Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4 VERMÝÞ OLDUÐUMUZ HÝZMETLER 1-ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ 2-TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ 3-VALEPARH HÝZMETLERÝ 4- HOST HOSTES HÝZMETLERÝ 5-VÝP KORUMA HÝZMETLERÝ 6-ÝLAÇLAMA HÝZMETLERÝ 7-V.Ý.P ÖZEL ARAÇ 8-ÝÇ DEKAROSYON 9-TAÞIMA NAKLÝYE 10.MARANGOZ HÝZMETLERÝ

5

6

7 ÝÇÝNDEKÝLER ÞÝRKET TANITIMI MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ STRATEJÝK HEDEFLERÝMÝZ FAALÝYET ALANLARI -Genel ve Endüstriyel Temizlik -Housekeeping Yönetimi -Çevre Düzenleme Bahçe Bakýmý -Vektörel Mücadele -Teknik hizmetli personeli EÐÝTÝM PROGRAMI PERSONEL KRÝTERLERÝ ÝÞ DENEYÝMLERÝMÝZ YÖNETÝCÝ KADROMUZ

8

9 ÞÝRKET TANITIMI BERKAY GTS ORGANÝZASYON GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ HOST HOSTES TEMÝZLÝK VALEPARK TAÞIMACILIK ÝLAÇLAMA HÝZ.LTD.ÞTÝ. Çevre yönetiminde uzman teknik kadrosu ve geliþmiþ alt yapýsý ile dünyada uygulanan en geliþmiþ teknolojilerin ülkemizde uygulanmasý vizyonuna sahiptir. BERKAY GTS FÝRMANIZIN GÜVENCESÝDÝR... Daha temiz bir gelecek için; Sizleri de BERKAY GTS kalitesiyle buluþmaya davet ediyoruz. BERKAY GTS ÝLE ÇALIÞMANIN AVANTAJLARI BERKAY GTS Temizlik ile saðlayacaðýnýz etkin dýþ kaynak kullanýmýnýn yaratacaðý avantajlar sýrasýyla: Firmanýn ana iþe odaklanmasý, Maliyetlerin azaltýlmasý, Sabit maliyetlerin deðiþken maliyetlere dönüþtürülmesi, Maliyetlerin önceden bilinmesi, Belirlenmiþ Hizmet Düzeyleri Etkin Süreç Yönetimi, Geniþ ve Esnek Kaynak Havuzu, Kaynak Sürekliliði, Maliyet ve teknoloji risklerinin azaltýlmasý olarak sýralanabilir. BERKAY GTS Zengin makine ve ekipman farkýyla hijyenik temizliðin son derece önemli olduðu her büyüklükteki iþletmenin yaþam koþullarýna ve beklentilerine uygun, güvenli temizlik hizmetini temizlik sürecinin düzenli yönetimi ve denetimi ile en verimli çalþma metotlarý ve en doðru mlzemenin uygulanmasý ile yetiþmiþ ve eðitimli temizlik ekibinin görünüþ ve giyiminin standardizasyonunu saðlayarak, modern dünya standartlarýnda temizlik anlayýþý sunmaktadýr. Ýnsanoðlunun en önemli ihtiyaçlarýndan biri olan temizlik, kiþilerin bulunduðu ortamýn mikrop ve kirlilikten arýndýrýlmasýdýr. Temizlik yüzeyin cinsine, yapýsýna, kirin cinsine göre deðiþiklikler göstermektedir. Temizlik sýrasýnda kullanýlan kimyasallar ýsý, yüzey ve uygulanan mekanik etki temizliðin vazgeçilmez kriterleridir.

10

11 MiSYONUMUZ Uzmanlýk gerektiren Temizlik hizmetleri konusunda yüksek standartlarda hizmet üretmektir. Hizmet sunduðu kuruluþlarý Stratejik iþ Ortaðý olarak gören, Yükselen Grup Eðitimi ve bilginin hizmette fark yarattýðýna inanarak tüm personelini bu doðrultuda yetiþtirerek büyümeyi ve lider olmayý, deðerlerini hiç yitirmeden korumayý, öncelikle hedef olarak kabul etmektir. VÝZYONUMUZ Sektöre kalite, güvenirlik, eðitim ve teknolojik yeniliklerin kullanýlmasý konularýnda öncülük etmek, bu sektörde BERKAY GTS olarak sürekli, kalýcý, adaletli bir rekabet üstünlüðü saðlayarak stratejiler üretmek ve sunduðumuz hizmetlerde tüketicinin ilk tercihi olmaktýr.

12

13 STRATEJÝK HEDEFLERÝMÝZ Ulusal rekabet gücüne sahip olduðu sektörlere odaklanmak, Sektöründe lider olmak. Faaliyet gösterdiði sektörlerde marka gücünü artýrmak, yeni marka ve ürünler üretmek. Tüketici odaklý olmak ve tüketiciye her koþulda sahip çýkarak onun yanýnda olmak. Karlýlýðýmýzýda koruyarak yüzde 10'un üzerinde büyümek; Yeni yatýrýmlar ile mevcut iþlerimizi geliþtirmek. KOÞULSUZ MÜÞTERÝ MUTLULUÐU 1 NUMARALI ÝÞÝMÝZDÝR. Hizmet verdiðimiz sektörde pazardan pay almanýn, rekabet edebilmenin deðiþen pazar koþullarýna ayak uydura bilmenin temel þartlarýndan birinin koþulsuz müþteri mutluluðu olduðu bilinci ile müþteri ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek nitelikte daha kaliteli - daha ekonomik ve daha hýzlý hizmeti, bir yaþam biçimi olarak kabul ediyoruz. ÖNCE KALÝTE Müþteri mutluluðunun saðlanmasý için mükemmel hizmete sahip olmalýyýz. Sunduðumuz hizmetle kalitenin bölünmez bir bütün olduðunu, ilk defasýnda zamanýnda ve her defasýnda devamlýlýðýný saðlamak gerektiðini biliyor ve Önce Kalite diyoruz. SÜREKLÝ ARAÞTIRMA, GELÝÞTÝRME VE EÐÝTÝM; BAÞARIMIZIN TEMELÝDÝR. Hizmetimizin kalitesinde, güvenirliðinde ve rekabet yeteneðimizin korunmasýnda mükemmel olmak için, personelimizle oluþturduðumuz büyük ailenin, temel ilkelerimiz doðrultusunda birlikte geliþimini amaçlýyoruz.

14

15 TAKIM ÇALIÞMASI ÝÞLERÝ YÜRÜTME TARZIMIZDIR. Gerçek rekabet ortamýnda personelimizi sadece; bireysel karar alabilen bir eleman deðil; birbirine güvenen, saygý duyan, destekleyen ve etkin iletiþime dayalý, açýk ve ön yargýsýz çalýþma ortamýna sahip Gerçek Bir Takým Oyuncusu olarak yetiþtirmeyi ve çalýþtýrmayý hedefliyoruz. ÜSTÜN ÝÞ AHLAKI VE DÜRÜSTLÜK VAZGEÇÝLMEZ PRENSÝBÝMÝZDÝR. Tüm çalýþmalarýmýzda yasalara ve ahlak kurallarýna uygun hareket ederek, çevremizin saygýnlýðýný kazanarak, ülkemiz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle hedeflerimizi gerçekleþtirmek öncelikli görevimizdir

16

17 FAALÝYET ALANLARIMIZ -TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝMÝZ -BORDROLAMA HÝZMETÝ -TENÝK BAKIM HÝZMETÝ -GENEL VE ENDÜSTRÝYEL TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ -FABRÝKA VE ENDÜSTRÝYEL TESÝSLER -SÝTE YÖNETÝMÝ -FUAR ALANLARI -ÝNÞAAT SONRASI TEMÝZLÝK -ÝDARÝ BÝNALARIN TEMÝZLÝÐÝ -ÜRETÝM ALANLARININ TEMÝZLÝÐÝ -ÇEVRE TEMÝZLÝÐÝ VE BAHÇE BAKIMI -DÝKEY BÝNALAR- PLAZALAR -YÖNETÝM HÝZMETLERÝ -BÝNA ÝÇÝ TEMÝZLÝK -DIÞ CEPHE TEMÝZLÝÐÝ -EV TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ -SOSYAL TESÝSLERÝN TEMÝZLÝÐÝ -ÇEVRE VE YOLLARIN TEMÝZLÝÐÝ -ÇÖPLERÝN TOPLANMASI VE TAHLÝYESÝ -HAVUZ TEMÝZLÝÐÝ -HOUSEKEEPING YÖNETÝMÝ -OTEL, HASTANE, ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ GRUPLARI -KAT, OFÝS VE MAÐAZA HÝZMETLERÝ -GENEL ALAN TEMÝZLÝÐÝ -HASTA ODALARININ TEMÝZLÝÐÝ -GENEL ALANLARIN TEMÝZLÝÐÝ -WC TEMÝZLÝÐÝ

18

19 EÐÝTÝM PROGRAMI Ýþ yeri prensiplerine uygun davranýþlarda olmalarý bilincini kazandýrarak, prensipleri öðretmek. Kiþisel hijyen kurallarýný öðretmek. Ýþ yeri güvenliði ve kendi güvenliðimizin saðlanmasýnda ekip olarak yapýlmasý gerekenleri öðretmek. Temizlik kavramý, kullanýlan yöntemler, yüzey tipleri ve yüzeylere zarar vermeden bakýmýnýn yapýlmasýný öðretmek. Hijyen, dezenfeksiyon, kavramlarý hakkýnda bilgilendirmek. Kir ve ortamda oluþturduðu zararlarý öðretmek. Temizlik maddeleri eðitimi, kullanýlan temizlik maddelerinin yüzey tiplerine göre sýnýflandýrýlmasýný öðretmek. Yanlýþ kullanýmlarda meydana gelebilecek zararlarý öðretmek. Temizlik araç gereç ve makinelerini tanýtmak. Nasýl ve nerede kullanýlacaðý becerisini kazandýrmak. Çalýþalacak mekana göre, pratik ve teorik büro temizliði, tuvalet ve duþlarýn temizliði, otel odasý ve banyolarýn temizliðinin öðretilmesi Temizlik görevlisi görev yerine en az 10 dakika önce gelir. Daha önceki talimatlarý ve olaylar hakkýndaki bilgileri alýr ve görev saatinde görevine fiilen baþlamýþ olur. Varsa kullanýlan teçhizat veya ilave malzeme deðiþimini tam olarak yapar ve bu malzemeleri tam ve saðlam olarak teslim eder.

20

21 GENEL PERSONEL KRÝTERLERÝ Temizlik görevlileri, görev saatleri içerisinde görünüþüne, kýlýk kýyafetine, üniformasýna ve teçhizatýna gerekli özeni gösterir. Þirketin ve meslektaþlarýnýn prestijini zedeleyecek davranýþlardan kaçýnýr. Temizlik görevlileri, görev yaptýðý þirketin yetkilisi tarafýndan kendisine verilen temizlik hizmeti ile ilgili özel talimatý harfiyen yerine getirir. Temizlik görevlisi görevini dikkat ve özen göstererek yapar. Her zaman dikkatli ve tetikte olur. iþ yerindeki tüm çalýþan ve misafirlere karþý ayrým yapmadan saygýlý olur. iliþkilerinde mesafeli olmaya dikkat eder. Bu iliþkiler görevi aksatacak samimiyetten ve þirketin ismine gölge düþürecek olumsuz tavýr ve davranýþlardan uzak durur. Temizlik görevlisi çay ve yemek molasý dýþýnda sigara içmez. Temizlik görevlisi göreve alkol almýþ olarak gelemez. Temizlik görevlisi görevde iken üniformalý olur. Üniformalarý mutlaka ütülü, gömlek yakalarý temiz ve þýk görünümlü olur. Sakal traþý mutlaka göreve gelirken olunur. Saç traþýna dikkat eder, temiz görünüm dýþýna taþan uzun saç, önde perçem, uzun favori býrakamaz

22 REFERANSLARIMIZ * TÜRKER ÝNANOÐLU MASLAK SHOW CENTER Ata KAVAME: TEL: * ÝSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI: TAKSÝM Gökhan URULU:iþ * ZÝNGARO AT TÝYATROSU Leman haným * ULUSLARARASI MÜZÝK FESTÝVALÝ * 32. ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN * 33. ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN * 34. ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN * 35. ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN * 36. ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN * 37. ULUSLARARASI ÝSTANBUL MÜZÝK FESTÝVALÝ HAZÝRAN Tanya HANIM * ULUSLARARASI ÝSTANBUL BÝENALÝ Çelenk BAFRALI: * ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ * 11. ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ.2004 * 12. ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ.2005 * 13. ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ.2006 * 14. ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ.2007 * 15. ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ.2008 * 16. ULUSLARARASI ÝSTANBUL CAZ FESTÝVALÝ TEMMUZ.2009 Harun bey : * GRANT THORNTON ULUSLARARASI MALÝ MUÞAVÝRLÝK Emre bey: * HAKAN ORGANÝZASYON BegümHaným: * HÜR SÝGORTA. A.Þ. MARMARA BÖLGE: CAÐALOÐLU

23 *SOYAK HOLDÝNG SÝNAN BEY: * SOYAK ENERJÝ YATIRIM A.Þ ZEYNEP HANIM: * SOYAK ULUSLARARASI ÝNÞAAT.A.Þ ONUR BEY: * SOYAK TRAKYA DÖKÜM. A.Þ YAÞAR BEY: * SOYAK BETON SAN. VE TÝC.A.Þ. MÜBARA HANIM: * BORUSAN KÜLTÜR.A.Þ AHMET BEY: * ÞÝÞLÝ LÝSESÝ: ÞÝÞLÝ MUZAFFER BEY : * ULUSLARARASI HÝT EÐÝTÝM: ÞÝÞLÝ Önder Bey: * EMK DIÞ.TÝC.A.Þ.: NÝÞANTAÞI Duygu Haným: * MÝMARLAR ODASI Fahrünnisa Dinçer: * VÝKÝNG TURÝZM ORG.HÝZM.LTD.ÞTÝ.: TAKSÝM Emre SÖNMEZAY: * PROJE AJANS VE ORG. : TEÞVÝKÝYE Kemal Bey: * ALMEDYA AJANS VE ORG. SAN. TÝC.LTD. ÞTÝ: ÞÝÞLÝ Ufuk Bey: * FYM TANITIM ORG. TAN. HÝZM. A.Þ. : MECÝDÝYEKÖY Murat AYDIN: * ABD ÝÞ ADAMLARI KONFERANSLARI Ý.T.Ü. GÜMÜÞSUYU KAMPÜSÜ * ARES DANIÞMANLIK Nihan Haným: * SÝSTEM ORGANÝZASYON Servet Haným:

24 BERKAY GTS ORGANÝZASYON GRUBU HOSTES VALEPARK GÜVENLÝK HOSTES GRUBU

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

IPS ÖZEL GÜVENLÝK FAALÝYET ALANLARI 5188 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Elemanlý Özel güvenlik Hizmetleri Koruma ve VIP Koruma Hizmetleri Güvenliðe Yönelik Danýþmanlýk Hizmetleri Risk Analizi ve Güvenlik Planý

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı