El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir."

Transkript

1 TRANSĠT EL KĠTABI

2 Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin daha uyumlu olmasını ve tüm operatörlere eģit muamele yapılmasını sağlayacaktır. El kitabı sekiz bölümden oluģmaktadır: Genel GiriĢ, EĢyanın Statüsü, Teminatlar, Standart Transit Rejimi, Kağıt Usul, BasitleĢtirmeler, Transit ĠĢleminin Ġbrası, AraĢtırma Usulü ve Borç ve Tahsilat. El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. El kitabı, yasal bağlayıcılığı olan bir düzenleme değil, sadece açıklayıcı bir belgedir; ortak transit uygulayan tüm gümrük makamlarına transit düzenlemelerine ortak bir yorum getirmektedir. Transite iliģkin yasal hükümlerin yanı sıra gümrük mevzuatının diğer konularına iliģkin referanslar da el kitabının içeriğinde önemli bir yer tutmakta olup bunlara her zaman baģvurulmasaı önerilmektedir. El kitabına Ġnternet aracılığıyla elektronik ortamda adresinden ulaģılabilir

3 Ġçindekiler Önsöz BÖLÜM I: Genel giriģ BÖLÜM II: Teminatlar BÖLÜM III: Standart transit rejimi BÖLÜM IV: Kağıt usul BÖLÜM V: BasitleĢtirmeler BÖLÜM VI: Transit iģleminin ibrası, araģtırma usulü BÖLÜM VII: Borç ve tahsilat Yaygın kullanılan kısaltmalar listesi Tanımlar listesi Genel bilgi kaynakları - 3 -

4 BÖLÜM I GENEL GĠRĠġ Ortak Transit Mevzuat Rejimin tanımı Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) Bir NCTS iģleminde kullanılan baģlıca unsurlar ve mesajlar Hareket idaresi VarıĢ idaresi VarıĢ idaresi değiģikliği BasitleĢtirilmiĢ usuller : izinli gönderici ve izinli alıcı Diğer transit sistemleri GiriĢ TIR Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı (Transport Internationaux Routiers) Genel bilgiler ve mevzuat TIR rejiminin Açıklanması ATA (Geçici kabul) Genel bilgiler ve mevzuat Rejimin tanımı NATO TaĢımaları Genel bilgiler ve mevzuat Rejimin tanımı BÖLÜM II TEMĠNATLAR GiriĢ Teminatın amacı Teminat Ģekilleri Teminattan vazgeçme Teminatın geçerli olduğu alan Genel hükümler Teminat gerekliliği GiriĢ Olumsuz durumlar Teminat tutarının hesaplanması GiriĢ Hesaplama Kefil GiriĢ YerleĢik olma ve onay Yükümlülük Ġptal veya fesih durumunda teminat belgesi Bireysel teminat Nakit GiriĢ Geri ödeme (BoĢ bırakıldı ) FiĢli bireysel teminat (TC32) Yükümlülük ve onay FiĢ

5 4. Kapsamlı teminat Genel hükümler GiriĢ Genel koģullar Referans tutarın hesaplanması Teminat tutarı Teminat sertifikası Asıl sorumlunun yükümlülükleri Yıllık gözden geçirme Ġznin iptali veya feshi ĠndirilmiĢ tutarda kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme GiriĢ Ġndirim ölçütleri Hem yüksek kaçakçılık riski içeren eģya ve hem de diğer eģya için baģvuru Teminattan vazgeçme Havayolu ile taģıma Demiryolu ile taģıma Kamu kurum ve kuruluģları ile uluslararası örgütler Sadece gümrük kullanımına ayrılmıģtır Ekler TC32 bireysel teminat fiģleri düzenlemeye yetkili kefiller listesi BÖLÜM III Standart transit rejimi NCTS Kısım 1 Standart Transit beyanı GiriĢ Genel teori ve mevzuat NCTS nin Yapısı NCTS nin kapsamı Operatörlerin NCTS ye eriģimi Beyan usulü Yükleme Transit beyanı (IE015) Transit beyanı formu ve doldurulması Transit beyanının sunulması GiriĢ Genel teori ve mevzuat Hareket idaresindeki usulün tanımı Transit beyanının kabul, tescil ve kontrol edilmesi Transit beyanının düzeltilmesi Transit beyanının iptal edilmesi Transit beyanının kontrol edilmesi ve eģya kontrolü Teminatın sunulması Süre sınırı Ayniyet araçları GiriĢ Mühürleme yöntemleri Mühür özellikleri Özel tipte mühürlerin kullanımı

6 3.8. EĢyanın serbest bırakılması Serbest bırakmanın belgelenmesi Ekler Transit refakat belgesi (TRB) ve kalem listesi Basım Kılavuzu Ayrıntılı Basım Kılavuzu Yüksek kaçakçılık riski içeren eģya EĢyanın tanımı Kısım 3 TaĢıma sırasında iģlemler ve olaylar GiriĢ TaĢıma sırasındaki olaylara iliģkin iģlemler TaĢıma sırasındakı olaylara iliģkin iģlemler Kısım 4 VarıĢ idaresindeki iģlemler GiriĢ Genel teori ve mevzuat VarıĢ idaresindeki iģlemler Transit rejiminin sonlandırılması Rejimin sonlandırılmasının kontrolü Özel durumlar Alındı düzenlenmesi Alternatif kanıt düzenlenmesi EĢya ve belgelerin belirlenmiģ gün ve saatlerin dıģında ve varıģ idaresinden farklı bir yerde sunulması Usulsüzlükler Mühürlere iliģkin usulsüzlükler Diğer usulsüzlükler Usulsüzlük AraĢtırması VarıĢ idaresi değiģikliği Süre sınırının aģılmasından sonra ibraz Özel ulusal hükümler (saklıdır) Sadece gümrük kullanımına ayrılmıģtır Ekler Bilgi değiģimi için yapılandırılmıģ mesajlar ve veri içeriği Ülke kodları Kap kodları BÖLÜM IV Kağıt usul Kısım 1 GiriĢ Kağıt Usulde Transit Beyanı Kağıt usulde mühür Gümrüğün Sisteminin ÇalıĢmaması Tacirin Sisteminin ÇalıĢmaması ĠĢlemler Hareket - standart usul Hareket - izinli gönderici

7 5.3. VarıĢ - standart usul VarıĢ - izinli alıcı Kağıt usulde mühür Kısım 3 Standart Transit beyanı GiriĢ Genel teori ve mevzuat Beyan Usulü Yükleme Transit beyanı Transit Beyanı Formu ve Doldurulması TĠB Devam Formları Yükleme listeleri, formu ve doldurulması Transit Beyanının Ġmzalanması Ekler TĠB kutularının doldurulmasına iliģkin açıklayıcı not Transit beyanı formları ve ekli formların kendinden kopyalama iģlemi nüshalı transit beyanı ve ekli formların kendinden kopyalama iģlemi TĠB nüshaları ve ekli formların ilk nüshasına girilen bilgilerin kendinden kopyalama iģlemi ile gösterilmesi nüshalı TĠB ve ekli formların ilk nüshasına girilen bilgilerin kendinden kopyalama iģlemi ile gösterilmesi Kısım 4 Hareket idaresindeki iģlemler GiriĢ Genel teori ve mevzuat Hareket Ġdaresindeki Usulün Açıklanması TĠB in sunulması Teminatın sunulması Transit beyanının kabul ve tescil edilmesi Transit beyanının düzeltilmesi Transit beyanının kontrol edilmesi Süre sınırı Ayniyet araçları Mühürleme yöntemleri Mühür özellikleri Özel tip mühürlerin kullanımı EĢyanın serbest bırakılması Kısım 5 TaĢıma sırasındaki iģlemler ve olaylar GiriĢ TaĢıma sırasındaki olaylara iliģkin iģlemler TaĢıma sırasındaki olaylara iliģkin iģlemler Kısım 6 VarıĢ idaresindeki iģlemler

8 2. Genel teori ve mevzuat VarıĢ idaresindeki iģlemler Transit rejiminin sonlandırılması Rejimin sonlandırılmasının kontrolü Özel durumlar Alındı düzenlenmesi Alternatif kanıt düzenlenmesi VarıĢ Ġdaresinden BaĢka Bir Yerde ve Belirli gün ve Saatler DıĢında EĢya ve Belgelerin Sunumu Usulsüzlükler Mühürlere iliģkin usulsüzlükler Diğer usulsüzlükler VarıĢ idaresi değiģikliği Süre Sınırının AĢılmasından Sonra Sunulma Ekler 156 BÖLÜM V BasitleĢtirmeler GiriĢ Genel teori BasitleĢtirme genel koģulları Ġzin usulü Ġznin iptali ve düzeltilmesi BasitleĢtirmenin tanımı Kapsamlı teminat Özel tipte mühürlerin kullanımı Ġzinli gönderici Ġzin ĠĢlemler NCTS Kağıt usul - Transit beyannamesinin onaylanması (TĠB) Ġzinli alıcı Ġzin Usuller NCTS Kağıt usul Demiryolu veya büyük konteyner ile taģınan eģya Ekler Ġzinli alıcı için örnek baģvuru ve izin Özel metal mühür Ġstisnalar - özel mühür (FR, IT) Havayolu düzey 2 izni örneği Hava grupajı iģ akıģ Ģeması Denizyolu düzey 1 ve 2 izni örneği Deniz grupajı iģ akıģ Ģeması BÖLÜM VI Transit iģleminin ibrası, araģtırma usulü

9 1. GiriĢ, mevzuat, ve genel teori GiriĢ Mevzuat ve genel teori Genel teori Transit rejiminin sonlandırılması ve ibrası Rejimin sonlandırılmasının kontrolüne iliģkin araģtırma usulü Bilgi değiģimi Transit iģleminin ibrası ve statü talebi GiriĢ Ġbra koģulları Ġbranın sonuçları Ġbranın Ģekli Statü talebi ve yanıtı AraĢtırma usulü GiriĢ Asıl sorumlu nezdinde baģlatılan araģtırma Bilgi talebinin amaçları Asıl sorumludan bilgi talebinin genel usulü Belirli taģıma Ģekillerine özgü basitleģtirilmiģ usuller durumunda bilgi talebi usulü Rejimin sonlandırılmasına iliģkin alternatif kanıt EĢyanın varıģ idaresine veya izinli alıcıya sunulduğuna iliģkin alternatif kanıt EĢyanın üçüncü bir ülkede gümrükçe onaylanmıģ iģlem veya kullanıma tabi tutulduğuna iliģkin alternatif kanıt VarıĢ idaresi nezdinde baģlatılan araģtırma Yetkili makam ve araģtırma talebinde bulunma için süre sınırı AraĢtırma Talebi (IE142) mesajının gönderilmesi AraĢtırma Talebi (IE142) mesajının iptal edilmesi Talepte bulunulan varıģ idaresinin yanıtı AraĢtırma usulü sonuçlarının etkisi Kağıt usul Kağıt usul veya belirli taģıma Ģekillerine özgü basitleģtirilmiģ usul durumunda araģtırma bilgisi GiriĢ Asıl sorumlu nezdinde baģlatılan araģtırma Yetkili makam ve araģtırma bilgisi baģlatılması için süre AraĢtırma bildirimi TC VarıĢ idaresinin araģtırma bildirimine yanıtı AraĢtırma usulünün sonuçları Sonradan kontrol iģlemleri Sonradan kontrol amaç ve yöntemleri Sonradan kontrole tabi belgeler Transit beyannameleri (kağıt usul) Bir transit beyannamesi olarak manifesto Alternatif kanıt

10 5.3. Sonradan kontrolün sonuçları Ġstisnalar Özel ulusal hükümler (saklıdır) Ekler Yetkili makamlar listesi Asıl sorumluya Bildirme Yazısı Örneği TC20 araģtırma bildirimi örneği ve açıklayıcı not TC20A bilgi gönderme örneği TC21 sonradan talep örneği TC21A sonradan talep örneği AraĢtırma usulüne iliģkin örnekler BÖLÜM VII Yükümlülük ve tahsilat Hükümlerin kapsamı Tanımlar Mali ve cezai hükümler arasındaki fark Yükümlülüğün doğması/doğmaması, usulsüzlükler, yükümlü ve kefilin belirlenmesi Yükümlülüğün doğması / doğmaması Yükümlülüğün doğduğu an EĢyanın rejimden mevzuata aykırı olarak çıkarılması Yükümlülüğün yerine getirilmemesi Eyanın telef olması veya tekrar yerine konulamayacak Ģekilde tahrip olması nedeniyle yükümlülüğün doğmaması Rejimin dıģına çıkarma Mevzuata aykırı çıkarma durumları Mevzuata aykırı çıkarma sayılmayan durumlar Diğer rejim hükümlerine uymama Yükümlülük doğurabilen rejim hükümlerine uymama Rejimin kullanılmasına iliģkin yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi EĢyanın ortak transit rejimine tabi tutulmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi Yerine getirilmediğinde yükümlülük doğurmayan durumlar Yükümlülüğün doğmasına neden olan durumlarda istisnaları düzenleyen genel hükümler Yükümlü ve kefilin belirlenmesi Yükümlü kimdir? Yükümlüye yönelik iģlemler Yükümlülerin müģterek ve müteselsil sorumlulukları Yükümlüye bildirim Kefile yönelik iģlemler Kefilin yükümlülüğü ve yükümlülüğünün sona ermesi Kefilin yükümlülüğünün sınırlandırılması Kefile bildirim Kefil, hareket idaresine ve teminat idaresine tahsilat veya ibranın bildirilmesi Yükümlülük tutarının hesaplanması

11 10. Yükümlülüğün yerine getirilmesi Genel analiz Tahsilattan sorumlu makamın belirlenmesi Tahsilattan sorumlu makam Tahsilat usulü Bilgi değiģimi (bakınız BÖLÜM VI, paragraf ) Talepte bulunulan makamın tahsilat talebi Tahsilatın tamamlanması Asıl tahsilatın sonuçları Tahsilatın sonuçları

12 Sık kullanılan kısaltmalar listesi AAD Ġdari Refakat Belgesi ATA ATA Karnesi (geçici kabul) CIM Contrat de Transport Internationaux ferroviaire des Marchandises (Uluslararası demiryolu taģıma senedi) CMR Contrat de Transport Internationaux de Marchandises par Route (Uluslararası karayolu taģıma senedi) EDI Elektronik Veri DeğiĢimi AS EĢyanın tanımlanması ve sınıflandırılmasına iliģkin Armonize Sistem IRU Uluslararası Karayolu TaĢımacıları Birliği NCTS Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi TĠB Tek Ġdari Belge TRB Transit Refakat Belgesi TIR Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı (Transport Internationaux Routiers)

13 Tanım listesi ATA Karnesi Ġzinli gönderici Ġzinli alıcı Ortak Transit Yetkili makam Teminat Yükleme listesi Gösteri, sergi ve fuar, mesleki ekipmanlar ve ticari örnekler gibi özel amaçlarla gümrük bölgesinin içinde veya dıģında eģyanın geçici kabulü amacıyla kullanılan bir uluslararası gümrük belgesidir. Hareket idaresine eģyayı ve ilgili transit beyanını sunmadan transit iģlemlerini yürütmesine izin verilen kiģidir. EĢyayı ve ilgili transit beyanını varıģ idaresine sunmadan kendi tesislerinde veya belirlenmiģ bir baģka yerde almasına izin verilen kiģidir. Ortak Transit Yönetmeliği hükümleri uyarınca eģyanın iki nokta arasında taģınmasına iliģkin gümrük rejimidir. Gümrük kurallarının uygulanmasından sorumlu gümrük makamı veya bir baģka makamdır. Asıl sorumlu tarafından sunulan, eģyanın gümrük vergisinin ödenmesini güvence altına alan mali unsur. Transit kapsamında birden fazla kalem eģya taģındığında TĠB devam formları yerine kullanılan idari veya ticari belgedir. Manifesto Denizyolu ve havayolu taģımaları için kullanılan yükün listelendiği belgedir. Hareket idaresi VarıĢ idaresi Teminat idaresi YerleĢik kiģi Asıl sorumlu Tek Ġdari Belge (TĠB) EĢyanın transit rejimine tabi tutulduğu gümrük idaresidir. EĢyanın transit rejiminin sonlandırılması için sunulduğu gümrük idaresidir. Teminatın sunulduğu gümrük idaresidir. - Gerçek kiģi durumunda, Türkiye'de ikamet eden kiģidir. - Tüzel kiģi veya kiģiler ortaklığı durumunda, Türkiye'de kayıtlı bürosu, merkezi veya daimi iģyeri olan kiģidir. ġahsen veya yetkili temsilcisi aracılığı ile eģyayı ortak transit rejimine tabi tutan kiģidir. Ġthalat, ihracat ve transit kontrolü için kullanılan çoklu-nüshalı form AĢağıdaki nüshaları içeren 8 bölümden oluģur: Ġhracat (sevk) veya transit iģlemleri tamamlandığında gümrük idaresi tarafından tutulan Nüsha 1 Ġstatistiki amaçlarla kullanılan Nüsha 2 Gümrük makamınca mühürlenmesinden sonra ihracatçıya iade edilen Nüsha 3 Transit iģleminin tamamlanması üzerine sonra varıģ idaresi tarafından tutulan Nüsha 4 Transit rejiminde iade nüshası Nüsha 5 VarıĢ iģlemlerinin tamamlanmasında gümrük idaresi tarafından tutulan Nüsha 6 Ġstatistiki amaçlarla kullanılan Nüsha

14 Gümrük makamınca mühürlenmesinden sonra alıcıya iade edilen Nüsha 8 Ayrıca bakınız : transit refakat belgesi TĠB Devam formu Transit refakat belgesi (TRB) Birden fazla kalem beyan edildiğinde TĠB in nüshalarına ilave amacıyla kullanılan formlar. Transit beyanının hareket idaresinde bilgisayarlı transit sisteminde yapıldığında TRB eģyaya eģlik eder. TRB nin A nüshası TĠB in 4 ve 5 no.lu nüshaları yerine geçer. TĠB in 4 ve 5 no.lu nüshalarına yapılan atıflar gerekli değiģiklikler yapılarak TRB nin A nüshasına uygulanır. Ayrıca bakınız : TĠB Transit beyanı KiĢinin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eģyayı ortak transit rejimine tabi tutma isteğini gösterdiği tasarruf

15 Genel bilgi kaynakları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġnternet sitesi Diğer: Dünya Gümrük Örgütü: BM TIR SözleĢmesi:

16 BÖLÜM I GENEL GĠRĠġ BÖLÜM I Paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 4 Paragraf 5 istisnaları açıklar. Paragraf 6 özel ulusal kurallar için ayrılmıģtır. Paragraf 7 gümrük idarelerinin kullanımı için ayrılmıģtır. Paragraf 8 BÖLÜM I in ekleri yer almaktadır

17 1. Ortak Transit 1.1. Mevzuat Ortak Transit rejiminin yasal dayanağı tarihli (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği dir Rejimin tanımı Ortak Transit rejimi eģyanın hareket idaresinden varıģ idaresine taģınması sırasında gümrük, özel tüketim vergileri, KDV ve diğer yüklerin askıya alınmasını sağlar. Ekonomik operatörler tarafından eģyanın bir noktadan diğerine taģınmasını kolaylaģtırmak için kullanılabilir. Ancak, kullanılması zorunlu değildir. Ortak Transit rejimi, hareket, varıģ ve teminat idareleri olarak bilinen gümrük idareleri ağı aracılığıyla gümrük teģkilatınca yürütülür. Transit hükümlerine uygun olarak Ortak Transit rejimi, hareket idaresinde baģlar, eģya ve transit beyannamesinin varıģ idaresine sunulması ile sona erer. Transit beyannamesinin bir nüshası varıģ idaresi tarafından hareket idaresine iade edilir. Ġade nüshasının alınması üzerine, hareket idaresi, herhangi bir usulsüzlük yoksa, transit rejimini ve asıl sorumlunun yükümlülüğünü ibra eder. Ortak Transitte asıl sorumlu Asıl sorumlu, hareket idaresinde transit beyanında bulunmak suretiyle eģyanın transit rejimine tabi tutulmasını talep eder. Transit rejimi hak sahibi olarak asıl sorumlu, eģya transit amacıyla serbest bırakıldıktan sonra, eģyanın belirlenen süre sınırı içinde transit beyanı

18 (ve varsa mühürler) ile birlikte tam ve sağlam olarak varıģ idaresine sunulmasından sorumludur. EĢyanın varıģ idaresine sunulmasından sorumlu olan baģka kiģiler de vardır. Bunlar herhangi bir usulsüzlük durumunda doğacak gümrük vergilerinin ödenmesinden de sorumludur. Asıl sorumlu, (mevzuat veya izinde istisna tanınmadıkça) eģyanın taģınması sırasında askıya alınan gümrük vergilerini kapsayan tutarda bir teminat verilmesinden sorumludur. Teminat, nakit veya kefil olarak hareket eden bir mali kuruluģ tarafından verilen bir belge olabilir (teminatlar ve kefillere iliģkin daha ayrıntılı bilgi için BÖLÜM II ye bakınız). OTY Madde 4 T1 Ortak Transit rejimi, T1, üçüncü ülke eģyasına ithalatta uygulanan önlemler askıya alınmak suretiyle, hem ulusal hem de üçüncü ülke eģyasını kapsar. BasitleĢtirilmiĢ usül Belirli koģullarda ve ilgili gümrük makamınca verilen bir izne tabi olarak, Ortak Transit rejimi basitleģtirilebilir (basitleģtirilmiģ transit rejimlerine iliģkin bilgi için BÖLÜM V e bakınız). (Ortak Transit rejimine iliģkin daha fazla bilgi Bölüm III ve IV de yer almaktadır.) 1.2. Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) Günümüzde gümrük teģkilatı, iģ dünyasındaki sürekli değiģiklikleri takip etmek ve ticaretin gereklerine hızlı ve esnek bir Ģekilde uyum sağlamak zorundadır. NCTS, transit sistemini idare ve kontrol etmek için kullanılan bir araçtır. GeliĢmiĢ bilgisayar sistemleri ve elektronik veri iģleme kullanımına dayalı olarak NCTS, zaafiyetleri bilinen kağıda dayalı sisteme göre daha modern ve etkili

19 bir yönetim sağlamaktadır. NCTS in temel amaçları Ģunlardır: transit rejiminin verimliliğini ve etkinliğini artırmak; kaçakçılığın önlenmesini ve tespit edilmesini kolaylaģtırmak; transit rejimi kapsamında yürütülen iģlemleri hızlandırmak ve bu iģlemlerin güvenliğini sağlamak. Genel bir kural olarak NCTS, `T1' olarak düzenlenen Tek Ġdari Belge (TĠB) kullanılarak gerçekleģtirilen durumlarda Ortak Transit için kullanılır. Bu nedenle bilgisayarlı sistem, eģyanın demiryolu, havayolu, denizyolu veya boruhatları ile taģındığı ve özellikle taģımacının kendi belgelerini kullandığı basitleģtirilmiģ usulleri baģlangıçta kapsamayacaktır. mesajlar Bir NCTS iģleminde kullanılan baģlıca unsurlar ve NCTS iģlemindeki baģlıca unsurlar ve mesajlar Ģunlardır: Transit beyanı: Kağıt veya elektronik ortamda sunulur. Hareket referans numarası (MRN): TaĢımayı tanımlamak üzere sistem tarafından beyannameye verilen tescil numarasıdır. Transit refakat belgesi (TRB): Hareketten varıģa kadar eģyaya eģlik eder. Beklenen varıģ kaydı (AAR) mesajı: Hareket idaresince, beyan edilen varıģ idaresine gönderilir. VarıĢ Bilgisi mesajı: EĢya geldiğinde, varıģ idaresince hareket idaresine gönderilir. Kontrol sonuçları mesajı: Gerektiğinde, eģya muayene edildikten sonra varıģ idaresince hareket idaresine

20 gönderilir. Ayrıca sistem, normal usul ile hareketteki (izinli gönderici) ve varıģtaki (izinli alıcı) basitleģtirilmiģ usullerin olası tüm bileģimlerini kapsar Hareket idaresi Transit beyanı kağıt veya elektronik ortamda hareket idaresine sunulur. Elektronik beyan hareket idaresi veya tacirin kendi tesislerinde yapılabilir. Hangi yolla sunulursa sunulsun, beyan gerekli tüm bilgileri içermeli ve sistem özellikleri ile uyumlu olmalıdır. Bilgilerde bir tutarsızlık olduğunda sistem bunu gösterir. Tacir, beyannamenin nihai olarak kabul edilmesinden önce gerekli düzeltmeleri yapabilmesi için bilgilendirilir. Düzeltmeler yapıldıktan ve beyanname kabul edildikten sonra sistem beyannameye hareket referans numarası olarak adlandırılan bir tescil numarası verir. Bundan sonra, gerektiğinde muayene hareket idaresinde veya izinli göndericinin tesislerinde yapıldıktan ve teminat kabul edildikten sonra eģya transit için serbest bırakılır. Hareket idaresinde veya izinli göndericinin tesislerinde TRB ve gerektiğinde kalem listesi yazdırılır. TRB ve kalem listesi taģıma süresince eģyaya eģlik eder ve varıģ idaresine sunulur. TRB ve kalem listesi yazdırıldığında hareket idaresi aynı anda beklenen varıģ kaydı mesajını beyan edilen varıģ idaresine gönderir. Bu mesaj varıģ idaresinin eģya

21 kendisine geldiğinde kontrol yapmasını sağlayacak olan ve esas olarak beyandan elde edilen bilgileri içerir. VarıĢ idaresi eģya kendisine geldiğinde alınacak önlemlere iliģkin doğru ve güvenilir bir karar almak için transit iģlemi hakkında her türlü bilgiye eriģim sağlayabilmelidir VarıĢ idaresi EĢya, varıģ idaresi veya izinli alıcıya transit refakat belgesi ve gerektiğinde kalem listesi ile birlikte sunulur. VarıĢ idaresi, halihazırda aldığı beklenen varıģ kaydı mesajı ile transit iģlemi hakkında tüm bilgilere sahip olduğundan, ne tür bir kontrol yapacağına önceden karar verme imkanına sahiptir. MRN sisteme girilerek, yapılacak iģlem veya kontrole esas teģkil edecek olan ilgili beklenen varıģ kaydı bulunur ve varıģ bilgisi mesajı hareket idaresine gönderilir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra, varıģ idaresi varsa tespit edilen usulsüzlükleri de belirterek kontrol sonuçlarını kontrol sonuçları mesajı ile hareket idaresine bildirir. Kontrol sonuçları mesajı, hareket idaresinde transit iģleminin ibrası ve kullanılan teminatların serbest bırakılması için gereklidir VarıĢ idaresi değiģikliği EĢya beyan edilenden farklı bir varıģ idaresine sunulabilir. Gerçek varıģ idaresi, sevkiyata iliģkin gerekli bilgileri temin etmek amacıyla hareket idaresinden beklenen varıģ kaydını göndermesini talep eder

22 VarıĢ idaresi değiģikliğinde, beyan edilen idareye gönderilmiģ olan mesaj açık kalır, bu nedenle sistem otomatik olarak, beyan edilen idareye mesajı kapatabilmesi amacıyla eģyanın nereye ve ne zaman sunulduğunu bildiren bir mesaj gönderir BasitleĢtirilmiĢ usuller : izinli gönderici ve izinli alıcı Her iki basitleģtirilmiģ usulün kullanımı NCTS çerçevesinde kaynakların en verimli Ģekilde kullanımını ifade eder. Tüm iģlemleri kiģinin kendi tesislerinde yürütme imkanı ve gümrükle elektronik olarak bilgi değiģimi, iģ yapmanın en hızlı, kolay, güvenli ve ekonomik yoludur. Ortak transit rejiminde izinli gönderici veya izinli alıcı olma koģullarını yerine getirmenin yanında, ilgili gümrük idareleri ile bilgi değiģimini sağlamak için yeterli bir elektronik veri iģleme sistemine sahip olmak zorunludur. Bu sistem, yalnızca gümrük idarelerinin NCTS ye bağlı olması durumunda kullanılabilir. Bu koģul yerine getirildiğinde NCTS izinli göndericilere Ģunları yapmaya imkan tanır: Kendi bilgisayar sistemlerinde transit beyanı oluģturulması. EĢyanın hareket idaresine sunulmasına gerek olmadan, hareket idaresine elektronik beyan mesajı gönderilmesi. Beyanname düzeltme talepleri, beyanname kabul bildirimi ve eģyanın serbest bırakılması bildirimlerini de içeren sonraki mesajların elektronik olarak alınması ve gönderilmesi

23 NCTS izinli alıcılara Ģu imkanları tanır: EĢyanın ve refakat belgesinin doğrudan kendi tesislerine gelmesi. VarıĢ bildirimi mesajının ilgili varıģ idaresine elektronik olarak gönderilmesi. EĢya boģaltma izni ve boģaltma sonuçları bildirimini de içeren sonraki mesajların gümrüğe elektronik olarak gönderilmesi ve alınması. 2. Diğer transit sistemleri 2.1. GiriĢ TIR rejimi ulusal kefil kuruluģlar zincirine dayanan bir uluslararası teminat sistemi üzerine kuruludur. (TIR bilgisi için paragraf ye bakınız.) ATA karnesi iģlemi TIR a benzer ancak belirli eģya türleri ile sınırlıdır. (ATA karnesi bilgisi için paragraf e bakınız.) NATO taģıma iģlemi NATO kuvvetlerine taģınan eģyaya uygulanır. (NATO taģıma iģlemi bilgisi için paragraf e bakınız.) 2.2. TIR Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı (Transport Internationaux Routiers) Genel bilgiler ve mevzuat Yürürlükte olan TIR rejiminin ana mevzuatı BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK). himayesinde hazırlanan 1975 tarihli TIR SözleĢmesidir. TIR SözleĢmesi 31 Mart 1985 tarihli ve sayılı

24 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Türkiye gümrük bölgesinde TIR karnesi kapsamında eģya taģınması 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiģtir. TIR SözleĢmesi sürekli olarak değiģtirilmektedir. SözleĢmenin yirmi sekizinci değiģikliği 1 Ocak 2009 da uygulamaya konulmuģtur. 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle, Avrupa Topluluğu ve 27 üye ülkesinin de dahil olduğu 68 taraf ülkeye sahiptir. Ancak bir TIR iģlemi, yalnızca yetkilendirilmiģ kefil kuruluģların olduğu ülkelerde mümkündür (1 Ağustos 2011 itibariyle 57 ülke). Gümrük mevzuatı kapsamında, TIR rejimi Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, Türkiye Cumhuriyeti toprakları dıģında baģlayan veya biten bir transit taģıma için uygulanabilir. TIR SözleĢmesine taraf olan ülkelerden oluģan bir Ġdari Komite uygulamayı yönetir. Ġdari Komitenin iģlerinin çoğu, BM/AEK TaĢımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları ÇalıĢma Grubu tarafından desteklenir ve hazırlanır. Komite ve ÇalıĢma Grubu düzenli olarak Cenevre de toplanır TIR rejiminin Açıklanması TIR sistemi beģ ana sütun üzerine kuruludur: EĢya gümrük mührü altında onaylanmıģ taģıt veya konteynerlerde taģınır; TIR taģıması boyunca, eģya üzerindeki vergi ve resimler askıya alınır ve uluslararası geçerli teminatlar

25 zinciri tarafından güvenceye alınır. Her ülkenin ulusal kefil kuruluģu, TIR iģlemi sırasında bir usulsüzlük meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak tüm vergi ve resimlerin ödenmesini garanti eder. Her ülke kendi teminat limitini belirler ancak bir usulsüzlük durumunda kefil kuruluģtan talep edilebilecek tavsiye edilen maksimum tutar USD dir. EĢya, teminatın varlığına kanıt sağlayan hareket, transit ve varıģ ülkelerinde gümrük kontrol belgesi olarak kullanılan, uluslararası alanda kabul edilmiģ bir belge olan TIR Karnesi eģliğinde taģınır. TIR karneleri Ulusal kefil kuruluģlara, Uluslararası Karayolu TaĢımacıları Birliği (IRU) tarafından basılır ve dağıtılır. Bir TIR Karnesi yalnız bir TIR taģıması için geçerlidir. Hareket ülkesinde kullanılmaya baģlanır ve hareket, transit ve varıģ ülkelerinde gümrük kontrolü için kullanılır. Hareket ülkesinde uygulanan gümrük kontrol önlemleri transit ve varıģ ülkeleri tarafından kabul edilir. Bu nedenle, mühürlü taģıtlar veya konteynerlerde TIR rejimi kapsamında taģınan eģya genel bir kural olarak yol boyu gümrük idarelerinde muayene edilmez. TIR rejimine kontrollü giriģin sağlanması TIR karnelerini düzenlemek isteyen kefil kuruluģlar ve karneleri kullanmak isteyen kiģiler asgari koģulları ve gereklilikleri karģılamalı ve yetkili makamlarca (genellikle Gümrük) yetkilendirilmiģ olmaları gerekmektedir. Bir TIR taģıması bir dizi TIR iģlemini kapsar. Her bir

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 ORTAK TRANSİT REJİMİ & NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 İÇERİK Topluluk ve Ortak Transit Rejimleri Ortak Transit Rejiminin genel özellikleri Ekonomik avantajları Basitleştirmeler Uluslararası

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI

ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI ORTAK TRANSĠT VE NCTS EĞĠTĠM EL KĠTABI GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI ĠÇĠNDEKĠLER 1. TOPLULUK TRANSĠTĠ VE ORTAK TRANSĠT REJĠMLERĠ.: 3 1.1.Topluluk Transiti ve Ortak Transit Rejimi Nedir?...: 3 1.2.Yasal Dayanak

Detaylı

Ek 10 TRANSİT BEYANLARININ EDI STANDARD MESAJLARININ DEĞİŞİMİ YOLUYLA KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT (EDI TRANSİT BEYANI) GENEL

Ek 10 TRANSİT BEYANLARININ EDI STANDARD MESAJLARININ DEĞİŞİMİ YOLUYLA KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT (EDI TRANSİT BEYANI) GENEL Ek 10 TRANSİT BEYANLARININ EDI STANDARD MESAJLARININ DEĞİŞİMİ YOLUYLA KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT (EDI TRANSİT BEYANI) GENEL EDI transit beyanı, 6 ve 7 no.lu ekte tanımlandığı üzere, uygun olduğunda

Detaylı

NCTS UYGULAMASI ARAŞTIRMA VE TAHSİLAT USULLERİ MEMUR KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI ARAŞTIRMA VE TAHSİLAT USULLERİ MEMUR KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 NCTS UYGULAMASI ARAŞTIRMA VE TAHSİLAT USULLERİ MEMUR KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 29/01/2013 A) ARAŞTIRMANIN BAŞLATILMASI 1) Hareket idaresi,

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU EK 42 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44(1)(a) Gümrük

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Ortak Transit Rejimi ve NCTS 2012 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları

EXPORT IMPORT. Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları EXPORT IMPORT Gümrükte işlem süreci 6 ana bölümden oluşmaktadır. 1. Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışları 2. Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye ye Getirilmesi 3. Eşyanın Gümrüğe Sunulması 4.

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU. RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU. RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 09.01.2013 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1

ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 ŞARTLI MUAFİYET REJİMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (İDARENİN BİR UYGULAMASINA FARKLI YAKLAŞIM) 1 Cahit YERCİ 2 ÖZ Gümrük Kanunu (GK) nın öngördüğü sekiz gümrük rejiminden beşi şartlı muafiyet rejimi (düzenlemesi)

Detaylı

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.10.2013 tarihli 6176 sayılı tasarruflu yazı Eki

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.10.2013 tarihli 6176 sayılı tasarruflu yazı Eki Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.10.2013 tarihli 6176 sayılı tasarruflu yazı Eki (Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması-ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici kılavuzu hk.) YETKİLENDİRİLMİŞ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP) KULLANICI KILAVUZU

GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP) KULLANICI KILAVUZU GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP) KULLANICI KILAVUZU Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 01.11.2017 İçindekiler KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 A. İTHALAT İŞLEMLERİ... 6 1.

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

( TARİH VE SAYILI R.G. YE İSTİNADEN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ VE GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNE EKLENMİŞTİR)

( TARİH VE SAYILI R.G. YE İSTİNADEN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ VE GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNE EKLENMİŞTİR) 24 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28035 (Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİ (07.02.2013TARİH VE 28552 SAYILI R.G. YE İSTİNADEN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi the Republic of Turkey Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi KISA SÜRELİ EŞLEŞTİRME PROJESİ TEMİNAT This is a Twinning

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

YÖNETMELİK. Ortak Transit Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Ortak Transit Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığı ndan: Amaç ve Kapsam Madde 1 Ortak Transit Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 1. Bu Yönetmeliğin amacı, ortak

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2)

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE ( 2012/2) T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01 Konu : Özet Beyan Uygulaması 24/01/2012 GENELGE ( 2012/2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ

TALEP, TEKLĠF VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM MüĢteri taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin sunulması ve sözleģmelerin oluģturulması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ile ilgili izlenen

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG1.2014/606-8180 TAREKS Uygulaması Hk./Kullanılmış Eşya İthali Ankara, 24/04/2014 SİRKÜLER (M/2014) Türkiye İhracatçılar

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 14/11/2015 Tarihli

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı