TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde, satın alma fonksyonu şletmenn kaltes, vermllğ ve devamlılığı çn önemldr. Tedarkçlern belrlenmesnde şletmelere özgü farklı satın alma krterler vardır. Tedarkçlern seçmne karar verlmes sürecnde sezgsel ve analtk yöntemler kullanablr. Bu çalışmada tedarkç seçmnde analtk hyerarş proses ve hedef programlama yöntemler brlkte kullanılmıştır. Br otel şletmesnn tedarkçlern seçm sürecn konu alan bu çalışmanın lk aşamasında, analtk hyerarş proses kullanılmış, fyat, ürün kaltes, teslmat performansı, güvenlrlk, ödeme kolaylığı, referans gb krterlere göre altı tedarkçnn öncelk değerler bulunmuştur. Alternatflern analtk hyerarş proses le elde edlen öncelkler, önerlen hedef programlama modelne kısıt olarak dahl edlmştr. Ayrıca karar vercnn özel kısıtları da önerlen modele eklenmştr. Modeln optmum sonucunda, şletmenn hang tedarkçlerden ne mktarda ürün temn edeceğ bulunmuştur. Anahtar Kelmeler: Analtk Hyerarş Proses, Hedef Programlama, Tedarkç Seçm, Otel İşletmeler, Doğrusal Programlama. JEL Sınıflandırması: C61, C02, M110 COMBINATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND GOAL PROGRAMMING METHODS IN SUPPLIER SELECTION: AN APPLICATION IN THE HOSPITALITY MANAGEMENT ABSTRACT Purchasng functon n hosptalty busness s mportant n order to qualty, effcency and sustanablty of these busness. There are dfferent purchasng crteras unque to busness for the determnaton of supplers. In the choce of suppler determnaton process, analtcal and ntutve methods can be used. In ths study analytc herarchy process and goal programmng (HP) methods combned. Frst step of ths study analytc herarchy process s utlsed and for the dfferent crteras such as prce, qualty of the products, delvery performence, trustblty, easy payment, references. It s determned the prorty values for sx dfferent supplers. Determned prortes are used as a * Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, ** Süleyman Demrel Ünverstes, Isparta MYO, Turzm ve Otel İşletmeclğ Bölümü, 182

2 constrant for the analytc herarchy process model. In ddton decder s specal constrants are added to the model optmum stage of the model, t s reached that what amount of product from whch supplers could be purchased. Keywords: Analytc Herarchy Process, Goal Programmng, Suppler Selecton, Hosptalty Busnesses, Lnear Programmng. JEL Classfcaton: C61, C02, M GİRİŞ Turzm sektörü hızla gelşmeye ve değşmeye devam etmektedr yılında 39 mlyon turst sayısına ve 32 mlyar dolarlık gelre ulaşılan ülkemzde bu gelşm her yıl bell oranda artmaya devam etmektedr. Bu olumlu gelşmelern görüldüğü turzm sektörü oldukça genş br faalyet alanına sahptr. Faalyet alanının öneml br parçasını oluşturan otel şletmeler, turstk çekclkler oluşturan şletmeler grubu çersnde yer alır (Kozak vd., 2011: 50). Otel şletmeler, nsanların değşk nedenlerle yer değştrmes sonucu konaklama, yeme çme ve buna bağlı htyaçlarını karşılamak çn mal ve hzmet üreten şletmelerdr (Şener, 2001:4). Bu şletmeler turstk konaklama, yeme çmeye lşkn mal ve hzmet üreten ve pazarlayan kuruluşlardır (İçöz, 1996:25). Otel şletmeler müştern taleplernn maksmum düzeyde karşılama çabasındadırlar. Bu nedenle doğrudan veya dolaylı hzmete katkısı olacak hammadde, yarı mamul ya da btmş mal satın alırlar. Bu şletmeler, htyaç duyulan ve talep edlen ürünler doğru mktarda, doğru kaltede ve doğru kaynaktan temn etmekle yükümlüdür. Otel şletmelerndek şleyş doğrudan etkleyen satın alma faalyetler çn genş pazar blgsne htyaç vardır (Çakıcı, 2002:222). Satın alma br malın şletmenn tedark poltkasına uygun olarak araştırılması, seçm, satın alınması, teslm alınması, depolaması ve nha kullanımı le lgl br fonksyon olarak tanımlanmaktadır (Öztaş ve Uçan, 2002:65-67). İşletmelern uyguladığı satın alma prosedürü şletmenn türüne, bulunduğu pazara, lşkde olduğu satıcılara, htyaç tahmnlerne, depolama mkanlarına bağlıdır (Koçak, 2006:82). İşletmelerde, belrl zamanlar dahlnde departmanlardan, satın alma departmanına gelen htyaç lsteler, yyecek, çecek, mal ve hzmet sparşler olmak üzere üç ana grupta toplanarak satın alma prosedürü başlatılır. İstenlen özellkler doğrultusunda pazar blglernn araştırılması (ürün fyat araştırmalarının yapılması, alternatflern belrlenmes), tedarkçlern performans değerlendrmes, tedarkç referanslarının ncelenmes, tedarkç seçmler satın alma prosedürünün br parçasıdır. (Şen, 2006:33). Satın alma fonksyonunu şletmeler, merkez ve bölgesel satın alma olmak üzere k şeklde uygularlar. Özellkle zncr otel şletmeler merkez satın alma sstemn kullanır. Buna göre yetkl kşlerden oluşturulan merkez satın alma grubu oluşturulur, buna göre zncre at tüm oteller htyaçlarını merkeze bldrr, alım merkez satın alma grubu tarafından gerçekleştrlr. Böylece zncre 183

3 at her otelde aynı standart korunmuş ve malyetler daha aşağı çeklmş olur. Bölgesel satın almada se o bölgede bulunan oteln satın alma müdürü veya müdür yardımcısı yetkldr (Koçak, 2006:79-81). Satın alma faalyetnn en öneml aşaması tedarkç seçmdr. Otel şletmelernde doğru tedarkç seçm düşük malyetl ve yüksek kaltel üretm berabernde getrmektedr. Özellkle brleşk ürün özellğ gösteren turstk ürünlern tedarkç seçm sürecnde seçm krterler büyük önem taşımaktadır. Seçm krterlernn öncelklernn belrlenmes konaklama şletmelernn rekabet üstünlüğünü, malyetlern, müşter memnunyetn etklemektedr (Sarıoğlan, 2011: 243). Özellkle her şey dahl sstem çnde yer alan ve malyetlere aşırı odaklanmış şletmeler çn bu süreç daha da önemldr (Çakıcı ve Çetnsöz, 2010:16). Satın alma faalyetnde tedarkçlere ulaşma ve satın alma görevllerne yol gösterme anlamında br çok araç bulunmaktadır. Satış rehberler, satıcı katalogları, satış elemanları, satıcı frmalarının reklam ve lanları, web steler, konuyla lgl fuar ve sergler bu araçlardan bazılarıdır (Denzer, 2005:97-99). Seçm sürecnde analtk verlern kullanılmasının yanında sezgsel yaklaşımlarda kullanılablr özellkle orta ve küçük çaplı şletmeler bu yöntemle seçm yapmaktadırlar. Ancak kurumsallaşmış şletmelerde sağlıklı kararların alınması analtk verlerle mümkündür (Alp, 2003). Çalışmamızda turzm sektöründe faalyet gösteren br otel şletmesnde analtk verler kullanılarak tedarkç seçm sürec çn br model önersnde bulunulmuştur. Bu model kapsamında, analtk hyerarş proses (AHP) ve hedef programlama (HP) yöntemler br arada kullanılmıştır. 2. LİTERATÜR TARAMASI Yazın taramasında, analtk hyerarş proses (AHP) ve hedef programlama (HP) yöntemlernn brlkte kullanıldığı çalışmalar şu şeklde gösterleblr: Dağdevren ve Eren, tedarkç frma seçm çn AHP ve 0-1 HP yöntemlern kullanarak br model ortaya koymuşlardır. Çalışmada öncelkle AHP çn kalte, performans, malyet ve teknoloj krterler dkkate alınmış ve bu krterlere göre AHP uygulanarak her br alternatf frma çn ağırlıklar elde edlmştr. Daha sonra 0-1 HP le dönemlk talep, dönemlk toplam sparş verme malyet, dönemlk kalte kontrol süres AHP den elde edlen ağırlıkları da çeren dört kısıtın yer aldığı br model önerlmştr (Dağdevren ve Eren, 2001:41-52). Kahraman ve Büyüközkan, sürecn ve ürün kaltesnn yleştrlmes çn kullanılan Altı Sgma Yöntemnde proje seçm çn bulanık AHP ve bulanık HP yöntemlernn kombnasyonunu yaparak br model önersnde bulunmuşlardır. Çalışmada fnansal yararın, süreç kapastesnn ve müşter memnunyetnn maksmzasyonu, rskn, malyetn ve proje tamamlanma zamanının mnmzasyonu olmak üzere 6 tane amacın olduğu br model önerlmştr (Kahraman ve Büyüközkan, 2008: ). Badr, müşterlerden ver toplamak çn en y kalte kontrol araçlarına karar vereblmek adına AHP ve HP yöntemlern kullanarak br model önersnde bulunmuştur. Çalışmada madd duran 184

4 varlıklar, güvenlrlk, duyarlılık, güvence ve empat gb krterler dkkate alınarak AHP uygulanmıştır. Altı farklı alternatf çn ağırlıklar elde edlmş ve daha sonra malyet, yönetm saat ve şçlk saat kısıtlarını da çeren çok amaçlı br model önerlmştr (Badr, 2001:27-40). Perçn, tedarkç seçm problem çn AHP ve HP yöntemlernn kombnasyonunu ortaya koyan br model önersnde bulunmuştur. AHP kapsamında en y tedarkçy seçerken üretm, teknoloj, şletme ve hzmet, olarak 4 ana krter belrlenmş ve bu krterlerde alt krterlere ayrılmıştır. Sırasıyla kalte, teslm, servs, malyet ve fayda olmak üzere 5 amaçlı br HP model önerlmştr. Çalışmada müşternn talep mktarı, her tedarkç çn maksmum ve mnmum sparş mktarı gb kısıtlar yer almaktadır (Perçn, 2006:34-49). Kokangül ve Susuz, AHP, doğrusal olmayan tamsayılı programlama ve çok amaçlı programlamayı entegre ederek sparş mktarı ndrm, kapaste ve bütçe gb kısıtları da dkkate alarak en y tedarkçler ve optmum sparş mktarını belrleyen br model önersnde bulunmuşlardır. Çalışmada AHP çn satınalma ve kalte olmak üzere k ana krter belrlenmş ve farklı alt krterlere ayrılmıştır (Kokangül ve Susuz, 2009: ). Bertoln ve Bevlacqua, AHP ve HP yöntemlernn kombnasyonu le br yağ rafnersnde santrfüj pompalarının bakımında en y stratejlern belrlenmes problem çn br model önersnde bulunmuşlardır. Optmal bakım poltka seçmnde AHP çn oluşum, şddet ve seçleblrlk olmak üzere 3 ana krter belrlenmştr. Bunlar da çeştl alt krterlere ayrılmıştır. Daha sonra sırasıyla malyet mnmzasyonu, şgücü kullanımı mnmzasyonu, AHP skorlarının maksmzasyonu ve her krter çn yerel skorların maksmzasyonu olmak üzere dört amaçlı br HP model önerlmştr (Bertoln ve Bevlacqua, 2006: ). Lee ve Kwak, sağlık sstemnde HP ve AHP yöntemlern kullanarak br model önersnde bulunmuşlardır. Çalışmanın amacı br sağlık sstemnde etkl blg kaynakları planlamasıdır (Lee ve Kwak, 1999: ). Shaw ve arkadaşları düşük karbonlu tedark zncr gelştrmek çn bulanık AHP ve bulanık doğrusal programlama kullanarak br model önersnde bulunmuşlardır. Modelde lk olarak çoklu faktörlern ağırlıklarının analz çn bulanık AHP kullanılmıştır. Malyet, kalte, red edlme yüzdes, geç teslmat yüzdes, sera gazı emsyonu ve talep düşünülen faktörlerdr. Bulanık AHP le elde edlen çoklu faktörlern ağırlıkları, bulanık çok amaçlı doğrusal programlamada kullanılmıştır (Shaw vd., 2012: ). Radclffe ve Schnederjans, anket blglernn güvenlrlğn test etmek çn AHP ve HP yöntemlern brlkte kullanmışlardır. AHP çn yönetm, teknk ve destek takımı krterler belrlenmş ve daha sonra bu ana krterler 5 alt krtere ayrılmıştır. AHP uygulamasından sonra çok amaçlı br model önerlmştr (Radclffe ve Schnederjans, 2003: ). 185

5 Jung br şletmede üretm planlama problemn çözmek çn bulanık AHP ve HP yöntemlernn kombnasyonunu ortaya koyan br model önersnde bulunmuştur. Değşken müşter taleplernn yernde ve zamanında karşılanması, şletmenn çalıştığı şbrlkç frmaların kotalarının belrlenmes çn önerlen modelde öncelkle bulanık AHP nsb ağırlıklar belrlenmştr. Ürün kaltes, performans geçmş, sektördek tbarı, üretm kapastes ana krterler olarak belrlenmştr. Daha sonra toplam üretm malyetnn mnmze edldğ çok amaçlı br model önerlmştr (Jung, 2011: ). Aznar ve arkadaşları tarımsal değerlendrme problem çn AHP ve HP yöntemlernn kombnasyonunu yaparak br model önersnde bulunmuşlardır. Çalışmanın brnc adımında uygulanacak olan AHP çn btk durumu ve toprak kaltes krterler dkkate alınarak altı bölge değerlendrmeye alınmıştır. Bu yöntemle elde edlen ağırlıklar önerlen HP modelnde kullanılmıştır (Aznar vd., 2011: ). Grgner ve Kaygısız, br ünverstede akademk çalışmalarda kullanılacak en uygun statstksel yazılımın belrlenmes çn AHP ve 0-1 HP yöntemlern brlkte kullanarak br model önermşlerdr. AHP le en uygun statstksel yazılımın seçm çn fnansal özellkler, teknk özellkler, kullanım özellkler, analz özellkler ve satıcı özellkler olmak üzere 5 adet krter belrlenmştr. Daha sonra yazılım fyatı, yıllık bakım malyet ve AHP öncelklern çeren br model önerlmştr (Grgner ve Kaygısız, 2009: ). Lao, br şletmenn yen ürün gelştrme esnasında en y fyatlandırma stratejsn seçmek çn bulanık AHP ve HP yöntemlernn kombnasyonu le br model önersnde bulunmuştur. Bulanık AHP çn brm satınalma malyet, ürün fyatlandırma, kanal sayısı, satış gücü büyüklüğü, promosyon gderler gb krterler dkkate alınmıştır. Daha sonra AHP le elde edlen ağırlıklarda kullanılarak br HP model önerlmştr (Lao, 2011: ). 3. ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) Analtk Hyerarş Proses (AHP), 1977 yılında Thomas L. Saaty tarafından gelştrlen genş br alanda kullanılan çok amaçlı karar verme metotlarından brdr. Çok yönlü krterlern kolaylıkla yönetlebldğ AHP model kullanışsız matematkler çermez (Başlıgl, 2005:25). AHP le karar verclern farklı pskolojk ve sosyolojk durumlardak gözlemler de dkkate alınarak kend karar verme mekanzmasını tanıma olanağı sağlamaya çalışılmaktadır. Bu yöntemle karar verclern daha etkn karar vermeler amaçlanmaktadır (Dağdevren, Akay ve Kurt, 2004:132). AHP, çok sayıda alternatf çnden seçm yapmada yararlanılan ve brden fazla karar vercnn süreçte yer alabldğ çok krterl karar verme yöntemlernden brdr. Seçm sürecnde yer alan krterler ncel ya da ntel olablr. Karar verc/verclern tecrübe ve blgler AHP sayesnde karar verme sürecnde yer alablr (Ecer, 2008: 358). Br karar verme problemnn AHP le çözümleneblmes çn gerçekleştrlmes gereken aşamalar aşağıda tanımlanmaktadır. Her aşamada, formülasyon le brlkte lgl açıklamalar yapılmıştır. AHP dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama olan karar verme 186

6 problemn tanımlama ayrıştırma olarak da blnr. Öncelkle, br karar verme problemnn daha kolay kavranmasını ve değerlendrlmesn sağlayacak hyerarşk br düzende alt problemlere ayrıştırılır. Kısaca, karar hyerarşsnn kurulması anlamına gelr. Önce çalışmanın amacı belrlenr, sonra bu amaca uygun krterler belrlenr. Konuyla lgl brden fazla krter belrlenebleceğ gb bu krterlern alt krterler de olablr. Bu krterler açık ve anlaşılır olmalıdır. Karar hyerarşsnn en tepesnde ana hedef yer almaktadır. Br krterlern, ana hedef etkleyeblecek özellkler varsa, hyerarşye başka kademeler ekleneblr. Hyerarşnn en altında karar alternatfler yer almaktadır (Kuruüzüm, 2001:86). Hyerarş oluşturmak karmaşanın önüne geçmeye yardımcı olurken aynı zamanda problemn temel unsurlarının da belrlenmesn sağlamaktadır. Karşılaştırmalı yargılar veya kl karşılaştırmalar AHP nn knc temel adımını oluşturmaktadır. İkl karşılaştırma term k faktörün/krtern brbryle karşılaştırması anlamına gelr ve karar vercnn yargısına dayanır. İkl karşılaştırmalar, karar krterlernn ve alternatflernn öncelk dağılımının kurulablmes çn tasarlanmıştır (Kuruüzüm, 2001:87). Farklı krterlern Tablo 1. de gösterldğ gb kl karşılaştırmaları yapılarak br matrs oluşturulur. Matrstek w / w j term, amaca ulaşmak çn. krtern j. krterden ne kadar daha öneml olduğunu fade etmektedr. Bu matrsn köşegen üzerndek matrs bleşenler 1 değern alır. (=j) Tablo 1. Krterler çn İkl Karşılaştırmalar Matrs Oluşturulması Krter 1 Krter2... Krter j Krter 1 w1/w1 w1/w2 w1/wj Krter 2... w2/w1 w2/w2 w2/wj Krter w/w1 w/w2 w/wj Kaynak: Vargas, 1990:4 Bu değerlendrmede Tablo 2 te gösterlen ölçek kullanılmaktadır. Bu ölçek doğrultusunda, konuyla lgl kş veya kşler tarafından karşılaştırmalar yapılır. Örneğn bu değer 9 se,. krtern j. krtere göre aşırı düzeyde öneml olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda benzer şekl j. krter de. krtere göre 1/9 düzeynde öneml olmaktadır (Güngör ve İşler, 2005:24). Önem Dereces Tablo 2. Analtk Hyerarş Sürecnde Kullanılan Ölçek Tanım Açıklama 1 Eşt önem İk faalyet amaca eşt düzeyde katkıda bulunuyor 3 Brnn dğerne göre orta derecede Tecrübe ve yargı faalyet dğerne orta derecede terch daha öneml olması ettryor 5 Kuvvetl düzeyde önem Tecrübe ve yargı faalyet dğerne kuvvetl br şeklde terch ettryor 7 Çok kuvvetl düzeyde önem Br faalyet güçlü br şeklde terch edlyor ve baskınlığı uygulamada rahatla görülür. 187

7 9 2,4,6,8 Aşırı düzeyde önem Ortalama değerler Br faalyetn dğerne terch edlmesne lşkn kanıtlar büyük br güvenlğe sahp Uzlaşma gerektğnde kullanmak üzere k ardışık yargı arasına düşen değerdr. Üçüncü aşama olan sentez aşamasında karşılaştırılan her elemanın görel öncelğnn hesaplanmasına geçlmektedr. Ancak bu denklem sstemnn, özdeğer ve özvektörlern hesaplamak özellkle büyük boyutlu matrsler (n>5) çn, çok karmaşık ve zaman alıcıdır. Öncelk vektörlernn kurulmasında, lneer cebr teknklernden faydalanılmaktadır. Sentez aşaması, en büyük özdeğer ve bu özdeğere karşılık gelen özvektörün hesaplanmasını ve normalze edlmesn çermektedr. Bu amaçla kullanılan çeştl yöntemler mevcuttur. Ancak lteratürde en yaygın olarak kullanılan normalzasyon yöntemnde, her sütunun elemanları, o sütunun toplamına bölünür. Elde edlen değerlern satır toplamı alınıp, bu toplam satırdak eleman sayısına bölünür. Bu şeklde her krter çn, öncelk vektörler bulunur (Kuruüzüm, 2001:87). En son aşamada, nha kararların tutarlılığının kontrolü yapılır. Tutarlı olmak rasyonel düşünüşün br önkoşulu olarak kabul edlr. Ancak uygulamada tam anlamıyla tutarlı olmak neredeyse mkansızdır. Yen blgler öğrenmek ancak br mktar tutarsızlığa müsaade etmekle mümkün olablr. AHP mükemmel tutarlılık talep etmemektedr. Tutarsızlığa zn vermekte ancak her yargılamada tutarsızlığın ölçümünü sağlamaktadır. İkl karşılaştırma yargılarının tutarlılığını ölçmek çn Saaty tarafından önerlen br tutarlılık oranı (consstency rato) kullanılmaktadır (Saaty, 1980:21). Lteratürde alternatf tutarlılık oranı hesaplamasının matematksel detayı Saaty nn ve Zahed nn çalışmalarında bulunablr (Kuruüzüm, 2001:91). Tutarlılık oranı aşağıdak 1 ve 2 nolu formülasyona göre hesaplanmaktadır: max n Tutarlılık Gösterges n 1 Tutarlılık Gösterges Tutarlılık Oran ı Rassallık Gösterges (1) (2) Tutarlılık oranının 0.1 den küçük çıkması halnde matrsn tutarlı olduğu kabul edlr. Yapılan br çalışma sonucu 1-15 boyutundak matrsler çn rassallık göstergeler Tablo 3 tek gb bulunmuştur. Tablo 3 de görüldüğü gb rassallık gösterges en çok 15 boyutlu matrsler çn hesaplanablmektedr. Ele alınan problemlerde krter sayısının çokluğu, krterlern tümü brlkte değerlendrldğnde tutarlı sonuç elde etme htmaln de zayıflatmaktadır (Kweselewcz ve Uden, 2004: ). 188

8 Tablo 3. Rassallık Göstergeler n Rassallık Gösterges 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 4. HEDEF PROGRAMLAMA (HP) Hedef programlama (HP) yöntemn, lk ortaya koyan araştırmacılar Charnes ve Cooper (1961) olmuşlardır. Daha sonra sırasıyla Lee (1972), Flavell (1976) Ignzo (1985), Tamz (1998), Vtorano ve Romero (2001), Chang (2002) gb blm adamları hedef programlama yöntemn gelştrmşlerdr (Aktaran, Kahraman ve Büyüközkan, 2008:602). HP çok amaçlı problemlern çözümü çn gelştrlmş çok güçlü teknklerden brdr (Lao, 2011:835). HP brbrleryle çelşen brden fazla amacın önem derecelern dkkate alan uzlaşık br çözüm ortaya koymaya çalışır. Temel amaç orjnal çok amaçlı olan br problemn tek amaçlı br probleme dönüştürmektr. Modeln sonucuna genellkle etkn çözüm adı verlr (Taha, 2007:343). Bu teknğn en öneml özellğ her br terche veya ntelendrmeye doyurucu br hedef değern atayablmesdr. Böylece hedef programlama le stenmeyen sapma değşkenler mnmze edlr. Hedef programlamada karar vercnden stenlen her br amaç belrl br sayısal hedef gerçekleştrmek çn formüle edlerek bu amaçları kaçırmaktan doğan toplam ceza yan amaç fonksyonlarının her brnn hedeflernden sapmalarının ağırlıklı toplamlarının mnmzasyonu sağlanır (Öztürk, 2009:273). 1999:1194). Aşağıda genel br hedef programlama formülasyonu (3-5) görülmektedr (Lee ve Kwak, K I Mn( Z) P w d w d k1 1 Kısıtlayıcılar; n j1 k k k a X d d b j 1,2,..., I j j X, d, d 0 j (3) (4) (5) Burada; Z = Ağırlıklandırılmış sapma değşkenlernn toplamı, w k P k, w = k. öncelk çn karar alıcı tarafından tanımlanan ağırlık katsayıları, k = k. öncelğn önem sevyes (P k > P k+1 ) 189

9 d d aj b =. hedefn altında gerçekleşmesn açıklayan negatf sapma değşken, =. hedefn üzernde gerçekleşmesn açıklayan poztf sapma değşken, = hedefnde X lşkn teknolojk katsayılar =. hedef kısıtı çn sağ taraf sabt olarak tanımlanablr. 5. UYGULAMA j Bu çalışmada, br otel şletmesnde kullanılan tek çeşt ürün ve tek dönem dkkate alınarak alternatf tedarkçler arasından, hang tedarkçlerden ne mktarda ürün tedark edleceğn belrleyen, AHP ve HP yöntemlernn kombnasyonunu çeren br model önersnde bulunulmuştur. Tedarkç seçm problemnde AHP sürec sonunda tüm tedarkçler çn elde edlen öncelkler otel şletmes çn tedarkçlern uygunluk derecesnn br sıralamasını göstermektedr. Ancak otel şletmesnn beklentlerne ek olarak kısıt ve hedefler de olablr. Bu bağlamda AHP yöntem le elde edlen öncelkler de ayrı br kısıt olarak modele lave edlerek br HP model ortaya konulmuştur. Çalışmada öncelkle AHP yöntem br sonrak aşamada da önerlen HP model uygulanacaktır. Önerlen modeln aşağıda kapalı formülasyonu verlmştr: (6-14 nolu formüller) ( MnZ Ps ) 1 b P2 st P3 sw sw N 1 N 1 N 1 N Y K c X s s M b b X s s T t t wy s s 1 w w 1 Q * mn Y X Q * max Y X X 0ve tamsay Y 0 veya 1 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) X Burada; =. tedarkçden sparş edlecek mktar Y =. tedarkçye sparş verlecekse 1, dğer durumda 0 K = Seçlmek stenen tedarkç sayısı c =. tedarkçden satın alınacak ürünün brm fyatı 190

10 M = Toplam bütçe w =. tedarkç çn AHP den elde edlen ağırlık katsayısı T = şletmenn tedark etmek stedğ toplam talep mktarı Q mn Q max s b s b s w s w s t s t P k =. tedarkçden tedark edlmek stenen mnumum mktar =. tedarkçden tedark edlmek stenen maksmum mktar = bütçe mktarından negatf yönde sapma = bütçe mktarından poztf yönde sapma = AHP yöntem le elde edlen ağırlıklardan negatf yönde sapma = AHP yöntem le elde edlen ağırlıklardan poztf yönde sapma = talep mktarından negatf yönde sapma = talep mktarından poztf yönde sapma = k.öncelğn önem sevyes olarak tanımlanır. Önerlen modeln amaç fonksyonunda (6 nolu), brbrnden öncelkl 3 amacın her brnn hedeflernden sapmalarının ağırlıklı toplamlarının mnmzasyonu sağlanmıştır. Yan, öncelk sırasına göre bütçe, talep ve AHP yöntemnden elde edlen ağırlıklar dkkate alınarak stenmeyen sapma değşkenler mnmze edlmştr. Modeln kısıtları açıklanacak olursa, 7 nolu kısıt şletmenn sparş vereceğ tedarkç sayısını, 8 nolu kısıt bütçe mktarını, 9 nolu kısıt talep mktarını, 10 nolu kısıt AHP den elde edlen ağırlıklar çn öncelk kısıtı, 11 ve 12 nolu kısıtlar se alternatf her tedarkçden talep edlecek mnumum ve maksmum ürün mktarını göstermektedr. Uygulama, beş yıldızlı br otel şletmesnde gerçekleştrlmştr. İşletmenn satın alma müdürü ve müdür yardımcısıyla yapılan görüşmede elde edlen tedarkç seçm krterler doğrultusunda altı tedarkç aday değerlendrlmştr. Fyat, ürün kaltes, teslmat performansı, güvenlrlk, ödeme kolaylığı, referans olmak üzere altı ana krter belrlenmştr. Bu krterlere göre alternatf tedarkçler değerlendrlrken Expert Choce 11 paket programı kullanılmıştır. Öncelkle Tablo 4 te ana krterlern kl karşılaştırılmaları verlmştr. Tablo 4 te krterlernn brbrleryle karşılaştırılmaları sonucu fyat krter dğer krterlere göre daha öneml olduğu görülmektedr. (0,382). Dğer krterlern önem sıralaması se ürün kaltes (0,250), güvenlrlk (0,160), teslmat performansı (0,101), referans (0,064) ve ödeme kolaylığı (0,043) şeklndedr. İkl karşılaştırma matrsnn tutarlılık oranı 0.02 olup bu oran değerlendrmenn oldukça güvenlr olduğunun br göstergesdr. 191

11 Fyat Tablo 4. Ana Krterlern Karşılaştırılması Güvenlr Olması Teslmat Performansı Ürün Kaltes Referans Ödeme Kolaylığı Görel Öncelk Fyat ,382 Güvenlr Olması 1/ / ,160 Teslmat Performansı 1/4 1/2 1 1/ ,101 Ürün Kaltes 1/ ,250 Referans 1/5 1/3 1/2 1/ ,064 Ödeme Kolaylığı 1/6 1/4 1/3 1/5 1/2 1 0,043 İknc aşamada 6 alternatf frma her br krter çn Saaty tarafından önerlen önem dereces skalasına göre karşılaştırılmış ve bu değerlendrme sonucunda her br krter temelnde frma öncelkler ve oluşturulan kl karşılaştırma matrslernn tutarlılık oranları elde edlmştr. Tüm krterlere göre değerlendrme yapılmış ve elde edlen değerler Tablo 5 de verlmştr. Tablo 5. Krterlere Göre Frma Öncelkler ve Tutarlılık Oranları Fyat (0,382) Güvenlr Olması (0,160) Teslmat Performansı (0,101) Ürün Kaltes (0,250) Referans (0,064) Ödeme Kolaylığı (0,043) Görel Öncelk Tedarkç 1 0,370 0,382 0,155 0,361 0,082 0,160 0,322 Tedarkç 2 0,260 0,064 0,376 0,287 0,238 0,043 0,238 Tedarkç 3 0,170 0,043 0,245 0,165 0,055 0,382 0,158 Tedarkç 4 0,101 0,250 0,113 0,057 0,038 0,250 0,117 Tedarkç 5 0,065 0,160 0,062 0,087 0,187 0,101 0,094 Tedarkç 6 0,034 0,101 0,049 0,043 0,401 0,064 0,071 T.O 0,04 0,02 0,03 0,05 0,04 0,02 0,03 Elde edlen sonuçlara göre öncelkl frmalar fyat krterne göre 1. frma, güvenlrlk krterne göre 1.frma, teslmat krterne göre 2. frma, kalte krterne göre 1. frma, referans krterne göre 2.frma, ödeme kolaylığı krterne göre 3. frma olarak belrlenmştr. Oluşturulan tüm kl karşılaştırma matrslernn tutarlılık oranları 0,10 dan küçük çıkmıştır. Buradan oluşturulan kl karşılaştırma matrslernn tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır. AHP de son adımda elde edlen krter öncelkler le krterler temelnde bulunan frma öncelklernn çarpılması her br tedarkçnn sahp olduğu öncelğn hesaplanmasıdır. Belrlenen altı tedarkç çn bu hesaplama yapılmış ve Tablo 5 de verlmştr. 1. tedarkç çn 0,322, 2. tedarkç çn 0,238, 3. tedarkç çn 0,158, 4. tedarkç çn 0,117, 5. tedarkç çn 0,094 ve 6. tedarkç çn 0,071 olarak bulunmuştur. AHP sonucunda tedarkç seçmnde brnc öncelkl frma 1. tedarkç olmuştur, 192

12 daha sonra sırayla 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu tedarkçler zlemştr. AHP sonuçları önerlen HP modelnde kısıt olarak kullanılmıştır. Tek çeşt ürün ve tek dönem dkkate alınarak kullanılan parametreler şöyle özetleneblr: şletmenn bütçe mktarı TL, tedark edeceğ ürün mktarı 8000 brm, sparş vereceğ tedarkç sayısı 2, her br tedarkç frmadan talep mktarı mnmum 2000, maksmum 8000 brm olarak belrlenmştr. Ayrıca 1, 3 ve 4 nolu tedarkçler çn 1,5 TL, 2 nolu tedarkç çn 1,4 TL, 5 nolu tedarkç çn 1,3 TL, 6 nolu tedarkç çn 1,6 TL olarak brm malyet verlmştr. İlgl kısıtlar ve parametreler kullanılarak kurulan modeln açık formülasyonu şöyledr: (15-34 nolu formüller) ( MnZ Ps ) 1 b P2 st P3 sw sw Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y X 1.4X 1.5X 1.5X 1.3X 1.6X s s t t 8000 X X X X X X s s 0.322Y 0.238Y 0.158Y 0.117Y 0.097Y 0.071Y s s Y 2000Y 2000Y 2000Y 2000Y 2000Y 8000Y 8000Y 8000Y 8000Y 8000Y 8000Y X 1 1 X 2 2 X 3 3 X 4 4 X 5 5 X 6 6 X 1 1 X 2 2 X 3 3 X 4 4 X 5 5 X 6 6 X 0ve tamsay 1,2,3,4,5,6 Y 0 veya 1 s, s 0 s, s 0 s, s 0 b b t t w w b b w w (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) Kurulan model WINQSB paket programı le çözülmüş, şletmenn 1 nolu ve 2 nolu tedarkçlerden ürün htyacını karşılaması gerektğ belrlenmştr. 1 nolu tedarkçden 3200 brm, 2 nolu tedarkçden 8000 brm ürün alınması gerektğ sonucuna varılmıştır. 6. SONUÇ Bleşk ürün üretlen otel şletmelernde ürün çeşd oldukça fazladır. 7 gün ve 24 saat hzmet veren bu şletmeler çn kullanılan mal ve malzemenn temn noktasında tedarkç seçm önemldr. Bu seçm hzmet kaltesn, malyetler, fyatları kısaca şletmenn tüm fonksyonlarını etkler. Bu nedenle tedarkç seçm uzun sürel ve malyetl br sürec kapsar. Yüksek mktarda alımların ve sık 193

13 aralıklı sparşlern çok olduğu otel şletmeler tedarkç seçmnde ttz davranmaktadır. Karar sürecnde deneymn yanı sıra sayısal yöntemlerde kullanılmalıdır. Bu çalışmada, br otel şletmesnde kullanılan tek çeşt ürün ve tek dönem dkkate alınarak alternatf tedarkçler arasından, hang tedarkçlerden ne mktarda ürün tedark edleceğn belrleyen, AHP ve HP yöntemlernn kombnasyonunu çeren br model önersnde bulunulmuştur. Tedarkç seçm problemnde AHP sürec sonunda tüm tedarkçler çn elde edlen öncelkler otel şletmes çn tedarkçlern uygunluk derecesnn br sıralamasını göstermektedr. Ancak otel şletmesnn beklentlerne ek olarak kısıt ve hedefler de olablr. Bu bağlamda AHP yöntem le elde edlen öncelkler de kısıt olarak modele lave edlerek br HP model ortaya konulmuştur. KAYNAKÇA Alp, İ. (2003), Analtk Hyerars Proses Karar Analz Ders Notları Gaz Ünverstes, Mühendslk Fakültes, Endüstr Mühendslğ Bölümü. Aznar J., F. Gujarro ve J. M. M. Jmenez (2011), Mxed Valuaton Methods:A Combned AHP-GP Procedure for Indvdual and Group Multcrtera Agrculturel Valuaton, Ann. Oper. Res., 190: Badr, M. A. (2001), A Combned AHP-GP Model for Qualty Control Systems, Int. J. Producton Economcs, 72: Başlıgl, H. (2005), The Fuzzy Analytc Hyerarchy Process For Software Selecton Problems, Yıldız Teknk Ünverstes Mühendslk ve Fen Blmler Dergs, 3: Bertoln, M. ve M. Bevlacqua (2006). A Combned Goal Programmng- AHP Approach to Mantenance Selecton Problem, Relablty Engneerng and System Safety, 91: Çakıcı, A. C. ve B. C. Çetnsöz (2010), Otel İşletmelernde Her Şey Dahl Sstemn Satın Alma Poltkalarına Yansımaları Üzerne Br Çalışma, Tcaret ve Turzm Eğtm Fakültes Dergs, 2: Çakıcı, C. (2002), Otel İşletmeclğ, Ankara: Detay Yayıncılık. Dağdevren, M. ve T. Eren (2001). Tedarkç Frma Seçmnde Analtk Hyerarş Proses ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlernn Kullanılması, Gaz Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs, 16(2): Dağdevren, M., D. Akay ve M. Kurt (2004), İş Değerlendrme Sürecnde Analtk Hyerarş Proses ve Uygulaması, Gaz Ünverstes Mühendslk Mmarlık Fakültes Dergs, 19 (2): Denzer D. (2005), Konaklama İşletmelernde Yyecek İçecek Yönetm, Ankara: Detay Yayıncılık. 194

14 Ecer, F. (2008), Tedarkç Seçmnde Analtk Hyerarş Yöntem ve Br Uygulama, Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 11(1), Grgner N. ve Z. Kaygısız (2009), İstatstksel Yazılım Seçmnde Analtk Hyerarş Sürec ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlernn Brlkte Kullanımı, Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, 10(1): Güngör, İ. ve D. B. İşler (2005), Analtk Hyerarş Yaklaşımı le Otomobl Seçm, Zonguldak Karaelmas Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, 1(2): İçöz, O. (1996), Turzm İşletmelernde Pazarlama, İlkeler ve Uygulama, Ankara: Anatola Yayıncılık. Jung, H. (2011), A fuzzy AHP-GP Approach for Integrated Producton-Plannng Consderng Manufacturng Partners, Expert Systems wth Applcatons, 38: Kahraman, C. ve G. Büyüközkan (2008), A Combned Fuzzy AHP and Fuzzy Goal Programmng Approach for Effectve Sx-Sgma Project Selecton, J. of Mult. Valued Logc & Soft Computng, Volume: 14: Koçak, N. (2006), Yyecek İçecek Hzmetler Yönetm, Ankara: Detay Yayıncılık. Kokangül, A. ve Z. Susuz (2009), Integrated Analytcal Herarch Process and Mathematcal Programmng to Suppler Selecton Problem wth Quantty Dscount, Appled Mathematcal Modellng, 33: Kozak, N., M. A. Kozak ve M. Kozak (2011), Genel Turzm İlkeler ve Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık. Kuruüzüm, A. ve N. Atsan (2001), Analtk Hyerarş Yöntem ve İşletmeclk Alanındak Uygulamaları, Akdenz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 1(1): Kweselewcz, M. ve E. V. Uden (2004), Inconsstent and Contradctory Judgements In Parwase Comparson Method In The AHP, Computers & Operatons Research, 31: Lee, C.W. ve N.K Kwak (1999). Informaton Resource Plannng for a Health-Care System Usng an AHP-Based Goal Programmng Method, Journal of the Operatonal Research Socety, 50: Lao, C. N. (2011), Fuzzy Analytcal Herarchy Process and Mult-Segment Goal Programmng Appled to New Product Segmented Under Prce Strategy, Computers & Industral Engneerng, 61: Öztaş, Kadr ve H. Uçan (2002), Turzm Sektöründe Mutfak Hzmetler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 195

15 Öztürk, A. (2009), Yöneylem Araştırması, Bursa: Ekn Yayınev. Perçn, S. (2006), An Applcaton of the Integrated AHP-PGP Model n Suppler Selecton, Measurng Busness Excellence, 10(4): Radclffe, L. L. ve M. J. Schnederjans (2003), Trust Evaluaton: An AHP and Mult- Objectve Programmng Approach, Management Decson, 41(6): Saaty, T. L. (1980), The Analytc Herarchy Process, New York: McGraw-Hll Internatonal Book Company. Sarıoğlan, M. (2011), Konaklama İşletmelernde Tedark Zncr Yönetm Kapsamında Tedarkç Seçm Krterler Üzerne Görgül Br Araştırma, Balıkesr Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Clt: 14, Sayı: 25, 243 Shaw, K., R. Shankar S. S. Yadav ve Lakshman S. Thakur (2012), Suppler Selecton Usng Fuzzy AHP nd Fuzzy Mult-Objectve Lnear Programmng for Devolopng Low Carbon Supply Chan, Expert Systems wth Applcatons, 39: Şen, E. (2006), KOBİ lern Uluslararası Rekabet Güçlern Arttırmada Tedark Zncr Yönetmnn Önem, T.C. Başbakanlık Dış Tcaret Müsteşarlığı İhracatı Gelştrme Etüd Merkez. Şener, B.(2001), Modern Otel İşletmelernde Yönetm Organzasyon, Ankara: Detay Yayıncılık. Taha, H. (2007), Yöneylem Araştırması, 6.Basımdan Çevr, Çevren:Ş.Alp Baray ve Şakr Esnaf, İstanbul: Lteratür Yayıncılık. Vargas, L. G. (1990), An Overvew of The Analytc Herarchy Process and Its Applcatons, European Journal Of Operatonal Research, 48:

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI Semh COŞKUN Endüstr Mühendslğ Bölümü Pamukkale Ünverstes

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 24-223, 200 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales FUZZY CHOQUET INTEGRAL APPROACH FOR MULTI CRITERIA

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI 2403 TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI APPLICATION OF A FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT MODEL FOR TEAM LEADER SELECTION ÖZET A. Fahr ÖZKÖK *, Orkun KOZANOĞLU

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması Revew of Socal, Economc & Busness Studes, Vol.2, 242-255 Br Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetmlerde Verg Opmzasyonu Uygulaması Mustafa Güneş Doç. Dr., Endüstr Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org Electronc Letters on Scence & Engneerng ) 6) Avalable onlne at www.e-lse.org An Approxmaton to Multsource Suppler Selecton Problem usng Extended Fuzzy AHP and GA Bars Yuce, Ibrahm Dokuzer Sakarya Unversty,

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ

ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ĠMKB 100 ENDEKSĠ ĠÇĠN OPTĠMAL PORTFÖY SEÇĠMĠ MODEL ÖNERĠSĠ ÖZET Sbel ATAN * Snan METE ** ġenol ALTAN *** Murat ATAN **** Menkul kıymetlern dğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getrler sağlaması bunlar

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN EMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM ALI YÜKSEK LİSANS TEZİ PARANIN ZAMAN EĞERİ VE ÖĞRENME ETKİSİ ALTINAKİ KESİKLİ ZAMAN-EĞİŞKEN TALEPLİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ MOELLERİ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı