Sahibi Publisher. Anadolu Üniversitesi. Yay n Dan ma Kurulu Advisory Board

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahibi Publisher. Anadolu Üniversitesi. Yay n Dan ma Kurulu Advisory Board"

Transkript

1 2008 6(2)

2 2008 6(2) Ankara Üniversitesi letişim Araşt rmalar ve Uygulama Merkezi ileti im : ara t rmalar Dergisi Center for Communication Research Ankara University communication : research Journal ileti im : ara t rmalar Ankara Üniversitesi letişim Araşt rmalar ve Uygulama Merkezi taraf ndan ç kar lan hakemli bir dergidir. Derginin amac iletişim alan n n disiplinleraras yap s içinde düşünce üreten araşt rmac lar için uluslararas bir forum oluşturmak; teorik analiz ve tart şmalar kadar ampirik araşt rmalar yay nlayarak iletişim alan nda bilgi/veri üretiminin sa lanmas na katk da bulunmak; kitap ve araşt rma raporlar ile ulusal ve uluslararas konferans ve kongrelerin de erlendirilmesini yapmakt r. Bu amaçlar gerçekleştirmek için derginin kendini konumlad s n r bilimsellik, akla uygun olmak ve eleştirelliktir. ileti im : ara t rmalar y lda iki kez, Nisan ve Kas m aylar nda yay nlan r. Dergi Türkçe, ngilizce, Almanca ve Frans zca dillerinde yaz lm ş yaz lara yer verir. Hakemli bir derginin gere i olarak gönderilen yaz lar, yazar n kimli ini bilmeyen uzman hakemler taraf ndan de erlendirmeye al n r. communication : research is a refereed academic journal published by the Center for Communication Research Ankara University. The journal seeks to establish an international forum for communication researchers within the interdisciplinary field of communication studies; to contribute to the production of knowledge and data by publishing theoretical analyses as well as empirical research; and to assess national and international meetings in addition to publishing book and research report reviews. In order to attain these goals, the journal identifies its extent as the limits marked by scientificity, accountability, and critical thinking. communication : research is published twice a year in April and October. Journal s languages of publication are Turkish, English, French and German. Submissions are sent out to anonymous referees for blind review. Sahibi Publisher Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ad na Doç. Dr. Nuran Yıldız, Müdür Yay n Dan ma Kurulu Advisory Board Nilgün Abisel Yakın Do u Üniversitesi Korkmaz Alemdar Gazi Üniversitesi Aysel Aziz Arel Üniversitesi Seçil Büker Gazi Üniversitesi Stuart Ewen The City University of New York (Hunter Collage) Raşit Kaya Orta Do u Teknik Üniversitesi Metin Kazanc Ankara Üniversitesi Levent K l ç Anadolu Üniversitesi Mehmet Küçükkurt Gazi Üniversitesi Alois Moosmüller Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi (Almanya) Vincent Mosco Queen s University (Ottawa, Kanada) Filiz B. Pelteko lu Marmara Üniversitesi Dan Schiller Illinois Universitesi, ABD Oya Tokgöz Ankara Üniversitesi Ahmet Tolungüç Başkent Üniversitesi Nuri Tortop Başkent Üniversitesi Ayd n U ur Bilgi Üniversitesi Dilruba Çatalbaş Ürper Galatasaray Üniversitesi Konca Yumlu Ege Üniversitesi Editörler Kurulu Editorial Board Konuk Editör Guest Editor Editör Yard mc sı Assistant Editor Tasar m Design Mine Gencel Bek Beris Artan Mehmet Sobac leti im Adresi Contact Address Ankara Üniversitesi letişim Araşt rmalar ve Uygulama Merkezi Center for Communication Research Ankara University Cebeci, 06590, Ankara Turkey Tel Phone ( ) Faks Fax ( ) ilefdergi.ilef.net ISSN ileti im : ara t rmalar dergisi Ankara Üniversitesi letişim Araşt rmalar ve Uygulama Merkezi taraf ndan yay nlanmaktad r ileti im : ara t rmalar. Tüm haklar sakl d r. communication : research journal is published by Center for Communication Research Ankara University communication : research. All rights reserved. Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi İncitaşı Sokak No: 10 Beşevler Ankara Tel: (0.312) Basım tarihi: 15 Temmuz 2012

3 İçindekiler Mine Gencel Bek 5 Konuk Edi tör den Erdal Dağtaş Makaleler 9 Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir M. Selahattin Okuroğlu Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri Esin Aygün 49 Yazılı Basın Haber Söylemlerinde Cumhuriyet Mitingleri Ahmet Taylan Deniz Sezgin 107 Ana Akıma Tabandan Bir Yanıt: Alternatif Gazetecilik 145 Haber Medyasında Savunuculuk: Planlama ve Stratejiler Kitap Eleştirisi 165 A. Sarp Yılmaz Blogdan Al Haberi 169 Bu Sayıdaki Yazarlar ileti im : ara t rmalar (2)

4 4 iletişim : araşt rmalar

5 5 Konuk Editörden Mine Gencel Bek Daha önce editör yardımcısı olarak bir süre katkıda bulunmuş olduğum dergiye Gazetecilik özel sayısıyla konuk editörlük yapmaktan onur duyar, yazar ve hakem olarak dört yazı ve bir kitap eleştirisinden oluşan bu sayının ortaya çıkmasını sağlayan tüm araştırmacılara teşekkürü bir borç bilirim. Bu sayıda ilk iki yazı, ana akım medyanın eleştirisine odaklanırken, son iki yazının medyanın alternatif oluşturma ve olumlu potansiyeli üzerinde durduğu söylenebilir. Anadolu Üniversitesi nden Erdal Dağtaş ve M. Selahattin Okuroğlu'nun yazısının sonunda gelecekteki araştırmalar için kullanım ve alımlama boyutunu öngörmesi, çoğunlukla metin analizi ve az da olsa üretim sürecini konu alan gazetecilik çalışmaları için ufuk açıcı bir öneridir. Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri başlığını taşıyan ilk yazıda Dağtaş ve Okuroğlu, tarihsel ve kuramsal temellerine dair bir çerçeve sunduktan sonra Türkiye de reklam haberleri Akşam ve Hürriyet gazetelerinin hafta sonlarında yayımladıkları magazin eklerine dönük bir metin analiziyle sorgulayarak analiz ediyor. Bu çalışmanın, bir ay boyunca toplamda 156 adet reklam haberin yayınlanmış olduğu şeklindeki bulgusu bile kendi başına, yazarların da vurguladığı gazetecilik etiği ve ilkeleri, medyanın toplumsal sorumluluk anlayışı ve kamusal yarar açısından düşündürücüdür. ileti im : ara tırmaları (2): 5-7

6 6 ileti im : ara tırmaları Yazılı Basın Haberleri Söylemlerinde Cumhuriyet Mitingleri başlıklı ikinci yazıda da Esin Aygün, Dağtaş ve Okuroğlu gibi tarihsel siyasal bağlama dair analizle yazısına başlıyor. Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Zaman, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde, 2007 yılı içerisinde düzenlenen Cumhuriyet mitinglerinin nasıl haberleştirildiğini ve söz konusu haberlerdeki söylemsel stratejileri araştırmayı amaçlayan yazıda konunun olumlama/olumsuzlama, mitingleri meşrulaştırma/marjinalleştirme çabası, ikili karşıtlıklar kurma/ötekileştirme, laiklik ve demokrasi kavramlarını mücadele pratiklerine eklemleme olarak yer alışı sorunsallaştırılıyor. İncelenen haberlerden örneklerin de sunulduğu yazı, medyada siyasetin nasıl da Kemalizm ve İslamcılık şeklinde iki kutba hapsedildiğini göstermesi ve bunu sorunsallaştırması açısından büyük bir açılıma sahiptir. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu ise mitinglere katılan yurttaşların görüşlerinin pankart ve sloganlar dışında hiçbir gazetede yer almamış olmasıdır. Dolayısıyla birbirinden farklı gazeteleri ortaklayan nokta, yurttaşların seslerine yer vermemeleridir. Aygün ün açılım, farklılık ve alternatif olana çağrısına cevap, sonraki yazıda Mersin Üniversitesi nden Ahmet Taylan ın çalışmasıyla geliyor. Genel olarak gazetecilik üzerine çalışmaların metin analizini tercih ettiği görülse de, Taylan'ın çalışması üretim sürecini de dikkate alıyor. Ana Akıma Tabandan Bir Yanıt: Alternatif Gazetecilik başlıklı yazıda Taylan, Bianet in özgün yapı ve işleyişine dair bir inceleme yaparak nasıl bir alternatif gazetecilik pratiği oluşturulabilir? sorusuna cevap arıyor. BİA, Taylan tarafından toplumsal muhalefetin çok yönlü haber kaynaklarına duyduğu ihtiyacın oldukça arttığı 1990 larda endüstriyel yapıya geçiş aşamasındaki Türkiye ana akım medyasının içine düştüğü profesyonel çöküntüye bir yanıt arayışının ürünü olarak görülüyor. Yazar, konuyla ilgili kuramsal tartışmaları tanıtarak değerlendiriyor ve çalışmasını diğerlerinden daha kapsayıcı olduğunu düşündüğü köksap (rizom) yaklaşımı üzerinde temellendirerek okuyucu ve üreticiyi bütünleştiren katılımcı üretim süreçlerine odaklanan öznel yaklaşım dan yararlanıyor.

7 Gencel Bek Konuk Editör den 7 Medyanın toplumsal dönüşümde olumlu potansiyeli ve etkisi konusundaki bir diğer çalışma ise Deniz Sezgin in Haber Medyasında Savunuculuk: Planlama ve Stratejiler başlıklı yazısıdır. Yazıda haber medyasının gündem belirleme, tartışmayı şekillendirme ve politikayı ilerletmek şeklindeki boyutlarının altı çiziliyor. Özellikle ilk iki boyutta, konuyu haber haline getirerek kamunun dikkatine çekmede ve çerçevelemede gazeteciliğin önemi çok büyüktür. Sezgin in yazısı, çeşitli yurttaş hakları için mücadele eden sivil toplum örgütlenmelerinin de yararlanabileceği, haber medyasında savunuculukta başarıya ulaşmak için pek çok öneriyi de içeriyor. Yazıda da belirtildiği gibi, medya savunucularının, neyin haber olduğunu, medya ilgisini ve toplum desteğini kazanmak için konunun nasıl çerçevelendirilebileceğini ve bunun yanı sıra medya kültürünü anlaması gereklidir. Umarız, hem ana akım habercilik anlayışının eleştirisine ve hem de alternatif olana ve olumlu potansiyellere yer verdiğimiz bu gazetecilik özel sayısından dersler ve araştırmalarda önemli bir kaynak olarak yararlanılır.

8 8 ileti im : ara tırmaları

9 9 Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri Erdal Dağtaş M. Selahattin Okuroğlu Özet Günümüzde, dünya medyasında olduğu gibi Türkiye medyasında da, magazin basınının tiraj ve reytinglerle birlikte en önemli gelir kaynağını reklamlar ve reklam haberler oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışmada, magazin eklerinde yer alan reklam haberlerin, bunların hem üreticisi hem de tüketicisi olan kültürel aracılarla bağlantılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye de 2009 yılının Haziran ayında günlük olarak yayımlanan farklı iki tekel grubuna ait popüler gazetelerden ikisi, çalışmanın analiz birimi olarak seçilmiştir. Belirlenen bir aylık zaman diliminde Akşam ve Hürriyet gazetelerinin hafta sonlarında yayımlanan magazin eklerinde yer verilen reklam haberler içerik çözümlemesi yöntemi aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, post-fordizmin getirdiği gelişmelere eklemlenen Türkiye de kültürel üretimin, tekelci yapıların ekonomik çıkarlarına göre şekillendiği varsayımını desteklemektedir. Anahtar kelimeler: Eleştirel yaklaşım, yeni orta sınıf, kültürel aracılar, reklam haber, magazin ekleri. An Evaluation On The Advertorial News: Sampling from the Magazine Supplements of Akşam and Hürriyet Newspapers Abstract Today, like as in the rest of the world, advertisements and advertorial news, along with the sales revenues from circulation, compose the primary sources of income for the magazine press in Turkish media. As the purpose of this study, the contents disseminated through the magazine supplements of Turkish newspapers have been examined, in the context of the texts published in media and the position of cultural mediators, which are the producers and the consumers of the contents. Two popular newspapers of different Turkish media conglomerates have been chosen and sampled as the units of analysis, for the determined period of June Considerably, within the period of one month, the advertorial news texts in the weekend magazine supplements of the newspapers Akşam and Hürriyet have been analyzed with the method of content analysis. The findings support the assumption that the cultural production is shaped in accordance with the economic interests of the monopolistic structures in Turkey, which has been articulated to the processes developing within post-fordism. Keywords: Critical approach, new middle class, cultural mediators, advertorial news, magazine supplements. ileti im : ara t rmalar (2): 9-48

10 10 ileti im : ara t rmalar Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri Reklam haber, genel anlamıyla, reklamın haber formunda, eşdeyişle, habermiş gibi verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ne var ki, bu tür içeriğin ayırt edilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Günümüzde reklam haber, sadece reklamverenlerin ve reklamcıların değil; beraberinde, halkla ilişkiler sektörünün de kullandığı bir strateji haline gelmiştir. Bu stratejinin arkaplanında yatan en önemli unsur ise, reklam ile haberin kolaylıkla ayırt edilememesidir. Bu da, medya sektörü tarafından zaten amaçlanan bir durumdur. Reklam haber, toplumdaki güç ilişkileri bağlamında, çıkar (ekonomik olarak kâr ve politik olarak iktidar paylaşımı) amaçlayan kurum ve kişilerin ya da bunların ürün ve hizmetlerinin haber formu içerisinde yanlı olarak olumlanması ya da doğrudan reklamının yapılmasıdır. Liberal piyasa düzeni içerisinde yapılan kâr amaçlı ticari gazetecilik etkinliği bağlamında, gazeteciye ya da medya örgütünün sahibine sağlanan çıkar, bu tür içeriğin ücreti olarak kabul edilebilir. Bazen de sunulan bir ürün ya da hizmet, doğrudan sahiplik yapısı içerisinde, medya kurumunun bağlı bulunduğu holdinge ait olabilir. Tekelleşen ve her alanda etkinlik gösteren holdinglerin sahipliğinde olan medya kurumları, çok geniş ve karmaşık çıkar ilişkileri içerisinde yer almaktadır. On dokuzuncu yüzyılla birlikte, reklamcıların, gazetelerin içeriğini etkilemesinin yanı sıra; yeni şöhretlerin imalatı, ortaklığı bulunan bir grubun ürün ve hizmetlerinin eleştirel içerikten korunması gibi birçok etken haberin içeriğine reklam ın sızmasına neden olmuştur. Ayrıca, medya kurumunun dolaylı olarak da olsa, çıkarlarını ya da

11 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: konumunu korumak amacıyla reklamverenlerle ilişkilerini iyi tutmak istemesi, içeriğin bu ilişkiler bağlamında seçilmesine neden olmaktadır. Bu açıdan konunun, yapısal ve etik bir sorun olarak oldukça geniş boyutlara sahip olduğundan söz edebiliriz. Reklam haber yoluyla yüzeye çıkan etik ve yapısal sorunun ciddiyeti karşısında, liberal ticari haberciliğin ve bunun dayandığı ilkelerin (haberde nesnellik, bağımsız medya, toplumsal sorumluluk, kamusal yarar ve basının demokratik işlevleri) tümüyle gözden geçirilmesi gerekebilir. Medyanın yaşadığı bu sorun, genel olarak medya örgütlerinin ve gazetecilik mesleğinin toplumsal konumunun ekonomi politik ilişkiler bağlamında incelenmesini de gerektirmektedir. Böylesi bir yapı içerisinde, kimi gazeteciler, toplumsal güç ilişkileri içerisinde kendisini gizleyen ideolojik işleyişin kültürel aracısı ve rızanın üreticisi haline gelebilirler. Bu anlamda, Türk basınında da yeni kültürel aracı 1 tanımına uyan medya çalışanları bulunmakta ve bu sembolik seçkinler, içeriği yönlendiren genel ekonomik yapının bir parçası olarak değerlendirilmektedir (Dağtaş ve Yıldızgörür, 2008: ). 1 Tüketim aracılığıyla toplumda yeniliklerin yayılması, yeni kültür aracıları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeni kültür aracıları, simgesel mal ve hizmetlerin sağlanmasıyla uğraşmaktadır. Piere Bourdieu ya göre, pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, radyo ve televizyonlardaki program yapımcıları, sunucuları, magazin muhabirleri, moda yazarları yaşam karşısında bilgilendirmeye yönelik tutum gösteren yeni entelektüeller olup, kültür aracılarını oluşturmaktadır (1987: 370). Türkiye deki yeni kültürel aracılara ilişkin bir örnek oluşturan Ertuğrul Özkök e ilişkin gerçekleştirilen ayrıntılı bir araştırma için bkz. (Dağtaş ve Yıldızgörür, 2008: ).

12 12 ileti im : ara t rmalar Dünyada olduğu gibi günümüz Türkiye basınında da, kültürel aracı tanımına uyan medya çalışanlarının bulunduğu ve içeriği yönlendiren genel ticari yapının bir parçası olarak çalıştıkları varsayılmıştır. Türkiye medyasındaki yeni kültürel aracılar tarafından üretilen reklam haberler incelenirken; medya ve gazetecilerin konumu, Türkiye nin 1980 sonrası ekonomi politik yapısı göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Ticari kazanç için üretilmiş mal ve hizmetlerin tanıtımını haber formatında sunan metinler, bu çalışmanın merkezi temasını oluşturmuştur. Bu çalışma kapsamında, medyadaki reklam içeriği üzerine gerçekleştirilmiş önceki çalışmalardan yola çıkılarak, egemen kültürel üretimin bir parçası olan reklam haberler, bunları ortaya çıkaran toplumsal yapı ve ilişkiler bağlamında çözümlenmiştir. Çalışmanın örneklemi ise, yaygın ve tekelleşmiş basının hafta sonlarında yayımlanan magazin eklerinden seçilmiştir. Türkiye de magazin medyasının tiraj ve reytinglerle birlikte, en önemli gelir kaynağını reklamlar ve reklam haberler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tekelleşmiş basının magazin eklerinde yer alan reklam haberlerin eleştirel kuram açısından değerlendirilmesi çalışmanın yaklaşımını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye de 2009 yılının Haziran ayında günlük olarak yayımlanan yüksek tirajlı popüler gazetelerden ikisi çalışmanın çözümleme birimi olarak belirlenmiştir. Sözü edilen zaman aralığının amaçlı olarak seçilme nedeni ise şudur: Haziran ayında lise ve üniversite gençlerine yönelik mezuniyet törenlerinin gerçekleşmesi, tatil planlarının yapılması ve özel bir gün olarak Babalar Günü nün kutlanması. Böylece, bir aylık zaman diliminde Hürriyet (Doğan Grubu) ve Akşam (Çukurova Grubu) gazetelerinin hafta sonlarında yayımlanan magazin eklerinde yer alan reklam haberler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen nicel bulgular ise, eleştirel yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmiştir. Jürgen Habermas a (1989, c. 2) göre, sistem stratejilerindeki dönemsel kaymalar, kültürel tüketim biçimlerindeki değişim ve ekonomik krizler üzerinden gözlenebilir. Mikro çerçevede ise, reklam haber olgusu tanımlandıktan sonra, söz konusu içeriklerdeki eşzamanlı nicel değişimin gösterilmesi, med-

13 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: yadaki nitel değişimi açıklamak için anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla, üretim ilişkilerini temel alan kuramsal çerçevede haber olgusunun sözü edilen gazetelerin magazin eklerinin içerikleri üzerinden incelenmesi, bu çalışmanın sınırlılığını oluşturmuştur. Çalışmanın bir diğer sınırlılığını ise, belirlenen zaman aralığı oluşturmuştur. Çözümleme bölümüne geçmeden önce, çalışmanın kuramsal yaklaşımı kapsamında, fordist ve post-fordist üretim evrelerinde yaşanan ekonomik, siyasal ve kültürel ardalana yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, post-fordist evrede, karşımıza çıkan yeni orta sınıf, yeni kültürel yapı ve toplumsal rızanın üretiminde önemli bir işlevi yerine getiren kültürel aracılara vurgu yapılmıştır. Ayrıca, oluşan yeni söylem ve ideoloji çerçevesinde, dünyadan ve Türkiye den verilen örneklerle medya-reklam ilişkisi ele alınmıştır. Post-Fordist Üretim, Yeni Orta Sınıf ve Toplumsallaşma Sürecinde Aracılar Anaakım medya çalışmaları kapsamında, medyanın yurttaşları bilgilendirme işlevi vurgulanmaktadır. Buna karşın, liberal habercilik ve etik ilkeler hiçe sayılarak; medyanın, haber görüntüsü verilmiş reklamları izleyiciye sunması ya da haberin çerçevesi ile haberle ilişkili ürünlere yönelik reklamları birbirine kaynaştırarak vermesine sıklıkla rastlanılmaktadır (Baker, 1992). Bu bağlamda, medyanın, piyasalara dayalı güç ilişkilerini egemen sınıfların çıkarları yönünde tekrar ürettiği kabul edilebilir. Medya örgütlerinin sahiplik ve örgüt yapılarındaki değişim, son dönemde yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte, geniş çaplı bir değişimi gündeme getirmiştir. Nicel anlamda, yayın formatlarının çeşitliliği artmasına karşın, değişim günü birlik olmayıp; tarihi gelişmelerden kaynaklanan yapısal sorunlar, önceki dönemlerden başlayan gelişmelerin devamı olarak düşünülebilir. Kaldı ki, medya formatlarındaki nicel çeşitliliğin aksine; nitel anlamda benzeşik ve tektipleşmiş içerikler başat hale gelmiştir. Bu noktada, günümüz toplumlarını önceki

14 14 ileti im : ara t rmalar dönemlere göre farklılaştıran ekonomi politik süreçlerin irdelenmesi, toplumsal ve kültürel alanda etkili olan yapıların anlaşılması için yararlı olacaktır. Liberal ekonomik düzene sahip sanayi toplumları ve bunların periferisinde yer alan Türkiye gibi ülkelerin iktisadi yapıları, yirminci yüzyılın son çeyreğinde yeni bir evreye girmiş ve yeni ekonomik dinamikler tarafından belirlenmiştir. Sosyalist-devletçi ekonomi modelini uygulayan büyük aktörlerin de, kapitalizme uyum sağlamaya çalışan geçiş ekonomilerine katılması, sürecin küresel nitelik almasında belirleyici olmuştur. Bu bağlamda, liberal ekonomiye ve temsili demokrasiye dayalı yapının alternatifsiz gösterilmesi, tüm sanayi toplumlarının başından beri, benzer bir mantık içerisinde örgütlendiği düşüncesini desteklemektedir. Bu çerçevede, toplumsal eşitsizliği üreten ya da insan bilincini baskılayan temel etken, toplumsal güç kavramı ve bunun üretim ilişkileri üzerindeki yansımasıdır. Eleştirel kuram bu çalışmada, Theodor Adorno nun (2006), sanayi toplumu modernleşmesini ve bunun Kantçı Aydınlanma ideallerinden uzaklaşmasını çözümlemek için irdelediği negatif diyalektik kavramı temelinde benimsenmiştir. Frankfurt Okulu nun kültüre ve modern toplum örgütlenmesine yönelik çözümlemeleri; Antonio Gramsci nin olgunlaştırdığı hegemonya ve tarihsel blok kavramlarıyla birlikte düşünüldüğünde (Gramsci, 2001), kültürel üretimin ekonomi politiğini açıklayan bir çerçeve ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, eleştirel yaklaşım, toplumsal güç kavramının yeniden üretimini; toplumun verili duruma rıza göstermesiyle açıklamaktadır. Mülkiyet ve üretim ilişkileriyle bağlantılı; ancak, kendi dinamiklerinin görece bağımsızlığı içerisinde işleyen üstyapı kurumları, bireylerin bilişsel gelişimini ve günlük eylemlerini yönlendirebilir. Dolayısıyla, iletişim medyasının da aralarında yer aldığı üstyapılar, modern sistemin örgütlenme mantığını, bireysel algılardan oluşan topluma kabul ettiren aracılardır (Habermas, 1989, c. 2). Bu bağlamda aile, dayanışma grupları, eğitim alt-sistemi, hukuk sistemi ya da sivil toplum, sisteme yönelik rızayı üretmenin yanı sıra; taşıdıkları antro-

15 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: polojik ve iletişimsel karakterlere bağlı olarak modern toplumla bütünleşme olanağı da sağlarlar (Habermas, 1989, c. 2). Tümüyle modern çağa ait olduğu halde basın ve yayıncılık sektörü de, sistem eylemlerinin meşruluk arayışı için müzakere kanallarını açık tutmak zorundadır. Böylece, kitle iletişimi aygıtları, modern toplumun bütünleştirici yapıları çerçevesinde ele alınabilir (Habermas, 1989, c. 2: 384). Çalışmanın sorunsalı çerçevesinde, haber yayıncılığının iş disiplinleri içerisinde yayımlanan günlük gazetelerde yer alan reklam haberler de, temelde sistemin yeniden üretimine hizmet eder. Reklam haberler çerçevesinde, sistemin kendi sınırlarını zorlaması ise, toplumun sorgulama gereksinimini besleme ve müzakere süreçlerini başlatma potansiyelini taşıyabilir. Dolayısıyla, bu çalışma ekseninde içerik çözümlemesinden elde edilen bulguların yorumlanması, bunları üreten meslek profesyonellerinin toplumun birer parçası olduğu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Reklam haber içerikleri, temel mesleki kodların ve habercilik etiği sınırlarının oldukça zorlandığı metinlerdir. Dolayısıyla, reklam haberler, gazeteciliğin; günümüzde artan oranda saygınlık ve güvenirlik sorunuyla yüzleşmesine neden olmaktadır. Modern sistemin, temelde üretim ilişkilerini yapılandırmak üzere kurulması gerektiği düşüncesinin (Weber, 1978); yirminci yüzyıl boyunca, farklı mülkiyet rejimleri ve söylemler bağlamında siyasal pratikleri etkilediği söylenebilir. Öte yandan, eşzamanlı ideolojiler ya da söylemler üzerinden yürüyen işleyiş, kendi içerisindeki mücadeleyi fordist üretim biçimine karşı post-fordist üretim biçiminin ve farklı mülkiyet rejimlerine karşı kapitalizmin egemenliğiyle şu an için sonlandırmış gözükmektedir. Bu bağlamda, küreselleşen sermaye, üretim ilişkilerini yapılandırırken; bunun diğer ayağı olan tüketimin yapılandırılmasına önceki dönemlere oranla daha fazla önem vermiştir. Dolayısıyla, yeni küresel tüketicilerin benzer yaşam biçimleri içerisinde tutulması ve benzer tüketimleri gerçekleştirmesi yeni dönemde sistem stratejileri açısından önemli hale gelmiştir (Bourdieu ve Wacquant, 1999: 51). Öte yandan, Türkiye gibi periferide kalan ülkelerde, Batı lı anlamda, küresel tüketim standartlarına ulaşabilen tüketici sayısı azdır. Aynı eksende, sistemin dilsel süreçlerini yönlendiren iletişim medyasının, Batı lı ülkelerdekine benzeyen çalışma biçimine ve

16 16 ileti im : ara t rmalar dünya görüşüne sahip meslek profesyonelleri tarafından yönetilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, Türkiye de, küresel çalışma koşullarının etkilerini olumlu olarak deneyimleyen az sayıda kültürel aracı, bu süreci yönlendirmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde başlayıp halen sürmekte olan kapitalizmin geç aşamasında, toplumsal çoğunluk önceki dönemde elde edilen ekonomik ve politik kazanımları yitirirken; kitlelerin sisteme rıza göstermeye devam etmesi çözümlenmesi gereken bir sorunsal yaratmaktadır. Yapılan bu çalışma bağlamında, gazetelerin magazin eklerinde yer alan reklam haberler geniş toplumsal kesimlerin rızasını üreten kültürel ve bilişsel süreçlerin bir parçası olarak konumlandırılmıştır. Bu sorunsaldan hareketle, medyada yer alan iletilerin ve bunların hem üreticisi hem de tüketicisi olan yeni orta sınıf kavramının önemi ortaya çıkmaktadır. Fordist Süreç ve Kültürel Üretimde Çalışan Sınıflar Kapitalizmin en büyük krizi olarak kabul edebileceğimiz 1929 bunalımı, John Maynard Keynes in para piyasaları ve istihdam ilişkilerini irdeleyen kuramına dayalı düzenlemeler yoluyla Batı lı toplumu ve kültürünü yeni baştan yaratmıştır. Keynes in karmaşık ve matematiksel kuramına dayalı politikalar basitçe, çalışanların daha yüksek ücretlere kavuşturulması ve kamu eliyle istihdam yaratılması gibi araçlarla tüketimin arttırılmasını içermektedir (Mishkin, 1998: ). Yeni ekonomi politikaları, 1920 li yıllarda sanayici Henry Ford tarafından uygulanmaya çalışılan bilimsel fabrika yönetimi ilkelerinin yaygınlık kazanmasına paralel gelişmiştir de Gramsci, yeni imalat tekniğini, uzun vadede kârın düşmesi kuralına karşı, kapitalizmin toplumu yeniden şekillendirmesi olarak çözümlemişti (280). Ford fabrikalarından başlayarak yaygınlaşan yeni üretim tarzı, döneme fordist denilmesinin nedenidir. Tek bir üretim bandı üzerinde, tüm işin aynı organizasyon yoluyla gerçekleştirilmesine dayalı olan sistem, işçi verimliliğini büyük ölçüde arttırmakta ve emek maliyetle-

17 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: rini iki türlü azaltmaktadır: Her işçi belli bir kısımda çalışır ve otomasyon için aynı, basitleştirilmiş işi tekrarlar. Böylece, vasıflı işgücüne duyulan gereksinim azalır. Otomasyon sayesinde, bant üzerinde en yüksek verime ulaşılır ve bu da işçi sayısından tasarruf sağlar. Başlangıçta, çalışanların aleyhine görülen bu yeni uygulama, büyük buhran sonucu temellerinden sarsılan Batı lı toplumlar için çok farklı sonuçlar doğurmuştur. Krizin ardındaki önemli nedenlerden biri, tüketimin yetersizliği olarak gösterilmiştir (Heffernan, 2000: 3). Devlet eliyle istihdam artışı teşvik edilmiş ve ücret mücadelesinin yolu açılarak, kitlelerin harcayacak gelire kavuşması sağlanmıştır. Louis Althusser, Lenin ve Felsefe (2004) adlı eserinde, krize dek görülemeyen bu basit gerçeğin, Karl Marx tarafından çok önceden irdelendiğini açıklamaktadır. Marx a göre, klasik ekonomi politikçiler, emeğin yeniden üretimi konusunda büyük bir mantık hatası yaparak, emeğin maliyetini yanlış tanımlamıştır. Bu bağlamda, hesaplanmış olan, vasıfsız emeğin maliyetidir. Emeğin vasıf kazanması için gereken aile kurma, eğitim ve kültürel gereksinimler gibi birçok farklı dinamik dikkate alınmamış ve sadece ölmeden yaşamda kalma maliyeti, emek için yeterli sayılmıştır (Althusser ve Balibar, 2009). Bu durum, 1929 da çöken önceki yapının, eşdeyişle, sanayi toplumunun birinci aşamasının zayıf yönüydü. Süreç boyunca ABD nin ulaştığı milli gelir ve genel üretim artışları patlama düzeyindedir: 1950 de reel fiyatlarla 208 milyar dolar olan gayri safi milli hasıla, 1970 de trilyona yükselmiştir. Post-modern koşulun tarihsel kökenini irdeleyen David Harvey in verdiği oranlara göre, fordist süreç boyunca işçi verimliliğindeki yıllık artış önceki dönemlerin iki katından fazladır. Reel rakamlarla haftalık ücret, 1950 de 200 dolardan; 1970 de 350 dolara ulaşmıştır. Genel kârlılık artışı, savaş sonrası dönem boyunca % 5 in altına inmemiş ve reel büyüme rakamı ortalama % 6 civarında seyretmiştir. ABD nin yıllık ihracat artışı ise ortalama % 9 dur (Harvey, 2000: 133). Keynesyen ücret yaklaşımı, sendikal örgütlenme ve savaş sonrası işçi sınıfının kazandığı haklarla bir araya geldiğinde, çalışanların refah seviyesi büyük oranda yükselmiştir. Bu noktada dikkat çekici olan, daha sonraki

18 18 ileti im : ara t rmalar dönemin karmaşık sınıfsal özellikler gösteren toplumsal yapılarının ve medya alanında inceleyeceğimiz kültürel aracıların da bu dönemde dünyaya gelen kuşaktan çıkmasıdır. Kaldı ki, Pierre Bourdieu, bunların çoğunu, işçi sınıfı kökenli ailelerden gelen ve yoksulluk korkusu çeken kentliler olarak konumlandırır (Bourdieu,1987). Dönem boyunca yaşanan nüfus artışına, Amerikalı araştırmacılar, baby boom adını vermekte ve büyük bir önem atfetmektedir (Heffernan, 2000: 85) arasında sınıf içi evliliklerle nüfusu hızla çoğalan Batılı işçi sınıfı, eğitim seviyesini de yükseltmiş ve kriz(ler)in başlamasından önceki yıllarda, kültürel alanda ağırlık sahibi olabilmiştir. Böylece, 1970 lerdeki krizlerden önce yaşanan refah devleti süreci, fordist üretim tarzı ile birlikte düşünüldüğünde; çalışan sınıfın görece üstünlüğünün yaşandığı bir dönem olarak nitelendirilmektedir (Heffernan, 2000: 87). Kapitalizmin İkinci Krizi: Post-Fordist Süreç, Yeni Kültürel Yapı ve Toplumsal Rızanın Üretimi ABD nin Fransa dan devraldığı Hindi-Çin bölgesindeki savaşta ciddi yenilgilere uğradığı 1969 yılı, aynı zamanda fordist kapitalizmin büyüme sürecinin son yılı olarak kabul edilebilir arasında ABD de, işsizlik oranı hızla artmış, ücretler düşerken büyüme de durma noktasına gelmiştir (Heffernan, 2000: 27-28). İşsizliğe karşı, ABD nin izlediği enflasyonist politika, İkinci Dünya Savaşı sonrasının uluslararası rezerv parası olan doların değerinin yüksek tutulması ile birlikte uygulanınca; uluslararası sabit kurlara dayalı Bretton-Woods dış ticaret rejimi çökmüştür. ABD, bunun üzerine Keynesyen politikaları terk ederek; devletin reel sektöre ve kamusal hizmetlere verdiği destekleri kademeli olarak çekmiştir. Monetarist politikalara geçilen bu süreçte (Mishkin, 1998: 412), bankalara ve para piyasalarına bağlı olarak yaşanan hizmet sektöründeki büyüme, sonraki dönemin kültürel aracılarının; dolayısıyla, yeni gazeteci ve reklamcı tipinin şekillenmesini de sağlamıştır.

19 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: li yıllar boyunca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından ham petrole uygulanan zamlar, zaten var olan krizi derinleştirmiştir. Böylece, dalgalı kura dayalı uluslararası dış ticaret sistemi kabul edilmiştir. Açık döviz piyasalarını gerektiren yeni ticaret sistemi, aracı kurumlara ve medyanın da aralarında bulunduğu enformasyon sağlayıcılara büyük önem vermesiyle ayırt edilebilir. Bu bağlamda iletişim ağları, finansal piyasalara dayalı uluslararası düzenin yaşam destek sistemidir (Schiller, 2000). Giderek, yeni dünya düzeninin ifade edilmesi için daha çok kullanılan küreselleşme kavramı, dünyanın tek pazar ve tek finansal piyasa haline gelmesi olarak sunulmaktadır. Sonuçta, gelişmekte olan ülkelerin ulusal büyüme siyasalarından vazgeçerek; Batılı başat sanayi ülkelerinin kontrolündeki yapıya eklemlenmelerinden söz edilebilir. Bu yüzden de, küreselleşme, kapitalizmin içine girdiği yeni krizlerin yükünü gelişmekte olan ülkelerin sırtına yüklemiştir denilebilir. Sistem mantığına dayalı yeni ideolojik süreçler ve bu eksendeki söylem, kitlelerin düşen refah seviyesi karşısında, kültürel üretimin yönlendirilmesine daha çok önem verilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Bu durum, başlangıç aşamasında sürece egemen olan söylemin, 1970 lerdeki artan pornografi ve özgür cinsellik karşısında muhafazakârlığı başat kılmasını açıklamaktadır (Kellner, 2002: 96). Ancak, ilerleyen süreçte, üstyapısal kurumlarda genel bir zayıflama ve yapısal değişim olmuştur. Siyasal partilerin soydan devredilen kast benzeri yapılara dönüşmesi, kitlelerin politikadan uzaklaşmasının önemli bir nedenidir. Parti yapılarındaki bu merkezileşme ve politikanın kitleler için çekiciliğini kaybetmesi olguları, internet üzerinden gerçekleştirilen demokratik katılım çabalarını dahi boşa çıkartmaktadır (Schweitzer, 2005: ). Önceki dönemin ücret mücadelesinde, öne çıkan sendikaların gerilemesi gibi birçok olgu da bu duruma örnektir. Tüm bu gelişmeler, ideolojik yeniden üretimi güçlendirmekte ve iktidarın toplum üzerindeki hegemonyasını sürdürmesine katkı sunmaktadır. Ekonomi politik yaklaşım açısından, hizmet ekonomisi çerçevesinde değerlendirilebilecek enformasyon sektörü, sermaye yoğun ve yüksek teknolojiyle biçimlenmiş üretim yöntemlerini barındırmakta-

20 20 ileti im : ara t rmalar dır. Armand Mattelart a (1992) göre, 1980 li yıllardan sonra, ekonominin yeniden yapılanması süreci genel ekonomik yapı içinde enformasyon sektörü nü daha özel bir konuma yükseltmiştir. Böylece, teknolojik gelişmeye koşut olarak üretimin hem örgütlenmesi hem de denetlenmesi sürekli genişleyen enformasyon sektörüne bağımlı kılınmıştır. Aynı çerçevede değerlendirilebilecek medya sektörü de, Barış Çakmur a göre (136), gerek içindeki sermayenin yapısal bileşimi gerekse emek süreçleri açısından bu yeni gelişen enformasyon sektörünün içinde ve onunla koşut bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, gazeteciliğin, toplumsal gelişime yönelik temel işlevinden uzaklaşması ekseninde geleneksel kitle iletişim araçları, büyük holdinglerin birer parçası durumuna gelmiştir. Haberciliğin, bu holdinglerin bünyesinde yer alan ve yeni medya olarak anılan internet gibi iletişim mecralarıyla buluşması (Adaklı, 2006: 34), sistem tarafından üretilen teknolojinin yine sistemin çıkarları ekseninde tutulması olarak değerlendirilebilir. Yeni muhafazakâr söylemin, aile kurumunun güçlenmesi ya da dini yönelimlerin güçlenmesi gibi noktalarda, vaatlerini gerçekleştirdiğine dair tutarlı bir veri yoktur. Yeni liberalizmin ekonomi politikaları ise, büyük ölçüde yaşama geçirilmiştir. Bu açıdan muhafazakârlığın, yeni liberal ekonomi politikaları için kitlesel rızayı üretmekte kullanılan bir araç olduğu düşünülebilir. Sermaye hareketliliğinin artması, çalışan sınıfların haklarının ve ulus devletlerin gerilemesi pahasına özel sektörün güçlenmesi, devletin piyasaları düzenlemekten vazgeçerek pazar mekanizmalarına terk etmesi gibi yaşama geçirilen siyasalar bu bağlamda ele alınabilir. Sözü edilen yeni sağ politikalar çerçevesinde, dünyada ve Türkiye de sermayedarlar için daha fazla ayrıcalık anlamına gelen deregülasyon süreci, medyanın işlevinin ve bu alandaki üretim ilişkilerinin yeniden tanımlanması ya da tekelleşme bağlamında irdelenebilir. Öte yandan, çalışan sınıfların kazanımlarını büyük ölçüde gerileten sürecin, sanayi toplumlarını bir eksende tutabilmesi; kültürel ve bilişsel yapılanmanın, bireysel/grupsal kimliklerin ya da özgürlük ve irade gibi kavramların, Immanuel Kant ın Aydınlanma felsefesi bağlamında tekrar ele alınmasını gerektirmektedir. Frankfurt Okulu, bu eksende yapılan çalışmaların temelini oluşturmaktadır.

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 5. Hafta: Kitle Örgütlenmesinin Krizi ve Endüstri Sonrası Dönüşüm UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları

İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları İktisat Tarihi (ECON 204T (IKT 125)) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisat Tarihi ECON 204T (IKT 125) Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Kisisel Bilgiler (Ad,Soyad) : H. Tülin Öngen (Hoşgör) Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1949 Mezun olduğu okullar: İzmir Kız Lisesi (İzmir, 1964-1967) W. Groves High School (Birmingham, Michigan, A.B.D.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim T.C. Galatasaray Üniversitesi 2004. Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Sanatları Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İrem Kahyaoğlu 2. Doğum Tarihi: 23/05/1986 3. Ünvanı: Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: e-posta: iremkahyaoglu@plato.edu.tr Tel: 533 669 37 95 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Merkez Bankası Bağımsızlığına Eleştirel Bir Yaklaşım A Critical Review on the Independence of Central Bank

Merkez Bankası Bağımsızlığına Eleştirel Bir Yaklaşım A Critical Review on the Independence of Central Bank Baysal, B. (2013). [Review of the book Paranın toplumsal yeniden üretimi: Merkez Bankası iletişim politikaları by G. Gökgöz]. İş Ahlakı Dergisi, 6(2), 165-170. doi: 10.12711/tjbe.2013.6.2.R003 Merkez Bankası

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

TiMNET İNTERNET MEDYA PAZARLAMA. 2005 İnternet Reklâm Geliri Raporu

TiMNET İNTERNET MEDYA PAZARLAMA. 2005 İnternet Reklâm Geliri Raporu TiMNET İNTERNET MEDYA PAZARLAMA 2005 İnternet Reklâm Geliri Raporu TiMNET İnternet Medya Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. No: 266 Kat 4 Çankaya Apt. 34363 Şişli İ/STANBUL Tel:

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi. İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Üsküdar Üniversitesi. İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL)

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MKC501 MKC503 (Zorunlu) DERS İÇERİKLERİ Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri: Kültürel

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr ANALİZ 2014/2 2013 YILI ALTIN ANALİZİ Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomistlerin çoğu zaman yanıldığı ve nedenini tahmin etmekte zorlandığı bir

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı