Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 U55 C % 250Vt U U58 C56 C45 C

2 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2 Dokümantasyon Þartlarý Genel Þartlar Kalite El Kitabý Dokümanlarýn Kontrolü Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü 5 Yönetimin Sorumluluðu 5.1 Yönetimin Taahhüdü 5.2 Müþteri Odaklýlýk 5.3 Kalite Politikasý 5.4 Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanmasý 5.5 Sorumluluk, Yetki ve Ýletiþim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi Ýç Ýletiþim 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdisi Gözden Geçirme Çýktýsý 6 Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynaklarýn Saðlanmasý 6.2 Ýnsan Kaynaklarý Genel Yeterlilik, Farkýnda Olma ve Eðitim Alt Yapý ve Ýþ Ortamý 7 Ürün/Hizmet Gerçekleþtirme 7.1 Ürün/Hizmet Gerçekleþtirmenin Planlanmasý 7.2 Müþteri Ýle Ýlgili Süreçler Ürüne Baðlý Þartlarýn Belirlenmesi Ürüne Baðlý Þartlarýn Gözden Geçirilmesi Müþteri Ýle Ýletiþim 7.3 Tasarým ve Geliþtirme Tasarým ve Geliþtirme Planlamasý Tasarým ve Geliþtirme Girdileri Tasarým ve Geliþtirme Çýktýlarý Tasarým ve Geliþtirmenin Gözden Geçirilmesi Tasarým ve Geliþtirme Doðrulamasý Tasarým ve Geliþtirme Geçerli Kýlýnmasý Tasarým ve Geliþtirme Deðiþikliklerinin Kontrolü 7.4 Satýnalma Satýnalma Süreci Satýnalma Bilgileri Satýn Alýnan Ürünün Doðrulanmasý 7.5 Üretim ve Hizmetin Saðlanmasý Üretim ve Hizmet Saðlamanýn Kontrolü Üretim ve Hizmet Saðlanmasý için Süreçlerin Geçerliliði Tanýmlama ve Ýzlenebilirlik Müþteri Malý Ürünün / Hizmetin Korunmasý 7.6 Ýzleme ve Ölçme Cihazlarýnýn Kontrolü 8 Ölçüm, Analiz ve Sürekli Ýyileþtirme 8.1 Genel 8.2 Ýzleme ve Ölçme Müþteri Memnuniyeti Ýç Tetkik Süreçlerin Ýzlenmesi ve Ölçülmesi Ürünün Ýzlenmesi ve Ölçülmesi 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.4 Verilerin Analizi 8.5 Ýyileþtirme Sürekli Ýyileþtirme Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler

3 2/15 Ekler Ek 1A Ek 1B Ek 2 Ek 3 Ek 4 Ek 5 Ek 6 Kalite Yönetim Sistemi Süreç Etkileþim Þemasý Süreç Etkileþim Tablosu Kalite Politikamýz 20 Yýlý Hedeflerimiz Aksiyon Planý Organizasyon Þemasý Ýþ Akýþ Þemasý 02

4 3/15 Giriþ Kuruluþundan bu yana müþteri istek ve ihtiyaçlarýný belirlemek ve karþýlamak için çalýþma ilkeleri oluþturmaya ve bunlarý geliþtirmeye yönelik birçok adým atan Artý Endüstriyel Elektronik bu iþletme anlayýþýný uluslararasý bir standart olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirmek için Haziran 2004 den itibaren Sistemi þirket bünyesinde kurmak ve etkin bir þekilde uygulamak için çalýþmalara baþlamýþtýr. Sistemin ana dokümaný olan Kalite El Kitabý, þirketimizin kaliteyi güvence altýna almak için kullandýðý yöntemleri, TS EN - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nin standart olan her maddesine uygun olarak, genel hatlarý ile açýklamaktadýr. Þirket Tanýtýmý Artý Endüstriyel Elektronik, 1995 ten beri alanlarýnda Güç elektroniði OT/VT yazýlým ve donanýmý Kara ve demiryollarý elektronik sinyalizasyon sistemleri Süreç denetimi Elektronik ve mekanik tasarým Prototip ve üretim Onarým ve destek Danýþmanlýk hizmetleri veren, ürünün fikir aþamasýndan üretim ve montaj aþamasýna kadar müþteri odaklý çalýþan bir tasarým þirketidir. Þirketimizde; Endüstriyel Elektronik Tasarým Elektronik Kart Tasarýmý Ürün Geliþtirme Mekanik Tasarým Yazýlým Tasarýmý Test Sistemleri Tasarýmý Mühendislik Hizmetleri konularýnda her türlü hizmet, destek ve danýþmanlýk verilmektedir. Artý Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, Kuruluþu 29 Aralýk 1995 Ger-San Sanayi Sitesi 657. Sokak No: 80 Ergazi - Ankara Tel: Faks:

5 4/15 1. Kapsam 1.1 Genel Endüstriyel Elektronik Sistemleri, Güç Elektroniði, Otamatik Tanýmlama ve Veri Toplama Yazýlým ve Donanýmý, Kara ve Demiryollarý Elektronik Sinyalizasyon ve Kontrol Ekipmanlarý Yazýlým ve Donanýmý, LED li Mesaj Sistemleri, Demiryolu Araçlarý Denetim ve Tahrik Sistemleri, Süreç Denetimi alanlarýnda tasarým, üretim, bakým, onarým, montaj ve danýþmanlýk. 1.2 Hariç Tutmalar Kalite Yönetim Sistemi kapsamýnda hariç tutulan madde yoktur. 2. Referans Dokümanlar ISO 9001:2008 Standardý. 3. Terimler ve Tanýmlar Yönetime Ýliþkin Belgelendirme: Gerekli bilgi ve yetkilerle donatýlmýþ bir üst organ tarafýndan bir mümessil, servis, birey veya operasyonel grubun belirlenen konularda (sistem, personel, ürün, laboratuvar, vb.) belgelendirme yetkisine haiz kýlýnmasý. Sistem: Birbirleriyle iliþkili veya etkileþim halindeki elemanlarýn oluþturduðu nesne. Yönetim: Politika ve amaçlarýn oluþturulmasýna ve bu amaçlara ulaþýlmasýna yönelik koordineli faaliyetler. Üst Yönetim: Kuruluþu en üst seviyede yöneten veya kontrol eden kiþi veya grup. Yönetim Sistemi: Politika ve amaçlarýn oluþturulmasý ve bu amaçlara ulaþýlmasýna yönelik sistem. Kalite: Pratik te ihtiyaç ve beklentilerin karþýlanmasý; Teknik te ihtiyaç ve beklentilerle ilgili nesnenin doðasý (kalite karakteristikleri). Kalite Yönetim Sistemi: Kalite politikasýnýn ve kalite amaçlarýnýn oluþturulmasý ve bu amaçlara ulaþmaya yönelik sistem. Kalite Yönetimi: Kalite yönetim sisteminde kullanýlan süreçlerin tümü. Toplam Kalite: Kuruluþun tamamýný kapsayan kalite yönetimi. Kalite Politikasý: Üst yönetim tarafýndan resmi olarak ifade edilen kuruluþun kaliteye iliþkin genel niyetleri ve yönüdür. Kalite politikasý kalite amaçlarý için çerçeve görevi görmelidir. Kalite Planlamasý: Kalite yönetiminin kalite politikasýný, kalite amaçlarýný ve kalite þartlarýný oluþturmaya ve yorumlamaya odaklanmýþ ve bunlarýn nasýl gerçekleþtirileceðini belirleyen parçasýdýr. Þart: Belirtilen ihtiyaç ve beklentiler. Kalite Amacý: Kaliteyle ulaþýlmak istenen þey. Tasarým: Þartlarý bir dizi ürün karakteristiðine dönüþtüren süreç. Kalite Kontrol: Kalite þartlarýný yerine getirmeye odaklanmýþ kalite yönetiminin bir parçasý. Kalite Güvence: Uygun kalite þartlarýnýn yerine getirilmesi için güvencenin saðlanmasýna odaklanmýþ kalite yönetiminin parçasý. Kalitenin Ýyileþtirilmesi: Kalite yönetiminin etkinliðinin ve veriminin artýrýlmasýna odaklanmýþ kalite yönetiminin bir parçasý. 04

6 5/15 Kuruluþa Ýliþkin Tedarikçi: Ürünü ya da hizmeti tedarik eden. Ýlgili Taraf: Kuruluþun baþarýsýyla ortak ilgisi olan grup veya kiþi. Sürece ve Ürüne/Hizmete Ýliþkin Süreç (Proses): Kaynaklarý kullanarak girdileri çýktýlara dönüþtüren faaliyetler sistemi. Ürün/Hizmet: Sürecin sonucu. Ýþ (Çalýþma) Ortamý: Kiþinin içinde faaliyet gösterdiði þartlar. Uygunluða Ýliþkin Önleyici Faaliyetler: Potansiyel uygunsuzluklarýn nedenlerinin ortadan kaldýrýlmasý için yapýlan çalýþmalardýr. Düzeltici Faaliyetler: Mevcut uygunsuzluklarýn nedenlerinin ortadan kaldýrýlmasý için yapýlan çalýþmalardýr. Tetkike Ýliþkin Tetkik: Belirlenen konuyla ilgili þartlarýn ne derecede yerine getirildiðinin sistematik ve objektif olarak belirleme çalýþmasýdýr. Bilgiye Ýliþkin Doküman: Bilgi içeren ortam. Prosedür: Bir faaliyetin yürütülmesi için belirlenmiþ yöntem. Kalite El Kitabý: Kuruluþun kalite yönetim sistemini tanýmlayan doküman. 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar Þirketimiz ISO 9001:2008 Standardýna uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi ni geliþtirmekte, uygulamakta ve dokümante etmektedir. Sistemin etkinliði çeþitli izleme ve geribesleme teknikleri kullanýlarak sürekli geliþtirilmektedir. Şirketimiz ana süreçlerini; Tasarım ve Ar-Ge süreci ve Teknik Servis süreci olarak tanımlamıştır. (Ek 1) Bu ana süreçlere bağlı olarak alt süreçlerini de satış ve pazarlama, üretim, satınalma, tedarikçi değerlendirme, kalibrasyon süreçleri olarak belirlemiştir. Artı nın belirlediği tüm prosedürler, Kalite Sistemini destekleyen süreçleri meydana getirmektedir. Dışarıdan alınan hizmetler için oluşturulan süreçler, ilgili sözleşmede tanımlanmakta ve destekleyici dış kaynaklı süreçleri oluşturmaktadır. Artı, Süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli ölçüt ve metotları saptamıştır. Süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli kaynakları temin etmiştir. Süreçleri izlemekte, ölçmekte ve analiz etmektedir. İstenilen amaçları ve süreçlerin sürekli gelişimini sağlamak için gerekli her aksiyonu almaktadır. Kalitede sürekli iyileştirmenin sağlanması, kalite hedeflerine ulaşılması, hataların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için prosedürler hazırlanmış, ilgili süreçler tanımlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 05

7 6/ Dokümantasyon Þartlarý Genel Þartlar Þirketimiz; Kalite Politikasý (Ek 2) ve Kalite Hedeflerini (Ek 3) belirlemiþ ve dokümante etmiþtir. Kalite El Kitabýný hazýrlamýþtýr. Standartýn þart koþtuðu prosedürleri hazýrlamýþ ve uygulamaktadýr. Bunlar: a. Doküman Kontrolü Prosedürü, b. Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü, c. Düzeltici Çalýþma Prosedürü, d. Önleyici Çalýþma Prosedürü, e. Kuruluþ Ýçi Kalite Tetkikleri Prosedürü ve f. Uygunsuzluk Yönetimi ve Sürekli Geliþim Prosedürüdür. Bunlar dýþýnda þirketimizin ihtiyaç duyduðu ve uyguladýðý diðer prosedürler þunlardýr: g. Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü, h. Eðitim Prosedürü, i. Test Cihazlarýnýn ve Diðer Teçhizatýn Kontrolü ve Ýzlenmesi Prosedürü ve j. Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü. Süreçlerin etkin bir þekilde planlanmasýný, iþletilmesini ve kontrolünü saðlayacak gerekli metodlarý ve dokümanlarý hazýrlamýþtýr (Ýþ Akýþ Þemalarý, Talimatlar, Çizimler, Raporlar, Resimler, Formlar, Planlar, Þartnameler, Etiketler, Tablolar, Defterler, Mevzuatlar, vb.) Standart ýn gerektirdiði þekilde kayýtlarý tutmaktadýr Kalite El Kitabý Þirketimiz; Kalite Yönetim Sistemi nin kapsamýný varsa hariç tutulmalarý, Prosedürleri, Süreçleri ve birbirleriyle olan etkileþimlerini, Kalite Sistemimizin temel prensiplerini ve uygulamalarýný, Organizasyon yapýmýzý ve neyin nasýl yapýldýðýný içeren yol haritasý niteliðinde bir Kalite El Kitabý hazýrlamýþtýr Dokümanlarýn Kontrolü Þirketimizde dokümanlarla ilgili tüm deðiþiklikler (hazýrlanmasý, gözden geçirilmesi, onaylanmasý, yayýný, daðýtýmý ve muhafazasý) Doküman Kontrolü Prosedürüne göre yapýlýr. Bu prosedürle doðru ve güncel dokümanlarýn ilgili yerlerde bulunmasý amaçlanmýþtýr. Prosedürün uygulanmasýndan Yönetim Temsilcisi sorumludur Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Þirketimizde Kalite Yönetim Sistemi kapsamýnda tutulan tüm kayýtlarýn tanýmlanmasý, arþivlenmesi, korunmasý, geri çaðýrýlmasý, saklama süreleri ve imha þekli Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü ne göre yapýlmaktadýr. Operasyonlarýmýzda gerçekleþtirilen tüm kalite uygulamalarýný gösteren kayýtlar, birim sorumlularý tarafýndan sürekli ve düzenli olarak tutulmakta ve muhafaza edilmektedir. Kalite kayýtlarýnýn tutulmasý, muhafazasý ve saklanmasý sýrasýnda hasara ve bozulmaya uðramamasý için gerekli önlemler alýnmýþtýr. Ýhtiyaç duyulduðunda eski kayýtlara rahatlýkla ulaþýlabilmesi için kayýtlarda ve arþivleme sýrasýnda izlenebilirlik saðlanmýþtýr. Saklama süresi dolan kayýtlarýn elden çýkartýlmasý için yöntemler ve sorumluluklar belirlenmiþtir. 06

8 7/15 5. Yönetimin Sorumluluðu 5.1 Yönetimin Taahhüdü Yönetimimiz Kalite Yönetim Sistemi nin geliþtirilmesi, uygulanmasý ve etkinliðinin sürekli iyileþtirilmesi için aþaðýdaki çalýþmalarý yapmaktadýr: Tüm çalýþanlara yasal ve mevzuat þartlarýnýn yerine getirilmesinin önemini iletmektedir. Kalite Politikasýný oluþturmuþ, çalýþanlara duyurmuþ ve Kalite El Kitabý nda yer vermektedir. Kalite Hedeflerini oluþturmuþ, çalýþanlara duyurmuþ ve Kalite El Kitabý nda yer vermektedir. Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne göre yýlda en az iki kez toplanmaktadýr. Kalite Yönetim Sistemi nin sürekliliði için her türlü kaynaðý saðlamaktadýr. 5.2 Müþteri Odaklýlýk Kalite Yönetim Sistemini oluþturan bütün politikalar, prosedürler ve süreçler müþterilerimizin istek ve ihtiyaçlarýný daha iyi anlamak ve beklentilerini fark yaratacak þekilde karþýlamak üzere oluþturulmuþtur. Artý Elektronik müþteri iliþkileri hedefini, müþterileri ile uzun dönemli ve karþýlýklý fayda edinme ilkesine dayanarak belirlemiþtir. 5.3 Kalite Politikasý Kuruluþumuzda Kalite Politikasý (Ek 2) yönetim tarafýndan yazýlý olarak þirket amaçlarýna uygun bir anlayýþla tespit edilmiþ Þirket Müdürü tarafýndan imzalanarak yayýnlanmýþtýr. Kalite Politikasý nýn tüm çalýþanlara duyurulmasý ve çalýþanlarýn kalite bilincinin geliþtirilmesi amacýyla yönetimin kararý doðrultusunda programlý eðitimler düzenlenmektedir. Bu eðitimlerde çalýþanlarýn kalite uygulamalarý, ISO 9001:2008 koþullarý ve uygulamalarý ile kurum kültürü konularýnda bilgilendirilmeleri saðlanmaktadýr. Kalite politikasý çalýþanlarýn görebileceði yerlere yazýlý metinler halinde asýlmýþtýr. 5.4 Planlama Kalite Hedefleri Þirketimizde ölçülebilir ve Kalite Politikamýzla tutarlý Kalite Hedefleri (Ek 3) her yýl üst yönetim tarafýndan ilgili birimlerle de görüþülüp yazýlý olarak tespit edilmektedir. Bu hedefler, süreçler, ürünler, uygulamalar veya birimler bazýnda oluþturulmaktadýr. Kalite Hedeflerine ulaþýlabilmesi için gerekli olan yöntemler ve stratejiler (Ek 4) tespit edilerek uygulanmaktadýr. Kalite Hedefleri ilgili birimler ve yönetim tarafýndan belli aralýklarla deðerlendirilerek, hedeflerin gerçekleþmeleri takip edilmektedir Kalite Yönetim Sisteminin Planlanmasý Yönetim, Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne uygun olarak Kalite Sisteminin planlamasýný yapmaktadýr. Kalite Sistemi uygulamalarý tamamlanmýþ, etkileþimleri belirlenmiþ, kontrolleri yapýlmakta ve etkinliði saðlanmaktadýr. Kalite Sisteminde deðiþiklikler yapýldýðýnda sistemin bütünlüðü korunmaktadýr. 5.5 Sorumluluk, Yetki ve Ýletiþim Sorumluluk ve Yetki Þirketimizde kaliteyi etkileyen iþleri yöneten, uygulayan ve doðrulayan tüm çalýþanlarýn görevlerinin, yetkilerinin, sorumluluklarýnýn, karþýlýklý iliþkilerinin, kime baðlý çalýþtýðýnýn ve kime nezaret edeceðinin yazýlý olduðu Yetki ve Sorumluluklar hazýrlanmýþtýr. Görev tanýmlarý çalýþanlarýn bilgisine sunulmuþtur. Yönetim tarafýndan hazýrlanmýþ ve onaylanmýþ olan organizasyon þemamýz Ek 5 tedir.

9 8/ Yönetim Temsilcisi Yönetimimiz ISO Kalite Yönetim Sistemi Standardýna uygun olarak kurulmuþ olan kalite sisteminin belirlenen þartlarý karþýlamasý, kalite sisteminin ve uygunluðunun devamlýlýðýnýn saðlanmasý, kalite sisteminin geliþtirilmesi uygunsuzluk ve eksikliklerin ve kalite konusundaki çalýþmalarýn koordine edilmesi için yönetim adýna bu çalýþmalarý yapmak amacýyla Yönetim Temsilcisi atamýþtýr. Yönetim Temsilcisi nin atanmasý yazýlý olarak yapýlmýþtýr. Yönetim Temsilcisi nin diðer görev, yetki ve sorumluluklarýnýn yaný sýra Yönetim Temsilcisi olarak görev, yetki ve sorumluluklarý da belirlenmiþ olup, görev tanýmýnda belirtilmiþtir Ýç Ýletiþim Üst yönetim kuruluþ içi iletiþimin en üst seviyede saðlanabilmesi için gerekli özeni göstermektedir. Kalite Politikasý (Ek 2) ve Kalite Hedefleri (Ek 3) üst yönetim tarafýndan yazýlý olarak yayýnlanmakta ve politikanýn çalýþanlara duyurulmasý ve belirlenmesi için eðitimler düzenlenmektedir. Üst yönetim ve çalýþanlar arasýnda iletiþim saðlanmasý ve geri besleme bilgilerinin temini için toplantýlar yapýlmaktadýr. Bunlar: Pazartesi günleri yapýlan haftalýk gözden geçirme toplantýsý, Proje toplantýlarý, Üretime/onarýma baþlama toplantýlarý ve Günlük toplantýlardýr. 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Kuruluþumuzda yönetim tarafýndan, kalite sisteminin deðerlendirilmesi iç tetkikler bitirildikten sonra Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürüne uygun olarak yapýlýr. Toplantýnýn gündemi ve görüþülecek konular Yönetim Temsilcisi tarafýndan tespit edilir. Yönetim Temsilcisi ayný zamanda toplantýda alýnan karar ve kayýtlarýnýn tutulmasý, ilgili birimlere duyurulmasý, kopyalarýnýn muhafazasý ve kararlarýn takibi, koordinasyonu ve kontrolü iþlerini yapar. Yönetim Temsilcisi gerek gördüðünde bu toplantýyý iç tetkikler bitirilmeden de yapabilir Gözden Geçirme Girdisi Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantýlarýnda deðerlendirilen konular þunlardýr: Tetkik sonuçlarý, Müþteri istek ve þikayetleri, Süreç performanslarý ve ürün uygunluðu, Önleyici ve Düzeltici Çalýþmalar, Önceki toplantýlardan kalan takip çalýþmalarý ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek deðiþiklikler ve öneriler Gözden Geçirme Çýktýsý Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantýlarýnda alýnan karar ve aksiyonlar þu konularda olur: Kalite Yönetim Sistemi nin ve süreçlerin etkinliðinini iyileþtirilmesi, Müþteri istek ve beklentilerini karþýlayacak þekilde ürün ve hizmetleri iyileþtirilmesi ve Ýstenilen sonuçlarý almak için gerekli kaynaklarýn belirlenmesi ve saðlanmasý. 08

10 9/15 6. Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynaklarýn Saðlanmasý Þirket yönetimi ve çalýþanlarý kalite sistemini uygulamak, devam ettirmek, sürekli geliþtirmek ve ayrýca müþteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karþýlayarak müþteri memnuniyetini artýrmak için gerekli olan kaynaklarý tespit etmekte ve saðlamaktadýr. Bunun için geliþen teknolojiler takip edilmekte ve en büyük kaynaðýmýz olan insan kaynaðýmýza yani çalýþanlarýmýza önem verilmektedir. 6.2 Ýnsan Kaynaklarý Genel Þirketimizde çalýþan tüm personelin unvanlarý göz önünde bulundurularak sahip olmasý gereken eðitim, öðretim, tecrübe ve diðer nitelikler tespit edilmiþtir. Personel alýmlarýnda bu nitelikler göz önünde bulundurulur ve fark yaratacak ve katma deðer katacak personel istihdam edilir. Artý nýn Kalite Hedefleri arasýnda eðitimle ilgili madde her zaman bulunacaktýr (Ek 3) Yeterlilik, Farkýnda Olma ve Eðitim Þirketimizde eðitim konularý Eðitim Prosedürüne göre halledilmektedir. Þirketimiz kaliteyi etkileyen iþleri yürüten personelin sahip olmasý gereken özellikleri belirlemiþtir. Þirketimize alýnan her yeni personel belli bir süre oryantasyon eðitimini almaktadýr. Eðitim ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için gerekli eðitim programlarý belirlenir. Yapýlan eðitimlerin etkinlikleri ölçülür. Eðitim, öðrenim, beceri ve deneyim konularýnda gerekli kayýtlar tutulur. Eðitim ihtiyaçlarý Yönetim Temsilcisi tarafýndan tüm birimlerle görüþerek tespit edilir. Yönetim Temsilcisi eðitim ihtiyaçlarýný tespit ettikten sonra yýllýk eðitim programýný hazýrlar. Programda þirket içerisinde ve þirket dýþýnda alýnacak eðitimlerle saðlanýr. Eðitim Programýnýn duyurulmasý, gerçekleþtirilmesi, takibi ve kayýtlarýnýn düzenli olarak tutulmasý Yönetim Temsilcisi tarafýndan yapýlýr. Söz konusu eðitimler kuruluþ içerisinde veya dýþýnda uzman kuruluþ/personelden alýnýr Alt Yapý ve Ýþ Ortamý Þirketimiz, yaptýðý üretim ve sunduðu hizmetin uygun koþullarda gerçekleþtirilmesi için gerekli olan altyapý ihtiyacýný tespit etmekte, yerine getirmekte ve devamlýlýðýný saðlamaktadýr. Ayrýca çalýþanlarýn motive edilmesi, performans ve verimliliklerinin artýrýlmasý için gerekli olan koþullar yönetim tarafýndan temin edilmektedir. Bunlar aþaðýda belirtilmiþtir. Uygun üretim/hizmet koþullarý, Uygun çalýþma ortamý ve ofis ekipmanlarý, Yazýlým ekipmanlarý, Taþýma, iletiþim ve levazým hizmetleri, Çalýþma ekipmanlarý, Çalýþma günleri ve saatleri, Ýzin süreleri, Sosyal aktiviteler. 09

11 /15 7. Ürün/Hizmet Gerçekleþtirme 7.1 Ürün/Hizmet Gerçekleþtirmenin Planlanmasý Þirketimizde hizmetin/ürünün gerçekleþtirilmesi için Üretim ve Teknik Servis Süreçleri hazýrlanmýþ, uygulanmakta ve geliþmeleri saðlanmaktadýr. Bu süreçler Kalite Yönetim Sistemimizdeki diðer tüm süreçlerle iliþkili ve tutarlýdýr (Ek 1). Ürün gerçekleþtirme aþamasýnda kalite hedefleri ve ürün þartlarý belirlenmektedir. Her ürüne özgü süreç, dokümantasyon ve kaynaklar belirlenmiþtir. Ürüne özgü gerekli doðrulama, geçerli kýlma, izleme, muayene, deney faaliyetleri ve ürün kabul kriterleri belirlenmiþtir. Ürün gerçekleþtirme süreçlerinin, bunlarýn sonucu olan ürünün þartlarýnýn karþýlandýðýný gösterir kayýtlar tutulmaktadýr. Þirketimizdeki tipik bir Ýþ Akýþ Þemasý Ek 6 daki gibidir. 7.2 Müþteri ile Ýlgili Süreçler Ürüne Baðlý Þartlarýn Belirlenmesi Yeni bir ürün ya da hizmet talebi olduðunda Artý aþaðýdaki konularý yeterli derecede detaylandýrdýðýndan emin olur: Teslim ve teslim sonrasý faaliyetler için þartlar da dahil olmak üzere müþteri tarafýndan belirtilmiþ olan þartlar. Müþteri tarafýndan belirtilmeyen, ancak belirtilen veya tanýmlanan veya amaçlanan kullaným için gerekli olan þartlar. Ürün ya da hizmetle ilgili yasal ve mevzuat þartlarý. Þirketimiz tarafýndan tespit edilen diðer þartlar Ürüne Baðlý Þartlarýn Gözden Geçirilmesi Artý, yeni ürün ya da hizmet talebiyle gelen müþteriyle herhangi bir taahhütte girmeden ve fiyat vermeden önce Talep edilen ürüne/hizmete iliþkin þartlarý gözden geçirir. Bu ürün/hizmetle ilgili gerçekleþtirmeyi yapabileceðinden emin olur Müþteri ile Ýletiþim Ürün veya hizmetle ilgili þartlar müþteriye iletilir ve yazýlý bir þekilde müþteriyle anlaþma saðlanýr. 7.3 Tasarým ve Geliþtirme Tasarým ve Geliþtirme Planlamasý Þirketimizde ürün tasarýmý ve mevcut ürünlerin geliþtirilmesi konusunda yapýlacak tasarým çalýþmalarýnýn planlama ve gözden geçirme, doðrulama, geçerlilik, deðiþiklik iþlemleri Tasarým ve Ar-Ge Sürecine göre yapýlmaktadýr Tasarým ve Geliþtirme Girdileri Ürünle ilgili tasarým girdileri, geçmiþ verilerden, müþteri istek ve ihtiyaçlarýndan, benzer uygulamalardan, yasal gereksinimlerden ve diðer olasý kaynaklardan elde edilir. Bu girdiler Tasarým ve Ar-Ge Süreci nde yazýlý hale getirilir ve süreç boyunca referans olarak kullanýlýr. Tasarým ve Ar-Ge girdileri uygunluk açýsýndan gözden geçirilir; eksik, belirsiz veya çeliþen çalýþmalar yeniden deðerlendirilir.

12 / Tasarým ve Geliþtirme Çýktýlarý Tasarým ve geliþtirme çýktýlarý, girdilere göre yazýlý ve doðrulanabilir hale getirilir. Tasarým, Ar-Ge ve Üretim Müdürü tarafýndan onaylanýr. Tasarým çýktýlarý deðerlendirilirken: Tasarým ve geliþtirme girdi þartlarýný karþýlamasýna, Satýnalma, üretim ve hizmet sunumu için uygun bilginin saðlanmasýna, Ürün kabul kriterlerini içermesine veya atýfta bulunmasýna ve Ürünün güvenli ve uygun kullanýmýný saðlayacak özelliklerin tanýmlanmasýna dikkat edilir Tasarým ve Geliþtirmenin Gözden Geçirilmesi Artý, gerçekleþtirdiði ürün ve hizmetlerde uyguladýðý tasarým ve geliþtirme planlarýnýn sonuçlarýný gözden geçirir ve þartname gereklerinin karþýlandýðýný kontrol eder. Bu kontrol þirketimiz genelinde uygulanan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamýndaki kayýtlar üzerinden yapýlmaktadýr Tasarým ve Geliþtirme Doðrulamasý Gerçekleþtirilen tasarým ve geliþtirmelerin doðrulamasý Kalite Yönetim Sistemi kapsamýndaki talimat ve süreçlere göre oluþturulan kayýtlarla saðlanýr Tasarým ve Geliþtirmenin Geçerli Kýlýnmasý Nihai ürünün/hizmetin þartname ve sözleþme hükümleriyle belirlenmiþ veya amaçlanan kullaným ve uygulama þartlarýný karþýlayacak yeterlilikte olmasýný saðlamak için planlanan düzenlemelere göre tasarým ve geliþtirme geçerliliði müþteri talepleri doðrultusunda yapýlmaktadýr Tasarým ve Geliþtirme Deðiþikliklerinin Kontrolü Tasarým ve geliþtirme deðiþiklikleri müþteri talepleri ile saðlandýðýndan bu yönde yapýlacak deðiþiklikler de müþteri talepleri veya müþteri tarafýndan oluþturulan deðiþikliklerin üzerinden kontrol edilir. Buna iliþkin kayýtlar karþýlýklý olarak oluþturulmuþ tutanaklardýr. Tasarým ve geliþtirme üzerinde yapýlan deðiþikliklerin önceden oluþturulan hizmetler üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve deðerlendirilmesi öncelikle müþteri talebi dikkate alýnarak gerçekleþtirilir. 7.4 Satýnalma Satýnalma Süreci Þirketimizde satýnalma iþlemleri Satýnalma Süreci ne uygun olarak yapýlýr Satýnalma Bilgileri Satýn almalar, Satýnalma Sorumlusu tarafýndan, tedarikçi deðerlendirmeleri yapýlarak, alýmýn performansý ve yeterliliði iyi olan tedarikçilerden yapýlmasý saðlanýr. Satýnalma bilgisi tedarikçilere Satýnalma Sürecine uygun olarak iletilir. Sipariþ verilen ürünü açýkça tanýmlayacak þekilde hazýrlanýr. Satýn alýnacak malzemelerin ve hizmetlerin teknik þartnameleri ihtiyaç sahibi birim ve Satýnalma Sorumlusu tarafýndan hazýrlanýr. Bu þartnameler, satýn alýnacak hizmetin ve ürünün tipini, sýnýfýný, teknik özelliklerini, gerekiyorsa numune ve teknik resimlerini açýk olarak tanýmlar. Kalite Yönetim Sistemi nin gerektirdiði þartlar varsa belirtilir. Tedarikçi deðerlendirmeleri, Tedarikçi Deðerlendirme Süreci ne uygun olarak yapýlýr.

13 12/ Satýn Alýnan Ürünün Doðrulanmasý Satýn alýnan malzemelerin giriþ kontrolleri Satýnalma Sorumlusu ve kalitesi Giriþ Kalite Kontrol Sorumlusu tarafýndan yapýlýr. Hizmet satýn alýmlarýnda ise hizmetin takibi ve kontrolünü yapan birim tarafýndan yapýlýr. Satýnalmada tedarikçinin yerinde doðrulamasý gerekirse bunun yöntemi ve malzemenin serbest býrakýlma koþullarý sözleþmede veya sipariþ dokümanlarýnda belirtilir. 7.5 Üretim ve Hizmetin Saðlanmasý Þirketimizde üretim ve hizmet sýrasýyla Üretim Süreci ve Teknik Servis Sürecine uygun olarak yapýlmaktadýr Üretim ve Hizmet Saðlamanýn Kontrolü Artý Endüstriyel Elektronik te üretim ve hizmette bir sonraki süreç bir önceki sürecin müþterisidir düþüncesi ile hareket edilir. Amaç bir sonraki iþleme uygun olmayan hizmet ya da ürün vermemektir. Süreç aþamasýnda yapýlacak olan uygulamalarý, etkileþimi ve kontrolleri gösteren Süreç Etkileþim Þemasý hazýrlanmýþtýr. Ayrýca süreç aþamalarýnda kullanýlan makine ve teçhizatlar tanýmlanmýþ, sürece etki eden parametreler belirlenmiþ ve bunlarýn kontrollerinin düzenli olarak yapýlmasý için çalýþma ve kontrol talimatlarý hazýrlanmýþtýr. Üretim ve hizmette çalýþma kurallarý saptanmýþ olup kontroller düzenli olarak yapýlmakta ve kayýtlarý tutulmaktadýr. Süreçlerde görev alacak olan personelin nitelikleri belirlenmiþ olup, ihtiyaç duyduklarý eðitim ve tecrübeler saðlanmýþtýr. Ürünleri ve üretime alýnacak yeni ürünleri deðerlendirmek üzere Tasarým ve Ar-Ge Müdürü tarafýndan prototip üretim planý ve ürün için Üretim Müdürü tarafýndan üretim planlarý yapýlmaktadýr. Üretim sýrasýnda kullanýlacak olan makine ve teçhizatýn planlý bakýmlarýnýn yapýlmasý için Üretim Müdürü tarafýndan bakým planlarý hazýrlanýr. Bu planlara göre yapýlan ve dýþarýda yaptýrýlan bakým ve arýza kayýtlarý düzenli olarak üretim elemanlarý tarafýndan tutulmaktadýr. Ayrýca bakýmlarýn nasýl yapýlacaðýný anlatan bakým talimatlarý hazýrlanmýþ olup bakýmlar bu talimatlara uygun olarak yapýlmaktadýr Üretim ve Hizmet Saðlanmasý Ýçin Süreçlerin Geçerliliði Üretim ve hizmetin saðlanmasýna esas süreçlerin geçerliliði ilgili kayýtlar ve kontrol sonucu saðlanmaktadýr. Süreç bazýnda verilen hedeflerle süreçler iyileþtirilmektedir Tanýmlama ve Ýzlenebilirlik Kuruluþumuzda ürünün / hizmetin saðlanmasý sýrasýndaki tüm aþamalarda kullanýlan tüm malzemelerin tanýmlamalarý uygun yöntemlerle yapýlarak, ürünlerin yanlýþ kullanýmý ve sevkiyatýný önleyecek sistemler geliþtirilmiþtir. Bunun için giriþten sevke kadar tüm malzemelerin tanýtým bilgileri (adý, kodu, þirket parti numarasý, vb.) kabul, red, hurda, kontrol beklediði, hangi iþlemlerden geçtiði ve bir sonraki iþlemin ne olacaðýnýn belirlenmesi için Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü oluþturulmuþ ve uygulanmaktadýr Müþteri Malý Þirketimizde müþteri malý sadece Teknik Servis için iþletmeye alýnan ürünler için geçerlidir. Bu ürünler teslim alýnýrken Teknik Servis Formu ile teslim alýnýr ve sevk irsaliyesiyle imza karþýlýðý teslim edilir; bakým ve onarým boyunca ürün teknik servis çalýþanlarý tarafýndan muhafaza edilir. 12

14 / Ürünün/Hizmetin Korunmasý Kuruluþumuzda malzemelerin ve ekipmanlarýn taþýnmasý, depolanmasý, sevkiyatý ve korunmasý uygun araçlarla ve metotlarla yapýlmaktadýr. Bu uygulamalar sýrasýnda ürünün hasar görmemesi, bozulmaya uðramamasý, kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesi ve karýþmamasý için tüm önlemler alýnmýþtýr. a. Taþýma Satýn alýnan malzemeler giriþ kontrollerinden sonra kendilerine ayrýlmýþ yerlere taþýnýp istiflenmektedir. b. Depolama Depolama sýrasýnda ürünlerin karýþmamasý, hasar görmemesi ve durumlarýnýn tanýmlanmasý için azami özen gösterilmektedir. Depolardaki stoklarýn takibi Stok Sorumlusu tarafýndan elektronik ortamda tutulmaktadýr. c. Muhafaza Malzeme ve ürünler, kendi orijinal ambalaj ve kutularýnda muhafaza edilirler. Ürün ve malzemelerin zarar görmemesi için önlemler alýnmýþtýr. d. Sevkiyat Malzeme ve ürünler, kendi orijinal ambalaj ve kutularýnda zarar görmeyecek þekilde sevk edilirler. 7.6 Ýzleme ve Ölçme Cihazlarýnýn Kontrolü Artý Endüstriyel Elektronik, ürün kalitesini veya güvenliðini doðrudan etkileyecek tüm test cihazlarýnýn fonksiyonlarýný kalibre edilmiþ cihazlarla kontrol eder ve saðlar. Bu cihazlarýn kontrolü, kalibrasyonu ve bakýmý için Kalibrasyon Süreci ile Test Cihazlarýnýn ve Diðer Techizatýn Kontrolü ve Ýzlenmesi Prosedürü hazýrlanmýþ, uygulamaya konulmuþ ve kayýtlarý tutulmaktadýr. Müþteri tarafýndan talep edildiðinde muayene ve deneyler sýrasýnda kayýtlar hazýr bulundurulur. 8. Ölçüm, Analiz ve Sürekli Ýyileþtirme 8.1 Genel Þirketimiz, Kalite Yönetim Sistemin uygunluðunu göstermek, etkinliðini ve sürekliliðini saðlamak için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve sürekli iyileþtirme iþlemlerini planlamakta ve yerine getirmektedir. 8.2 Ýzleme ve Ölçme Müþteri Memnuniyeti Müþteri þikayetleri ve önerileri, müþterilerimizin ürün ve hizmetimizdeki tatmin derecesinin ve memnuniyetinin ölçülmesinde en etkin gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle þirket kalite hedefleri içine konulmuþtur Ýç Tetkik Þirketimizde uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin planlanan düzenlemeler uygunluðunun, yeterliliðinin, etkinliðinin ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý, eksiklerin ve uygunsuzluklarýn tespit edilerek giderilmesini ve Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaþmada yeterli olup olmadýðýnýn takibi için düzenli olarak iç tetkikler yapýlmaktadýr.

15 14/15 Ýç tetkikler Yönetim Temsilcisi tarafýndan hazýrlanan yýllýk tetkik planýna uygun olarak yapýlýr. Tetkikler, tetkik edilen birimde çalýþmayan, eðitim almýþ ve tecrübeli personel tarafýndan yapýlýr. Ýç tetkikte aþaðýdaki hususlar tetkik edilir: Kalite sistemi ve dokümantasyon tetkiki, Hizmet ve ürün kalitesinin tetkiki, Sürecin tetkiki, Teçhizatýn tetkiki, Personelin tetkiki. Tetkikler Kuruluþ Ýçi Kalite Tetkikleri Prosedürü ne uygun olarak yapýlýr Süreçlerin Ýzlenmesi ve Ölçülmesi Artý da süreçlerin izlenmesi ve hizmetlerin doðrulanmasý faaliyetleri planlanmakta ve yerine getirilmektedir. Doküman ve Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürleriyle tüm süreçlerin kontrollü þartlar altýnda yürütülmesi saðlanýr. Süreçler, süreç bazýnda belirlenmiþ performans kriterleriyle takip edilmekte ve bu performans kriterlerinden sorumlu kiþiler tayin edilmektedir. Bu performans kriterleri dýþýnda ayrýca Ýç Tetkikler ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantýlarý nda da detaylý bir þekilde süreçler takip edilmektedir Ürünün Ýzlenmesi ve Ölçülmesi Kuruluþumuzda satýn alýnan hammadde ve malzemelerde, verilen hizmetlerin tüm aþamalarýnda kalite planýna uygun olarak kontroller yapýlmakta ve bu kontrollerin nasýl yapýlacaðý dokümante edilmekte ve yapýlan bu faaliyetlerin kayýtlarýn düzenli olarak tutulmasý saðlanmaktadýr. Tedarikçilerden temin edilen malzemeler Satýnalma Sorumlusu tarafýndan satýn alma bilgilerine, giriþ kalite kontrol talimatýna göre kontrollere tabi tutulurlar. Kontroller sýrasýnda talimatlara uygun olarak numuneler alýnýr. Kontroller sonucunda uygun bulunan malzemeler depoya alýnýr ve/veya kullanýlacak bölgeye (hizmet alanýna) gönderilir. Uygun bulunmayan malzemeler ise diðer malzemelere karýþmasý önlenerek sözleþme þartlarýna uygun olarak, ya imha edilir ya da tedarikçiye iade yoluna gidilir. Þirketimizde tüm bu iþlemler için Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü hazýrlanmýþ ve uygulanmaktadýr. Kontrol kayýtlarý, Test Sorumlusu tarafýndan Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü ne uygun olarak muhafaza edilir. Kontrol kayýtlarýnýn saklanmasý sýrasýnda, kayýtlara rahatlýkla ulaþýlabilmesi için izlenebilirlik saðlanmýþtýr. 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Satýn alýnan malzeme ve ekipmanlar kontrol talimatlarýnda belirtilen kabul kriterlerinin dýþýnda çýkarsa bu çeþit ürünlere Uygun Olmayan Ürün denir. Girdi ve üretimin tüm aþamalarýnda uygun olmayan ürünler Satýnalma Sorumlusu, Giriþ Kalite Kontrol Sorumlusu, Stok Sorumlusu, Bölüm Sorumlularý ve Yönetim Temsilcisi tarafýndan tanýmlanýr, dokümante edilir ve ayrýlýr, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler hemen baþlatýlýr. Þirketimizde Uygun Olmayan Hizmetin ve Malzemenin Kontrolü Prosedürü bu amaçla hazýrlanmýþ ve uygulanmaktadýr. 14

16 15/ Verilerin Analizi Þirketimizde kalite yönetim sisteminin uygunluðunu, etkinliðini göstermek ve sürekli iyileþmeyi deðerlendirmek için gerekli veriler belirlenir, toplanýr ve analizi yapýlýr. Bu analizlerden çýkacak sonuçlara göre Düzeltici ve Önleyici Çalýþmalar baþlatýlýr, gerekli hallerde müþterilerimizle ve tedarikçilerimizle iletiþime geçirilir ve özel çalýþmalar yapýlýr. Veri analizi yapýlan ve deðerlendirilen konular þunlardýr; Müþteri memnuniyeti, Süreç Performans Kriterleri, Hizmet sözleþmelerine ve gerekliliklerine uygunluk, Personel performans deðerlendirmeleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiler. 8.5 Ýyileþtirme Sürekli Ýyileþtirme Þirketimiz aþaðýdaki kriterleri kullanarak kalite yönetim sisteminin etkinliðini sürekli iyileþtirir. Kalite politikasýný ve kalite hedeflerini, Tetkik sonuçlarýný, Veri analizlerini, Düzeltici ve önleyici faaliyetleri, Yönetimi gözden geçirme toplantý sonuçlarýný Düzeltici Faaliyetler Düzeltici Faaliyetler: Uygun olmayan malzemenin ve hizmetin ya da karþýlaþýlan uygunsuzluðun tekrarýnýn önlenmesi için yapýlan çalýþmalardýr. Þirketimizde Düzeltici Çalýþma Prosedürüne uyularak bu uygunsuzluklarýn tekrarlanmasý önlemektedir. Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar þunlardýr: Kontroller sonucu bulunan uygunsuzluklar, Ýç Kalite Tetkik sonucu bulunan uygunsuzluklar, Müþteri þikayetleri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar, Önleyici faaliyet önerileri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar, Belgelendirme kuruluþu denetimleri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar Önleyici Faaliyetler Önleyici Faaliyet: Uygunsuzluklarýn ortaya çýkmadan önce önlem alýnmasý ve karþýlaþýlabilecek uygunsuzluklarýn potansiyel sebeplerinin bulunarak tekrarlanmamasý için yapýlan çalýþmalardýr. Artý da Önleyici Çalýþma Prosedürü önleyici faaliyetlerin nasýl yapýlacaðýna dair yol göstermektedir. Önleyici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar þunlardýr: Müþteri Memnuniyet Anketleri sonucu çýkan uygunsuzluklar, Ýstatistiki deðerlendirmeler sonucu tespit edilen potansiyel uygunsuzluklar, Personel Memnuniyet Anketleri sonucu çýkan uygunsuzluklar, Yatýrým ve kaynak planlama gerektiren uygunsuzluklar. 15

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

GIDA ÝLE TEMAS EDEN ÜRÜNLER VE PAKETLEME MALZEMELERÝ TEST HÝZMETLERÝ PAKETLEMENÝN TÜM AÞAMALARINDA GÜVEN Paketleme, ürünlerinizin tanýtýmýnda, korunmasýnda ve nakliyesinde önemli bir rol oynar. Paket tasarýmý

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı