International Journal of Family, Child and Education

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Family, Child and Education"

Transkript

1 ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ ANALYSIS OF THE METHODS TO COPE WITH STRESS USED BY THE FAMILIES HAVING CHILDREN WITH DIFFERENT DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS FOR 7-7 AGE GROUP Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL 2, Nurhayat ÇELEBİ 3, Bülent KILIÇ 4 Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 2 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3 Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 4 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özet: Zihinsel ve bedensel yetersizlik, hiperaktivite ve davranış bozuklukları ve ortopedik ve travmatolojik rahatsızlıklar sadece duruma maruz kalan bireyleri değil onların aile üyelerini de birçok açıdan (ekonomik, sosyal, duygusal vb.) etkilemektedir. Bu durum aile üyelerinde stres faktörünü artırıcı bir unsur olmaktadır. Stres başa çıkılması gereken ciddi bir sorundur. Aksi taktirde ebeveynlerin içinde bulundukları aşırı stres onların daha da yıpranmalarına ve daha ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada, 7-7 yaş arası özel gereksinime ihtiyacı olan (Zihinsel ve bedensel yetersizlik/hiperaktivite ve davranış bozukluğu, ortopedik ve travmatolojik rahatsızlık tanısı almış) çocukları olan ailelerin psikolojik iyi olma ve başa çıkma yöntemlerinin incelenmesi ve bazı değişkenler açısından (çocuğun yaşı, engel türü, anne babanın cinsiyeti, eğitim düzeyi vb.) farklılaşmaların ortaya koyulması amaçlanmıştır. Katılımcılara ilk bölümünde, Katılımcıların ve çocuklarının demografik ve betimleyici özelliklerinin, ikinci bölümde ise ebeveynlerin başa çıkma yöntemlerinin ele alındığı bir anket uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizi kapsamında betimleyici istatistikler ile ebeveynlerin stresle başa çıkma durumlarının bazı değişkenler açısından farklılıklarının tespitine yönelik ANOVA testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda, ebeveynlerin sosyo-ekonomik, yaş, eğitim ve cinsiyet değişkenlerinin ve çocukların cinsiyet ve yaş değişkenlerinin ebeveynlerin stresle başa çıkma durumlarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Stresle Başa Çıkma, Zihinsel Ve Bedensel Yetersizlik, Hiperaktivite, Davranış Bozuklukları Abstract: Mental and physical deficiency, hyperactivity and behavior disorders, orthopedic disorders affect not only the individuals subject to this condition, but also their family members in many terms (economic, social and emotional etc.). This condition is an element increasing the stress factor among family members. Stress is a serious problem that should be managed. Otherwise, excessive stress may cause further exhaustion and more serious health problems in parents. In this regard, the aim of this research is to analyze the methods of being psychologically well and coping strategies used by the families having children who require special care (diagnosed with mental and physical deficiency/hyperactivity and behavior disorders, orthopedic disorders) for 7-7 age group, and to reveal differentiations in terms of some variables (child s age, type of disability, sex of parents, educational background etc.). A two-part questionnaire was applied to the participants. In the first part, demographic and descriptive characteristics of the participants and children are discussed, and the parents methods of coping are examined in the second part. Descriptive statistics were used for the analysis of data collected, and ANOVA test was used to identify the differences in the parents methods of coping with stress in terms of some variables. At the end of the research, it has been concluded that socio-economic condition, age, education and sex variables of parents, sex and age variables of their children with different deficiencies are effective in coping with stress for parents. Key Words: Parent, Coping With Stress, Mental And Physical Deficiency, Hyperactivity, Behavior Disorders 6

2 GİRİŞ ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC Ailelerin çocuk sahibi olmaları yaşantılarında yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapmalarını gerektiren, mutluluk verici olduğu kadar zorlayıcı yanları da olan bir yaşam olayıdır. Birçok anne çocuğunun engelli olduğunu öğrenmesi durumunda şok duygusu yaşamakta ve yoğun bir kedere kapılmaktadır. Özellikle çocuğun zihinsel engelli olduğunun öğrenilmesi, ailelerde ciddi krizler yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak ebeveynler farklı duygusal ve bilişsel süreçlerin hakim olduğu aşamalardan geçerek yaşadıkları şokla başa çıkabilmekte ve bu duruma uyum sağlayabilmektedirler (Okanlı vd., 2004). Engelli bir çocukla yaşamak aile üyelerini sosyal, psikolojik ve ekonomik açılardan etkileyebilen bir durumdur. (Küçüker, 200). Ailede engelli bireyin olması, tüm aileyi etkilemekte ve yeni düzenlemeler gerektirmektedir. Engel durumunun kendisinin yarattığı zorluklar dışında, artan bakım ve sağlık masraflarından kaynaklanan ekonomik sıkıntılar, engelli bireyin sürekli yanında bulunma zorunluluğu artan sorumluluklar gerektirmektedir. Bunların yanı sıra aile bireylerinin özel yaşamlarının kısıtlanması ve diğer bireylere ayrılan zamanın azalması gibi sıkıntılar da ortaya çıkmaktadır. Özellikle rehabilitasyon döneminin başlarında aile üyeleri birbirlerinden uzaklaşmakta, zamanla ailede kronik stres gelişebilmektedir (Yıldırım ve Conk, 2005; Bahar vd., 2009; Uğuz vd., 2004; Karadağ, 2009). Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6- etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim Her ailede, bir bütün olarak aile sistemi ya da aile üyelerinden her birinin belirli gelişim aşamalarına geçmelerine bağlı olarak stres yaratan dönemler ve olaylar bulunmaktadır. Aile için bir çocuk dünyaya getirme kararıyla başlayan süreç, doğumla birlikte ailede rollerin yeniden düzenlenmesi yeni rutinlerin oluşturulması ve pek çok alanda oluşacak değişiklere uyum sağlamayı gerektirir. Aile her çeşit kayba karşı benzer bir biçimde yaşanan uyum tepkileri ortaya çıkarmaktadır. Bu süreci ebeveynlerin en kısa sürede ve en az zararla atlatmaları, onların çocukları ve çevreleri ile sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlayacaktır (Aydoğan, 999; Fırat, 2000; Özkan, 2002). Engellilik, doğum öncesi ve doğum anına ait nedenler (doğumsal ve genetik bozukluklar, kromozom anomalileri, kalıtsal hastalıklar, anneye ait risk etmenleri-yüksek riskli gebelikler, zor doğum, doğum travmasına bağlı nedenler) ile doğum sonrası (yeni doğan ve süt çocukluğu, çocukluk ve genç erişkinlik, erişkinlik, yaşlılık) döneme ait nedenlerden kaynaklanmaktadır (Cebecioğlu ve Üstüner, 2003). Zihinsel yetersizlik (engellilik), yaşamın erken dönemlerinde başlayan, zekâ ve iletişim, kendine bakım, sosyal etkileşim gibi alanlarda uyum davranışlarında bozulmalara neden olan (Akt: Demirbilek, 203) kalıcı yetersizlikler bırakan, gözlem, kontrol, bakım, tedavi ve rehabilitasyon gerektiren aynı zamanda aile üyelerinin tümünü, aile yaşamını ekonomik, sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel yönlerden etkileyen kalıcı 7

3 bir sağlık sorunudur (Yıldırım ve Conk, 2005). Bir çocuk ya da yetişkine zihinsel engel tanısı konulabilmesi için ortalamanın altındaki zeka işlevi ile birlikte iletişimde, öz bakımda, evdeki yaşamda, toplumsal becerilerde, toplumsal yararlılıkta, kendini yönlendirmede, sağlığı korumada, PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC akademik becerilerde ve çalışma alanlarında iki veya daha fazla bozukluğun bir arada olması ve bu durumun 8 yaşından önce başlaması öngörülmektedir (Akt: Tamer, 200). Bir başka rahatsızlık durumu olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), anne-çocuk ilişkilerinde sorun gelişme riskinde artış ile karakterize, çocukluk çağının en sık rastlanan psikiyatrik bozukluklarından biridir (Durukan vd., 2008). Çocukların davranışlarının annebabayı açıkça etkilediği, olumsuz davranışların anne-babanın sıkıntısını artırdığı bilinmektedir (Whalen ve Henker, 999; Whalen vd., 989). En çok rapor edilen bulgulardan biri de DEHB li çocukların annelerinin daha fazla ebeveynlik stresi yaşadığı ve daha düşük özgüvene sahip olduğudur (Johnston ve Mash, 200). Artan gereksinim anne-babalık işlevinde aksamaya yol açarak anne-babaları olumsuz etkilemektedir (Durukan vd., 2008). Gau ve arkadaşları. (2007) DEHB de anne-baba ve ailesel etkenleri araştırdıkları çalışmalarında, annelerde anksiyete, depresyon, bedensel yakınmalar ve uyku sorununun arttığını saptamışlardı (Gau, 2007). Durukan ve arkadaşları (2008) çalışmalarında, annelerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu saptamışlardır. Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6- etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim Engelli bir çocuğa sahip olmak, engeli ne olur sa olsun bir takım özel güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Ailelerin yaşadığı bu güçlükler, psikolojik, maddi durum, eğitim durumu, yaşam tarzı, aile çevresi ve sosyal çevre ile ilişkiler çocuğun engel durumundan etkilenebilmektedir (Dönmez vd., 2000). Anne-babaların engelli çocuğa sahip olmaları onların sorumluluklarını ve işlevle rini arttıracaktır. Çünkü, her çocuğun ihtiyacı ve hakkı olan eğitim, sağlık, ilgi, sevgi, boş zamanların değerlendirilmesi, korunma, sağlıklı cinsel gelişime sahip olma gibi konularda engelli birey söz konusu olduğunda daha da özen gösterilmesi gerekmek tedir (Özekes vd., 998). Literatürde zihinsel ya da bedensel engelli çocuğa sahip anne babaların (özellikle annelerin) engelli çocuğa sahip olmayan anne-babalara göre daha çok stres altında oldukları ve anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Glidden vd., 2003, Hasting, 2003, Esdaile vd., 2003, Uğuz vd., 2004). Zihinsel engelli çocuğa verilen tepkiler her ailede ve her ebeveynde farklı düzeyde yaşanmaktadır. Bazı ailelerde ya da ebeveynlerde bu süreç daha kolay atlatılıp, aile/ebeveyn yapıcı birtakım yaklaşımları planlama ve hayatlarında gerekli düzenlemeleri yapmaya başlarken, bazı aileler uzun süreli keder ve yas yaşayabilmektedir (Sarı, 2007). Yapılan çalışmalarda engelli çocuğu olan aile lerin aile yapısında, işlevlerinde bozulmalar ve ailede farklı açılardan zorlanmalara neden olduğu bildiril mektedir (İçmeli, vd., 2008; Khamis 2007; Taanila, Syrjala, Kokkonen ve Jarvelin 2002). 8

4 Normal gelişim gösteren bir çocuğa sahip olmak bile çeşitli seviyelerde aileler üzerinde stres yaratmaktayken ve ailelerin uyum sürecini etkilemekteyken, engeli olan bir çocuğa sahip olunması, aileler tarafından yaşanan stres seviyesini kaçınılmaz olarak artırmaktadır. Öte yandan ailelerde, PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC başta hayal kırıklığının getirdiği suçluluk, kaygı duygularının yanı sıra depresyona kadar giden olumsuz etkiler görülebilmektedir (Fisman, Wolf ve Noh, 989; Öksüz, 2008; Vardarcı, 20). Engelli çocuk, belli gelişim alanları açısından yetersizlikten etkilenmiş olmasından dolayı anne ve babasına değişen derecelerde bağımlıdır. Bu durum aile için sürekli başa çıkma gerektiren bir stres kaynağıdır (Bilal ve Dağ, 2005). Stres, başa çıkılması gereken bir durumdur, eğer başa çıkma stratejileri başarısız olursa, psikolojik sağlıkta bozulma olur ve psikopatolojik belirtilerin ortaya çıkması da kaçınılmaz bir durum olur (Akt: Sarıkaya, 20). Başa çıkma, bireyin kendisi için stres oluşturan olay ya da etkenlere karşı direnmesi ve bu durumlara karşı başa çıkma amacıyla gösterdiği bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerin tümü olarak tanımlanabilir. Söz konusu durumlara karşı kişinin kullandığı başa çıkma tutumları yaş, cinsiyet, kültür ve hastalık gibi çok çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebildiğinden bireye özgü bir nitelik taşımaktadır (Ağargün vd., 2005). Zihinsel engelli çocuklara sahip ailelerin ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetler sunulması aile içi destek sisteminin Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6- etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel YÖNTEM istismara uğrama, dışa yönelim güçlenmesini sağlayacaktır (Girli, 2005). Ailelerin yetersizliği olan çocuklarına başarılı bir şekilde uyum yapabilmeleri için, çocuklarının gereksinimleriyle etkili şekilde başa çıkabilmeleri bunun yanı sıra yetersizliğin neden olduğu aile işlevleriyle ilgili yaşanan sorunları çözümlemelerine yardımcı olacak destek hizmetlerine de ulaşabilmeleri gerekmektedir (Sucuoğlu, 2009). Bu araştırmanın amacı; 7-7 yaş arası özel gereksinime ihtiyacı olan çocukları olan ailelerin psikolojik iyi olma ve başa çıkma yöntemleri çocuğun yaşı, engel türü, anne babanın cinsiyeti, eğitim düzeyi gibi değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır? sorusuna cevap aramaktır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Anketin ilk bölümünde, katılımcıların ve çocuklarının demografik ve betimleyici özellikleri ikinci bölümde ise ebeveynlerin başa çıkma yöntemleri ele alınmıştır. Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,982 olmasından dolayı 23 maddenin çok yüksek güvenilirlik düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Toplanan verilerin analizi kapsamında betimleyici istatistikler ile ebeveynlerin stresle başa çıkma durumlarının bazı değişkenler açısından farklılıklarının tespitine yönelikte ANOVA testinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde PASW 8.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. 9

5 Kullanılan anket daha önceden kullanılmadığı için ön araştırma yapılmış ve İstanbul ili model alınarak araştırma konusuna yönelik 50 katılımcıya bu anket formu kullandırılmıştır. 50 katılımcıdan dönen anket formları bir ön teste tabi tutulmuştur. Cronbach s Alpha kat sayısı PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC olarak 0.72 değeri elde edilmiştir. Elde edilen bu değeri düşüren bazı olumsuz sorular anket formundan çıkarılmıştır. Asıl araştırma öncesinde BULGULAR Çocuğa yakınlığı Yaş uzman görüşleri alınmıştır. Uzmanlardan alınan görüşlere göre anket formunda yer alan 5 li likert ölçekli sorularda iyileştirmeye gidilmiştir. Ayrıca ön testte gerçekleştirilen çalışma sonucunda katılımcılardan gelen cevaplar ve çıkan sonuçlara göre de alt boyutlar belirlenmiştir. Bu Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi alt boyutların belirlenmesinde katılımcı görüşleri ile uzman görüşleri etkili olmuştur. Özet yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu HOEAH Psikiyatri polikliniğine başvuran 57 çocuk ve ebeveyni Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6-8) doldurmuştur. Bulgular: Çok değişkenli N varyans analizi Kadın sorunları erkek çocuklarında daha çok görülmektedir. 575 Ayrıca ebeveynin Anne psikiyatrik tedavi almasının ve ailenin son 6 aydır stresli yaşam Erkekolayı yaşama durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, 297 dışa yönelim sorunları Baba üzerinde etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın bulguları 30 ve altı içe yönelim-dışa yönelim sorunları için riskli grupların 69 % 65,9 34, 7, ,6 Tablo. Katılımcıların Ebeveynlerine İlişkin Demografik İstatistikler Anahtar 4-50 Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları, ,6 5 ve üzeri 95 0,9 Okur yazar 49 5,6 İlkokul mezunu ,7 Öğrenim Durumu Ortaokul mezunu 3 5,0 Lise 24 24,5 Üniversite ,4 Yüksek lisans ve üzeri 5,7 Anne Baba Birlikte Yaşama Durumu Evet 82 93, Hayır 60 6,9 Anne Baba Çalışma Durumu Evet 358 4, Hayır 54 58,9 Aylık Gelir 000 TL altında 83 2, TL 73 9,8 20

6 Ailenizde anne baba dışında çocuğunuzun bakımında yardımcı birileri var mı? Çocuğunuzun bakımında size yardımcı olan kişiler kimlerdir? ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ TL CLINIC VARIABLES TL RELATED TO INTERNALIZING AND TL PROBLEMS OF CHILDREN WHO APPLĠED 98 PSYCHĠATRIC,2 Tablo de katılımcıların bazı demografik bilgilerine ilişkin dağılımlar incelendiğinde, ebeveynlerin çoğunluğunun kadın, daha çok 3-40 yaş aralığında olduğu ve birlikte yaşadığı görülmektedir. Aylık gelir durumları 4 kategoride birbirine yakın Evet Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk 286 ARKAR 32,8 Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Hayır 2 (Klinik Psikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji 586 Bölümü 67,2 Annem ,7 Babam Özet 0 3,5 yönelim Kardeşim ve dışa yönelim sorunları üzerinde 24 etkili olduğu 8,3 HOEAH BakıcıPsikiyatri polikliniğine başvuran çocuk ve ebeveyni 9,4 Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği ni (ÇDDÖ/6- etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim oranlarda dağılmıştır. Ayrıca çocuk bakımında ise ebeveynlere anne-baba dışında yardım edecek kimsenin olmadığı ve daha çok ebeveynlerin annesinin bu rolü üstlendiği görülmektedir. 2

7 Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler Çocuğun Yaşı Count PROBLEMS OF 7-9CHILDREN WHO APPLĠED PSYCHĠATRIC 24 Column N % 27,6% ,3% Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR % Psikolog Doktor (Klinik Psikolog) Madalyon Psikiyatri Merkezi Çocuğun cinsiyeti 2 (Klinik KızPsikolog) Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü ,3% Erkek ,7% Çocuğunuzun tanısı Zihinsel engelli 99 22,8% Özet Amaç: Bu çalışmada Bedensel çocuğun engelli ve ebeveynlerin (görme ve hangi işitme) özelliklerin içe ,4% yönelim ve dışa yönelim sorunları üzerinde etkili olduğu incelenmiştir. Yöntem: Hiperaktivite Ankara Dışkapı ve davranış Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HOEAH Psikiyatri bozukluğu polikliniğine olanbaşvuran 57 çocuk ve ebeveyni 9 2,9% Çocuk ve Gençler Ortopedik İçin Davranış ve travmatolojik Değerlendirme Ölçeği ni sorunu (ÇDDÖ/ ,9% 8) doldurmuştur. olanlar Bulgular: Çok değişkenli varyans analizi Çocuğunuzun yetersizlik derecesi sorunları erkek Çok çocuklarında ağır daha çok görülmektedir. Ayrıca 24 5,5% nedir? (zihinsel ve bedensel engel) yaşam olayı yaşama Ağır durumunun sadece içe yönelim sorunları üzerinde 53 34,9% etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim sorunları üzerinde Orta etkili bulunmuştur. TartıĢma: Bu çalışmanın 55 35,4% belirlenmesinin Hafif yanı sıra koruyucu ruh sağlığı açısından da 08 24,2% Özel Eğitim Kurumuna Gidiyor Evet ,0% mu? (zihinsel ve bedensel Anahtar engel) Kelimeler: İçe Yönelim Sorunları, Dışa Yönelim Sorunları, Hayır 79 8,0% Tablo 2 de araştırmaya katılım sağlayan çocuklara ilişkin bazı demografik özellikler görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 3-7 yaş aralığında ve erkektir. Bedensel engelli ve ortopedik ve travmatolojik sorunu olan katılımcı sayısı diğer tanılara oranla biraz daha fazladır. Katılımcının yetersizlik derecesi ise ağır ve orta sınıfta yer almaktadır. Zihinsel ve bedensel engele sahip katılımcıların çoğunluğu özel bir eğitim kurumuna gitmektedir. 22

8 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 3. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Çocukların Yaş Değişkenine Göre Anova Testi PROBLEMS Sum OF of CHILDREN dfwho APPLĠED Mean PSYCHĠATRIC F Squares Square Between Groups,797 Halime ġenay GÜZEL 2, 2 Haluk ARKAR,399 2,04,25 Within Groups Psikolog 33,525 Doktor (Klinik Psikolog) 77 Madalyon Psikiyatri,89 Merkezi 34, Sosyal Destek Between Groups,292 2,46,756,47 Arama Within Groups 34,237 Özet 77,93 yönelim ve 34,529 dışa yönelim sorunları 79 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri,075 polikliniğine başvuran 2 57 çocuk,038 ve ebeveyni Within Groups Çocuk ve Gençler 25,758 İçin Davranış Değerlendirme 77 Ölçeği ni,46(çddö/6-,258,773 sonuçlarına göre, 25,833 içe yönelim sorunları 79 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik 5,430tedavi almasının ve 2 ailenin son 2,75 6 aydır stresli 5,942,003 Within Groups etkili olduğu bulunmuştur. 80,865 Fiziksel 77 istismara uğrama,,457 dışa yönelim bulguları içe yönelim-dışa 86,295 yönelim 79 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups,052 2,526,88,307 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 78,398 İçe Yönelim Sorunları, 77 Dışa Yönelim,443Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 79, Between Groups,459 2,729,682,89 Within Groups 76,733 77,434 78,92 79 Depresyon Between Groups,676 2,338,897,40 Within Groups 66,669 77,377 67, Kaygı Between Groups,64 2,082,7,843 Within Groups 84,665 77,478 84, Düşmanlık Between Groups,03 2,55 2,92,5 Within Groups 44,527 77,252 45, Sig. 23

9 Fobik Kaygı Between Groups,096 2,548,88 Within Groups CLINIC VARIABLES 8,630 RELATED 77 TO INTERNALIZING,46 AND,307 PROBLEMS 82,726 OF CHILDREN WHO 79 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Between Groups,033 2,57 2,727,068 Düşünce Within Groups 33,536 Halime ġenay GÜZEL 77, 2 Haluk ARKAR,89 Psikolog 34,569 Doktor (Klinik Psikolog) 79Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups,66 2,583,486,229 Within Groups 69,440 77,392 70,606 Özet 79 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa,66yönelim sorunları 2 üzerinde etkili,083 olduğu Within Groups HOEAH Psikiyatri 26,43 polikliniğine başvuran çocuk,48 ve ebeveyni Çocuk ve Gençler 26,309 İçin Davranış Değerlendirme 79 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6- etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim,56,57 Tablo 3 de H hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri çocukların yaşına göre farklılaşmakta mıdır? Yapılan analiz sonucunda katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri çocuklarının yaşına göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinden yalnızca Somatizasyon boyutunun çocukların yaşından etkilendiği diğerlerinin etkilenmediği görülmektedir. 24

10 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 4. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Çocukların Cinsiyet Değişkenine Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups 2,208 Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR 2,208,626,00 Within Groups Psikolog 65,89 Doktor (Klinik Psikolog) 870 Madalyon Psikiyatri,90 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups 2,04 2,04,04,00 Arama Within Groups 64,837 Özet 870,89 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri,00 polikliniğine başvuran 57 çocuk,00 ve ebeveyni Within Groups Çocuk ve Gençler 26,594 İçin Davranış Değerlendirme 870 Ölçeği ni,46(çddö/6-,008,928 sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik,447tedavi almasının ve ailenin son,447 6 aydır stresli,97,339 Within Groups etkili olduğu 424,37 bulunmuştur. Fiziksel 870 istismara uğrama,,488 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups,254,254,57,450 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 386,840 İçe Yönelim Sorunları, 870 Dışa Yönelim,445Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups,767,767,739,88 Within Groups 383, ,44 384,43 87 Depresyon Between Groups 5,769 5,769 5,46,000 Within Groups 325, ,374 33, Kaygı Between Groups,672,672 3,49,062 Within Groups 46, ,479 48,37 87 Düşmanlık Between Groups,00,00 3,95,048 Within Groups 222,38 870, ,

11 Fobik Kaygı Between Groups,404,404 3,03 Within Groups CLINIC VARIABLES 403,033 RELATED 870 TO INTERNALIZING,463 AND,082 PROBLEMS 404,437 OF CHILDREN WHO 87 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Between Groups,088,088,456,500 Düşünce Within Groups 68,538 Halime ġenay GÜZEL 870, 2 Haluk ARKAR,94 Psikolog 68,627 Doktor (Klinik Psikolog) 87Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups 2,72 2,72 6,886,009 Within Groups 342, , ,34 Özet 87 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa,472yönelim sorunları üzerinde etkili,472 olduğu Within Groups HOEAH Psikiyatri 27,947 polikliniğine başvuran çocuk,47 ve ebeveyni 3,22,073 Çocuk ve Gençler 28,420 İçin Davranış Değerlendirme 87 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6- etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim Tablo 4 de H2 hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H2: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri çocukların cinsiyetine göre faklılaşmakta mıdır? Katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri çocuklarının cinsiyetine göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinden Problem çözme, Sosyal destek arama, Depresyon, Düşmanlık ve Psikotizm boyutlarının çocukların cinsiyetinden etkilendiği diğerlerinin etkilenmediği görülmektedir. Erkek çocuklarda, problem çözme, sosyal destek arama, kişiler arası duyarlılık, depresyon, kaygı, fobik kaygı, paranoid düşünce, psikotizm boyutlarında daha yüksek çıkmaktadır. 26

12 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 5. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Çocukların Engel Türü Değişkenine Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups 2,0 Halime ġenay GÜZEL 2, 2 Haluk ARKAR,006 5,284,005 Within Groups Psikolog 65,385 Doktor (Klinik Psikolog) 869 Madalyon Psikiyatri,90 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups 2,286 2,43 6,03,003 Arama Within Groups 64,655 Özet 869,89 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri 2,974 polikliniğine başvuran 2 57 çocuk,487 ve ebeveyni 0,452 Within Groups Çocuk ve Gençler 23,622 İçin Davranış Değerlendirme 869 Ölçeği ni,42(çddö/6-,000 sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik,234tedavi almasının ve 2 ailenin son 5,67 6 aydır stresli,804,000 Within Groups etkili olduğu 43,530 bulunmuştur. Fiziksel 869 istismara uğrama,,476 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups, ,763 3,334,000 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 375,568 İçe Yönelim Sorunları, 869 Dışa Yönelim,432Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups 4, ,448 5,605,004 Within Groups 379, , ,43 87 Depresyon Between Groups 2, ,336 7,276,000 Within Groups 38,70 869,367 33, Kaygı Between Groups 20, ,94 22,258,000 Within Groups 397, ,458 48,37 87 Düşmanlık Between Groups 0, ,003 20,374,000 Within Groups 23, , ,

13 Fobik Kaygı Between Groups 2, ,49 3,626 Within Groups CLINIC VARIABLES 392,39 RELATED 869 TO INTERNALIZING,45 AND,000 PROBLEMS 404,437 OF CHILDREN WHO 87 APPLĠED PSYCHĠATRIC Paranoid Düşünce Between Groups Within Groups 8,84 2 4,092 60,443 Halime ġenay GÜZEL 869, 2 Haluk ARKAR,85 22,64,000 Psikolog 68,627 Doktor (Klinik Psikolog) 87Madalyon Psikiyatri Merkezi Psikotizm Between Groups 7, ,966 0,24,000 Within Groups 337, , ,34 Özet 87 Ek Ölçek Between Groups yönelim ve dışa 5,643yönelim sorunları 2 üzerinde 2,822 etkili olduğu 9,972 Within Groups HOEAH Psikiyatri 22,776 polikliniğine başvuran çocuk,4 ve ebeveyni,000 Çocuk ve Gençler 28,420 İçin Davranış Değerlendirme 87 Ölçeği ni (ÇDDÖ/6- etkili olduğu bulunmuştur. Fiziksel istismara uğrama, dışa yönelim Tablo 5 de H3 hipotezine ilişkin Anova testi uygulanmış ve hipotez sınanmıştır. H3: Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuğa sahip ebeveynlerin, psikolojik iyi olma halleri ve stresle başa çıkma stratejileri çocukların engel türüne göre farklılaşmakta mıdır? Katılımcı ebeveynlerin stresle başa çıkma yöntemleri çocuklarının engel türüne göre incelendiğinde, başa çıkma yöntemlerinin tamamının çocukların engel türünden etkilendiği görülmektedir. En fazla etkilenen gruplar içerisinde sırasıyla hiperaktivite ve davranış bozukluğu, ortopedik travmatolojik rahatsızlık ve zihinsel ve bedensel yetersizlik durumu olanlar gelmektedir. 28

14 Problem Çözme ULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ Tablo 6. Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Ebeveynlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Anova Testi Sum of Squares PROBLEMS OF df CHILDREN Mean WHO APPLĠED F PSYCHĠATRIC Sig. Sig. OUTPATIENT Square UNITS Between Groups,956 Halime ġenay GÜZEL, 2 Haluk ARKAR,956 0,288,00 Within Groups Psikolog 65,440 Doktor (Klinik Psikolog) 870 Madalyon Psikiyatri,90 Merkezi 67, Sosyal Destek Between Groups,48,48 64,250,000 Arama Within Groups 55,460 Özet 870,79 yönelim ve 66,940 dışa yönelim sorunları 87 üzerinde etkili olduğu Kaçınma Between Groups HOEAH Psikiyatri 4,085 polikliniğine başvuran 57 çocuk 4,085 ve ebeveyni 29,006 Within Groups Çocuk ve Gençler 22,5 İçin Davranış Değerlendirme 870 Ölçeği ni,4(çddö/6-,000 sonuçlarına göre, 26,595 içe yönelim sorunları 87 kız çocuklarında, dışa yönelim Somatizasyon Between Groups ebeveynin psikiyatrik 38,63tedavi almasının ve ailenin son 38,63 6 aydır stresli 87,039,000 Within Groups etkili olduğu 386,33 bulunmuştur. Fiziksel 870 istismara uğrama,,444 dışa yönelim bulguları içe 424,764 yönelim-dışa yönelim 87 sorunları için riskli grupların Obsesif- Between Groups 7,732 7,732 4,766,000 Kompulsif Within Groups Anahtar Kelimeler: 369,362 İçe Yönelim Sorunları, 870 Dışa Yönelim,425Sorunları, Kişilerarası Duyarlık 387, Between Groups 2,762 2,762 52,203,000 Within Groups 362, ,47 384,43 87 Depresyon Between Groups 8,420 8,420 5,208,000 Within Groups 32, ,360 33, Kaygı Between Groups 4,24 4,24 94,839,000 Within Groups 377, ,434 48,37 87 Düşmanlık Between Groups 6,939 6,939 7,384,000 Within Groups 206, , ,

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Yeni Tıp Dergisi 2008;25: 164-168 Orijinal makale Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Depresyon Durumunun Belirlenmesi Feyza DERELİ 1, Sibel OKUR 2 1 Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu, MUĞLA

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN AİLE İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ S.H.U. Fuat ÖZŞENOL (*), Dr. Vedat IŞIKHAN (**), Dr. Bülent ÜNAY (*), Dr. Halil İbrahim AYDIN (*), Dr. Rıdvan AKIN (*), Dr. Erdal GÖKÇAY

Detaylı

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek*

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek* Online Adres http://www.hemarge.org.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın organıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2013;

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

Intelligence Levels and Psychological Symptom Levels of Adolescents Arasındaki İlişki

Intelligence Levels and Psychological Symptom Levels of Adolescents Arasındaki İlişki Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2011, Cilt 1, Sayı 1, 77-103 2011, Volume 1, Issue 1, 77-103 18-21 Yaş Grubu Bireylerin The Relation between General Genel

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Deniz NALBANTOĞLU Ağustos 2011 DENİZLİ ii iii DENİZLİ İL MERKEZİNDE

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ

TEPKĠLERĠNĠN, EVLĠLĠK UYUMLARININ VE SOSYAL DESTEK ALGILARININ ĠNCELENMESĠ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI ANABĠLĠM DALI AĠLE EĞĠTĠMĠ VE DANIġMANLIĞI PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YAYGIN GELĠġĠMSEL BOZUKLUK TANISI ALAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE YAPILAN GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMASININ AİLELERİN DEPRESYON VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ* Müge Yukay YÜKSEL** Serap Bostancı EREN*** ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 53 Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler High School Student s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi 40 Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Serpil KOLAY AKFERT, 1 Ebru ÇAKICI, 2

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 775 ÖZET TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TEZEL ŞAHİN, Fatma * -CEVHER, Fatma Nilgün ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Aile sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA İbrahim Alpay YILMAZ 1, Sibel DURSUN 2, Elçin GÜNGÖR GÜZELER 3, Kemal PEKTAŞ 4 ÖZET Bu araştırmanın amacı; Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-143, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-143, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-13, 201 ISSN: 217-7833, www.kmu.edu.tr Anne Babaların Çocuk Đstismarıyla Đlgili Tutumlarının Đncelenmesi Hatice YALÇIN 1 Nurcan KOÇAK 2

Detaylı

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uzman Okul Öncesi Öğrt. Ülkü Kale Karaaslan, Selçuklu Süleyman Çelebi Orta Okulu, Konya

Detaylı

ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 12 (2): 33-47 ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Zehra Y. Dökmen* Şennur T. Kışlak** Özet Amaç: Bu araştırmanın

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C.

AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel. AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN. BAŞBAKANLıK. Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU T.C. ~ T.C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLıel AİLEDE EŞLER ARASI UYUMA ErKİ EDEN FAKTÖRLERİN Dr. Arzu ŞENER Prof. Dr. R. Günsel TERZ1üCLU ANKARA 2002 T. C. BAŞBAKANLıK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLlGI

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Mehibe AKANDERE * Meryem ACAR Gülsüm BAŞTUĞ **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Mehibe AKANDERE * Meryem ACAR Gülsüm BAŞTUĞ ** Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babaların am Doyumu ve suzluk Düzeylerinin İncelenmesi Investigating The Hopelessness And Life Satisfaction Levels of The Parents With Mental Disabled

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı