E T M ve ETK NL K PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E T M ve ETK NL K PROGRAMI"

Transkript

1 E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK

2 Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) (pbx) Faks (0.232) e-posta: 5000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd. fiti. stanbul Tel (0.232) e-posta: Tarih : Eylül 2007

3 Sevgili Üyemiz, Mimarl k meslek alan ndaki geliflimleri paylaflmak, bu alanda yaflanan de iflimlerin güncelli ini bilgi ve uygulama alan na yans tmak amac yla kapsaml e itim ve etkinlik program haz rlad k. Mimarl n yaflam boyu süren bir mesleki faaliyet olmas nedeniyle, bilginin ve yeni olan n sürekli olarak paylafl lmas, ulafl lmas ve prati e tafl nmas çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte ekte iletmifl oldu umuz etkinlik ve e itim program n n meslek alan nda çok önemli eksikleri tamamlayaca n öngörüyoruz. Etkinliklerimizde birlikte olmak dile iyle. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu

4

5 SÖYLEfi ve MZA GÜNÜ M MAR OLMAK 13 Eylül Perflembe Konuflmac lar: Nafi Çil - Ergun lkay Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 NAF Ç L "Mimar Olmak" adl kitab nda Nafi Çil, duyarl bir gözlem içinde gençli ini, mimar olmak için gitti i Güzel Sanatlar Akademisi nde geçen y llar n, mimar olarak mezun olduktan sonraki yaflam n yaratma etkinli i içinde anlat r. Ayr ca ça dafl mimariyi ve ça m z mimarisi içinde Türkiye de uygulanan mimarl, mimarl k e itimi veren okullar ve felsefi bir düflünce disiplini içinde mimarl k tarihinde yer alan ça dafl mimarinin yerini özgün bir görüflle, sanatç kiflili i içinde ve büyük bir duyarl l kla inceler.

6 SMG E T M 15 Eylül Cumartesi M MARLIK FOTO RAFÇILI I Haz rlayan: Murat Germen Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l m 40 kifli ile s n rl d r.lütfen kay t yapt r n z. MURAT GERMEN Bu e itimde amaç, özel bir foto rafç l k prati i olan mimarl k foto rafç l n n inceliklerini tan tmak ve çeflitli örnekler göstermektir. Mimarl k foto rafç l yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar çeflitli örneklerle görsellefltirilecek, dijital görüntüleme teknolojilerinin sa lad çeflitli olanaklar göz önünde tutularak ipuçlar verilecektir. Seminer, foto raflama sürecine en çok ihtiyaç duyan meslek adamlar ndan olan mimarlara, minimal olanaklarla do ru mimarl k foto raf n çekmenin yollar n aktarmak üzere düflünülmüfltür. çerik: Temsil kavram ve mimarl k foto raf Temel foto rafç l k tekniklerinin mimari foto raf ile olan iliflkileri Temel dijital görüntüleme tekniklerine girifl Mimari foto raflama teknikleri Mimari foto raflamada fl n kullan m Çeflitli örneklere bak fl Bilgisayarda post-prodüksiyon (interpolasyon, noise temizleme, perspektif düzeltme, distorsiyon düzeltme, kompozit pozlama, vb.) Panoramik görüntüleme tekniklerine girifl Kent foto rafç l ve mimarl k foto rafç l aras ndaki olas iliflkiler; mimarinin ba lam ile olan birlikteli ini belgelemek

7 SÖYLEfi M MARLAR YAPILARINI ANLATIYOR 19 Eylül Çarflamba Haz rlayan: Ender Öz fl k Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 ENDER ÖZIfiIK 1957 y l nda stanbul'da do an Ender Öz fl k, 1981 y l nda TÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü'nden mezun oldu. stanbul, Suudi Arabistan ve Rusya'da muhtelif flantiyelerde bir süre çal flt ktan sonra, 1987'de Bodrum'a yerleflen Öz fl k, çal flmalar n Bodrum'da sürdürmektedir y l nda Ulusal Mimarl k Ödülleri, Yap Dal - Baflar Ödülü kazanm flt r. Bodrum Botanik Bahçesi ve Yap lar (1998), Birol nan Çarfl s (1998), K ral's Heaven (1997), Mimarl k Bürosu (1995) vb. projelere imza atan mimar n 1999 y l nda yay mlanm fl olan Ad Halikarnas adl bir de kitab bulunmaktad r.

8 SEM NER 22 Eylül Cumartesi M MARLIK E T M SONRASI: M MARLAR ODASI ve MESLEK HAYATI ( Mezunlar ) Sunanlar: Saat: Yer: SMG Kredisi: Güney Dinç, Tamer Baflbu, Alev A r, Suat Günhan Mimarlar Odas zmir fiubesi 1 Etkinli in temel amac yeni mezun olan mimarlara Mimarlar Odas n, içine girecekleri meslek ortam n tan tmak, karfl laflacaklar sorunlar, zorluklar ve bunlar nas l çözümleyebileceklerine iliflkin fikir sahibi olabilmelerini sa lamakt r. çerik 1. Mimarl k Hukuku; Odalar, Anayasal ve yasal yap lanmalar, iflleyiflleri 2. Mimarl k meslek prati i içinde Mimar-Oda iliflkileri 3. Mesle in Farkl Pratiklerde Yürütülmesi Ve Karfl lafl lan Sorunlar Kamuda çal flan mimar olmak Serbest çal flan mimar olmak 4. Proje Aktörlerinin ve Aralar ndaki liflkilerin rdelenmesi flveren Mimar/Mühendis Genel Yüklenici (Müteahhit) Alt Yükleniciler (Tafleronlar)

9 SÖYLEfi M MARLAR YAPILARINI ANLATIYOR 26 Eylül Çarflamba Konuflmac : Kaya Ar ko lu Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 KAYA ARIKO LU Kaya Ar ko lu, 1949'da ABD Baltimore'da do du. 1973'te ABD'de Maryland Üniversitesi'nden mimarl k diplomas n ald ktan sonra bir y l Londra'da Colin St. John Wilson Partners bürosunda çal flt. 1976'da Cornell Üniversitesi'nde Prof.Colin Rowe stüdyosundan kentsel tasar m yüksek lisans n al rken asistanl k yapt. Mezuniyet sonras stanbul'da Ar ko lu Assc. Mimarl k Bürosunda babas Y. Mim. lhan Ar ko lu ile çal flt y llar aras nda Maryland Üniversitesi'nde asistan profesör olarak mimari tasar m dersleri verdi. Akademik çal flmalar n n yan nda Washington'da WKR Inc. mimari bürosunda birçok proje tasarlad ve uygulad. 1987'de ayn eyalette kendi bürosunu kurdu y l nda Uluslararas Semerkant Kentsel Tasar m Yar flmas nda birincilik ödülünü ald Adana'da Ar ko lu Arkitekt Mimarl k ve Kentsel Tasar m bürosunu kurdu ve Çukurova Üniversitesi'nde 1998 y l na kadar ö retim görevlisi olarak proje derslerine girdi. Halen kendi bürosunda çal flmalar n sürdürmektedir. International Alumnus of the Year, Semerkant Kentsel Yenileme Yar flmas, FSI Proje Yar flmas, ENCOMP yar flmalar nda ödülleri bulunmaktad r.

10 M MARLIK GÜNÜ KOKTEYL MESLEKTE 30. VE 50.YIL PLAKET TÖREN FOTO RAF YARIfiMASI ÖDÜL TÖREN Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1 Ekim Pazartesi TEMAT K SUNUfi: KIYI Konuflmac : fiebnem Yücel Young Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi M MARLIK GÜNÜ KOKTEYL Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi fiebnem YÜCEL YOUNG fiebnem Yücel Young, lisans e itimini Orta Do u Teknik Üniversitesinde 1993 y l nda tamamlad. Lisans e itimi sonras profesyonel mimarl k sürecinde Intay ve Itez Mimarl k Ofislerinde görev ald. Yüksek lisans e itimini için Cincinnati Üniversitesinde, doktora e itimi için de Arizona State Üniversitesinde çal flmalarda bulundu. Araflt rma projelerinin yan nda birçok yay n ve konferans veren Yücel, flu an zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarl k Fakültesi ö retim üyesi ve dekan yard mc l görevini yürütüyor. M MARLIK HAFTASI

11 ATÖLYE ÇOCUK ve M MARLIK 2 Ekim Sal Haz rlayan: Hikmet Gökmen Atölyesi Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi lkö retim okullar yla gerçeklefltirilecektir. H KMET GÖKMEN 1959 y l nda do an Gökmen, EÜGSF. Mimarl k Bölümünü 1982 y l nda bitirdi. Yüksek Lisans (1985) ve Doktora (1993) programlar n DEÜ. Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlad. Gökmen, 1983 y l ndan beri DEÜ. Mimarl k Fakültesi nde ö retim üyesi olarak çal flmaktad r. Mimarl k E itimi, Çocuk ve Mekan liflkileri ile ilgili çeflitli çal flmalar bulunmaktad r. ÇOCUK ve M MARLIK Yap l çevrenin gelecekteki belirleyicileri bugünün çocuklar olacakt r. Bu süreçte alacaklar kararlar n temelini, e itimleri boyunca edindikleri bilgi, beceri ve yetenekleri oluflturacakt r. Kentin, kültürel miras n gelecekteki sahibi, kullan c lar, tasarlay c lar çocuklar n mimarl k kültürü üzerine düflünmelerini sa layacak çal flmalar m z Hikmet Sivri Gökmen yürütücülü ünde ilkö retim okullar yla gerçeklefltirilecektir. M MARLIK HAFTASI

12 TEKN K GEZ M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR EFES OTEL - DO AN HASOL Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 2 Ekim Sal Kat l m 20 kifli ile s n rl d r.lütfen kay t yapt r n z. DO AN HASOL 1961 de stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi ni bitirdi, bir süre ayn fakültede asistanl k yapt. Serbest mimarl k çal flmalar n efli ve k z yla birlikte kurduklar Has Mimarl k grubu içinde sürdürmektedir.kendisine 1998 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nce, 1999 da da Y ld z Teknik Üniversitesi nce "onursal doktor" unvan, 2000 de de Mimarlar Odas nca "Mesle e Katk Baflar Ödülü" verilmifltir. EFES OTEL Emekli Sand n n sahibi oldu u otelleri yenilefltirme kapsam nda ele al nan Büyük Efes Oteli, "Swissôtel The Grand Hotel Efes, zmir" ad yla zmir in yaflam na yeniden kat lacak. Yap lmas öngörülen Otelin projeleri ilkin 1950 lerde Paul Bonatz taraf ndan tasarlanm flt. lk proje 1960 larda mimar Fatin Uran taraf ndan ele al narak yeniden haz rlanm fl ve otel buna göre infla edilmiflti. Bütünüyle yenilenmesine karar verilen otelin 2003 tarihli yeni mimari projeleri bu kez Has Mimarl k ve ABD li mimarl k firmas nbbj ifl ortakl taraf ndan haz rland. M MARLIK HAFTASI

13 SÖYLEfi M MARLIK HAFTASI M MARLIKTA KIYILARI BEL RS ZLEfiT RMEK: YARATICI ÜRETKENL K Konuflmac : U ur Tanyeli Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * 2 Ekim Sal * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. U UR TANYEL ç tutarl l, yal nl k, kat fl ks zl k ideallerini merkeze alan, yeni tasar m ve düflünceler içinde yabanc olana, "öteki"nin elemanlar na yer vermemeyi ana paradigma olarak tan mlayan yaklafl mlar n karakterize etti i bir yüzy l geçirdik. Eklektisizmin, sinkretizmin, pastiflin lanetli kavramlar oldu u mimari düflünce sistemleri infla ettik. Yaratman n bir epistemolojik vakumda s f rdan bafllayarak düflünmek ve tasarlamak oldu u gibi naif bir inançla beslendik. fiimdiyse bir epistemolojik vakumun düfl oldu unu farkediyoruz. Bize ait olanla olmayan n s n r n çizmeye çal flan, düflünce ve tasar mlar n nesebini sorgulayan, "nesebi gayrisahih" olanlar küçümseyen "ayr mc " ve ahlakç kültüralist anlay fllar ad m ad m tart flmal hale geliyor. Onlar n yerine, melezlefltiren, çaprazlayan, kat flt ran, en önemlisi de herkesin yerinden yurdundan olmufl gözüktü ü bir dünyan n ola anl na ve üretkenli ine ikna oluyoruz. Do as gere i uzlaflmaz biçimde farkl olanlar ay ran k y çizgileri ve s n rlar siliniyor. Bu konuflmada sözkonusu silinme süreci mimarl k alan na açt ve açaca ufuk ba lam nda tart fl lacak. M MARLIK HAFTASI

14 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 2 Ekim Sal Konuflmac : Murat Tabanl o lu Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. MURAT TABANLIO LU Murat Tabanl o lu, Viyana Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü'nden 1992 y l nda mezun oldu.1990 y l nda babas Dr. Hayati Tabanl o lu ile birlikte Tabanl o lu Mimarl k kurdu. Son dönem ve sürdürmekte oldu u projelerinden baz lar stanbul da Levent Loft, Kanyon, Istanbul Sapphire; Carrefour City Park ve Metro Center al flverifl merkezleri; CNN Turk ve Kanal D televizyonlar n n yer ald Medya Merkezi;Do an Medya Grubu için stanbul Ankara ve zmir de bask merkezleri, stüdyo ve ofis binalar ; Galataport ; stanbul Modern; Nova ve Tunaçelik fabrikalar ; Kazakistan da Palace of Peace, Expo Center, Abbaya Ofis Kulesi; Amman da Officers Tower; Dubrovnik te Hotel Rixos Libertas; Hannover Expo 2000 Türkiye Pavyonu dur. Tabanl o lu nun ald ödüllerden baz lar ise: 1988 Bodrum Uluslararas Havaliman projesi, birincilik ödülü; 2000 Ankara Do an Printing Center "Europe for Constructional Steelwork" Avrupa daki en iyi dört çelik yap dan biri; 2001 stabul Belediyesi Ofis Binas birincilik ödülü; 2002 Medya Town Mimarlar Odas n Yap Tasar m Ödülü; 2005 Galataport ve Istanbul Modern Cityscape Architectural Review Awards iki ayr dalda büyük ödül, 2006 Kanyon Architectural Review Awards büyük ödül olarak say labilir. M MARLIK HAFTASI

15 ATÖLYE SERHAT AKBAY ATÖLYES 3 Ekim Çarflamba Yürütücü: Serhat Akbay Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 20 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. SERHAT AKBAY Serhat Akbay, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Bölümü 1978 mezunudur. Ahflap yap lar, mimari detaylar ve k rsal mimarl k üzerine çal flmalar olan Akbay, Mimar n Ofisi, 2006, Urla- zmir ile 2006 Ulusal Mimarl k Ödülleri Yap Dal Baflar Ödülü nün; Gordon Walker Evi, 2005, Foça- zmir ile zmir Büyükflehir Belediyesi 2005 Yerel Koruma Ödülü nün sahibidir. ÇINAR B LG N ATÖLYES Yürütücü: Ç nar Bilgin Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 20 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. ÇINAR B LG N 1988'de DEÜ Mimarl k Bölümü'nden mezun oldu. 1991'de zmir'de kendi mimarlik iflli ini kurdu y l ndan beri DEÜ Mimarl k Bölümü nde, mimari proje derslerine ö retim görevlisi olarak kat lmaktad r. Halen serbest mimarl k yapmaktad r. M MARLIK HAFTASI

16 TEKN K GEZ M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR ONTUR OTEL - UMUT NAN KORDON OTEL - YALÇIN KEZER 3 Ekim Çarflamba Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifli ile s n rl d r.lütfen kay t yapt r n z. UMUT NAN Mimarl k e itimini 1961 y l nda TÜ nde tamamlad.1969 da Ankara da kendi mimarl k atölyesini, 1983 y l nda SUTE Ltd. fiti. ni kurdu. fiirket faaliyetini 1986 y l ndan itibaren stanbul da sürdürmektedir. ONTUR OTEL Ontur Hoteli; 1978 y l nda infla edilen, 3. Onur Çarfl - flhan binas, mevcut tafl y c strüktüründen yararlan larak butik otele dönüfltürüldü. YALÇIN KEZER 1973 y l Ege Üniversitesi Mimarl k Bölümünden mezun oldu. modül-art Proje Tasar m Grubu olarak 2000 y l ndan beri çok çeflitli projeler gerçeklefltirdi. Mimarlar Odas ve Serbest Mimarlar Derne i üyesidir. KORDON OTEL Kordon Otel de körfez'in güzelli inin mümkün oldu unca kesintisiz bir flekilde alg lanabilmesi için fleffaf tasarlanm flt r. M MARLIK HAFTASI

17 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 3 Ekim Çarflamba Konuflmac : Hüseyin Bütüner - Hilmi Güner Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. HÜSEY N BÜTÜNER H LM GÜNER MOGAN KIYI DÜZENLEMES PROJES Ç NDE MOGAN CAM Hüseyin Bütüner ve Hilmi Güner ODTÜ Mimarl k Fakültesi Bölümü mezunudur. Bütüner; Çinici Mimarl k, TH& dil Mimarl k Bürolar ve ODTÜ Mimarl k Fakültesi döner sermaye projelerinde çal flt. Güner; Altay&Altay, Tu rul Devres, Çinici Mimarl k, ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde döner sermaye projeleri, Suudi Arabistan (GAMA A.fi.) ve Almanya da çal flt y l nda Ankara da Hüseyin Bütüner ve Hilmi Güner Art Tasar m Mimarl k Bürosu nu kurdular. Hüseyin Bütüner ve Hilmi Güner; ulusal ve uluslararas mimari, kentsel tasar m ve peyzaj proje yar flmalar na kat larak pek çok ödül ve mansiyon kazand lar. Bakü Türk fiehitli i, ODTÜ Teknopark Gümüfl Bloklar, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüflüm Projesi 3. Etab : Park Vadi Evleri, 2006, ODTÜ Teknokent Satgeb Kampüsü, Ankara Boston Scientific Yap s, Susuz Göleti Rekreasyon Alan Projesi, Mogan Gölü K y Düzenleme Projesi ve Mogan Cami 2006 bafll ca ifllerindendir. M MARLIK HAFTASI

18 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 3 Ekim Çarflamba Konuflmac : Emre Arolat Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. EMRE AROLAT 1982 de Galatasaray Lisesi ve 1986 da MSÜ Mimarl k Fakültesi nden mezuniyetinin ard ndan y llar nda ABD Washington D.C. de Metcalf Mimarl k Bürosu nda yard mc mimar, y llar aras nda ise Arolat Mimarl k bünyesinde tasar mc ortak olarak çal flt. Halen mimari proje etkinliklerine 2004 y l nda Gonca Ç rako lu ile birlikte kurdu u EAA / Emre Arolat Architects de devam etmektedir. Kat ld ulusal ve uluslararas yar flmalarda birçok ödül kazand y l ndan beri, gerek atölye yürütücüsü, gerekse jüri üyesi olarak, UÜ, KÜ, TÜ, ODTÜ, YTÜ de görev ald. Halen kurucular aras nda yer ald Bilgi Üniversitesi Mimarl k Yüksek Lisans Program nda atölye yürütücüsüdür. Çeflitli yay nlarda makale ve deneme yaz lar yay nlanm flt r y l nda, Dalaman Havaliman yap s Türkiye den kat l mlarda ilk kez uluslararas "ar awards for emerging architecture, highly commended" ödülünü kazanm fl, 2005 y l nda, Minicity Model Park projesi ise yine ilk kez olarak Mies van der Rohe Avrupa Ödülleri kapsam nda seçilmifl projeler aras nda yer alm flt r. Ayr ca toplam 4 adet Ulusal Mimarl k Ödülü, 2000 y l nda ise Tepe Mimarl k Kültürü Vakf n n Mimarl kta Yeni Aray fllar Ödülü nü kazanm flt r. M MARLIK HAFTASI

19 ATÖLYE BORAN EK NC ATÖLYES 4 Ekim Perflembe Yürütücü: Boran Ekinci Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 15 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. BORAN EK NC 1963 y l nda Diyarbak r'da do du.1987 y l nda ODTÜ Mimarl k Fakültesi'ni bitirdi y llar aras nda Ekinciler ve Ortaklar nflaat ve Tic. Ltd. fiirketi'nde, y llar aras nda Mimtafl Ltd. fiirketi'nde, y llar aras nda Dalokay-Ekinci Mimarl k Ltd. fiirketi'nde mimarl k çal flmalar n sürdürdü y l nda Ankara'da Boran Ekinci Mimarl k Bürosu'nu kurdu, 1994 y l ndan itibaren stanbul'da Boran Ekinci Mimarl k Ltd. fiirketi'nde çal flmalar n sürdürmektedir. Ulusal Mimarl k Ödülleri, Yap Dal "Yaflam Çevresi" 2004 y l Baflar Ödülünü;Mecidiyeköy Konut Blo u ile Ulusal Mimarl k Ödülleri, 2006 y l Yap Dal Baflar Ödülünü ald. Ödül ald yar flmalar; ODTÜ Teknokent Ar-Ge Binas Yar flmas, 1.lik Ödülü; M.M.M.B. "Ekonomik Konut Tasar m Yar flmas ", 2.lik Ödülü, 1999 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i Yeni Birlik Binas Proje Yar flmas, 1. Mansiyon derecelerinin sahibidir. Ekinci nin yürütece i "Gerçek bir Hayal" adl bu atölye; grup içi iletiflim ve organizasyonuna ba l, tempolu proje üreten bir çal flma olacakt r. M MARLIK HAFTASI

20 TEKN K GEZ AÇIK EV - AÇIK OF S 4 Ekim Perflembe Akad Apt: Sedef Akad, Hande Mete, Esen Ziya Öndero lu rehberli inde Melih Pekel Apt: Demir Pekel,Zuhal Ulusoy, Sinan Tantürk rehberli inde Tikveflli Apt: Yeflim Afl ko lu rehberli inde Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifli ile s n rl d r.lütfen kay t yapt r n z lerin konut karakterini okuyaca m z bu teknik gezide; Mimar Melih Pekel in Pekel Apartman, Mimar Emin Canpolat n Akad Apartman, Mimar Özcan Özfliflman n Tikveflli Apartman yer almaktad r. Modernizmin zmir de görülen örneklerindeki birer konut ve ofis kullan mlar ; yap lar n kullan c lar olan mimarlar eflli inde gezilecektir. Akad Apartman Melih Pekel Apartman Tikveflli Apartman M MARLIK HAFTASI

21 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 4 Ekim Perflembe Konuflmac : Semra Teber Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. SEMRA TEBER 1978 te ODTÜ Mimarl k Bölümü nden (B.A.), 1986 da Paris Güzel Sanatlar Akademisi nden (Ecole D Architecture Paris-Villemin) (D.P.L.G.), mimarl k diplomas ald. Université de Paris-I / Panthéon- Sorbonne dan fiehircilik Yüksek Lisans ve 1984 te ayn okuldan Doktora derecelerini ald aras nda, Paris te (J. Kalisz, L.Soria, C. Vasconi ile) çeflitli mimarl k ve kentsel tasar m projeleri üzerinde çal flt. Berkeley, California Üniversitesi nde (UC Berkeley), " leri Telekomünikasyon Teknolojilerinin Kentsel Geliflme ve Çal flma Mekân Üzerindeki Etkilerini" inceleyen Postdoctoral çal flmas, Fransa ve ABD de yay mland de Ankara Kent Girifli Proje Yar flmas nda 1. lik Ödülü ald de, Türkiye de Tektonika Ltd. i kurdu. Ankara Eryaman da 7000 konutluk kentsel yerleflim projesi uyguland. ODTÜ-Teknokent ve Hacettepe-Teknokent in kavramsal yap s ve kentsel tasar m projelerini haz rlad ve ilk binalar n n mimari projelerini yapt de, ODTÜ Koleji Kültür Merkezi yap s ile Tepe Mimarl k Kültürü Merkezi "Mimarl kta Yeni Aray fllar" Ödülü ald. Uygulama aflamas ndaki Ankara Merkezi fl Alan Kentsel tasar m projesini haz rlad. Türkiye nin çeflitli yerlerinde, kültür ve al flverifl merkezleri, büro, e itim, konut yap lar, vb. proje ve uygulamalar bulunmaktad r. Kat ld çeflitli proje yar flmalar nda ödülleri vard r. Serbest mimarl n yan s ra ö retim üyeli i, dan flmanl k, vb yapm flt r. Paris Bölgesi Mimarlar Odas ve TSMD üyesidir. M MARLIK HAFTASI

22 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 4 Ekim Perflembe Konuflmac : Han Tümertekin Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. HAN TÜMERTEK N Han Tümertekin 1958 de stanbul da do du. Lisans e itimini TÜ Mimarl k Fakültesi nde 1982, yüksek lisans e itimini Ü den "Tarihsel koruma ve yak n y llarda stanbul daki uygulama örnekleri" üzerine yapt da Mimarlar Tasar m ve Dan flmanl k Hizmetleri Ltd. fiirketi ni kurdu. Tümertekin, Harvard Üniversitesi nde, Bilgi Üniversitesi nde ve Y ld z Teknik Üniversitesi nde konuk ö retim üyelikleri yapt. A a Han Vakf n n 9. Dönem Mimarl k Ödülü nü B2 Evi ile, Mimarlar Odas Ulusal Mimarl k Sergileri nde 1998 de, ATK Konutlar ile; 2000 de, Çatalhöyük Müze ve Ziyaretçi Merkezi ile Tepe Mimarl k Merkezi Ödülü nü ald. M MARLIK HAFTASI

23 ATÖLYE AHMET ÖZGÜNER ATÖLYES 5 Ekim Cuma Yürütücü: Ahmet Özgüner Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 15 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. AHMET ÖZGÜNER Ahmet Özgüner, lisans e itimini ODTÜ de yüksek lisans e itimini Carnegie-Mellon Üniversitesi nde ald. Sk dmore Owings and Merrill SOM, Tasso Katselas Architects, Sheppard Robson Arcitects, Çinici Mimarl k gibi ofislerde görev alan Özgüner, Parallel 41 Mimarl k bürosunun kurucu orta d r. MEHMET KÜTÜKÇÜO LU ATÖLYES Yürütücü: Mehmet Kütükçüo lu Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 15 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. MEHMET KÜTÜKÇÜO LU ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde mimarl k e itimi alan Kütükçüo lu, Ticinio- sviçre de ve ABD de lisansüstü e itimi ald.1996 Ulusal Mimarl k Sergisi Grafik Dal Ödülü nü kazanm flt r.odtü Mimarl k Fakültesi nde ö retim görevlili i;ytü de, TÜ Mimarl k Fakültesi nde atölye yürütücülü ü yapm flt r. M MARLIK HAFTASI

24 ATÖLYE KENTTE MEKAN BULMACASI 5 Ekim Cuma Yürütücü: Okan Y lmaz Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi 3 er kiflilik gruplar halinde baflvurulmal d r. A.OKAN YILMAZ 1973 Sakarya do umlu Ali Okan Y lmaz.1997 y l nda Mimarl k yapmak için zmir e dönmeden önce Orta Do u Teknik Üniversitesi Mimarl k fakültesi mimarl k bölümünü bitirdi. 10 y ld r mimarl k hizmetleri veren ofisinin kurucu orta d r. KENTTE MEKAN BULMACASI Kent merkezinde çeflitli mekanlar ve binalar izleri sürülerek avlanacak ve hedef noktaya ilk ulaflan ekip oyunu kazanacakt r. Bafllang ç noktas ndan ellerinde ipuçlar ile ava bafllayacak ekipleri, her av baflka bir ipucuna her ipucu baflka bir ava yönlendirecektir. Kenti ve kenti oluflturan mekanlar, binalar baflka bir yönden okumalar beklenen mimarl k ö rencilerinin kurduklar 3 veya 4 kiflilik ekiplerle giz çözme, h zl düflünme ve çabuk karar verip hedefe yönelme becerilerini sergilemeleri yan s ra kente ve mekanlar na yükledikleri anlamlar çeflitlendirip geniflletmeleri de hedeflenmektedir.bir tam gün sürecek oyun, ekiplerin son hedefi avlamalar yla bitecek ve ilk üç ekibe ödül verilecektir. Sahas kent merkezi olan oyunun kentlilerinde ilgisini çekmesi beklenmektedir. M MARLIK HAFTASI

25 PANEL GENÇ YARIfiMACI M MARLAR 5 Ekim Cuma Konuflmac lar: Yürütücü: Saat: Yer: SMG Kredisi: * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. Seçkin Kutucu, Deniz Dokgöz, Evren Baflbu Emre Ergül Atatürk Kültür Merkezi * SEÇK N KUTUCU DEN Z DOKGÖZ EVREN BAfiBU Yar flmalar, hemen her zaman olumlu karfl lanm fl ve nitelikli bir projeyi elde etmenin do ru bir yolu oldu una konusunda genelde fikir birli ine var lm fl, iyili i de kendinden menkul bir organizasyon olarak ço unlukla onaylanm flt r. Buna karfl ç kmak elbette ki pek mümkün de il. Ancak bu iyilik halkas na ra men konuya nesnel bakabilmek gerekiyor. Bunun için iki ayr kanaldan sorular sorarak yaklaflmak verimli sonuçlar verebilir gibi görünüyor. Bu kanallardan birincisi yar flmalar n iki merkezi olan stanbul ve Ankara ile periferideki kentler aras ndaki gerilim üzerine olacakt r. Bu gerilim geçmiflte hiç kuflkusuz daha belirgin idi. Merkezde bulunman n ayr cal klar, taflrada bulunman n yar flma dünyas na eklemlenememe sorunlar vard. Ancak art k iletiflim teknolojileri ve özellikle internet üzerinden kurulan ba lar ile bu ayr m silikleflmektedir. Yerelli in de niteli i de iflmektedir. Do al olarak zmir de yar flmac olman n ne anlama geldi i art k dünden farkl d r. kinci kanal yar flma sonucunda elde edilen projenin ak beti, di er bir deyiflle uygulama süreçlerinin nas l yürüdü üdür. Mimarlar Odas n n yar flmalar özellikle kamu kurumlar na nitelikli proje elde etmenin bir yolu olarak telkin etti ini biliyoruz. Ancak seçilen projenin tasar mc ekibi jüri aradan çekildikten sonra kurumun bürokratik iflleyifli ile karfl karfl yad r.peki sonras nda ifller nas l yürümektedir? Uygulaman n elde edilme sistemi ve ekibin süreçteki etkinlik düzeyi nedir? Tart flmalar bu iki kanal üzerinden yürütülebilirse e er yar flmalar konusuna da yeni katk lar koyabilir. M MARLIK HAFTASI

26 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 5 Ekim Cuma Konuflmac : Jacob van Rijs - MVRDV Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. JAKOB VAN R JS - MVRDV Jacob van Rijs (Amsterdam, 1964) Delft Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden 1990 y l nda derece ile mezun oldu. Jacob van Rijs; Martinez Lapenas & Torres Arquitectos (Barcelona), Van Berkel en Bos (Amsterdam) and OMA (Rotterdam) mimarl k bürolar nda görev ald. MVRDV, Berlin Europan Yar flmas 'nda birincilik ödülünü ald ktan sonra Winy Maas, Jacob van Rijs ve Nathalie de Vries taraf ndan 1991 y l nda kuruldu. Rotterdam eksenli MVRDV, Mimar Kromhout taraf ndan yap lm fl eski bir bas mevinde, mimarl k, kent tasar m ve peyzaj mimarl alan nda çal flmalar n ve tasar mlar n yapmaktad r. MVRDV'nin erken projelerine örnek olarak; Rotterdam Belediyesi için yapt klar bir çal flma olan Light Urbanism, VPRO Televizyon Yay n fiirketi için genel müdürlük binas, kendilerine tüm dünyadan alk fl getiren ve genifl bir müflteri alan n n dikkatini çeken Amsterdam'da yafll lar için bir ev projesi olan Wozoco projeleri gösterilebilir. Jacob van Rijs, baflar l proje çalfl mlar n n yan s ra dünya çap nda sunumlar ve dersler vermektedir. Akademik çal flmalar yla yer ald ; TU Delft, Amsterdam Mimarl k Akademisi, Rotterdam Mimarl k Akademisi and, AA London, Cooper Union New York, Rice Üniversitesi, TN Probe in Tokyo ve Madrid and Barcelona Üniversiteleri, Bilgi Üniversitesi ve Danimarka Mimarl k Okulu bunlardan baz lar d r. M MARLIK HAFTASI

27 ATÖLYE 6 Ekim Cumartesi GEÇM file YÜZLEfiMEK: KEMERALTI - BASMANE Yürütücü: Emel Kay n Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifli ile s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. EMEL KAYIN Emel Kay n, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktoras n Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nde tamamlad. "Restorasyon, tarihi çevrenin araflt r lmas ve korunmas, koruma kuram " konular nda çal flmalar n sürdüren Kay n n " zmir Oteller Tarihi" ad n tafl yan bir kitab bulunmaktad r. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dal nda çal flmaktad r. GEÇM file YÜZLEfiMEK: KEMERALTI - BASMANE Bu gezi ve atölye, izmir e yönelik kentsel ve mimari kavray fl, geleneksel mekana ve mekan n dönüflüm sürecindeki ikilemlere odaklanarak gelifltirmeyi hedeflemektedir. Kemeralt Basmane bölgesindeki çok katmanl mekan n, mimarl kla, yaflamla, zamanla iliflkilerini dolaflarak ve "yer"de gerçeklefltirilecek gözlemler, öznel deneyimler, tart flmalar arac l yla çözümlemeyi deneyecek olan atölye, bu deneyim arac l yla, geçmiflle çok yönlü bir yüzleflmeyi sa lamay deneyecektir. M MARLIK HAFTASI

28 PANEL 2 NES L M MARLI I TARTIfiIYOR 6 Ekim Cumartesi Konuflmac lar: Sevinç - Tülin Hadi, Orhan - Ahmet Özgüner Mine - Necati - Arda nceo lu Yürütücü: Gürhan Tümer Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. K KUfiAKTAN M MARLIK SEV NÇ-TÜL N HAD ORHAN-AHMET ÖZGÜNER Türk mimarl k ortam, en az iki kuflakt r bu meslekte ayn zaman dilimi içinde u rafl veren baba, anne ve onlar n çocuklar ndan oluflan mimar ailelerin varl n n çok fazla yabanc s de il. Bu panelin gündeminde onlar var. Akan zaman, de iflen dünya, de iflen yaflam biçimi, de iflen yaflam felsefesi, de iflen mekan, de iflen mimarl k. Kuflak kavram, de iflimlerin kuflaklar taraf ndan yans t lmas, simgelenmesi. Kuflaklar aras iliflkiler: Çeliflkiler, çat flmalar, anlaflmazl klar, ayr lmalar, kopmalar ya da uzlaflmalar, yeni bireflimler. M NE- NECAT - ARDA NCEO LU M MARLIK HAFTASI

29 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 6 Ekim Cumartesi Konuflmac : Floris Alkemade - OMA Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. FLOR S ALKEMADE 1989 da OMA ya kat lan Floris Alkemade, 1996 dan beri proje yönetici mimar ve flehir planc s olarak çal fl yor. fiimdi ofis yöneticilerinden biri. 90 lar n bafl nda Kuzey Fransa daki Avrupa h zl tren istasyonuna ev sahipli i yapan 70 hektarl k ifl ve flehir merkezi projesinde proje mimar ve yöneticisi olarak çal flt ten beri hâlâ infla aflamas nda olan Almere flehir merkezi projesine baflkanl k ediyor. Alkemade, Avrupa ve Asya da planlama projelerinde ve Paris te Les Halles yar flmas nda proje lideri olarak rol oynad. Floris Alkemade flu anda Belçika, Almanya, Hollanda için master plan çal flmalar n sürdürüyor. Ayr ca, Hollanda, Belçika ve Fransa daki üniversitelerde ve ö retim üyeli ine ve jüri üyeliklerine devam ediyor. KONSER Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi M MARLIK HAFTASI

30 TEKN K GEZ D K L GEZ S 7 Ekim Pazar Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 Kat l m 40 kifli ile s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. YAHfi BEY KÖYÜ EVLER - NEVZAT SAYIN Yahflibey, zmir in kuzeyinde, Dikili ile Çandarl aras nda sakin bir yamaç köyü.yahflibey evleri ise,köylülerinin do an n bir parças olduklar n n fark ndal klar yla oluflan bir dokuda flekilleniyor.herkes arazisinin d fl n tafl duvarlarla çevreliyor.bu tafllar n gölgesi,dokusu,süreklili i köyün karakterini oluflturan temel unsurlar.bu tafl duvar yüzeylerin aras ndaki büyük aç kl klarla evler kütle olarak de il ba ms z düzlemler/tafl duvarlar olarak okunuyor. Bu parçal alg lanma Yahflibey in karakterine çok uygun: köyün sokaklar nda gezerken de hep evlerin bahçe duvarlar n görüyorsunuz, pürtüklü düzlemler alg l yorsunuz, kütlesiyle kendini okutan bir yap olmuyor.bu kurallar dizisi,köyün bulundu u yerle iç içe infla edildi inin bir göstergesi. ç mekanlarda ise k r yaflant s n n yal nl n n aksettirildi i bir düzenleme söz konusu.d fl mekanlardaki sa rl k iç mekanlarda yerini fleffafl a b rak yor. D K L DE YAZLIK KONUT - fievk PEK N Mimar fievki Pekin in yazl k evi zmir in Dikili ilçesi Bademli Köyünde su k y s ndaki m 2 lik bir yeflil alan üzerinde infla edilmifltir.ön ve arka cepheler tamamen camd r. Binan n saydaml sayesinde yap n n arkas ndaki do a ve su görülebilmekte ve binan n varl dikkat çekmemektedir. D fl ve iç mekanlar aras ndaki s n r özellikle cephedeki sürme kap lar aç ld nda tamamen kaybolmaktad r.yak n çevrede bulunan di er iki yazl k ev de fievki Pekin taraf ndan tasarlanm flt r. M MARLIK HAFTASI

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M PROGRAMI

SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M PROGRAMI SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M ÖNER E T M 2007 Ç NDEK LER Mimarlar Odas zmir fiubesi E itim Programlar Konu Özetleri mar Mevzuat fl Sa l ve Güvenli i Proje Yönetimi Atölye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Pazartesi. Meslekte 30 ve 50. Y l Plaket Töreni. Dayan flma Mimarl Sergisi Aç l fl Mimarl k Günü Kokteyli Bandosol Grubu Konseri

Pazartesi. Meslekte 30 ve 50. Y l Plaket Töreni. Dayan flma Mimarl Sergisi Aç l fl Mimarl k Günü Kokteyli Bandosol Grubu Konseri M MARLIK HAFTASI 02-08 EK M 2017 ETK NL K PROGRAMI TEMA KL M DE fi KL Ç N HAREKETE GEÇ! Saat 17.00 Tören Saat 18.00 Aç l fl Kokteyl 02 EK M Pazartesi Aç l fl Konuflmalar Meslekte 30 ve 50. Y l Plaket Töreni

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

Ç NDEK LER. A. Okan Y lmaz Kentte Mekan Bulmacas. Boran Ekinci. Ahmet Özgüner. Hikmet Gökmen. Emel Kay n. Yasemin Sayar.

Ç NDEK LER. A. Okan Y lmaz Kentte Mekan Bulmacas. Boran Ekinci. Ahmet Özgüner. Hikmet Gökmen. Emel Kay n. Yasemin Sayar. Kapak Foto raf : O ulcan Çakran K y Foto raf Yar flmas kincilik Ödülü Y l: 18 Say : 64 2008/1 TMMOB Mimarlar Odas zmir fiubesi taraf ndan üç ayda bir yay nlan r. Yerel Süreli Yay n Mimarlar Odas zmir fiubesi

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Bir Keyiftir Ev Yapmak

Bir Keyiftir Ev Yapmak 42 Bir Keyiftir Ev Yapmak KULLANICININ YAPILAN fi B R ESER OLARAK GÖRMES VE HER fiey LAYIKIYLA YER NE GET RMEYE ÇALIfiMASI SAYES NDE RAHAT VE KEY FL B R ÇALIfiMA ORTAMINDA GERÇEKLEfiT R LM fi fiansli B

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas

Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas EGEM MARLIK 2007/2-61 Yap Tan t m Dalaman Havaliman D fl Hatlar Terminal Binas Mimari avan proje :Emre Arolat-Bünyamin Derman Mimari uygulama ve detay projeleri : Emre Arolat Architects Mesleki kontrolük

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı