70 okul müdürünün görevi sona erdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "70 okul müdürünün görevi sona erdi"

Transkript

1 Hizmet-Ýþ te temsilci Köroðlu Hizmet-Ýþ Çorum Temsilciliði'ne Mustafa Köroðlu atanacak. * HABERÝ 7 DE Davutoðlu ile yeni Türkiye inþa edilecek Salim Uslu, Olay TV ekranlarýnda 'Editör' programýnda Umut Albayrak'ýn gündeme dair sorularýný cevaplandýrdý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun AK Parti Genel Baþkan Adayý seçilmesinin ardýndan Olay TV ekranlarýnda 'Editör' programýnda Umut Albayrak'ýn gündeme dair sorularýný cevaplandýrdý. * HABERÝ 3 DE Uslu yu Bakan olarak görmek istiyoruz Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn katýlýmýyla AK Partiye geçen Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Belediye Meclis Üyesi Murat Çuhadar AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ett. *HABERÝ 14 DE ÇORUM 23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2326) 70 okul müdürünün görevi sona erdi Mustafa Demirer Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan yasa tasarýsý eðitim camiasýnda þok etkisi yaptý. Okul Aile Birlikleri, öðretmenler ve Milli Eðitim Müdürü'nün yaptýðý yeni deðerlendirme sistemiyle Çorum'da 170 okul müdüründen 100'ü yerini korurken, dün itibariyle 70 okul müdürünün idarecilik görevi sona erdi. Bazý eðitim sendikalarý tasarýya tepki gösterdi. Türk Eðitim Sen, MEM Hizmet Binasý önünde kararý protesto ederken, Eðitim Sen ve Eðitim-iþ Sendikasý eleþtirilerini dile getirdi. MEB'in yasa tasarýsý 75 puan ve üzeri okul müdürlerinin ya yerinde kalmasýný ya da branþýna uygun istediði okula atanmasýný öngörüyor. 28 Aðustos 2014 tarihinden sonra daha önce sýnava girip müdürlük hakký kazanan ancak atanamayan eðitim yöneticileri münhal yerlerin üç katý kadar çaðrýlýp mülâkata tabi tutulacak. Þayet halen münhal müdürlük kalýrsa, muhtemelen Eylül ayý içinde boþ olan okullara 8 yýllýk öðretmenlerden idareci atamasý yapýlabilecek. Atlas'tan Külcü'ye maganda suçlamasý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yönelik eleþtirilerde bulundu. Külcü'yü sokak aðzýyla konuþmak ve maganda olmakla suçlayan Atlas, bundan sonra belediyede kiþiye özel yapýlacak her türlü çalýþmayý yargýya taþýyacaklarýný açýkladý. -* HABERÝ 2 DE ÇOPKOME den KOBÝ lere duyuru Avrupa Birliði programlarýndan biri olan COSME tarafýndan, KOBÝ ler ve giriþimcilere yönelik Küme Mükemmeliyet Programý çaðrýsý yapýldý. * HABERÝ 14 DE Ahþaba deðer katýyor- Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan Çorum da ilk kez açýlan Ahþap Oymacýlýk Kursu devam ediyor. Kurs programý hakkýnda bilgi veren Usta Öðretici Ertuðrul Nuri Gökþen, Ahþap malzemeyi oyarak estetik bir görünüm ve deðer kazandýrýyoruz diye konuþtu. * HABERÝ 11 DE Çorum belediyesi umuma açýk tuvaletlerde kapsamlý bir modernizasyon baþlattý. Umuma açýk tuvaletler otel konforunda olacak Temizlikte bir marka haline gelen Çorum da, umuma açýk tuvaletlerin bakýma alýndýðý bildirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, þehrin dört bir yanýndaki umuma açýk tuvaletleri bakým ve onarýma aldý. Tuvaletlerin standartlarýný yükseltmeyi planlayan belediye, vatandaþlarýn daha temiz ve saðlýklý tuvaletlere kavuþmasý için harekete geçti. * HABERÝ 3 DE Basýn açýklamasýný Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yaptý. MEB yandaþ yetiþtirme kurumu oldu Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan yasa tasarýsý ile idarecilikte dört yýllýk süreyi tamamlayan okul müdürlerinin yerleri deðiþtirildi. Tasarýya bazý eðitim sendikalarý tepki gösterdi. * HABERÝ 2 DE Eðitim sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk 'Tasfiyeye izin vermeyeceðiz' Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, düzenlediði basýn toplantýsýnda, okul idarecilerine yönelik yapýlan puanlamalarý eleþtirdi. Yapýlan puanlamalarýn siyasi kadrolaþma olduðunu iddia eden Öztürk, "Tasfiyeye ve kadrolaþmaya izin vermeyeceðiz." * HABERÝ 14 DE Yönetici kýyýmýna sessiz kalmayýz Eðitim-Ýþ, yönetici kyýmýna sessiz kalmayacaklarýný açýkladý. Ýktidar partisinin sevk ve idaresi altýnda bulunan Milli Eðitim Bakanlýðý nýn yýllardýr yandaþlarýna göre kayýrmacý bir sistem oluþturabilmek için hiç durmadan düzenleme yaptýðý belirtildi. * HABERÝ 2 DE

2 2 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS 2014 Atlas'tan Külcü'ye maganda suçlamasý Erol Taþkan HP Ýl Baþkaný Cen- Atlas, düzenledi- Cgiz ði basýn toplantýsýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yönelik eleþtirilerde bulundu. Külcü'yü sokak aðzýyla konuþmak ve maganda olmakla suçlayan Atlas, bundan sonra belediyede kiþiye özel yapýlacak her türlü çalýþmayý yargýya taþýyacaklarýný açýkladý. Çorum Belediye Meclisi'nde görev yapan CHP'li Belediye meclis Yüksel Basar ðitim-ýþ, yönetici Ekyýmýna sessiz kalmayacaklarýný açýkladý. Ýktidar partisinin sevk ve idaresi altýnda bulunan Milli Eðitim Bakanlýðý nýn yýllardýr yandaþlarýna göre kayýrmacý bir sistem oluþturabilmek için hiç durmadan düzenleme yaptýðý belirtilen açýklamada, þu görüþlere yer verildi; Bilindiði gibi, TBMM Genel Kurulu'nda 1/3/2014 tarihinde kabul edilen Milli Eðitim Temel Kanunu Ýle Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, 4 yýl görev süresini dolduran tüm okul yöneticilerinin görevden alýnmasýný öngörmekteydi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn çýkardýðý yönetici atama yönetmeliði çerçevesinde Okul Müdürü atamalarýnýn sonuçlarý bugün itibarý ile açýklanmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý sýnav kazanarak göreve gelen tüm okul müdürlerini üyelerinin tüm Çorum'un emrinde ve hizmetinde olduðuna vurgu yapan Atlas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün, CHP'li Meclis görevden almýþ görünmektedir. Görevden alýnan okul müdürlerinin yerine yandaþ sendika üyesi öðretmenlerin müdür olarak atanmasý amaçlanmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, AKP zihniyetinde olmayan müdürlerin kýyýmýný gerçekleþtirmiþ, hukuksuz uygulamalarýna bir yenisini daha eklemiþtir. On binlerce yöneticinin görevinden alýnmasý okullarýn açýlmasý ile birlikte kaos yaþanmasýna neden olacak, kariyer ve liyakat gözetmeksizin yapýlan atamalar okullarýmýzda iþ barýþýný bozacak ve eðitimin niteliðini daha da düþürecektir. Ýktidar partisinin sevk ve idaresi altýnda bulunan Milli Eðitim Üyeleri'nin sorularýna ters cevaplar verdiðini, öðrencisini azarlar tarzdaki bir ilkokul öðretmeni profili çizdiðini ifade etti. "Tutarsýz ve pervasýz konuþmalara þahit olduk." diyen Atlas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye sayýn demeyeceðini, Külcü'nün despot, magandaca, külhanbeyi gibi, kabadayýca ve sokak aðzýyla cevap verdiðini söyledi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, bazý meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin yer aldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Atlas, Gazi Caddesi'nde otopark CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü eleþtirdi. Toplantýya parti yöneticileri katýldý. CHP de gündemle ilgili deðerlendirme yapýldý. Bakanlýðý, yýllardýr yandaþlarýna göre kayýrmacý bir sistem oluþturabilmek hiç durmadan düzenleme yapmaktadýr. Söz konusu durum da eðitim kurumlarýna yandaþ yönetici atama hevesinin güncel örneðidir. Artýk atamalarda liyakat ölçütü askýya alýnmýþ, tek ölçü yöneticinin AKP'ye baðlýlýk derecesi ile AKP'nin yerelleþtirmeci ve özelleþtirmeci politikalarýna hizmet edecek olmasý haline gelmiþtir. Yýllarca okullarýný baþarý ile yönetmiþ yöneticilerin, öðretmenlerinden, öðrenci temsilcilerinden, velilerden yüksek puan almalarýna raðmen, bu puanlarýn Milli Eðitim yöneticilerinin verdiði puanlarýn dörtte birini bile bulmamasý, iktidarýn býrakýn kadrolaþmayý kendisine tamamen ve kayýtsýz þartsýz biat etmiþ yönetici aradýðýný göstermektedir. Hedef çok açýktýr. Hedef, kamusal temel ihalesinin Belediyespor'a verilmesi baþta olmak üzere, Çorum'a zarar verdiðini düþündükleri her konuyu yargýya taþýyacaklarýný ve yargýnýn kararýna saygýlý olacaklarýný sözlerine ekledi. Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'yü kýnadýðýný da dile getiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, konuþmalarýna þöyle devam etti; "Belediye Baþkaný'nýn cevabýný vermek zorunda olduðu sorular var. Ben de buradan soruyorum; iftar yemeklerinin maliyeti nedir? Bunlarý cebinizden mi veriyorsunuz yoksa tüyü bitmedik yetimin hakký bulunan belediye bütçesinden mi karþýlýyorsunuz? Belediye'nin borcu ne kadar? Otopark ihalesini Belediyespor'a verirken, þartnameyi veren görevliyi belediyede bulundurdunuz mu? Þartname almak isteyenlere zorluk çýkardýnýz mý? Otopark baþta olmak üzere Çorum kamuoyunun zararýna olan her iþi, CHP olarak bu saatten sonra yargýya taþýyacaðýz. ÝHL yapýmýný belediye üstlendi. Orada din adamlarý yetiþecek. Ýnancýmýza göre faiz alan da veren de haramzadedir. Faizli bir parayla ÝHLyapmaktan dolayý gönlünüz rahat mý? Çorum'daki barýþ ve huzura topyekün CHPolarak katkýmýz devam edecektir. Oy versin ya da vermesin, yaþantýsý ne olursa olsun, herkes baþýmýzýn tacýdýr. Hiçbir konuda þaibesi olmayan meclis üyelerimizin tümü, Çorumlu'nun emrindedir. Topla 5 bin kiþiyi senin mahallende de iftar vereyim diyen belediye baþkaný þehrimizi bölmek, nifak tohumlarý atmak istiyor. Külcü'ye bu nifak tohumlarýný ektirmeyeceðiz. Her hizmetin yanýndayýz, ancak kiþilere özel uygulamalara, yolsuzluklara izin vermeyip yargýya taþýyacaðýz. Kulüpler bizim elbette ancak ayak oyunlarý ile yardým yapýlmasýna müsaade etmeyeceðiz." Yönetici kýyýmýna sessiz kalmayýz bir insan hakký olan eðitimi, paydaþ, katýlýmcýlýk ve yönetiþim adý altýnda yerellere ve ardýndan þirketlere hizmet alým yoluyla peþkeþ çekmektir. Bu açýdan bakýldýðýnda ise hedef klasik kadrolaþma hedefini çoktan aþmýþtýr. Genel hedef eðitimin, GATS kapsamýnda hýzla piyasaya açýlmasýný saðlamak, yerelleþme ve özelleþtirme politikasýna en iyi hizmeti sunabilecek CEO'larý görevlendirmektir. Sonuç olarak eðitim yöneticilerinin belirlenmesi ve deðerlendirilmesi sürecinde siyasi referanslar deðil, liyakat ilkesi temel alýnmalýdýr. Hukuk büromuz, söz konusu yönetmeliðin yayýmlanmasýndan sonra gerekli hazýrlýklarýný tamamlayarak yöneticilik için yeterli puan alamayan üyelerimize yönelik dava dilekçesi hazýrlamýþtýr. Eðitim-Ýþ olarak, bu haksýz ve hukuksuz uygulamaya karþý gerekli demokratik ve meþru mücadelemizi sürdüreceðiz. MEB yandaþ yetiþtirme kurumu oldu Gülesin Aðbal Demirer ürk Eðitim Sen yö- Milli Eði- Tneticileri tim Müdürlüðü Hizmet Binasý önünde protesto eylemi yaptý. Eyleme Türk Büro Sen Baþkaný Sami Çam da destek verdi. Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan yasa tasarýsý ile idarecilikte dört yýllýk süreyi tamamlayan eðitim yöneticilerinin Ek 1 Formu adý altýnda deðerlendirme sürecinin 15 Aðustos 2014 tarihinde sona erdiðini, deðerlendirme sonuçlarýnýn da ilan edildiðini hatýrlattý. Yasa tasarýsýný tamamen tasfiye yasasý olarak nitelindiren Aydýn, Türk Milli Eðitimini tamamen geriye götürecek tasarýnýn eðitimde torpili, adam kayýrmalarý, yandaþlýðý, ideolojik ve siyasi yapýlanmalarý hakim kýlacaðýný her platformda dile getirdiklerini belirtti. Aydýn, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; Ýnsan hakký ihlalleriyle dolu olan bu yasa tasarýsý ile; kazanýlmýþ haklar budanmaktadýr. Bu yasa tasarýsý ve bu deðerlendirmeler ehliyetin, liyakatin, bilginin, tecrübenin deðil; AKP iktidarýnýn adamý olmanýn temel kýstas yapýlmasýna yol açmýþtýr. Sinen, korkan, itiraz edemeyen, bir köþede kendisine çizilen kaderi bekleyen, haksýzlýklar karþýsýnda sesini yükseltemeyen 'köleler' eðitimin her kademesinde filizlenecektir. Þunu herkes bilsin ki; bu tasarýyý hazýrlayanlar, tebeþir tozu yutmamýþtýr, öðretmenlik mesleðinin çilesini bilmemektedir, eðitim camiasýnýn nasýl yönetileceðinden bihaberdir. Dostlar alýþveriþte görsün anlayýþý ile çýkardýklarý Ek 1 deðerlendirme formu tamamen yöneticinin tutum ve davranýþlarýný ölçmeye yöneliktir. Ancak deðerlendirme formunda yer alan sorulara verilen cevaplarýn mutlak surette bir gerekçesinin olmasý gerekmektedir. Okul müdürlerimiz, deðerlendirme sürecinde tamamen hakkaniyetten uzak, haksýz ve hukuksuz uygulamalar neticesinde maðdur olmuþlardýr. Çünkü mesai arkadaþlarýndan tam puan aldýðý halde; bir okul müdürüne yeni atanmýþ þube müdürleri ve ilçe milli eðitim müdürü tarafýndan altý aylýk çalýþma süresini dahi doldurmadan deðerlendirme fýrsatý verenler, ayarýný bozduðunuz bu kantarýn, gün gelip sizi de tartacaðýný unutmayýn Türk Eðitim-Sen olarak; bu maðduriyete sebep olan kiþiler hakkýnda suç duyurusunda bulunacaðýmýzý buradan ilan ediyoruz. Bugün itibariyle eðitim kurumlarýnýn hafýzalarý silinmiþ; Milli Eðitim Bakanlýðý yandaþ yetiþtirme kurumu haline gelmiþtir. Eðitimciler kendilerine yapýlan zulümleri unutmayacaktýr. Eðitim; atýnýzý istediðiniz gibi oynatacaðýnýz bir alan deðildir. Eðitim; bilgi ve tecrübenin birlikte harmanlandýðý, hak edenin makamlara getirildiði, korkunun ve zulmün deðil doðrularý söyleme cesaretine sahip insanlarýn olmasý gereken bir alandýr. Daha önceki açýklamalarýmýzda söylediðimiz gibi, okul müdürlerinin kaderi mesai arkadaþlarýndan tam puan almalarýna raðmen þube müdürlerinin vereceði puanlarla belirlenmiþtir. Milli Eðitim Müdürüne ve Sayýn valimize bildirdiðimiz, günlerdir dile getirdiðimiz endiþelerimizde ve tedirginliðimizde keþke haklý çýkmasaydýk. Keþke bir kere de yanýlan biz olsaydýk. Okul müdürlerimizi tanýmayan, tanýyacak süre kadar bir zaman dilimi bile sunmayan bu deðerlendirme süreci tamamen haksýzlýklara sebebiyet vermiþtir. Sýrf kendileri gibi düþünmeyen idarecilerimiz yok sayýlmýþtýr. Bir takým yerlerden gelen direktiflerle yapý- Basýn açýklamasýný Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yaptý. lan deðerlendirmeler ilimizde ve tüm Türkiye'de kaosa ve maðduriyetlere neden olmuþtur. Listeler yandaþ sendikada ve AKP teþkilatlarýnda oluþturulmuþtur. Görüldüðü üzere ilimizde dört yýllýk hizmet süresini tamamlayan yüz yetmiþ bir okul müdüründen Türk Eðitim-Sen üyesi sadece 19 kiþi baþarýlý sayýlmýþ geride kalan 32 arkadaþýmýz ise maðdur edilmiþtir. Yandaþ sendikanýn 62 üyesi baþarýlý sayýlmýþ, usulen sadece 12 kiþi baþarýsýz sayýlmýþtýr. Netice itibariyle yandaþ olmayan okul müdürlerine yaþama hakký tanýnmamýþtýr. Onurlu ve dik duruþundan taviz vermeyen üyelerimiz kýyýma uðramýþtýr. Þimdi soruyorum; siyasi tercihlerinizden dolayý takýndýðýnýz bu tavýr sizi öteki tarafta kurtaracak mý? Her þey ile gelin ama bana kul hakkýyla gelmeyin diyen Rabbimin huzurunda ne yapacaksýnýz? Ýncelemelerimizde okulundan tam puan alamayan nice okul müdürünü hangi gerekçelerle kurtardýnýz? Nasýl oluyor da okul - aile birliðinden, okulundan tam puan alan idarecilerimize, komik puanlar verirsiniz? Kalite Güvence Sistemini uygulayan pilot okullar arasýnda ilimizi birincilikle temsil eden, AB uzmanlarýnýn deðerlendirmelerinde baþarýlý olarak seçilen okul idarecilerine ve gayretleri ile ön plana çýkmýþ, okulundan da tam puan almýþ idarecilerimize bu deðerlendirmelerde bulunurken hiç mi vicdanýnýz sýzlamadý? Okullara yaptýðýnýz 5 dakikalýk ziyaretlerle mi bu kanýya vardýnýz? Bu mu sizin adaletiniz? Bu mu sizin ahlak anlayýþýnýz? Yazýklar olsun. Bizzat tanýdýðýmýz, emeklerine þahit olduðumuz, yýllarýn tecrübesine sahip, okulunu baþarý ile yöneten, eðitim ve öðretime katký saðlayan müdürlerimizin objektiflikten uzak bir deðerlendirmeye tabi tutulmalarý, verilen komik puanlar kabul edilebilir deðildir. Bu tasarý ile Türkiye'de tarihi görülmemiþ gerginliklerin fitili ateþlenmiþtir. Herkes emin olmalýdýr ki; biz eðitimciler gerginlik ise gerginlik, eylem ise eylem, üzerimize düþen her þeyi sonuna kadar yapacaðýz. Bu tasarýyý bize reva görenleri ve bu tasarý ile doðan haksýz ve hukuksuz uygulamalara neden olan herkesi Cenabý Allah'ýn adaletine havale ediyoruz. Unutulmasýn ki, her hesabýn bir tersi, her zulmün süresi vardýr. Türk Eðitim-Sen olarak; bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaðýmýzý, her türlü hukuki mücadelemizi gerçekleþtireceðimizi ve puanlama yapanlar ve bu kirli tezgahýn içerisinde olanlar hakkýnda görevi kötüye kullanmaktan dolayý suç duyurusunda bulunacaðýmýzý buradan bir kere daha ifade edi-

3 Uslu yu Bakan olarak görmek istiyoruz Mustafa Demirer G eçtiðimiz günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn katýlýmýyla AK Partiye geçen Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Belediye Meclis Üyesi Murat Çuhadar AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Uðurludað heyeti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ett. Enise Aðbal eçtiðimiz günlerde GBaþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla AK Partiye geçen Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Belediye Meclis Üyesi Murat Çuhadar AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Torun, Uðurludað belediyesinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "AK Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ett. Uðurludað ýn taleplerinin aktarýldýðý ziyaret sonrasý yapýlan açýklamada, ismi Partili Belediye olarak çalýþmalarýmýza hýzla devam ediyoruz. Belediyemize katkýlarýnýzla 'Yol Süpürme' aracýný kazandýrdýk. Teþekkür ediyoruz. Bizde Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Uðurludað ilçemizden en yüksek katýlým ve desteði vermiþ olmaktan mutluyuz" Uðurludað heyeti Uslu'dan, Uðurludað ilçesine Tarým Lisesi'nin açýlmasý, Kýzýlýrmak'tan sulama için pompalý su getirilebilmesi ve ilçe giriþinde karayollarýnýn yapmýþ siyaset kulislerinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný olarak geçen Salim Uslu nun gönülden desteklendiði bildirildi. Açýklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri olarak görev yapan Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu nun, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna adý geçmektedir. Biz Uðurludað Ýlçesi halký olarak bu görevi layýkýyla yerine getireceðine inanýyor ve kendisini gönülden destekliyoruz. ifadelerine yer verildi. Uðurludað ýn taleplerini dinledi Gülesin Aðbal Demirer urtdýþýnda yaþayan Yhemþehrilerimiz Hilmi - Nuray Sarýçimen (Fransa)ve Hamza Karakol (Almanya)izinlerini geçirmek için geldikleri Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisin de Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gurbetçiler Türkiye'de yapýlan çalýþmalarý ilgi ve takdirle izlediklerini belirttiler. Ziyarette Hemþehrimiz Hamza Karakol Almanya'dan Türkiye'ye ailelerin kesin dönüþler yaptýðýný belirterek, "Almanya'da olduðu çalýþmanýn geniþletilmesi için destek istediler. Belediye Baþkaný Remzi Torun'a tekrar hayýrlý uðurlu olsun diyen Uslu, "Uðurludað ilçemize ve köylerimize koordineli ve uyumlu bir þekilde hizmet etmeye devam edeceðiz." Uslu, taleplerle ilgili olarak da Ýl Milli Eðitim Müdürü, DSÝ Çorum Þube Müdürü ve Karayollarý Bölge Müdürünü arayarak gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýný istedi. Uslu'ya yurt dýþýndan hemþehri ziyareti Yurtdýþýnda yaþayan hemþehrilerimiz Salim Uslu yu ziyaret etti. KP'de Davutoðlu AGenel baþkan adayý olarak belirlendi. 29 Aðustos'ta da yeni hükümetin Baþbakaný olacak. Eylül baþýnda kabine deðiþecek. Yeni kabineye 4-5 yeni ismin girmesi bekleniyor. Recep Tayyip Erdoðan'ýn kendisinden sonra AK Parti'nin Genel Baþkaný olacak ismi açýklamasýnýn ardýndan gözler 27 Aðustos'ta yapýlacak AKPkongresine ve 29 Aðustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilecek Ahmet Davutoðlu'na çevrildi. Davutoðlu, Genel Baþkanlýk için AK Parti'nin 27 Aðustos'ta yapýlacak kongresinde aday olacak. Gazeteport'un edindiði bilgiye göre, Davutoðlu'nun tek aday olarak seçilmesi ve AKP'nin yeni genel baþkaný olmasý bekleniyor. 28 Aðustos'ta ise TBMM Genel Kurulu toplanacak ve 12. Cumhurbaþkaný seçilen Erdoðan yemin ederek, yeni görevine resmen baþlayacak. Erdoðan'ýn yemin etmesiyle birlikte Baþbakanlýk görevi de sona erecek. Bu göreve, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ya da Beþir Atalay'ýn vekalet etmesi bekleniyor. doðup büyüyen gençler bile Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Çünkü Türkiye her bakýmdan daha cazip bir ülke haline geldi." Hilmi-Nuray Sarýçimen ise, Türkiye'ye karayolu ile geldiðini belirterek, "Türkiye topraklarýna girdiðimiz zaman farký görüyoruz. Yeni bir Avrupa Ülkesine giriyoruz diye düþünmeye baþladýk" diye konuþtu. Milletvekili Uslu da, yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, vatandaþlarýn desteðiyle hizmete devam edeceklerini kaydetti. Haber Merkezi Kabineye dýþardan girebilirler Numan Kurtulmuþ dýþarýdan kabineye girebileceði kulislerde yer aldý. Kurtulmuþ, geçtiðimiz yýl Çorum u ziyaretinde Velipaþa Konaðý nda aðýrlanmýþ, fotoðraf karesinde eski çalýþma arkadaþý Muhasebeci Mali Müþavir Osman Aktý ile Av. Uður Güleç yar almýþtý. Erdoðan 29 Aðustos'ta Ahmet Davutoðlu'nun Çankaya köþkünde kabul ederek yeni hükümeti kurma görevi verecek. Davutoðlu'nun 7 gün içinde hükümeti belirleyip kabine listesini Çankaya'ya sunmasý gerekiyor. Daha sonra TBMM'de yeni hükümetin programý okunacak ve güven oylamasýna gidilecek. AKP'nin sandalye sayýsý nedeniyle hükümetin güvenoyu almasýnda bir sýkýntý bulunmuyor. Bu takvim uyarýnca, Türkiye'nin yeni hükümetinin en geç 11 Eylül'de göreve baþlamasý hesaplanýyor. Davutoðlu'nun kabinesine dýþardan Numan Kurtulmuþ'un milletvekilleri arasýndan da Mustafa Þentop, Yalçýn Akdoðan ve Mahir Ünal'ýn girmesi, pek çok bakanýn ise yerini korumasý bekleniyor. Týmetürk emizlikte bir mar- haline gelen Tka Çorum da, umuma açýk tuvaletlerin bakýma alýndýðý bildirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, þehrin dört bir yanýndaki umuma açýk tuvaletleri bakým ve onarýma aldý. Tuvaletlerin standartlarýný yükseltmeyi planlayan belediye, vatandaþlarýn daha temiz ve saðlýklý tuvaletlere kavuþmasý için harekete geçti. Altýnevler Camii tuvaletleri yenileniyor Bahçelievler Mahallesi Altýnevler Camii'nin tuvaletleri bakým ve onarýma alýnan yerlerden biri. Cumartesi Pazarýnýn hemen yaný baþýndaki tuvaletler özellikle cumartesi günleri yoðun olarak kullanýlýyor. Ayný zamanda Altýnevler Camisi'nin de tuvaleti olarak kullanýlan mekân bir hayli yýpranmýþ durumda. Bu durumdan hem vatandaþlar hem de cami cemaati þikayetçi. Onlarýn bu þikâyetine kulak veren belediye, çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan bakým ve onarýma alýnan tuvaletlerde incelemelerde bulundu. Altýnevler Camii imamý Mustafa Kuzyaka'dan da bilgi alan Candan neler yapýlmasý gerektiði konusunda personeline talimat verdi. Baþtan aþaðý yenilecek olan tuvaletlerin dýþ görünümü de belediyenin belirlemiþ olduðu standartlara getirilecek. Salý Pazarýnýn tuvaletleri incelendi Kale Mahallesi, Salý Pazarý'nýn bulunduðu alandaki tuvaletin bakým ve onarýmýna ise daha önce baþlanmýþtý. Yenilenen lavabolarý, fayanslarý ile dikkat çeken tuvaletler, dýþ boyasý ile de belediyenin belirlemiþ olduðu standartlara sahip. Burada da incelemelerde bulunan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Candan, eksikleri tespit etti. "Bu tuvalet Çorum Belediyesi tarafýndan her gün temizlenmektedir" yazýlý tabela yaptýrýlmasý talimatý veren Candan tuvaletlerin her gün temizlenmesini, yetkililerden de yapýlan temizliðin kontrol edilmesini istedi. Candan; Otel konforuna yükselteceðiz Cengiz Topel Caddesi üzerinde Bakýrcýlar Çarþýsý esnafýnýn da bulunduðu alandaki iki tuvalet de bakým ve onarýma alýnmýþtý. Her iki tuvalette de incelemelerde bulunan Candan, gördüðü eksiklerin giderilmesi talimatýný verdi. Burada bir açýklama da yapan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, sadece merkezdeki deðil tüm þehirde yer alan tuvaletlerin yenileneceði söyledi. Standartlarý yükselterek otel CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Belediye umuma açýk tuvaletleri bakýma aldý Baþkan Yardýmcýsý Candan, tuvaletleri otel konforuna yükselteceklerini belirtti. Umuma açýk tuvaletlere el atýldý. konforuna getirmeyi hedeflediklerini anlatan Candan, Çorum'da tek tip tuvalet uygulamasýna geçtiklerini söyledi. Bakýmý yapýlan tuvaletlerin dýþ boyasýnýn ayný olacaðýna dikkat çeken Candan, "Tüm tuvaletlere tabela asýlacak, temizliði her gün yapýlacak ve kontrol edilecek." Candan, vatandaþlarýn daha saðlýklý ortamlara kavuþmasý için çalýþtýklarýný, vatandaþlarýn da temizlik konusunda duyarlý olmalarýný istedi. Haber Merkezi

4 4 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Hayrettin Karaman IÞÝD, Boko Haram, el-kaide vb. Melikgazi Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri yýl sonu etkinliði düzenledi. Programda kursa katýlan öðrencilere belge verildi. Melikgazi'de yýl sonu programý Etkinlik Dün öðle namazýna müteakip camide gerçekleþtirildi. Emre Kut elikgazi Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri yýl sonu etkinliði düzenledi. Dün öð- namazýna müteakip camide gerçekleþtirilen etkinliðe Melikgazi Camii Ýmam Mle Hatibi Hasan Hançer, Melikgazi Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Mustafa Aþan, öðrenciler ve aileleri katýldý. AGD'den dolu dolu yaz etkinliði Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu öðrenciler için yaz boyu etkinlik düzenledi. Mustafa Demirer nadolu Gençlik ADerneði Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu düzenlediði yaz etkinliði ile kýz öðrencilerin maddi manevi eðitimine devam ediyor. 4 Aðustos 2014 tarihinde yaz kurslarýna baþlayan öðrenciler farklý etkinliklerle sosyal aktivitelere katýlýyor. Öðrenciler çeþitli ziyaretler ve geziler yapýyor. Yaz boyunca Hýdýrlýk ve Sevgi Evleri ziyareti yapýlýrken, Çomar Barajý'nda piknik, Amasya gezisi,necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde sinema, puzzle ve satranç oyunlarý ve her hafta Pazartesi Çarþamba ve Cuma günleri sabah namazý programlarý ifa edildi. Haftanýn bir günü sohbet programý yapýlýrken, gün içerisinde farklý derslerle ve Kur'an eðitimi ile öðrencilerin geleceðine yatýrým yapýlýyor. Öðrenciler çeþitli ziyaretler ve geziler yaptý. Düzenlenen programda 25 öðrenciye kurs bitirme sertifikasý verildi. Düzenlenen programda 25 öðrenciye kurs bitirme sertifikasý verildi. Yýl sonu etkinliðinde ilahiler seslendirildi, hadisler okundu. Çeþitli dallarda yapýlan yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere hediyeler verildi. Yaz Kur'an Kursu öðrencilerinin ve ailelerinin yoðun ilgi gösterdiði program dualarla sona erdi. Yeþilyayla da enerji kesintisi yapýlacak Yüksel Basar eþilýrmak Elektrik YDaðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü, Çorum da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacaðnýý bildirdi. Gülesin Aðbal Demirer vrupa Birliði Aprogramlarýndan biri olan COSME tarafýndan, KOBÝ ler ve giriþimcilere yönelik Küme Mükemmeliyet Programý çaðrýsý yapýldý. KOSGEB- COSME Kümelenen KOBÝ'lere Destek baþlýklý duyuruda, son baþvuru tarihi 29 Ekim 2014 saat olarak açýklandý. Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) yapýlan açýklamaya göre, koordinatörlüðü KOSGEB tarafýndan yürütülen COSME Ýþletmelerin ve KOBÝ'lerin Rekabet Edebilirliði Programý Avrupa çapýndaki KOBÝ kümelerine destek saðlamayý amaçlýyor. Buna göre, 24 Aðustos 2014 Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasýnda Çorum merkezde köy içi bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan Yeþilyayla köyüne programlý olarak elektrik verilemeyecek. ÇOPKOME den KOBÝ lere duyuru Programýn baþlýca hedefi, KOBÝ küme yapýlarýnýn; özellikle yönetiþim tecrübelerini paylaþmalarý ve bir deðer zinciri oluþturarak KOBÝ lerin ticari aktivitelerine fayda saðlamalarý olarak belirlendi. Program kapsamýnda; kümelerin performans karþýlaþtýrma aktiviteleri, fikir paylaþýmý odaklý iþ gezileri, konsorsiyum üyelerine uzmanlar tarafýndan eðitimler verilmesi ve etki analizlerinin yapýlmasý gibi aktivitelere destek verilmesi öngörülüyor. Ýlgilenenler detaylý bilgi için: e/cluster-excellenceprogramme_en.htm internet adresine ulaþabilirler. Baþka bir yazýda Peygamberimiz'in (s.a.) insanlarý neye nasýl davet ettiði, Müslüman olmam diyenlere ne yaptýðý konusunda önemli bir hadisin mealini vereceðim. Ýlgili âyetler ve hadisler ile bunlarý ehliyetle yorumlamýþ ve Ýslam'ýn hükmünü ortaya koymuþ olan alimlerin yazdýklarýna ve asýrlardýr süregelen uygulamaya baktýðýmýzda, yazýnýn baþlýðýnda birkaçýnýn adýný zikrettiðim gruplarýn ve bunlara ait Ýslam anlayýþý ve uygulamalarýn 'sahih Ýslam'dan çýkmayacaðý kesindir; yani bu gruplarý Ýslam doðurmamýþtýr, bunlarýn nesepleri sahih deðildir, 'nikahsýz baþka babalar'dan doðmuþlardýr. Çaðýmýzýn önde gelen alimlerinden Ali Muhyiddîn Karadâðî'nin el-cezîre Türk'e verdiði röportajda bu muzýr cereyanlarýn ve gruplarýn ne zaman ve nasýl ortaya çýktýklarýna dair dikkat çekici tespitler var: '...Bunlar Ýslam dünyamýzda son yýllarda ortaya çýktý. Baþlangýçta selefi düþünce ismiyle çýksa da, kökleri, Müslümanlarýn kimi dost, kimi düþman bileceði konusundaki hükmünün katý, daraltýlmýþ ve sert anlayýþýna dayanýyor. Onlar bu düþünceyi daraltýnca belli vasýflarýn dýþýnda kalanlarý Ýslam milletinin dýþýndakiler olarak algýladýlar... Bu katý düþünce daha sonra geliþti ve özellikle baskýcý rejimlerin hapishanelerinde hayat buldu. Mesela ilk çýkýþý Mýsýr hapishaneleri olmuþtur. Ýçeriye atýlanlarýn, etraflarýndaki polis ve askerlerde düþündükleri Ýslam vasýflarýnýn hiçbirisini görememeleri sert fikirlerinin zeminini oluþturdu. Bu fikri sahiplenen Muhammed Þükrü Mustafa kurduðu gruba 'Tekfir ve Hicret Cemaati' adýný verdi. Onun bu fikrine yine kendisiyle ayný dönemde cezaevinde bulunan ve iþkence gören Ýhvan Genel Sekreteri Hasan Hudeybi karþý çýktý ve onlarýn bu fikrine reddiye olarak yazdýðý kitaba 'Yargýçlar Deðil Davetçiler' adýný verdi. O dönem Ýhvan üyeleri onlardan çok daha fazla iþkence görüyor ve öldürülüyorlardý ama anlayýþlarý farklýydý. Þunu diyorlardý, ne yaþanýrsa yaþansýn, biz Allah yolunda sýnýrýmýzý aþýp 'insanlarý Ýslam'a davet yerine haklarýnda hüküm verici olamayýz. Bir insana 'kafir veya deðil' demek, onun hakkýnda hüküm vermektir... 'Aslýnda bazýlarý geri adým attý. Gençlerin arasýnda bu düþüncenin yayýlmasýnýn iki nedeni var. Fikirde katýlýk ve baskýcý yönetimlerin yaptýðý uygulamalar. Allah'ý tanýmayan, onun hükümlerini dikkate almayan baskýcý, zalim rejimler onlarý bu katýlýða itti. 'Allah'ýn hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, fasýklarýn ta kendileridir' mealindeki ayetin zahiri anlamýný alarak bu tezlerini savundular. Gerçekten de o yöneticilerden bazýlarý Ýslam'a savaþ açmýþtý. Aslýnda buna karþý mücadelenin yolu tekfir etmek deðildir, buna ragmen, bu fikirler ortaya çýktý. 'Gençler zaten hýrslý ancak þunu da söylemek lazým; bu dönemde arabulucu, ýlýmlý alimler gerekli olan ortayý bulma yolunda görevlerini yapmadýlar. Böylece onlar bu boþluðu doldurmuþ oldular... Bu gruplara bazý Arap ülkelerinden büyük mali yardýmlar da yapýldý. Buna 'Gerçek selefilik' diye güzel de bir isim buldular. Oysa gerçek selefilik bu deðil. Ilýmlý selefiliði kasdetmiyorum, buna göre biz de selefiyiz. 'Tekfir ve Hicret fikri ortaya çýktýktan sonra Mýsýr'daki cihadý önceleyen kiþiler bunu sahiplendi. Devlet Baþkaný Enver Sedat'ýn öldürülmesini organize ettiler, hapse atýldýlar, Sonra bunlardan bir kýsmý geri adým atýp bunu kitaplaþtýrdýlar. Ancak bu düþünce doktor Zevahiri üzerinden Afganistan'a ulaþtý. Usame bin Ladin bu fikirden etkilendi. Parasý ve gücü vardý ve o dönem Körfez ülkeleri cihadý destekliyordu. Sonra mücahitler kendi aralarýnda ayrýlýða düþtüklerinde, bu fikirlerin yayýlmasý için zemin bulunmuþ oldu. Mücahitler o dönemde orta yollu bir Ýslami düþünceye, Ýhvan ya da benzer düþüncelere sahipti. Ama kendi aralarýnda ayrýþtýlar... 'Böyle bir ortamda Arap Baharý ortaya çýktý. Önce Tunus kendi baskýcý yöneticisinden kurtuldu, sonra Mýsýr. Arap Baharý sürecinde sertlik yanlýlarýnýn gücü azaldý. Ama ýlýmlýlar, doktor Mursi hedef alýnýnca, dediler ki bizim savaþmaktan baþka mücadele yolumuz yoktur. Þunu bilelim ki; bu düþünceler her zaman doðal olmayan ortamlarda yayýlýr. Özgürlük ortamlarý, serbestiyet olsa bu fikirlerin zemin bulmasý mümkün olmaz. Arap dünyasýnda insanlara serbestçe gösteri yapma hakký tanýnsa, bu tür durumlar yaþanmaz. Yönetimlerde, yöneticilerde deðiþimler olsa bu fikirler yayýlmaz. Ülke liderleri Allah'ýn dinine önem verseler bunlar çýkmaz... 'Bu düþünceler yabancýlar tarafýndan kullanýlýyor. Batýlýlar, Osmanlý sonrasý Ýslam dünyasýyla askeri yöntemle savaþmak yerine kültürel savaþý planladý. Ýslam dünyasýnda bölünmeler oluþturma planlarý yaptýlar. Bunu da iktidarlar üzerinden deðil, fikirler üzerinden planladýlar... Ýslam dünyasýný bölecek yeni düþünce arayýþlarýný gittiler ve bu doðrultuda iþte bu cemaatleri buldular... 'Sertlik yanlýsý bu kiþiler kendilerine en büyük düþman olarak ýlýmlý Ýslam'ý görüyorlar. Mesela bugün Irak'ta Afganistan'da, ya da baþka bir yerde Müslüman Kardeþler'den birini gördüklerinde, öldürüyorlar, kesiyorlar... 'Bunun yanýnda maalesef, Amerikan haçlý, siyonizm projesi olarak da bu cemaatler üretilmiþ ya da içlerine sýzýlmýþtýr. Týpký Mýsýr'daki selefi akýmlar, Ezher kökenli kiþiler ve Sufi bazý hareketler gibi. Amerika'nýn ýlýmlý Ýslami düþünceyi hedef alan stratejisi, Ýslam dünyasýnda baþarýlý olmuþ akýmlarý baþarýsýz kýlma maksadý taþýr. Mesela bugün Türkiye'de baþarýlý bir proje vardýr. Dolayýsýyla onlar Ýslam'ýn kendi adýný kullanarak baþarýlý olan projeleri baltalamayý hedefliyorlar. Bugün Ýslam dünyasýnda halkýn kabul ettiði tek gerçeklik Ýslam'dýr. Dolayýsýyla Ýslam ile mücadeleyi yine Ýslam içindeki kiþilerle yapýyorlar...'

5 Hemþehrimiz yeni bir sektör keþfetti Vali Öztürk, Obsidiyen taþýný iþlemek için atölyelerin açýlacaðýný söyledi. unus Ýçiþleri Bakaný TLütfi Ben Ceddu ile makamýnda görüþen Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Ala, IÞÝD tarafýndan rehin alýnan 49 Türk'e karþýlýk Süleyman Þah Türbesi'nin istendiði iddialarýna iliþkin soru üzerine, "Türk devletine sorulacak sorunun da belli bir kalitesi olmalýdýr" karþýlýðýný verdi. ÝFTÝRALAR, UY- DURMALAR... itlis Valisi hemþehrimiz Orhan BÖztürk, sadece Nemrut ve Süphan daðýnda bulunan Obsidiyen taþýný iþlemek için atölyelerin açýlacaðýný söyledi. Vali Öztürk, Güroymak'taki atölyelerde iþlenerek Türkiye ekonomisinde söz sahibi olacak Obsidiyen taþýnýn taký tasarýmý, el sanatlarý, banyo, seramik ve saðlýk sektöründe yoðun olarak kullanýlabileceðini söyledi. Öztürk, "Obsidiyen taþý estetik dekorasyon açýsýndan kullanýlabilecek bir lav taþýdýr. Obsidiyen taþý kömür rengi ve þeklinde ayný zamanda bu bölgede çok fazla olan bir taþtýr. Ýnþallah bununla ilgili ciddi bir üretime geçeceðiz. Evlerimizin her yerinde süs eþyasý yapýmýnda kullanýlabilecek. Bu taþ ile alakalý Güroymak Kaymakamlýðýmýzýn bir çalýþmasý var. Ekonomiyi ciddi anlamda destekleyen bu bölgemizde bol miktarda bulunan bu taþýmýzý her þekilde iþleyeceðiz. Obsidiyen taþýmýzý atölyelerde iþlemek için ilk etapta 250 bin TL finansman saðlandý. Bu atölyemizde bu taþý sanat ve estetik dünyamýza kazandýracaðýz" Obsidiyen taþýnýn fiziksel özelliklerinde de kýsaca bahseden Vali Öztürk, "Pozitif düþünceyi artýrýr. Obsidiyen taþý, insanlýða faydalarýnýn çokluðu ile geçmiþten günümüze en çok tercih edilen madenlerden biridir. Nadir bulunan renk ve desenleriyle son derece estetik olan obsidiyen taþý, sadece taký ve dekor amacýyla deðil ayný zamanda saðlýk anlamýnda da deðerlendirilebilen bir taþtýr. Obsidiyen ev, ofis, otel ve saðlýk merkezleri baþta olmak üzere tüm yaþam alanlarýna deðer katmaktadýr" þeklinde konuþtu. Koyun ve Keçi Üreticileri Birliði istiþare yaptý Bakan Ala sert çýktý (Ç.Hak: 2465) Çorum Damýzlýk Koyun ve Yetiþtiricileri Birliði istiþare toplantýsý Mecitözü ilçesinde gerçekleþtirildi. Þevket Avcý, istiþare toplantýlarýnýn diðer ilçelerde de yapýlacaðýný belirtti. Teþekkür Biricik oðlum Ahmet Yunus Özçiftçi'nin TEOG Sýnavý'nda gösterdiði baþarýnýn mimarý olan Lena Danýþmanlýk'ýn deðerli uzman ve öðretmenlerine, oðlumun eðitim hayatýna saðladýðý katký ve desteklerden dolayý gönül dolusu teþekkür ederim. Özden Sýrma Özçiftçi orum Damýzlýk Koyun ve ÇYetiþtiricileri Birliði istiþare toplantýsý Mecitözü ilçesinde gerçekleþtirildi. Toplantýya Ýlçe Tarým Müdürü Korutürk Kekeç, Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, yönetim kurulu ve birlik üyeleri katýldý. Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, birliðin baþarýlý çalýþmalarý ile üye sayýsýný her geçen gün artýrdýðýný söyledi. Çorum u küçükbaþ hayvan merkezi yapmayý hedeflerini ve bu hedef doðrultusunda çalýþmalarýnýn devam ettiðini vurgulayarak, Çorumda küçükbaþ hayvancýlýðýnýn et, süt ve yapaðý verimini yükselterek ilimizin küçükbaþ hayvancýlýðýnýn üretim merkezi haline gelmesini saðlamak, ilimiz içinde ve komþu illere iyi vasýflý damýzlýk hayvanlar yetiþtirip pazarlamasýný saðlamak birliðimizin esas hedefidir Daha sonra birlik üyelerine 2014 yýlý anaç koyun-keçi destekleri hakkýnda bilgi veren Avcý, istiþare toplantýlarýnýn diðer ilçelerde de yapýlacaðýný sözlerine ekledi. (ÝHA) Ala, "Ýftiralarý, uydurmalarý, akla hayale gelmeyecek þeyleri dezenformasyon süreci içerisinde kendilerini Türkiye'nin itibarýný zedelemeye görevlendirmiþ çevrelerin böyle spekülatif, mantýksýz, akýl dýþý, Türk tarihiyle geleceðiyle hiçbir þeyiyle baðdaþmayan deðerlendirmelerini soruya dönüþtürmeyelim lütfen. Bunlar bizim cevap vereceðimiz kalitede sorular deðildir. Böyle þeylerin meselasý bile olmaz, yazýktýr" deðerlendirmesinde bulundu. HEYKEL ÝDDÝ- ALARI TUTARSIZ Lice'deki kaldýrýlan heykelin yapým aþamasýndan kaldýrýlmasýna kadar Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn jandarma tarafýndan bilgilendirildiði yönündeki iddialarýn sorulmasý üzerine Ala, "Kendi içinde mantýksýz, tutarsýz, spekülatif, lüzumsuz bir deðerlendirme" diye konuþtu. itlis Valisi Bhemþehrimiz Orhan Öztürk, 3 bin metre yükseklikteki Nemrut Krater Gölü'nde yüzerek, "Burasý ve Van Gölü sahilleri; Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi tatil yörelerini aratmýyor" Vali Öztürk, Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü'nde yüzerek yerli ve yabancý turistleri Bitlis'e davet etti. Ege ve Akdeniz'de olan bütün coðrafi özelliklerin Bitlis'te de bulunduðunu ve hatta daha fazlasýnýn bile olduðunu söyleyen Vali Öztürk, "3000 metre yükseklikteki Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Burasý dünyanýn ikinci en büyük krater göldür. 10 kilometrekare büyüklüðe sahip doðal kaynak suyundan beslenmiþ bir gölümüzdür. Ayný zamanda damacana suyu kalitesinde tatlý bir sudur. Bunun hemen yanýnda Nemrut Çanaðý içinde sýcak suyun çýktýðý küçük gölümüz var. Bitlis; Nemrut Krater Gölü, Van Gölü, kayak tesisi ve kaplýcasý ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayacak mükemmel bir coðrafyaya sahiptir. Deniz var, yayla var, kaplýca var, bal var, balýk var, dað var, zengin bir bitki örtüsü var. Batýda birçok insanýmýzýn bilmediði ve pazarlarda çok fazla satýlan uçkun gibi bitkilerimiz var. Tabii buranýn yeteri kadar hem ülkemizde hem de dünyada tanýndýðýný söyleyemeyiz ama bazý þeyler gezerek ve görerek olabilecek hadiselerdir. Bizim ülke insanýmýzýn Bitlis'in hem coðrafi güzelliklerini hem yer altý zenginliklerini ve yerin altýnda yatan deðerli þahsiyetlerini ençlik ve Spor GBakanlýðý organizasyonunda Çorum, Sivas ve Kocaeli'den gelen 150 kiþilik öðrenci grubu Yenice ilçesini gezdi. Yenice ormanlarýný ve Þeker Kanyonu'nu gezen öðrencileri bilgilendiren Yenice Belediyesi Turizm tanýmasýna ihtiyacýmýzýn olduðunu düþünüyorum" diye konuþtu. "ESKÝDEN VAN GÖLÜ'NÜN ÝSMÝ VAN DENÝZÝ'YMÝÞ" Çok eskiden Van Gölü'nün isminin Van Denizi olduðunu anlatan Vali Orhan Öztürk, "Van Gölümüz 400 metre derinliðe sahiptir; Marmara Denizi'nin üçte biri kadar büyüklüktedir. Ýnanýlmaz coðrafi güzellikleri ve kýyýlarý olan bir gölümüzdür. Aslýnda buranýn eski ismi Van Denizi'ymiþ. Tabii bizler denizi daha sonra göle çevirmiþiz. Sahilleri tatil yörelerinin sahillerini aratmayacak kadar güzeldir metre yükseklikte olduðu için burada aðustos ayýnda çok rahat terlemeden denize girilebilir. Bunun için çevre vilayetlerimizden Bingöl, Muþ, Siirt, Batman ve Diyarbakýr gibi yerlerden vatandaþýmýz yaylaya çýkar gibi Van Gölü havzasýna gelirler metre yükseklikte böyle Sorumlusu Aþkýn Uzunkara, ilçenin ormanlarýyla dünyada önemli bir üne sahip olduðunu söyledi. Ýlçe için yapýlan tanýtýmlarýn kendisini göstermeye baþladýðýný ifade eden Uzunkara, "Doða turizmi ilçe için büyük kazanç. Son yýllarda ilçeye gelen CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Bitlis Valisi hemþehrimiz Orhan Öztürk, Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü. Nemrut Gölü'nü turizme açacak Vali Öztürk, Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü'nde yüzerek yerli ve yabancý turistleri Bitlis'e davet etti. bir gölün olmasý ülke için de, bölge için de müthiþ bir turizm potansiyelidir. Barýþ sürecinin devam etmesine ve terörün bitmesine baðlý olarak bu bölge zannediyorum ileriki yýllarda hak ettiði ilgiyi insanýmýz tarafýndan görecektir. Þu anda bile ciddi anlamda bir ziyaretçi akýnýna sahiptir. Eskiden ziyaretçi daha fazlaymýþ ama terörden dolayý azalan ziyaretçi trafiðinin yavaþ yavaþ artmaya baþladýðýný ve burada 4 ve 5 yýldýzlý otellerin faaliyete girdiðini görüyoruz. Bu süreç inþallah ileride devam edecek. Bu bölge hem turizmi hem coðrafyasý hem bitki örtüsü hem sosyal imkanlarý hem de dünyaya ve Türkiye'ye rehberlik eden, ýþýk salan yer altýnda yatan deðerli þahsiyetleri ve gerçekten kaliteli insan yapýsý ile ileride çok farklý bir þekilde inþallah anýlacak. Bitlis bu açýdan ülkemizin çok farklý illerinde birisidir" (ÝHA) Çorumlu öðrenciler Yenice yi gezdi ziyaretçi sayýsýnda önemli bir artýþ saðladýk. Dünyanýn sayýlý sýcak noktalarýndan biri burasý. Bitki ve aðaç çeþitliliði çok fazla. O yüzden ilçenin ormanlarý koruma altýnda" Daha sonra Uzunkara ve öðrenciler kanyonu gezdi. (A.A.) Gençlik ve Spor Bakanlýðý organizasyonunda Çorum, Sivas ve Kocaeli'den gelen 150 kiþilik öðrenci grubu Yenice ilçesini gezdi.

6 6 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Çin den Müslümanlara keyfi baský in'in Doðu Türkistan genelin- 27 Mayýs'tan beri sürdür- Çde düðü Hoten merkezli "Terörle Mücadele ve Sert Darbe Vurma" operasyonuna destek amacýyle ÇKP.Yerel Yöneticileri çeþitli þehirlerde Müslüman Türklerin dini inançlarýna karþý akýl almaz bazen ise, gülünç denilebilecek þekilde müdahale ettikleri ve çin yasalarýna dahi aykýrý ve keyfi ek tedbirleri yürürlüðe koyduðu bildiriliyor. Elde edilen bilgilere göre Doðu Türkistan in petrol bölgesi olarak bilinen Karamay þehrinde 8-20 Aðustos tarihlerinde yapýlacak Bölgesel Spor Müsabakalarýnýn huzurlu ve güvenli þekilde yürütülmesi bahane edilerek Uygur Türklerine karþý nezaret, ve kontröllerin sýklaþtýrýldýðý ve yeni ek güvenlik tedbirlerinin alýndýðý bildiriliyor. Yerel Komünist Partisi nce geçen hafta alýnan bir yasaklamalar Listesine göre Karamay bölgesinde Ayyýldýz iþlenmiþ her türlü Formalarýn giyilmesi yasaklanmýþtý.ayrýca, Erkeklerin sakallý erkeklerin ve tesettürlü ve baþörtülü hanýmlarýn Toplu Taþýma Araçlarýna alýnmayacaðý bildirilmiþti. Ayrýca,Ana Durak ve tali bütün duraklara yeterli sayýda Karakçuklar(Gözetmenler = Muhbirler)yerleþtirilerek bu konudaký yasaklara uyulup uyulmadýðý kontrol edilmekte. Ayrýca,Yönetim tarafýndan erkekler için toplu sakal kesme,tesettürlü hanýmlar için toplu baþýný açma törenleri düzenlenerek toplum baský altýna alýnmakta ve taciz edilmektedir.bu törenlere ait resimler ile resmi Çin medyasýnda yer almakta ve sosyal medya da da paþlaþýlmaktadýr. ABD den yayýn yapan Hür Asya Radyosuna telefonla baðlanarak hanýmýlarýn toplu þekilde zorla baþýný açma ve baþörtüsünü atma eylemi ile erkeklerin toplu olarak ve sakal kesmeye yönelik yapýlan eylemler ile ilgili bilgi veren Karamay þehri sakini bir hanýmýn verdiði bilgiler þöyle, Geçenlerde Halkara Soda Sarayý Çin'in Doðu Türkistan genelinde 27 Mayýs'tan beri sürdürdüðü Hoten merkezli "Terörle Mücadele ve Sert Darbe Vurma" operasyonunu sürüyor. TUÝK 2014 Hanehalký Biliþim Teknolojileri Kullaným Araþtýrmasýný açýkladý. Ýnternet kullanan bireylerin oraný % 53,8 oldu Bilgisayar ve internet kullaným oranlarý yaþ grubundaki bireylerde sýrasýyla %53,5 ve %53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde %62,7 ve %63,5 iken, kadýnlarda %44,3 ve %44,1 dir. Bilgisayar ve internet kullaným oranlarý, 2013 yýlýnda %49,9 ve %48,9 du. Bilgisayar ve Ýnternet kullaným oranlarýnýn en yüksek olduðu yaþ grubu tür. Bilgisayar ve Ýnternet kullanýmý tüm yaþ gruplarýnda erkeklerde daha yüksektir. Düzenli internet kullanýcýsý arttý Ýnterneti 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan yaþ grubu düzenli internet kullanýcýlarýnýn oraný %44,9 oldu. Bu oran, 2013 yýlýnýn ayný döneminde %39,5 ti. Ýnternet eriþimi olan hane oraný %60,2 oldu Hanehalký Biliþim Teknolojileri Kullaným Araþtýrmasý sonuçlarýna göre 2014 yýlý Nisan ayýnda Türkiye genelinde internet eriþim imkanýna sahip hanelerin oraný %60,2 oldu. Bu oran 2013 yýlýnýn ayný ayýnda %49,1 di. Evden internete eriþimi olmayan hanelerin %42,8 i evden internete baðlanmama nedeni olarak internet kullanýmýna ihtiyaç duymadýklarýný belirtti. Bunu %31,9 ile internet baðlantý ücretlerinin yüksekliði takip etti. Geniþbant internet eriþim imkanýna sahip hanelerin oraný %57,2 oldu. Buna göre hanelerin %37,9 u sabit geniþbant baðlantý (ADSL, kablo TV altyapýsý üzerinden kablolu internet, fiber vb.) ile internete eriþim saðlarken, %37 si mobil geniþbant baðlantý ile internete eriþim saðladý. Darbant baðlantý ise hanelerin %6 sýnda internet eriþimi için kullanýldý. Ýnternet en çok evde kullanýldý Ýnterneti 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda kullanan yaþ grubu bireylerin %79,1 i evde kullandý. Bunu %38,7 ile iþyeri, %30,2 ile akraba, arkadaþ evleri, %23,3 ile alýþveriþ merkezi, havaalaný, vb. kablosuz baðlantýnýn yapýlabildiði yerler ve %14,3 ile internet kafe takip etti. Ev ve iþ yeri dýþýnda internet kullanýmý için taþýnabilir cihaz kullanýmý arttý Ýnterneti 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda kullanan bireylerin %58 i ev ve iþyeri dýþýnda internete kablosuz olarak baðlanmak için cep telefonu veya akýllý telefon kullanýrken, %28,5 i taþýnabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kullandý. Bu oranlar 2013 yýlýnýn ayný döneminde sýrasýyla (Uluslar arasý Ticaret Merkezi) nda eþarp satan dükkanlarýn Belediye ekiplerince izinlerinin iptal edilerek kapatýldýðýný komþularýmdan duydum.ramazan ayýnda baþörtüsü ile sokaða çýkan hanýmlarýn baþ örtülerinin zorla çýkarýlarak baþalarýnýn açýldýðýný bunu gören komþularým söylediler. Geçen gün yumurta almak için Yumurtacý ya gittim.dükkan sahibi gencin periþan,çökmüþ ve çok üzgün olduðunu ve biraz da hiddetli haline þahit oldum. Bunun sebebini sorarak teselli etmek istedim. Genç,Bu Hitaylar(Çinliler) çok haddýný aþtýlar.kýzkardeþimin sokakta yürürken Polisler zorla baþýný açmýþ ve baþörtüsüne de el koymuþ. Polis saldýrýsýna direnen Kýzkardeþimi Polisler Karakola götürmek isitemiþler.ancak.toplanan halk buna mani olmuþ ve polisleri ikna ederek serbest kalmasýný temin etmiþ. Hükümet sýk sýk sakal býrakma,baþörtüsünü açma Vebenzeri konular hakkýnda siyasi içerikli toplantýlar düzenliyor.bu toplantýlarda bir çeþit beyin yýkama yapýlýyor.herkesin bu konular hakkýnda yönetimi destekleyici mahiyette söz söylemesi talep ediliyor ve buna zorlanýyor. Vatandaþlar sakal,býyýk.baþörtüsü,giyim kuþam vebenzeri özelliklerine göre katagorilere ayrýlýyor.ýnsanlarýn kýyafetleri.sakallarý,baþörtüleri ve nasýl giyineceklerini yönetimin belirlemesi görülmemiþ bir uygulama ve ayný zamanda düþündürücü. þeklinde konuþtu. RFA UYGUR Haber ve Araþtýrma Ýnternetten alýþveriþ arttý %41,1 ve %17,1 di. Ýnternet kullaným amaçlarý arasýnda sosyal medya ilk sýrada yer aldý Ýnternet kullaným amaçlarý dikkate alýndýðýnda, 2014 yýlýnýn ilk üç ayýnda internet kullanan bireylerin %78,8 i sosyal paylaþým sitelerine katýlým saðlarken, bunu %74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, %67,2 ile mal ve hizmetler hakkýnda bilgi arama, %58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, %53,9 ile e-posta göndermealma takip etti. Ýnternet kullanan bireylerin yarýdan fazlasý e-devlet hizmetleri kullandý Ýnterneti 2013 yýlý Nisan ayý ile 2014 yýlý Mart aylarýný kapsayan on iki aylýk dönemde kullanan bireylerin kiþisel amaçla kamu kurum/kuruluþlarý ile iletiþimde internet kullanma oraný %53,3 oldu. Bu oran önceki yýlýn ayný döneminde (2012 Nisan-2013 Mart) %41,3 tü. Kullaným amaçlarý arasýnda kamu kuruluþlarýna ait web sitelerinden bilgi edinme %51,2 ile ilk sýrayý aldý. Ýnternet üzerinden alýþveriþ arttý Ýnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kiþisel kullaným amacýyla mal veya hizmet sipariþi verme ya da satýn alma oraný %30,8 oldu. Önceki yýl Ýnternet üzerinden alýþveriþ yapanlarýn oraný ise %24,1 di. Ýnternet üzerinden alýþveriþ yapan bireylerin 2013 yýlý Nisan ile 2014 yýlý Mart aylarýný kapsayan on iki aylýk dönemde %51,9 u giyim ve spor malzemesi, %27 si ev eþyasý (Mobilya, oyuncak, beyaz eþya vb), %26,8 i seyahat bileti, araç kiralama vb., %24,9 u elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatýcý vb.), %15,9 u kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) aldý. Haber Merkezi Kadýnlar piknikte buluþtu B ahçelievler Mahallesi Kadýn Kültür Merkezi'nde kurslara katýlan kadýnlar, düzenlenen piknikte bir araya geldi. Baðlama kursuna katýlan kadýnlar, misafirlere baðlama dinletisi sundu. Bahçelievler Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen pikniðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ve çok sayýda kadýn kursiyer katýldý. Piknik yapan kadýnlarla sohbet eden Fatma Baþköy ve Hatice Külcü, tüm kadýnlarý bu kültür merkezlerinden istifade etmeye davet etti. Fatma Baþköy, kadýn kültür merkezlerini Çorum'a kazandýran Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'ye teþekkür etti. Hatice Külcü de yaptýðý konuþmada mahalle kültür merkezlerinde verilen kurslara tüm Çorumlu kadýnlarýn katýlmasýný istedi. Buharaevler Mahallesi'nde inþaatý devam eden Kültür Merkezi'ni Bahçelievler de ikamet eden kadýnlara tanýtan Hatice Külcü, "Belediyemiz, kadýnlarýmýza yönelik çok güzel mekânlar açýyor. Kadýnlarýn sosyal hayatta daha fazla yer almalarýna olanak saðlayacak bu merkezlerden her kadýnýn yararlanmasýný amaçlýyoruz. Merkezlerimizde açýlan kurslara katýlan kadýnlardaki olumlu yöndeki deðiþimi hep birlikte görüyoruz." Haber Merkezi Bahçelievler Mahallesi Kadýn Kültür Merkezi'nde kadýnlar piknik yaptý. Pikniðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ve çok sayýda kadýn kursiyer katýldý. Fatma Baþköy, kursiyerlerle sohbet etti. Baþköy, kurslara tüm Çorumlu kadýnlarýn katýlmasýný istedi Baþköy ve Külcü, Merkezlerimizde açýlan kurslara katýlan kadýnlardaki olumlu yöndeki deðiþimi hep birlikte görüyoruz." diye konuþtu.

7 Muhtarlar hizmete teþekkür ettiler Erol Taþkan atak mevkiinde Çbulunan 11 gurup köyünün muhtarý bir araya gelerek, bölgesel sorunlarýn çözümü için güç birliði yapmaya devam ediyor. Önceki gün Özel Ýdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Osman Duman'ý makamýnda ziyaret eden muhtarlar, köy sorunlarýný aktardýðý Duman'a yapýlan çalýþmalar nedeniyle teþekkür etti. Çatak Köyü Muhtarý Cemal Karataþ, Hamamlýçay köyü Muhtarý Bekir Söylemez, Beydili Köyü Muhtarý Murat Ünel, Türkler Köyü Muhtarý Ömer Tomuk, Ayazköy Muhtarý Mustafa Özþahin, Þeyhhamza Köyü Muhtarý Veysel Altunkaya, Taþpýnar Köyü Muhtarý Süleyman sakallý, Feruz Köyü Muhtarý Muhittin Sarýoðlu, Paþaköy Muhtarý Yüksel Ertürk, Ýsmailköy Muhtarý Adem Güven ve Çukurören Köyü muhtarý Mehmet Ekici'nin katýldýðý ziyarette konuþan Çatak Köyü Muhtarý Cemal Karataþ, çevre köylerin ortak sorunlarýnýn çözümü için muhtarlar olarak bir araya geldiklerini ve öncelikle ortak problemlerin çözümünü arzu ettiklerini ifade etti. Bölge köylerde devam eden su çalýþmalarý sýrasýnda, susuzluk çeken köylerin içme suyu ihtiyacýný günü birlik gelen su tankerleri ile çözüme kavuþturulduðunu aktaran Karataþ, "Hem köklü çalýþmalarla sorunlarýmýzýn çözümüne katký saðlayan, hem de çalýþmalar devam ederken, günlük su ihtiyacýnýn da çözümü için tankerle köylerimize su ulaþtýran Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sayýn Osman Duman'a teþekkür ediyoruz." Muhtarlar köylerinin sorunlarýný aktardýðý ziyarette, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgilendirilirken, millet devlet iþbirliðine her zaman hazýr olduklarýna vurgu yapan muhtarlar, muhtarlar ve tüm köylüler olarak yapýlan çalýþmalara destek olmaya hazýr olduklarýný aktardý. Osmancýk ta kaza, 1 yaralý orum un Osmancýk Çilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir müþterisine damacana su ve tüp servisi yapmak için yola çýkan Muzaffer Cesur (22) yönetimindeki 19 HL 699 plakalý motosiklet, emniyet kavþaðýný geçerek Baltacý Mehmet Paþa Caddesi'ne girdiði sýrada, park halindeyken hareket eden Osman Karadaþ (56) yönetimindeki 59 EZ 151 plakalý otomobil ile çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle motosiklet kullanýlamaz hale gelirken, motosiklet sürücüsü Muzaffer Cesur ise yaralandý. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis Engellileri sevindiren ziyaret Ankara'da yaþayan Hukukçu ve Ýlahiyatçý Bekir Koçak, bir grup engelli ile memleketi Alaca yý ziyaret etti. ekipleri tarafýndan Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý Ziyarette Alim Der Baþkaný Sami Aslan, Yusuf Yaðlý, Zeki Duygun da katýldý. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi. (ÝHA) Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Hurþit Bozkurt nkara'da yaþayan AHukukçu ve Ýlahiyatçý Bekir Koçak, bir grup engelli ile memleketi Alaca yý ziyaret etti. Görme engelilerin üye olduðu bir derneðin yöneticiliðini yapan Koçak, Alaca Engelliler Derneði ne iade-i ziyarette bulundu, faaliyetler hakkýnda bilgi aldý. Ziyarette Alim Der Baþkaný Sami Aslan, Yusuf Yaðlý, Zeki Duygun da katýldý. Deðiþik þehirlerde konferanslar,sohbetler veren Bekir Koçak ayet ve hadislerde engellilere sabretmeleri halinde verilen müjdelerden bahsettti. Mutluluðun formulünü aktaran Koçak, Maddi ve bedensel nimetlerde hep kendimizden daha kötü durumda olanlara bakarak halimize þükretmemiz ve manevi yönden de kendimizden daha iyi olan insanlarý örnek alarak, onlar gibi olmak için gayret etmeliyiz. CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Seçimi iptal eden Hizmet Ýþ atama yapacak Erol Taþkan izmet-ýþ Çorum HTemsilciliði'ne Mustafa Köroðlu atanacak. Hizmet Ýþ Çorum Temsilcisi adaylýðý için kulis faaliyetleri yürüten muhtemel adaylardan Celalettin Bayrak ve Kerim Yýlmaz'ýn adaylýk baþvurusu yapmamasý üzerine, dün yapýlacaðý açýklanan genel kuruldan vazgeçilerek görevlendirme yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Çorum Belediyesi Baþþoför'ü olarak görev yapan Mustafa Köroðlu'nun, Hizmet- Ýþ Sendikasý Çorum temsilcisi olarak göreve atanacaðý öðrenildi. Maþallah Sübhanallah Erol Taþkan amazan ayýndan Rbugüne kalan, gözümüz gibi saklayýp muhafaza ettiðimiz bu güzel kareleri, sahibinden izin alarak okurlarýmýzla paylaþmak istedik. Bir baba ve kýzýnýn Kur'an öðrenmekle ilgili kalpten kalbe kurduklarý sevgi köprüsünün þahitliðini yapan bu kareler, gül yüzlü, ay bakýþlý güzeller güzeller güzeli Dilferah'ýn Kur'an-ý Kerim'e duyduðu aþký yansýtýyor. Ulu Cami'nin üst katýnda pencere kenarýna kurulan baba kýz, dünya ve ahiretlerine ýþýk tutan Kur'an'ýn ayetlerini tek tek heceliyor. Dilferah henüz 9 yaþýnda. Onlarý rahatsýz etmeksizin habersizce çekilen bu karelerde, babanýn evladýný yetiþtirmekle ilgili bilinci, Dilferah'ýn ise bakýþlarýna ve yüzüne yansýyan öðrenme isteði Maþallah dedirtiyor. Baba Ali Aybir'e sonradan fotoðraflarý ile ilgili bilgi vererek, bu eþsiz görüntü üzerine acizane bir kaç kelam etmek istediðimizi bildirdik. Farkýnda bile olmadýklarý fotoðraf sürprizi, baba Ali Aybir'i de duygulandýrýrken, kýzýnýn Kur'an okumakla ilgili isteðinin ve azminin kendisine onur verdiðini, imkanlar ölçüsünde kýzýnýn bu isteðini desteklemek için birlikte çalýþtýklarýný aktardý. Allah nazarlardan uzak etsin, teme gözlerden korusun diye de sözümüze Maþallah- Sübhanallah diyerek baþlayalým dedik. Allah'tan duamýz odur ki, Dilferah gibi yavrularýmýzý koruyup muhafaza etsin ve yüce kelamý ile gönüllerini yoðurup, ihlaslý, edepli ve bilinçli Müslümanlar olarak yetiþtirsin. Dilferah ve onun gibi evlatlarýmýz büyüyüp, yiðit, salih, vatanýný ve milletini seven nesillere analýk etsinler. Aldýklarý aile terbiyesi, Kur'an ilmi ve Peygamber ahlaký ile imaný kuvvetli nesiller yetiþtirsinler. Bu anlamlý fotoðraf kareleri için deklanþöre basan deðerli kardeþim Hakký Özkaya'ya ve bu kareleri yayýnlamamýza izin veren Ali Aybir'e gönül dolusu teþekkür ediyo-

8 8 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Üyük'te 'Tarla Günü' Çorum merkeze baðlý Üyük Köyü'nde dün 'Tarla Günü' etkinliði düzenlendi. Seminis tarafýndan geliþtirilen 'Swale' adlý soðan tohumu tanýtýldý. Etkinlik Kut-San Tarýmsal Pazarlama ile Ersev Tarým Ýþletmesi iþbirliðinde gerçekleþtirildi. Programda konuþan Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Toksöz, Çorum'da ekilen Swale soðan tohumu hakkýnda bilgi verdi. Tarla Günü etkinliði, programa katýlanlara ikramda bulunulmasýnýn ardýndan sona erdi. Emre Kut orum merkeze Çbaðlý Üyük Köyü'nde dün 'Tarla Günü' etkinliði düzenlendi. Kut-San Tarýmsal Pazarlama ile Ersev Tarým Ýþletmesi iþbirliðinde düzenlenen etkinlikte Seminis tarafýndan geliþtirilen 'Swale' adlý soðan tohumu tanýtýldý. Tarla Günü etkinliðine Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Yusuf Þahinbaþ, Kut-San sahipleri Ýsmail Korkut ve Cem Tolga Korkut, Bölge Teknik Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Toksöz, Ziraat Mühendisi Ünal Budak, Satýþ Sorumlusu Osman Bilgin, Ersev Tarým Ýþletme sahipleri Hacý Sevcan ile Sinan Eryücel ile soðan üreticileri katýldý. Programda konuþan Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Toksöz, Çorum'da ekilen Swale soðan tohumu hakkýnda bilgi verdi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu ve Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan tarlayý gezerek yetkililerden bilgi aldý. Tarla Günü etkinliði, programa katýlanlara ikramda bulunulmasýnýn ardýndan sona erdi. Yerel Medya Semineri Sivas ta erel medya eðitim seminerlerinin 72. sinin Y26-27 Eylül 2014 tarihlerinde Sivas ta yapýlacaðý bildirildi. Komþu þehir Sivas ta yapýlacak olan yerel medya eðitim seminerine Malatya dan da basýn mensuplarýnýn katýlacaðý belirtildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafýndan konuyla ilgili olarak yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nin 1997 Temmuz ayýndan bu yana Konrad Adenauer Stiftung ile birlikte yerel medya çalýþanlarý için düzenlediði 71 eðitim seminerinde 8 bine yakýn gazeteciye sertifika verildi. Seminerlerin ilk yýlýnda radyo, tv ve gazete çalýþanlarýna yönelik ortak bilgilerin sunulduðu karma organizasyonlar düzenlenirken 1999 yýlýnda radyo-tv ler ve gazeteler ayrýlarak branþ konularý ele alýnmaya baþlandý. Televizyonlara yönelik olarak gerçekleþtirilen seminerlerimiz Isparta, Van, Kütahya, Trabzon, Yalova, Malatya(2), Antakya da(2), gazete çalýþanlarýna yönelik seminerlerimiz ise Ýstanbul(3), Aksaray, Adana, Diyarbakýr(2), Ýzmir(2), Samsun, Çorum, Konya (3), Gaziantep(2), Muðla(2), Tekirdað, Balýkesir, Ordu(2), Denizli, Manisa, Artvin, Aðrý, Bandýrma(2), Çanakkale, Dikili, Tokat, Elazýð, Kastamonu, Kadirli, Karabük, Mersin, Niðde, Kdz. Ereðli, Mardin, Safranbolu, Van, Sinop, Sivas, Antalya, Þanlýurfa, Ahlat, Marmaris, Mudanya, Zonguldak, Muþ, Aydýn, Sinop Gerze, Adana, Kocaeli-Bayramoðlu (3),Yüksekova- Hakkari (2), Eskiþehir, Ýskenderun ve Batman (2) da yapýldý. Yerel Medya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen eðitim seminerlerinin 72. si Eylül 2014 tarihlerinde Sivas Büyük Otel de yapýlacak. Seminerlerimize katýlacak kiþilerin meslekte kalýcý, ilgili kiþiler olmasý bizim için büyük önem taþýyor denildi. (ÝHA) Mimar Sinan Anaokulu bahçesi zemini Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla yeniden düzenlendi. Mimar Sinan Anaokulu bahçesinde düzenleme Recep Mebet imar Sinan MAnaokulu bahçesi zemini Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla yeniden düzenlendi. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekiplerce yürütülen çalýþmalar dahilinde bozulan bahçe zemini yenilendi. Okul binasýný çevreleyen tretuarlarý da yenileyen ekipler, çalýþmalarýný geçtiðimiz günlerde tamamladý. Yapýlan çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getiren öðrenci velileri, düzenlemelerde emeði geçen Belediye yetkililerine teþekkür ettiler. Okul öncesi eðitim alanýnda yapýlan çalýþmalarýn önemine iþaret eden veliler, Mimar Sinan Anaokulu bahçesine oyun parký ve trafik eðitim parkuru kurulmasý konusunda da yetkililerden destek istediler. Albaraka dan hat yarýþmasý Recep Mebet lbaraka Türk AKatýlým Bankasý tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Uluslararasý Hat Yarýþmasý na baþvurular baþladý. Bu yýl 4. sü düzenlenen yarýþma hakkýnda açýklama yapan Albaraka Genel Müdürü Fahrettin Yahþi, hat sanatýný yaygýnlaþtýrmayý ve geliþimine katkýda bulunmayý amaçladýklarýný söyledi. Baþvurularýn 2 Mart 2015 tarihine kadar kabul edileceðini anlatan Fahrettin Yahþi, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Albaraka, 2015'te kutlayacaðý 30. yýlýnda da kültür sanat alanýndaki köklü medeniyetimizi geleceðe taþýma gayesi ile hat sanatýna verdiði desteði sürdürüyor. Hat sanatýnýn merkezi olan ülkemizde dünyanýn en ünlü hattatlarýný tekrar buluþturarak Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler çalýþma yapýyor. Okul binasýný çevreleyen tretuarlarý da yenileyen ekipler, çalýþmalarýný geçtiðimiz günlerde tamamladý. Uluslararasý Hat Yarýþmasý na baþvurular baþladý. hat sanatýnýn uluslararasý alanda geliþimini de desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz hat sanatcýlarýna destek vererek, yeni eserler ve yeni sanatcýlarýn ortaya çýkmasýna vesile olmak. TOPLAM 362 BÝN 500 TL Þartnamede yapýlan yarýþmanýn amacýnýn Ýslâm medeniyetinin en önemli sanatlarýndan biri olan hattýn yaþatýlmasý, geliþtirilmesi, teþviki, yaygýnlaþtýrýlmasý ve ortak bir zevkin teessüsüdür ifadesi yer aldý. Ýnfak konulu yarýþma ile ilgili yapýlan açýklamada ise þu bilgiler yer aldý: Jüri üyeliklerini Prof. Uður Derman, Hasan Çelebi, Mehmed Özçay, Davut Bektaþ, Ali Toy, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaþý ve Yrd. Doç. Dr. Savaþ Çevik in yapacaðý yarýþmanýn sonuçlarý 20 Nisan 2015 tarihinde açýklanacak. Albaraka nýn, Hat Yarýþmasý için belirlediði toplam ödül tutarý 362 bin 500 TL. Kategorilerine göre yarýþmanýn birincilerine 30, ikincilere 20, üçüncülere ise 15 er bin TL para ödülü verilecek. Ayrýca Serbest Kategori dalýyla 30 bin TL ve Albaraka Özel Ödülü verilecek. Bu kategoride yazmak isteyen katýlýmcý, þartnamede zikredilen konu ve metinlere baðlý kalmadan, istediði ölçüde bir eseri gönderebilecek. Bununla birlikte dereceye giremeyen eserlerden jürinin uygun göreceði eserlere 7 bin 500 TL tutarýnda teþvik ödülü verilecek. Bu ödüller karþýlýðýnda söz konusu tüm eserler, ilgili 10. maddede açýklandýðý üzere Albaraka Türk Hat Koleksiyonu na alýnacak. Yarýþma hakkýnda detaylý bilgi Albaraka Çorum Þubesi nin yaný sýra m sitesinden de edinilebilecek.

9 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Sosyal medya üzerinden ilaç almayýn Sporla uðraþan çocuklarýn hafýzasý daha güçlü porla uðraþan çocuklarýn hafýzasý daha güçlü, dikka- daha fazla. Sti ABD'deki Illinois Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, ilk kez spor ve beyindeki beyaz madde arasýnda baðlantý bulunduðunu ortaya koydu yaþýndaki bazý çocuklarýn beyin görüntülerini inceleyen bilim adamlarý, spor yapanlarýn beynindeki beyaz maddenin daha fazla ve yoðun olduðunu saptadý. Beyaz maddenin beynin farklý bölgelerindeki baðlantýlarýn güçlenmesini, dolayýsýyla biliþsel becerilerin artmasýný saðladýðýný vurgulayan bilim adamlarý, bir sonraki aþamada düzenli olarak yeni bir spor dalýyla uðraþmaya baþlayan çocuklarýn beynindeki beyaz maddenin artýp artmadýðýný inceleyecek. Tek testle 13 farklý kanser türü teþhis edilebilecek kanser türünün teþhis edilmesi için basit bir kan 13testi çalýþmalarý sürüyor. Japonya Enerji ve Sanayi Teknolojilerini Geliþtirme Kurumu (NEDO), Japon Kanser Merkezi'nin verdiði 65 bin hastanýn verileri üzerinde çalýþtýðý proje baþarýlý olursa, 5 yýl içinde basit bir kan testiyle 13 kanser türü belirlenebilecek, ayrýca Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalýklar saptanabilecek. Ýki Japon þirketi, bu hastalarýn kanýnda, arttýðýnda kansere iþaret eden microarn moleküllerini inceleyecek. NEDO'nun Baþkaný Tomomitsu Hotta, bu moleküllerin 2 bin 500'den fazla çeþidinin vücutta bulunduðunu ve bunlarýn farklý kanser türlerinin belirlenmesine ýþýk tutabileceðini ayrýca bunun mevcut yöntemlerden çok daha hýzlý olduðunu vurguladý. Tomomitsu Hott, testin geliþtirilmesi halinde yaþam süresinin yýllarca uzatýlabileceðine ve bunun Japon endüstrilerinin geliþimine de katkýda bulunacaðýna dikkati çekti. Testin mide, akciðer, karaciðer, yemek borusu, meme, pankreas, kolon, yumurtalýk, safra yolu, prostat, mesane kanserleri ile 2 tür beyin kanserinin teþhisini saðlamasý planlanýyor. 57 milyon avroluk proje kapsamýnda üzerinde çalýþýlan test sayesinde Alzheimer gibi hastalýklarýn da belirlenmesi öngörülüyor. Hastalarýn en çok beklediði organ... ürkiye de En çok "böbrek" en az T"ince baðýrsak" nakli bekleniyor Türkiye'de organ nakli bekleyenler arasýnda 21 bin 694 kiþi ile en çok böbrek, 1 kiþi ile en az ince baðýrsak nakli bekleyen hasta var. Saðlýk Bakanlýðýnýn internet sitesinden derlediði bilgiye göre, 2011'den bugüne kadar beyin ölümü gerçekleþen 5 bin 576 kiþiden bin 294'ünün ailesi organ baðýþýna izin verdi. 58 bin 454 diyaliz hastasýnýn olduðu Türkiye'de, 71 bin 935 baðýþçý bulunuyor. Ýzmir, 11 bin 343 baðýþçý sayýsýyla organ baðýþýnda ilk sýrayý alýrken, hiç baðýþçýsý olmayan Muþ, Kilis ve Iðdýr son sýrada yer alýyor. Saðlýklý bir yaþam için nakil umudu taþýyan hastalardan 21 bin 694'ü böbrek, 3 bin 763'ü kornea, 2 bin 138'i karaciðer, 517'si kalp, 243'ü pankreas, 49'u akciðer, 4'ü kalp kapaðý, biri ise ince baðýrsak nakli bekliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erikoðlu, ülkemizde organ baðýþýnýn yetersizliðine dikkati çekti. Organ baðýþý arttýðýnda, Türkiye'deki tam donanýmlý merkezlerde nakillerin hýzla gerçekleþebileceðini dile getiren Erikoðlu, her insanýn "bir caný nasýl kurtarabilirim" düþüncesiyle hareket etmesi gerektiðini vurguladý. Saðlýk Bakanlýðýnýn verilerine göre yaklaþýk 22 bin kiþinin böbrek nakli beklediðini ifade eden Erikoðlu, "Türkiye'de nakil bekleyen kiþi sayýsý her yýl artýyor. Bu hastalar nakil yapýlmadýðýnda hayatlarýný kaybediyor. Oysa kadavradan nakiller arttýðýnda saðlýklý þekilde yaþamlarýný sürdürecekler" diye konuþtu. KADAVRADAN NAKÝLLER ARTMALI Canlýdan nakil yapýldýðýnda tek, kadavradan nakil yapýldýðýnda çok sayýda kiþinin yaþama þansýnýn olduðunu aktaran Erikoðlu, insanlarýn son zamanlarda organ baðýþý konusunda bilinçli þekilde hareket etse de hala nakil sayýsýnýn düþük olduðunu bildirdi. Erikoðlu, Türkiye'de gerçekleþtirilen tüm organ nakillerinin, Bakanlýðýn bilgisi dahilinde yapýldýðýna iþaret ederek, þöyle devam etti: "Nakil bekleyen tüm hastalar Bakanlýk listesinde. Kimse organlarý istediði kiþiye geliþigüzel nakledemez. Bazen baðýþçýlar organlarýn kime nakledileceðini merak ediyor. Bazýlarý, 'beyin ölümü'nün ne anlama geldiðini bilmiyor. Bitkisel hayata girme ile beyin ölümünün gerçekleþmesi arasýndaki fark bilinmiyor. Beyin ölümü gerçekleþen hastanýn kalbinin atmasý dýþýnda hiçbir hayati fonksiyona sahip olmadýðý bilinmelidir. Bu durumdaki hastalarýn iyileþmesi mümkün deðildir. Özellikle medya aracýlýðýyla bu konuda bilgilendirici çalýþmalar yapýlmalýdýr." Deneysel ilaç iþe yarýyor ünya Saðlýk Örgütü, deneysel ilaçla- Ebola virüsünde iþe yaradýðýný be- Drýn lirtti. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), Liberya'daki Ebola salgýnýnda deneysel ilaç kullanýlan üç saðlýk personelinden ikisinin önemli ölçüde, birinin ise kýsmen iyileþme gösterdiðini kaydetti. DSÖ'den yapýlan yazýlý açýklamada, Liberya'daki klinik tedavi uzmanlarýnýn, iki doktor ve bir hemþire üzerinde "ZMapp" adlý deneysel Ebola tedavisinin uygulandýðýný bildirdiði ifade edildi. Açýklamada, bir doktor ve hemþirenin belirgin ölçüde, bir doktorun ise kýsmen iyileþme gösterdiði belirtildi. Üretici ilaç firmasýnýn sýnýrlý sayýda olan deneysel ilacýn bittiðini ilettiði ifade edilen açýklamada, ZMapp'in tetkikleri devam eden birkaç deneysel Ebola tedavisinden biri olduðu kaydedildi. Açýklamada, "Þu anda, bütün kaynaklar son derece sýnýrlý" denildi. DSÖ'nün 4-5 Eylül tarihlerinde potansiyel Ebola tedavisi ve aþýlarý hakkýnda Cenevre'deki merkezinde bir danýþma toplantýsý yapacaðý da bildirilen açýklamada, bu toplantýda umut vadeden deneysel tedavi yöntemleri ile bu yöntemlerin Batý Afrika'daki salgýný önlemedeki rolünün deðerlendirileceði kaydedildi. Toplantýya, ilaç araþtýrmalarýndan kilinik gereksinimlere, etik konulardan yasal konulara kadar pekçok alandan 100 uzmanýn katýlacaðý bildirilen açýklamada, toplantýya ayrýca Batý Afrika'dan da 20 uzmanýn davet edildiði bildirildi. DSÖ, herhangi bir kanýtlanmýþ tedavi yöntemi ve aþýsý bulunmayan Ebola salgýnýyla mücadele için küresel kamu saðlýðý acil durumu ilan etmiþ ve salgýnla mücadelede deneysel ilaçlarýn kullanýlmasýnýn etik olduðunu açýklamýþtý. Hastalýða yakalananlarýn ölüm riskinin çok yüksek olduðu Ebola'ya yol açan virüs, hastalarýn vücut sývýlarý yoluyla yayýlýyor. Virüs, bugüne kadar daha çok hastayla temasa geçen yakýnlarýna, ölen hastalarý yýkayan ve gömenler ile hastalara müdahale ederken yeterli önlem almayan saðlýk personeline bulaþtý. osyal medya, internet, benzinlik ve marketten ilaç almayýn uya- bulunuldu Srýsýnda Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Nurten Saydan, ''Vatandaþlarýmýz sosyal medya üzerinden, internetten, benzinlikten, marketten ilaç almasýnlar. Ýlaçlar sadece eczanelerden alýnýr, çünkü eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz'' uyarýsýnda bulundu. Saydan, yaptýðý yazýlý açýklamada, son günlerde basýnda, kanser hastalarýnýn tedavisinden arta kalan ilaçlarýn baðýþ adý altýnda toplanarak, dolandýrýcýlar tarafýndan sosyal medyada kanser hastalarýna ulaþtýrýldýðý haberlerinin yer aldýðýný kaydetti. Bu þekilde vatandaþýn saðlýðýyla oynandýðýný ifade eden Saydan, Dünya Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) verilerinde internetten satýlan ilaçlarýn yüzde 50'sinin sahte olduðu ve bu yüzden her yýl 1 milyondan fazla insanýn hayatýný kaybettiðinin yer aldýðý bilgisini paylaþtý. Kaçak yollarla temin edilen ilaçlarýn sahte ya da gerçek olduðunun anlaþýlamadýðýný belirten Saydan, þunlarý kaydetti: DÖVÝZÝN YÜKSELÝÞÝ KANSER ÝLAÇLARINI ETKÝLÝ- YOR ''Kanser ilaçlarýnýn bulunamamasýnýn sebebi, Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu'nun döviz kurunu yükseltmemesinden kaynaklanýyor. Ýlaç ucuz olacak ama en önemlisi ilaç bulunabilir olacak. Maalesef eczacýlar olarak bunun sýkýntýsýný yaþýyoruz. Bu unutuluyor. Eczanelerde ilaçlarýný bulamayan hastalarýn bir kýsmý kendilerine bir ilaç yazýldýðý zaman o ilacý bulamayýnca ve süreç geçtikçe hemen ilaçlarýný alýp tedaviye baþlamak istiyorlar.'' Vatandaþlarýn ilaca bir kurum aracýlýðýyla ya da gayri resmi yollarla deðil, eczaneden ulaþmasý gerektiðini vurgulayan Saydan, ''Vatandaþlarýmýz sosyal medya üzerinden, internetten, benzinlikten, marketten ilaç almasýnlar. Ýlaçlar sadece eczanelerden alýnýr, çünkü eczanelerimizde asla sahte ilaç bulunmaz'' deðerlendirmesinde bulundu. Bakanlýk Facebook'tan ilaç satanlarý takip ediyor aðlýk Bakanlýðý, sahte facebook he- üzerinden ilaç satanlarý takip Ssaplarý Saðlýk Bakanlýðý, umut tacirlerinin sahte facebook hesaplarý üzerinden baþta kanser olmak üzere maddi deðeri yüksek ilaçlarý satýþa sunmasý üzerine harekete geçerek, söz konusu profilleri tespit etti ve inceleme baþlattý. Söz konusu sahte facebook profillerinden birinin, daha önce Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu tarafýndan tespit edilerek iþleme alýndýðýný belirten Bakanlýk yetkilileri, gerçek þahýs ve adreslerin bir kýsmýna ulaþýldýðýný ve çalýþmalarýn gizlilikle devam ettiðini bildirdi. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Deðerlendirmeler Daire Baþkaný Akif Akbulat yaptýðý açýklamada, internet siteleri ve sosyal medya aracýlýðýyla baþta kanser olmak üzere çeþitli ilaçlarý satanlar hakkýnda ciddi denetimler yapýldýðýný ve cezai iþlemlerin uygulandýðýný söyledi. Bu iþleri yapanlarýn "illegal yapýlar olduðunu, örgütsel hareket ettiðini ve eczacý olmadýklarýný" vurgulayan Akbulat, bunun yerel ve uluslararasý operasyonlarla birçok defa emniyet tarafýndan da teyit edildiðini ifade etti. Akbulat, Türkiye'de deðiþik isimler altýnda ilaç toplama kampanyalarýnýn yasaklandýðýný ve bununla ilgili sivil toplum kuruluþlarýna genelge gönderildiðini anýmsatarak, þikayetlerle takiplerin yapýldýðýný ve illegal yapýlarýn tespit edildiðini dile getirdi. "18 BÝNDEN FAZLA WEB SÝTE- SÝ KAPATILDI" Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan da internette illegal sitelerden satýn alýnan ürünlerin yüzde 50'den fazlasýnýn sahte olduðu ve bir yýl içinde bir milyondan fazla insanýn sahte ilaç kullanýmýndan dolayý hayatýný kaybettiðinin belirtildiðinin altýný çizen Akbulat, "Bu çerçevede dünya çapýnda baþlatýlan ve Ýnterpol, Dünya Saðlýk Örgütü, Uluslararasý Farmasotik Suç Daimi Formu ve DSÖ- Uluslararasý Týbbi Ürün Sahteciliðine Karþý Görev Gücü (Impact) iþbirliði ile internet üzerinden halka yasal olmayan ilaç satýþýný hedef alan PANGEA adlý operasyonlara ülkemizde kurumumuz koordinasyonunda Emniyet ile katýlmaktadýr" Bu operasyonlarda Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýndan (TÝB) alýnan þifrelerle online sahte/kaçak ilaç satýþý yapan bin internet sitesinin kapatýldýðýna ve verinin Ýnterpol'e iletildiðine iþaret eden Akbulat, þöyle devam etti: "Sadece 2012 yýlý verilerine bakýldýðýnda Legitscript, Visa, Mastercard ve PayPal gibi firmalar tarafýndan desteklenen operasyonda 18 binden fazla yasadýþý eczane satýþý yapan web sitesi tanýmlanmýþ ve kapatýlmýþtýr. Dolandýrýcý internet eczanelerine ödeme iþlemleri durdurulmuþ ve çok sayýda virüslü ve network mesajý yok edilmiþtir Sahte kanser ilaçlarýný piyasaya süren suç örgütüne yönelik 1 Aðustos 2013'te Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ve Güvenlik Þube Müdürlüðünce teknik ve fiziki takip destekli projeli çalýþma baþlatýlmýþ; soruþturma kapsamýnda Ý.H.Ç isimli þahsýn liderliðindeki suç örgütünün, yüklü miktarda sahte kanser ilaçlarý piyasasýný tekelinde bulundurduðu ve kanser tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn satýþýný yaptýklarý, ayrýca sahte kanser ilaçlarýnýn yurt içi ve yurt dýþýna da daðýtýmýný yaptýklarý tespit edilmiþtir. Yapýlan bu soruþturma ile ülkemizde sahte kanser ilacý imalatýnýn bulunmadýðý, son kullanma tarihi geçmiþ veya bozulmuþ ilaçlara yeni tarihli ilaç kutularýnýn ve prospektüslerinin basýmýnýn yapýldýðý, sahte kanser ilaçlarýnýn ise ülkemize Mýsýr, Azerbaycan, Libya, Tunus, Ürdün, Suriye bölgelerinden getirildiði, aðýrlýklý olarak Suriye uyruklu þahýslarýn ülkemizde sahte kanser ilacý pazarlamasý yaptýklarý tespit edilmiþtir." Akbulat, ele geçirilen sahte ürünlerin eczanelerde rahatlýkla bulunabilen ve geri ödeme kapsamýnda olan ancak ilaçlarýn yüksek satýþ hacimli ve yüksek fiyatlý olduðunun emniyet raporlarý ile tespit edildiðini ifade etti. "ÇALIÞMALAR GÝZLÝLÝKLE DEVAM ETMEKTEDÝR" Sosyal medyadan ilaç satýþý yapan sitelerin, kurum tarafýndan takip edildiðini vurgulayan Akbulat, þu açýklamada bulundu: "Daha önce söz konusu bir siteye iþlem yapýlmýþtýr. Ordu Emniyet Müdürlüðü (Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ) ekipleri tarafýndan kaçak ilaçlarýn satýþýnýn yapýldýðý ve Ordu ilinde faaliyet gösteren þüphelilere ait iþ yeri ve ikametlerinde yapýlan aramalar neticesinde, suç konusu teþkil eden ve kaçak olduðu deðerlendirilen 26 farklý marka halinde toplam 732 adet hap, 15 adet PTT kargo gönderi makbuzu ve 32 adet Yurtiçi Kargo ambar tesellüm fiþi ele geçirildiði suçla ilgili 3 þüpheli þahsýn yakalandýðý ve 2 þahsýn ise firari olduðu, konunun adli makamlara intikal ettirildiði ve soruþturmanýn devam ettiði daire baþkanlýðýmýza bildirilmiþtir. Gündeme gelen facebook profillerinden biri, daha önce Kurumumuzca tespit edilmiþ ve iþleme alýnmýþtýr. Gerçek þahýs ve adreslerin bir kýsmýna ulaþýlmýþ ve çalýþmalar gizlilikle devam etmektedir. Diðer facebook profili için de çalýþma baþlatýlmýþtýr. Ýnternet üzerinden satýþý yapýlan bu ilaçlarýn, Sosyal Güvenlik Kurumuna satýþý yapýldýktan sonra yurt dýþý alýcýlara gönderildiði þeklinde genel olarak tespitimiz mevcuttur."

10 10 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Heyecanlý anlarýn yaþandýðý yarýþmada birinci olanlara kol saati hediye edilirken dereceye giren diðer öðrencilere de çeþitli ödüller verildi. Beytepe de yarýþma ve ödül töreni Çuval yarýþýna öðrencilerin ilgisi büyüktü. Yoðurt yeme yarýþmasýnda renkli görüntüler oluþtu. Kaþýkta yumurta taþýma yarýþmasýnda kýyasýya rekabet yaþandý. Yarýþmalar dahilinde futbol turnuvasý da düzenlendi. Beytepe Camii nde hac tatbikatý ve bilgi yarýþmasý da düzenlendi. Recep Mebet eytepe Camii Yaz BKuran Kursu öðrencileri için düzenlenen yarýþmalar ödül töreniyle sona erdi. Renkli görüntülerin oluþtuðu eðlenceli program geçtiðimiz günlerde Beytepe Parký nda gerçekleþti. Beytepe Camii Ýmam Hatibi Abdullah Þentürk ve Müezzin Rýfat Sert tarafýndan organize edilen yarýþmalarý öðrenci velileri de ilgiyle izledi. DOYASIYA EÐLENDÝLER Kuran ve ahlak konulu derslerin ardýndan soluðu parkta alan öðrenciler, hazýrlanan özel parkurlarda kýyasýya yarýþtýlar. Organizasyon kapsamýnda çuval, yumurta taþýma, yoðurt yeme ve koþu yarýþlarý yapýldý. Heyecanlý anlarýn yaþandýðý yarýþmada birinci olanlara kol saati hediye edilirken dereceye giren diðer öðrencilere de çeþitli ödüller verildi. Ödül töreni poðaça, meyve suyu ve dondurma ikramýyla sona erdi. HAC TATBÝKATI ve BÝLGÝ YARIÞMASI Yaz Kuran Kursu na katýlan öðrenciler, hac ve umre ibadetlerini uygulamalý olarak öðrendi. Beytepe Camii içinde hazýrlanan Kabe maketi etrafýnda yapýlan sunumlarý dikkatle dinleyen öðrenciler, öðrendikleri bilgileri tatbik etme imkaný da buldu. Din Görevlisi Rýfat Sert in organize ettiði program çerçevesinde bilgi yarýþmasý da düzenlendi. 4 ayrý öðrenci grubunun katýldýðý yarýþmada, katýlýmcýlara 20 þer soru yöneltildi. 18 soruyu doðru cevaplayan C Grubu birinci olurken 16 þar soru bilen A, B ve D Gruplarý ise ikinciliði paylaþtý eðitim sezonunu baþarýyla tamamlayan tüm öðrencileri kutlayan Rýfat Sert, yarýþmada dereceye girenlere kol saati hediye etti. FUTBOL TURNUVASI DA DÜZENLENDÝ Beytepe Camii Yaz Kuran Kursu etkinlikleri kapsamýnda futbol turnuvasý da düzenlendi. 4 takýmýn katýldýðý turnuvada maçlar 30 ar dakikalýk zaman dilimlerinde oynandý. Blok olarak iþlenen derslerin ardýndan yeþil sahaya koþan öðrenciler, turnuvada ter döktü. Yapýlan karþýlaþmalar sonucunda en yüksek puaný toplayan takým þampiyon oldu. Þampiyon takým oyuncularý ile turnuvaya katýlan tüm öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Beytepe Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri için düzenlenen yarýþmalar ödül töreniyle sona erdi. Öðrencilerden hasta ziyareti Recep Mebet eytepe Camii Yaz BKuran Kursu öðrencileri, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören hastalarý ziyaret etti. Beytepe Camii Ýmam Hatibi Abdullah Þentürk ve Müezzin Rýfat Sert tarafýndan organize edilen ziyarete katýlan öðrenciler, Genel Cerrahi Bölümü nde yatan 50 hastaya geçmiþ olsun dileklerini sundular. Hastalara gül hediye ederek ve çeþitli ikramlarda bulunan öðrenciler, þifa bekleyen herkes için dua ettiler. Hastanede görev yapan bazý hekimlerle de görüþen öðrenciler, hasta duasý almanýn ve anlamlý bir sosyal faaliyette bulunmanýn hazzýný yaþadýlar. Hastaneyi ziyaret eden öðrenciler hastalara gül hediye etti. Geçmiþ olsun dileklerini paylaþan öðrenciler, hastalarýn duasýný aldý. Öðrenciler, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi gören hastalarý ziyaret etti.

11 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Ahþaba deðer katýyorlar Çorum sanayisinde Merdivenci (Badalcý) Nuri olarak tanýnan Ertuðrul Nuri Gökþen, 40 yýldýr ahþap sanatýyla uðraþtýðýný söyledi. Usta Öðretici Ertuðrul Nuri Gökþen, kurs programý hakkýnda bilgi verdi. Recep Mebet ültür ve Turizm Mü- tarafýndan Ço- Kdürlüðü rum da ilk kez açýlan Ahþap Oymacýlýk Kursu devam ediyor. Yunus Emre Ýþ Merkezi 3. katýndaki atölyede gerçekleþen kursa 20 kursiyer katýlýyor. Kursiyerler arasýnda mühendisten öðretmene, emekli astsubaydan memura, esnaftan bankacýya, emekliden marangoza kadar farklý meslek gruplarýndan isimler yer alýyor. Kurs programý hakkýnda bilgi veren Usta Öðretici Ertuðrul Nuri Gökþen, Haziran ayýnda baþlayan eðitimin yýl sonuna kadar süreceðini açýkladý. Hafta boyunca hergün 5 er saatlik çalýþmalar içeren kursun toplamda 664 saatten oluþtuðunu anlatan Nuri Gökþen, eðitim sürecini baþarýyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceðini kaydetti. AHÞAP BEZEMECÝLÝÐÝ YAÞAYACAK Kurs bitiminde sergi açýlmasýnýn da planlandýðýný dile getiren Gökþen, düzenlenen eðitim programýyla geleneksel Türk sanatlarýndan ahþap bezemeciliði yaþatarak gelecek kuþaklara taþýmayý amaçladýklarýný söyledi. Ahþap malzemeyi oyarak estetik bir görünüm ve deðer kazandýrýyoruz diyen Gökþen, talepler doðrultusunda kursun gelecek sezon da düzenlenmesinin hedeflendiðini dile getirdi. Kursiyerlerin ahþap oymacýlýðý sanatýný öðrenme konusunda istekli ve hevesli olduklarýna dikkat çeken Gökþen, ortaya konan gayret ve baþarýdan memnun olduðunu ifade etti. AHÞABA ADANMIÞ 40 YIL Çorum sanayisinde Merdivenci (Badalcý) Nuri olarak tanýnan Ertuðrul Nuri Gökþen, 40 yýldýr ahþap sanatýyla uðraþtýðýný söyledi. Emre Camii, Hz. Ali Camii ve Karahacip Orta Camii nin minber ve kapýlarýnda imzasý bulunan Nuri Gökþen, ud ve tanbur gibi ahþap müzik aletleri de ürettiðini kaydetti. Gökþen, Bu sanatýn yaþamasýna öncülük eden Ýskilip in Soðucak Köyü nden Ali Elyaz ustamýza da teþekkürlerimizi sunuyorum Kursta birbirinden farklý mesleklere mensup kursiyerler eðitim alýyor. Ahþaba dair bildiklerini, bu konuda kabiliyeti olan herkese öðretmeye çalýþtýðýný anlatan Gökþen, o nedenle Ahþap Oymacýlýk Kursu nda usta öðretici olarak görev aldýðýný ifade etti. Kursa katýlanlarýn kendi eserlerini üretmenin keyfini yaþadýðýný belirten Gökþen, malzeme olarak kayýn, kestane, ceviz ve limba aðaçlarýný tercih ettiklerini belirtti. Gökþen, kursiyerlerin ahþap masa üstü oymalarý, rahle, mücevher sandýklarý, süs eþyalarý, kapý ve dolap kapaklarý, hat tablolarý gibi eserler ürettiklerini sözlerine ekledi. KURSÝYERLERDEN TEÞEKKÜR ve RÝCA Ahþap oymacýlýk kursunu düzenleyen Kültür ve Turizm Müdürlüðü ne teþekkür eden kursiyerler, eðitim atölyesi için yer tahsis eden Çorum Belediyesi ne de þükranlarýný ifade Yunus Emre Ýþ Merkezi 3. katýndaki atölyede gerçekleþen kursa 20 kursiyer katýlýyor. ettiler. Çorum da geleneksel el sanatlarýnýn yapýldýðý ve yaþatýldýðý kalýcý bir atölyeye ihtiyaç olduðuna dikkat çeken kursiyerler, yetkililerden bu konuda adým atýlmasýný istediler. Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan Çorum da ilk kez açýlan Ahþap Oymacýlýk Kursu devam ediyor. Çorum da geleneksel el sanatlarýnýn yapýldýðý ve yaþatýldýðý kalýcý bir atölyeye ihtiyaç olduðuna dikkat çeken kursiyerler, yetkililerden bu konuda adým atýlmasýný istediler. Kursiyerlerin sürekli kullanabilecekleri bir sanat atölyesi kurulmasýnýn faydalarýna iþaret eden kursiyerler, böyle bir birim çatýsý altýnda satýþ maðazasý da kurulabileceðine iþaret ettiler. Ahþap Oymacýlýk Kursu ve yapýlan çalýþmalarla ilgili detaylý bilgiye ulaþmak isteyenler, Facebook sosyal paylaþým sitesindeki Çorum Ahþap Oymacýlarý sayfasýný ziyaret edebilirler. Neþeli bir ortamda düzenlenen kursta keyifli dakikalar geçiren kursiyerler, verilen molalarda Usta Öðretici Ertuðrul Nuri Gökþen den ud resitali dinleme ayrýcalýðýný yaþýyor. Kursiyerler, ahþap malzemeyi oyarak estetik bir görünüm kazandýrýyor. Düzenlenen kursa katýlan isimler, geleneksel bir sanatý yaþatmanýn mutluluðuyu taþýy-

12 12 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS bin kiþinin ölmesini engelleyecek kampanya ýlda 50 bin insanýn ölmesini engellemek için örnek Ybir kampanya baþlýyor. Hayata el ver adlý kampanya çerçevesinde temel yaþam desteði ve kalp masajý konusunda toplum bilinçlendirilecek. Ünlü sporcu ve sanatçýlarýn katýlacaðý kampanya tüm Türkiye de uygulanacak. Dizilerde kampanya ele alýnacak. Türkiye'de yaklaþýk beþ milyon kalp-damar hastasýnýn her an kalp krizi riskiyle karþý karþýya bulunmasý yetkilileri harekete geçirdi. Saðlýk Bakanlýðý, Ankara Üniversitesi, Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Derneði ile Resüsitasyon Derneði'nin iþbirliðinde Hayata el ver adlý kampanyanýn düzenlenmesi kararlaþtýrýldý. Türkiye'de yýlda 200 bin kiþinin hastane dýþýnda geliþen ani kalp durmasý sonucu hayatýný kaybettiðine dikkat çekilen kampanya bildirisinde, kalp krizinde ölümlerin genellikle ilk saatlerde ve ani kalp durmasý nedeniyle meydana geldiði belirtildi. Bildiride, bu sayýnýn dörtte birinin daha hastaneye ulaþamadan hayatýný kaybettiði, ancak doðru kalp masajý yapýlmasýnýn öðrenilmesiyle her yýl 50 bin kalp krizi geçireni hayata döndürmenin mümkün olduðu vurgulandý. ÝLK YARDIM BÝLÝNCÝ YETERSÝZ Bildiride dikkat çekici þu baþlýklar yer aldý: "Ülkemizde ilk yardým bilinci ve sertifikasý olanlarýn sayýsý yetersiz olduðundan hastane dýþýnda geliþen ani kalp durmasýnda hayatta kalma oraný ne yazýk ki çok az. Kampanya ile tüm Türkiye, sade, anlaþýlýr, ilgi çekici, etkileyici, dinamik ve basit yöntemle eðitilecek. Toplum, temel yaþam desteði ve kalp masajý konusunda duyarlý hale getirilecek. Topluma kalbi yeniden çalýþtýrmanýn yollarý öðretilecek. Toplumun bilinçlendirilmesi ile yýlda 50 bin insanýn ölmesi engellenecek." TOPLU SMS ATILACAK Kampanya için afiþ, poster, kitapçýk ve bilgi broþürleri hazýrlanarak metrobüs-metro duraklarý ile billboard ve hastanelere yerleþtirilecek. Katýlýmcýlara toplu sms atýlacak. Televizyon ve radyo kanallarý için kamu spotu çekilecek. Kamu spotlarý kampanyanýn baþlayacaðý tarih olan 16 Ekim 2014 te gösterime girecek. Kampanyaya çok sayýda ünlü sporcu ve sanatçý katýlacak. Bu kiþiler farkýndalýk oluþturmak için kampanyanýn önemli yüzleri olacak. DÝZÝLERDE FARKINDALIK Türkiye'de yedi bölgede bulunan 4'er büyük il seçilerek 28 þehirde eðitim çalýþmasý planlanacak. Çalýþmalar köylere de yaygýnlaþtýrýlacak. Kent meydanlarýnda emniyet, zabýta ve itfaiye çalýþanlarý ile taksi ve servis þoförleri kitlesel eðitimlerde bulunacak. Bunlara üniversitelerdeki öðretim üyeleri ile öðrenciler eklenecek. Meslek odalarý, kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý da kampanyada rol alacak. Televizyon programlarý ile birlikte dizilerde farkýndalýk oluþturmak Huzursuz bacak sendromu depresyona yol açýyor uzursuz bacak sendromu hastalýðý hareket- kalma ile ortaya çýkýyor. Hsiz Huzursuz bacak sendromunu, bacaklardaki zonklama, çekilme, ürperme ve benzeri rahatsýzlýk verici hisler ve dizginlenemeyen ve bazen de çok güçlü bacaklarýný oynatma dürtüsü ile karakterize nörolojik bir hastalýk olarak tanýmlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ülkü Koç Arslan hastalýðýn depresyona yol açabileceðini bildirdi. HAREKETSÝZ KALMA ÝLE ORTAYA ÇIKIYOR Arslan, huzursuz bacak sendromu hastalýðýnýn hareketsiz kalma ile ortaya çýktýðýný ve bazý hastalarýn önleyemedikleri bir hareket etme isteðinden bahsettiklerini söyledi. Bacaklarýný gerek yatakta hareket ettirmek gerekse birkaç adým yürümekle yakýnmalar azaldýðýný anlatan Dr. Arslan, Hastalardaki belirtiler; bacaklarda önemsiz hafif yakýnmalardan, depresyona kadar yol açan, yaþamdan zevk alamama noktasýna kadar giden geniþ bir yelpazede kendini gösterebilir. Cinsiyet ayrýmý yoktur, hem kadýnlarý hem de erkekleri etkiler. Herhangi bir yaþta baþlayabilir ve yaþla birlikte þiddeti artar. Hangi yaþta ortaya çýkarsa çýksýn zaman içinde aðýrlýðý genellikle artýþ gösterir. Hastalýðýn oluþmasýnda stresin tek baþýna etkisi yoktur. Ancak hastalýk bulgularýný artýrabilir. UYKU KALÝTESÝNÝ BOZUYOR Dr. Ülkü Koç Arslan, gebelik veya hormonal deðiþiklikler de geçici olarak yakýnmalarý artabileceðini vurgulayarak, þu bilgileri verdi: Huzursuz bacak sendromu uyku kalitesini bozar ve gündüz uyku hali ve yorgunluða yol açabilir. Hastalýðýn hayati tehlikesi yoktur. Ancak bireylerin yaþam kalitesini düþürmektedir. Çoðu vakada huzursuz bacak sendromuna sebep olan faktörün ne olduðu tespit edilememektedir. Huzursuz bacak sendromunun bir takým mineral ve vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilmektedir. Demir ve B12 eksikliðinde daha sýk karþýlaþýlmaktadýr. Bir takým hormonal bozuklarda da görülebilir. Tiroit hastalýklarýnda, böbrek yetmezliði gibi böbrek hastalýklarýnda karþýlaþýlabilir. Ailesel geçiþ önemlidir. Anne babasýnda huzursuz bacak sendromu olanlarda hastalýða daha sýklýkla karþýlaþýlýr. Ayrýca genç yaþta huzursuz bacak sendromuna yakalanan hastalarýn bu hastalýðý çocuklarýna aktarma ihtimali daha yüksektir. Hamilelikte özellikle de hamileliðin son 3 ayýnda hastalýk baþlayabilir. Ýlk olarak hamilelikte bu yakýnma ile karþýlaþan hastalarda doðum yaptýktan 1 ay sonra yakýnmalar geriler ve kaybolur. HASTALIÐIN TANISINI HÝKAYE VE FÝZÝK TEDAVÝ BELÝRLÝYOR Hastalýðýn tanýsý, hikaye ve fizik tedavi ile konduðunu anlatan Dr. Arslan, Tanýda kullanýlan henüz bir kan testi veya baþka bir laboratuvar testi yoktur. Gerek görülürse altta yatan sebepe yönelik bazý kan testleri veya diðer testler yapýlabilir. Hikayede hastanýn istirahatte iken bacaklarýnda kötü bir his olduðunu ve bunun hareket etmekle hafiflediði ifadesi hastalýðý düþündürür ve fizik muayene ile de karýþabileceði diðer hastalýklar dýþlanýr. diye konuþtu. HUZURSUZ BACAK SENDROMU- NUN TEDAVÝSÝ NASILDIR? Dr. Arslan, HBS belirtileri yatýþtýrmaya odaklanarak tedavi edilebileceðini etkilenen bacaðý hareket ettirmenin geçici bir rahatlama saðlayacaðýný iyi bir takip gerektiren rahatsýzlýðýn tespit edildikten sonra yapýlan tedavinin ardýndan kaybolabildiðini fakat aðýr vakalarda tamamen kaybolmasýnýn zor olduðunu ifade etti. DEMÝR EKSÝKLÝÐÝNE DÝKKAT EDÝL- MELÝDÝR Arslan Hafif vakalarda ise günlük yaþam aktivitelerini düzelterek azaltabiliriz. Demir eksikliði gibi altta yatan bir sebep var ise öncelikle bu tedavi edilir. Bazý bulantý ilaçlarý, depresyon ilaçlarýnýn çoðu ve kalsiyum kanal blokajý yapan ilaçlar (tansiyon ve kalp hastalarýnda kullanýlýr) huzursuz bacak sendromunu kötüleþtirebilir. Aðrý kesici ilaçlar iþe yarayabilir, ýlýk banyo ve masaj yapmak þikayetleri azaltabilir, bacaklara sýcak veya soðuk (veya her ikisi dönüþümlü) uygulamak bacaklarda rahatsýzlýk verici hissi azaltabilir. DÜZENLÝ EGZERSÝZLER YAPILMA- LISIR Hastalarýn mutlaka sabah yürüyüþleri yapmalarýný isteyen Arslan, hastalýkla ilgili þu uyarýlarda bulundu: Akþamlarý aðýr fiziksel aktivitelerden kaçýnmalý, gece yataða herhangi bir düþünceyle geçmemeli, yatmadan önce bir saat gevþeme egzersizleri yapýlmalý, ýlýk bir duþ alýp öyle yatýlmalýdýr dedi. HASTANIN HER GÜN AYNI SAATTE UYANMASI GEREKÝYOR Hastalarýmýzýn her gün ayný saatte uyanmalarýný istiyoruz. Eðer yattýktan ilk dakika uyku olmazsa hemen yatak odasýný terk etmelerini, gevþeyici fiziksel aktivite yaptýktan sonra tekrar uykuyu denemelerini öneriyoruz. Yatak odasý sessiz, loþ ve uykuya hazýr olmalý. Yatak odasý baþka bir amaçla kullanýlmamalý, sadece uykuyu hatýrlatmalý. Eðer bunlara dikkat edilirse rahatlama saðlayacaklardýr. Kanada ötanaziyi tartýþýyor anada Týp Derneði'nin Kgenel kuruluna ötanazi tartýþmalarý damgasýný vurdu. Yaþlýlýk ya da ölümcül bir hastalýk nedeniyle yataða baðýmlý kalan hastalarýn, kendi istekleri ve doktor kontrolü altýnda ölmek istemeleri, 3 günlük toplantý boyunca tartýþýldý. Kanada halkýnýn ötanazi konusuna itiraz etmeyeceðini savunan Kanada Týp Derneði (CMA) Baþkaný John Haggie, palyatif bakýmýn yeteri kadar uygulanamadýðýný ve ölümü bekleyen hastalarýn bakýldýðý tesislerden her eyalette bulunmadýðýný hatýrlattý. Toplantýya Toronto'dan katýlan Dr. Suzanne Strasberg, aile hekimlerinin yaþlanan ve ölümcül hastalýðý bulunan kiþileri özel doktorlara devretmelerinin yanlýþ olduðunu, aile hekimlerinin hastalarýnýn bu zor dönemlerinde de yardýmcý olabilmeleri için eðitim almalarý gerektiðini anlattý. "Bizim görevimiz, hastalarýmýzýn aðrýlarýný dindirmek ve acýlarýný hafifletmek" diyen Dr. Strasberg, meslektaþlarýndan büyük alkýþ aldý. "NÜFUSUN YÜZ- DE 20'SÝNÝN AÝLE HEKÝ- MÝ YOK" Ülke genelinde aile hekimi olmayanlarýn, nüfusun yüzde 20'sine ulaþtýðýna iþaret eden bazý doktorlar ise bu nedenle palyatif bakýmlarýn uzmanlarca yapýlmasýnýn gerektiðinde ýsrar etti. Genel kurulda konuþan bir baþka doktorsa evcil hayvanlarýn bile sahiplerinden daha onurlu ve insani þartlarda öldüklerini ileri sürerek ötanazinin yasal hale getirilmesini istedi. Genel kuruldaki tartýþmalardan sonra, doktorlarýn ölümcül durumda olan hastalara, onlarýn talebi ve kendi vicdanlarýna göre týbbi ölüm yardýmý Mide kanserine karþý botoks otoksun mide kanse- Brinin ilerlemesini azaltabileceði belirlendi. Amerikalý ve Norveçli bilim adamlarýnýn fareler üzerinde yaptýðý araþtýrma, güzellik salonlarýnýn gözdesi botoksun mide kanserinin tedavisinde etkili olabileceðini gösterdi. Sinirlerin kanser kök hücrelerini kontrol ettiðini belirleyen bilim adamlarý, botoksla sinir akýþýnýn durdurulabileceðini ve böylece mide kanserinin ilerlemesinin önüne geçilebileceðini belirtti. Araþtýrmaya imza atanlardan Timothy Wang, sinir sinyallerinin durdurulmasýnýn kanser hücrelerinin daha hassas hale gelmesini saðladýðýný, böylece hücrelerin büyümesinin engellendiðini vurguladý. Bilim adamlarý, mide kanserine yakalanan farelere 4 farklý yöntem kullanarak sinir akýþýný ortadan kaldýrdý ve farelerdeki tümörün büyümesini önledi. Ayrýca botoks ve kanser ilaçlarýnýn birlikte kullanýlmasý farelerin yaþam süresinin kemoterapiye göre yüzde 35'e kadar uzamasýný saðladý. Japonya'da 37 hastayla yapýlan deneyler de baþarýlý oldu. saðlamasý konusunda oylama yapýldý. Oylamada, katýlýmcýlarýn yüzde 90'ýnýn evet oyu kullanmasý üzerine teklif kabul edildi. Kanada Týp Derneði, ötanaziyi "ölüm talebinde týbbi yardým" ve "hekim destekli intihar olarak" tanýmlýyordu. Genel kurulda alýnan karar sonrasý, Kanada'da ötanazi konusunda yasal düzenleme yapýlmasý bekleniyor. "Psiko-sosyal yardýma ihtiyaçlarý var" NICEF:"Gazze'de 370 binden fazla çocuðun U'psiko-sosyal' yardýmýna ihtiyacý var" Gazze'de bulunan UNICEF üst düzey yetkilisi Pernilla Ironside, Ýsrail'in saldýrýlarý sonucunda, son 48 saat içinde 9 Filistinli çocuðun daha öldürülerek, temmuzdan bu yana 469 çocuðun yaþamýný yitirdiðini ve 370 binden fazla çocuðun da ''psikososyal'' ilk yardýma ihtiyacý olduðunu ifade etti. UNICEF Gazze Bürosu Baþkaný Pernilla Ironeside, BM'de yaptýðý basýn toplantýsýndaki konuþmasýnda, Gazze'de çocuk olmanýn tam bir ''kabus'' manasýna denk geldiðine iþaret etti. Ironeside, "Ýsrail'in saldýrýlarýnýn neden olduðu fiziksel seviyedeki yaralanmalarýn, çocuklar üzerinde etkisinin gerçekten çok büyük olmasýna raðmen istikrarsýzlaþtýrýcý etkisi açýsýndan duygusal ve psikolojik kayýplarýn tam olarak bilinmediðini" söyledi. "BÜTÜN ÝSTEDÝKLERÝ GÜVENLÝK DUYGUSU" Çocuklar açýsýndan Gazze'de güvenli bir yer olmadýðý duygusunun hakim olduðunu belirten Ironside, ''Çocuklarýn güvenlik duygusuna ihtiyacý var'' Ironside, ''Bütün istedikleri güvenlik duygusu'' olduðunu belirtirken, Gazze'de yaklaþýk 280 bin kiþinin güvenlik için bir gecede BM Filistinli Mültecilere Yardým Ajansý (UNRWA) okuluna sýðýndýðýný bildirdi. Gazze'de ölüm ve yaralanmayla tanýþmamýþ bir ailenin dahi olmadýðýný belirten Ironside, UNI- CEF'ÝN 50 psikolog ve danýþmanýnýn Gazze'de doðrudan kayýplardan etkilenmiþ 3 bin çocuða ulaþabildiðini ancak 373 bin Filistinli çocuðun psikososyal olarak acil ilk yardýma ihtiyacý olduðunu vurguladý. Ýronside, anne ve babalarýn da bir travma halinde olduklarýný belirterek, bunun þok edici olduðunu söyledi. 469 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ 48 saat içinde 9 çocuðun daha öldürülmesiyle 8 Temmuz tarihinden bu yana öldürülen çocuk sayýsý 469 kiþiye çýkarken, 3 bin çocuðun yaralandýðýný kaydetti. Ironside, UNICEF'in 219 okulun hava saldýrýlarý ve bombardýmandan zarar gördüðünü bunlardan 22 okulun tamamen yýkýldýðýný ifade etti.

13 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:27 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:10 Aðustos 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Hazret-i Ebû Bekir vefâtý (634) - Ebüssüûd Efendinin vefâtý (1574) - Çaldýran Zaferi (1514) - Sakarya Savaþý'nýn Baþlamasý (1921) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri METEOROLOJÝ PRATÝK BÝLGÝLER Tiftik ve angora yünlü kýyafetlerinizin tüy dökmesini önlemek için ufak bir torba içerisinde buzluða koyup dondurun. 3 saat bekletmek yeterli olacaktýr. NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA BAHÇELÝEVLER MH BAHABEYSONU ÝPEKTAKSÝ ÇAPRAZI METREPOL KARÞISI KARAOÐLU ULUKAVAK MH. VARÝNLÝ CAD. NO :34/A YILDIRIM BEYAZIT ÝLKOKULU YANI SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI CUMARTESÝ DEVA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI GÜNEÞ GAZÝ CAD. 77/D ( PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI) PAZAR ERAY ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E ( EMNÝYET SARAYI YANI ) V E F A T E D E N L E R 1-Feruz Köyü' nden, Ahmet ÇATAL' ýn eþi, Mustafa, Abdullah, Nazým ve Ýsmail ÇATAL' ýn annesi; Gürcü ÇATAL. 2-Adliye Zabýt Katibi Süleyman AHISHALI, Adliye Yazý Ýþleri Müdürü Hayrettin AHISHALI, Bekir AKSOY Ýlköðretim Okulu Öðretmeni Abdullah AHISHALI, Mali Müþavir Þerafettin ve Ýbrahim AHISHALI, Tarým Ýl Müdürlüðü' nden emekli Ali AHISHALI' nýn anneleri, Telekom Müdürlüðü' nden emekli Hüseyin ÞAHÝNTER' in kayýnvalidesi, Foto Deniz Sahibi Sait AYDAR ve Çorum Ambar Sahibi Murat AYDAR' ýn kýz Kardeþi, Kývýrcýk Köyü' nden Ali Ýhsan AHISHALI' nýn eþi; Mahi AHISHALI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Melikþah a sunulan bir siyaset kitabý Siyasetname den seçmeler 5 - Geciken adalet, adalet deðildir.- Nuþirevan yöneticileriyle bir genel toplantý düzenledi. Toplantýya katýlacaklarýn hepsine giriþ izni verdiðini, ancak Azerbaycan valisini salon giriþ kapýsý önünde bekletmelerini adamlarýna emretti. Adamlarý da onun emrini aynen uyguladýlar. Nuþirevan, yüzünü hepsi de üst düzey yönetici olan adamlarýna çevirdi. Þimdi sizlere bir sual soracaðým; gerektiði gibi cevap veriniz Salondakiler, Ferman baþ üstüne dediler. Nuþirevan, Azerbaycan emirliði vermiþ olduðum filan kimsenin ne kadar serveti bulunuyor? (Onlar) Onun muhtemel olarak ihtiyacý olmayan 2 milyon dinarý, yarým milyon deðerinde altýn ve gümüþten kap-kacaðý, üç yüz bin dinar deðerinde saray mobilyasý ve süs eþyasý vardýr. Irak ta, Fars ta, Azerbaycan da emlakinin olmadýðý bir nahiye yoktur. Sözün kýsasý ondan daha haþmetli emir yoktur dediler. (Hükümdar) Hayvan olarak neyi vardýr? (Onlar) yaklaþýk 30 bin hayvaný vardýr. (Hükümdar) Köle, bende olarak nesi vardýr? (Onlar) 1700 kölesi ve 400 cariyesi vardýr. Sizin ikbaliniz sayesinde baþka nesi olduðunu ancak Huda bilir dediler. Nuþirevan Huda nýn kudret ve þevket bahþettiði biri, bütün serveti günde iki ekmek olan ihtiyar bir kadýnýn, iki ekmeðini elinden haksýz yere zulümle alýrsa onun hakkýnda siz ne dersiniz, söyleyiniz Salondakiler hepsi de baþlarýný öne eðdiler. Onun hakkýnda mümkün olan en kötü muamele ne ise o yapýlmalýdýr dediler. Nuþirevan, gizlice Azerbaycan a gönderdiði adamýný huzura çaðýrdý. Ben seni Azerbaycan a ne için gönderdim, anlat Ýhtiyar kadýnýn durumunu doðru olarak bileyim, diye gönderdiniz. Nuþirevan, yöneticilerine dönüp; Biliniz ki ben boþ lafla bir iþ yapmam. Ýþin aslýný esasýný tam olarak anlarým. Sonra kararýmý veririm. Ýþte Fikir üretimi hava kadar, su kadar, ekmek kadar gerekli. Dünya ölçeðinde çeþitli sorunlarý yoðun olarak yaþayan toplumlarýn buna ihtiyacý var sanýrým. Þahin ERTÜRK Fikir üretimi ve onun enerjisi Özellikle günümüzde. Çünkü; dünyanýn bir yerinde kirlenen hava, kirlenen su bütün insanlýk için kirlenmiþ oluyor. * Üretim deyince akla ekonomi geliyor haliyle. Üretim ve ekonomi. Son üç yüz yýldýr bu üretim tarzý medeniyetin motor gücü neredeyse. Endüstriyel üretimle kalkýnma anlayýþý. Modern dönemin ana fikri. Dünyanýn bir çok ülkesi bunu baþardý. Ekonomik deðeri olan, insanýn çeþitli ihtiyaçlarýný karþýlayan ürünlerin üretimi için herkes çalýþýyor. Üretiyor, pazarlýyor ve gelir temin ediyor. Ekonomik hayatýn seyri bu. Tüm insanlýk bu çalýþmanýn içinde. Geride kalan, yani az üreten az kazanýyor. Dolasýyla geri planda kalma hali yaþýyor. * Ekonomik geliþimini üst düzeye çýkaran kararýmý veriyorum. Haksýzlýk ederek halka zulüm eden bu valiyi asýnýz. Bütün yöneticilerin gözü önünde vali asýldý. Nuþirevan, sözlerine devam etti: - Bundan sonra haksýzlýk yapan, zulüm ve eza-cefa yapan herkes þu yapýlanýn aynýný görecektir. Bozguncularý yeryüzünden kaldýrýrýz, zalimlerin ellerini kýrarýz. Cihaný hak ve adaletle mamur ederiz. Sizin de baþýnýza böyle bir iþ gelmemesi için þimdi gidiniz ve iyi iþ yapmaya gayret ediniz. Bu mecliste bulunan herkes, Nuþirevan ýn heybetinden, kararlýlýðýndan ve siyasetinden öyle korktular ki, dehþete düþtüler. Ýhtiyar kadýný çaðýrtan Nuþirevan: Sana zulmedenin cezasýný verdim. Senin bahçen ve topraðýn üzerine yapýlmýþ sarayý da sana veriyorum. Nafakan temin edilecek ve sana birkaç hayvan verilecek diye söyledi. Ve söyledikleri kadýna verildi. Nuþirevan, saray görevlilerine ve diðer görevlilere þu emri verdi. Bana ulaþmak isteyen hiçbir kimseyi alýkoymayacak, derhal huzuruma getireceksiniz. Bunda gecikmeyeceksiniz. Bir de bahçeye benim çalýþma odamýn yakýnýna bir zincir asacaksýnýz. Bu zincire yedi yaþýndaki çocuk elini uzatýnca yetiþebilmeli. Zincirin üzerine küçük ziller baðlayacaksýnýz. Zincir sallandýðý zaman ben odamdan zillerin þýngýrtýsýný duyabilmeliyim Nuþirevan ýn astýrdýðý zincirin ünü bütün memlekete yayýldý. Nuþirevan her bir mazluma hakkýný iade ettirdikçe, yolsuzluklarýn ve haksýzlýklarýn ardý kesildi. Huzur, sükûn ve adalet ortamý doðunca yedi yýl hiçbir kimse tarafýndan zincirin sallanmadýðýný söylerler. Yedinci yýlýn sonunda zincir sallanýr ve zillerin þýngýrtýlarýný duyan görevliler koþup bakarlar. Bu adalet isteyen kimdir? diye (son) Kaynak: Siyaset-name. Yazan Nizamü l- Mülk, Çev. Prof. Dr. M. Altay Köymen. Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý.!000 temel eser dizisi DEÐÝNMELER toplumlarda fikir üretimi daha mý canlý acaba? Ya da dünyanýn farklý bölgelerindeki fikri birikimleri, üretimleri daha çabuk alarak onlarý özümleme, yorumlama çalýþmasýný daha verimli bir þekilde mi yapýyorlar acaba? Öte yandan, fikir de bir ekonomik deðer halini aldý. Ekonomik gücün temelinde fikri güç de olabilir mi genelde? Fikri güç. Yer altý, yer üstü kaynaklarýnýn dýþýnda yeni bir güç. Entelektüel güç bir bakýma.fikri anlayan, kavrayan, yorumlayabilen, ondan çýkarýmlarda bulunabilen ve yeni fikirler üretebilen beyinlerin düþünce dünyasýna kattýðý dolaþýma açýk enerji. * Düþünmeye deðer bir konu kanaatimce. Sanatla, bilimle, felsefi tartýþmalarla üretilen fikrin, ulaþýlan anlayýþlarýn, yorumlama çeþitliliðinin insanýn diðer alanlardaki görüþlerini de etkileyeceði ortada. Belki de bu baðlamdaki kazanýmlar fikir üretiminin niteliðini, niceliðini artýrarak geliþimin hýzýný artýrabilir. Ýlerleme ve geliþmenin fikri yeniliðe dayandýðýný iþin uzmanlarý söylüyor. Ýnsanlýðýn düþünce hayatýnda bu anlayýþýn gittikçe güçlendiðini görüyoruz. Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Bir Yangýnýn Külleri Eþyalarýn ve insanlarýn kavrulduðu bir mevsimde Sýcaklarýn ülkemizin Tefekkür üzerinde gezdiði bir zamanda Dünyamýz Ýnsanýn aklýna çeþitli sorular ve ýzdýraplar geliyor.. Dünya hayatýnýn rahat ve keyfini çýkaranlarýn heveslerini kursaklarýnda býrakan nice olaylar ve hadiseler vardýr.. Kendi iç dünyamýzda Raþit Yücel kopan fýrtýnalar.. Dýþ alemde yaþanan corumhakimiyet. net hadiseler Ýnsan bu ikilemler içinde zýndaný dünyadan bostaný cinana ulaþmanýn meþakkatleri ile yuvarlanýp gitmektedir. Hayatýn her alanýnda yaþanan bu yangýn ve fýrtýnalar geçmiþte de vardý,bundan sonrada olacaktýr. Ya hanýmýnýz hastadýr veya beyiniz felç geçirmiþtir Komþunuz kaza yapmýþtýr Çocuðunuz bu yýlda üniversiteyi kazanamamýþtýr.. Okulu bitiren çocuðunuz iþini bulamamýþtýr.. Yýllardýr öðretmen olduðu halde atamayan gençlerimiz.. Ya siz iktidardan memnun deðilsinizdir, Yada iktidar sizden Hayat böyle sýkýntýlar içinde gelir -geçer Mukabele görmeme elemleri çekersiniz Bu asýr da bu haller oldukça yayýndýr.. Anne ve babasýný ihmal edip kendi hayat döngüsü ile yaþayanlar Çocuklarýna gerekli þefkat,ilgi ve merhameti noksan býrakan anne ve babalar Eskiden bizim memlekette imkanlarý yerinde bir Ahmet aða varmýþ. Evinin orta direði sayýlan hanýmý gerek nazdan,gerekse hayat þartlarýndan olsa gerek hastalýk bahanesi ile Ahmet aðayý ihmal edermiþ.. Hizmetçiler ve iþçileri bol olan Ahmet aðanýn hanesi gayet geniþtir. Oðullarý,kýzlarý ve torunlarý.. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS 'Baþkanlýk sistemi padiþahlýk deðildir orum Milletvekili ve TBMM Ýdare ÇAmiri Salim Uslu, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun AK Parti Genel Baþkan Adayý seçilmesinin ardýndan Olay TV ekranlarýnda 'Editör' programýnda Umut Albayrak'ýn gündeme dair sorularýný cevaplandýrdý. Davutoðlu'nun istiþareler sonucu belirlendiðini hatýrlatan Uslu, "Parti içi istiþare yapýlarak partimizin en yüksek organý MKYK sonucu Sayýn Baþbakana sunmuþtur. Sayýn Davutoðlu Genel Baþkan Adayýmýz ve Baþbakan adayýmýzdýr" Davutoðlu'nun konuþmasýnda önemli mesajlar verdiðini açýklayan Uslu, þöyle dedi; "Bir dava neslinin partisiyiz. Bizim neslimiz bedeller ö Biz gelecek nesli düþünen, kurgulayan bir hareketiz yýlý hedeflerimiz gelecek nesil için kurgulanmaktadýr. Yeni Türkiye'yi inþa etmek üzeredir. Sayýn Davutoðlu "Fani Þahsiyetler deðil, Baki hakikatler partisiyiz. Dava partisi, nesil hareketiyiz." dedi bunlar son derece önemli. AK Partinin 12 yýllýk geçmiþini sahiplenmiþ, geçmiþine uygun olarak performansýný 2023 hedeflerine göre devam ettirecek olmasý, paralel ve illegal yapýlarla mücadele edecek olmasý, çözüm sürecinin güçlü bir þekilde devam edecek olmasý ve de köþkle, teþkilatla uyumlu bir þekilde ekip çalýþmasýný sürdürecek olmasýyla ilgili Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn ve Genel Baþkan Adayýmýz Ahmet Davutoðlu'nun verdiði mesajlar oldukça önemli " Davutoðlu'nun geçmiþi, birikimi, risk yönetme konusundaki kabiliyeti, kararlýlýðý ve iradesi ile gölgede kalacak bir Genel Baþkan olmayacaðýný düþündüðünü belirten Uslu, "Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde beraber çalýþmasý, karar alma süreçlerindeki iradesini, ýsrarýný, isabetini yakýndan tanýklýk etmiþ birisi olarak birikimlerine çok þeyler kattýðýný düþünüyorum. Böylece Türkiye bir anlamda da Sayýn Erdoðan'dan sonrada kurumsallaþmýþ olarak devam edeceðini göstermek bakýmýndan iyi bir fýrsat yakalamýþtýr. Biz bir fikir hareketiyiz. Dava partisiyiz. Türkiye adýna kaygý duyanlar, geleceði için dertlenenler bu partide toplanmýþtýr. Cumhurbaþkaný ile yeni Baþbakan arasýndaki uyum ve ahenk Türkiye'deki karar alma süreçlerinin daha etkin ve hýzlý çalýþmasýný saðlayacaktýr " 'Hiçbir mazeret baþarýnýn yerini tutmaz' Uslu, muhalefetin dýþ politika konusunda eleþtirilerine dair bir soruya, "Muhalefetin ne kadar baþarýlý olduðuna bakmak lazým. Halk arasýnda bir söz vardýr, 'Dinime küfür eden bari Müslüman olsa' diye. Davutoðlu'nu eleþtirenlerin gerçekten dýþ politika adýna önemli baþarýlarý olsa bunlarý makul karþýlamak ve yararlanmak mümkün olabilirdi. Sadece karþýtlýk, muhalefet, eleþtiri olsun, kendi seçmenimizi tatmin edelim Osmancýk ta etkili olan yaðýþlarda su baskýnlarýna uðrayan Osmancýk Devlet Hastanesi çevresinde yeni önlemler alýndý. K astamonu'nun Taþköprü ilçesinde Uluslararasý Kültür ve Sarýmsak Festivali kapsamýnda düzenlenen geleneksel at yarýþlarýndan Osmancýk altýn kupa ile döndü. Bölgenin en büyük at yarýþý organizasyonlarýndan birisi olarak gösterilen yarýþta Osmancýk Atlý Spor Kulübünden Ali Arslan'ýn "Erenhilal" isimli atý "Dörtnal Arap Atlarý Koþusunda" 9 atý geride býrakarak birinci oldu. Birincilik kupasý Osmancýk Atlý Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arslan'a takdim edildi. Osmancýk Atlý Spor Kulübü Baþkaný Muzaffer Ayna, Osmancýklý at severler olarak ülke genelindeki yarýþlara katýldýklarýný ve önemli baþarýlar elde ettiklerini söyledi. Yarýþlarda derece alan atlarýn Osmancýk'ta hazýrlandýðýný ifade smancýk ta etkili olan yaðýþlarda su Obaskýnlarýna uðrayan Osmancýk Devlet Hastanesi çevresinde yeni önlemler alýndý. Osmancýk Belediyesi tarafýndan hastanedeki su baskýnlarýný önlemek için hastane çevresine kanallar oluþturularak menfeze baðlandý. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, kuþaklama projesi yapýlýncaya kadar geçici tedbir olarak sel baskýnlarýna yönelik bir takým çalýþmalar yaptýklarýný belirterek Osmancýk Devlet Hastanesi çevresinde de yeni önlemler alýndýðýný ifade etti. Hastane çevresinde oluþan yaðmur sularýnýn hastane bahçesine girmeden bir kanalla tahliye edileceðini kaydeden Karataþ; "Osmancýk Devlet Hastanesinin At yarýþlarýnda þampiyon Osmancýk Geleneksel at yarýþlarýndan Osmancýk altýn kupa ile döndü. Kastamonu'nun Taþköprü ilçesinde Uluslararasý Kültür ve Sarýmsak Festivali kapsamýnda yarýþlar düzenlendi. eden Ayna; "Bölgemizde at yarýþlarýný yaygýnlaþtýrmak ve atlý spora olan ilgiyi artýrmak amacý ile kurduðumuz kulübümüz bünyesinde çeþitli kategorilerde yarýþan 14 atýmýz var. Atlarýmýzýn yarýþlara ilçemizdeki at yarýþlarý alanýnda hazýrlanýyor. Katýldýðýmýz yarýþlarda önemli dereceler alan atlarýmýz var. Taþköprü'de düzenlenen yarýþta da Arap Atlarý kategorisinde birinci olarak Osmancýk'a bir altýn kupa daha kazandýrdýk. Atlý sporlar dostluk sporlarýdýr. Biz de atlý sporlar üzerinden ilçemizi bütün Türkiye'ye tanýtmaya çalýþýyoruz. Hedefimiz daha çok yarýþta daha farklý kategorilerde derece elde etmek. Sporcularýmýzýn baþarýsý bütün ilçemizin baþarýsýdýr." Ayna; önümüzdeki günlerde, Kastamonu, Daday, Konya, Eskiþehir ve Sakarya'da yapýlacak olan yarýþlara da katýlacaklarýný sözlerine ekledi. Haber Merkezi Salim Uslu, Olay TV ekranlarýnda 'Editör' programýnda Umut Albayrak'ýn gündeme dair sorularýný cevaplandýrdý. diye karþýtlýk temelli yýkýcý bir muhalefet anlayýþýnýn Türkiye'yi götüreceði bir yer yok, muhalefet partilerini de götüreceði bir yer olmadýðý anlaþýldý. 9 defa seçime girilmiþ ve 9 defa kaybetmiþ siyasetçilerin halen bu memleketin yönetimine ve geleceðine dair söz söylüyor olmalarýný anlamak mümkün deðil. Bizim bu güne kadar söylediklerimizi eleþtirdiklerimizi bugün CHP'nin içerisindeki muhalifler söylüyor. CHPiçeresinde kaç tane muhalefet, muvafýk var bunu bilmek mümkün deðil. Cumhuriyet Halk Partisi denince ortaya çok sesli bir kakofoni (gürültü)çýkýyor. Her kafadan bir sesin çýktýðý, her kesimin farklý söylemler geliþtirdiði bir Cumhuriyet Halk Partisi. Milliyetçi Hareket Partisine de bakarsanýz geçmiþindeki bütün deðerlerinden, ilkelerinden vazgeçmiþçesine Cumhuriyet Halk Partisiyle Çatý Aday etrafýnda buluþmuþ. Bu aziz millet her ikisinin adayýný, gerekçelerini kabul etmediði için ret etmiþtir. Biz kaybettik trafodaki hain kediler, millet sandýða gitmedi, tatildeler gibi gerekçeler uyarlamanýn, uydurmanýn hiçbir haklý ve makul tarafý yok. Çünkü hiçbir mazeret baþarýnýn yerini tutamaz. Baþkanlýk sistemine mutlaka geçilmeli. Sistem bazýlarýnýn iddia ettiði gibi Padiþahlýk sistemi deðildir. Baþkanlýklarýn olduðu ülkelerde Parlamento daha güçlüdür. Parlamento kendi içerisinden çýkarttýðý hükümetin denetimine girmek yerine Baþkanýn oluþturduðu hükümeti etkin bir biçimde denetleyen ve ayný zamanda yasama görevini yerine getiren saygýn ve etkin bir kurum haline gelecektir" Hastaneye sel önlemi arka tarafýnda bulunan büyük arazide oluþan yaðmur sularý bahçe duvarýnýn üzerinden hastanenin bahçesine geçiyor. Bu nedenle hastanenin bodrum katýný su basýyor. Hastanenin bodrum katýnda jeneratör ve trafolar gibi sudan korunmasý gereken önemli elektrik cihazlarý bulunuyor. Bu nedenle hastaneyi su basmasý büyük riskler oluþturuyor. Daha geniþ kapsamlý bir çalýþma yapýlana kadar geçici olarak bazý önlemler aldýk. Hastanenin arkasýnda bir set oluþturduk. Sette biriken yaðmur suyu menfeze tahliye edilecek." Baþkan Karataþ, sel baskýnlarýnda D100 Karayolunun kapandýðý noktada iki yeni menfez daha açýldýðýný belirterek, Doðudere üzerinde de belirli noktalarda setler oluþturulduðunu kaydetti. Haber Merkezi Eðitim sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk 'Tasfiyeye izin vermeyeceðiz' Emre Kut ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, dü- basýn toplantýsýnda, okul idarecilerine yönelik Ezenlediði yapýlan puanlamalarý eleþtirdi. Yapýlan puanlamalarýn siyasi kadrolaþma olduðunu iddia eden Öztürk, "Tasfiyeye ve kadrolaþmaya izin vermeyeceðiz." Sendika merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda eleþtirilerini sýralayan Öztürk, Pazartesi günü düzenleyecekleri protesto eylemi için Milli Eðitim Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yapacaklarýný açýkladý. Milli Eðitim Bakanlýðý'na Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilmesine Ýliþkin Yönetmelik' eðitim kurumlarýnda Çorum'da 4 yýlýný dolduran 171 okul idarecinden 76 tanesi elenip 95 tanesine 75 ve üzerinde puan verildiðini söyleyen Öztürk, yandaþlýk uygulamasý yapýlarak, birilerine kýyak geçildiðini ifade etti. Mehmet Öztürk yaptýðý açýklamasýný þöyle sürdürdü; "Milli Eðitim Bakanlýðý'na Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilmesine Ýliþkin Yönetmelik kapsamýnda yapýlan puanlamayý eleþtirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimde tarihin en büyük tasfiye ve siyasal kadrolaþma operasyonunu baþarýyla hayata geçirmiþtir. 16 bin okul müdüründen 7 bin tanesinin tasfiye edildi. Çorum'da 4 yýlýný dolduran 171 okul idarecinden 76 tanesinin elenip 95 tanesine 75 ve üzerinde puan verildi. Okul idarecilerinin nerede ise yarýsý tasfiye edilmiþtir. 95 idarecinin puanlarý yayýnlanýrken 76 idarecinin puanlarý yayýnlanmamýþtýr. Bütün eðitim yöneticilerinin puanlarý ayrýntýlarý ile yayýnlanmasýný buradan bir kez ifade ediyoruz. 75 ve üzerinde puan alan 95 idarecinin büyük bir kýsmý Eðitim Bir Sen üyesidir. Eðitim Bir Sen'liler yani yandaþ sendika üyesi olanlara büyük bir kýyak yapýlarak yandaþlýk ödüllendirilmiþtir." Mustafa ÖZÇATALBAÞ Çorum Milletvekilleri ve Belediye inleyin bakýn size oy veren Dhemþehrileriniz ne diyor; - Aha üç devirdir kendilerine oy verdiklerimiz ve daha önce seçtiklerimiz son yýldýr o yýlan hikayesine dönen DEMÝRYOLU meselesinde bir arpa boyu yol katedip Çorum'a treni getirtemediler. Baþka illerin vekilleri ne hizmetler alýyorlar illerine. Bir de her seçimden önce halkla alay eder gibi bu konuyu ortaya atmýyorlar mý, kahroluyoruz valla! Yapmayýn beyler yapmayýn.. Yine son, 65 yýl önce açýlýp, bugünün Çorum'una yetersiz kalan Gazi Caddesi'ne alternatif ikinci bir yol açýp þehir trafiðini rahatlatmýyorlar. Sanayi ürünleri hayli artmýþ bu kente bu iki þey ekmek su gibi elzem oysa. Hani nerde ne zaman? Ayaða kalkýn, cevap verin efendiler. Biliyoruz ki bunlarý sizler de istiyorsunuz. Hemen isteyince olamayacaðýný biz de biliyoruz. Bizim kahrýmýz yýllardýr bu konularda yeterli lobi faaliyeti ýsrar gayret gösterememenizden.. Farzdan önce farz var be kardeþim Bir baþka mesele; Çorumlu son üç devirdir ayný iktidara oy vermiþ, ayný belediyeyi seçmiþken, Çorum merkezini rahatlatýp mamur kýlacak Saat Kulesi çevresi ve Çöplük Çarþýsý'ný yýkýp özlenen Hürriyet Meydaný'ný hala gerçekleþtiremiyor. Hem de BAÞKAN KÜLCÜ'NÜN 'YA BEN ARASTA'YI ALIRIM YA ARASTA BENÝ' diye tarihi ve de böyük laf etmiþken! Hani nerde o sözün SAYIN KÜLCÜ? Lafýnýn üzerinden iki yýl geçti, halka hala bir açýklama yapmadýn. Peki ne yapýyor Belediye? Park, bahçe, süs havuzlarý mevcut bazý kýsa yolarý geniþletme, stadyum, hal, bazý kurumlara yer deðiþtirtme, yaya bordür yenileme v.s Çaðdaþ bir kentte bunlara da ihtiyaç var, bunlar da güzel elbette, ama farzdan önce farz var be kardeþim. Önce acil olanlar gerek. Sen cebinden harcamýyorsun ki kafana göre takýlasýn. Geniþ düþünemeyen iyi niyetli birileri her yaptýðýna alkýþ tutuyor diye gaza gelemezsin. Yýllardýr basýna, halktan kent sorunlarýna duyarlý olup röportaj ve istiþareye gelenlere kapalý olmasaydýn, hizmetine girdiðin halktan, bil ki daha çok teþekkür ve dua alýrdýn. Þu ruhsat verdiðin her iþyeri ve meskene istisnasýz otopark mecburiyetini uygulamalýsýn artýk. Kentte otopark meselesinin arapsaçýna dönmesine geçmiþ belediyeler gibi sen de sebep olmaktasýn hala, yazýk? Açtýðýn parkta bahçede laf olsuna görevlendirilmiþ güvenlik elemanlarýna ya yetki ver görev yapsýnlar ya da süs olsuna boþa durmasýnlar. Arada bir kentle ilgili proje ve istekler hususunda anketler uygulayýp nabýz yoklasan þeffaf yönetim adýna daha güzel olur. Seçimdeeen seçime Çorum'un sayýn Milletvekilleri, bilin ki hemþehrilerinizin sitemi çok sizlere! Onlardan aldýðýnýz her kuruþu helal ettirmek için daha çok kulak verin seslerine. Zaman zaman halka açýk istiþareler anketler düzenleyin, hesap verin. SEÇÝMDEEEEN SEÇÝME deðil! Aldýðýnýz oylarý daha bir hak edin, helal ettirin. Aha Cumhurbaþkanlýðý seçimi ardýndan 2015'de bir milletvekili seçimi daha olacak. Ey Çorumlu sýký dur, seçilmek niyetindeki beylere, partilere tetikte ol. Oy vereceklerinize þu yazýda zikredilen ve diðer isteklerinizi bir bir arzedin. Lütfen göz nuru çocuklarýnýz ve torunlarýnýza býrakacaðýnýz þehir, yurt ve daha yaþanýlýr bir dünya için gayret edin... Daha güzel yarýnlar dileðiyle.

15 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mini mini israf 1 aman zaman 'Türkiye'de israf olmazsa Zböyle bir ülke daha olur. Ne borç kalýr ne de dýþa baðýmlýlýðýmýz. Dünya üzerinde daha farklý olur özgül kütle aðýrlýðýmýz.' diye hepimiz mýrýldanýrýz veya büyüklerimizden duyarýz. Bu tespitin altýna aynen imzamý atýyorum. Maalesef Müslüman bir ülkede olmamýza raðmen, fakirinden zenginine, zeminden zirveye kadar topyekûn olarak israf denizinde yüzüyoruz. Bilmiyorum bu denizden karaya sað salimen nasýl çýkacaðýz? Ýþin acý tarafý çoðunluk bu denize girmeye baþlayýnca israf algýsý da normalleþme eðilimine geçti. Lafýný çok yapýyoruz ama icraatta millet olarak pekte rahatsýzlýk duymuyoruz. Baþka bir tabirle bir Japonya gibi kendimize dert edinmiyoruz. Bazen israfý önlemek adýna israf ediyoruz. Gerçek mana da dert edinsek elbette bir çýkýþ yolu bulunur. Hem dini hem de sosyal sorumluluk kapsamýnda belki bir iki kiþi dahi olsa faydamýz olur niyetiyle çoðumuzun aklýna bile gelmediði veya ne olacak sanki dediði ama 'sýza sýza göl olur / akar gider sel olur / mini mini israflar toplanýr / büyük büyük top olur / zamaný gelince patlar bir ülke yok olur ' misali aþaðýdaki örnekleri siz okuyucularýmla paylaþmak istiyorum. Çünkü hepimiz ayný geminin yolcularýyýz. Ortak amacýmýz geminin su almadan güvenli bir þekilde rotasýna devam etmesine katký saðlayabilmektir. Ne mutlu bunun için doðru kürek sallamaya çalýþabilenlere veya katký saðlayabilenlere DAVETÝYE ve ZARFI: Herhangi bir açýlýþ, sosyal etkinlik için katýlmasý istenen (bazen de katýlmayacaðý bilinen ama yine de iliþkileri iyi tutmak adýna veya amirse gönül koymasýndan çekinildiði için davetiye verilen) resmi veya özel kiþilere duyurma iþlemidir. (düðün davetiyelerini bunun dýþýnda tutuyorum) Önceden internet veya cep telefonu yoktu. Dolaysýyla sabit telefonla tek tek aramak hem zor hem de maliyetli idi. Bu nedenle davetiyeler önem arz ediyordu. Ama þimdi bir e-posta ile bir SMS ile anýnda binlerce kiþiye ulaþma imkâný var. Netice de bu yolu tercih ettiðimizde en basit olarak; 1) Kâðýt - zarf israfý olmayacaktýr. 2) Ýnsan gücü israfý olmayacaktýr. 3) Posta masrafý israfý olmayacaktýr. 4) Daðýtmak için araç israfý olmayacaktýr. Geçmiþte ikili sohbetlerimizde okullarýn yýlsonu etkinlikleri veya farklý kurumlarýn kendi faaliyetleri için tane davetiye daðýttýðýný ama bunlardan sadece kiþinin katýldýðýný ilgili arkadaþlardan dinleyince, kendilerine yukarýdaki örneði anlattým. O halde gelmeyeceklerini bildiðiniz kiþilere niye veriyorsunuz? Dediðimde 'alýnganlýk yapýlýyor, gönül konuluyor. Sonra iliþkiler bozuluyor Anlattýðýn doðru ama bizim ülkede olmaz' Türü cevap vermiþlerdi. Bende bunun üzerine Ýktisat mezunu olarak þöyle küçük bir hesap çýkardým. Yýlda: 957 (Ýlçe) + 81(il) = 1038 üst üste her ilde en az 50 faaliyet olduðunu farz edelim x 50 = adet faaliyet.her faaliyette ortalama 200 davetiye daðýtýmý yapýlsýn x200= (ON MÝLYON ÜÇYÜZSEKSEN BÝN) adet davetiye daðýtýmý yapýlýr yýl da ki aðaç ve diðer israfýný varýn siz hesap edin. Kibrit çöpü küçüktür ama ateþine dikkat edilmezse bir ormaný yakar. Bu hesapta küçüktür ama büyüðe gider. ÖZETÝN ÖZETÝ: 'Bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder' sýrrýnca önemsenmeyen küçük küçük israflarýn gelecekte torunlarýn rýzkýndan düþüleceði için alýnganlýk yapmadan maille, SMS'le davetiye gönderme kültürümüzün oluþmasý saðlanmalýdýr diye düþünüyorum. Ýnþallah düþünceye düþünceler eklenir. Saygýlarýmla (Tel: ) 'Çözüm süreci bölünme süreci olacak' Emre Kut A tatürkçü Derneði (ADD) Düþünce Çorum Þubesi Baþkaný Uður Demirer, yürütülen çözüm sürecinin bir bölünme politikasý olduðunu, bu gidiþle PKK'nýn taraf haline geleceðini söyledi. Dernek binasýnda dün basýn toplantýsý düzenleyen ADD Baþkaný Uður Demirer, TBMM'de görüþülen 'Terörü Sona Erdirme ve Toplumsal Bütünleþmeyi Güçlendirmeye Dair Kanunu' hakkýnda açýklamalarda bulundu. Demirer, "Son 12 yýldýr giderek azgýnlaþan gerici ve bölücü birliktelik, Cumhuriyetimizin temel niteliklerine saldýrarak sözde demokrasi, insan haklarý, özgürlükler kýlýfý altýnda etnik ve mezhepsel ayrýþmalarý körüklemektedir." Demirer, cumhurbaþkanlýðý seçimi sürecinin en önemli propaganda unsurunun, açýlým politikalarýna verilen sözlerin olduðunu öne sürdü. Uður Demir, açýklamasýna þöyle devam etti; "Yine Cumhurbaþkanlýðý seçiminden kýsa süre önce TBMM'de görüþülen ve PKK görüþmeleri yasal zemine oturtan, PKK'yý müzakere yapýlabilecek bir örgüt konumuna yükselten, 'Terörü Sona Erdirme ve Toplumsal Bütünleþmeyi Güçlendirmeye Dair Kanun' ulusal devlet yapýmýzýn baþý gelebilecek felaketler için bir dönüm noktasýdýr. Bu yasa ile PKK'nýn zaman içinde uluslararasý alandaki konumu da deðiþecek ve 1949 tarihli Cenevre Sözleþmesinin 3. maddesi çerçevesinde bir "taraf" haline gelebilecektir. PKK'nýn güttüðü amaçla uluslararasý bir sorun olarak kabul edilebilecek ve yabancý devletlerin de PKK ile resmi görüþmeler yapmasýnýn önü açýlabilecektir. Bu nedenlerle söz konusu yasanýn CHP ve MHP milletvekilleri tarafýndan iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi bir vatan borcudur. Çünkü siyasi iktidar, çýkardýðý bu yasa ile ulusal devlet ilkesini yok sayarak, etnik topluluklara "kimlik ve statü tanýmayý kabul etmiþtir. Millet olma bilincini, kültürünü, toplumdaki güven baðlarýný zedelemiþti. Büyük Ortadoðu Projesi kapsamýnda üstlendiði görevlerle, açýlým politikalarýný, toplumu alýþtýra alýþtýra kademe kademe uygulamýþ, sonuç olarak üniter devlet modelini terk ederek, bölgesel özerklik düzeninin temelini hazýrlamýþtýr. Bölücü odaklar artýk okun yaydan çýktýðýnýn bilinciyle, gericilikle el ele kurduklarý tezgâhý sergileme dönemine girmiþlerdir. Çadýrdan bozma mahkemelerde teröristleri yargýlayanlar, teröristlerin çiçeklerle karþýlanmasýna seyirci kalanlar, Türk Bayraðý'nýn indirilmesine de seyirci kalmýþlar ve sonuçta olay, bir teröristin heykelinin dikilmesine kadar uzanmýþtýr. Neyse ki heykel dikme yoluyla yapýlan bölücülüðü simgeleþtirme hareketi kýsa sürmüþtür. Ancak 12 yýldýr yabancý güçlerin müdahalesine açýk biçimde yürütülen senaryo, anayasa deðiþikliði ile kalýcý hale getirilmek istenecektir. Bu noktada bizler, bundan önce olduðu gibi, bundan sonrada bu tip giriþimlere karþý üniter devleti, laik, demokratik Cumhuriyeti kararlýlýkla savunacak, düþüncelerimizi ve eylemlerimizi daha ileriye taþýyacaðýz. Sözde "küresel çözüm" süreçlerinin komþu ülkelerin canýný nasýl yaktýðý bugünden görüyor, Türkiye'nin ayný planýn içinde hedef olduðunu biliyor, bu nedenle tüm milletvekillerini, yetkilileri ve toplumumuzu uyarýyoruz; iç savaþ kýþkýrtýcýlýðýna, ayrýþmaya, bölünmeye, küresel planlara hep birlikte dur diyelim. Tam baðýmsýzlýk koþuluyla, ulusal devlet ve Cumhuriyetimizin temel deðerleri, birlikte yaþamamýz, üretmemiz, paylaþmamýz için her türlü olanaða sahiptir ve bunu toplumsal eþitlik temelinde sunacak politikalarý geliþtirmek görevidir." hepimizin Ýðne yapmadýn tartýþmasý itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastanesi nde Hyaþanan olayda, yeni doðum yapan eþine iðne yapýlmasýný isteyen R.Ç. (31), hemþire S.E. ile tartýþtý. Hastanýn ameliyattan yeni çýktýðý içign iðne yapamayacaðýný belirten hemþire, talebi reddedince, hasta yakýnýnýýn kendisini tehdit ettiðini belirterek, R.Ç. hakkýnda þikayette bulundu. Haber Merkezi Komþular gürültü yüzünden kavga etti kkent Mahallesi nde yaþanan gürültü tartýþmasý, iki Akomþuyu mahkemelik etti. N.M. Z.M. ve K.Ý arasýnda çýkan gürültü tartýþmasýnda taraflarýn birbirini darp etmesi üzerine, her iki komþu da birbirlerinden davacý oldu.haber Merkezi ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Beytepe Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri yýl sonu etkinliði düzenledi. 120 öðrenci belge aldý Recep Mebet eytepe Camii BYaz Kuran Kursu öðrencileri yýl sonu etkinliði düzenledi. Dün öðle namazýndan önce camide düzenlenen programda 120 öðrenciye kurs bitirme sertifikasý verildi. Ayrýca bütün öðrenciler çeþitli hediyelerle ödüllendirildi. Beytepe Camii Müezzini Rýfat Sert, 2014 yýlý yaz kursu öðrencilerine belge daðýtýmý ve çeþitli hediyelerle sona erdirdiklerini söyledi. Sert, heyecanlý ve mutlu öðrencilerin sevinçlerinin görülmeye deðer olduðunu kaydetti. KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. Program Dün öðle namazýndan önce camide düzenlendi. Öðrenciler belge sevinci yaþadýlar. YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web:

16 16 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Göletlere 32 bin balýk býrakýldý Çorum Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü göletlere balýk býraktý. 32 bin adet pullu sazan balýðý yavrusu býrakýldý. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: orum Ýl Gýda Tarým Çve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan göletlere 32 bin adet pullu sazan balýðý yavrusu býrakýldý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, yeni yapýlarak su tutulmaya baþlayan veya daha önceden yapýlmýþ ancak balýklandýrýlmamýþ olan göletlerin tespit edilerek balýklandýrýlmasý için çalýþma baþlattý. Bu kapsamda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile ortaklaþa yürütülen çalýþmalarla Çorum a tahsis edilen 32 bin adet pullu sazan yavrusu Alaca ilçesindeki Gölbaþý ve Kýzkaraca, Boðazkale ilçesindeki Sarýçiçek ve Ýbekçam ile Osmancýk ilçesindeki Karalar-Güney göletlerine pullu Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðünde çalýþan teknik personeli tarafýndan býrakýldý. Edinilen bilgilere göre, Çorum Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan son 5 yýlda yapýlan çalýþmalarda, 2010 yýlýnda Alaca ilçesindeki Örükaya göletine 20 bin adet, Mecitözü Kozören göletine 15 bin adet, Köprübaþý göletine 10 bin adet, Figani göletine 15 bin adet olmak üzere toplam 60 bin adet, 2011 yýlýnda merkez Göcenovacýðý göletine 5 bin adet, Alaca ilçesindeki Çopraþýk göletine 6 bin adet, Seyitnizam göletine 15 bin, Ortaköy Oruçpýnar göletine 3 bin, Uðurludað Yeniyapan göletine 3 bin, Kanlý göletine 3 bin olmak üzere toplam 35 bin, 2012 yýlýnda merkez Hamamlýçay 6 bin, Þendere göletine 10 bin, Mecitözü Köprübaþý göletine 8 bin, Emirbað göletine 6 bin, Alaca Soðucak göletine 8 bin olmak üzere 38 bin, 2013 yýlýnda Laçin; Kuyumcu göletine 8 bin, Mecitözü; Söðütyolu göletine 6 bin, Figani göletine 8 bin, Sungurlu Alembeyli göletine 8 bin olmak üzere 30 bin balýk yavrusu olmak üzere toplamda 24 gölete 195 bin adet pullu sazan yavrusu balýk býrakýldýðý öðrenildi. Avcýlýkta kurallarýna uyulmasý çaðrýsýnda bulunan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkilileri, 2014 yýlýnda balýklandýrma çalýþmasý yapýlan göletlerde, balýklarýn büyümesi için iki yýl avlanýlmamasýnýn altýný çizdi. (ÝHA) KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. Cengiz Topel de zincirleme kaza Erol Taþkan engiz Topel CCaddesi nde meydana gelen zincirleme trafik kazasýnda üç araç birbirine girdi. VS-AS 1944 plakalý aracýn tekerlekli sandalye Çorum'da programlý elektrik kesintisi yapýlacak. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak teknik çalýþmalar nedeniyle bazý bölgelerde eneji kesintisine gidilecek. Elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve içeriði þöyle; (25-26) tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ýskilip ilçesi Köy içi bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Ýskilip ilçesine baðlý Musular Köyü, Kamýþaðýl Mahallesi, Musular Köyü Muhtarý Sadýk Kekeç, (26-27) tarihlerinde 09:00-14:00 saatleri arasýnda Çorum ili Boðazkale ilçesinde Boðazkale ENH'da bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan Yanýcak Köyü Ýçme Suyu, Sungurlu Belediyesi Ýçme Suyu, Arifegazili Ýçme Suyu tesislerine, tarihlerinde 09:00-14:00 saatleri arasýnda Çorum ili Boðazkale ilçesi Kýrsal þebeke bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çarþýcuma ve Örenkaya köylerine, tarihlerinde 08:30-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili merkez Altýnbaþ Baðlarý mevkiinde yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Altýnbaþ Baðlarý, Çorum Belediyesi Altýnbaþ Ýçme Suyu Tesisi, Ali-Nesimi Bolat Besi Çiftliði, Özuslu Tavuk Çiftliði, Kip Tavukçuluk, Ekmekçi Oðullarý Gýda, Layýk Tavukçuluk, Dalgýçlar Yapý tesislerine, tarihlerinde 09:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Kýrsal Þebeke bakým onarým iþleri kapsamýnda Çatak Grubu ENH'da bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Paþaköy, Beydili, Hamamlýçayköy, Türkler, Ayaz, Çatak, Çukurören ve Ýsmail köy, Dedeoðullarý Tavukçuluk, Bol Kar Tavuk Çiftliði, Seçkin Tavukçuluk, Ýlyas Alacalý, Yücel Karakaþ Tavuk Çiftliði, Çelik Gýda Ýnþaat, Bahri Diker Tavuk Çiftliði, Gök-Ar Tavukçuluk, Halit Akyol, Erol Baþ Tarýmsal Sulama, Hasan Kalender-Paþa Baðlarý Baðcýlýk, Halim Kabasakal, Cemal Karakaþ, Murat Ünel, Mehmet Ekici, Mustafa Özþahin, Bekir Söylemez, Adem Güven, Ömer Tomak tesislerine, tarihinde 08:30-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Çorum merkez Uðurludað Fiderinde Yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çorum merkeze baðlý Deliler, Karapürçek, Köprüalan, Güzelyurt, Aksungur, Arzumpýnar, Celilkýrý, Altýnbaþ, Altýnbaþ Baðlarý, A. Saraylý, Oymaaðaç, Morsümbül, Akyazý, Seydim köyü ve baðlý Mahalleleri, Cerit, A. Cerit, Dut Çakallý, Akyazý, Erdek, ile karþýdan karþýya geçmesi için yol vermek üzere durmasýyla kazanan yaþanmasý bir oldu. Arkadan gelen aracýn ortada duran araca çarpmasý sonucu, ortadaki araç ta ilk otomobile çarptý. Her üç araçta da maddi hasarýn meydana geldiði kazada, ortada bulunan aracýn içindeki sürücü ve bir yolcu, olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ýlçe ve köylerde enerji kesintisi Acýpýnar, Öksüzler, Büklüce mah., Bektaþoðlu, Arpalýk, Dutköy, Çaltýcak, Karakeçili, Kertme, Hacýbey ve Dereköy köyleri, Onur Tavukçuluk, Arýf Özkubat Tavuk Çiftliði, Mehmet Sayan, Cafer Tekeli Tarýmsal Sulama, Sevil Aþýk, Kýsmet Tavukçuluk, Ýdris Daðlamaz, Hüseyin Karaca, Sadýk Özçetin, Osman Özbaydemir, Birol Alanbay, Ahmet Abukan, Mehmet Semiz, Abdullah Kazým, Satýlmýþ Sucu, Yüksel Güneþ, Hamil Topsakal, Hüseyin Deniz, Veysel Kaymak, Sýddýk Biçer, Mustafa Ýn, Mehmet Sarmaþýk, Cuma Can, Sami Balat Muhtar Özçiftçi, Özhan Þahan, Ýhsan Aksungur, Hasan Karakurt, Yavuz Er, Mustafa Mavral Un Fabrikasý, Ýbrahim Özünel Un Deðirmeni, Selim Cerit Tavuk Çiftliði, Mutlu Tavuk Çiftliði, Þimþekler Tavuk, Bayraktar Tavukçuluk, Tarým Et Gýda Çiftliði, Ziyaoðlu Tavukçuluk, Aker Gýda Ýnþaat, Sercan Tavukçuluk, Fatih Tavukçuluk, Kýsmet Tavukçuluk, Salbas Tavukçuluk, Tetik Mutfak, Necmi Zihar Tavuk Çiftliði, Özücan Tarým, Sinanoðlu Tavukçuluk, Tarým Et Gýda, Ayhan Hatal, Hakký Yýldýrým tesislerine, tarihinde 08:30-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Çorum merkez Altýnbaþ Baðlarý mevkiinde yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Deliler, Altýnbaþ, Altýnbaþ Baðlarý, Kýsmet Tavukçuluk, Yavuz Er, Sadýk Özçetin, Ýdris Daðlamaz, Birol Alanbay, Mustafa Mavral Un Fabrikasý, Ýbrahim Özünel Un Deðirmeni, Selim Cerit Tavuk Çiftliði, Mutlu Tavuk Çiftliði, Þimþekler Tavuk, Bayraktar Tavukçuluk, Tarým Et Gýda Çiftliði, Ziyaoðlu Tavukçuluk, Aker Gýda Ýnþaat, Sercan Tavukçuluk, Fatih Tavukçuluk, Kýsmet Tavukçuluk, Salbas Tavukçuluk, Tetik Mutfak, Necmi Zihar Tavuk Çiftliði, Özücan Tarým, Sinanoðlu Tavukçuluk, Tarým Et Gýda, Ayhan Hatal, Hakký Yýldýrým tesislerine, tarihlerinde 08:30-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Þehir Þebeke bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Çorum Merkeze baðlý Mimar Sinan Caddelerin tamamý ve Mimar Sinan Sokaklarýn tamamýndaki programlý olarak elektrik verilemeyecektir.

17 Anadolu Mandasý Halk Elinde Islah projesi yürütme kurulu toplantýsý Çorum da yapýldý. Manda üreticileri Çorum da toplandý nadolu Mandasý Halk Elinde Is- projesi yürütme kurulu top- Alah lantýsý Çorum da yapýldý. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Mustafa Onur, Manda Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þaban Sarýca, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile 28 AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Çorum ili Ýskilip ilçesi Çukurköy köyünde bulunan 5 adet tarla vasfýndaki taþýnmazýn muhtelif yer ve deðerlerde satýþý iþi. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra 34 DU 0591 plakalý 2013 model Renault marka Fluence tipli siyah renkli aracýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 4 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum, Amasya ve Tokat birlik baþkanlarý ile yönetim kurulu üyeleri katýldý. Programda bir açýlýþ konuþmasý yapan Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü (TAGEM) Anadolu Mandasý Halk Elinde Islah projesi genel koordinatörü Önder Sözen, son yýllarda manda sayýsýnda Kamu Þefleri Derneði hak arýyor amu Þefleri Derneði Karadeniz Böl- Baþkaný Mustafa Demir Çorum'u Kge ziyaret etti. Kamu çalýþanlarýnýn karþý karþýya olduklarý sorunlar ve çözüm yollarýný anlatmak ve kamuda çalýþan þefleri dernek çatýsý altýnda birlikte toplamak için örgütlenme çalýþmalarý doðrultusunda Aðustos 2014 tarihleri arasýnda kamu iþyerlerinde çalýþma yapýldý.. Kamu Þefleri Derneði Ýl Temsilcisi Özlem Akyüz ile Temsilci Yardýmcýsý Ertuðrul Kazak'ýn verdiði bilgiye göre, Demir ziyarette, kamuda yaklaþýk 33 bin civarýnda þef olduðunu ve bu þeflerin çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yaptýðýný, kurumlarýna özel sorunlarý ile birlikte tüm þeflerin yaþadýðý ortak ekonomik ve itibari sorunlarý olduðundan bahsetti. 666 sayýlý KHK ile þeflerin ücretlerinin eþitlendiðinden bahsedilse de Ulaþtýrmave Adalet Bakanlýðý þefleri ile diðer þefler arasýnda yaklaþýk 400 lira ile ilgili bakanlýk þefleri lehine maaþ farklýlýðý olduðunu kaydetti.. Þimdiye kadar çeþitli sendikalara üye olan þeflerin üye olduklarý sendikalar içerisinde azýnlýk teþkil etmeleri ve sorunlarýnýn çözülememesi yüzünden, Kamu Þefleri Derneði'ni Haziran 2013 tarihinde kurduklarýný belirten Demir, bir yýl gibi ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 KY874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Mezat Salonu Kamu Þefleri Derneði Karadeniz Bölge Baþkaný Mustafa Demir kýsa bir süre içerisinde çok iyi mesafe alýndýðýný, kamuoyunda günden oluþturduklarýný, bürokrasi ve kamu sendikalarý ile irtibata geçerek sorunlarýndan bahsettiklerini ve gündeme taþýdýklarýný söyledi. Karadeniz bölgesine baðlý olan Çorum'da örgütlenme çalýþmalarýnýn iyi bir þekilde yapýldýðýný anlatan Demir, Çorum Ýl Temsilcisi olarak; Çorum Valiliði Nüfus Müdürlüðünde görevli Þef Özlem Akyüz'ün atandýðýný hatýrlattý. Demir, kamuda çalýþan tüm þeflerin haklý taleplerinin elde edilmesi ve maðduriyetlerinin giderilmesi noktasýnda, Kamu Þefleri Derneði çatýsý altýnda birlikte olmaya ve ortak mücadeleye davet etti. Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: hýzlý bir düþüþ yaþandýðýný söyledi. Bunun üzerine TAGEM olarak manda sayýsýndaki azalýþýn önüne geçmek, manda verimliliðini artýrmak ve yetiþtiricilere destek olmak amacýyla bir proje hazýrladýklarýný dile getiren Sözen, 2011 yýlýnda 8 ilde halk elindeki mandalarýn ýslahý için proje baþlatýldý. proje baþlatýldý yýlýnda bu sayý 14 e yükselirken 2013 yýlýnda 14 ilde 4 bin yetiþtiricimizin elinde bulunan 24 bin manda ile bu projeyi yürütüyoruz. Proje üniversite, yetiþtirici, yetiþtirici birlikleri ve il müdürlüðü paydaþlýðýnda yürütülüyor Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, tarýmýn dünya genelinde desteklendiðini belirterek, dünyada tarýma destek vermeyen hiçbir ülkenin olmadýðýna dikkat eçkti yýlýnda Çorum da 13 bin 600 manda varken 2014 yýlýnda bu sayý 2 bin 200 e kadar düþtüðünü açýklayan Ebiloðlu, adeta mandalarýn neslinin tükenecek noktaya geldiðine dikkat çekti. Mandanýn Türkiye ve çiftçiler için önemli büyükbaþ hayvanlardan birisi olduðunun altýný çizen Ebiloðlu, eti ve sütü ile toplumda ayrý bir yeri olan mandanýn yetiþtiriciliðinin desteklenerek hayatiyet kazandýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Projeyi önemsediklerinin altýný çizen Ebiloðlu, bu konuya Ziraat Odasý nýn da duyarsýz kalmamasý gerektiðini dile getirdi. Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: smancýk'ta 2000 yý- kurduðu top- Olýnda tan kuruyemiþ imalat tesisi ile sektörde ithalin önüne geçmeyi baþaran Yatýrýmcý Ýþadamý Muharrem Atagün, 'Atagün Kuruyemiþ' markasýný Türkiye'nin bir çok ilinde duyurarak pazar aðýný geniþletti. Türkiye pazarýna güçlü bir þekilde girebilmek için 2010 yýlýndan buyana alt yapýsýný tamamlayan Atagün, bugün Türkiye'de Ege, Akdeniz, Ýç Anadolu ve Karadeniz olmak üzere 4 bölgede 40 il ve birçok ilçeye ürün göndererek hem firmai hem de Osmancýk isminin duyulmasýnda önemli rol oynadý. "4 bölge 40 ilde Atagün Leblebisi" Atagün Kuruyemiþ 14 yýl önce çýktýðý bu yolda kaliteli ve damak tadýna hitap eden ürünler ile Osmancýk'ta faaliyet gösteren leblebici esnafýna ürün vermeye baþlayan ve kýsa zamanda Çorum'un bir çok ilçesine açýldý. Kýsa zamanda Çorum'da marka haline gelen Atagün 2009 yýlýnda Çorum'a bölgenin en büyük ve en modern üretim tesisini kurarak leblebiyi el deðmeden ful otomatik makinelerde iþlemeye ve paketlemeye baþladý. Atagün markasýnýn yaratýcýsý Ýþadamý Muharrem Atagün, "1995 yýlýnda küçük bir leblebici esnafý olarak çýktýðýmýz bu yolda kýsa zamanda doðru yatýrýmlar yaparak Türkiye'nin birçok iline ürün sevkýyatý yapmaya baþladýk yýlýnda üretimi ve pazarlamasýna baþladýðýmýz Atagün Kuruyemiþleri kýsa zamanda raflarda aranan ürün haline geldi. Bugün Türkiye'nin en büyük dinlenme tesislerinde stantlarýmýzda ürünlerimiz satýlmakta. Türkiye'nin 4 büyük bölgesi olan Ýç Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bir çok il ve ilçeye ürün sevkýyatý yapýyoruz. Hedefimiz bununla sýnýrlý deðil, gerekli alt yapý çalýþmalarýna tamamladýðýmýz takdirde Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine Atagün Kuruyemiþlerini ulaþtýrarak pazarlama aðýmýzý geniþleteceðiz. " þeklinde konuþtu. "SATIÞ PAZARI- MIZ ARTMAYA DE- VAM EDÝYOR" Atagün Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Atagün 2010 yýlýnda Çorum'a kurduklarý üretim tesisinin satýþlarýný büyük oranda etkilediðini belirtti. Atagün, "2010 yýlýnda Çorum'a kurduðumuz üretim tesisi satýþlarýmýzýn kýsa zamanda % 400 oranlarýnda artmasýna ve bölge pazarýnda büyük bir yer edinmesine vesile oldu. SEVDÝKLERÝNÝ- ZE EN GÜZEL HEDÝ- YE" Atagün Kuruyemiþleri hediyelik leblebi anlayýþýný geliþtirmek için bir çok boyda hediyelik leblebi ambalajý yaptýrarak kaliteyi ön plana çýkardý. Þirket Kurucusu Muharrem Atagün, "Ýlçemizdeki bir çok dinlenme tesisinde hediyelik eþya bölümü bulunmakta. Bundan yola çýkarak leblebinin en güzel hediye olabileceðini düþündük. Yaptýðýmýz araþtýrma ve çalýþmalar sonrasýnda her keseye uygun çeþitli boylarda hediyelik ambalajlar yaptýrdýk. 125 Gr.dan 1000 grama kadar hediyelik paketler halinde sunduðumuz Çorum Leblebisinin tanýtýmýnda da önemli bir adým atmýþ olduk. Türkiyenin çeþitli bölgelerine tatile giden Osmancýklý hemþerilerimiz konakladýklarý dinlenme tesislerinde Atagün Kuruyemiþleri stantlarýný gördüklerini ve gurur- Firma 40 il ve birçok ilçeye ürün gönderiyor. landýklarýný dile getirdiler." ifadelerini kullandý. "ZAYIFLAMAK ÝÇÝN LEBLEBÝ YÝ- YÝN" Ünlü diyetisyenlerin zayýflama isteyenlere Çorum Leblebisi yemesi tavsiye ediliyor. Leblebi sadece çay ile yenilecek kuruyemiþ olmaktan öte artýk diyetisyenlerin diyet listelerinde baþý çektiði ürün haline geldi. Geçtiðimiz aylarda ünlü sanatçý Hülya Avþar'ýn leblebi yiyerek zayýfladýðýný açýklamasýnýn ardýndan Osmancýk'ta da faaliyet gösteren bir vatandaþ leblebi yiyerek 2 ayda 40 kilo verdiðini dile getirdi. Atagün Kuruyemiþ sahibi Muharrem Atagün konuya bizzat þahit olduðunu belirtti. Atagün, "Zayýflamak ve diyet listesi almak için gittiðim diyetisyen bana kendi ürünümle beni zayýflatacaðýný söyledi. Leblebi tokluk hissi yarattýðý ve çok su içirdiði için fazla yemekten kaçýnýyorsunuz. Bu yüzden leblebi diyetisyenlerin önerdiði yiyeceklerin baþýnda geliyor." CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Atagün Türkiye pazarýna açýldý Atagün Kuruyemiþ, Osmancýk isminin duyulmasýnda önemli rol oynadý. "70'E YAKIN LEBLEBÝ ÇEÞÝDÝ VAR" Son yýllarda tüketimi hýzla artan leblebinin önceleri biberli ve tuzlusu dýþýnda çeþidi yokken bugün 70'e yakýn leblebi çeþidi üretildi. Þekerli, ballý, çikolatalý ve daha birçok leblebi çeþidi artýk tüm stantlarda yerini alýrken Atagün Kuruyemiþleri de tüm bu çeþitleri bünyesinde üreterek üretim açýðýnýn büyük oranda azalmasýný saðlýyor. "93 KÝÞÝYE ÝÞ ÝMKANI SUNUYO- RUZ" 1973 yýlýnda Osmancýk'ta doðan Ýþadamý Muharrem Atagün ticaret hayatýna küçük yaþlarda baþladý. Uzun yýllar baba mesleði olan lokanta iþletmeciliði yaptý yýlýna kadar yaptýðý lokanta iþini býrakarak kuruyemiþ üzerine iþ yeri kuran Atagün 5 yýl gibi kýsa bir zamanda üretim ve pazarlama tesisini kurdu yýlýnda kuruyemiþin yanýnda Coca Cola bölge bayiliðini de alarak iþ sahasýný geniþletti yýlýnda Çorum'da eksikliðini hissettiði bölgenin en büyük ve en modern üretim ve paketleme tesisini kurdu yýlýnda yatýrýmlarýna bir yenisini daha ekleyerek Atahan Park Tesislerini faaliyete geçirdi. Bugün bünyesinde 93 kiþiye iþ imkaný veren Muharrem Atagün yatýrýmlarýnýn artarak devam edeceðini dile getirdi. Osmancýk Gazetesi

18 18 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Ulukavakspor da denemeler devam ediyor Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Ulukavakspor da yeni sezon kadrosunu oluþturmak için denemeler devam ediyor. Siyah beyazlý takým günde çift idmanla yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürürken lig kadrosunun oluþturulmasý için yapýlan denemelerde Önceki akþam yapýlan çalýþmada sahanýn yarýsýnda minikler futbol oynarken diðer yarýsýnda Ulukavakspor çalýþýyor Ulukavakspor yarý Küçük soyunma odasýnda soyunmak zorunda olan Ulukavakspor antrenman saatinde ise 1 ve 2 nolu sahada devam eden spor merkezi çalýþmalarý nedeniyle antrenmanlarý yarý sahada yapmak zorunda kalýyor. ölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek Uluka- bir yandan yeni sezon kadrosunu oluþtur- Bvakspor mak, ekonomik katký saðlamak gibi çalýþmalarla uðraþýrken diðer yandan ise saha ve soyunma odasý sýkýntýsýyla boðuþuyor. Ulukavakspor da BAL kadrosu soyunma odasý olarak kulübün yýllardýr Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý altýndaki odasýný kullanmak zorunda kalýyor. Çok küçük olan bu odada fazla sayýdaki sporcunun soyunmasý büyük bir sýkýntý oluþturulor. Bu sorunu aþan Ulukavakspor bu kez sahaya çýktýðýnda ikinci sorunla karþý karþýya kalýyor. 1 ve 2 nolu sentetik çim sahalarda devam eden Ýl Spor Merkezleri çalýþmalarý nedeniyle Ulukavakspor çalýþmalarýný mecburen yarý sahada yapmak zorunda kalýyor. Futbolcu denemelerinin yapýldýðý siyah beyazlý takýmýn yarý sahada yaptýðý çift kalelerde fazla bir sonuç vermiyor. Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Ulukavakspor gerke saha içinde gerekse saha dýþýndaki bu sorunlarla uðraþmasý gerek yönetim gerekse teknik heyeti oldukça sýkýntýya sokuyor. orumspor Baþkaný Rumi Ispanak tan Ulukavaks- tatlý jesti. Siyah beyazlý takýmýn önceki akþam Çpor a 1 nolu sentetik çim sahada yaptýðý çalýþmayý ziyaret eden Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak siyah beyazlý kulübe zorlu lig yarýþýnda baþarýlar diledi. Ulukavakspor antrenörü Yusuf Aydemir de bu jestinden dolayý Ispanak a teþekkür etti ve zorlu yarýþta Çorum un desteðinin kendileri için çok önemli olduðunu belirtti. lukavakspor da de- süreci tüm hý- Uneme zýyla sürüyor. Siyah beyazlý takýmda dün gelen dört isimle birlikte çalýþmalara katýlan futbolcu sayýsý 28 e yükseldi. Antrenör Yusuf Aydemir, günde çift yapýlan çalýþmalarda futbolcularýn performansýný tesbit ederek yeni sezon kadrosunu oluþturmaya çalýþýyor. Ada Apart ta kampa giren ve çalýþmalar sonunda bir arada kalan Ulukavakspor sabahlarý düz koþu ve dayanýklýlýk hareketleri yaparken akþam ise 1 nolu sentetik çim sahada taktik çift kale maç yapýyor. Belirlenen isimler dýþýnda eksik mevkiler için önerilen ve denemeye gelen futbolcularla ilgili süreçte devam ediyor. 25 kiþilik bir kadro ile kampta bulunan Ulukavakspor da dün önerilen dört futbolcunun katýlýmý ile kadro 28 kiþiye yükseldi. Antrenör Yusuf Aydemir, takýmýn eksik mevkilerine yapacaklarý Þimþekler gurubu türübün liderleri Hüseyin Nalcý ile Þevket Reis Belediyespor lu futbolculara çift kale sonrasýnda tatlý ikramýnda bulundu ve baþarýlar dilediler eni sezon çalýþmalarý Ydoðrultusunda hazýrlýk maçlarýna devam eden Kýzýlcabölükspor Aydýnspor 1923 takýmýyla, Aydýn Adnan Menderes Stadý nda karþýlaþtý. Her iki takýmda geliþtirdiði ataklardan sonuç alamayýnca maç baþladýðý gibi 0-0 sona erdi. Mekik maça Asil Anadolu Medyasý Bursa da buluþuyor ASGD nin bugün Bursa da yapýlacak olan Genel Kurul toplantýsýnda ayrýca Sporda þiddeti önleme yasasý, spor basýnýn tribünlere yönelik etkisi, kulüpler medya-taraftar iliþkileri konulu bir seminer yapýlacak. Genel Kurul ve seminere Çorum dan sekiz kiþilik bir ekip katýlacak. nadolu Spor AGazetecileri Derneði, "Spor Basýný Bilgilendirme Projesi" kapsamýnda "Anadolu Medyasý Eðitim Semineri"düzenliyor. Bugün Saat 09.30'da Bursa Holiday Ýnn Hotel 'de baþlayacak olan seminerin konusunu; "Sporda Þiddeti Önleme Yasasý, Spor Basýnýnýn Kaan Güler, Çaðlayan Ýrece, Kerim Bölük, Semih Ceylan, Gökhan Demir, Oðuzhan Çeþmeli, Emre Berkan, Ýbrahim Kongur, Burak Gökbel, Baran Þimþek, Özkan Taþtemur 11'iyle çýktý. Aydýnspor 1923 kalede Ahmet, Uður, Erdi, Bayram, Hasan, Gürcan, Sefa, Sezer, Mehmet Murat, Berkay ve Gökhan 11 i ile baþladý. Maçta 5. dakikada Kýzýlcabölükspor ataðýnda kaleci Ahmet in kalesini terk ettiði pozisyonda Ýbrahim Kongur un aþýrtma vuruþunda gole giden topu Erdi son anda kornere çeldi. 18. dakikada soldan yapýlan ortada Bayram kafayla indirdi, Gökhan ýn sol çaprazdan þutunu kaleci Asil kornere çeldi. Ýkinci yarýda da iki ekip karþýlýklý ataklar geliþtirirken, skoru deðiþtirecek golü bulamadý. Ýki ekibinde zaman zaman maçýn kontrolünü eline aldýðý maçta, Kýzýlcabölükspor doksan dakika boyunca yine mücadeleci futbol ve iyi oyunuyla beðeni topladý. Mekik oynadýðý hazýrlýk maçlarýnda gösterdiði etkileyici futbolla lige hazýr olduðunu gösterdi. Haber Merkezi Ulukavakspor da önceki gün denemeye gelen dört futbolcu idman öncesi görülüyor takviyeler için arayýþlarýnýn devam ettiðini amaçlarýnýn en kýsa sürede lig Ç orum Belediyespor un önceki akþam yapýlan çalýþmasýna Þimþekler taraftar grubu takýma tatlý ikram etti ve yeni sezonda destek sözü verdi. Þimþekler Taraftar Grubu temsilcileri Hüseyin Nalcý ile Þevket Reis Belediyespor antrenmanýnda önce Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ardýndan da futbolculara tatlý ikramýnda bulundular. Nalcý ve Reis, Çorum u temsil eden her takýmýn yanýnda ve destekçisi olduklarýný bu amaçla yeni sezonda kapalý tribünde her zaman Belediyespor a destek vereceklerini ve Tribünlere Yönelik Etkisi, Kulüpler-Medya- Taraftar Ýliþkileri ile Ulusal ve Uluslararasý Oyun kurallarýndaki Deðiþiklikler" oluþturuyor. Etkinliðin ilk oturumunda Eskiþehir Cumhuriyet Baþsavcývekili Celalettin Karanfil, Bursaspor Yöneticisi Prof.Dr. Nihat Sapan ve Teknik Direktör Niyazi Aþýr konuþmacý olarak yer alýrken, ikinci oturumda Süper Lig hakemi Suat Arslanboða, Gazeteci Yazar Necati Kartal ve kadrosunu oluþturarak çalýþmalarý o kadro ile sürdürmek olduðunu söyledi. Ulukavakspor bugün Merzifon da Merzifonspor ile oynayacaðý maçta denenmele gelen futbolularla ilgili olarak kararýn verilmesi bekleniyor. Antrenör Yusuf Aydemir, bu maçýn futbolcularýn performansýný ve yeteneklerini görmeleri ÇGD Bursa Þube Baþkaný Yüksel BaysaL konuþacak. Seminere çok sayýda kentten 120 gazeteci katýlým gösterirken, etkinlik kapsamýnda ASGD 10.Olaðan Genel Kurulu da gerçekleþtirilecek. Basýn Ýlan Kurumu'nun da paydaþý olduðu proje ile ilgili olarak bilgi veren ASGD Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan, "Ülkemizde spor alanlarýnda görülen þiddet olaylarýnýn önemli bir kaynaðý olarak medya gösterilmekte, kamuoyunda spor ve þiddet medya ile birlikte anýlmakta ve medyanýn sporda þiddeti körüklediði düþünülmektedir sayýlý "Spor'da Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun"un hazýrlanmasýna giden süreçte önemli bir rol oynayan Meclis Araþtýrma Komisyonu Raporunda da medya ve þiddet iliþkisinin önemli bir rol oynamasý bu algýnýn sadece kamuoyu ile sýnýrlý olmadýðýný gösterir niteliktedir. Þiddet olaylarýnýn açýsýndan son derece yararlý olacaðýný söyledi. Harun AKKAYA Ýlk prova bugün Merzifonspor ile lukavakspor yeni sezon öncesi ilk hazýrlýk ma- bugün Merzifonspor ile karþýlaþacak. Si- Uçýnda yah beyazlý takým bugün saat de Merzifon da oynayacaðý hazýrlýk maçýnda kadrosunda denenmeye gelen futbolcularý görme imkaný bulacak. baþarýlý olmasý için ellerinden gelen katkýyý yapacaklarýný söylediler. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ise tatlý için teþekkür etti ve en önemli olanýnda þehrin takýmýna sahip çýkýlmasý olduðunu söyledi. Ýncedal, bir takýmýn baþarýya ulaþmasý için taraftar desteðinin öneminin çok büyük olduðunu belirterek Þimþekler taraftar grubuna verecekleri destekten dolayý þimdiden teþekkür etti. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal a da baþarýlar dilendi mevcut yasaya raðmen yaþanmasý, sorunun yalnýzca kolluk tedbirleri ile çözümlenemeyeceði ve çok yönlü olarak ele alýnmasý gerektiðini ortaya koymuþtur. Bu noktadan hareketle sporda þiddet ve medya iliþkisinin ele alýnmasýnda spor medyasý çalýþanlarýnýn da farklý bir ufuk ve perspektif kazandýrýlmalarý gereðinden hareketle Spor Basýný Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmesine karar verdik. Ýlk ayaðýný da Bursa'da gerçekleþtiriyoruz.deva mý da Anadolu'nun diðer kentlerinde gelecek" Halil ÖZTÜRK

19 ÞOK FÝYAT Þantiye Þefi mi Arýyorsunuz? LPG Sorumlu Müdürü mü Arýyorsunuz? Mür. Tel: (Ç.HAK:2444) KÝRALIK DEPO Gýda Toptancýlar Sitesi nde 900 m2 kapalý alan 100 m2 açýk yükleme rampa alaný olan depo (Ç.HAK:2442) sahibinden kiralýktýr SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve 461 m2 iki ayrý dükkan (Ç.HAK:2464) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO dan almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Tunahan ÇAÐLAN Celal oðlu 1988 Çorum / Sungurlu Doðumlu (Ç.HAK:2462) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi nden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Halil ULUSAL Ali oðlu 1985 Yozgat Sorgun Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:2462) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO dan almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gazi YAKAR Cafer oðlu 01/8/1994 Ýzmir Konak Doðumlu (Ç.HAK:2461) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO dan almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sezgin CENGÝZ Sezai oðlu 18/12/1987 Ýstanbul Kadýköy Doðumlu (Ç.HAK:2460) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 'Buzlu meydan okuma öldürebilir' Dr. Türkmen bir kova buzlu su eyleminin sebep olacaðý tehlikeye dikkat çekti. ALS hastalarý için baþlatýlan Ice Bucket Challenge yani 'Bir kova buzlu su' eylemi git gide yayýlýyor ancak bu sosyal farkýndalýk kampanyasý 'öldürebilir'. Ýç hastalýklarý uzmaný Dr. Engin Türkmen, yerli yabancý birçok ünlü sanatçý, iþ adamýnýn da katýldýðý kampanyanýn özellikle kalp, tansiyon, böbrek yetmezliði, epilepsi gibi kronik hastalar ve hamileler için son derece tehlikeli olduðunu ve ölüme kadar giden ciddi sorunlara sebep olabileceðini söyledi. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Engin Türkmen ALS hastalýðýna karþý baþlatýlan kampanyanýn amacý çok anlamlý ve etkili. Ancak, bir kova buzlu suyun baþýndan aþaðýya dökülmesi hiçbir þikayeti olmayan saðlýklý bireylerde bile ani kalp durmasýna sebep olarak inhibisyon ölümlerine yol açabilir. Kalp, tansiyon gibi kronik hastalýðý olan kiþiler ise bu eylemden kesinlikle uzak durmalý uyarýsýnda bulundu. ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Deneyimli Kaynakçýlar, Makina Ressamý, Deneyimli Makine Boyacýsý LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2447) (Ç.HAK:2441) ELEMAN ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda pompacý olarak çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Petrol Adres: Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý No: 207 Ýskilip Kavþaðý Yaný Tel: (Ç.HAK:2406) DEVREN SATILIK BAYAN GÝYÝM MAÐAZASI Gazi Caddesine yakýn halen faal durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2409) FAX CEP TEL : ELEMAN ARANIYOR Muhasebe servisinde çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. SIRIMSI ÇANTA-KIRTASÝYE Alaybey Sokak No: (Ç.HAK:2453) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere üniversite mezunu yaþlarýnda barkot programý bilen eleman alýnacaktýr. Doðanlar Av Malzemeleri ve Tarým Aletleri San. Tic. Ltd.Þti. Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A-B-C ÇORUM (Ç.HAK:2455) ELEMAN ARANIYOR Boyahanede çalýþtýrýlmak üzere zýmpara, astar atabilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2458) Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2459) Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:2451) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2338) CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SATILIK RUHSATLI TABANCA Sahibinden satýlýk sýfýr ayarýnda çok temiz ruhsatlý CZ-75 (Çek 16) (Ç.HAK:2449) ELEMAN ARANIYOR Kömürcüler Grup bünyesinde PVC kapý pencere imalat ve montaj ustalarý alýnacaktýr. Mür.: Karakeçili Mah. 4. Karakeçili (Ç.HAK:2445) Bayan Eleman Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: tabanca satýlýktýr. Mür. Tel: Sk. No: 7 ÇORUM (Ç.HAK:2427) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D ELEMANLAR ALINACAKTIR Þeker Fabrikasý nda kampanya döneminde çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2420) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Satýlýk Villa Arsasý (Ç.HAK:2436) Çavdar Sitesi karþýsýnda villa arsasý Ada: 3036, Parsel: 16, 856 m2 Fiyatý: TL DEVREN SATILIK CÝROSU YÜKSEK ÝNTERNET KAFE Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet (Ç.HAK:2447) Caddesi nde Tel: DEVREN SATILIK LOKANTA Aþaðý Sanayi de devren satýlýk lokanta model Kia Pregio sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Tel: Yazý Çarþý Mevkii Anatolia

20 Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþ müsabakalarýnda 2014 yýlýnýn Kýrkpýnar Baþpehlivaný Fatih Atlý ve finaldeki rakibi Ýsmail Balaban da katýlacak. Belediyespor ilk kez taraftarýnýn önünde Kýrmýzý Siyahlý takým yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Tokatspor ile özel maçta karþýlaþacak. Maç öncesi tek etkinlik ise PAZARTESÝ 14 TEMMUZ 2014 saat de lojmanda kurban kesimi olacak. Kýlýçcýoðlu nda ilk çalýþma orum Belediyespor Çsezonu yarýn açýyor.. Kýrmýzý Siyahlý takým yarýn sade bir törenle sezona merhaba diyecek ardýndan da hazýrlýk maçýnda Tokatspor ile karþýlaþacak. Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram sade bir tören yapacaklarýný takýmýn saat de tesisde dua edilip kurban kesiminin ardýndan lojmanda kalacaðýný ve saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na geçerek burada hazýrlýk maçýnda Tokatspor ile karþýlaþacaðýný söyledi. Özbayram, hazýrlýk maçýna tüm Çorumlu futbol severleri davet etti. Çorum Belediyespor Tokatspor maçý ile ilk kez taraftarýnýn önüne çýkacak. Nevþehir kampýnda beþ hazýrlýk maçý yapan kýrmýzý siyahlý takým tara ftarý önünde ilk maçýna yarýn çýkacak. Nevþehir kampýnda karþýlaþtýðý maçlarda iki maðlubiyet üç galibiyet alan Çorum Belediyespor yarýn oynayacaðý Tokatspor ile yaptýðý hazýrlýk maçýný 3-1 kazanmýþtý. Ýki takýmda bu hazýrlýk maçýnda lig öncesi son eksiklerini görme fýrsatý bulacaklar. Balaban, Atlý'dan Kýrkpýnar'ýn rövanþýný almak için güreþecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl yapýlan Yaðlý güreþlere Kýrkpýnar baþpehlivanlarýnýn büyük ilgi gösterdiðini, bu yýl da Çorum güreþlerinin çok heyecanlý geçeceðine inandýðýný söyledi. Çorum Belediyesi olarak ata sporu olan güreþe gereken önemi ve desteði fazlasýyla verdiklerinin altýný çizen Külcü, "Çorum güreþi ve güreþçileri Tük güreþinde ayrý bir yere sahiptir. Türkiye, Avrupa, Dünya, Olimpiyat þampiyonu birçok güreþçi Çorum'dan yetiþmiþ ve tüm dünyaya mal olmuþtur. Bu topraklardan nice þampiyonlar çýkmýþtýr." Güreþlerin Türkiye Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþ Yönetmeliði esaslarýna uygun olarak gerçekleþtirileceðinin altýný çizen Baþkan Külcü, Çorum'a gelecek olan Kýrkpýnar Baþpehlivanlarýnýn 2014 yýlý baþpehlivaný Fatih Atlý, 2013 yýlý baþpehlivaný ve 2014 yýlý fina- Buyrun Çorum Er meydanýna orum Belediyesi Çorum Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzehlenen listi Ýsmail Balaban, Çtarafýndan her yýl yýlý baþpehlivaný Mehmet Ye- Yaðlý Güreþler bugün saat da Nazmi Avluca sahasýnda geleneksel olarak düzenlenen Yaðlý Güreþ baþlayacak. Deðiþik boþlarda 500 civarýnda pehlivanýn þilyeþil, yýlý baþpehlivaný Recep Müsabakalarý bugün. mücadele edeceði yaðlý güreþlerde bu yýlýn kýrkpýnar Çok sayýda baþpehlivanýn katýlacaðý anlamda bu maçýn rövanþýna çýkacaklar. pehlivaný Osman baþpehlivaný Fatih Atlý ile finalde yendiði Ýsmail Balaban bir Kara, 2006 yýlý baþ- Aynur, Bayram Ertan, Abdullah Güngör, Serhat Balcý, Salih Erinç, Hamza Köseoðlu, Þükrü Kazan ve Türkiye'nin yakýndan tanýdýðý 30'a yakýn baþpehlivanýn Çorumlu güreþseverlerin karþýsýna çýkacaklarýný dile getirdi. Halil ÖZTÜRK Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda maçlarýný oynayacaðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda ilk çalýþmasýný yaptý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal taktik aðýrlýklý çift kalede futbolculara isabetli pas ve gol vuruþlarý konusunda sýk sýk uyarýlarda bulundu. eni sezon hazýrlýkla- sürdüren Çorum Yrýný Belediyespor, maçlarýný oynayacaðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda ilk çalýþmasýný yaptý. Nazmi Avluca sahasýnda bugün yapýlacak güreþler nedeniyle önceki akþam antrenmaný Kýlýçcýoðlu na alan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal taktik aðýrlýklý çalýþmaya devam etti. Antrenmana adele aðrýlarý bulunan Sefa Akýn Baþýbüyük, Eray ve Mehmet Akif, ile ameliyat olan Osman Kaç ta çalýþmada yer almadý. Fatih ise yorgunluðu nedehiyle çift kalede yer almadý. Çift kalede turuncu takým Utku, Osman Bodur, Murathan, Nedim, Ýmam, Furkan, Turgay, Akýn, Buðraþ, Kývanç ve Ender den oluþurken yeþil takým ise Muhammet, Yunus Emre, Sefa, Emre Biçer, Onur, Bilal, Oðuzhan, Okan, Ali, Burak ve Emre den oluþtu. Çift kale sýrasýnda sýk sýk futbolculara uyarýlarda bulunan Ýncedal, bir pozisyonda kaleci ile baþbaþa kalan Buðra yumuþak bir vuruþ yaptý ve kaleci topu rahatlýkla kontrol edince futbolcularýndan kaleyi görünce gol vuruþunu sert yapmalarýý istedi. Hata yapanlarý uyardý, istediklerini yapanlarý ise tebrik ederek örnekler gösterdi. Oldukça yüksek tempoda geçen çift kalede futbolcularýn istekli olmasý dikkat çekti. Halil ÖZTÜRK Zemin yine sýkýntýlý Mustafa Özbayram Ýncedal darbukatör Gökhan ile tanýþtý... orum spor camiasý- yakýndan tanýdð- Çnýn ðý Darbukatör Gökhan Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal ile tanýþtý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yaptýðý ilk çalýþmaya gelen Gökhan, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile tanýþtý. Bu kez yanýnda darbukasý bulunmayan Gökhan, önümüzdeki çalýþmaya darbukasý ile gelip Ýncedal a bir konser verecek daha sonrada onunla yemek yiyecek. Ýkili önceki gün yapýlan tanýþma sonunda bu konuda anlaþtýlar. Belediyesporlu Futbolculardan Als Kampanyasýna Destek orum Belediyesporlu futbolcular da ÇDünya ve Türkiye genelinde ALS hastalýðýna dikkat çekmek için baþlatýlan baþdan aþaðý bir kova buzlu su dökme kampanyasýna katýldýlar. Önceki akþam Belediyespor tesislerinde Eray'ýn baþlattýðý ve kaleci Utku'ya meydan okuduðu kampanyaya destek çaðrýsýný kabul eden Utku arkadaþlarý tarafýndan dökülen bir kova buzlu su ile görevini yerine getirdi. Buzlu su dökülmeden önce baþarýlý kaleci de takým arkadaþlarý M. Akif Tatlý, Buðra Erdoðan ve Coþkun hocaya meydan okudu. Bir kova buzlu suyun dökülmesi anýnda Utku'nun çýkardýðý sesler izleyen futbolcularý TÜFAD Genel Kurul u bugün Bugün saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu nda yapýlacak olan Genel Kurul öncesinde mevcut yönetim Remzi Karahan baþkanlýðýnda yola devam kararý aldý. Baþka aday çýkýp çýkmayacaðý bugünki toplantýda belli olacak. ürkiye Futbol Antrenörleri TDerneði (TÜFAD) ýn Olaðan Genel Kurulu bugün saat da Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu nda yapýlacak. Genel Kurul öncesinde mevcut baþkan Nihat Armutçu yeniden aday olmayacaðýný açýklamýþtý. Önceki gün yönetim kurulu kendi arasýnda yaptýðý toplantýda genel kurulda Remzi Karahan baþkanlýðýnda bir yönetim oluþturulmasýnda anlaþma saðlamýþtý. Bugün yapýlacak genel kurulda çoðunluðun saðlanabilmesi için 110 kayýtlý üyenin 56 sýnýn Genel Kurul a katýlmasý gerekiyor. Çoðunluk saðlanmasý halinde üç yýllýk faaliyet raporu, gelir gider bütçesi, denetim kurulu raporu, tahmini bütçe, Genel Merkez delegeleri ve yeni yönetim ile denetim kurulu üyelikleri için seçim yapýlacak. Genel Kurul da Remzi Karahan dýþýnda baþka bir aday çýkmasý halinde çift listeli seçime gidilecek. Remzi Karahan r. Turhan Kýlýçcýoðlu DStadý zemini bu yýlda sýkýntýlý görülüyor. Zeminde bu yaz erken baþlanan yenileme çalýþmalarýnýn ardýndan önceki gün ilk kez antrenmana çýkan Çorum Belediyespor zeminin belli bölümlerindeki sýkýntýlarla karþýlaþtý. Zeminde özellikle ceza sahasý çizgilerinin bulunduðu alanda yapýlan yenileme çalýþmalarýnýn ardýndan çimlerin henüz tam çýkmadýðý ve bu alanlarýn düþük olduðu gözlendi. Yaz aylarýndaki bu hali ile iyi bir görüntü vermeyen zeminin aðýr kýþ þartlarýnda geçtiðimiz sezonki gibi balçýða dönmesinden korkuluyor. Harun AKKAYA

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı