Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü"

Transkript

1 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page ix Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 4 HTTP Hiper Metin Transferi Protokolü (Hyper Text Transfer Protocol) 4 FTP Dosya Aktarma Protokolü (File Transfer Protocol) 4 SMTP Basit Mesaj Aktarma Protokolü (Simple Message Protocol) 4 Web Sunucular (Web Servers) 4 Alan Adlar (Domain) 5 Taray c lar (Browsers) 5 Neden Web Tasar m ve Programlama? 7 2 XHTML 9 XHTML Nedir? 10 Neden XHTML? 11 XHTML Belge Yap s 11 Metin Biçimlendirme 15 Bafll k Etiketleri 15 Kal n ve talik Biçimlendirme 16 Alt ve Üst Simge Oluflturmak 18 K saltmalar 18 Adres Tan mlamak 18 çeri i Silmek 19 Listeler 19 S ral ve S ral Olmayan Listeler Oluflturma 19 ç çe Listeler 20 Açıklamalı Listeler 21 Köprüler: Web Ba lant lar 21 Resimler 24 Resim Ekleme 22 Resimlere Link Verme 23 Resimlere Aç klama Ekleme 23

2 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page x x WEB TASARIM REHBER Resim Haritas (Image Map) Oluflturmak 24 Tablolar 25 Tablo Oluflturma 25 Tablo Boyutunu Ayarlamak 26 Sütun Geniflliklerini Ayarlamak 27 Hücreleri Birlefltirmek 27 Tablolarla Sayfa Tasar m 29 Bölümleme Yöntemi (div) ile Sayfa Tasar m 32 Formlar 33 Form Oluflturma 33 Metin Kutular 33 Butonlar 35 Onay Kutular 36 Radyo Dü meleri 36 Aç l r Seçenek Kutular 37 Form Alanlar n Gruplamak 38 Çoklu Ortam (Ses & Video) 38 3 HTML5 41 HTML5 Belge Yap s 42 HTML5 ile Gelen Yeni Etiketler 43 <article> 43 <canvas> 43 <embed> 44 <figcaption> 44 <figure> 44 <footer> 44 <header> 44 <hgroup> 44 <mark> 45 <meter> 45 <progress> 45 <section> 45 <source> 46 HTML5 ile Sayfaya Ses Eklemek 46 HTML5 ile Sayfaya Video Eklemek 47

3 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xi Ç NDEK LER xi HTML5 ile Formlar 47 HTML5 ile Gelen Input Öznitelikleri 47 autocomplete 47 height & width 47 list 48 pattern 48 placeholder 48 required 49 type Özniteli ine Ait De erler url 49 number 49 range 50 color 50 date pickers (date, month, week, time, datetime, datetime-local) 50 HTML5 ile Sayfa Tasar m 50 HTML5 Canvas Elementi 52 4 CSS 55 CSS i Belgelere Ekleme 55 CSS in Yap s 59 Aç klama Sat r 60 Seçiciler 60 S n f Seçicisi (Class Selector) 60 Tekil Seçiciler (id Selector) 62 Seçici Uygulama Hiyerarflisi 63 Çocuk Seçicileri (Direct Child Selectors) 64 Torun Seçicileri (Descendant Selectors) 65 Bitiflik Kardefl Seçiciler (Adjacent Sibling Selector) 66 Evrensel Seçiciler (Universal Selector) 67 Öznitelik Seçicileri (Attribute Selectors) 68 Basit Öznitelik Seçicisi 68 Öznitelik De eri Seçicisi 69 K smi Öznitelik De eri Seçicisi 70 Ayr ml Öznitelik De eri Seçicisi 70 Artalan (Background) Biçimlendirme 71

4 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xii xii WEB TASARIM REHBER Artalan Rengi (background-color) 71 Artalan Resmi (background-image) 71 Artalan Resim Yenileme (background-repeat) 72 Artalan Resim Sabitleme (background-attachment) 73 Artalan Resmini Konumland rma (background-position) 74 Artalan (background) 75 Yaz tipi (Font) Biçimlendirme 75 Yaz tipi Ailesi (font-family) 75 Yaz tipi Boyutu (font-size) 75 Yaz tipi Kal nl (font-weight) 78 Yaz tipi Stili (font-style) 79 Yaz tipi (font) 80 Metin (Text) Biçimlendirme 80 Renkler (colors) 80 Metin Hizalama (text-alignment) 81 Metin flaretleme (text-decoration) 82 Metin Girintileme (text-indentation) 84 Sat rlar Aras Yükseklik (line-height) 85 Sözcükler Aras Mesafe (word-spacing) 84 Harfler Aras Mesafe (letter-spacing) 86 Harf Boyutlar (Text Transformation) 87 Kutu Modeli (Box Model) 88 Kenarl k Çizgisi (Border) 89 Kenar Çizgisi Stili (border-style) 89 Kenar Çizgisi Geniflli i (border-width) 91 Kenar Çizgisi Rengi (border-color) 93 Kenar Çizgisi (border) 94 D fl-çizgi (outline) Özellikleri 94 D fl-çizgi Stil (outline-style) Özelli i 94 D fl-çizgi Renk (outline-color) Özelli i 95 D fl-çizgi Eni (outline-width) Özelli i 96 D fl-çizgi (outline) Özelli i 97 Border D fl (margin) Alan 98 çerik D fl (padding) Alan 99 Liste (List) Biçimlendirme 100 Liste mleme Tipi (list-style-type) 100

5 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xiii Ç NDEK LER xiii Liste mleri Konum (list-style-position) 102 Liste mleme Resmi (list-style-image) 103 Liste Biçimleme (list-style) 104 Tablo (table) Özellikleri 104 S n r ndirgeme (border-collapse) Özelli i 105 S n r Aral (border-spacing) Özelli i 106 Bafll k Yan (caption-side) Özelli i 108 Bofl Hücreler (empty-cells) Özelli i 108 Tablo Yap s (table-layout) Özelli i 109 Boyut (dimension) Özellikleri 111 Yükseklik (height) ve Genifllik (width) Özelli i 111 Azami Yükseklik (max-height) ve Azami Genifllik (max-width) 112 Asgari Yükseklik (min-height) ve Asgari Genifllik (min-width) 113 S n fland rma (classification) ve Konumlama (positioning) Özellikleri 113 Görüntüleme (display) Özelli i 113 Gezinme/Kayma (float) Özelli i 114 Silme (clear) Özelli i 115 Konum (position) Özelli i 116 Z-dizin (z-index) Özelli i 118 Görsel Sonuçlar 119 Taflma (overflow) Özelli i 119 K rpma (clip) Özelli i 121 Görünülebilme (visibility) Özelli i 122 mleç (cursor) Özelli i 124 Sözde S n flar (pseudo-classes) 125 Linkli Sözde-s n flar (anchor pseudo-classes) 126 lk-çocuk (first-child) Sözde S n f 127 Dil (lang) Sözde S n f 128 Sözde-Ö eler (pseudo-elements) 130 lk Sat r (first-line) Sözde Ö esi 130 lk Harf (first-letter) Sözde Ö esi 131 Before Sözde Ö esi 132 after Sözde Ö esi 132 Stillerde Öncelik Hakk 132

6 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xiv xiv WEB TASARIM REHBER 5 XML 135 Neden XML 135 Tarihçesi 136 HTML 136 XML Belge Yap s 137 XML Belgesinin Bölümleri 139 XML Bildirimi 139 fllem Yönergeleri 140 Ö eler (Elements) 140 CDATA Bölümleri 141 Yorumlar 141 Öznitelikler (Attribute) 141 yi Oluflumlu XML Belgeleri (Well-Formed) 142 Geçerli XML Belgesi (Valid Document) 144 Belge Tipi Tan mlamas (Document Type Definition-DTD) 144 DTD Genel Yap s 144 DTD Dilbilgisi 145 Ö e (Element) Bildirimi 145 Öznitelikler 149 Öznitelik Türleri 150 CDATA 150 ENTITY-ENTITIES 150 Enumarated (S ral ) Öznitelikler 150 ID Öznitelikleri 151 IDREF-IDREFS Öznitelikleri 151 NMTOKEN-NMTOKENS Öznitelikleri 151 NOTATION Özniteli i 152 Varsay lan De erler 152 #REQUIRED 152 #IMPLIED 152 #FIXED 152 Varl klar 153 XML fiemalar (XML Schema) 154 Basit Tipteki fiemalar 155 fiema Yap s 155 Basit Tip Tan mlama 155

7 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xv Ç NDEK LER xv Sabit Tan ml Tipler 156 Özel Tip Oluflturma 157 Karmafl k Tipteki fiemalar 159 XML Belgelerini Biçimlendirme (CSS-XSL) 160 CSS ile Biçimlendirme 160 XSL Kullan m 164 Verileri S ralamak 166 RSS (Really Simple Syndication) JAVASCRIPT 173 JavaScript in Yap s 173 Nesne Yönelimli Programlama 175 Belirleyiciler (Identifier) 176 Anahtar Kelimeler (Keyword) 176 De erler (Literals) 176 Tamsay De erler (Integer L terals) 177 Kesirli De erler (Floating-Point Literals) 177 Mant ksal Literaller (Boolean Literals) 177 Karakter Dizisi (String Literals) 177 De iflkenler (Variable) 177 Biçimlendirme 178 sub () 178 sup () 178 bold () 179 italics () 179 tolowercase () 179 touppercase () 179 fontcolor () 179 fontsize () 180 strike () 180 charat () 180 concat () 180 replace () 180 match () 181 substring () 181 substr () 181

8 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xvi xvi WEB TASARIM REHBER Dizi-De iflkenler (Array) 182 push () 182 unshift () 182 splice () 182 concat () 183 pop () 184 shift () 184 sort () 184 reverse () 185 join () 185 Uygulama: Bilgi Girifl Penceresi 185 Kontrol Yap lar 187 Operatörler 187 Atama (Assignment) Operatörü 187 Artt rma ve Azaltma Operatörleri 187 Mant ksal Operatörler 188 String Operatörleri 188 Karfl laflt rma Operatörleri 189 if (e er) Deyimi 189 if... else (e er... di er) Deyimi 189 if else if 190 Koflullu Operatör 190 switch Deyimi 191 Döngüler 191 while Deyimi 191 do...while Deyimi 192 for Deyimi 192 Yuvalanm fl Döngü 193 continue 194 Fonksiyonlar 195 Haz r Fonksiyonlar 196 eval () 196 isnan () 196 parseint () 197 parsefloat () 197 Nesneler 197

9 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xvii Ç NDEK LER xvii JavaScript Haz r Nesneleri 199 Nesnelere Ait Özellikler 200 Document Nesnesine Ait Özellikler 200 Form Nesnesine Ait Özellikler 201 Nesnelere Ait Metotlar 202 Document Nesnesine Ait Metotlar 202 Form Nesnesine Ait Metotlar 202 Date Nesnesine Ait Metotlar 202 Window Nesnesine Ait Metotlar 203 String Nesnesine Ait Metotlar 203 Math Nesnesine Ait Metotlar 204 Olay Yöneticileri (Event Handlers) 204 onload-onunload 204 onclick Olay 205 onsubmit Olay 206 onreset Olay 207 onchange Olay 207 onfocus-onblur 208 onerror & onabort 209 onresize Olay 209 onkeydown & onkeypress & onkeyup 210 onmouseover Olay 210 onmousemove & onmouseout & onmouseover & onmouseup 210 Hata Denetimi 211 try & catch & finally 211 throw PHP & MYSQL 215 PHP nin Yap s 219 PHP Nas l Çal fl r? 219 Temel Sözdizimi 221 De iflkenler 221 Veri Tipleri 222 Nesne (Objects) De iflkenler 223 Tip De ifltirmek 224 De iflken De erlerinden Boflluk Kald rma 224

10 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xviii xviii WEB TASARIM REHBER Süper Global De iflkenler 225 Sabitler 226 Operatörler 226 String Operatör 227 Atama Operatörleri 227 Karfl laflt rma Operatörleri 227 Mant ksal Operatörler 228 Aritmetik Operatörler 228 PHP de Program Denetimi 230 Kontrol Yap lar 230 if Deyimi 230 switch Deyimi 232 Döngüler 232 while Döngüsü 232 do while Döngüsü 233 for Döngüsü 234 continue 234 Fonksiyonlar 235 Fonksiyon Tan mlama 235 Geriye De er Döndüren Fonksiyonlar 236 Global De iflkenli Fonksiyonlar 237 Statik De iflkenli Fonksiyonlar 238 mail Fonksiyonu 239 Tarih-Zaman Fonksiyonlar 241 getdate() Fonksiyonu 241 date() Fonksiyonu 242 time() Fonksiyonu 243 Diziler 244 foreach() Fonksiyonu 245 sort()-rsort() Dizileri S ralama 246 asort()-ksort() liflkili Dizileri S ralama 247 array_push() Dizilere De iflken Ekleme 248 array_merge() Dizileri Birlefltirme 248 array_slice Dizinin Bir K sm n Alma 249 array_sum() Toplama 249 Formlar 249

11 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xix Ç NDEK LER xix çerik Kontrolü 252 if() Komutu 252 isset() Komutu 252 empty() Komutu 253 strlen() Komutu 253 ereg()-eregi() Komutu 254 ereg_replace()-eregi_replace() Komutu 255 split() Komutu 255 substr() Komutu 256 chr() Komutu 256 ord() Komutu 257 printf()-sprintf() Komutu 257 Düzenli fadeler (Regular Expressions) 258 preg_match() 259 Dosya ve Dizin fllemleri 260 include-require Komutu 260 file_exists 261 is_readable 262 is_writable 262 filesize 262 touch 262 unlink 263 fopen() 263 fclose() 264 fwrite() 264 fgets()-feof() 264 fread() 265 fgetc() 265 flock() 265 opendir()-readdir() 266 mkdir()-rmdir() 266 Yönlendirme (Location ve Refresh) 266 Dosya ve Dizin zinleri (CHMOD) 268 Veritaban fllemleri 269 mysql_connect() 270 mysql_select_db() 270

12 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xx xx WEB TASARIM REHBER phpmyadmin ile Yedek Alma ve Yede i Geri Yükleme 280 Oturum Yönetimi (Session) 283 Oturumu Açmak 283 PHP ve XML DREAMWEAVER 289 Dreamweaver Çal flma Alan 290 Menüler 293 File/Dosya 293 Edit/Düzen 293 View/Görünüm 294 Insert/Ekle 294 Modify/De ifltir 294 Format/Biçimle 294 Command/Komutlar 294 S te/site 295 Window/Pencere 295 Dreamweaver Çal flma Alan n Özellefltirme 295 Dreamweaver Tercihleri 296 General (Genel Dreamweaver Tercihleri) Kategorisi 296 Code Coloring (Kod Renklendirme) Kategorisi 298 Code Format (Kod Biçimlendirme) Kategorisi 299 Code Hints (Kod Tamamlama) Kategorisi 300 Code Rewriting (Kod Yeniden Düzenleme) Kategorisi 301 Copy/Paste (Kopyala/Yap flt r) Kategorisi 302 File Types/Editors Kategorisi 303 New Document (Yeni Belge) Kategorisi 304 Site Kategorisi 305 Yeni Bir Site Oluflturmak 306 Yeni Bir Sayfa Oluflturmak 308 Varl klar 310 Library/Kitapl k 311 Belge Oluflturmak 311 Madde mleri Eklemek (Listeler) 320 Önizleme 321 Link (Ba lant ) Eklemek 321

13 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxi Ç NDEK LER xxi Dahili Link Eklemek 322 E-posta Linki Eklemek 322 Harici Sayfalara Ba lant Vermek (Hyperlink) 322 Resim Eklemek 323 Sayfaya Arkaplan Eklemek 324 Image Map (Resim Haritas ) Oluflturmak 324 Rollover Image Eklemek 325 Tablolar 326 Tablo çeriklerini S ralamak 329 Çoklu Ortam Dosyalar 329 Formlar 330 fiablonlar 331 Spry Kullan m 335 Efektler 336 Menüler 337 Dreamweaver ile Ziyaretçi Defteri 338 Test Sunucusu Oluflturma 338 MySQL Ba lant s 340 Formlar ile Veritaban na Veri Girifli 342 Veritaban ndaki Bilgileri Yazd rma 345 Dreamweaver ile Üyelik Sistemi 349 Üyelik Formu 350 Üyelik Kontrolü 351 Üye Girifl (Login) 351 Ç k fl (Logout) 353 Canl Görünüm (Live View & Inspect) 354 çerik Yönetim Sistemleri ve Dreamweaver FIREWORKS 357 Neler Yap l r? 357 Bitmap ve Vektörel Grafikler 358 Fireworks Çal flma Alan 358 Bafllang ç Sayfas 358 Fireworks Arayüzü 359 Tools (Araçlar) Paneli 360 Properties (Özellikler) Paneli 360

14 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxii xxii WEB TASARIM REHBER Panel Gruplar 361 Optimize Paneli 362 History Paneli 362 Align Paneli 363 Pages Paneli 363 States Paneli 363 Layers Paneli 364 Styles Paneli 364 Color Palette Paneli 365 Swatches Paneli 365 Path Paneli 366 Image Editing Paneli 366 Special Characters Paneli 367 Document Library Paneli 367 Common Library 368 Symbol Properties Paneli 368 Toolbar (Araç Çubu u) 368 Belgeler ve Belge fllemleri 368 Yeni Belge Açma ve Kaydetme 369 Dosya thal Etme 369 Büyütme ve Kayd rma fllemleri 369 Tuval (Canvas) De ifliklikleri 371 Cetvel, K lavuz ve Izgara Kullan m 372 Klavye K sayollar 372 Nesnelerle Çal flmak 374 Nesneleri Seçme 374 Nesneleri Kesme-Kopyalama 377 Nesneleri Döndürme 378 Nesneleri Ölçeklendirme 379 Nesneleri Gruplama 380 Nesneleri stifleme 380 Nesneleri Hizalama 380 Bitmap Grafikler 381 Bitmap Nesnesi Oluflturma 381 Bitmap Nesnesi Çizme 381 Boyama 381

15 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxiii Ç NDEK LER xxiii Gradient 381 Renk Örnekleme 382 Klonlama 382 Bulan kl k ve Keskinlik Verme 382 Renkleri Kat flt rma 382 Ayd nlatma ve Karartma 383 Renk Kaplama 383 K rpma fllemi 383 Filtreler 383 Levels Özelli i ile Renk Ayarlar 383 Curves Özelli i ile Renk Ayarlar 384 Brightness (Parlakl k) ve Contrast (Karfl tl k) Ayarlar 385 Renk De ifltirme 385 Renkleri Tersine Çevirme 386 Renkleri Bulan klaflt rma 386 Renkleri Keskinlefltirme 386 Vektörel Nesneler 386 Vektörel Nesne Çizme 386 Çizgiler Oluflturma 387 Serbest Çizimler 387 Rectangle ve Ellipse Araçlar ile Geometrik fiekiller 388 Otomatik fiekiller 388 Metinlerle Çal flmak 391 Text Arac n n Özellikleri 391 Özel Karakterler Kullanma 392 Metni Farkl Hatlara Yerlefltirme 393 Metinleri Vektörel Yollara lifltirme 393 Renkler 394 Color Palette Paneli 395 Sayfalar 396 Katmanlar 397 Maskeler 398 Dilimler 399 Rollover lar 400 Resimlerle Toplu fllemler 401 Aç l r Menü 406

16 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxiv xxiv WEB TASARIM REHBER Animasyonlar 408 Tween Animasyon 410 Slideshow 411 Optimizasyon 418 Fireworks Tercihleri 419 General Kategorisi 419 Edit Kategorisi 420 Guides and Grids Kategorisi 422 Type Kategorisi 423 Photoshop Import/Open Kategorisi 424 Lunch and Edit Kategorisi 425 Plug-ins Kategorisi 426 Uygulamalar 427 Yaz ya Yans ma Efekti Verme 427 Küre Yap m 428 Türk Bayra Yap m PHOTOSHOP 431 Photoshop Çal flma Alan 431 Photoshop Araçlar (Tools) 432 Haz r Ayarlar 432 Görüntüyü Sürükleme ve Büyütme 433 Durum Çubu u Kullan m 433 Cetvel, Izgara ve K lavuz Kullan m 434 Yap lan fllemleri Geri Almak 434 Yeni Belge Açma ve Kaydetme 435 Renkler 437 Renk Seçme 439 Tools Panelinden Renk Seçme 439 Damlal k Arac ile Renk Seçme 440 Renk Seçim Penceresi 440 Seçim fllemleri 441 Marquee Araçlar ile Seçim 441 Seçimi Tafl mak 442 Seçimi Kaydetmek 443 Maskeler 443 Kanallar 444

17 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxv Ç NDEK LER xxv Temel Rötufl fllemleri 445 Content Aware Fill Özelli i 447 K rpma fllemi 449 Perspektif Dönüfltürme 449 Döndürme fllemleri 450 K rm z Göz Giderme 450 Renk De ifltirme 451 Lekeleme fllemi 451 Bulan klaflt rma fllemi 451 Keskinlefltirme fllemi 451 Soldurma, Yakma ve Doygunluk fllemleri 451 Objelerin Biçimini De ifltirmek (Puppet Warp) 452 Katmanlar 453 Arkaplan ve Katman Dönüfltürme 454 Yeni Grup-Katman Oluflturma ve Silme 454 Katmanlar Ço altmak 455 Katmanlar Ba lama 455 Katman Stilleri 455 Yeni Bir Katman Stili Oluflturmak 456 Katman Maskeleri 457 Görüntüyü Maskelemek 457 Maske Düzenleme 458 F rçalar 458 Boyama Araç Seçenekleri 458 Desenlerle Boyama 459 Silgiler 459 Eraser Tool 459 Background Eraser Tool 460 Magic Eraser Tool 460 Brushes Paneli 460 Brush Tip Shape 461 Blend Mode 462 Gradient fllemleri 463 Boya Kovas 466 Desenler 466 Filtreler 467

18 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxvi xxvi WEB TASARIM REHBER Filtre Galerisi 467 Artistic Filtre 468 Blur Filtre 468 Brush Strokes Filtre 469 Distort Filtre 470 Noise Filtre 470 Pixelate Filtre 471 Render Filtre 471 Sharpen Filtre 471 Sketch Filtre 472 Stylize Filtre 472 Texture Filtre 472 Çizim 473 Çizim Modlar 473 Kalem Arac 474 Metinler 475 Web Sayfalar 477 Sayfalar Dilimleme 477 Görüntüleri En yilefltirme 480 Görüntüyü Kaydetme 481 PhotoShop Automate 482 Automate/Batch 482 Automate/Creat Droplet 485 Uygulamalar 486 Gölge Efekti 486 Resmi Karakaleme Çevirmek 488 Metni Resimle Doldurmak 489 Animasyon Uygulamas 490 Metin Düzenleme 492 Web 2.0 Badge Yap m 495 Web Site Tasar m FLASH 507 Flash Program na Girifl 508 Bafllang ç Sahnesi 508 Create From Template 509

19 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxvii Ç NDEK LER xxvii Open a Recent Item 510 Create New 510 Çal flma Alan 510 Çal flma Sahnesi 512 Cetvelleri Kullanma 513 K lavuzlar Kullanma 513 Izgara Kullanma 514 Klavye K sayollar 515 Dosya Ekleme & Yay nlama 515 Flash a Dosya Ekleme 515 Yay nlama Ayarlar 516 XFL ile Kaydetme 517 Paneller 518 Properties Paneli 518 Library Paneli 519 Actions Paneli 520 Color Paneli 521 Align Paneli 521 Info Paneli 521 Transform Paneli 522 History Paneli 522 Scene Paneli 522 Time Line 523 Temel Çizim Teknikleri 526 Pencil Tool 526 Rectangle Tool & Oval Tool 527 Pen Tool 529 Free Transform 529 Deco Tool 531 Seçim fllemleri 533 Semboller 533 Yeni Sembol Oluflturma 534 fiekilleri Sembole Dönüfltürme 535 Sembol Özellikleri 536 Semboller ve Time Line 537 Spray Brush Tool 537

20 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxviii xxviii WEB TASARIM REHBER Animasyonlar 538 Classic Tween 538 Test ve Ön zleme 539 Maske Uygulama 539 Parlakl k Uygulamas 541 fiekil (Shape) Animasyonlar 541 Metinlere Maske Uygulama 542 Motion Tween 543 Motion Editor Paneli 544 Motion Presents Paneli 546 Bone Tool 547 3D Rotation Tool 549 3D Translation Tool 549 Metinler 549 Class c Text Metin Türleri 550 Static Text Metin Türü 550 Dynamic Text Metin Türü 551 Input Text Metin Türü 552 TFL Text Metin Türü 552 TLF Metin Kutular n n Özellikleri 552 Advanced Character 553 Container and Flow 553 Ses & Video 554 Ses Dosyalar ile Çal flmak 554 Nesnelere Ses Ekleme 554 Videolar ile Çal flmak ÇER K YÖNET M S STEMLER 559 CMS Nedir? 559 CMS Türleri ve Örnek Baz CMS Uygulamalar 560 E-Ticaret Sistemleri 560 Oscommerce 560 Zen-cart 561 Prestashop 561 Forum Sistemleri 562 PhpBB3 562

21 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxix Ç NDEK LER xxix MyBB 563 SMF 564 Blog Sistemleri 565 b2evolution 565 Nucleus CMS 565 WordPress 566 Portal Sistemleri 567 Drupal 567 Örnek CMS ncelemesi: Joomla 569 Tarihçe 569 Genel Terimler 570 Bileflen (Component) 570 Modül (Module) 570 Uyumlu Ek (Plug-in) 570 Tema-fiablon (Template) 570 Pozisyon-Yerleflim 570 cpanel de Veritaban Oluflturma 571 Uzak Sunucuda (cpanel) Joomla Kurulumu 576 Joomla Genel Ayarlar 583 Joomla 1.7.x Genel Yap land rma Ayarlar (Site Sekmesi) 583 Site Ayarlar 584 Meta Veri Ayarlar 585 SEO Ayarlar 585 Joomla 1.7.x Genel Yap land rma Ayarlar (Sistem Sekmesi) 586 Hata Ay klama Ayarlar 586 Önbellek Ayarlar 587 Oturum Ayarlar 587 Joomla 1.7.x Genel Yap land rma Ayarlar (Sunucu sekmesi) 587 Sunucu Ayarlar 587 Bölge Ayarlar 588 FTP Ayarlar 588 Veritaban Ayarlar 588 Posta Ayarlar 588 Joomla 1.7.x Genel Yap land rma Ayarlar ( zinler Sekmesi) 589 Joomla da çerik Planlamas 590 Kategori Oluflturma 591

22 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxx xxx WEB TASARIM REHBER çerik Oluflturma 591 Genel çerik Ayarlar 592 çerik Ekleme 593 Sayfa Bilgileri 593 çerik, Resim, Ek Sayfa, Devam n Oku... Tufllar ve fllevleri 594 çerik 594 Resim 594 Ek Sayfa 595 Devam n Oku 596 TinyMCE editör 596 Menüler ve Menü Yönetimi 597 Menüler 597 Menü Ö eleri 598 Menü Ö e Parametreleri 600 Düzen Seçenekleri 600 çerik Seçenekleri 601 Menü Ö e Çeflitleri 601 çerikler 601 Sistem Ba lant lar 602 Kullan c Yönetimi 602 Kullan c Grubu Eklemek 602 Yeni Eriflim Seviyesi Oluflturmak 604 Yeni Kullan c Oluflturmak 605 Hesap Detaylar 606 Atanm fl Kullan c Gruplar 606 Eklentiler 607 Eklenti Yöneticisi 607 TemaYöneticisi 608

2 BİLGİSAYARIN PARÇALARI, TEMEL DONANIMLAR VE KULLANIMLARI

2 BİLGİSAYARIN PARÇALARI, TEMEL DONANIMLAR VE KULLANIMLARI İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 BİLGİSAYARA GİRİŞ 1 Bilgisayar Nedir, Ne Yapılabilir, Ne Yapamaz 1 Bilgisayar Çeşitlerini Tanımak 2 İşletim Sistemleri ve Çeşitlerini Tanımak 4 Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

CSS. Cascading Style Sheets. ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL ve CSS3 YEN ÖZELL KLER

CSS. Cascading Style Sheets. ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL ve CSS3 YEN ÖZELL KLER Metin Y lmaz Design 2011 Tüm Haklar Sakl r. CSS Cascading Style Sheets ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL ve CSS3 YEN ÖZELL KLER Herkese merhaba, Metin Y lmaz Blog sayfamdan ba lad m CSS derslerine bu döküman

Detaylı

Web Tasarım Soruları

Web Tasarım Soruları Web Tasarım Soruları 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler

Detaylı

Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r?

Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r? +PYTHON-icindekiler 2/9/10 11:42 PM Page vii Ç NDEK LER KISIM I: TEMEL KONULAR 1 TEMEL B LG LER 3 Python u Nereden Bulabilirim? 4 GNU/Linux 4 Microsoft Windows 5 Python Nas l Çal flt r l r? 6 print Komutu

Detaylı

HTML-CSS-PHP MYSQL-SQL

HTML-CSS-PHP MYSQL-SQL HTML-CSS-PHP MYSQL-SQL İbrahim Halil Kutluay Nisan 2013 Ġçindekiler Ġçindekiler... 2 GĠRĠġ... 21 Kullanım Kuralları... 23 HTML DĠLĠ... 24 Bir Web Sitesi Bilinmesi Gereken Temel Bilgiler... 26 Bir web sitesi

Detaylı

Modül 4: Grafik Kursu - Photoshop ve CorelDRAW

Modül 4: Grafik Kursu - Photoshop ve CorelDRAW Modül 4: Grafik Kursu - Photoshop ve CorelDRAW E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? ÇALIŞMA SORULARI 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

DREAMWEAVER DERS NOTLARI

DREAMWEAVER DERS NOTLARI DREAMWEAVER DERS NOTLARI Yeni sayfa oluşturmak-var olan sayfayı açmak 1- Yeni sayfa oluşturmak için: Create New Seçeneğinin altındaki HTML seçilir 2- Daha önce yaptığımız çalışmalara kısa yollarından erişmek

Detaylı

2 ASP.NET MVC İLE YAZILIM GELİŞTİRME

2 ASP.NET MVC İLE YAZILIM GELİŞTİRME İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 TEMEL BİLGİLER 1.Net Framework Nedir? 1.Net Bileşenleri 1 CLR (Common Language Runtime - Ortak Dil Çalışma Platformu) 3 MSIL (Microsoft Intermadiate Language - Ara Dil) 3

Detaylı

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

WEB TASARIMI DREAMWEAVER. Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR WEB TASARIMI DREAMWEAVER Hazırlayan: Öğr. Grv. Mahmut KANTAR 1 İÇİNDEKİLER 1. WEB... 4 1.1. WWW nedir?... 4 1.2. HTML nedir?... 4 1.3. Web Sayfası nedir?... 4 1.4 Web sitesi nedir?... 4 1.5. Web tasarımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 ASP.NET NEDİR? 1.Net Framework Nedir? 1.Net Bileşenleri 2 CLR (Common Language Runtime - Ortak Dil Çalışma Platformu) 3 MSIL (Microsoft Intermadiate Language - Ara Dil) 3

Detaylı

08128 WEB EDİTÖRÜ Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Hasan BADEM

08128 WEB EDİTÖRÜ Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğr. Gör. Hasan BADEM 2011-2012 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Dreamweaver Vize Çalışma Soruları 1) Dreamweaver da tablo ekleme kısa yol tuşu nedir? 8) Sayfaya Etiket ekleme kısa yol tuşu nedir? a) ctrl+n a) ctrl+alt+e b) ctrl+o

Detaylı

Kareler ardarda gösterilirse kelebek "kanat çırpıyormuş gibi" görünür.

Kareler ardarda gösterilirse kelebek kanat çırpıyormuş gibi görünür. FLASH'A GİRİŞ... Flash, Macromedia firmasının ürettiği vektörel tabanlı popüler bir animasyon (canlandırma) hazırlama programıdır. Flash ı iyi kullanmak için hayal gücünüze güvenmeli ve nesnelerin uzaydaki

Detaylı

Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır.

Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır. Dreamweaver nedir? Ne işe yarar? Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır. Dreamweaver da yapmış olduğumuz işlemler HTML kodları ile kodlanır. Photoshop,

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL

ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL CSS Cascading Style Sheets ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL ve CSS3 ÖZELLİKLER TYPE Font-Family : Yaz lar n alaca yaz tipini belirler Font adlar al r, Tahoma, Verdana Arial gibi. font-family: Arial, Helvetica,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME TASARIM PROGRAMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 4 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Modül 5: E-life Web Tasarımı

Modül 5: E-life Web Tasarımı Modül 5: E-life Web Tasarımı E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve

Detaylı

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU 2-Sided Printing 9-Pin Printer A/D-D/A Adaptors A/V Abbreviate Abnormal End Abort Abort Sequence Above Selection Absolute Absolute Address Absolute Colorimetric is

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı