T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/2 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7269, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...74 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER...128

8 640 EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...158

9 000 GENEL KONULAR 2009 SB 581 Aksarayl, Mehmet - Levent B. K dak, Mustafa Günefl. Sa l k flletmelerinde Yatak Kullan m Etkinli inin Benzetim Yoluyla Optimizasyonu: Bir E itim ve Araflt rma Hastanesi Uygulamas. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 000 Ayhan, Bünyamin - fiükrü Balc. K rg zistan'da Üniversite Gençli i ve nternet: Bir Kullan mlar ve Doyumlar Araflt rmas. Bilig (48) 2009, ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet SB , (1) Cebeci, Zeynel. Tar msal Üretimde ve K rsal Kesimde Mobil Biliflim Uygulamalar. Türktar m (185) , ss SB SA , , 370 Biyoistatistik 1(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Memmedova, Nazire - smail Kesken. Hayvanc l kta Bulan k Mant k Uygulamalar (Derleme) Selçuk Tar m ve G da Bilimleri Dergisi 23(47) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 1, (4) Özçatalbafl, Orhan. Biliflim Teknolojileri ve Yay m. Türktar m (185) , ss SB , (5) fiahin, smail. E itisel nternet Kullan m Kontrol Özyeterlili i? Özyeterlili i nançlar Ölçe inin Geçerli i ve Güvenirli i. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (2) Zengin, Bu ra. Benefit of Google Çevik, Yasemin. AGRIS-CARIS ve Search Engine in Learning and AGROVOC Hizmetlerinin Tar msal Teaching Collocations. E itim Biliflimde Yeri ve Önemi. Türktar m Araflt rmalar 9(34) 2009, (185) , ss ss. ng. ve Türkçe özet SB SA , , (3) Güçlü Parolalar: Nas l Yaratmal ve Nas l Kullanmal? Yang n ve Güvenlik (124) , ss SB , 360 Köktürk, Füruzan - Handan Ankaral - Vildan Sümbülo lu. Veri Madencili i Yöntemlerine Genel Bir Bak fl SB KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Henning Larsen Architects. Arredamento Mimarl k (221) , ss.

10 060 (2) K l ç, Abdurrahman. tfaiye Müzesi. 050 GENEL SÜREL Yang n ve Güvenlik (124) , ss. YAYINLAR VE D Z NLER 1995 SB , 360 Arredamento'nun 20. Yafl. Arredamento Mimarl k (221) , ss SB 5 720, HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 050 (1) 070 (1) Erginöz, Gaye fiahinbafl. Ayl k Bakt aya, Adil. Medya Takip Türkçe Bilim Dergisi Mecmua-i Fünun. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 10(1) Sektörünün Do uflu Romeike: 19. Yüzy l n "Google". Toplumsal Tarih 2008, ss (182) , ss SA SB Özükan, Bülent. Arredamento Üzerine... [Söylefli] Konuflan: U ur Tanyeli, Arredamento Mimarl k (221) , ss SB 5 720, GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Bayartan, Mehmet. Osmanl fiehirlerinde Vak flar ve Vak f Sisteminin fiehre Katt De erler. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 10(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 060, (1) Erbay, Fethiye. Japon Müzelerinin S rad fl Formsal Sentezi. rh+sanart (59) , ss SB (2) K ncal, Remzi Y. - Osman Y lmaz Kartal. Medya Okuryazarl E itimi. Millî E itim 37(181) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Polat, Y lmaz. Azerbaycan Karaba ' nda Ermeni Terörüne Maruz Kalan Gazeteciler. Türk Dünyas Araflt rmalar (178) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Yitiflgin, Memet. ngiliz the Times Gazetesinin Atatürk'ün Vefât Üzerine Yapt Haber, Yorum ve Yay mlad Obituary. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(Özel say : 125. Do um Y l An s na Atatürk) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 2

11 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 1999 SB , (1) Küçükali, Adnan. bn Sina'n n Selbî Yorumlama Metodu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Madden, Edward H. Farkl Aç lardan Kötülük Problemi. Çeviren: Sami fiekero lu, Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss SA (3) Turan, Ertu rul R. Küskün Tanr lar, Uykusuz Ozanlar, simsiz Ac lar. Do u Bat 10(40) , ss SB , (4) Türkben, Yaflar. Kötülük Problemi: Gazali-Swinburne Mukayesesi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Taftal, Oktay. Sofist Bilgeli in "Empirist" Dayanaklar Üzerine. Do u Bat 10(40) , ss. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Devaraja, N. K. Öz ve Özgürlük: Vedântik ve Fenomenolojik Görüfller. Do u Bat 10(40) , ss SB , 180 Turan, Ertu rul R. Küskün Tanr lar, Uykusuz Ozanlar, simsiz Ac lar. Do u Bat 10(40) , ss SB , PS KOLOJ 150 (1) Ar cak, Osman Tolga. Psychiatric Symptomatology as a Predictor Cyberbullying Among University Students. E itim Araflt rmalar 9(34) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) Atay, Salim. Narsistik Kiflilik Envanteri'nin Türkçe'ye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA

12 150 (3) Bas m, H. Nejat - Fatih Çetin - Cem Harun Meydan. Kiflileraras Çat flma Çözme Yaklafl mlar nda Kontrol Oda n n Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Ceylan, Remziye. Çocuklar n Benlik Kavramlar ile Sald rganl k Düzeyleri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Ça dafl E itim 34(361) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Demir, Halis - Tarhan Okan. Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Donuk, Bilge. Özel ve Kamu Sektöründe Görev Yapan Spor Yöneticilerin fl Tatminlerinin Karfl laflt r lmas. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Erdo an, Ömer. Duygu Durumunun Problem Çözme Stratejileri Üzerindeki Etkileri. Millî E itim 37(181) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Erkenekli, Mehmet. Örgütlerde fl Tatmini. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 16(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Ero lu, Susran Erkan. Sald rganl k Davran fl n n Boyutlar ve liflkili Oldu u Faktörler: Lise ve Üniversite Ö rencileri Üzerine Karfl laflt rmal Bir Çal flma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Gender and Computer Anxiety, Motivation Self-Confidence, and Computer Use. E itim Araflt rmalar 9(34) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 Hamarta, Erdal - Elif Demirbafl. Lise Ö rencilerinin Utangaçl k ve Benlik Sayg lar n n Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Aç s ndan ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Kan, Adnan. Effect of Scale Response Format on Psychometric Properties in Teaching Self-Efficacy. E itim Araflt rmalar 9(34) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA (7) Karaman, Fatih F. Mimarl k ve Psikanalizin Kesiflim Noktas Olarak Ev ve Yer [Söylefli] Konuflan: lhan 4

13 Berk, Ege Mimarl k 19(68) 2009, ss SB , (8) Özmen, Erdo an. "... Kiflisel Onuru Mübadele De erine Dönüfltürmüfl..." Birikim (238) , ss SB Sporcularda Durumluluk ve Sürekli Kayg Düzeylerinin Baz De iflkenlere Göre ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Bak r, Kemal. Konfüçyüs, Bilgelik ve E itim. Do u Bat 10(40) , ss SB (2) Burnet, John. Efesli Heraklitos. Çeviren: Metin Bal, Do u Bat 10(40) , ss SB (3) Demirifl, Bedia. Antik Ça da Dil ve Gramer. Do u Bat 10(40) , ss SB , (9) Tutar, Hasan - Mehmet Alt nöz - Demet Çak ro lu. flgörenlerin Kendilik Alg lar n n Bireysel Özellikler Bak m ndan De erlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Devaraja, N. K. Öz ve Özgürlük: Vedântik ve Fenomenolojik Görüfller. Do u Bat 10(40) , ss SB , (4) Gören, Erman. Antik Ça Destan Gelene inde Ruh ve Öte Dünya. Do u Bat 10(40) , ss SB ET K (AHLAK FELSEFES ) 180 (5) Attitudes of Turkish Veterinary Students and Educators Towards the Moral Status of Animals and Species Rating. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15(1) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SB , Kaçar, Turhan. Pax Romana'n n Gölgesinde kinci Sofistler Dönemi ve Bir Sofistin Kaleminden Roma mparatorlu u. Do u Bat 10(40) , ss SB , 930 Koç, Haflim. XVII. Yüzy l n Ortas nda Osmanl Co rafyas 'ndan Antik Dönemlere Bir Bak fl Kâtip Çelebi'nin Eserlerinden Seçmeler. Do u Bat

14 10(40) , ss SB , 180 Küçükali, Adnan. bn Sina'n n Selbî Yorumlama Metodu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Önal, Sema. Hikmet (Bilgelik) Üstüne. Do u Bat 10(40) , ss SB D N 180 (6) fiulul, Cevher. bn Rüfld'e Göre deal Devlet'in Baflkan nda Bulunmas Gereken Nitelikler. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (7) 210 Taftal, Oktay. Sofist Bilgeli in "Empirist" Dayanaklar Üzerine. Do u Bat 10(40) , ss. 210 (2) 1999 SB , (8) Tait, John. M s r' n Bilgeli i: Klasik Görüfller. Do u Bat 10(40) , ss SB , 930 Türkben, Yaflar. Kötülük Problemi: Gazali-Swinburne Mukayesesi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Atay, R fat. Din-Bilim liflkisini Yeniden Düflünmek: Antony Flew'un Fikir De ifltirmesi Üzerine. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss. Türkçe ve ng. özet. fiekero lu, Sami. Mâtürîdî'de Kötülük Problemi. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA KUTSAL K TAP 220 (1) Akal n, Kürflat Haldun. Eski Ahit Metinlerinde J. Calvin'in Faiz Yorumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA

15 220 (2) Aytürk, lker. Eyüp: So u a Aç lan Kap. Do u Bat 10(40) , ss SB HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Tüter, Abdulkadir. Fener Rum Patrikhanesi. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 16(1) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Ifl k, Caner. Eski Dünyan n Kadim Bilgesi Hermes. Do u Bat 10(40) , ss SB , 300 lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Akp nar, Ali. Aile liflkilerinde Hz. Peygamber'in Örnekli i. Diyanet lmi Dergi 45(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Apak, Adem. Hz. Peygamber (s. a. s.)'e Hizmetiyle Tan nan Sahabi Enes B. Mâlik (r. a.) Diyanet (218) , ss SC (4) Bayartan, Mehmet. Osmanl fiehirlerinde Vak flar ve Vak f Sisteminin fiehre Katt De erler. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 10(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 060, (2) Yörükân, Turhan. Aphrodite'nin Yunan ve Roma Mitolojisine Dahil Edilmesiyle Oluflan "Syncretic" Bütünleflme. Do u Bat 10(40) , ss SA SB (6) 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akdemir, Hikmet. Kur'an ve Sünnetin Kölelerin Had m Edilmesine Yaklafl m. Harran Üniversitesi (5) Bulut, Zübeyir. Kelamda " man"da stisnâ" Tart flmalar. Millî E itim 37(181) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Çak r, Nuri. Bediüzzaman'a Göre slam Devleti ve Anayasas n n Yeri- Zaman Modern Zamanlarda Devletin Dinle liflkisi. Köprü (105) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320

16 297 (7) Harran Üniversitesi lâhiyat Durmufl, Zülfikar. Hz. Peygamber'in Fakültesi Dergisi 14(21) , K zlar yla Olan letiflimi. Diyanet ss. Türkçe ve ng. özet. lmi Dergi 45(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (14) 297 (8) Erdemli, Kadriye. Hz. Hatice. Diyanet lmi Dergi 45(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Karagöz, smail. Cuma Namaz n n Dindeki Yeri. Diyanet (218) , ss SC SA (15) 297 Karaman, Fikret. Umre Ziyareti veya Kutlu Beldelere Yolculuk. Diyanet 297 (9) Ess, Josef Van. Mu'tezile: slâm n Ak lc Yorumu. Çeviren: Veysel Kasar, Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss SA SC (10) 297 Görmez, Hatice Kübra. Beyt-i Makdis'in Kandilleri. Diyanet lmi Dergi 45(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) 1977 SA 32 Görmez, Hatice Kübra. Hâne-i 297 Saâdetin Bilge Han mefendisi Hz. Aifle. Diyanet lmi Dergi 45(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Gündüzöz, Soner. slâm ve Estetik. Diyanet (218) , ss SC 6 297, (13) Kahyao lu, Yasin. Haricilerde Münazara ve Muhavere Örnekleri. 8 (218) , ss SC (16) K lavuz, M. Akif. slâm Dininin Yafllanma Dönemine Bak fl. Diyanet (218) , ss. 297 (17) Nursi, Bediüzzaman Said. "Meflrutiyet ve Kanun-u Esasi; Hakikî Adalet ve Meflveret-i fier'iyeden barettir" Köprü (105) 2009, ss. 297 (18) Özçelik, Mustafa. Mevlânâ'da fiiir ve Musiki. Diyanet (218) , ss SC (19) Özkan, Mustafa. Siyasal-Sosyal Geliflmeler Karfl s nda Hz. Aifle'nin Duruflu Üzerine. Diyanet lmi Dergi 45(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297

17 Üzerine Analitik Bir nceleme. 297 (20) Diyanet lmi Dergi 45(1) , Sancakl, Saffet. Hz. Peygamber'in ss. Türkçe ve ng. özet. Yak n Çevresindeki Han mlara Karfl Muâmelelerindeki Nezaket, Zarafet ve 1963 SA 4 ncelik. Diyanet lmi Dergi 45(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) 297 Y ld z, Abdulvahap. Kerâmet ve stidrâc. Harran Üniversitesi 297 (21) fiulul, Kas m. Siyer Kaynaklar nda Hz. Muhammed (AS)' n Peygamberli inin Bafllamas yla lgili Bilgilerin Dil ve Yorum Bilimi Bak m ndan Tahlili. Harran Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (22) Tan, O uzhan. Belki de Yetimlerin Elleri O Kadar Küçük De ildir. lâhiyat Fakültesi Dergisi 14(21) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Diyanet (218) , ss SC SC 6 297, (23) Türkdo an, Orhan. Türk Alevilik Sisteminde Yeni Oluflumlar. Türk Dünyas Araflt rmalar (178) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (27) Y lmaz, Musa K. slam Devletinin lk Anayasas : Medine Vesikas. Köprü (105) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (28) Yi it, Yaflar. O da Bir Yetimdi. Diyanet (218) , ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Akdemir, Erhan. 11 Eylül 2001, 11 Mart 2004 ve 7 Temmuz 2005 Terörist Sald r lar n n Ard ndan slam' n Avrupa'da Alg lan fl. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 8(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (24) 300, 320 Ünal,. Hakk. Masumlar n Ah. Diyanet (218) , ss. 300 (2) 1969 SC 6 Ak n, Burcu Gökçe Y lmaz. Avrupa 297 Birli i'nin Yafllanma Sorununa Bir Çözüm Olarak Türkiye'nin Üyeli i. 297 (25) Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi Y ld r m, Kadri. Yak n Çevresini 8(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. Oluflturan Kad n fiairlerin Hz. özet. Peygamber Hakk ndaki fiiirleri 2002 SA

18 ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet. Akkufl, Turgay. Birinci Dünya Savafl Sürecinde Bursa'da Sevk ve skân 1996 SB 43 Uygulamalar ve Sonuçlar. OTAM 950, 300 (23) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (4) 1991 SA 68 Ayd n, M. fievki. Ço ulcu Toplumda 350, 300, Uzlafl ve Din E itimi. Diyanet (218) , ss. Akflit, Elif Ekin. Haydi K zlar Okula: K zlar n E itimi, Kad nlar n Bilgisi ve 1969 SC Kamusal Alan Tart flmalar. Toplum ve Bilim (114) 2009, ss. ng. özet SA , (3) Altan, Mehmet - Mehmet pçio lu. fieriye Sicil Kay tlar na Göre Y llar nda Konya'da Aile. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Aras, Fatma Erdo an. Etnik (Çingene) flgücünün Enformel flgücü Piyasas na Kat l m Biçimleri ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörler: stanbul (Cankurtaran) ve Edirne (Menzilah r) Örnekleri. Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Ar c o lu, M. Atilla - Recibe Asl Ergin. Güven ya da Sosyal Sermaye Nedir?: Konya Sanayi Bölgesinde Sahip/Yöneticiler Üzerine Bir Araflt rma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Aydemir, brahim Ahmet. Altay Tuvalar -Altaylarda Unutulmufl Bir Türk Halk. Bilig (48) 2009, Bas m, H. Nejat - Fatih Çetin - Cem Harun Meydan. Kiflileraras Çat flma Çözme Yaklafl mlar nda Kontrol Oda n n Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Behmoaras, Liz. "Bir Güzel nsan n Güzergâh " [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (171) , ss SB , (6) Beflikçi, smail. Aleviler ve Kürtler. Sanat ve Hayat (34) , ss SB (7) Ç nar, Recai - hsan Çubukçu. Tüketim Toplumunun fiekillenmesi ve Tüketici Davran fllar -Karfl laflt rmal Bir Uygulama- Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Çi dem, Ahmet. Özür ve Suç. Birikim (238) , ss SB

19 300 (12) 300 (9) Güreflci, Ertu rul. Köy Dan fl, Didem - Ayfle Parla. Nafile Araflt rmalar. Türktar m (185) 1 - Soydafll k: Irak ve Bulgaristan , ss. Türkleri Örne inde Göçmen, Dernek ve Devlet. Toplum ve Bilim (114) 1986 SB , ss. ng. özet SA 42 Ifl k, Caner. Eski Dünyan n Kadim 300, 320 Bilgesi Hermes. Do u Bat 10(40) , ss. Erözkan, At lgan. Lise Ö rencilerinde Kiflileraras liflki Tarzlar n n Yorday c lar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Erseven, lhan Cem. Türk Roman ve Öyküsünde Alevilere Bak fl. Sanat ve Hayat (34) , ss SB , (10) Girginer, Nuray - Sibel Ayd n - Zeynep Çavdar. Üniversite Ö rencilerinin Sporda fiiddet Konusuna Yaklafl mlar : Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Ö rencilerine Yönelik Bir Uygulama. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 790, (11) Gülmuhammet, Hasan P. Elam, Kas ve Türk Kültürü Aras ndaki Paralellikler ve Türk Kültürünün Eskili i. Türk Dünyas Araflt rmalar (178) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 300 nce, Murat. Küreselleflme ve Yerelleflme: Bir Çeliflki mi? Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Lewis, Reina. Irkç l k, Toplumsal Cinsiyet ve Oryantalizm Üzerine [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (182) , ss SB , (14) M stano lu, Nurhan. K rflehir'de XIX. Yüzy l n Sonlar nda Sosyo- Kültürel Bak mdan Ailenin Genel Özellikleri ( ) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Morgül, Tan. Toplumsal Bask ve Mahallenin "Muhtarlar " Birikim (238) , ss SB

20 Onay, Yaflar. Gazzenin Düflündürdükleri. Jeopolitik 8(61) Etnografisi. Toplum ve Bilim (114) 2009, ss. ng. özet , ss SA SB , , (19) Sezer, Sennur. " stanbul'da Al nteri" Evrensel Kültür (206) , 300 (16) Ongur, Hakan Övünç. Avrupal laflma Avrupal m? Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Özaltay, Bülent - Hakan Ertin. Sa lam ve Gürbüz Bir Nesil Yaratmak Türk T bb nda Irk H fz s hhas Meselesi. Toplumsal Tarih (171) , ss SB 96, (17) Özberk, Feyziye. Sevim Tekeli: lk Kad n Bilim Tarihçimiz. Bilim ve Ütopya 15(176) , ss SC (18) Özdemir, Emin. Kazak Kültürel Hayat nda Tatarlar n Etkisi ve Kazak Ceditçili inin Geliflimi. Bilig (48) 2009, ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet SB , ss SB Say, Ahmet. K z lderili Müzi i Üzerine Notlar. Evrensel Kültür (206) , ss SB , (22) Say lan, Fevziye - Alev Özkazanç. ktidar ve Direnifl Ba lam nda Toplumsal Cinsiyet: Bir Okul 12 Solak, Ömer. II. Meflrutiyet Dönemi Roman nda "Türk" ve Türklük. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) fiahin, Köksal - Hayati Beflirli. Küreselleflen Kitle Kültürü (Popüler Kültür) Milli Kimlik ve Kültürlerin Yerini Alabilir mi? Türk Dünyas Araflt rmalar (178) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (21) Turan, Ahmet Nezihi. Bahçesaray Köleleri ( Yüzy llar) Bilig (48) 2009, ss. Türkçe, ng. ve Rusca özet SB , 940 Türkdo an, Orhan. Türk Alevilik Sisteminde Yeni Oluflumlar. Türk Dünyas Araflt rmalar (178) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Tüzel, Gökçe Bayrakçeken. Kemalizm, Profesyonelizm ve Ataerkil Tezahürler. Toplum ve Bilim (114)

21 2009, ss. ng. özet SA Yetim, Fahri. Milli Mücadele Döneminde Kamuoyunun Oluflmas nda Mitinglerin fllevi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Y ld r m, Nuran. Dünyada ve Türkiye'de Difl Hekimli i Mesle inde Kad nlar. Toplumsal Tarih (171) , ss SB 96, 300 Azerbaycan Örne i. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , S YASAL B L MLER 320 (1) 19. Yüzy ldan 20. Yüzy la Osmanl mparatorlugu'nda Vatandafll k Kavram n n Geliflimi. Toplumsal Tarih (182) , 53. s SB (2) Adan r, Fikret. Karfl laflt rmal Bir Y lmaz, Hasan. Hedef Kültürde De erlendirme Çarl k Rusya's ve Do ru letiflim için Uygun Kelime Habsburg mparatorlu u Aras nda Edinimi. Selçuk Üniversitesi Osmanl 'da Vatandafll k. Toplumsal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Tarih (182) , ss. (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 940, , (23) Yücel, Erdinç. Günlük letiflimde Dil- Davran fl liflkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL STAT ST KLER 310 (1) Ellez, Ahmet Murat - Nevzat Gümüfl - Rahman Seferov. Co rafya Bölümü Ö rencilerinin statistik Dersine Yönelik Tutumlar : Türkiye ve Akdemir, Erhan. 11 Eylül 2001, 11 Mart 2004 ve 7 Temmuz 2005 Terörist Sald r lar n n Ard ndan slam' n Avrupa'da Alg lan fl. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 8(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 300, (3) Akgönenç, Oya. stanbul-filistin Mücadelesi ve Gazze Felaketi: Aral k 2008 Aktörleri, Alg lamalar ve Uygulamalar. Jeopolitik 8(61) , ss SB

22 320 (4) Akgün, Birol. Türk D fl Politikas ve Uluslararas Örgütler. Akademik Orta Do u 3(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Aktan, Coflkun Can. ktidar n S n rland r lmas ve Anayasal Demokrasi. Köprü (105) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB (6) Arslan, R za. Entwicklungsstationen des Parlamentarismus und die Gewaltenteilungsfunktion. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) Atafl, Ali Ekber. "Araflt rman n Kaz bilimcisinden" Ortak Akl n Yüceli ine Bir Gönderme: Ziya Gökalp'i Do ru Tan mak. Bilim ve Ütopya 15(176) , ss SC , (8) Atefl, Davut. slam Köktencili i (!) Kökeni, Genel Nitelikleri, Tan mlar ve S n flamalar. Akademik Orta Do u 3(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) At c, Ahmet. Konservenin Yükselifli. Standard 48(561) , ss SB , (10) Ayman, S. Gülden. Filistin Ç kmaz Üzerinde Yeniden Düflünme Gere i. Akademik Orta Do u 3(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Baydur, Mithat. Yaflam Biçimleri, Gard roplar ve Türkiye'de Sa -Sol. Türk Yurdu 29(258) , ss. Behmoaras, Liz. "Bir Güzel nsan n Güzergâh " [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (171) , ss SB , (12) Bilmez, Bülent. Modern ve Geleneksel Kolektif Kimlikler ile Osmanl Vatandafll Aras nda Osmanl Ayd n Üzerine Notlar. Toplumsal Tarih (182) , ss SB (13) Bilmez, Bülent. Örnek Bir Osmanl Ayd n Arnavutçu ve Türkçü fiemseddin Sami Frasheri'de Osmanl c l k ve Vatandafll a Dayal Osmanl l k. Toplumsal Tarih (182) , ss SB (14) Bozarslan, Hamit. Gazze mi Dediniz? Birikim (238) , ss SB

23 320 (15) Çak r, Nuri. Bediüzzaman'a Göre Can, Nevzat. fiiddetin deolojik Yüzü slam Devleti ve Anayasas n n Yeriya da Faflizmin Korunan Baltas. Zaman Modern Zamanlarda Devletin Atatürk Üniversitesi Sosyal Dinle liflkisi. Köprü (105) 2009, Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(1) ss. Türkçe ve ng. özet. 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (16) Dan fl, Didem - Ayfle Parla. Nafile Can, Turan. Do u Türkistan Soydafll k: Irak ve Bulgaristan Unutturulan Vatan. Türk Yurdu Türkleri Örne inde Göçmen, Dernek 29(258) , ss. ve Devlet. Toplum ve Bilim (114) 2009, ss. ng SB , 950 özet SA , (17) Canefe, Nergis. srail'in Varolufl Kavgas n n Bedelleri Konusunda Uluslararas Ceza Hukuku Merce inden Bir Yorum: Hukuk, Adalet ve Gazze'de Savafl. Birikim (238) , ss SB SB , (18) Canöz, Kadir. Yasamay Engelleme Amaçl Lobicilik: Filibuster. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (19) 320 Cantek, Levent. Vatan Haini, Millet Düflman, Solcu Muharrir Sabahattin Ali'yi Kim Öldürdü? Birikim (238) , ss SB , SB Coflkun, Vahap. Anayasal Vatandafll k. Köprü (105) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) Danzikyan, Yetvart. Ergenekon'da Son Dalga ve Tuncay Güney'in Aynas nda Devlet. Birikim (238) , ss. 320 (21) Dayanç, Muharrem. Ahmet Midhat Efendi'nin Türklü e Dair simli Önemli Bir Konferans. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (22) Doster, Bar fl. srail'in Gazze Sald r s ve "Yenilenen" BOP. Jeopolitik 8(61) , ss. 320 (23) Duran, Bünyamin. Yeni Anayasa: Klasikle Modernin Bileflimi: Postmodern; Sekülerle Kutsal n Bileflimi: Postseküler. Köprü (105)

24 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Türkçesi: Filiz Nay r Deniztekin, Varl k 76(1217) , ss SA SB (24) 320 (29) Ekfli, Muharrem. Körfez'de Güvenlik: Günç kan, Berat. Filistin, Eski Göz Güvenlik Sistemi, Güvenlik Sorunlar A r s! Evrensel Kültür (206) ve Yap lanmalar. Akademik Orta , 7-8. ss. Do u 3(2) 2009, ss SB 96 Türkçe ve ng. özet SA , 330 Erdem, Faz l Hüsnü Anayasas n n Toplum Tasavvurunun Elefltirel Analizi. Köprü (105) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (25) Ero lu, Feyzullah. Bat l lar n ve Bizdeki Bat c lar n Türklük Tak nt s. Türk Yurdu 29(258) , ss SB (32) (26) F rat, Melek. So uk Savafl Sonras nda Fransa'n n D fl Politikas. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) F rat, Ümit. Kart Kurt'tan TRT fiefl'e. 320 (30) Gürgür, Nuri. Gazze Harabeleri Burada, nsanl k Nerede? Türk Yurdu 29(258) , 2-4. ss SB (31) Gürp nar, Do an. "Neo-Liberal Sald r " "Foucault Etkisi" Birikim (238) , ss SB Hac saliho lu, Mehmet. ttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Politikalar Ba lam nda Türkçülük, Osmanl c l k ve Türklefltirme Tart flmalar. Toplumsal Tarih (182) , ss SB , Birikim (238) , ss SB SB (33) nsel, Ahmet. "Bu Hareket Befleriyet Nam na Bir Cinayetti" Ermenilerden Özür Dileme Girifliminin De erlendirilmesi. Birikim (238) , ss. 320 (34) 320 (28) yikan, Necati. ABD'nin Azerbaycan Finkelstein, Norman. Hamas ve liflkilerine Etki Eden Parametreler. Gazze Savafl Hakk ndaki Gerçekler. Selçuk Üniversitesi Sosyal 16

25 Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. (182) , ss SB SA , (39) 320 (35) Kurubafl, Erol. Etnik Sorun -D fl Kansu, Aykut. Harvard'daki Adam m z: Samuel P. Huntington Huntington' n Amerikan Siyaset Sahnesine Ç k fl : 1950'li ve 1960'l Y llar. Toplumsal Tarih (182) , ss SB Politika liflkisi Ba lam nda Kürt Sorununun Türk D fl Politikas na Etkileri. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 8(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (36) Karabat, Ayfle. Gazze Sald r s na srail Toplumundan "Tepki"ler. Birikim (238) , ss SB (40) Kutlu, Fehmi Hüsrev. "Egemenlik Bila Kayd-u fiart Milletindir, Sözüne Herkesin Ba l Olmas Laz m" Köprü (105) 2009, ss SA Karafl, Ertu rul. K r m tatarlar n n Dostu Ukraynal General Petro Grigorenko (Ekim 1907-fiubat 1987) Türk Yurdu 29(258) , ss SB , 320 Kelefl, Erdo an. K r m Savafl 'nda ( ) Karadeniz ve Bo azlar Meselesi. OTAM (23) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , (37) 320 (43) Koç, Y ld r m. Büyük Ortado u Massad, Projesi ve srail'in Sald r s. Jeopolitik 8(61) , ss SB , (41) Laçiner, Ömer. Ergenekon ve Zihniyet Dünyam z. Birikim (238) , 3-8. ss SB (42) Loewenstein, Jennifer. Hamas Olmasa da, srail Bir Filistin Devleti'ni Kabul Etmeyecek. Türkçesi: Filiz Nay r Deniztekin, Varl k 76(1217) , 3-5. ss. Joseph. Gazze Gettosu'nda syan. Türkçesi: Osman Deniztekin, Varl k 76(1217) , 6-9. ss SB (44) 320 (38) Onay, Yaflar. Gazzenin Koptafl, Rober. Meflrutiyet Düflündürdükleri. Jeopolitik 8(61) Döneminin Umut ve Umutsuzluk , ss. Sarkac nda Ermeni Devrimci Partileri 2002 SB 120 ve Trikor Zohrab. Toplumsal Tarih 320,

26 320 (45) 320 (50) Orkuno lu, Yener. Huntington Pentagon deolo u mu? Sanat ve Hayat (34) , ss SB SB (46) Osmana ao lu, Cihan. Tanzimat Ferman 'ndan II. Meflrutiyet'e Osmanl Vatandafll. Toplumsal Tarih (182) , ss SB , SA , 070 Pinter, Harold. Harold Pinter'in Nobel Konuflmas. Sanat ve Hayat (34) , ss. 320 (51) Polat, Y lmaz. Azerbaycan Karaba ' nda Ermeni Terörüne Maruz Kalan Gazeteciler. Türk Dünyas Araflt rmalar (178) , ss. Türkçe ve ng. özet. Özarslan, Osman. Sonbahar Ç lg nlar ya da Ç lg nl n lkbahar. Sanat ve Hayat (34) , ss SB , (47) Özcan, Ömer. Azerbaycan'da Milli Mesele: Siyasi Rehberlik ve Ziyal lar Türk Yurdu 29(258) , ss SB , (52) Sar o lu, Sezai. "Tarihe Bak Anlars n?" Varl k 76(1217) , ss SB , (53) Shlaim, Avi. srail Gazze'yi nsanl k Felaketinin Efli ine Nas l Getirdi? Çeviren: Erdem Evren, Birikim (238) , ss SB (48) fiulul, Cevher. bn Rüfld'e Göre deal Özipek, Bekir Berat. "Anayasaya Devlet'in Baflkan nda Bulunmas De iflmez Hükümler Koymak, Ölülerin Gereken Nitelikler. Harran Dirilere Hükmetmesidir" Köprü (105) Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 2009, ss. Dergisi 14(21) , SA 32 ss. Türkçe ve ng. özet SA , (49) Özkazanç, Alev. Toplumsal Vatandafll k ve Neo-Liberalizm Sorunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 64(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (54) Tansi, Deniz. "Gazze Günlü ü" Büyük Ortado u'nun "Son Perdesi" Jeopolitik 8(61) , ss SB 120

27 320 (55) Taflç o lu, Ömer Lütfi. Gazze Vahfleti srail için Ne lktir Ne de Son Olacakt r. Jeopolitik 8(61) , ss SB , (62) Y lmaz, Sait. Jeopolitik ve Strateji. Jeopolitik 8(61) , ss SB (56) 320 (63) Töreli, Türkmen. Millî Hakimiyet Yüksel, Mehmet. Mahremiyet Kavram ve Atatürk. Türk Yurdu Hakk na ve Bireysel Özgürlüklere 29(258) , ss. Felsefi Yaklafl mlar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 1960 SB 27 Fakültesi Dergisi 64(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (57) 1956 SA 103 Tunç, Ferhat. Yozlaflt rarak Teslim 320 Alma Politikas. Sanat ve Hayat (34) , ss SB (64) 320 Zhussipbek, Galym Lizbon 320 (58) Unan, Fahri. "K r m'da Tatar Olmak" Türk Yurdu 29(258) , ss SB (59) Uslubafl, Fevzi. ran Olmadan Zor. Jeopolitik 8(61) , ss SB Antlaflmas, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas 'n n Tan m ve Özellikleri, Güvenlik Aktörü Olarak AB'nin Nitelikleri. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 8(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 320, EKONOM 330 (1) 320 (60) 1929 ve 2008 Krizleri: Bir Yayla, Atilla. "Anayasa; Sert, Karfl laflt rma Denemesi. ktisat Otoriteryen, Çeflitli Toplum Dergisi (501) , Kesimlerini D fllay c, Bireylere ve ss. Topluma Bir Hayat Tarz Biçici Bir 1965 SA 47 deolojiye Dayanmamal d r" Köprü 330 (105) 2009, ss SA (2) 320 Agün, Fethi. Basit Usulde 320 (61) Yeniçeri, Özcan. Gazze Katliam n n Ö rettikleri! Türk Yurdu 29(258) , 5-7. ss SA SB Vergilendirilen Mükelleflerin 2008 Y l Kazançlar n n Beyan. Vergi Sorunlar Dergisi (245) , ss.

28 330 (3) 330 (8) A fl, Özkan. Yat r m Ortam n Cazip Akyol, M. Emin Y l Vergi Hale Getirecek Politikalar Gerekli Uygulamalar nda Dikkate Al nacak [Söylefli] Enerji & Çevre Dünyas Oran ve Tutarlar. Vergici ve (67) , ss. Muhasebeciyle Diyalog 24(250) 2002 SB , ss SA (4) Akal n, Atilla. Krizden En Az Enerji Sektörü Etkilenecek [Söylefli] Konuflan: Filiz Karaosmano lu, Enerji & Çevre Dünyas (67) , ss SB (9) Alptürk, Ercan. Hukuksal ve Vergisel Boyutlar yla Sermayenin Küçültülmesi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(250) , ss SA 5 330, (10) Alt ok, Metin. Marksist Kriz Kuramlar n n Güncelli i. ktisat Dergisi (501) , ss. Akar, Bar fl. lkö retim Müfettifllerinin Günübirlik Görevlendirilmesinde Harc rah Sorunu. Mali K lavuz 11(43) SA , ss SA , (11) Amin, Ruzita Mohd. - Zarinah 330 (5) Akçay, Ümit. Para, Merkez Bankas ve Kriz. ktisat Dergisi (501) , ss SA (6) Akçura, Gökhan. Geç Osmanl ve Cumhuriyet Döneminde Yakacak Taflkömürün Elmas Y llar. Toplumsal Tarih (182) , ss SB , (7) Akmaz, Kemal. "Promosyon" Ödemelerinin Vergisel Boyutu. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(250) , ss SA Hamid - Norma Md. Saad. Economic Integration Among the Members of the League of Arab States: An Empirical Evidence. Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries 26(3) , ss SB Aras, Ahmet. Vergi Sürelerinin Borçlan lmas ve Uygulamadaki De ifliklik Süreci. Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 12(54) , ss SA , (12) Aras, Fatma Erdo an. Etnik (Çingene) flgücünün Enformel flgücü Piyasas na Kat l m Biçimleri ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörler: stanbul (Cankurtaran) ve Edirne (Menzilah r) Örnekleri. Gazi Üniversitesi

29 ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (13) 330, 340 Ar bo an, D. Ülke - Mert Bilgin. New 330 (19) Energy Order Politics Neopolitics: From Geopolitics to Energeopolitics. Uluslararas liflkiler 5(20/Özel say : Enerji) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA (14) Ar c o lu, Ayd n. Do acak 30 Milyonu Nas l Doyuraca z? G da Teknolojisi 13(2) , ss SB (15) Ar kan, brahim - Ceyhun Gönen. Kira Sözleflmelerinde Damga Vergisinin Hesaplanmas nda Özellik Arz Eden Durumlar. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(250) , ss SA SA 5 330, (16) Ar kbo a, Aysel. Minsky ve Finansal ktidars zl k Hipotezi. ktisat Dergisi (501) , ss SA (18) Arpac, Altar Ömer. De ersiz Alacaklar ve Özellikli Durumlar. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(250) , ss. Arslan, Bahtiyar. Türkiye'de Enerji Verimlile ine Bak fl. Türk Yurdu 29(258) , ss SB (20) As, Özlem. Süt Sektörü Tarihinin En Zor Günlerini Geçiriyor Sütte Kaos ve Belirsizlik. Dünya G da 14(2) , ss SB (21) Atefl, Koray. Kur Farklar, Vergi Kanunlar Karfl s ndaki Durumu ve KDV Boyutu. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(250) , ss. ng. ve Türkçe özet. 330 (22) Ayd n, Faz l. Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu (KKDF) ile lgili Yeni Uygulama. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(250) , ss SA (17) 330 (23) Arpac, Altar Ömer. Belediyeler G da Ayd n, Faz l. Kay t D fl Ekonomiyle Bankac l Kapsam nda Yap lan Mücadele Stratejisi Eylem Plan n n Ba fl ve Yard mlar n Vergisel Boyutu. ( ) Vergi Politikas Aç s ndan Beklenen Mahalli dareler Dergisi De erlendirilmesi. Vergi Sorunlar 19(174) , ss. Dergisi (245) , ss SB SA

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü)

İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp (yürütücü) Projenin Adı: Mevduat İslami Ekonomik Aktörlere Bakış: Katılım Bankaları ve Bankaları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz Destekleyen Kuruluş: Proje Tipi: 1001 Yönetici ve Ekip: Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/06 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu leri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Cevat GERNİ Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL Doç. Dr. Turgut

Detaylı

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/12 Türkiye

Detaylı

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu

Cilt: 1 Say : Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu hhh 1 Cilt: 1 Say : 1 2003 Y lda iki defa yay nlan r Sahibi Bilim ve Sanat Vakf Yaz flleri Müdürü Salih Pulcu Yay n Kurulu fievket K. Akar, Ebubekir Ceylan, Coflkun Çak r, Ahmet Davuto lu, Fatih Ermifl,

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı