Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk. No:6 Çakmak Plaza Maltepe / Ýstanbul Tel : Faks: E-Posta : Ankara Bölge Müdürlüðü Meþrutiyet Cad. No:41/21 Kýzýlay / Ankara Tel : Faks: E-Posta : Ýzmir Yetkili Satýþ Merkezi Gaziosmanpaþa Bul. Esen Han No:9 K:4 D:405 Çankaya Konak / ÝZMÝR Tel : Faks: E-Posta : Mobiltim Kýbrýs Ofisi Osmanpaþa Cd. No:18 Aliye Haným Apt. K:2 D:4 Köþklüçiftlik / Lefkoþa Tel : Faks: E-Posta : Azerbaycan Ofisi Caspian Plaza III Mertebe : 3 Baku Tel : Faks: E-Posta :

2 neden mobildev? Hedef kitlenize ulaþmanýzý saðlayan, etkili, güncel ve tam entegre mobil kampanyalar teslim etme yeteneðine ve tecrübesine sahiptir. Ambalajlý mamüllere yönelik genel kampanyalardan, seçkin markalara yönelik butik kampanyalara kadar, pazardaki en yenilikçi ve en güncel mobil çözümleri kullanarak mesajýnýzý harekete geçirmek için size bir kaynak portföyü sunarýz. smsclient websmsclient interaktifsms text2sms outlooksms excel2sms toplu mms mobilpazarlama

3 smsclient yeni adres defteri daha esnek ve daha yetenekli Detaylý kayýt alanlarý ile veri tabanýnýzý özelleþtirerek kullanma olanaðý Adres defterinde filtreleme yapabilme özelliði Adres, , telefon, faks vb. alanlarýnýn yanýsýra özel tanýmlý alanlarý kullanabilme Adres defterindeki her kayda özel fotoðraf ekleyebilme Kayýtlarýn 2'li, 3'lü ve 4'lü kartvizit halinde görünümü Eklenen kayda özel not tutulacak alanlar Þirket bilgileri için özel kayýt alanlarý MS Access, MS SQL vb. veri tabanlarýndan sýnýrsýz sayýda kayýt ve grup ekleme imkaný MS Outlook adres defteri senkronizasyonu MS Excel de tutulan kayýtlarýn adres defterine aktarýmý Masaüstü SMSClient ile kayýtlarýn senkronizasyonu Sýnýrsýz sayýda grup oluþturarak kayýtlarýnýzý kiþiselleþtirme imkaný Oluþturulan gruplar için açýklamalar yazabilme özelliði Þikayet Et ve Haberdar Et interaktif gruplarý içindeki kayýtlara ulaþabilme Adres defterindeki gruplarda yer alan kayýtlarýn harita üzerinde toplu olarak gösterimi Harita üzerinde adres iþaretleme ve konum bilgisine ulaþabilme Harita üzerinde il, ilçe, ad, soyad vb. kriterlere göre arama yapabilme

4 Kayýtlara, gruplara, dosyadan ve dýþ kaynaktan SMS gönderimi 160 karakterden uzun SMS gönderebilme özelliði Ýleri tarihli SMS gönderimi ve ileri tarihli SMS gönderim iptali smsclient yeni sms gönderim modülü gönderimin öncesi ve sonrasý tamamen sizin kontrolünüzde Geliþmiþ arama özelliðini kullanarak yapacaðýnýz filtreleme sonucu çýkan kayýtlara, SMS gönderimi Departman bazýnda gönderim özelliði Özel alanlarýn kullanýmý sayesinde kiþiye özel içerikli SMS gönderebilme Özel þablonlarýn kullanýmý Mesajlarýn gönderim amacý için açýklama alaný kullanýmý SMS hesabýnda tanýmlý alfanumeriklerden seçerek gönderim yapabilme Özel günlere ve özel tanýmlý alanlarda ki tarihlere göre otomatik SMS gönderimi Ýnteraktif (haberdar et, þikayet et) gruplara SMS gönderim imkaný Kullanýcý bazýnda limit kontrolü ile güvenliði saðlayabilme

5 yeni smsclient raporlama araçlarý gönderimlerinizin sonuçlarýný takip edin Ýki tarih arasý detaylý gönderim raporu Gönderim bazlý sonuçlara ulaþabilme GSM operatörü ve alan kodu bazlý sorgulama Gönderimin yapýldýðý alfanumeriðe göre rapora ulaþabilme Numara bazlý gönderim sonucu Günlere, aylara, yýllara göre sorgulama Adres defterinde kayýtlý gruplara göre gönderim raporu Adres defterindeki illere, ilçelere ve mahallelere göre detaylý gönderim durumu Cinsiyete, isme ve yaþ aralýðýna göre demografik sorgulama Ad, soyad, il, yaþ, operatör, özel tanýmlý alan, evlilik yýldönümü yada doðum günü aralýðýnda geniþ raporlama özelliði sayesinde istatistiksel bilgi oluþturma SMS tipi ve gönderen departman bazýnda detaylý raporlama

6 online iþlemler çözüm içinden yönetimi saðlayabilirsiniz yeni yetenekler Firma bilgileri güncelleme Program içinde þifre deðiþikliði Alfanumerik (gönderen bilgisi) talep formu 1 aylýk yada 12 aylýk taahhüt talep formu Web üzerinden fatura sorgulama Kurumsal SMS tarife bilgisi Müþteri istek/þikayet formu Müþteri temsilcisi iletiþim bilgileri

7 interaktifsms hedef kitlenizle çift yönlü iletiþim yetenekleri 4 haneli yada 11 haneli interaktif numara kullanabilme özelliði SMS toplama ve gelen SMS'lere otomatik cevap gönderebilme Kampanyaya göre parametreler tanýmlayabilme Geri dönüþ mesajý þablonlarý Gün, ay ve yýl bazýnda gelen SMS lerin takibi Gönderilen ve gelen SMS'leri telefon numaralarý ile veritabanýna kaydedebilme Parametre bazýnda rapor alabilme Gelen SMS içeriðine göre raporlama yaparak yeni aksiyon belirleme Mesajýn geldiði numara bazýnda raporlama Otomatik kampanya þifresi üretebilme Gelen SMS'leri e-posta adresine yönlendirme Gelen SMS'leri GSM numarasýna yönlendirme sms ile bilgi sorgulayabilir, anket, oylama ve çekiliþler düzenleyebilirsiniz Çift yönlü iletiþim SMS ile daha hýzlý, daha kolay ve daha etkili

8 alternatif çözümler MS Office eklentileri ve metin dosyasýndan gönderim excel2sms outlooksms text2sms.txt text2sms Text formatýnda hazýrlanan veriler üzerinden doðrudan SMS gönderimi Giden ve gönderilmiþ öðeler klasörü tanýmlayabilme Kural oluþturma özelliði sayesinde otomatik mesaj gönderebilme Metin dosyasýndaki özel alanlarý mesaj metni içerisine ekleyebilme Ýki tarih arasý detaylý raporlayabilme SMS gönderimi bazýnda rapor görüntüleyebilme Otomatik gönderim hýzý kontrol süresi belirleyebilme Ýleri tarihe SMS gönderim özelliði

9 excel2sms ms office eklentisi Microsoft Office Excel içerisine eklenen SMS gönderim modülü Filtreleme özelliðini kullanarak SMS gönderimi Alan ekle özelliði sayesinde kiþiye özel SMS gönderimi Ýleri tarihe SMS gönderimi IntranetSMS servisiyle baðlantý saðlayabilme Hatalý GSM numaralarýnýn kontrolü Gönderim ve GSM numarasý bazýnda raporlama Ýki tarih arasý detaylý raporlama outlooksms ms office eklentisi Microsoft Office Outlook içerisine eklenen modül Outlook adres defterindeki tüm kayýtlara SMS gönderebilme Ýleri tarihe SMS gönderimi SMSClient datasýyla baðlantý kurabilme SMS Inbox klasörü içinde gelen mesajlarýn kontrolü SMS Outbox klasörü ile giden mesajlarýn kontrolü Numara formatý düzenleme özelliði Interaktif SMS servisi kullanýmý Gönderim ve GSM numarasý bazýnda raporlama Ýki tarih arasý detaylý raporlama

10 toplu mms mesajlarýnýz metinle sýnýrlý kalmasýn hareketlensin yetenekleri Fotoðraflý, sesli, animasyonlu ve video formatýnda mesajlarýnýzýn cep telefonlarýna gönderilmesini saðlayabilirsiniz MMS lerinizi göndermek için adres defterinde filtreleme yapabilirsiniz Ýhtiyaçlarýnýza göre hazýrlanmýþ Hazýr MMS galerisini kullanabilirsiniz MMS lerinizin gitmeden önceki görünümünü önizleme özelliði sayesinde kontrol edebilirsiniz Ýstediðiniz zamana ileri tarihli MMS gönderimleri yapabilirsiniz Doðum günlerini resimli veya videolu mesajlarla kutlayabilir, sevdiklerinizin doðum günlerine neþe katabilirsiniz Yýlbaþýný resimli veya videolu mesajlarla kutlayabilir, yeni yýlýn ilk sürprizini siz yapabilirsiniz Bayramlarý daha neþeli yollarla kutlayabilir, resimli tebrik mesajlarý yollayabilirsiniz

11 yetenekleri Adres defterindeki kayýtlar dýþýnda hedeflenen kitleye ulaþabilme imkaný Ýl, ilçe, yaþ, meslek, cinsiyet, eðitim vb. ayrýmlar yapýlarak filtrelenen veri tabanýna özel gönderim Ýstenilen kriterlere göre veritabanýný ekonomik kiralama yöntemi Ýzinli veritabaný oluþturabilme MMS/SMS ile anket yapma, beðeni toplama, görüþ ve þikayet alma özelliði sayesinde araþtýrma ve ölçümleme yapabilme Mobil pazarlamaya özgü detaylý raporlama araçlarý Belirlenen veritabanýna SMS, yada faks gönderimi Çekiliþ servisleri, veritabaný toplama amaçlý kampanyalar, oylama, bilgi edinme/anket servislerinin tamamýnýn kullanýmý mobil pazarlama hedef kitlenizi mobil pazarlama modülü ile bulun... Uzun araþtýrmalara gerek kalmadan mobil pazarlama sayesinde zamanýnýzý daha verimli kullanýn!

12 TURKCELL mobil pazarlama servisleri mobildev servislerini kullanmaya baþlamak için, servisler GOOLCELL Turkcell Goolcell ile Turkcell abonelerine ücretsiz maç sonuçlarý Hedefli Gönderim Turkcell veritabanýnda kriterlere göre sorgulama ile hedefli gönderim Roaming SMS Türkiye ye gelen ve Turkcell þebekesinde dolaþým yapan yurtdýþý abonelerine Roaming SMS Sponsorlu SMS Turkcell hava durumu, piyasa, haber vb. SMS paketlerinde reklamýnýz Sponsorlu SMS ile görünsün Çalarken Dinlet Çalarken Dinlet üyelerini arayanlara Dýýýt Dýýýýt!! yerine reklamýnýzý dinletebilirsiniz adresler internet üzerinden elektronik baþvuru formunu için, gerekli belgeleri öðrenmek için, toplu SMS gönderim taahhütnamesi için, toplu MMS gönderim taahhütnamesi için, Mobiltim müþteri hizmetleri;

13 notlar notlar

14 notlar

SON KULLANICI TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir. TAAHHÜTNAMEYÝ DOLDURURKEN

Detaylı

SON KULLANICI ÖN ÖDEMELÝ TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir. TAAHHÜTNAMEYÝ

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNE ÖZEL MOBİL ÇÖZÜMLER

TURİZM SEKTÖRÜNE ÖZEL MOBİL ÇÖZÜMLER TURİZM SEKTÖRÜNE ÖZEL MOBİL ÇÖZÜMLER Turizm Sektörüne Özel Mobil Çözümler Turizm Turizm sektöründe zamanı en verimli şekilde kullanmak, tur organizasyonlarını müşteriler için maksimum memnuniyete dönüştürmek

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim.

Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK. Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. MÜÞAVÝR PAKETÝ. www.zirve azilim. Geleceðe Zirveden bakýn... ANKARA CYBERPARK Ankara Bilkent Cyberpark'ta geliþtirilmiþ ve üretilmiþtir. www.zirve azilim.net MÜÞAVÝR PAKETÝ MÜÞAVÝR PAKETÝ Windows iþletim sistemi için tasarlanmýþ olup SQL

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+

Labris UTM Cyber Warfare Lab Common Criteria ISO EAL4+ Labris UTM, iþ yapma biçiminize uyum saðlayacak esnekliði sunarken, sizi, gerekmeyen modülleri, donanýmlarý almak zorunda býrakmaz. Ýþletmenizin mevcut ihtiyacý neyse onu alýr ve yapýnýza en uygun þekilde

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

JetSMS, kurumların SMS tabanlı, mobil çözüm ihtiyaçlarını En Hızlı, En Kolay, En Güvenilir şekilde karşılayan toplam mobil çözüm platformudur.

JetSMS, kurumların SMS tabanlı, mobil çözüm ihtiyaçlarını En Hızlı, En Kolay, En Güvenilir şekilde karşılayan toplam mobil çözüm platformudur. Çözüm Kataloğu JetSMS, kurumların SMS tabanlı, mobil çözüm ihtiyaçlarını En Hızlı, En Kolay, En Güvenilir şekilde karşılayan toplam mobil çözüm platformudur. JetSMS; toplu SMS ve İnteraktif SMS servislerimizin

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı

Tiger Enterprise Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Enterprise Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır.

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı

GO Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 GO PLUS Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma kredi

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı