YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI"

Transkript

1 YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ ORTAK PROJESĠ KAMULAġTIRMA KONFERANSI KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE YARGITAY ĠÇTĠHATI TANIMI ve NĠTELĠĞĠ Kamulaştırma yapmaya yetkili olan devlet, kamu tüzel kişileri, kamu kurumları veya kamu yararı bulunması halinde yararlarına kamulaştırma yapılabilecek gerçek ve özel hukuk kişileri Kamulaştırma Kanununa uygun bir işlem yapmadan veya başlanmış işlemleri tamamlamadan, özel mülkiyete konu taşınmazlara kısmen veya tamamen, taşınmazın kullanılmasına engel olunarak, mülkiyet kastıyla kalıcı nitelikte fiilen veya hukuken bedelsiz olarak el koyma işlemi kamulaştırmasız el koyma dır. Asıl olan kamulaştırma işlemi yapılarak taşınmazın devrinin sağlanmasıdır. Kamulaştırmasız el ama, dayanağını Anayasa ve yasalardan almayan mülkiyet hakkının özüne doğrudan müdahaledir. Kamulaştırmada, yöntem olarak Anayasa ve yasalara uygun bir kamulaştırma işlemi yapılması söz konusu iken, kamulaştırmasız el atma haksız ve hukuka aykırı bir eylemdir. Kamulaştırmasız el atma mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliği sahip olmakla birlikte uygulamada, taşınmaz malikine, dava yoluyla mülkiyetin bedele çevrilmesi yada idarenin hakkın özünü zedeleyen el koyma eylemine son verilmesi yolu açılmıştır. MÜLKĠYET HAKKINA ĠLĠġKĠN YASAL DÜZENLEMELER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 35. maddesi: Mülkiyet Madde 35. Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 46. maddesi: KamulaĢtırma Madde 46. Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir sayılı Türk Medeni Kanununun 683. maddesi: Mülkiyet Hakkının Ġçeriği Madde 683. Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzenini sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elemanın önlenmesini de dava edebilir. 1

2 AİHS 1 nolu ek protokolün 1. maddesi: Mülkiyetin Korunması Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslar arası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakabilir. KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDAKĠ YASAL SÜREÇ 16/05/1956 Gün ve 1/6 sayılı Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı Usulü dairesinde istimlak muamelesine tevessül edilmeksizin gayrimenkulu yola kalbedilen şahsın, esas itibariyle, gayrimenkulunu yola kalbeden amme hükmi şahsiyeti aleyhine meni müdahale davası açmaya hakkı olduğuna, ancak dilerse bu fiili duruma razı olarak, mülkiyet hakkının devrine razı olduğu tarih olan dava tarihindeki bedel olduğuna 16/05/1956 tarihinde ilk toplantıda ittifakla karar verildi. Kamu tüzel kişiliği tarafından taşınmaza el konulan kişi, el atmanın önlenmesi davası açabileceği gibi, bu fiili duruma rıza göstererek, mülkiyetin devri karşılığında dilerse kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası da açabileceği karara bağlanmıştır. 11/02/1959 gün, E:1958/17, K:1959/15 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında; kamulaştırmasız el atma halinde kamu kurumu, Kamulaştırma Kanununa uygun hareket etmeden, bireyin taşınmazını elinden almış olması sebebiyle kanunsuz bir harekette bulunmuş durumundadır. Bu bakımdan dava, mülkiyete tecavüzün önlenmesi veya haksız fiil neticesinde meydana gelen zararın tazmini davasıdır, şeklinde nitelendirme yapmıştır. 221 sayılı Yasanın Uygulanması Kamulaştırmasız el atma 6830 sayılı Kamulaştırma Kanununun yürürlüğe girdiği 9 Ekim 1956 tarihinden sonraki eylemler için söz konusu olup, bu tarihten önceki el koymalar, 05/01/1961 gününde kabul edilen 221 sayılı Amme Hükmi Şahıslar veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkındaki Kanun ile kamulaştırılmış sayılmıştır. 221 sayılı Kanun 12/01/1961 tarihinde yürürlüğe girmiş ve taşınmaz maliklerinin dava hakkı 4. madde uyarınca 2 yıllık hak düşürücü süre ile sınırlandırılmış ve 13/01/1963 tarihine kadar dava açmayanların dava hakları sona erdirilmiştir. Gerek 6830 sayılı Kamulaştırma Kanununda gerekse bu Kanunu kaldırarak, kamulaştırma konusunda yeni ilkeler getiren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, kamulaştırma yapılmaksızın taşınmazına el konulan kimsenin, mülkiyet hakkının kullanılmasından doğan hangi davaları açabileceği konusunda bir düzenleme getirilmemiştir. Bu konu ilk kez Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile çözüme kavuşturulmuştur sayılı KamulaĢtırma Kanunu ve Sonrası 08/11/1983 tarihinde yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 38. maddesinde, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan davalar süre yönünden 20 yıllık hak düşürücü süre getirilmiş ise de; bu hüküm, Anaya Mahkemesinin 04/11/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10/04/2003 gün ve 2002/112 Esas, 2003/33 sayılı kararıyla iptal 2

3 edilmesiyle, idarenin kamulaştırmasız el koyma işlemine karşı hak sahiplerinin dava hakkını yirmi yıl ile sınırlayan hak düşürücü süre kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal kararırın yürürlüğe girdiği 04/1/2003 tarihinden sonra ve bu tarihten önceki yirmi yıl içinde taşınmazlarına kamulaştırmasız el konulanların, idare aleyhine tazminat ve elemanın önlenmesi istemiyle süreye bağlı olmaksızın dava açmalarının önünde yasal bir engel kalmamıştır. İptal Kararının yürürlüğe girdiği tarihten önceki taşınmazlarına kamulaştırmasız el konulanların hak ve durumları; 30/06/2010 tarihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 6. madde ile Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 09/10/1956 tarihi ile yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce tazmin talebiyle dava açmış olanlar; bu madde hükümlerine göre uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile bildirebilirler. Uzlaşma talebi üzerine, uzlaşma görüşmelerinin neticesine kadar dava bekletilir; uzlaşılmaması halinde, uzlaşmazlık tutanağının mahkemeye sunulmasından sonra davaya devam edilir hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemeyle yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle dava açmayanlar için öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi öngörülmüştür. El Atma Davalarına AĠHM YaklaĢımı ve Türkiye Sarıca Kararı AİHS 1 Nolu ek protokolün 1. maddesi: Mülkiyetin Korunması Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslar arası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. AİHM, ülkemiz aleyhine açılan davalarda kamulaştırmasız el atmayı mülkiyete ilişkin 1 Nolu Ek Protokol 1. maddesinin ihlali saymış ve ülkemiz aleyhine bir çok ihlal kararı vermiştir. AİHM 1 nolu ek Protokolün 1. maddesi ile bağdaşması için böyle bir müdahalenin, kamu yararı amacı için ve koşullarda gerçekleşmesi gerektiğini, demokratik toplumun temel ilkelerinden biri olan hukukun üstünlüğü, AİHSnin tamamının ayrılmaz bir parçası olduğundan, 1 nolu ek Protokolün 1. maddesi her şeyden önce ve özellikle mülkiyetine saygı gösterilmesinden yararlanma hakkına idari makamlar tarafından yapılan müdahalenin yasal olması gerektiğini, kamulaştırmasız el atma tespiti, her ne olursa olsun, idare tarafından isteyerek oluşturulmuş kanuna aykırı bir durumu hukuki imkanı sunmaya yol açtığını, kamulaştırmasız el atmanın idareye bir taşınmazı kullanma ve taşınmazın malikine önceden ödeme yapmadan devretme imkanı sağladığını, idareye resmi kamulaştırma kurallarının ötesine geçme imkanı sağlayan böyle bir uygulamanın, başvuranlara öngörülemez ve yeterli derecede hukuki güvence temin edecek ve gerektiği şekilde gerçekleştirilen bir kamulaştırmanın alternatifini oluşturacak nitelikte olmadığını belirtmektedir. 3

4 AİHM her şeyden önce başından beri izinsiz bir kullanım ya da önce izin verilen ardından izinsiz hale gelen bir kullanım söz konusu olduğunda, Devletin taşınmazların yasadışı her türlü kullanımını önlemek amacıyla tedbir almış olması gerektiği kanaatindedir. Ayrıca, aynı sorun ile ilgili olarak yapılan başvuruların sayısının fazla olması göz önüne alındığında, AİHM 1 nolu ek Protokolün 1. maddesi kapsamında başvuranların hakkının ihlal edilmesinin, idarenin kurallara aykırı bir biçimde taşınmazları sahiplenmeleriyle hukuk dışı davranışlarla bağlantılı yapısal bir sorundan kaynaklandığı kanaatindedir. Kurallara uygun olarak yapılan kamulaştırma ile kamulaştırmasız el atmanın aynı düzeyde tutulmasının imkansız olduğunu belirtmiştir. İhtilaf konusu müdahalenin, meşruluk ilkesi ile bağdaşmadığı ve başvuranların mülkiyete saygı haklarını ihlal ettiği kanaatindedir. Ancak; bu kararda başvuranın mahkeme tarafından verilen bedelle tatmin edildiğini, maddi tazminata yer olmadığı gerekçesiyle sadece manevi tazminata hükmetmiştir. Gerekçe olarak (Aka-Türkiye, 23 Eylül 1998) davasına atıfta bulunulmuş, ülkedeki enflasyon oranıyla faiz miktarlarının dengesini gözetmiş, Anayasal faiz öngörmesine rağmen değer kaybının karşılandığı kanaatiyle maddi tazminatı reddetmiştir. Uygulama ve Yapısal Sorunlar Uygulamada Kamulaştırmasız el atma davalarında değerlendirme dava tarihine ve Kamulaştırma Yasasının ilgili hükümlerine göre yapılmaktadır. Davanın kabulü halinde hükmedilen bedele yasal faiz uygulanmakta ve taşınmaz idare adına tescil edilmektedir. Kesinleşen ilamlara da Anayasanın 46. maddesi gereğince faiz uygulanmaktadır. Hak düşürücü süreler yasal düzenlemelerle ve uygulamayla sona erdirilmiş olup, 09/10/1956 tarihinden sonraki el atmalarda dava açma süresi bakımından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kamulaştırmasız el atma davalarında maddi tatmin açısından bir sorun olmasa da, savunma hakkının kısıtlanması, hak sahibinin dava açmak zorunda bırakılması, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığından ve davacıya, dava açma, vekil tutma, yargılama giderlerine katlanma gibi yükümlülükler getirdiğinden manevi tatmin açısından sorunlu bulunmaktadır. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara müdahale yasalarda suç olarak düzenlenmiştir. (Mera, Orman vb.) Devlet kendini yasalarla korurken, bireyin devlete karşı kendini savunma mekanizmaları da geliştirilerek, gerekirse bu eylemler hukuki ve cezai olarak yaptırıma da bağlanmalıdır. Devletin, kamu tüzel kişilerinin ve özellikle kamulaştırma işlemlerinden sorumlu birimlerinin mülkiyet hakkının ihlali konusunda keyfi ve sorumsuz davrandıkları görülmektedir. Bu eksiklik yasal tedbir ve eğitim yoluyla giderilerek bu bilinç oluşturulmalıdır. Kamulaştırma esas olmalı, kamulaştırmasız el atma bu esasın istisnası ve alternatifi olarak asla düşünülmemelidir. Uygulamada kamulaştırmasız el atma davalarının, kamulaştırma davalarına oranı %50 civarındadır. Diğer bir anlatımla, kamulaştırılması gereken taşınmazların yaklaşık yarısına devlet yasal olmayan bir yöntemle bedelsiz olarak el koymaktadır. 4

5 AİHM kararlarında belirtildiği üzere; sorun yapısal bir sorundur. İdarelerin kaynak yokluğu vb. nedenlerle başvurdukları bir yöntem olup, mülkiyet hakkının özüyle bağdaşmamaktadır. İdareler yıllık bütçelerini ve planlarını öngörülebilir biçimde belirlemeli ve yasalara uygun hareket ederek, bireyin mülkiyet hakkına saygılı davranmalıdırlar. Kamulaştırmasız el atma taşınmaz malikine hiçbir savunma hakkı tanımadan mülkiyetini sonlandırmaktadır. Her ne kadar müdahalenin önlenmesi davası açma hakkı da tanınmış ise de, pratikte çoğu zaman infazı kabil olmadığından, sonuçta bedel davası açılmakta ve mülkiyet devredilmek zorunda kalınmaktadır. Kamulaştırmasız el atma haksız ve hukuka aykırı bir işlem olup, doğrudan mülkiyet ihlalidir. Esas olan, yasalara uygun kamulaştırma işlemidir. Bireyi ön plana çıkaran, demokratik, sosyal hukuk devletinde mülkiyet ihlaline yer olmamalıdır. Güçlü devlet, bireyi ezen değil, koruyan bir tavır sergilemek zorundadır. Mülkiyetin hem yasalarla güvence altına alınması hem de mülkiyet ihlalinin yaygınlığı bireyin devlete olan inancını sarsmaktadır. Devletin hak aratan değil, hakkı teslim eden bir anlayışa ulaşması temennisiyle HAZIRLAYAN KENAN AKGÜN TETKĠK HAKĠMĠ 5

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

Gürsel KAPLAN * Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Gürsel KAPLAN * Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim YENİ YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA SEBEBİYLE DOĞAN TAZMİN HAKKININ TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR ACCORDING TO THE LAST LEGAL REGULATIONS THE BASIS AND THE PROCEDURE OF THE RIGHT TO COMPENSATION

Detaylı

Arkeolojik Sit Alanlarında K amulaştırmasız El Atma

Arkeolojik Sit Alanlarında K amulaştırmasız El Atma Arkeolojik Sit Alanlarında K amulaştırmasız El Atma Av. Murat TEZCAN* * tezcan@ankarahukukburosu.org 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu na göre, özel mülkiyetteki bir taşınmazın, korunması

Detaylı

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beni bu önemli konferansa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Ek 1. Protokol ün 1. maddesi mülkiyet

Detaylı

KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMININ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 15.12.2010 TARĠHLĠ KARARI DOĞRULTUSUNDA TANIMLANMASI

KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMININ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 15.12.2010 TARĠHLĠ KARARI DOĞRULTUSUNDA TANIMLANMASI KAMULAġTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMININ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 15.12.2010 TARĠHLĠ KARARI DOĞRULTUSUNDA TANIMLANMASI Yrd. Doç. Dr. Sezer ÇABRİ ÖZET KamulaĢtırmasız el atma, idarenin kamu hizmetinin

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Üyesi Kamulaştırma Kanunu 05.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Peki bu

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM makaleler Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YOKLUK YA DA YOK İŞLEM Yılmaz ALİEFENDİOĞLU YOKLUK Yükseköğretimde türbanın serbest bırakılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı 2008

Detaylı

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

Abdullah KARABOYACI *

Abdullah KARABOYACI * SINAVSIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLMA HAKKININ KALDIRILMASININ HUKUK GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUTION OF THE RIGHT TO BE SWORN-IN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT WITHOUT EXAMINATION IN THE SCOPE

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri Abant, 22 Ekim 2011 Prof. Dr. Seza Reisoğlu TBB Hukuk BaĢdanıĢmanı Tebliğ A. GENEL OLARAK I. 6102 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I.

TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ. Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel ** I. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:1, 2003 TÜRKİYE DE GERİYE DOĞRU VERGİLEME VE VERGİNİN HUKUKİLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ Prof. Dr. Coşkun Can Aktan * Araş. Gör. Ufuk Gencel

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı