BARIŞ TATİL SİTESİ YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARIŞ TATİL SİTESİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 BARIŞ TATİL SİTESİ YÖNETİMİ STRATEJİK YÖNETİM PLANI ( ) stratejik plan hazırlanması ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslara göre düzenlenmiştir

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Yasal Dayanak 2.2. Faaliyet Alanları ve Hizmetler 2.3. Paydaş Analizi Paydaş Tanımı Paydaş Etki/Önem Matrisi 2.4. Kurum içi Analiz ve Dış Çevre Analizi Kurum içi Analiz Yönetim Yapısı İnsan Kaynakları Fiziki Durum Kurum Kültürü Teknolojik Yapı GZFT Analizi Güçlü Yönler-Zayıf Yönler Dış Çevre Analizi (Bölgesel) Fırsatlar-Tehditler GZFT Matrisi ve Stratejiler PEST Analizi (Ulusal) Politik-Ekonomik-Sosyal-Teknolojik 2.5. Varsayımlar 3. GELECEĞE BAKIŞ 3.1. Amaç, Görev ve Değerler 3.2. Amaç, Hedef ve Stratejiler 3.3. Maliyetler 3.4. Performans Göstergeleri ve Ölçme-Değerlendirme 4. EKLER 5. YARARLANILAN KAYNAKLAR 2

3 1. GİRİŞ Barış Tatil Sitesi Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Ayazlı mahallesi, Ereğli caddesi, 3030Pc pafta, 120 ada, 2 parsel üzerinde villalar, altyapı tesisleri ve ortak kullanım yerlerini kapsayan ve genelde yazlık olarak kullanılan bir yerleşim birimidir İlk ve geçici genel kuruldan günümüze sınırlı kaynak ihtiyacı, aidat ödemelerinde düzensizlik, gelirlerin giderleri karşılamada yetersiz kalması, yönetimlerin sorunlara iyi niyetle yaklaşımları sonucu /6 ve /3 Genel Kurullarımızda profesyonel yönetime geçiş kararı alındı. İşbu karar gereği yönetim kurulumuz tarafından stratejik yönetim ve planlama teknikleri doğrultusunda uygulamaya geçildi. Stratejik yönetim, geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine, bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir. Günümüzde Stratejik yönetim ve performansa dayalı bütçeleme tekniği; artan görev ve sorumluluklara, gelir kaynaklarının azlığına karşın mevcut kaynakları daha etkin kullanma, geleceğimize yön verme ihtiyacı ile önceliklerimizin özenle belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Stratejik planlama, geleceğimizi yönetme disiplinini, paydaşlarımızla işbirliğinin geliştirilmesini, yetki ve sorumlulukların netleşmesini, zaman ve kaynak israfının önlenmesini, diğer yönetimlerle rekabetçi yapılanma kazancını ve sonuçta kurumsallaşarak başarımızın artmasını sağlayacaktır. 3

4 Amaç Yönergenin amacı, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Yönerge, sitemizde yaşayan, hizmet veren veya hizmetlerden yararlanan tüm paydaşlarımızı kapsar. Dayanak Yönerge, Yönetim Planı ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun amir hükümleri gereğince DPT ve TBD tarafından yayınlanan stratejik planlama kılavuzuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar a. Kılavuz : Stratejik plan hazırlama kılavuzunu, b. Yönetim : Yönetim Kurulu Başkanlığını, c. Başkan : Yönetim Kurulu Başkanını, d. Bşk.Yrd : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarını, e. Koordinatör: Planlamadan sorumlu Başkan Yardımcısını, f. Stratejik Plan: Başkanlığın amaç, ilke, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, izlenecek yöntem ve kaynak planını, g. Güncelleme: Plan hedeflerinde yapılan sayısal değişiklikleri, h. Yenileme : Planın iki yıllık dönem için yeniden hazırlanmasını ifade eder. Genel İlkeler a. Çalışmalarda hizmetlerden yararlanan tüm tarafların katılımları sağlanır, katkıları alınır b. Çalışmalar koordinatör gözetiminde paydaşların katılım ve katkılarıyla yürütülür. c. Stratejik plan doğrudan yönetim tarafından hazırlanır. İhtiyaç halinde dışarıdan eğitim ve danışmanlık hizmeti alınabilir. d. Yönetim ve görevliler birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde, hesap verme sorumluluğunu dikkate alarak çalışırlar. e. Yönetim ve ilgili personel stratejik planın hazırlanmasında görev alırlar. f. Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür. 4

5 Tablo 1 : Stratejik Planlama Süreci KAVRAM DURUM ANALİZİ AMAÇ, GÖREV, DEĞERLER STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER VE PROJELER İZLEME, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEM SWOT Analizi İç Çevre Analizi Dış Çevre Analizi Paydaş Analizi Varoluş gerekçesi Temel ilkeler ve Değerler İstenilen gelecek Orta ve Uzun vadeli Amaçlar Ölçülebilir Hedefler Hedeflere ulaşma Yöntemleri İş planları Kaynak Planları Raporlama Performans Göstergeleri Performans Yönetimi AÇIKLAMA NEREDEYİZ? NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? NASIL ULAŞIRIZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDERİZ VE DEĞERLENDİRİRİZ? Tablo 2 : Stratejik Planlama Yaklaşımı AMAÇ - GÖREV DEĞERLER Güçlü Yönler Fırsatlar İÇSEL Unsurlar ÇEVRESEL Unsurlar Zayıf Yönler Tehditler STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER PROJELER BÜTÇE 5

6 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Yasal Dayanak Sitemiz, Yönetim Planı ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun amir hükümleri ile ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak kaydıyla Genel Kurulda 2 yıllık dönem için oybirliği ile seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Denetleme Kurulu tarafından denetlenir Faaliyet Alanları ve Hizmetler Faaliyet alanları ve hizmetler ana başlıklar altında aşağıda belirtilmiştir. Kurumsal Hizmetler Temsil, ağırlama, iç denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetleri, gelir ve alacakların tahsilatı, satın alma faaliyetleri, planlama ve bilgi işlem faaliyetleri bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Altyapı Hizmetleri Yollar, yağmur suyu, kanalizasyon drenaj kanalları ile elektrik, su, telefon, aydınlatma sistemlerinin işletme ve bakımı bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Plan ve Proje Hizmetleri Plan ve projelendirme ile ilgili hizmetler bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Çevre Düzenleme Hizmetleri Çimlerin biçilmesi, ağaçların budanması, bahçe, otopark ve yolların temizlenmesi, atıkların belediyece belirlenen yerlerde toplanması bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri İnsan sağlığını koruyucu ve kollayıcı ilaçlama, evcil ve sokak hayvanlarının denetimi, site sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlayıcı özel güvenlik hizmetleri bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Sosyal ve Kültürel Hizmetler Site sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler düzenlemek, destek vermek, bu yönde bilgi ve becerilerini arttıracak projeler geliştirmek bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hizmetleri Yönetimce gerçekleştirilen tüm hizmetlerin tanıtılması ve duyurulması bu bölümde yer alan faaliyetlerdir. 6

7 2.3. Paydaş Analizi Paydaş : Yönetimi doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkileyen, etkilenen, yönetimin hizmet sunduğu veya işbirliği yaptığı kişi ve kuruluşlardır. Paydaş analizinde önce paydaşlar belirlenmiş, sonra yönetimi etkileyebilme güçleri ve etkilenme derecelerine göre önem sıralaması yapılmıştır. İç ve dış paydaşlarımız, etki/önem matrisi ile stratejik konumları aşağıda gösterilmiştir (Tablo:2). İç Paydaşlar 1. Genel Kurul : Site maliklerinden oluşan dönemsel atama kuruludur. 2. Yönetim Kurulu : Genel Kurulca atanan, hizmet üreten ve uygulayan kuruldur. 3. Denetleme Kurulu : Genel Kurulu temsilen yönetim erkini denetleyen kuruldur. 4. Site Sakinleri : Bütçeye mali kaynak sağlayan hizmetin sunulduğu iç paydaşlardır. Dış Paydaşlar 5. Güvenlik Firması : Sözleşmeli güvenlik hizmeti veren dış paydaştır. 6. Yerel Yönetimler : Lojistik ve stratejik destek beklenen belediye, muhtarlık ve diğer sivil toplum örgütleridir. 7. Sağlık Kurumları : Sağlık hizmetlerinde destek ve işbirliği beklenen kurumlardır. 8. Firma & Esnaf : Mal ve hizmet alımlarında tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. 9. Sosyal Medya : Katılımcı hizmet verimliliğinde gerekli dış paydaştır. 10. Banka : İnternet bankacılığı hizmeti veren dış paydaştır. 11. Avukat : Yönetimi temsilen dava ve icra takibi yapan, danışmanlık hizmeti veren dış paydaştır 12. Bahçıvan : Yaz sezonu için çevre bakımı ve temizlik hizmeti veren bir dış paydaştır. 13. Site Market : Günlük alışveriş ile büfe işletmeciliği yapan tedarikçi dış paydaştır. Paydaş Etki/Önem Matrisi Paydaşlarla çalışma yöntemini belirler. Burada Etki, paydaşın yönetimi etkileme gücünü, önem ise yönetimin paydaş beklentilerine verdiği önceliği belirler. Tablo 3 : Paydaş Etki/Önem Matrisi Önem / Etki Zayıf Güçlü Önemsiz İzle Bilgilendir Önemli Çıkarlarını gözet, çalışmalarına dahil et 7 Birlikte çalış

8 Tablo 4 : Paydaşlar Tablosu Paydaşlar İç Paydaş/Dış Paydaş/Müşteri Neden Paydaş Önceliği Genel Kurul İç Paydaş Temel Ortak Bilgilendir Yönetim Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Bilgilendir Denetleme Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Bilgilendir Site Sakinleri İç Paydaş Temel Ortak Çıkarlarını gözet, Müşteri Hizmet Alanlar çalışmalarına dahil et Güvenlik Firması Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte çalış Yerel Yönetimler Dış Paydaş Temel Ortak Stratejik Ortak Birlikte çalış Sağlık Kurumları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte çalış Firma & Esnaf Çıkarlarını gözet, Dış Paydaş Stratejik Ortak tedarikçiler çalışmalarına dahil et Sosyal Medya Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Banka Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarlarını gözet, çalışmalarına dahil et Avukat Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte çalış Bahçıvan Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte çalış Site Market Tablo 5 : Paydaş Analizi Dış Paydaş Müşteri Hizmet Alanlar Çıkarlarını gözet, çalışmalarına dahil et Faaliyetler Kurumsal Altyapı Plan-Proje Çevre Sağlık Sosyal Tanıtım Paydaşlar Temsil-Denetim Bütçenin Hazırlaması Mali İşlem Raporları Faaliyet Raporu Altyapı İşletme-Bakımı Üstyapı Denetimi Stratejik Planlama Muhasebe İşlemleri Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Site Sakinleri Güvenlik Firması Yerel Yönetimler Sağlık Kurumları Firma & Esnaf Sosyal Medya Gelir-Alacak Tahsili Banka Avukat Bahçıvan Site Market Gider-Borç Ödenmesi Demirbaşların Kaydı Bilgi İşlem Çevre Düzenleme Temizlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Çevre Güvenliği Toplantı-Etkinlik Sosyal Dayanışma Anket Düzenleme Raporlama-Duyurma 8

9 2.4. Kurum içi Analiz ve Çevre Analizi Stratejik planlamaya kaynak oluşturan çevre analizi yönetimi iki yönden inceler. Kurum içi Analiz (GZ) Güçlü yönler-zayıf Yönler Çevre Analizi (FT) Bölgesel dış çevre Fırsatlar-Tehditler Ulusal dış çevre (PEST faktörleri) Politik-Ekonomik-Sosyal-Teknolojik GZFT Analizi yönetimin rekabet gücünü, PEST Analizi ise yönetimi etkileyen dış çevrenin durumunu inceler. PEST faktörleri yönetim kontrolü dışında gelişir, yönetim için fırsatlar veya tehditler oluşturur Kurum içi Analiz Site yönetimi her yıl temmuz ayında toplanan olağan genel kurulda oybirliği ile seçilen Yönetim Kurulu (3), Denetim Kurulu (2) ile Güvenlik (hizmet alımı_3), Bahçıvan (geçici_1) olarak toplam 9 kişiden oluşmaktadır. Kurum Yapısı Kurulların faaliyet alanları, görev ve sorumlulukları aşağıda yönetim şemasında gösterilmiştir. Tablo 6 : Yönetim Şeması 9

10 İnsan Kaynakları İnsan kaynaklarımız, eğitim, cinsiyet, hizmet yılı, yaş ve yıllara göre aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7 : İnsan Kaynakları Görev Alanı Eğitim Durumu Cinsiyeti Hizmet Yılı Yaş Durumu Yönetim Denetim Güvenlik Bahçıvan İlkokul Ortaokul Lise&EML Üniversite DÖNEM GÖREVLİ Kadın Erkek 1-6 yıl 6-10 yıl yıl yıl Fiziki Durum Sitenin fiziki durumu, hizmet alanları ve yeterlilik düzeyi aşağıda belirtilmiştir. Tablo 8 : Fiziki Durum SİTE ZEMİN ALANI m2 HİZMET ALANLARI YETERLİLİK FİZİKSEL YAPILAR Miktarı Birimi Kurumsal Altyapı Plan-Proje Çevre Düzenleme Sağlık Güvenlik Sosyal Kültürel Halkla İlişkiler Yeterli Kısmen Yetersiz AÇIKLAMALAR Türü BİNALAR (Anayapı) Özel & Ortak m2 A tipi villa (21) Konut m2 farklı yapılanma B tipi villa (2) Konut m2 farklı yapılanma C tipi inşaat kalıntısı (1) Kalıntı 434 m2 faaliyet yok Yönetim & Güvenlik binası (1) Ofis 9 m2 düzenlemede Takımhane (1) Takımhane 6 m2 düzenlemede Kafeterya (1) Sosyal Tesis 130 m2 kullanımda Market (1) Dükkan 122 m2 kullanımda DONATI ALANLARI Ortak m2 Yeşil alanlar (25) Bahçeler m2 bakımda Yollar İç yollar m2 bakımda Otoparklar Otoparklar 3 ad düzenlemede ALTYAPILAR (Şebeke) Ortak mt Elektrik hattı şebeke mt proje yok Temiz su hattı şebeke mt vaziyet planında Kanalizasyon hattı şebeke 580 mt proje yok Zemin drenaj hattı (açık kanal) şebeke 280 mt duvar içinde kısmen ÇEVRE YAPILAR Ortak Dış duvarlar Betonarme 560 mt kısmen onarım Parmaklıklar Ferforje 540 mt gerekirse boya Kapılar Ferforje 14 ad 8 konut çıkışı! Aydınlatma Direkten 42 ad direkler çürük BÜTÇE YAPISI 2008 Gelirler (A) Giderler (B) Yeterlilik Düzeyi (A-B)/A 11% DÖNEM ÖNCESİ % -9% 10% 34% 10

11 GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI Güvenlik Temizlik-Bahçıvan Elektrik İnşaat-Tesiat Bakım Demirbaş Telefon-İnternet Temsilcilik Noter-Avukat Banka Masraf Kırtasiye Fazla Aidat İadesi 800 Diğer Kurum Kültürü Sitemizin demografik yapısını, bölgeden ve bölge dışından gelenler oluşturmaktadır. Site sakinlerinin %10 u yıl boyunca sürekli kalırken, sezonluk gelen %90 sakinimizin %10 u sezon sonu dönüşte konutlarını kiraya vermektedir. Sitemizde oluşan bu bölgesel ve kültürel hareketlilik, yönetimlerin iletişim, karar alma ve uygulama süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sitenin iletişim ve karar alma süreçleri ile gelenek ve değerlere ilişkin görüş ve davranışları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9 : Kurum Kültürü BİLİŞİM İLETİŞİM KARAR ALMA Görüşme Bireysel Görüş Gündem Buluşma YÖNETİM İÇİNDE Telefonla Toplantı Gündem Görüş Karar le Rapor Planlama Web.den Tutanak Uygulama PAYDAŞLARLA Kontrol Önlem GELENEK VE DEĞERLER Güç Bireyci Belirsizlikten Uzlaşma Mesafesi Toplumcu Kaçınma Kültürü Yönetim Kurulu BDışında Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Denetleme Kurulu BDışında Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Genel Kurul Bölgede Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Sağlık Kurumları Bölgede Yüksek Yüksek Düşük Yüksek Banka Bölgede Yüksek Düşük Yüksek Yüksek Güvenlik Firması B%3-BD%97 Yüksek Düşük Düşük Yüksek Sosyal Medya B/BDışında Yüksek Yüksek Düşük Düşük Avukat Bölgede Yüksek Düşük Düşük Yüksek Yerel Yönetimler Bölgede Yüksek Yüksek Düşük Düşük Site Sakinleri B%10-BD%90 Düşük Düşük Yüksek Düşük Bahçıvan Bölgede Düşük Düşük Yüksek Düşük Firma & Esnaf Bölgede Düşük Düşük Yüksek Düşük Market Bölgede Düşük Düşük Yüksek Düşük YETERLİLİK DÜZEYİ 73% 38% -17% 38% 14% 11

12 Teknolojik Yapı Site sakinleriyle etkileşimi arttırmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla internet ortamında web sitesi oluşturulmuştur. Adresimiz : Site girişindeki ofisin (arşiv) güvenlik birimine tahsisi ile birlikte yönetim faaliyetleri, sosyal medya kanallarını da içeren web sitemiz üzerinden yürütülmekte, mevcut toplu_sms / turkcell aboneliği ile desteklenmektedir. Kullanılan ekipmanların teknolojik altyapısı, kullanıldığı faaliyet alanları, sorumluları, kullananlar ve yeterlilik düzeyi aşağıda gösterilmiştir. Tablo 10 : Teknolojik Yapı KULLANILAN EKİPMAN KULLANAN YETERLİLİK Faaliyet Alanı Srm Ekipman Tanımı Mik Brm Yeri Kişi & Grup Düzeyi PC5440A1DC Bilgisayar 1 set Başkan Yeterli MF4550D OfficeLaser Yazıcı 1 ad Bşk.Yrd. Yeterli AIRTIES 6271 Modem 1 ad Bşk.Yrd. Yeterli MC120 Multitek Telefon 1 ad Görevli Kısmen SKYTECH Potatif Radyo 1 ad Kurumsal MSWin7 İşletim Yazılımı 1 ad MSOffice2007 Yazılımı 1 ad MSEssen.Antivirüs Yazılımı 1 ad PG Toplu Sms aboneliği 1 ad GÜVENLİK Tur Yazılımı 1 ad yönetim genel amaçlı Yüksek Mali İşler Çim Kesme Makinası 2 ad Bahçıvan Yeterli Altyapı Çit Kesme Testeresi 2 ad Plan-Proje Ağaç Kesme Motoru (elk.li) 1 ad Çevre Düzenleme Tırpan Motoru 1 ad Dalgıç Pompa 1 ad İlaçlama Pompası 1 ad Sağlık-Çevre Soğutucu Vitrin 2 ad Site Sakinleri Sosyal-Kültürel Kettle 1 ad Gruplar Tanıtım Elektrikli Semaver 1 ad Yönetim Kısmen Halkla İlişkiler Oturma Grupları 6 tk Denetim Mutfak Malzemeleri 40 prç Genel Kurul Başkanlık Bşk.Yrd. Bşk.Yrd. GZFT Analizi (Güçlü ve Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler) Stratejik Planlama sürecinin ilk adımını oluşturur, sonraki aşamalarda kaynak oluşturma ve rehberlik konularında büyük önem arz etmektedir. 12 Yönetim & Güvenlik Ofisi Takımhane Kafeterya

13 Bu analiz yönetimi bulunduğu çevrede sistematik olarak inceler. Güçlü ve zayıf yönleriyle, dış etkenlerden kaynaklanan fırsatları ve tehditleri belirlemesine yardımcı olur. Güçlü yönler yönetimin stratejik amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynayan araçlardır. Zayıf yönler ise bu amaçlara ulaşmasını zorlaştırabilecek veya engelleyebilecek faktörler olarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesinde önemli rol oynar. Kısaca GZFT Analizi yönetimin kendini tanıma çabası olup, gelecek için çıkılan yolda şu anda neredeyiz? sorusunun cevabını verir. Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken yukarıda tanımlanan yönetim yapısı, yetki ve sorumlulukları, varsa yönetim içi değişiklikler, insan gücü, yönetim kültürü, teknolojik altyapısı ve mali durumu dikkate alınır. Tablo 11 : Güçlü ve Zayıf Yönler GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 1. Coşkulu, özverili ve katılımcı 1. Eğitim ve koordinasyon eksikliği yönetime sahip olmak 2. Teknoloji kullanma yetersizliği 2. Paydaşlarla ilişkilerin iyi olması 3. Kurumiçi iletişim yetersizliği 3. Olumlu imaj 4. İş tecrübesinde eksiklik 4. Eğitimli, deneyimli ve katılımcı 5. Çalışma koşullarında uyumsuzluk yönetim yapısı 6. Aidat ödemelerinde düzensizlik 7. Sosyal aktivite eksikliği Tablo 12 : Fırsatlar ve Tehditler FIRSATLAR TEHDİTLER 1. Sitenin ilçe merkezine yakın plaj ve festival alanında bulunması 1. Sıkça değişen mevzuatın bilinmiyor olması 2. Belediye hizmetlerinde olumlu 2. Belirsizlik karşısında idare edilme gelişmeler beklentisi 3. Bilişim teknolojisinde yaygın kullanım ortamı 3. Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık 4. Mal ve hizmet temininde zorluk 13

14 Güçlü Yönler (Verimliliği arttıran iç faktörlerdir) Tablo 13 : Güçlü Yönler SWOT ANALİZİ - Güçlü Yönler Etki Değerlendirmesi Öncelik sıralaması Olumlu imaj Temel Eğilimler Coşkulu, özverili ve katılımcı yönetime sahip olmak Paydaşlarla ilişkilerin iyi olması Eğitimli, deneyimli ve katılımcı yönetim yapısı Tablo 14 : Zayıf Yönler İlişki Güçlü yönetim yapısı Güçlü koordinasyon Güçlü işbirliği Sağlam ve hızlı gelişme Etkisi çok olumsuz Etkisi olumsuz Etkisiz Etkisi olumlu Etkisi çok olumlu SWOT ANALİZİ - Zayıf Yönler Etki Değerlendirmesi Temel Eğilimler Eğitim ve koordinasyon eksikliği İlişki İşin ciddiyetini anlama eksikliği Etkisi çok olumsuz Etkisi olumsuz Etkisiz Etkisi olumlu Etkisi çok olumlu Teknoloji kullanma yetersizliği İşin kalitesini düşürür Öncelik sıralaması Kurumiçi iletişim yetersizliği İş tecrübesinde eksiklik Çalışma koşullarında uyumsuzluk Aidat ödemelerinde düzensizlik Sosyal aktivite eksikliği Güven ve bağlılığı zedeler Olumsuz etkisi eğitimle güçlendirilebilir Motivasyonu düşürür İsteksizlik yaratır Bütçe yönetimini olumsuz etkiler Kaynaşma ve iletişimi olumsuz etkiler 14

15 Tablo 15 : Fırsatlar SWOT ANALİZİ - Fırsatlar Etki Değerlendirmesi Öncelik sıralaması Tablo 16 : Tehditler Temel Eğilimler Sitenin ilçe merkezine yakın plaj ve festival alanında bulunması Belediye hizmetlerinde olumlu gelişmeler Bilişim teknolojisinde yaygın kullanım ortamı İlişki Bölge kaynaklarına ulaşım avantajı sağlar Lojistik ve stratejik destek sağlar İletişimi güçlendirir iş akışını hızlandırır Etkisi çok olumsuz Etkisi olumsuz Etkisiz Etkisi olumlu Etkisi çok olumlu SWOT ANALİZİ - Tehditler Etki Değerlendirmesi Öncelik sıralaması Temel Eğilimler Sıkça değişen mevzuatın bilinmiyor olması Belirsizlik karşısında idare edilme beklentisi Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık Mal ve hizmet temininde zorluk İlişki Zaman ve emek israfına yol açar Gelişimi engeller işleri olumsuz etkiler Bölgesel kalkınmada dengesizlik yaratır Öngörülemeyen maliyet artışı yaratır Etkisi çok olumsuz Etkisi olumsuz Etkisiz Etkisi olumlu Etkisi çok olumlu GZFT Matrisi ve Stratejiler Stratejiler yönetimin amaç ve hedeflerine nasıl ulaşabileceğini gösteren kararlardır. GZFT Matrisi ile yapılan analizin amacı, güçlü ve zayıf yönlerle 15

16 fırsatları ve tehditleri açıkça görmek, zayıf yönleri güçlü yönlere, tehditleri fırsata dönüştürme çabasıdır (Tablo 17). Tablo 17 : GZFT Matrisi (Strateji Belirleme) GZFT Matrisi (Strateji Belirleme) Fırsatlar (F) Tehditler (T) Güçlü Yönler (G) GF GT Zayıf Yönler (Z) ZF ZT İçsel Durum Güçlü Zayıf Gelişme Stratejileri Değişim Stratejileri GF ZF GT ZT Önleme Stratejileri Savunma Stratejileri Fırsatlar Çevresel Durum Tehditler Stratejiler belirlenirken kaynaklarla farklı alanlardaki yetenekler göz önünde bulundurularak strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilir. GF_Gelişme Stratejileri, güçlü yönleri kullanarak dış fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yönelik stratejilerdir (Tablo 18). ZT_Savunma Stratejileri, zayıf yönler ve dış tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik stratejilerdir (Tablo 19). ZF_Değişim Stratejileri, zayıf yönlerin olumsuz etkilerini en aza indirirken fırsatların olumlu etkilerinden yararlanmaya yönelik stratejilerdir(tablo 20). GT_Önleme Stratejileri, dış tehditlerin olumsuz etkilerini güçlü yönlerle en aza indirmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik stratejilerdir (Tablo 21). 16

17 Tablo 18 : GF_Gelişme Stratejileri Güçlü Fırsat 1. Sitenin ilçe merkezine yakın plaj ve festival alanında bulunması 2. Belediye hizmetlerinde olumlu gelişmeler 3. Bilişim teknolojisinde yaygın kullanım ortamı 1. Coşkulu, özverili ve katılımcı yönetime sahip olmak Bölge kaynaklarına ulaşım avantajı yönetim çalışmalarını güçlendirir Hizmet kalitesine lojistik destek sağlanır Teknoloji kullanımı işleri kolaylaştırır verimi arttırır 2. Paydaşlarla ilişkilerin iyi olması Plaj ve festival etkinlikleri paydaş ilişkilerini güçlendirir Kalitede gelişme paydaşlarla ilişkide güven duygusunu perçinler Teknolojik ortam paydaşla iletişimi güçlendirir 3. Olumlu imaj Kültürel varlığımız imajımızı daha da güçlendirir Memnuniyetin artması imajımızı daha da güçlendirir Teknolojik ortam imajımızı daha da güçlendirir 4. Eğitimli, deneyimli ve katılımcı yönetim yapısı Deneyimli yönetim sosyal dokuya dinamizm kazandırır Katılımcı işbirliğiyle hizmet kalitesi en üst düzeye çıkarılır Yönetim bilişim ortamında güçlendirilir

18 Tablo 19 : ZT_Savunma Stratejileri Zayıf Tehdit 1. Sıkça değişen mevzuatın bilinmiyor olması 2. Belirsizlik karşısında idare edilme beklentisi 3. Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık 4. Mal ve hizmet temininde zorluk 1. Eğitim ve koordinasyon eksikliği 2. Teknoloji kullanma yetersizliği 3. Kurumiçi iletişim yetersizliği Hizmetiçi eğitimle giderilebilir Eşzamanlı uygulamalarda iş akışında bozukluk yaratabilir İletişimsizlik ortamında hata oranı ve iş kaybı artar Hedef kitle bilgilendirilir işin ciddiyetini anlaması sağlanır Olumsuz beklentilerle iş akışında düzensizlik yaratır İletişimde kopukluk işte gecikme ve aksamalara neden olur Eğitimle yaratıcı bakış açısı kazandırılabilir Altyapı eksikliklerini gidermede güçlük yaratır Güven ve bağlılığı zedeler motivasyonu düşürür İş kaybı ve maliyet artışı iş kapasitesini düşürür Hizmet kalitesini olumsuz etkiler Beklentide gecikmeler güven ve bağlılığı zedeler 4. İş tecrübesinde eksiklik İş takibinde zorluk yaratsada eğitimle giderilebilir Tecrübe yetersizliği hizmet kalitesini doğrudan etkiler Gerekli eğitimlerin maliyetini arttırır İş tecrübesinde eksiklik öngörülemeyen maliyetleri tetikler 5. Çalışma koşullarında uyumsuzluk Uygulamada aksaklık yaratır Değişimi olumsuz etkiler Koşulların düzenlenmesini olumsuz etkiler İyileştirme çabalarını olumsuz etkiler 6. Aidat ödemelerinde düzensizlik 7. Sosyal aktivite eksikliği Bütçe yönetimini olumsuz etkiler hedef kitle üzerinden düzenlenebilir Kaynaşma ve iletişimi olumsuz etkiler Kaynak yetersizliğine ve işte aksamalara neden olur Motivasyonu düşürür katılımda isteksizlik yaratır Gelir ve ödemeler dengesini olumsuz etkiler Ekonomik sıkıntılar sosyal aktivitelerin attırılmasını engeller İş ve zaman kaybına neden olur Bütçe destekli katılımla konsolide edilebilir 18

19 Tablo 20 : ZF_Değişim Stratejileri Zayıf 2. Teknoloji kullanma yetersizliği Fırsat 1. Eğitim ve koordinasyon eksikliği 1. Sitenin ilçe merkezine yakın plaj ve festival alanında bulunması Bölge kaynaklarından yararlanmak için piyasa ilişkilerinin geliştirilerek s ürdürülmes ine önem verilmeli Teknolojik yatırımlara ağırlık verilmeli 2. Belediye hizmetlerinde olumlu gelişmeler Lojistik ve stratejik destekli belediye hizmetlerine verilen önem arttırılmalı Teknolojik eksikliklerin tesbiti ile giderilmesi sağlanmalı 3. Bilişim teknolojisinde yaygın kullanım ortamı Eğitimler kısa zamanlı, maliyeti düşük elektronik ortamda varilmeli Yönetim işlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ağırlık verilmeli 3. Kurumiçi iletişim yetersizliği İletişim seviyesinin arttırılmasına özen gösterilmeli Etkili iletişimle güven ve bağlılık duygusu güçlendirilmeli İletişimi arttırmak için teknoloji kullanmaya özen gös terilmeli 4. İş tecrübesinde eksiklik 5. Çalışma koşullarında uyumsuzluk 6. Aidat ödemelerinde düzensizlik İş tecrübesindeki eksiklik hizmetiçi eğitimlerle giderilmeli Uyumsuz koşullar teknoloji kulanılarak aşılmalı Aidat alacakları ödeme planına göre düzenlenmeli Çalışma standartlarının belirlenmesi yönünde gerekli çaba gös terilmeli Yetersiz koşulların hizmet standartlarına çıkarılması sağlanmalı Aidatl tahsilatı ile bütçe kaynak kaybı önlenmeli İş tecrübesindeki eksikliğin teknoloji kullanarak giderilmesine özen gös terilmeli Koşullara yönelik uyumsuzlukların bilgi teknolojileri ile aşılmasına önem verilmeli Aidat durumu ile yönetim hizmetleri bilgi teknolojileri üzerinden takibe sunulmalı 7. Sosyal aktivite eksikliği İletişim ve koordinasyonu güçlendirici sosyal aktiviteler des teklenmeli Sosyal etkinlikler araştırılıp organize edilmeli Sosyal aktivitelerde teknoloji kullanımı sağlanmalı 19

20 Tablo 21 : GT_Önleme Stratejileri Güçlü Tehdit 1. Sıkça değişen mevzuatın bilinmiyor olması 2. Belirsizlik karşısında idare edilme beklentisi 3. Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık 4. Mal ve hizmet temininde zorluk 1. Coşkulu, özverili ve katılımcı yönetime sahip olmak Bilgi eksikliği daha özverili ve fazla çalışma ile aşılabilir Beklentilere karşı strateji geliştirme fırsatı yaratır İstikrarsızlık karşısında strateji geliştirme fırsatı yaratır Zorluklara karşı strateji geliştirme fırsatı yaratır 2. Paydaşlarla ilişkilerin iyi olması 3. Olumlu imaj İlişkilerin iyi olması sorunların aşılmasında faydalı olabilir Sorunlara odaklanılarak avantaja dönüştürülebilir İlişkilerin iyi olması olumsuz beklentilerin en aza indirilmesini sağlayabilir Olumlu imaj motivasyon eksikliğini azaltabilir İlişkilerin iyi olması istikrarsızlığı bertaraf etme becerisini arttırır Olumlu imaj istikrarsızlığı en hafif şekilde giderme yeteneği sağlar İlişkilerin iyi olması alternatif çözümler sunabilir Zorlukların aşılmasında faydalanılabilir 4. Eğitimli, deneyimli ve katılımcı yönetim yapısı Zorlukları azaltma etkisi yaratır Sosyal davranma eğilimini arttırır İstikrarsızlığın olumsuz yansımasını azaltır Alternatif çözümlere yönelik strateji geliştirme fırsatı yaratır 20

21 PEST Analizi Ulusal Dış Çevre PEST Analizi yönetimi etkileyebilecek Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için kullanılır.

22 3. GELECEĞE BAKIŞ 3.1. Amaç, Görev ve Değerler Amacımız Site sakinlerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak diğer sitelere örnek bir yönetim sergilemektir Görevimiz Kaynaklarını etkin kullanan, çevreye duyarlı, az maliyetle en faydalı hizmeti üreten, üye beklentilerini karşılayan, diğer sitelere örnek bir yönetim olmaktır Değerlerimiz Site sakinlerinin sağlığı ve güvenliği, Tasarrufa önem verme, Coşkulu, özverili, katılımcı hizmetlere önem verme, Site sakinlerine odaklı görev anlayışı, Eğitimli, deneyimli ve katılımcı birikimi varlık nedeni görme, Sürekli iyileştirme ile olumlu yönde değişimi esas alma, Çevreyi koruma, Topluma ve insana değer verme Amaç, Hedef ve Stratejiler Stratejik amaçlarımızın, yönetim işlevlerini daha ileriye götürecek, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. Stratejik hedeflerimiz, amaçlarımıza ulaşmak için atacağımız adımları sayısal olarak ve bir zaman diliminde gösteren alt amaçlar olarak belirlenmiştir. GF (Gelişme), ZT (Savunma), ZF (Değişim), GT (Önleme) Stratejilerinin oluşturulmasında GZFT Analizinden yararlanılmıştır. Yönetimimizin stratejik amaçları ve bu amaçlara ilişkin hedefler ile stratejileri Tablo 22 de gösterilmiştir. 22

23 Tablo 22 : Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Stratejik Amaçlar Amaç 1 : Çalışanların bilgi, beceri ve Amaç 2 : Yönetim hizmetlerinin sunulmasında kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik organizasyonel, memnuniyetini arttırmak, paydaşlarla teknolojik ve fiziki altyapıyı güçlendirmek ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek Stratejik Hedefler Çalışanlara Yönelik Hedef 1.1 : 2012 yılı başından itibaren çalışanların motivasyonunu, bilgi, beceri ve memnuniyetini arttırmak. Paydaşlara Yönelik Hedef 1.2 : 2012/3.çeyreğinden itibaren paydaşlarla ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek. Tedarik Yönetimi Hedef 2.1 : 2012/2.çeyreğinden itibaren tedarik işlemlerinde ekonomik, verimli ve sürekli işbirliğini sağlayacak koşulları geliştirmek. Topluma Yönelik Hedef 2.2 : 2012/2.çeyreğinden itibaren toplumun yaşam kalitesine katkı sağlayıcı fiziki ve sosyal altyapıyı güçlendirmek. Kaynak Yönetimi Hedef 2.3 : 2012/2.çeyreğinden itibaren kaynakların kullanımına yönelik teknolojik ve fiziki altyapıyı geliştirmek. Büyüme ve Yatırıma Yönelik Hedef 2.4 : 2013/3.çeyreğinden itibaren gelecekle ilgili beklentileri karşılayıcı yönde yönetimle işbirliği sağlayacak organizasyonel altyapıyı oluşturmak (Site Konseyi) Üretime Yönelik Hedef 2.5 : 2013/3.çeyreğinden itibaren Konsey Raporları doğrultusunda belirlenecek taleplerin planlanması, programa alınması, sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak. Mükemmellik Hedef 2.6 : 2013/3.çeyreğinden itibaren yönetim sistemlerinin sürekli ve olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak. 23 Stratejiler S1.1.1 : Çalışanlara görevleri ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak. S1.1.2 : Güvenlik ofisindeki internet donatısı ile iletişim etkinliğini arttırmak. S1.2.1 : Site imajının geliştirilerek varlığının sürdürülmesi (Site logosu ve çevre düzeni). S1.2.2 : Site Konseyi oluşturulmasına yönelik teklifin Genel Kurula sunulması ile gereksinimleri karşılayıcı hizmetlerin geliştirilmesi. S1.2.3 : Web sitesi oluşturularak bilişim ortamından yararlanılması. S1.2.4 : Web tabanlı anketlerle site sakinlerinin memnuniyet ve bağlılığının arttırılması. S2.1.1 : Piyasa koşullarına yönelik malzeme ve işçilik maliyetlerinde optimizasyon sağlanması. S2.1.2 : Piyasa ilişkilerinin geliştirilmesi. İşbirliğinde sürekliliği sağlayacak yönde iş kolları rehberi çıkarılması. S2.1.3 : Süreklilik arzeden mal ve hizmet alımlarında sözleşmeli hizmet işbirliğinin arttırılması. S2.1.4 : Zorunlu ancak ekonomik olmayan işlerde kendi imkanlarımızın arttırılması yönünde çalışma yapılması (takımhane). S2.1.5 : Benzer beklentilere sahip çevre sitelerle ortak projeler yürütülmesi. S2.2.1 : Kafeteryanın işletmeye alınması ile büfe, yemek ve evlere servis hizmeti sunulması. S2.2.2 : Paydaş taleplerine yönelik rehberlik hizmeti ile işbirliği, güven ve bağlılıkların güçlendirilmesi. S2.2.3 : Sosyal aktivitelerle komşuluk ilişkilerini destekleyici faaliyetlerin yürütülmesi. S2.2.4 : Evsel atıkların (plastik, cam, ahşap, metal) ayrıştırılarak geri kazanımının sağlanması. S2.3.1 : Sitenin finansal yapısını, performansa dayalı bütçe yönetim sistemine uygun şartlarda kullanmak. S2.3.2 : Özkaynaklardan yaratılacak fonları yatırım stratejilerinde kullanmak. S2.3.3 : Sürekli güncellenecek iş planları ve muhasebe kayıtları ile finansal risklerin yönetilmesi. S2.3.4 : Saha raporlarına dayalı analizlerle enerji tüketiminin azaltılmasını sağlamak. S2.4.1 : İletişim ve kaynaşmayı arttırmaya yönelik sosyal aktivitelerin desteklenmesi. S2.4.2 : Site sakinleri arasında işbirliği olanaklarının araştırılması. S2.5.1 : Hizmet verimliliğinin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi. S2.5.2 : Hizmetlerin uygun koşullarda ve zamanında yapılmasının sağlanması. S2.6.1 : Hizmetlerin olumlu yönde iyileştirmelerle yürütülmesi. S2.6.2 : Yönetim sistemlerinin belgelendirilerek sürdürülmesi. S2.6.3 : Diğer yönetimlerle kıyaslama yapılması.

BARIŞ TATİL SİTESİ YÖNETİMİ

BARIŞ TATİL SİTESİ YÖNETİMİ BARIŞ TATİL SİTESİ YÖNETİMİ STRATEJİK YÖNETİM PLANI (2012-2014) stratejik plan hazırlanması ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslara göre düzenlenmiştir İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Yasal

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ 19. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM

BARIŞ TATİL SİTESİ 19. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BARIŞ TATİL SİTESİ 19. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BARIŞ TATİL SİTESİ 18. DÖNEM SİTEMİZ YÖNETİM YAPIMIZ FAALİYET ALANLARIMIZ FAALİYETLERİMİZ Yönetim Kapılar Yollar Aydınlatma Şebekeler

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM

BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan %97 oranında tamamlanmıştır. Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Sağlık Hizmetlerinde

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL Stratejik planın bir parçası olan bütçelerin hazırlanması ve etkin bir kontrol aracı olarak kullanılması konularında bilgi vermek, ilgi uyandırmak. Bütçeler, faydaları Bütçelerin

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı