Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 U55 C % 250Vt U U58 C56 C45 C

2 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2 Dokümantasyon Þartlarý Genel Þartlar Kalite El Kitabý Dokümanlarýn Kontrolü Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü 5 Yönetimin Sorumluluðu 5.1 Yönetimin Taahhüdü 5.2 Müþteri Odaklýlýk 5.3 Kalite Politikasý 5.4 Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sisteminin Planlanmasý 5.5 Sorumluluk, Yetki ve Ýletiþim Sorumluluk ve Yetki Yönetim Temsilcisi Ýç Ýletiþim 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Gözden Geçirme Girdisi Gözden Geçirme Çýktýsý 6 Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynaklarýn Saðlanmasý 6.2 Ýnsan Kaynaklarý Genel Yeterlilik, Farkýnda Olma ve Eðitim Alt Yapý ve Ýþ Ortamý 7 Ürün/Hizmet Gerçekleþtirme 7.1 Ürün/Hizmet Gerçekleþtirmenin Planlanmasý 7.2 Müþteri Ýle Ýlgili Süreçler Ürüne Baðlý Þartlarýn Belirlenmesi Ürüne Baðlý Þartlarýn Gözden Geçirilmesi Müþteri Ýle Ýletiþim 7.3 Tasarým ve Geliþtirme Tasarým ve Geliþtirme Planlamasý Tasarým ve Geliþtirme Girdileri Tasarým ve Geliþtirme Çýktýlarý Tasarým ve Geliþtirmenin Gözden Geçirilmesi Tasarým ve Geliþtirme Doðrulamasý Tasarým ve Geliþtirme Geçerli Kýlýnmasý Tasarým ve Geliþtirme Deðiþikliklerinin Kontrolü 7.4 Satýnalma Satýnalma Süreci Satýnalma Bilgileri Satýn Alýnan Ürünün Doðrulanmasý 7.5 Üretim ve Hizmetin Saðlanmasý Üretim ve Hizmet Saðlamanýn Kontrolü Üretim ve Hizmet Saðlanmasý için Süreçlerin Geçerliliði Tanýmlama ve Ýzlenebilirlik Müþteri Malý Ürünün / Hizmetin Korunmasý 7.6 Ýzleme ve Ölçme Cihazlarýnýn Kontrolü 8 Ölçüm, Analiz ve Sürekli Ýyileþtirme 8.1 Genel 8.2 Ýzleme ve Ölçme Müþteri Memnuniyeti Ýç Tetkik Süreçlerin Ýzlenmesi ve Ölçülmesi Ürünün Ýzlenmesi ve Ölçülmesi 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.4 Verilerin Analizi 8.5 Ýyileþtirme Sürekli Ýyileþtirme Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler

3 2/15 Ekler Ek 1A Ek 1B Ek 2 Ek 3 Ek 4 Ek 5 Ek 6 Kalite Yönetim Sistemi Süreç Etkileþim Þemasý Süreç Etkileþim Tablosu Kalite Politikamýz 20 Yýlý Hedeflerimiz Aksiyon Planý Organizasyon Þemasý Ýþ Akýþ Þemasý 02

4 3/15 Giriþ Kuruluþundan bu yana müþteri istek ve ihtiyaçlarýný belirlemek ve karþýlamak için çalýþma ilkeleri oluþturmaya ve bunlarý geliþtirmeye yönelik birçok adým atan Artý Endüstriyel Elektronik bu iþletme anlayýþýný uluslararasý bir standart olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile belgelendirmek için Haziran 2004 den itibaren Sistemi þirket bünyesinde kurmak ve etkin bir þekilde uygulamak için çalýþmalara baþlamýþtýr. Sistemin ana dokümaný olan Kalite El Kitabý, þirketimizin kaliteyi güvence altýna almak için kullandýðý yöntemleri, TS EN - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nin standart olan her maddesine uygun olarak, genel hatlarý ile açýklamaktadýr. Þirket Tanýtýmý Artý Endüstriyel Elektronik, 1995 ten beri alanlarýnda Güç elektroniði OT/VT yazýlým ve donanýmý Kara ve demiryollarý elektronik sinyalizasyon sistemleri Süreç denetimi Elektronik ve mekanik tasarým Prototip ve üretim Onarým ve destek Danýþmanlýk hizmetleri veren, ürünün fikir aþamasýndan üretim ve montaj aþamasýna kadar müþteri odaklý çalýþan bir tasarým þirketidir. Þirketimizde; Endüstriyel Elektronik Tasarým Elektronik Kart Tasarýmý Ürün Geliþtirme Mekanik Tasarým Yazýlým Tasarýmý Test Sistemleri Tasarýmý Mühendislik Hizmetleri konularýnda her türlü hizmet, destek ve danýþmanlýk verilmektedir. Artý Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, Kuruluþu 29 Aralýk 1995 Ger-San Sanayi Sitesi 657. Sokak No: 80 Ergazi - Ankara Tel: Faks:

5 4/15 1. Kapsam 1.1 Genel Endüstriyel Elektronik Sistemleri, Güç Elektroniði, Otamatik Tanýmlama ve Veri Toplama Yazýlým ve Donanýmý, Kara ve Demiryollarý Elektronik Sinyalizasyon ve Kontrol Ekipmanlarý Yazýlým ve Donanýmý, LED li Mesaj Sistemleri, Demiryolu Araçlarý Denetim ve Tahrik Sistemleri, Süreç Denetimi alanlarýnda tasarým, üretim, bakým, onarým, montaj ve danýþmanlýk. 1.2 Hariç Tutmalar Kalite Yönetim Sistemi kapsamýnda hariç tutulan madde yoktur. 2. Referans Dokümanlar ISO 9001:2008 Standardý. 3. Terimler ve Tanýmlar Yönetime Ýliþkin Belgelendirme: Gerekli bilgi ve yetkilerle donatýlmýþ bir üst organ tarafýndan bir mümessil, servis, birey veya operasyonel grubun belirlenen konularda (sistem, personel, ürün, laboratuvar, vb.) belgelendirme yetkisine haiz kýlýnmasý. Sistem: Birbirleriyle iliþkili veya etkileþim halindeki elemanlarýn oluþturduðu nesne. Yönetim: Politika ve amaçlarýn oluþturulmasýna ve bu amaçlara ulaþýlmasýna yönelik koordineli faaliyetler. Üst Yönetim: Kuruluþu en üst seviyede yöneten veya kontrol eden kiþi veya grup. Yönetim Sistemi: Politika ve amaçlarýn oluþturulmasý ve bu amaçlara ulaþýlmasýna yönelik sistem. Kalite: Pratik te ihtiyaç ve beklentilerin karþýlanmasý; Teknik te ihtiyaç ve beklentilerle ilgili nesnenin doðasý (kalite karakteristikleri). Kalite Yönetim Sistemi: Kalite politikasýnýn ve kalite amaçlarýnýn oluþturulmasý ve bu amaçlara ulaþmaya yönelik sistem. Kalite Yönetimi: Kalite yönetim sisteminde kullanýlan süreçlerin tümü. Toplam Kalite: Kuruluþun tamamýný kapsayan kalite yönetimi. Kalite Politikasý: Üst yönetim tarafýndan resmi olarak ifade edilen kuruluþun kaliteye iliþkin genel niyetleri ve yönüdür. Kalite politikasý kalite amaçlarý için çerçeve görevi görmelidir. Kalite Planlamasý: Kalite yönetiminin kalite politikasýný, kalite amaçlarýný ve kalite þartlarýný oluþturmaya ve yorumlamaya odaklanmýþ ve bunlarýn nasýl gerçekleþtirileceðini belirleyen parçasýdýr. Þart: Belirtilen ihtiyaç ve beklentiler. Kalite Amacý: Kaliteyle ulaþýlmak istenen þey. Tasarým: Þartlarý bir dizi ürün karakteristiðine dönüþtüren süreç. Kalite Kontrol: Kalite þartlarýný yerine getirmeye odaklanmýþ kalite yönetiminin bir parçasý. Kalite Güvence: Uygun kalite þartlarýnýn yerine getirilmesi için güvencenin saðlanmasýna odaklanmýþ kalite yönetiminin parçasý. Kalitenin Ýyileþtirilmesi: Kalite yönetiminin etkinliðinin ve veriminin artýrýlmasýna odaklanmýþ kalite yönetiminin bir parçasý. 04

6 5/15 Kuruluþa Ýliþkin Tedarikçi: Ürünü ya da hizmeti tedarik eden. Ýlgili Taraf: Kuruluþun baþarýsýyla ortak ilgisi olan grup veya kiþi. Sürece ve Ürüne/Hizmete Ýliþkin Süreç (Proses): Kaynaklarý kullanarak girdileri çýktýlara dönüþtüren faaliyetler sistemi. Ürün/Hizmet: Sürecin sonucu. Ýþ (Çalýþma) Ortamý: Kiþinin içinde faaliyet gösterdiði þartlar. Uygunluða Ýliþkin Önleyici Faaliyetler: Potansiyel uygunsuzluklarýn nedenlerinin ortadan kaldýrýlmasý için yapýlan çalýþmalardýr. Düzeltici Faaliyetler: Mevcut uygunsuzluklarýn nedenlerinin ortadan kaldýrýlmasý için yapýlan çalýþmalardýr. Tetkike Ýliþkin Tetkik: Belirlenen konuyla ilgili þartlarýn ne derecede yerine getirildiðinin sistematik ve objektif olarak belirleme çalýþmasýdýr. Bilgiye Ýliþkin Doküman: Bilgi içeren ortam. Prosedür: Bir faaliyetin yürütülmesi için belirlenmiþ yöntem. Kalite El Kitabý: Kuruluþun kalite yönetim sistemini tanýmlayan doküman. 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar Þirketimiz ISO 9001:2008 Standardýna uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi ni geliþtirmekte, uygulamakta ve dokümante etmektedir. Sistemin etkinliði çeþitli izleme ve geribesleme teknikleri kullanýlarak sürekli geliþtirilmektedir. Şirketimiz ana süreçlerini; Tasarım ve Ar-Ge süreci ve Teknik Servis süreci olarak tanımlamıştır. (Ek 1) Bu ana süreçlere bağlı olarak alt süreçlerini de satış ve pazarlama, üretim, satınalma, tedarikçi değerlendirme, kalibrasyon süreçleri olarak belirlemiştir. Artı nın belirlediği tüm prosedürler, Kalite Sistemini destekleyen süreçleri meydana getirmektedir. Dışarıdan alınan hizmetler için oluşturulan süreçler, ilgili sözleşmede tanımlanmakta ve destekleyici dış kaynaklı süreçleri oluşturmaktadır. Artı, Süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli ölçüt ve metotları saptamıştır. Süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli kaynakları temin etmiştir. Süreçleri izlemekte, ölçmekte ve analiz etmektedir. İstenilen amaçları ve süreçlerin sürekli gelişimini sağlamak için gerekli her aksiyonu almaktadır. Kalitede sürekli iyileştirmenin sağlanması, kalite hedeflerine ulaşılması, hataların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için prosedürler hazırlanmış, ilgili süreçler tanımlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 05

7 6/ Dokümantasyon Þartlarý Genel Þartlar Þirketimiz; Kalite Politikasý (Ek 2) ve Kalite Hedeflerini (Ek 3) belirlemiþ ve dokümante etmiþtir. Kalite El Kitabýný hazýrlamýþtýr. Standartýn þart koþtuðu prosedürleri hazýrlamýþ ve uygulamaktadýr. Bunlar: a. Doküman Kontrolü Prosedürü, b. Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü, c. Düzeltici Çalýþma Prosedürü, d. Önleyici Çalýþma Prosedürü, e. Kuruluþ Ýçi Kalite Tetkikleri Prosedürü ve f. Uygunsuzluk Yönetimi ve Sürekli Geliþim Prosedürüdür. Bunlar dýþýnda þirketimizin ihtiyaç duyduðu ve uyguladýðý diðer prosedürler þunlardýr: g. Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü, h. Eðitim Prosedürü, i. Test Cihazlarýnýn ve Diðer Teçhizatýn Kontrolü ve Ýzlenmesi Prosedürü ve j. Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü. Süreçlerin etkin bir þekilde planlanmasýný, iþletilmesini ve kontrolünü saðlayacak gerekli metodlarý ve dokümanlarý hazýrlamýþtýr (Ýþ Akýþ Þemalarý, Talimatlar, Çizimler, Raporlar, Resimler, Formlar, Planlar, Þartnameler, Etiketler, Tablolar, Defterler, Mevzuatlar, vb.) Standart ýn gerektirdiði þekilde kayýtlarý tutmaktadýr Kalite El Kitabý Þirketimiz; Kalite Yönetim Sistemi nin kapsamýný varsa hariç tutulmalarý, Prosedürleri, Süreçleri ve birbirleriyle olan etkileþimlerini, Kalite Sistemimizin temel prensiplerini ve uygulamalarýný, Organizasyon yapýmýzý ve neyin nasýl yapýldýðýný içeren yol haritasý niteliðinde bir Kalite El Kitabý hazýrlamýþtýr Dokümanlarýn Kontrolü Þirketimizde dokümanlarla ilgili tüm deðiþiklikler (hazýrlanmasý, gözden geçirilmesi, onaylanmasý, yayýný, daðýtýmý ve muhafazasý) Doküman Kontrolü Prosedürüne göre yapýlýr. Bu prosedürle doðru ve güncel dokümanlarýn ilgili yerlerde bulunmasý amaçlanmýþtýr. Prosedürün uygulanmasýndan Yönetim Temsilcisi sorumludur Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Þirketimizde Kalite Yönetim Sistemi kapsamýnda tutulan tüm kayýtlarýn tanýmlanmasý, arþivlenmesi, korunmasý, geri çaðýrýlmasý, saklama süreleri ve imha þekli Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü ne göre yapýlmaktadýr. Operasyonlarýmýzda gerçekleþtirilen tüm kalite uygulamalarýný gösteren kayýtlar, birim sorumlularý tarafýndan sürekli ve düzenli olarak tutulmakta ve muhafaza edilmektedir. Kalite kayýtlarýnýn tutulmasý, muhafazasý ve saklanmasý sýrasýnda hasara ve bozulmaya uðramamasý için gerekli önlemler alýnmýþtýr. Ýhtiyaç duyulduðunda eski kayýtlara rahatlýkla ulaþýlabilmesi için kayýtlarda ve arþivleme sýrasýnda izlenebilirlik saðlanmýþtýr. Saklama süresi dolan kayýtlarýn elden çýkartýlmasý için yöntemler ve sorumluluklar belirlenmiþtir. 06

8 7/15 5. Yönetimin Sorumluluðu 5.1 Yönetimin Taahhüdü Yönetimimiz Kalite Yönetim Sistemi nin geliþtirilmesi, uygulanmasý ve etkinliðinin sürekli iyileþtirilmesi için aþaðýdaki çalýþmalarý yapmaktadýr: Tüm çalýþanlara yasal ve mevzuat þartlarýnýn yerine getirilmesinin önemini iletmektedir. Kalite Politikasýný oluþturmuþ, çalýþanlara duyurmuþ ve Kalite El Kitabý nda yer vermektedir. Kalite Hedeflerini oluþturmuþ, çalýþanlara duyurmuþ ve Kalite El Kitabý nda yer vermektedir. Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne göre yýlda en az iki kez toplanmaktadýr. Kalite Yönetim Sistemi nin sürekliliði için her türlü kaynaðý saðlamaktadýr. 5.2 Müþteri Odaklýlýk Kalite Yönetim Sistemini oluþturan bütün politikalar, prosedürler ve süreçler müþterilerimizin istek ve ihtiyaçlarýný daha iyi anlamak ve beklentilerini fark yaratacak þekilde karþýlamak üzere oluþturulmuþtur. Artý Elektronik müþteri iliþkileri hedefini, müþterileri ile uzun dönemli ve karþýlýklý fayda edinme ilkesine dayanarak belirlemiþtir. 5.3 Kalite Politikasý Kuruluþumuzda Kalite Politikasý (Ek 2) yönetim tarafýndan yazýlý olarak þirket amaçlarýna uygun bir anlayýþla tespit edilmiþ Þirket Müdürü tarafýndan imzalanarak yayýnlanmýþtýr. Kalite Politikasý nýn tüm çalýþanlara duyurulmasý ve çalýþanlarýn kalite bilincinin geliþtirilmesi amacýyla yönetimin kararý doðrultusunda programlý eðitimler düzenlenmektedir. Bu eðitimlerde çalýþanlarýn kalite uygulamalarý, ISO 9001:2008 koþullarý ve uygulamalarý ile kurum kültürü konularýnda bilgilendirilmeleri saðlanmaktadýr. Kalite politikasý çalýþanlarýn görebileceði yerlere yazýlý metinler halinde asýlmýþtýr. 5.4 Planlama Kalite Hedefleri Þirketimizde ölçülebilir ve Kalite Politikamýzla tutarlý Kalite Hedefleri (Ek 3) her yýl üst yönetim tarafýndan ilgili birimlerle de görüþülüp yazýlý olarak tespit edilmektedir. Bu hedefler, süreçler, ürünler, uygulamalar veya birimler bazýnda oluþturulmaktadýr. Kalite Hedeflerine ulaþýlabilmesi için gerekli olan yöntemler ve stratejiler (Ek 4) tespit edilerek uygulanmaktadýr. Kalite Hedefleri ilgili birimler ve yönetim tarafýndan belli aralýklarla deðerlendirilerek, hedeflerin gerçekleþmeleri takip edilmektedir Kalite Yönetim Sisteminin Planlanmasý Yönetim, Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne uygun olarak Kalite Sisteminin planlamasýný yapmaktadýr. Kalite Sistemi uygulamalarý tamamlanmýþ, etkileþimleri belirlenmiþ, kontrolleri yapýlmakta ve etkinliði saðlanmaktadýr. Kalite Sisteminde deðiþiklikler yapýldýðýnda sistemin bütünlüðü korunmaktadýr. 5.5 Sorumluluk, Yetki ve Ýletiþim Sorumluluk ve Yetki Þirketimizde kaliteyi etkileyen iþleri yöneten, uygulayan ve doðrulayan tüm çalýþanlarýn görevlerinin, yetkilerinin, sorumluluklarýnýn, karþýlýklý iliþkilerinin, kime baðlý çalýþtýðýnýn ve kime nezaret edeceðinin yazýlý olduðu Yetki ve Sorumluluklar hazýrlanmýþtýr. Görev tanýmlarý çalýþanlarýn bilgisine sunulmuþtur. Yönetim tarafýndan hazýrlanmýþ ve onaylanmýþ olan organizasyon þemamýz Ek 5 tedir.

9 8/ Yönetim Temsilcisi Yönetimimiz ISO Kalite Yönetim Sistemi Standardýna uygun olarak kurulmuþ olan kalite sisteminin belirlenen þartlarý karþýlamasý, kalite sisteminin ve uygunluðunun devamlýlýðýnýn saðlanmasý, kalite sisteminin geliþtirilmesi uygunsuzluk ve eksikliklerin ve kalite konusundaki çalýþmalarýn koordine edilmesi için yönetim adýna bu çalýþmalarý yapmak amacýyla Yönetim Temsilcisi atamýþtýr. Yönetim Temsilcisi nin atanmasý yazýlý olarak yapýlmýþtýr. Yönetim Temsilcisi nin diðer görev, yetki ve sorumluluklarýnýn yaný sýra Yönetim Temsilcisi olarak görev, yetki ve sorumluluklarý da belirlenmiþ olup, görev tanýmýnda belirtilmiþtir Ýç Ýletiþim Üst yönetim kuruluþ içi iletiþimin en üst seviyede saðlanabilmesi için gerekli özeni göstermektedir. Kalite Politikasý (Ek 2) ve Kalite Hedefleri (Ek 3) üst yönetim tarafýndan yazýlý olarak yayýnlanmakta ve politikanýn çalýþanlara duyurulmasý ve belirlenmesi için eðitimler düzenlenmektedir. Üst yönetim ve çalýþanlar arasýnda iletiþim saðlanmasý ve geri besleme bilgilerinin temini için toplantýlar yapýlmaktadýr. Bunlar: Pazartesi günleri yapýlan haftalýk gözden geçirme toplantýsý, Proje toplantýlarý, Üretime/onarýma baþlama toplantýlarý ve Günlük toplantýlardýr. 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel Kuruluþumuzda yönetim tarafýndan, kalite sisteminin deðerlendirilmesi iç tetkikler bitirildikten sonra Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürüne uygun olarak yapýlýr. Toplantýnýn gündemi ve görüþülecek konular Yönetim Temsilcisi tarafýndan tespit edilir. Yönetim Temsilcisi ayný zamanda toplantýda alýnan karar ve kayýtlarýnýn tutulmasý, ilgili birimlere duyurulmasý, kopyalarýnýn muhafazasý ve kararlarýn takibi, koordinasyonu ve kontrolü iþlerini yapar. Yönetim Temsilcisi gerek gördüðünde bu toplantýyý iç tetkikler bitirilmeden de yapabilir Gözden Geçirme Girdisi Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantýlarýnda deðerlendirilen konular þunlardýr: Tetkik sonuçlarý, Müþteri istek ve þikayetleri, Süreç performanslarý ve ürün uygunluðu, Önleyici ve Düzeltici Çalýþmalar, Önceki toplantýlardan kalan takip çalýþmalarý ve Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek deðiþiklikler ve öneriler Gözden Geçirme Çýktýsý Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantýlarýnda alýnan karar ve aksiyonlar þu konularda olur: Kalite Yönetim Sistemi nin ve süreçlerin etkinliðinini iyileþtirilmesi, Müþteri istek ve beklentilerini karþýlayacak þekilde ürün ve hizmetleri iyileþtirilmesi ve Ýstenilen sonuçlarý almak için gerekli kaynaklarýn belirlenmesi ve saðlanmasý. 08

10 9/15 6. Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynaklarýn Saðlanmasý Þirket yönetimi ve çalýþanlarý kalite sistemini uygulamak, devam ettirmek, sürekli geliþtirmek ve ayrýca müþteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karþýlayarak müþteri memnuniyetini artýrmak için gerekli olan kaynaklarý tespit etmekte ve saðlamaktadýr. Bunun için geliþen teknolojiler takip edilmekte ve en büyük kaynaðýmýz olan insan kaynaðýmýza yani çalýþanlarýmýza önem verilmektedir. 6.2 Ýnsan Kaynaklarý Genel Þirketimizde çalýþan tüm personelin unvanlarý göz önünde bulundurularak sahip olmasý gereken eðitim, öðretim, tecrübe ve diðer nitelikler tespit edilmiþtir. Personel alýmlarýnda bu nitelikler göz önünde bulundurulur ve fark yaratacak ve katma deðer katacak personel istihdam edilir. Artý nýn Kalite Hedefleri arasýnda eðitimle ilgili madde her zaman bulunacaktýr (Ek 3) Yeterlilik, Farkýnda Olma ve Eðitim Þirketimizde eðitim konularý Eðitim Prosedürüne göre halledilmektedir. Þirketimiz kaliteyi etkileyen iþleri yürüten personelin sahip olmasý gereken özellikleri belirlemiþtir. Þirketimize alýnan her yeni personel belli bir süre oryantasyon eðitimini almaktadýr. Eðitim ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için gerekli eðitim programlarý belirlenir. Yapýlan eðitimlerin etkinlikleri ölçülür. Eðitim, öðrenim, beceri ve deneyim konularýnda gerekli kayýtlar tutulur. Eðitim ihtiyaçlarý Yönetim Temsilcisi tarafýndan tüm birimlerle görüþerek tespit edilir. Yönetim Temsilcisi eðitim ihtiyaçlarýný tespit ettikten sonra yýllýk eðitim programýný hazýrlar. Programda þirket içerisinde ve þirket dýþýnda alýnacak eðitimlerle saðlanýr. Eðitim Programýnýn duyurulmasý, gerçekleþtirilmesi, takibi ve kayýtlarýnýn düzenli olarak tutulmasý Yönetim Temsilcisi tarafýndan yapýlýr. Söz konusu eðitimler kuruluþ içerisinde veya dýþýnda uzman kuruluþ/personelden alýnýr Alt Yapý ve Ýþ Ortamý Þirketimiz, yaptýðý üretim ve sunduðu hizmetin uygun koþullarda gerçekleþtirilmesi için gerekli olan altyapý ihtiyacýný tespit etmekte, yerine getirmekte ve devamlýlýðýný saðlamaktadýr. Ayrýca çalýþanlarýn motive edilmesi, performans ve verimliliklerinin artýrýlmasý için gerekli olan koþullar yönetim tarafýndan temin edilmektedir. Bunlar aþaðýda belirtilmiþtir. Uygun üretim/hizmet koþullarý, Uygun çalýþma ortamý ve ofis ekipmanlarý, Yazýlým ekipmanlarý, Taþýma, iletiþim ve levazým hizmetleri, Çalýþma ekipmanlarý, Çalýþma günleri ve saatleri, Ýzin süreleri, Sosyal aktiviteler. 09

11 /15 7. Ürün/Hizmet Gerçekleþtirme 7.1 Ürün/Hizmet Gerçekleþtirmenin Planlanmasý Þirketimizde hizmetin/ürünün gerçekleþtirilmesi için Üretim ve Teknik Servis Süreçleri hazýrlanmýþ, uygulanmakta ve geliþmeleri saðlanmaktadýr. Bu süreçler Kalite Yönetim Sistemimizdeki diðer tüm süreçlerle iliþkili ve tutarlýdýr (Ek 1). Ürün gerçekleþtirme aþamasýnda kalite hedefleri ve ürün þartlarý belirlenmektedir. Her ürüne özgü süreç, dokümantasyon ve kaynaklar belirlenmiþtir. Ürüne özgü gerekli doðrulama, geçerli kýlma, izleme, muayene, deney faaliyetleri ve ürün kabul kriterleri belirlenmiþtir. Ürün gerçekleþtirme süreçlerinin, bunlarýn sonucu olan ürünün þartlarýnýn karþýlandýðýný gösterir kayýtlar tutulmaktadýr. Þirketimizdeki tipik bir Ýþ Akýþ Þemasý Ek 6 daki gibidir. 7.2 Müþteri ile Ýlgili Süreçler Ürüne Baðlý Þartlarýn Belirlenmesi Yeni bir ürün ya da hizmet talebi olduðunda Artý aþaðýdaki konularý yeterli derecede detaylandýrdýðýndan emin olur: Teslim ve teslim sonrasý faaliyetler için þartlar da dahil olmak üzere müþteri tarafýndan belirtilmiþ olan þartlar. Müþteri tarafýndan belirtilmeyen, ancak belirtilen veya tanýmlanan veya amaçlanan kullaným için gerekli olan þartlar. Ürün ya da hizmetle ilgili yasal ve mevzuat þartlarý. Þirketimiz tarafýndan tespit edilen diðer þartlar Ürüne Baðlý Þartlarýn Gözden Geçirilmesi Artý, yeni ürün ya da hizmet talebiyle gelen müþteriyle herhangi bir taahhütte girmeden ve fiyat vermeden önce Talep edilen ürüne/hizmete iliþkin þartlarý gözden geçirir. Bu ürün/hizmetle ilgili gerçekleþtirmeyi yapabileceðinden emin olur Müþteri ile Ýletiþim Ürün veya hizmetle ilgili þartlar müþteriye iletilir ve yazýlý bir þekilde müþteriyle anlaþma saðlanýr. 7.3 Tasarým ve Geliþtirme Tasarým ve Geliþtirme Planlamasý Þirketimizde ürün tasarýmý ve mevcut ürünlerin geliþtirilmesi konusunda yapýlacak tasarým çalýþmalarýnýn planlama ve gözden geçirme, doðrulama, geçerlilik, deðiþiklik iþlemleri Tasarým ve Ar-Ge Sürecine göre yapýlmaktadýr Tasarým ve Geliþtirme Girdileri Ürünle ilgili tasarým girdileri, geçmiþ verilerden, müþteri istek ve ihtiyaçlarýndan, benzer uygulamalardan, yasal gereksinimlerden ve diðer olasý kaynaklardan elde edilir. Bu girdiler Tasarým ve Ar-Ge Süreci nde yazýlý hale getirilir ve süreç boyunca referans olarak kullanýlýr. Tasarým ve Ar-Ge girdileri uygunluk açýsýndan gözden geçirilir; eksik, belirsiz veya çeliþen çalýþmalar yeniden deðerlendirilir.

12 / Tasarým ve Geliþtirme Çýktýlarý Tasarým ve geliþtirme çýktýlarý, girdilere göre yazýlý ve doðrulanabilir hale getirilir. Tasarým, Ar-Ge ve Üretim Müdürü tarafýndan onaylanýr. Tasarým çýktýlarý deðerlendirilirken: Tasarým ve geliþtirme girdi þartlarýný karþýlamasýna, Satýnalma, üretim ve hizmet sunumu için uygun bilginin saðlanmasýna, Ürün kabul kriterlerini içermesine veya atýfta bulunmasýna ve Ürünün güvenli ve uygun kullanýmýný saðlayacak özelliklerin tanýmlanmasýna dikkat edilir Tasarým ve Geliþtirmenin Gözden Geçirilmesi Artý, gerçekleþtirdiði ürün ve hizmetlerde uyguladýðý tasarým ve geliþtirme planlarýnýn sonuçlarýný gözden geçirir ve þartname gereklerinin karþýlandýðýný kontrol eder. Bu kontrol þirketimiz genelinde uygulanan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamýndaki kayýtlar üzerinden yapýlmaktadýr Tasarým ve Geliþtirme Doðrulamasý Gerçekleþtirilen tasarým ve geliþtirmelerin doðrulamasý Kalite Yönetim Sistemi kapsamýndaki talimat ve süreçlere göre oluþturulan kayýtlarla saðlanýr Tasarým ve Geliþtirmenin Geçerli Kýlýnmasý Nihai ürünün/hizmetin þartname ve sözleþme hükümleriyle belirlenmiþ veya amaçlanan kullaným ve uygulama þartlarýný karþýlayacak yeterlilikte olmasýný saðlamak için planlanan düzenlemelere göre tasarým ve geliþtirme geçerliliði müþteri talepleri doðrultusunda yapýlmaktadýr Tasarým ve Geliþtirme Deðiþikliklerinin Kontrolü Tasarým ve geliþtirme deðiþiklikleri müþteri talepleri ile saðlandýðýndan bu yönde yapýlacak deðiþiklikler de müþteri talepleri veya müþteri tarafýndan oluþturulan deðiþikliklerin üzerinden kontrol edilir. Buna iliþkin kayýtlar karþýlýklý olarak oluþturulmuþ tutanaklardýr. Tasarým ve geliþtirme üzerinde yapýlan deðiþikliklerin önceden oluþturulan hizmetler üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve deðerlendirilmesi öncelikle müþteri talebi dikkate alýnarak gerçekleþtirilir. 7.4 Satýnalma Satýnalma Süreci Þirketimizde satýnalma iþlemleri Satýnalma Süreci ne uygun olarak yapýlýr Satýnalma Bilgileri Satýn almalar, Satýnalma Sorumlusu tarafýndan, tedarikçi deðerlendirmeleri yapýlarak, alýmýn performansý ve yeterliliði iyi olan tedarikçilerden yapýlmasý saðlanýr. Satýnalma bilgisi tedarikçilere Satýnalma Sürecine uygun olarak iletilir. Sipariþ verilen ürünü açýkça tanýmlayacak þekilde hazýrlanýr. Satýn alýnacak malzemelerin ve hizmetlerin teknik þartnameleri ihtiyaç sahibi birim ve Satýnalma Sorumlusu tarafýndan hazýrlanýr. Bu þartnameler, satýn alýnacak hizmetin ve ürünün tipini, sýnýfýný, teknik özelliklerini, gerekiyorsa numune ve teknik resimlerini açýk olarak tanýmlar. Kalite Yönetim Sistemi nin gerektirdiði þartlar varsa belirtilir. Tedarikçi deðerlendirmeleri, Tedarikçi Deðerlendirme Süreci ne uygun olarak yapýlýr.

13 12/ Satýn Alýnan Ürünün Doðrulanmasý Satýn alýnan malzemelerin giriþ kontrolleri Satýnalma Sorumlusu ve kalitesi Giriþ Kalite Kontrol Sorumlusu tarafýndan yapýlýr. Hizmet satýn alýmlarýnda ise hizmetin takibi ve kontrolünü yapan birim tarafýndan yapýlýr. Satýnalmada tedarikçinin yerinde doðrulamasý gerekirse bunun yöntemi ve malzemenin serbest býrakýlma koþullarý sözleþmede veya sipariþ dokümanlarýnda belirtilir. 7.5 Üretim ve Hizmetin Saðlanmasý Þirketimizde üretim ve hizmet sýrasýyla Üretim Süreci ve Teknik Servis Sürecine uygun olarak yapýlmaktadýr Üretim ve Hizmet Saðlamanýn Kontrolü Artý Endüstriyel Elektronik te üretim ve hizmette bir sonraki süreç bir önceki sürecin müþterisidir düþüncesi ile hareket edilir. Amaç bir sonraki iþleme uygun olmayan hizmet ya da ürün vermemektir. Süreç aþamasýnda yapýlacak olan uygulamalarý, etkileþimi ve kontrolleri gösteren Süreç Etkileþim Þemasý hazýrlanmýþtýr. Ayrýca süreç aþamalarýnda kullanýlan makine ve teçhizatlar tanýmlanmýþ, sürece etki eden parametreler belirlenmiþ ve bunlarýn kontrollerinin düzenli olarak yapýlmasý için çalýþma ve kontrol talimatlarý hazýrlanmýþtýr. Üretim ve hizmette çalýþma kurallarý saptanmýþ olup kontroller düzenli olarak yapýlmakta ve kayýtlarý tutulmaktadýr. Süreçlerde görev alacak olan personelin nitelikleri belirlenmiþ olup, ihtiyaç duyduklarý eðitim ve tecrübeler saðlanmýþtýr. Ürünleri ve üretime alýnacak yeni ürünleri deðerlendirmek üzere Tasarým ve Ar-Ge Müdürü tarafýndan prototip üretim planý ve ürün için Üretim Müdürü tarafýndan üretim planlarý yapýlmaktadýr. Üretim sýrasýnda kullanýlacak olan makine ve teçhizatýn planlý bakýmlarýnýn yapýlmasý için Üretim Müdürü tarafýndan bakým planlarý hazýrlanýr. Bu planlara göre yapýlan ve dýþarýda yaptýrýlan bakým ve arýza kayýtlarý düzenli olarak üretim elemanlarý tarafýndan tutulmaktadýr. Ayrýca bakýmlarýn nasýl yapýlacaðýný anlatan bakým talimatlarý hazýrlanmýþ olup bakýmlar bu talimatlara uygun olarak yapýlmaktadýr Üretim ve Hizmet Saðlanmasý Ýçin Süreçlerin Geçerliliði Üretim ve hizmetin saðlanmasýna esas süreçlerin geçerliliði ilgili kayýtlar ve kontrol sonucu saðlanmaktadýr. Süreç bazýnda verilen hedeflerle süreçler iyileþtirilmektedir Tanýmlama ve Ýzlenebilirlik Kuruluþumuzda ürünün / hizmetin saðlanmasý sýrasýndaki tüm aþamalarda kullanýlan tüm malzemelerin tanýmlamalarý uygun yöntemlerle yapýlarak, ürünlerin yanlýþ kullanýmý ve sevkiyatýný önleyecek sistemler geliþtirilmiþtir. Bunun için giriþten sevke kadar tüm malzemelerin tanýtým bilgileri (adý, kodu, þirket parti numarasý, vb.) kabul, red, hurda, kontrol beklediði, hangi iþlemlerden geçtiði ve bir sonraki iþlemin ne olacaðýnýn belirlenmesi için Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü oluþturulmuþ ve uygulanmaktadýr Müþteri Malý Þirketimizde müþteri malý sadece Teknik Servis için iþletmeye alýnan ürünler için geçerlidir. Bu ürünler teslim alýnýrken Teknik Servis Formu ile teslim alýnýr ve sevk irsaliyesiyle imza karþýlýðý teslim edilir; bakým ve onarým boyunca ürün teknik servis çalýþanlarý tarafýndan muhafaza edilir. 12

14 / Ürünün/Hizmetin Korunmasý Kuruluþumuzda malzemelerin ve ekipmanlarýn taþýnmasý, depolanmasý, sevkiyatý ve korunmasý uygun araçlarla ve metotlarla yapýlmaktadýr. Bu uygulamalar sýrasýnda ürünün hasar görmemesi, bozulmaya uðramamasý, kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesi ve karýþmamasý için tüm önlemler alýnmýþtýr. a. Taþýma Satýn alýnan malzemeler giriþ kontrollerinden sonra kendilerine ayrýlmýþ yerlere taþýnýp istiflenmektedir. b. Depolama Depolama sýrasýnda ürünlerin karýþmamasý, hasar görmemesi ve durumlarýnýn tanýmlanmasý için azami özen gösterilmektedir. Depolardaki stoklarýn takibi Stok Sorumlusu tarafýndan elektronik ortamda tutulmaktadýr. c. Muhafaza Malzeme ve ürünler, kendi orijinal ambalaj ve kutularýnda muhafaza edilirler. Ürün ve malzemelerin zarar görmemesi için önlemler alýnmýþtýr. d. Sevkiyat Malzeme ve ürünler, kendi orijinal ambalaj ve kutularýnda zarar görmeyecek þekilde sevk edilirler. 7.6 Ýzleme ve Ölçme Cihazlarýnýn Kontrolü Artý Endüstriyel Elektronik, ürün kalitesini veya güvenliðini doðrudan etkileyecek tüm test cihazlarýnýn fonksiyonlarýný kalibre edilmiþ cihazlarla kontrol eder ve saðlar. Bu cihazlarýn kontrolü, kalibrasyonu ve bakýmý için Kalibrasyon Süreci ile Test Cihazlarýnýn ve Diðer Techizatýn Kontrolü ve Ýzlenmesi Prosedürü hazýrlanmýþ, uygulamaya konulmuþ ve kayýtlarý tutulmaktadýr. Müþteri tarafýndan talep edildiðinde muayene ve deneyler sýrasýnda kayýtlar hazýr bulundurulur. 8. Ölçüm, Analiz ve Sürekli Ýyileþtirme 8.1 Genel Þirketimiz, Kalite Yönetim Sistemin uygunluðunu göstermek, etkinliðini ve sürekliliðini saðlamak için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve sürekli iyileþtirme iþlemlerini planlamakta ve yerine getirmektedir. 8.2 Ýzleme ve Ölçme Müþteri Memnuniyeti Müþteri þikayetleri ve önerileri, müþterilerimizin ürün ve hizmetimizdeki tatmin derecesinin ve memnuniyetinin ölçülmesinde en etkin gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle þirket kalite hedefleri içine konulmuþtur Ýç Tetkik Þirketimizde uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin planlanan düzenlemeler uygunluðunun, yeterliliðinin, etkinliðinin ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý, eksiklerin ve uygunsuzluklarýn tespit edilerek giderilmesini ve Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaþmada yeterli olup olmadýðýnýn takibi için düzenli olarak iç tetkikler yapýlmaktadýr.

15 14/15 Ýç tetkikler Yönetim Temsilcisi tarafýndan hazýrlanan yýllýk tetkik planýna uygun olarak yapýlýr. Tetkikler, tetkik edilen birimde çalýþmayan, eðitim almýþ ve tecrübeli personel tarafýndan yapýlýr. Ýç tetkikte aþaðýdaki hususlar tetkik edilir: Kalite sistemi ve dokümantasyon tetkiki, Hizmet ve ürün kalitesinin tetkiki, Sürecin tetkiki, Teçhizatýn tetkiki, Personelin tetkiki. Tetkikler Kuruluþ Ýçi Kalite Tetkikleri Prosedürü ne uygun olarak yapýlýr Süreçlerin Ýzlenmesi ve Ölçülmesi Artý da süreçlerin izlenmesi ve hizmetlerin doðrulanmasý faaliyetleri planlanmakta ve yerine getirilmektedir. Doküman ve Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürleriyle tüm süreçlerin kontrollü þartlar altýnda yürütülmesi saðlanýr. Süreçler, süreç bazýnda belirlenmiþ performans kriterleriyle takip edilmekte ve bu performans kriterlerinden sorumlu kiþiler tayin edilmektedir. Bu performans kriterleri dýþýnda ayrýca Ýç Tetkikler ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantýlarý nda da detaylý bir þekilde süreçler takip edilmektedir Ürünün Ýzlenmesi ve Ölçülmesi Kuruluþumuzda satýn alýnan hammadde ve malzemelerde, verilen hizmetlerin tüm aþamalarýnda kalite planýna uygun olarak kontroller yapýlmakta ve bu kontrollerin nasýl yapýlacaðý dokümante edilmekte ve yapýlan bu faaliyetlerin kayýtlarýn düzenli olarak tutulmasý saðlanmaktadýr. Tedarikçilerden temin edilen malzemeler Satýnalma Sorumlusu tarafýndan satýn alma bilgilerine, giriþ kalite kontrol talimatýna göre kontrollere tabi tutulurlar. Kontroller sýrasýnda talimatlara uygun olarak numuneler alýnýr. Kontroller sonucunda uygun bulunan malzemeler depoya alýnýr ve/veya kullanýlacak bölgeye (hizmet alanýna) gönderilir. Uygun bulunmayan malzemeler ise diðer malzemelere karýþmasý önlenerek sözleþme þartlarýna uygun olarak, ya imha edilir ya da tedarikçiye iade yoluna gidilir. Þirketimizde tüm bu iþlemler için Ürün Tanýmý ve Ýzlenebilirliði Prosedürü hazýrlanmýþ ve uygulanmaktadýr. Kontrol kayýtlarý, Test Sorumlusu tarafýndan Kalite Kayýtlarýnýn Kontrolü Prosedürü ne uygun olarak muhafaza edilir. Kontrol kayýtlarýnýn saklanmasý sýrasýnda, kayýtlara rahatlýkla ulaþýlabilmesi için izlenebilirlik saðlanmýþtýr. 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Satýn alýnan malzeme ve ekipmanlar kontrol talimatlarýnda belirtilen kabul kriterlerinin dýþýnda çýkarsa bu çeþit ürünlere Uygun Olmayan Ürün denir. Girdi ve üretimin tüm aþamalarýnda uygun olmayan ürünler Satýnalma Sorumlusu, Giriþ Kalite Kontrol Sorumlusu, Stok Sorumlusu, Bölüm Sorumlularý ve Yönetim Temsilcisi tarafýndan tanýmlanýr, dokümante edilir ve ayrýlýr, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler hemen baþlatýlýr. Þirketimizde Uygun Olmayan Hizmetin ve Malzemenin Kontrolü Prosedürü bu amaçla hazýrlanmýþ ve uygulanmaktadýr. 14

16 15/ Verilerin Analizi Þirketimizde kalite yönetim sisteminin uygunluðunu, etkinliðini göstermek ve sürekli iyileþmeyi deðerlendirmek için gerekli veriler belirlenir, toplanýr ve analizi yapýlýr. Bu analizlerden çýkacak sonuçlara göre Düzeltici ve Önleyici Çalýþmalar baþlatýlýr, gerekli hallerde müþterilerimizle ve tedarikçilerimizle iletiþime geçirilir ve özel çalýþmalar yapýlýr. Veri analizi yapýlan ve deðerlendirilen konular þunlardýr; Müþteri memnuniyeti, Süreç Performans Kriterleri, Hizmet sözleþmelerine ve gerekliliklerine uygunluk, Personel performans deðerlendirmeleri, Tedarikçiler ile ilgili bilgiler. 8.5 Ýyileþtirme Sürekli Ýyileþtirme Þirketimiz aþaðýdaki kriterleri kullanarak kalite yönetim sisteminin etkinliðini sürekli iyileþtirir. Kalite politikasýný ve kalite hedeflerini, Tetkik sonuçlarýný, Veri analizlerini, Düzeltici ve önleyici faaliyetleri, Yönetimi gözden geçirme toplantý sonuçlarýný Düzeltici Faaliyetler Düzeltici Faaliyetler: Uygun olmayan malzemenin ve hizmetin ya da karþýlaþýlan uygunsuzluðun tekrarýnýn önlenmesi için yapýlan çalýþmalardýr. Þirketimizde Düzeltici Çalýþma Prosedürüne uyularak bu uygunsuzluklarýn tekrarlanmasý önlemektedir. Düzeltici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar þunlardýr: Kontroller sonucu bulunan uygunsuzluklar, Ýç Kalite Tetkik sonucu bulunan uygunsuzluklar, Müþteri þikayetleri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar, Önleyici faaliyet önerileri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar, Belgelendirme kuruluþu denetimleri sonucu ortaya çýkan uygunsuzluklar Önleyici Faaliyetler Önleyici Faaliyet: Uygunsuzluklarýn ortaya çýkmadan önce önlem alýnmasý ve karþýlaþýlabilecek uygunsuzluklarýn potansiyel sebeplerinin bulunarak tekrarlanmamasý için yapýlan çalýþmalardýr. Artý da Önleyici Çalýþma Prosedürü önleyici faaliyetlerin nasýl yapýlacaðýna dair yol göstermektedir. Önleyici faaliyet gerektiren uygunsuzluklar þunlardýr: Müþteri Memnuniyet Anketleri sonucu çýkan uygunsuzluklar, Ýstatistiki deðerlendirmeler sonucu tespit edilen potansiyel uygunsuzluklar, Personel Memnuniyet Anketleri sonucu çýkan uygunsuzluklar, Yatýrým ve kaynak planlama gerektiren uygunsuzluklar. 15

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Problemleri baþlamadan. önlemek. Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin

Problemleri baþlamadan. önlemek. Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin Vic Nanda Problemleri baþlamadan Motorola MOTOROLA, ÝÞ AÇISINDAN KRÝTÝK UYGULAMALARI DEVREYE SOKMADAN ÖNCE; RÝSKLERÝ NASIL MÝNÝMÝZE ETTÝ önlemek Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin büyük çoðunluðu,

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri

Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarým Disiplinin Yeri: Ar - Ge Teþvikleri Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0312 425 76 75 E-posta: serkangunes@gazi.edu.tr Kalkýnma ve Geliþme Stratejilerinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýlk Kural: Öncesinde ve Sonrasýnda Risk Analizi Risk Deðerlendirmesi konusunda yeni yaklaþýmlara göre

Detaylı