Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü"

Transkript

1 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page ix Ç NDEK LER 1 NTERNETE MERHABA 1 nternetin Tarihçesi 2 nternetin Altyap s 3 A (Network) 3 TCP/IP Aktarma Denetim Protokolü/ nternet Protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 4 HTTP Hiper Metin Transferi Protokolü (Hyper Text Transfer Protocol) 4 FTP Dosya Aktarma Protokolü (File Transfer Protocol) 4 SMTP Basit Mesaj Aktarma Protokolü (Simple Message Protocol) 4 Web Sunucular (Web Servers) 4 Alan Adlar (Domain) 5 Taray c lar (Browsers) 5 Neden Web Tasar m ve Programlama? 7 2 XHTML 9 XHTML Nedir? 10 Neden XHTML? 11 XHTML Belge Yap s 11 Metin Biçimlendirme 15 Bafll k Etiketleri 15 Kal n ve talik Biçimlendirme 16 Alt ve Üst Simge Oluflturmak 18 K saltmalar 18 Adres Tan mlamak 18 çeri i Silmek 19 Listeler 19 S ral ve S ral Olmayan Listeler Oluflturma 19 ç çe Listeler 20 Açıklamalı Listeler 21 Köprüler: Web Ba lant lar 21 Resimler 24 Resim Ekleme 22 Resimlere Link Verme 23 Resimlere Aç klama Ekleme 23

2 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page x x WEB TASARIM REHBER Resim Haritas (Image Map) Oluflturmak 24 Tablolar 25 Tablo Oluflturma 25 Tablo Boyutunu Ayarlamak 26 Sütun Geniflliklerini Ayarlamak 27 Hücreleri Birlefltirmek 27 Tablolarla Sayfa Tasar m 29 Bölümleme Yöntemi (div) ile Sayfa Tasar m 32 Formlar 33 Form Oluflturma 33 Metin Kutular 33 Butonlar 35 Onay Kutular 36 Radyo Dü meleri 36 Aç l r Seçenek Kutular 37 Form Alanlar n Gruplamak 38 Çoklu Ortam (Ses & Video) 38 3 HTML5 41 HTML5 Belge Yap s 42 HTML5 ile Gelen Yeni Etiketler 43 <article> 43 <canvas> 43 <embed> 44 <figcaption> 44 <figure> 44 <footer> 44 <header> 44 <hgroup> 44 <mark> 45 <meter> 45 <progress> 45 <section> 45 <source> 46 HTML5 ile Sayfaya Ses Eklemek 46 HTML5 ile Sayfaya Video Eklemek 47

3 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xi Ç NDEK LER xi HTML5 ile Formlar 47 HTML5 ile Gelen Input Öznitelikleri 47 autocomplete 47 height & width 47 list 48 pattern 48 placeholder 48 required 49 type Özniteli ine Ait De erler url 49 number 49 range 50 color 50 date pickers (date, month, week, time, datetime, datetime-local) 50 HTML5 ile Sayfa Tasar m 50 HTML5 Canvas Elementi 52 4 CSS 55 CSS i Belgelere Ekleme 55 CSS in Yap s 59 Aç klama Sat r 60 Seçiciler 60 S n f Seçicisi (Class Selector) 60 Tekil Seçiciler (id Selector) 62 Seçici Uygulama Hiyerarflisi 63 Çocuk Seçicileri (Direct Child Selectors) 64 Torun Seçicileri (Descendant Selectors) 65 Bitiflik Kardefl Seçiciler (Adjacent Sibling Selector) 66 Evrensel Seçiciler (Universal Selector) 67 Öznitelik Seçicileri (Attribute Selectors) 68 Basit Öznitelik Seçicisi 68 Öznitelik De eri Seçicisi 69 K smi Öznitelik De eri Seçicisi 70 Ayr ml Öznitelik De eri Seçicisi 70 Artalan (Background) Biçimlendirme 71

4 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xii xii WEB TASARIM REHBER Artalan Rengi (background-color) 71 Artalan Resmi (background-image) 71 Artalan Resim Yenileme (background-repeat) 72 Artalan Resim Sabitleme (background-attachment) 73 Artalan Resmini Konumland rma (background-position) 74 Artalan (background) 75 Yaz tipi (Font) Biçimlendirme 75 Yaz tipi Ailesi (font-family) 75 Yaz tipi Boyutu (font-size) 75 Yaz tipi Kal nl (font-weight) 78 Yaz tipi Stili (font-style) 79 Yaz tipi (font) 80 Metin (Text) Biçimlendirme 80 Renkler (colors) 80 Metin Hizalama (text-alignment) 81 Metin flaretleme (text-decoration) 82 Metin Girintileme (text-indentation) 84 Sat rlar Aras Yükseklik (line-height) 85 Sözcükler Aras Mesafe (word-spacing) 84 Harfler Aras Mesafe (letter-spacing) 86 Harf Boyutlar (Text Transformation) 87 Kutu Modeli (Box Model) 88 Kenarl k Çizgisi (Border) 89 Kenar Çizgisi Stili (border-style) 89 Kenar Çizgisi Geniflli i (border-width) 91 Kenar Çizgisi Rengi (border-color) 93 Kenar Çizgisi (border) 94 D fl-çizgi (outline) Özellikleri 94 D fl-çizgi Stil (outline-style) Özelli i 94 D fl-çizgi Renk (outline-color) Özelli i 95 D fl-çizgi Eni (outline-width) Özelli i 96 D fl-çizgi (outline) Özelli i 97 Border D fl (margin) Alan 98 çerik D fl (padding) Alan 99 Liste (List) Biçimlendirme 100 Liste mleme Tipi (list-style-type) 100

5 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xiii Ç NDEK LER xiii Liste mleri Konum (list-style-position) 102 Liste mleme Resmi (list-style-image) 103 Liste Biçimleme (list-style) 104 Tablo (table) Özellikleri 104 S n r ndirgeme (border-collapse) Özelli i 105 S n r Aral (border-spacing) Özelli i 106 Bafll k Yan (caption-side) Özelli i 108 Bofl Hücreler (empty-cells) Özelli i 108 Tablo Yap s (table-layout) Özelli i 109 Boyut (dimension) Özellikleri 111 Yükseklik (height) ve Genifllik (width) Özelli i 111 Azami Yükseklik (max-height) ve Azami Genifllik (max-width) 112 Asgari Yükseklik (min-height) ve Asgari Genifllik (min-width) 113 S n fland rma (classification) ve Konumlama (positioning) Özellikleri 113 Görüntüleme (display) Özelli i 113 Gezinme/Kayma (float) Özelli i 114 Silme (clear) Özelli i 115 Konum (position) Özelli i 116 Z-dizin (z-index) Özelli i 118 Görsel Sonuçlar 119 Taflma (overflow) Özelli i 119 K rpma (clip) Özelli i 121 Görünülebilme (visibility) Özelli i 122 mleç (cursor) Özelli i 124 Sözde S n flar (pseudo-classes) 125 Linkli Sözde-s n flar (anchor pseudo-classes) 126 lk-çocuk (first-child) Sözde S n f 127 Dil (lang) Sözde S n f 128 Sözde-Ö eler (pseudo-elements) 130 lk Sat r (first-line) Sözde Ö esi 130 lk Harf (first-letter) Sözde Ö esi 131 Before Sözde Ö esi 132 after Sözde Ö esi 132 Stillerde Öncelik Hakk 132

6 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xiv xiv WEB TASARIM REHBER 5 XML 135 Neden XML 135 Tarihçesi 136 HTML 136 XML Belge Yap s 137 XML Belgesinin Bölümleri 139 XML Bildirimi 139 fllem Yönergeleri 140 Ö eler (Elements) 140 CDATA Bölümleri 141 Yorumlar 141 Öznitelikler (Attribute) 141 yi Oluflumlu XML Belgeleri (Well-Formed) 142 Geçerli XML Belgesi (Valid Document) 144 Belge Tipi Tan mlamas (Document Type Definition-DTD) 144 DTD Genel Yap s 144 DTD Dilbilgisi 145 Ö e (Element) Bildirimi 145 Öznitelikler 149 Öznitelik Türleri 150 CDATA 150 ENTITY-ENTITIES 150 Enumarated (S ral ) Öznitelikler 150 ID Öznitelikleri 151 IDREF-IDREFS Öznitelikleri 151 NMTOKEN-NMTOKENS Öznitelikleri 151 NOTATION Özniteli i 152 Varsay lan De erler 152 #REQUIRED 152 #IMPLIED 152 #FIXED 152 Varl klar 153 XML fiemalar (XML Schema) 154 Basit Tipteki fiemalar 155 fiema Yap s 155 Basit Tip Tan mlama 155

7 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xv Ç NDEK LER xv Sabit Tan ml Tipler 156 Özel Tip Oluflturma 157 Karmafl k Tipteki fiemalar 159 XML Belgelerini Biçimlendirme (CSS-XSL) 160 CSS ile Biçimlendirme 160 XSL Kullan m 164 Verileri S ralamak 166 RSS (Really Simple Syndication) JAVASCRIPT 173 JavaScript in Yap s 173 Nesne Yönelimli Programlama 175 Belirleyiciler (Identifier) 176 Anahtar Kelimeler (Keyword) 176 De erler (Literals) 176 Tamsay De erler (Integer L terals) 177 Kesirli De erler (Floating-Point Literals) 177 Mant ksal Literaller (Boolean Literals) 177 Karakter Dizisi (String Literals) 177 De iflkenler (Variable) 177 Biçimlendirme 178 sub () 178 sup () 178 bold () 179 italics () 179 tolowercase () 179 touppercase () 179 fontcolor () 179 fontsize () 180 strike () 180 charat () 180 concat () 180 replace () 180 match () 181 substring () 181 substr () 181

8 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xvi xvi WEB TASARIM REHBER Dizi-De iflkenler (Array) 182 push () 182 unshift () 182 splice () 182 concat () 183 pop () 184 shift () 184 sort () 184 reverse () 185 join () 185 Uygulama: Bilgi Girifl Penceresi 185 Kontrol Yap lar 187 Operatörler 187 Atama (Assignment) Operatörü 187 Artt rma ve Azaltma Operatörleri 187 Mant ksal Operatörler 188 String Operatörleri 188 Karfl laflt rma Operatörleri 189 if (e er) Deyimi 189 if... else (e er... di er) Deyimi 189 if else if 190 Koflullu Operatör 190 switch Deyimi 191 Döngüler 191 while Deyimi 191 do...while Deyimi 192 for Deyimi 192 Yuvalanm fl Döngü 193 continue 194 Fonksiyonlar 195 Haz r Fonksiyonlar 196 eval () 196 isnan () 196 parseint () 197 parsefloat () 197 Nesneler 197

9 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xvii Ç NDEK LER xvii JavaScript Haz r Nesneleri 199 Nesnelere Ait Özellikler 200 Document Nesnesine Ait Özellikler 200 Form Nesnesine Ait Özellikler 201 Nesnelere Ait Metotlar 202 Document Nesnesine Ait Metotlar 202 Form Nesnesine Ait Metotlar 202 Date Nesnesine Ait Metotlar 202 Window Nesnesine Ait Metotlar 203 String Nesnesine Ait Metotlar 203 Math Nesnesine Ait Metotlar 204 Olay Yöneticileri (Event Handlers) 204 onload-onunload 204 onclick Olay 205 onsubmit Olay 206 onreset Olay 207 onchange Olay 207 onfocus-onblur 208 onerror & onabort 209 onresize Olay 209 onkeydown & onkeypress & onkeyup 210 onmouseover Olay 210 onmousemove & onmouseout & onmouseover & onmouseup 210 Hata Denetimi 211 try & catch & finally 211 throw PHP & MYSQL 215 PHP nin Yap s 219 PHP Nas l Çal fl r? 219 Temel Sözdizimi 221 De iflkenler 221 Veri Tipleri 222 Nesne (Objects) De iflkenler 223 Tip De ifltirmek 224 De iflken De erlerinden Boflluk Kald rma 224

10 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xviii xviii WEB TASARIM REHBER Süper Global De iflkenler 225 Sabitler 226 Operatörler 226 String Operatör 227 Atama Operatörleri 227 Karfl laflt rma Operatörleri 227 Mant ksal Operatörler 228 Aritmetik Operatörler 228 PHP de Program Denetimi 230 Kontrol Yap lar 230 if Deyimi 230 switch Deyimi 232 Döngüler 232 while Döngüsü 232 do while Döngüsü 233 for Döngüsü 234 continue 234 Fonksiyonlar 235 Fonksiyon Tan mlama 235 Geriye De er Döndüren Fonksiyonlar 236 Global De iflkenli Fonksiyonlar 237 Statik De iflkenli Fonksiyonlar 238 mail Fonksiyonu 239 Tarih-Zaman Fonksiyonlar 241 getdate() Fonksiyonu 241 date() Fonksiyonu 242 time() Fonksiyonu 243 Diziler 244 foreach() Fonksiyonu 245 sort()-rsort() Dizileri S ralama 246 asort()-ksort() liflkili Dizileri S ralama 247 array_push() Dizilere De iflken Ekleme 248 array_merge() Dizileri Birlefltirme 248 array_slice Dizinin Bir K sm n Alma 249 array_sum() Toplama 249 Formlar 249

11 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xix Ç NDEK LER xix çerik Kontrolü 252 if() Komutu 252 isset() Komutu 252 empty() Komutu 253 strlen() Komutu 253 ereg()-eregi() Komutu 254 ereg_replace()-eregi_replace() Komutu 255 split() Komutu 255 substr() Komutu 256 chr() Komutu 256 ord() Komutu 257 printf()-sprintf() Komutu 257 Düzenli fadeler (Regular Expressions) 258 preg_match() 259 Dosya ve Dizin fllemleri 260 include-require Komutu 260 file_exists 261 is_readable 262 is_writable 262 filesize 262 touch 262 unlink 263 fopen() 263 fclose() 264 fwrite() 264 fgets()-feof() 264 fread() 265 fgetc() 265 flock() 265 opendir()-readdir() 266 mkdir()-rmdir() 266 Yönlendirme (Location ve Refresh) 266 Dosya ve Dizin zinleri (CHMOD) 268 Veritaban fllemleri 269 mysql_connect() 270 mysql_select_db() 270

12 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xx xx WEB TASARIM REHBER phpmyadmin ile Yedek Alma ve Yede i Geri Yükleme 280 Oturum Yönetimi (Session) 283 Oturumu Açmak 283 PHP ve XML DREAMWEAVER 289 Dreamweaver Çal flma Alan 290 Menüler 293 File/Dosya 293 Edit/Düzen 293 View/Görünüm 294 Insert/Ekle 294 Modify/De ifltir 294 Format/Biçimle 294 Command/Komutlar 294 S te/site 295 Window/Pencere 295 Dreamweaver Çal flma Alan n Özellefltirme 295 Dreamweaver Tercihleri 296 General (Genel Dreamweaver Tercihleri) Kategorisi 296 Code Coloring (Kod Renklendirme) Kategorisi 298 Code Format (Kod Biçimlendirme) Kategorisi 299 Code Hints (Kod Tamamlama) Kategorisi 300 Code Rewriting (Kod Yeniden Düzenleme) Kategorisi 301 Copy/Paste (Kopyala/Yap flt r) Kategorisi 302 File Types/Editors Kategorisi 303 New Document (Yeni Belge) Kategorisi 304 Site Kategorisi 305 Yeni Bir Site Oluflturmak 306 Yeni Bir Sayfa Oluflturmak 308 Varl klar 310 Library/Kitapl k 311 Belge Oluflturmak 311 Madde mleri Eklemek (Listeler) 320 Önizleme 321 Link (Ba lant ) Eklemek 321

13 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxi Ç NDEK LER xxi Dahili Link Eklemek 322 E-posta Linki Eklemek 322 Harici Sayfalara Ba lant Vermek (Hyperlink) 322 Resim Eklemek 323 Sayfaya Arkaplan Eklemek 324 Image Map (Resim Haritas ) Oluflturmak 324 Rollover Image Eklemek 325 Tablolar 326 Tablo çeriklerini S ralamak 329 Çoklu Ortam Dosyalar 329 Formlar 330 fiablonlar 331 Spry Kullan m 335 Efektler 336 Menüler 337 Dreamweaver ile Ziyaretçi Defteri 338 Test Sunucusu Oluflturma 338 MySQL Ba lant s 340 Formlar ile Veritaban na Veri Girifli 342 Veritaban ndaki Bilgileri Yazd rma 345 Dreamweaver ile Üyelik Sistemi 349 Üyelik Formu 350 Üyelik Kontrolü 351 Üye Girifl (Login) 351 Ç k fl (Logout) 353 Canl Görünüm (Live View & Inspect) 354 çerik Yönetim Sistemleri ve Dreamweaver FIREWORKS 357 Neler Yap l r? 357 Bitmap ve Vektörel Grafikler 358 Fireworks Çal flma Alan 358 Bafllang ç Sayfas 358 Fireworks Arayüzü 359 Tools (Araçlar) Paneli 360 Properties (Özellikler) Paneli 360

14 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxii xxii WEB TASARIM REHBER Panel Gruplar 361 Optimize Paneli 362 History Paneli 362 Align Paneli 363 Pages Paneli 363 States Paneli 363 Layers Paneli 364 Styles Paneli 364 Color Palette Paneli 365 Swatches Paneli 365 Path Paneli 366 Image Editing Paneli 366 Special Characters Paneli 367 Document Library Paneli 367 Common Library 368 Symbol Properties Paneli 368 Toolbar (Araç Çubu u) 368 Belgeler ve Belge fllemleri 368 Yeni Belge Açma ve Kaydetme 369 Dosya thal Etme 369 Büyütme ve Kayd rma fllemleri 369 Tuval (Canvas) De ifliklikleri 371 Cetvel, K lavuz ve Izgara Kullan m 372 Klavye K sayollar 372 Nesnelerle Çal flmak 374 Nesneleri Seçme 374 Nesneleri Kesme-Kopyalama 377 Nesneleri Döndürme 378 Nesneleri Ölçeklendirme 379 Nesneleri Gruplama 380 Nesneleri stifleme 380 Nesneleri Hizalama 380 Bitmap Grafikler 381 Bitmap Nesnesi Oluflturma 381 Bitmap Nesnesi Çizme 381 Boyama 381

15 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxiii Ç NDEK LER xxiii Gradient 381 Renk Örnekleme 382 Klonlama 382 Bulan kl k ve Keskinlik Verme 382 Renkleri Kat flt rma 382 Ayd nlatma ve Karartma 383 Renk Kaplama 383 K rpma fllemi 383 Filtreler 383 Levels Özelli i ile Renk Ayarlar 383 Curves Özelli i ile Renk Ayarlar 384 Brightness (Parlakl k) ve Contrast (Karfl tl k) Ayarlar 385 Renk De ifltirme 385 Renkleri Tersine Çevirme 386 Renkleri Bulan klaflt rma 386 Renkleri Keskinlefltirme 386 Vektörel Nesneler 386 Vektörel Nesne Çizme 386 Çizgiler Oluflturma 387 Serbest Çizimler 387 Rectangle ve Ellipse Araçlar ile Geometrik fiekiller 388 Otomatik fiekiller 388 Metinlerle Çal flmak 391 Text Arac n n Özellikleri 391 Özel Karakterler Kullanma 392 Metni Farkl Hatlara Yerlefltirme 393 Metinleri Vektörel Yollara lifltirme 393 Renkler 394 Color Palette Paneli 395 Sayfalar 396 Katmanlar 397 Maskeler 398 Dilimler 399 Rollover lar 400 Resimlerle Toplu fllemler 401 Aç l r Menü 406

16 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxiv xxiv WEB TASARIM REHBER Animasyonlar 408 Tween Animasyon 410 Slideshow 411 Optimizasyon 418 Fireworks Tercihleri 419 General Kategorisi 419 Edit Kategorisi 420 Guides and Grids Kategorisi 422 Type Kategorisi 423 Photoshop Import/Open Kategorisi 424 Lunch and Edit Kategorisi 425 Plug-ins Kategorisi 426 Uygulamalar 427 Yaz ya Yans ma Efekti Verme 427 Küre Yap m 428 Türk Bayra Yap m PHOTOSHOP 431 Photoshop Çal flma Alan 431 Photoshop Araçlar (Tools) 432 Haz r Ayarlar 432 Görüntüyü Sürükleme ve Büyütme 433 Durum Çubu u Kullan m 433 Cetvel, Izgara ve K lavuz Kullan m 434 Yap lan fllemleri Geri Almak 434 Yeni Belge Açma ve Kaydetme 435 Renkler 437 Renk Seçme 439 Tools Panelinden Renk Seçme 439 Damlal k Arac ile Renk Seçme 440 Renk Seçim Penceresi 440 Seçim fllemleri 441 Marquee Araçlar ile Seçim 441 Seçimi Tafl mak 442 Seçimi Kaydetmek 443 Maskeler 443 Kanallar 444

17 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxv Ç NDEK LER xxv Temel Rötufl fllemleri 445 Content Aware Fill Özelli i 447 K rpma fllemi 449 Perspektif Dönüfltürme 449 Döndürme fllemleri 450 K rm z Göz Giderme 450 Renk De ifltirme 451 Lekeleme fllemi 451 Bulan klaflt rma fllemi 451 Keskinlefltirme fllemi 451 Soldurma, Yakma ve Doygunluk fllemleri 451 Objelerin Biçimini De ifltirmek (Puppet Warp) 452 Katmanlar 453 Arkaplan ve Katman Dönüfltürme 454 Yeni Grup-Katman Oluflturma ve Silme 454 Katmanlar Ço altmak 455 Katmanlar Ba lama 455 Katman Stilleri 455 Yeni Bir Katman Stili Oluflturmak 456 Katman Maskeleri 457 Görüntüyü Maskelemek 457 Maske Düzenleme 458 F rçalar 458 Boyama Araç Seçenekleri 458 Desenlerle Boyama 459 Silgiler 459 Eraser Tool 459 Background Eraser Tool 460 Magic Eraser Tool 460 Brushes Paneli 460 Brush Tip Shape 461 Blend Mode 462 Gradient fllemleri 463 Boya Kovas 466 Desenler 466 Filtreler 467

18 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxvi xxvi WEB TASARIM REHBER Filtre Galerisi 467 Artistic Filtre 468 Blur Filtre 468 Brush Strokes Filtre 469 Distort Filtre 470 Noise Filtre 470 Pixelate Filtre 471 Render Filtre 471 Sharpen Filtre 471 Sketch Filtre 472 Stylize Filtre 472 Texture Filtre 472 Çizim 473 Çizim Modlar 473 Kalem Arac 474 Metinler 475 Web Sayfalar 477 Sayfalar Dilimleme 477 Görüntüleri En yilefltirme 480 Görüntüyü Kaydetme 481 PhotoShop Automate 482 Automate/Batch 482 Automate/Creat Droplet 485 Uygulamalar 486 Gölge Efekti 486 Resmi Karakaleme Çevirmek 488 Metni Resimle Doldurmak 489 Animasyon Uygulamas 490 Metin Düzenleme 492 Web 2.0 Badge Yap m 495 Web Site Tasar m FLASH 507 Flash Program na Girifl 508 Bafllang ç Sahnesi 508 Create From Template 509

19 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxvii Ç NDEK LER xxvii Open a Recent Item 510 Create New 510 Çal flma Alan 510 Çal flma Sahnesi 512 Cetvelleri Kullanma 513 K lavuzlar Kullanma 513 Izgara Kullanma 514 Klavye K sayollar 515 Dosya Ekleme & Yay nlama 515 Flash a Dosya Ekleme 515 Yay nlama Ayarlar 516 XFL ile Kaydetme 517 Paneller 518 Properties Paneli 518 Library Paneli 519 Actions Paneli 520 Color Paneli 521 Align Paneli 521 Info Paneli 521 Transform Paneli 522 History Paneli 522 Scene Paneli 522 Time Line 523 Temel Çizim Teknikleri 526 Pencil Tool 526 Rectangle Tool & Oval Tool 527 Pen Tool 529 Free Transform 529 Deco Tool 531 Seçim fllemleri 533 Semboller 533 Yeni Sembol Oluflturma 534 fiekilleri Sembole Dönüfltürme 535 Sembol Özellikleri 536 Semboller ve Time Line 537 Spray Brush Tool 537

20 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxviii xxviii WEB TASARIM REHBER Animasyonlar 538 Classic Tween 538 Test ve Ön zleme 539 Maske Uygulama 539 Parlakl k Uygulamas 541 fiekil (Shape) Animasyonlar 541 Metinlere Maske Uygulama 542 Motion Tween 543 Motion Editor Paneli 544 Motion Presents Paneli 546 Bone Tool 547 3D Rotation Tool 549 3D Translation Tool 549 Metinler 549 Class c Text Metin Türleri 550 Static Text Metin Türü 550 Dynamic Text Metin Türü 551 Input Text Metin Türü 552 TFL Text Metin Türü 552 TLF Metin Kutular n n Özellikleri 552 Advanced Character 553 Container and Flow 553 Ses & Video 554 Ses Dosyalar ile Çal flmak 554 Nesnelere Ses Ekleme 554 Videolar ile Çal flmak ÇER K YÖNET M S STEMLER 559 CMS Nedir? 559 CMS Türleri ve Örnek Baz CMS Uygulamalar 560 E-Ticaret Sistemleri 560 Oscommerce 560 Zen-cart 561 Prestashop 561 Forum Sistemleri 562 PhpBB3 562

21 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxix Ç NDEK LER xxix MyBB 563 SMF 564 Blog Sistemleri 565 b2evolution 565 Nucleus CMS 565 WordPress 566 Portal Sistemleri 567 Drupal 567 Örnek CMS ncelemesi: Joomla 569 Tarihçe 569 Genel Terimler 570 Bileflen (Component) 570 Modül (Module) 570 Uyumlu Ek (Plug-in) 570 Tema-fiablon (Template) 570 Pozisyon-Yerleflim 570 cpanel de Veritaban Oluflturma 571 Uzak Sunucuda (cpanel) Joomla Kurulumu 576 Joomla Genel Ayarlar 583 Joomla 1.7.x Genel Yap land rma Ayarlar (Site Sekmesi) 583 Site Ayarlar 584 Meta Veri Ayarlar 585 SEO Ayarlar 585 Joomla 1.7.x Genel Yap land rma Ayarlar (Sistem Sekmesi) 586 Hata Ay klama Ayarlar 586 Önbellek Ayarlar 587 Oturum Ayarlar 587 Joomla 1.7.x Genel Yap land rma Ayarlar (Sunucu sekmesi) 587 Sunucu Ayarlar 587 Bölge Ayarlar 588 FTP Ayarlar 588 Veritaban Ayarlar 588 Posta Ayarlar 588 Joomla 1.7.x Genel Yap land rma Ayarlar ( zinler Sekmesi) 589 Joomla da çerik Planlamas 590 Kategori Oluflturma 591

22 ++WTR-icindeki 10/24/11 11:00 AM Page xxx xxx WEB TASARIM REHBER çerik Oluflturma 591 Genel çerik Ayarlar 592 çerik Ekleme 593 Sayfa Bilgileri 593 çerik, Resim, Ek Sayfa, Devam n Oku... Tufllar ve fllevleri 594 çerik 594 Resim 594 Ek Sayfa 595 Devam n Oku 596 TinyMCE editör 596 Menüler ve Menü Yönetimi 597 Menüler 597 Menü Ö eleri 598 Menü Ö e Parametreleri 600 Düzen Seçenekleri 600 çerik Seçenekleri 601 Menü Ö e Çeflitleri 601 çerikler 601 Sistem Ba lant lar 602 Kullan c Yönetimi 602 Kullan c Grubu Eklemek 602 Yeni Eriflim Seviyesi Oluflturmak 604 Yeni Kullan c Oluflturmak 605 Hesap Detaylar 606 Atanm fl Kullan c Gruplar 606 Eklentiler 607 Eklenti Yöneticisi 607 TemaYöneticisi 608

Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir?

Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir? ++WEB TEKNOLOJI-icindekiler 5/12/11 11:49 PM Page vii Ç NDEK LER KISIM I: HTML, XHTML, HTML5 1 TEMEL KAVRAMLAR 3 nternet Nedir? 3 HTML Nedir? 4 HTTP Nedir? 4 FTP Nedir? 5 WWW Nedir? 6 Web Taray c (Browser)

Detaylı

Ç NDEK LER 1 PHP 6 1 PHP Nedir? 1 PHP nin Tarihi 2 PHP nin Avantajlar 4 PHP nin Dezavantajlar 4 PHP nin Çal flma Mant 6 PHP nin Çal flma Aral 8 PHP

Ç NDEK LER 1 PHP 6 1 PHP Nedir? 1 PHP nin Tarihi 2 PHP nin Avantajlar 4 PHP nin Dezavantajlar 4 PHP nin Çal flma Mant 6 PHP nin Çal flma Aral 8 PHP +PHP 6-icindekiler 5/10/11 12:08 PM Page ix Ç NDEK LER 1 PHP 6 1 PHP Nedir? 1 PHP nin Tarihi 2 PHP nin Avantajlar 4 PHP nin Dezavantajlar 4 PHP nin Çal flma Mant 6 PHP nin Çal flma Aral 8 PHP nin Yap Tafl

Detaylı

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 +AS3-icindekiler 4/13/10 10:51 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 1 PROGRAMLAMAYA G R fi 9 Programlama

Detaylı

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 2 TEST ORTAMINI TANIMAK (FİREFOX VE FİREBUG) 5 Firefox 6 Firebug 8 CSS Sekmesi 10 DOM Sekmesi 11 Net ve Çerezler Sekmeleri 11 Script Sekmesi 11 Konsol Sekmesi

Detaylı

çindekiler 01. Kurulum

çindekiler 01. Kurulum çindekiler 01. Kurulum 1 Niçin PHP Kullanmal y z? 1 Gerekli Programlar n Temin Edilmesi 2 PHP yi Temin Edelim 3 APACHE in Temin Edilmesi 3 MySQL in Temin Edilmesi 3 PHPMyAdmin in Temin Edilmesi 4 PHPed

Detaylı

2 JAVASCRIPT TEMELLER

2 JAVASCRIPT TEMELLER ++JAVASCRIPT-icindekiler 4/1/10 4:35 AM Page vii Ç NDEK LER 1 JAVASCRIPT E G R fi 1 Javascript Kodlar n HTML Sayfas çerisine Eklemek 3 Kodlar Aras na Aç klama Sat rlar Eklemek 6 Kodlar m z Eski Sürüm Taray

Detaylı

Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw?

Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw? ++CORELDRAWX5-icindekiler 3/23/11 12:59 PM Page ix Ç NDEK LER 1 GRAF K TASARIM 1 Grafik Tasar m Nedir? 1 Türkiye de Grafik Tasar m Sektörü 3 Vektör Nedir? 4 Bitmap Nedir? 6 Neden CorelDraw? 7 CorelDraw

Detaylı

1 PHOTOSHOP CC YE GİRİŞ

1 PHOTOSHOP CC YE GİRİŞ İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 PHOTOSHOP CC YE GİRİŞ 1 Photoshop un Tarihçesi 1 Temel Kavramlar 2 Bitmap ve Piksel 2 Çözünürlük 2 Masaüstü Yayıncılık ve Dijital Medyada Çözünürlük 3 Dosya Uzantıları 4 Tercihleri

Detaylı

1 PHOTOSHOP CS 5.5. E G R

1 PHOTOSHOP CS 5.5. E G R Ç NDEK LER 1 PHOTOSHOP CS 5.5. E G R fi 1 Photoshop un Tarihçesi 1 Temel Kavramlar 2 Bitmap ve Piksel 2 Çözünürlük 2 Masaüstü Yay nc l k ve Dijital Medyada Çözünürlük 2 Dosya Uzant lar 3 Tercihleri Ayarlamak

Detaylı

1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3

1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 BOOTSTRAP NEDİR? 1 Bootstrap Nedir? 1 Bootstrap Dosyalarının Siteye Dahil Edilmesi 2 Bootstrap ın Sağladığı Kolaylıklar 3 2 BOOTSTRAP CSS DOSYASININ İNCELENMESİ 5 Bootstrap

Detaylı

1 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ VE JOOMLA 1. İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Nedir? 1. Neden Joomla? 2. Joomla nın Tarihi 3. Joomla nın Anlamı & Logosu 4

1 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ VE JOOMLA 1. İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Nedir? 1. Neden Joomla? 2. Joomla nın Tarihi 3. Joomla nın Anlamı & Logosu 4 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ VE JOOMLA 1 İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Nedir? 1 Neden Joomla? 2 Joomla nın Tarihi 3 Joomla nın Anlamı & Logosu 4 Joomla Kullanan Siteler 4 Şirketler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 BAŞLARKEN 1

İÇİNDEKİLER 1 BAŞLARKEN 1 İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 BAŞLARKEN 1 Giriş 1 Sistem Gereksinimleri 2 Dreamweaver CS6 ile Gelen Yeni Özellikler 3 Akıcı Izgara Mizanpajı 3 JQuery Mobile ve PhoneGap Desteği 4 Güncellenen Canlı Görünüm

Detaylı

G R fi 1 Adobe AIR E BAfiLANGIÇ

G R fi 1 Adobe AIR E BAfiLANGIÇ +ADOBE AIR-icindekiler 5/10/09 10:25 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Bize Çekinmeden Yaz n 2 Kitaptaki Örneklerin Kullan m 3 DVD çerisindeki Örnekler 5 Flex Builder ile Arfliv Dosyalar

Detaylı

1 PHOTOSHOP CS6 YA G R

1 PHOTOSHOP CS6 YA G R ++PHOTOSHOP-icindekiler 10/31/13 12:57 PM Page IX Ç NDEK LER 1 PHOTOSHOP CS6 YA G R fi 1 Photoshop un Tarihçesi 1 Temel Kavramlar 2 Bitmap ve Piksel 2 Çözünürlük 2 Masaüstü Yay nc l k ve Dijital Medyada

Detaylı

3 SİTE OLUŞTURMA VE YÖNETME

3 SİTE OLUŞTURMA VE YÖNETME İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 BAŞLARKEN 1 Giriş 1 Sistem Gereksinimleri 2 Dreamweaver CS6 ile Gelen Yeni Özellikler 3 Akıcı Izgara Mizanpajı 3 JQuery Mobile ve PhoneGap Desteği 4 Güncellenen Canlı Görünüm

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Internet ve Bilgi Teknolojileri (BİL 309) Dersi GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı Ofis : MUH 312 : Öğr. Gör. Dr. T.Tugay BİLGİN Ofis Saatleri : Pazartesi:

Detaylı

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama

Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) BIM206 Web Programlama Basamaklı Stil Şablonları (CSS) CSS, bir HTML elemanının nasıl görüneceğini belirleyen kurallar tanımlamamızı sağlayar. Örneğin: Sayfanın arka planının

Detaylı

1. ADIM: OYUN PROGRAMLAMAYA G R

1. ADIM: OYUN PROGRAMLAMAYA G R Ç NDEK LER 1. ADIM: OYUN PROGRAMLAMAYA G R fi VE B L NMES GEREKEN KAVRAMLAR 1 1. Ad m Hakk nda 1 Flash Oyunlar ve Kitap Hakk nda Bilgiler 1 Bu Kitap Size Ne Kazand racak? 1 Flash Oyunlar Neden Önemli?

Detaylı

MODÜL 1: AN MASYON DÜZENLEME 1

MODÜL 1: AN MASYON DÜZENLEME 1 Ç NDEK LER V MODÜL 1: AN MASYON DÜZENLEME 1 1 FLASH PROGRAMINI TANIMAK, TEMEL KAVRAMLAR VE DOSYA filemler 3 Girifl 3 Flash CS5 e Bafllarken... 3 Create from Template (fiablondan Olufltur) 4 Open a Recent

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL

ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL CSS Cascading Style Sheets ADOBE DREAMWEAVER CS5 CSS PANEL ve CSS3 ÖZELLİKLER TYPE Font-Family : Yaz lar n alaca yaz tipini belirler Font adlar al r, Tahoma, Verdana Arial gibi. font-family: Arial, Helvetica,

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Çizim Yapma. Renk. Boyama

Çizim Yapma. Renk. Boyama Çalışma Alanı Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler Çalışma alanını özelleştirme Araçlar Araç galerileri Güvenli Mod Dilimleme ve kesme aracı galerisi Birden çok çalışma yüzeyi oluşturma Çökmeden sonra

Detaylı

Ç NDEK LER 1 MOB L DÜNYA 1 Girifl 1 Mobil Cihazlar 1 Mobil Cihazlar n Devrimi 5 iphone 6 Blackberry 6 Android flletim Sistemli Cihazlar 7 Windows

Ç NDEK LER 1 MOB L DÜNYA 1 Girifl 1 Mobil Cihazlar 1 Mobil Cihazlar n Devrimi 5 iphone 6 Blackberry 6 Android flletim Sistemli Cihazlar 7 Windows Ç NDEK LER 1 MOB L DÜNYA 1 Girifl 1 Mobil Cihazlar 1 Mobil Cihazlar n Devrimi 5 iphone 6 Blackberry 6 Android flletim Sistemli Cihazlar 7 Windows Mobile Destekleyen Cihazlar 7 Mobil Cihazlar n Gelecekteki

Detaylı

G R fi xix 1 YAZILIM GEL fit RMEN N TEMEL KAVRAMLARI

G R fi xix 1 YAZILIM GEL fit RMEN N TEMEL KAVRAMLARI Ç NDEK LER G R fi xix 1 YAZILIM GEL fit RMEN N TEMEL KAVRAMLARI 1 Yaz l m Nedir? 2 Yaz l m Mühendisli i Nedir? 2 Kaliteli Yaz l m n Özellikleri Nelerdir? 4 fllevsellik (Functionility) 6 Güvenilirlik (Reliability)

Detaylı

Kurulum 14 FTP ye Bağlanmak ve Dosyaları Atmak 14 Veritabanı Oluşturulması ve Bağlanıp Kurulumun Tamamlanması 15

Kurulum 14 FTP ye Bağlanmak ve Dosyaları Atmak 14 Veritabanı Oluşturulması ve Bağlanıp Kurulumun Tamamlanması 15 vii 1 İçerik Yönetim Sistemi Nedir? 2 WordPress Nedir? 2 WordPress Kısa Tarihi 3 WordPress Gücünü Nereden Alıyor? 3 WordPress ile Neler Yapabiliriz? 4 Kişisel Blog 4 Kurumsal Blog 4 Kurumsal Site 4 Tanıtım

Detaylı

GRAFİK VE ANİMASYON DERSİ

GRAFİK VE ANİMASYON DERSİ GRAFİK VE ANİMASYON DERSİ Dersin Modülleri Görüntü işleme 1 Görüntü işleme 2 Animasyon Düzenleme 1 Animasyon Düzenleme 2 Kazandırılan Yeterlikler Web sayfaları için resimler hazırlamak Resimler ile web

Detaylı

WEB TASARIMI DERSİ WEB ARAÇLARI 40/32

WEB TASARIMI DERSİ WEB ARAÇLARI 40/32 WEB TASARIMI DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ WEB ARA YÜZÜ 40/32 WEB ARAÇLARI 40/32 WEB TASARIM EDİTÖRÜ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN TANIMI

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Internet: Tarihçe ve Kavramlar

Internet: Tarihçe ve Kavramlar Internet: Tarihçe ve Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr Internet in Tarihçesi 1945 Vannevar Bush memex 1962 Licklider (MIT) Galaktik Ağ 1969 DARPA ARPANET 1972 İlk e-posta 1983 TCP-IP 1991 Gopher,

Detaylı

1 SILVERLIGHT A G R fi 2 KONTROLLER 3 DÜZEN PANELLER

1 SILVERLIGHT A G R fi 2 KONTROLLER 3 DÜZEN PANELLER ++SILVERLIGHT-icindekiler 9/12/11 4:17 PM Page vii Ç NDEK LER 1 SILVERLIGHT A G R fi 1 Girifl 1 Windows Presentation Foundation (WPF) Nedir? 2 WPF n Kazand rd klar 3 Silverlight Nedir? 4 Silverlight ile

Detaylı

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek

HTML içerik oluşturmak için düşünülen bir işaret dilidir. Örnek STİLLER CSS NEDİR? CSS (Cascading Style Sheet) Stiller, HTML elemanlarının nasıl gösterileceğini tanımlar. Stiller HTML de karşılaşılan bazı problemleri çözmek için HTML 4.0 a eklenmiştir. HTML, web

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

Web Tasarımının Bugünü ve Geleceği

Web Tasarımının Bugünü ve Geleceği Efe ÇİFTCİ Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ocak 2011 www.efeciftci.com Dünya tarihinde yayınlanan ilk web sayfaları, olabildiğince basit tasarımlara sahipti ve ağırlıklı olarak metin

Detaylı

STİL ŞABLONLARI / C S S. Web Tasarımı ve Programlama

STİL ŞABLONLARI / C S S. Web Tasarımı ve Programlama STİL ŞABLONLARI / C S S Web Tasarımı ve Programlama STİL ŞABLONLARI / CSS Tanım ve Genel Bilgi CSS (Cascading Style Sheets), web dokümanlarına stil eklemek için kullanılan basit ve güçlü bir dildir. Web

Detaylı

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 202 Web Tasarımı 2016 2017 Bahar Dönemi Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 HTML 5 Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 HTML 5 Günümüzde kullanılan HTML 4.1 sürümü, CSS desteğiyle ne kadar düzenli ve sağlam bir yapıda

Detaylı

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ Dersin Modülleri HTML 1 HTML 2 Web Tasarım Editörü 1 Web Tasarım Editörü 2 Web Tasarım Editörü 3 Web Tasarım Editörü 4 Etkileşimli Web Uygulamaları 1 Etkileşimli Web Uygulamaları

Detaylı

Ç NDEK LER 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 Neler Ö reneceksiniz? 1 Bafllarken 1 Sistem Gereksinimleri 2 Mizanpaj Nedir? 3 Forma Nedir? 3 Grafik Formatlar ve

Ç NDEK LER 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 Neler Ö reneceksiniz? 1 Bafllarken 1 Sistem Gereksinimleri 2 Mizanpaj Nedir? 3 Forma Nedir? 3 Grafik Formatlar ve Ç NDEK LER 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 Neler Ö reneceksiniz? 1 Bafllarken 1 Sistem Gereksinimleri 2 Mizanpaj Nedir? 3 Forma Nedir? 3 Grafik Formatlar ve Genel Özellikleri 3 Bitmap Grafikler 4 Vektörel Grafikler

Detaylı

Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ

Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı: BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ Dersin adı: Dijital İmaj Yaratımı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: Bu ders kapsamında dijital imaj ile ilgili terimler, imaj oluşturma yaklaşımları, dijital imaj çeşitleri, grafik tablet

Detaylı

2 INDESIGN CC DE NELER YENİ?

2 INDESIGN CC DE NELER YENİ? İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 Neler Öğreneceksiniz? 1 Başlarken 1 Sistem Gereksinimleri 2 Mizanpaj Nedir? 3 Forma Nedir? 3 Grafik Formatları ve Genel Özellikleri 3 Bitmap Grafikler 4

Detaylı

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ. gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulamalı çalışma. KASIM EKİM EYLÜL AY 02.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 0.10.2009 19.10.2009 2.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 28.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 25.09.2009 09.11.2009 1.11.2009 MODÜL: İNTERNET

Detaylı

GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARI

GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARI Ünite 1: HTML5 HTML nin kısa tarihçesi: GELİŞMİŞ İNTERNET UYGULAMALARI 1991 World Wide Web ve HTML 1 ortaya çıktı 1995 HTML 2.0 1997 HTML 3.7 1998 Web Standarts Project 1999 HTML 4.0 2000 XHTML 1.0 2004

Detaylı

Zemin özellikleri Font özellikleri Kutu modeli özellikleri Tablo özellikleri Pozisyon özellikleri Liste özellikleri

Zemin özellikleri Font özellikleri Kutu modeli özellikleri Tablo özellikleri Pozisyon özellikleri Liste özellikleri Zemin özellikleri Font özellikleri Kutu modeli özellikleri Tablo özellikleri Pozisyon özellikleri Liste özellikleri Zemin Özellikleri Ögelere zemin (background) rengi vermek veya zemin resmi eklemek ile

Detaylı

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir.

İmleci yazıya getirip tıklayınca aşağıda hangi tag ler içinde olduğunu gösterir. 21 Aralık 2011 / Çarşamba Önce bir site tanımlayacağız, yani önce çalışacağımız klasörü oluşturacağız. Bunun içinde, bir de resim klasörünü oluşturacağız. Görünüm : Classic Site Manage Site sitede düzenleme

Detaylı

font font-family Metin ve Font Özellikleri font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height ve font-family özelliklerini bir arada barındıran özelliktir. font: italic bold 1.5em arial, Helvetica,

Detaylı

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Proje: İş: Müşteri: Nosab Web Sitesi Arayüz Geliştirme Aeronorm Index 1. Sayfalar 2. Renk Paleti 3. Tipografi 4. Kutu Modeli 5. Bileşenler 6. Kod ve Sayfa Yapısı 7. Responsive

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU İşletmenlik Kursu Eğitim İçeriği İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ 1.1. Sistem Kaynakları 1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ) 1.1.2. Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) 1.1.3. Giriş/Çıkış Adresleri

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

ÇALIŞMA SORULARI. 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir? ÇALIŞMA SORULARI 1. HTML nedir? a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir. b) Diğer sayfaları bağlayan linkler c) Nesneyi bağlayan linkler

Detaylı

PhotoShop CS5 Araçları

PhotoShop CS5 Araçları Öğr.Gör.Ali Osman GÖKCAN Sayfa 1 Not: Araçların sağ alt köşelerinde bulunan küçük ok işareti o aracın altında gizlenen başka araçların olduğunu gösterir. Bu gizli araçları görmek için Mouse ile aracı bir

Detaylı

1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE

1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE Ç NDEK LER 1 ORACLE 11G DATABASE SERVER LE TANIfiALIM 1 Veritaban Sistemleri 1 Genel Bak fl 1 Relational Database ( liflkisel Veritaban ) Sistemleri 3 Neden Oracle Database Server? 5 Verileri Normallefltirme

Detaylı

Web Programlama Kursu

Web Programlama Kursu Web Programlama Kursu Bu kurs ne değildir? Neyi amaç edinmiştir? Bilgisayar Programcısı? Web Tasarımcısı? Web Programcısı? Neler öğreneceğiz? Kurs sonunda neler yapılabileceğiz? Örnek siteler Örnek Projeler

Detaylı

Dreamweaver 8. Çalışma alanı yerleşimi. Doküman Penceresi (Document window)

Dreamweaver 8. Çalışma alanı yerleşimi. Doküman Penceresi (Document window) Çalışma alanı yerleşimi Dreamweaver 8 Windows ta, bütün işlemlerin tek pencereden yapıldığı bir entegre yerleşim sunmaktadır. Bu entegre çalışma alanında, bütün pencereler ve paneller tek bir büyük uygulama

Detaylı

Blog ve WordPress Kavramları 2. WordPress.com a Nasıl Üye Olabilirim? 10. Nelere İhtiyacımız Var? 18

Blog ve WordPress Kavramları 2. WordPress.com a Nasıl Üye Olabilirim? 10. Nelere İhtiyacımız Var? 18 ix Blog ve WordPress Kavramları 2 Blog Nedir? 2 Wordpress Nedir? 3 WordPress.com ve WordPress.org 5 WordPress.com a Nasıl Üye Olabilirim? 10 Nelere İhtiyacımız Var? 18 Domain ve Hosting 18 FTP Programları

Detaylı

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125 ! 1 Excel Nedir? 2 Excel in Gelişimi 2 Yeni Özellikler 11 Görünüm 11 Bulut Desteği 11 Şablonlar 14 Anlık Veri Çözümleme 16 Hızlı Veri Doldurma 17 Grafik Önerileri (Recomended Charts) 17 Dilimleyiciler

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GMYO BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GMYO BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ Hazırlayan: URL: Amaç: Ögr.Gör. Mehmet Emin ÖZCAN www.gantep.edu.tr/~ozcan/ders/internet1 MYO öğrencileri için css dökümanı Kaynaklar. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GMYO BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ KASIM-2009 CSS (Cascading

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: HESAPLARIMI KARŞILAŞTIRIYORUM DERS SAATİ:

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: HESAPLARIMI KARŞILAŞTIRIYORUM DERS SAATİ: EKİM 6. 22 ekim-2 Kasım 202 EKİM 5. 5-9 Ekim 202 EKİM 4. 8-2 Ekim 202 EKİM 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : HESAPLARIMI KARŞILAŞTIRIYORUM

Detaylı

Size-Hardness ayarları yapılabilmektedir.

Size-Hardness ayarları yapılabilmektedir. Clone Stamp Tool: Örnek alınan yeri kopyalamak için kullanılır. Araç seçildikten sonra alt tuşuna basılarak örnek alınacak yere fare ile tıklanır. Daha sonra da alınan örnek nereye aktarılmak isteniyorsa

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı. ***www.afguven.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı. ***www.afguven. Öğrenci No : Adı, soyadı :... İmzası :.. Dersin Adı :BIP 105 Grafik Animasyon Dersin Sorum:Öğr.Gör. A. Fatih GÜVEN ***www.afguven.com*** Sınav Tarihi : 10/01/2013 Sınav Saati : 11:00 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Flash ın dosya tipleri: fla: Flash ın çalışma(proje) dosyası. swf: Flash ın yayın(çıktı) dosyası. 2. GRAFİKLER 2.1. Araçlar Paneli

Flash ın dosya tipleri: fla: Flash ın çalışma(proje) dosyası. swf: Flash ın yayın(çıktı) dosyası. 2. GRAFİKLER 2.1. Araçlar Paneli Flash temelde bir animasyon hazırlama programıdır. Zengin medya uygulamaları geliştirmeye yarayan bir programdır. 1-Animasyonlar 2-Web uygulamaları 3-Masaüstü uygulamaları 4-Mobil uygulamalar flash aracılığı

Detaylı

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2010 A GİRİŞ 1 Microsoft Office 2010 ile Gelen Yenilikler 1 Metin Efektleri 2 Akıllı Kopyala - Yapıştır Fonksiyonu 2 Fikirlerimizi Daha Görsel Olarak İfade

Detaylı

1 JQUERY MOBILE 2 JQM SAYFA YAPISI

1 JQUERY MOBILE 2 JQM SAYFA YAPISI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JQUERY MOBILE 1 Mobil Hayat 1 Mobil Cihazlar 2 Mobil telefonlar 2 Düşük Teknoloji Ürünü Mobil Cihazlar 2 Orta ve Üst Seviye Mobil Cihazlar 3 Akıllı telefonlar 3 Tabletler 4

Detaylı

Ford Mustang 4.6 V8 V8 GT

Ford Mustang 4.6 V8 V8 GT Ford Mustang 4.6 V8 V8 GT İlan no: 250093 İlan detayları Galeriden 350.000 TL 04 Ara 2015 350.000 TL 27 Kas 2015 351.000 TL 10 Kas 2015 358.000 TL 10 Kas 2015 258.000 TL AR OTO STÜDYO'dan FORD MUSTANG

Detaylı

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ASO MÜDÜRLÜĞÜ KULLANIMI ( İŞLETMENLİĞİ OPERATÖR) KURS PLANI BŞL : 08.03.2011 - BTŞ : 02.05.2011 Hafta içi her gün: 14.30-17 :40 ( 4 saat ) TARİH GÜN SAAT MODÜL Açılış konuşması,

Detaylı

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI

2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME ORTAMI İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 C# Hakkında Genel Bilgiler 1.NET Framework 1 CLR 2 CLR Ve CTS 2 Temel Sınıf Kütüphanesi 3 CIL 3 Algoritma Nedir? 4 Sözde Kod (Pseudocode) 5 2 VISUAL STUDIO 2012 GELİŞTİRME

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA. DERS NOTLARI / CSS e Giriş YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA

WEB PROGRAMLAMA. DERS NOTLARI / CSS e Giriş YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA WEB PROGRAMLAMA DERS NOTLARI / CSS e Giriş YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA CSS NEDİR? Cascading Style Sheets (CSS Geçişli (Basamaklı) Stil Sayfaları) Günümüzde web tasarım alanında birçok teknolojiden

Detaylı

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ Kullanıcı Dokümantasyonu B&M MUHSINOGLU BILISIM HIZMETLERI A.S. 4/21/2014 Içindekiler DOKÜMAN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER... 3 DOKÜMAN KAPSAMI... 4 YÖNETİM PANELİ ÜZERİNDEN

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AÇIK KAYNAK KODLU HAZIR SĠSTEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AÇIK KAYNAK KODLU HAZIR SĠSTEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ AÇIK KAYNAK KODLU HAZIR SĠSTEMLERĠ Ankara, 2013 materyalidir. ĠÇĠNDEKĠLER... iv... 1 1... 3... 3 1.1. Mail ( ) Fo nksiyonuyla E -... 3 1.2. SMTP ile E

Detaylı

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

WEB TASARIMININ TEMELLERİ WEB TASARIMININ TEMELLERİ Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri

Detaylı

1 LK ANDROID YAZILIMIMIZ VE ÖN HAZIRLIKLAR

1 LK ANDROID YAZILIMIMIZ VE ÖN HAZIRLIKLAR +++ANDROID-icindekiler 3/21/11 11:58 AM Page vii Ç NDEK LER 1 LK ANDROID YAZILIMIMIZ VE ÖN HAZIRLIKLAR 1 Hoflgeldin Android Proje Örne i 10 Eclipse ile Yeni Bir Android Projesi Oluflturmak 12 Program Çal

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

solid; BORDER-LEFT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-RIGHT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-TOP: #1F9FFF 0px solid; COLOR: #1F9FFF; FONT-FAMILY: Trebuschet MS;

solid; BORDER-LEFT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-RIGHT: #1F9FFF 0px solid; BORDER-TOP: #1F9FFF 0px solid; COLOR: #1F9FFF; FONT-FAMILY: Trebuschet MS; Web Teknoloji Kavramları Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu MCP, SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 6/9/2007 Sabanci University 1 Ajanda CSS

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

YZM 3215 İleri Web Programlama

YZM 3215 İleri Web Programlama YZM 3215 İleri Web Programlama Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 3 jquery II. Bölüm Bu bölümde; Jquery II. Bölüm

Detaylı

Radio butonları CSS ile makyajlamak

Radio butonları CSS ile makyajlamak Radio butonları CSS ile makyajlamak 4 Ocak Cuma 13 (X)HTML, CSS ve JavaScript Dökümanları http://mfyz.com/radio-butonlari-css-ile-makyajlamak Bildiğiniz gibi bazı form elementlerine (radio butonlar, check

Detaylı

1 APACHE SERVER KURULUMU 1 Kurulum 1 Apache Ayarları (httpd.conf) 6 PHP Ayarlaları (php.ini) 7 PHP5.4 Yükseltme 8 phpmyadmin Yükseltme 10

1 APACHE SERVER KURULUMU 1 Kurulum 1 Apache Ayarları (httpd.conf) 6 PHP Ayarlaları (php.ini) 7 PHP5.4 Yükseltme 8 phpmyadmin Yükseltme 10 İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 APACHE SERVER KURULUMU 1 Kurulum 1 Apache Ayarları (httpd.conf) 6 PHP Ayarlaları (php.ini) 7 PHP5.4 Yükseltme 8 phpmyadmin Yükseltme 10 2 PHP 13 PHP Nedir? 13 PHP ile Neler

Detaylı

Rasterize işlemi: Aynı işlem shapeler için de geçerlidir.

Rasterize işlemi: Aynı işlem shapeler için de geçerlidir. Rasterize işlemi: Type katmanında silgi, fırça, gradient vs. kullanılmaz. Kullanılması için rasterize işlemini yapmak gerekir. Katmana sağ tıklanarak Rasterize type tıklanır ve type katmanı normal katmana

Detaylı

BÖLÜM II BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ

BÖLÜM II BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın Tarihçesi...3 2. Bilgisayar Sistem Birimleri Error! Bookmark not 3. Bilgisayar Çevre Birimleri.. Error! Bookmark not 4. Çıkış Birimleri...12 5. İletişim

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY CSS Ünite 7 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı WEB EDİTÖRÜ Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY 1 Ünite 7 CSS Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY İçindekiler 7.1. CSS KULLANIM ALANLARI... 3 7.1.1. Yerel Kullanım Alanı...

Detaylı

Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır.

Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır. Dreamweaver nedir? Ne işe yarar? Dreamweaver, web sitesi ve sayfalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir programdır. Dreamweaver da yapmış olduğumuz işlemler HTML kodları ile kodlanır. Photoshop,

Detaylı

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA

WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA MODÜL ADI SÜRESİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ 40/8 HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ 40/32 HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ 40/32 STİL ŞABLONU (CSS) 40/32 WEB TASARIM EDİTÖRÜNE GİRİŞ

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI İNTERNET PROGRAMCILIĞI Konular Vize Hazırlık 1 İnternet Programcılığı 1. TEMEL HTML ETİKETLERİ 1.1. HTML etiketi HTML etiketi, tarayıcınıza, dosyanın HTML kodu ile yüklenmiş bilgi içerdiğini bildirir.

Detaylı

Önsöz. İçindekiler Algoritma Algoritma Nasıl Hazırlanır? Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular

Önsöz. İçindekiler Algoritma Algoritma Nasıl Hazırlanır? Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular Önsöz Giriş İçindekiler V VII IX 1.1. Algoritma 1.1.1. Algoritma Nasıl Hazırlanır? 1.1.2. Yazılımda Algoritma Mantığı Nedir? 1.2. Algoritma Örnekleri ve Sorular 2.1. Programın Akış Yönü 19 2.2. Başlama

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

HTML 6. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228

HTML 6. Bölüm. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 HTML 6. Bölüm Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com (Son Güncelleme: 19.04.2015) Dersin Course Page: www.ismailkaras.com/228 Yığılmalı Stil Kağıtları / CSS-Cascading Style Sheets

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

N MLER N N BEL RLENMES VE ANAL Z

N MLER N N BEL RLENMES VE ANAL Z ++10 ADIMDA YAZILIM-icindeki 10/27/11 10:10 AM Page ix Ç NDEK LER 1. ADIM: G R fi VE GEREKL HAZIRLIKLAR 1 Girifl 1 Kitap ve Proje 2 Kitab n lerleyifli 2 Projenin Hikayesi 3 Projenin Mimarisi 4 Yaz l m

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler

MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2. 1. Bölüm: Temel HTML Etiketleri - Resimler MIS213T İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA GÜZ 2016 LAB DOKÜMANI #2 Konular - Temel HTML etiketleri kullanma, - Resim, arkaplan rengi, arkaplan resmi ekleme, - Link oluşturma ve ekleme, - Maddeleme, numaralandırma,

Detaylı

Ç NDEK LER 1 LINUX NED R? 1 Penguen Do uyor 1 Linux Çekirde i 3 Neden Linux? 4 Linux Da t mlar 5 Özgür Yaz l m 6 Linux un Atas Unix 8 2 UBUNTU:

Ç NDEK LER 1 LINUX NED R? 1 Penguen Do uyor 1 Linux Çekirde i 3 Neden Linux? 4 Linux Da t mlar 5 Özgür Yaz l m 6 Linux un Atas Unix 8 2 UBUNTU: UBUNTU-icindekiler.qxd 6/23/11 2:31 PM Page ix Ç NDEK LER 1 LINUX NED R? 1 Penguen Do uyor 1 Linux Çekirde i 3 Neden Linux? 4 Linux Da t mlar 5 Özgür Yaz l m 6 Linux un Atas Unix 8 2 UBUNTU: NSANLIK Ç

Detaylı

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN

HTML 5 ve CSS 3. Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML 5 ve CSS 3 Yrd. Doç. Dr. Murat Olcay ÖZCAN HTML HTML web sayfalarını tanımlayan bir işaretleme dilidir. HTML (Hyper Text Markup Language) açılımı Hiper Metin İşaretleme Dili HTML dosyaları HTML etiketleri

Detaylı

Önce başlıkları alt alta yazıyoruz ve bunları sırası liste (Unordered list) haline getirip her satıra ayrı ayrı link veriyoruz.

Önce başlıkları alt alta yazıyoruz ve bunları sırası liste (Unordered list) haline getirip her satıra ayrı ayrı link veriyoruz. Show-hide Elements Show hide elements ile dreamweaver içerisinde kompleks uygulamalar yapmak oldukça kolay, şimdi bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz; Örnek uygulama için tıklayınız Öncelikle yeni bir doküman

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

2 BİLGİSAYARIN PARÇALARI, TEMEL DONANIMLAR VE KULLANIMLARI

2 BİLGİSAYARIN PARÇALARI, TEMEL DONANIMLAR VE KULLANIMLARI İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 BİLGİSAYARA GİRİŞ 1 Bilgisayar Nedir, Ne Yapılabilir, Ne Yapamaz 1 Bilgisayar Çeşitlerini Tanımak 2 İşletim Sistemleri ve Çeşitlerini Tanımak 4 Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Detaylı

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ

11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ 11. STIL ŞABLONU (CSS) MENÜ İŞLEMLERİ Bu bölümü bitirdiğinizde, Sekmeli menünün nasıl yapıldığını, Dikey menünün nasıl yapıldığını, Yatay menünün nasıl yapıldığını, Dikey açılır menünün nasıl yapıldığını,

Detaylı

Üst menüden Modify Document, Sahnemizin boyutu,arka plan rengi,frame rate: saniyede görünme değeri( normali 25 civarı ) OK

Üst menüden Modify Document, Sahnemizin boyutu,arka plan rengi,frame rate: saniyede görünme değeri( normali 25 civarı ) OK Flash : Düzenleme dosyası fla,bunu swf ye çevirip internette yayınlıyoruz.bunun görülebilmesi için Bilgisayarda adop flash player yüklü olmalı. Masa üstünde animasyonlar klasörü var. 24 Kasım 2011 / Perşembe

Detaylı