SSM SAVAġ / SĠLAH SĠSTEMLERĠ ÇALIġTAYI HAVELSAN SUNUMU 15 MAYIS 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SSM SAVAġ / SĠLAH SĠSTEMLERĠ ÇALIġTAYI HAVELSAN SUNUMU 15 MAYIS 2008"

Transkript

1 SSM SAVAġ / SĠLAH SĠSTEMLERĠ ÇALIġTAYI HAVELSAN SUNUMU 15 MAYIS Mayıs /38

2 Hissedarlarımız TSKGV % TAI A.ġ. % TÜRK HAVA KURUMU % ASPĠLSAN A.ġ. % PROFILO SAVUNMA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. % GAMA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. % KUTLUTAġ ĠNġAAT VE TĠCARET LTD. ġtġ. % Mayıs /38

3 ĠĢtiraklerimiz HAVELSAN-USA % 100 HAVELSAN TEKNOLOJĠ RADAR % 99,9 HAVELSAN-EHSĠM % 51 ESDAġ % 48 STM % 32 ROKETSAN % 4,5 HEAġ % 0,12 PETLAS % 0, Mayıs /38

4 HAVELSAN Organizasyonu Yönetim Kurulu Raportör İDDK Genel Müdür Genel Müdürlük Ofisi Hukuk Müşavirliği Operasyonlar Grup BaĢkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Grup BaĢkanlığı Simülatör Simülasyon ve Eğitim ve Eğitim Sitemleri Sistemleri Grup Grup Başkanlığı Deniz Savaş Sistemleri Grup Başkanlığı Hava ve Savunma Sistemleri Grup Başkanlığı Finans Direktörlüğü İş Geliştirme Direktörlüğü Satınalma ve Sözleşmeler Direktörlüğü Ar-Ge ve Mühendislik Direktörlüğü HvBS Özel Proje Müdürlüğü BK Özel Proje Müdürlüğü İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kalite ve Süreç Yönetim Direktörlüğü Güvenlik ve Tesisler Müdürlüğü 20 Mayıs /38

5 Küresel Pazarda HAVELSAN Pakistan Topçu Sim Thales / MELTEM Pakistan EHTES HAVELSAN USA LM JSF Boeing / BarıĢ Kartalı Boeing / Onaylı Tedarikçi Kore EHTES Kore CN-235 Sim 20 Mayıs /38

6 Mali Bilgiler ĠĢ Hacmi (Milyon USD) 655,00 470,00 683,00 694,00 Ġhracat (Milyon USD) 60,00 SatıĢlar (Milyon YTL) 183,00 230,00 223,00 348,00 314,00 23,30 30,50 26,70 122,30 3,30 4,50 8,20 38,40 59,50 58,70 50, Faaliyet Alanına Göre Dağılım Son 3 Yılın Satışlarına Göre Müşteri Portföyü Komuta Kontrol Sistemleri 62,5% Sivil 19% KKK 5% JN GK. 1% HvKK 61% Bakım Ġdame Ġşletme 1,5% E-Devlet Projeleri 16% Simülatör Sistemleri 20% Ġhracat 7% DzKK 6% Gelecek dönemlerde müģteri portföyümüzde DzKK ve KKK nın paylarının artması beklenmektedir. 20 Mayıs /38

7 Nitelikli ĠĢ Gücü HAVELSAN sürekli olarak yeni sistemlerin tasarlandığı bir mühendislik şirketidir personel, 700 mühendis DĠĞER; 15% ELEK.ELEKT. MÜH.; 35% Y.LĠSANS; 19% ĠLKOKUL; 2% ORTAOKUL; 2% DR.; 1% LĠSE; 4% EML; 8% ÖNLĠSANS; 10% BĠLGĠSAYAR MÜH.; 38% HAVACILIK MÜH.; 2% ENDÜSTRĠ MÜH.; 7% FĠZĠK MÜH.; 3% LĠSANS; 54% MÜHENDĠS PERSONELĠN ĠHTĠSASLARA GÖRE DAĞILIMI 26 Yıllık Birikim 40 Milyon Satır Kod PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMU 20 Mayıs /38

8 Kalite Güvence ve Güvenlik Belgeleri Ulusal ve Uluslararası Akredite ġirket CMM Seviye 3 AS 9100 TS-EN-ISO 9001:2000 AQAP-2110, AQAP-160 Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi 20 Mayıs /38

9 HAVELSAN ın Teknolojik Odaklanması BarıĢ Kartalı Link 1 Link 11B Yer Destek Bölümü (GSS) DHMĠ MTO OFP/SIL Mühendislik Desteği F-16-Blok 30/40/50 GUARD Gn.Kur. KKBS ACCS F/NF Radarlar ALE-40 F-4E 2020 A/C, SĠM Link 1 Link 11B C/F Sistemi ASA Uçağı Muharebe Yönetimi Alt sistemi CN-235 Sim MELTEM Link 1 Link 11B Kaynak Yönetimi Alt sistemi Veri Aktarım Birimi S-70A & B GENESĠS & MĠLGEM Ağ Yapısı EHTES (Anadolu Kartalı) YENĠ TĠP KARAKOL BOTU F-16 Aviyonik DSB TKRS DSB (HTR) SENSÖRLER KOMUTA KONTROL SĠLAH / EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ 9/38

10 HAVELSAN Projeleri Hava ve Savunma Sistemleri Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası (EHTES- TR) Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası (EHTES - Pakistan) Açık Semalar AntlaĢması Gözlem Uçağı (ASA) F-4, F-5, F-16 SIL/OFP Aviyonik Depo Seviyesi Bakım ve Test Yazılımları (Aviyonik DSB) Deniz SavaĢ Sistemleri Milli Gemi (MĠLGEM) SavaĢ Yönetim Sistemi (GENESĠS) Yeni Tip Karakol Botu (YTKB) Deniz Karakol Uçağı (MELTEM) Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Entegrasyonu (KKBS-AY) Mesaj Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS) Taktik AteĢ Ġdare Kompüter Sistemi (TAĠKS) Simülasyon ve Eğitim Sistemleri CN-235-TR Tam UçuĢ Simülatörü CN-235-Kore Tam UçuĢ Simülatörü F-4E/2020 Tam Görev Simülatörü S-70A Tam UçuĢ Simülatörleri ve Entegre Eğitim Merkezi S-70B Tam UçuĢ Simülatörleri ve Entegre Eğitim Merkezi KKK Topçu/Havan Simülatörü (TĠGES-TR) Topçu Simülatörü (TĠGES-PAK) HvBS Özel Projesi Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) BarıĢ Kartalı Özel Projesi Havadan Ġhbar ve Kontrol Sistemi (BK) Yönetim Bilgi Sistemleri Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBĠS) Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi (SEÇSĠS) Kent Güvenlik Sistemi (KGS Antalya) TCDD Yönetim Bilgi Sistemi 20 Mayıs /38

11 Deniz SavaĢ Sistemleri 11/38

12 15 Nisan 2008 MELTEM Projesi SĠSTEM ENTEGRASYONU VE GÖREV YAZILIMLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Taktik Komuta Sistemi-TCS Taktik komuta Kontrol Bilgi Sistemi-TCCIS Yer Destek Sistemi ve Test Mühendisliği Entegre Lojistik Destek 12/38

13 MPS (Deniz Karakol Uçağı Sistemi) MPA Deniz Karakol Uçağı Hava Kuvvetleri Unsurları Diğer MPA Deniz Karakol Uçağı Yer Destek Sistemi Hava Kontrol Merkezi MAOC MPGS MMSS Dz.K.K unsurları Uzun Ufuk Deniz Hava Unsuru

14 MELTEM Projesi AAR-60 MWS Kokpit Display OM 400 Radar Ocean Master DR3000A ESM ALE 47 CFDS Akustik TMS 2000 MAD ĠletiĢim ve Data Transferi FLIR/TV Radome Klima AC Jeneratörü Smoke Marker & Sonobuoy Fırlatıcı Komut Paneli Navigasyon Sistemi Taktik Prosesörler Pylon & SMS TCAS II IFF Operatör Konsolları Operatör Konsolları Taktik Komuta Sistemi Kaydedici SAR Kits 14/38

15 Gemi SavaĢ Yönetim Sistemi GENESĠS ve MĠLGEM 15/39

16 GENESĠS Gemi SavaĢ Yönetim Sistemi 8 adet G-Sınıfı Fırkateyn Entegre Sensör ve Silahlar RADAR SPS-55 RADAR SPS-49 IFF MK.XII MK.92 CAS S-T ESM SLQ-32 LINK11 CIWS PHALANX 76mm GUN MK.75 STIR NAVRAD DECCA MK.13 GMLS SQS-56 SONAR TORPEDO MK.32 TÜP MK.44, 46 SONAR SQS-56 16/39

17 GENESĠS Gemi SavaĢ Yönetim Sistemi GENĠġ EKRAN SĠSTEMĠ OTOHETTS KONTROL OPERATÖR KONSOLLARI SĠLAH KONTROL KONSOLLARI TAKTĠK KOMUTA KONSOLLARI ACĠL KONTROL KONSOLU SAVAġ SĠSTEMĠ VIDEO AĞI TĠCARĠ GPS SAVAġ SĠSTEMĠ VERĠ AĞI (100 Mbs Fast Ethernet) WRN-6 GPS TAġINABĠLĠR BAKIM BĠRĠMĠ CCTV RADAR/TV VĠDEO DAĞITIM SĠSTEMĠ 4 X VĠDEO KAYIT BĠRĠMĠ KAMERA CAYRO PARAKETE ANEMOMETRE ADAP. BĠRĠMĠ SDC GEMĠ BĠLGĠLERĠ GENEL DESTEK BĠRĠMĠ RENKLĠ LAZER YAZICI GENEL AMAÇLI SUNUMCU ANA ĠġLEMCĠ BĠRĠMLERĠ FAST ETHERNET ANAHTARLAR SONAR SQS-56 A L T S Ġ S T E M A R A Y Ü Z BĠ RĠ M L E R Ġ RADAR KONT. BĠRĠMĠ AKS VERĠ AĞI OTOHETTS ADAP. BĠRĠMĠ ADAP. BĠRĠMĠ KG-40 ADAP. BĠRĠMĠ CIU WCC-STIR CIU WCC-CAS 2 x WCP SPS-55 SPS-49 MK-92 (CAS-S) DECCA IFF CAS-S IFF SPS-49 ESM SLQ-32 HARPOON SWG-1A SRBOC DTS RADYO LINK-11 PHALANX STIR CAS-T Mk13 GMLS SCC Mk mm TOP Mk-92 A/K SĠSTEMĠ 17/39

18 SavaĢ Harekat Merkezi (ESKĠ) 20 May 2008

19 SHM (Modernizasyon sonrası) 20 May 2008

20 TCG GEMLĠK SavaĢ Harekat Merkezi Birinci gemi 18 Mayıs 2007 de teslim edilmiģtir. Ġkinci gemi 18 Mart 2008 de teslim edilmiģtir. 20/38

21 MĠLGEM Projesi 21/38

22 15 Nisan 2008 MĠLGEM SavaĢ Sistemi Konfigürasyonu SONAR X-BAND SEY. RAD. ARAMA RAD. ED SĠSTEMĠ LPIR DEKOY Sensörler MUHABERE SĠSTEMLERĠ GENESĠS - MĠLGEM SAVAġ YÖNETĠM SĠSTEMĠ Silah Sistemleri 76 MM TOP A/K RADARI SSM TORPĠDO E/O SENSÖR 12.7 MM PDMS 22/39

23 MĠLGEM SavaĢ Sistemi Ürün Ağacı SAVAġ SĠSTEMLERĠ KOMUTA KONTROL SĠSTEMĠ (4100) SEYĠR SĠSTEMLERĠ (4200) DAHĠLĠ MUH. SĠSTEMLERĠ (4300) HARĠCĠ MUH. SĠSTEMLERĠ (4400) ARAMA TESPĠT SĠSTEMLERĠ (4500) SUALTI ARAMA SĠSTEMLERĠ (4600) SAVAġ DESTEK SĠSTEMLERĠ (4700) ATIġ KONTROL SĠSTEMLERĠ (4800) YARDIMCI SĠSTEMLER (4900) SĠLAH SĠSTEMLERĠ (7000) G-MSYS (4100) SEYĠR RADARI (4231) ARAMA RADARI (4530) SONAR SĠSTEMĠ (4611) LAZER ĠKAZ SĠSTEMĠ (4713) TOP A/K SĠSTEMĠ (4810) GEMĠ ENT BĠL. SĠST. (4931) BAġ TOP (7110) GVDS (4130) (D)GPS SĠSTEMĠ (4234) IFF (4550) SONAR XDUCER (4612) ELEKTR. DESTEK SĠSTEMĠ (4720) A/K RADARI (4860) 12.7 MM MK.TÜF. (7113) ĠSKANDĠL (4241) E/O SENSÖR (4570) SONAR DOMU (4613) TORP. KAR/ALD SĠSTEMĠ (4730) SUALTI A/K SĠSTEMĠ (4830) RAM SĠSTEMĠ (7202) CAYRO PUSULA (4261) XBT/XSV SĠSTEMĠ (4660) CHAFF / DEKOY SĠSTEMĠ (4742) HARPOO N G/M SĠSTEMĠ (7201) PARAKETE (4262) TORP. KOVAN SĠSTEMĠ (7510) 23 /38

24 MĠLGEM HAVELSAN UYGULAMALARI Gereksinim Analizi ve Sistem Mühendisliği G-MSYS Donanımlarının tedariki, gemiye kurulum ve entegrasyonu G-MSYS Yazılımları kapsamında, Alt sistem entegrasyon Yazılımları GENESĠS Komuta kontrol yazılımlarının MILGEM e uyarlanması ve düzeltilmesi G-MSYS yazılımlarının gemiye kurulumu ve entegrasyonu Torpido KarĢı Aldatma Sisteminin tedariki,gemiye kurulum ve entegrasyonu 24 / 38

25 MĠLGEM HAVELSAN UYGULAMALARI Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS) ve Gemi Zaman Sistemi (GZS) donanım ve yazılımı GVDS/GZS sisteminin gemiye kurulum ve entegrasyonu Gemi Entegre Bilgi Sistemi (GEBĠS) donanımı tedarik edilerek gemiye kurulumu ve Entegrasyonu, Mesaj iģletim sistemi (MĠS) donanım tedariki ve yazılım geliģtirme MĠS in gemiye kurulum ve entegrasyonu CSDN ve NRTDN veri ağlarının tesisi Yukarıda belirtilen sistem/alt sistemler için Entegre Lojistik destek hizmetleri sağlanacaktır. 25 / 38

26 Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS) 26 / 38

27 Gemi Zaman Sistemi 27 / 38

28 Mesaj ĠĢletim Sistemi (MĠS) 28 / 38

29 Gemi Entegre Bilgi ĠĢlem sistemi (GEBĠS) 29 / 34

30 SAVAġ SĠSTEMĠ VERĠ AĞI (CSDN) 30 / 38

31 GERÇEK ZAMANLI OLMAYAN VERĠ AĞI (NRTDN) 31 / 38

32 Yeni Tip Karakol Botu Projesi ELEKTRONĠK VE SĠLAH SĠSTEMLERĠ TEDARĠK VE ENTEGRASYON SÖZLEġMESĠ 18 MART

33 YTKB Konfigürasyonu 2 Adet 12.7 mm. Stabilize Platform E/O Dayrektör Dahili-Harici Muhabere Seyir Radarı VERĠ DAĞITIM SĠSTEMĠ GPS CAYRO ĠSKANDĠL PARAKETE 40 mm. Top KÖPRÜÜSTÜ Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi RADAR KONSOLU LCD Panel SHM EO KONSOL SONAR KONSOL DRT RADAR SHM KONSOL SONAR 33

34 Proje Organizasyonu HAVELSAN Ana Entegratör ASELSAN CAYRO E/O TAKS STAMP MUHABERE SĠST MĠLLĠ KONSOL ÜRETĠCĠLERĠ AYESAġ/YALTES E/O KONSOL SONAR KONSOL TUBĠTAK MHS DRT MASASI SUALTI TLF RAYTHEON Seyir Sistemleri SIMRAD Sonar AGI Parakete Yerli Katkı Oranı > %50 34

35 Proje Tanımı HAVELSAN Yeni Tip Karakol Botu konseptine uygun olarak; 4000 grubu olarak adlandırılan elektronik cihaz/sistemlerin temin edilmesini HAVELSAN ürünü olacak Ģekilde Gemi Veri Dağıtım Sistemi, üretimini Sistem Mühendisliği ve ELD çalıģmalarını Gemi Entegrasyonunu DEARSAN tarafından sağlanacak Silah sistemleri ile 4000 grubunun entegrasyonunu GerçekleĢtirecektir. 35

36 Yeni Projeler HAVELSAN, DzKK.lığımızın diğer projeleri ; AY Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu, TF2000 Fırkateyni, Havuzlu Çıkarma Gemisi, LÇT,LST ve Yeni Tip Denizaltı Projelerinde SavaĢ Sistemi alanındaki çalıģmalarına ASELSAN ile birlikte devam edecektir. 36/38

37 Yeni Nesil SavaĢ Yönetim Sistemi (Milli Genel Amaçlı Komuta Kontrol Sistemi ) GENĠġ EKRAN SĠSTEMĠ OTOHETTS KONTROL OPERATÖR KONSOLLARI SĠLAH KONTROL KONSOLLARI TAKTĠK KOMUTA KONSOLLARI ACĠL KONTROL KONSOLU SAVAġ SĠSTEMĠ VIDEO AĞI TĠCARĠ GPS SAVAġ SĠSTEMĠ VERĠ AĞI (100 Mbs Fast Ethernet) WRN-6 GPS TAġINABĠLĠR BAKIM BĠRĠMĠ CCTV RADAR/TV VĠDEO DAĞITIM SĠSTEMĠ 4 X VĠDEO KAYIT BĠRĠMĠ KAMERA CAYRO PARAKETE ANEMOMETRE ADAP. BĠRĠMĠ SDC GEMĠ BĠLGĠLERĠ GENEL DESTEK BĠRĠMĠ RENKLĠ LAZER YAZICI GENEL AMAÇLI SUNUMCU ANA ĠġLEMCĠ BĠRĠMLERĠ FAST ETHERNET ANAHTARLAR SONAR SQS-56 A L T S Ġ S T E M A R A Y Ü Z BĠ RĠ M L E R Ġ RADAR KONT. BĠRĠMĠ AKS VERĠ AĞI OTOHETTS ADAP. BĠRĠMĠ ADAP. BĠRĠMĠ KG-40 ADAP. BĠRĠMĠ CIU WCC-STIR CIU WCC-CAS 2 x WCP SPS-55 SPS-49 MK-92 (CAS-S) DECCA IFF CAS-S IFF SPS-49 ESM SLQ-32 HARPOON SWG-1A SRBOC DTS RADYO LINK-11 PHALANX STIR CAS-T Mk13 GMLS SCC Mk mm TOP Mk-92 A/K SĠSTEMĠ 37/38

38 TeĢekkür Ederiz. 20 Mayıs /38

TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİ REHBERİ

TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİ REHBERİ 2 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) nın kuruluşundan bu yana geçen 27 yıllık zaman zarfında, Türk Silahlı Kuvvetleri nin modern ekipmanla teçhiz edilmesi ve Türk Savunma Sanayiinin geliştirilmesi hedefleri

Detaylı

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/35

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/35 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/35 Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 200 (~180 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Kuruluş Tarihi : 2007 Personel Sayısı : 50+ Tesis :

Detaylı

ANEL Grup ġirketleri. Grup ġirketleri. ĠĢtirakler. AnelMak. AnelTech ** PlastKart. AnelSis. Platform-a. AnelMarin. e-sistem. AnelYapı.

ANEL Grup ġirketleri. Grup ġirketleri. ĠĢtirakler. AnelMak. AnelTech ** PlastKart. AnelSis. Platform-a. AnelMarin. e-sistem. AnelYapı. ANEL Grup ġirketleri Grup ġirketleri Anel * AnelTech ** AnelSis AnelMarin ĠĢtirakler AnelMak PlastKart Platform-a ** e-sistem AnelYapı Anel ArGe * IMKB işlemleri devam etmektedir. ** IMKB de işlem gören

Detaylı

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde No 6/A 06800 Bilkent-Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90.312.266 35 50 Fax: +90.312.266 35 51 e-mail: info@stm.com.tr

Detaylı

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH. Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler

Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH. Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri UESDH Yenilikçi Yaklaşımlar, Kalıcı Çözümler Uçuşa Elverişlik Sertifikasyonu Destek Hizmeti UESDH Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu Destek Hizmetleri:

Detaylı

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/39

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/39 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/39 Kuruluş Tarihi : 1998 Personel Sayısı : 220 (~200 Mühendis) Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Kuruluş Tarihi : 2007 Personel Sayısı : 40+ Tesis :

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

STM 2013 FAALİYET RAPORU

STM 2013 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İçindekiler Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok, 5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 266 35 50 (pbx)

Detaylı

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:25 SAYI:86 3/2012 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 ASELSAN da Halk Günü ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

GOP Mh. 411 Sok. No: 2, 06830 Gölbaşı ANKARA Kapak Tel : (312) 485 0840 Fax : (312) 485 0851 - www.esdas.com. Elektronik Sistemlerde Çözüm Ortağınız

GOP Mh. 411 Sok. No: 2, 06830 Gölbaşı ANKARA Kapak Tel : (312) 485 0840 Fax : (312) 485 0851 - www.esdas.com. Elektronik Sistemlerde Çözüm Ortağınız GOP Mh. 411 Sok. No: 2, 06830 Gölbaşı ANKARA Kapak Tel : (312) 485 0840 Fax : (312) 485 0851 - www.esdas.com Elektronik Sistemlerde Çözüm Ortağınız 1 Sunu Sırası Kuruluş Tesis Organizasyon Kalite Müşterilerimiz

Detaylı

Müsteşar ın Önsözü...5 Tanımlar...6 Amaç...8 Kapsam...9 Genel Esaslar...10 İhracat Sürecine Bakış ve Tespit Edilen Sorunlar...10 Varsayımlar...

Müsteşar ın Önsözü...5 Tanımlar...6 Amaç...8 Kapsam...9 Genel Esaslar...10 İhracat Sürecine Bakış ve Tespit Edilen Sorunlar...10 Varsayımlar... 2 İhracat Stratejisi İçindekiler Müsteşar ın Önsözü...5 Tanımlar...6 Amaç...8 Kapsam...9 Genel Esaslar...10 İhracat Sürecine Bakış ve Tespit Edilen Sorunlar...10 Varsayımlar...11 I. Stratejik Konu 1: İhracatı

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Tarihçe BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme Başkan Yardımcılığı Kurumsal Kaynak

Detaylı

Gemi Donatım ve Yardımcı Sistemler Çalıştayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara, 27 Mayıs 2008

Gemi Donatım ve Yardımcı Sistemler Çalıştayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara, 27 Mayıs 2008 Gemi Donatım ve Yardımcı Sistemler Çalıştayı Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara, 27 Mayıs 2008 K.Yavuz ATABEK (MSc.EE) Koç bilgi ve Savunma Teknolojiler A.Ş. Deniz Platformları Savaş Sistemleri Ynt. yavuz.atabek@kocbilgi.com

Detaylı

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BİLGEM Tarihçe Elektronik Araştırma Ünitesi kuruldu BİLGEM Organizasyon Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı İş Geliştirme

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR

GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR GEMİ İNŞA SANAYİMİZİN SON DURUMU İMEAK DTO / ARALIK-OCAK 2014/15 SAYISI GEMİ İNŞA EKİDİR Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından,türk tersanelerinin güncel durumu ile ilgili geniş kapsamlı

Detaylı

İç İ in i d n ek e il i er e Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim w w w. t e k i m. co m. t r 2

İç İ in i d n ek e il i er e Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim w w w. t e k i m. co m. t r 2 Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi İçindekiler Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim www.tekim.com.tr 2 Hakkımızda www.tekim.com.tr Hakkımızda Kuruluş TEKİM, 2005 yılında Ankara

Detaylı

TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU

TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU TÜRK LOYDU 1962 YILINDA KURULDU TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından; - Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği - Deniz Ticaret Odası - Ġstanbul Sanayi Odası - TOBB - TMMOB - Armatörler Birliği

Detaylı

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var ÖZEL EK Mayıs 2015 Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var l Milli Savunmada veri analizi l Türk Savunma Sanayinin bölgede tanıtımına katkı önsöz 2 1915 barış balonu gökyüzündeyken Sedef Özkan ]Savunma

Detaylı

www.netas.com.tr 45.YIL

www.netas.com.tr 45.YIL www.netas.com.tr 45.YIL Başarılarla dolu 45 yıl... Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar ve kurumlara uçtan

Detaylı

DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012

DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI. 28 Şubat 2012 DENİZ PLATFORMLARINDA LOJİSTİK DESTEK UYGULAMALARI 28 Şubat 2012 TAKDİM PLANI Askeri Gemilerin Özellikleri RMK MARINE Lojistik Destek Uygulaması Sözleşmelerdeki ELD İsterleri Garantiler Depo Seviyesi Bakım

Detaylı

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır.

Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Zaferi; denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan materyali, gereksinmesi olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. YAYIN KURULUNDAN Değerli okurlar, Bir önceki sayımızda söz verdiğimiz

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI

İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER NATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER, TEDARİK SİSTEMİ VE TEDARİK ORGANLARI 1. NATO NEDİR? 2. NATO YA ÜYE ÜLKELER 3. NATO NEZDİNDEKİ TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ 4. NATO NE SATIN ALIR? 5.

Detaylı

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM

BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sanayi Politikaları Girişimcilik ve KOBİ ler Bilgi Toplumuna Dönüşüm BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM Taklit edenler her zaman geride

Detaylı

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM

ATAK ANKA 2012-2016. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM ATAK ANKA 2012-2016 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planı ALTAY MİLGEM Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İçindekiler Bakan Sunuşu 4 Müsteşar Sunuşu 6 Önsöz 8 Vizyonumuz 10 Misyonumuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 12 Misyon Vizyon. 22 Çalışan Profilimiz. 42 Komponent Atölyeleri Faaliyet ve Kapasiteleri. 50 Yatırım ve Projelerimiz

İÇİNDEKİLER. 12 Misyon Vizyon. 22 Çalışan Profilimiz. 42 Komponent Atölyeleri Faaliyet ve Kapasiteleri. 50 Yatırım ve Projelerimiz YILLIK RAPOR 14 05 06 08 10 11 12 Misyon Vizyon Kalite Politikası Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Üyeleri Organizasyon Şeması Dünya Uçak Filosu Gelişimi 14 16 17 18 19 22 Çalışan Profilimiz

Detaylı

911 milyon ABD Doları. 329 milyon ABD Doları. %35 Lisansüstü. Bir ülke için Ar-Ge ve inovasyonun kaynağı, o ülkenin yetişmiş insan gücüdür.

911 milyon ABD Doları. 329 milyon ABD Doları. %35 Lisansüstü. Bir ülke için Ar-Ge ve inovasyonun kaynağı, o ülkenin yetişmiş insan gücüdür. Bir bakışta ASELSAN 2012 I Bir ülke için Ar-Ge ve inovasyonun kaynağı, o ülkenin yetişmiş insan gücüdür. 37 yıldır istikrarlı yükselişini sürdüren ASELSAN ın ulaştığı seviye, yüksek nitelikli insan kaynağına

Detaylı