Sahibi Publisher. Anadolu Üniversitesi. Yay n Dan ma Kurulu Advisory Board

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sahibi Publisher. Anadolu Üniversitesi. Yay n Dan ma Kurulu Advisory Board"

Transkript

1 2008 6(2)

2 2008 6(2) Ankara Üniversitesi letişim Araşt rmalar ve Uygulama Merkezi ileti im : ara t rmalar Dergisi Center for Communication Research Ankara University communication : research Journal ileti im : ara t rmalar Ankara Üniversitesi letişim Araşt rmalar ve Uygulama Merkezi taraf ndan ç kar lan hakemli bir dergidir. Derginin amac iletişim alan n n disiplinleraras yap s içinde düşünce üreten araşt rmac lar için uluslararas bir forum oluşturmak; teorik analiz ve tart şmalar kadar ampirik araşt rmalar yay nlayarak iletişim alan nda bilgi/veri üretiminin sa lanmas na katk da bulunmak; kitap ve araşt rma raporlar ile ulusal ve uluslararas konferans ve kongrelerin de erlendirilmesini yapmakt r. Bu amaçlar gerçekleştirmek için derginin kendini konumlad s n r bilimsellik, akla uygun olmak ve eleştirelliktir. ileti im : ara t rmalar y lda iki kez, Nisan ve Kas m aylar nda yay nlan r. Dergi Türkçe, ngilizce, Almanca ve Frans zca dillerinde yaz lm ş yaz lara yer verir. Hakemli bir derginin gere i olarak gönderilen yaz lar, yazar n kimli ini bilmeyen uzman hakemler taraf ndan de erlendirmeye al n r. communication : research is a refereed academic journal published by the Center for Communication Research Ankara University. The journal seeks to establish an international forum for communication researchers within the interdisciplinary field of communication studies; to contribute to the production of knowledge and data by publishing theoretical analyses as well as empirical research; and to assess national and international meetings in addition to publishing book and research report reviews. In order to attain these goals, the journal identifies its extent as the limits marked by scientificity, accountability, and critical thinking. communication : research is published twice a year in April and October. Journal s languages of publication are Turkish, English, French and German. Submissions are sent out to anonymous referees for blind review. Sahibi Publisher Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ad na Doç. Dr. Nuran Yıldız, Müdür Yay n Dan ma Kurulu Advisory Board Nilgün Abisel Yakın Do u Üniversitesi Korkmaz Alemdar Gazi Üniversitesi Aysel Aziz Arel Üniversitesi Seçil Büker Gazi Üniversitesi Stuart Ewen The City University of New York (Hunter Collage) Raşit Kaya Orta Do u Teknik Üniversitesi Metin Kazanc Ankara Üniversitesi Levent K l ç Anadolu Üniversitesi Mehmet Küçükkurt Gazi Üniversitesi Alois Moosmüller Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi (Almanya) Vincent Mosco Queen s University (Ottawa, Kanada) Filiz B. Pelteko lu Marmara Üniversitesi Dan Schiller Illinois Universitesi, ABD Oya Tokgöz Ankara Üniversitesi Ahmet Tolungüç Başkent Üniversitesi Nuri Tortop Başkent Üniversitesi Ayd n U ur Bilgi Üniversitesi Dilruba Çatalbaş Ürper Galatasaray Üniversitesi Konca Yumlu Ege Üniversitesi Editörler Kurulu Editorial Board Konuk Editör Guest Editor Editör Yard mc sı Assistant Editor Tasar m Design Mine Gencel Bek Beris Artan Mehmet Sobac leti im Adresi Contact Address Ankara Üniversitesi letişim Araşt rmalar ve Uygulama Merkezi Center for Communication Research Ankara University Cebeci, 06590, Ankara Turkey Tel Phone ( ) Faks Fax ( ) ilefdergi.ilef.net ISSN ileti im : ara t rmalar dergisi Ankara Üniversitesi letişim Araşt rmalar ve Uygulama Merkezi taraf ndan yay nlanmaktad r ileti im : ara t rmalar. Tüm haklar sakl d r. communication : research journal is published by Center for Communication Research Ankara University communication : research. All rights reserved. Baskı: Ankara Üniversitesi Basımevi İncitaşı Sokak No: 10 Beşevler Ankara Tel: (0.312) Basım tarihi: 15 Temmuz 2012

3 İçindekiler Mine Gencel Bek 5 Konuk Edi tör den Erdal Dağtaş Makaleler 9 Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir M. Selahattin Okuroğlu Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri Esin Aygün 49 Yazılı Basın Haber Söylemlerinde Cumhuriyet Mitingleri Ahmet Taylan Deniz Sezgin 107 Ana Akıma Tabandan Bir Yanıt: Alternatif Gazetecilik 145 Haber Medyasında Savunuculuk: Planlama ve Stratejiler Kitap Eleştirisi 165 A. Sarp Yılmaz Blogdan Al Haberi 169 Bu Sayıdaki Yazarlar ileti im : ara t rmalar (2)

4 4 iletişim : araşt rmalar

5 5 Konuk Editörden Mine Gencel Bek Daha önce editör yardımcısı olarak bir süre katkıda bulunmuş olduğum dergiye Gazetecilik özel sayısıyla konuk editörlük yapmaktan onur duyar, yazar ve hakem olarak dört yazı ve bir kitap eleştirisinden oluşan bu sayının ortaya çıkmasını sağlayan tüm araştırmacılara teşekkürü bir borç bilirim. Bu sayıda ilk iki yazı, ana akım medyanın eleştirisine odaklanırken, son iki yazının medyanın alternatif oluşturma ve olumlu potansiyeli üzerinde durduğu söylenebilir. Anadolu Üniversitesi nden Erdal Dağtaş ve M. Selahattin Okuroğlu'nun yazısının sonunda gelecekteki araştırmalar için kullanım ve alımlama boyutunu öngörmesi, çoğunlukla metin analizi ve az da olsa üretim sürecini konu alan gazetecilik çalışmaları için ufuk açıcı bir öneridir. Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri başlığını taşıyan ilk yazıda Dağtaş ve Okuroğlu, tarihsel ve kuramsal temellerine dair bir çerçeve sunduktan sonra Türkiye de reklam haberleri Akşam ve Hürriyet gazetelerinin hafta sonlarında yayımladıkları magazin eklerine dönük bir metin analiziyle sorgulayarak analiz ediyor. Bu çalışmanın, bir ay boyunca toplamda 156 adet reklam haberin yayınlanmış olduğu şeklindeki bulgusu bile kendi başına, yazarların da vurguladığı gazetecilik etiği ve ilkeleri, medyanın toplumsal sorumluluk anlayışı ve kamusal yarar açısından düşündürücüdür. ileti im : ara tırmaları (2): 5-7

6 6 ileti im : ara tırmaları Yazılı Basın Haberleri Söylemlerinde Cumhuriyet Mitingleri başlıklı ikinci yazıda da Esin Aygün, Dağtaş ve Okuroğlu gibi tarihsel siyasal bağlama dair analizle yazısına başlıyor. Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Zaman, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde, 2007 yılı içerisinde düzenlenen Cumhuriyet mitinglerinin nasıl haberleştirildiğini ve söz konusu haberlerdeki söylemsel stratejileri araştırmayı amaçlayan yazıda konunun olumlama/olumsuzlama, mitingleri meşrulaştırma/marjinalleştirme çabası, ikili karşıtlıklar kurma/ötekileştirme, laiklik ve demokrasi kavramlarını mücadele pratiklerine eklemleme olarak yer alışı sorunsallaştırılıyor. İncelenen haberlerden örneklerin de sunulduğu yazı, medyada siyasetin nasıl da Kemalizm ve İslamcılık şeklinde iki kutba hapsedildiğini göstermesi ve bunu sorunsallaştırması açısından büyük bir açılıma sahiptir. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu ise mitinglere katılan yurttaşların görüşlerinin pankart ve sloganlar dışında hiçbir gazetede yer almamış olmasıdır. Dolayısıyla birbirinden farklı gazeteleri ortaklayan nokta, yurttaşların seslerine yer vermemeleridir. Aygün ün açılım, farklılık ve alternatif olana çağrısına cevap, sonraki yazıda Mersin Üniversitesi nden Ahmet Taylan ın çalışmasıyla geliyor. Genel olarak gazetecilik üzerine çalışmaların metin analizini tercih ettiği görülse de, Taylan'ın çalışması üretim sürecini de dikkate alıyor. Ana Akıma Tabandan Bir Yanıt: Alternatif Gazetecilik başlıklı yazıda Taylan, Bianet in özgün yapı ve işleyişine dair bir inceleme yaparak nasıl bir alternatif gazetecilik pratiği oluşturulabilir? sorusuna cevap arıyor. BİA, Taylan tarafından toplumsal muhalefetin çok yönlü haber kaynaklarına duyduğu ihtiyacın oldukça arttığı 1990 larda endüstriyel yapıya geçiş aşamasındaki Türkiye ana akım medyasının içine düştüğü profesyonel çöküntüye bir yanıt arayışının ürünü olarak görülüyor. Yazar, konuyla ilgili kuramsal tartışmaları tanıtarak değerlendiriyor ve çalışmasını diğerlerinden daha kapsayıcı olduğunu düşündüğü köksap (rizom) yaklaşımı üzerinde temellendirerek okuyucu ve üreticiyi bütünleştiren katılımcı üretim süreçlerine odaklanan öznel yaklaşım dan yararlanıyor.

7 Gencel Bek Konuk Editör den 7 Medyanın toplumsal dönüşümde olumlu potansiyeli ve etkisi konusundaki bir diğer çalışma ise Deniz Sezgin in Haber Medyasında Savunuculuk: Planlama ve Stratejiler başlıklı yazısıdır. Yazıda haber medyasının gündem belirleme, tartışmayı şekillendirme ve politikayı ilerletmek şeklindeki boyutlarının altı çiziliyor. Özellikle ilk iki boyutta, konuyu haber haline getirerek kamunun dikkatine çekmede ve çerçevelemede gazeteciliğin önemi çok büyüktür. Sezgin in yazısı, çeşitli yurttaş hakları için mücadele eden sivil toplum örgütlenmelerinin de yararlanabileceği, haber medyasında savunuculukta başarıya ulaşmak için pek çok öneriyi de içeriyor. Yazıda da belirtildiği gibi, medya savunucularının, neyin haber olduğunu, medya ilgisini ve toplum desteğini kazanmak için konunun nasıl çerçevelendirilebileceğini ve bunun yanı sıra medya kültürünü anlaması gereklidir. Umarız, hem ana akım habercilik anlayışının eleştirisine ve hem de alternatif olana ve olumlu potansiyellere yer verdiğimiz bu gazetecilik özel sayısından dersler ve araştırmalarda önemli bir kaynak olarak yararlanılır.

8 8 ileti im : ara tırmaları

9 9 Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri Erdal Dağtaş M. Selahattin Okuroğlu Özet Günümüzde, dünya medyasında olduğu gibi Türkiye medyasında da, magazin basınının tiraj ve reytinglerle birlikte en önemli gelir kaynağını reklamlar ve reklam haberler oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışmada, magazin eklerinde yer alan reklam haberlerin, bunların hem üreticisi hem de tüketicisi olan kültürel aracılarla bağlantılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Türkiye de 2009 yılının Haziran ayında günlük olarak yayımlanan farklı iki tekel grubuna ait popüler gazetelerden ikisi, çalışmanın analiz birimi olarak seçilmiştir. Belirlenen bir aylık zaman diliminde Akşam ve Hürriyet gazetelerinin hafta sonlarında yayımlanan magazin eklerinde yer verilen reklam haberler içerik çözümlemesi yöntemi aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, post-fordizmin getirdiği gelişmelere eklemlenen Türkiye de kültürel üretimin, tekelci yapıların ekonomik çıkarlarına göre şekillendiği varsayımını desteklemektedir. Anahtar kelimeler: Eleştirel yaklaşım, yeni orta sınıf, kültürel aracılar, reklam haber, magazin ekleri. An Evaluation On The Advertorial News: Sampling from the Magazine Supplements of Akşam and Hürriyet Newspapers Abstract Today, like as in the rest of the world, advertisements and advertorial news, along with the sales revenues from circulation, compose the primary sources of income for the magazine press in Turkish media. As the purpose of this study, the contents disseminated through the magazine supplements of Turkish newspapers have been examined, in the context of the texts published in media and the position of cultural mediators, which are the producers and the consumers of the contents. Two popular newspapers of different Turkish media conglomerates have been chosen and sampled as the units of analysis, for the determined period of June Considerably, within the period of one month, the advertorial news texts in the weekend magazine supplements of the newspapers Akşam and Hürriyet have been analyzed with the method of content analysis. The findings support the assumption that the cultural production is shaped in accordance with the economic interests of the monopolistic structures in Turkey, which has been articulated to the processes developing within post-fordism. Keywords: Critical approach, new middle class, cultural mediators, advertorial news, magazine supplements. ileti im : ara t rmalar (2): 9-48

10 10 ileti im : ara t rmalar Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Akşam ve Hürriyet Gazetelerinin Magazin Ekleri Örnekleri Reklam haber, genel anlamıyla, reklamın haber formunda, eşdeyişle, habermiş gibi verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ne var ki, bu tür içeriğin ayırt edilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Günümüzde reklam haber, sadece reklamverenlerin ve reklamcıların değil; beraberinde, halkla ilişkiler sektörünün de kullandığı bir strateji haline gelmiştir. Bu stratejinin arkaplanında yatan en önemli unsur ise, reklam ile haberin kolaylıkla ayırt edilememesidir. Bu da, medya sektörü tarafından zaten amaçlanan bir durumdur. Reklam haber, toplumdaki güç ilişkileri bağlamında, çıkar (ekonomik olarak kâr ve politik olarak iktidar paylaşımı) amaçlayan kurum ve kişilerin ya da bunların ürün ve hizmetlerinin haber formu içerisinde yanlı olarak olumlanması ya da doğrudan reklamının yapılmasıdır. Liberal piyasa düzeni içerisinde yapılan kâr amaçlı ticari gazetecilik etkinliği bağlamında, gazeteciye ya da medya örgütünün sahibine sağlanan çıkar, bu tür içeriğin ücreti olarak kabul edilebilir. Bazen de sunulan bir ürün ya da hizmet, doğrudan sahiplik yapısı içerisinde, medya kurumunun bağlı bulunduğu holdinge ait olabilir. Tekelleşen ve her alanda etkinlik gösteren holdinglerin sahipliğinde olan medya kurumları, çok geniş ve karmaşık çıkar ilişkileri içerisinde yer almaktadır. On dokuzuncu yüzyılla birlikte, reklamcıların, gazetelerin içeriğini etkilemesinin yanı sıra; yeni şöhretlerin imalatı, ortaklığı bulunan bir grubun ürün ve hizmetlerinin eleştirel içerikten korunması gibi birçok etken haberin içeriğine reklam ın sızmasına neden olmuştur. Ayrıca, medya kurumunun dolaylı olarak da olsa, çıkarlarını ya da

11 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: konumunu korumak amacıyla reklamverenlerle ilişkilerini iyi tutmak istemesi, içeriğin bu ilişkiler bağlamında seçilmesine neden olmaktadır. Bu açıdan konunun, yapısal ve etik bir sorun olarak oldukça geniş boyutlara sahip olduğundan söz edebiliriz. Reklam haber yoluyla yüzeye çıkan etik ve yapısal sorunun ciddiyeti karşısında, liberal ticari haberciliğin ve bunun dayandığı ilkelerin (haberde nesnellik, bağımsız medya, toplumsal sorumluluk, kamusal yarar ve basının demokratik işlevleri) tümüyle gözden geçirilmesi gerekebilir. Medyanın yaşadığı bu sorun, genel olarak medya örgütlerinin ve gazetecilik mesleğinin toplumsal konumunun ekonomi politik ilişkiler bağlamında incelenmesini de gerektirmektedir. Böylesi bir yapı içerisinde, kimi gazeteciler, toplumsal güç ilişkileri içerisinde kendisini gizleyen ideolojik işleyişin kültürel aracısı ve rızanın üreticisi haline gelebilirler. Bu anlamda, Türk basınında da yeni kültürel aracı 1 tanımına uyan medya çalışanları bulunmakta ve bu sembolik seçkinler, içeriği yönlendiren genel ekonomik yapının bir parçası olarak değerlendirilmektedir (Dağtaş ve Yıldızgörür, 2008: ). 1 Tüketim aracılığıyla toplumda yeniliklerin yayılması, yeni kültür aracıları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeni kültür aracıları, simgesel mal ve hizmetlerin sağlanmasıyla uğraşmaktadır. Piere Bourdieu ya göre, pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, radyo ve televizyonlardaki program yapımcıları, sunucuları, magazin muhabirleri, moda yazarları yaşam karşısında bilgilendirmeye yönelik tutum gösteren yeni entelektüeller olup, kültür aracılarını oluşturmaktadır (1987: 370). Türkiye deki yeni kültürel aracılara ilişkin bir örnek oluşturan Ertuğrul Özkök e ilişkin gerçekleştirilen ayrıntılı bir araştırma için bkz. (Dağtaş ve Yıldızgörür, 2008: ).

12 12 ileti im : ara t rmalar Dünyada olduğu gibi günümüz Türkiye basınında da, kültürel aracı tanımına uyan medya çalışanlarının bulunduğu ve içeriği yönlendiren genel ticari yapının bir parçası olarak çalıştıkları varsayılmıştır. Türkiye medyasındaki yeni kültürel aracılar tarafından üretilen reklam haberler incelenirken; medya ve gazetecilerin konumu, Türkiye nin 1980 sonrası ekonomi politik yapısı göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Ticari kazanç için üretilmiş mal ve hizmetlerin tanıtımını haber formatında sunan metinler, bu çalışmanın merkezi temasını oluşturmuştur. Bu çalışma kapsamında, medyadaki reklam içeriği üzerine gerçekleştirilmiş önceki çalışmalardan yola çıkılarak, egemen kültürel üretimin bir parçası olan reklam haberler, bunları ortaya çıkaran toplumsal yapı ve ilişkiler bağlamında çözümlenmiştir. Çalışmanın örneklemi ise, yaygın ve tekelleşmiş basının hafta sonlarında yayımlanan magazin eklerinden seçilmiştir. Türkiye de magazin medyasının tiraj ve reytinglerle birlikte, en önemli gelir kaynağını reklamlar ve reklam haberler oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tekelleşmiş basının magazin eklerinde yer alan reklam haberlerin eleştirel kuram açısından değerlendirilmesi çalışmanın yaklaşımını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye de 2009 yılının Haziran ayında günlük olarak yayımlanan yüksek tirajlı popüler gazetelerden ikisi çalışmanın çözümleme birimi olarak belirlenmiştir. Sözü edilen zaman aralığının amaçlı olarak seçilme nedeni ise şudur: Haziran ayında lise ve üniversite gençlerine yönelik mezuniyet törenlerinin gerçekleşmesi, tatil planlarının yapılması ve özel bir gün olarak Babalar Günü nün kutlanması. Böylece, bir aylık zaman diliminde Hürriyet (Doğan Grubu) ve Akşam (Çukurova Grubu) gazetelerinin hafta sonlarında yayımlanan magazin eklerinde yer alan reklam haberler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen nicel bulgular ise, eleştirel yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmiştir. Jürgen Habermas a (1989, c. 2) göre, sistem stratejilerindeki dönemsel kaymalar, kültürel tüketim biçimlerindeki değişim ve ekonomik krizler üzerinden gözlenebilir. Mikro çerçevede ise, reklam haber olgusu tanımlandıktan sonra, söz konusu içeriklerdeki eşzamanlı nicel değişimin gösterilmesi, med-

13 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: yadaki nitel değişimi açıklamak için anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla, üretim ilişkilerini temel alan kuramsal çerçevede haber olgusunun sözü edilen gazetelerin magazin eklerinin içerikleri üzerinden incelenmesi, bu çalışmanın sınırlılığını oluşturmuştur. Çalışmanın bir diğer sınırlılığını ise, belirlenen zaman aralığı oluşturmuştur. Çözümleme bölümüne geçmeden önce, çalışmanın kuramsal yaklaşımı kapsamında, fordist ve post-fordist üretim evrelerinde yaşanan ekonomik, siyasal ve kültürel ardalana yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, post-fordist evrede, karşımıza çıkan yeni orta sınıf, yeni kültürel yapı ve toplumsal rızanın üretiminde önemli bir işlevi yerine getiren kültürel aracılara vurgu yapılmıştır. Ayrıca, oluşan yeni söylem ve ideoloji çerçevesinde, dünyadan ve Türkiye den verilen örneklerle medya-reklam ilişkisi ele alınmıştır. Post-Fordist Üretim, Yeni Orta Sınıf ve Toplumsallaşma Sürecinde Aracılar Anaakım medya çalışmaları kapsamında, medyanın yurttaşları bilgilendirme işlevi vurgulanmaktadır. Buna karşın, liberal habercilik ve etik ilkeler hiçe sayılarak; medyanın, haber görüntüsü verilmiş reklamları izleyiciye sunması ya da haberin çerçevesi ile haberle ilişkili ürünlere yönelik reklamları birbirine kaynaştırarak vermesine sıklıkla rastlanılmaktadır (Baker, 1992). Bu bağlamda, medyanın, piyasalara dayalı güç ilişkilerini egemen sınıfların çıkarları yönünde tekrar ürettiği kabul edilebilir. Medya örgütlerinin sahiplik ve örgüt yapılarındaki değişim, son dönemde yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte, geniş çaplı bir değişimi gündeme getirmiştir. Nicel anlamda, yayın formatlarının çeşitliliği artmasına karşın, değişim günü birlik olmayıp; tarihi gelişmelerden kaynaklanan yapısal sorunlar, önceki dönemlerden başlayan gelişmelerin devamı olarak düşünülebilir. Kaldı ki, medya formatlarındaki nicel çeşitliliğin aksine; nitel anlamda benzeşik ve tektipleşmiş içerikler başat hale gelmiştir. Bu noktada, günümüz toplumlarını önceki

14 14 ileti im : ara t rmalar dönemlere göre farklılaştıran ekonomi politik süreçlerin irdelenmesi, toplumsal ve kültürel alanda etkili olan yapıların anlaşılması için yararlı olacaktır. Liberal ekonomik düzene sahip sanayi toplumları ve bunların periferisinde yer alan Türkiye gibi ülkelerin iktisadi yapıları, yirminci yüzyılın son çeyreğinde yeni bir evreye girmiş ve yeni ekonomik dinamikler tarafından belirlenmiştir. Sosyalist-devletçi ekonomi modelini uygulayan büyük aktörlerin de, kapitalizme uyum sağlamaya çalışan geçiş ekonomilerine katılması, sürecin küresel nitelik almasında belirleyici olmuştur. Bu bağlamda, liberal ekonomiye ve temsili demokrasiye dayalı yapının alternatifsiz gösterilmesi, tüm sanayi toplumlarının başından beri, benzer bir mantık içerisinde örgütlendiği düşüncesini desteklemektedir. Bu çerçevede, toplumsal eşitsizliği üreten ya da insan bilincini baskılayan temel etken, toplumsal güç kavramı ve bunun üretim ilişkileri üzerindeki yansımasıdır. Eleştirel kuram bu çalışmada, Theodor Adorno nun (2006), sanayi toplumu modernleşmesini ve bunun Kantçı Aydınlanma ideallerinden uzaklaşmasını çözümlemek için irdelediği negatif diyalektik kavramı temelinde benimsenmiştir. Frankfurt Okulu nun kültüre ve modern toplum örgütlenmesine yönelik çözümlemeleri; Antonio Gramsci nin olgunlaştırdığı hegemonya ve tarihsel blok kavramlarıyla birlikte düşünüldüğünde (Gramsci, 2001), kültürel üretimin ekonomi politiğini açıklayan bir çerçeve ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, eleştirel yaklaşım, toplumsal güç kavramının yeniden üretimini; toplumun verili duruma rıza göstermesiyle açıklamaktadır. Mülkiyet ve üretim ilişkileriyle bağlantılı; ancak, kendi dinamiklerinin görece bağımsızlığı içerisinde işleyen üstyapı kurumları, bireylerin bilişsel gelişimini ve günlük eylemlerini yönlendirebilir. Dolayısıyla, iletişim medyasının da aralarında yer aldığı üstyapılar, modern sistemin örgütlenme mantığını, bireysel algılardan oluşan topluma kabul ettiren aracılardır (Habermas, 1989, c. 2). Bu bağlamda aile, dayanışma grupları, eğitim alt-sistemi, hukuk sistemi ya da sivil toplum, sisteme yönelik rızayı üretmenin yanı sıra; taşıdıkları antro-

15 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: polojik ve iletişimsel karakterlere bağlı olarak modern toplumla bütünleşme olanağı da sağlarlar (Habermas, 1989, c. 2). Tümüyle modern çağa ait olduğu halde basın ve yayıncılık sektörü de, sistem eylemlerinin meşruluk arayışı için müzakere kanallarını açık tutmak zorundadır. Böylece, kitle iletişimi aygıtları, modern toplumun bütünleştirici yapıları çerçevesinde ele alınabilir (Habermas, 1989, c. 2: 384). Çalışmanın sorunsalı çerçevesinde, haber yayıncılığının iş disiplinleri içerisinde yayımlanan günlük gazetelerde yer alan reklam haberler de, temelde sistemin yeniden üretimine hizmet eder. Reklam haberler çerçevesinde, sistemin kendi sınırlarını zorlaması ise, toplumun sorgulama gereksinimini besleme ve müzakere süreçlerini başlatma potansiyelini taşıyabilir. Dolayısıyla, bu çalışma ekseninde içerik çözümlemesinden elde edilen bulguların yorumlanması, bunları üreten meslek profesyonellerinin toplumun birer parçası olduğu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Reklam haber içerikleri, temel mesleki kodların ve habercilik etiği sınırlarının oldukça zorlandığı metinlerdir. Dolayısıyla, reklam haberler, gazeteciliğin; günümüzde artan oranda saygınlık ve güvenirlik sorunuyla yüzleşmesine neden olmaktadır. Modern sistemin, temelde üretim ilişkilerini yapılandırmak üzere kurulması gerektiği düşüncesinin (Weber, 1978); yirminci yüzyıl boyunca, farklı mülkiyet rejimleri ve söylemler bağlamında siyasal pratikleri etkilediği söylenebilir. Öte yandan, eşzamanlı ideolojiler ya da söylemler üzerinden yürüyen işleyiş, kendi içerisindeki mücadeleyi fordist üretim biçimine karşı post-fordist üretim biçiminin ve farklı mülkiyet rejimlerine karşı kapitalizmin egemenliğiyle şu an için sonlandırmış gözükmektedir. Bu bağlamda, küreselleşen sermaye, üretim ilişkilerini yapılandırırken; bunun diğer ayağı olan tüketimin yapılandırılmasına önceki dönemlere oranla daha fazla önem vermiştir. Dolayısıyla, yeni küresel tüketicilerin benzer yaşam biçimleri içerisinde tutulması ve benzer tüketimleri gerçekleştirmesi yeni dönemde sistem stratejileri açısından önemli hale gelmiştir (Bourdieu ve Wacquant, 1999: 51). Öte yandan, Türkiye gibi periferide kalan ülkelerde, Batı lı anlamda, küresel tüketim standartlarına ulaşabilen tüketici sayısı azdır. Aynı eksende, sistemin dilsel süreçlerini yönlendiren iletişim medyasının, Batı lı ülkelerdekine benzeyen çalışma biçimine ve

16 16 ileti im : ara t rmalar dünya görüşüne sahip meslek profesyonelleri tarafından yönetilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, Türkiye de, küresel çalışma koşullarının etkilerini olumlu olarak deneyimleyen az sayıda kültürel aracı, bu süreci yönlendirmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde başlayıp halen sürmekte olan kapitalizmin geç aşamasında, toplumsal çoğunluk önceki dönemde elde edilen ekonomik ve politik kazanımları yitirirken; kitlelerin sisteme rıza göstermeye devam etmesi çözümlenmesi gereken bir sorunsal yaratmaktadır. Yapılan bu çalışma bağlamında, gazetelerin magazin eklerinde yer alan reklam haberler geniş toplumsal kesimlerin rızasını üreten kültürel ve bilişsel süreçlerin bir parçası olarak konumlandırılmıştır. Bu sorunsaldan hareketle, medyada yer alan iletilerin ve bunların hem üreticisi hem de tüketicisi olan yeni orta sınıf kavramının önemi ortaya çıkmaktadır. Fordist Süreç ve Kültürel Üretimde Çalışan Sınıflar Kapitalizmin en büyük krizi olarak kabul edebileceğimiz 1929 bunalımı, John Maynard Keynes in para piyasaları ve istihdam ilişkilerini irdeleyen kuramına dayalı düzenlemeler yoluyla Batı lı toplumu ve kültürünü yeni baştan yaratmıştır. Keynes in karmaşık ve matematiksel kuramına dayalı politikalar basitçe, çalışanların daha yüksek ücretlere kavuşturulması ve kamu eliyle istihdam yaratılması gibi araçlarla tüketimin arttırılmasını içermektedir (Mishkin, 1998: ). Yeni ekonomi politikaları, 1920 li yıllarda sanayici Henry Ford tarafından uygulanmaya çalışılan bilimsel fabrika yönetimi ilkelerinin yaygınlık kazanmasına paralel gelişmiştir de Gramsci, yeni imalat tekniğini, uzun vadede kârın düşmesi kuralına karşı, kapitalizmin toplumu yeniden şekillendirmesi olarak çözümlemişti (280). Ford fabrikalarından başlayarak yaygınlaşan yeni üretim tarzı, döneme fordist denilmesinin nedenidir. Tek bir üretim bandı üzerinde, tüm işin aynı organizasyon yoluyla gerçekleştirilmesine dayalı olan sistem, işçi verimliliğini büyük ölçüde arttırmakta ve emek maliyetle-

17 Dağtaş ve Okuroğlu Reklam Haberler Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: rini iki türlü azaltmaktadır: Her işçi belli bir kısımda çalışır ve otomasyon için aynı, basitleştirilmiş işi tekrarlar. Böylece, vasıflı işgücüne duyulan gereksinim azalır. Otomasyon sayesinde, bant üzerinde en yüksek verime ulaşılır ve bu da işçi sayısından tasarruf sağlar. Başlangıçta, çalışanların aleyhine görülen bu yeni uygulama, büyük buhran sonucu temellerinden sarsılan Batı lı toplumlar için çok farklı sonuçlar doğurmuştur. Krizin ardındaki önemli nedenlerden biri, tüketimin yetersizliği olarak gösterilmiştir (Heffernan, 2000: 3). Devlet eliyle istihdam artışı teşvik edilmiş ve ücret mücadelesinin yolu açılarak, kitlelerin harcayacak gelire kavuşması sağlanmıştır. Louis Althusser, Lenin ve Felsefe (2004) adlı eserinde, krize dek görülemeyen bu basit gerçeğin, Karl Marx tarafından çok önceden irdelendiğini açıklamaktadır. Marx a göre, klasik ekonomi politikçiler, emeğin yeniden üretimi konusunda büyük bir mantık hatası yaparak, emeğin maliyetini yanlış tanımlamıştır. Bu bağlamda, hesaplanmış olan, vasıfsız emeğin maliyetidir. Emeğin vasıf kazanması için gereken aile kurma, eğitim ve kültürel gereksinimler gibi birçok farklı dinamik dikkate alınmamış ve sadece ölmeden yaşamda kalma maliyeti, emek için yeterli sayılmıştır (Althusser ve Balibar, 2009). Bu durum, 1929 da çöken önceki yapının, eşdeyişle, sanayi toplumunun birinci aşamasının zayıf yönüydü. Süreç boyunca ABD nin ulaştığı milli gelir ve genel üretim artışları patlama düzeyindedir: 1950 de reel fiyatlarla 208 milyar dolar olan gayri safi milli hasıla, 1970 de trilyona yükselmiştir. Post-modern koşulun tarihsel kökenini irdeleyen David Harvey in verdiği oranlara göre, fordist süreç boyunca işçi verimliliğindeki yıllık artış önceki dönemlerin iki katından fazladır. Reel rakamlarla haftalık ücret, 1950 de 200 dolardan; 1970 de 350 dolara ulaşmıştır. Genel kârlılık artışı, savaş sonrası dönem boyunca % 5 in altına inmemiş ve reel büyüme rakamı ortalama % 6 civarında seyretmiştir. ABD nin yıllık ihracat artışı ise ortalama % 9 dur (Harvey, 2000: 133). Keynesyen ücret yaklaşımı, sendikal örgütlenme ve savaş sonrası işçi sınıfının kazandığı haklarla bir araya geldiğinde, çalışanların refah seviyesi büyük oranda yükselmiştir. Bu noktada dikkat çekici olan, daha sonraki

18 18 ileti im : ara t rmalar dönemin karmaşık sınıfsal özellikler gösteren toplumsal yapılarının ve medya alanında inceleyeceğimiz kültürel aracıların da bu dönemde dünyaya gelen kuşaktan çıkmasıdır. Kaldı ki, Pierre Bourdieu, bunların çoğunu, işçi sınıfı kökenli ailelerden gelen ve yoksulluk korkusu çeken kentliler olarak konumlandırır (Bourdieu,1987). Dönem boyunca yaşanan nüfus artışına, Amerikalı araştırmacılar, baby boom adını vermekte ve büyük bir önem atfetmektedir (Heffernan, 2000: 85) arasında sınıf içi evliliklerle nüfusu hızla çoğalan Batılı işçi sınıfı, eğitim seviyesini de yükseltmiş ve kriz(ler)in başlamasından önceki yıllarda, kültürel alanda ağırlık sahibi olabilmiştir. Böylece, 1970 lerdeki krizlerden önce yaşanan refah devleti süreci, fordist üretim tarzı ile birlikte düşünüldüğünde; çalışan sınıfın görece üstünlüğünün yaşandığı bir dönem olarak nitelendirilmektedir (Heffernan, 2000: 87). Kapitalizmin İkinci Krizi: Post-Fordist Süreç, Yeni Kültürel Yapı ve Toplumsal Rızanın Üretimi ABD nin Fransa dan devraldığı Hindi-Çin bölgesindeki savaşta ciddi yenilgilere uğradığı 1969 yılı, aynı zamanda fordist kapitalizmin büyüme sürecinin son yılı olarak kabul edilebilir arasında ABD de, işsizlik oranı hızla artmış, ücretler düşerken büyüme de durma noktasına gelmiştir (Heffernan, 2000: 27-28). İşsizliğe karşı, ABD nin izlediği enflasyonist politika, İkinci Dünya Savaşı sonrasının uluslararası rezerv parası olan doların değerinin yüksek tutulması ile birlikte uygulanınca; uluslararası sabit kurlara dayalı Bretton-Woods dış ticaret rejimi çökmüştür. ABD, bunun üzerine Keynesyen politikaları terk ederek; devletin reel sektöre ve kamusal hizmetlere verdiği destekleri kademeli olarak çekmiştir. Monetarist politikalara geçilen bu süreçte (Mishkin, 1998: 412), bankalara ve para piyasalarına bağlı olarak yaşanan hizmet sektöründeki büyüme, sonraki dönemin kültürel aracılarının; dolayısıyla, yeni gazeteci ve reklamcı tipinin şekillenmesini de sağlamıştır.

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB) Mart 2011 EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Zübeyde Kılıç

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA

FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA İş ve Hayat Finansallaşan Türkiye EkonomisindeTüketim ve Borçlanma FİNANSALLAŞAN TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TÜKETİM VE BORÇLANMA Arş. Gör. Banu KARAKAŞ Gazi Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Detaylı

An Alternative Status in Media: AHALI and Counter Public Sphere. Medyada Alternatif Bir Hal: AHALİ ve Karşıt Kamusallık

An Alternative Status in Media: AHALI and Counter Public Sphere. Medyada Alternatif Bir Hal: AHALİ ve Karşıt Kamusallık Kurgu Online International Journal of Communication Studies, vol.1, October 2009 An Alternative Status in Media: AHALI and Counter Public Sphere Abstract Çağdaş Ceyhan Commercialization of media context

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar *

Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar * Esnek Kapitalizm ve Altın Yakalı Çalışanlar * Flexible Capitalism and Gold Collar Workers Yusuf Yüksel** Özet: Son 30-40 yılda yeni ekonomide meydana gelen dönüşümler arasında üretimdeki değişimlere paralel

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-02 KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM Levent DOYURAN 1 ÖZET Batı kaynaklı postmodernizm terimi, kitle iletişim araçlarını, enformasyon teknolojilerini elinde bulunduran

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

28 Şubat Haberciliği

28 Şubat Haberciliği Devrim İnce 28 Şubat Haberciliği: Bir Meşruiyet Restorasyonu > 57 28 Şubat Haberciliği Bir Meşruiyet Restorasyonu Devrim İnce Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2014 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında

Detaylı

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237- Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Güz 2011, Sayı : 33 Autumn 2011, Number: 33 İletişim 2003/18 BOŞ SAYFA II G. Ü. İ. F. Adına Sahibi Rıza AYHAN Sorumlu

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 İkisi de çaresiz... TÜRK BASININDA DIŞ HABERCİLİK MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Birleşik Metal-İş BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cd. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373

Detaylı