70 okul müdürünün görevi sona erdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "70 okul müdürünün görevi sona erdi"

Transkript

1 Hizmet-Ýþ te temsilci Köroðlu Hizmet-Ýþ Çorum Temsilciliði'ne Mustafa Köroðlu atanacak. * HABERÝ 7 DE Davutoðlu ile yeni Türkiye inþa edilecek Salim Uslu, Olay TV ekranlarýnda 'Editör' programýnda Umut Albayrak'ýn gündeme dair sorularýný cevaplandýrdý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun AK Parti Genel Baþkan Adayý seçilmesinin ardýndan Olay TV ekranlarýnda 'Editör' programýnda Umut Albayrak'ýn gündeme dair sorularýný cevaplandýrdý. * HABERÝ 3 DE Uslu yu Bakan olarak görmek istiyoruz Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn katýlýmýyla AK Partiye geçen Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Belediye Meclis Üyesi Murat Çuhadar AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ett. *HABERÝ 14 DE ÇORUM 23 AÐUSTOS 2014 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2326) 70 okul müdürünün görevi sona erdi Mustafa Demirer Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan yasa tasarýsý eðitim camiasýnda þok etkisi yaptý. Okul Aile Birlikleri, öðretmenler ve Milli Eðitim Müdürü'nün yaptýðý yeni deðerlendirme sistemiyle Çorum'da 170 okul müdüründen 100'ü yerini korurken, dün itibariyle 70 okul müdürünün idarecilik görevi sona erdi. Bazý eðitim sendikalarý tasarýya tepki gösterdi. Türk Eðitim Sen, MEM Hizmet Binasý önünde kararý protesto ederken, Eðitim Sen ve Eðitim-iþ Sendikasý eleþtirilerini dile getirdi. MEB'in yasa tasarýsý 75 puan ve üzeri okul müdürlerinin ya yerinde kalmasýný ya da branþýna uygun istediði okula atanmasýný öngörüyor. 28 Aðustos 2014 tarihinden sonra daha önce sýnava girip müdürlük hakký kazanan ancak atanamayan eðitim yöneticileri münhal yerlerin üç katý kadar çaðrýlýp mülâkata tabi tutulacak. Þayet halen münhal müdürlük kalýrsa, muhtemelen Eylül ayý içinde boþ olan okullara 8 yýllýk öðretmenlerden idareci atamasý yapýlabilecek. Atlas'tan Külcü'ye maganda suçlamasý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yönelik eleþtirilerde bulundu. Külcü'yü sokak aðzýyla konuþmak ve maganda olmakla suçlayan Atlas, bundan sonra belediyede kiþiye özel yapýlacak her türlü çalýþmayý yargýya taþýyacaklarýný açýkladý. -* HABERÝ 2 DE ÇOPKOME den KOBÝ lere duyuru Avrupa Birliði programlarýndan biri olan COSME tarafýndan, KOBÝ ler ve giriþimcilere yönelik Küme Mükemmeliyet Programý çaðrýsý yapýldý. * HABERÝ 14 DE Ahþaba deðer katýyor- Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan Çorum da ilk kez açýlan Ahþap Oymacýlýk Kursu devam ediyor. Kurs programý hakkýnda bilgi veren Usta Öðretici Ertuðrul Nuri Gökþen, Ahþap malzemeyi oyarak estetik bir görünüm ve deðer kazandýrýyoruz diye konuþtu. * HABERÝ 11 DE Çorum belediyesi umuma açýk tuvaletlerde kapsamlý bir modernizasyon baþlattý. Umuma açýk tuvaletler otel konforunda olacak Temizlikte bir marka haline gelen Çorum da, umuma açýk tuvaletlerin bakýma alýndýðý bildirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, þehrin dört bir yanýndaki umuma açýk tuvaletleri bakým ve onarýma aldý. Tuvaletlerin standartlarýný yükseltmeyi planlayan belediye, vatandaþlarýn daha temiz ve saðlýklý tuvaletlere kavuþmasý için harekete geçti. * HABERÝ 3 DE Basýn açýklamasýný Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yaptý. MEB yandaþ yetiþtirme kurumu oldu Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan yasa tasarýsý ile idarecilikte dört yýllýk süreyi tamamlayan okul müdürlerinin yerleri deðiþtirildi. Tasarýya bazý eðitim sendikalarý tepki gösterdi. * HABERÝ 2 DE Eðitim sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk 'Tasfiyeye izin vermeyeceðiz' Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, düzenlediði basýn toplantýsýnda, okul idarecilerine yönelik yapýlan puanlamalarý eleþtirdi. Yapýlan puanlamalarýn siyasi kadrolaþma olduðunu iddia eden Öztürk, "Tasfiyeye ve kadrolaþmaya izin vermeyeceðiz." * HABERÝ 14 DE Yönetici kýyýmýna sessiz kalmayýz Eðitim-Ýþ, yönetici kyýmýna sessiz kalmayacaklarýný açýkladý. Ýktidar partisinin sevk ve idaresi altýnda bulunan Milli Eðitim Bakanlýðý nýn yýllardýr yandaþlarýna göre kayýrmacý bir sistem oluþturabilmek için hiç durmadan düzenleme yaptýðý belirtildi. * HABERÝ 2 DE

2 2 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS 2014 Atlas'tan Külcü'ye maganda suçlamasý Erol Taþkan HP Ýl Baþkaný Cen- Atlas, düzenledi- Cgiz ði basýn toplantýsýnda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yönelik eleþtirilerde bulundu. Külcü'yü sokak aðzýyla konuþmak ve maganda olmakla suçlayan Atlas, bundan sonra belediyede kiþiye özel yapýlacak her türlü çalýþmayý yargýya taþýyacaklarýný açýkladý. Çorum Belediye Meclisi'nde görev yapan CHP'li Belediye meclis Yüksel Basar ðitim-ýþ, yönetici Ekyýmýna sessiz kalmayacaklarýný açýkladý. Ýktidar partisinin sevk ve idaresi altýnda bulunan Milli Eðitim Bakanlýðý nýn yýllardýr yandaþlarýna göre kayýrmacý bir sistem oluþturabilmek için hiç durmadan düzenleme yaptýðý belirtilen açýklamada, þu görüþlere yer verildi; Bilindiði gibi, TBMM Genel Kurulu'nda 1/3/2014 tarihinde kabul edilen Milli Eðitim Temel Kanunu Ýle Bazý Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, 4 yýl görev süresini dolduran tüm okul yöneticilerinin görevden alýnmasýný öngörmekteydi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn çýkardýðý yönetici atama yönetmeliði çerçevesinde Okul Müdürü atamalarýnýn sonuçlarý bugün itibarý ile açýklanmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý sýnav kazanarak göreve gelen tüm okul müdürlerini üyelerinin tüm Çorum'un emrinde ve hizmetinde olduðuna vurgu yapan Atlas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün, CHP'li Meclis görevden almýþ görünmektedir. Görevden alýnan okul müdürlerinin yerine yandaþ sendika üyesi öðretmenlerin müdür olarak atanmasý amaçlanmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, AKP zihniyetinde olmayan müdürlerin kýyýmýný gerçekleþtirmiþ, hukuksuz uygulamalarýna bir yenisini daha eklemiþtir. On binlerce yöneticinin görevinden alýnmasý okullarýn açýlmasý ile birlikte kaos yaþanmasýna neden olacak, kariyer ve liyakat gözetmeksizin yapýlan atamalar okullarýmýzda iþ barýþýný bozacak ve eðitimin niteliðini daha da düþürecektir. Ýktidar partisinin sevk ve idaresi altýnda bulunan Milli Eðitim Üyeleri'nin sorularýna ters cevaplar verdiðini, öðrencisini azarlar tarzdaki bir ilkokul öðretmeni profili çizdiðini ifade etti. "Tutarsýz ve pervasýz konuþmalara þahit olduk." diyen Atlas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye sayýn demeyeceðini, Külcü'nün despot, magandaca, külhanbeyi gibi, kabadayýca ve sokak aðzýyla cevap verdiðini söyledi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, bazý meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin yer aldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Atlas, Gazi Caddesi'nde otopark CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü eleþtirdi. Toplantýya parti yöneticileri katýldý. CHP de gündemle ilgili deðerlendirme yapýldý. Bakanlýðý, yýllardýr yandaþlarýna göre kayýrmacý bir sistem oluþturabilmek hiç durmadan düzenleme yapmaktadýr. Söz konusu durum da eðitim kurumlarýna yandaþ yönetici atama hevesinin güncel örneðidir. Artýk atamalarda liyakat ölçütü askýya alýnmýþ, tek ölçü yöneticinin AKP'ye baðlýlýk derecesi ile AKP'nin yerelleþtirmeci ve özelleþtirmeci politikalarýna hizmet edecek olmasý haline gelmiþtir. Yýllarca okullarýný baþarý ile yönetmiþ yöneticilerin, öðretmenlerinden, öðrenci temsilcilerinden, velilerden yüksek puan almalarýna raðmen, bu puanlarýn Milli Eðitim yöneticilerinin verdiði puanlarýn dörtte birini bile bulmamasý, iktidarýn býrakýn kadrolaþmayý kendisine tamamen ve kayýtsýz þartsýz biat etmiþ yönetici aradýðýný göstermektedir. Hedef çok açýktýr. Hedef, kamusal temel ihalesinin Belediyespor'a verilmesi baþta olmak üzere, Çorum'a zarar verdiðini düþündükleri her konuyu yargýya taþýyacaklarýný ve yargýnýn kararýna saygýlý olacaklarýný sözlerine ekledi. Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'yü kýnadýðýný da dile getiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, konuþmalarýna þöyle devam etti; "Belediye Baþkaný'nýn cevabýný vermek zorunda olduðu sorular var. Ben de buradan soruyorum; iftar yemeklerinin maliyeti nedir? Bunlarý cebinizden mi veriyorsunuz yoksa tüyü bitmedik yetimin hakký bulunan belediye bütçesinden mi karþýlýyorsunuz? Belediye'nin borcu ne kadar? Otopark ihalesini Belediyespor'a verirken, þartnameyi veren görevliyi belediyede bulundurdunuz mu? Þartname almak isteyenlere zorluk çýkardýnýz mý? Otopark baþta olmak üzere Çorum kamuoyunun zararýna olan her iþi, CHP olarak bu saatten sonra yargýya taþýyacaðýz. ÝHL yapýmýný belediye üstlendi. Orada din adamlarý yetiþecek. Ýnancýmýza göre faiz alan da veren de haramzadedir. Faizli bir parayla ÝHLyapmaktan dolayý gönlünüz rahat mý? Çorum'daki barýþ ve huzura topyekün CHPolarak katkýmýz devam edecektir. Oy versin ya da vermesin, yaþantýsý ne olursa olsun, herkes baþýmýzýn tacýdýr. Hiçbir konuda þaibesi olmayan meclis üyelerimizin tümü, Çorumlu'nun emrindedir. Topla 5 bin kiþiyi senin mahallende de iftar vereyim diyen belediye baþkaný þehrimizi bölmek, nifak tohumlarý atmak istiyor. Külcü'ye bu nifak tohumlarýný ektirmeyeceðiz. Her hizmetin yanýndayýz, ancak kiþilere özel uygulamalara, yolsuzluklara izin vermeyip yargýya taþýyacaðýz. Kulüpler bizim elbette ancak ayak oyunlarý ile yardým yapýlmasýna müsaade etmeyeceðiz." Yönetici kýyýmýna sessiz kalmayýz bir insan hakký olan eðitimi, paydaþ, katýlýmcýlýk ve yönetiþim adý altýnda yerellere ve ardýndan þirketlere hizmet alým yoluyla peþkeþ çekmektir. Bu açýdan bakýldýðýnda ise hedef klasik kadrolaþma hedefini çoktan aþmýþtýr. Genel hedef eðitimin, GATS kapsamýnda hýzla piyasaya açýlmasýný saðlamak, yerelleþme ve özelleþtirme politikasýna en iyi hizmeti sunabilecek CEO'larý görevlendirmektir. Sonuç olarak eðitim yöneticilerinin belirlenmesi ve deðerlendirilmesi sürecinde siyasi referanslar deðil, liyakat ilkesi temel alýnmalýdýr. Hukuk büromuz, söz konusu yönetmeliðin yayýmlanmasýndan sonra gerekli hazýrlýklarýný tamamlayarak yöneticilik için yeterli puan alamayan üyelerimize yönelik dava dilekçesi hazýrlamýþtýr. Eðitim-Ýþ olarak, bu haksýz ve hukuksuz uygulamaya karþý gerekli demokratik ve meþru mücadelemizi sürdüreceðiz. MEB yandaþ yetiþtirme kurumu oldu Gülesin Aðbal Demirer ürk Eðitim Sen yö- Milli Eði- Tneticileri tim Müdürlüðü Hizmet Binasý önünde protesto eylemi yaptý. Eyleme Türk Büro Sen Baþkaný Sami Çam da destek verdi. Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan yasa tasarýsý ile idarecilikte dört yýllýk süreyi tamamlayan eðitim yöneticilerinin Ek 1 Formu adý altýnda deðerlendirme sürecinin 15 Aðustos 2014 tarihinde sona erdiðini, deðerlendirme sonuçlarýnýn da ilan edildiðini hatýrlattý. Yasa tasarýsýný tamamen tasfiye yasasý olarak nitelindiren Aydýn, Türk Milli Eðitimini tamamen geriye götürecek tasarýnýn eðitimde torpili, adam kayýrmalarý, yandaþlýðý, ideolojik ve siyasi yapýlanmalarý hakim kýlacaðýný her platformda dile getirdiklerini belirtti. Aydýn, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; Ýnsan hakký ihlalleriyle dolu olan bu yasa tasarýsý ile; kazanýlmýþ haklar budanmaktadýr. Bu yasa tasarýsý ve bu deðerlendirmeler ehliyetin, liyakatin, bilginin, tecrübenin deðil; AKP iktidarýnýn adamý olmanýn temel kýstas yapýlmasýna yol açmýþtýr. Sinen, korkan, itiraz edemeyen, bir köþede kendisine çizilen kaderi bekleyen, haksýzlýklar karþýsýnda sesini yükseltemeyen 'köleler' eðitimin her kademesinde filizlenecektir. Þunu herkes bilsin ki; bu tasarýyý hazýrlayanlar, tebeþir tozu yutmamýþtýr, öðretmenlik mesleðinin çilesini bilmemektedir, eðitim camiasýnýn nasýl yönetileceðinden bihaberdir. Dostlar alýþveriþte görsün anlayýþý ile çýkardýklarý Ek 1 deðerlendirme formu tamamen yöneticinin tutum ve davranýþlarýný ölçmeye yöneliktir. Ancak deðerlendirme formunda yer alan sorulara verilen cevaplarýn mutlak surette bir gerekçesinin olmasý gerekmektedir. Okul müdürlerimiz, deðerlendirme sürecinde tamamen hakkaniyetten uzak, haksýz ve hukuksuz uygulamalar neticesinde maðdur olmuþlardýr. Çünkü mesai arkadaþlarýndan tam puan aldýðý halde; bir okul müdürüne yeni atanmýþ þube müdürleri ve ilçe milli eðitim müdürü tarafýndan altý aylýk çalýþma süresini dahi doldurmadan deðerlendirme fýrsatý verenler, ayarýný bozduðunuz bu kantarýn, gün gelip sizi de tartacaðýný unutmayýn Türk Eðitim-Sen olarak; bu maðduriyete sebep olan kiþiler hakkýnda suç duyurusunda bulunacaðýmýzý buradan ilan ediyoruz. Bugün itibariyle eðitim kurumlarýnýn hafýzalarý silinmiþ; Milli Eðitim Bakanlýðý yandaþ yetiþtirme kurumu haline gelmiþtir. Eðitimciler kendilerine yapýlan zulümleri unutmayacaktýr. Eðitim; atýnýzý istediðiniz gibi oynatacaðýnýz bir alan deðildir. Eðitim; bilgi ve tecrübenin birlikte harmanlandýðý, hak edenin makamlara getirildiði, korkunun ve zulmün deðil doðrularý söyleme cesaretine sahip insanlarýn olmasý gereken bir alandýr. Daha önceki açýklamalarýmýzda söylediðimiz gibi, okul müdürlerinin kaderi mesai arkadaþlarýndan tam puan almalarýna raðmen þube müdürlerinin vereceði puanlarla belirlenmiþtir. Milli Eðitim Müdürüne ve Sayýn valimize bildirdiðimiz, günlerdir dile getirdiðimiz endiþelerimizde ve tedirginliðimizde keþke haklý çýkmasaydýk. Keþke bir kere de yanýlan biz olsaydýk. Okul müdürlerimizi tanýmayan, tanýyacak süre kadar bir zaman dilimi bile sunmayan bu deðerlendirme süreci tamamen haksýzlýklara sebebiyet vermiþtir. Sýrf kendileri gibi düþünmeyen idarecilerimiz yok sayýlmýþtýr. Bir takým yerlerden gelen direktiflerle yapý- Basýn açýklamasýný Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yaptý. lan deðerlendirmeler ilimizde ve tüm Türkiye'de kaosa ve maðduriyetlere neden olmuþtur. Listeler yandaþ sendikada ve AKP teþkilatlarýnda oluþturulmuþtur. Görüldüðü üzere ilimizde dört yýllýk hizmet süresini tamamlayan yüz yetmiþ bir okul müdüründen Türk Eðitim-Sen üyesi sadece 19 kiþi baþarýlý sayýlmýþ geride kalan 32 arkadaþýmýz ise maðdur edilmiþtir. Yandaþ sendikanýn 62 üyesi baþarýlý sayýlmýþ, usulen sadece 12 kiþi baþarýsýz sayýlmýþtýr. Netice itibariyle yandaþ olmayan okul müdürlerine yaþama hakký tanýnmamýþtýr. Onurlu ve dik duruþundan taviz vermeyen üyelerimiz kýyýma uðramýþtýr. Þimdi soruyorum; siyasi tercihlerinizden dolayý takýndýðýnýz bu tavýr sizi öteki tarafta kurtaracak mý? Her þey ile gelin ama bana kul hakkýyla gelmeyin diyen Rabbimin huzurunda ne yapacaksýnýz? Ýncelemelerimizde okulundan tam puan alamayan nice okul müdürünü hangi gerekçelerle kurtardýnýz? Nasýl oluyor da okul - aile birliðinden, okulundan tam puan alan idarecilerimize, komik puanlar verirsiniz? Kalite Güvence Sistemini uygulayan pilot okullar arasýnda ilimizi birincilikle temsil eden, AB uzmanlarýnýn deðerlendirmelerinde baþarýlý olarak seçilen okul idarecilerine ve gayretleri ile ön plana çýkmýþ, okulundan da tam puan almýþ idarecilerimize bu deðerlendirmelerde bulunurken hiç mi vicdanýnýz sýzlamadý? Okullara yaptýðýnýz 5 dakikalýk ziyaretlerle mi bu kanýya vardýnýz? Bu mu sizin adaletiniz? Bu mu sizin ahlak anlayýþýnýz? Yazýklar olsun. Bizzat tanýdýðýmýz, emeklerine þahit olduðumuz, yýllarýn tecrübesine sahip, okulunu baþarý ile yöneten, eðitim ve öðretime katký saðlayan müdürlerimizin objektiflikten uzak bir deðerlendirmeye tabi tutulmalarý, verilen komik puanlar kabul edilebilir deðildir. Bu tasarý ile Türkiye'de tarihi görülmemiþ gerginliklerin fitili ateþlenmiþtir. Herkes emin olmalýdýr ki; biz eðitimciler gerginlik ise gerginlik, eylem ise eylem, üzerimize düþen her þeyi sonuna kadar yapacaðýz. Bu tasarýyý bize reva görenleri ve bu tasarý ile doðan haksýz ve hukuksuz uygulamalara neden olan herkesi Cenabý Allah'ýn adaletine havale ediyoruz. Unutulmasýn ki, her hesabýn bir tersi, her zulmün süresi vardýr. Türk Eðitim-Sen olarak; bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaðýmýzý, her türlü hukuki mücadelemizi gerçekleþtireceðimizi ve puanlama yapanlar ve bu kirli tezgahýn içerisinde olanlar hakkýnda görevi kötüye kullanmaktan dolayý suç duyurusunda bulunacaðýmýzý buradan bir kere daha ifade edi-

3 Uslu yu Bakan olarak görmek istiyoruz Mustafa Demirer G eçtiðimiz günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn katýlýmýyla AK Partiye geçen Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Belediye Meclis Üyesi Murat Çuhadar AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Uðurludað heyeti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ett. Enise Aðbal eçtiðimiz günlerde GBaþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla AK Partiye geçen Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Belediye Meclis Üyesi Murat Çuhadar AK Parti Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Torun, Uðurludað belediyesinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "AK Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ett. Uðurludað ýn taleplerinin aktarýldýðý ziyaret sonrasý yapýlan açýklamada, ismi Partili Belediye olarak çalýþmalarýmýza hýzla devam ediyoruz. Belediyemize katkýlarýnýzla 'Yol Süpürme' aracýný kazandýrdýk. Teþekkür ediyoruz. Bizde Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Uðurludað ilçemizden en yüksek katýlým ve desteði vermiþ olmaktan mutluyuz" Uðurludað heyeti Uslu'dan, Uðurludað ilçesine Tarým Lisesi'nin açýlmasý, Kýzýlýrmak'tan sulama için pompalý su getirilebilmesi ve ilçe giriþinde karayollarýnýn yapmýþ siyaset kulislerinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný olarak geçen Salim Uslu nun gönülden desteklendiði bildirildi. Açýklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýdare Amiri olarak görev yapan Çorum Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu nun, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna adý geçmektedir. Biz Uðurludað Ýlçesi halký olarak bu görevi layýkýyla yerine getireceðine inanýyor ve kendisini gönülden destekliyoruz. ifadelerine yer verildi. Uðurludað ýn taleplerini dinledi Gülesin Aðbal Demirer urtdýþýnda yaþayan Yhemþehrilerimiz Hilmi - Nuray Sarýçimen (Fransa)ve Hamza Karakol (Almanya)izinlerini geçirmek için geldikleri Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisin de Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gurbetçiler Türkiye'de yapýlan çalýþmalarý ilgi ve takdirle izlediklerini belirttiler. Ziyarette Hemþehrimiz Hamza Karakol Almanya'dan Türkiye'ye ailelerin kesin dönüþler yaptýðýný belirterek, "Almanya'da olduðu çalýþmanýn geniþletilmesi için destek istediler. Belediye Baþkaný Remzi Torun'a tekrar hayýrlý uðurlu olsun diyen Uslu, "Uðurludað ilçemize ve köylerimize koordineli ve uyumlu bir þekilde hizmet etmeye devam edeceðiz." Uslu, taleplerle ilgili olarak da Ýl Milli Eðitim Müdürü, DSÝ Çorum Þube Müdürü ve Karayollarý Bölge Müdürünü arayarak gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýný istedi. Uslu'ya yurt dýþýndan hemþehri ziyareti Yurtdýþýnda yaþayan hemþehrilerimiz Salim Uslu yu ziyaret etti. KP'de Davutoðlu AGenel baþkan adayý olarak belirlendi. 29 Aðustos'ta da yeni hükümetin Baþbakaný olacak. Eylül baþýnda kabine deðiþecek. Yeni kabineye 4-5 yeni ismin girmesi bekleniyor. Recep Tayyip Erdoðan'ýn kendisinden sonra AK Parti'nin Genel Baþkaný olacak ismi açýklamasýnýn ardýndan gözler 27 Aðustos'ta yapýlacak AKPkongresine ve 29 Aðustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilecek Ahmet Davutoðlu'na çevrildi. Davutoðlu, Genel Baþkanlýk için AK Parti'nin 27 Aðustos'ta yapýlacak kongresinde aday olacak. Gazeteport'un edindiði bilgiye göre, Davutoðlu'nun tek aday olarak seçilmesi ve AKP'nin yeni genel baþkaný olmasý bekleniyor. 28 Aðustos'ta ise TBMM Genel Kurulu toplanacak ve 12. Cumhurbaþkaný seçilen Erdoðan yemin ederek, yeni görevine resmen baþlayacak. Erdoðan'ýn yemin etmesiyle birlikte Baþbakanlýk görevi de sona erecek. Bu göreve, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ya da Beþir Atalay'ýn vekalet etmesi bekleniyor. doðup büyüyen gençler bile Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Çünkü Türkiye her bakýmdan daha cazip bir ülke haline geldi." Hilmi-Nuray Sarýçimen ise, Türkiye'ye karayolu ile geldiðini belirterek, "Türkiye topraklarýna girdiðimiz zaman farký görüyoruz. Yeni bir Avrupa Ülkesine giriyoruz diye düþünmeye baþladýk" diye konuþtu. Milletvekili Uslu da, yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, vatandaþlarýn desteðiyle hizmete devam edeceklerini kaydetti. Haber Merkezi Kabineye dýþardan girebilirler Numan Kurtulmuþ dýþarýdan kabineye girebileceði kulislerde yer aldý. Kurtulmuþ, geçtiðimiz yýl Çorum u ziyaretinde Velipaþa Konaðý nda aðýrlanmýþ, fotoðraf karesinde eski çalýþma arkadaþý Muhasebeci Mali Müþavir Osman Aktý ile Av. Uður Güleç yar almýþtý. Erdoðan 29 Aðustos'ta Ahmet Davutoðlu'nun Çankaya köþkünde kabul ederek yeni hükümeti kurma görevi verecek. Davutoðlu'nun 7 gün içinde hükümeti belirleyip kabine listesini Çankaya'ya sunmasý gerekiyor. Daha sonra TBMM'de yeni hükümetin programý okunacak ve güven oylamasýna gidilecek. AKP'nin sandalye sayýsý nedeniyle hükümetin güvenoyu almasýnda bir sýkýntý bulunmuyor. Bu takvim uyarýnca, Türkiye'nin yeni hükümetinin en geç 11 Eylül'de göreve baþlamasý hesaplanýyor. Davutoðlu'nun kabinesine dýþardan Numan Kurtulmuþ'un milletvekilleri arasýndan da Mustafa Þentop, Yalçýn Akdoðan ve Mahir Ünal'ýn girmesi, pek çok bakanýn ise yerini korumasý bekleniyor. Týmetürk emizlikte bir mar- haline gelen Tka Çorum da, umuma açýk tuvaletlerin bakýma alýndýðý bildirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, þehrin dört bir yanýndaki umuma açýk tuvaletleri bakým ve onarýma aldý. Tuvaletlerin standartlarýný yükseltmeyi planlayan belediye, vatandaþlarýn daha temiz ve saðlýklý tuvaletlere kavuþmasý için harekete geçti. Altýnevler Camii tuvaletleri yenileniyor Bahçelievler Mahallesi Altýnevler Camii'nin tuvaletleri bakým ve onarýma alýnan yerlerden biri. Cumartesi Pazarýnýn hemen yaný baþýndaki tuvaletler özellikle cumartesi günleri yoðun olarak kullanýlýyor. Ayný zamanda Altýnevler Camisi'nin de tuvaleti olarak kullanýlan mekân bir hayli yýpranmýþ durumda. Bu durumdan hem vatandaþlar hem de cami cemaati þikayetçi. Onlarýn bu þikâyetine kulak veren belediye, çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan bakým ve onarýma alýnan tuvaletlerde incelemelerde bulundu. Altýnevler Camii imamý Mustafa Kuzyaka'dan da bilgi alan Candan neler yapýlmasý gerektiði konusunda personeline talimat verdi. Baþtan aþaðý yenilecek olan tuvaletlerin dýþ görünümü de belediyenin belirlemiþ olduðu standartlara getirilecek. Salý Pazarýnýn tuvaletleri incelendi Kale Mahallesi, Salý Pazarý'nýn bulunduðu alandaki tuvaletin bakým ve onarýmýna ise daha önce baþlanmýþtý. Yenilenen lavabolarý, fayanslarý ile dikkat çeken tuvaletler, dýþ boyasý ile de belediyenin belirlemiþ olduðu standartlara sahip. Burada da incelemelerde bulunan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Candan, eksikleri tespit etti. "Bu tuvalet Çorum Belediyesi tarafýndan her gün temizlenmektedir" yazýlý tabela yaptýrýlmasý talimatý veren Candan tuvaletlerin her gün temizlenmesini, yetkililerden de yapýlan temizliðin kontrol edilmesini istedi. Candan; Otel konforuna yükselteceðiz Cengiz Topel Caddesi üzerinde Bakýrcýlar Çarþýsý esnafýnýn da bulunduðu alandaki iki tuvalet de bakým ve onarýma alýnmýþtý. Her iki tuvalette de incelemelerde bulunan Candan, gördüðü eksiklerin giderilmesi talimatýný verdi. Burada bir açýklama da yapan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, sadece merkezdeki deðil tüm þehirde yer alan tuvaletlerin yenileneceði söyledi. Standartlarý yükselterek otel CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Belediye umuma açýk tuvaletleri bakýma aldý Baþkan Yardýmcýsý Candan, tuvaletleri otel konforuna yükselteceklerini belirtti. Umuma açýk tuvaletlere el atýldý. konforuna getirmeyi hedeflediklerini anlatan Candan, Çorum'da tek tip tuvalet uygulamasýna geçtiklerini söyledi. Bakýmý yapýlan tuvaletlerin dýþ boyasýnýn ayný olacaðýna dikkat çeken Candan, "Tüm tuvaletlere tabela asýlacak, temizliði her gün yapýlacak ve kontrol edilecek." Candan, vatandaþlarýn daha saðlýklý ortamlara kavuþmasý için çalýþtýklarýný, vatandaþlarýn da temizlik konusunda duyarlý olmalarýný istedi. Haber Merkezi

4 4 CUMARTESÝ 23 AÐUSTOS Hayrettin Karaman IÞÝD, Boko Haram, el-kaide vb. Melikgazi Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri yýl sonu etkinliði düzenledi. Programda kursa katýlan öðrencilere belge verildi. Melikgazi'de yýl sonu programý Etkinlik Dün öðle namazýna müteakip camide gerçekleþtirildi. Emre Kut elikgazi Camii Yaz Kuran Kursu öðrencileri yýl sonu etkinliði düzenledi. Dün öð- namazýna müteakip camide gerçekleþtirilen etkinliðe Melikgazi Camii Ýmam Mle Hatibi Hasan Hançer, Melikgazi Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Mustafa Aþan, öðrenciler ve aileleri katýldý. AGD'den dolu dolu yaz etkinliði Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu öðrenciler için yaz boyu etkinlik düzenledi. Mustafa Demirer nadolu Gençlik ADerneði Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu düzenlediði yaz etkinliði ile kýz öðrencilerin maddi manevi eðitimine devam ediyor. 4 Aðustos 2014 tarihinde yaz kurslarýna baþlayan öðrenciler farklý etkinliklerle sosyal aktivitelere katýlýyor. Öðrenciler çeþitli ziyaretler ve geziler yapýyor. Yaz boyunca Hýdýrlýk ve Sevgi Evleri ziyareti yapýlýrken, Çomar Barajý'nda piknik, Amasya gezisi,necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde sinema, puzzle ve satranç oyunlarý ve her hafta Pazartesi Çarþamba ve Cuma günleri sabah namazý programlarý ifa edildi. Haftanýn bir günü sohbet programý yapýlýrken, gün içerisinde farklý derslerle ve Kur'an eðitimi ile öðrencilerin geleceðine yatýrým yapýlýyor. Öðrenciler çeþitli ziyaretler ve geziler yaptý. Düzenlenen programda 25 öðrenciye kurs bitirme sertifikasý verildi. Düzenlenen programda 25 öðrenciye kurs bitirme sertifikasý verildi. Yýl sonu etkinliðinde ilahiler seslendirildi, hadisler okundu. Çeþitli dallarda yapýlan yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere hediyeler verildi. Yaz Kur'an Kursu öðrencilerinin ve ailelerinin yoðun ilgi gösterdiði program dualarla sona erdi. Yeþilyayla da enerji kesintisi yapýlacak Yüksel Basar eþilýrmak Elektrik YDaðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü, Çorum da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacaðnýý bildirdi. Gülesin Aðbal Demirer vrupa Birliði Aprogramlarýndan biri olan COSME tarafýndan, KOBÝ ler ve giriþimcilere yönelik Küme Mükemmeliyet Programý çaðrýsý yapýldý. KOSGEB- COSME Kümelenen KOBÝ'lere Destek baþlýklý duyuruda, son baþvuru tarihi 29 Ekim 2014 saat olarak açýklandý. Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) yapýlan açýklamaya göre, koordinatörlüðü KOSGEB tarafýndan yürütülen COSME Ýþletmelerin ve KOBÝ'lerin Rekabet Edebilirliði Programý Avrupa çapýndaki KOBÝ kümelerine destek saðlamayý amaçlýyor. Buna göre, 24 Aðustos 2014 Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasýnda Çorum merkezde köy içi bakým onarým iþleri çalýþmalarý yapýlacaðýndan Yeþilyayla köyüne programlý olarak elektrik verilemeyecek. ÇOPKOME den KOBÝ lere duyuru Programýn baþlýca hedefi, KOBÝ küme yapýlarýnýn; özellikle yönetiþim tecrübelerini paylaþmalarý ve bir deðer zinciri oluþturarak KOBÝ lerin ticari aktivitelerine fayda saðlamalarý olarak belirlendi. Program kapsamýnda; kümelerin performans karþýlaþtýrma aktiviteleri, fikir paylaþýmý odaklý iþ gezileri, konsorsiyum üyelerine uzmanlar tarafýndan eðitimler verilmesi ve etki analizlerinin yapýlmasý gibi aktivitelere destek verilmesi öngörülüyor. Ýlgilenenler detaylý bilgi için: e/cluster-excellenceprogramme_en.htm internet adresine ulaþabilirler. Baþka bir yazýda Peygamberimiz'in (s.a.) insanlarý neye nasýl davet ettiði, Müslüman olmam diyenlere ne yaptýðý konusunda önemli bir hadisin mealini vereceðim. Ýlgili âyetler ve hadisler ile bunlarý ehliyetle yorumlamýþ ve Ýslam'ýn hükmünü ortaya koymuþ olan alimlerin yazdýklarýna ve asýrlardýr süregelen uygulamaya baktýðýmýzda, yazýnýn baþlýðýnda birkaçýnýn adýný zikrettiðim gruplarýn ve bunlara ait Ýslam anlayýþý ve uygulamalarýn 'sahih Ýslam'dan çýkmayacaðý kesindir; yani bu gruplarý Ýslam doðurmamýþtýr, bunlarýn nesepleri sahih deðildir, 'nikahsýz baþka babalar'dan doðmuþlardýr. Çaðýmýzýn önde gelen alimlerinden Ali Muhyiddîn Karadâðî'nin el-cezîre Türk'e verdiði röportajda bu muzýr cereyanlarýn ve gruplarýn ne zaman ve nasýl ortaya çýktýklarýna dair dikkat çekici tespitler var: '...Bunlar Ýslam dünyamýzda son yýllarda ortaya çýktý. Baþlangýçta selefi düþünce ismiyle çýksa da, kökleri, Müslümanlarýn kimi dost, kimi düþman bileceði konusundaki hükmünün katý, daraltýlmýþ ve sert anlayýþýna dayanýyor. Onlar bu düþünceyi daraltýnca belli vasýflarýn dýþýnda kalanlarý Ýslam milletinin dýþýndakiler olarak algýladýlar... Bu katý düþünce daha sonra geliþti ve özellikle baskýcý rejimlerin hapishanelerinde hayat buldu. Mesela ilk çýkýþý Mýsýr hapishaneleri olmuþtur. Ýçeriye atýlanlarýn, etraflarýndaki polis ve askerlerde düþündükleri Ýslam vasýflarýnýn hiçbirisini görememeleri sert fikirlerinin zeminini oluþturdu. Bu fikri sahiplenen Muhammed Þükrü Mustafa kurduðu gruba 'Tekfir ve Hicret Cemaati' adýný verdi. Onun bu fikrine yine kendisiyle ayný dönemde cezaevinde bulunan ve iþkence gören Ýhvan Genel Sekreteri Hasan Hudeybi karþý çýktý ve onlarýn bu fikrine reddiye olarak yazdýðý kitaba 'Yargýçlar Deðil Davetçiler' adýný verdi. O dönem Ýhvan üyeleri onlardan çok daha fazla iþkence görüyor ve öldürülüyorlardý ama anlayýþlarý farklýydý. Þunu diyorlardý, ne yaþanýrsa yaþansýn, biz Allah yolunda sýnýrýmýzý aþýp 'insanlarý Ýslam'a davet yerine haklarýnda hüküm verici olamayýz. Bir insana 'kafir veya deðil' demek, onun hakkýnda hüküm vermektir... 'Aslýnda bazýlarý geri adým attý. Gençlerin arasýnda bu düþüncenin yayýlmasýnýn iki nedeni var. Fikirde katýlýk ve baskýcý yönetimlerin yaptýðý uygulamalar. Allah'ý tanýmayan, onun hükümlerini dikkate almayan baskýcý, zalim rejimler onlarý bu katýlýða itti. 'Allah'ýn hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, fasýklarýn ta kendileridir' mealindeki ayetin zahiri anlamýný alarak bu tezlerini savundular. Gerçekten de o yöneticilerden bazýlarý Ýslam'a savaþ açmýþtý. Aslýnda buna karþý mücadelenin yolu tekfir etmek deðildir, buna ragmen, bu fikirler ortaya çýktý. 'Gençler zaten hýrslý ancak þunu da söylemek lazým; bu dönemde arabulucu, ýlýmlý alimler gerekli olan ortayý bulma yolunda görevlerini yapmadýlar. Böylece onlar bu boþluðu doldurmuþ oldular... Bu gruplara bazý Arap ülkelerinden büyük mali yardýmlar da yapýldý. Buna 'Gerçek selefilik' diye güzel de bir isim buldular. Oysa gerçek selefilik bu deðil. Ilýmlý selefiliði kasdetmiyorum, buna göre biz de selefiyiz. 'Tekfir ve Hicret fikri ortaya çýktýktan sonra Mýsýr'daki cihadý önceleyen kiþiler bunu sahiplendi. Devlet Baþkaný Enver Sedat'ýn öldürülmesini organize ettiler, hapse atýldýlar, Sonra bunlardan bir kýsmý geri adým atýp bunu kitaplaþtýrdýlar. Ancak bu düþünce doktor Zevahiri üzerinden Afganistan'a ulaþtý. Usame bin Ladin bu fikirden etkilendi. Parasý ve gücü vardý ve o dönem Körfez ülkeleri cihadý destekliyordu. Sonra mücahitler kendi aralarýnda ayrýlýða düþtüklerinde, bu fikirlerin yayýlmasý için zemin bulunmuþ oldu. Mücahitler o dönemde orta yollu bir Ýslami düþünceye, Ýhvan ya da benzer düþüncelere sahipti. Ama kendi aralarýnda ayrýþtýlar... 'Böyle bir ortamda Arap Baharý ortaya çýktý. Önce Tunus kendi baskýcý yöneticisinden kurtuldu, sonra Mýsýr. Arap Baharý sürecinde sertlik yanlýlarýnýn gücü azaldý. Ama ýlýmlýlar, doktor Mursi hedef alýnýnca, dediler ki bizim savaþmaktan baþka mücadele yolumuz yoktur. Þunu bilelim ki; bu düþünceler her zaman doðal olmayan ortamlarda yayýlýr. Özgürlük ortamlarý, serbestiyet olsa bu fikirlerin zemin bulmasý mümkün olmaz. Arap dünyasýnda insanlara serbestçe gösteri yapma hakký tanýnsa, bu tür durumlar yaþanmaz. Yönetimlerde, yöneticilerde deðiþimler olsa bu fikirler yayýlmaz. Ülke liderleri Allah'ýn dinine önem verseler bunlar çýkmaz... 'Bu düþünceler yabancýlar tarafýndan kullanýlýyor. Batýlýlar, Osmanlý sonrasý Ýslam dünyasýyla askeri yöntemle savaþmak yerine kültürel savaþý planladý. Ýslam dünyasýnda bölünmeler oluþturma planlarý yaptýlar. Bunu da iktidarlar üzerinden deðil, fikirler üzerinden planladýlar... Ýslam dünyasýný bölecek yeni düþünce arayýþlarýný gittiler ve bu doðrultuda iþte bu cemaatleri buldular... 'Sertlik yanlýsý bu kiþiler kendilerine en büyük düþman olarak ýlýmlý Ýslam'ý görüyorlar. Mesela bugün Irak'ta Afganistan'da, ya da baþka bir yerde Müslüman Kardeþler'den birini gördüklerinde, öldürüyorlar, kesiyorlar... 'Bunun yanýnda maalesef, Amerikan haçlý, siyonizm projesi olarak da bu cemaatler üretilmiþ ya da içlerine sýzýlmýþtýr. Týpký Mýsýr'daki selefi akýmlar, Ezher kökenli kiþiler ve Sufi bazý hareketler gibi. Amerika'nýn ýlýmlý Ýslami düþünceyi hedef alan stratejisi, Ýslam dünyasýnda baþarýlý olmuþ akýmlarý baþarýsýz kýlma maksadý taþýr. Mesela bugün Türkiye'de baþarýlý bir proje vardýr. Dolayýsýyla onlar Ýslam'ýn kendi adýný kullanarak baþarýlý olan projeleri baltalamayý hedefliyorlar. Bugün Ýslam dünyasýnda halkýn kabul ettiði tek gerçeklik Ýslam'dýr. Dolayýsýyla Ýslam ile mücadeleyi yine Ýslam içindeki kiþilerle yapýyorlar...'

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý Bu aylarda keneye azami dikkat! Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr. Ertan Uzun, kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarýnýn Haziran-Temmuz aylarýnda

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla

FÝLM GÝBÝ OPERASYON Ç orum da dün gece bir kiþi silah zoruyla Günümüzün moda tabiri yeni Türkiye bu mudur? Ü lkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, "Candan aziz vatanýmýz dýþ güçlerin ve içerdeki destekçilerinin iþtirakiyle teþkil edilmiþ fitne ve husumet cephesinin

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı