AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü (EKK) alanýnda yapýlan teknik yardým ziyareti sýrasýnda EKK Kýlavuz Kitapçýðý üzerinde çalýþmalar gerçekleþti. Bu kýlavuz kitapçýðý, EKK baþvurusunda, mevcut endüstriyel kurulum ve ekipmanlarýn çalýþtýrýlmasý ve yenilerinin yapýlmasý konusunda izinlerin verilmesine iliþkin koþul ve prosedürleri belirlemek amacý ile hazýrlanmaktadýr. Kýlavuzun ana hatlarý ve buna baðlý olan dört tane ek tamamlandý. Bu konu ile ilgili çalýþma önümüzdeki teknik yardým ziyareti sýrasýnda sürdürülecek ve geriye kalan eklerin de tamamlanmasýyla Kýlavuz Kitapçýðý ortaya çýkarýlacaktýr. Bu teknik yardým ziyaretinin diðer önemli amacý ise, 1 Haziran 2011 Çarþamba günü yapýlmasý planlanan EKK Tüzüðü ile ilgili seminer için çalýþmalarýn baþlatýlmasýydý. Bu baðlamda, teknik yardýmýn ikinci gününde Kýbrýs Türk Sanayi Odasý yetkilileri ile bir toplantý yapýldý. Toplantýda Sanayi Odasýna seminer ile ilgili bilgi verildi ve kendilerinden seminerin gerçekleþtirilmesi için destek istendi. Toplantýda seminer için ortak bir vizyon saðlandý ve iþ bölümü yapýldý. Seminerin temel amacý, hazýrlanmakta olan EKK Tüzüðü ve prosedürleri hakkýnda ülkemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluþlarýna ve ilgili dairelere kapsamlý bilgi vermektir. Ayrýca tüzüðün yürürlüðe girmesinin ardýndan sanayi kuruluþlarýnýn yükümlülüklerinin neler olacaðýný da sanayicilere bildirmek bir diðer önemli hedeflerden biridir. ÇEVRENÝN KORUNMASININ DENETLEMESÝ ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Taslak Çevre Yasasý nýn onaylanmasýný müteakip yürürlüðe girmesi hedeflenen Denetleme Tüzüðü üzerindeki çalýþmalar teknik yardým ziyaretinde sürdürüldü. Bu tüzük, çevre denetimi ve yaptýrýmýný Çevre Yasasý'nda belirtilen yükümlülük ve sorumluluklara uyumu güçlendirmek ve bunlarýn uygulanmasýna katkýda bulunmak amacý ile hazýrlanmaktadýr. Tüzüðün esas görevi, çevreyle ilgili koþullara uyum saðlanýp saðlanmadýðýnýn kontrol edilmesi ve bunlara uyumun teþvik edilmesini, daha fazla denetim veya yaptýrým faaliyetinin gerekli olup olmadýðýný belirlemek ve faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin izlenmesini saðlamaktýr. Konu ile ilgili gerçekleþtirilen teknik yardým çalýþmasý sýrasýnda, Lefkoþa Organize Sanayi Bölgesi'ne bir ziyaret yapýldý. Denetleme Tüzüðü içerisinde yer alan ve kapasiteleriyle faaliyet alanlarý farklý olan A ve B tipi tesislerde incelemeler gerçekleþtirildi. Bu ziyaretlerin amacý, tesislerdeki durumun yerinde incelenmesi ve mevcut denetleme prosedürü hakkýnda bir bilgi elde etmekti. Çalýþmanýn bir diðer faaliyeti ise, Çevre Koruma Dairesi'ne baðlý denetçilere hazýrlanmakta olan yeni tüzüðe göre denetleme sýrasýnda izleyecekleri prosedür hakkýnda uygulamalý eðitim vermekti. Bu eðitimlere ÇKD'nin bölge amirliklerinde görev alan denetçiler katýlmaktadýr ve yýl içerisinde yer alacak olan tüm teknik yardým ziyaretleri kapsamýnda eðitimler devam edecektir. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 HAVA KALÝTESÝ EÐÝTÝMLERÝ YAPILDI madde ve karýþýmlarý CLP Tüzüðü usul ve esaslarýna Hava Kalitesi alanýnda yapýlan teknik yardým göre sýnýflandýrma, etiketleme ve ambalajlama çalýþmasýnda Hava Kalitesi 2010 verilerinin birebir yükümlülüðü getirilmiþtir. uygulanmasý ve deðerlendirilmesine yönelik eðitimler Tüzüðün genel amacý insan ve çevre saðlýðýnýn yüksek gerçekleþtirildi. seviyede korunmasý, maddelerin, karýþýmlarýn ve Eðitimin tamamlanmasýnýn ardýndan 2010 Hava Kalitesi eþyalarýn serbest hareketinin saðlanmasýdýr. Bu Raporu'nun hazýrlanmasýna baþlandý. Raporun baðlamda, ülkemizdeki mevcut durumu iyileþtirmek hazýrlanmasýnýn en önemli nedenlerinden biri hava amacýyla tüzüðün 2011 yýlý içerisinde tamamlanmasý kalitesi ile ilgili AB direktiflerine uyumu saðlamaktýr. öngörülmektedir. Bir diðer önemli konu ise, daha saðlýklý bir çevre Bu çalýþmayla birlikte, 2011 Haziran ayý sonunda ortamýnda yaþayabilmemiz açýsýndan doðru çevre yapýlmasý öngörülen seminer için hazýrlýklar baþlatýldý. politikalarýn oluþturulmasýna yardýmcý olmaktýr. Seminerin amacý, Kimyasallar Yasasý'nýn ülkemizde Günümüzde, her geçen gün artan çevre sorunlarýnýn faaliyet gösteren kimyevi maddelerin üretimi, ithalat ve baþýnda gelen hava kirliliði, geleceðin dünyasýný ciddi ihracatýný gerçekleþtiren þirketlere ve yasanýn sorumlu bir þekilde tehdit etmekte, ekolojik tehlikelerle karþý tutuðu devlet dairelerine tanýtýmýný gerçekleþtirmektir. karþýya býrakmaktadýr. Ülkemizde artan enerji kullanýmý, endüstrinin geliþimi ve þehirleþmeyle ortaya çýkan hava TÜKETÝCÝNÝN VE SAÐLIÐIN KORUNMASI kirliliði insan saðlýðý ve diðer canlýlar üzerinde olumsuz KONUSUNDA ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ etkiler yaratmaktadýr. Bu olumsuzluklarý minimum Tüketicinin korunmasý sektörüne yönelik 18 ve 19 seviyeye indirgemek amacýyla hava kalitesi ile ilgili Nisan tarihlerinde tüketim mallarýnýn fiyatlandýrýlmasý verilerin 2010 Hava Kalitesi Raporu'na yansýtýlýp gerekli ve tüketici çýkarlarýnýn korunmasýna yönelik önlemlerin alýnmasý açýsýndan önem arz etmektedir. uygulanmasý gereken tedbirlere iliþkin bir çalýþma Teknik yardým ziyaretinin bir diðer hedefi ise, 1 Haziran düzenlendi. Söz konusu çalýþma kapsamýnda her iki 2011 Çarþamba günü K.T. Sanayi Odasý Konferans konudaki Avrupa Birliði müktesebatýnýn temel içeriði salonunda EKK ve Denetleme sektörleriyle birlikte ve bu konularda uygulanmasý gereken mevzuat yapýlacak olan seminer için çalýþmalarýn baþlatýlmasý hakkýnda çalýþma grubuna ve ilgili paydaþlarýn olarak öngörüldü. Seminerde, Hava Kalitesi Tüzüðü'nü temsilcilerine AB uzmaný tarafýndan bilgi verildi. sanayi kuruluþlarýnýn temsilcilerine tanýtmak ve Mayýs ayý içerisinde yapýlan bir diðer çalýþma ise ürün soluduðumuz havanýn kalitesini artýrmak için bu güvenliði konusunda oldu. Bu çalýþmada hem yasal kuruluþlarýn ve ilgili devlet dairelerinin mevzuat hem de uygulama konularýnda çalýþmalar yükümlülüklerinin ortaya koyulmasý amaçlanmýþtýr. yapýldý. Ýlk olarak çalýþma grubu tarafýndan AB mevzuatýna uyumlu hazýrlanmýþ olan tehlikeli taklitler K Ý M Y A S A L L A R T Ü Z Ü K L E R Ý N Ý N tüzük taslaðý, kavram belgesi ve uyum tablosu ile ilgili HAZIRLANMASINA BAÞLANDI uzman görüþleri deðerlendirildi. Buna ek olarak ise piyasa gözetim yapýlarý, politikalarý ve teknikleri ile Taslak Kimyasallar Yasasý'nýn tamamlanmasýnýn ardýndan, yasaya baðlý olan tüzüklerin hazýrlanmasýna ilgili Avrupa Birliði'nde uygulanan mevzuat hakkýnda baþlandý yýlý Kimyasallar Proje Uygulama Planý AB uzmanlarý tarafýndan bilgi verildi. Uygulamaya çerçevesinde ilk sýrada uyum saðlanmasý öngörülen yönelik konularýn da temel alýndýðý bu çalýþmada, Kimyasallarý Sýnýflandýrma, Etiketlendirme, Paketleme çalýþma grubuna ek olarak ürün güvenliði mevzuatýnýn Tüzüðü'nün (CLP) Türkçe versiyonu yapýlmýþ olup ilgili uygulanmasýnda yer alacak olan diðer ilgili birim çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Teknik yardým ziyareti temsilcileri de toplantýlara katýldý. çerçevesinde tüzüðün tüm maddeleri çalýþma grubu Saðlýðýn korunmasý alanýnda yürütülen projelerden biri tarafýndan incelendi ve tüzüðe ait olan ekler üzerinde olan tütün ürünlerinin zararlarýndan korunma çalýþmalar baþlandý. mevzuatýna iliþkin 5 ve 6 Mayýs tarihlerinde çalýþma CLP Tüzüðü AB'de, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi düzenlendi. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Kararý ile 2008 tarihinde yayýmlanmýþ ve Ocak 2009 uygulanmakta olan 44/2008 sayýlý Tütün Ürünlerinin tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Söz konusu tüzükte, AB Zararlarýndan Korunma ve Denetim Yasasý'nýn AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve mevzuatýna tam uyumlu hale getirilmesi amacýyla karýþým üreten veya ithal eden firmalarýn, söz konusu Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan çalýþma grubu tarafýndan birtakým yasa deðiþikliklerinin kaleme Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 alýnmasýna iliþkin çalýþmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda hazýrlanan yasa deðiþikliklerinin AB uzmaný ile beraber deðerlendirilmesi için söz konusu çalýþma yapýldý ve bundan sonraki adým olarak ise bu deðiþikliklere son þekilleri verilerek yasallaþma sürecinin baþlatýlmasý konusunda fikir birliðine varýldý. BANKACILIK SEKTÖRÜ ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Bankacýlýk sektörü kapsamýnda Bankacýlýk Yasa tasarýsý ve Mevduat Sigortasý ve Finansal Ýstikrar Fonu Yasa tasarýlarýna son þekillerinin verilmesini takiben, çalýþma grubu tarafýndan proje eylem planýnda yer alan diðer çalýþmalar üzerinde çalýþýlmaya devam edildi. Bu kapsamda 2-6 Mayýs tarihlerinde bir çalýþma yapýlarak, öz kaynaklar konusunda çalýþma grubu tarafýndan hazýrlanan teblið AB uzmanlarý ile beraber deðerlendirildi ve sermaye yeterlilik oraný konusu ile ilgili hazýrlanacak olan tebliðin içeriðinde nelerin yer almasý gerektiði çalýþma grubu ile beraber tartýþýldý. GENEL GIDA VE YEM YASASI PARALELÝNDE GIDALARIN ETÝKETLEME VE KATKI MADDELERÝ KURALLARINI BELÝRLEYEN TÜZÜK TASLAKLARI ÇALIÞILDI Gýdalarýn etiketlenmesi ve katký maddeleri ile ilgili tüzük çalýþmalarý 2-6 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþ olup, gelinen aþamada her iki tüzüðün ilk taslaklarý hazýrlandý. Yapýlan çalýþmalarda öncelikle çalýþma grubunun teknik bilgileri ýþýðýnda bazý eklemeler yapýldý ve tüzük yeniden gözden geçirildi. Bu doðrultuda; etiketleme tüzüðüne iliþkin olarak etiket üzerinde yer alacak maddelerin cinsinin belirtilmesine yönelik kurallar, gýdanýn kullaným ve muhafaza gereklilikleri, gýdanýn enerji ve besin deðerlerinin göstergeleri gibi önemli baþlýklarda yeni düzenlemeler yapýldý. Gýda katký maddeleri tüzüðünde ise, AB'deki kurallar doðrultusunda bazý katký maddelerinin kullanýmýnýn onaylanmasý veya yasaklanmasýna yönelik olarak çalýþma yapýldý. Diðer çalýþmanýn Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþeceði öngörülüyor. Bu çalýþmada, hazýrlanmýþ olan her iki tüzük taslaðýnýn çalýþma grubu tarafýndan incelenerek, gerekli düzenlenmelerin yapýlmasýyla tüzük taslaklarýnýn son þekli ile sonlandýrýlmasý hedefleniyor. ORGANÝK TARIM YASASI VE TÜZÜK TASLAK ÇALIÞMALARI HIZ KAZANDI Tarým ve Kýrsal Kalkýnma alanýnda öncelik olarak yer alan Organik Tarým Yasa taslaðý teknik olarak sonlandýrýlmýþ olup, hazýrlanan yasanýn ilgili Daire yetkilileri tarafýndan incelenip sonlandýrýlmak üzere çalýþmalarý sürüyor. Bu geliþmelere paralel olarak, yasa altýnda çýkarýlacak tüzük çalýþmalarý da hýzla ilerliyor. Bu doðrultuda, 2-6 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþen çalýþmada, organik ürünlerin etiketleme, logo ve komite tüzüklerinin teknik düzeyde çalýþmalarý yapýlmýþ olup, Organik Tarým sektörü ile ilgili faaliyet gösteren kurumlarýn ziyaretleri gerçekleþtirildi. Bu doðrultuda, organik tarým üretim faaliyetleri incelenerek, ilgili uygulamalarýn AB düzeyinde olup olmadýðý deðerlendirildi. 2-6 Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilecek çalýþmalarda tüzük taslaklarýnýn sonlandýrýlmasý, bununla birlikte Organik Tarým Üretimi Tüzüðünün çalýþmalarýna baþlanýlmasý hedeflenmektedir. BÝTKÝ SAÐLIÐI ALANINDA TOHUMCULUK VE BÝTKÝ ÇEÞÝTLÝLÝK HAKLARI YASA ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Tarýmsal üretimde büyük önem arz eden tohum ve diðer üretim materyallerinin kullanýmý ve denetlenmesine yönelik yapýlan AB uyum yasa çalýþmalarý, saðlýklý, kaliteli ve yüksek verimli tarýmsal üretimin hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu doðrultuda, tohumculuk yasa taslaðý, teknik olarak sonlandýrýlma aþamasýnda olup, diðer hazýrlanmakta olan Bitki Çeþitlilik Haklarý Yasa taslaðý çalýþmalarý da hýzla devam ediyor. Ayrýca, hazýrlanan yasalarýn kapsamýnda çýkacak olan tüzük çalýþmalarý da sürüyor. Bu kapsamda, meyve üretim materyalleri, meyve bitkilerinin pazarlamasý, sebze çoðaltým materyalleri, tohum dýþý dikim materyalleri pazarlamasý ve süs bitkileri üretim materyalleri pazarlama tüzüklerinin taslaklarý hazýrlandý. Bir sonraki çalýþmanýn Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, hazýrlanan yasa taslaklarýnýn sonlandýrýlmasý amaçlanýyor. TARIM VE KIRSAL ALANLARA DESTEK KONUSUNDA YASA ÇALIÞMASI GÖRÜÞ BEKLÝYOR Tarým ve Kýrsal Kalkýnma alanýnda yer alan Doðrudan Ödemeler, Devlet Yardýmlarý ve Ortak Pazar Organizasyonu konularýnda yürütülen AB uyum yasa çalýþmalarý Nisan ayýnda yapýlan çalýþmalar sonucunda Ortak Pazar uygulamalarýnýn anlaþýlabilirliðine yönelik Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 olarak ilgili kurumlara bilgi saðlanarak, hazýrlanmakta Ayrýca, uyumlaþtýrýlma çalýþmalarýnda ele alýnacak olan arýcýlýk destek programý kapsamýnda bu alanda yerel mevzuat incelenerek mevcut yapýlanmanýn bir faaliyet gösterecek personele yönelik iþ tanýmlamalarý kýsým deðiþiklikler ile korunabileceði ancak yapýldý. Ayrýca, Tahýl Sektörüne Yönelik olarak operatörlerde aranacak koþullarda kapsamlý Müdahale Kurallarýný içeren Tüzük Taslaðý ve Okul deðiþiklikler yapýlmasý gerekliliði ortaya çýktý. Ayran Programý Tüzük Taslaklarý hazýrlandý. Bu Yapýlan çalýþmalar neticesinde uzmanlarýn görüþleri geliþmelere ek olarak, çalýþmalara zemin teþkil edecek doðrultusunda bu konu üzerinde ilk taslak Kavram olan Tarým ve Kýrsal Alanlara Destek Yasa Taslaðý Belgesi hazýrlandý ve çalýþma grubunun bu belge sonlandýrýlmýþ olup Tarým ve Doðal Kaynaklar üzerinde yoðun bir þekilde çalýþmasý kararlaþtýrýldý. Bakanlýðýnýn ilgili tüm Daire ve kurumlarýndan hazýrlanan yasa taslaðýna yönelik görüþleri bekleniyor. AB'YE BM'DE 27 ÜLKE ADINA KONUÞMA 6-10 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþmesi HAKKI TANINDI hedeflenen çalýþmada, ilgili taraflarýn görüþleri Birleþmiþ Milletler Genel doðrultusunda yasa yeniden incelenerek, Kurulu'nda yapýlan oylamada, sonlandýrýlmasý öngörülüyor. Avrupa Birliði'ne 192 üyeli kurulda özel konuþma hakký TARIM ÝLAÇLARI KALINTILARI TÜZÜK verilmesi, Suriye ve Zimbabve'nin ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR çekimser oyuna karþý 180 oyla kabul edildi. Kalan 10 Bitki Saðlýðý kapsamýnda öncelik olarak yer alan Tarým ülkenin temsilcisi oylamaya katýlmadý. Þimdiye kadar Ýlaçlarý Kalýntýlarý Tüzük çalýþmalarý Mayýs AB'nin BM Genel Kurulu'ndaki konuþmalarý, AB tarihleri arasýnda gerçekleþti. Yapýlan çalýþmalarda dönem baþkaný olan ülke aracýlýðýyla yapýlýyordu. Artýk tüzükte yer alacak ekler çalýþma grubu tarafýndan AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, deðerlendirilerek, eklerin içeriði ile ilgili uzlaþý genel kurulda AB adýna konuþabilecek. saðlandý. Bu kapsamda, hayvansal kökenli olan veya Kabul edilen yasada, BM genel kurulunun baþka olmayan gýda ve yemlerin maksimum kalýntý limitleri bölgesel örgütler için de BM'de gözlemci statüsüyle, belirlendi. Ayrýca, AB düzenlemeleri paralelinde benzer düzenlemeleri kabul edebileceði belirtildi. AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, kabul hazýrlanacak Tarýmsal ürün listeleri kararlaþtýrýldý ve bu edilen kararýn, AB temsilcilerinin Birliðin tavýrlarýný ürünlerin numune alýmý ve analizi ile ilgili olarak "daha net" olarak sunmasýna ve geliþtirmesine olarak düzenlenecek ek'in de incelemesi yapýldý. Son olarak, saðlayacaðýný kaydetti. Geliþmenin, Arap Birliði, kalýntý limitlerinin gereklilikleri, tüketicilere yönelik Afrika Birliði ve Karayipler Topluluðu gibi bazý risk deðerlendirme ve maksimum kalýntý limitlerinin bölgesel gruplarýn da benzer bir statü edinmeye hesaplama konularý kapsamýnda yürütülecek Pilot çalýþmasýna yol açmasý bekleniyor. Proje ile ilgili sunumlar yapýlarak, teknik çalýþma grubu BM Genel Kurulunda benzer bir karar tasarýsýnýn bilgilendirildi Temmuz tarihleri arasýnda görüþülmesi geçen Eylül ayýnda Karayip ve Afrika gerçekleþtirilmesi öngörülen toplantýda, hazýrlanmasý ülkelerinin de aralarýnda olduðu bazý ülkelerin, 'AB'nin hedeflenen eklerin düzenlenmesi öngörülüyor. Ayrýca, diðer bölgelere göre etki gücünün artacaðý' yönündeki uygulamalar için örnek þema hazýrlanmasý endiþeleri üzerine ertelenmiþti. hedefleniyor. AB MALÝYE BAKANLARI AVRUPA MERKEZ YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT BANKASI BAÞKANLIÐI ÝÇÝN DRAGHI'DE UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR ANLAÞTI Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý Avrupa Birliði maliye bakanlarý, Brüksel'de IMF alanýnda Nisan 2011 tarihleri arasýnda 3 günlük Baþkaný Dominique Strauss-Khan'ýn yokluðunda bir çalýþma gerçekleþtirildi. Yapýlan çalýþmada, devam ettikleri toplantýda Yunanistan'daki borç krizini Taþýmacýlýkta Piyasaya Giriþ alanýndaki mevzuata görüþtü. Portekiz'e verilecek 110 milyar dolarlýk iliþkin yürürlükte olan AB tüzükleri ele alýndý. kurtarma paketinin onaylandýðý toplantýda, Avrupa Üç günlük programda Ulusal ve Uluslar arasý Merkez Bankasý'nýn baþýna þimdiki Ýtalya Merkez Taþýmacýlýkta Genel Piyasaya Giriþ Koþullarýný, Bankasý Baþkaný Mario Draghi'nin atanmasýna da karar Uluslar arasý Yük ve Yolcu Taþýmacýlýðýnda Uyulacak verildi. Kurallarý içeren tüzükler detaylý olarak irdelendi. Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Portekiz'e verilecek 110 milyar araþtýrmasý MCDC'nin kapsamý daha dolarlýk kurtarma paketinin da geliþtirilecek. Birlik araþtýrmalarýn koþullarýný onaylayan bakanlar, y a n ý s ý r a, h u k u k v e k a m u Yunanistan'ýn ekonomisini yeniden alanlarýndaki bilinçlendirme yapýlandýrma ve özelleþtirmeler çalýþmalarýný kamu iliþkilerinden konusunda daha fazla çaba harcamasý gerektiði sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Kimon mesajýný verdi. Yunanistan, geçen yýl sunulan kurtarma Zorbas yönetiminde sürdürecek. paketine raðmen borç krizini atlatabilmiþ deðil. IAB Yönetim Kurulu Baþkaný Guy Phillipson birleþme Strauss-Kahn, Avro bölgesinde zorluk yaþayan ülkelere ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada, IAB Europe ve IMF'nin desteðinin saðlanmasýnda önemli rol EIAA Internet reklam yatýrýmlarýnýn payýný artýrma ve oynamýþtý. IMF Baþkanýnýn gözaltýna alýnmasýnýn Avro pazarlamacýlarýn Internet reklam ortamýnýn faydalarý bölgesi ülkelerinin bazýlarýnda yaþanan mali krizlerle hakkýnda bilgilendirme vizyonunu anlattý. Ýki mücadele çalýþmalarýný da sekteye uðratabileceði kurumun, üyeliklerini ve uzmanlýklarýný birleþtirerek uyarýsýnda bulunuldu. IMF internet sitesinde interaktif reklamcýlýk endüstrisini korumayý ve yayýmlanan bir açýklamada ''kurumun faaliyetlerine desteklemeyi amaçladýðýný belirten Phillipson, Sektör devam etmekte'' olduðunun altý çizildi. olarak Avrupa Komisyonu önünde kendi kendimizi Avrupa ülkelerinde ortalama borç; gayri safi hâsýlanýn yönetme inisiyatifini elde ettik. Bütün bölgeyi içeren y ü z d e 8 0 ' i d ü z e y i n d e. K r i z d e k i Av r u p a 5.500'den fazla üyenin ortak sesi olarak tek ve güçlü bir ekonomilerinden Ýrlanda için bu oran yüzde 120; kuruluþa sahip olduk dedi. Yunanistan'da ise yüzde 150'ye yaklaþýyor. Bu EIAA Genel Müdürü Alison Fennah, Avrupa'daki ülkelerde ekonomiler düzlüðe çýkmadýkça, kesintilerin dijital endüstrinin bütün büyük kaptanlarýnýn yükünü azaltacak ve borç ödemesini kolaylaþtýracak desteklediði bu birleþme, EIAA ve IAB Europe hazine girdileri de týkanýyor. Yapýlan bir ankete göre interaktif reklam endüstrisinin hýz kazanmasýný uluslararasý yatýrýmcýlarýn yüzde 85'i Yunanistan'ýn bir desteklemek için kritik olan kaynaklarý ve öngörüleri noktada borçlarýný ödeyemez hale geleceðine inanýyor. elde etmemizi saðlayacak. Ortak vizyonumuz ve Ýrlanda ile Portekiz'in de ayný noktaya geleceðine deneyimimiz sayesinde sektörün saðlam temeller inananlar da yarýdan fazla. üzerinde yükselmesi ve þirketlerle/pazarlarýn büyümesine destek vereceðiz. þeklinde konuþtu. AVRUPA ÝNTERNET REKLAMCILIÐI TEK Microsoft Reklamcýlýk Avrupa, Orta Doðu ve ÇATI ALTINDA TOPLANDI Afrika'dan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Laurent Tek bir Avrupa ticaret birliði oluþturmak hedefiyle yola Delaporte ise, Biz Microsoft olarak, önde gelen çýkan, EIAA (European Interactive Advertising ajanslarý, medya sahiplerini, araþtýrma þirketlerini ve Association) ve IAB Europe (Interactive Advertising Avrupa çapýnda yirminin üzerinde ulusal IAB üyesini Bureau Europe) güçlerini birleþtirdi. Ýki kuruluþ bir araya getiren EIAA ve IAB Europe birleþmesini Avrupa dijital reklam sektörünü daha güçlü biçimde temsil etmek ve destekleyebilmek adýna Avrupa bütünüyle onaylýyoruz. dedi. Ýnteraktif Reklam Ticaret Birliði ni kurdu. Bu AB'DE EÐÝTÝM SÝSTEMLERÝ SON 10 YILDA birleþmeyle her iki örgütün kurumsal ve ulusal üyeleri GELÝÞTÝ güç birliðine gitmiþ olacak, Avrupa'nýn önde gelen Avrupa Birliði'nin eðitim ve öðretimle ilgili ilerleme yayýncýlarý, portalleri, ajanslarý, teknoloji ve servis raporuna göre, Birlik üyelerinin ana bölgelerdeki saðlayýcýlarý ile 27 ulusal IAB dijital endüstrinin eðitim sistemleri geliþti. geliþimi için çalýþacak. AB eðitim bakanlarýnýn 2009'dan 2020'ye kadar Yeni organizasyonun baþkanlýðýný ve CEO'luðunu, IAB eðitimde beþ temel ölçütü oldu: 2020'ye kadar okulu Europe Baþkaný Alain Heureux, Araþtýrma ve erken terk edenler % 10, yaþ arasý kiþilerin Pazarlamadan Sorumlu Baþkan Yardýmcýlýðýný ise, üçüncü derece eðitimleri en az % 40, okul öncesi EIAA'in Genel Müdürü Alison Fennah üstlenecek. katýlým en az % 95, en düþük baþarý paylaþýmý okuma, Yeni yapýlanmayla birlikte Avrupa çapýnda matematik ve fende % 15'ten az, ömür boy çalýþma yaþý yürütülmekte olan Mediascope Europe, nüfusa katýlým en az % 15. Marketer's Internet Ad Barometer, Raporu deðerlendiren Avrupa Komisyonu'nun Eðitim, reklam harcamalarý araþtýrmasý AdEx Kültür, Çok Dillilik ve Gençlik Komiseri Andrulla ve online kullanýcý davranýþlarý Vasiliou, Ýyi haber Avrupa'da eðitim düzeyinin Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 aþamalý olarak yükselmesidir. On Grubu'nun temsilcisi Michael Ebeling, yýl öncesine göre daha fazla genç nüfus sayýmý için doldurulan insan orta eðitimi tamamlýyor ve formlardaki verilerin anonim yüksek eðitimden mezun oluyor olmayýþýnýn veri güvenliðiyle ilgili þeklinde konuþtu. Bununla önemli bir tehdit oluþturduðuna dikkat çekiyor. birlikte okulu erken terk etmenin bir sorun olmaya Ebeling "Yasaya göre veriler dört yýl boyunca anonim devam ettiðini, bu oranýn Avrupa Birliði'nde yedide bir hale getirilmeyecek. Hatta bazý durumlarda bu sürenin genç demek olduðunu, beþte bir öðrencinin de hala 15 altý yýla kadar uzamasý mümkün ki bu da 2017 yýlýna yaþýnda okuma güçlüðü çektiðini belirten Vasiliou, Bu tekabül ediyor. Öte yandan bence verilerin sadece nedenle eðitim ve öðretim Avrupa 2020'nin önemli birkaç gün veya hafta bile tamamen anonim hale hedefleri arasýndadýr. Üye ülkelerin ortak Avrupa getirilmeden saklanmasý fazlaca riskli" þeklinde hedeflerimize ulaþmak için daha fazla çalýþma konuþuyor. yapmalarý gerekiyor dedi. Üye ülkelerin ekonomik Avrupa Parlamentosu Yeþiller Milletvekili Jan Philipp krizden dolayý eðitim bütçelerini kesmemelerini Albrecht de kiþisel bilgilerin bu þekilde saklanmasýna karþý olanlardan. Albrecht "Ýhtiyaç ortadan kalktýðý özellikle talep eden Komiser, eðitime harcamanýn anda bu verilerin imha edilmesi gerek. Söz konusu istihdam ve ekonomik büyüme için iyi bir yatýrým nüfus sayýmýndaysa bu konudaki tutumla ilgili olduðunu, uzun vadede bunun kendini geri ödediðini eksiklikler görüyorum. Verilerin deðerlendirilebilmesi kaydetti. için bu verilerin ait olduklarý kiþinin kimlik bilgileriyle beraber uzun yýllar saklanmasý öngörülüyor. Bence bu AB ÜYESÝ ÜLKELER 2011 YILI ÝÇÝNDE NÜFUS veri güvenliði normlarýna aykýrý. Nüfus sayýmý SAYIMI YAPACAK baþlamadan bunun düzeltilmesi þart" açýklamasýný AB ülkeleri nüfus sayýmý yapacak. Ancak Almanya yapýyor. kiþisel bilgilerin kamuya aktarýlacaðý gerekçesi ile Düzeltme için çok geç sayýma sýcak bakmýyor. Tüm AB üyesi ülkeler 2011 yýlý Ancak düzeltme için artýk çok geç. AB Ýstatistik içinde nüfus sayýmý yapmakla mükellef. Veri güvenliði Kurumu Eurostat'ýn Genel Müdürü Walter konusuna büyük önem veren Almanlarýn bir bölümü, Radermacher'e göreyse endiþeler yersiz. Radermacher kiþisel bilgilerin suiistimaline neden olabileceði özel sektörle kýyaslandýðýnda bu kamu istatistiklerinin gerekçesiyle sayýma sýcak bakmýyor. maksimum veri güvenliðine sahip olduðunu 2008 yýlýnda kabul edilen bir AB yönetmeliði uyarýnca, savunuyor. tüm AB üyesi ülkeler 2011 yýlý içinde nüfus sayýmý Peki, AB nüfus sayýmýyla elde edilecek bu bilgilere yapmakla mükellef. Almanya'da nüfus sayýmý pazartesi neden ihtiyaç duyuyor? gününden itibaren baþlýyor. Sayým Türkiye'de alýþýk Radermacher, AB sýnýrlarý içinde üye ülkeler arasýnda olunduðu üzere nüfus memurlarýnýn evleri tek tek karþýlaþtýrýlacak verilere ihtiyaç duyulduðunu gezmesi yoluyla deðil, gönderilen nüfus sayýmý kaydediyor. Eurostat Genel Müdürü, nüfus sayýmý formlarýnýn doldurulup geri postalanmasý þeklinde sýrasýnda yöneltilen sorularýn arasýnda kiþinin göçmen gerçekleþtirilecek. Ancak sayým Almanya'yý ikiye kökenli olup olmadýðý gibi sorularýn yer almasýný da böldü. Nüfus sayýmýna karþý basýn kampanyasý olumlu buluyor. yürütülüyor. Radermacher, "Uyum politikasýný körlemesine Almanya son nüfus sayýmýný iki Almanya'nýn sürdüremezsiniz. Göçmenlerin ne iþ yaptýðýný, nasýl bir birleþmesinden önce yaþamýþtý yýlýnda yapýlan eðitim aldýklarýný, serbest çalýþýp çalýþmadýklarýný son sayým büyük protestolara sahne olmuþtu. bilmelisiniz. Örneðin okullarýn planlanmasý ve uyum Almanlarýn veri güvenliði konusunda bu kadar hassas politikasýnýn ortaya konmasý için bu verilere muhakkak olmalarý boþuna deðil. 1930'larda yapýlan nüfus sahip olmamýz gerekiyor" diyor. sayýmlarýndan toplanan bilgiler ýþýðýnda, Nasyonal "Kiþisel veriler zaten internette dolaþýyor" Sosyalistler için Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Nüfus sayýmýný destekleyen kiþilerin baþlýca Yahudileri tespit etmek âdeta çocuk oyuncaðý olmuþtu. savunmalarýndan biri de sosyal aðlar üzerinden internet Basýn kampanyasý yürütülüyor yoluyla çok birçok kiþinin zaten daha detaylý olarak Bu kez protestolar son sayýmda olduðu kadar büyük kiþisel bilgilerini paylaþýyor oluþu. olmasa da nisan ayýndan bu yana sayýmlara karþý bir Avrupa Parlamentosu Yeþiller Milletvekili Jan Philipp basýn kampanyasý yürütülüyor. Bu kampanyanýn Albrecht'e göre asýl tartýþma konusu kimin ne kadar destekçilerinden olan Nüfus Sayýmý Çalýþma Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 kiþisel veri paylaþtýðýndan ziyade, veri güvenliði hakkýna ne kadar sahip çýkýldýðý. Albrecht "Bugün yöneltilen soru daha çok þu: Veri güvenliðiyle ilgili haklarým gözetiliyor mu? Ve bu noktada bu haklarýn yeterince gözetilmediði kanýsýndayýz. O yüzden insanlarýn buna karþý çýkmalarýný ve örneðin nüfus sayýmýný boykot etmelerini gayet iyi anlayabiliyorum" yorumunu yapýyor. AB PETROL BAÐIMLILIÐINI AZALTMAK ÝÇÝN ÇALIÞIYOR Avrupa Komisyonu Ulaþým ve Dolaþým Politikasý'ndan sorumlu genel müdürlüðü düzenlenen bir konferansta petrol üretimini en üst düzeye çýkarmanýn ölümcül bir hata olacaðýný çünkü Avrupa Birliði'nin petrol baðýmlýlýðýný azaltmak için alacaðý tedbirlerin iptali anlamýna geldiðini söyledi. Avrupa Komisyonu 2009'da Petrol Stoku Yönergesini gözden geçirerek üye devletlerin ithal olmasý durumunda en fazla ortalama 90 günlük ihtiyacý karþýlayacak þekilde veya yerli üretim hâlinde ortalama 61 günlük petrol stoklayabileceklerini açýkladý. Komisyon bu kararla Uluslararasý Enerji Ajansý'nýn kurallarýna uyum saðladýklarýný belirtti. Ayrýca petrol sýkýntýsý olmasý hâlinde uygulanmasý gereken acil durum kurallarýný kaleme aldý. Avrupa petrol ithalatýna 2010'da 210 milyar harcadý. Petrol ve petrol ürünleri ile enerjinin yüzde 96'sýný kýta dýþý kaynaklardan karþýlanýyor. Ancak iklim deðiþikliði ile mücadele nedeniyle uygulanan kýstaslar ve ABD'de zengin þist gazý kaynaklarýnýn keþfedilmesi nedeniyle aralýðýnda petrol daha az popüler yakýt olacak gibi görünüyor. AB, 2020'ye kadar sera gazý emisyonlarýný yüzde 20 oranýnda azaltmak ve enerji karýþýmýnda yenilenebilir enerji miktarýný yüzde 20'ye çýkarmak istiyor. Her iki hedefte 1990'lardaki emisyon düzeyleri esas alýnýyor. Çevreciler karbon ve kömüre göre yarý yarýya daha az emisyona sebep olan doðal gazýn daha fazla kullanýlmaya baþlamasý konusunda pek de coþkulu deðil. Çünkü doðal gazýn sebep olduðu zehirli gaz çýkýþý yenilenebilir enerji kaynaklarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda üstel seviyelerde daha fazla. Bununla birlikte son araþtýrmalar þist gazý kullanýmýnýn kömür ya da petrole göre daha fazla emisyona sebep olabileceðini ortaya koyuyor. Avrupa Parlamentosu Yeþiller Grubu üyesi Marjeta Jager bu konuda Eyleme geçmekte gecikilmesi durumunda çok da uzak olmayan bir gelecekte dolaþým özgürlüðümüzü epeyi kýsýtlamak ve dünyanýn baþka yerlerinden teknolojik çözümler ithal etmek zorunda kalacaðýz uyarýsýnda bulunuyor. Avrupa Komisyonu Ulaþým Beyaz Tebliði'nde Sosyal dolaþýmýn engellenmesinin bir seçenek olmadýðýnýn altý çiziliyor. Petrol rezervlerinin yarýsýnýn kullanýma açýlmasý ancak üretimin azaltýlmasý nedeniyle fiyatlar astronomik oranda artarken kaynak zayiatý da söz konusu. Baþlangýçta petrol sanayinde gülüþmelere sebep olsa da artýk dünyanýn petrol rezervlerinde tepe noktasýna ulaþýldýðý üzerinde genel bir mutabakatýn oluþtuðu görülüyor. Uluslararasý Enerji Ajansý Baþ Ekonomisti Fatih Birol tam kapasite petrol üretiminin aslýnda 2006'da ulaþýldýðýný kaydetti. Birol Önümüzdeki 25 yýlda üretim düzeyinin tutturulmasý açýsýndan mevcut petrol alanlarýnýn sayýsý giderek azalýyor. Dört yeni Suudi Arabistan bulmamýz ve geliþtirmemiz gerekiyor dedi. Birol önümüzdeki üç yýl içinde petrol fiyatlarýnýn buna baðlý olarak üçte bir oranýnda artacaðý tahmininde bulundu. Arap Baharý adý verilen halk ayaklanmalarýnýn 2011 baþý itibarýyla Ortadoðu'yu sarmasý üzerine petrolün varil baþý fiyatý ilk kez $100'a çýktý. Ancak petrol üreticilerinin þeffaflýk konusunda ketum davranmalarý nedeniyle rezervlerin ne kadar olduðuna dair belirsizlik söz konusu. Þubatta açýklanan Wikileaks belgeleri, Washington'ýn dünyanýn en büyük petrol ihracatçýsý Suudi Arabistan'daki petrol rezervlerinin yaklaþýk yüzde 40 civarýnda deðerinin üstünde tahmin edildiðini düþündüðünü açýða çýkardý. Kredi krizine benzer Ýngitere'nin en büyük güneþ enerji çözüm þirketi Solar Century'nin kurucusu ve hükümetin eski yenilenebilir enerji danýþmaný Jeremy Leggett, Brüksel'e uyarýda bulunarak petrolde tam kapasite kullanýma geçmenin 2008'de dünyayý kasýp kavuran kredi krizine benzemek olacaðýný söyledi. Leggett en kötü senaryonun dünyada bir enerji kýtlýðý yaþanmasý olduðunu sözlerine ekledi. Ancak AB Enerji Müdürlüðü Petrol ve Kömür Birimi Baþkaný Jan Panek 2009'un Petrol Stoku Yönergesi'yle üye devletlerin petrol üretim stoklarýnda en alt seviyeyi korumalarýnýn önerildiðini kaydederek Avrupa'nýn bu þekilde ani bir petrol sýkýntýsýna karþý hazýrlýklý olacaðýný söyledi. Panek Daha önce böyle bir þey olmadý ama gelecekte olabilir. Petrol rezervlerinin sayýsýnda belirsizlik var ve ne kadar petrol olduðu konusunda dedi. Ancak Panek, aralarýnda Suudi Arabistan'ýn da bulunduðu Körfez ülkelerinin petrol rezervleriyle ilgili resmî tahminlerle ilgili yorumda bulunmaktan kaçýndý. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Bir diðer panelist Lord Oxburgh Suudi Arabistan kýralý Abdullah'ýn bundan sonraki nesillere hizmet edecek yeni rezervler için sondaj çalýþmalarýna baþlanmasý emrini verdiðini söyledi. Bunu mümkün olduðu kadar yavaþ ve daha yüksek fiyattan yapacaklar muhtemelen diyen Oxburgh Elinde yýllanmýþ þarap bulunan bir þarap tüccarýnýn stratejisidir bu þeklinde sözlerini tamamladý. Oxburgh'a göre petrol rezervlerinin tam kapasite kullanýmýnda meydana gelecek zararýn en çok geliþmekte olan ülkelerde hissedileceði uyarýsýnda bulundu. AVRUPA'DA NÜKLEER SANTRALLERE DAYANIKLILIK TESTÝ UYGULANACAK Avrupa Komisyonu Avrupa'da faaliyet gösteren 143 nükleer enerji üretim tesisine ek altý inþaat aþamasýnda ve 15 inþasý planlanan tesisin 11 Eylül'deki gibi uçak kazasý da dâhil olmak üzere herhangi bir tehdit karþýsýnda saðlam durabilmesi gerektiðini açýkladý. Japonya'da 11 Mart depreminden sonra meydana gelen Fukushima faciasýný izleyen günlerde Avrupalý liderler bir araya gelerek nükleer güvenlik için en yüksek standartlarýn uygulanmasý ve bütün tesislerin dayanýklýlýk testi ne tabi tutulmasý için görüþ birliðine vardýlar. Avrupa Komisyonu þimdi dayanýklýlýk testlerinin özellikle Ýsviçre, Rusya, Ukrayna ve Ermenistan gibi ülkelere yaygýnlaþtýrýlmasý için çaba sarf ediyor. Avrupalý liderlerin son zirvede mutabýk kaldýklarý ilke kararý sonrasýnda Komisyon Baþkaný José Manuel Barroso'nun bu stres testlerinin içeriði ile ilgili ayrýntýlý bir karara varmasý bekleniyor. Brüksel'de toplanan Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleme Kurulu'nun (ENSREG) test yöntemiyle ilgili bir takým tavizler vermesi bekleniyor. Komisyon Sözcüsü Marlene Holzner Barroso'nun dayanýklýlýk testini mümkün olduðu kadar zor olmasý yönünde karar vermesini beklediklerini kaydetti. Ancak Holzner mutabakata varýlamamasý durumunda çabalarýn devam edebileceðini çünkü karar için herhangi bir son tarih bulunmadýðýný söyledi. Holzner dayanýklýlýk testleri terör saldýrýlarý, insan elinden çýkma felâketler vs. olduðunu kaydetti. AB Enerji Komiseri Günther Oettinger'de açýklamasýnda Eðer bir enerji tesisi altý þiddetinde bir depreme dayanýklý olacak þekilde inþa edilirse, daha yüksek þiddetteki bir baþka depreme de dayanýklý olduðunun kanýtlanmasý gerekir. Ayný þey seller ve doðal felâketler için de geçerli dedi. Holzner, AB'nin dayanýklýlýk testini geçememesi durumunda herhangi bir nükleer tesisi kapatma yetkisi olmadýðý uyarýsýnda bulundu. Yine de Holzner Operatörler tavsiyelerimizi dikkate alýyorlar sözleriyle açýk kapý býraktý. Komisyon'un inþasý devam eden nükleer tesislerle ilgili daha fazla söz sahibi olduðunu hatýrlatan Holzner Komisyon'un onayý olmadan hiçbir tesisin yapýlamayacaðýný sözlerine ekledi. Slovakya'da Mochovce tesisinde yapýlmasý düþünülen iki reaktörü örnek veren Holzner Komisyon'dan izin alýnamadýðýný hatýrlattý. Ancak eski reaktörler konusunda Komisyon'un etki alaný sýnýrlý. Büyük üye devletlerden biri, örneðin Fransa'nýn daha hafif dayanýklýlýk testi dayatmasý durumunda durumun ne olacaðý kendisine sorulduðunda Holzner Eðer amaç nükleer tesisin kapatýlmamasý ise o zaman hiç stres testi yapýlmamalý dedi. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı