genel Bilgiler. Teknolojik geliþmenin sosyo-ekonomik sonuçlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA MERKEZÝ VE ERGONOMÝ. Ergonomik Ýncelenmesi. Genel Bilgiler. Teknolojik geliþmenin sosyo-ekonomik sonuçlarý"

Transkript

1 Dr. Haluk Seçkin BAÞÇIL Ýþ Hekimliði Uzmaný BANKA BÝLGÝ ÝÞLEM MERKEZÝ VE ERGONOMÝ Teknolojik geliþmenin sosyo-ekonomik sonuçlarý hizmet sektöründe, özellikle de bankacýlýk sektöründe modernizasyona yol açmýþ ve bilgisayar kullanýmý hýzla artmýþtýr. Bankacýlýk sektöründe - ekran, klavye - kullanýmý, hizmet üretiminde ve organizasyonunda kaçýnýlmaz olarak deðiþikliklere neden olmuþtur. Böylece çalýþanlarýn çalýþma alýþkanlýklarýnda, fizik ve psikolojik durumlarýnda bir dizi deðiþiklikler meydana gelmiþ, daha önce karþýlaþýlan geleneksel büro çalýþanlarýnýn saðlýk sorunlarýndan farklý "yeni tip" saðlýk sorunlarý ortaya çýkmýþtýr. Genel Bilgiler Genelde ergonomik yaklaþýmdan uzak, "geleneksel büro" çalýþma düzeni içerisinde, "rastgele" yerleþtirilen bilgisayar sistemleri, gerek geleneksel çalýþma düzenine alýþmýþ kiþilerde, gerekse yeni çalýþma düzenine göre çalýþacak olan kiþilerde önemli saðlýk yakýnmalarýna yol açmaktadýr. Bilgisayar ile yoðun olarak çalýþanlarda ortaya çýkan saðlýk yakýnmalarý, üç genel baþlýk altýnda toplanmaktadýr : l Göze ve görmeye (göz kürelerine, göz kapaklarýna, göz fonksiyonlarýna) deðin yakýnmalar l Çalýþma ortamý ve çalýþma biçiminin neden olduðu kas - iskelet sistemi yakýnmalarý (ense, sýrt, o- muz, bel aðrýlarý vb.) l Strese baðlý yakýnmalar (Dikkatini yoðunlaþtýramama ve uzun süre sürdürememe, anksiyete, uykusuzluk, terleme, çarpýntý vb). Bir bankanýn Bilgi Ýþlem Merkezi'nde çalýþanlarýn 31 saðlýk yakýnmalarýnda artma ve Saðlýk Merkezine sýk baþvurmalarý sonucu, ilk aþamada, çalýþma ortamýnýn incelenmesine karar verilmiþtir. Böylelikle de bilgisayar ile çalýþýlan ortamýn ergonomik yönden incelenmesi ve somut verilerin elde edilmesi, sorunun çözümüne yönelik somut önerilerin oluþturulmasý amaçlanmýþtýr. Bu yazýda yapýlan çalýþmadan kýsa bir kesit sunulmaktadýr. Çalýþma Ortamýnýn Ergonomik Ýncelenmesi Ekran ile çalýþma yoðun göz çalýþmasýna ihtiyaç gösterir. Kiþinin bilgisayar ile çalýþmasý yaptýðý ise baðlý olmakla beraber ekran - klavye ve doküman üçlüsü çalýþma düzeninin temelini oluþturur. Dolayýsýyla da üç farklý yöne (doküman, klavye ve ekrana) bakýþ, bu farklý görme alanlarýna yönelik ýþýk, kontrast ve uzaklýk deðiþimleri, uygun bir görme ortamýnýn oluþturulmasýnda önemli zorluklara neden olmaktadýr. Çalýþma esnasýnda ortaya çýkan göz ve görmeye deðin yakýnmalar; görme alaný içerisinde yer alan bu farklý görme alanlarýna yönelik olarak göz kaslarýnýn akomodasyon ve konverjansý saðlamak için yapmýþ olduðu yoðun ve sürekli çalýþmadan ileri gelmektedir. Çalýþma ortamýnýn ve çalýþma masasýnýn aydýnlanmasý ve ýþýðýn görme alaný içerisinde dengeli bir þekilde yayýlýmý, göz konforu, oldukça önemlidir. Görme alaný içerisindeki ýþýk þiddetinin dengeli ve homojen daðýlmamasý göz fonksiyonlarý üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadýr.

2 Çalýþma Ortamý Fiziksel Faktörleri Aydýnlatma Uygun bir göz konfor ortamýnýn yaratýlmasý için çalýþma masasýndaki ýþýk þiddetinin 200 ile 300 lux arasýnda olmasý ve homojen bir yayýlma göstermesi önerilmektedir. Veri giriþ iþlemlerinde ekran ile çalýþma, sýklýkla, yazýlý dokümanlarla birlikte çalýþmayý gerektirir. Operatör yoðun bir þekilde yazýlý dokümanlarý bilgisayar ortamýna aktarýr. Çalýþma esnasýnda göz sürekli olarak ekran-yazýlý doküman arasýnda gel-git yapmaktadýr. Bu nedenle operatör yazýlý dokümanlarý okuduðu rahatlýkta ekraný da okuyabilmelidir. Dolayýsýyla klavye, ekran ve doküman uygun bir þekilde aydýnlatýlmalýdýr. Aksi taktirde yetersiz ve/veya fazla aydýnlatma çalýþanýn görme fonksiyonlarýný olumsuz etkiler. Uygun bir göz konfor ortamýnýn yaratýlmasý için çalýþma masasýndaki ýþýk þiddetinin 200 ile 300 lux arasýnda olmasý ve homojen bir yayýlma göstermesi önerilmektedir. Veri Giriþi kýsmýnda her bir vardiyada 20 kiþi olmak üzere iki vardiya halinde toplam 40 kiþi çalýþmaktadýr. Büro oldukça geniþ bir alaný kapsamaktadýr. Büronun pencereleri, sadece bir duvarla, tavana yakýn, küçük ve duvar boyunca uzanmaktadýr. Büronun aydýnlatýlmasý aðýrlýklý olarak, elektrik aydýnlatmasý ile olmaktadýr. Ölçüm esnasýnda aydýnlatma lambalarýnýn sadece bir kýsmýnýn kullanýldýðý görülmüþtür. Lambalarýn bu þekilde zaman zaman dönüþümlü olarak yakýlýp söndürülmesiyle ortamýn aydýnlatýlmasýnýn saðlandýðý görülmektedir. Bu nedenle ölçüm sonuçlarýnda oluþabilecek deðiþikliklere raðmen, elde edilen ýþýk þiddeti verileri çalýþma ortamý ve masalarýnýn aydýnlatýlmasý hakkýnda oldukça net bilgilere ulaþmamýzý saðlamaktadýr. Yapýlan ölçüm sýrasýnda, 4 lü floresan lambalar halindeki 31 ýþýk kaynaðýnýn yarýdan fazlasý söndürülmüþ durumdaydý. Ayrýca bu dörtlü ýþýk kaynaklarýnýn bazý lambalarý gevþetilerek devre dýþý býrakýlmýþ, böylelikle "yoðun" ýþýktan sakýnýlmaya çalýþýlmýþtýr. Varolan bu görüntü çalýþma ortamýnda aydýnlatma sorunu yaþandýðýnýn da bir göstergesidir. Çalýþma ortamýnýn ve 48 iþ postasýndaki personelin çalýþma masalarý numaralandýrýlmýþ ve çalýþma esnasýndaki görme alaný esas alýnarak aydýnlatma deðerleri tablo halinde sunulmuþtur. 32 Çalýþma Çevre Görüþ Yan Görüþ Merkez Görüþ Yan Görüþ Çevre Görüþ Masasý Alaný Alaný Alaný Alaný Alaný

3 Çalýþma masalarýnýn aydýnlatýlmasýný ýþýk þiddetlerine göre þu þekilde sýnýflandýrabiliriz Yetersiz aydýnlanma (150 lüx'ün altýndaki aydýnlanmalar) :20 iþ postasý Zayýf aydýnlanma ( lüx arasý aydýnlanmalar) :11 iþ postasý Aþýrý aydýnlanma (300 lüx'ün üzerindeki aydýnlanmalar) :11 iþ postasý Normal aydýnlanma ( lüx arasý aydýnlanmalar) : 6 iþ postasý Yukarýda bahsedilen sýnýflandýrmaya uygun olarak, Veri Giriþ bölümünde çalýþma masalarýnýn aydýnlanma deðeri incelendiðinde; 23% 13% 23% Yetersiz aydýnlanma (150 lüx'ün altýndaki aydýnlanmalar) Zayýf aydýnlanma ( lüx arasý aydýnlanmalar) Aþýrý aydýnlanma (300 lüx'ün üzerindeki aydýnlanmalar) Normal aydýnlanma ( lüx arasý aydýnlanmalar) 41% Çalýþma masalarýndan %41 inin aydýnlanma deðeri; 80 ile100 lux, %23 ünün 110 ile 150 lux arasýnda olduðu görülmektedir. Bu verilere göre çalýþma masalarýnýn %64 nün aydýnlanma deðerleri yazýlý dokümanlarýn okunmasýnda öngörülen en düþük ýþýk þiddeti olan 150 lux'den aþaðýdýr. Çalýþma ortamýndaki aydýnlatma normalin altýnda olduðu durumlarda, gözlerin ýþýða karþý duyarlýlýðý artmakta, buda göz kamaþmasýný kolaylaþtýrýcý bir neden oluþturmaktadýr. Bunun yaný sýra, grafikte görüldüðü gibi çalýþma masalarýnýn % lux arasýnda aydýnlanmakta olup normal aydýnlatma deðerlerine göre daha yüksektir. Aþýrý aydýnlanma söz konusudur. Sonuç olarak 48 çalýþma masasýndan sadece 6 sýnýn, yani %13 öngörülen normal aydýnlatma deðerleri içerisinde bulunmaktadýr. Sonuç olarak çalýþma masalarýnýn % 87 sinin aydýnlanma deðerleri bilgisayarda çalýþma için önerilen ergonomik deðerlerin dýþýndadýr. 33 Çalýþma Ortamýnda Gürültü Düzeyi Ortamda ki gürültü kaynaðýný çalýþanlarýn telefon konuþmalarý ve sistemlerden gelen çeþitli sesler oluþturmaktadýr. Yapýlan ölçümler sonucu ortamdaki gürültü þiddeti 55 db A dir. Bilgisayarla çalýþmada çalýþma orta- Gürültü þiddeti yakýnacak düzeyde olmasa dahi, telefon konuþmalarý yada mýnda gürültü þiddetinin 60 db A yý çalýþanlarýn sýrtlarýnýn büro giriþine dönük olmasý nedeniyle büro kapýsýndan gelen geçmemesi önerilmektedir. her türden ses, çalýþanýn dikkatini daðýtabilmektedir. Bu durum özellikle gürültüye duyarlý kiþilerde konsantrasyon bozukluklarýna yol açarak yoðun dikkat gerektiren iþlerde dikkatin daðýlmasýna neden olabilmektedir. Çalýþma Ortamýnda Havalandýrma Veri Giriþ bölümü havalandýrma sistemi bulunmaktadýr. Bölümün havalandýrmasý, çalýþma ortam havasý filtre edildikten sonra tekrar çalýþma ortamýna verilerek yapýlmaktadýr. Taze hava saðlanmaksýzýn, sürekli kullanýlan havanýn tekrar tekrar filtre edilip yeniden kullanýma verilmesi önemli bir olumsuzluðu içermektedir. Ayrýca, havalandýrma sisteminin içeriye bir menfezden hava akýmý, doðrudan doðruya bir personele doðru gelerek onu rahatsýz etmekte ve saðlýk yakýnmasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle menfezin bir kýsmý mukavva ile kýsmen kapatýlarak yol açtýðý rahatsýzlýk belli ölçüde giderilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu durum da kaçýnýlmaz olarak içeriþinin havalandýrmasýný olumsuz olarak etkilemektedir. Bilgisayarda çalýþanlar için; çalýþma ortamýna gelen taze hava miktarý her çalýþan için 25 m 3 /saat ten aþaðý olmayacak þekilde hesaplanmalýdýr. Çalýþma Masalarýnýn ve Ekranlarýn Yerleþtirimi Gözün ýþýða karþý duyarlýlýðýnýn düzenlenmesi (adaptasyon), görüntünün odaklanmasý (akomodasyon) ve her iki göz retinasýndaki ayný alana düþürülmesini (konverjans) saðlayan göz fonksiyonlarýna, ekran ile çalýþmada aþýrý yük biner. Bu nedenle doküman-klavye-ekran çalýþma araçlarýnýn bulunduðu çalýþma masalarýnýn ve ekranlarýn yerleþtirilme biçimi geleneksel büro anlayýþýndan büyük farklýlýklar içerir. Çalýþma masalarýnýn ve ekranlarýn uygun biçimde yerleþtirilmemeleri çalýþanlarda direkt ve/veya indirekt göz kamaþmalarýna yol açabilmektedir.

4 Nedenleri ne olursa olsun gerek direkt gerekse endirekt göz kamaþmalarý çalýþanlarýn görüþ keskinliðini düþürmekte ve gözün ýþýða duyarlýlýðýný bozmakta dolayýsýyla da erken göz yorulmalarýna ve göz rahatsýzlýklarýna neden olmaktadýr. Masalar ikiþerli olmak üzere arka arkaya dört sýra olacak þekilde düzenlenmiþtir. Bu yerleþim düzeneði içerisinde, aydýnlatma kaynaklarýnýn (elektrik lambalarý ve pencerelerin), gerek ekran yüzeylerinde yapmýþ olduðu parlamalar gerekse operatörün görme alaný içerisinde yer almalarý nedeniyle ortaya çýkan göz kamaþmalarý araþtýrýlmýþtýr. Doðrudan doðruya ekran yüzeyine gelen, aydýnlatma lambalarý ve/veya pencerelerin ekran yüzeyinde oluþturduðu ýþýk yansýmalarý da araþtýrýlmýþtýr. Çalýþma masalarý üzerindeki bilgisayarlarýn arkalarý pencerelerin bulunduðu duvara bakacak þekilde konumlandýðý görülmektedir. Bilgisayarla çalýþanlarýn yüzleri pencereye dönük olduðundan pencereler bir kýsým personelin görme a- laný içerisinde yer almaktadýr. Bu durum, güneþ ýþýðýnýn, günün belirli saatlerinde doðrudan doðruya çalýþanlarýn gözlerine gelmesine neden olmaktadýr. Güneþin yol açtýðý göz kamaþmasýnýn neden olduðu rahatsýz durumun giderilmesi için pencerelerin bir kýsmý kaðýtla kapatýlmýþtýr. Ekranlarýn bu þekilde yerleþtirilmeleri sonucu, 3 ayrý bölümde ikiþerli dört sýra halinde dizilmiþ olan 48 terminalden pencerelerin altýna gelen ilk sýralar hariç diðer 3 sýrada çalýþan personel, günün belirli saatlerinde pencereden gelen güneþ ýþýðýna maruz kalmaktadýr. Güneþ ýþýðý bu personellerde direkt göz kamaþmasýna yol açmaktadýr. Direkt göz kamaþmalarý çalýþanlarýn görüþ keskinliðini düþürmekte ve gözün ýþýða duyarlýlýðýný bozmakta dolayýsýyla da erken göz yorulmalarýna ve göz rahatsýzlýklarýna neden olmaktadýr. Çalýþma masalarýnýn ve bilgisayarlarýn yerleþtirilme düzenlerine baðlý olarak, çalýþanlarda oluþan direkt ve endirekt göz kamaþmasý nedenleri de Tablo II de gösterilmiþtir. Çalýþma Masasý Direkt Göz Kamaþmasý Ýndirekt Göz Kamaþmasý Kaynak Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Güneþ Iþýðý Tablodan anlaþýlacaðý gibi Veri Giriþ bölümündeki Güneþ Iþýðý tüm ekranlarýn sadece % 77 sinde, çalýþan personel direkt Güneþ Iþýðý göz kamaþmasýna maruz kalmaktadýr. Bunun nedenini Güneþ Iþýðý gün ýþýðýnýn, günün belirli saatlerinde, doðrudan doðruya Güneþ Iþýðý çalýþanýn gözüne gelmesi ya da pencerelerin kiþinin görme Güneþ Iþýðý alaný içerisine bulunmasý oluþturmaktadýr Güneþ Iþýðý 34

5 Bu yerleþtirme düzeni içerisinde, bilgisayar ile çalýþan personel büronun giriþ kapýsýna ve kendilerini izleyen amirlerine sýrtlarý dönük olarak oturmaktadýr. Bilgisayar Materyalleri Çalýþma Masasý Ekranlarýn yerleþtirildiði tüm masalar klasik büro masa tipinde, yüzeyleri beyaz ve parlak olduðundan aydýnlatma masalarýndan gelen ýþýðý güçlü bir þekilde yansýtmaktadýr. Oluþan bu ýþýk yansýmasýnýn yol açtýðý göz kamaþmasýný gidermek için aydýnlatma lambalarýnýn söndürülmesi yoluna gidilmiþtir. Ancak bu kez de çalýþma masalarýnýn aydýnlatýlmasý yetersiz bir seviyeye düþmüþtür. Bu durum tüm çýplaklýðýyla çalýþma masalarýnýn aydýnlatýlmasýný gösteren tabloda ortaya çýkmaktadýr. Personelin merkezi görme alaný içerisinde ekran, masa üzerindeki döküman ve masa yüzeyinin bir kýsmý yer almaktadýr. Bu nedenle de merkezi görme alaný içerisindeki ekran ile parlak masa yüzeyinin ýþýðý yansýtmalarý arasýndaki büyük fark, gözün ýþýða uyumunu da olumsuz olarak etkiler. Bu durum erken 35 göz yorulmalarýna neden olur. Masalardan yansýyan ýþýk ile ekranýn aydýnlanma gücü arasýnda göz konforunu bozmayacak bir dengenin olmasý gereklidir. Bu nedenle de çalýþma masasýnýn yüzeyi ýþýk yansýmasýna yol açmayacak, hatta ýþýk þiddetini azaltacak, dolayýsýyla da gözün ýþýða uyumunu kolaylaþtýracak bir özellikte olmalýdýr. Çalýþma Sandalyesi Veri Giriþ bölümünde çalýþan 40 kiþinin hiç birisi ergonomik tip bir sandalyeye sahip deðildir. Çalýþanlarýn bilgisayarda çalýþmaya uygun olmayan tipte "sýradan büro sandalyesi" kullanmakta olduðu görülmektedir. Çalýþma ortamýnýn ergonomik incelenmesi esnasýnda Veri Giriþ bölümündeki sandalyelerin bir çoðunda minder veya yastýklar bulunmaktadýr. Bu durum çalýþanlarýn kas-eklem sistemi rahatsýzlýklarýnýn ileri bir boyutta olduðunun somut bir göstergesi olarak da deðerlendirilebilir. Bilgisayar ile çalýþmaya uygun ergonomik bir sandalyenin arkalýðýnýn tüm bel kaslarýnýn dekontrakte olmasýný saðlayabilecek bir yükseklikte olmasý gerekmektedir. Arkaya doðru hafif eðik pozisyonda

6 çalýþmak fizyolojik olarak sýrt kaslarýnda gerginliði ortadan kaldýrmakta ve bel disklerini rahatlatmaktadýr. Arkalýðýn, vertebral kolonun en hassas kýsmýný oluþturan lomber bölgeye denk gelen kýsmý bu bölgeye destek olacak þekilde konveks ve öne doðru olmalýdýr. Buna karþýlýk arkalýðýn üst kýsmý ise sýrt kaslarýn dekontrakte olmasýný saðlayacak þekilde hafifçe konkav olmasý gereklidir. Dolayýsýyla da sandalye arkalýðýnýn eðimi ayarlanabilir ve pozisyonu sabitlenebilir olmalýdýr. Oturma pozisyonundaki kiþi için; yerinden kalkmaksýzýn, hafif bir güçle sandalyesinin rahat ve basitçe ayarlanabilir olmasý, horizontal plana göre sýrt arkaya, bacaklar ise öne doðru eðik pozisyonda olmasý, klavyeye varan ön kollarýn ise hemen hemen düz ve kol ile yaklaþýk 95 0 lik bir açý yapacak durumda olmasý gerekir. Ayaklýk Personel mermer zemine basmaktan duyduðu rahatsýzlýðý, kendi çabalarýyla çeþitli þekilde gidermeye çalýþmaktadýr. Bunun için de bir kýsým personel ayaklarý altýna halýfleks parçalarý, paspas koymuþtur. Ama personelin büyük bir kýsmý mermer zemine basmaktadýr. Oturarak çalýþmada, personelin fiziki yapýsýna baðlý olarak, bacak ve ayaklarýn pozisyonu oldukça farklýlýklar göstermektedir. Bacak ve ayak kaslarýnýn gerginliðine Çalýþma Koltuðu ve Ayaklýk yol açmayacak, dinlendirici bir pozisyonda olmasý, rahat bir çalýþmaya imkan verir. Aksi durumda ise ayak bileklerinde, baldýrlarda ve uyluklarda kas gerginlikleri nedeniyle saðlýk yakýnmalarý ortaya çýkmaktadýr. Özellikle de küçük boylu kiþiler için ayaklýk zorunlu bir ihtiyaçtýr. Ayaklýðýn yüzeyinin düz ve kaygan olmamasý, yüksekliðinin ve eðiminin ayarlanabilir olmasý farklý fiziksel yapýdaki kiþilerin ihtiyaçlarýna daha iyi cevap verebilmektedir. "Geleneksel" Çalýþma Anlayýþý Üzerine Veri Giriþ bölümünde, her bir personelin bilgisayar ortamýna girdiði bilgiler, çalýþma saati sonunda, aritmetiksel olarak bilinmektedir. Böylece her bir personelin her bir gün için klavye tuþuna kaç kez dokunduðu (girdiði veri sayýsý) net olarak ortaya konabilmektedir. Veri Giriþ kýsmýnda çalýþanlarýn günlük çalýþma performanslarý sürekli olarak denetlenebilmektedir. Bu durum personel üzerinde önemli bir stres kaynaðýný oluþturmaktadýr. Hal böyleyken büro þefinin çalýþanlarý gözlemleyebilecek bir pozisyonda büro içinde konumlandýðý geleneksel iþ kontrolü anlayýþýnýn varlýðýný sürdürdüðü görülmektedir. Büro þefinin, ilk dönemde çalýþanlarla karþýlýklý olarak birbirlerini görebilecekleri (yüz yüze olacak þekilde) büro tanzimi yapýldýðý belirtilmiþtir. Ancak sadece çalýþanlarý kontrol anlayýþý içinde, tüm mesai süresince, personelin gözlenmesi, sürekli göz göze gelinmesi büro þefinde ve personelde olumsuz duygular yaratmýþtýr. Bunun üzerine çalýþanlarýn sýrtlarý büro þefine dönük bir yerleþim düzeneðine geçilmiþtir. Bu kez de personel sýrtlarý büro þefine ve büro giriþ kapýsýna dönük olduðundan kapýnýn her açýlýþýn da ve arkadan gelen her gürültü de refleks olarak arkalarýna bakma durumunda býrakmýþtýr. Ayrýca personelin çalýþmaya ara verme, dinlenme zamanlarý ve süresi yine geleneksel büro anlayýþý içinde sürmektedir. Veri giriþinde günlük girilecek askari veri miktarý belirlenebildiðinden, çalýþanlarýn buna uygun davranmalarý koþuluyla çalýþmalarýna serbestçe ara verebilmeleri performansý olumlu olarak etkilemektedir. Veri giriþ iþi tekrarlayýcý ve monoton bir iþ olduðundan, uzmanlar, çalýþma süresinin sýnýrlý olmasý gerektiðini ve her bir buçuk saatte bir 15 dakika ara verilmesini önermektedir. Kaynaklar INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), La Sécurité Sociale Au Service de la Prévention: Ecrans & Ergonomiel 36

7 Bilgisayar ile Çalýþmada Kiþi ve Çalýþma Ögeleri Ýçin Pratik Veriler 37

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü BÜRO ERGONOMİSİ AÇISINDAN NE DURUMDAYIZ? Çalıştığınız büro YETERİNCE büyük mü? Çalıştığınız büro YETERİNCE aydınlık mı?

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı

Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı BİLGİSAYAR NEDİR? Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı Sağlıklı Bilgisayar Kullanımı Klavye veya fare kullanımı ciddi

Detaylı

ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI

ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI M. Nihal ESÝN Yrd. Doç. Dr., Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu Nilüfer ÖZTÜRK Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI Özet Kadýnlar

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI X b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışma Ergonomisi / Sağlık ve Güvenlik Önlemleri l 1 2 3 4 5 ÇALIŞMA ORTAMI BOYUTLARI (Oates, Evans and Hedge, Computers in Schools, 14,55-63,, 1998 BOYUTLAR ÖNERİLEN GÖZLENEN KLAVYE

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý.

Anahtar sözcükler: Koruyucu Fizyoterapi, Ergonomik Risk Faktörleri, Çalýþma Postürü, Kas Ýskelet Sistem Problemleri, Kümülatif Travma Bozukluklarý. Fzt. Murat DALKILINÇ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Uzmaný ÝÞYERÝNDE KORUYUCU FÝZYOTERAPÝ VE ERGONOMÝK MÜDAHALE PROGRAMLARI ETKÝNLÝÐÝ* Özet Bilgisayar kullanýcýlarýnda mesleki kökenli kas iskelet

Detaylı