YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Kiþiye özel kanun olmaz BAROLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI COÞAR: YAÞANAN KRÝZ MÝT YÖNETÝCÝLERÝNE ÖZEL KANUN ÇIKARARAK DEÐÝL, ÖZEL YETKÝLÝ MAHKEMELERÝ KALDIRARAK ÇÖZÜLÜR. YASALAR GENEL VE OBJEKTÝF OLMALI u TBB Baþ ka ný Ah sen Co þar, MÝT Müs te þa rý nýn i fa de ye çað rýl dý ðý so ruþ tur ma sü re ci nin bu a þa ma sýn da ya pýl ma sý ge re ken, ya sa la rýn ge nel ve ob jek tif ol ma sý na, ki þi ye ö zel ol ma ma sý na i liþ kin te mel hu kuk il ke si ne ve a na ya sa nýn 11. mad de si hük mü ne ay ký rý o la rak MÝT Müs te þa rý ve di ðer üst dü zey gö rev li ler le il gi li ö zel ya sal dü zen le me yap mak de ðil dir dedi. ÖZEL MAHKEMELER BÜYÜK TEHLÝKE u Coþar, Ya pýl ma sý ge re ken, bi rey hak ve öz gür lük le ri yö nün den bü yük teh li ke o luþ tu ran ve yar gý ve hu kuk gü ve ni lir li ði ni cid dî bi çim de teh dit e den ö zel yet ki li mah ke me le ri dü zen le yen Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun 250, 251 ve 252. mad de le ri ni yü rür lük ten kal dýr mak týr di ye rek, ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri nin kal dý rýl ma sý ný is te di. Ha be ri say fa 8 de Tasarruf tedbirlerini protesto gerekçesiyle yapýlan eylemlerde çýkan olaylarý bütün siyasî partiler sert bir dille kýnadý. FOTOÐRAF: AA AB VE IMF ÝLE YAPILAN ANLAÞMA PARLAMENTODA ONAYLANDI Atina ya bir fýrsat daha u Yunanistan, Avrupa Komisyonu, IMF ve Avrupa Merkez Bankasý ile 130 milyar euro kredi ve tahvil deðiþimi (PSI) konusunda mutabakat saðladýðý anlaþmayý, parlamentoda 199 evet oyu ile kabul etti. Bu anlaþma, ülkeye finansal sorunlarýný bir kez daha düzlüðe çýkarabilme fýrsatý veriyor. Ha be ri say fa 10 da 8 ÇOCUK DAHA NA TO yi ne ço cuk öl dür dü u NA TO, Af ga nis tan ýn do ðu sun da geç ti ði miz haf ta dü zen le di ði sal dý rý da, yan lýþ lýk la ço cuk la rý vur du ðu nu ka bul et ti. Ka pi sa vi lâ ye tin e NATO nun Çar þam ba gü nü dü zen le diği ha va des tek li o pe ras yon da 8 ço cuk ölmüştü. n7 DE Uður Acar YÜZ NAKLÝ YAPILAN ACAR Yüzünü ilk kez gördü LONDRA BÜYÜKELÇÝMÝZDEN UYARI Ýs yan cý la rý si lâh lan dýr mak þid de ti art tý rýr u Tür ki ye nin Lon dra Bü yü kel çi si Ü nal Çe vi köz, Su ri ye ye as ke rî mü da ha le nin þu an da ne Tür ki ye nin, ne de baþ ka bir ül ke nin gün de min de ol du ðu nu söy le ye rek, Ýs yan cý grup la rý si lâh lan dýr mak da gün dem de yok, çün kü bu çok teh li ke bir a dým o lur, þid de ti ar ttý rýr de di. n7 DE Ha be ri say fa 3 te Sev gi, Al lah na mý na ol ma lý Lahika say fasý 2 de 100'Ü AÞKIN GÖZALTI KCK da bir Sarýkaya dalgasý daha u Te rör ör gü tü KCK so ruþ tur ma sýn da MÝT çi le ri i fa de ye ça ðý ran, an cak haf ta so nu bu dos ya dan a lý nan Sav cý Sad ret tin Sa rý ka ya, KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ki ye ni bir dos ya da dün o pe ras yon ger çek leþ tir di. Ye ni so ruþ tur ma da bir çok il de a ra ma ya pý lýr ken 100 den faz la þüp he li hak kýn da gö zal tý ka ra rý bu lun du ðu be lir til di. n9 DA BAÞSAVCILIK: Bazýlarý örgüte yardým etti u Ö zel Yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Fik ret Se çen, Bu so ruþ tur ma, Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði miz ce KCK te rör ör gü tü ne yö ne lik o la rak ya pý lan bir so ruþ tur ma sý ra sýn da, ba zý dev let gö rev li le ri nin ör gü tün ey lem le ri ni ger çek leþ ti rme si ne yar dým et tik le ri þüp he si ni do ðu ra cak de lil ler el de e dil me si ne de niy le baþ la týl mýþ o lup, sa de ce bu gö rev li le rin ey lem le ri ne yö ne lik tir açýklamasý yaptý. n8 DE Cârî açýkta artýþ sürüyor BÝR YILDA YÜZDE 65 ARTTI u Tür ki ye nin câ rî iþ lem ler he sa bý a çý ðý, 2011 yý lýn da, 2010 yý lý na ký yas la yüz de 65,3 ar ta rak, 77 mil yar 89 mil yon do lar ol du yý lýn da câ rî a çýk 46 mil yar 643 mil yon do lar dü ze yin dey di. Ha be ri say fa 10 da ISSN Þikede dâvâsýnda ilk duruþma bugün Kar, Marmara ya geri dönüyor Ha be ri say fa 14 te u6 DA Havaalaný 19 Þubat a kadar kapalý u8 DE

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Mü na fýk lar a te þin en a þa ðý ta ba ka sýn da dýr lar; on la rý o ra dan kur ta ra cak bir yar dým cý bu la maz sýn. An cak tev be e den ler, du rum la rý ný dü zel ten ler, Al lah ýn buy ruk la rý na sým sý ký sa rý lan lar ve tam bir iç ten lik le i man ve i ba det le ri ni Al lah a yö nel ten ler müs tes na dýr. Nisa Sû re si: 145 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Al lah en çok þu üç ki þi ye ga zap e der: (1) Mek ke ve Me di ne de gü nah iþ le ye ne, (2) din de câ hi li ye â de ti ni ya þat mak is te ye ne, (3) bir kim se nin hak sýz ye re ka ný ný dök me yi þid det le ar zu la ya na. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 34 / Ha di s-i Þe rif Me â li Sev gi, Al lah na mý na ol ma lý Sev dik le ri ni, sev me de mi yo ruz. Bel - ki, on la rý Ce nâb-ý Hak kýn he sâ bý na ve O nun mu hab be ti nâ mý na sev de riz... Re fî ka-i ha ya tý ný, rah met-i Ý lâ hi ye nin mû nis, la tîf bir he di ye si ol du ðu ci he - tiy le sev ve mu hab bet et. A þk, þid det li bir mu hab bet tir. Fâ ni mah bup la ra mü te vec cih ol du ðu va kit, ya o aþk ken di sa hi bi ni da i mî bir a zap ve e lem de bý ra kýr. Ve ya hut o me ca zî mah bup, o þid det li mu hab be tin fi ya tý na deð me di ði i çin, bâ ki bir mah bu bu a rat tý rýr; aþk-ý me ca zî, aþk-ý ha ki kî ye in ký lâp e der. Mek tu bat, 9. Mek tub, s. 37 *** Mü him Bir Su âl Di yor su nuz ki: Mu hab bet ih ti yâ rî de ðil. Hem, ih ti yac-ý fýt rî ye bi nâ en, le ziz ta am la rý ve mey ve le ri se ve rim, pe der ve vâ li de ve ev lât la rý mý se ve rim, re fî ka-i ha ya tý mý se ve rim, dost ve ah bab la rý mý se ve rim, en bi yâ ve ev li yâ yý se ve rim, ha ya tý mý, genç li ði mi se ve rim, ba ha rý ve gü zel þey le ri ve dün ya yý se ve rim. Na sýl bun la rý sev me ye ce ðim? Na sýl bü tün bu mu hab bet le ri Ce nâb-ý Hak kýn zât ve sý fat ve es mâ sý na ve re bi li rim? Bu ne de mek tir? El ce vap: Dört Nük te yi din le. Bi rin ci Nük te: Mu hab bet, çen dan, ih ti yâ rî de ðil. Fa kat ih ti yar i le mu hab be tin yü zü, bir mah bub dan di ðer bir mah bu ba dö ne bi lir. Me se lâ, bir mah bu bun çir kin li ði ni gös ter mek le ve ya hut a sýl lâ yýk-ý mu hab bet o lan di ðer bir mah bu ba per de ve ya ay na ol du ðu nu gös ter mek le, mu hab be tin yü zü me câ zî mah bub dan ha ki ki mah bu ba çev ri le bi lir. Ý kin ci Nük te: Tâ dâd et ti ðin sev dik le ri ni, sev me de mi yo ruz. Bel ki, on la rý Ce nâb-ý Hak kýn he sâ bý na ve O nun mu hab be ti nâ mý na sev de riz. (...) Hem, re fî ka-i ha ya tý ný, rah met-i Ý lâ hi ye nin mû nis, la tîf bir he di ye si ol du ðu ci he tiy le sev ve mu hab bet et. Fa kat ça buk bo zu lan hüsn-ü sû re ti ne mu hab be ti ni bað la ma. Bel ki ka dý nýn en câ zi be dar, en tat lý gü zel li ði, ka dýn lý ða mah sus bir le tâ fet ve ne zâ ket i çin de ki hüsn-ü sî re ti dir. Ve en kýy met tar ve en þi rin ce mâ li i se, ul vî, cid di, sa mi mi, nu râ nî þef ka ti dir. Þu ce mâl-i þef kat ve hüsn-ü sî ret, â hir ha ya ta ka dar de vam e der, zi yâ de le þir. Ve o za i fe, la tî fe mah lû kun hu kuk-u hür me ti o mu hab bet le mu hâ fa za e di lir. Yok sa, hüsn-ü sû re tin ze vâ liy le, en muh taç ol du ðu bir za man da, bî ça re, hak ký ný kay be der. Söz ler, ye ni tan zim, s *** Ak lý ba þýn da o lan bir a dam, re fi ka sý na mu hab be ti ni ve sev gi si ni, beþ on se ne lik fâ ni ve zâ hi rî hüsn-ü ce mâ li ne bi na et mez. Bel ki, ka dýn la rýn hüsn-ü ce mâ li nin en gü ze li ve da i mî si, o nun þef ka ti ne ve ka dýn lý ða mah sus hüsn-ü sî re ti ne sev gi si ni bi na et me li-tâ ki, o bi ça re ih ti yar la dýk ça, ko ca sý nýn mu hab be ti o na de vam et sin. Çün kü o nun re fi ka sý, yal nýz dün ya ha ya týn da ki mu vak kat bir yar dým cý re fi ka de ðil, bel ki ha yat-ý e be di ye sin de e be dî ve se vim li bir re fi ka-i ha yat ol du ðun dan, ih ti yar lan dýk ça da ha zi ya de hür met ve mer ha met le bir bi ri ne mu hab bet et mek lâ zým ge li yor. Þim di ki ter bi ye-i me de ni ye per de si al týn da ki hay van ca sý na mu vak kat bir re fa kat ten son ra e be dî bir mu fa ra ka te mâ ruz ka lan o a i le ha ya tý, e sa sýy la bo zu lu yor. Hem Ri sa le-i Nur un bir cüz ün de de nil miþ ki: Bah ti yar dýr o a dam ki, re fi ka-i e be di ye si ni kay bet me mek i çin sa li ha zev ce si ni tak lit e der, o da sa lih o lur. Hem bah ti yar dýr o ka dýn ki, ko ca sý ný mü te dey yin gö rür, e be dî dos tu nu ve ar ka da þý ný kay bet me mek i çin o da tam mü te dey yin o lur, sa a det-i dün ye vi ye si i çin de sa a det-i uh re vi ye si ni ka za nýr. Bed baht týr o a dam ki, se fa he te gir miþ zev ce si ne it ti bâ e der, vaz ge çir me ye ça lýþ maz, ken di si de iþ ti rak e der. Bed baht týr o ka dýn ki, zev ci nin fýs ký na ba kar, o nu baþ ka bir su ret te tak lit e der. Veyl o zevc ve zev ce ye ki, bir bi ri ni a te þe at mak ta yar dým e der. Ya ni, me de ni yet fan ta zi ye le ri ne bir bi ri ni teþ vik e der. Lem a lar, 24. Lem a, 2. Nük te LÜ GAT ÇE mu hab bet: Sev gi. ih ti yac-ý fýt rî: Ya ra tý lýþ - tan ge len ih ti yaç. re fî ka-i ha yat: Ha yat ar - ka da þý, eþ. en bi yâ: Pey gam ber ler. es mâ: Al lah ýn i sim le ri. çen dan: Ger çi. mah bub: Sev gi li. lâ yýk-ý mu hab bet: Sev - gi ye la yýk. tâ dâd: Say mak. mû nis: A lý þýl mýþ, ca na ya kýn, se vim li, dost. la tîf: Gü zel, hoþ. hüsn-ü sû ret: Fi zi kî gü zel lik. câ zi be dar: Çe ki ci. le tâ fet: Gü zel lik, hoþ luk. hüsn-ü sî ret: Ýç gü zel lik, ah lâk gü zel li ði. ce mâl: Gü zel lik. ce mâl-i þef kat: Þef kat gü zel li ði. hu kuk-u hür met: Hür - met hak ký. ze vâl: Son bul ma, so na er me. Sa yý lar la kor ku ve ü mit ha san gu ma il.com a yý lar ve is ta tis tik hep doð ru mu söy ler? Ha ya tý - S mýz hep sa yý lar la geç me si ne ve bir çok ka ra rý mý zý is ta tis tik le re gö re ver me mi ze rað men ha ta yap mak tan kur tu la ma yýz. Hep iç i çe ol ma mý za rað men ba zen ra kam lar hiç yok muþ gi bi gün lük ya þan tý mý za de vam e de riz. Ger çek te ha ta mýz, ra kam lar gi bi ke sin ve net þey le ri bi le e ðip bü ken ve fark lý þe kil ler de yo rum la ya rak on la rý ter si ne çe vi ren, ken di mi zi her þe yin i çin den en ol ma dýk þe kil de çe kip çý ka ran bir ký sým duy gu la rý mýz dan kay nak la nýr. Ý le ri yi gö re me yen ne fis ve he va, sa yý la rý is te di ði þe kil de yo rum la ya rak ters yüz et ti ði gi bi kav ram lar la da oy na yýp bir bi ri nin ye ri ne i ka me e de bi li yor. Gaf le ti ra hat lýk la hüsn-ü zan, i yim ser lik ve ü mit kav ram la rýy la giz le me ye ça lý þa bi li yor. Ken di si i çin söy le nil miþ ra kam la rý bi le hiç ü ze ri ne al ma ya bi li yor. Hâl bu ki i ki dün ya sa a de ti her þe yi yer li ye ri ne koy mak la an cak müm kün dür. Þim di, hem dün ya hem de a hi ret sa a de ti ni el de e den bü yük zat lar sa yý la ra ve ra kam la ra na sýl bak mýþ lar, ken di le ri ni ne re ye ya kýn gör müþ ler, teh li ke yi na sýl de ðer len dir miþ ler, in ce le me ye ça lý þa lým: On Do ku zun cu Mek tub da Pey gam be ri mi zin (asm) Hz. E bu Hü rey re i le il gi li bir mu ci ze si nak le di lir. Ta kib e de lim: E bu Hü rey re ve Hu zey fe gi bi mü him zât lar bu lun du ðu bir he yet te, Re sûl-i Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm fer man et miþ ki: Bi ri ni zin di þi, Ce hen nem de U hud Da ðýn dan da ha bü yük o la cak týr. di ye, bi ri nin ir ti da dýy la müd hiþ a ki be ti ni ha ber ver miþ. E bu Hü rey re de di: O he yet ten, ben bir a dam la i ki miz kal dýk; ben kork tum. Son ra ö te ki a dam, Ye ma me Har bi nde Mü sey li me ta ra fýn da bu lu nup, mür ted o la rak kat le dil di, Ýh bar-ý Ne be vî nin ha ki ka tý çýk tý. Hz. E bu Hu rey re (ra) Pey gam be ri mi zin (asm) bir çok il ti fa tý na maz har ol muþ, ha ya tý i ma na ve Ýs lâm a hiz met i le geç miþ bu u ður da ca ný ný ma lý ný her þe yi ni or ta ya koy muþ ol ma sý na rað men o ki þi ken di si o la bi lir di ye en di þe e di yor, kor ku yor. Ý ki ki þi ye dü þün ce, kor ku ve en di þe si da ha da ar tý yor. O nu kor ku tan baþ ta on-on beþ ki þi den bi ri si ol ma ih ti ma li, en son o la rak da i ki ki þi den bi ri si ya ni yüz de el li ih ti mal. An cak ih mal e dil me me si ge re ken bir hu sus da, Ye ma me har bin de mür ted o la rak ö len Rac cal Ýbn Un fu ve nin Pey gam be ri mi zin (asm) ve sa ha be le rin çev re sin den u zak la þýp git ti ði nin bi li ni yor ol ma sý dýr. Bu na rað men Hz. E bu Hu rey re (ra) çok az bir ih ti mal ol ma sý na rað men en di þe e di yor, kor ku ya ka pý lý yor, nef si ne hiç bir za man gü ven mi yor. Þüp he siz ha ki ka tý kav ra ma ve id rak et me hu su sun da, Hz. E bu Hu rey re nin (ra) Pey gam be ri miz den (asm) al dý ðý ders ö nem li. Çün kü Pey gam be ri mi zin (asm) i fa de si ve i fa de de ki be lâ gat mu az zam: Bi ri ni zin di þi, Ce hen nem de U hud Da ðýn dan da ha bü yük o la cak týr! Di þi nin U hud da ðý ka dar ol ma sý, çe ke ce ði a za býn þid de ti ni ve deh þe ti ni i fa de et ti ði gi bi, i ha ne ti nin bü yük lü ðü ve ci na ye ti nin kor kunç lu ðu nu da ha týr la tý yor. Pey gam be ri mi zin (asm) i fa de si her za man ol du ðu gi bi sa ha be nin i lik le ri ne ka dar iþ le miþ ti, baþ ka la rý na bak mak ye ri ne doð ru dan ken di ne fis le ri ne bak mýþ lar ve hiç u nut ma mýþ lar dý. Pey gam be ri mi zin (asm) diþ i fa de si de dik kat çe ki ci dir. Bu i fa de yi da ha i yi an la mak i çin Pey gam be ri mi zin (asm) Mu ci zat-ý Ah me di ye de ge çen baþ ka bir mu ci ze si ne ba ka lým: Ýs lâm a ley hi ne þid det li þi ir ler söy le yen Sehl Ýbn-i Amr e sir e dil di ðin de, Hz. Ö mer (ra) Pey gam be ri mi ze (asm), Mü sa a de et ey Al lah ýn Re su lü, þu a da mýn diþ le ri ni sö ke yim de miþ ti. Pey gam be ri miz (asm) Hz. Ö mer i sa kin leþ ti re rek fer man et ti: Ey Ö mer! Sab ret. Bir gün o se ni çok se vin di re cek i yi bir iþ ya pa cak. Pey gam be ri mi zin (asm) ve fa tý sý ra sýn da ki Sehl in Mek ke de ki mü him ko nuþ ma sý ný ha ber ver miþ ti. Ýl ginç bir te va fuk tur ki, Hz. Ö mer in (ra) kar de þi de, ha ya tý pa ha sý na, ir ti dat e den Rac cal Ýbn Un fu ve yi Ye ma me de öl dü re rek Mü sey li me fit ne si nin yok e dil me sin de ö nem li bir rol oy na mýþ tý. Ýr ti dat e den ki þi vak tiy le sa ha be nin ya nýn da bu lun ma sý ný is tis mar e de rek ya lan-yan lýþ þey ler an la ta rak Mü sey li me ye bü yük des tek ve ri yor du, a de ta diþ le riy le Ýs lâm ý par ça la ma ya ça - lý þý yor du. Pey gam be ri miz (asm) bu i fa de i le bel ki de o nun i ha ne ti nin þek li ni de ha ber ver miþ ti. E vet, i ki mu ci ze ve i ki in san: Bi ri si Müs lü man la rýn, di ðe ri i se müþ rik le rin i çin de An cak za man ge li yor, Sehl Ýbn-i Amr hi da ye te ka vu þu yor, Ýs lâm a hiz me tiy le Pey gam be ri mi zin (asm) il ti fa tý na maz har o lu yor. Di ðe ri i se ce hen ne me müs ta hak o lu yor. Ya ni kim se nin ga ran ti si ol ma dý ðý gi bi kim se i çin de ü mit kes me mek teb li ðe ve hiz me te de vam et mek ge re ki yor. Havf ve re ca yý ya ni kor ku ve ü mit den ge si ni her za man mu ha fa za et mek ge re ki yor. Son ne fe si na sýl ve re ce ði miz her þey den ö nem li. Þüp he siz Pey gam be ri mi zin (asm) mu ci ze le ri nin bin ler ce hik me ti var, o za ma nýn ha di se le ri ne çö züm gi bi bir çok hu sus la rý ve mas la hat la rý var Bu mu ci ze le rin Ri sa le-i Nur da da geç me si ci he tiy le za ma ný mýz in sa ný nýn a la ca ðý çok ö nem li ders ler ol du ðu nu u nut ma mak ge re ki yor. Ne fis a me li ne gü ve ne rek hep bir þe kil de i þin i çin den sýy rý lýp çýk ma ya ça lý þa cak an cak bi zim du ru mu muz Hz. E bu Hu rey re nin (ra) du ru mun dan çok da ha bü yük bir risk al týn da. Üs te lik o nun ki gi bi bü yük hiz met le ri miz ol ma dý ðý gi bi Pey gam be ri mi zin (asm) soh be ti ne de na il ol muþ de ði liz. Þim di i çin de bu lun du ðu muz du ru mun far ký na var mak i çin A sa-yý Mu sa dan Dör dün cü Me se le den bir i fa de ak ta ra lým: Hat tâ bir ehl-i keþf ve tah kik, bir yer de kýrk ve fi yat tan yal nýz bir kaç ta ne si ka zan dý ðý ný se ke rat ta mü þa he de et miþ; ö te ki ler kay bet miþ ler. Bu ha ki kat hem ma ne vî bir keþ fe, hem de a hir za man i le il gi li bir çok ha dis-i þe ri fe da ya nýr. Ya ni bi zim i çin de ol du ðu muz teh li ke nin ha ber kay na ðý da ay ný kud sî kay nak. Þim di baþ ta bah set ti ði miz ra kam la rý an la mak ta na sýl zor lan dý ðý mý zý ve ya gör mez den gel di ði mi zi an la mak i çin her i ki si ni ký yas la ya lým. Hz. E bu Hu rey re nin (ra) bu lun du ðu on-on beþ ki þi den bi ri si ce hen ne me gi de cek, bi zim bu lun du ðu muz a hir za man top lu lu ðun da i se kýrk ki þi den bir kaç ki þi kur tu la cak Ya ni ön ce kin de bir ki þi ce hen ne me gi de cek de ni li yor, her kes deh þe te ka pý lý yor; di ðe rin de i se bir kaç ki þi ha riç hep si ce hen ne me gi de cek de ni li yor a ma pek kim se et ki len mi yor Ha ki kat eh li, on da bir teh li ke de bi le en di þe e der ken, bi zim ne fis ve he va mýz sa yý la rý ters yüz e dip, o kýrk tan bi ri ni a rar bu lur, sa hip le nir gü ya kim se cik le re kap týr maz. Hz. E bu Hu rey re (ra) bu za man da bi zim ye ri miz de ol say dý a ca ba ne ya par dý? O nu an la mak i çin Mol la Re sul ün Be di üz za man Haz ret le ri nin i ba det ve kul lu ðun da ki ve Ýs lâm a hiz met te ki dik kat ve gay re ti ni gö rün ce: Üs ta dým! Biz de Al lah tan kor ku yo ruz a ma se nin ö dün ko pu yor! de miþ ti. Ý fa de bi ze bir la ti fe gi bi gel se de ger çek te yük sek bir ha ki ka tin bi zim se vi ye mi ze in di ril miþ kü çük bir göl ge si dir. Ce nab-ý Hak biz le ri havf ve re ca den ge sin den a yýr ma sýn! Ri sa le-i Nur ve tef sir il mi Ýn nâ nah nü nez zel ne z-zik re ve in nâ le hû le hâ fi zûn (hâ fi zû ne). Hicr Su re si 9. â ye ti Kur ân ve Kur ân hiz me ti nin e be di ye te ka dar de vam e de ce ði nin mu ci ze vî bir i fa de si dir. Tef sir â lim le ri a yet te ge çen zi kir i fa de si ni u mu mi yet le Kur ân ýn ken di si o la rak ta ným la mýþ lar dýr. Bu nok ta dan ba ký lýr sa mez kur â yet-i ke ri me, El ma lý lý Tef si rin de, me al o la rak, Hiç þüp he yok ki, Kur ân ý biz in dir dik, el bet te o nu yi ne biz ko ru ya ca ðýz tar zýn da i fa de e dil miþ. Tef sir ler de, Tev rat ve Ýn cil ü ze rin de ya pý lan tah ri fat la ra is nat e di le rek, Kur ân ýn mu ha fa za sý ek se ri yet le laf zî nok ta dan yo ru ma ta bi tu tul muþ. Bu ne den le Kur ân ýn bir tek ke li me si nin bi le de ðiþ me den gü nü mü ze dek gel me si â ye tin mu ci ze vî bir gay bî i þa re ti o la rak ka bul e dil miþ. Al lah hik met sa hi bi dir. Kur ân in san la ra in di ði i çin el bet te ki mu ha fa za þek li de in san lar e liy le o la cak týr. Ya ni Ce nab-ý Hak Kur ân ýn mu ha fa za sý i çin in san la ra va zi fe ve re cek tir. Za ten öy le de ol muþ tur. Zi ra Ýs lam ta ri hin de Kur ân ýn mu ha fa za sý i çin ilk te þeb bü sün Hz. E bu be kir dö ne mi ne rast la dý ðý ný gö rü yo ruz. Kur ân ýn ki tap ha lin de top lan ma sý Hz. Ö mer in tek li fi ü ze ri ne Hz. E bu be kir in em ri i le Zeyd bin Sa bit ta ra fýn dan ic ra e dil miþ tir. Baþ ta Kur ân kâ tip le ri ol mak ü ze re tüm sa ha be ler bu ö nem li va zi fe de çok cid di bir dik kat ve gay ret i le ça lýþ mýþ lar ve Kur ân bir ki tap þek lin de top lan mýþ týr. Ar dýn dan Hz. Os man dev rin de ye di a det nüs ha ya zý la rak mu ha fa za iþ le mi da ha da muh kem ha le gel miþ tir. Ýþ te bu gün e li miz de o lan Kur ân nüs ha la rý Hz. Os man (ra) dev rin de ço ðal tý lan nüs ha lar i le ay ný dýr. Bir tek ke li me si bi le de ðiþ me den gel miþ, bu gün den son ra da ký ya me te ka dar böy le de vam e de cek tir. Böy le ce tef sir ler de be yan e di len Kur ân ý biz in dir dik ve o nu ko ru ya cak o lan da bi ziz (Hicr Sû re si, s.9) ha be ri tam o la rak te cel li et miþ, böy le ce ge le cek ten ha ber ve ren bir Kur ân mu ci ze si de ger çek leþ miþ ol mak ta dýr. Pe ki â yet te ge çen ko ru ma ve mu ha fa za sa de ce Kur ân ýn laf zý na mý a it tir? Yok sa da ha ge niþ bir da i re yi i çi ne a la cak mâ nâ lar ih ti va e di yor mu? Ri sa le-i Nur da ge çen bir i fa de bu ko nu ya bir öl çü de bir ge niþ lik ve ri yor: Ýþ te, ey kar deþ le rim! E ðer ehl-i il hâ dýn dal ka vuk la rý si zi kor kut mak la kud sî ci had-ý mâ ne vî niz den vaz ge çir mek i çin si ze hü cum et se ler, on la ra de yi niz: Biz hiz bü l-kur ân ýz. Þüp he siz ki Kur ân ý Biz in dir dik; o nu ko ru yan da el bet te Bi ziz. (Hicr Sû re si, 15:9.) sýr rýy la, Kur ân ýn ka le sin de yiz. (Mek tu bat, s.404) Bu i fa de ye gö re mu ha fa za i çin de o lan la rýn da i re si ge niþ le mek te dir. Na sýl ki Kur ân ýn laf zý ko run muþ tur, Kur ân a ta bi o lan lar, Kur ân ha ki kat le ri ni ya þa yan lar, Kur ân i çin ça lý þan ve gay ret e den ler de mu ha fa za da hi li ne a lýn mak ta dýr. Yi ne na sýl ki, Ce nab-ý Hak Kur ân laf zý nýn ko run ma sýn da in san la rý va zi fe len dir miþ, ko ru ma iþ le mi ni hik me ti ge re ði bu yol la yap mýþ i se; öy le de, Kur ân ýn hem laf zý ný, hem mâ na sý ný, hem ha ki kat le ri ni, hem hu ku ku nu ko ru ma ya ça lý þan la rý da rah met ve þef ka ti i le ko ru ma al tý na a lý yor, le hâ fi zûn sý nýr la rý i çi ne da hil e di yor. Hat ta mü ced did le rin gön de ril me si de yi ne â yet te ge çen le ha fi zun da i re si i çin de mü ta la a e di le bi lir. Zi ra Kur ân ýn ko run ma sýn dan mak sat Sün net-i Se niy ye nin, Din-i Mü bin-i Ýs lâ mýn ve Þe ri at-ý Mu ha me di ye nin ký ya me te dek de vam et me si i se, el bet te ki bu va zi fe i le gö rev li zat lar da ay ný da i re i çin de o la cak týr. Ýþ te bu nok ta da, Mu hak kak Al lah bu üm me te her yüz se ne ba þýn da di ni ni ye ni le yen bir mü ced did gön de rir. (E bu Da vud, Me la him:1.) ha dis-i þe ri fi le ha fi zun sý nýr la rý ný da ha ge niþ bir da i re þek lin de gös te ri yor. Bir öl çü de bu ha dis-i þe ri fin tef si ri o lan Ri sa le-i Nur dan bir i fa de de ay ný nok ta ya i þa ret e di yor: Ce nâb-ý Hak, ke mâl-i rah me tin den, þe ri at-ý Ýs lâ mi ye nin e be di ye ti ne bir e ser-i hi ma yet o la rak, her bir fe sad-ý üm met za ma nýn da bir mus lih ve ya bir mü ced did ve ya bir ha li fe-i zî þan ve ya bir kutb-u â zam ve ya bir mür þid-i ek mel ve ya hut bir ne vi meh dî hük mün de mü ba rek zat la rý gön der miþ, fe sa dý i za le e dip mil le ti ýs lah et miþ, din-i Ah me dî yi (asm) mu ha fa za et miþ. Ma dem â de ti öy le ce re yan e di yor. Â hir za ma nýn en bü yük fe sa dý za ma nýn da, el bet te en bü yük bir müç te hid, hem en bü yük bir mü ced did, hem hâ kim, hem meh dî, hem mür þid, hem kutb-u â zam o la rak bir zât-ý nu ra nî yi gön de re cek ve o zat da ehl-i beyt-i Ne be vî den o la cak týr. De mek ki, le ha fi zun sý nýr la rý ol duk ça ge niþ bir da i re.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Yeni yüzünü ilk kez gördü NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 Rebiülevvel 1433 Ru mî: 1 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý TÜRKÝYE'NÝN ÝLK TAM YÜZ NAKLÝ AMELÝYATI ÝLE TIP TARÝHÝNE GEÇEN UÐUR ACAR ÝLK TIRAÞINI OLDU VE ÝLK KEZ AYNADA YENÝ YÜZÜNÜ GÖRDÜ. Acar, ta bur cu ol duk tan son ra ilk o la rak a me li yat ha zýr lý ðý i çin de o lan an ne si ni, da ha son ra ba ðýþ çý Ah met Ka ya nýn a i le si ni zi ya ret et mek is tediðini söyledi. FO TOÐ RAF: A A AK DE NÝZ Ü ni ver si te si (A Ü) Has ta ne - sin de yüz nak li ya pý lan U ður A car ýn tý - ra þý nýn Prof. Dr. Ö mer Öz kan ta ra fýn - dan ya pýl dý ðý ve ay na ya bak tý ðý bil di ril di. Ak de niz Ü ni ver si te sin dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Rek tör Prof. Dr. Ýs ra fil Kurt cep he, A Ü Týp Fa kül te si Plas tik ve Re kons trük tif Cer ra hi ve Es te tik A na Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ö - mer Öz kan, A Ü Týp Fa kül te si Plas tik ve Re kons trük tif Cer ra hi ve Es te tik A na Bi lim Da lý Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. Öz le - nen Öz kan ve A Ü Týp Fa kül te si Ruh Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý A na Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ö mer Ge çi - ci nin, ilk tý ra þý ný o lur ken ve ay na da ye ni yü züy le ta ný þýr ken U ður A car ý yal nýz bý - rak ma dý ðý be lir til di. A çýk la ma ya gö re, U ður A car, ta bur cu ol duk tan son ra ilk o la rak a me li yat ha zýr lý ðý i çin de o lan an - ne si ni zi ya ret et mek is te di ði ni i fa de e de - rek, Da ha son ra ba ðýþ çý Ah met Ka - ya nýn a i le si ni zi ya ret et mek is ti yo rum. Kö yü me gi de ce ðim. Na sýl o lur sam o la yým bu ha yat ta ya þý - yo rum. Þim di bi raz fark lý lý ðým ol du. Bü - tün Türk dok tor la rý na bu fark lý lýk i çin te þek kür e de rim de di. MÝ MÝK LE RÝ NÝ YA PA BÝL ME SÝ Ý ÇÝN 6 A YA ÝH TÝ YAÇ VAR UÐUR A car ýn a me li ya tý nýn ü ze rin den 24 gün geç ti ði ni, du ru mu nun çok i yi ol du ðu nu bil di ren Prof. Dr. Öz kan, þun la rý kay det ti: U ður ilk tý ra þý ný ol du. U ður ge rek psi ko lo jik ge rek se fi zik sel an lam da çok güç lü bir genç. O nun a zim li ve bu den li güç lü ol ma sý bi zim de iþ le ri mi zi ko lay laþ tý rý - yor. Böy le bir has ta ya sa hip ol du ðu muz i çin çok þans lý yýz. Do ku red di ol ma sýn di ye i lâç la rý mý zý ve ri yo ruz. Bi rin ci ay dan i ti ba ren hýz la i lâç la rý a zal ta ca ðýz. As lýn da þu an dan i ti ba ren do ðal ya þa - mý na de vam e de bi lir. Ted bir a maç lý bir sü re da ha ya kýn kon trol de tut mak is ti yo ruz. Gül me, að la - ma gi bi mi mik ha re ket le ri ni ya - pa bil me si i çin i se al tý a ya ih ti ya - cý mýz var. He men he men bü tün mi mik ha re ket le ri ni kul lan ma sý - ný bek li yo ruz. Bu ta bii U ður un i - yi leþ me sü re ci ve a la ca ðý fi zik te - da vi i le il gi li. Ay ný za man da a me - li yat sý ra sýn da bað la dý ðý mýz si nir - le rin i yi leþ me si i le de bað lan tý lý, çok ü mit li yiz. Her þey böy le gü - zel de vam e der se 45. gü nü ta - bur cu et me yi dü þü nü yo ruz. Prof. Dr. Öz kan, a me li ya týn bi rin - ci a yý do lun ca U ður A car ý ba sýn men sup la rý nýn kar þý sý na çý ka ra - rak Tür ki ye nin ilk na kil ya pý lan yü zü nü ka mu o yuy la ta nýþ tý ra cak la rý ný be lirt ti. Tür ki ye nin ilk yüz na kil li has ta sý ný o da sýn da zi ya ret e de rek, yü zü nü ilk gör dü ðü a nýn he ye ca ný ný pay la þan Rek tör Prof. Dr. Ýs ra fil Kurt cep he, U ður un ha ri ka gö rün dü ðü nü be lirt ti. U ður A car ýn na kil ön ce sin de ve son ra sýn da son de re ce po zi tif ol du ðu nu be lir ten Prof. Dr. Ge çi ci i se has ta ya psi ki yat rik hat ta psi - ko lo jik des tek ver me dik le ri ni, sa de ce psi ki yat rik bir so run ol ma sýn di ye ya nýn da ol duk la rý ný kay - det ti. Yüz ba ðý þýn da bu lu nan a i le ye te þek kür e den Öz kan, o pe ras yo nun en ö nem li so nuç la rýn - dan bi ri nin or gan ve u zuv ba ðý þýn da ki ar týþ ol du ðu nu be lirt ti. An tal ya/a a 1200 sa at te le viz yon, 900 sa at e ði tim þa þýrt tý ntürkýye'de il köð re tim öð ren ci le ri nin gün de 4 sa at, yýl da i se 1200 sa at te le viz yon iz ler ken, o kul da ge çen za ma nýn 900 sa at ol du ðu nu öð re nen öð ren ci ler þa þýr dý. An ka - ra Bü yük þe hir Be le di ye si 17. Dö nem Ço cuk Mec li si ü ye le ri, Rad yo Te le viz yon Üst Ku ru - lu nu (RTÜK) zi ya ret et ti. An ka ra Bü yük þe - hir Be le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - da, Ço cuk Mec li si nin, 17. Dö nem ça lýþ ma la - rý nýn yo ðun bir þe kil de sür dü ðü bil di ril di. Bu kap sam da zi ya ret et tik le ri RTÜK de ilk o la - rak E ði tim Uz ma ný Ar zu De mi rel ta ra fýn - dan a ðýr la nan ço cuk ve kil ler, za rar lý i çe rik le - re kar þý ko ru ma a maç lý A kýl lý TV Ý þa ret le ri hak kýn da bil gi al dý lar, i þa ret ler le il gi li dü - þün ce le ri ni uz man la ra i let me þan sý bul du - lar. Soh bet sý ra sýn da il gi çe ki ci is ta tis tik le re de u la þan ço cuk lar, Tür ki ye de il köð re tim öð ren ci le ri nin gün de 4 sa at te le viz yon iz le - dik le ri ni, bu nun yýl da 1200 sa a te u laþ tý ðý ný; o kul da ge çen za ma nýn i se 900 sa at ol du - ðu nu öð re nin ce bu ko nu yu Mec lis gün de - mi ne a la cak la rý ný di le ge tir di ler. Uz man la rýn te le viz yon ö nün de ge çen za man ye ri ne da - ha fay da lý ak ti vi te le re yö nel me le ri ge rek ti ði gö rü þü ne des tek ve ren ço cuk lar, ge çen dö - nem e be veyn le re yö ne lik al dýk la rý te le viz - yo nu de ðil ço cuk la rý ný zý iz le yin ka ra rý ný ha - týr la ta rak, bu nun ha ya ta geç me si i çin ça lý - þa cak la rý ný i fa de et ti ler. An ka ra/a a Ak hi sar da 12 mil yon TL lik te si sin te me li a týl dý nakhýsar Be le di ye si Tür ki ye de ilk kez 1986 yý lýn da kul lan ma ya baþ la dý ðý bi yo lo - jik a rýt ma te si si nin öm rü nü ta mam la ma - sý ne de niy le ye ni in þa e di le cek o lan ar tý - ma te si si nin te me li ni at tý. E kim a yý nýn so nu na ka dar ta mam lan ma sý bek le nen te si sin yak la þýk ma li ye ti nin i se 12 Mil yon TL ol du ðu be lir til di. Yüz de 45 i Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, yüz de 55 i Ak hi sar Be le di ye si büt çe si ta ra fýn dan kar þý la na - cak o lan Te si sin te mel at ma tö re ni Ak hi - sar Be le di ye Baþ ka ný Sa lih Hýz lý i le ve AKP Ma ni sa Mil let ve kil le ri Hü se yin Tan rý ver di, Re cai Ber ber, U ður Ay de mir, Mu zaf fer Yurt taþ ve Sel çuk Öz dað es ki a dý Ýl ler ban ka sý o lan ve ye ni dü zen le me i le Ýl bank Böl ge Mü dü rü Mu hit tin Me nek þe ta ra fýn - dan a týl dý. Ak hi sar/er han Çe lik Kupon No: 33 ir ti ni as ya.com.tr Ge çi çi çö züm ler kri zi de rin leþ ti rir Ge çen haf ta pat lak ve ren MÝT kri zi, dos - ya nýn, teþ ki lât yö ne ti ci le ri ni i fa de ye ça ðý - ran ö zel yet ki li sav cý dan a lýn ma sý ve a par to par ha zýr la nýp Mec li se sevk e di len tek mad - de lik ya sa de ði þik li ði i le çö zü le bi le cek mi? Doð ru su, hay li zor gö rü nü yor. Çün kü kriz pat lak ver di ði an dan i ti ba ren kri - tik ku rum ve sü reç ler de cid dî ha sa ra yol aç tý. Dos ya nýn Sav cý Sa rý ka ya dan a lýn ma ge rek çe - si, Baþ sav cý ta ra fýn dan, â mi ri ne bil gi ver me den iþ lem yap ma ve giz li li ði ih lâl o la rak a çýk lan dý. Ba ka lým, ye ni HSYK nýn ka ra rýy la ge çen se ne bu gö re ve ge ti ril miþ o lan Sa rý ka ya ya, da ha bir yý lý ný dol dur ma dan böy le bir kri ze yol aç ma sý - nýn be de li na sýl ö de ti le cek? Sa de ce dos ya nýn on dan a lýn ma sý i le o lay ge çiþ ti ri le cek mi, yok sa Þem din li dâ vâ sýn da Fer hat Sa rý ka ya ya ya pý lan - la rýn fark lý bir ver si yo nu gün de me ge le bi lir mi? Pe ki, i fa de ver me ye gel me yen MÝT yö ne ti ci - le ri hak kýn da, Sa rý ka ya nýn ta le bi doð rul tu sun da ya ka la ma ka ra rý ve ren ha ki me ve dos ya da ki id di a la rý sa hip le nen Baþ sav cý lý ða ne de ni le cek? Da ha sý, MÝT yö ne ti ci le ri ni KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da þüp he li ko nu mu na dü þü ren it - ham la rýn med ya da a la bil di ði ne ge niþ þe kil de yer al ma sý i le o lu þan du ru mun te lâ fi si müm kün mü? Bil has sa ki mi te rör o lay la rý na MÝT e le man la - rý nýn da ka rýþ tý ðý, hat tâ ma sum in san la rýn can ver di ði ba zý ey lem ler ön ce den bi lin di ði hal de em ni ye te bil di ril me di ði gi bi a ðýr suç la ma lar var. Bun la rýn ö te sin de, PKK lý lar la ya pý lan Os lo gö rüþ me le ri, Ö ca lan ýn Ým ra lý dan ev hap si ne a - lýn ma sý ve ö zerk lik gi bi ko nu lar da dev let a dý na söz ler ve ril di ði gi bi hu sus lar da ba his mev zu u. Med ya da ki ha ber le re gö re, bil has sa bun lar - dan yo la çý ký la rak, gö rüþ me le re ka tý lan MÝT çi - le rin va ta na i ha net le suç lan ma sý söz ko nu su. Böy le ce, te rö rü bi tir mek i çin ör güt le di ya - log veya ça týþ ma al ter na tif le ri nin bu ve si ley le bir de fa da ha kar þý kar þý ya gel dik le ri göz le ni yor. Hü kü me tin her þe ye rað men MÝT e sa hip çýk - ma sý, ilk ba kýþ ta, ter ci hi ni müzakereden ya na yap tý ðý þek lin de yo rum lan ma ya a çýk gö rü nü yor. A ma yi ne hü kü me tin hem a ra lýk sýz sü ren as - ke rî o pe ras yon la ra, hem KCK gö zal tý ve tu tuk - la ma la rý na ar ka çýk ma sý, bir i ki lem o luþ tu ru yor. Hem müzakereye, hem ça týþ maya devam! Acaba KCK o pe ras yon la rýn da et ki li rol ler üst le nen ve MÝT e kar þý sav cýy la iþ bir li ði ya pa - rak bu kri zin pat lak ver me si ne kat ký sað la yan em ni yet gö rev li le ri nin ký za ða çe kil me si, bun dan son ra ki sü reç te ne gi bi so nuç la ra yol a ça cak? Ay ný em ni yet çi le rin, Er ge ne kon ve Bal yoz gi - bi kri tik dâ vâ lar da da ö nem li gö rev ler üst len - dik le ri dik ka te a lý nýr sa, on lar la il gi li ta sar ruf la - rýn bu sü reç ler de ki so nuç la rý da me rak ko nu su. Pat lak ve ren kriz i çin em ni yet-mýt kav ga sý yo ru mu ya pýp, bu nun ü ze rin den me se le yi ce - ma at-akp ça týþ ma sý na gö tü ren ler var. Bu yo - ru mu te yid e den bir ký sým i þa ret ler de yok de ðil. A ma res min bü tü nü ne ba kýn ca or ta ya çý kan tab lo da ha kar ma þýk. Bir de fa, em ni yet de, MÝT de yek pa re de ðil. On la rýn i çin de de bir bi riy le ça tý þan e kip ve zih ni yet ler i le, bun la ra da ya lý o - la rak o luþ tu ru lan it ti fak ve ko a lis yon lar mev cut. Me se lâ de ni yor ki: MÝT te ki es ki e kip ler Fi - dan dan ra hat sýz. Ben zer bir du rum, em ni yet ve yar gý i çin de söz ko nu su. Es ki sta tü ko yan lý la - rý i le ik ti da rýn o luþ tur ma ya ça lýþ tý ðý ye ni sta tü - ko nun ak tör le ri a ra sýn da ki mü ca de le sü rü yor. Bu mü ca de le nin hu kuk ve de mok ra si a dý na o lum lu so nuç lar do ðu ra bil me si nin en ö nem li þar tý, or ta ya çý kan kriz le rin çö zü mü nü ki þi ye ve o la ya ö zel, kon jonk tü rel for mül ler de de ðil, her za man ge çer li o la cak kap sam lý ya pý sal re form - lar da a ra mak ve bu re form la rý ger çek leþ tir mek. En baþ ta a na ya sa ve di ðer dü zen le me ler... An cak ba ký yo ruz, hep ge çi ci for mül ler le i da re e di li yor. Böy le ya pý la rak mün fe rit kriz ler bir sü - re li ði ne a þýl mýþ gi bi gö rü nü yor, a ma sis tem kri - zi da ha da kro nik ha le ge li yor ve de rin le þi yor. Da ha sý, ge çi ci çö züm ler de so run çý ka rý yor. DGM le rin si vil de va mý o lan ö zel yet ki li mah - ke me ler, bu nun en gün cel ör nek le rin den bi ri.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Sul tan Ab dül ha mid Han Ders salonunda Ders ya pý lan e vin bü yük sa lo nu týk lým týk lým do lu, o ku nan der si hu þu, hu zur i çer sin de ve dik kat le din le dik ten son ra çay mo la sý es na sýn da her kes ya nýn da bu lu nan lar la ko yu bir soh be te dal mýþ tý. Az ön ce o ku nan ders te ki re ha vet, sü kû net ve ses siz lik ye ri ni kar þý lýk lý soh bet ve mu hab bet ser best li ði ne bý rak mýþ tý. Ko nuþ ma lar ve sý cak soh be tin u ðul tu su baþ la mýþ tý. Þu hut il çe sin den mi sa fir o la rak der se ka tý lan lar la bir lik te hiz me te mü te al lik ko nu lar, ha tý ra lar ko nu þu lu yor du. Ge len le rin i çer sin de Re fik A ða bey de var dý. O nu ta ný yan, gü cü nü, kuv ve ti ni, ce sa re ti ni ve es pri le ri ni bi len bi ri si Ýs tan bul ha tý ra sý ný an lat ma sý ný is te di. Re fik A ða bey, çe vik ve a tik bir ha re ket le a ya ða fýr la dý. An lat ma ka bi li ye ti ol ma dý ðý ný söy le ye rek, ken di si ne, i nan cý na kü für e den dört beþ ki þi lik gu ru bu ber ta raf et ti ði ni ha re ket ler le gös te re ce ði ni söy le di. O a ya ða kal kýp va zi yet a lýp, bir kaç ke li me söz e din ce ken di a ra la rýn da ko nu þup soh bet e den ler se si ke sip o ta ra fa dön dü ler ve me rak la bek le me ye baþ la dý lar. Re fik A ða bey ke res te ci lik ya pan, or ta boy lu, dol gun, ih lâs lý, yu mu þak kalp li ve mü te va zý bir ya pý sý var. Mes le ði ne de niy le pa zý la rý ge liþ miþ, gü cü, kuv ve ti ol duk ça ye rin de. Bir o ka dar da ka ra te ci gi bi çe vik, kes kin, sert ha re ket ler e de bi len bi ri si. Yýl lar ön ce, a nar þi nin kol gez di ði Ýs tan bul da mi sa fir ken ca mi den çýk tý ðýn da dört beþ sol cu genç Re fik A ða be yin pe þi ne düþ müþ ler. Taþ ra lý, gi yi mi köy lü, yaþ lý, i nanç lý, ma sum ve saf bir in san o la rak gör dük le ri i çin ha ka ret et mek, döv mek ve e lin den pa ra la rý ný al mak i çin yo lu nu kes miþ ler. Re fik A ða bey, on la rý i kaz et miþ ve u zak laþ ma la rý ný is te miþ. On lar da a lay et me yi, laf at ma yý i ler let miþ ler ve so nun da i nan cý na dil u za týp, kü für ve ha ka ret et miþ ler! Ar týk ta ham mül et mek, i da re et mek, sa býr gös ter mek sý nýr la rý nýn bit ti ði ni ve Üs ta dýn: Aç ca na va ra kar þý ta hab büb, mer ha me ti ni de ðil, iþ ti ha sý ný a çar. Hem de diþ ve týr na ðý nýn ki ra sý ný da is ter... ve ci ze si ge re ði fi i li o la rak nef si ni mü da fa a ve mü da ha le za ru re ti doð muþ tur ar týk. Tam da bu sa vun ma yý na sýl yap tý ðý ný, genç le ri na sýl ha re ket ler le ye re ser di ði ni, en son sal dý ran ki þi nin ye di ði dar be ler le ka çar ken ya ka la dý ðý ný ve ce ke ti nin i ki par ça e lin de kal dý ðý ný an la ta cak tý. O ra da o tu ran lar dan dört ki þi yi o muz la rýn dan tu ta rak a ya ða kal dýr dý ve et ra fý na diz di. Bu sý ra da ev sa hi bi Nec met tin Bey, e lin de ki çay tep si si i le Re fik A ða be yin ar ka ta ra fýn dan gö rün dü. Du ru mu bi len bir ki þi Nec met tin gel me! Nec met tin gel me! di ye ses le ni yor du. Bu i ka zý an la ma yan ev sa hi bi nin yak laþ ma sý i le Re fik A ða bey in gös te ri si baþ la mýþ ol du. O dö vü þün he ye ca ný na ken di ni kap tý ran Re fik A ða bey in tak lit de ol sa ya nýn da ki le re gös ter di ði sert, hýr çýn, a tak ka ra te le ri þim þek gi bi ha va lar da u çu yor, sa yý la mý yor du. O ra da ki le re i sa bet e den þa ka da ol sa dar be ler i nip çý ký yor du. Bu dar be ler den ev sa hi bi Nec met tin Be yin e lin de ki çay tep si si de na si bi ni al dý. Ha va da sav ru lan bar dak lar, dö kü len sý cak çay lar, ye re sav ru lan in san lar, üs tü ne çay dö kü len ler, ka çý þan lar, þa þý ran lar la or ta lýk ta pa nik ve he ye can mey da na gel di. Çay tep si si nin ha va uç ma sýy la bu du ru ma Re fik A ða bey de þa þýr dý ve bi raz da mah cup ol du. Gü lüþ me ler, kah ka ha lar la ha tý ra i çin de ye ni, u nu tul maz bir ha tý ra mey da na gel di. Or ta lýk to par la nýp kah ka ha lar bi tin ce Re fik A ða bey hi kâ ye nin ge ri ka lan ta ra fý ný ta mam la dý. Sal dýr gan lar ka çýn ca e lin de i ki par ça ha lin de ka lan ce ke tin ce bin de ki nü fus cüz da ný ný a lýp ya kýn da ki ka ra ko la gö tü rüp ver miþ. Po lis ler o þa hýs la rýn si ci li ne bak mýþ ve sa bý ka dos ya la rýn da iþ le di ði suç lar dan do la yý boþ yer kal ma dý ðý ný söy le miþ ler. Ý kin ci ders o ku nur ken in san lar, Re fik A ða be yin ak tif dö vüþ tek nik le ri nin ve son ra sýn da o lan la rýn et ki si al týn da, ses siz lik i çe ri sin de, tek me, to kat yi yen le re, üs tü ne çay dö kü len le re, Re fik A ða be ye, ev sa hi bi Nec met tin Be ye göz le ri ni ka çý ra rak giz li giz li ba ký yor lar dý. O gün den son ra Re fik A ða be ye Ýs tan bul ha tý ra sý ný de ðil, Ýs tan bul ha tý ra sý ný an la týr ken o lan la rý an lat tý rý yor lar. Sü ley man Yal çýn a Say gý Prog ra mý TÜRK fi kir ha ya tý nýn seç kin i sim le rin den, Ay dýn lar O ca ðý nýn es ki me yen ef sa ne vî Baþ ka ný Prof. Dr. Sü ley man Yal çýn a dý na bir say gý prog ra mý dü zen le ni yor. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Mü dür lü ðü ve Kül tür A.Þ. nin dü zen le di ði prog ram, 18 Þu bat Cu mar te si gü nü sa at te Tü nel de ki Ta rýk Za fer Tu na ya Kül tür Mer ke zi nde o la cak. Prog ra ma, E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði (ES - KA DER) de kat ký sað lý yor. Sü ley man Yal çýn a Say gý Prog ra mý, bel ge sel film gös te ri mi i le baþ la ya cak. E rol Mer mer in yö net men li ði ni yap tý ðý bel ge sel de Prof. Dr. Sü ley man Yal çýn, Meh met Nu ri Yar dým ýn so ru la rý na ce vap ve rir ken, do ðup bü yü dü ðü yer ler den, ha ya týn dan Ay dýn lar Ku lü bü ve Ay dýn lar O ca ðý nýn fa a li yet le rin den ke sit ler su nu yor, za man za man da u nu ta ma dý ðý hâ tý ra la rý ný nak le di yor. O tu ru mun ko nuþ ma cý la rý, Prof. Dr. Sü ley man Yal çýn ýn ya kýn dost la rý Prof. Dr. Sa lih Tuð, Prof. Dr. Nev zat Yal çýn taþ ve Dr. Me tin E riþ. Kül tür Sa nat Ser vi si il mî ze kâ sý i le ta nýn ma lý SUL TAN BEY LÝ BE LE DÝ YE BAÞ KA NI HÜ SE YÝN KES KÝN, SUL TAN I I. AB DÜL HA MÝD HAN TÜR KÝ YE DE, ÝC RA AT LA RI, ÝL MÎ ZE KÂSI Ý LE TA NIN MA SI VE BÝ LÝN ME SÝ GE RE KÝ YOR DE DÝ. SULTANBEYLÝ Be le di ye sin ce Sul tan bey li Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Sul tan I I. Ab dül ha mid Sem poz yu mu nda, ve fa tý nýn 94. yýl dö nü mün de Sul tan I I. Ab dül ha mid in ha ya tý, taht ta ge çen 33 yý lý ve bi lin me yen yön le ri an la týl dý. Sem poz yu mun a çý lý þýn da ko nu þan Sul tan bey li Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin, Sul tan I I. Ab dül ha mid in bu gün hâ lâ kul la ný lan bir çok ku ru mun ön cü lü ðü nü yap tý ðý ný söy le di. Sul tan I I. Ab dül ha mid in e ði tim, týp ve tek no lo ji de ki de ha sý nýn tar tý þý la ma ya cak bo yut lar da ol du ðu nu be lir ten Kes kin, Bin ler ce e ði tim yu va sý, ilk kýz o kul la rý, hu kuk, ti ca ret, gü zel sa nat lar, ma den ve týp fa kül te le ri, Hi caz De mir yo lu yla baþ la yan de mir yol la rý, Hay dar pa þa Li ma ný, Ga la ta Rýh tý mý, Da rü la ce ze, Pos ta Tel graf Teþ ki la tý, E mek li San dý ðý, Þiþ li Et fal Has ta ne si gi bi yüz ler ce ya pý, Ja pon ya ya gön de ri len ro bot gi bi tek no lo jik ye ni lik ler, mo dern or du, do nan ma, ilk a na ya sa ve da ha on lar ca hiz me ti Üç bo yut lu bo ya ma ser gi si BURSA'DA ilk kez Os man ga zi Be le di ye si Mes lek E din dir me Kurs la rý (OS MEK) ta ra fýn dan dü zen le nen Bo yut lu Bo ya ma ser gi si Ör dek li Kül tür Mer ke zi nde a çýl dý. Ca ma, ku ma þa ve tah ta yü ze ye çi zi len de se ne tüp bo ya lar la kon tur çe ki le rek üç bo yut ka zan dý rý lan e ser ler be ðe ni top la dý. Ser gi de bo yut lu bo ya ma tek ni ði i le süs len miþ bir bi rin den renk li ma sa ör tü le ri, tep si ler, va zo lar, ah þap ve cam ak se su ar lar yer al dý. Bur sa da bir ilk kez a çý lan Bo yut lu Bo ya ma Ser gi si Bur sa lý lar dan da yo ðun il gi gör dü. A ðýr lýk lý o la rak çe yi ze yö ne lik e ser le rin yer al dý ðý ser gi ö zel lik le ka dýn ko nuk la rý et ki le di. Ser gi yi ge zen Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan Ve ki li Muh sin Öz lü kurt, Sa nat çý Ni hal Pek ço lak lar dan e ser ler hak kýn da bil gi al dý. OS MEK bün ye sin de ö nem li bir el sa na tý ný da ha Bur sa ya ta þý dýk la rý ný söy le yen OS MEK So rum lu su Gü ler Nal bant, Os man ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Dün dar ýn bü yük kat ký la rý ve des te ði ol du ðu nu be lirt ti. Nal bant, OS - MEK o la rak 15 bin 557 ki þi ye kurs im kâ ný sun duk la rý ný ve 417 kur si ye rin de iþ sa hi bi ol du ðu nu kay det ti. Bur sa / ci han Barýþ Manço Küçükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen Barýþa Özlem isimli programla anýldý. Üç ku þa ða ken di ni sev di ren tek sa nat çý HAYAT bi çi mi ve mü zi ðiy le tüm in san lý ða ör nek teþ kil e den, Türk Mü zi ði nin Ba rýþ a bi si Ba rýþ Man ço son suz lu ða u ður la ný þý nýn 13. yý lýn da Se fa köy Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde a nýl dý. Tüm ya þa mý ný ba rý þa, þar ký la rý na ve ço cuk la ra a da mýþ, ar ka sýn da a dam o la cak ço cuk lar bý ra ka rak, 13 yýl ön ce a ra mýz dan ay rýl mýþ o lan Ba rýþ Man ço Kü çük çek me ce Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen Ba rý þa Öz lem i sim li prog ram la a nýl dý. Su nu cu lu ðu nu Yek ta Ko pan ýn yap tý ðý prog ra ma, Kü çük çek me ce Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ye ni ay ve Ýs tan bul Böl ge Ý da re Mah ke me si Baþ ka ný A li Ya þar Yur da bak ýn ya ný sý ra Ba rýþ Man ço nun oð lu Do ðu kan Man ço, e þi La le Man ço ve 7 den 70 e Ba rýþ se ver ler ka týl dý. An ma ge ce si ne, Grup Sek sen dört ün Man ço re per tu a rýn dan ses len dir di ði þar ký lar dam ga sý ný vur du. SON YÜZ YI LIN MÜ ZÝK KAH RA MA NI Prog ram da Se fa köy Kül tür ve Sa nat Mer ke zi fu a ye a la ný, Man ço nun fo toð - raf la rý ve ki þi sel eþ ya la rýn dan o lu þan Ya þa mýn Ta nýk la rý i sim li ser gi ye de ev sa - hip li ði yap tý. Ge ce ye, Ba rýþ Man ço ya yö ne lik ça lýþ ma la rýy la a dýn dan bah set ti ren Se mih Çe lik de ka týl dý. Çe lik, Man ço yu an lat ma - nýn zor ol du ðu na dik kat çe ke rek, Son ya rým a sýr - da Ba rýþ Man ço gi bi a dam zor gö rür sü nüz. Son yüz yý lýn mü zik ta ri hin de ki kah ra ma ný da Türk Mil - le ti ne na sip ol muþ tur. O ö lün ce u nu tul ma mak i - çin ya þar ken ha yat ta çok bü yük iz ler bý rak tý. Ki mi za man çað daþ bir Ka ra ca oð lan, ki mi za man çað - daþ bir Yu nus, yer yer Pir Sul tan o lan bu bü yük bir sa nat çý dýr. Man ço mo dern bir rock þa i ri ve Türk kül tü rü nün DNA sý ný ta þý yan bir mo del dir. de di. Ba rýþ Man ço yu kar þý lýk sýz sev gi nin ve hak e de ne sý nýr sýz say gý nýn a dý o la rak ni te le yen Çe lik, Te le viz yon cu luk ta öz gün lü ðün ve di - na miz min ger çek a dý. Sa nat ta ye ni lik çi li ðin ve mü kem me li yet çi li ðin a dý. Her dev rin de vi o la bil me nin ký sa ve öz a dý Ba rýþ Man ço dur di ye rek 3 ku þa ða ken di ni sev di ren tek sa nat çý ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Kül tür Sa nat Ser vi si biz Ab dül ha mid e borç lu yuz de di. Kes kin, bu gün sað lýk ta, tek no lo ji de, u la þým da ve i le ti þim de Sul tan I I. Ab dül ha mid in ön cü lü ðün de baþ la tý lan hiz met le rin de vam et ti ril di ði ni i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Ger çek leþ tir me yi ha yal et ti ði pro je ler den o lan ve bu gün ha ya ta ge çi ri len Bo ðaz köp rü le ri ve de mir yo lu pro je si nin, 1900 lü yýl lar da Fran sýz bir mi mar ta ra fýn dan çi zim le ri mev cut. Bu den li i le ri gö rüþ lü, kal kýn ma ve hiz met e sas lý bir de ha yý ör nek al mak, baþ ta yö ne tim kad ro la rýn da o lan la rýn, ar dýn dan ge le ce ði miz o lan genç le rin as li gö re vi ba na gö re. Meþ hur Al man dev let a da mý Prens Bis mark, Os man lý Dev le ti nin öm rü nü u za tan Pa di þah i le il gi li o la rak, Dün ya da 100 gram a kýl var sa, bu nun 90 gra mý Ab dül ha mid Han da, 5 gra mý ben de, ka lan 5 gra mý da di ðer dün ya si ya si le rin de dir di yor. Sul tan I I. Ab dül ha mid Han ýn Tür ki ye de, bu ic ra at la rý, il mi ze kâ sý i le ta nýn ma sý ve bi lin me si ge re ki yor. Can Kardeþler Bursa temsilciðimizi ziyaret etti Can Kardeþ okuyucularýndan bir grup Yeni Asya Gazete Bursa bürosunu ziyaret etti. Neþe içinde büroya gelen Can Kardeþler canlýlýklarý ile etrafa sevgi ve muhabbet daðýttý. Ziyaret sýrasýnda Bediüzzaman ýn Sözler eserinden Birinci Söz ü okuyan Can Kardeþler, Bismillah nidalarýný an bean tekrar ettiler. Ziyaretin nasýl geçtiðini anlamayan vazifeliler, Can Kardeþleri her zaman beklediklerini ifade ettiler. Bursa / Raþit Yücel BULMACA YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Me tin ol ma, da yan ma, da ya nýk lý lýk, sað lam lýk. - Na zi hü cum ký ta sý. 2. A rap ça da ben lik. 3. Ze kâ, bil gi; kav ra yýþ. - Ta bu run ký sa sý. 4. Ý lâ ve si, zey li ma na la rýn da bir ke li me. - Hz. Üs ta da men zil ol muþ Van ya kýn la rýn da bir dað. 5. Bak la gil ler den, a na yur du Ak de niz ký yý la rý o lan, bir le þik te lek yap rak lý, çi çek le ri sa rým tý rak renk te, ta ne si bak lam sý, bol ni þas ta lý bir bit ki. - Ka lý cý lý ðý de vam lý o lan. 6. A yý ba rý na ðý. - Ze kâ sý pek ge liþ me miþ, ze kâ yok su nunun halk arasýnda söyleniþi. 7. Ba li na lar dan, ý lýk ve sý cak de niz ler de sü rü ler du ru mun da ya þa yan, boy la rý 3 met re ye ka dar e ri þe bi len, me me li de niz hay va ný. - Eþ siz, ben zer siz ö zel lik ler ta þý yan. 8. Bir þe yin ek si ði ni ta mam la mak i çin o na ka tý lan par ça. - Al man ca nýn ký sa sý. 9. Kur'ân da bir sû re a dý. - Bir ba yan a dý. 10. Ta vu ðun...ke mi ði ni i ki ki þi nin CEN NET ME KÂN AB DÜL HA MÝD HAN ÝSTANBUL Mil let ve ki li Me tin Kü lünk de, Sul tan I I. Ab dül ha mid i an la - ma nýn sa de ce si ya set çi le rin gö re vi ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, Tür ki ye de ya þa yan her ke sin Sul tan I I. Ab dül ha mid i ta ný mak gi bi bir yü küm lü lü ðü - nün ol du ðu nu söy le di. Kü lünk, Sul tan I I. Ab dül ha mid in, Türk ta ri hi nin ye nik say fa la rý ný a kýl dev ri miy le a ya ða kal dý ran ve ye ni den va ro luþ ça ba - sý ný gös te ren bir gü zel a dam ol du ðu nu kay det ti. Sul tan I I. Ab dül ha - mid in pa di þah lý ðýn ö te sin de bir gö nül ve mu hab bet in sa ný ol du ðu nu be - lir ten Kü lünk, Li de rin ve yö ne ti ci li ðin na sýl ol ma sý ge rek ti ði ni en gü zel þe kil de i fa de e den bir gü zel a dam de di. Kü lünk, Sul tan I I. Ab dül ha - mid in Os man lý Dev le ti ni 33. yýl a yak ta tut ma yý ba þar dý ðý ný i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Ne ya zýk ki, bu ül ke i çin en kri tik a dým la rý at mýþ Ci han Sul ta ný, sür gü ne ma ruz ka la rak Bey ler be yi Sa ra yý nýn bir kö þe sin de Bo - ða zi çi ni sey ret mek zo run da kal mýþ ve Cum hu ri yet ta ri hi bo yun ca a dý nýn a nýl ma sý da hi ya sak la na rak is mi u nut tu rul ma ya ça lý þýl mýþ. Bu top rak lar - da tam 32 yýl ev vel ar ka daþ la rý mýz, cen net me kân Ab dül ha mid Han haz - ret le ri ni an ma top lan tý sý nýn a fiþ le ri ni as tý ðý i çin po lis ta ra fýn dan gö zal tý - na a lý nýp iþ ken ce ye tu tul muþ tur di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Bir ül ke nin, bir top lu mun, mad dî ve ma ne vî var lýk la rý nýn, fi kir, sa nat ça lýþ ma la rýy la il gi li ni te lik le ri nin tamamý. - Öz ne yi, tüm le ci güç len di re rek cüm le nin te mel bö lü mü ne bað la yan bir ek. 2. Ý yi den i yi ye, i yi ce, de rin le me si ne. - Bir sa na tý yap ma ya, uy gu la ma ya ya ra yan ö zel a raç. 3. Bir o la yýn gü nü nü, a yý ný ve yý lý ný bil di ren söz ve ya gün. - Sa han alt lý ðý. 4. Te mel, e sas. - Bü yük, ce sim. - Hint Ok ya nus'un da bir kör fez. 5. Na ma zýn dý þýn da ki þart lar dan bi ri si. - Se len yu mu sim ge le yen harf ler. - De li ci ký lýç la oy na nan, he def böl ge si bü tün vü cut o lan bir tür ký lýç o yu nu. 6. Bi nek hay van la rý nýn sýr tý na ko nu lan, o tur ma ya ya ra yan nes ne. - Çið süt ten ya pý lan yað sýz pey nir. 7. Bir þe yi i yi ce in ce le me, o nun la il gi li bil gi e din me, a raþ týr ma. 8. Ma ya sýz ha mur dan ya pý lan, pey nir li ve ya pey nir siz pi de. 9. Ka ba rýp dö kül mek, so yul mak. 10. Al bay'ýn ký sa sý. - Bil me, bi liþ, bir þe yin doð ru su nu bil me. - Ke li me nin so nu na gel di ðin de bir lik te lik, be ra ber lik, a raç, ne den ve ya du rum an la tan cüm le ler yap ma ya ya ra yan bir söz V A S Ý Y E T U S A F A A Z A M E T Ý K A F E S Z Ý Y A N A F A R Ý Z A Ý M I M O S A K A Þ A R Y E T E N E K A Y A N P E T Ý V A L Ý Z O A P A T E S Ý P A H Ý A R A N E K Ý R O M A N P A L A K E M A L Ý Y E R Z A M A S A B Ý N A Y Ý Ý S A bi rer u cun dan tu ta rak kýr ma sýn dan son ra bi ri nin bir þe yi ak lým da ve ya ha tý rým da de me den ö te kin den al ma sýy la ye nik sa yýl ma sýy la bi ten o yun. - O ku ma yaz ma sý ol ma yan. 11. De ðe rin den çok a þa ðý bir fi yat la a lý nan ve ya a lý na bi le cek o lan þey. - Bay ra ðý mýz da ki ha kim renk. 12. Pis ton. - De ha sa hi bi kim se, dâ hi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI

5 Y MAKALE 5 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Dik kat et me di ði miz, an cak bi zi ze hir le yen, aþk ve þevk le ri mi zi ký ran bir has ta lýk týr ten kit. Yý ký cý ten kit, Ya pa mý yor sun, bil mi yor sun, an la mý yor sun, be ce rik siz sin, yan lýþ sýn, iþ le ri yü zü ne-gö zü ne bu laþ týr dýn! þek lin de ki yak la þým lar dýr. Grip le ga rip yol cu luk Bir ga rip grip in sa ný ne ha le ge ti ri yor; i çi gur bet bü rü tü yor, dý þý hü zün. Ö mür per de le ri da ra lý yor, pen ce re le ri bu ðu kap lý yor. Ko ca dün ya o da ka dar kü çü lü yor, o da i se ya tak Hal siz lik yor ga ný ü ze ri ne bir çe ki li ver sin; zi hin dað la rý ü ze ri ne dev ri lir, dur gun duy gu um ma ný çal ka nýr da çal ka nýr. Ne dü þün ce nin den ge si, ne de duy gu nun a hen gi ka lýr. Ne yen se, ne i çil se a ca ba? Na ne, li mon ka bu ðu bir i þe ya rar mý? Ya an ti bi yo tik ler? Bu ðu lu pen ce re ler den yo lun a ký þý ný sey ret mek sýh ha ti ge ri ge ti rir mi? Ne re den, na sýl, ni çin gel di ði bi lin me yen grip, u çup gi der mi pen ce re den? Per de le ri bi raz da ha mý a ra la ma lý; mâ nâ sa ða na ðý ný ya ka la mak, an lam rüz gâr la rýn da ge zin mek, hik met bu lut la rý na bin mek i çin. So kak lar bi le ya ban cý, in san lar u zak. Gur bet ge tir di grip, grup e dip git se de vus lat e riþ se. Yok sa ga rip gri bin der si mi doð ru; her þey göç ha lin de, her þey as lý na a ký yor, ö zü ne a rý yor, ö zü nü öz lü yor. Rü ya dan u yan dý ran bir þa mar gi bi vu ru yor gö rün mez ga rip grip. Gö rün tü ler göl ge, göl ge ler si lik Ne re de sin grip? Sen mi bü yük sün yok sa in san mý kü çük? Kim güç lü? Gö rün me yen grip ger çek li ðe gü lü yor; sað lýk ne de re ce sað lýk lý al gý la ný yor, an lam lan dý rý lý yor; bu ka dar güç süz ken ne yin bö bür len me siy le ne yin ben li ði ne týr ma ný yor in san? Bir bi ri ne kur þun a tan, fü ze sa vu ran lar; bir kü çük vi rü se e sir. E sa ret zi hin ler de, kin kalp le re iþ le miþ, vic dan lar mah pus. Pen ce re ler pus lu; gü zel in san lar gö rül mü yor. Ek ran lar ka ran lýk; san ki grip sa ða na ðý Þu ur al tý þu ur lu ca sý na bom ba la ný yor. Þu ur al tý i çin na sýl bir an ti bi yo tik kul lan ma lý? Mad de grip le ri ne gös te ri len tep ki gön lü de len grip le re gös te ri li yor mu? Pen ce re le rin bi ri ka pa lý; tek yön lü ba kýþ ya rý kör lük de ðil mi? Ne ga rip, ha lin den þi kâ yet çi çok az? O az la ra ne bü yük gö rev dü þü yor. Yor gun ya ta ðýn dan di ril ten dü þün ce ler le u yan mak, coþ kun luk la a ya ða kal mak; pen ce re ler den uç mak, rüz gâ ra bin mek, bu lut la ra ba sa rak yü rü mek, gur bet göm le ði ni yýrt mak, vus lat bay ra ðý ný se ma lar da dal ga lan dýr mak; ey ga rip grip, var mý sýn ar ka daþ lý ða? E vet, gu rur la, in san mad dî ve mâ ne vî ke mâ lât ve me - ha sin den mah rum ka lýr. E - ðer gu rur sa i ka sýy la baþ ka la - rýn ke mâ lâ tý na te nez zül et - me yip ken di ke mâ lâ tý ný kâ fi ve yük sek gö rür se, o in san nâ kýs týr. Böy le in san lar, ma - lû mat ve keþ fi yat la rý ný da ha yük sek gör mek le, es lâf-ý i - zâ mýn ir þa dat ve keþ fi yat la - rýn dan mah rum ka lýr lar. Be di üz za man, Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 57 Tenkit, iftira ve gýybet -1 Be di üz za man bu tür ten ki di, nef re tin te þef fî si (ra hat la ma sý) o la rak ni te ler. Gýy bet i se; ki þi ve ya ki þi le rin ar ka sýn dan, hoþ lan ma ya cak la rý þey le ri ko nuþ mak týr. Za af, ku sur ve yan lýþ la rý ný an lat mak, yay mak týr. Yâ ni gýy bet e di le nin da rý la ca ðý her þey gýy bet tir. Doð ru bi le ol sa! Þa yet, an la tý lan lar doð ru i se, za ten o nun a dý gýy bet tir. He le bir de ya lan i se, i ki kat lý bir zu lüm o lur: Ýf ti ra ve gýy bet! Gýy bet, ya ni de di ko du, zâ li mâ ne bir ci nâ yet, bü yük bir gü nah, fert, â i le ve top lum ha ya tý ný ze hir le yen kö tü bir huy dur. Bun dan do la yý dýr ki gýy bet, Ýs lâm â lim le rin ce, â ciz, kor kak in san la rýn, baþ ka la rý na kar þý kul lan - dýk la rý al çak bir si lâh o la rak gös te ril miþ tir. Bun dan do la yý dýr ki, bir Müs lü man, a kýl, kalb, vic dan, in san lýk, fýt rat, yâ ni ya ra dý lý þýn ka bul et me di ði, red det ti ði bu kö tü has le te düþ mez, düþ müþ se kur tul ma ya ça lý þýr. Gýy be tin, bu kö tü ve çir kin yön le rin den do la yý Kur ân o nu þid det le men e der: Siz den bi ri, ö lü kar de þi nin e ti ni ye mek ten hoþ la nýr mý? (Hu cu rât, 12.) Kur ân ýn kul lan dý ðý ö lü kar de þi nin e ti tâ bi ri ger çek ten dü þün dü rü cü dür. E vet, gýy bet e di len e den a dam, â de ta, gýy bet e di le nin na za rýn da öl dü rül müþ, par ça lan mýþ týr. U zun bir ha yat ke si ti i çin de, ken di sin den çý kan ek sik lik ler, ku sur lar, ha ta lar, za af lar; san ki her za man iþ le ni yor gi bi gös te ril miþ tir gýy bet i le. Din le yen ler, o in sa nýn a ley hi ne þart lan mýþ; yâ ni, gýy bet e di le ne, gýy bet çi nin sý ra la dý ðý kö tü sý fat lar pen ce re sin den ba kýl mak ta dýr. Gýy bet e di len ki þi nin ba þý na her han gi bir has ta lýk, mu sî bet, fe lâ ket gel di ði za man, gýy be ti ni din le yen le re mü ra ca at et ti ði ni ve yar dým is te di ði ni dü þü nü nüz. Ka fa lar da çi zi len o kö tü i maj, o nu der hal red det ti rir. Çün kü, da ha ön ce gýy bet çi nin sý ra la dý ðý ha tâ, ku sur ve za af lar la þart lan mýþ lar dýr. O in san, ar týk top lum ha ya týn da ö lü dür. Böy le ce gýy bet, da ya nýþ ma, yar dým laþ ma, kay naþ ma gi bi sos yal gü ven ce le ri sað la yan un sur la rý bir bir yok e der. Ko nu ya ya rýn de vam e de lim in þal lah. Ýstibdat devrinin insanî hizmetleri Yakýn Tarih Yazýlarý Sul tan Ab dü la ziz'in son yýl la rý (1871, muh te ris ve müs te bid Mah mut Ne dim Pa þa nýn Sa dâ re ti) i le Sul tan I I. Ab dül ha mid'in 30 yýl lýk ( ) i da re si ni si ya se ten "ha fif is tib dat" tâ bi riy le ta rif et mek müm kün. He men ha týr la ta lým ki, bu tâ bir ve tâ rif Be di üz za man Sa id Nur sî'ye a it. O nun ta ri fi ne gö re; BÝR: Mo nar þik mut la ki yet re ji mi nin Tem muz 1908'e ka dar o lan si ya sî ic ra at dev re si "ha fif is tib dat" þek lin de ol muþ. Ý KÝ: Ha re ket Or du su nun 24 Ni san 1909'da i da re ye el koy ma sýy la bir lik te baþ la yan "bo zuk Ýt ti hat çý lar"ýn on yýl lýk ic ra a ti "þid det li is tib dat" þek lin de ta hak kuk et miþ. ÜÇ: Ke ma list Türk çü le rin yö ne ti me tam ha kim ol du ðu 1924 yý lý Mart'ýn dan baþ la ya rak tâ 1950 Ma yýs'ý na ka dar de vam e den 27 yýl lýk "tek par ti" dik ta tör ya sý nýn hü küm fer mâ ol du ðu dev re nin a dý i se "mut lak is tib dat"týr. Bi rin ci dev re de, hür ri yet ve meþ rû ti ye te mu ha le fet e dil miþ. Ý kin ci dev re de, ha ya ta a dâ vet e dil miþ. Ü çün cü dev re de i se, te mel in san hak, ha yat ve hür ri ye ti ne o lan a dâ ve te i lâ ve ten, a yrý ca di ne, i mâ na ve Ýs lâ mýn bi lu mum mu kad de sa tý na bü tün kuv ve tiy le has mâ ne bir sû ret te mu ha le fet e dil miþ, hat ta ta ar ruz da bu lu nul muþ. * * * Sul tan Ab dül ha mid dev ri nin ic ra a ti, bil has sa o dö ne me hük me den si ya sî man ta li te nin da ha i yi an la þýl ma sý i çin, bu ra da ay rý ca 10 yýl lýk Meþ rû ti yet ve 27 yýl sü ren Cum hu ri ye tin ilk dö ne mi ni bir mik yas ve mu ka ye se sa de din de zik ret me ih ti ya cý ný duy duk. Þim di, sa de de ge çi yo ruz... Hay ran lýk u yan dý ran in sa nî hiz met ler E vet, Sul tan I I. Ab dül ha mid dev ri nin fi kir ve si ya set ü ze rin de ki "ha fif is tib dat" ký va mýn da ki uy gu la ma la ra rað men, in sa - nî a çý dan son de re ce ö nem li hiz met le re im za a týl mýþ. E ði tim den u la þý ma, sað lýk tan ha ber leþ me ye, ta rým, en düs tri ve sa na yi den her tür lü i mar ve in þa fa a li yet le ri ne ka dar, ge niþ Os man lý mül kü nün he men her ta ra fýn da o tuz yýl müd det le hum ma lý bir sû ret te in sa nî hiz met ler ser gi len miþ. Öy le ki, o dö nem de i mar ve in þâ e di len hiz met bi na la rý nýn ço ðu bu gün de a yak ta o lup bu gün de hiz met ver me ye de vam e di yor. Bu kýy met li hiz met bi na la rý ve ü ni te le ri o ka dar çok tur ki, ta ma mý ný sa ya bil mek ne re dey se im kân sýz. Bir kýs mý da kas ten tah rip e di le rek iz le ri si lin miþ o lan bu mu az zam hiz met ü ni te le rin den a yak ta ka la bi len ler den ba zý la rý þun lar dýr: Dâ rü la ce ze: 6 E kim 1892'de Ýs tan bul Ok mey da ný'nda 21 ko yun kur ban e di le rek te me li a týl dý. 31 O cak 1896'da i se, ya pý lan bir me ra sim le a çý lý þý ger çek leþ ti ril di. Din, dil, ýrk, mez hep far ký gö ze til mek si zin bü tün va tan daþ la ra hiz met ve ren bu in sa nî mü es se se nin in þa sý i çin, Sul tan Ab dül ha mid, biz zat ken di ke se sin den (ay nî ve nak dî) ye kûn on ye di bin al týn li ra te ber ru da bu lun muþ ve ya pý mý ný bü yük bir cid di yet le ta kip et miþ tir. Defalarca yangýna mâruz kalmýþ olmasýna raðmen yine de dimdik ayakta durmaya devam eden Haydarpaþa Garý binasý ve buradan baþlayarak Anadolu'ya, oradan da Þam'a, Halep'e, Baðdat'a, Beyrut'a, Kudüs'e ve tâ Hicaz'a (Medine) kadar uzanan muazzam demiryolunun inþasý, Sultan Abdülhamid'in büyük destek ve teþvikleriyle tamamlanabildi. Þiþ li Et fal (Ço cuk) Has ta ne si: Sul tan I I. Ab dül ha mid'in em riy le Tür ki ye'de ku ru lan ilk ço cuk has ta ne si dir. Te me li 1898'de a tý lan ve 5 Ha zi ran 1899'da hiz me te a çý lan bu has ta ne nin a sýl is mi Ha mi di ye Et fal Has ta ne si dir. Ý sim de ði þik li ði 1922'de ya pýl dý. Hay dar pa þa Ga rý: Sul tan I I. Ab dül ha mid'in ön cü lük et me siy le, 30 Ma yýs 1906'da ya pý mý na baþ la nan ve 19 A ðus tos 1908 ta ri hin de ta mam la na rak hiz me te gi ren Hay dar pa þa Tren Ga rý, Ýs tan bul'dan A na do lu'ya, o ra dan da Þam'a, Ha lep'e, Bað dat'a, Bey rut'a, Ku düs'e ve tâ Hi caz'a (Me di ne) ka dar u za nan mu az zam de mir yo lu nun baþ lan gýç nok ta sý dýr. Ay ný mev ki de, ay rý ca bü yük bir li man ve rýh tým da in þa e dil di. Gar bi na sý nýn in þa a tý, bir Al man þir ke ti ta ra fýn dan ya pýl dý. Bað lan tý lý de mir yol la rý nýn da ö nem li ký sý mý yi ne Al man þir ket le ri ta ra fýn dan ya pýl ma sý, bil has sa Ýn gil te re'yi ra hat sýz et ti. Ýn gil te, Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn çýk ma sýy la bir lik te, bu de mir yo lu nun bil has sa Þam Me di ne hat tý ný tah rip et mek sû re tiy le, bir ci het te Os man lý'dan in ti kam al ma ya ça lýþ tý. Hay dar pa þa Ga rýn da bir kaç kez yan gýn çýk tý. Ýlk yan gýn, 1917'de kas dî o la rak çý kar týl dý. Sa bo ta jý nýn, Al man as ker le ri a ra sý na sýz mýþ bir Fran sýz ca su su ol du ðu ri vâ yet e di li yor. Son yan gý na i se, 2010 Ka sým'ýn da ma ruz ka lan ve ha len res to ras yon ça lýþ ma la rý ya pý lan Hay dar pa þa Ga rý nýn bun dan son ra ki sta tü sü nün na sýl bir þe kil a la ca ðý þim di lik meç hûl. Ha mi di ye Su yu: 1898'de pro je si ya pý lan, 1900'da ka ba in þa a tý ta mam la nan ve 26 Ma yýs 1902'de su þe be ke si res men fa a li ye te ge çen Ha mi di ye Su yu da, yi ne Sul tan Ab dül ha mid'in des tek ve teþ vik le riy le ha ya ta ge çi ril di. Yüz yýl dan faz la bir sü re dir Ýs tan bul lu la rýn su ih ti ya cý ný kar þý la yan Ha mi di ye Su yu nun hav za sý Ke mer bur gaz'ýn gü ney do ðu ta ra fýn da (Bel grad Or man la rý mýn tý ka sýn da) yer a lý yor. * * * Bun la rýn dý þýn da, ay rý ca her bi ri ay rý bir dos ya ha lin de tet ki ke de ðer o lan Ha mi di ye A lay la rý, mem le ke tin bir u cun dan bir u cu na u za nan yüz ler ce Rüþ ti ye ve Ý da di ye Mek tep le ri, Týb, ma den ve Mü hen dis lik Fa kül te le ri, i pek, çu ha ve sa ir do ku - ma fab ri ka la rý, gaz ha ne, ba rut ha ne, mum ha ne ve kâ ðýt fab ri ka la rý, tel siz hat la rý, pos ta mer ke zi ve tel graf ha ne ler, sa yý sýz li man ve rýh tým in þa sý gi bi, tek tek sý ra lan ma sý ha lin de sa yý sý bin le ri a þa cak ka dar pek çok hiz met ve fa a li yet le rin ta ma mý Sul tan Ab dül ha mid'in Os man lý tah týn da bu lun du ðu dev re de ger çek leþ ti ril di.... NOT: Dün tek nik bir ha ta i le ta ma mý çýk ma yan son pa rag raf aþaðýdaki gibidir. Ba zý ka yýt lar da "Sul tan Ab dül ha mid'in hak lý ol du ðu is tib dat" þek lin de ki i fa de ve tâ bi rin al týn da ya tan mâ nâ nýn, vak tiy le ya þa ný lan bu gi bi kan lý ha di se ler le bað lan - tý lý ol du ðu ha týr dan çý ka rýl ma ma lý. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Gerçek sevgili kim? Ýn san bir ter cih yap mak zo run da dýr: Ger çek Sev gi li si ni mi a rý yor, yok sa fa ni ve ge çi ci sev gi li si ni mi? A ra da u çu rum lar var. Ger çek Sev gi li miz biz far kýn da ol sak da, ol ma sak da bi zi se vi yor ve bi zi her gün ni met ve ha yat he di ye le ri ne bo ðu yor. Ger çek Sev gi li mi zin bir de fa bi le ve fa sýz lý ðý gö rül müþ de ðil. Ger çek Sev gi li miz kö tü gü nü müz de bi zi terk e den bi ri si de ðil. Ger çek Sev gi li miz ha yat ta da, ö lüm de de bi zim le be ra ber. Ger çek Sev gi li miz bi zim o nu sev di ði miz den çok da ha faz la bi zi se vi yor! Ger çek Sev gi li miz, biz O nu u nu ta lým, u nut ma ya lým; bi zi u nut mu yor. Ger çek Sev gi li miz, bir gün de de fa lar ca kal bi mi zi yok lu yor, de fa lar ca iç dün ya mý za na zar e di yor, bi zi biz den çok da ha i yi bi li yor ve çok da ha i yi se vi yor, kal bi mi ze biz den da ha ya kýn dýr ve biz, in san lýk o la rak he pi miz, is te sek de is te me sek de, hýz la O na doð ru gi di yo ruz! 1 O bi ze þah da ma rý mýz dan da ha ya kýn dýr. 2 Yu nus bu ka vuþ ma yý Cen net ten çok is ti yor. Mev la na bu ka vuþ ma ya þeb-i â rûs di yor. Ger çek Sev gi li miz hiç bir za man bi ze u zak ol ma dý, hiç bir za man u zak ol ma ya cak! Hiç bir za man bi zi al dat ma dý, hiç bir za man al dat ma ya cak! Hiç bir za man bi zi yal nýz bý rak ma dý, hiç bir za man bý rak ma ya cak! Hiç bir za man bi zi terk et me di, hiç bir za man terk et me ye cek! Hiç bir za man bi ze ve fâ sýz lýk yap ma dý, hiç bir za man yap ma ya cak! Hiç bir za man bi zi na za rýn dan dü þür me di, hiç bir za man dü þür me ye cek! Hiç bir za man bi zim kal bi mi zi red det me di, hiç bir za man red det me ye cek! Hiç bir za man bi zim gön lü mü zü in cit me di, hiç bir za man in cit me ye cek! Hiç bir za man bi zim sev gi mi zi ye ter siz bul ma dý, hiç bir za man ye ter siz bul ma ya cak! Hiç bir za man bi zim ku su ru mu zu çok gör me di, hiç bir za man çok gör me ye cek! Hiç bir za man bi zim ek si ði miz le, ku su ru muz la O nu is te yi þi mi zi ve O na yö ne li þi mi zi ge ri çe vir me di, hiç bir za man ge ri çe vir me ye cek! Hiç bir za man bi zi ka pý sýn dan kov ma dý, hiç bir za man ka pý sýn dan kov ma ya cak! Hiç bir za man el le ri mi zi boþ gön der me di, hiç bir za man boþ gön der me ye cek! Ve her de fa sýn da ve fâ sýz lýk, sev gi siz lik, ka ba lýk, küs tah lýk, ne zâ ket siz lik, ha tâ üs tü ne ha tâ, ku sur üs tü ne ku sur biz de; son suz ve fâ, son suz sev gi, son suz yu mu þak lýk, son suz i yi lik, son suz ne zâ ket, son suz ha tâ sýz lýk ve son suz ku sur suz luk O nda ol du. De fa lar ca O bi zi af fe di yor, bi zi ba ðýþ lý yor, ha tâ la rý mý zý yok sa yý yor, ku sur la rý mý zý gör mü yor, ek sik lik le ri mi zi hoþ gö rü yor, biz O na bir a dým yak laþ tý ðý mýz da O bi ze ko þa rak ge li yor, Pey gam ber E fen di miz in (asm) müj de siy le biz O nun i çin bir dam la göz ya þý dök tü ðü müz de O bi ze ar týk gam, ke der ve hü zün yü zü gös ter mi yor 3, biz O ndan az çok kork tu ðu muz da O bi zi bü tün kork tuk la rý mýz dan e min ký lý yor, biz i yi kö tü O nu is te di ði miz de O bü tün en dî þe le ri mi zi gi de ri yor, biz ký rýk dö kük O na yö nel di ði miz de O kal bi mi zin ge le cek le il gi li bü tün me rak la rý ný sev gi siy le ü mi de çe vi ri yor, biz ya rým ya ma lak O nu sev di ði miz de O bü tün ge le ce ði mi zi sa a det çi çek le riy le do na tý yor. Ger çek Sev gi li miz dü nü mü ze hâ kim, bu gü nü mü ze hâ kim, ya rý ný mý za hâ kim. Ger çek Sev gi li miz den ne is ter sek is te ye lim; ve re me ye ce ði hiç bir þey yok! Ne di ler sek di le ye lim; red det ti ði hiç bir is tek yok! Ne ar zu e der sek e de lim; boþ çe vir di ði hiç bir el yok! Lü tuf O nun, ik râm O nun, ih san O nun, mer ha met O nun, ni met ler O nun, gü zel lik ler O nun, bi ze tat týr dý ðý lez zet ler O nun, bi ze ya þat tý ðý ha yat O nun, bi ze ba ðýþ la dý ðý bü tün sev dik le ri miz O nun, bi zim â þýk ol du ðu muz bü tün sev gi li le ri miz O nun, bi zim sev gi li mi ze gö tür dü ðü müz bü tün çi çek ler O nun! Çi çek ler O nun ik râ mý... Mut lu luk lar O nun ih sa ný... Sev gi ler O nun lüt fu... Sev gi li ler O nun he di ye si... A ma ne ya zýk ki, in san þü kür süz, in san te þek kür süz, in san ka dir kýy met bil mez, in san sa ðýr dav ra ný yor. Oy sa Ger çek Sev gi li yi bu lu ver se in san as la ü zül me ye cek, as la ke der yü zü gör me ye cek, as la ef kâr lan ma ya cak ve kâ i nâ týn aþk ve sev gi rit mi ne a yak uy du ra cak, ger çek sa a de ti ve son suz mut lu lu ðu ya ka la ya cak týr! Kim dir o Ger çek Sev gi li? Al lah tan baþ ka kim o la bi lir? Öy le ki, Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri nin i fâ de siy le, her bir is min de bin ler ih san de fi ne le ri bu lu nan, bü tün sev dik le ri mi zi son suz ih san la rýy la mut lu e den, bin ler i yi lik le rin ve gü zel lik le rin kay na ðý o lan, bin bir is min de bü tün gü zel lik ta ba ka la rý giz li bu lu nan ve Ce lâl sa hi bi bir Gü zel ve Ke mâl sa hi bi bir Sev gi li o la rak Ken di Yü ce Zâ tý ný bi ze ta ný tan Al lah, son suz de re ce aþk ve mu hab be te lâ yýk týr! Bü tün kâ i nât O nun aþk ve mu hab be tiy le mest ol muþ ve ken din den geç miþ tir! 4 Öy ley se in san, Al lah ýn hak ký o lan sev gi duy gu su nu mah lû kâ ta da ðýt ma ma lý dýr. Çün kü mah lû kât fâ nî dir. Oy sa o mah lû kâ týn ü ze rin de bi rer sev gi to mur cu ðu ha lin de gü lüm se yen na kýþ lar ve iþ le me ler Al lah ýn bin bir is mi nin iz le ri ni ta þý mak ta dýr lar. Yal nýz ca Rah mân is mi ne bir ba ka lým ki, Cen net bir cil ve si, e be dî sa a det bir pý rýl tý sý, dün ya da ki bü tün lez zet ler, rý zýk lar, ni met ler, sev gi ler ve sev gi li ler sa de ce bir dam la sý dýr! 5 Se nin ken di ni, sev gi li ni ve bü tün sev dik le ri ni yok ol mak tan kur ta ran ve ha yat üs tü ne ha yat bah þe den, mut lu luk lar üs tü ne mut lu luk la ra bo ðan Al lah ýn Rah mân ve Ra hîm i sim le ri el bet te son suz de re ce se vil me ye ve aþ ka lâ yýk týr lar. 6 Öy ley se Al lah ýn dý þýn da ki bü tün sev gi li le ri mu hak kak Al lah i çin sev me li, Al lah i çin ol ma yan sev gi le ri der hal terk et me li yiz. Ger çek Sev gi li bi ze hiç de u zak de ðil dir! O nu ne ka dar a rý yo ruz? Bu gün bil mem a ma; ya rýn ne ka dar a ra ya ca ðýz? Hep O nu a ra ya ca ðýz! Yal nýz O nu! Dipnotlar: 1-En fâl Sû re si: 24, 2-Kaf Sû re si: 16, 3- Câ mi ü s-sa ðîr, 4/1336, 4-Söz ler, s. 571, 5-Söz ler, s. 582, 6-Söz ler, s. 584

6 HABERLER Y 6 YURT HABER 20 BAL OR MA NI KU RU LA CAK MERSÝN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN ACER, MERSÝN'DE TESÝS EDECEKLERÝ 20 BAL ORMANININ 100 BÝN KOVANA HÝTAP EDECECEÐÝNÝ BÖYLECE TÜRKÝYE'NÝN BAL ÜRETÝMÝNÝ ARTIRACAKLARINI SÖYLEDÝ. OR MAN Böl ge Mü dü rü Ab dur rah man A cer, Mer sin de bal or man la rý ku ru la ca ðý ný be lir - te rek, Te sis e de ce ði miz 20 bal or ma ný 100 bin ko va na hi tap e de cek de di. A cer, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin dün ya bal ü re tim pa za rýn da et kin bir ye ri nin bu lun - ma dý ðý ný söy le di. Tür ki ye de ü re ti len yak la þýk 80 bin ton ba lýn iç pi ya sa da tü ke til di ði ni, do la - yý sýy la ih ra ca ta yö ne lik cid di bir ça lýþ ma ol ma - dý ðý ný i fa de e den A cer, Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ül ke ge ne lin de do ða ko - þul la rý nýn uy gun ol du ðu a lan lar da o luþ tu rul - ma ya baþ la nan bal or ma ný uy gu la ma sý ný Mer sin ge ne lin de 2 bin 500 de kar a lan da ha - ya ta ge çi re ce ðiz. A rý cý lý ðýn ge liþ me si ve da ha faz la bal ü re ti mi i çin bu yýl te sis e de ce ði miz 20 bal or ma ný 100 bin ko va na hi tap e de cek di ye ko nuþ tu. Bu or man la rýn 9 u nu Tar sus il çe sin de o luþ - tu ra cak la rý ný ve il ki ni de De de ler kö yün de Dün ya Or man cý lýk Haf ta sý na ye tiþ tir me ye ça - lý þa cak la rý ný be lir ten A cer, þöy le ko nuþ tu: A rý cý lýk, bi yo lo jik çe þit li li ðin ko ru na rak ge - le cek ne sil le re ak ta rýl ma sý, sür dü re bi lir gý da gü ven li ði ve ay ný za man da top rak la rýn bü yük bir kýs mý ný teh dit e den e roz yo nun ön len me si ba ký mýn dan ol duk ça stra te jik bir sek tör dür. Bal ü re ti mi nin art tý rýl ma sý a ma cýy la bal or - man la rý o luþ tur mak i çin ça lýþ ma la ra baþ la dýk. Böy le lik le Tür ki ye nin bal ü re ti mi ni art tý ra rak, ih ra cat ya pa cak dü ze ye ge ti ril me si ne de kat ký sað la ya ca ðýz. Ko van la rý, bal or man la rýn da mev sim sel o la - rak ba rýn dý ra cak la rý ný vur gu la yan A cer, ay rý ca a rý la rýn su ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý i çin bal or man la rý nýn i çi ne su ha vuz la rý ku ra cak la rý ný kay det ti. Mer sin or man la rýn da a ðaç la rýn ko nu mu na gö re bal çe þi di ü re ti le ce ði ni vur gu la yan A cer, þöy le ko nuþ tu: Me se la Boz ya zý da çam a ðaç - la rýn da Bas ra bö ce ði var. Bu bö ce ðin sal gý sýn - dan Bas ra ba lý, ke ven den ke ven ba lý, o ka lip tüs, a kas ya, fýs týk ça mý, jo jo ba gi bi bal çe þit le ri nin ü re til me si ne o la nak sað la ya ca ðýz. So nuç ta bal ü re ti mi ar ta cak. Bu gün yö re miz de ki a rý cý lar bir ko van dan 4-5 ki lo bal a lý yor. Bal or man la rý o luþ tu rul du ðun da, ü re ti ci bir ko van dan 20 ki - lo bal al ma þan sý bu la bi le cek. Mer sin / a a Do ðu da has ta na kil le rin de sý kýn tý ya þa ný yor DO ÐU A na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 31 de re ce i le Er zu rum ve Að rý da öl çül dü. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu A na do lu Böl ge si nde so ðuk ha va ya þa mý o lum suz et ki li yor. U la þý mýn sað la na ma dý ðý köy ler de ö zel lik le has ta na kil le rin - de sý kýn tý ya þa ný yor. Er zu rum da son i ki gün de yo lu u la þý - ma ka pa nan köy ler den 33 has ta, kar la mü ca de le ve sað lýk e kip le rin ce has ta ne le re u laþ tý rýl dý. Ge ce en dü þük ha va sý - cak lý ðý Er zu rum ve Að rý da ek si 31, Ar da han da ek si 29, Kars ta ek si 28, Bay burt ta ek si 19, Ið dýr da ek si 15 ve Er zin - can da ek si 12 de re ce o la rak öl çül dü. Böl ge de kar ve ti pi ne - de niy le Er zu rum da 221, Að rý da 186, Ið dýr da 29 ve Kars ta 18 köy yo lu ol mak ü ze re top lam 454 köy le u la þým sað la na - mý yor. Bu a ra da so ðuk ha va ne de niy le ba zý a raç, iþ ye ri ve ev le rin cam la rý buz tut tu. Kars ýn Sa rý ka mýþ il çe sin de bir iþ - let me sa hi bi nin buz tu tan cam la rý, saç ku rut ma ma ki ne siy - le çöz me ye ça lýþ ma sý dik kat çek ti. Er zu rum / a a Ha mi le ka dýn, 3 sa at te has ta ne ye u laþ tý rýl dý KAR ne de niy le yo lu u la þý ma ka pa nan, Van mer ke ze bað lý De ðir me nö zü kö yün de san cý la nan ha mi le ka dýn, kar la mü ca de le e kip le ri nin 3 sa at lik ça lýþ ma sý so nu cu u - laþ tý rýl dý ðý has ta ne de do ðum yap tý. De ðir - me nö zü kö yün de ya þa yan ha mi le Naz dar Soy sa na (25) ön ce ki gün ak þam san cý lan - dý. Köy yo lu kar ne de niy le ka pa lý ol du ðu i - çin Soy sa na nýn ya kýn la rý 112 A cil Ser vis e kip le ri ne ha ber ver di. Ö zel Ý da re Mü dür - lü ðü kar la mü ca de le e kip le ri nin 3 sa at lik ça lýþ ma sý so nu cu kö ye u la þan sað lýk e kip - le ri, ha mi le ka dý ný Van Böl ge E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si ne kal dýr dý. Soy sa na bu ra da do ðum yap tý. E þiy le has ta ne ye ge len A dil Soy sa na, kar la mü ca de le ve sað lýk e kip le ri ne te þek kür et ti. Van / a a Van da dü þen çý ðýn al týn da ka lan 1 ki þi öl dü VAN DA tav þan a vý na çý kan bir köy lü dü þen çý ðýn al týn da ka la rak ya þa mý ný yi tir di. Mer ke ze bað lý Ak taþ kö yün de o tu ran Meh met U le ma (60), dün sa bah tav þan a - vý na çýk tý. U le ma nýn dö nü þü ge ci kin ce a ra ma ya çý kan ya kýn la rý ken di sin den ha - ber a la ma yýn ca jan dar ma ya ha ber ver di. U le ma nýn a yak iz le ri ni ta kip e den jan - dar ma e kip le ri ve köy lü le rin 6 ki lo met re lik yü rü yü þü, çý ðýn düþ tü ðü nok ta da sonbul du. Bu nun ü ze ri ne böl ge ye gi den Ýl A fet A cil Du rum Mü dür lü ðü A ra ma Kur tar ma, Sað lýk Mü dür lü ðü UM KE ve 112 A cil sað lýk e kip le ri çý ðýn düþ tü ðü böl - ge ye u laþ tý. Ay dýn lat ma fe ner le ri nin yar dý mýy la a ra ma ya pan e kip ler, 6 sa at lik ça lýþ ma nýn ar dýn dan Meh met U le ma nýn can sýz be de ni ne u laþ tý. Kar pa let li a raç - la kö ye in di ri len U le ma nýn, ev li ve 9 ço cuk ba ba sý ol du ðu öð re nil di. Van / a a Marmara'da sýcaklar 9 derece düþecek n BAL KAN LAR DAN ge len so ðuk ha va ve Ak de niz ü ze rin den u la þan ya ðýþ lý ha va nýn et - ki si ne gi re cek Gü ney Mar ma ra da, haf ta i çin - de sý cak lýk lar 9 de re ce ka dar dü þer ken, per - þem be ve cu ma gün le ri kar ya ðý þý nýn et ki li ol - ma sý bek le ni yor. Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den a lý nan bil gi ye gö re, ha va sý - cak lý ðý nýn de re ce a ra sýn da de ðiþ ti ði Bur sa, Ba lý ke sir, Ça nak ka le ve Ya lo va böl ge si, bu gün Ak de niz ü ze rin den ge len ya ðýþ lý ha va - nýn et ki si ne gi re cek. Bu gün ve yað mur lu ge - çi re cek böl ge de ya ðýþ lar, per þem be gü nü Bal - kan lar dan i nen so ðuk ha vay la bir le þin ce ka ra dö nü þe cek. Ö zel lik le per þem be ge ce si ve cu - ma gü nü böl ge ge ne lin de kar ya ðý þý nýn et ki li o la ca ðý tah min e di li yor. Ha va sý cak lýk la rý, cu - ma gü nü ne ka dar be lir li o ran lar da a za la rak, Bur sa da 10 de re ce den ve Ba lý ke sir de 8 de re - ce den 1 de re ce ye, Ya lo va da 12 de re ce den ve Ça nak ka le de i se 9 de re ce den 3 de re ce ye ka - dar düþ me si bek le ni yor. Böl ge de ge ce en dü - þük sý cak lýk la rýn i se sý fýr i le ek si 2 de re ce a ra - sýn da o la ca ðý tah min e di li yor. Bur sa / a a Ki lis li tak si ci ler, ey lem ha zýr lý ðýn da n SU RÝ YE YE tak si ci lik ya pan fir ma lar, Ön - cü pý nar Sý nýr Ka pý sý nda ey lem yap ma yý plan lý yor. Ge çi mi ni Su ri ye ye gi diþ ge liþ le sað la yan Ki lis li tak si ci ler Su ri ye ye sa de ce haf ta bir gün gi riþ çý kýþ yap mak tan þi kâ yet ci. Su ri ye de ya þa nan iç ka rý þýk lýk lar dan böl ge de - ki ti ca ri ha re ket li li ðin o lum suz yön de et ki len - di ði ni be lir ten tak si ci ler, ge çiþ i çin da ha faz la i zin ve ril me si ge rek ti ði ni söy le di. E ko no mik sý kýn tý i çi ne düþ tük le ri ni be lir ten tak si ci ler, ko nu yu ka mu o yu na du yur mak i çin bir ey lem ya pa cak la rý ný i fa de et ti. Ki lis / ci han Gö ko va Kör fe zi nde ha fif þid det li dep rem n GÖ KO VA Kör fe zi nde ha fif þid det li dep - rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, sa at de mer kez üs sü Gö ko va Kör fe zi o lan (Ak de niz) 4,2 bü yük lü ðün de ha fif þid det li dep rem kay de dil di. Muð la nýn Bod rum il - çe sin de his se di len dep rem de can ve mal kay bý ol ma dý. Muð la / a a Ka yak ya par ken kay bo lan ki þi yi jan dar ma kur tar dý n KAR TAL KA YA DA ka yak ya par ken kay - bo lan ta til ci, kay bol ma la rý en gel le mek i çin de ði þik böl ge le re ko nu lan ta be la lar sa ye sin - de kur ta rýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, kar ka lýn - lý ðý nýn 2 met re 55 san ti met re ol du ðu Kar - tal ka ya da ka yak ya par ken pist ten çý kan Ci - han Ak soy, bir sü re son ra yo lu nu kay bet ti. Kar la kap lý or man lýk a ra zi de bir sü re i ler le - yen Ak soy, jan dar ma yý a ra ya rak yar dým is - te di. Jan dar ma e kip le ri ne, kay bol ma la rý en - gel le mek a ma cýy la bu lun du ðu böl ge ye da ha ön ce den yer leþ ti ri len yer be lir le me ta be la sý - nýn ü ze rin de ki nu ma ra yý söy le yen Ak soy, ye ri nin tes pit e dil me si nin ar dýn dan yak la þýk ya rým sa at lik ça lýþ may la kur ta rýl dý. Jan dar - ma A ra ma Kur tar ma Ti mi (JAK) ta ra fýn - dan bu lun du ðu Ra ma zan Bey de re mev ki - sin den kar mo to ru i le a lý na rak Sa rý a lan Yay la sý na in di ri len Ak soy, bu ra dan as ke ri a raç i le jan dar ma ka ra ko lu na gö tü rül dü. Ak soy, ka ra kol da ki iþ lem le ri nin ar dýn dan kal dý ðý o te le bý ra kýl dý. Bo lu / a a 9 ay lýk ha mi le ka dýn i le ký zý ve an ne si so ba ga zýn dan öl dü n HA TAY IN Ýs ken de run il çe sin de so ba dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir le nen 9 ay lýk ha mi le ka dýn i le ký zý ve an ne si öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, e þi Mar din de uz man ça vuþ o la rak gö rev ya pan 9 ay lýk ha mi le Ha mi de A rýk, do ðu mu na ký sa sü re kal ma sý ne de niy le bir sü re ön ce 3 ya þýn da ki ký zý Ir - mak i le Ýs ken de run il çe si ne bað lý Kýþ la kö - yün de bu lu nan an ne si Ni lü fer To sun un (55) e vi ne yer leþ ti. Ka ra hü se yin li kö yün de ki kýz kar de þi Mi ne Tel li, gün bo yu te le fon la u la þa ma dý ðý an ne si, kýz kar de þi ve ye ðe ni i - çin kay gý la na rak kom þu la rý ný a ra dý. Kom þu - la rý da ka pý yý kim se nin aç ma ma sý ve ev den ses gel me me si ü ze ri ne þüp he le ne rek pen ce - re yi ký ra rak i çe ri bak týk la rýn da 9 ay lýk ha mi - le A rýk i le ký zý Ir mak ve bü yü kan ne Ni lü fer To sun un ha re ket siz yat tý ðý ný gör dü. Kom - þu la rýn du ru mu ha ber ver me si ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len sað lýk e kip le ri, gir dik le ri ev de 9 ay lýk ha mi le ka dýn i le ký zý ve an ne si nin can - sýz be den le riy le kar þý laþ tý. Sað lýk gö rev li le ri, Ha mi de A rýk ve kar nýn da ki be be ði i le ký zý Ir mak ve an ne si Ni lü fer To sun un so ba dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir le ne - rek öl dü ðü nü be lir le di. Ce na ze le rin, o top si i çin A da na Ad li Týp Ku ru mu na gön de ril di - ði bil di ril di. Ýs ken de run / a a Kuþ la rýn so ðuk ve aç lýk la mü ca de le si SO ÐUK ha va da yi ye cek a ra yý þý na gi ren kuþ la rýn im da dý na va tan daþ - lar ye tiþ ti. Ço ðun lu ðu nu gü ver cin le rin o luþ tur du ðu kuþ la rýn kar ve buz la kap lý ze min ü ze rin de es naf la rýn bý rak tý ðý ek mek par ça la rýn dan kap ma ya rý þý ob jek tif le re yan sý dý. Kay se ri de kar ya ðý þý ye ri ni so ðuk bir ha va ya bý rak tý. Ya ðý þýn dur ma sý so ðuk ha va yý da be ra be rin de ge - tir di. Kent te, sý cak lýk de ðer le ri gün i çin de ek si 10 de re ce ye ka dar düþ tü. Kar la kap lý ze min ler buz tu tar ken bi na la rýn sa çak la rýn da buz küt le le ri o luþ tu. Ha va sýn so ðu ma sý ve a ra zi nin be yaz bir ör tüy le kap - lý ol ma sý ö zel lik le kuþ la rýn ek mek mü ca de le si ni zor laþ týr dý. Ta cet tin Ve li Bul va rý ke na rýn da ki a ðaç la rý mes ken tu tan gü ver cin, ser çe ve sý - ðýr cýk la rýn im da dý na çev re de fa a li yet gös te ren es naf lar ye tiþ ti. Ço - ðun lu ðu nu gü ver cin le rin o luþ tur du ðu kuþ lar, va tan daþ la rýn at tý ðý ek mek par ça la rýn dan yi ye rek ka rýn la rý ný do yur du. Kuþ la rýn be yaz ör - tü ü ze rin de ki ek mek mü ca de le si il ginç gö rün tü ler o luþ tur du. Bu a - ra da me te o ro lo ji den a lý nan bil gi ye gö re Kay se ri ge ne lin de ha va nýn sa lý gü nü sis li ol ma sý bek le ni yor. Sý cak lýk de ðer le ri nin i se en az ek si 8 en faz la 3 de re ce ol ma sý tah min e di li yor. Kay se ri / ci han Çý ra lý sa hi lin de ya pý laþ ma en di þe si An tal ya nýn ke mer il çe si U lu pý nar Kö yü Muh tar lý ðý ve Çý ra lý da bu lu nan si vil top lum ku ru luþ la rý, Çý ra lý kum sa lý nýn ku zey u cun da yer a lan 18 dö nüm den faz la bir a la ný nýn 10 yýl lý ðý na ki ra lan ma sý na tep ki gös ter di. AN TAL YA NIN Ke mer il çe si U lu pý - nar Kö yü Muh tar lý ðý ve Çý ra lý da bu - lu nan si vil top lum ku ru luþ la rý, Çý ra lý kum sa lý nýn ku zey u cun da yer a lan Ka ra bu run da 397 no lu or man par sel ü ze rin de ki kum sal a lan da yer a lan 18 dö nüm den faz la bir a la ný nýn 10 yýl lý - ðý na ki ra lan ma sý na tep ki gös ter di. Si vil top lum ku ru luþ la rý, An tal ya Or man Böl ge Mü dür lü ðü, T.C. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, An tal - ya Ta bi at Var lýk la rý ni Ko ru ma Böl ge Ko mis yo nu nun 19/12/2011 ta rih li o lu ru i le C ti pi me si re ye ri o la rak 18 dö nüm den faz la bir a la nýn, Or man Spor a tah sis e dil di ði ni, Or man Spor i se, spon sor luk kar þý lý ðý, bu a la ný a la - ný Çý ra lý da tu rizm ci o lan Hü se yin Ge dik e 55 bin TL kar þý lý ðýn da 10 yýl lý ðý na ki ra la dý ðý ný a çýk la dý. Si vil top lum ku ru luþ la rý, Ya pýl ma sý he - def le nen, me si re a la ný a dý al týn da ya - pý lan ki ra la ma ve ü ze rin de ya pý la cak in þa at iþ le ri em sal o luþ tu ra rak, kum - sal ü ze rin de ve ký yý ar dýn da ya pý laþ - ma nýn art ma sý na ve Çi ra lý nýn gi de - rek da ha faz la be ton laþ ma sý na yol a - ça cak týr gö rü þü nü di le ge tir di. Çý ra lý da 2000 yý lýn dan bu ya na E ko - lo jik ta rým- e ko-tu rizm ça lýþ ma la rý ya - pýl dý ðý ný ha týr la tan si vil top lum ku ru - luþ la rý, þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Kö yü - müz, yü rü tü len do ða ko ru ma, so rum - lu tu rizm ça lýþ ma la rý sa ye sin de, U lus - la ra ra sý plat form da ül ke mi zin gu ru ru, ül ke ge ne lin de i se bir çok kö ye/böl ge - ye il ham kay na ðý ol muþ tur. Bir çok ö - dül ler al mýþ, mo del ol muþ tur. Kö yü - müz de, baþ ta Köy Muh tar lý ðý tü zel ki - þi li ði ol mak ü ze re, bir çok kar a ma cý güt me yen Si vil Top lum Ör gü tü ol ma - sý na rað men bu ku ru luþ la rýn fik ri so - rul ma dan bu a la nýn bir þah sa,/þah sýn sa hip ol du ðu þir ke te spon sor luk an laþ - ma sý kap sa mýn da ki ra lan ma sý ma ni - dar dýr. Ya pýl ma sý he def le nen, me si re a la ný a dý al týn da ya pý lan ki ra la ma ve ü - ze rin de ya pý la cak in þa at iþ le ri em sal o - luþ tu ra rak, kum sal ü ze rin de ve ký yý ar dýn da ya pý laþ ma nýn art ma sý na ve Çi ra lý nýn gi de rek da ha faz la be ton laþ - ma sý na yol a ça cak týr. Kum sal ü ze rin - de ki ya pý laþ ma, in san kul la ný mý ve ta - þýt bas ký sý ný ar tý ra cak týr. Sa hil de ki ya pý laþ ma nýn bu da kum - sal da ya þa ma ya ça lý þan 150 yýl lýk Fýs - týk Çam la rý nýn ve na dir ku mul bit ki - le ri nin yok ol ma sý na ne den o la ca ðý na dik kat çe ken Si vil top lum ku ru luþ la rý þun la rý kay det ti: Ýn san kul la ný mý, kum sa la a raç i le gir me, ya pý laþ ma, ö - zel lik le bu a lan da ki ya pý laþ ma bu a la - nýn ge ce le ri de kul la ný mý ný ar tý ra rak, ya þa na cak, gü rül tü, ý þýk, vb et ken ler, sa hi le yu va la ma ya ge len an ne de niz kap lum ba ða la rý nýn ve de ni ze u laþ ma - ya ça lý þa cak yav ru kap lum ba ða la rýn ya þa mý ný teh li ke ye so ka cak týr. Bu sü - reç te bu þe kil de mün fe rit ki ra la ma ve ki ra la nan a lan da, ya pýl ma sý plan la nan in þa at iþ le ri, plan la ma son ra sýn da dü - zel ti le mez, bir hal a la bi lir, bu a çý dan bü yük bir risk o luþ tur mak ta dýr. Kö - yü mü zün plan sýz ya pý laþ ma ve tu - rizm bas ký sý na ye nik düþ me si ni en - gel le mek, do ðal, kül tü rel, ta rým sal de - ðer le ri ni ko ru mak a ma cýy la, biz Çý ra - lý lar, bü yük ça ba sar fet mek te yiz. Biz - ler, kö yü müz de ki ra lýk sa hil bu lun - ma dý ðý ný, Çý ra lý nýn sa hip ol du ðu de - ðer le rin ko ru na rak ge le ce ðe ak ta rýl - ma sý i çin bu ve bu gi bi gi ri þim le re e kar þý ko ya ca ðý mý zý ka mu o yu na du yu - ru yo ruz. An tal ya / Ye ni As ya TAZÝYE Gazetemiz çalýþanlarýndan Murat Baysal' ýn annesi Elife Baysal'ýn vefatýný öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y ZAYÝ nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Burhanettin Akkaya YAK LA ÞIK 5 ay ön ce Van da mey - da na ge len dep rem fe la ke tin de en - kaz al týn dan ya ra lý kur ta rý lan Van Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si öð ren ci si Gül Meh met Ya vuz (23), ya rým bý - rak tý ðý o ku lu na de vam e de bil mek i çin ço ban lýk ya pý yor. Ev li ve bir ço cuk ba ba sý o lan coð raf ya bö lü mü 3. sý nýf öð ren ci si Ya vuz, dep re me Van da ki e vin de ya ka lan dý. 6 kat lý bi na nýn 5. ka týn da ka lan ve komp le çö ken bi na da en kaz al týn da ö lüm ka lým mü ca de le si ve ren Ya vuz, a - ra ma kur tar ma e kip le ri nin za ma - nýn da mü da ha le siy le sað kur tul ma - yý ba þar dý. Meh met Ya vuz, kal dý ðý bi na da bir çok ki þi nin en kaz da ka la - rak öl dü ðü nü söy le di. A i le siy le bir - lik te mem le ke ti Bit lis in Gü roy mak il çe si ne bað lý Göl ba þý bel de sin de ki ba ba sý na a it tek göz lü e ve yer le þen Ya vuz, o kul harç lý ðý ka zan mak i çin ço ban lýk ya pý yor. Ya vuz, tek ba þý na ça lý þa rak hem ü ni ver si te o ku ma - nýn hem de a i le si ne bak ma nýn zor - luk la rýy la mü ca de le e di yor. Ya vuz, Ya rým ka lan o ku lu ma de vam et - mem ge re ki yor. An cak Van a tek - rar dön dü ðüm de hem o kul hem de a i le me bak mak çok zor o la cak. Bu yüz den yet ki li ler den o ku lu bi ti - re ne ba na burs sað lan ma sý ko nu - sun da yar dým et me le ri ni is ti yo - rum. de di. Bit lis / ci han Dep rem ze de üniversiteli, ço ban lýk yapýyor Meresin Orman Bölge Müdürü Abdurrahman Acer, yüz bin kovana hitap edecek 20 bal ormaný kuracaklarýný söyledi. Soðuk havalar, tabiatta yaþayan hayvanlarý da etkiledi.

7 Y DÜN YA 7 Ýsyancýlarý silâhlandýrmak þiddeti arttýrýr TÜRKÝYE'NÝN LONDRA BÜYÜKELÇÝSÝ ÜNAL ÇEVÝKÖZ, BBC'YE VERDÝÐÝ DEMEÇTE, "ÝSYANCI GRUPLARI SÝLÂHLANDIRMAK DA GÜNDEMDE YOK, ÇÜNKÜ BU ÇOK TEHLÝKELÝ BÝR ADIM OLUR, ÞÝDDETÝ ARTIRIR" DEDÝ. TÜR KÝ YE NÝN Lon dra Bü yü kel çi si Ü nal Çe vi köz, Su ri ye ye as ke ri mü da ha le nin þu an da ne Tür ki ye nin, ne de baþ ka bir ül ke nin gün de min de ol du ðu nu söy le ye rek, Ýs yan cý grup la rý si lâh lan dýr mak da gün dem de yok, çün kü bu çok teh li ke bir a dým o lur, þid de ti ar tý rýr de di. Çe vi köz, BBC de ya yým la nan ha ber prog ra mý An drew Marr Show da Su ri ye ye i liþ kin so ru la rý ya nýt la dý. Ü nal Çe vi köz Tür ki ye nin ge çen yýl Mart a yýn dan be ri Su ri ye de ki gös te ri le rin ül ke de de ði þi me ve re for ma ih ti yaç ol du ðu nu gös ter di ði ni an lat ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le yen Çe vi köz, An cak ma a le sef Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad söz le ri ni tut ma dý de di. Bü yü kel çi Çe vi köz, Beþ þar E sad ýn ken di hal ký nýn ve u lus la ra ra sý top lu mun bek len ti le ri ni kar þý la ya ma dý ðý ný vur gu la dý. An drew Marr ýn Rus ya i le Çin in BM Gü ven lik Kon se yi nde Su ri ye ye i liþ kin ka ra rý ve to et me si nin Tür ki ye de þaþ kýn lýk ya ra týp ya rat ma dý ðý so ru su ü ze ri ne de NA TO, Af ga nis tan da yine ço cuk la rý vur du n NA TO, Af ga nis tan ýn do ðu sun da geç ti ði miz haf ta dü zen le di ði sal dý rý da, yan lýþ lýk la ço cuk la rý vur du ðu nu ka bul et ti. Ka pi sa vi la ye tin de, Çar þam ba gü nü dü zen le nen ha va des tek li o pe ras yon da 8 ço cuk ölmüþtü. Ço ban lýk ya pan ço cuk la rýn, sal dý rý sý ra sýn da bir a teþ et ra fýn da ý sýn ma ya ça lýþ tý ðýn be lir til di. Fran sýz sa vaþ u çak la rý nýn, Af gan ma kam la rý nýn i zin ta le bi ni ge ri çe vir me si ne rað men böl ge de ha va sal dý rý sý dü zen le di ði ö ne sü rül dü. Kabil / cihan Sar kozy git ti gi bi... n FRAN SA DA cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ni ka zan ma sý na ke sin gö züy le ba ký lan Sos ya list a day Fran co is Hol lan de, ilk yurt dý þý zi ya ret le ri ni þim di den plan la ma ya baþ la dý. Sos ya list a da yýn se çim kam pan ya sý ný yü rü ten Pi er re Mos co vi ci, Hol lan de ýn Ni san ve Ma yýs a yýn da ya pý la cak i ki tur lu se çim le rin ar dýn dan ilk yurt dý þý ge zi si ni 19 Ma yýs ta Ber lin e ya pa ca ðý ný du yur du. Mos co vi ci, ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Hol lan de ýn, Fran sa ve Al man ya a ra sýn da ki i liþ ki le ri çok ö nem li ve de ðer li bul du ðu nu söy le di. Paris / a a A me ri ka lý ko mu tan: Ý ran ý cid di ye a lý yo rum n BAS RA Kör fe zi nde ki A me ri ka lý Ko ra mi ral Mark Fox, Ý ran ýn as ke ri ka pa si te si ni cid di ye al dý ðý ný, an cak A me ri kan güç le ri nin Ý ran ýn her han gi bir sal dý rý sý na ha zýr ol du ðu nu söy le di. Bas ra Kör fe zi nde ki A me ri kan 5. Fi lo su nun Ko mu ta ný Ko ra mi ral Fox, ka rar gâh ta ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Do nan ma nýn Baþ kan a (ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma) ve ril mek ü ze re ge niþ yel pa ze li muh te mel se çe nek ler ha zýr la dý ðý ný ve Tah ran dan ge le bi le cek düþ man ca bir dav ra ný þa ha zýr ol du ðu nu be lirt ti. Fox, Ý ran or du su nun, Kör fez de ki A me ri kan güç le ri ne sal dý rý ka pa si te si bu lun du ðu nu, an cak sal dý rý du ru mun da ge mi le ri nin ken di ni sa vun ma hak ký ol du ðu nu i fa de et ti. Manama / a a Ha i ti i le bir lik te 87 ül ke Ko so va yý ta ný dý n KA RA YÝP De ni zi nde bir a da ül ke si o lan Ha i ti Cum hu ri ye ti;nin, Ko so va yý ba ðým sýz bir ül ke o la rak res men ta ný dý ðý bil di ril di. Ko so va Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan res mî a çýk la ma da, Ko so va Dý þiþ le ri Ba ka ný En ver Ho cay i le Ha i ti Dý þiþ le ri Ba ka ný La u rent La mot he nin New York ta Bir leþ miþ Mil let ler bi na sýn da dü zen le dik le ri ba sýn top lan tý sýn da, Ha i ti nin Ko so va Cum hu ri ye ti nin ba ðým sýz lý ðý ný ta ný dý ðý ný a çýk la dýk la rý kay de dil di. Ha i ti i le bir lik te Ko so va yý res mi o la rak ta ný yan ül ke sa yý sý 87 ye yük sel di. Ko so va Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý yet ki li le ri, 2012 de Ko so va yý ta ný yan ül ke sa yý sý nýn 100 ü a þa ca ðý ný ve bu þe kil de Bir leþ miþ Mil let ler e ü ye o la bil me si i çin ge rek li sa yý nýn sað lan mýþ o la ca ðý ný bil dir di. Priþtine / a a Çe vi köz, BM Gü ven lik Kon se yi nde bir so nu ca u la þý la ma ma sý ta bii ki ü zü cü. An cak i ki da i mi ü ye o lan Rus ya ve Çin böy le bir oy kul lan ma yý ter cih et ti ce va bý ný ver di. ÝÇ SAVAÞTAN ENDÝÞE DUYUYORUZ Su riye de o la sý bir iç sa vaþ ya da da ha bü yük bir kar ma þa dan Tür ki ye nin ne ka dar en di þe duy du ðu nun so rul ma sý ü ze ri ne i se Bü yü kel çi Çe vi köz, Tür ki ye nin Su ri ye de ki tüm ke sim le re u laþ ma ya ça lýþ tý ðý ný ve Su ri ye top lu mu nun mo za ik bir ya pý sý ol du ðu nu be lirt ti. Çe vi köz, þöy le ko nuþ tu: E ðer þid det de vam e der se, ül ke nin bir çe þit iç sa va þa sü rük len me sin den en di þe du yu yo ruz. Bu ne den le mu ha lif güç le re bir a ra ya gel me le ri ni, ay rým cý lýk yap ma ma la rý ný ve top lu mun tüm ke sim le ri ni ay ný mu ha lif ha re ket te bir a ra ya ge tir me le ri ni tav si ye e di yo ruz. Lon dra / a a TAZÝYE Muhterem aðabeylerimiz Rasim Demir'in kayýnpederi Hüseyin Çolak ve Eyüp Otman'ýn babasý Halil Rýza Otman'ýn vefatlarýný öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailelerine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Enver Tezer, Ali Fuat Alatürk, Mehmet Ali Özgürden, Av. Sedat Marmaralý, Av. Emre Marmaralý, Av. Ömer Marmaralý WESTERWELLE: TÜRKÝYE ÝLE GÖRÜÞECEÐÝZ AL MAN YA Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes ter wel le, Su ri ye top rak la rýn da mül te ci ler i çin bir tam pon böl ge o luþ tu rul ma sý ko nu sun da Tür ki ye i le ko nu þa cak la rý ný be lir te rek, en faz la Su ri ye li mül te ci yi Tür ki ye nin ka bul et ti ði ni söy le di. Ba kan Wes ter wel le, Der Spi e gel der gi si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin, Su ri ye top rak la rýn da mül - te ci ler i çin tam pon böl ge o luþ tu rul ma sý yö nün de dü þün ce si ol du ðu nun i fa de e dil - me si ü ze ri ne, mül te ci ler i çin in sa nî yar dým yap týk la rý ný ve bu yar dý mý da ha da ar týr - ma yý is te dik le ri ni be lir te rek, Bu ko nu da Tür ki ye i le gö rü þe ce ðiz, çün kü en faz la mül te ci yi bu ül ke a lý yor þek lin de ko nuþ tu. O la sý bir tam pon böl ge nin ko run ma sý i - çin böl ge ye Al man as ke ri gön de ril me si nin dü þü nü lüp dü þü nül me di ði þek lin de ki bir so ru ya kar þý lýk da Wes ter wel le, böy le bir þe yi so mut plan lar ol ma sý du ru mun da gö - rü þe cek le ri ni, þim di lik yap ma la rý ge re ken þe yin, böl ge de ki ro lü nü çok cid di ye a lan A rap Bir li ði i le sý ký bir iþ bir li ði yap mak ol du ðu nu söy le di. Berlin / a a Lib ya Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, ö nü müz de ki gün ler de dev ri min bi rin ci yýl dö nü mü o lan 17 Þu bat ý coþ kuy la kut la ya caðýný açýkladý. Lib ya da 17 Þu bat ha zýr lý ðý LÝB YA Ý çiþ le ri Ba ka ný Fev zi Ab dü la li, dev ri min bi rin ci yýl dö nü mü o lan 17 Þu bat ý coþ kuy la kut la ya cak la rý ný söy le di. Ý çiþ le ri Ba ka ný Ab dü la li, ba kan lýk ta dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, 17 Þu bat ta ki kut la ma lar ön ce sin de al dýk la rý ön lem ler hak kýn da bil gi ver di. Lib ya nýn dört bir ta ra fýn da gü ven li ði sað la ya cak þe kil de gü ven lik güç le ri nin gö rev de ol du ðu nu be lir ten Ab dü la li, þöy le de di: Lib ya Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, ö nü müz de ki gün ler de dev ri min bi rin ci yýl dö nü mü o lan 17 Þu bat ý coþ kuy la kut la ya cak. Kad da fi ta raf tar la rý ve ya her han gi bir is yan cý nýn ya pa ca ðý taþ kýn lý ða Lib ya gü ven lik güç le ri a nýn da kar þý lýk ve re cek tir. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, bu sü reç te tüm Lib ya hal ký nýn ya nýn da o la cak týr. Lib ya nýn bü tü nü nü kap la ya cak de mok ra tik bir þe kil de her Lib ya va tan da þý na a da let ve in san hak la rý ný sað la mak la yü küm lü o la cak týr. Lib ya nýn bun dan son ra ki sü reç te öz gür o la ca ðý ný i fa de e den Ab dü la li, E ðer 17 Þu bat ta Lib ya hal ký na yö ne lik bir sal dý rý o lur sa Lib ya gü ven lik güç le ri bu nun en a ðýr bi çim de kar þý lý ðý ný ve re cek tir de di. Trablus / a a ÇÝN, ÝRAN'I UYARDI Ý RAN I zi ya ret e den Çin Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Ma Zha o xu, Tah ran yö ne ti mi ni U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK) i le iþ bir li ði yap ma sý ko nu sun da u yar dý. Çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Li u We i min, Ý ran ýn nük - le er prog ra mýy la il gi li tar týþ ma la rýn tek rar a lev len di ði bir dö nem de Ma nýn Tah ran a i ki gün lük res mi zi ya ret te bu lun du ðu nu a çýk la dý. Li u, Ma nýn Ý ran lý yet ki li ler le yap - tý ðý gö rüþ me ler de Tah ran yö ne ti mi ni 5+1 gru buy la (BM Gü ven lik Kon se yi da i mi ü ye le ri o lan ABD, Çin, Ýn gil te re, Fran sa ve Rus ya i le Al man ya) gö rüþ me le re tek rar baþ - la ma sý çað rý sýn da bu lun du. Ba tý lý ül ke ler, Ý ran ýn pet rol ge lir le ri ni nük le er si lâh el de et mek i çin kul lan dý ðýn dan þüp he e di yor. Ý ran i se nük le er prog ra mý nýn ba rýþ çýl a - maç lý ol du ðu nu be lir ti yor. Pekin / a a Al man ya da Ýs lâ mî has ta tel kin ci li ði e ði ti mi HAS TA NE LER DE ve ev ler de ö lüm dö þe ðin de ya tan Müs lü man la ra son an la rýn da tel kin de bul mak ü ze re Ýs lâ mî has ta tel kin ci le ri e ði ti me baþ la dý. Mann he im Al man-türk En teg ras yon ve Din ler a ra sý Di ya log Ens ti tü sü, Pfalz Pro tes tan A ka de mi si ve Al man ya Müs lü man Ý lâ hi yat çý lar Der ne ði nin or tak la þa baþ lat týk la rý pro je de, Ýs lâ mî has ta tel kin ci ler ye tiþ ti ri le rek has ta ne ler de gö rev a la cak. Üç yýl ön ce baþ la tý lan pro jey le Al man ya da Ýs lâ mî has ta tel kin ci li ði ha ya ta ge çi ril miþ ol du. Þu an da be þi ka dýn ol mak ü ze re on dört ki þi gö nül lü o la rak Ýs lâmî has ta tel kin ci li ði ko nu sun da e ði ti me baþ la dý. E ði ti mi ni ta mam la yan tel kin ci ler, ilk e tap ta Müs lü man la rýn ço ðun luk ta ol du ðu þe hir ler de ki has ta ne ler de gö rev a la cak lar. Has ta ne le rin e ði tim siz tel kin ci le ri ka bul et me me si ü ze ri ne, tel kin ci le rin i yi bir e ði tim den geç tik ten son ra an laþ ma ya pa rak has ta ne ler de gö rev al ma la rý na mü sa a de e di li yor. Mannheim / cihan / Kuveyt te de Ýhvan-Selefî ittifaký kazandý Geç ti ði miz Ka sým a yýn da Ku veyt te ne ler o lu yor? baþ lýk lý bir ya zý yaz mýþ, ya zý nýn gi ri þin de Ka vu ru cu çöl sý cak la rýn dan kur tu lup, ý lýk bir ký þa gir me nin tat lý duy gu su nu ya þa ma ya ha zýr lan dý ðý mýz þu sý ra lar da, A rap Ba ha rý nýn es tir di ði kuv vet li rüz gâ rýn Ku veyt e u la þýp ý lýk ký þý kýz gýn bir ha va ya çe vi re ce ði ne ve bu na bað lý o la rak da si ya sî tan si yo nun yük se le ce ði ne dâ ir a lâ met ler var! de miþ tik. E vet, tah mi ni miz de ya nýl ma mý þýz. Hü kü met yan lý sý 15 mil let ve ki li nin he sap la rýn da ki bü yük ar tý þýn (top lam 15 mil yon di nar) ü ze ri ne gi den mu hâ le fet, Baþ ba kan Þeyh Na sýr Mu ham med el-sa bah hak kýn da gen so ru ver di. 29 Ka sým 2011 ta ri hin de Ý da at el-mil yo niy ye (Mil yon luk pa ra ak tar ma) a dý ný ta þý yan gen so ru yu ce vap la ma sý bek le nen Baþ ba kan, gen so ru yu ce vap la ma dan 29 Ka sým gü nü is ti fa et ti. Böy le ce; 2006 dan be ri dir 5 hü kü met kur muþ o lan ve güt müþ ol du ðu si ya se te kar þý her se fe rin de kuv vet li bir mu ha le fet le kar þý kar þý ya ka lan ve ne ti ce de Par la men to nun 4 ke re fes he dil me si ne se bep o lan Þeyh Na sýr Mu ham med el-sa bah, Ku veyt si ya set ta ri hin de ö nem li bir sü re cin baþ la ma sý na yol aç mýþ ol du. Baþ ba kan ýn is ti fa sý ü ze ri ne, Þeyh Câ bir el-mu bâ rek el-sa bah ý ge çi ci hü kü met kur mak la gö rev len di ren Ku veyt E mi ri Þeyh Sa bah el- Ah met el- Sa bah, par le men to yu fesh e de rek 2 ay i çin de er ken se çim le re gi dil me si ni em ret ti. He men kol la rý sý va yan es ki ve ye ni mil let ve ki li a day la rý, i ki ay bo yun ca tan si yo nu çok yük sek o lan bir se çim kam pan ya sý yü rüt tü ler. Ve ni ha yet 2 Þu bat gü nü se çim ya pýl dý. 2 ya ban cý göz lem ci nin de iz le miþ ol du ðu ve 5 se çim da i re sin de 400 bin seç me nin oy ku lan dý ðý se çim de, ka tý lým yüz de 62 o ra nýn da ger çek leþ ti. San dýk tan çý kan ne ti ce i se tam mâ nâ sý i le þok te si ri yap tý! Öy le bir þok ki, el-va tan ga ze te si nin li be ral ya za rý Vâ il el-ha sâ vi se çim ne ti ce si ni Kâ ri se! (Fe la ket!) o la rak i lan et ti. Geç miþ yýl lar da, Ku veyt Ha ber A jan sý KO NA nýn mü dür lü ðü nü yap mýþ o lan ga ze te ci-ya zar Ýk bal Ah met I lým lý la rýn dü þüp, Þiî ve Sün nî ra di kal le rin mec li se gir me si ga rip bir du rum! di ye a çýk la ma yap tý. Bir baþ ka li be ral ya zar Ab dul la tif el-da îc i se, se çim le ri ka za nan li be ral mil let ve kil le ri ni; ilk top lan tý sý ný 15 Þu bat ta yap ma sý bek le nen Par la men to da ye min et me me ye ça ðýr dý! Li be ral le rin kuv vet li se si Ah met el-ha tip i se si ya sal Ýs lâm cý lar i çin þu söz le ri sarf et ti: Ýh van-ý Müs li min, mil li yet çi de mok rat kis ve si ni gi yip ge çi ci o la rak li be ral de mok rat a jan da yý be nim se di. Þart lar o luþ tu ðun da ken di a jan da la rý ný uy gu la ma ya ko ya cak lar. Ýh van ze ki çýk tý. A ra la rýn da ki ih ti la fa rað men Se le fi ler le se çim it ti fa ký yap tý lar. Zor an lar da ih ti la fý bir ta ra fa bý ra kýp it ti fak ya pý yor lar... El-Va tan ga ze te sin den Ha san A li Ke rem de, Ge le cek mec lis ge ri ci mec lis tir. Bun lar þe ri a týn tat bi ki ni is ti yor lar(!) de di. Li be ral le rin Fe lâ ket o la rak ni te len dir dik le ri ve Ku veyt Par la men to su nda yüz de 50 o ra nýn da de ði þim ya pan se çim so nuç la rý þöy ley di: Ýh van-ý Müs li min ve Se le fi le rin ön cü lü ðün de ki Sün ni mu hâ le fet, 5 se çim da i re sin den 34 mi let ve ki li çý ka ra rak 50 mil let ve kil li Ku veyt Par le men to su nun yüz de 68 i ni el de et ti. Se çim it ti fa ký ya pan si ya sal Ýs lâm ha re ket le ri tah min le rin çok üs tün de ba þa rý el de e der ken, Þi î ler 9 san dal ye den 7 ye (Bun la rýn 5 i si ya sal Ýs lam cý Þiî, 2 si li be ral), Li be ral ler i se 8 san dal ye den 5 e düþ tü ler. Ba ðým sýz la ra ge lin ce; on lar da bek le nen den da ha az per for mans ser gi le yip an cak 4 san dal ye a la bil di ler se çim le ri nin en bü yük mað lu bu ka dýn mil let ve kil le ri ol du de se çil me hak ký ný el de et mek i çin ça lýþ ma lar baþ lat mýþ o lan Ku veyt li ka dýn, bu hak ký an cak 2005 yý lýn da za ma nýn Ku veyt E mi ri o lan Þeyh Câ bir el-ah met el-sa bah ýn mev zuy la il gi li ka nun nâ me çý kar ma sý i le el de e de bil di er ken se çim le ri ne ka tý lan, an cak ba þa rý sað la ya ma yan ka dýn mil let ve ki li a day la rý, 2009 er ken se çim le rin de 4 mil let ve ki li bir den çý ka ra rak Ku veyt si ya set a re na sýn da bi zim de sö zü müz var de miþ ti yý lý se çim le ri ne dör dü es ki ol mak ü ze re top lam 27 ka dýn mil let ve ki li a da yý ka týl dý. An cak bek len me dik bir þe kil de ka dýn a day la rýn tü mü kay bet ti. Ku veyt li ka dýn seç men le rin sa yý sý er kek le re o ran la 30 bin faz la ol ma sý na rað men, ka dýn la rýn oy la rý hem cins le ri ne de ðil, er kek le re git ti. Se çi mi ka za na ma yan ka dýn mil let ve kil le ri nin he zi me ti, Ku veyt ba sý nýn da Re ce a bi huf fey ni hu neyn (Hüs ran la e li boþ dön dü) ve Ta lâk bi er ba a (Dört lü bo þa ma) ta bir le riy le yer al dý. Ka dýn a day la rýn ba þa rý sýz lý ðý ný 2009 mec li sin de bu lu nan ve bi ri ba kan lýk yap mýþ o lan 4 ka dýn mil let ve ki li nin da ha çok hü kü met yan lý sý po li ti ka lar iz le me le ri ne ve se çim kam pan ya la rýn da ka dýn seç men le re ver miþ ol duk la rý söz le ri tut ma ma la rý na bað la yan lar ol du ðu gi bi, po li tik tec rü be ba ký mýn dan tec rü be siz ol duk la rý na ve bu se çim ler de ka dýn la rýn da ha çok ken di a þi ret le ri ne men sup o lan er kek a day la ra oy ver me le ri ne bað la yan lar da var. Se çim le rin bir baþ ka ö nem li ne ti ce si de, hak la rýn da yol suz luk so ruþ tur ma sý a çýl mýþ o lan 15 mil let ve ki li a da yýn dan an cak 2 si nin mec li se dön me yi hak et miþ ol ma sýy dý.

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HA BER As ke rî a raç dev ril di: 2 as ker ya ra lan dý nað RI NIN Taþ lý çay il çe sin de as ke ri a ra cýn dev ril me si so nu cu 2 as ker ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Að - rý ya git mek te o lan as ke ri kam yon, Að rý-taþ lý çay ka ra - yo lu nun 20. ki lo met re sin de buz lan ma ne de niy le dev - ril di. Sü rü cü o lan as ker i le ya nýn da ki as ker ya ra lan dý. Að rý Dev let Has ta ne sin de te da vi al tý na a lý nan ya ra lý la - rýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. Aðrý / a a MÝT ÝÇERÝSÝNDE PÝS ÝÞLERE BULAÞMIÞ ELEMAN VAR AKP Ga zi an tep Mil let ve ki li Þa mil Tay yar, MÝT i çe ri sin de pis iþ le re bu laþ - mýþ e le man var. Dev le tin bir çok ku ru mu te miz len di. Ni ye MÝT te miz len mi - yor, do ku nul maz lý ðý mý var gi bi bir id di a da gün de me ge li yor. Biz ba þýn dan be ri tüm dev let ku rum la rý nýn, MÝT de da hil a yýk lan ma sý ge rek ti ði ni söy lü - yo ruz de di. Tv8 de Er kan Tan ýn ko nu ðu o lan AKP Ga zi an tep Mil let ve ki li Þa mil Tay yar, gün de me i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Ba þýn dan be ri dev - let ku rum la rý nýn, MÝT da hil, a yýk lan ma sý ge rek ti ði ni söy le dik le ri ni ak ta ran Tay yar, PKK i le ha len iþ tu tan MÝT i çe ri sin de ki un sur la rýn or ta ya çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Te rör ör gü tü KCK o pe ras yon la rý na i liþ kin, Kürt so ru - nu nun çö zü mü ne da ir MÝT i le Em ni yet a ra sýn da bir gö rüþ ay rý lý ðý ol du ðu nu sa vu nan Tay yar, þun la rý i fa de et ti: Bu sü re ce da hil o lan ku rum la rýn so ru - nun çö zü mü ne i liþ kin fark lý çö züm ö ne ri le ri mut la ka o lur, ters de dü þe bi lir - ler. So nuç ta bü tün bu ö ne ri le ri har man la ya cak o lan si ya set ku ru mu dur. Gel di ði miz nok ta, si ya set ku ru mu nun gö rev a la ný na mü da ha le tar zýn da. Ya pý lan son o pe ras yon bu nu çok a çýk gös te ri yor. PKK, MÝT i çe ri sin de ki ba zý un sur lar ta ra fýn dan ku rul muþ, ör tü lü ö de nek ten kay nak ak ta rýl mýþ, söy lü - yo ruz bu nu. An cak MÝT i çe ri sin de ki ba ðýn da tüm den yok ol ma dý ðý ný i fa de et tik. PKK i le ha len iþ tu tan bu un sur la rýn or ta ya çý ka rýl ma sý ge re ki yor. Bu ko nu da i ti raz et mek müm kün de ðil dir. Ka ran lýk o dak lar i le il gi li o la rak or - ta ya kon muþ tek i sim var mý, yok. Te mel ha di se, MÝT te ki kö tü a dam la rý te miz le mek ol say dý so ruþ tur ma Ha kan Fi dan dan baþ la maz dý. Tay yar, ki - þi sel he sap la rýn da bu i þe ka rýþ ma ya baþ la dý ðý ný ö ne sür dü. An ka ra / ci han Ö ZEL Yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Fik ret Se çen, Bu so ruþ tur ma, Cum hu ri yet Baþ - sav cý ve kil li ði miz ce KCK te rör ör gü tü ne yö ne lik o la rak ya pý lan bir so ruþ tur ma sý ra sýn da, ba zý dev - let gö rev li le ri nin ken di le ri ne yü rüt me or ga ný ta - ra fýn dan ve ri len gö re vi nin dý þý na çý ka rak ha re ket et tik le ri, bu su ret le ör gü tün ey lem le ri ni ger çek - leþ ti ril me si ne yar dým et tik le ri þüp he si ni do ðu ra - cak de lil ler el de e dil me si ne de niy le baþ la týl mýþ o - lup, sa de ce bu gö rev li le rin ey lem le ri ne yö ne lik - tir gö rüþ le ri ni a çýk la dý. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si nde ga ze te ci le re ya zý lý bir a çýk la ma ya - pan Fik ret Se çen, baþ sav cý lýk la, yü rü tü len bir so - ruþ tur ma sý ra sýn da ba zý ka mu gö rev li le ri nin i fa - de ye çað rýl ma la rý son ra sýn da, bir ký sým ya zý lý ve gör sel ba sýn da ger çek dý þý ha ber ve yo rum la ra yer ve ril me si ne de niy le ka mu o yu nu doð ru bil gi - len dir mek i çin a çýk la ma ya pýl ma sý na ih ti yaç du - yul du ðu nu bil dir di. Se çen in a çýk la ma sýn da, þu bil gi le re yer ve ril di: Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun (CMK) 250. mad de si u ya rýn ca, te rör suç la rý ný da so ruþ tur mak la gö rev len di ri len Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði miz, u zun yýl lar dan be ri sür mek te o lan te rö rün, dev le ti - mi ze ve mil le ti mi ze ver mek te ol du ðu za rar la rý çok ya kýn dan bil mek te ve iz le mek te dir. Bu ne den le te - rör le mü ca de le nin hu kuk sal bo yu tu nu di ðer ku - rum lar la bir lik te Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ve kil li ði - miz de ak tif bir bi çim de yü rüt mek te dir. Bu çer çe ve de, Cum hu ri yet Baþ sav cý ve - kil li ði miz, ya sal ze min le ve ya sa la rýn ver di ði yet ki çer çe ve sin de ad li gö re vi ni yü rü tür ken, e lin de dos ya ve so ruþ tur ma dan el de e di len de lil ler le bað lý o lup, ya pý lan her iþ le me kar þý ya sal yol la ra baþ vu ru la bi le ce ði ni ve ay rý ca bun la rýn ya sa lar çer çe ve sin de de ne ti me ta bi ol du ðu nun bi lin cin de o la rak gö rev yap mak - ta dýr. Se çen, Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ðin ce yü rü tü len so ruþ tur ma ya son gün ler de yan lýþ an lam lar yük le til me ye ça lý þýl dý ðý nýn gö rül dü - ðü nü ve bu tu tu mun ü zün tü i le kar þý lan - dý ðý ný ak tar dý. Ýs tan bul / a a Ev ren, 500 ya þýn da bi le ol sa yar gý lan ma lý nchp Kah ra man ma raþ Mil let ve ki - li Dur du Öz bo lat, 500 ya þýn da bi le ol sa Ke nan Ev ren in yar gý ö nü ne çý ka rý la rak ce za sý ný çek me si ni is te - ði ni söy le di. Öz bo lat, Mec lis te dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, 12 Ey lül dar be si nin ar dýn dan Mil li Gü ven lik Kon se yi nin, Nec det A da - lý, Mus ta fa Peh li va noð lu ve Ser dar So yer gin in i dam e dil me sin den son ra ge ri ye dö nük ya sa de ði þik li ði ya pa rak, i dam la rý ya sal ha le ge tir - me ye ça lýþ tý ðý ný an lat tý. Bu nun en ha fif an la tý mýy la bir ci na yet, so kak i da mý ol du ðu nu be lir ten Öz bo lat, Ke nan Ev ren in 500 ya þýn da bi le ol sa yap týk la rý nýn he sa bý ný ver me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Öz bo lat, Ý - dam e di len le rin a i le le ri i a dei i ti bar bek li yor. 12 Ey lül de bu ci na yet le ri iþ le yen baþ ta Ke nan Ev ren ve ha - yat ta o lan la rýn yar gý nýn ö nü ne çý - ka rýl ma sý ný ve ce za sý ný çek me si is - ti yo rum di ye ko nuþ tu. Öz bo lat, ko nuy la il gi li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lun du ðu nu bil dir di. Ankara / a a Ha tay Ha va a la ný 19 Þu ba t a ka dar ka pa lý ndev LET Ha va Mey dan la rý Ýþ let - me si (DHMÝ) Ge nel Mü dür lü ðü, a - þý rý ya ðýþ lar ve su se vi ye si nin yük sel - me si ne de niy le Ha tay Ha va a la ný nýn ha va tra fi ði ne ka pa týl ma sü re si nin 19 Þu ba ta ka dar u za týl dý ðý ný bil dir di. DHMÝ Ge nel Mü dür lü ðü nden ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma da, A mik O va - sý nda ya þa nan su taþ kýn la rý ne de niy - le 29 O cak ta ha va tra fi ði ne ka pa nan Ha tay Ha va a la ný nýn, ge çen haf ta i - çe ri sin de su se vi ye si nin düþ me siy le bir lik te ha va tra fi ði ne ye ni den a çýl - dý ðý a ným sa týl dý. Böl ge de mey da na ge len a þý rý ya ðýþ la rýn sür me si ve su se vi ye si nin tek rar yük sel me si ne de - niy le, u çuþ gü ven li ði ni teh li ke ye at - ma mak i çin Ha tay Ha va a la ný nýn ha va tra fi ði ne ka pa týl ma sü re si nin 19 Þu ba ta ka dar u za týl dý ðý nýn be lir - til di ði a çýk la ma da, su tah li ye si i çin Va li lik, Dev let Su Ýþ le ri (DSÝ) ve il gi li ku ru luþ la rýn böl ge de ki ça lýþ ma la rý - nýn sür dü ðü, en ký sa za man da Ha tay Ha va a la ný nýn ye ni den ha va tra fi ði ne a çý la ca ðý kay de dil di. Ankara / a a Ha yal in e niþ te si Ýð ci ye Dink dâvâ sýn dan be ra at nýs TAN BUL 14. A ðýr Ce za Mah ke me - si, A gos Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net - me ni Hrant Dink in öl dü rül me si ne i - liþ kin 19 sa ný ðýn yar gý lan dý ðý dâ vâ da hak kýn da hü küm ku rul ma yan ve bu ne den le dos ya sý ay rý lan sa nýk Coþ kun Ýð ci hak kýn da Dink ci na ye ti ne ka týl dý - ðý na ve te rör ör gü tü ü ye si ol du ðu na da ir ke sin ve i nan dý rý cý de lil bu lu na - ma dý ðý ge rek çe siy le be ra a tý na hük met - ti. Ýs tan bul 14. A ðýr Ce za Mah ke me - sin de gö rü len du ruþ ma ya tu tuk suz sa - nýk Coþ kun Ýð ci ve a vu ka tý ka týl dý. Mah ke me Baþ ka ný Rüs tem Er yýl maz, 17 O cak 2012 ta rih li du ruþ ma da sa nýk Ýð ci hak kýn da seh ven hü küm ku rul - ma dý ðý ný bu ne den le sa nýk la il gi li ay rý bir dos ya a çýl dý ðý ný ha týr lat tý. Cum hu - ri yet Sav cý sý, sa nýk hak kýn da da ha ön ce ve ri len be ra at mü ta la a sý ný tek rar et ti ði - ni a çýk la dý. Sa nýk Coþ kun Ýð ci nin a vu - ka tý da, mü vek ki li nin su ça ka rýþ ma dý - ðý ný i fa de e de rek, ken di si nin bir a i le ba ba sý ol du ðu nu ve sa nýk Ya sin Ha - yal in e niþ te si ol ma sý dý þýn da hiç bir bað lan tý sý nýn ol ma dý ðý ný söy le di. Mah - ke me he ye ti, sa nýk Coþ kun Ýð ci hak - kýn da Dink ci na ye ti ne ka týl dý ðý na ve te rör ör gü tü ü ye si ol du ðu na da ir ke sin ve i nan dý rý cý de lil bu lu na ma dý ðý ge rek - çe siy le be ra a tý na ka rar ver di. Mah ke - me he ye ti, Ya sin Ha yal in si lâh lý te rör ör gü tü yö ne ti ci si ol mak su çu nun sa - bit ol ma dý ðý ný be lir te rek, bu suç tan be - ra a tý na da hük met miþ ti. Ýs tan bul / a a Ya lan dan ku le ler yý ký lýr ken Ya þa nan tar týþ ma lar, ya kýn ta rih le il gi li bil - gi le rin dü zel til me si ge rek ti ði ne i þa ret e di - yor. O kul ders ki tap la rýn da an la tý lan, da ha doð ru su an la týl ma yýp giz le nen bil gi le rin gün yü zü ne çýk ma ya baþ la dý ðý na þa hit o lu yo ruz. Ga ze te ci ya zar Ta ha Ak yol, Ta raf ta ya yýn la nan (6 Þu bat 2012) rö por ta jýn da sa mi mî Ke ma list le ri ü ze cek doð ru bil gi ler ver miþ. (Ü zü len A ta türk - çü ler den Prof. Dr. Tok ta mýþ A teþ þöy le de miþ: Son za man lar da su ret-i hak tan gö rü nüp A ta türk e çat ma yý bir a lýþ kan lýk ha li ne ge ti ren ka lem le rin yo - ðun lu ðu nu gö rün ce; ken di le ri ni in sa fa da vet et - mek ge re ði ni duy dum. Ken di si ne çok sev gi ve say gý duy du ðum bir kö þe ya za rý mýz; geç ti ði miz haf ta gün lük bir ga ze te de ya yýn la nan u zun bir söy le þi sin - de A ta türk ün bü tün si ya si ha ya tý ken di yet ki le ri ni mak si mi ze et mek i çin dir di yor. Bu ko nu lar da yo - ðun ça lýþ ma lar yap tý ðý ný bil di ði miz bu de ðer li ya za - rýn; 3 gün bo yun ca ya yýn la nan söy le þi sin de ki bu tür den çar pý cý i fa de le ri; bir söy le þi he ye ca ný so nu cu mu dur a ca ba?) (Bu gün g., 11 Þu bat 2012) Pe ki, Ta ha Ak yol Ke ma list le ri ü ze cek ne de - miþ ti? De dik le ri nin bir kýs mý þöy ley di: A ta türk e din dar di ye me yiz. (...) Me se la Mil li Mü ca de le sý ra - sýn da A ta türk tam po zi ti vist de ðil. Sa kar ya Sa va - þý ný ne re dey se kay bet mek ü ze re ler. An ne du a et di ye tel graf çe ki yor an ne si ne. Fa kat ken di ne gü ve - ni art týk ça, hem la ik lik uy gu la ma sý hem de po zi ti - vist gö rüþ le ri kes kin leþ ti A ta türk ün. Me se la 1923 son ra sý Cum hu ri yet dö ne min de, A ta türk ar týk, Biz il ha mý mý zý gök ten in di ði zan ne di len ki tap lar - dan al ma dýk. Ha yat tan al dýk di yor. Ö zel, top lum - sal ya da si ya si, ha ya týn hiç bir a la nýn da di nî bir re - fe rans ka bul et mi yor. An la ya ca ðý nýz, din dar bir A - ta türk por tre si çiz me ye ça lý þan mu ha fa za kâr la rýn kul lan dýk la rý o lay la rýn hep si 1923 ön ce si nin M. Ke mal i ne a it tir. (Ta raf, 6 Þu bat 2012) Ge rek Ak yol ve ge rek se baþ ka çok sa yý da a raþ - týr ma cý, þim di ye ka dar giz le nen ta ri hî ger çek le - rin gün yü zü ne çýk ma sý na ve si le o lu yor. Fa kat o ka dar çok þey giz len miþ ki, giz len me yen bil gi ler giz le nen le rin ya yýn da kat re/dam la mi sa li ka lý yor. Ne le rin giz len di ði, ne le rin giz len me di ði ne þu tes bit ler i þa ret e di yor: Sev gi li o kur lar... Res mi ta rih baþ tan so na ya lan lar la do lu dur. Sa de ce i - çin de ge çen ö zel gün ler ve ö zel i sim ler doð ru - dur. An la tý lan hi kâ ye i se baþ tan so na uy dur ma - dýr. Me se la A ta türk ün 19 Ma yýs 1919 da Sam - sun a çýk tý ðý bir ger çek tir. A ma on dan tam bir ay ön ce, Kâ zým Ka ra be kir Pa þa nýn, Mil li Mü ca de - le yi baþ lat mak a ma cýy la, 19 Ni san 1919 da Trab zon a çýk tý ðý ný bi li yor muy du nuz? (Em re A köz, Sa bah, 31 O cak 2012) Ya lan lar dan bir mi sal de ta rih çi, Prof. Dr. Ce - mil Ko çak ver miþ. Ýn ter net a le min de do la þan meþ hur bir fo toð raf var. Bu ma sa da 32 kral 62 cum hur baþ ka ný o tu ru yor! de ni le rek pi ya sa ya sü rü len ve M.Ke mal in bu lun du ðu bir ye mek ma sa sý fo toð ra fý ný yo rum la yan Prof. Dr. Ko çak, Al lah aþ ký na, (...) ra kam lar ko nu sun da ba ri a - bart ma yýn. (...) Fo toð raft ki le rin sa yý sý i le sý nýr lý ka lýn ba ri. (...) Tek par ti dö ne min de A ta türk bir kez ol sun yurt dý þý na çýk ma mýþ tý. Çün kü su i kast - tan en di þe e di li yor du. (...) Da ha sý, ö nem li po li tik þah si yet ler; me se la Sta lin, me se la Mus so li ni, me - se la Hit ler, me se la Churc hill, hiç Tür ki ye ye gel - me di ler. (Star g., 11 Þu bat 2012) Prof. Dr. Ce mil Ko çak, Tek Par ti/ 1950 ön ce si CHP dev ri yle il gi li az bi li nen ya da u nu tu lan baþ - ka bir ha ki ka ti de o dö nem de ya þa yan bir ga ze te - ci den ak ta rý yor: Tür ki ye: Ben ec ne bi düþ ma ný - yým, kat i yen zi ya ret çi is te mem, mem le ke ti me a - dam sok mam, ge len le ri de ca nýn dan býk tý rý rým di ye a de ta ba ðý rý yor. Biz de hâ lâ vi ze An ka ra dan me se le nin so rul ma sý na ve ce vap a lýn ma sý na bað - lý dýr. Biz de bir ec ne bi nin her ka za hu du du nu de - ðiþ tir dik çe, po li se ha ber ver me si ve kay dol ma sý i - cab e der. Ka nu nun ay nen tat bi ki lâ zým ge lir se, E - mi nö nü ka za sýn dan Be yoð lu ka za sý na ge çen bir ec ne bi nin ilk ön ce po li se baþ vur ma sý lâ zým dýr. Yok sa suç iþ le miþ o lur, mah ke me ye sevk e di lir ve ha pis ce za sý na uð rar. (...) De ne bi lir ki, tek-par ti dev rin de Tür ki ye, ken di ba þý na kü çük bir de mir per de â le mi man za ra sý al mýþ tý. Ec ne bi düþ man dý. Ec ne bi i le gö rü þen þüp he li bir a dam dý. Du a e dip bek le ye lim; ba ka lým da ha ne ya lan - dan ku le ler yý ký la cak! Baþ sav cý lýk: Ba zý la rý ör gü te yar dým et ti TÜR KÝYE Ba ro lar Bir li ði (TBB) Baþ ka ný Ah sen Co þar, MÝT Müs te þa rý ve di ðer üst dü zey gö rev li ler le il gi li ö zel ya sal dü zen - le me yap mak ye ri ne ö zel yet ki li mah ke me le ri dü zen le yen Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun (CMK) il gi li mad de le ri nin yü rür lük - ten kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni sa vun du. Co þar, yap tý ðý ya zý lý a çýk - la ma da, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ýn i fa de ye çað rýl dý ðý so - ruþ tur ma i le il gi li sü re ci de ðer len dir di. Ge li nen bu a þa ma da ya pýl ma sý ge re ken, ya sa la rýn ge nel ve ob jek tif ol ma sý na, ki þi ye ö zel ol ma ma sý na i liþ kin te mel hu kuk il - ke si ne ve yi ne A na ya sa nýn 11. mad de si hük mü ne ay ký rý o la rak MÝT Müs te þa rý ve di ðer üst dü zey gö rev li ler le il gi li ö zel ya sal dü zen le me yap mak de ðil, bi rey hak ve öz gür lük le ri yö nün den bü yük teh li ke o luþ tu ran, yar gý ve hu kuk gü ve ni lir li ði ni cid dî bi - çim de teh dit e den ö zel yet ki li mah ke me le ri dü zen le yen Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun 250, 251, 252 mad de le ri ni yü rür lük - ten kal dýr mak týr gö rü þü nü di le ge ti ren Co þar, gö rev li Cum hu - ri yet Sav cý sý nýn so ruþ tur ma dan a lýn ma sý ný da e leþ tir di. Co þar, MÝT Müs te þa rý ve bir ký sým MÝT gö rev li le ri hak kýn da Ýs tan bul Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý ta ra fýn dan baþ la tý lan so ruþ tur ma nýn i çe ri ði her ne ka dar ta ra fý mýz dan bi lin me mek te i se de baþ la tý lan bu so ruþ tur ma ne de niy le so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet Sav cý sý nýn, Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ta ra - fýn dan ka mu o yu na tat min e di ci her han gi bir a çýk la ma ya pýl ma - dan gö re vin den a lýn mýþ ol ma sý A na ya sa ve ya sa lar la dü zen le - nen sav cý lýk te mi na tý na ay ký rý dýr i fa de si ni kul lan dý. An ka ra / a a TARHAN: ÖZEL YETKÝLÝ MAHKEMELER KALDIRILSIN CHP Grup Baþ kan ve ki li E mi ne Ül ker Tar han, Baþ ba kan Er do ðan ýn, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ve ar ka daþ la rý na ver di ði gö re vin ne ol du ðu nu a çýk la ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. CHP Grup Baþ kan ve kil le ri Mu har rem Ýn ce ve E mi ne Ül ker Tar han, Mec lis te, MÝT Ka nu nun da de ði þik lik ön gö ren tek li fe i liþ kin ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Er do ðan ýn, so ruþ tur ma ya i zin ve rip ver me ye ce ði ni de a çýk ça söy le me si ge rek ti ði ni kay de den Tar han, Baþ ba kan ki mi ve ne yi ko ru - mak is ti yor? Her koz mik o da ya gir me ye me rak lý o lan Baþ ba kan ne den ken di koz mik o da sý ný yar gý dan ka çýr ma yý ter cih et ti? di ye sor du. Tar han, Bu gün ge cik miþ de ol sa ya pý la cak ilk þey ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl ma sý dýr de di. CHP Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce, MÝT Ka nu nun da de ði þik lik ön - gö ren tek li fe i liþ kin, Bu gi ri þim, kay na ðý ný A na ya sa dan al ma yan bir do ku nul maz lýk da ðý tý mý dýr de di. Ýn ce, söz ko nu su tek li fin, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, kur du ðu de rin dev le ti ni ko ru ma al tý na al ma gi ri þi mi ol du ðu nu id di a e de rek, Ya ni Baþ ba kan, ken di glad yo su nu o luþ tu ru yor de di. Tek lif te ge çen ö zel gö rev li le ri kim le rin o luþ tu ra ca ðý ný so ran Ýn ce, Baþ ba kan ýn a dam la rý na do ku nul maz lýk ge ti ril mek is ten di ði ni i le ri sür dü. An ka ra / a a KÝÞÝYE ÖZEL KANUN OLMAZ TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI AHSEN COÞAR, MÝT MÜSTEÞARI VE DÝÐER ÜST DÜZEY GÖREVLÝLERLE ÝLGÝLÝ ÖZEL YASAL DÜZENLEME YAPMAK YERÝNE, ÖZEL YETKÝLÝ MAHKEMELERÝ DÜZENLEYEN CMK'NIN MADDELERÝNÝ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. MHP Grup Baþ kan ve ki li Ok tay Vu ral, MÝT Ka nu nun da de ði þik lik ön gö ren ka nun tek li fi - ne i liþ kin, Baþ ba kan ýn ta li ma týy la ku ru lan ö zel tez gâh lar de þif re o lun ca, o nu ko ru mak i - çin bu ka nun tek li fi ni ver di ler de di. Vu ral, TBMM de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin, ta ri hin de ilk kez bu ka dar bü yük tar týþ ma la rýn, þüp he le rin, ka - o sun ve za fi ye tin ya þan dý ðý bir dö nem den geç ti ði ni ö ne sür dü. Mil le tin o yu nu a la rak ül ke yi yö ne ten ler, bu mil le tin ru hu na, i ra de - si ne tu zak lar ku ru yor i fa de si ni kul la nan Vu - ral, AKP nin, ül ke nin ku ru luþ fel se fe si ne ay - ký rý bir ta kým ey lem ler yo luy la PKK ve KCK i le ha re ket et ti ði ni or ta ya koy du ðu nu i le ri sür dü. Vu ral, þöy le de vam et ti: Ül ke yi yö ne - ten ler, dev le tin bü tün lü ðü ne kar þý te rör ör - gü tüy le na sýl pro to kol im za lar. Çýk tý bu pro - to kol ler or ta ya. Bun la rýn ü ze ri nin ör tül me ye ça lý þýl ma sý he pi mi zi en di þe ye sevk e di yor. Be - kir Boz dað, Os lo gö rüþ me le ri i çin, or ta da gö - rev var di yor. Sen na sýl o lur da böy le bir o yu - nu, tu za ðý gö rev o la rak ad lan dý rýr sýn? Dev le ti yö ne ten le rin böy le bir a dým at ma la rýn da hu - ku ki meþ ru i yet var mý dýr? Si ya si meþ ru i yet de yok tur. MÝT Ka nu nun da de ði þik lik ön gö ren ka nun tek li fi ni de de ðer len di ren Vu ral, Bu tek lif, hu kuk dý þý ta li mat lar ve ril miþ bir su çu ört mek i çin ve ril miþ tir i fa de si ni kul lan dý. Vu ral, MÝT e i liþ kin sü re ci ya kýn dan ta kip et - me ye ve dü þün ce le ri ni pay laþ ma ya de vam e - de cek le ri ni be lir te rek, Kim se bu o la yý u nut - tu ra ma ya cak de di. An ka ra / a a Ku ru lan ö zel tez gâh lar de þif re ol du Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Ahsen Coþar, MÝT Kanunda kiþiye özel düzenleme yapýlmasýnýn yaþanan hukukî sorunlarý çözmeyeceðini kaydetti. Fik ret Se çen

9 Y 14 ÞU BAT 2012 SALI HA BER 9 Er gin den Er do ðan a geç miþ ol sun zi ya re ti nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, sin di rim sis te mi o pe ras yo nu nun i kin ci ve son a þa ma sý nýn ger çek leþ ti ril di ði Ko þu yo lu nda ki Ö zel Ýs tan bul Me di pol Has ta ne si nden ta bur cu ol du. Baþ ba kan Er do ðan ý ta þý yan si vil pla ka lý ma kam a ra cý, ön ce ki ak þam sa at de has ta ne den ay rýl dý. Er do ðan, Üs kü dar Ký sýk lý da ki ko nu tu na gel di. E vin de din le nen Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin zi ya ret et ti. Baþ ba kan Er do ðan ýn, Üs kü dar Ký sýk lý da ki ko nu tun da ger çek le þen geç miþ ol sun zi ya re ti, yak la þýk 1 sa at sür dü. Baþ ba kan lýk tan ön ce ki gün ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da Baþ ba ka ný mý zýn 26 Ka sým 2011 de ger çek le þen sin di rim sis te mi o pe ras yo nu nun i kin ci ve son a þa ma sý, yak la þýk 30 da ki ka lýk bir gi ri þim le ba þa rýy la ta mam lan mýþ; baþ lan gýç ta plan lan dý ðý ü ze re te da vi bu þe kil de ni ha ye te er miþ tir. Baþ ba ka ný mý zýn sað lý ðý son de re ce i yi dir. Ken di si, haf ta i çin de ru tin me sa i si ne baþ la ma yý plan la mak ta dýr de nil miþ ti. Ýs tan bul / a a Ka mu Ý ha le Ku ru muna yol suz luk baskýný yapýldý nan KA RA DA ka mu i ha le le ri ne men fa at kar þý lý ðýn da fe sat ka rýþ tý rýl dý ðý id di a sýy la 20 ci va rýn da ki þi gö zal tý na a lýn dý. An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, ba zý ka mu i ha le le ri ne fe sat ka rýþ tý rýl dý ðý id di a sýy la baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da Ka mu Ý ha le Ku ru mun da gö rev li ba zý ü ye ve ra por tör le rin ça lýþ ma o da la rýn da a ra ma yap tý. So ruþ tur ma kap sa mýn da ba zý iþ a dam la rý nýn ka týl dýk la rý i ha le ler de yap týk la rý i ti raz la rýn ka bul e dil me si i çin men fa at sað la dý ðý id di a e di len Ka mu Ý ha le Ku ru mu ü ye si A li K. ve i ki ra por tö rün de a ra la rýn da bu lun du ðu 20 ci va rýn da ki þi gö zal tý na a lýn dý. Bu a ra da, Ka mu Ý ha le Ku ru mu Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Da nýþ man lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, bir kaç ça lý þa nýn o da sýn da An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri ta ra fýn dan An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma týy la a ra ma ya pýl dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, ge liþ me le rin ku rum ta ra fýn dan ya kýn dan ta kip e dil di ði de kay de dil di. An ka ra / a a Ha va cý lýk ta Rum lar dev re dý þý bý ra kýl dý cev ni as ya.com.tr kav ga kri zin de dev le ti ko ru ma de rin ref lek siy le si ya sî ik ti - De rinda rýn, ön ce lik le salt te rö re ve su ça ka rýþ tý ðý id di a e di len MÝT çi le ri kur tar ma yý a maç la yan kriz o dak lý ya sa tek li fi han di ka pý, yar gý sis te mi nin kök lü re for ma ih ti ya cý ný or ta ya ko yu yor. Di ðer yan dan A da let Ba kan lý ðý nca, bu haf ta Mec lis ko mis yo nun da gö rü þü le cek 3. yar gý pa ke ti ne, as ker ve em ni yet te ki kri tik gö rev ler de bu lu nan la rýn so ruþ tur ma la rý nýn Baþ ba kan ýn iz ni ne bað lan ma sý nýn i lâ ve si, yar gý ze mi nin de ki kri zi da ha da de rin leþ tir mek te. Ve bu du rum, ö zel yet ki li mah ke me le rin ve sav cý lýk la rý nýn yar gý sis te mi i çin de ki ye ri ni tar týþ ma yap mak ta. As lýn da ö zel yet ki li mah ke me ler ve sav cý lýk la rýn, o la ða nüs tü hal ler de baþ vu ru lan is tis na i bir an ti de mok ra tik sis te min ü rü nü ol du ðu, týp ký as ke rî yar gý gi bi yar gý da çok baþ lý lý ða se be bi yet ve rip yar gý bir li ði ni ze de le di ði u ya rý la rý baþ tan be ri ya pýl dý. Kal dý rý lan Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri nin (DGM) ye ri ne ku ru lan bu mah ke me le rin yar gý la ma u sul le ri nin ve yet ki a lan la rý nýn u lus lar a ra sý yar gý la ma stan dart la rý na nab ü ye le ri, 25 Mart 2010 ta ri hin de pa ra fe e di len Tür ki ye-ab ya tay ha va cý lýk an laþ ma sý nýn im za lan ma sý i çin AB Ko mis yo nu na yet ki ver di. Bu yýl i çin de im za lan ma sý bek le nen an laþ may la Tür ki ye i le Kýb rýs Rum ke si mi dý þýn da ki 26 AB ü ye si nin da ha ön ce im za la dýk la rý i ki li ha va cý lýk an laþ ma la rý ya sal ze mi ne ka vu þa cak. Tür ki ye, si vil ha va cý lýk an laþ ma sý bu lun ma ma sý ný ge rek çe gös te re rek Kýb rýs Rum ke si mi u çak la rý na ha va li man la rý ný ve ha va sa ha sý ný ka pat ma ya de vam e de bi le cek. An laþ may la Tür ki ye nin ha va sa ha sý ný Kýb rýs Rum ke si mi u çak la rý na aç ma ma sý, Rum lar dan çok Fran sa yý ra hat sýz et ti. Fran sa, an laþ ma nýn im za lan ma sý i çin AB Ko mis yo nu na yet ki ve rir ken tek yan lý bir dek la ras yon ya yým la ya rak AB Kon se yi nin 2007, 2008, 2009 ve 2010 a ra lýk zir ve le ri ka rar la rýn da, li man la rýn ve ha va sa ha sý nýn Rum ke si mi ne a çýl ma sý ko nu sun da Tür ki ye ye yap tý ðý çað rý la rý ha týr lat tý. AB Ko mis yo nu ve 27 ü ye ül ke nin or tak dek la ras yo nun da i se ya tay ha va cý lýk an laþ ma sý nýn Tür ki ye ve Kýb rýs Rum ke si mi a ra sýn da ki ha va cý lýk i liþ ki le ri ü ze ri ne ye ni bir hü küm ge tir me di ði be lir ti le rek Tür ki ye ye Ek Pro to kol yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge tir me ve Kýb rýs Rum ke si miy le i liþ ki le ri nor mal leþ tir me yo lun da a dým at ma çað rý sý ya pýl dý. Brük sel / a a Özel yetkili mahkemeler ve AB yar gý kri ter le ri ne uy ma yan bir tür si vil sý ký yö ne tim o pe ras yon mah ke me le ri ol du ðu, son yýl la rýn AB Tür ki ye i ler le me ra por la rý nda hep An ka ra ya i le til di. Bu mah ke me le rin, Tür ki ye nin im za koy du ðu ve iç hu ku ku bað la yan A na ya sa nýn 90. mad de siy le uy mak la yü küm lü ol du ðu Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si ne ay ký rý ol du ðu bil di ril di. Dev le tin bi rey i çin var ol du ðu sis tem ler de, ya ni de mok ra si ler de mah ke me le rin dev le ti ko ru mak gi bi bir gö rev le ri ol ma dý ðý ger çe ðiy le, ö zel ih ti sas mah ke me le ri iþ le vi ni a þan bu mah ke me le rin tüm den kal dý rýl ma sý nýn ge re ði be lir til di. KÝ FÂ YET SÝZ ÖN LEM An cak AKP ik ti da rý, baþ tan be ri bü tün bu i kaz la ra ku lak tý ka dý. Bu mah ke me le rin ve sav cý lýk la rý nýn, â dil yar gý la ma il ke le ri ne ay ký rý yet ki ve gö rev le riy le baþ ta u zun tu tuk lu luk ka rar la rý ol mak ü ze re fark lý uy gu la ma la rýy la ka mu vic da ný ný ve a dâ le ti ya ra la dý ðý e leþ ti ri le ri ni si ya sî mu ha le fet o la rak gör dü, ger çek yar gý re for mu na ya naþ ma dý. Ýd di a nâ me le rin, tu tuk la ma la rýn, ka rar la rýn ka mu o yun da si ya sî rant sað la dý ðý ve hat ta yar gý nýn si ya sî o to ri te nin em rin de ol du ðu ha va sý ný ver di ði sâ i kiy le, ne ga rip ki si ya sî ik ti dar dan her han gi bir tâ dil te þeb bü sü ol ma dý Ne za man ki ken di kur du ðu bu dü zen ve çý kar dý ðý dü zen le me le rin u cu son MÝT çi le rin so ruþ tur ma sý nda ol du ðu gi bi ik ti da ra da do - kun du; ik ti dar câ ni bin ce, a çýk a çýk bu mah ke me le rin ve sav cý lýk la rýn ö zel yet ki le ri ve gö rev a lan la rý sor gu lan ma ya baþ lan dý. Bu mah ke me le re hu ku ki lik ten çok bi rer gü ven lik stra te ji si ni yü rüt tük le ri ve es ki DGM le ri an dýr dýk la rý, hat ta dev let i çin de dev let ha li ne gel dik le ri ve Er ge ne kon a ben ze dik le ri gi bi a ðýr ten kit ler yö nel til mek te. Ö zel yet ki ler in so ruþ tur ma ve yar gý la ma uy gu la ma sý nýn mut la ka sý nýr lan dý rýl ma sý ge re ði yük sek ses le i fâ de e dil mek te Ne var ki si ya sî ik ti da rýn ki fâ yet siz ya sal dü zen le me le ri, ye ni sý kýn tý la ra yol aç mak ta. Zi ra ö zel yet ki li mah ke me ler in a þý rý kul la nýl ma sý na kar þý, ben zer du rum lar da so ruþ tur ma nýn Baþ ba kan a ve ba kan la ra ka dar u za ma sý ih ti ma li ne kar þý, MÝT men sup la rý nýn ve Baþ ba kan ýn ö zel tem sil ci le ri nin so ruþ tu rul ma sý ný Baþ ba kan ýn iz ni ne bað la yan ve ki þi ye ö zel iz le ni mi ni ve ren ek hü küm le kal ma mak ta Ö zel yet ki li mah ke me le rin yet ki ve gö rev le ri ni be lir le yen Ce za Mu hâ ke me le ri Ka nu nu nun (CMK) 250. ve 251. mad de le rin de ya pý la cak de ði þik lik le, sý fat ve me mu ri yet un va ný na ba kýl mak sý zýn, gö rev sý ra sýn da ve gö rev den do la yý iþ len miþ ol sa bi le so ruþ tur ma ya de ðer bu lu lan it ham lar hak kýn da, ka mu gö rev li le ri ni doð ru dan so ruþ tur ma ve yar gý la ma yet ki si kal dý rýl mak ta GA RÂ BE TE SE BE BÝ YET Bu na gö re, MÝT müs te þa rý ve yö ne ti ci le ri gi bi has sas dev let gö rev le ri ni ya pan gö rev li ler in so ruþ tu rul ma sý, ge nel i zin sis te mi ne bað la na cak. So ruþ tur ma kap sa mýn da ki mev cut dos ya lar baþ ba kan lý ða gön de ri le cek Böy le ce, Er ge ne kon ve Bal yoz ben ze ri dâ vâlar da ki þüp he li le rin yar gý lan ma la rý hü kû me ti iz ni ne ta bi o la cak. Si liv ri yar gý la ma la rý nýn bir kýs mý yük sek gö rev li mah ke me sý fa tý i le A na ya sa Mah ke me si ne ta þý na cak. Hâ len dar be ye or tam ha zýr la mak ve dar be te þeb bü sü id di a la rýy la yar gý la nan es ki ge nel kur may baþ ka ný ve kuv vet ko mu tan la rý gi bi bir çok sa ný ðýn yar gý lan ma sý, re fe ran dum la ka bul e di len son a na ya sa de ði þik li ði ge re ði, Yü ce Di van da gö rü le cek; ve hat ta dâ vâ la rý nýn düþ me si ga râ be ti ne se be bi yet ve re cek Oy sa çö zü mü ya rým ya ma lak, gü nü bir lik ön levgm ler ve ki þi ye ve sta tü ye ö zel dü zen le me ler de de ðil, hu kuk sis te ma ti ði i çin de fark lý yet ki le re sa hip mah ke me ler o lan ö zel yet ki li mah ke me le rin kök ten kal dý rýl ma sýn da a ra mak la zým. Be di üz za man ýn tes bi tiy le, yar gý nýn, a dâ le tin bi rin ci þar tý o lan ta raf gir lik þâ i be sin den mü ber râ (u zak, a rýn mýþ) ve ga yet bî ta ra fâ ne (ta raf sýz), baþ ta po li tik he sap ve he ves ler ol mak ü ze re her tür lü his si yât tan ve te si rât-ý hâ ri ci ye den (dýþ ek ti ler den) bü tün bü tün â zâ de (hür ve ba ðým sýz) ol ma sý ge - DE MOK RA TÝK LEÞ ME DEN GE RÝ A DIM A TIL MA SIN MEHMET KARA ANTALYA ME MUR-SEN Tür ki ye Bu luþ ma sý nýn So nuç Bil di ri si nde, de mok ra tik leþ me ça lýþ ma la rýn - dan ge ri a dým a týl ma ma ma sý ge rek ti ði ni be lir ti le rek, top lu söz leþ me ya sa ta sa rý sýn - da ya pýl ma sý is te nen de ði þik lik ler ka rar lý lýk la bir kez da ha vur gu lan dý. Me mur Sen in haf ta so nu An tal ya da ger çek leþ tir di ði Bü yük Tür ki ye Bu luþ ma - sý ndan top lu söz leþ me ka rar lý ðý çýk tý. Ý ki gün lük Tür ki ye Bu luþ ma sý nýn ar dýn dan ya yýn la nan So nuç Bil di ri si nde, top lu söz - leþ me ka nun ta sa rý sý nýn hiz met ko lu nu da kap sa ya cak þe kil de bir an ön ce ka nun laþ - ma sý çað rý sý ya pýl dý. Hiz met ko lu top lu söz leþ me si nin ol maz sa ol maz ol du ðu nun be lir til di ði a çýk la ma da, kad ro lu o la ma yan söz leþ me li le rin kad ro lu ya pýl ma sý, 4C li le re yö ne lik ta lep le rin ger çek leþ me si is ten di. So nuç Bil di ri si nde, fa i li meç hul ci na yet le - rin çö zü mü ne yö ne lik ça lýþ ma la rýn ka rar lý - lýk la sür me si, top lu mun ye ni a na ya sa ta le - bi nin mut la ka kar þý lan ma sý ge rek ti ði, de - mok ra tik leþ me ça lýþ ma la rýn dan ge ri a dým a týl ma ma sý ge rek ti ði de vur gu lan dý. KCK DA BÝR SA RIKA YA DAL GA SI DA HA GELDÝ MÝT'ÇÝLERÝ ÝFADEYE ÇAÐIRAN ANCAK HAFTA SONU BU DOSYADAN ALINAN SAVCI SADRETTÝN SARIKAYA, KCK SORUÞTURMASI KAPSA- MINDA DÜN YENÝ BÝR OPERASYON GERÇEKLEÞTÝRDÝ. 30 il de 109 ki þi gö zal tý na a lýn dý TE RÖR ör gü tü KCK so ruþ tur ma sýn da MÝT çi le ri i fa de ye ça ðý ran an cak haf ta so nu bu dos ya dan a lý nan Sav cý Sad ret tin Sa rý ka ya, KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ye ni bir dos ya da dün ye ni bir o pe ras yon ger çek leþ tir di. Ye ni so ruþ tur ma da bir çok il de a ra ma ya pý lýr ken 100 den faz la þüp he li hak kýn da gö zal tý ka ra rý bu lun du ðu be lir til di. Dün sa bah te rör ör gü tü KCK ya yö ne lik bir çok il de eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. Bir çok ad res te a ra ma la rýn ya pýl dý ðý o pe ras yon da Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, toplantýda demokrasi vurgulusu yaptý. TBMM de ki tay yör da yat ma sý nýn so na er - ri nin 2012 yý lý ma aþ la rýn da ar týþ ya pýl ma - me si nin is ten di ði a çýk la ma da, ka mu ça lý - mýþ ken te da vi ve kat ký pay la rýn da ar týþ ya - þan la rý na uy gu la nan si ya set ya sa ðý nýn da pýl dý ðý nýn be lir til di ði a çýk la ma da, bu nun ka - so na er me si çað rý sý ya pýl dý Me mur Sen in bul e di le mez ol du ðu, te da vi kat ký pa yý nýn so nuç bil di ri sin de, top lu söz leþ me ta sa rý - bü tü nüy le kal dý rýl ma sý ge rek ti ði i fa de e dil - sýy la il gi li o la rak sen di kal ör güt len me ye i - di. 28 Þu bat sü re ci nin kah ra man la rý i le 27 liþ kin ev ren sel norm la rýn dik ka te a lý na rak, Ni san e lek tro nik muh tý ra sý ný ya pan la rýn da TBMM ve Cum hur baþ kan lý ðý nda ça lý þan yar gý lan ma sý çað rý sý nýn ya pýl dý ðý so nuç bil - me mur lar, in faz ko ru ma me mur la rý i le TSK di ri sin de, Or ta do ðu da ki sa vaþ la rýn so na ve em ni yet te gö rev ya pan si vil me mur la rýn er me si, böl ge ül ke le ri nin ken di le ri ni ça týþ - da sen di ka lý ol ma sý nýn ö nü nü a ça cak dü - ma or ta mý na çek mek is te yen ba tý lý güç ler zen le me ya pýl ma sý is ten di. Ka mu gö rev li le - ve ABD nin o yu nu na gel me me si is ten di. 100 den faz la i sim hak kýn da da gö zal tý ka ra rý ol du ðu öð re nil di. Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma tý i le ya pý lan o pe ras yo nun sav cý sý i se MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan i le bir lik te 5 MÝT çi yi i fa de ye ça ðý ran sav cý Sad ret tin Sa rý ka ya. Fi dan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 5 MÝT men su bu nun i fa de ye çað rýl ma sý tar týþ ma ko nu su ol muþ ve Sa rý ka ya haf ta so nu bu dos ya dan a lýn mýþ tý. Sa rý ka ya, dün baþ ka bir KCK so ruþ tur ma sý kap sa mýn da o pe ras yon ta li ma tý ver di. Ýs tan bul / ci han Ö ZEL yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Bi lal Bay rak tar ta ra fýn dan yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da, te rör ör - gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý KCK ya yö ne lik o pe ras - yon lar da 30 il de 109 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. Tür ki ye ge ne lin de te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu ö ne sü rü len KCK ya yö ne lik dü zen le nen o pe ras - yon la rýn, Ö zel Yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Bi lal Bay rak tar ta ra fýn dan yü rü tü len so ruþ tur ma çer çe ve sin de ya pýl dý ðý be lir til di. So ruþ tur ma kap sa mýn da 30 il de dü - zen le nen o pe ras yon lar da, 42 si Ýs tan bul da ol mak ü ze re top lam 109 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A ra ma lar da Van da bir a det Ka laþ ni kof mar ka o to ma tik tü fek i le Ýs tan bul da bir ta ban ca e le ge çi ril di ði kay de dil di. Ýs tan bul / a a Sen di ka la ra KCK o pe ras yo nu AN KA RA DA te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma KCK ya yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da ba zý KESK, Tüm Bel- Sen ve SES bi na la rý i le bu sen di ka la rýn ba zý ü ye le ri nin ev ve iþ yer le rin de a ra ma ya pýl dý. An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ta ra fýn dan yü rü tü len so ruþ tur ma doð rul tu sun da An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, Ka mu E mek çi le ri Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (KESK), Tüm Be le di ye ve Ye rel Yö ne tim Hiz met le ri E mek çi le ri Sen di ka sý (Tüm Bel- Sen) ve Sað lýk ve Sos yal Hiz met E mek çi le ri Sen di ka sý nýn (SES) ge nel mer kez le rin de a ra ma baþ lat tý. Bu sen di ka la rýn Ka dýn Sek re ter li ði gö re vi ni yü rü ten ki þi ler i le ba zý ü ye le rin ev ve iþ yer le rin - de de eþ za man lý a ra ma ya pýl dý. Tüm Bel-Sen Ge nel Ör güt len me Sek re te ri Sa tý Bu ru nu cu, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, KCK ya yö ne lik o pe ras yon kap sa mýn da KESK Ka dýn Sek re te ri, SES Ka dýn Sek re te ri, SES es ki ka dýn sek re te ri, Tüm Bel-Sen Ka dýn Sek re te ri ve E ði tim-sen 1 No lu Þu be Ü ye si hak kýn da gö zal tý ka ra rý bu lun du ðu nu bil dir di. KESK na bað lý Sað lýk ve Sos yal Hiz met E mek çi le ri Sen di ka sý (SES) Ge nel Baþ ka ný Çe tin Er do lu, KESK e yö ne lik ya pý lan o pe ras yon la rýn sin dir me ye yö ne lik ol du ðu nu ö ne sür dü. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, operesyonda toplam 15 kadýn yönetici ve üyenin gözaltýna alýndýðýný bildirdi. An ka ra / a a drbat ho o.com Hor mon lu gül, di ken siz Mec lis Gül di ken siz ol maz. Gü lü se ven di ke ni ne kat lan ma lý. Ý di, es ki den. Þim di hor mon çýk tý, ge ne tik il mi ge liþ ti. Di ken siz gül de o lu yor, gül bah çe si de. Ye ter ki de ði þi mi ger çek ten is te ve ge rek le ri ni ye ri ne ge tir! Di ken siz gül fýt ri mi dir? Sað lý ða uy gun mu dur? Ha yýr, el bet te de ðil. Su ni dir ve risk li dir. A ma hu zur ve gü ven a dý na di ken siz gül i cad e di li yor! A ca ba ay ný ku ral si ya set te de mi iþ li yor? Ge çen haf ta ki Ýç tü zük tar týþ ma la rý gös ter di ki ik ti dar sa hip le ri nin ço ðu, di ken siz Mec lis bah çe si is ti yor lar. Ýk ti dar mil let ve kil le ri ni mec li se dol du ra bil mek zor ge li yor, mu ha le fet mil let ve kil le ri de gel me den ka nun ya pý la bil sin de me ye ge ti ri yor lar. Oy sa Be di üz za man on la ra di yor ki; Mu ha le fet meþ ru ve sa mi mi bir mu va ze ne-i a da let un su ru dur. Ýk ti dar her ül ke de var, meþ ru ve sað lýk lý mu ha le fet sa de ce de mok ra si ler de var. Mu ha le fe ti güç len dir mek ik ti da rý ger çek mâ nâ da güç len dir me nin ön þar tý. Mu ha le fe ti gö ze ten ve mu ha le fe tin gö zet le di ði ik ti dar, an cak bu ik ti dar, salt kud ret ol mak tan çý kar, a kýl ve kal bin de im ti za cýy la do nan mýþ bir vic da na dö nü þe bi lir, vic dan la ra hük me de bi lir. Ey me bus lar, bey ler, ha ným lar Ma dem ki ba so lun muþ lar dan sý nýz, Ge lin de mok ra si yi haz me din, nef si ni zi de mok ra si ye dö nüþ tü rün. De mok ra si yi, nef si ni ze hoþ ge le cek bir seb ze ye me ði re ji mi zan ne di yor sa nýz ya ný lý yor su nuz. Mu ha le fet siz de mok ra si ol maz. Hor mon lu de mok ra si de mok ra si de ðil dir. De mok rat lar sýz de mok ra si ger çek de mok ra si o la ma ya ca ðý gi bi Ba zý dost la rý mýz di yor lar ki hep ten kid e di yor su nuz, hiç mi i yi þey ler ol mu yor, on la rý siz gör mü yor mu su nuz. E vet gö rü yo ruz. A ma bir þe yi da ha gö rü yo ruz: Al lah i çin ten kit e den dost lar a zal mýþ, hat ta ne re dey se hiç kal ma mýþ sa, bu boþ lu ðu dol dur mak, an cak; bek len ti si ol ma yan, ge rek ti ðin de ge rek ti ði ka dar kö þe li o la bi len, dost gö rün me der di ta þý ma yan dost la ra ka lý yor. Biz öy le dost lar dan ol mak is ti yo ruz. Hem, gü ze li gör mek ve gös ter mek ko lay. Ga ze te ci nin i þi sa de ce gü ze li gös ter mek de ðil. Gü zel bir üs lup la ol mak kay dýy la, yan lý þý ve ek si ði de gös ter mek ga ze te ci li ðin ra co nu ol ma lý, de ðil mi? He le din dar la rýn ik ti da rý ný ten kit et ti ði miz i çin bi zi ten kit e den din dar dost lar var ya Si ya se tin ha yýr cý lar ve þer ci ler þek lin de i ki ku tup lu ol du ðu nu zan ne den saf dil dost lar var ya Din dar si ya set çi yi ya da i da re ci yi ten kit e der sek din siz le rin hat ta din düþ man la rý nýn sa fý na geç miþ o la ca ðý mý zý ya da on la rýn de ðir me ni ne su ta þý ya ca ðý mý zý id di a e den dost lar var ya Ýþ te on la ra tek bir ce va bý mýz var: Din dar lýk ha ki ka tin ö nün de en gel mi yok sa ha ki ka te ve si le mi ol ma lý? Din da rýn ha ta sý ný gös ter mek ten, din dar ol du ðu i çin ka çýn mak, a ca ba di ni hak sýz lý ða ve hat ta zul me a let et mek de ðil mi dir? Böy le le rin ha ta sý ný de þif re e de bil me miz i çin mýz rak u cu na a yet mi tak ma la rý la zým. Ýs ra il in ter net si te si ne ya lan la ma NA TO Par la men ter A samb le si Türk Gru bu Baþ ka ný ve AKP Ak sa ray Mil let ve ki li A li Rý za A la bo yun, Ýs ra il e a it sa vaþ u ça ðýn dan a tý lan fü ze nin Kü re cik te ki ra dar ta ra fýn dan iz len di ði id di a sý nýn a sýl sýz ol du ðu nu bil dir di. A la bo yun, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Deb ka i sim li bir in ter net si te sin de, Ma lat ya nýn Ak ça dað il çe si Kü re cik böl ge sin de ku rul ma sý ka rar laþ tý rý lan NA TO Fü ze Sa vun ma Sis te mi ni ne i liþ kin a sýl sýz ha ber ler ya yým lan dý ðý ný be lirt ti. A li Rý za A la bo yun, söz ko nu su si te de yer a lan, Ýs ra il e a it F-15 sa vaþ u ça ðýn dan a tý lan fü ze nin, a teþ len di ði an dan ye re düþ tü ðü a na ka dar, hem Kü re cik te ki hem de Ýs ra il de ki ra dar lar ta ra fýn dan or tak o la rak iz len di ði id di a sý nýn ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný kay det ti. Kü re cik te ki ra da rýn ku rul ma sý na 4 ay ön ce ka rar ve ril di ði ne, 2013 yý lýn da ak tif ha le geç me si nin plan lan dý ðý na dik ka ti çe ken A la bo yun, a çýk la ma sýn da þu i fa de le re yer ver di: Ýs ra il de ki ben zer ra dar i se 2010 yý lýn da ku rul muþ tur. Muh te me len bu ra da rýn tes ti i le il gi li bir ha be re Kü re cik or tak e di le rek, Türk-Ýs ra il i liþ ki le ri ne yö ne lik ka mu o yu nu ya nýl tý cý bir ha ber ü re til miþ tir. Fa a li ye te geç me miþ bir ra da rýn bir fü ze yi ta kip et me si müm kün de ðil dir. An ka ra / a a

10 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 10 ÞUBAT ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 97,39 ÖN CE KÝ GÜN 97,55 DÜN 670 ÖN CE KÝ GÜN 659 DO LAR DÜN ÖN CE KÝ GÜN 1,7663 DÜN 2,3200 ÖN CE KÝ GÜN 2,3304 p p p p EKONOMÝ 10 Y HABERLER Bahçelievler'de kendi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor TL+SSK Tel: 0(212) Gsm: (0532) (0530) Avea Bayiinde çalýþmak üzere tecrübeli ve eðitilmek üzere personel alýnacaktýr. Tel: 0 (212) Gsm: (0507) TAZÝYE Siverek eþrafýndan, hayatýný Ýman ve Kur'ân hizmetleriyle geçiren muhterem aðabeyimiz Hacý Kâmil Küçükbayrak'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýbrahim Sayan CA RÎ A ÇIK DA REKOR KIRDI TÜRKÝYE'NÝN "YUMUÞAK KARNI" OLARAK NÝTELENEN CARÎ ÝÞLEMLER AÇIÐI GEÇEN YIL, 2010 YILINA GÖRE YÜZDE 65 ARTARAK, 77 MÝLYAR DOLAR OLDU. BUNDA DIÞ TÝCARET AÇIÐININ 89.4 MÝLYAR DOLARA ULAÞMASI ETKÝLÝ OLDU. TÜR KÝ YE NÝN ca ri iþ lem ler he sa bý a - çý ðý, 2011 yý lýn da, 2010 yý lý na ký yas la yüz de 65,3 ar ta rak, 77 mil yar 89 mil - yon do lar ol du. Mer kez Ban ka sý ta ra - fýn dan a çýk la nan 2011 yý lý na i liþ kin ö - de me ler den ge si ve ri le ri ne gö re, ca ri a çýk ge çen yýl bir ön ce ki yý la gö re 30 mil yar 446 mil yon do lar ar týþ gös ter - di. Ca ri a çý ðýn mil li ge li re o ra ný yüz de 10 a yak la þýr ken, bu ge liþ me de, dýþ ti - ca ret a çý ðý nýn 32 mil yar 973 mil yon do lar tu ta rýn da ar ta rak, 89 mil yar 418 mil yon do la ra u laþ ma sý et ki li ol - du yý lýn da i se ca ri a çýk 46 mil - yar 643 mil yon do lar dü ze yin dey di. A ra lýk a yýn da da ca ri a çýk 6 mil yar 573 mil yon do lar ol du. Yurt dý þýn da yer le þik ki þi le rin yur ti - çin de yap týk la rý net ya tý rým lar (FDI), 2010 yý lý na gö re 6.69 mil yar do lar ar - ta rak mil yar do la ra yük sel di. Hiz met ler den ge si ka le mi al týn da ki tu rizm ge lir le ri, 2010 yý lý na gö re yüz - de 10.6 ar ta rak mil yar do la ra u - la þýr ken, tu rizm gi der le ri yüz de 3.1 ar ta rak 4.98 mil yar do lar o la rak ger - çek leþ ti. Ya tý rým ge li ri den ge si nin al - týn da yer a lan doð ru dan ya tý rým lar, port föy ya tý rým la rý ve fa iz ler den o lu - þan di ðer ya tý rým lar da ger çek le þen top lam net çý kýþ, 2010 yý lý na gö re 567 mil yon do lar ar ta rak 2011 yý lýn da 7.58 mil yar do la ra yük sel di. Yurt dý - þýn da yer le þik ki þi ler his se se ne di pi - ya sa sýn da A ra lýk a yýn da 203 mil yon do lar a lý ma rað men 2011 yý lýn da 986 mil yon do lar net sa tým yap mýþ, A ra - lýk a yýn da 3.21 mil yar do lar dev let iç borç lan ma se net le ri (DÝBS) a lý mýy la bir lik te 2011 yý lýn da mil yar do - lar DÝBS a lý mý ger çek leþ tir di. Yurt dý - þýn da ger çek leþ ti ri len tah vil ih raç la - rýy la il gi li o la rak ban ka cý lýk sek tö rü, A ra lýk a yýn da ya pý lan 129 mil yon do - lar lýk ih raç la bir lik te 2011 yý lýn da 3.03 mil yar do lar yurt dý þýn da tah vil ih ra cý ger çek leþ tir di. Ban ka cý lýk sek tö rü nün net kre di kul la ný mý, 2010 yý lýn da 12.9 mil yar do lar i ken, 2011 yý lýn da mil yar do lar ol du. Di ðer sek tör ler i se, 2010 yý lýn da 4.64 mil yar do lar net kre di ö de yi ci si ko nu mun da i ken, 2011 yý lýn da 7.08 mil yar do lar net kre di kul la ný cý sý ol du. Fi nans he sap - la rý nýn son ka le mi o lan re zerv var lýk - la rýn i çin de bu lu nan res mi re zerv ler, A ra lýk a yýn da ki 5.46 mil yar do lar a za - lýþ la bir lik te top lam da 2011 yý lýn da 1.81 mil yar do lar a za lýþ gös ter di MÝL YAR DO LAR KAY NA ÐI BE LÝR SÝZ PA RA GÝ RÝ ÞÝ OL DU Ö de me ler den ge sin de 2011 yý lýn - da, net ha ta nok san ka le min de göz le - nen ar týþ dik ka ti çek ti. Söz ko nu su dö nem de net ha ta nok san 12 mil yar 461 mil yon do lar o la rak he sap lan dý. Net ha ta nok san 2010 yý lýn da i se 2 mil yar 733 mil yon do lar dü ze yin dey - di. Kay na ðý be lir siz pa ra tu ta rý bir yýl - da yak la þýk 5 kat ar týþ gös ter di mil yar do lar lýk pa ra gi ri þi ca ri a çý ðýn fi nans ma nýn da ö nem li ka lem ler den bi ri ni o luþ tur du. Net ha ta nok san A - ra lýk a yýn da i se ek si 14 mil yon do lar o la rak be lir len di. An ka ra / a a TÜR KÝ YE DE KÝ ca rî a çý ðýn ö nem li ne - den le ri a ra sýn da gös te ri len dýþ ti ca ret a çý ðý ge çen yýl AB ül ke le riy le 29 mil yar do la ra yak la þýr ken, ay ný dö nem de Ýs - lam ül ke le rin den i se yak la þýk 6 mil yar do lar dýþ ti ca ret faz la sý el de e dil di. Dýþ ti ca ret ve ri le rin den der le nen bil - gi ye gö re, Tür ki ye ge çen yýl 37 mil yar 348,8 mil yon do lar ih ra cat yap tý ðý Ýs - lâm Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) ül ke le rin - den 31 mil yar 418,1 mil yon do lar da it - ha lat yap tý. Bu dö nem de Tür ki ye, Ý ÝT ü ye si ül ke ler le dýþ ti ca re tin den 5 mil yar 930,6 mil yon do lar faz la ver di. Bu ül ke le re ya pý lan ih ra cat ge çen yýl 2010 yý lý na gö re yüz de 15 o ra nýn da art tý. Ay ný dö nem de Tür ki ye nin bu ül ke ler den ger - çek leþ tir di ði it ha la týn ar tý þý da yüz de 41,5 ol du. Tür - ki ye nin 2010 yý lýn da Ý ÝT ü ye le rin den el de et ti ði dýþ ti ca ret faz la sý i se 10 mil yar 269 mil yon do lar o la rak ger çek leþ miþ ti. Tür ki ye ge çen yýl yap tý ðý her 100 do lar lýk ih ra ca týn 27,7 do la rý ný Ý ÝT ü ye si ül ke le re ya - par ken, ay ný dö nem de Tür ki ye nin her 100 do lar lýk it ha la tý nýn 13 do la rý da bu ül ke ler den ger çek leþ ti ril - di yý lýn da Tür ki ye nin en çok ih ra cat yap tý ðý Ýs lam ül ke le ri, 8 mil yar 315,5 mil yon do lar i le I rak, 3 mil yar 713,4 mil yon do lar la Bir le þik A rap E mir lik le - ri, 3 mil yar 590,4 mil yon do lar i le Ý ran, 2 mil yar 764,4 mil yon do lar i le Su u di A ra bis tan, 2 mil yar 758,5 mil yon do lar i le Mý sýr, 2 mil yar 65,1 mil yon do lar i le A zer bay can þek lin de sý ra lan dý. Bu dö nem - de Tür ki ye en çok dýþ ti ca ret faz la sý - ný i se, 8 mil yar 228,6 mil yon do lar i le I rak tan el de et ti. EN ÖNEMLÝ EKONOMÝK HEDEF Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Prof. Dr. Ek me - led din Ýh sa noð lu da, gö re ve gel di ði 2005 yý lýn dan bu ya na a na e ko no - mik he def le rin den bi ri nin, Ý ÝT ü - ye le ri a ra sýn da ki ti ca re tin art tý rýl - ma sý ol du ðu nu be lirt ti. Bu he def doð rul tu sun da yü rü - me ye de vam et tik le ri ni an la tan Ýh sa noð lu, Ý ÝT ü ye - le ri a ra sýn da ki ti ca ret ra kam la rý nýn u laþ tý ðý nok ta la - rýn son de re ce o lum lu ol du ðu nu ve bu ko nu da ki yo ðun me sa i le ri nin de vam e de ce ði ni vur gu la dý. Bi zim gün de mi miz ö zel lik le ti ca ret, ta rým, kýr sal kal kýn ma, gý da gü ven li ði ve yok sul lu ðun a zal týl ma sý - dýr di yen Ýh sa noð lu, bu kap sam da yü rü tü len plan la - rýn da ha hýz lý uy gu la na bil me si i çin ge rek li iþ bir li ði ve bir lik te li ðin art tý rýl ma sý ný a maç la dýk la rý ný di le ge tir di yý lýn da 205 mil yar do lar o lan Ý ÝT i çi ti ca ret 2010 yý lýn da 539 mil yar do la ra u laþ tý ðý ný bil di ren Ýh sa noð - lu, Ý ÝT 10 Yýl lýk Ey lem Prog ra mý nda ko nu lan yüz de 20 Ý ÝT i çi ti ca ret he de fi ne 2015 te u la þa bi le ce ði ni söy - le di. Ýh sa noð lu, Ýs lâm ül ke le ri nin dün ya da ki top lam e ki le bi lir a ra zi nin yüz de 21 gi bi ol duk ça yük sek o ra - ný na ve ye ni le ne bi lir su kay nak la rý nýn da yüz de 14 ü - ne sa hip ol duk la rý na dik kat çek ti. An ka ra / a a Ýs lâm ül ke le riy le ti ca ret, ca rî a çý ðý da a zal tý yor Hyun dai E lan tra Co u pe Chi ca go da boy gös ter di HYUN DA Ý, E lan tra mo de li nin Co u pe ver si yo - nu nu Chi ca go O to mo bil Fu a rý nda ta nýt tý. Se - dan ka ro se ri i le yak la þýk 40 ö dül ka za nan ve sa tý þa su nul du ðu da ha ilk yýl da dün ya nýn en çok ter cih e di len i kin ci o to mo bi li o lan E lan - tra, ö zel lik le A me ri ka Pa za rý i çin ge liþ ti ri len Co u pe ver si yo nu i le fu a rýn yýl dý zý ol du. Hyun - da i nin a ký cý ta sa rým an la yý þý i le di zayn e di len 2 ka pý lý Se dan for ma týn da ki E lan tra Co u pe ö - zel lik le genç le ri he def li yor. Spor o to mo bil ta - sa rý mý ný dü þük ya kýt tü ke ti mi ve yük sek per - for mans i le bir lik te su nan E lan tra Co u pe ay ný za man da kon for ve gü ven lik do na ným la rý i le de dik kat çe ki yor. E ko no mi Ser vi si Köp rü ve o to yol lar dan O cak ta 27 mil yon li ra gel di TÜR KÝ YE DE, bu yý lýn ilk a yýn da köp rü ve o - to yol lar dan 26 mil yon 378 bin 150 a raç geç ti, bu a raç lar dan top lam 60 mil yon 113 bin 724 li ra ge lir el de e dil di. Ka ra yol la rý Ge nel Mü - dür lü ðü nün in ter net si te sin den a lý nan ve ri le - re gö re, yý lýn ilk a yýn da, köp rü ve o to yol lar - dan, 26 mil yon 378 bin 150 a raç ge çiþ yap tý. Bu a raç la rýn ge çi þin den 60 mil yon 113 bin 724 li ra ge lir el de e dil di. O cak a yýn da, Bo ða zi - çi ve Fa tih Sul tan Meh met köp rü le rin den 11 mil yon 814 bin 406 a raç ge çiþ ya par ken, bu a raç lar dan 19 mil yon 29 bin 284 li ra ge lir el - de e dil di. O to yol lar dan i se 41 mil yon 84 bin 440 a raç ge çer ken, bu a raç lar, 14 mil yon 563 bin 744 li ra ge lir bý rak tý. Ge çen yý lýn ay ný dö - ne min de, köp rü ve o to yol lar dan ge çen top - lam 26 mil yon 704 bin 295 a raç, 55 mil yon 435 bin 838 li ra ge lir bý rak mýþ tý. An ka ra / a a THY den iç hat lar da u cuz bi let kam pan ya sý TÜRK Ha va Yol la rý (THY) on li ne iç hat bi le ti a lan yol cu la rý i çin ye ni bir kam pan ya dü zen le - di. THY nin in ter net si te sin den ya pý lan du yu - ru da, 29 Þu bat a ka dar on li ne bi let a lan yol cu - la rýn, 1 Ni san dan i ti ba ren 2012 bo yun ca tüm Tür ki ye ye her þey da hil tek yön 44 TL ye u ça - bi le cek le ri be lir til di. Kam pan ya kap sa mýn da bi let le rin 29 Þu bat ta ri hi ne ka dar a lý na bi le ce ði ve u çuþ dö ne mi nin 1 Ni san A ra lýk 2012 ta rih le ri a ra sýn da ol du ðu i fa de e di len du yu ru da, 16 A ðus tos-03 Ey lül 2012 ve 19 E - kim-30 E kim 2012 ta rih le ri a ra sýn da ki u çuþ la - rýn i se kam pan ya ya da hil ol ma dý ðý kay de dil di. Du yu ru da, bi let le rin kis ha ir li - nes.com web si te sin den 44 TL ye, sa týþ o fis le - ri, se ya hat a cen te le ri ve çað rý mer ke zin den 49 TL ye sa týn a lý na bi le ce ði ve üc re te ha va a la ný ver gi le ri, hiz met be de li ve a kar ya kýt harç la rý - nýn da hil ol du ðu bil gi si yer al dý. Du yu ru da ay - rý ca, kam pan ya nýn THY iç hat di rekt u çuþ la - rýn da, sý nýr lý sa yý da kol tuk i çin ge çer li ol du ðu, bi let ler de se ya hat de ði þik li ði ve i a de nin ya pý la - ma dý ðý ha týr la týl dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya YU NA NÝS TAN, Av ru pa Ko mis yo nu, U - lus la ra ra sý Pa ra Fo nu ve Av ru pa Mer - kez Ban ka sý i le 130 mil yar E u ro kre di ve tah vil de ði þi mi (PSI) ko nu sun da mu ta ba kat sað la dý ðý an laþ ma yý, par - la men to da 199 e vet o yu i le ka bul et ti. Þim di göz ler, AB ve IMF ye çev ril di. Bir yan dan sert e ko no mik ön lem ler i çe ren an laþ ma, ö te yan dan ül ke ye fi nan sal so run la rý ný bir kez da ha düz lü ðe çý ka - ra bil me fýr sa tý ve ri yor. An cak a cý re çe - te, Pa sok, Ye ni De mok ra si ve La os par - ti le rin de de rin si ya sî ya ra la rýn a çýl ma - sý na ne den ol du. Bü yük Yu nan ga ze te - le ri, ta ri hî e vet ve ül ke ne fes al dý baþ lýk la rý ný kul lan dý. Yu nan par la men - to su, sen di ka lar ve hal kýn tep ki si ne rað men, 2015 yý lý na ka dar uy gu la ya - cak e ko no mik prog ra mý ka bul et ti. Yu - na nis tan ýn kre di an laþ ma sý ný ka bul et me si nin ar dýn dan þim di göz ler AB ye çev ril di. 15 Þu bat ta top la na cak E ur - gro up un Yu nan e ko no mi si ni des te ði ni i lan e den an laþ ma yý o nay la ma sý bek le - ni yor. Ben zer bir o nay sü re ci de Av ru pa Mer kez Ban ka sý nda ya þa na cak. An cak E u rog ro up un A ti na dan o nay ön ce si i - la ve ba zý ta ah hüt ler is te ye bi le ce ði de ko nu þu lu yor. Ö te yan dan 17 Þu bat ta i - se Yu na nis tan ýn bor cu nun 100 mil yar E u ro ka dar si lin me si ne o la nak ve re cek tah vil de ði þi mi, ban ka ve kre di tör ler le res men baþ la ya cak. 5 Mart ta bu sü reç ta mam la na cak. Bu a ra da IMF ye ye ni prog ra mýn ha ya ta ge çi ril me si ne i liþ kin çað rý ya pý la cak. 20 Mart ta i se Yu na - nis tan ýn 14,5 mil yar E u ro luk borç ge ri ö de me si ni yap ma sý ge re ki yor. Ga ze te - ler, hal kýn bir ön ce ki 110 mil yar E u - ro luk kre di an laþ ma sýn dan da ö te fe - da kar lýk lar da bu lun mak zo run da ka la - ca ðý yo ru mun da bu lun du. An cak e ko - no mi nin ge liþ me si ve kal kýn ma nýn sað la na bil me si i çin de Yu na nis tan ýn e lin de ki bu fýr sa tý i yi de ðer len dir me si ge rek ti ði nin al tý çi zil di. Bin ler ce ki þi nin ba rýþ çýl gös te ri le ri, yi ne bir kaç yüz yü - zü mas ke li, a nar þist ve yað ma cý nýn or - ta lý ðý ka rýþ týr ma sýy la bo þa git ti. O lay - lar da,150 dük kân yað ma la nýp, a te þe ve ri lir ken, 20 si ban ka, bi ri si ne ma, ba - zý la rý ne ok la sik ol mak ü ze re 45 bi na ta ma men yan dý. Za ra rýn mil yon lar ca e u ro ol du ðu be lir ti liyor. A ti na / ci han A ti na ya bir fýr sat da ha Hyundai Elantra Coupe Chicago Fuarýnda tanýtýldý. Biletlerin 29 Þubat tarihine kadar alýnmasý bekleniyor yý lýn da mil yar li ra lýk mev - du a týn il le re gö re da ðý lý mýn da, Ýs tan - bul mil yar li ra i le ilk sý ra da, Bay burt 194,1 mil yon li ra i le son sý ra - da bu lu nu yor. En faz la mev du at ar tý þý yüz de yle i ki dep re min ya þan dý - ðý Van da gö rül dü. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu (BDDK) ve ri le ri ne gö re, A ra lýk 2010 da 600 mil yar 283 mil yon 914 bin li ra o lan tüm ban ka la rýn top lam mev du - at mik ta rý, A ra lýk 2011 i ti ba rýy la yüz de lik ar týþ la 667 mil yar 687 mil yon 674 bin li ra o la rak ger çek leþ ti. Ve ri le re gö re, 81 il a ra sýn da mil yar li ra lýk tu tar i le Ýs tan bul ve mil yar li ra lýk tu tar i le An ka ra 100 mil yar li ra nýn ü ze - rin de mev du a ta sa hip 2 il o la rak dik ka ti çe ker ken, sa de ce 5 il de 10 mil yar li ra dan 50 mil yar li ra ya ka dar mev du at tu ta rý söz ko nu su ol du. Bu il ler 37.2 mil yar li ra i le Ýz mir, 16 mil yar li ra i le Bur sa, 15.6 mil yar li ra i le An tal ya, yak la þýk 11 mil yar li ra i le Ko ca e li ve 10.5 mil - yar li ra i le A da na o la rak sý ra lan dý. Bay burt, mil yon li ra i le mev - du at ta son yýl lar da ol du ðu gi bi yi ne en son da yer a lan il o lur ken, Ki lis, Ar da - han, Gü müþ ha ne ve Hak ka ri de son beþ te ki il ler a ra sýn da dik ka ti çek ti. Yýl - lýk de ði þim de en faz la mev du at ar tý þýn - da, A ra lýk 2010 da 1 mil yar 52 mil yon li ra dü ze yin de ki mev du a tý ný A ra lýk 2011 de 1 mil yar 384 mil yon li ra ya çý - ka ran Van, yüz de lik ar týþ i le ilk sý ra yý al dý. Ýs tan bul da yüz de lik ar tý þýn ol du ðu de ði þim de, en faz la mev du at ar tý þý o lan il ler a ra sýn da Ga zi - an tep, Þýr nak, Ha tay, Ya lo va, Kon ya ve Ka ra man dik ka ti çek ti. An ka ra / a a E LEK TRÝK Ü re ti ci le ri Der ne ði (E ÜD) Baþ ka ný Ön der Ka ra du man, Tür ki ye çok cid dî bir gaz kri ziy le kar þý kar þý ya - dýr. A ci len ön lem a lýn ma dý ðý tak dir de, gaz kri zi e lek trik kri zi ne dö nü þe cek tir de di. E ÜD Baþ ka ný Ka ra du man, son gün ler de do ðal gaz ar zýn dan ya þa nan dü þüþ le rin kay gý ve re cek bo yut la ra u - laþ tý ðý ný ve do ðal gaz ar zýn da ya þa nan sý kýn tý la rýn, ka çý nýl maz o la rak e lek trik ar zý ný da cid dî öl çü de et ki le di ði ni söy - le di. Ýt hal e di len do ðal ga zýn yak la þýk yüz de 53 ü nün e lek trik ü re ti min de kul la nýl dý ðý na dik ka ti çe ken Ka ra du - man, Kar þý kar þý ya bu lun du ðu muz tab lo bu þe kil de sür dü ðü tak dir de, e - lek trik ü re ti min de cid dî dü þüþ ler mey - da na ge le bi le cek, bu da e lek trik ke sin - ti le ri ni ka çý nýl maz ha le ge ti re cek tir di - ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin gün lük do ðal - gaz tü ke ti mi nin 180 mil yon met re kü - pe da yan dý ðý ný kay de den Ka ra du man, þu de ðer len dir me ler de bu lun du: Tüm kon trat lar tam ka pa si te de ça lýþ - sa bi le þu an da arz i le ta lep den ge le ne - me mek te dir. Ký sa ca sý, Tür ki ye çok cid dî bir gaz kri ziy le kar þý kar þý ya dýr. A ci len ön lem a lýn ma dý ðý tak dir de, gaz kri zi e lek trik kri zi ne dö nü þe cek tir. Her kýþ dö ne min de ya þa nan do ðal gaz kri zi nin al týn da ya tan ne de nin ya pý - sal so run lar ol du ðu nu kay de den Ka - ra du man, Hiç bir ül ke e lek trik ü re ti - min de bu ka dar çok do ðal gaz kul lan - maz ken, e lek trik ü re ti mi mi zin ne re - dey se ya rý sý ný do ðal gaz dan kar þý lý yor ol ma mýz, sür dü rü le mez bir du rum - dur þek lin de ko nuþ tu. Ankara / aa En fa kir Bay burt, en çok ar týþ Van da Tür ki ye cid dî gaz kri ziy le kar þý kar þý ya Prof. Dr. Ek me led din Ýh sa noð lu

11 Y MAKALE 11 DÝNDAR NESÝL, MÜSBET MÝLLÝYETÇÝLÝK VE SAÝD NURSÎ DÝNDARLIÐA SÝYASÎ ANLAM YÜKLENEREK TARTIÞILMASI "KÝNDARLIÐIN" ARTMASI GÝBÝ TEHLÝKELÝ BOYUTLARA YOL AÇABÝLÝR. EÐER BU MÜZAKERELERÝ MÜNAKAÞAYA DÖNÜÞTÜRMEDEN YAPABÝLÝRSEK, "DEÐER EÐÝTÝMÝ"NE MÜSBET KATKIDA BULUNABÝLÝRÝZ. PROF. DR. MEVLÜT UYANIK Hitit Üniversitesi Bir çok a lan da ye ni kriz ler le kar þý kar þý ya o lan in san lý ðý hu zu ra ka vuþ tu ra bi le cek ye ni bir me de ni yet ta sav vu ru ü ze ri ne dü þün mek ge re ki yor. Son dö nem de e ði tim ve öð re tim a la nýn da ki tek no lo jik ge liþ me ler ve din dar ne sil tar týþ ma la rý ný bir de bu ba kýþ a çý sýy la de ðer len dir mek ge re kir. Çün kü yüz yýl la ra hâ kim ol du ðu nu, a ma et ki si ni yi tir di ði ni dü þün dü ðü müz po zi ti vist-ma ter ya list bil gi ve bi lim ta sav vu ru nun din dar ne sil tar týþ ma la rýy la hâ lâ et ki le ri ni ö nem li o ran da gös ter di ði or ta ya çýk mýþ týr. Hem din dar; hem de çað daþ o lu na maz mý? di ye so ran Baþ ba kan Er do ðan, dö nem le rin de bir mil yo na ya kýn bil gi sa yar da ðý týl dý ðý ný, e ði tim ve öð re tim de bi lim ve tek no lo ji ye o lan ya tý rým la rýn or ta da ol du ðu nu be lirt ti. Öð ren ci for mat la mak di ye bir ni yet le ri nin ol ma dý ðý ný, bu nu 28 Þu bat sü re cin de na sýl ik na o da la rýy la ya pýl dý ðý na gön der me ler yap tý. Bu söy le me cid dî e leþ ti ri ler yö nel til di. Dev let Din dar Ne sil Ye tiþ ti re bi lir mi? baþ lýk lý ya zý sýn da Ýh san Da ðý, AKP nin ik ti da ra gel me si nin po zi ti vist-ke ma list zih ni ye tin te pe den in me ci mo dern leþ me te o ri le ri nin tut ma ma sý nýn so nu cu ol du ðu nu söy le ye rek, a ca ba din dar ne sil el li yýl son ra kim le ri ba þý mý za ge ti re cek di ye so rar? As lýn da bu tu tum la rýn ö zün de Ke ma liz me öy kün mek ol du ðu nu vur gu lar. (Za man, ) Ta ha Ak yol i se A na do lu in sa ný, bu dö nem de ha yat tarz la rý na mü da ha le et me yen, öz gür lük çü bir la ik li ðin ö ne mi ni gör müþ tür. Din dar lýk i le din dev le ti is te me nin fark lý þey ol du ðu nu, 2008 yý lýn da ya pý lan bir an ket ça lýþ ma sýn da din dev le ti is te yen le rin o ra ný nýn yüz de se ki ze düþ me si nin AKP za ma nýn da ol ma sý nýn bu nun en ö nem li gös ter ge si ol du ðu nu be lirt mek te dir. Mu ha fa za kâr bir hü kü me tin baþ ba ka ný o la rak din dar laþ ma nýn dev let e liy le de ðil, si vil top lum ve bi rey sel an lam da o la bi le ce ði ne dik kat et me li dir (Hür ri yet ) de mek te dir. A sýl So run Din dar lýk De ðil, Mil li yet çi lik baþ lýk lý ya zý sýn da Le vent Kö ker (Za man, ) 2 Ey lül son ra sý din kül tü rü ve zo run lu din ders le ri ne gön der me ler ya pa rak di nin mil li yet çi li ðe mah kûm e dil di ði ni söy ler. Cum hu ri yet la ik li ði nin ku rum sal ya pý sý ve pra ti ði a ra sýn da ki çar pýk i liþ ki ye, Er me ni bü yük fe lâ ke ti ne, nü fus mü ba de le si ne vel ha sýl her þe ye gön der me ya pý yor. E ðer e ði tim de ço ðul cu ve e leþ ti rel bir zih ni ye tin hâ kim ol ma sý ný sað la mak is ti yor sak, di ni a raç sal laþ tý ran mil li yet çi lik le ri tas fi ye et mek ge re kir di yor. Pe ki, mil le(t) ve mil li yet çi lik kav ra mý ný hiç bir a na li ze ta bii tut ma dan böy le bir ge nel le me yap ma nýn tu tar lý lý ðý var mý? Dü þün ce ta ri hin de Mu al lim-i Sa ni di ye ni te len di ri len Fa ra bi den i ti ba ren bu ge le nek te, Mil le(t) te ri mi, si ya set fel se fe si nin en öz gün un su ru dur. Din/mil le öz deþ leþ me si pra tik fel se fe/si ya set, si ya set ve hu kuk i liþ ki si ni, si ya se tin bir i lim o la rak ko nu la rý ný, ka nun ko yu cu nun ö zel lik le ri ni ve ka nun koy ma nýn u sul le ri ni ve vah yi bil gi nin bu ra da ki ye ri ni a na liz e der. Bu du rum da, ge nel le me le re gi de rek ço ðul cu ve öz gür lük çü bir ya pý el de e de yim der ken, he def kit le si, mu ha fa za kâr, di nî ve mil lî de ðer le ri ön ce le yen in san la rýn ço ðun luk ta ol du ðu bir ga ze te de, mil le(t) te ri mi nin böy le tah ri fi nin tu tar lý ðý ne dir? Çün kü Be di uz za man Sa id Nur sî nin ver di ði mü ca de le yi, o nun di nî ve me ta fi zik de ðer ler den a rýn dý rýl mýþ se kü ler, mad de ci-po zi ti vist bil gi, bi lim ta sav vu ru ve bun lar ü ze ri ne ku ru lu me de ni yet an la yý þý na yö nelt ti ði e leþ ti ri le ri bi len ler, un su ri yet ve men fi mil li yet çi li ði na sýl bes le di ði ni, so ru nun Müs bet mil li yet fik ri ni iç sel leþ ti re me mek ten kay nak lan dý ðý ný bi lir ler. MÜSBET MÝLLÝYETÇÝLÝK VE DÝNDARLIK Sa id Nur sî, bi rey sel hýrs, he va ve he ves le ri kö rük le yen, ýrk çý lýk (un su ri yet) ve men fî mil li yet çi lik le kit le kat li am la rý na yol a çan, Av ru pa nýn o dö nem de ki me de ni ye ti ne Mim siz me de ni yet der. Se fih ve a þa ðý ni te lik le re sa hip tir, çün kü fa zi let ve hü da üs tü ne te sis e dil me miþ tir. Men fa at, he ves ve he vâ, güç, kuv vet, re ka bet, ça týþ ma ve çar pýþ ma, ta hak küm ü ze ri ne ku rul du ðun dan ol sa ge rek, se bep ol du ðu kö tü lük ler, or ta ya çý kar dý ðý i yi lik le re bas kýn gel miþ tir. Bu ne den den do la yý Ye ni Sa id dö ne min de mev cut me de ni yet ve o nun ge ti ri le rin den u zak bir ha ya tý ter cih et mek le kal ma mýþ, o nun en tah rip kâr men fî ö zel li ði o lan un su ri yet/ýr çý lýk ve men fî mil li yet çi li ðe sü rek li dik kat çe ke rek As ya/do ðu top lum la rý na ta þýn ma sýn da ki teh li ke le ri en gel le me ye ça lýþ mýþ týr. Top lum sal iþ bir li ðin de ýrk çý lýk ve men fi mil li yet çi lik ye ri ne râ bý ta-i di nî ve sý ný fî ve va ta nî yi ka bul e der. Nur sî, Müs pet mil li yet/çi lik kav ra mý ný ay rýn tý la rýy la þöy le a çýk lar: Ha kî ki un su ri ye te de ðil, bel ki dil, din, va tan mü nâ se bâ tý na ba ký la cak. E ðer ü çü bir i se, zâ ten kuv vet li bir mil let; e ðer bi ri nok san o lur sa, tek rar mil li yet da i re si ne da hil dir. Bu üç hu sus, bi rey sel hýrs ve he ves le rin tat mi ni i çin had di aþ ma la ra, te ca vüz le re en gel o lup, in sa ný ka mil li ðe teþ vik e der. Bu nun i çin Hak ve ha ki kat i çin it ti fak kur mak ge re ki yor, er dem li ha yat i çin da ya nýþ ma ve kar deþ lik hu ku ku nun ku rul ma sý ge re kir. An cak bu sa ye de, ya ni di ðer in san lar la yar dým laþ ma mak sa dýy la- bir a ra ya gel me le ri, da ya nýþ ma ve pay laþ ma yý ger çek leþ tir mek le ta bi a týn da ki mü kem me li ye te u la þa bi lir. Bu an lam da her fer din ü ze ri ne dü þe ni yap tý ðý top lum lar kâ mil/er dem li dir ler. Çün kü bu ra da in san lar sa a de te/mut lu lu ða u laþ mak ve hayr/i yi lik i çin yar dým la þýr lar. Bu ra da ki te mel kri ter, sa a det/mut lu lu ðun salt i yi lik/hayr i le el de e di le ce ði dir. Nur sî ye gö re, Müs bet mil li yet, top lum sal ha ya týn zo run lu bir ih ti ya cý o lup, da ya nýþ ma ve yar dým laþ ma yý sað lar. Bun dan or ta ya çý ka cak güç ve kuv vet, Ýs lâm kar deþ li ði ni, bir li ði ni te min ve hiz met e der. Bu va ta nýn ço cuk la rý, Ab ba si ler dö ne min den bu ya na bin se ne ye ya kýn Kur ân ýn bay rak tar lý ðý ný yap mýþ týr. Ý nan ma yan la ra kar þý iz zet ve o nur, mü min le re kar þý al çak gö nül lü, mer ha met li o lan ve Al lah yo lun da ci hat e den top lu luk (Ma i de Sû re si: 54.) a ye ti ne gö re dav ran mýþ týr. ÝLLÜSTRASYON: MEHMET KAVUKÇU Sa id Nur sî, bu nok ta da, gü nü müz a na ya sa ve kim lik tar týþ ma la rý na ol duk ça ö nem li kat ký sað la ya cak bir tes pit te bu lu nur. Türk mil le ti, Müs lü man top lum lar i çin de en çok ve en et ki li o lan dýr. Dün ya nýn her ta ra fýn da o lan Türk ler i se, Müs lü man dýr. Sâ ir un sur lar gi bi Müs lim ve gayr-i Müs lim o la rak i ki kýs ma ay rýl ma mýþ lar dýr. Ne re de Türk tâ i fe si var sa, Müs lü man dýr. Müs lü man lýk tan çý kan ve ya Müs lü man ol ma yan Türk ler, Türk lük ten da hi çýk mýþ lar dýr Ma car lar gi bi. Bu ne den le þu ö nem li u ya rý da bu lu nur: Ey Türk kar deþ! Bil has sa sen dik kat et! Se nin mil li ye tin Ýs lâ mi yet le hem hal ol muþ, bü tün leþ miþ tir. Kim li ði ni Ýs la mi yet ten a yý ra maz sýn, e ðer a yýr ma ya ça lý þýr san mah vo lur sun. (Mek tû bât, ) Bu bað lam da Nur sî, un su ri yet pe þin de ko þan, ya ni et nik ay rým cý lýk ya pan Kürt le re de þöy le ses le nir: Ýs lâm kar deþ li ði i çin de ba na du a la rýy la yar dým e den Kürd le ri de ýrk çý lýk ve men fî mil li yet çi lik dü þün ce si ne fe dâ et me ye ça lý þan lar, Kürt is mi ni ta þý yan sý nýr lý sa yý da bir kaç din siz ve ya mez hep siz dir, on lar dan u zak dur mak ge re kir. Ay ný þe kil de, Kürt çü lü ðü bes le yen Türk çü lük ten de u zak dur mak ge re kir. Çün kü Türk çü lük per de si al tý na gi ren ler, ger çek te Türk düþ ma ný dýr. Mül hit le re kar þý hiç bir ci het le dost lu ðu muz yok! Çün kü il hâ da gi ren ve Tür kün ha kî ki bü tün me fâ hir-i mil li ye si ni ta þý yan Ýs lâ mi yet mil li ye sin den çýk mak is te yen a dam la rý Türk bil mi yo ruz. Türk per de si al tý na gir miþ frenk te lâk kî e di yo ruz! Çün kü, yüz bin de fa Türk çü yüz de yip dâ vâ et se ler, ehl-i ha kî ka ti kan dý ra maz lar. Nur sî, Ýs lâm mil le tiy le e be di ve ha ki ki bir kar deþ lik ku ran ve Türk de ni len bu va tan ehl-i i ma nýy la çok ya kýn dan a la ka dar ol du ðu nu, Kur ân bay ra ðý ný dün ya nýn her ta ra fýn da ta þý yan ve ci had e den bu va tan ev lat la rý nýn as la ve as la Ýs lâm i le if ti ha rý u nut ma ma sý ge rek ti ði ni her da im vur gu lar. Irk çý lar, top lu mun mu sî bet ze de ve has ta lar tâ i fe si dir, on lar dan u zak dur mak ge re kir. Sa lih ve tak vâ sa hi bi o lan lar la bir lik te ha re ket et mek ge re kir. (Mek tû bat, ) Bu nu sað la mak de mek, din ve mil li ye ti öz deþ kýl mak de mek tir. Çün kü a ra la rýn da ki za hi ri fark, i ti ba ri ve a ri zi dir. Hat ta din, mil li ye tin ha ya tý ve ru hu dur. Ge nel hu kuk a çý sýn dan din sev gi si, bað lý lý ðý ve din le o nur duy mak (ha mi yet-i di ni ye) e sas ol ma lý. Mil let sev gi si ve gu ru ru, din sev gi si ne hiz met et me li, o nun ko ru yu cu su ve kuv ve ti ol ma lý dýr. (Hut be-i Sâ mi ye, 69) Bu hu sus ol duk ça ö nem li dir, zi ra gü nü müz de a ra mý za ö nem li bir tef ri ka o la rak su nu lan et nik ay rým cý lý ða düþ me me nin yo lu an cak böy le o la bi lir. Kö ker in il gi li ya zý da Türk lük ve Müs lü man lýk a ra sýn da ki i liþ ki nin kur gu la ma sý na yö ne lik e leþ ti ri de bu lu nur ken Er me ni Bü yük Fe lâ ke ti di ye gön der me yap tý ðý so run hak kýn da Sa id Nur sî ne dü þü nü yor a ca ba? Men fi mil li yet çi lik i le il gi li ben zer bir du rum Er me ni ler i le e þit mi o la ca ðýz, on lar biz le re þöy le kö tü lük yap tý lar? þek lin de yö nel ti len bir so ru da or ta ya çý kar. Bu na On la rýn hu kuk la rý ný ko ru ya ma dýk, di ni mi zin ge re ði a da le ti te min e de me dik, son ra da is te dik, a ma gü cü müz kal ma dý, ken di mi zi dev ay na sýn da gör me me miz ge re kir di ye ce vap ve rir. Düþ man lý ðýn se be bi o lan bas ký lar kal kýn ca, dost luk ve ba rýþ e li mil li yet le rin iz ze ti ko ru na rak u za týl ma lý, bu mil le tin sa a det ve se lâ me ti bu it ti fak la müm kün o la cak týr. Di ye de vam e der. Hem de bi zim düþ ma ný mýz ve bi zi mah ve den, ce hâ let a ða, oð lu za ru ret e fen di ve to ru nu hu su met bey dir. Ehl-i ki ta ba la yýk ol duk la rý þek liy le dav ran ma mýz ge re kir. On la ra ren ci de e de ci söz ler le e zi yet et me miz ge re kir, çün kü e zi yet et mek di ni miz ce ya sak lan mýþ týr. (Mü na za rat, 67-69, 71) MÜSBET, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE LÝBERAL BÝR MÝLLÝYETÇÝ SÖYLEM Ço ðul cu ve öz gür lük çü ya pý ya ge nel le me ve tek yön lü o ku ma lar la na sýl u la þý la cak an la ya ma dým? Nor ma tif si ya sî bir dok trin o la rak mil li yet çi lik i le ki þi nin ken di ni be lir li bir ko lek tif var lý ða a it his set me si an la mýn da ki u lu sal kim li ðin i ki fark lý ol gu ol du ðu nun bi lin ci ne var dý ðý mýz za man müs bet, öz gür lük çü ve li be ral bir mil let/çi lik söy le mi o luþ tu ru la maz mý? O la bi lir, e ðer bu nu ba þa ra bi lir sek, o to ri ter ve to ta li ter u lu sal cý ðýn ter si ne i ki nok ta da öz gür leþ ti ri ci tu tu ma sa hip o lu na bi lir: Mil le tin ken di ken di ni yö net me si i de a li ýs rar la vur gu la nýr; a ma bu nu li be ral bir þe kil de; ya ni hü kü me tin hem a na ya sal; hem de tem si li ol ma sý ný sa vu na rak ya par. Ý kin ci o la rak bu söy lem, her tür lü gayr-i hu ku ki iç/u lu sal; hem de u lus lar a ra sý bas ký ve hâ ki mi ye te kar þý bir bi linç li lik du ru mu o luþ tur ma ya kat ký sað lar. Ý çin de bu lun du ðu muz coð raf ya nýn son du ru mu nu da dü þü nün ce, dý þa rý ya kar þý di renç li ol ma nýn yo lu nun i çe ri de bü tün lük ve ya pý cý lý ðý sa vu nan Müs bet mil li yet/çi bir öð re ti ye sa hip ol ma nýn ö ne mi de a çýk týr. Bu an lam da, mil li yet çi li ði, u lus la rý bir bi rin den a yý ran bir güç o la rak gör mez, u lus la rýn fark lý ol ma sý nýn dýþ la yý cý lý ðý (un su ri ye ti/ýrk çý lý ðý) ge tir me ye ce ði ni vur gu lar. Do la yý sýy la Müs bet, Li be ral ve Öz gür lük çü Mil li yet söy le mi, fark lý din, dil ve ýrk la rý ay rýþ tý rý cý bir un sur o la rak de ðil de, u lu sal self-de ter mi nas yo nun ba rýþ çý ve is tik rar lý bir u lus la ra ra sý dü ze nin e sa sý o la rak gör mek þek lin de te za hür e der. So nuç: Din dar Ne sil tar týþ ma la rýn da ol du ðu gi bi, e ði tim ko - nu la rý ný tar tý þýr ken, Nev zat Tar han ýn vur gu la dý ðý ü ze re, al gý la rý ol gu sa nan a lýn gan ve ve him li ba kýþ a çý la rý na dik kat et mek re a - li te yi gö re me me ve çar pýt ma tu tu mun dan ka çýn mak ge re ki yor. Çün kü din dar lý ða si ya sî an lam yük le ne rek tar tý þýl ma sý kin dar lý - ðýn art ma sý gi bi teh li ke li bo yut la ra yol a ça bi lir. E ðer bu mü za - ke re le ri mü na ka þa ya dö nüþ tür me den ya pa bi lir sek, de ðer e ði - ti mi ne müs pet kat ký da bu lu na bi li riz. E ði tim, bi re yin dav ra ný - þýn da o lum lu dav ra nýþ lar mey da na ge tir me di ye ta ným lan dý ðý - na gö re, ka rak ter e ði ti mi a maç lý kav ram e ði ti min de in sa nî de - ðer le rin kav ram sal o la rak ço cuk la ra öð re til me sin de hem a i le ye hem de dev le te dü þen gö rev ler var. ( - ber7.com/ha ber/ /ka ran li gin-7-at li si-ve-din dar-ne - sil-tar tis ma la ri.php, ki yat ri.com/psi ki yat ri-ha - ber le ri/din dar-ne sil-tar tis ma la ri na-psi ko lo jik-ba kis/29395/ ) E - ðer e ði tim ve öð re tim le bi re yin dav ra ný þýn da o lum lu de ðiþ me ler mey da na ge tir me de mâne vî de ðer le ri miz ras yo nel, e leþ ti rel ve tu tar lý bir þe kil de ve ril mez se, ya ni dev let ken di ü ze ri ne dü þe ni yap maz sa, iþ te o za man din e ði ti mi ve öð re ti mi il le gal yol lar la ya pý la cak, bu da din(i)dar lý ðý ve grup lar, ce ma at ler, top lu mun di ðer ke sim le ri a ra sýn da kin dar lý ðý bes le ye cek tir.

12 12 AÝLE - SAÐLIK Yanlýþ ilâç kullanýmý saðlýðý bozabilir ÜL KE MÝZ DE sýk ça ya þa nan ar ka daþ ya da kom þu tav si ye siy le i lâç al mak sað lý ðý da ha çok bo zu yor. Her yýl 2 mil yon dan faz la ki þi nin yan lýþ i lâç kul la ný mý na bað lý i lâç la rýn ters ir re ak si yon la rý so nu cu çe þit li za rar lar gör dü ðü ya pý lan a raþ týr ma lar la or ta ya ko nul du. U ni ver sal Ak sa ray Has ta ne si Da hi li ye Uz man Dok to ru Ha lil Tu ran Ka ya ko nuy la il gi li yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da; Has ta lýk la rýn te da vi sin de kul la ný lan i lâç lar bü yük o ran da sen te tik ya pý da kim ya sal mad de ler dir. Ý lâç la rýn has ta lýk la rý te da vi et me si sý ra sýn da bu i lâç la ra a it yan et ki ler gö rü le bi lir. Ý lâ cý kul la nan ki þi nin mev cut di ðer has ta lýk la rý kö tü le þe bi lir ve ya kul lan dý ðý baþ ka i lâç lar la et ki le þi me gi re rek has ta ya fay da dan çok za rar ve re bi lir de di. Dr. Ka ya, bir i laâcýn pi ya sa çýk ma dan ön ce ya pý lan test le rin den el de e di len bil gi ler le pros pek tü sü o luþ tu ru lur. Bu pros pek tüs ler de i lâç i le il gi li u ya rý lar dik ka te a lýn ma dan ve he ki min ka na a ti ol ma dan i lâç kul lan mak cid dî sað lýk so run la rý na yol a ça bi lir. Bu ne den le son za man lar da Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan da sýk ça be lir til di ði ü ze re i lâç la rýn bir he kim ta ra fýn dan doð ru teþ his i le doð ru mik tar da, doð ru za man a ra lý ðýn da ve doð ru sü re de kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. HER YIL 2 MÝLYONDAN FAZLA KÝÞÝNÝN YANLIÞ ÝLÂÇ KULLANIMINA BAÐLI ÝLÂÇLARIN TERS ÝRREAKSÝYONLARI SONUCU ÇEÞÝTLÝ ZARARLAR GÖRDÜÐÜ YAPILAN ARAÞTIR- MALARLA ORTAYA KONULDU. HER YIL 2 MÝLYONDAN FAZLA KÝÞÝ YANLIÞ ÝLÂÇ KULLANIYOR MEV CUT ra hat sýz lý ða uy gun ol ma yan bir i la cýn kul la nýl ma sý has ta - lý ðýn i yi leþ me me si ne hat ta da ha i ler le me si ne se bep ol du ðu nu söy - le yen Dok tor Ka ya söz le ri ne þöy le de vam et ti. Gri bal en fek si yon sa ný la rak ar ka daþ la rý ta ra fýn dan grip i lâç la rý al ma sý söy le nen has - ta da za tür re baþ la mýþ o la bi lir. Mi de si að rý yor di ye ve ri len ba zý mi de i laç la rý alt ta ya satn da ha kö tü bir has ta lý ðýn ta ný sý ný ge cik ti re bi lir. Ý - lâç kul la nýl ma sý ge rek me yen ba zý has ta lýk lar da i lâç la rýn kul la nýl - ma sý mev cut has ta lý ðý kö tü leþ ti re bi lir. Ör ne ðin He pa tit has ta lýk la - rýn baþ lan gý cýn da ki ba zý þi kâ yet ler has ta lar ve ya kýn la rý ta ra fýn dan so ðuk al gýn lý ðý sa ný la bi lir. Bu du rum lar da ya kýn la rý ta ra fýn dan að rý ke si ci ve ri len has ta nýn ka ra ci ðer ha ra bi ye ti ar tar ken ge ri dö nü þü ol ma yan bir nok ta ya bi le va ra bi lir. Ö zel lik le vi ta min le rin tav si ye ü ze ri ne kul la ný mý nýn ol duk ça yay gýn ol du ðu nu vur gu la yan Ka ya, vü cu dun ih ti yaç duy du ðu vi ta mi nin ö ne ri len doz da ve pe ri yod da kul la nýl ma dý ðýn da hiç bir i þe ya ra ma dý ðý ný be lir te rek, bu tür ek tab - let ler ki þi de do ðuþ tan ek sik bir me ka niz ma var sa ve ril me li dir. Ge - rek siz vi ta min kul la ný mý ba zý in san lar da risk o luþ tu ra bi lir. A lý na cak her ek tab let ve i lâç mut la ka dok tor gö ze ti min de ö ne ri len doz ve pe ri yod da a lýn ma lý dýr þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Depresyon boþanma nedeni UZ MAN LAR, dep res yo nun çift le ri ev li lik le ri ü ze ri ne dü þün me ye zor la ya bi le ce ði ne dik kat çek ti. Bir lik te ka rar ve ri le rek gü zel ha yal ler le baþ la yan ev li lik sü re ci nin za man i çin de ça týþ ma la rýn ol du ðu bir or ta ma dö nüþ me si eþ le ri ev li lik le ri ü ze ri ne dü þün me ye zor la ya bi li yor. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ - ÝK) ve ri le ri ne gö re son yýl lar da bo þan ma o ran la rý hýz la ar tý yor. Bu o ra nýn yük sek li ði nin en di þe ve ri ci ol du ðu nu be lir ten Psi ko log E da Gök du man, Ça týþ ma la rýn baþ lan gý cý ba zen a i le nin ya þa dý ðý mad dî so run la rýn ol du ðu bir dö ne me, ba zen bir ha mi le lik sü re ci ne, be bek ve ya bir ya ký nýn kay bý na, ba zen de eþ ler den bi ri nin ar tan iþ tem po su na bað lý o la bi li yor. Bu sü reç ler ev li lik i çin risk li dö nem ler dir. Eþ ler den bi ri nin bu dö nem ler de ya þa dý ðý o lum suz duy gu lar di ðer e þe yan sý ya bi lir. Ya þa nan duy gu sal de ði þim le re bað lý o la rak eþ ler den bi ri nin ve ya her i ki si nin bu duy gu lar ko nu sun da dik kat li ha re ket et me si ge re kir de di. Gök du man, Sýk lýk la kar þý - laþ tý ðý mýz, eþ le rin bu sü reç ler de bir bi rin de ki duy gu sal de ði þim le ri fark e de me me le ri dir. Di ðer e þin zor bir dö nem de ol du ðu nu gö re me den bek len ti i çi ne gir mek o ki þi yi faz la sýy la yo ra bi lir ve za man la o ki þi yi de o lum suz duy gu la ra sü rük le ye bi lir. Eþ ler den bi ri nin ya þa dý ðý yo ðun o lum suz duy gu lar ba zen bi ze bir dep res yo nu i þa ret e de bi li yor. Eþ ler bu du ru mun ta bii ki far kýn da o la mý yor. So ru nu, bir dep res yon sü re ci o la rak de ðil, e þi nin ken di si i le es ki si gi bi il gi len me me si o la rak yo rum lu yor. Dep res yon da o lan eþ de e þi nin ken di si ni an la ma dý ðý ný, o nu ar týk yor du ðu nu, on dan çok þey bek le di ði ni, bu na e ner ji si nin ol ma dý ðý ný ve ar týk bu ev li li ðe de vam et mek is te me di ði ni i fa de e de bi li yor. Ýþ te bo þan ma ya gi den bir ev li lik böy le baþ lý yor. Se be bi ki þi le rin an la þa ma ma sý, bir bi ri ni sev me me si ve ya ev le nir ken yan lýþ bir ka rar ver me si de ðil, e þi nin i çin de bu lun du ðu zor lu dö ne mi gö re me me si di ye ko nuþ tu. Her gün 15 dakika güneþe çýkýn GÜ NEÞ ý þýn la rýn da bu lu nan D vi ta mi nin ye ter li a lýn ma dý ðýn da cid dî sað lýk so run la rý na yol a ça bi le ce ði, hat ta D vi ta mi ni ek sik li ði nin kan se re ya ka lan ma ris ki ni ar tý ra bi le ce ði be lir til di. Uz man la ra gö re, her sað lýk lý ki þi nin, gün i çe ri sin de 15 da ki ka gü neþ ý þýn la rýn dan doð ru dan ya rar lan ma sý ge re ki yor. Ma lat ya Ý nö nü Ü ni ver si te si En dok ri no lo ji A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Ýb ra him Þa hin, D vi ta mi ni nin ek sik li ði nin ha ya týn her a la nýn da her has ta lýk la i liþ ki si ol du ðu nu di le be lirt ti. Sa na yi leþ tik çe, in san la rýn bi na lar i çin de ya þa ma ya baþ la ma sýy la da ha az gü ne þe ma ruz ka lýn dý ðý i çin D vi ta mi ni ek sik li ði nin da ha da yay gýn laþ tý ðý ný i fa de e den Þa hin, A me ri ka da D vi ta mi ni nin yi ye - cek le re ka tý la rak tak vi ye e dil di ði ni di le ge tir di. Ö zel lik le Or ta Do ðu ve As ya ül ke le rin de D vi ta mi ni ek sik li ði nin yay gýn o la rak göz len di ði nin al tý ný çi zen Þa hin, D vi ta mi ni nin ek sik li ðiy le ký rýk risk le ri nin ar tý ðý ný an lat tý. Ke mik yo ðun lu ðu nun 30 lu yaþ lar dan son ra ka dýn lar da er kek le re o ran la da ha hýz lý bir þe kil de a zal dý ðý ný kay de den Þa hin, ke mik le rin tak vi ye si i çin D vi ta mi ni a lýn ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ko lon, me me, pros tat gi bi kan ser le rin o luþ ma sýn da D vi ta mi ni ek sik li ði nin ö nem li bir rol oy na dý ðý ný vur gu la yan Þa hin, gün lük 5-10 da ki ka kol lar, ba cak lar ve yüz ler a çýk o la cak þe kil de gü neþ ý þý ðýn dan ya rar la nýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, ö zel lik le kýþ ay la rýn da D vi ta mi ni tak vi ye si a lýn ma sý ný ö ner di. Ma lat ya / ci han Miniklere kitap böyle sevdiriliyor Baðcýlar Belediyesi Kültür Merkezi Kütüphanesi nde farklý bir proje baþlatýldý. Kütüphane görevlileri, haftanýn belli günlerinde ilçede eðitim veren anaokulu öðrencilerine kütüphanede masal okuma saatleri düzenliyor. Kitap ve kütüphaneye ilginin artýrýlmasýnýn hedeflendiði çalýþmada, kitap okunurken, miniklere kitabýn resimleri izlettiriliyor. Etkinliðin ardýndan ise soru cevap bölümü düzenleniyor ve masalýn daha iyi anlaþýlmasý saðlanýyor. Program kapsamýnda, etkinliðe katýlan anaokulu öðrencilerine çocuk dergileri ve kitaplarý hediye ediliyor. Daha eðitimli bir gelecek hedeflediklerini ifade eden Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, Belediye olarak, bunun için çalýþýyoruz ve önemli eðitim yatýrýmlarý yapýyoruz. Masal Okuma Saati etkinliðimiz de eðitime vermiþ olduðumuz önemin sadece küçük bir bölümünü oluþturuyor dedi. Ýstanbul / Yeni Asya Ba tý Pa si fik te cüz zam u ya rý sý DÜNYA Sað lýk Ör gü tü (DSÖ), cüz - zam la mü ca de le nin, has ta lý ðýn bi ti ril - me si he de fi nin çok u za ðýn da ol du ðu - nu bil dir di. DSÖ, 1991 yý lýn da has ta lý - ðýn ber ta raf e dil di ði i lan e di len Ba tý Pa si fik te yýl da 5 bin ye ni va ka ra por e dil di ði ni be lirt ti. DSÖ nün Ba tý Pa si - fik böl ge si mü dü rü Shin Yo ung-so o, böl ge de ki 37 ül ke den 3 ü o - lan Mars hall A da la rý, Mik - ro nez ya ve Ki ri ba ti nin has ta lý ðýn in san lar da gö rül me o ra ný ný 10 bin de bi rin al tý na dü - þür me he de fi ni ye ri - ne ge ti re me di ði ni i - fa de et ti. Ma ni la / a a Mide gribi virüsüne dikkat SON zamanlarda farklý bir grip türüyle karþý karþýyayýz. Mide ve baðýrsaklarda görülen nörovirüsün sebep olduðu mide gribi Okullarda, iþyerlerinde ve kalabalýk ortamlarda hýzlý bir þekilde bulaþtýðý için salgýna sebep oluyor. Universal Kadýköy Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Zeki Mennan, Her grip türünde olduðu gibi hijyen çok önemlidir ve bunun için eller sýk sýk yýkanmalý, özellikle tuvalet sonrasý, yemekten önce ve sonra mutlaka yýkanmasý gerekir. dedi. Solunum yollarýný tutan virüslerin oluþturduðu gribal enfeksiyon dýþýnda, sindirim sistemine de yerleþip mide gribine yol açabilen virüsler vardýr diyen Dr. Mennan, mide gribine yol açan virüsün adý nörovirüstür. Bu virüs de enfeksiyon, mide ve baðýrsaklarý etkileyerek mide gribi adý verilen hastalýða yol açýyor. Hastalýk durumu genel vücut aðrýlarý, baþ aðrýsý, bulantý, istifra, kramp þeklinde karýn aðrýlarý ve ishal ile seyrediyor þeklinde konuþtu. Dr. Mennan, Kiþiler virüs bulaþmýþ yiyecek ve içecekleri tüketerek ve virüs bulaþmýþ eþyalara dokunup, ellerini aðýzlarýna sürerek enfeksiyon kapabileceklerini söyledi. Dr. Mennan, hastalýðý geçiren kiþinin mümkünse özel eþyalarýný ayrý tutmasý ve hastanýn temas ettiði yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Hastalýk kimi zaman aðýr geçirilmekte, hastane yatýþlý tedaviyi gerektirmektedir. Okullarda ve iþyerlerinde bu konuda eðitim verilmeli, kiþiler hijyen konusunda ilgilendirilmelidir. Söz konusu okullar ve küçük çocuklar olunca hijyen konusunda çocuklarý sürekli uyarmak ellerini sýk sýk yýkamalarýný saðlamak ve hasta olduklarýný hissettiklerinde hekime danýþmalarý konusunda anne-babalarý uyarmak gerekiyor diye konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya Her baþ dönmesi boyun kireçlenmesi kaynaklý deðildir BAÞ dön me si et ra fýn ha re ke ti his si ve ya ba þýn i çe ri sin de sal lan tý dýr. Dýþ dün ya nýn; ki þi nin çev re sin de ya da ki þi nin u zay da dö nü yor ol ma sý duy gu su dur. Ba zen ta ným la na maz çok de ði þik bir his, ser sem lik, yü rür ken ha va da yü rür gi bi his set me, kon san tras yon zor lu ðu þek lin de o la bi le ce ði gi bi, çok þid det li bu lan tý-kus ma, a teþ bas ma sý, so ðuk ter le me, ö ðür me ö lüm kor ku su, çev re nin uç ma sý his si a ra sýn da be lir ti ve re bi lir. U ni ver sal E ge Sað lýk Has ta ne si Nö ro lo ji Uz ma ný Doç. Dr. Sul tan Tar la cý, ver ti go nun en sýk ne de ni nin (%99 ) iç ku lak den ge sis te min de ki bo zuk luk ol du ðu nu an cak ço ðu za man yan lýþ se bep le re bað lan dý ðý ný be lirt ti. Dr. Sul tan Bey Ver ti go, baþ dön me si; en çok yan lýþ ta ný ko nu lan ve yan lýþ has ta lýk la ra ne de - ni at fe di len bir ra hat sýz lýk týr. Sýk ya pý lan ha ta baþ dön me si nin bo yun da mar dar lý ðý ve ya bo yun da ki ki reç len me den kay nak lan dý ðý dýr. Ki þi ler ba þý ný ha re ket et tir di ði i çin baþ dön me si ar tar ve has ta lar se be bi ni bo yun da ki so ru na at fe der ler. An cak, baþ ha re ket le riy le e sas ba þý dön dü ren ku lak ta ki te ra zi/ den ge sis te mi nin ha re ket et me si ve bo zuk ta raf ne de niy le or ta ya çý kan baþ dön me si his si ol du ðu nu a çýk la dý. Dr. Tar la cý söz le ri ne söy le de vam et ti; ge nel de has ta lar ku lak bu run bo ðaz mu a ye ne le ri de o lur lar. Has ta la rýn ku lak mu a ye ne le ri ge nel de nor mal ol du ðun dan baþ dön me le ri nin ku lak kay nak lý ol du ðu na pek ik na ol maz lar. Oy sa ku lak ta i ki si nir var dýr: i þit me ve den ge si ni ri. Ý þit me si ni ri i çin test ler ol ma sý na kar þýn, den ge si ni ri i çin ö zel bir test yok ka bul e di le bi lir. Ýs tan bul / Ye ni As ya

13 Y MAKALE 13 BE DÝ ÜZ ZA MAN VE FUT BOL çin has sas ko nu la ra do kun ma mak tav rýn - PROF. DR. MUSTAFA NUTKU da o lun ca, fut bol has ta la rý nýn tü mü nü has ta ne le rin psi ki yat ri kli nik le ri ne ya tý rýp o ra da te da vi et mek de müm kün ol ma dý ðý - na gö re, bu mev zu a çö züm ki min ta ra fýn - Her Müslümanýn kendi içi dan ve na sýl ü re ti le cek ve uy gu la na bi le - muhasebesi ve murakabesi ile cek tir? Te le viz yon la rýn, ga ze te le rin baþ ha ber le ri - Benim futbol karþýsýndaki tavrým acaba ne olmalýdýr? diye düþünüp, bu sorusuna cevap aramasý icabetmez mi? Bir fut bol hen gâ me si dir (gü rül tü sü - dür, þa ma ta sý dýr) al mýþ ba þý ný gi di - yor! Dün ya da ki ni bir ya na bý ra ka - lým; yet miþ beþ mil yon nü fus lu ül ke miz de mil yon lar ca ki þi, bu hen gâ me nin se lin de sü rük le ni yor! Ken di si nin en mü him me - se le si nin ne ol du ðu in san la rý mý za so rul sa, bü yük bir ço ðun lu ðu nun en mü him me se - le si nin ger çek te ne ol du ðun dan ha ber siz; on la rýn da ço ðu nun fut bol la il gi li þey ler - den ba his le ö mür le ri ni tü ket miþ ol duk la rý ha ki kat gö züy le ba kýl dý ðýn da deh þet ve ib - ret ve ri ci bir tab lo o la rak or ta ya çý kar ve bu mev zu ü ze rin de cid di yet le dü þün me - miz ge rek ti ði ni bi ze ih tar e der. Bu mev zu da ken di si ne bü yük me su li yet dü þen ül ke miz de ki med ya, ma a le sef çok o ku yu cu.. çok din le yi ci.. çok sey re di ci.. he sa býy la ha re ket e de rek, çok mad dî men fa at.. pe þin de ol du ðun dan, ü ze ri ne dü þe ni yap mak bir ya na, bu ma ne vî has ta - lý ðý a la bil di ði ne kö rük le mek te dir! Si ya set - çi ler, de mok ra tik re jim ler de çok oy pe þin - de, dik ta tör ler hal ký u yu ta rak dik ta tör lük - le ri ni sür dü re bi le cek le ri va sý ta a ra yý þýn da, bu mev zu da ken di le ri ne mü him va zi fe dü þen di nî ir þad gö rev li le ri de ne me lâ - zým cý lýk la mev cut sta tü le ri ni ko ru mak i - Ge çen yýl gün de me ge len u zun sü re tar tý þý lan ve ö nü müz de ki öð re tim yý - lýn da kal dý rý la cak o lan Mil lî Gü ven - lik Ders le ri 18. Mil lî E ði tim Þû râ sýn da ye ni - den tar tý þýl dý. Ge çen ay lar da Ka zým Gü leç - yüz de kö þe sin de bu ko nu i le il gi li bir kaç ya zý yaz mýþ tý. O gün ler de, ya ni Ni san 2010 da Ye ni As ya nýn man þet le ri þöy ley di: 22 Ni san, Kal dý rýn bu der si 23 Ni san, Mi li ta rist e gi ti me ha yýr 24 Ni san, Bu ders dar be dö ne mi ka lýn tý sý 25 Ni san, As- ke rin ders ver me si sa kýn ca lý Mil lî e ði tim þu ra sýn da ki tar týþ ma i le il gi li de son o la rak 4 Ka sým 2010 da i se, O kul kýþ - la de ðil, ders kalk sýn þek lin de i di. E vet Ye ni As ya hak lý o la rak o kul kýþ la de ðil di yor. A - ma ki mi o kul lar ha len kýþ la gi bi yö ne ti li yor. Ký ra va tý ve ço ra bý nýn ren gi o ku lun is te di ði ve en faz la ü ze rin de dur duk la rý fut bol has - ta la rý ný mem nun et mek o lun ca, bu mev - zu da hak la rýn da id di a lar bu lu nan ki þi ler i - çin ö zel ka nun lar çý kar tý lýp halk o yu na ih ti - ya cý ol ma yan Cum hur baþ ka ný o ka nun la rý ve to e din ce de, ay ný ka nun la rý il gi le nen ba - zý fut bol ta ký mý ta raf tar la rý ný kýz dý rýp se - çim ler de on la rýn oy la rý ný kay bet me mek i - çin TBMM de ki tüm par ti ler it ti fak ha lin de tek rar sa vu nun ca, bun lar med ya da baþ ha - ber o la rak yer a lýn ca ve ev ler de, iþ yer le rin - de, u mu mî va sý ta lar da in san la rýn bu mev - zu lar da ki u zun ko nuþ ma la rý is ter-is te mez ku lak la rý na ge lin ce, her Müs lü ma nýn ken di i çi mu ha se be si ve mu ra ka be si i le - Be nim fut bol kar þý sýn da ki tav rým a ca ba ne ol ma lý - dýr? di ye dü þü nüp, bu so ru su na ce vap a ra - ma sý i ca bet mez mi? Hem de bu Müs lü man ay ný za man da bir Nur Ta le be si i se, bu mev zu da Üs ta dý nýn tav rý ný me rak i le, on dan ken di ne ders çý - kar ma ða ça lýþ ma sý, on dan bek le ne bi le cek bir dav ra nýþ tar zý ol maz mý? An la týl dý ðý na gö re; Üs tad Be di üz za man bir fay ton da Cey lan ad lý ta le be si i le gi der - Mil lî Gü ven lik ders le ri LATÝF ÝMAMOÐLU renk ten ol ma dý ðý i çin ka pý dan ge ri çev ri len - ler öð ren ci ler var. Göm le ði dý þa rý da ol du ðu i - çin sý nýf tan dý þa rý a tý lan lar var. Baþ ba kan lý ðýn yaz ký ya fet ge nel ge si ne rað men ký ra vat sýz öð - ren ci ka bul et me yen ler var. Öð ret men ler ku - ru lu na ký ra vat sýz ve ken di sin den son ra gi ril - me si ni ka bul et me yen mü dür ler var. Þu ra da ki ko nuþ ma la ra dö ner sek, E ði tim Bir Sen Ge nel Sek re te ri Ha lil Et ye mez Mil lî gü ven lik der si nin ya kal dý rýl ma sý ya da bu de re sin sos yal bil gi ler ve ya in ki lap ta - ri hi der sin de ve ril me si ni ö ner miþ. Kýþ la dan su bay la rý mý zýn i þi ni gü cü nü bý ra kýp e ði tim or ta mý na ça ðýr ma nýn bir an la mý yok de - miþ. Ka ra man Mil lî E ði tim Mü dü rü de Ha ki ka ten in san la rýn res mi ký ya fet le riy le þu çað da ar týk o kul lar da ders ver me ye gel - me le ri uy gun bir þey de ðil dir de miþ tir. E vet, res mî ký ya fet, öð ren ci le ri te dir gin et - mek te hat ta ba zý su bay lar öð ren ci le rin ken di - le ri ne ko mu ta mýn de me le ri ni is te mek te ve sý - ný fa gi rer ken dik kat ko mu tu ver dir mek te dir. Yet miþ li yýl lar da bu ders le ri nor mal öð ret men - ken, geç ti ði yol da top oy na mak ta o lan ço - cuk la rýn to pu, ilk na zar da he de fi ni þa þýr - ma sý se be biy le gi bi gö zük se de bel ki ha ki - kat te Üs tad ýn bu mev zu da ki tav rý ný or ta - ya ko yup ders ver me si i çin, o nun ku ca ðý - na gel miþ. Üs tad, te câ hül-ü a rif sa na tý ya par gi bi, ne ol du ðu a pa çýk bel li o lan ku - ca ðýn da ki to pu ya nýn da o tu ran ta le be si Cey lan a gös te re rek: - Cey lan, bu ne dir? di ye sor muþ. Ta le be si Cey lan; - Üs ta dým, bu top tur. Bu na tek mey le vu ra rak, ta kým - lar ha lin de oy nar lar. Kar þý ta ký mýn sa ha sý - nýn uç böl ge sin de ki Ka le de dik le ri bir ye - rin i çi ne bu to pu a ta bi lir ler se; - Gol ol - du.. der ler; bu þe kil de bel li bir sü re i çin de han gi ta kým kar þý ta ra fýn ka le si ne çok Gol a tar sa, o ta kým di ðer ta ký ma ga lip gel miþ sa yý lýr þek lin de i za hat ta bu lu nun - ca, Üs tad ha lâ ku ca ðýn da bu lu nan to pa ib - ler ve re bi lir ken, sek sen den son ra e mek li ve ya mu vaz zaf su bay lar ver mek te dir. Ay rý ca ör gen ci ler i çin sos yal bir ders ol - ma sý na rað men ba zý o kul lar da çok a ðýr bir der se dö nüþ mek te dir. Oy sa yet miþ li yýl lar da bu ders ah lâk der si ko lay lý ðýn da i di. Þim di i - se, ba zý su bay lar hac mi beþ al tý yüz say fa o - lan üç dört ta ne ki ta bý o kut mak ta. (Þu Çýl gýn Türk ler, Di ri liþ, Nu tuk gi bi.) Ders ki ta býn - dan sý nav yap ma la rý ge re kir ken o ki tap lar - dan sý nav ya pa bil mek te dir ler. Bu du rum öð - ren ci le re çok cid dî bir yük ge tir mek te dir. Mil lî Gü ven lik der si ne gi ren ko mu tan lar la bir i ki ha tý ra mý ak tar mak is ti yo rum: Yý lar ön ce ö zel bir ko lej de mil lî gü ven lik ders le ri - ne gi ren e mek li bir al bay la ko nu þur ken, öð - ren ci le rin þý ma rýk lýk la rýn dan ya ký na rak Ders te sa kýz çið ni yor lar, der si is te mi yo ruz di yor lar di ye nak le de rek, Ya hu, ben ko mu - tan lýk ya par ken üç bin ki þi ye ko nu þur ken, er ler den ye re dü þen ol du ðu za man sa de ce tü fe ðin se si du yu lur du de miþ ti. Öð ret men lik ya pa tý ðým yýl lar da o ku lu - ret le ba kýp, ba þý ný hay ret le sa ða so la ha fif - çe sal la ya rak: - A ca yip de miþ ve baþ ka hiç bir þey de me den, de rin bir dü þün ce ye da la rak, to pu ço cuk lar dan gel di ði ye re ge - ri at týr mýþ. Üs ta dýn ha ya týn dan fut bol la a lâ ka lý bu ký - sa a nek dot, ve o nun en so nun da söy le di ði tek ke li me o lan - A ca yip ke li me siy le ser gi le di ði hay ret tav rý ve ar dýn dan da de - rin bir dü þün ce ye dal ma sý as lýn da, - Be - nim fut bol kar þý sýn da ki tav rým a ca ba ne ol - ma lý dýr? so ru su nu ken di ne iç mu ha se be le - ri ve mu ra ka be le riy le cid di yet le so ran la ra, bun lar dan bil has sa Nur Ta le be si o lan la ra ve bu ke li me yi söy le ye nin kim ol du ðu nu da na zar-ý i ti ba ra al mak su re tiy le de ðer len di - re rek an la yan la ra, çok þey i fa de et mek te dir. Pe ki, bu a nek dot tan a lýn ma sý ge re ken der si, bil has sa an la ma sý ve ha ya tý na uy gu la - ma sý i cap e den her kes an la ya bi lir mi? Bu mev zu da ki an la yýþ la rý ve o an la yýþ la rý ný ha yat la rý na tat bik le ri, on la rýn Üs tad la rý na ve o nun dâ vâ sý na kar þý bað lý lýk la rý nýn de re ce si hak kýn da kri ter ler den bi ri sa yý la bi lir. Hem de; yal nýz bu mev zu i çin de ðil, ge - nel o la rak: An la ya na siv ri si nek saz; an la - ma ya na i se, da vul zur na az.. de miþ ler. Al lah (C.C.) bi zi bu mev zu da ger çek an - la yýþ lý lar cüm le si ne da hil o lan lar dan ve - Gol.., - Gol.. te ra ne le riy le, bir ne vi sar - hoþ luk ha lin de far kýn da ol ma ya rak, ken di öz ma ne vî var lý ðý nýn ka le si ne gol at ma yan - lar dan ey le sin. Â min. muz da bir a det su num o da sý var dý. Mil lî Gü ven lik der si nin ol du ðu gün su num o da sý o der se tah sis e di lir di. O gün hiç bir öð ret - men o su num o da sý ný kul la na maz dý. Bü tün ders ler mer ke zî sis tem le sý nav ya pýl dý ðý hal de mil li gü ven lik ders le ri bu nun ha ri cin - de tu tu lur du. Ay rý ca mer ke zî sý nav lar da o - kul mü dür le ri al bay la ra baþ ka ders le rin göz cü lü ðü nü yap tý ra maz dý. Bir gün ben de se gir dik ten son ra bi raz geç ka lan mil lî gü ven lik çi yan lýþ lýk ta be nim der si me gir miþ ti. O sa a tin ken di der si ol - du ðun da ýs rar cý o lun ca ders prog ra mý ný gös ter dim. Yan lýþ gel di ði an la þý lýn ca, bir ký - sým öð ren ci ler gü lüþ tü. Al bay öy le si ne sert ba ðýr dý ki, bir an da sý nýf ta ne fes ler tu tul du. Çok gü rül tü ya pan bir sý nýf ol du ðu i çin, on - la rý kor kut mak mak sa dýy la Þim di den son - ra ben si zin der si ni ze da ha gir me ye ce ðim, ders hak ký mý Mil lî Gü ven lik çi ye ve ri yo - rum der dim. Öð ren ci ler hep bir a ðýz dan A man ho cam, e li ni zi a ya ðý ný zý ö pe lim. Baþ ka bir ho ca ya ver di ye yal var mýþ lar dý. Kalp sevmekten yorulmaz FATÝH EKÝNCÝ Mu hab bet, þu kâ i na týn bir se beb-i vü cu du dur. Hem þu kâ i na týn râ bý ta sý dýr. Hem þu kâ i na - týn nu ru dur, hem ha ya tý dýr. Ýn san, kâ i na týn en câ mi bir mey ve si ol du ðu i çin, kâ i na tý is ti lâ e de cek bir mu hab bet o mey ve nin çe kir de ði o lan kal bi ne der ce dil - miþ tir. Ýþ te þöy le ni ha yet siz bir mu hab be te lâ yýk o la cak, ni ha yet siz bir Ke mâl sa hi bi o la bi lir. (Söz ler, 24. Söz) E vet; Ri sa le-i Nur un be ya ný na gö re ya ra tý cý; kâ i na tý bir ci het te sev gi i çin ya rat mýþ týr. Hem kâ i nat ta mev cut bu lu nan eþ ya bir bi ri ne sev gi i le rab te dil miþ ve bað lan - mýþ týr. Ve sev gi ay ný za man da bu kâ i na tý nur lan dý rý yor ve ha yat lan dý rý yor. Sev gi nin ol ma dý ðý ný bir da ki ka farz et sek kâ i nat a de ta ka ran lý ða gö mü le cek ve sev gi nin ol - ma dý ðý yer de mer ha met bu lun ma ya ca ðýn dan dün ya ya - þan maz bir hal a la cak. Ha ya li bi le kor ku tu cu ve deh þet ve ri ci. Ýn san, Al lah ýn ya rat týk la rý a ra sýn da en kap sam lý bir þe kil ve her yö nüy le üs tün ka bi li yet ler le do na týl mýþ bir e ser ol du ðun dan; kâ i nat ta bu lu nan her var lý ðý se ve bi - le cek ge niþ lik te bir kalp o na ve ril miþ tir. Bu ko nu da þu nu na za ra ver mek te fay da var: Pey gam ber E fen di miz (asm) da ma dý Hz A li ye (ra) Al lah ý, Re su lü nü, e þi ni, ço cuk la - rý ný se vi yor mu sun? di ye so rar. Hz. A li (ra) de, E vet se - vi yo rum der. Pe ki, der E fen di miz Bu sev gi le ri kal bi ne na sýl sýð dý rý yor sun? Hz. A li ce vap i çin müd det is ter ve e - þi Hz Fa tý ma dan (r.an ha) yar dým a lýr ve E fen di mi ze þu en fes ce va bý ve rir: Al lah ý i ma ným la, Re su lü nü ru hum la, e þi mi nef sim le, ço cuk la rý mý þef ka tim le. Bu ce vap Hz. A li nin (ra) di lin den, kal bin ge niþ li ði ni an la ma da u fuk a çý cý bir re fe rans o lur biz le re. Me se lâ e - þi mi zi se ve riz, genç li ði mi zi se ve riz, ma lý mý zý mül kü mü - zü, an ne, ba ba mý zý se ve riz, dost la rý mý zý, ar ka daþ la rý mý zý, ah bap la rý mý zý se ve riz Bu sev gi ler bir men fa at et ra fýn - da ge li þir ve mey da na çý kar sa bi ze za rar dan baþ ka hiç bir men fa a ti ol maz. Çün kü ba týn-ý kalp a yi ne-i sa med dir ve o na mah sus tur. Fýt ri ol ma yan her sev gi red de di lir ve sa hi bi ne i a de e di lir. E ðer Al lah i çin se ver, ve Al lah ýn bi - ze bir he di ye si ve ih sa ný ol du ðu i çin ya kýn lýk gös te rir sek lez zet ten baþ ka hiç bir za ra rý ol maz. Bu ka dar sev gi den söz et tik ten son ra ge le lim a sýl me - se le ye. Bu gün 14 þu bat; sev gi nin, sev gi li le rin, se ven le rin, se vi len le rin, se vil me ye lâ yýk hu su si yet ler ta þý yan her ke sin gü nü. Tüm ö zel gün ler de ol du ðu gi bi sev gi li ler gü nü de ti ca rî a maç lar la i cat e dil miþ tir. Her þe ye rað men bu gü - nün bir ö zel li ði ve gü zel li ði mev cut tur. Kalp sev mek ten yo rul maz de nir, sev me iþ le mi ni ger çek leþ ti ren kal bi miz e sa sýn da yo rul maz, a ma sev di ði ni u nu ta bi lir. Bu nun i çin ol sa ge rek Pey gam be ri miz (asm) þöy le bu yur muþ tur. Sev di ði niz kim se ye o nu sev di ði ni zi söy le yi niz Bu ve cih ten ba kýl dý ðýn da sev dik le ri mi zi ha týr la mak ve sev gi le ri mi zi ha týr lat mak i çin bu gün ler gü zel bi rer fýr sat sa yý la bi lir. A þý rý de re ce de pa ha lý he di ye le re kaç ma mak ge re kir. Çün kü ö nem li o lan he di ye de ðil, sev gi le rin ha týr - lan ma sý ve ha týr la týl ma sý dýr. Bu gü nün sa de ce eþ le ri mi ze mün ha sýr ol du ðu nu dü þün me me li yiz. Me se lâ bi zim en sev gi li var lý ðý mýz an ne miz dir. Bi ze o lan son suz þef ka ti ve mer ha me ti a çý sýn dan bu gün de ha týr lan ma yý en çok an - ne miz hak e der. Ar dýn dan ba ba mýz ge lir, ço cuk lu ðu - muz dan bu ya na kö tü lük ler den ko ru na bil me miz i çin i yi in san lar la ar ka daþ ol ma mý za ça ba la yan ba ba la rý mýz, eþ se çi min de da hi mut lu lu ðu muz i çin doð ru ka rar ver me - mi ze tec rü be le riy le des tek o lur lar. Ha ya tý mut lu ya þa ma - mýz da bu de re ce et ki li o lan ba ba lar dýr ki; sev gi li ler gü - nün de en sev di ði miz o la rak ha týr lan ma yý ve kü çük de ol - sa bir he di ye i le tal tif e dil me yi en çok on lar hak e der ler. Ve da ha ni ce le ri, að zý nýz dan çý kan se vi yo rum ke li - me siy le mut lu o la cak ni ce ak ra ba lar, ni ce kom þu lar, ni ce dost lar, ni ce gü zel gö nül lü in san lar; o gün siz den ge le cek bir te le fon, bir me saj ya da bir zi ya ret bek li yor o la cak lar. Dur ma yýn öy ley se, bu gü nü i cat e den le rin i na dý na, üm - met ol ma þu u ruy la, mü min o lan kar deþ le ri miz le ku cak - la þa lým, sev gi le ri mi zi ta ze le ye lim. Zi ra, Ý man et me dik çe cen ne te gi re mez si niz ve bir bi ri ni zi sev me dik çe tam i man et miþ ol maz sý nýz ha di si ni reh ber-i mut lak e de rek bi ze bu ha yat fe þan ha ki kat le ri ge ti ren za ta, ya ni Ha bi bul la ha, ya ni En Sev gi li ye, ya ni Al lah ýn en sev di ði za ta sa lat ve se - lam ge ti re rek ve e mir le ri ne i ta at e de rek o nu sev di ði mi zi gös ter me li yiz ve sev gi mi zi zi ya de leþ tir me li yiz. Ve Rab bi mi zin ken di Ha bi bi ne söy let tir di ði þu ha - ki ka te it ti ba et me li yiz: De ki; Al lah ý se vi yor sa nýz ba na u yun ki, Al lah da si zi sev sin Siz le ri mut lu e de cek sev gi yi tat ma nýz ve ya þa ma - nýz ve en sev gi li ye u laþ ma nýz du â sýy la di yo ruz ki; Al - lah ým bi ze sev gi ni ve bi zi sa na yak laþ tý ra cak þey le rin sev gi si ni na sip ey le. Çün kü fa ni o la na mu hab bet a - la ka-i kal be deð mi yor. TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ömer Kadir Morgül' ün kýzý Elif Nur hanýmefendi ile Mehmet Akif Yazýcý beyefendinin izdivaçlarý vesilesiyle, kendilerini ve ailelerini tebrik eder, Cenâb-ý Allah'tan iki cihan saadeti dileriz. Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý

14 14 SPOR Y ÞÝKEDE ÝLK DURUÞMA BUGÜN ARALARINDA F.BAHÇE KULÜBÜ BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM'IN DA BULUNDUÐU 23'Ü TUTUKLU 93 SANIK HAKKINDA AÇILAN DAVA SÝLÝVRÝ CEZA ÝNFAZ KURUMLARI YERLEÞKESÝ'NDEKÝ SALONDA GÖRÜLECEK. ADALETE ÝNANMAK VE GÜVENMEK LÂZIM ÞENER TRABZON'DA HAKÝM ÖNÜNE ÇIKTI TRAB ZONS POR Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner i le As - baþ kan Nev zat Þa - kar'ýn, ''Fut bol'da þi - ke'' da va sý na i liþ kin Trab zon'da ta li - mat la i fa de le ri a lýn - dý. Þe ner ve Þa kar, Sadri Þener Ýs tan bul Ö zel Yet - ki li 16. A ðýr Ce za Mah ke me sin de bu gün gö rül me ye baþ la na cak ''Fut bol da þi ke'' da - va sý na i liþ kin Trab zon 1. A ðýr Ce za Mah - ke me sin de ta li mat la i fa de ver di. Trab zon Ad li ye Sa ra yý çý ký þýn da so ru la rý ce vap la - yan Sad ri Þe ner, mah ke me de ta li mat la i - fa de ver dik le ri ni be lir te rek, þun la rý söy le di: ''Bi zim ko nuþ ma lar bu ra da ol du ðu i çin u - sul böy le. Sav cý lýk ta ver di ði miz i fa de nin ay ný sý, za ten de ði þik bir þey yok. Be nim i ki maç la, Nev zat be yin i se bir maç la il gi li ko - nuþ ma la rý mýz var. Bir Si vas bir de An ka - ra gü cü ma çý. Bi zim za ten il gi mi zin ol ma - dý ðý ný, sav cý lýk id di a na me sin de de 'ye ter li bil gi ve bel ge ye rast la na ma mýþ týr' di yor. A da le te i nan mak ve gü ven mek la zým.'' Þe ner, bir ga ze te ci nin bugün ya pý la cak du ruþ ma ya ka tý la cak mý sý nýz þek lin de ki so ru su na i se ''Yok, bu ra da biz gö re vi mi zi yap mýþ ol duk. Da ha son ra ki sü reç ler de çað rýl ma o lur sa gi de riz'' de di ''Ýlk du ruþ - ma da ne bek li yor su nuz'' þek lin de ki so ru ya i se Þe ner, ''Hu kuk bil gim o ka dar yok a ma ilk du ruþ ma da bu iþ ler bit mez da ha sü rer gi bi ge li yor'' di ye ko nuþ tu. Sad ri Þe ner'in i - fa de sin de, hak kýn da ki suç la ma la rý ka bul et me ye rek, da va ya ko nu o lan An ka ra gü - cü Ku lü büy le ya pý lan trans fe re i liþ kin ''An ka ra gü cü biz den Gab riç'i is te miþ ti. Biz de on lar dan Wi tek'i is te miþ tik. Bu trans - fe re kim se a ra cý ol ma dý. Ben de trans fer le il gi li kim se yi a ra ma dým'' de di. Aziz Yýldýrým Olgun Peker Mecnun Otyakmaz FUT BOL DA her ke sin me rak la bek le di ði þi - ke da va sý na bugün baþ la na cak. Si liv ri'de gö rü le cek du ruþ ma ya hiç bir ta ký mýn ta raf - ta rý a lýn ma ya cak. A ra la rýn da Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn da bu lun du ðu 23'ü tu tuk lu 93 sa nýk hak kýn da a çý lan da va, Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke - me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer - leþ ke si'nde ki sa lo nun da gö rü le cek. Þi ke da - va sý na ba ka cak 16. A ðýr Ce za Mah ke me si Baþ ka ný Meh met E kin ci, "Ke sin lik le ta kým - la rý yar gý la mý yo ruz. Ta kým lar da gö rev al - mýþ ve id di a na me de ki suç la rý iþ le dik le ri id - di a e di len ki þi le ri yar gý lý yo ruz. Ta kým lar ül - ke mi zin 100 yýl lýk de ðer le ri dir. Ta kým lar yar gý la ma ko nu su de ðil dir" di ye rek ta raf - tar la rý sað du yu ya ça ðýr dý. Du ruþ ma sa lo nu - na hiç bir ta ký mýn ta raf ta rý nýn a lýn ma ya ca - ðý, iz le yi ci o la rak ba sýn men sup la rý dý þýn da her sa ný ðýn ü çer ya ký ný ný iz le yi ci o la rak a lý - na ca ðý öð re nil di. Du ruþ ma sa lo nun dý þýn - da ki gü ven lik ten jan dar ma nýn so rum lu ol - du ðu, ba sýn men sup la rý na ya pý la bi le cek her han gi bir sal dý rý dan mah ke me nin de ra hat sýz lýk du ya ca ðý ný, bu nun i çin ge rek li ön lem le rin en üst dü zey de a lýn ma sý yö - nün de yet ki li ler le gö rü þül dü ðü öð re nil di. Ku lüp yö net ci le ri nin i se ö zel i zin le ka týl - ma sý nýn müm kün ol du ðu, þu a na ka dar sa - de ce Fe ner bah çe yö ne ti mi nin iz le yi ci o la - rak ka týl ma ta le bin de bu lun du ðu bil di ril di. 14 Þu bat Sa lý gü nü Si liv ri'de ki bü yük du - ruþ ma sa lo nun da gö rül me si ne baþ la na cak du ruþ ma nýn Çar þam ba, Per þem be ve Cu - ma gü nü de gö rül me ye de vam e de ce ði ve 4 gün sü rey le 401 say fa lýk id di a na me nin 3 TRT spi ke ri ta ra fýn dan o ku na ca ðý i fa de e - dil di. 21 Þu bat Pa zar te si gü nün den i ti ba ren i se da va nýn Çað la yan'da ki Ýs tan bul Ad li ye - si'nde gö rül me ye de vam e di le ce ði öð re nil - di.tu tuk lu bu lu nan da va sa nýk la rý nýn bil gi - sa yar gi bi ba zý ta lep le ri nin de ol du ðu öð re - ni lir ken, bu ko nu nun ce za e vi yö ne ti mi nin in si ya ti fin de ol du ðu en il ginç ta le bin i se da - va nýn tu tuk lu sa ný ðý Ol gun Pe ker'in mah ke - me den "ya lan ma ki na sý" ta le bin de bu lun - du ðu bildirildi. 401 say fa lýk id di a na e de sa - nýk lar i çin is te nen ce za lar i se þöy le: es ki Gi - re suns por Ku lü bü Baþ ka ný ol du ðu be lir ti len Ol gun Pe ker'in, "hak sýz e ko no mik çý kar sað la mak a ma cýy la si lah lý suç ör gü tü ku rup yö net mek", "do lan dý rý cý lýk", "yað ma", "rüþ - vet", "þi ke", "ma la za rar ver mek", "teh dit", "res mi bel ge de sah te ci lik" ve 'ö zel bel ge de sah te ci lik" suç la rýn dan 48 i le 115 yýl a ra sýn - da ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý is te ni yor. Fe - ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý - rým'ýn "hak sýz e ko no mik çý kar sað la mak a - ma cýy la suç ör gü tü ku rup yö net mek", "do - lan dý rý cý lýk", "þi ke" ve "teþ vik pri mi ver mek" suç la rýn dan top lam 22 i le 72 yýl a ra sýn da ha - pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý ta lep e di li yor. TSÝ 19.30'da Municipal Stadý'nda oynanacak Braga-Beþiktaþ maçýný Star TV naklen yayýnlayacak. Beþiktaþ Portekiz'de AVANTAJ PEÞÝNDE U E FA AV RU PA LÝ GÝ 2. TUR ÝLK MA ÇIN DA BU GÜN BRA GA Ý LE OY NA YA CAK O LAN TEM SÝL CÝ MÝZ RÖ VAN ÞI Ý ÇÝN A VAN TAJ LI BÝR SKOR LA AY RIL MA YI HE DEF LÝ YOR. BEÞÝKTAÞ UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçýnda bugün deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karþýlaþacak. Siyahbeyazlýlar, ilk maçta avantajlý bir skorla sahadan ayrýlarak, 23 Þubat'ta Ýstanbul'- da yapýlacak rövanþ karþýlaþmasýna rahat çýkmak istiyor. Municipal Stadý'nda TSÝ 19.30'da baþlayacak karþýlaþmayý Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Kevin Blom yönetecek. Star TV mücadeleyi naklen yayýnlayacak. Beþiktaþ'ta sakatlýklarý bulunan Rüþtü Reçber, Ýsmail Köybaþý, Roberto Hilbert ve Mehmet Aurelio, Braga karþýsýnda forma giyemeyecek. Beþiktaþ'ta Ricardo Quaresma ve Tomas Sivok sarý kart cezasý sýnýrýnda bulunuyor. Ýkiþer sarý kartlarý bulunan Quaresma ve Sivok, yarýnki karþýlaþmada sarý kart görmeleri durumunda, rövanþ maçýnda forma giyemeyecek. Bu arada, Braga'da ise Club Brugge ile oynanan son grup maçýnda kýrmýzý kart gören Nijeryalý savunma oyuncusu Elderson forma giyemeyecek. Portekiz temsilcisinde, forvet oyuncularý Alan ve Lima ise yarýn sarý kart görmeleri halinde Ýstanbul'daki rövanþta oynayamayacak. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ G.Saray puan farkýný 6'ya çýkardý Sü per Lig'de Fe ner bah çe, dep las man da kar þý laþ tý ðý Kar de - mir Ka ra büks por'a 2-1 ye nilerek zirve yarýþýnda yara aldý.. Sa rý-la ci vert li ler, 44. da ki ka da Cer nat'ýn go lü ne en gel o la - maz ken, 45. da ki ka da Bi ral Hik met i le bir gol da ha bu lan ev sa hi bi ta kým, so yun ma o da sý na 2-0 ön de git ti. Ma çýn 66. da ki ka sýn da A lex i le far ký 1'e in di ren Fe ner bah çe, 68. da ki ka da pe nal tý ka zan dý. To pun ba þý na ge çen A lex'in vu ru þun da, me þin yu var lak di rek ten dön dü. Ka lan da ki ka la ra her i ki ta ký mýn da gol ça ba la rý ne ti ce ver - me yin ce Ka ra büks por sa ha dah 2-1 ga lip ay rýl dý. Ga la ta sa ray, sa ha sýn da ko nuk et ti ði Kay se ris por'u 1-0 ye - ne rek pu a ný ný 57'ye yük selt ti ve bu haf - ta yý da li der lik kol tu ðun da ge çir di. Sa rýkýr mý zý lý la rýn go lü nü, 32. da ki ka da Me lo kay det ti. Trab zons por, sa ha sýn da ko - nuk et ti ði Ga zi an teps por'u 4-1 yen di. Bor do-ma vi li ler, ilk ya rý yý 7. da ki ka da E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr TOPLU SONUÇLAR Si vass por-be þik taþ ( 1-1 ) Trab zons por-ga zi an teps por ( 4-1 ) Genç ler bir li ði-mer sin Ýd man yur du ( 1-2 ) Ga la ta sa ray-kay se ris por ( 1-0 ) Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por-an ka ra gü cü ( 3-0 ) Or dus por-me di cal Park An tal yas por ( 3-2 ) Ma ni sas por-bur sas por ( 1-3 ) Sam suns por-es ki þe hirs por ( 3-1 ) Kar de mir Ka ra büks por-fe ner bah çe ( 2-1 ) GOL KRALLIÐI GOL kral lý ðý ya rý þýn da 27 gol le Trab zons por'dan Bu rak Yýl maz li der li ði ni sür dür dü. Bu fut bol cu yu 11 gol le Genç ler bir li ði'nden Her ve Tum ve 9'ar gol le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'dan We bo, Si vass por'dan E - ne ra mo ve Ga la ta sa ray lý El man der iz le di. HAFTANIN KARMASI Cenk (Beþiktaþ), Serdar Aziz (Bursaspor), Uður Boral (Samsunspor), Erman (Sivasspor), Melo (Galatasaray), Webo(Ýstanbul Büyükþehir), Burak Yýlmaz (Trabzonspor), Garcia (Orduspor), Nobre (Mersin Ýdmanyurdu), Cernat (Karabükspor), Ehioson (Samsunspor). HAFTANIN FUTBOLCUSU Serdar Aziz (Bursaspor) HAFTANIN HAKEMÝ Cüneyt Çakýr ( SÝVASSPOR - BEÞÝKTAÞ ) HAFTANIN TAKIMI Po pov'un ken di ka le si ne at tý ðý gol le 1-0 ön de ta mam la dý. Trab zons por'un di ðer gol le ri ni 56 ve 79. da ki ka lar da Bu rak pe - nal tý dan ve 65. da ki ka da Mus ta fa kay - det ti. Ko nuk ta ký mýn tek go lü nü i se 69. da ki ka da Sa pa ra at tý. Ancak Gaizantepspor'un 7 yabancý oynattýðý gerekçesiyle bu maçta hükmen 4-0 maðlup sayýlmasý bekleniyor. Be þik taþ, dep las man da Si vass por i le 1-1 be ra be re kal dý. Maç ta ilk ya rý nýn bi ti mi ne 2 da ki ka ka la Si vok'un ka fa go lüy le so yun ma o da sý na 1-0'lýk üs tün lük le gi den Be þik taþ, 85. da ki - ka da Er man'ýn go lü ne en gel o la ma dý ve mü ca de le 1-1 e þit lik le ta mam lan dý. Genç ler bir li ði, sa ha sýn da Mer sin Ýd man yur du'na 2-1 ye nil di. Mer sin tem sil ci si, 53. da ki ka da Ben Ya hi a'nýn u zak - tan at tý ðý sert þut la 1-0 ö ne ge çer ken, 90. da ki ka da Nob re'nin go lüy le 2 fark lý üs tün lü ðe u laþ tý. Ev sa hi bi Genç ler bir li ði'nin tek go lü nü i se 90 2'de A zo fe i fa pe nal tý a tý þýn dan ka zan dýr dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por, sa ha sýn da An ka ra gü - cü'nü 3-0'lýk skor la geç ti. Ýs tan bul tem sil ci si, 13. da ki ka da We - bo i le 1-0 ö ne ge çer ken, 55. da ki ka da Se rol'un ken di ka le si ne at tý ðý gol le fark 2'ye çýk tý. 83. da ki ka We bo i le bir gol da ha bu - lan ev sa hi bi ta kým, maç tan da 3-0 ga lip ay rýl dý. Or dus por, sa - ha sýn da a ðýr la dý ðý Me di cal Park An tal yas por'u 7. da ki ka da Ha san, 17. da ki ka da Stan cu ve 44. da ki ka da Gar ci a'nýn gol le - riy le 3-2 yen di. Sam suns por, sa ha sýn da Es ki þe hirs por'u 3-1'lik so nuç la geç ti. Ev sa hi bi ta ký mýn gol le ri 44. da ki ka da Ge kas, 51. da ki ka da E kig ho ve 63. da ki ka da U ður'dan ge lir ken, ko nuk ta ký mýn tek go lü nü 84. da ki ka da Vol kan at tý. Bur sas por, dep - las man da Ma ni sas por'u 3-1'lik so nuç la geç ti. Karabükspor 27. HAFTANIN PROGRAMI 7 Þu bat Cu ma: Mer sin Ýd man yur du-ga la ta sa ray. 18 Þu bat Cu mar te si : An ka ra gü cü-sam suns por, Me di cal Park An tal - yas por-ma ni sas por, Fe ner bah çe-si vass por. 19 Þu bat Pa - zar: Ga zi an teps por-or dus por, Es ki þe hirs por-kar de mir Ka - ra büks por, Kay se ris por-trab zons por, Be þik taþ-genç ler bir li - ði. 20 Þu bat Pa zar te si: Bur sas por-ýs tan bul Bü yük þe hir Be - le di yes por kar þý laþ ma la rý ya pý la cak. PUAN DURUMU TA KIM LAR O G B M A Y Av P 1. GA LA TA SA RAY FE NER BAH ÇE BE ÞÝK TAÞ TRAB ZONS POR GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ SÝ VASS POR ES KÝ ÞE HÝRS POR B.ÞE HÝR BLD OR DUS POR BUR SAS POR KAY SE RÝS POR M. ÝD MANYUR DU MP AN TAL YAS POR MA NÝ SAS POR KA RA BÜKS POR GA ZÝ AN TEPS POR SAM SUNS POR AN KA RA GÜ CÜ

15 Y GEZÝ 15 Önyargýlarý yýkmak ve halklar UMUT YAVUZ / ya ni as ya.com.tr 1 arasý iliþkileri geliþtirmek þart GÜNÜMÜZDE SÝYASET DÜNYASINDA VE DÜNYA SÝYASETÝNDE ÖNYARGILARDAN BESLENEN BÝRÇOK KÝN, NEFRET VE DÜÞMANLIK, TOPLUMLARIN KADERÝNÝ OLUMSUZ ETKÝLEMEKTE VE ULUSLAR ARASI ÝLÝÞKÝLERE ZARAR VERMEKTEDÝR. BÝZ, HER ZAMAN, ÝNSANÎ VE SÝYASÎ ÝLÝÞKÝLERÝ BÝRBÝRÝNDEN AYIRMANIN ÇOK GEREKLÝ OLDUÐUNU BELÝRTMEKTEYÝZ. Ön yar gý la rý par ça la mak bir a to mu par ça la mak tan da ha zor dur der ün lü bi lim a da mý Al bert E ins te in Ta rih te bir çok ma sum in san ve par lak dü þün ce ön yar gý la rýn kur - ba ný ol muþ tur. Çün kü ön yar gý, dü þün me nin ve dü þün ce nin ö - nün de ki en bü yük en gel ler den bi - ri dir. Ön yar gý la rý yý ka cak ey lem - ler de bu lun mak da bu se bep ten ö - tü rü ol duk ça mü him ve el zem dir. Gü nü müz de si ya set dün ya sýn da ve dün ya si ya se tin de ön yar gý lar - dan bes le nen bir çok kin, nef ret ve düþ man lýk top lum la rýn ka de ri ni o - lum suz et ki le mek te ve u lus lar a ra - sý i liþ ki le re za rar ver mek te dir. Biz her za man ve ze min de u lus lar a ra - sý i liþ ki ler bað la mýn da, in sa nî i liþ - ki ler i le si ya sî i liþ ki le ri bir bi rin den a yýr ma nýn çok ge rek li ve ö nem li ol - du ðu nu vur gu la mak ta yýz. Her þe - yin en az i ki ci he ti ol du ðu ger çe - ðin den yo la çý ka rak ve si ya set i le in sa nî i liþ ki le rin bir bi riy le çok da bað lan tý lý ol ma ma sý ge rek ti ði ni dü þü ne rek ta rih ten bu ya na düþ - man o la rak ad de di len top lum lar la her ne ka dar si ya se ten ters dü þül se de, in sa nî mânâ da bir a ra ya ge li - ne bi le ce ði ni gös ter me ye ça lýþ týk. Ýþ te bu duy gu lar la, tam da bu - gün ler de bir ge ri lim ya þa dý ðý mýz ve es ki den be ri de a ra mýz da cid dî so run lar o lan Er me ni top lu mu nu da ha ya kýn dan ta ný mak ve on la - rýn a na va tan la rýn dan si ze iz le - nim ler ak tar mak ü ze re Er me nis - tan a git me ye ka rar ver dik. TÝF LÝS VE BÝT LÝS KAR DEÞ TÝR Þüp he siz Er me nis tan a gi den ilk Türk biz de ðil dik, a ma bir de bi - zim ba kýþ a çý mýz la o ra ya bak mak ve ga ze te mi zin o kur la rý ný fark lý bir pers pek tif ten bil gi len dir mek mak sa dý ta þý yor duk. Üs te lik bu ge zi mi zin bil - mec bu ri ye fa kat ma al mem nu ni ye bir du ra ðý da biz le ri ya kýn dan il gi len di ri - yor du. Zi ra Er me nis tan ýn baþ ken ti E ri - van a gi de bil mek i çin Gür cis tan ýn baþ - ken ti Tif lis e de uð ra ya cak týk. Er me nis - tan i le ka ra sý ný rý mýz ka pa lý ol du ðun - dan Tif lis e git mek hem bir zo run lu luk hem de bir sü rur o la cak tý bi zim i çin. Ne de ol sa Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî de Tif lis te bu lun muþ ve bu ra dan, Tif lis ve Bit lis kar deþ tir di ye rek, ken di doð du ðu top rak lar la bu þeh ri ir ti bat lan - dýr mýþ tý. Bu tür se ya hat le re her da im ka - ra yo lu ve ya tren yo luy la git mek ter ci hi - miz ol muþ tur. Zi ra ka ra yo lu hem fark lý iz le nim ler e din mek, hem de yol da fark lý hi kâ ye ler ya ka la mak a dý na da ha ca zip tir. Ýþ te bu mak sat la biz de baþ ken ti miz An - ka ra dan ta Gür cis tan ýn baþ ken ti Tif - lis e ka dar gi den bir o to büs fir ma sýn - dan ga yet uy gun bir fi ya ta (80 Türk Li ra sý) bi le ti mi zi a la rak bu yol cu lu ða Bis mil lah di ye rek baþ la dýk. Bu na gö re yak la þýk 24 sa at sü re - cek zor lu bir yol cu luk la ön ce Ka ra de niz sa hil yo lu na Sam sun dan bað la na cak son ra da boy dan bo ya o yo lu kat e de rek, Art vin in Sarp sý - nýr ka pý sýn dan Gür cis tan a ge çe cek tik. KAR KIÞ DE ME DEN YO LA DE VAM Zor lu bir yol cu luk i di, zi ra yý lýn bu za ma ný A na do lu nun her ta ra fý ve ta - biî ki Kaf kas lar böl ge si de kar, ti pi ve so ðuk ha va dan do la yý cid dî sý kýn tý la ra ge bey di. Ni te kim yol cu lu ðu muz bo - yun ca da ha va mu ha le fe ti bi zi müþ kül du rum la ra sok tuy sa da, az met ti ði miz bu yol da zer re mis kal te red düt et me - den i ler le dik. Bin di ði miz o to büs te yol cu la rýn kýs - m-ý a za mý Gür cü va tan daþ la rýy dý. Bun lar zor lu e ko no mik þart lar se be - biy le va tan la rý ný terk e de rek gur be te ge len ve üç ku ru þa ge ce li gün düz lü ça - lý þan e mek çi in san lar dý. Tür ki ye de çay top la mak tan in þa at iþ çi li ði ne, fab ri ka iþ çi li ðin den be bek ba ký cý lý ðý na, ba vul ti ca re tin den ev te miz li ði ne ka dar çok fark lý iþ ler de ça lý þan Gür cü ler var Ýþ - te o to bü sü müz de, mem le ket le ri ne ya zo run lu luk tan ya hut va kit çat tý ðýn dan dö nen bu in san lar la do luy du. Zo run - lu luk tan di yo ruz çün kü bu gün ler de hü kü me tin uy gu la ma ya sok tu ðu ye ni þart lar, bu ya ban cý iþ çi le ri hem ca nýn - dan bez dir miþ hem de te ker le ri ne ço - mak so ka cak de re ce de zor la mýþ tý. YA BAN CI ÇA LI ÞAN LA RIN SI KIN TI SI BÜ YÜK 1 Þu bat 2012 den i ti ba ren yü rür lü ðe gi ren 5683 sa yý lý Ya ban cý la rýn Tür ki - ye de Ý ka met ve Se ya hat le ri Hak kýn da Ka nun dan bah se di yo ruz O to büs te yap tý ðý mýz soh bet ler de a na me se le hep bu ko nuy du. Zi ra bu iþ çi ler i çin bun dan Sarp sýnýr kapýsýna 20 km uzaklýktaki Batum, gezilmesi gereken hoþ siluetli bir tatil merkezi. böy le Tür ki ye de ça lýþ mak ne re dey se im kân sýz ha le ge li yor du. Bil has sa sa yý la - rý nýn 1 mil yo na yak laþ tý ðý be lir ti len ya - ban cý ev hiz met çi si i le has ta-ço cuk ba - ký cý sý ve ta biî ki di ðer ya ban cý lar i çin 1 Þu bat tan i ti ba ren sý kýn tý lý ye ni bir dö - nem baþ la dý. Tür ki ye de ya ban cý ka çak iþ çi li ði en gel le mek a ma cýy la 1 Þu bat 2012 den ge çer li ol mak ü ze re ka nun da de ði þik lik ya pý lýr ken se ya hat fir ma la rý - nýn da þa hit li ðiy le tu riz me de dar be vu - ra bi le cek bir a dým a týl dý ðý be lir ti li yor. Be lir til di ði ne gö re da ha ev vel, ül ke - mi ze ge len ya ban cý la ra ül ke grup la rý na gö re de ði þen sü re de 90 gü ne ka dar vi ze mu a fi ye ti uy gu la ný yor du. A ra la rýn da Al man ya, Fran sa, Da ni mar ka, Ja pon ya, Ýs veç gi bi ül ke le rin de bu lun du ðu 90 gü ne ka dar vi ze mu a fi ye ti uy gu la nan ül ke ler den Tür ki ye ye ge len ler þu an - da ki uy gu la ma da ül ke miz de 90 gün ka - lýp, bir gün yurt dý þý na çý ký yor son ra er - te si gün gel di ðin de 90 gün da ha ka la bi - li yor du. Böy le ce 90 gün kal mak i çin bir gün yurt dý þýn da kal ma sý ye ti yor du. An - cak 1 Þu bat 2012 den i ti ba ren þart lar ta ma men de ðiþ ti ril miþ. Bu ye ni uy gu la ma da i se ev hiz met le - rin de ka çak o la rak ça lýþ tý rý lan ya ban cý ka dýn lar, ke za zor iþ ler de ça lýþ tý rý lan er - kek ler de bu dü zen le me i le 1 Þu bat tan i ti ba ren 90 gün Tür ki ye de kal dýk tan son ra yurt dý þý na çýk týk la rýn da ül ke le - rin de en az 90 gün kal ma dan Tür ki - ye ye bir da ha gi riþ ya pa ma ya cak. TÜRK TU RÝZ MÝ A ÇI SIN DAN DE ZA VAN TAJ Her ne ka dar ka nun ka çak iþ çi li ði ön le mek a ma cýy la çý kar týl dýy sa da, bu du ru mun ay ný za man da es ki Ba ðým sýz Dev let ler Top lu lu ðu ül ke le rin den ül ke - mi ze ge len tu rist le ri de o lum suz et ki le - ye ce ði ve bu ra da ak ra ba lýk bað la rý bu - lu nan in san la rýn da ha ya tý na bü yük sý - Kura nehrinin tam ortasýndan geçtiði Tiflis, nehrin iki tarafýndaki tepelere kurulu... Ermenistan a gitmek için Tiflis zorunlu bir durak ama bizim için de manidar ve önemli bir þehir kýn tý ge ti re ce ði söy le ni yor. Tu rizm ci ler, bu ka nun la tu rizm a çý sýn dan Yu na nis - tan, Ý tal ya gi bi ra kip ül ke le rin ek me ði - ne yað sü rül dü ðü nü de i fa de e di yor lar. Ta biî ki bin ler ce Rus, Uk ray na lý, Gür cü ve hat ta Er me ni ça lý þan la rýn en bü yük der di þu an da bu me se le. Zi ra bu in san la rýn ken di mem le ket le rin de ge çin mek gi bi bir im kân la rý ol ma dý ðýn - dan Tür ki ye on lar i çin bir ek mek ka pý - sý ve can si mi di va zi ye tin de. Bu yüz den de bu gün ler de zi ya ret et ti ði miz Gür - cis tan ve Er me nis tan da bu ga ri ban ke - si min ge nel de mo ral le ri nin bo zuk ol - du ðu nu söy le mek ye rin de o la cak týr. Her ne ka dar bu du rum on la rý üz se de, bil has sa Gür cü le rin bir ba ký ma Ka ra - de niz in sa ný ol du ðu nu söy le mek ve bu se bep le de her da im þen þak rak o la bil - dik le ri ni göz lem le mek müm kün Ni te - kim 24 sa at sü ren yol cu lu ðu muz bo yun - ca, biz le rin Tür ki ye de o to büs ler de pek de a lý þýk ol ma dý ðý mýz bir at mos fer de ve ha ra la gü re le i çin de yol cu luk yap tý ðý mý zý söy le ye bi li riz. Ço ðun lu ðu ka dýn lar dan o - lu þan yol cu la rý mýz 24 sa at bo yun ca ne - re dey se hiç sus ma dý de sek ye ri dir. Hat ta sa yý la rý çok az o lan Türk yol cu lar sü rek li o la rak bu du rum dan þi kâ yet e di yor an - cak hos te si miz Ý re na nýn bü tün u ya rý la rý - na rað men gü rül tü ke sil mi yor du. Bel li bir sü re son ra si nir le ri ge ri len Ý re na hem ken di soy daþ la rý na söz ge çi re me me nin ver di ði e zik lik, hem de Türk yol cu la rýn sü rek li þi kâ yet le ri ü ze ri ne bi raz da toy lu - ðun dan o la cak hün gür hün gür að la ma ya baþ la dý. Da ha se ya ha ti mi zin ilk sa at le rin - de ya þa dý ðý mýz bu tec rü be den son ra, bir Gürcistan ýn baþkenti Tiflis e, baþkentimiz Ankara'dan yaklaþýk yirmi dört saat süren zorlu bir yolculuktan sonra varabiliyorsunuz. hay li il ginç bir yol cu lu ða çýk tý ðý mý zýn sin yal le ri ni al mýþ ol duk böy le ce Kar ve ti pi den git tik çe zor la þan yol la - rý a þa rak Ka ra de niz e u laþ tý ðý mýz da, o - to bü sün ho par lör le rin den ve ri len ha re - ket li Ka ra de niz tür kü le ri or ta lý ðý bi raz ya týþ týr mýþ ve yol cu luk nor mal sey ri ne o tur ma ya baþ la mýþ tý. BÝR GA RÝP YOL CU LUK Gü rül tü pa týr tý i çin de u zun ve zor lu bir ge ce nin ar dýn dan sa ba ha kar þý Art vin in Sarp il çe sin de ki sý nýr ka pý sý na u laþ týk. Sarp sý nýr ka pý sý Ka ra de niz in ke na rýn - da dað i le de niz a ra sýn da ka lan dar böl ge de ki a dý gi bi sarp bir ge çiþ nok ta sý Sý ný rýn Tür ki ye ta ra fýn - da ka lan yer le þim ye ri nin a dý Sarp, Gür cis tan ta ra fýn da ka lan ye rin a dý i se Sar pi i di Ne ti ce de ga yet ko lay bir þe kil de Sarp tan Sar pi ye ge çiþ ya pa cak týk. Zi ra Türk va tan daþ la rý na Gür cis tan vi ze uy gu la mý yor du Sa de ce pa sa port la rý mý za gi riþ müh rü vu - rul mak su re tiy le ge çi yor duk. As - lýn da Gür cis tan a 10 A ra lýk 2011 den i ti ba ren ar týk kim lik i le bi le ge çi le bi li yor. Ni te kim bir çok Türk va - tan da þý sa de ce nü fus cüz dan la rý ný gös te - re rek ve kü çük bir kar tý dol du ra rak bu ül - ke ye ge çiþ ya pa bi li yor lar dý. A ma ta biî ki bi ze pa sa por tu muz da ha Er me nis tan ge - çi þin de la zým ol du ðun dan biz pa sa por tu - muz la Gür cis tan a gi ri þi mi zi yap týk Gür cis tan ta ra fý na geç tik ten son ra Ba tum ü ze rin den Tif lis e tam 7 sa at sü ren bir yol cu luk la u la þa cak týk. Bu ül ke de Ba tum un a dý Ba tu mi, Tif lis in a dý i se Tbi li si i di BA TUM UN GÜ ZEL LÝ ÐÝ Gü zel bir ký yý þehri o lan Ba tum, Sarp a sa de ce 20 ki lo met re u zak lýk ta ya ni Tür - ki ye ye ol duk ça ya kýn bir nok ta da dýr. Bü - yük bir li ma na ve ta til te sis le ri ne sa hip o - lan Ba tum a yaz ay la rýn da hem Tür ki - ye den, hem de Rus ya ve di ðer böl ge ül - ke le rin den bir hay li tu rist gel mek te Ba tum ay ný za man da Kaf kas ya yý boy - dan bo ya sa ran de mir yo lu a ðý nýn ve Ba - kü pet rol bo ru hat tý nýn son du ra ðý o lan, çok mü him bir li man ve ti ca ret mer ke - zi Ba tum Os man lý dö ne min de de ö - nem li bir yer di. Ni te kim Os man lý dö ne - min den kal ma Or ta Ca mii tam da a dý gi bi Ba tum un or ta ye rin de yer a lý yor Ký þýn pek bir ten ha o lan ve yak la þýk 150 bin nü fu su bu lu nan Ba tum un bu nü fu su yaz ay la rýn da üç ka tý na ya ni bi ne ka dar çý ký yor Ba tum bi zim bu se ya ha ti miz de sa de ce bir ge çiþ nok ta sý an cak baþ ka ve ge niþ bir za man da zi ya ret e dil me yi ve keþ fe dil me yi bek le yen gü zel bir þe hir gö rü nü mü dik ka - ti mi zi çe ki yor. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî de, Di van-ý Harp ten be ra at et tik - ten son ra Van a git mek ü ze re bu þeh re uð ra mýþ, bu ra dan Tif lis e git miþ ve da ha son ra da Van a av det et miþ tir. Bu ba kým - dan Üs tad ýn 1909 yý lýn da yap mýþ ol du ðu bu se ya ha tin bir ne vi i zi ni de ta kip et miþ ol duk Biz de o nun yap tý ðý gi bi Ba - tum dan Tif lis e ha re ket e di yor duk ar týk Batum'un merkezindeki Orta Camii. TÜR KÝ YE NÝN DE VA MI GÝ BÝ Yol da dik ka ti mi zi en çok çe ken þey hem bir çok Türk o to büs fir ma sý nýn bu gü zer gâh ü ze rin de yo ðun bir þe kil de hiz met ver di ði hem yol boy la rýn da, hem de þe hir ler de Tür ki ye i le il gi li ve si zi mem le ke ti niz de his set ti re cek te sis - le rin bol lu ðu i di Hem nak li ye ci le rin, hem de sey yah la rýn yo ðun bir þe kil de kul lan dý ðý bu gü zer gâh ta, san ki Tür ki - ye den çýk ma mýþ gi bi se ya ha ti ni ze de - vam e di yor su nuz. Ta biî en mü him fark, yol la rýn ka li te si Ne ya zýk ki bu ül ke de tek gi diþ-ge liþ li za man za man dub le o lan an cak pek de ka li te li ol ma - yan yol lar dan ya vaþ ya vaþ i ler li yor su - nuz. Gür cis tan i çin de i ler ler ken, yer yer ka sa ba la ra, il çe le re ve yer le þim yer le ri ne de uð ra ný yor. Bu ra da dik ka ti çe ken þey hem þe hir le rin köh ne li ði hem de ba kým - sýz lý ðý Alt ya pý ve üst ya pý an la mýn da Sov yet dö ne min de ne ya pýl mýþ i se o ay - nen ye rin de du ru yor San ki ü ze ri ne bir taþ da ha ko nul ma mýþ gi bi yýl la rýn yýp ra tý - cý lý ðý her ye ri sa rýp sar ma la mýþ YOL DA YE MEK PROB LE MÝ Bu man za ra yý Gür cis tan ýn her ye rin de göz lem le mek müm kün o la cak tý Yol bo - yun ca kar ve ti pi de vam et ti. Ba tum ci va - rýn da yu mu þa yan ha va, Tif lis e doð ru i ler - ler ken iç ke sim ler de tek rar sert le þi yor du. Yol da i ler ler ken týp ký Tür ki ye de ki gi bi yol ke na rý na ya hut yo lun tam or ta sý na çý kan hay van sü rü le ri dik kat çe ki yor. An cak bu - ra da bir fark var Tür ki ye de kin den fark lý o la rak do muz sü rü le ri gör mek ve yol lar da ge çiþ ya pan i ri li u fak lý do muz la rý mü þa he - de et mek, bi raz son ra mo la i çin du ra ca ðý - mýz yer de ye mek hu su sun da ol duk ça sý - kýn tý lý da ki ka lar ya þa ma mý za se bep o la - cak tý. Da ha ev vel gez di ði miz Bal kan ve es - ki de mir per de ül ke le rin den her ne ka dar bu tür du rum la ra a lý þýk da ol sak, mo la i çin dur du ðu muz da ye mek ler a ra sýn da et li ye - mek le re sa ký nan göz ler le bak mak tan ken di mi zi a la mý yor duk. Ne ti ce de gü - zel bir ek me ðe, haþ lan mýþ pa ta te sin so ðan i le ka rýþ tý rýl ma sýy la o luþ tu ru - lan bir ta bak ye me ði ka týk et mek su re tiy le ö ðü nü ge çiþ tir mek ten baþ ka ça re miz ol ma ya cak tý. Se fer her da im zor luk ve sý - kýn tý la rý da be ra be rin de ge ti rir. Bir Müs lü man i çin gay ri Müs - lim bir bel de de se ya hat et mek i se i ki kat zor luk de mek tir. Hiç e za nýn du yul ma dý ðý ve ca mi ve - ya mes cit bu lun ma yan böy le si yer ler de hem na maz va kit le ri ni ta - yin et mek, hem de ab dest a lýp na - maz kýl mak ol duk ça sý kýn tý lý bir iþ tir. Bu se bep le böy le si se ya hat le re çý ka cak o lan la rýn mu hak kak yan la rýn da kýb le ta - yin e di ci bir ci haz i le sec ca de bu lun ma lý, ay ný za man da a ra da ki va kit fark la rý ný he - sap e de bi le cek te yak kuz ge rek mek te dir. A RA DA 2 SA AT ZA MAN FAR KI VAR Bu a ra da Tür ki ye sa a ti i le Gür cis tan za - man di li mi a ra sýn da 2 sa at bir fark ol du - ðu nu da (Gür cis tan 2 sa at i ler de) be lirt - mek ge re ki yor. Bu ba kým dan Tür ki ye ye ge ri dö nüþ te i a de al mak ü ze re ha ya tý nýz - dan i ki sa a ti ni zi ka pý da bý ra ka rak bu ül ke - ye gi riþ ya par sý nýz. Sarp sý nýr ka pý sýn dan ta Tif lis e ka dar yak la þýk 450 ki lo met re lik yo lu ya vaþ ya vaþ gi de rek 8-9 sa at lik sü re - de kat et tik. Tif lis e gi riþ yap tý ðý mýz da i se ha va çok tan ka rar mýþ tý. O to bü sü müz bi zi Tif lis O to ga rý na bý rak tý. Bu ra sý Tür ki - ye de kü çü cük bir ka sa ba o to ga rýn dan fark sýz es ki püs kü bir yer dir. Bu ra dan Tür ki ye'ye, A zer bay can'a ve hat ta Yu na - nis tan'a o to büs ler kal ký yor... { DEVAM EDECEK {

16 Yaþ lý çift i ki sa at a ray la öldü OS MA NÝYE DE 66 yýl dýr ev li o lan yaþ lý çift, i ki sa at a ray la vefat etti. Kýr ma cý lý kö yü De re o ba ma hal le sin de i ka met e den 83 ya þýn da ki Hü se yin Koç'un, kalp ra hat sýz lý ðý ne de niy le Os ma ni ye Dev let Has ta ne sin de te da vi sin den bir haf ta son ra e þi Sel ver Koç (83) yi ne ay ný ra hat sýz lýk ne de niy le Ö zel Ýbn-i Si na Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Hü se yin Koç un e þi has ta ne ye kal dý rýl dý ðý gün sa at de, Sel ver Koç un i se de öl dü ðü bil di ril di. Çif tin cenazeleri, Kýr ma cý lý kö yü me zar lý ðýn da yan ya na top ra ða ve ril di. Osmaniye / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Engellilere kapakla destek ESKÝÞEHÝR'DE BÝR ESNAFIN DÜKKÂNININ ÖNÜNE KOYDUÐU KAPAK KUMBARASI ÝLK ZAMANLARDA AYDA BÝR DOLARKEN ÞÝMDÝ HERGÜN DOLUYOR. TOPLANAN KAPAKLARLA 10 GÜNDE BÝR TEKERLEKLÝ SANDALYE ALINIYOR. ES KÝÞE HÝR DE bir es na fýn, dük kâ ný nýn ö nü ne koy du ðu ka pak kum ba ra sý a de ta do lup ta þý yor. Yak la þýk bir yýl ön ce ko yu lan ve top lam da 25 ki lo plas tik ka pak a la bil me ka pa si te si o lan ku tu, ilk za man lar ay da bir do lar ken son gün ler de her gün do lu yor. 10 gün de bir te ker lek li san dal ye a la cak ka dar ka pak top la nan ku tu sa ye sin de Tür ki ye Sa kat lar Der ne ði nin 250 ki lo ya bir te ker lek li san dal ye kam pan ya sý na ay da 3 san dal ye ka zan dý rý lý yor. Es ki þe hir in O dun pa za rý il çe si A sar cýk lý Cad de si nde bu lu nan bir tül per de dük kâ ný, bu gün ler de sat tý ðý ü rün ler le de ðil, hiz met et ti ði kam pan ya i le ko nu þu lu yor. Es ki þe hir in en iþ lek cad de le ri nin bi rin de yer a lan dük kân, ka pý sýn da bu lu nan 25 ki lo luk plas tik ka pak top la ma ku tu su i le bu gün ler de va tan daþ la rýn en uð rak ye ri ha li ne gel di. Dük kâ nýn sa hi bi ve ay ný za man da Mi hal lýç çýk Gün Sa zak Ýl çe Has ta ne si nde dok tor o lan Mus ta fa Yurt se ver, ça lýþ tý ðý has ta ne de bir hem þi re nin Sa kat lar Der ne ði plas tik ka pak top lu yor de me si i le pro je ye il gi duy du. Da ha son ra Sa kat lar Der ne ði i le ir ti ba ta ge çen Yurt se ver, 250 ki lo plas tik ka pa ða bir te ker lek li san dal ye ve ril di ði ni öð ren di. Dük kâ ný nýn Es ki þe hir in en iþ lek cad de le rin den bi rin de yer al ma sý ný fýr sa ta çe vi ren Yurt se ver, cam dan bir kap yap tý ra rak dük kâ nýn ö nü ne koy du. Ü ze ri ne de Sa kat lar Der ne ði nin kam pan ya i le il gi li a fi þi ni as tý. Cad de den ge çen in san la rýn kam pan ya yý gör dük le rin de Bu ra da ka pak top la ný yor muþ. Biz de ge ti re lim. de dik le ri ni du yan Yurt se ver, ilk baþ la dýk la rýn da 25 ki lo a lan cam ka bý bir ay da an ca dol du ra bil dik le ri ni i fa de et ti. Eskiþehir / cihan Yurtsever, kampanyanýn Eskiþehir'deki diðer esnaflara da örnek olmasýný istedi. VA TAN DAÞ LA R A BO NE OL DU HAL KIN za man la plas tik ka pak top la ma du yar lý lý ðý nýn art tý ðý - ný be lir ten Yurt se ver, son za man lar da top la ma ka bý nýn hiç boþ dur ma dý ðý ný ve in san la rýn po þet ler le ge ti rip bý rak tý ðý ný söy le di. Her gün bu ma hal le den bu cad de den iç ti ði bir su þi - þe si bit mek ü ze rey se o nu ka pa ðý ný ku tu ya a tan dan tu tun ku - tu ya tor ba tor ba a tan a bo ne le ri miz bi le var. Va tan daþ la rý mýz bu ko nu lar da ol duk ça du yar lý. di yen Yurt se ver, böy le bir kam pan ya ya a ra cý ol duk la rýn dan do la yý ol duk ça mut lu ol duk - la rý ný söy le di. Kam pan ya nýn ilk gün le rin de ay da bir top la nan ku tu yu ar týk her gün dol dur duk la rý ný be lir ten Yurt se ver, 250 ki lo ya te ker lek li san dal ye ve ril di ði ne gö re, 10 gün de bir te ker - lek li san dal ye a la bi li yo ruz. de di. Sa kat lar Der ne ði yet ki li le ri - nin haf ta da i ki kez a ra bay la ge le rek plas tik ka pak la rý gö tür - dük le ri ni söy len Yurt se ver, vatandaþlarýn ev le rin de bi rik tir dik - le ri plas tik ka pak la rý artýk çö pe at ma dýklarýný i fa de et ti. 52 ENGELLÝ SAN DAL YE SÝ ALINDI TÜR KÝ YE Sa kat lar Der ne ði Es ki þe hir Þu be Baþ ka ný Ca fer E þen i se Mus ta fa Yurt se ver e kam pan ya ya ver di ði kat ký lar dan do la yý te - þek kür et ti. Kam pan ya yý so nu na ka dar des tek le dik le ri ni be lir ten E þen, Yurt se ver in de des tek ol du ðu kam pan ya sa ye sin de Es ki þe - hir de top la nan ma vi ka pak lar la 52 te ker lek li san dal ye al dýk la rý ný be lirt ti. Bu kam pan ya nýn en gel li bi rey le rin ha ya ta tu tun ma la rý i - çin ö nem li ol du ðu nun al tý ný çi zen E þen, gös te ri len du yar lý lýk sa ye - sin de en gel li le rin yü zü nü gül dü ren her ke se te þek kür et ti. Varsak, "Yerli otomobil yapýlmamasý ayýptýr" dedi. En gel li va tan daþ ken di a ra cý ný yap tý KAS TA MO NU DA, be den sel en gel li Ýl han Var sak, köy þart la rýn da a kü lü en gel li a raç la rý nýn kul la ný la ma ma sý sebebiy le çe þit li par ça la rý bir leþ ti re rek yap tý ðý a raç la ih ti yaç la rý ný kar þý lý yor. Var sak, 3 ya þýn da yan lýþ bir ið ne ne de niy le felç kal dý ðý ný, o gün den son ra ha ya tý ný be den sel en gel li o la rak sür dür dü ðü nü söy le di. A kü lü en gel li a raç la rý nýn köy þart la rýn da kul la ný ma uy gun ol ma dý ðý i çin al ma dý ðý ný i fa de e den Var sak, bu ne den le ev den dý þa rý çýk ma sý nýn çok zor ol du ðu nu kay det ti. Bu ne den le yak la þýk 3 yýl ön ce de ken di o to mo bi li ni yap ma ya ka rar ver di ði ni be lir ten Var sak, ka fa sýn da ta sar la dý ðý a ra cý ya pa bil mek i çin Kas ta mo nu Sa na yi Si te sin den çe þit li par ça lar te min et ti ði ni vur gu la dý. Da ha son ra bu par ça la rý, e vi nin ar ka sýn da bu lu nan a töl ye sin de ta sar la dý ðý a ra cý o luþ tur mak i çin bir leþ tir di ði ni an la tan Var sak, yak la þýk 1 yýl sü ren ça lýþ ma la rý nýn ar dýn dan a ra cý ný ta mam la dý ðý ný ve kul lan ma ya baþ la dý ðý ný a çýk la dý. O ku la hiç git me di ði ni ve o ku ma-yaz ma yý ken di ça ba sýy la e vin de öð ren di ði ni be lir ten Var sak, Yer li o to mo bil mar ka sý nýn þim di ye ka dar ol ma ma sý ha ki ka ten a yýp týr, mo tor, þan zý man, def ran si yel tek no lo ji miz var. Bu nu top la yýp a ra ba ya pa mý yo ruz. Þim di ye ka dar ay yýl dýz lý bir kaç mar ka mýz ol ma ma sý a yýp týr di ye ko nuþ tu. Kastamonu / aa Fazla yemek bunama riskini arttýrýyor n FAZ LA ye mek ye me nin, yaþ lý lýk ta ha fý za kay bý ve bu na ma ris ki ni i ki ka tý na çý kar dý ðý or ta ya çý ka rýl dý. ABD nin A ri zo na e ya le tin de ki Ma yo Cli nic a raþ týr ma cý la rý, 70 i la 89 yaþ la rýn da ki 1250 ki þi yi ye me ve iç me a lýþ kan lýk la rý na gö re çe þit li test ler den ge çir di. A raþ týr ma cý lar, ka tý lým cý la rý gün lük ka lo ri a lý mý , ve a ra sýn da de ði þen üç gru ba a yýr dý. Gün lük ka lo ri a lan grup ta i le ri yaþ lar da bu na ma ya ne den o lan ha fif bi liþ sel bo zuk luk gö rü len ki þi le rin sa yý sý nýn ilk i ki grup ta ki le re o ran la i ki ka tý ol du ðu or ta ya çýk tý. A raþ týr ma yý yö ne ten Yo nas Ge da, dü þük ka lo ri li bes len me nin ha fý za kay bý ný a zalt tý ðý ný ve hat ta Alz he i mer baþ lan gý cý ný en gel le di ði ni a çýk la dý. Ge da, dü þük ka lo ri li ve sað lýk lý bes len me nin nö ro lo jik has ta lýk la rýn ön len me sin de de ö nem li bir et ken ol du ðu nu be lirt ti. Ankara / aa U ya rý la ra rað men buz tu tan gö lün ü ze rin de yü rü dü ler n HAF TA so nu ta ti li i çin Göl cük Ta bi at Par ký na ge len ta til ci ler buz tu tan gö lün ü ze rin de yü rü yüþ yap tý. Bo lu ya yak la þýk 13 ki lo met re u zak lýk ta bu lu nan Göl cük Ta bi at Par ký, haf ta so nun da ta til ci ler den yo ðun il gi gör dü. Bo lu Or man Böl ge Mü dür lü ðü gö rev li le ri ta ra fýn dan sü rek li o la rak ho par lör ler le buz tu tan gö lün ü ze ri ne çýk ma nýn teh li ke li ve ya sak ol du ðu a nons la rý ya pýl ma sý na rað men çok sa yý da ta til ci göl ü ze rin de yü rü yüþ ya pa rak, ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. U ya rý la ra rað men bu zun ü ze rin de yü rü me ye de vam e den ba zý ki þi le re Ka ba hat ler Ka nu nu na gö re 170 TL ce za kes ti. Bolu / aa Görme engelliler okuma-yazma öðreneceði için mutlu. Ön ce o ku mayaz ma, son ra Ku r ân-ý Ke rim öð re ne cek ler BE YAZ Ay Der ne ði, Çan ký rý Ka ra te kin Ü ni ver si te si ve Çan ký rý Nu ret tin Ok Halk E ði tim Mer ke zi iþ bir li ði i le gör me en gel li le re o ku ma yaz ma kur su a çýl dý. O ku ma yaz ma öð ren dik ten son ra ta lep e den gör me en gel li le re Kur âný Ke rim öð re ti le cek. Bra il le al fa be si (gör me en gel li ler i çin ka bart ma al fa be si) öð re ti le rek gör me en gel li va tan daþ la rýn ha ya tý ný ko lay laþ týr mak i çin Çan ký rý da ilk a dým a týl dý. A çý lan kurs ta top lam 16 öð ren ci ka yýt yap tý ra rak kur sa baþ la dý lar. Oku ma yaz ma kur su Çan ký rý Ka ra te kin Ü ni ver si te sin de ve ri li yor. Kur sun a çýl ma sý ný sað la yan Be yaz Ay Der ne ði Çan ký rý Þu be Baþ ka ný Ah met Yýl dý rým, ilk o la rak gör me en gel li ler i çin o ku ma yaz ma kur su aç týk la rý ný da ha son ra da bil gi sa yar, na vi gas yon, KPSS gi bi e ði ti ci kurs lar aç ma yý dü þün dük le ri ni söy le di. Yýl dý rým, Gör me en gel li va tan daþ la rý mý zýn ta le bi ol du ðu tak dir de, Ku r'ân-ý Ke rim i de ka bart ma ya zý i le on la ra öð ret me yi plan lý yo ruz. de di. Çankýrý / cihan Bilinmeyen cisim kriminal incelemeye gönderildi. Dal ga la rýn ge tir di ði ci sim kor kut tu DAL GA LA RIN sa hi le ta þý dý ðý bi lin me yen ci sim, Ka ra su lu la ra kor ku ya þat tý. Sa kar ya nýn Ka ra su il çe si sa hi lin de, fýr tý na da o lu þan dal ga la rýn cad de ye ta þý dý ðý du ba þek lin de ki ci sim, kor ku ya ne den ol du. Ma yýn o la bi le ce ði ge rek çe siy le Sa hil Gü ven lik ve bom ba im ha uz man la rýn ca in ce le nen cis min ne ol du ðu be lir le ne me yin ce kri mi nal in ce le me ye gön de ril di. Sakarya / cihan

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı