Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri"

Transkript

1 Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Görgün AKPEK University of Maryland School of Medicine, ABD Bölüm I. Kronik Graft-versus-Host Hastalığı (kgvhd) Graft-versus-Host Hastalığı (GVHD), donörden alınıp hastaya kök hücrelerle birlikte verilen sağlıklı T-lenfositlerin aracılık ettiği şiddetli immünolojik reaksiyon sonucu organ fonksiyon bozukluğu ile giden kompleks bir klinik sendrom olup allojenik kök hücre naklinden (KHN) sonra en önemli mortalite ve morbidite sebebi olarak kabul edilir. Kronik GVHD geç dönemde (genelde KHN den 3 aydan sonra) ortaya çıkar ve KHN nin uzun dönem sonuçlarını ve yaşam kalitesini belirleyen tek ana etkendir. Allojenik KHN ini takiben geç dönem relaps haricinde mortalitenin en önemli nedenidir. Transplantasyonu takip eden 2 yıl içinde kgvhd gelişme riski %50 60 olup en büyük risk faktörü hikayede daha önce akut GVHD nin olmasıdır. kgvhd olan hastalarda başlangıçta sıklıkla likenoid döküntü dediğimiz pembe gümüş renginde, parlak, deriden kabarık cilt lezyonları görülür. İlerlemiş vakalarda cilt ve cilt altında fibrozis, eklem hareketlerinde buna bağlı kısıtlılık, göz ve ağız kuruluğu tabloya eslik eder. Patogenezinde alıcı doku (cilt, mukozalar, karaciğer, barsak vs) hücrelerindeki allojenik MHC Class II moleküllerine karşı donör CD4+T hücre aktivasyonu ve akabinde IL-2, IL-4 ve IL-10 salınımı başlıca rol oynar (1-4). Akut GVHD nin aksine kronik GVHD de donör CD8+T hücreleri aktive olmaz. Dolayısıyla kgvhd patogenezinde başlıca donör CD4+T hücrelerinin rol aldığına inanılır. Akut ve kronik GVHD nin en önemli farkı CD8+T hücre aktivasyonunun ve IFN-γ üretiminin kgvhd de olmayışıdır (2, 5, 6). kgvhd nin klinik belirtilerinin otoimmun hastalıklara benzemesi, bazı hastalarda otoimmun antikorların bulunması ve otoreaktif T hücrelerinin timusta yok edilemediğini düşündüren deneysel veriler kgvhd nin patogenezinde alloreaktivite dışında otoreaktivite ve timusun da önemli olduğunu akla getirir. Önceki tedaviler, hazırlama rejimleri ve agvhd ile timus hasar gördüğünden KHN den sonra aberan timik eğitimden geçemeyen, yani timik delesyona uğramayan T hücre öncülleri otoreaktif hale gelirler (7-10). Bu timik delesyondan kaçan otoreaktif T lenfositler salgıladıkları IL-10 ve IL-4 gibi sitokinler ile GVHD nin histopatolojisinde görülen artmış kollajen birikimine neden olur (11). Kronik GVHD tanısı, klinik ve laboratuvar parametrelere göre konur. Hastalık genelde uzun sure ve yüksek dozda sistemik immunsupresif tedavi gerektirdiğinden tanının biyopsi ile teyit edilmesi ve diğer sebepler ekarte edildikten sonra tedaviye başlanması önemlidir. kgvhd tanısı geleneksel olarak nakil sonrası 100. günden sonra konur ancak bu ayrım için herhangi bir biyolojik sebep yoktur (100. günden önce de görülebilir). IBMTR/NMDP bilgilerine göre kgvhd için ortanca süre HLA-tam uyumlu kardeş nakillerinden sonra 4,5 ay, akraba dışı donör nakilleri için 4 aydır. %5 inde 1 yıl sonra tanı konur (12). Hastalık daha ziyade cilt, ağız, karaciğer ve göz gibi organları tutar. Daha az olarak gastrointestinal sistem, akciğer ve eklemler etkilenirler. kgvhd yoğun immun depresyona (13,14) sebep olduğundan kgvhd ye bağlı ölümlerin çoğu infeksiyonlara sekonderdir. İnfeksiyona bu yatkınlığın sebebi hem hastalık hem de immunosupresif tedavi ile açıklanabilir. Mukozal bariyerlerin bozulması, timik zedelenme, hipogamaglobulinemi, kalitatif MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU

2 Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri AKPEK G. Şekil 1. Prognostik skorlama ile iki gurubun kronik-gvhd-spesifik yasam süreleri. B ve T hücre anomalileri bozulmuş immunitenin temel nedenlerini oluşturur (15,16). Fonksiyonel aspleni sonucu kapsüllü bakterilerle infeksiyona yatkınlık artar. Bütün hastalar bakteriyel, viral ve fungal infeksiyonlar açısından dikkatli monitörize edilmelidirler. Özellikle invazif fungal infeksiyonlar ve PCP yönünden risk altındadırlar. İmmunsupresif tedaviler kesilene kadar hastaların antibiyotik profilaksisi almaya devam etmeleri tavsiye edilir. Klinik Derecelendirilme ve Sınıflandırma. kgvhd başlangıç tipine, sistemik tedavi ihtiyacına ya da mortalite riskine göre sınıflandırılabilir. Bugüne kadar en çok kullanılan klinik derecelendirme sistemi Seattle grubunun 1980 de 20 kronik GVHD Mİ hastanın klinik ve patolojik bulguları zemininde öne sürdüğü sınırlı/yaygın sınıflamasıdır (17). Ancak bu sistem prognoz hakkında çok az bilgi verir yılında rapor ettiğimiz, biyopsi ile kgvhd si kanıtlanmış ardışık 151 hastanın tedavi öncesi 23 klinik ve laboratuvar özellikleri ile sağ kalımlarını karşılaştırdığımız çalışmanın verilerine dayanarak kgvhd için yeni bir derecelendirme ve prognostik sınıflandırma modeli geliştirdik. Bu modele göre trombositopeni, yaygın cilt tutulumu (>50% vücut yüzeyi) ve akut GVHD yi takiben gelişen KGVHD (progresif tipte başlangıç) sağ kalımı olumsuz etkileyen birbirinden bağımsız risk faktörleri olarak ortaya çıktı (18-20). Bu 3 bağımsız risk faktörünü kullanarak GVHD-spesifik mortalitede 3 ayrı prognostik gurup ortaya çıktı. Bu prognostik klasifikasyon 3 büyük transplant merkezinin ve de IBMTR veri tabanlarına da uygulanmış ve benzer sonuçlar bulunmuştur. (20) (Şekil 1). Kronik GVHD Profilaksisi. Akut-GVHD nin önlenmesindeki ilerlemeler kronik GVHD oluşumunda da bir ölçüde etkili olmuştur. Ancak T-hücre deplesyonu dışında kronik GVHD oluşumuna direk katkısı olan her hangi bir yöntem veya tedavi henüz yoktur. Siklosporinin uzun süreli kullanımının kgvhd yi azalttığına dair bir çalışma mevcuttur (21). Ancak Seattle grubunun yaptığı karşılaştırmalı çalışmasında siklosporinin 6 aylık kullanımıyla 24 aylık kullanımının 2 grup arasında kgvhd gelişim ve KHN ne bağlı mortalite oranları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (22). Hastanın Değerlendirilmesi ve Kronik GVHD nin Tedavisi. KGVHD tanısı klinik olarak düşünülüp histolojik olarak gösterildikten sonra hastalığın yayılımı belirlenmelidir. Bu aşamada yapılması önerilenler Tablo 4 te özetlenmiştir. Tedavi her şeyden önce multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Transplantasyon doktor ve hemşireleriyle beraber dermatolog, oftalmolog, diş hekimi ve sosyal servis çalışanlarının da bu ekipte yer almaları önem taşır. Tedavi prensipleri hastalık stabilize olup gerileyene kadar immunsupresif tedavi, cilt bütünlüğünün bozulmasına karşı topikal önlemler ve antibiyotiklerle infeksiyon profilaksisi esasına dayanır. Primer immunsupresif tedavi (23): Standart sistemik immunsupresif tedavi steroid ve siklosporindir (Cs-A). Takrolimus da siklosporin yerine kullanılabilir. Aralarında kronik GVHD tedavisi yönünden fark olduğuna dair bir veri yoktur. Tedaviye önce 1mg/kg/gün dozunda ağızdan prednizon ve 10 mg/kg/gün (günde iki eşit dozda) CsA başlanır. Eğer 2 hafta içinde stabilleşir ya da iyileşme olursa steroid dozu her hafta %25 azaltılmak suretiyle (bir gün tam doz ertesi gun azaltılmış doz seklinde) sonunda 1 mg/kg günaşırı dozuna kadar inilir. Steroid doz azaltımı tamamlandıktan sonra CsA dozu da benzer şekilde her hafta %25 azaltılarak steroid ile günaşırı alterne olacak şekilde verilir. 9. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU 55

3 AKPEK G. Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Bu alterne tedaviye başlandıktan sonra 3 ayda bir hastanın tedaviye yanıtı değerlendirilerek doz azaltımına devam edilir. İlk 3 aylık sürede yanıtı olmayanlarla hastalığı alevlenenlerde alternatif sekonder (salvage) tedaviler gündeme gelir (45-23). Tek başına steroid tedavisinin kombinasyon rejimlerine benzer etkinlikte olabileceğine dair yakın zamanda çalışmalar bildirilmiştir (24,25). Sekonder (salvage) immunsupresif tedaviler: Hastaların yaklaşık 1/3 ü bu ilk tedaviye yanıt vermez. Bu hastalar için standart bir tedavi yaklaşımı yoktur. Takrolimus ve talidomid ile faz II çalışmalar yapılmıştır. Refrakter likenoid GVHD li hastalar PUVA dan fayda görebilirler. Ekstrakorporeal fotoferez de yine seçilmiş hastalara uygulanabilir. Tüm lenfoid ışınlama ile ilgili bazı raporlar vardır. Çeşitli immunomodülatör ilaçlar da deneme aşamasındadır. Yüksek doz metilprednisolon (10 mg/kg/gün x 4 gün) tedavisine yanıt alınmadığında prognoz kotudur. Yüksek doz steroide cevap veren hastalarda daha sonra eklenen ikincil tedavilerle yasam suresi ve hastalığın tekrar ilerlemesine kadar gecen surenin daha uzun olduğu rapor edilmiştir (26). KGVHD de destekleyici tedavi (23): Tüm hastaların sistemik immunsupresif tedavi sırasında PCP ve kapsüllü mikroorganizmalar dâhil olmak üzere antimikrobiyal profilaksi almaları gerekir. Nakilden sonraki 1 yıl boyunca ve sistemik immunosupresyon ihtiyacı devam ederse hastaların HSV ve VZV için profilaktik olarak asiklovir 800 mg günde iki kez alması önerilir. Sistemik steroid tedavisi alan ve CMV hastalığı için risk altında bulunan hastaların da CMV aktivitesi yönünden yakından monitorize edilmesi (CMV antijenemi veya PCR) gerekir. Aşılama şeması ise GVHD tedavisi bittikten bir yıl sonrasına dek ertelenmelidir. Bunun dışında destekleyici tedavi olarak kuru cildin mutlaka bolca yağlanması gerekir. Kuru göz gelişen hastalarda suni gözyaşı damlası kullanılır. Gözyaşı kanallarına tıkayıcı tampon yerleştirilmesi veya koterizasyon yöntemleri kullanılır. Kas krampları varsa elektrolitler (kalsiyum ve magnezyum) mutlaka kontrol edilmeli ve gerekirse replasman tedavisi verilmelidir. Kolestazı olan sarılıklı hastalarda ursodeoksikolik asit %30 oranında iyileşme sağlamaktadır. Yeterli kalori alamayan hastalar damardan total besleme ya da enteral beslenme tüpleriyle beslenme ihtiyacı duyabilirler. Yine uzun süre steroid alıp osteopeni ve kırık riski artan bayan hastalara östrojen replasmanı ve bisfosfonatlarla kalsiyum desteği düşünülmelidir. Eklem kontraksiyonlari için ise fizik tedavinin değeri tartışılmazdır. Bölüm II. Kriterleri Yeni Tanımlama ve Sınıflama Son zamanlarda kronik GVHD nin yeniden tanımlanması ve sınıflandırılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bunun en önemli sebepleri arasında bu hastalığın tanısı, tedavisi ve prognozu hakkında az şey bilinmesi ve hekimler arasındaki yaklaşım farklılıkları sayılabilir. Ne yazıktır ki, kgvhd ile ilgili temel ve klinik araştırma sayısı oldukça azdır. Örneğin 2003 yılında Amerikan Hematoloji Derneği nin yıllık toplantısı için gönderilen ve kök hücre nakli ile ilgili basılan toplam 703 abstraktın sadece %7 si kronik GVHD den bahsetmiş ve sadece %1,7 si özellikle kronik GVHD konusunda yapılan bir araştırmayı özetlemiştir. Kronik GVHD konusunda yeterince araştırma yapılamayışın en önemli sebepleri arasında insanda oluşan GVHD ye yakin iyi bir kgvhd hayvan modelinin bulunmayışı, hastalığın oldukça heterojen ve kompleks olması, lojistik güçlükler, hastalığın kronik seyirli olması ve nihayet hastalığın çeşitli özellikleri ve de tedavi yanıtı ile ilgili olarak mevcut olan tanımlamalar ve sınıflandırma yönünden hekimler arasında ortak bir görüşün ve kriterin bulunmaması sayılabilir. Hekimlerin ve araştırmacıların bu hastalığa olan ilgisizlikleri, bu hastalıkla uğraşan kesimde geç gelen akademik ve mesleki tatmin, çalışmanın başarılı olup bir işe yarayıp yaramayacağı konusundaki belirsizlik ve de hastalığın genel hematoloji ve onkoloji içinde nadir hastalık sınıfında bulunması da bunda etkili olmuşlardır. Dolayısı ile araştırmacılar ve hekimler bu yasam kalitesini ve suresini önemli ölçüde düşüren ve sakat bırakıcı bu geç komplikasyonun oluş mekanizması ve tedavisi ile ilgili yeterince araştırma yapmamaktadır. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) liderliğinde Kronik GVHD de tanı, sınıflandırma, tedavi cevabının değerlendirilmesi gibi konularda ortak bir görüş oluşturma projesi 2004 yazında başlatılıp 2006 başında sonuçlandırılmış ve bu konudaki yenilikler ve öneriler Biology of Blood and Marrow Transplantation dergisinde (27-32) seri olarak bu sene yayınlanmıştır (http://www.asbmt.org/gvh- DForms.htm). Bu projenin amaçları, klinik çalışmaların yapılabilmesi için gerekli tanımlamaların yapılıp ve yöntemlerin belirlenmesi, en son standart tanı ve tedavilerin özetlenmesi ve gelecekteki temel araştırma ve klinik çalışmalarla ilgili olarak araştırmacılara yön verilmesi olarak uç ana başlık altında toplanabilir. Bu projede kronik GVHD de tanı ve klasifikasyon, klinik çalışma yöntemi oluşturulma MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU

4 Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri AKPEK G. sı, hastalıkla ilgili biomarker tanımı, histopatoloji, tedaviye cevap kriterlerinin oluşturulması, destek tedavileri ve diğer yan tedaviler olmak üzere 6 çalışma gurubu oluşturulmuş ve ilgili konularda var olan sorunlar belirlenmiş, bunlarla ilgili çözüme yönelik olarak gurup içindeki uzmanlarla yapılan telekonferans ve toplantılar sonucunda bazı temel belirlemeler ve tanımlamalara gidilmiş ve bu konularda transplant camiasına tavsiyelerde bulunulmuştur. Aşağıda Kronik GVHD nin bu yeni tanımlamaları özetlenmiştir. Kronik GVHD nin Tanısı (27): Kronik GVHD tanısı için transplant sonrası başlangıç zamanından (100. günden sonra) ziyade Kronik GVHD ye özel en azından bir adet tanısal bulgunun (örneğin poikiloderma, sklerotik deri ozellikleri, ağızda gelişen likenoid değişiklikler) veya en azından kronik GVHD yi düşündürecek ayırt edici bulgulardan birinin (örneğin tırnak atrofisi, vitiligo-benzeri depigmentasyon, akciger fonksiyon testlerine ve akciger tomografisine bakarak tanisi konmuş bronşiyolitis obliterans) bulunması sayılabilir. Kesin tanının hastalığın tuttuğu organ ve sistemlerden birinden alınacak biyopsi ile doğrulanması da tanı için gerekmektedir. Biyopsi raporundaki uyumlu veya ekarte edilemez tanımlamaları da çalışma gurubu içinde tanıyı yukarıdaki bulguların varlığında destekleyeceği kanaatine varılmıştır. (28). İlaç etkisi ve infeksiyon gibi diğer sebeplerin de hikaye ve ek bulgular ışığı altında ekarte edilmesi de kgvhd tanısı açısından önem arz etmektedir. Bu guruptaki çalışmalar sonunda hem akut GVHD hem de kronik GVHD iki alt başlıkta yeniden tanımlandı. Transplant sonrası 100.günden önce gelişen akut GVHD ye klasik akut GVHD, sonrasında gelişen akut GVHD ye inatçı, tekrarlayıcı veya geç başlangıçlı akut GVHD dendi. Akut GVHD demek için kronik GVHD semptom ve bulgularının olmaması şartı arandı. Benzer şekilde kronik GVHD de klasik kronik GVHD ve overlap sendromu diye iki alt başlıkta tanımlandı. Overlap sendromunda hem akut GVHD hem de kronik GVHD özelliklerinin bulunması şartı kondu. Kronik GVHD ye ait semptom ve bulguların olmadığı ve biyopsi ile kronik GVHD tanisi konamadığı tekrarlayıcı/inatçı akut GVHD tanısı için 100 gun öncesi şartı aranmaması konusunda fikir birliğine varildi (28). Kronik GVHD nin skorlaması: Fonksiyonel etkiler de göz önüne alınarak, her tutulan organ ve sistemde meydana gelen hasarın şiddetini tanımlayan, 0 dan 3 e kadar klinik derecelendirme önerilir. Bu skorlama için değerlendirilecek organ ve sistemler; cilt, ağız, gözler, gastrointestinal sistem, karaciğer, akciğerler, eklemler, fascia, genital sistem. Buna göre; Skor 0 = Kronik GVHD ile ilgili hiç bir semptom veya bulgunun olmaması. Skor 1 = Günlük yaşamla ilgili fonksiyonlarda ve aktivitede önemli bir gerileme olmaması. Skor 2 = Günlük yaşamla ilgili fonksiyonlarda ve aktivitede ciddi bir gerileme görülmekle birlikte, büyük bir sakatlık (disability) durumunun olmaması Skor 3 = Günlük yasamla ilgili fonksiyonlarda ve aktivitede ciddi bir gerileme ile birlikte büyük bir sakatlık durumunun var olması. Kronik GVHD skorlaması klinikte kolaylıkla yapılabilir. Tek istenecek tetkik karaciğer fonksiyon testleridir. Akciğer fonksiyon testlerinin yapılması ki buna CO diffüzyon ölçümü de dâhil, şiddetle önerilir. Ancak skorlama sistemi için nefes darlığının ve hastanın oksijen ihtiyacının olup olmadığını değerlendirmek kafidir. Cilt skorlaması biraz farklılık gösterir. Skor 1= %18 ve daha düşük vücut yüzey alanı tutulumu, hiç sklerotik bulgu yok Skor 2= 19-50% tutulum, yüzeyel siklerotik degisiklikler (cilt elastikiyeti büyük ölçüde mevcut) Skor 3= %50 den fazla cilt tutulum veya derin sklerotik özellikler (cildin hareket ettirilememesi). Hastalığın şiddetinin global değerlendirmesi (hiç, hafif, orta, ağır şiddette) organ/sistem skorlarının kombinasyonu neticesi olarak ortaya çıkacak ve prospektif validasyondan sonra şimdiki sinirli ve yaygın kronik GVHD sınıflamasının yerini alması düşünülmektedir. Sistemik tedavi için endikasyonlar (27): Semptomatik hafif kronik GVHD lokal tedavilerle cogu zaman tedavi edilir (örneğin, cilt tutulumu için topikal steroidiler, göz kuruluğu için topikal siklosporin). Global hastalık şiddeti değerlendirmesinde orta ve ağır sınıfında olan hastalar da (3 veya daha fazla organ tutulumu veya her hangi bir organ da skor 2 veya daha yüksek bir tutulumun saptanması veya akciger tutulumu olması) sistemik tedavi genellikle gerekli olur. Bazı klinisyenler, sistemik tedavi kriterleri içine bilinen yüksek risk kriterlerini de örneğin yaygın (>%50 vücut yüzeyi) cilt tutulumu, progressif başlangıç, trombositopeni, göz önünde bulundururlar. Altta yatan hematolojik hastalığın durumu (malin veya non-malin), basta infeksiyon olmak üzere mevcut co-morbid hastalıklar da kronik GVHD nin sistemik tedavi edilmesi kararında rol oynar. Zamanında tedavi kronik GVHD nin ilerlemesini durdurabilir. Bu 9. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU 57

5 AKPEK G. Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri Tablo 1. Kronik GVHD de klinik semptom ve bulguların olcumu Organ Bulgu ve Semptom Ölçüm Cilt Gözler Ağız Hematolojik Gastrointestinal Karaciğer Cilt döküntüsü (eritem) Hareket ettirilebilen skleroz Fikse olmuş veya cilt altı skleroz/fasiitis Ülserler Kasıntı Anestezisiz bilateral Schirmer gözyaşı testi Gözle ilgili esas şikayeti Eritem Liken-tipi artmış keratoz Ülserasyonlar Mukoseller Ağrı, kuruluk ve sensitivite Trombosit sayısı Eozinofil Üst GIS semptomları Ozefageal semptomlar Diyare Total serum bilirubin ALT, alkalen fosfataz % vücut yüzeyi (her cilt bulgusu için 9 lar cetveli kullanılarak 0-100% tutulum belirtilecek) En büyük ülserin en büyük çapı (cm) 0-10 hastanın rapor ettiği şiddet derecesi Her iki gözün ortalaması (mm) 0-10 hastanın rapor ettiği şiddet derecesi Total skor hastanın rapor ettiği şiddet derecesi sayı/mikro litre % mg/dl U/L Akcigerler Bronşiolitis obliterans sendromu FEV1, DLCO hastalar da bağışıklık mekanizmaları baskılandığı için, sistemik tedavi boyunca fırsatçı infeksiyonlara karşı önleyici ilaçlar kullanmaları gerekmektedir. Bu konudaki bilgiler Yardımcı Destek Tedavileri Çalışma Gurubunun makalesinde detayları ile belirtilmiştir. (29). Kronik GVHD ile ilgili klinik çalışmalarda tedaviye cevabın ölçülmesi (30). Tedaviye cevabı değerlendirecek standart kriterlerin olmaması kronik GVHD hastalarının takibinde ve klinik çalışmaların yorumlanmasında büyük bir engel olarak durmaktadır. Bazı kronik GVHD bulguları Tablo 2. KGVHD oluş mekanizmaları temelinde önerilen biomarker klasifikasyonu Cevap tipi Örnekler Allojeneik disparite HLA-A, B, DR Direk allojeneik cevap anti H-Y, H-1 ANA, ASMA Inflammatuvar cevap Th1/Tc1 ve Th2/Tc2, DC1, DC2, Eozinofil Regülatör hücreler T reg, B lenfositler Immun cevap düzenleyiciler TREG, TCR vb. tromb. sayısı, tükrükte IgA uygun tedavilere rağmen geriye dönmeyebilir. NIH ortak görüş gurubunun çalışmaları ile bu alanda da yeni bir tanımlama getirilmiştir. Aşağıda önerilen cevap kriterleri klinik çalışmalarda daha ziyade kullanılması düşünülerek oluşturulmuştur. Rutin hasta tedavisi sırasında bu kriterler dışında da cevap değerlendirilebilir. Cevap her üç ayda bir veya tedavide majör bir değişiklik yapılacağı zaman değerlendirilmelidir. Tedavinin cevap değerlendirildiği sırada bilinmemesi (blinding) en uygun sonucu verecektir. A) Kronik GVHD-spesifik ana ölçümler: 1) Klinisyen veya hasta tarafından değerlendirilen bulgu ve semptomlar (Tablo 1) 2) Kronik GVHD klinik derecelendirme skalası (her organ/sistem için 0-3) 3) Klinisyen veya hastanın rapor ettiği global derecelendirme cetveli (hafif, orta ve şiddetli) B) Kronik GVHD-non spesifik yardımcı ölçümler: 1) Fonksiyonel performansın ölçümü, parmakla tutma gücü, 2-dakika yürüme zamanı 2) İnsan aktivite profili sorgulama cetveli (hastanın rapor ettiği fonksiyonel kapasite ölçümü) 3) Klinisyenin değerlendirdiği Karnofsky performans durumu MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU

6 Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri AKPEK G. Tablo 3. Kronik GVHD Tedavisi ile ilgili hedeflenen noktalar Hedef Nokta Yorum Hedef noktaya kadar geçen zaman Yorum Tedaviye cevap Organ-spesifik veya diğer Kabul görmüş ve valide edilmiş bir Kısa (aylar) ölçümlerdeki cevap ölçüm mevcut değil KGVHD olmaksızın yaşanan süre Tamamen iyileşme (kur) Uzun (yıllar) Immunosupresyonun tamamen kesilmesine kadar geçen süre Tamamen iyileşme (kur) Uzun (yıllar) Tablo 4: Kronik GVHD nin klinik özellikleri ve tedavisi Organ Klinik Özellikler İnceleme Öneriler Cilt Eritematöz papüller döküntü Klinik ve GVHD tanısını doğrulamak için Nemlendirme, lokal infeksiyonların (likenoid) ya da kalın, sıkı, frajil deri biyopsi. tedavisi, travmadan korunma (sklerodermatöz) Tırnaklar Vertikal kabarıklık, frajil Klinik Tırnak cilası zedelenmeyi azaltmaya yardımcı olabilir Ter bezleri Hipertermi riskine yol açarak yıkım Fazla sıcaktan uzak tut Saç Gözler Ağız Solunum sistemi Gastrointestinal Karaciğer Kas iskelet İmmun Sistem Hematopoietik Sistem Diğer Kafa derisi ve vücut kılları ince ve kırılgan, tam ya da kısmi olarak dökülebilir. Kuruluk, fotofobi, yanma. Korneal abrazyona ilerleme. Kuru, baharatlı yiyeceğe, naneye ve domatese hassasiyet. Yanaklarda ve dilde liken planus eşi beyaz dantele benzer plaklar. Eritem ve ağrılı ülserler, ısıya hassasiyeti azalmış mukozal skleroderma. Bronşiyolitis Obliterans dispne, vizing, öksürük, normal BT bulguları ve belirgin obstrüktif paternde solunum fonksiyon testi (SFT) ile ortaya çıkabilir. Kronik sinopulmoner infeksiyonlar ve/veya infeksiyonlar da sık görülür. Anormal motilite ve striktürler. Kilo kaybı. Kolestaz (artmış bilirubin, alkalen fosfataz). İzole karaciğer tutulumu histolojik konfirmasyon gerektirir. Fasiit. Miyozit nadirdir. Osteoporoz hormonal eksikliklere, steroid kullanımına, azalmış aktiviteye bağlı gelişebilir. Belirgin immün yetmezlik. Fonksiyonel aspleni. Yüksek pnömokokal sepsis, PCP ve invazif fungal infeksiyon riski. Değişik Ig G düzeyleri. Sitopeniler. Zaman zaman eozinofili. Hemen tüm otoimmun hastalık belirtileri kronik GVHD ile ilişkili olarak tanımlanmış. Klinik Schirmer Testi dahil olmak üzere, düzenli oftalmolojik muayene Düzenli diş incelemesi (uygun infektif endokardit profilaksisi ile). Tanıda ve kötüleşme halinde viral ve fungal kültürler. FEV1, FVC, DLCO, ve helyum akciğer hacimleri dahil olmak üzere SFT. Semptomatik hastalarda BT. Anormal BT de infeksiyonlar ekarte edilmeli. Klinik olarak endike ise akciğer biyopsisi. Çiğneme çalışmaları, klinik olarak gerekirse endoskopi. Nutrisyonel inceleme. Karaciğer fonksiyon testleri. Klinik olarak endike ise karaciğer biyopsisi. Hareket alanını dökümante etmek için peryodik fizik tedavi incelemesi. Özellikle steroid kullananlarda kemik dansitesi. Bütün hastaları ağır immunsuprese ve asplenik kabul et. Sayımlar. Gerekirse kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi, anti-nötrofil ve anti-platelet antikorları. Kliniğine göre gerekenler Gün içinde prezervatif içermeyen göz yaşı, gece prezervatif içermeyen merhem. Tolere edilemeyen yiyeceklerden uzak tutmak. Uygun infektif endokardit profilaksisi eşliğinde düzenli diş bakımı. Araştırma aşamasındaki tedaviler GVHD nin sistemik tedavisi; striktürlerin endoskopik/cerrahi tedavisi. Nutrisyonel inceleme. Herhangi bir spesifik tedavinin yararı kanıtlanmamış. FK506 karaciğerde konsantre olabilir. Agresif fizik tedavi programı. PCP profilaksisi (GVHD geçtikten sonra 6. aya kadar) ve pnömokokal profilaksi (ömür boyu). Aşılamayı GVHD düzeldikten sonra 6 ay geciktir. GVHD nin sistemik tedavisi 9. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU 59

7 AKPEK G. Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri 4) İki yasam kalitesi sorgulama cetvelinin SF-36 versiyonu ve FACT-BMP nin önerdiği yaşam kalitesi değerlendirme formu Tedaviye cevabın değerlendirilmesi ile ilgili pratik formlar (Form A ve B) web sayfasından temin edilebilir. Aynı web sayfasında NIH ortak görüş gurubunun önerdiği cevap değerlendirme kriterleri ile ilgili Powerpoint eğitim slaytları ve de cilt ve oral kronik GVHD bulgularının görüldüğü çeşitli resimler indirilebilir. Kronik GVHD Biomarker (biyolojik belirleyici) tanımlaması (31). Kronik GVHD tanısı ve takibi için halihazırda kullanılan ve kabul görmüş bir Biomarker mevcut değildir. Biomarker normal biyolojik veya patolojik olayların bir göstergesi olarak tanımlanır. Tedaviye olan yanıtın takibinde son derece önem taşır. Klinik cevaba bir alternatif olarak kullanılabilmelidir. Böyle bir Biomarker kronik GVHD de tedaviye cevabı tahmin ettirebileceği gibi, hastalığın aktivitesi veya yapmış olduğu hasar ile ilgili bilgi de verebilir. Spesifik bir biomarker kronik GVHD oluşumunu önceden haber verebilir veya tanıyı doğrulayabilir, hastalığın prognozu hakkında bilgi verebilir, sınıflandırma ve graft-versus-tümör etkisi hakkında katkıda bulunabilir. Vulvar-vajinal semptomlar (evet veya hayır) ve hastanın kilosu her klinik vizitte kaydedilir. En fazla etkilenen eklemin hareket mesafesi kalifiye fizik tedavi uzmanı tarafından ölçülüp kaydedilir. Schirmer testi nin nasıl yapılması ile ilgili bilgiler web sayfasında bulunmaktadır. Kronik GVHD - Klinik Çalışma Planı (32). Kronik GVHD ile ilgili çalışmalarda problem standart tanımlamaların olmamasıdır. Bu nedenle basılmış çalışmaları yorumlamak ve diğer çalışmalarla kıyaslamak hemen hemen imkansız olmaktadır. Bu durumda bu konuyla ilgili ilaç geliştirme çalışmaları da yapılamamaktadır. Son NIH ortak görüş gurup çalışmasında kronik GVHD ile ilgili klinik çalışmaların planlaması konusunda genel öneriler, ortak görüş tanımlamaları, hedeflenen noktaların (endpoint) belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu tanımlamalar arasında standart steroid tedavisi, primer tedaviye cevapsızlık, ikincil tedavi için kriterler, etkinliğin gösterilememesi. sürekli cevap, aktivite yada hasar, veri toplama sistemleri sayılabilir. İlaç geliştirilmesi için kısa donemde ulaşılabilecek ve valide edilmiş tedavi hedeflerine ihtiyaç bulunmaktadır. Sonuç Bu yeni tanımlamalar muhtemelen açıkta kalan soruların büyük bir kısmına cevap verebilecek ve kronik GVHD alanında sıklıkla görülen konulara ve tartışmalara ışık tutacaktır. Böyle bir yeni temel üzerinde yapılacak daha anlamlı klinik çalışmaların bulguları hastalığın seyrini değiştirmeye katkıda bulunacak ve hekimler arasında ortak bir dil kullanımını özendirecektir. Bu yeni tanımlar ve sınıflamalar göz önüne alınarak kronik GVHD tedavisinde ne gibi gelişmeler olacağı sorusu önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz. Kaynaklar 1. Via CS. Kinetics of T cell activation in acute and chronic forms of murine graft-versus-host disease. J Immunol 1991;146: Rus V, Svetic A, Nguyen P, et al. Kinetics of Th1 and Th2 cytokine production during the early course of acute and chronic murine graft-versus-host disease. Regulatory role of donor CD8+ T cells. J Immunol 1995; 155: Garlisi CG, Pennline KJ, Smith SR, et al. Cytokine gene expression in mice undergoing chronic graft-versus-host disease. Mol Immunol 1993;30: Allen RD, Staley TA, Sidman CL. Differential cytokine expression in acute and chronic murine graft- versus-host-disease. Eur J Immunol 1993;23: Doutrelepont JM, Moser M, Leo O, et al. Hyper IgE in stimulatory graft-versus-host disease: role of interleukin-4. Clin Exp Immunol 1991;83: Morris SC, Cheek RL, Cohen PL et al. Autoantibodies in chronic graft versus host result from cognate T-B interactions. J Exp Med 1990; 71: Parkman R. Clonal analysis of murine graft-versushost disease. I. Phenotypic and functional analysis of T lymphocyte clones. J Immunol 1986; 36: Krenger W, Ferrara JL. Graft-versus-host disease and the Th1/Th2 paradigm [review]. Immunol Res 1996; 15: Ferrara JL, Krenger W. Graft-versus-host disease: the influence of type 1 and type 2 T cell cytokines. Transfus Med Rev 1998; 12: Ferrara JL, Antin JH. The pathophysiology of graftversus-host disease. In: ED Thomas, KG Blume, SJ Forman, eds. Hematopoietic Cell Transplantation. Massachusetts: Blackwell Science, 1999; pp Parkman R. Chronic graft-versus-host disease. Curr Opin Hematol. 1998;5: Lee SJ, Klein JP, Barrett AJ, et al. Severity of chronic graft-versus-host disease: association with treatmentrelated mortality and relapse. Blood 100: , Storb R, Deeg HJ, Whitehead J, et al. Methotrexate and cyclosporine compared with cyclosporine alone for prophylaxis of acute graft-versus-host disease after marrow transplantation for leukemia. N Engl J Med 1986;314: MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU

8 Kronik Graft -versus- Host Hastalığı: Yeni Tanımlama ve Sınıflama Kriterleri AKPEK G. 14. Storb R, Deeg HJ, Pepe M, et al. Methotrexate and cyclosporine versus cyclosporine alone for prophylaxis of acute graft-versus-host disease in patients given HLA-identical marrow grafts for leukemia: Long-term follow-up of a controlled trial. Blood 1989;73: K Atkinson, V Farewell, R Storb, et al. Analysis of the infections after human bone marrow transplantation: role of genotypic nonidentity between marrow donor and recipient and of nonspecific suppressor cells in patients with chronic graft-versus-host disease. Blood 60: , WS Lapp, T Ghayur, M Mendes, et al. The functional and histological basis for graft-versus-host-induced immunosuppression. Immunol Rev 88: , HM Shulman, KM Sullivan, PL Weiden, GB McDonald, GE Striker, GE Sale, R Hackman, MS Tsoi, R Storb, ED Thomas. Chronic graft-versus-host syndrome in man. A long-term clinicopathologic study of 20 Seattle patients. Am.J Med 69: , Akpek G, Zahurak ML, Piantadosi S., et al. Development of a prognostic model for grading chronic graftversus-host disease. Blood. 2001; 97: Akpek G, Clinical grading in chronic graft-versus-host disease: is it time for change? Leuk Lymphoma 2002; 43: Akpek G, Lee SJ, Flowers ME, et al. Performance of A New Clinical Grading System for Chronic Graft- Versus-Host Disease: A Multi-Center Study. Blood 2003;102: B Lonnqvist, J Aschan, P Ljungman, O Ringden. Long term cyclosporine therapy may decrease then risk of chronic graft-versus-host disease. Br J Haematol 74: , E Kansu, T Gooley, ME Flowers, C Anasetti, HJ Deeg, RA Nash, JE Sanders, RP Witherspoon, FR Appelbaum, R Storb, PJ Martin. Administration of cyclosporine for 24 months compared with 6 months for prevention of chronic graft-versus-host disease: a prospective randomized clinical trial. Blood 98: , GB Vogelsang. How I treat chronic graft-versus-host disease. Blood 97: , MED Flowers. Traditional treatment of chronic graftversus-host disease. Blood and Marrow Transplantation Reviews 12:5-8, S Koc, W Leisenring, ME Flowers, C Anasetti, HJ Deeg, RA Nash, JE Sanders, RP Witherspoon, R Storb, FR Appelbaum, PJ Martin. Therapy for chronic graft-versus-host disease: a randomized trial comparing cyclosporine plus prednisone versus prednisone alone. Blood 100:48-51, Akpek G, Lee SM, Anders V, Vogelsang GB. A highdose pulse steroid regimen for controlling active chronic graft-versus-host disease. Biol Blood Marrow Transplant. 2001;7(9): Filipovich AH, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, et al. National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: I. Diagnosis and staging working group report. Biol Blood Marrow Transplant Dec;11(12): Shulman HM, Kleiner D, Lee SJ, Morton T, Pavletic SZ, Farmer E, et al. Histopathologic diagnosis of chronic graft-versus-host disease: National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: II. Pathology Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant Jan;12(1): Couriel D, Carpenter PA, Cutler C, Bolanos-Meade J, Treister NS, Gea-banacloche J, et al. Ancillary therapy and supportive care of chronic graft-versus-host disease: national institutes of health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic Graft-versus-host disease: V. Ancillary Therapy and Supportive Care Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant Apr;12(4): Pavletic SZ*, Martin P, Lee SJ, Mitchell S, Jacobsohn D, Cowen EW, Turner ML, Akpek G, Gilman A, McDonald G, et,al. Measuring Therapeutic Response in Chronic Graft-versus-Host Disease: National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: IV. Response Criteria Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant Mar;12(3): Schultz KR, Miklos DB, Flower D, Cooke K, Shizuru J, Zorn E, et al. Toward biomarkers for chronic graftversus-host disease: National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: III. Biomarker Working Group Report. Biol Blood Marrow Transplant Feb;12(2): Martin PJ, Weisdorf D, Przepiorka D, Hirschfeld S, Farrel A, Rizzo JD, et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: VI. Design of Clinical Trials Working Group report. Biol Blood Marrow Transplant May;12(5): MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU 61

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik fibrozis (KF); otozomal resesif geçişli, beyaz ırkta sık görülen bir genetik hastalıktır.

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F.

MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. MEDROKSİPROGESTERON ASE- TAT`IN ETKİLERİ: F. Aydın, F.Özdemir, M. Yılmaz 2, S.S. Kartı 2, M. Sönmez 2, H. Kavgacı, E. Ovalı 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 2

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK EL EKZEMALARINDA PİMEKROLİMUS KREMİN ETKİNLİĞİNİN FLUTİKAZON PROPİYONAT KREM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Seda Battaloğlu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Corticosteroid Treatment in

Detaylı

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ)

PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA DENEYİMİ) DR. ELVAN ENDOĞRU (UZMANLIK TEZİ) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DR. A. TÜLİN MANSUR PEMFİGUSLU 66 HASTADA KLİNİK SEYİR VE PROGNOZ (6 YILLIK HAYDARPAŞA

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel AKCİĞER KANSERİ! Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler güncel gastroenteroloji 15/1 Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler Fulya G. DEMİRÇEKEN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı