KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI"

Transkript

1 ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:1/18

2 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı - Genel Tanıtım - Organizasyon ġeması 1 Kapsam 2 Referans Standart ve Mevzuatlar 3 Tanımlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 -Genel ġartlar 4.2 -Dökümantasyon ġartları 5 Yönetimin Sorumluluğu 5.1 -Yönetimin Taahhüdü 5.2 -Hizmet alanlar Odaklılık 5.3 -Kalite Politikası 5.4 -Planlama 5.5 -Sorumluluk, Yetki ve ĠletiĢim 5.6 -Yönetimin Gözden Geçirmesi 6 Kaynak Yönetimi 6.1 -Kaynakların Temini 6.2 -Ġnsan Kaynakları 6.3 -Alt Yapı 6.4 -ÇalıĢma Ortamı 7 Hizmetin GerçekleĢtirilmesi 7.1 -Hizmet GerçekleĢtirmesinin Planlanması 7.2 -Hizmet alanlar Ġle ĠliĢkili Prosesler 7.3 -Tasarım ve GeliĢtirme 7.4 -Satın Alma 7.5 -Hizmetin Sunulması 7.6 -Ġzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü 8 Ölçme, Analiz ve ĠyileĢtirme Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:2/18

3 8.1 -Genel 8.2 -Ġzleme ve Ölçme 8.3 -Uygun Olmayan Ürün / Hizmetin Kontrolü 8.4 -Veri Analizi 8.5 -ĠyileĢtirme Doküman Listesi Sevgili Meslektaşlarım, ÖNSÖZ Mersin Tabip Odası 1953 yılından bu yana Mersin hekimlerine ve sağlık ortamına onurla hizmet vermektedir. Köklü bir geçmişe sahip olan Odamız birçok projeye ve etkinliğe imza atmış ve hekimlerin Bağımsız, Örgütlü ve Güçlü Sesi olmuştur. Tabip Odamız mesleğimizin evrensel, etik değerleri ve onurunun bir güvencesi olmaya, çağdaş, etkin, şeffaf, bağımsız, katılımcı, adil ve demokratik bir yönetim anlayışı ile hekimlerin birbiri ile sevgi ve dayanışma içinde oldukları bir ortam oluşturmaya devam etmektedir. Çalışmalarında bilimin yol göstericiliğini ve aklı ön planda tutarak yaptığı her işi güzellikle süslemeye gayret göstermektedir. Çalışmalarındaki ana amaç iyi ve onurlu bir hekimlik ortamı oluşturmaktır. Mersin Tabip Odası, üyelerine, topluma, sağlık ortamına, tıp eğitimine, bilime, sanata, kültüre ve spora yaptığı katkılarla birey ve toplumda bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali oluşturmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların ilkelerinden ödün vermeden, düzenli, hedefe yönelik ve toplam kalite yönetimi anlayışı ile çok çalışarak yapıldığında başarılı olacağına inanmaktayız. Geçmişte yapılan çalışmaların bugüne ışık tutuğu, bugün yapılan çalışmaların ise yarına ışık tutacağı inancıyla Mersin Tabip Odası nı dünden yarına taşıyacak Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına başlanmıştır. Kalite belgesi almamızın amacı Odamızda yapılan işlerin standardizasyonunu sağlamak ve kalitesini artırmaktır. Bağımsız kişilerin yapacakları denetlemelerle elde edilen geri bildirimler doğrultusunda hizmetimizin daha standart ve kaliteli olacağına kuşku yoktur. Diğer yandan Odamızın çeşitli kurul ve komisyonlarında görev değişimi olduğunda bu çalışmalar sayesinde hizmette duraklama veya kesinti olmayacaktır. Birçok konuda öncü olma özelliğini sürdüren Odamız, Türkiye de ilk kalite belgeli oda olma özelliğini de elde etmiş ve diğer odalara da örnek olmuştur. Bu projenin gerçekleşmesinde emek sarf eden, çalışmalarımızı yakından takip ederek bizleri yüreklendiren, gerektiğinde yapıcı eleştirilerini esirgemeyen meslektaşlarımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha fazla sayıda meslektaşımızın bizlerin yanında olarak çalışmalarımıza destek sağlaması en büyük dileğimizdir. Birlikte çalışmak, birlikte üretmek ve başarıyı paylaşmak üzere hepinizi Odamıza katkıda bulunmaya davet ediyorum. Tıp öğrencileri, pratisyen hekimler, asistanlar, uzmanlar ve öğretim üyeleri ile el ele, bilimin ışığından yararlanarak, aklın yolundan sapmadan güzelliklerle süslü bir yönetim anlayışıyla Hekimlerin Bağımsız, Örgütlü ve Güçlü Sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yüksek sesle duyurmak istiyorum. Selam, sevgi ve saygılarımla Prof.Dr.Aytuğ Atıcı Yönetim Kurulu BaĢkanı Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:3/18

4 MERSĠN TABĠP ODASI TANITIMI Tabip Odası nın Kuruluş Tarihi: Mersin Tabip Odası 19 Haziran 1953 yılında Adana da SEYHAN-ĠÇEL-HATAY TABĠP REĠSLĠĞĠ adıyla kurulmuş, 1966 yılında Adana dan ayrılıp kendi Tabip Odası nı kurup ĠÇEL TABĠP ODASI adını almıştır. Bu tarihten sonra faaliyetine başlamıştır. Mersin Tabip Odası nın Asli Faaliyetleri: Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, Hekimlerin maddi ve manevi haklarını ve çıkarlarını korumak ve bunları halkın ve devletin çıkarları ile en iyi şekilde denkleştirmeye çalışmak, Tıp etiğini korumak, geliştirmek. Tıp etiğine aykırı davranışlarda bulunan hekimleri uyarmak ve cezalandırmak, Ülkenin sağlık politikaları hakkında fikir üretmek, bu görüşleri yetkililere iletmek, Halk sağlığını koruyucu, geliştirici çalışmaları yürütmek ve bu konunun diğer tarafları ile işbirliği yapmak, tıp mesleğini ve halk sağlığını ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak. 1. KAPSAM Kalite El Kitabında, MERSĠN TABĠP ODASI ISO 9001:2000 kapsamındaki kalite yönetim sistemi anlatılmaktadır AMAÇ : Kalite Yönetim Sisteminin amacı; üyelerimize ve bizden hizmet talebinde bulunmuģ diğer kiģi ve kuruluģlara karģı doğru,nitelikli, zamanında ve etkin hizmeti sunabilmek, ISO 9001:2000 Ģartlarına göre yeterli düzeyde güvence vermek için yürütülen tüm faaliyetleri, uygulamak, denetlemek, geliģtirmek ve takip etmektir UYGULAMA ALANI : Mersin Tabip Odası, ISO 9001:2000 kapsamında hazırlanan Kalite Yönetim Sistemini tüm faaliyet alanları için uygulamaya koymuģtur. Mersin Tabip Odası, ISO 9001:2000 Standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmuģtur. Kurulan kalite yönetim sistemi, aģağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır: Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:4/18

5 Odamız; a. Üyelere verilen hizmetler b. Hasta ve yakınlarına verilen hizmetler c. ĠĢyeri hekimliği hizmetleri d. Mersin özelinde ve ülke genelinde sağlık ortamına verilen genel hizmetler e. Üyelerin mesleki geliģimi ve kaynaģması için yürütülen hizmetler f. Pratisyen hekimlik hizmetleri g. Asistan hekimlik hizmetleri h. Halk sağlığı hizmetleri i. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri j. Tıp öğrencileri hizmetleri k. Kültürel,sportif ve sanatsal çalıģmalar hizmetleri l. Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ve bilimsel araģtırma hizmetleri konularında faaliyet göstermektedir. Odamız, birimlerinin faaliyetlerini gerçekleģtirirken izlenecek yöntemleri ve bunların detaylarını bu kitapta atıflarına yer verilen prosedür ve talimatlarla belirlemiģtir. Odamızde Kalite Yönetim Sistemi 7.3 Tasarım ve GeliĢtirme ve 7.6 Ölçme ve izleme cihazlarının kontrolü maddeleri kapsam dıģı bırakılmıģtır. Odamız mevcut mevzuatlar çerçevesinde hizmet vermektedir. Odamız faaliyetlerinde Tasarım ve GeliĢtirme faaliyeti yapılmamaktadır. Ayrıca hizmet sırasında bir ölçüm aracı da kullanılmamaktadır. Bu hariç tutmalar (7.3 Tasarım ve GeliĢtirme- 7.6 Ölçme ve izleme cihazlarının kontrolü ) Odamızın, hizmet alanlar Ģartlarını ve yürürlükteki mevzuat Ģartlarını karģılayan hizmet üretme yetenek ve sorumluluğunu etkilememektedir STANDARDLAR : 2. REFERANS STANDART VE MEVZUATLAR Mersin Tabip Odası nın, Kalite El Kitabının hazırlanmasında ve kalite yönetim sisteminin oluģturulmasında; TS EN ISO 9000:2000 ve TS EN ISO 9001:2000 standardları referans alınmıģtır YASAL REFERANSLAR : Odamız; a) Türk Tabipler Birliği, mevzuat ve kararlarına b) Mersin Tabip Odası Mevzuatına, c) Sağlık Bakanlığı mevzuat ve karralarına d) ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanun, mevzuat ve kararlarına e) Maliye Bakanlığı kanun mevzuat ve kararlarına bağlı çalıģmaktadır. Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:5/18

6 3. TANIMLAR (Odamız verdiği hizmet gereği müşteri kelimesini kullanmamayı tercih etmiştir. Müşteri kelimesi yerine hizmet alanlar kullanılacaktır.) Hizmet alanlar : Hizmet alanlar kavramı Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır; a) Odamıza kayıtlı tabipler b) Odamıza kayıtlı bulunan tabiplerden ve onlerın hizmet verdiği kurum ve Odamızlardan hizmet alan hasta ve yakınları c) Diğer Odalar. Kalite yönetim sistemimiz, yukarıda sayılan hizmet alanlar grupları odak noktası alınarak tasarlanmıģtır. Bu standardın amacı bakımından, ISO 9000 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır. Tedarikçi (Hizmet ve malzeme alınan Odamız) Odamız (Oda) Hizmet alanlar (Odamıza hizmet alımı için baģvuran kimse ve yakınlarıyla, diğer kurumlar) 4.1. GENEL ġartlar : 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001:2000 standardının Ģartlarına uygun olarak, bu el kitabında anlatıldığı gibi oluģturularak, dokümante edilmiģ, uygulanmakta ve sürekli iyileģtirme çalıģmaları devam ettirilmektedir. Kalite yönetim sistemimiz için ihtiyaç duyulan süreçler tanımlamıģ ve organizasyonumuz içerisinde uygulanmaktadır. a) Bu süreçlerin aģamaları ve birbiri ile iliģkileri belirlenmiģtir. b) Süreçlerin verimli bir Ģekilde iģlemesi ve kontrollerinin sağlanması için gerekli yöntemler ve kriterler belirlenmiģtir. c) Bu süreçler için gerekli bilgi ve kaynaklar sağlanmaktadır. d) Bu süreçler izlenmekte, ölçülmekte ve analiz edilmektedir. e) Süreçlerin sürekli iyileģtirilmesi sağlanmaktadır. Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:6/18

7 Odamız Süreçleri aģağıdaki Ģemada gösterilmiģtir: SÜREÇLER ISO 9001 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ANA SÜREÇLER Odadan hizmet alanların gereksinimlerini karşılamaya yönelik süreçlerdir. YÖNETSEL SÜREÇLERĠ Tüm süreçlerin yönetilmesi, değerlendirilmesi, kaynak temini ve yönlendirilmesine yönelik süreçlerdir. DESTEK SÜREÇLER Ana süreçlere destek hizmetleri vermeye yönelik yan süreçlerdir. Ciro oluşturmaz ana süreçlerin gerçekleşmesine yardımcı olurlar Hizmet Süreci Sr.01 Sürekli İyileştirme Süreci Sr. 02 Eğitim Süreci Sr DOKÜMANTASYON ġartlari : Genel : Kalite yönetim sistemimizi oluģturan dokümantasyon yapısı; a) Kalite politikası b) Kalite El Kitabı c) Prosedürler d) Süreçler e) Talimatlar f) DıĢ kaynaklı dökümanlar g) Standardın ve Odamızın iģleyiģinde ihtiyaç duyduğu kalite kayıtlarını kapsar. Dokümantasyon yapımız oluģturulurken; Yasal mevzuat, Tüzük Organizasyon yapımız, Verdiğimiz hizmetler, Süreçlerimizin karmaģıklığı ve birbirleri ile iliģkileri, ÇalıĢanların tecrübe ve becerileri göz önünde bulundurulmuģtur. Dokümantasyon genel olarak elektronik ortamda oluģturulur ve yazılı halde dökülmüģ olarak onaylı halde muhafaza edilir. Dökümanların oluģturulması, kontrolü ve yenilenmesine yönelik kurallar Doküman Hazırlama, Kontrolü revizyon ve dağıtımı Prosedüründe anlatılmaktadır. Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:7/18

8 Prosesler arası etkileģimler Süreç EtkileĢim listesinde, prosedürlerde, talimatlarda atıf yapılarak gösterilmiģtir. Kalite El Kitabında da ilgili baģlıkların karģılık geldiği paragraflardan bahsedilerek gösterilmektedir KALĠTE EL KĠTABI Odamızın genel yapısını ve kalite sisteminin iģleyiģini gösteren en üst düzey dokümandır. Kalite birimi ve Yönetim Kurulu BaĢkanının sorumluluğundadır. Kalite el kitabının hazırlanmasından ; incelenip onaylanmasından Yönetim Kurulu BaĢkanı sorumludur. Tüm sayfalar hazırlayan ve onaylayan tarafından imzalanır. Kalite el kitabı standardın maddelerinin Mersin Tabip Odası nda uygulamalarını gösterirken, prosedürlere ve süreçlere atıfta bulunur. 4.1 Genel Ģartlar maddesi ekinde genel süreç haritasında süreçler arası etkileģim de gösterilmiģtir. Kalite el kitabı; Ġlk sayfalarda içindekiler ve Odamızın tanımını içerir. Sonraki kısımda ISO 9001: 2000 kalite yönetim sisteminin Odamızdaki uygulamaları açıklanmaktadır. En sonda ise kalite yönetim sistemi kapsamındaki dökümanların listesi yer almakta ve açıklamaları bulunmaktadır. Yönetim Kurulu BaĢkanı ve yönetim temsilcisi yılda bir kez tarihi önceden belirlenen ve duyurulan bir günde kalite el kitabını inceler, gerekli değiģikleri yapar. Kalite El Kitabının herhangi bir kısmında yapılan değiģiklik, değiģiklik yapılan baģlığın revizyonu anlamına gelir ve ilgili baģlık yeniden yazılır. Revizyondan sonra onay ve dağıtım aģaması ilgili prosedürde belirtildiği gibidir. Kalite El Kitabı; a) Odamız hakkındaki genel iģleyiģi ve bilgileri, b) Organizasyon yapısını, c) Kalite yönetim sisteminin kapsamını, d) Kalite politikasını, e) Kalite yönetim sistemi için oluģturulan prosedürlerin kısaca içeriklerini kapsar Dökümanların Kontrolü : Kalite kayıtları dıģındaki Kalite Yönetim Sistemi dahilinde uygulamadaki tüm dökümanların hazırlığı, yayını, dağıtımı, revizyonu ve yürürlülükten kaldırılması iģlemlerinin yürütülmesinde, Doküman Hazırlama, Kontrol Prosedüründe uygun olarak çalıģılır. Prosedür; a) Dökümanların dağıtım öncesi onaylanması, b) Gözden geçirilmesi, güncelleģtirilmesi, c) Dökümanların değiģiklik ve mevcut revizyon durumlarının tanımlanmasının sağlanması, d) ĠĢlerin yapıldığı yerlerde gerekli dökümanların bulundurulması, e) Dökümanların okunaklı, kolay tanımlanabilir ve ulaģılabilirliğinin sağlanması, Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:8/18

9 f) Yürürlükten kalkmıģ dökümanların yanlıģlık ile kullanılmasını önlemek, ve herhangi bir nedenle saklanıyor ise uygun tanımlamanın yapılması, esaslarını açıklamaktadır. ĠĢlerin yapıldığı yerlerde gerekli olan dıģ kaynaklı dökümanların yürürlükte olanları bulunmaktadır Kalite Kayıtlarının Kontrolü : Mersin Tabip Odası, kalite sisteminin tanımlanan Ģartlara uygun olarak iģletildiğinin objektif delili olarak göstermek için tüm kayıtların tanımlanması, saklanması, korunması, elden çıkarılması ve saklama sürelerinin belirlenmesi ile ilgili bir sistem kurmuģtur. Ġlgili konular, Kalite Kayıtları Prosedürü ve ArĢiv ĠĢleyiĢinde açıklanmıģtır. Üyelerimizle ilgili tüm dosyalar arģivimizde muhafaza edilmektedir. Kayıtlar belge üzerinde tutulabildiği gibi elektronik ortamda da tutulabilmektedir YÖNETĠMĠN TAAHHÜDÜ : 5. YÖNETĠM SORUMLULUĞU Üst yönetimimiz, tanımlanan kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliģtirilmesi, etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması konusunda taahhütlerini ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek için aģağıdaki uygulamaları yerine getirmektedir. Üst yönetimimiz, yöneticilerinin ve diğer çalıģanların kalite yönetim sistemi içine alınmasını, ISO 9001 KYS eğitiminin alınmasını, gerekli kaynakların ayrılmasını ve böylece tüm Odamız bünyesinde yasal Ģartlar ve hizmet alanlar isteklerinin anlaģılmasını sağlanmaktadır. Kalite politikası ve hedefleri oluģturularak tüm üye ve çalıģanlara duyurulmaktadır. Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürüne göre Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları ile hedefler sürekli olarak revize edilmektedir. Mersin Tabip Odası Yönetimi, a) Hizmet alanlarlerinin, yasal ve düzenleyiciler de olmak kaydıyla, tüm isteklerinin karģılanmasının önemini çalıģanlarına iletmek, b) Kalite politikası oluģturmak, c) Kalite hedeflerinin oluģturulmasını sağlamak, d) Yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini yerine getirmek ve e) Gerekli kaynakları sağlamak sureti ile, kalite yönetim sisteminin geliģtirilmesi ve uygulanması ve sürekli geliģtirilmesi taahhüdünü kanıtlar HĠZMET ALAN ODAKLILIK : 5.3. Üst yönetim, hizmet alanlar memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak, hizmet alanlarlerin isteklerinin değerlendirilmesini ve yerine getirilmesini Kalite El Kitabının Hizmet alanlar Ġsteklerinin Belirlenmesi ve Hizmet alanlar Algılaması maddelerinde açıkladığı gibi sağlar KALĠTE POLĠTĠKASI : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:9/18

10 Odamız üst yönetimi tarafından, çalıģmalara yön vermesi, tüm üye ve çalıģanların aynı bakıģ açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürü sağlamak amacıyla Kalite Politikası oluģturulmuģ, duyurulmuģ ve tüm aģamalarda anlaģılması sağlanmıģtır. KALĠTE POLĠTĠKAMIZ Geçmişin, günümüzün ve geleceğin en kutsal mesleklerinden biri olan hekimliği ve meslektaşlarımızı toplum içinde en iyi biçimde temsil edebilmek amacıyla sürekli iyileşen ve kaliteli hizmet sunmak, meslektaşlarımızın bilimsel, sosyal ve ekonomik yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, meslektaşlarımız arasındaki iletişimi ve işbirliğini artırmak, halk sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmaları yürütmek Kalite Politikamızdır Yönetim Kurulu BaĢkanı 5.4. PLANLAMA : Kalite Hedefleri : Üst yönetimimiz, kalite hedeflerini yılda bir kez Kalite Politikası ile uyumlu olarak, bölümler bazında ve Merkez olarak belirler ve dokümante eder. Bir önceki dönemin hedefleri, Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında görüģülerek hedeflerin ulaģılma durumu tartıģılır. Bir sonraki dönemin hedefleri aynı Ģekilde bu toplantıda tartıģılarak üst yönetim tarafından onaylanır. Hedefler takip edilerek gerekiyor ise güncellenir Kalite Yönetim Sistemi Planlaması : Kalite yönetim sistemimizin oluģturulması, dokümante edilmesi, uygulanması, etkinliğinin, sürekliliğinin ve sürekli iyileģtirilmesinin sağlanması için süreç (proses) yaklaģımı baz alınmıģtır. Odamızda temel faktörün insan olduğu bilinciyle kalite yönetim sistemimizin temelinde de insanı ön planda tutmuģ bulunmaktayız SORUMLULUK, YETKĠ VE ĠLETĠġĠM : Sorumluluk ve Yetki : Üst yönetimimiz, Odamızın organizasyonunu belirlemek amacıyla tüzüğümüzün de belirttiği Ģekilde ana hatları ile organizasyon Ģeması oluģturmuģ ve organizasyon içerisinde kaliteyi etkileyen iģleri yürüten personelin görev, sorumluluk ve yetkilerini ve birbirleri ile olan iliģkilerini, oluģturulan Görev Tanımları ile dokümante ederek, çalıģanlarına duyurmuģ ve bu görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli koģulları temin etmiģtir : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:10/18

11 Mersin Tabip Odası, aģağıda yetki ve sorumlulukları belirtilen ni yönetimin bir üyesinden atamıģ ve tüm üye ve çalıģanlara duyurmuģtur. Yönetim kurulu değiģikliği olduğunda yönetim temsilcisi de yeni yönetimden seçilecek ve gerekli bilgiler kendisine sağlanarak görev ve sorumluluklarını yürütmesi sağlanacaktır. Kalite nin görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak Ģu baģlıklar altında toplanmıģtır: a) Kalite yönetim sistemini oluģturan süreçlerin oluģturulması, uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanması, b) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileģtirme ihtiyaçları ile ilgili üst yönetimin bilgilendirilmesinin sağlanması, c) Organizasyona, hizmet alanlar istekleri bilincinin duyurulmasının sağlanması. Görevlerin daha detaylı olarak ifadesi Görev Tanımında açıklanmıģtır., kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dıģ iliģkileri yürütmekle de sorumludur Ġç ĠletiĢim : Ġç iletiģim, özellikle politika ve hedeflerin paylaģılması, hedeflerin gerçekleģtirilebilme durumlarının paylaģılması, kalite sistemini etkileyen değiģimlerin (yeni hizmetler vb.) paylaģılması gibi genel katılımı destekleyecek unsurları içerir. Farklı düzeylerde gerçekleģtirilen toplantılar ve yazıģmalar, iç iletiģim sistemimizin ana unsurlarını oluģturur YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ : Genel : Üst yönetimimiz, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak amacı ile yılda en az iki kez Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüne uygun olarak gözden geçirme toplantısını gerçekleģtirir. Yönetim kurulunun her hafta yaptığı rutin yönetim kurulu toplantılarından Ocak ayı ve Haziran aylarının ilk haftalarındaki toplantılar YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTISI olarak belirlenmiģ ve gündemleri iliģkilendirilmiģtir Gözden Geçirme Girdileri : Toplantıların gündemi önceden belirlenir. Gündemi aģağıdaki konular oluģturur; a) Bir önceki dönemin denetim (Ġç tetkik ve dıģ tetkikler) sonuçları, b) Hizmet alanlar geri beslemesi, c) Proses ve hizmetlerin yeterlilikleri, d) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, e) Bir önceki toplantı faaliyetleri, f) KY Sistemini etkileyebilecek değiģiklikler, g) ĠyileĢtirme önerileri Gözden Geçirme Çıktıları : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:11/18

12 Gözden geçirme toplantı sonuçları ve alınan kararlar, yönetim temsilcisi ve/veya yönetimin atayacağı kiģi tarafından alınan kararlar ve ilgili eylemleri içeren bir toplantı tutanağı ile toplantıya katılanlara ve gerek görülen kiģilere duyurulur. Toplantı tutanakları Kalite Kayıtları Prosedürüne göre saklanır. Toplantı çıktıları en az aģağıdaki konuları içerir; a) Kalite yönetim sistemi ve süreçlerin etkinliğinin iyileģtirilmesi, b) Hizmet alanlar ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerin iyileģtirilmesi c) Kaynak ihtiyaçları KAYNAKLARIN TEMĠNĠ : 6. KAYNAK YÖNETĠMĠ Her yıl yenilenen kalite hedeflerine ulaģılabilmesi, ürün ve hizmetlerin hizmet alanlarlerimizin beklentilerini karģılayabilmesi için gerekli kaynaklar Ģu Ģekilde sınıflandırılır ve sağlanır; a) Ġnsan kaynakları, b) Altyapı ve çalıģma ortamı, c) Mali kaynaklar, d) Bilgi kaynakları ĠNSAN KAYNAKLARI : Genel : Kalite yönetim sistemi içindeki faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan personelin yeterliliğini sağlamak için gerekli olan nitelikler ve seviyesi ilgili görev tanımlarında anlatılmaktadır. Personel oryantasyonu, Eğitim sürecinde belirtildiği Ģekilde yürütülür Yetkinlik, Bilinç ve Eğitim Odamız, çalıģanların ve üyelerinin kalite yönetim sistemi veya kendi çalıģma alanlarında eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve etkinliklerinin belirlenmesi için esasların oluģturulması amacıyla Eğitim süreci oluģturmuģtur. Eğitim faaliyetleri sonucu oluģan kayıtlar muhafaza edilir. Odamız içinde yapılacak eğitimler yönetim kurulu tarafından belirlenir, zamanlaması saptanır. Eğitim Programına yazılır. Ġlgili kiģilere duyurulur. ĠĢe yeni baģlayan tüm personel ilk olarak iģ baģı eğitimi, kalite yönetimi eğitimini alır. Kalite yönetimi, yılda en az 1 defa verilir. Bu eğitimde yasal Ģartlar, hizmet alanlar Ģartları, hizmet gereklilikleri ve kalite hedeflerinin önemi konusunda personel bilinçlendirilir. Alınan tüm eğitimler personelin dosyasına kaydedilir. Personel yönetimin isteği ve onayı ile dıģ eğitime katılır ise bu konuda kaynak yönetimce karģılanır. Firmalardan gelen eğitim listeleri yönetim temsilcisi tarafından birimlere dağıtılır, eğitime katılmak isteyen personel Yönetim Kurulu BaĢkanın onayı ile talebini bildirir ve gerekli organizasyonun yapılması sağlanır. Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:12/18

13 Üyelerimizin mesleki bilgilerinin geliģtirilmesi için yapılacak olan eğitimler de yine yönetim kurulu tarafınddan planlanır ve uygulamaya alınır. Bu konuyla ilgili detaylar hizmet sunumu sürecinde ayrıntılandırılmıģtır ALTYAPI : Odamız, süreçlerin gerçekleģtirmesi için gerekli altyapıyı oluģturur ve sürdürür. Mevcut altyapının iyileģtirilmesi ve/veya yeni yatırımların gerçekleģtirilmesi için aģağıdaki faaliyetlerden yararlanır: a) Kaynak çalıģmaları, b) Hedeflerin takip edilmesi ve c) Yönetimin gözden geçirme toplantıları. Donanım Ġhtiyaçları: Hizmet kalitemizi ve verimliliği sürekli kılmak üzere iģimizi yürütürken kullandığımız tüm cihazlar ve donanım ile ilgili faaliyetler, yönetim kurulu kararıyla sağlanır. Ġhtiyaçlar, Odamız üst yönetimi tarafından yapılan toplantılarda gündeme getirilerek tartıģılır ve onaylanır. 7. ÜRÜN / HĠZMET GERÇEKLEġTĠRME 7.1. Odamızda hizmet planlanırken aģağıdaki paragraflar dikkate alınır; a. Üyelere verilen hizmetler b. Hasta ve yakınlarına verilen hizmetler c. ĠĢyeri hekimliği hizmetleri d. Üyelerin mesleki geliģimi ve kaynaģması için yürütülen hizmetler e. Pratisyen hekimlik hizmetleri f. Asistan hekimlik hizmetleri g. Halk sağlığı hizmetleri h. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri i. Tıp öğrencileri hizmetleri j. Kültürel,sportif ve sanatsal çalıģmalar hizmetleri k. Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ve bilimsel araģtırma hizmetleri Ġlgili prosedürlerde genel iģleyiģ oluģturulmuģtur. Sistemde değiģiklikler olduğunda dökümanlarda da değiģiklikler yapılır. Belirtilen dökümanlar incelenerek gerekli yöntem ve kaynaklara ulaģılabilir HĠZMET ALAN ĠLE ĠLĠġKĠLĠ PROSESLER (SÜREÇLER) : Hizmete Yönelik Ġsteklerin Belirlenmesi : Hizmete yönelik taleplerin ilgili mevzuata uygun olması vazgeçilemez bir zorunluluktur. Hizmet alanlar Memnuniyeti dahilinde yaptığımız anket çalıģmaları hizmete yönelik taleplerin alınmasında bir kaynak teģkil eder. Yeni bir hizmet talebi yoğunlaģtığında, üst yönetim bu konuda gerekli kararları alır ve uygular, bu durumda oluģan doküman ihtiyacı kalite komisyonu tarafından hizmetin baģlamasıyla hayata geçirilir. Sonuç olarak hizmete yönelik taleplerde; a) Üyeler ve bağlı oldukları kurum ve kuruluģlardan gelen yazılı ve sözlü talepler Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:13/18

14 b) Hastalar ve hasta yakınları tarafından belirtilen yazılı ve sözlü istekler, c) Yukarıdakiler tarafından belirtilmeyen ancak hizmetin gerçekleģtirilmesi için gereklilikler, d) Yasal ve düzenleyici gereklilikler, e) Odamız üst yönetiminin belirleyeceği ek gereklilikler gözönünde bulundurulur Hizmet ile Ġlgili Ġsteklerin Gözden Geçirilmesi : a) Hizmetin tam olarak tanımlandığını, b) DeğiĢiklikler söz konusu ise ilgili konularda görüģ birliğinin sağlanmıģ olduğunu, c) Mersin Tabip Odası nın gereklilikleri yerine getirebilirliğini gözden geçirir. Hizmet alanlarnin hizmet ile ilgili isteklerinde değiģiklikler yine aynı prosedürlerde açıklandığı gibi değerlendirilir ve yerine getirilir. Tüm kayıtlar, Kalite Kayıtları Prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir Hizmet alanlar ile ĠletiĢimin Sağlanması : Odamızda üyeler ile iletiģim sürekli güncel tutulmaktadır. ĠĢleyiĢ ile ilgili bir değiģiklik ya da yeni bir karar halinde odamıza kayıtlı tüm üyeler ile en etkin biçimde iletiģime geçilerek gerekli bilgilendirme yapılır TASARIM VE GELĠġTĠRME : Odamızda araģtırma çalıģmaları gerçekleģmediğinden standardın 7.3. maddesi olan Tasarım GeliĢtirme maddesi uygulanmamakta olup, kapsam dıģı bırakılmıģtır SATIN ALMA : Satın Alma Süreci : Üyelerimize sunulan hizmetin kalitesini etkileyebilecek tüm alımlar satın alma talimatında tanımlandığı Ģekilde yapılmaktadır. Odamıza yapılan alımlarda genel girdiler kırtasiye gibi malzemeler olduğundan hizmet kalitesini çok etkilememektedir. Ancak yüksek miktarda ve tutardaki ya da özel bir alımda kriterler yönetim kurulu tarafından saptanır ve uygulanır. Satın alma ile ilgili kalite kayıtları muhafaza edilmektedir Satın Alma Bilgileri : Alım yapılacak ürün, malzeme ya da hizmetin özellikleri, teknik bilgileri ilgili personel ve Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Teklif toplanmasına karar verilen büyük alımlarda gelen teklif mektuplarına, diğer alımlarda sipariģ formuna alımı yapılacak konuyla ilgili tüm detaylar, spesifikasyonlar yazılır. SipariĢte yapılacak değiģiklikler tedarikçiye yazılı olarak bildirilir. Satın alma bilgisi ile ilgili kalite kayıtları muhafaza edilmektedir Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:14/18

15 Alımı yapılan ürün ya da malzemelerin satın alma Ģartlarını karģılamasının kontrolü oda sekreteri tarafından, özel alımlarda ise Yönetim Kurulu BaĢkanı, ya da onun belirtlediği bir görevli tarafından yapılır. Satın alınan ürünün doğrulanması ile ilgili kalite kayıtları muhafaza edilmektedir HĠZMETĠN SUNULMASI : Hizmetin Kontrolü : Odamız tarafından verilen hizmetler: a. Üyelere verilen hizmetler b. Hasta ve yakınlarına verilen hizmetler c. ĠĢyeri hekimliği hizmetleri d. Üyelerin mesleki geliģimi ve kaynaģması için yürütülen hizmetler e. Pratisyen hekimlik hizmetleri f. Asistan hekimlik hizmetleri g. Halk sağlığı hizmetleri h. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri i. Tıp öğrencileri hizmetleri j. Kültürel,sportif ve sanatsal çalıģmalar hizmetleri k. Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ve bilimsel araģtırma hizmetleri Tüm hizmetler bu baģlık altında değerlendirilmekte ve verdiğimiz hizmetlerin kontrolü Hizmet Sunum Prosedüründe belirtilen yöntemlerle sağlanmaktadır Hizmet Süreçlerinin Geçerliliği : Odamızda verilen hizmetlerin geçerliliği hizmet sunumu prosedürü ve sürecinde tanımlandığı Ģekilde ölçülür ve iyileģtirilir Tanımlama ve Ġzlenebilirlik : Odamızda izlenebilirlik dosyalama sistemimizle sağlanmaktadır. Hizmet sunumumuza etki eden tüm ürünler girdi kontrolü yapılarak teslim alınarak, ilgili alanlara yerleģtirilmektedir. Tanımlama ve izlenebilirlik ile ilgili kalite kayıtları prosedürüne göre muhafaza edilmektedir Hizmet alanlarye ait Değerler : Odamıza gelen üye, hasta veya yakınlarının beraberinde getirdikleri ve hizmetlerimizde kullanılacak olan girdiler; a) Diploma, b) ġahsi bilgiler c) Projeler d) Hasta evrakları v.b Ürünün Korunması : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:15/18

16 Odamıza gelen tüm ürün ve malzemeler gerekli Ģartlar sağlanarak korunur. Herhangi bir sorun halinde yönetim kurulu baģkanının verdiği kararlar uygulanır ĠZLEME VE ÖLÇME CĠHAZLARININ KONTROLÜ : Odamızda hizmet sunumu sırasında bir izleme ve ölçme yapılmadığından bu madde kapsam dıģı bırakılmıģtır GENEL : 8. ÖLÇME, ANALĠZ VE ĠYĠLEġTĠRME Odamız, hizmetlerimizin ve kalite yönetim sistemimizin uygunluğunu ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve iyileģtirmek amacıyla aģağıda belirtildiği gibi uygulamaları gerçekleģtirmiģtir. a) Hizmetlerin kontrolü, b) Ġç tetkikler, c) Hizmet alanlar anketleri, veri analizleri ve düzeltici/önleyici faaliyetler ĠZLEME ve ÖLÇME: Hizmet alanlar Memnuniyeti : Kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak Odamız, hizmet alanlar taleplerinin ne dereceye kadar yerine getirdiğinin bir göstergesi olarak, hakkındaki hizmet alanlar algılamasını izlemektedir. Uygulamalar Hizmet alanlar Beklentileri Ölçüm ve değerlendirme talimatında açıklandığı gibidir. Hizmet alanlar algılaması verileri Yöntemin Gözden Geçirmesi Toplantılarında değerlendirilir Ġç Tetkik : Kalite yönetim sistemimizin planlanmıģ düzenlemelere ve ISO 9001:2000 Standardına uygunluğunun ve etkinliğinin periyodik olarak doğrulanması, uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve iyileģtirme alanlarının tespit edilmesi amacıyla Ġç Tetkik Prosedürü hazırlanmıģ ve uygulanmaktadır. Ġlgili prosedür, sorumlulukları, tetkiklerin planlanması ve yerine getirilme gerekliliklerini, ve sonuçlarının raporlanmasını ve kayıtların muhafaza edilmesi konularını tarif eder. her yıl iç tetkik planını hazırlar ve Yönetim Kurulu BaĢkanıin onayını alarak yıl içinde tetkiklerin gerçekleģtirilmesini sağlar. Tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili faaliyetler ve uygunsuzlukların kapatılmasına iliģkin esaslar; Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe açıklanmıģtır Süreçlerin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi : Ġlgili süreçler sürekli izlenmekte, ölçülmekte ve değerlendirilerek iyileģtiriilmektedir Hizmetin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi : Hizmetimizin kalitesine etki eden alımı yapılan ürün ya da malzemelerin satın alma Ģartlarını karģılamasının kontrolü yapılır. Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:16/18

17 Odamız, üyelerine ve diğer hizmet alanlarģlerine verdiği hizmetin durumunu süreki izlemekte ve ölçmektedir. Bununla ilgili incelemeler yönetim kurulu toplantılarında tartıģılmakta ve karara bağlanmaktadır. Ayrıca iç tetkiklerde hizmetin uygunluğu denetlenir. Tüm kontrollere ait kayıtlar muhafaza edilmektedir. Kalite kayıtlarının kontrolü prosedüründe açıklanmıģtır UYGUN OLMAYAN ÜRÜN / HĠZMETĠN KONTROLÜ : Uygun olmayan ürün/hizmet tanımlanması ve kontrolüne iliģkin esaslar Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedüründe açıklanmıģtır. Prosedür, ilgili sorumluluk ve yetkileri ve uygun olmayan ürünün değerlendirilmesine iliģkin esasları açıklar. Gerekli faaliyetlerin yerine getirildiğine iliģkin kayıtların tutulması ve muhafaza edilmesi prosedürde açıklanmıģtır VERĠ ANALĠZĠ : Kurumumuzda, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve sürekli iyileģtirme için Ġstatistiksel Teknikler Prosedürü hazırlanmıģtır ve uygulanmaktadır. Hangi verilerin kullanılarak veri analizi uygulanacağı ilgili prosedürde tariflenmiģtir. Genellikle hedef konulan alanlarda veri analizleri gerçekleģtirilir. Verilerin toplanma Ģekli, iģlenme Ģekli ve sonuçların yorumlanarak gerekli tedbirlerin alınması ilgili prosedürde tariflenmiģtir. Veri analizi çalıģmaları 4 baģlık altında yürütülür; a) Hizmet alanlar memnuniyeti, b) Tedarikçi performansı, c) Ürün/Hizmet uygunlukları ve uygunsuzlukları, d) Proses performansları ĠYĠLEġTĠRME : Sürekli ĠyileĢtirme : ġartların yerine getirilmesi yeteneğini artırmak için tekrar edilen faaliyet olarak tanımlanan sürekli iyileģtirme anlamında Mersin Tabip Odası, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileģtirme çabasındadır. Bu amaçla; kalite politikası, hedefler oluģturulmuģtur. Tetkikler yürütülmekte ve veri analizi uygulamaları yapılmaktadır. Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmesi çalıģmaları yürütülmektedir Düzeltici Faaliyetler : Kalite yönetim sisteminde, mevcut uygunsuzlukların sebeplerinin ortadan kaldırılması amacıyla düzeltici faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçların izlenmesi, tekrarlarının önlenmesi ve esasların belirlenmesi amacıyla Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü uygulanmaktadır. Düzeltici Faaliyetlerin hangi durumlarda kimler tarafından kimlere açılacağı ilgili prosedürde anlatılmaktadır. Bu konular Ģu ana baģlıklar altında toplanmıģtır; a) Malzemelerle ilgili Uygunsuzluklar, b) Hizmet alanlar ġikayetleri, c) Ġç Tetkikler, Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:17/18

18 d) DıĢ Tetkikler, e) Veri Analiz Sonuçları (Hedeflerin tutturulamaması) ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı Önleyici Faaliyetler : Kalite Sistemi ile ilgili olarak olası uygunsuzlukların önlenmesi amacıyla önleyici faaliyetler tüm çalıģanlar tarafından önerilebilir ve uygulanabilir. Uygulama Ģu aģamalarda gerçekleģtirilir. a) Potansiyel uygunsuzlukların ve sebeplerinin belirlenmesi, b) Uygunsuzluğun oluģmasını önleyecek ihtiyaç duyulan faaliyetin değerlendirilmesi, c) Faaliyetin belirlenmesi ve yerine getirilmesi, d) Sonuçlarla ilgili kayıtları, ve e) Önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi Bu konu ile ilgili uygulamalar Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedüründe anlatılmaktadır. KEK-01 Lst - 01 Kalite El Kitabı Prosedürler Listesi: Dökümanlar Listesi Pr-01 Doküman Hazırlanması, Kontrolü, Revizyonu Ve Dağıtımı Prosedürü Pr-02 Kalite Kayıtları Prosedürü Pr-03 Hizmetin Sunulması Prosedürü Pr-04 Uygun Olmayan Ürün Ve Hizmet Prosedürü Pr-05 Ġç Tetkik Prosedürü Pr-06 Ġstatistiksel Teknikler Prosedürü Pr-07 Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü Pr-08 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Lst- 02 Sr-01 Hizmet süreci Süreçler Listesi: Sr-02 Sürekli iyileģtirme süreci Sr-03 Eğitim Süreci Diğer dökümanlar: Lst- 03 Lst- 04 Lst- 05 Lst- 06 Görev Tanımları Listesi Talimatlar Listesi Formlar Listesi DıĢ Kaynaklı Dökümanlar Listesi Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: Sayfa no:18/18

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI

MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 9001:2000 KALİTE EL KİTABI KEK 00.00.08 00 1 / 10 MARMARA ÜNİVERİSTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ISO 90012000 KALİTE EL KİTABI 23 SAYFADIR 00.00.2008 HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DEKAN Prof.Dr.Mehmet AKALIN REVİZYON SAYFASI MARMARA

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ HAZIRLAYAN KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠSĠ ONAYLAYAN. DAĠRE BAġKANI. DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI KALĠTE EL KĠTABI ~ 1 ~ ĠÇĠNDEKĠLER Standart madde no Konusu Sayfa No Ġçindekiler sayfası 2 -- Önsöz 3 1 Kapsam 4 4 Kalite yönetim sistemi 4 4.1 Genel Ģartlar 4 4.2 Dokümantasyon Ģartları 5 4.2.1 Genel

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI

KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI Doküman No: KEK 00 Yayın Tarihi:01.10.2012 Rev. Tarihi: 00/00/00 Rev. No : 00 Sayfa: 1 / 18 REVİZYON TAKİP SAYFASI DeğiĢiklik Olan Sayfa DeğiĢiklik Tarihi DeğiĢikliğin Tarifi Hazırlayan Rev. No 1 2 3 4

Detaylı

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER

3. KAPSAM 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM 3.2. KAPSAM DIŞI MADDELER 1 / 5 3. 3.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bu el kitabı, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitimöğretim, analiz ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik kalite yönetim sistemini

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE:

ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: İlk Yayın :26.0.2017 No : : Sayfa No :1 6 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: TS EN ISO 91:2 Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - 1 Tarihçe - 1 1. Onkoloji Enstitüsü Sistemin nin Amaç Ve Kapsamı 2. Atıf

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

SUNGURLU TĠCARET BORSASI KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA :

SUNGURLU TĠCARET BORSASI KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : KALĠTE EL KĠTABI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜLÜK TARĠHĠ : 15/01/2012 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1 / 16 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - Ġçindekiler 1 - KuruluĢun Tanıtımı

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş 1/21 KOPYA NO: 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ MERSĠN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALİTE EL KİTABI Doküman No. : MTSO-KEK Yayın Tarihi : 04.04.2012 Revizyon No. : - Rev.Tarihi : - HAZIRLAYAN: FULYA MELĠSA AYBARS KURT

Detaylı

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI FERHAN. Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 1/20 FERHAN Tur. Otom. Taşıma. Ve Gıda Ürün. Tic. Ve San. Ltd. Şti. KALİTE EL KİTABI Sayfa 2/20 No İçindekiler Sayfa No İçindekiler 2 Revizyon Çizelgesi 3 0.0 Giriş 4 0.1 Kuruluşun Tarihçesi 4 1.0

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Entepe Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Seher ALTUN Onay: Genel Müdür Necati ALOĞLU : 2 / 13 BÖLÜM 2. İÇİNDEKİLER Bölüm Konu Referans Standart - KAPAK - - İÇİNDEKİLER - 1. AMAÇ, KAPSAM VE

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI-

T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI- T.C. TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU -KALĠTE EL KĠTABI- EK-01 04.09.2017 Revizyon: 02 Sayfa 1/28 REVĠZYON NO TARĠH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7.

KALİTE EL KİTABI TS-ISO 9001:2008 ST.NO. İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/ Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma 10/19 7. BÖLÜM-01 KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO KONU S.NO TS-ISO 9001:2008 ST.NO Bölüm 1 Müşteri İle İlişkili Prosesler 10/19 7.2 İçindekiler 1/19 - Tasarım ve Geliştirme 10/19 7.3 Firma Tanıtımı 2/19 - Satınalma

Detaylı

TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI

TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ ODASI KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 03 21.04.2011 0 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 1 / 31 TRABZON TĠCARET VE SANAYĠ KALĠTE EL KĠTABI TTSO. KEK.01 07.10.2008 02 2 / 31 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN İÇ TETKİK SORU LİSTESİ ISO 9001:2008 STANDARDININ GEREKSİNİMLERİ AÇISINDAN MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi EVET HAYIR KISMEN 4.1- Genel Şartlar Kuruluş; 1 KYS nin gerektirdiği süreçleri

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ

ISO 9001 İÇ DENETİM (TETKİK) SORU LİSTESİ Sayfa: 1/11 STANDARD NO SORULAR AÇIKLAMALAR 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR Genel şartlar yerine getirilmiş mi? 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 4.2.1 GENEL ŞARTLAR Oluşturulan dökümantasyon; 1-Kalite

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU KEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/15 YOZGAT TİCARET BORSASI DOKÜMAN ADI : KALİTE EL KİTABI YAYIN TARİHİ : 01-09-2016 YAYIN NO : 1 ADRESİ : Sakarya Caddesi Açıkgöz Apartmanı Kat:

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev.0 Rev.1 İlk yayın Kapsamın personel belgelendirme faaliyetlerini de içerecek şekilde genişletilmesi BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Üniversitemizin faaliyetlerinde ortaya çıkmış ve çıkabilecek uygunsuzlukların tespiti, nedenleri ve bunların giderilmesi için

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 2 / 13 1 İÇİNDEKİLER 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 3 3. KAPSAM... 3 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ... 4 4.1.

Detaylı

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.05.2013 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

PERSONEL EĞİTİM PROSEDÜRÜ

PERSONEL EĞİTİM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.03.2013 Yönetim ve İcra Kurulu ifadesi, Yönetim Kurulu 01 olarak değiştirildi. Madde 5.8 te hemşireler için ilave eğitim planlaması tarif edildi.

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S )

T e t k i k R a p o r u O H S A S ( T S O H S A S ) Std Mad. 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3. 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 T e t k i k R a p o r u Müşteri: Adres: ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yunus Emre Mah.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi

Plan. Kalite ve Kalite Güvence Sistemi. ISO ve Temel Kavramlar. ISO ve Kalite El Kitabı. ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi ODTÜ Kütüphanesi Plan Kalite ve Kalite Güvence Sistemi ISO ve Temel Kavramlar ISO ve Kalite El Kitabı ODTÜ Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı ve Örnek Dokümanlar Kalite Günlük kullanım?

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı