El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir."

Transkript

1 TRANSĠT EL KĠTABI

2 Önsöz El kitabının amacı transit usulünün nasıl çalıģtığının ve çeģitli katılımcıların rollerinin daha iyi anlaģılmasını geliģtirecek bir araç sağlamaktır. Ayrıca transit düzenlemelerinin daha uyumlu olmasını ve tüm operatörlere eģit muamele yapılmasını sağlayacaktır. El kitabı sekiz bölümden oluģmaktadır: Genel GiriĢ, EĢyanın Statüsü, Teminatlar, Standart Transit Rejimi, Kağıt Usul, BasitleĢtirmeler, Transit ĠĢleminin Ġbrası, AraĢtırma Usulü ve Borç ve Tahsilat. El kitabı, ortak transit sisteminde yeni geliģmeler oldukça güncellenecektir. El kitabı, yasal bağlayıcılığı olan bir düzenleme değil, sadece açıklayıcı bir belgedir; ortak transit uygulayan tüm gümrük makamlarına transit düzenlemelerine ortak bir yorum getirmektedir. Transite iliģkin yasal hükümlerin yanı sıra gümrük mevzuatının diğer konularına iliģkin referanslar da el kitabının içeriğinde önemli bir yer tutmakta olup bunlara her zaman baģvurulmasaı önerilmektedir. El kitabına Ġnternet aracılığıyla elektronik ortamda adresinden ulaģılabilir

3 Ġçindekiler Önsöz BÖLÜM I: Genel giriģ BÖLÜM II: Teminatlar BÖLÜM III: Standart transit rejimi BÖLÜM IV: Kağıt usul BÖLÜM V: BasitleĢtirmeler BÖLÜM VI: Transit iģleminin ibrası, araģtırma usulü BÖLÜM VII: Borç ve tahsilat Yaygın kullanılan kısaltmalar listesi Tanımlar listesi Genel bilgi kaynakları - 3 -

4 BÖLÜM I GENEL GĠRĠġ Ortak Transit Mevzuat Rejimin tanımı Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) Bir NCTS iģleminde kullanılan baģlıca unsurlar ve mesajlar Hareket idaresi VarıĢ idaresi VarıĢ idaresi değiģikliği BasitleĢtirilmiĢ usuller : izinli gönderici ve izinli alıcı Diğer transit sistemleri GiriĢ TIR Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı (Transport Internationaux Routiers) Genel bilgiler ve mevzuat TIR rejiminin Açıklanması ATA (Geçici kabul) Genel bilgiler ve mevzuat Rejimin tanımı NATO TaĢımaları Genel bilgiler ve mevzuat Rejimin tanımı BÖLÜM II TEMĠNATLAR GiriĢ Teminatın amacı Teminat Ģekilleri Teminattan vazgeçme Teminatın geçerli olduğu alan Genel hükümler Teminat gerekliliği GiriĢ Olumsuz durumlar Teminat tutarının hesaplanması GiriĢ Hesaplama Kefil GiriĢ YerleĢik olma ve onay Yükümlülük Ġptal veya fesih durumunda teminat belgesi Bireysel teminat Nakit GiriĢ Geri ödeme (BoĢ bırakıldı ) FiĢli bireysel teminat (TC32) Yükümlülük ve onay FiĢ

5 4. Kapsamlı teminat Genel hükümler GiriĢ Genel koģullar Referans tutarın hesaplanması Teminat tutarı Teminat sertifikası Asıl sorumlunun yükümlülükleri Yıllık gözden geçirme Ġznin iptali veya feshi ĠndirilmiĢ tutarda kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme GiriĢ Ġndirim ölçütleri Hem yüksek kaçakçılık riski içeren eģya ve hem de diğer eģya için baģvuru Teminattan vazgeçme Havayolu ile taģıma Demiryolu ile taģıma Kamu kurum ve kuruluģları ile uluslararası örgütler Sadece gümrük kullanımına ayrılmıģtır Ekler TC32 bireysel teminat fiģleri düzenlemeye yetkili kefiller listesi BÖLÜM III Standart transit rejimi NCTS Kısım 1 Standart Transit beyanı GiriĢ Genel teori ve mevzuat NCTS nin Yapısı NCTS nin kapsamı Operatörlerin NCTS ye eriģimi Beyan usulü Yükleme Transit beyanı (IE015) Transit beyanı formu ve doldurulması Transit beyanının sunulması GiriĢ Genel teori ve mevzuat Hareket idaresindeki usulün tanımı Transit beyanının kabul, tescil ve kontrol edilmesi Transit beyanının düzeltilmesi Transit beyanının iptal edilmesi Transit beyanının kontrol edilmesi ve eģya kontrolü Teminatın sunulması Süre sınırı Ayniyet araçları GiriĢ Mühürleme yöntemleri Mühür özellikleri Özel tipte mühürlerin kullanımı

6 3.8. EĢyanın serbest bırakılması Serbest bırakmanın belgelenmesi Ekler Transit refakat belgesi (TRB) ve kalem listesi Basım Kılavuzu Ayrıntılı Basım Kılavuzu Yüksek kaçakçılık riski içeren eģya EĢyanın tanımı Kısım 3 TaĢıma sırasında iģlemler ve olaylar GiriĢ TaĢıma sırasındaki olaylara iliģkin iģlemler TaĢıma sırasındakı olaylara iliģkin iģlemler Kısım 4 VarıĢ idaresindeki iģlemler GiriĢ Genel teori ve mevzuat VarıĢ idaresindeki iģlemler Transit rejiminin sonlandırılması Rejimin sonlandırılmasının kontrolü Özel durumlar Alındı düzenlenmesi Alternatif kanıt düzenlenmesi EĢya ve belgelerin belirlenmiģ gün ve saatlerin dıģında ve varıģ idaresinden farklı bir yerde sunulması Usulsüzlükler Mühürlere iliģkin usulsüzlükler Diğer usulsüzlükler Usulsüzlük AraĢtırması VarıĢ idaresi değiģikliği Süre sınırının aģılmasından sonra ibraz Özel ulusal hükümler (saklıdır) Sadece gümrük kullanımına ayrılmıģtır Ekler Bilgi değiģimi için yapılandırılmıģ mesajlar ve veri içeriği Ülke kodları Kap kodları BÖLÜM IV Kağıt usul Kısım 1 GiriĢ Kağıt Usulde Transit Beyanı Kağıt usulde mühür Gümrüğün Sisteminin ÇalıĢmaması Tacirin Sisteminin ÇalıĢmaması ĠĢlemler Hareket - standart usul Hareket - izinli gönderici

7 5.3. VarıĢ - standart usul VarıĢ - izinli alıcı Kağıt usulde mühür Kısım 3 Standart Transit beyanı GiriĢ Genel teori ve mevzuat Beyan Usulü Yükleme Transit beyanı Transit Beyanı Formu ve Doldurulması TĠB Devam Formları Yükleme listeleri, formu ve doldurulması Transit Beyanının Ġmzalanması Ekler TĠB kutularının doldurulmasına iliģkin açıklayıcı not Transit beyanı formları ve ekli formların kendinden kopyalama iģlemi nüshalı transit beyanı ve ekli formların kendinden kopyalama iģlemi TĠB nüshaları ve ekli formların ilk nüshasına girilen bilgilerin kendinden kopyalama iģlemi ile gösterilmesi nüshalı TĠB ve ekli formların ilk nüshasına girilen bilgilerin kendinden kopyalama iģlemi ile gösterilmesi Kısım 4 Hareket idaresindeki iģlemler GiriĢ Genel teori ve mevzuat Hareket Ġdaresindeki Usulün Açıklanması TĠB in sunulması Teminatın sunulması Transit beyanının kabul ve tescil edilmesi Transit beyanının düzeltilmesi Transit beyanının kontrol edilmesi Süre sınırı Ayniyet araçları Mühürleme yöntemleri Mühür özellikleri Özel tip mühürlerin kullanımı EĢyanın serbest bırakılması Kısım 5 TaĢıma sırasındaki iģlemler ve olaylar GiriĢ TaĢıma sırasındaki olaylara iliģkin iģlemler TaĢıma sırasındaki olaylara iliģkin iģlemler Kısım 6 VarıĢ idaresindeki iģlemler

8 2. Genel teori ve mevzuat VarıĢ idaresindeki iģlemler Transit rejiminin sonlandırılması Rejimin sonlandırılmasının kontrolü Özel durumlar Alındı düzenlenmesi Alternatif kanıt düzenlenmesi VarıĢ Ġdaresinden BaĢka Bir Yerde ve Belirli gün ve Saatler DıĢında EĢya ve Belgelerin Sunumu Usulsüzlükler Mühürlere iliģkin usulsüzlükler Diğer usulsüzlükler VarıĢ idaresi değiģikliği Süre Sınırının AĢılmasından Sonra Sunulma Ekler 156 BÖLÜM V BasitleĢtirmeler GiriĢ Genel teori BasitleĢtirme genel koģulları Ġzin usulü Ġznin iptali ve düzeltilmesi BasitleĢtirmenin tanımı Kapsamlı teminat Özel tipte mühürlerin kullanımı Ġzinli gönderici Ġzin ĠĢlemler NCTS Kağıt usul - Transit beyannamesinin onaylanması (TĠB) Ġzinli alıcı Ġzin Usuller NCTS Kağıt usul Demiryolu veya büyük konteyner ile taģınan eģya Ekler Ġzinli alıcı için örnek baģvuru ve izin Özel metal mühür Ġstisnalar - özel mühür (FR, IT) Havayolu düzey 2 izni örneği Hava grupajı iģ akıģ Ģeması Denizyolu düzey 1 ve 2 izni örneği Deniz grupajı iģ akıģ Ģeması BÖLÜM VI Transit iģleminin ibrası, araģtırma usulü

9 1. GiriĢ, mevzuat, ve genel teori GiriĢ Mevzuat ve genel teori Genel teori Transit rejiminin sonlandırılması ve ibrası Rejimin sonlandırılmasının kontrolüne iliģkin araģtırma usulü Bilgi değiģimi Transit iģleminin ibrası ve statü talebi GiriĢ Ġbra koģulları Ġbranın sonuçları Ġbranın Ģekli Statü talebi ve yanıtı AraĢtırma usulü GiriĢ Asıl sorumlu nezdinde baģlatılan araģtırma Bilgi talebinin amaçları Asıl sorumludan bilgi talebinin genel usulü Belirli taģıma Ģekillerine özgü basitleģtirilmiģ usuller durumunda bilgi talebi usulü Rejimin sonlandırılmasına iliģkin alternatif kanıt EĢyanın varıģ idaresine veya izinli alıcıya sunulduğuna iliģkin alternatif kanıt EĢyanın üçüncü bir ülkede gümrükçe onaylanmıģ iģlem veya kullanıma tabi tutulduğuna iliģkin alternatif kanıt VarıĢ idaresi nezdinde baģlatılan araģtırma Yetkili makam ve araģtırma talebinde bulunma için süre sınırı AraĢtırma Talebi (IE142) mesajının gönderilmesi AraĢtırma Talebi (IE142) mesajının iptal edilmesi Talepte bulunulan varıģ idaresinin yanıtı AraĢtırma usulü sonuçlarının etkisi Kağıt usul Kağıt usul veya belirli taģıma Ģekillerine özgü basitleģtirilmiģ usul durumunda araģtırma bilgisi GiriĢ Asıl sorumlu nezdinde baģlatılan araģtırma Yetkili makam ve araģtırma bilgisi baģlatılması için süre AraĢtırma bildirimi TC VarıĢ idaresinin araģtırma bildirimine yanıtı AraĢtırma usulünün sonuçları Sonradan kontrol iģlemleri Sonradan kontrol amaç ve yöntemleri Sonradan kontrole tabi belgeler Transit beyannameleri (kağıt usul) Bir transit beyannamesi olarak manifesto Alternatif kanıt

10 5.3. Sonradan kontrolün sonuçları Ġstisnalar Özel ulusal hükümler (saklıdır) Ekler Yetkili makamlar listesi Asıl sorumluya Bildirme Yazısı Örneği TC20 araģtırma bildirimi örneği ve açıklayıcı not TC20A bilgi gönderme örneği TC21 sonradan talep örneği TC21A sonradan talep örneği AraĢtırma usulüne iliģkin örnekler BÖLÜM VII Yükümlülük ve tahsilat Hükümlerin kapsamı Tanımlar Mali ve cezai hükümler arasındaki fark Yükümlülüğün doğması/doğmaması, usulsüzlükler, yükümlü ve kefilin belirlenmesi Yükümlülüğün doğması / doğmaması Yükümlülüğün doğduğu an EĢyanın rejimden mevzuata aykırı olarak çıkarılması Yükümlülüğün yerine getirilmemesi Eyanın telef olması veya tekrar yerine konulamayacak Ģekilde tahrip olması nedeniyle yükümlülüğün doğmaması Rejimin dıģına çıkarma Mevzuata aykırı çıkarma durumları Mevzuata aykırı çıkarma sayılmayan durumlar Diğer rejim hükümlerine uymama Yükümlülük doğurabilen rejim hükümlerine uymama Rejimin kullanılmasına iliģkin yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi EĢyanın ortak transit rejimine tabi tutulmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi Yerine getirilmediğinde yükümlülük doğurmayan durumlar Yükümlülüğün doğmasına neden olan durumlarda istisnaları düzenleyen genel hükümler Yükümlü ve kefilin belirlenmesi Yükümlü kimdir? Yükümlüye yönelik iģlemler Yükümlülerin müģterek ve müteselsil sorumlulukları Yükümlüye bildirim Kefile yönelik iģlemler Kefilin yükümlülüğü ve yükümlülüğünün sona ermesi Kefilin yükümlülüğünün sınırlandırılması Kefile bildirim Kefil, hareket idaresine ve teminat idaresine tahsilat veya ibranın bildirilmesi Yükümlülük tutarının hesaplanması

11 10. Yükümlülüğün yerine getirilmesi Genel analiz Tahsilattan sorumlu makamın belirlenmesi Tahsilattan sorumlu makam Tahsilat usulü Bilgi değiģimi (bakınız BÖLÜM VI, paragraf ) Talepte bulunulan makamın tahsilat talebi Tahsilatın tamamlanması Asıl tahsilatın sonuçları Tahsilatın sonuçları

12 Sık kullanılan kısaltmalar listesi AAD Ġdari Refakat Belgesi ATA ATA Karnesi (geçici kabul) CIM Contrat de Transport Internationaux ferroviaire des Marchandises (Uluslararası demiryolu taģıma senedi) CMR Contrat de Transport Internationaux de Marchandises par Route (Uluslararası karayolu taģıma senedi) EDI Elektronik Veri DeğiĢimi AS EĢyanın tanımlanması ve sınıflandırılmasına iliģkin Armonize Sistem IRU Uluslararası Karayolu TaĢımacıları Birliği NCTS Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi TĠB Tek Ġdari Belge TRB Transit Refakat Belgesi TIR Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı (Transport Internationaux Routiers)

13 Tanım listesi ATA Karnesi Ġzinli gönderici Ġzinli alıcı Ortak Transit Yetkili makam Teminat Yükleme listesi Gösteri, sergi ve fuar, mesleki ekipmanlar ve ticari örnekler gibi özel amaçlarla gümrük bölgesinin içinde veya dıģında eģyanın geçici kabulü amacıyla kullanılan bir uluslararası gümrük belgesidir. Hareket idaresine eģyayı ve ilgili transit beyanını sunmadan transit iģlemlerini yürütmesine izin verilen kiģidir. EĢyayı ve ilgili transit beyanını varıģ idaresine sunmadan kendi tesislerinde veya belirlenmiģ bir baģka yerde almasına izin verilen kiģidir. Ortak Transit Yönetmeliği hükümleri uyarınca eģyanın iki nokta arasında taģınmasına iliģkin gümrük rejimidir. Gümrük kurallarının uygulanmasından sorumlu gümrük makamı veya bir baģka makamdır. Asıl sorumlu tarafından sunulan, eģyanın gümrük vergisinin ödenmesini güvence altına alan mali unsur. Transit kapsamında birden fazla kalem eģya taģındığında TĠB devam formları yerine kullanılan idari veya ticari belgedir. Manifesto Denizyolu ve havayolu taģımaları için kullanılan yükün listelendiği belgedir. Hareket idaresi VarıĢ idaresi Teminat idaresi YerleĢik kiģi Asıl sorumlu Tek Ġdari Belge (TĠB) EĢyanın transit rejimine tabi tutulduğu gümrük idaresidir. EĢyanın transit rejiminin sonlandırılması için sunulduğu gümrük idaresidir. Teminatın sunulduğu gümrük idaresidir. - Gerçek kiģi durumunda, Türkiye'de ikamet eden kiģidir. - Tüzel kiģi veya kiģiler ortaklığı durumunda, Türkiye'de kayıtlı bürosu, merkezi veya daimi iģyeri olan kiģidir. ġahsen veya yetkili temsilcisi aracılığı ile eģyayı ortak transit rejimine tabi tutan kiģidir. Ġthalat, ihracat ve transit kontrolü için kullanılan çoklu-nüshalı form AĢağıdaki nüshaları içeren 8 bölümden oluģur: Ġhracat (sevk) veya transit iģlemleri tamamlandığında gümrük idaresi tarafından tutulan Nüsha 1 Ġstatistiki amaçlarla kullanılan Nüsha 2 Gümrük makamınca mühürlenmesinden sonra ihracatçıya iade edilen Nüsha 3 Transit iģleminin tamamlanması üzerine sonra varıģ idaresi tarafından tutulan Nüsha 4 Transit rejiminde iade nüshası Nüsha 5 VarıĢ iģlemlerinin tamamlanmasında gümrük idaresi tarafından tutulan Nüsha 6 Ġstatistiki amaçlarla kullanılan Nüsha

14 Gümrük makamınca mühürlenmesinden sonra alıcıya iade edilen Nüsha 8 Ayrıca bakınız : transit refakat belgesi TĠB Devam formu Transit refakat belgesi (TRB) Birden fazla kalem beyan edildiğinde TĠB in nüshalarına ilave amacıyla kullanılan formlar. Transit beyanının hareket idaresinde bilgisayarlı transit sisteminde yapıldığında TRB eģyaya eģlik eder. TRB nin A nüshası TĠB in 4 ve 5 no.lu nüshaları yerine geçer. TĠB in 4 ve 5 no.lu nüshalarına yapılan atıflar gerekli değiģiklikler yapılarak TRB nin A nüshasına uygulanır. Ayrıca bakınız : TĠB Transit beyanı KiĢinin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eģyayı ortak transit rejimine tabi tutma isteğini gösterdiği tasarruf

15 Genel bilgi kaynakları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġnternet sitesi Diğer: Dünya Gümrük Örgütü: BM TIR SözleĢmesi:

16 BÖLÜM I GENEL GĠRĠġ BÖLÜM I Paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3 Paragraf 4 Paragraf 5 istisnaları açıklar. Paragraf 6 özel ulusal kurallar için ayrılmıģtır. Paragraf 7 gümrük idarelerinin kullanımı için ayrılmıģtır. Paragraf 8 BÖLÜM I in ekleri yer almaktadır

17 1. Ortak Transit 1.1. Mevzuat Ortak Transit rejiminin yasal dayanağı tarihli (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliği dir Rejimin tanımı Ortak Transit rejimi eģyanın hareket idaresinden varıģ idaresine taģınması sırasında gümrük, özel tüketim vergileri, KDV ve diğer yüklerin askıya alınmasını sağlar. Ekonomik operatörler tarafından eģyanın bir noktadan diğerine taģınmasını kolaylaģtırmak için kullanılabilir. Ancak, kullanılması zorunlu değildir. Ortak Transit rejimi, hareket, varıģ ve teminat idareleri olarak bilinen gümrük idareleri ağı aracılığıyla gümrük teģkilatınca yürütülür. Transit hükümlerine uygun olarak Ortak Transit rejimi, hareket idaresinde baģlar, eģya ve transit beyannamesinin varıģ idaresine sunulması ile sona erer. Transit beyannamesinin bir nüshası varıģ idaresi tarafından hareket idaresine iade edilir. Ġade nüshasının alınması üzerine, hareket idaresi, herhangi bir usulsüzlük yoksa, transit rejimini ve asıl sorumlunun yükümlülüğünü ibra eder. Ortak Transitte asıl sorumlu Asıl sorumlu, hareket idaresinde transit beyanında bulunmak suretiyle eģyanın transit rejimine tabi tutulmasını talep eder. Transit rejimi hak sahibi olarak asıl sorumlu, eģya transit amacıyla serbest bırakıldıktan sonra, eģyanın belirlenen süre sınırı içinde transit beyanı

18 (ve varsa mühürler) ile birlikte tam ve sağlam olarak varıģ idaresine sunulmasından sorumludur. EĢyanın varıģ idaresine sunulmasından sorumlu olan baģka kiģiler de vardır. Bunlar herhangi bir usulsüzlük durumunda doğacak gümrük vergilerinin ödenmesinden de sorumludur. Asıl sorumlu, (mevzuat veya izinde istisna tanınmadıkça) eģyanın taģınması sırasında askıya alınan gümrük vergilerini kapsayan tutarda bir teminat verilmesinden sorumludur. Teminat, nakit veya kefil olarak hareket eden bir mali kuruluģ tarafından verilen bir belge olabilir (teminatlar ve kefillere iliģkin daha ayrıntılı bilgi için BÖLÜM II ye bakınız). OTY Madde 4 T1 Ortak Transit rejimi, T1, üçüncü ülke eģyasına ithalatta uygulanan önlemler askıya alınmak suretiyle, hem ulusal hem de üçüncü ülke eģyasını kapsar. BasitleĢtirilmiĢ usül Belirli koģullarda ve ilgili gümrük makamınca verilen bir izne tabi olarak, Ortak Transit rejimi basitleģtirilebilir (basitleģtirilmiģ transit rejimlerine iliģkin bilgi için BÖLÜM V e bakınız). (Ortak Transit rejimine iliģkin daha fazla bilgi Bölüm III ve IV de yer almaktadır.) 1.2. Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) Günümüzde gümrük teģkilatı, iģ dünyasındaki sürekli değiģiklikleri takip etmek ve ticaretin gereklerine hızlı ve esnek bir Ģekilde uyum sağlamak zorundadır. NCTS, transit sistemini idare ve kontrol etmek için kullanılan bir araçtır. GeliĢmiĢ bilgisayar sistemleri ve elektronik veri iģleme kullanımına dayalı olarak NCTS, zaafiyetleri bilinen kağıda dayalı sisteme göre daha modern ve etkili

19 bir yönetim sağlamaktadır. NCTS in temel amaçları Ģunlardır: transit rejiminin verimliliğini ve etkinliğini artırmak; kaçakçılığın önlenmesini ve tespit edilmesini kolaylaģtırmak; transit rejimi kapsamında yürütülen iģlemleri hızlandırmak ve bu iģlemlerin güvenliğini sağlamak. Genel bir kural olarak NCTS, `T1' olarak düzenlenen Tek Ġdari Belge (TĠB) kullanılarak gerçekleģtirilen durumlarda Ortak Transit için kullanılır. Bu nedenle bilgisayarlı sistem, eģyanın demiryolu, havayolu, denizyolu veya boruhatları ile taģındığı ve özellikle taģımacının kendi belgelerini kullandığı basitleģtirilmiģ usulleri baģlangıçta kapsamayacaktır. mesajlar Bir NCTS iģleminde kullanılan baģlıca unsurlar ve NCTS iģlemindeki baģlıca unsurlar ve mesajlar Ģunlardır: Transit beyanı: Kağıt veya elektronik ortamda sunulur. Hareket referans numarası (MRN): TaĢımayı tanımlamak üzere sistem tarafından beyannameye verilen tescil numarasıdır. Transit refakat belgesi (TRB): Hareketten varıģa kadar eģyaya eģlik eder. Beklenen varıģ kaydı (AAR) mesajı: Hareket idaresince, beyan edilen varıģ idaresine gönderilir. VarıĢ Bilgisi mesajı: EĢya geldiğinde, varıģ idaresince hareket idaresine gönderilir. Kontrol sonuçları mesajı: Gerektiğinde, eģya muayene edildikten sonra varıģ idaresince hareket idaresine

20 gönderilir. Ayrıca sistem, normal usul ile hareketteki (izinli gönderici) ve varıģtaki (izinli alıcı) basitleģtirilmiģ usullerin olası tüm bileģimlerini kapsar Hareket idaresi Transit beyanı kağıt veya elektronik ortamda hareket idaresine sunulur. Elektronik beyan hareket idaresi veya tacirin kendi tesislerinde yapılabilir. Hangi yolla sunulursa sunulsun, beyan gerekli tüm bilgileri içermeli ve sistem özellikleri ile uyumlu olmalıdır. Bilgilerde bir tutarsızlık olduğunda sistem bunu gösterir. Tacir, beyannamenin nihai olarak kabul edilmesinden önce gerekli düzeltmeleri yapabilmesi için bilgilendirilir. Düzeltmeler yapıldıktan ve beyanname kabul edildikten sonra sistem beyannameye hareket referans numarası olarak adlandırılan bir tescil numarası verir. Bundan sonra, gerektiğinde muayene hareket idaresinde veya izinli göndericinin tesislerinde yapıldıktan ve teminat kabul edildikten sonra eģya transit için serbest bırakılır. Hareket idaresinde veya izinli göndericinin tesislerinde TRB ve gerektiğinde kalem listesi yazdırılır. TRB ve kalem listesi taģıma süresince eģyaya eģlik eder ve varıģ idaresine sunulur. TRB ve kalem listesi yazdırıldığında hareket idaresi aynı anda beklenen varıģ kaydı mesajını beyan edilen varıģ idaresine gönderir. Bu mesaj varıģ idaresinin eģya

21 kendisine geldiğinde kontrol yapmasını sağlayacak olan ve esas olarak beyandan elde edilen bilgileri içerir. VarıĢ idaresi eģya kendisine geldiğinde alınacak önlemlere iliģkin doğru ve güvenilir bir karar almak için transit iģlemi hakkında her türlü bilgiye eriģim sağlayabilmelidir VarıĢ idaresi EĢya, varıģ idaresi veya izinli alıcıya transit refakat belgesi ve gerektiğinde kalem listesi ile birlikte sunulur. VarıĢ idaresi, halihazırda aldığı beklenen varıģ kaydı mesajı ile transit iģlemi hakkında tüm bilgilere sahip olduğundan, ne tür bir kontrol yapacağına önceden karar verme imkanına sahiptir. MRN sisteme girilerek, yapılacak iģlem veya kontrole esas teģkil edecek olan ilgili beklenen varıģ kaydı bulunur ve varıģ bilgisi mesajı hareket idaresine gönderilir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra, varıģ idaresi varsa tespit edilen usulsüzlükleri de belirterek kontrol sonuçlarını kontrol sonuçları mesajı ile hareket idaresine bildirir. Kontrol sonuçları mesajı, hareket idaresinde transit iģleminin ibrası ve kullanılan teminatların serbest bırakılması için gereklidir VarıĢ idaresi değiģikliği EĢya beyan edilenden farklı bir varıģ idaresine sunulabilir. Gerçek varıģ idaresi, sevkiyata iliģkin gerekli bilgileri temin etmek amacıyla hareket idaresinden beklenen varıģ kaydını göndermesini talep eder

22 VarıĢ idaresi değiģikliğinde, beyan edilen idareye gönderilmiģ olan mesaj açık kalır, bu nedenle sistem otomatik olarak, beyan edilen idareye mesajı kapatabilmesi amacıyla eģyanın nereye ve ne zaman sunulduğunu bildiren bir mesaj gönderir BasitleĢtirilmiĢ usuller : izinli gönderici ve izinli alıcı Her iki basitleģtirilmiģ usulün kullanımı NCTS çerçevesinde kaynakların en verimli Ģekilde kullanımını ifade eder. Tüm iģlemleri kiģinin kendi tesislerinde yürütme imkanı ve gümrükle elektronik olarak bilgi değiģimi, iģ yapmanın en hızlı, kolay, güvenli ve ekonomik yoludur. Ortak transit rejiminde izinli gönderici veya izinli alıcı olma koģullarını yerine getirmenin yanında, ilgili gümrük idareleri ile bilgi değiģimini sağlamak için yeterli bir elektronik veri iģleme sistemine sahip olmak zorunludur. Bu sistem, yalnızca gümrük idarelerinin NCTS ye bağlı olması durumunda kullanılabilir. Bu koģul yerine getirildiğinde NCTS izinli göndericilere Ģunları yapmaya imkan tanır: Kendi bilgisayar sistemlerinde transit beyanı oluģturulması. EĢyanın hareket idaresine sunulmasına gerek olmadan, hareket idaresine elektronik beyan mesajı gönderilmesi. Beyanname düzeltme talepleri, beyanname kabul bildirimi ve eģyanın serbest bırakılması bildirimlerini de içeren sonraki mesajların elektronik olarak alınması ve gönderilmesi

23 NCTS izinli alıcılara Ģu imkanları tanır: EĢyanın ve refakat belgesinin doğrudan kendi tesislerine gelmesi. VarıĢ bildirimi mesajının ilgili varıģ idaresine elektronik olarak gönderilmesi. EĢya boģaltma izni ve boģaltma sonuçları bildirimini de içeren sonraki mesajların gümrüğe elektronik olarak gönderilmesi ve alınması. 2. Diğer transit sistemleri 2.1. GiriĢ TIR rejimi ulusal kefil kuruluģlar zincirine dayanan bir uluslararası teminat sistemi üzerine kuruludur. (TIR bilgisi için paragraf ye bakınız.) ATA karnesi iģlemi TIR a benzer ancak belirli eģya türleri ile sınırlıdır. (ATA karnesi bilgisi için paragraf e bakınız.) NATO taģıma iģlemi NATO kuvvetlerine taģınan eģyaya uygulanır. (NATO taģıma iģlemi bilgisi için paragraf e bakınız.) 2.2. TIR Uluslararası Karayolu TaĢımacılığı (Transport Internationaux Routiers) Genel bilgiler ve mevzuat Yürürlükte olan TIR rejiminin ana mevzuatı BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK). himayesinde hazırlanan 1975 tarihli TIR SözleĢmesidir. TIR SözleĢmesi 31 Mart 1985 tarihli ve sayılı

24 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Türkiye gümrük bölgesinde TIR karnesi kapsamında eģya taģınması 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiģtir. TIR SözleĢmesi sürekli olarak değiģtirilmektedir. SözleĢmenin yirmi sekizinci değiģikliği 1 Ocak 2009 da uygulamaya konulmuģtur. 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle, Avrupa Topluluğu ve 27 üye ülkesinin de dahil olduğu 68 taraf ülkeye sahiptir. Ancak bir TIR iģlemi, yalnızca yetkilendirilmiģ kefil kuruluģların olduğu ülkelerde mümkündür (1 Ağustos 2011 itibariyle 57 ülke). Gümrük mevzuatı kapsamında, TIR rejimi Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, Türkiye Cumhuriyeti toprakları dıģında baģlayan veya biten bir transit taģıma için uygulanabilir. TIR SözleĢmesine taraf olan ülkelerden oluģan bir Ġdari Komite uygulamayı yönetir. Ġdari Komitenin iģlerinin çoğu, BM/AEK TaĢımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları ÇalıĢma Grubu tarafından desteklenir ve hazırlanır. Komite ve ÇalıĢma Grubu düzenli olarak Cenevre de toplanır TIR rejiminin Açıklanması TIR sistemi beģ ana sütun üzerine kuruludur: EĢya gümrük mührü altında onaylanmıģ taģıt veya konteynerlerde taģınır; TIR taģıması boyunca, eģya üzerindeki vergi ve resimler askıya alınır ve uluslararası geçerli teminatlar

25 zinciri tarafından güvenceye alınır. Her ülkenin ulusal kefil kuruluģu, TIR iģlemi sırasında bir usulsüzlük meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak tüm vergi ve resimlerin ödenmesini garanti eder. Her ülke kendi teminat limitini belirler ancak bir usulsüzlük durumunda kefil kuruluģtan talep edilebilecek tavsiye edilen maksimum tutar USD dir. EĢya, teminatın varlığına kanıt sağlayan hareket, transit ve varıģ ülkelerinde gümrük kontrol belgesi olarak kullanılan, uluslararası alanda kabul edilmiģ bir belge olan TIR Karnesi eģliğinde taģınır. TIR karneleri Ulusal kefil kuruluģlara, Uluslararası Karayolu TaĢımacıları Birliği (IRU) tarafından basılır ve dağıtılır. Bir TIR Karnesi yalnız bir TIR taģıması için geçerlidir. Hareket ülkesinde kullanılmaya baģlanır ve hareket, transit ve varıģ ülkelerinde gümrük kontrolü için kullanılır. Hareket ülkesinde uygulanan gümrük kontrol önlemleri transit ve varıģ ülkeleri tarafından kabul edilir. Bu nedenle, mühürlü taģıtlar veya konteynerlerde TIR rejimi kapsamında taģınan eģya genel bir kural olarak yol boyu gümrük idarelerinde muayene edilmez. TIR rejimine kontrollü giriģin sağlanması TIR karnelerini düzenlemek isteyen kefil kuruluģlar ve karneleri kullanmak isteyen kiģiler asgari koģulları ve gereklilikleri karģılamalı ve yetkili makamlarca (genellikle Gümrük) yetkilendirilmiģ olmaları gerekmektedir. Bir TIR taģıması bir dizi TIR iģlemini kapsar. Her bir

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ (I) SAYILI LĠSTE UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM (Genel Hükümler) 1. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli, Basımı ve Düzenlenmesi 3. A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞME Bu

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI

BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI BĠLĠRKĠġĠLĠK KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bilirkiģilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkiģilik için

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.2013/28867 (Mük) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Ġstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı