E T M ve ETK NL K PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E T M ve ETK NL K PROGRAMI"

Transkript

1 E T M ve ETK NL K PROGRAMI EYLÜL 07 EK M KASIM ARALIK

2 Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim : Bask : Tel (0.232) (pbx) Faks (0.232) e-posta: 5000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd. fiti. stanbul Tel (0.232) e-posta: Tarih : Eylül 2007

3 Sevgili Üyemiz, Mimarl k meslek alan ndaki geliflimleri paylaflmak, bu alanda yaflanan de iflimlerin güncelli ini bilgi ve uygulama alan na yans tmak amac yla kapsaml e itim ve etkinlik program haz rlad k. Mimarl n yaflam boyu süren bir mesleki faaliyet olmas nedeniyle, bilginin ve yeni olan n sürekli olarak paylafl lmas, ulafl lmas ve prati e tafl nmas çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte ekte iletmifl oldu umuz etkinlik ve e itim program n n meslek alan nda çok önemli eksikleri tamamlayaca n öngörüyoruz. Etkinliklerimizde birlikte olmak dile iyle. Mimarlar Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu

4

5 SÖYLEfi ve MZA GÜNÜ M MAR OLMAK 13 Eylül Perflembe Konuflmac lar: Nafi Çil - Ergun lkay Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 NAF Ç L "Mimar Olmak" adl kitab nda Nafi Çil, duyarl bir gözlem içinde gençli ini, mimar olmak için gitti i Güzel Sanatlar Akademisi nde geçen y llar n, mimar olarak mezun olduktan sonraki yaflam n yaratma etkinli i içinde anlat r. Ayr ca ça dafl mimariyi ve ça m z mimarisi içinde Türkiye de uygulanan mimarl, mimarl k e itimi veren okullar ve felsefi bir düflünce disiplini içinde mimarl k tarihinde yer alan ça dafl mimarinin yerini özgün bir görüflle, sanatç kiflili i içinde ve büyük bir duyarl l kla inceler.

6 SMG E T M 15 Eylül Cumartesi M MARLIK FOTO RAFÇILI I Haz rlayan: Murat Germen Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi Süre: 5 saat SMG Kredisi: 5 Ücret: 50 YTL Kat l m 40 kifli ile s n rl d r.lütfen kay t yapt r n z. MURAT GERMEN Bu e itimde amaç, özel bir foto rafç l k prati i olan mimarl k foto rafç l n n inceliklerini tan tmak ve çeflitli örnekler göstermektir. Mimarl k foto rafç l yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar çeflitli örneklerle görsellefltirilecek, dijital görüntüleme teknolojilerinin sa lad çeflitli olanaklar göz önünde tutularak ipuçlar verilecektir. Seminer, foto raflama sürecine en çok ihtiyaç duyan meslek adamlar ndan olan mimarlara, minimal olanaklarla do ru mimarl k foto raf n çekmenin yollar n aktarmak üzere düflünülmüfltür. çerik: Temsil kavram ve mimarl k foto raf Temel foto rafç l k tekniklerinin mimari foto raf ile olan iliflkileri Temel dijital görüntüleme tekniklerine girifl Mimari foto raflama teknikleri Mimari foto raflamada fl n kullan m Çeflitli örneklere bak fl Bilgisayarda post-prodüksiyon (interpolasyon, noise temizleme, perspektif düzeltme, distorsiyon düzeltme, kompozit pozlama, vb.) Panoramik görüntüleme tekniklerine girifl Kent foto rafç l ve mimarl k foto rafç l aras ndaki olas iliflkiler; mimarinin ba lam ile olan birlikteli ini belgelemek

7 SÖYLEfi M MARLAR YAPILARINI ANLATIYOR 19 Eylül Çarflamba Haz rlayan: Ender Öz fl k Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 ENDER ÖZIfiIK 1957 y l nda stanbul'da do an Ender Öz fl k, 1981 y l nda TÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü'nden mezun oldu. stanbul, Suudi Arabistan ve Rusya'da muhtelif flantiyelerde bir süre çal flt ktan sonra, 1987'de Bodrum'a yerleflen Öz fl k, çal flmalar n Bodrum'da sürdürmektedir y l nda Ulusal Mimarl k Ödülleri, Yap Dal - Baflar Ödülü kazanm flt r. Bodrum Botanik Bahçesi ve Yap lar (1998), Birol nan Çarfl s (1998), K ral's Heaven (1997), Mimarl k Bürosu (1995) vb. projelere imza atan mimar n 1999 y l nda yay mlanm fl olan Ad Halikarnas adl bir de kitab bulunmaktad r.

8 SEM NER 22 Eylül Cumartesi M MARLIK E T M SONRASI: M MARLAR ODASI ve MESLEK HAYATI ( Mezunlar ) Sunanlar: Saat: Yer: SMG Kredisi: Güney Dinç, Tamer Baflbu, Alev A r, Suat Günhan Mimarlar Odas zmir fiubesi 1 Etkinli in temel amac yeni mezun olan mimarlara Mimarlar Odas n, içine girecekleri meslek ortam n tan tmak, karfl laflacaklar sorunlar, zorluklar ve bunlar nas l çözümleyebileceklerine iliflkin fikir sahibi olabilmelerini sa lamakt r. çerik 1. Mimarl k Hukuku; Odalar, Anayasal ve yasal yap lanmalar, iflleyiflleri 2. Mimarl k meslek prati i içinde Mimar-Oda iliflkileri 3. Mesle in Farkl Pratiklerde Yürütülmesi Ve Karfl lafl lan Sorunlar Kamuda çal flan mimar olmak Serbest çal flan mimar olmak 4. Proje Aktörlerinin ve Aralar ndaki liflkilerin rdelenmesi flveren Mimar/Mühendis Genel Yüklenici (Müteahhit) Alt Yükleniciler (Tafleronlar)

9 SÖYLEfi M MARLAR YAPILARINI ANLATIYOR 26 Eylül Çarflamba Konuflmac : Kaya Ar ko lu Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 KAYA ARIKO LU Kaya Ar ko lu, 1949'da ABD Baltimore'da do du. 1973'te ABD'de Maryland Üniversitesi'nden mimarl k diplomas n ald ktan sonra bir y l Londra'da Colin St. John Wilson Partners bürosunda çal flt. 1976'da Cornell Üniversitesi'nde Prof.Colin Rowe stüdyosundan kentsel tasar m yüksek lisans n al rken asistanl k yapt. Mezuniyet sonras stanbul'da Ar ko lu Assc. Mimarl k Bürosunda babas Y. Mim. lhan Ar ko lu ile çal flt y llar aras nda Maryland Üniversitesi'nde asistan profesör olarak mimari tasar m dersleri verdi. Akademik çal flmalar n n yan nda Washington'da WKR Inc. mimari bürosunda birçok proje tasarlad ve uygulad. 1987'de ayn eyalette kendi bürosunu kurdu y l nda Uluslararas Semerkant Kentsel Tasar m Yar flmas nda birincilik ödülünü ald Adana'da Ar ko lu Arkitekt Mimarl k ve Kentsel Tasar m bürosunu kurdu ve Çukurova Üniversitesi'nde 1998 y l na kadar ö retim görevlisi olarak proje derslerine girdi. Halen kendi bürosunda çal flmalar n sürdürmektedir. International Alumnus of the Year, Semerkant Kentsel Yenileme Yar flmas, FSI Proje Yar flmas, ENCOMP yar flmalar nda ödülleri bulunmaktad r.

10 M MARLIK GÜNÜ KOKTEYL MESLEKTE 30. VE 50.YIL PLAKET TÖREN FOTO RAF YARIfiMASI ÖDÜL TÖREN Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi 1 Ekim Pazartesi TEMAT K SUNUfi: KIYI Konuflmac : fiebnem Yücel Young Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi M MARLIK GÜNÜ KOKTEYL Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi fiebnem YÜCEL YOUNG fiebnem Yücel Young, lisans e itimini Orta Do u Teknik Üniversitesinde 1993 y l nda tamamlad. Lisans e itimi sonras profesyonel mimarl k sürecinde Intay ve Itez Mimarl k Ofislerinde görev ald. Yüksek lisans e itimini için Cincinnati Üniversitesinde, doktora e itimi için de Arizona State Üniversitesinde çal flmalarda bulundu. Araflt rma projelerinin yan nda birçok yay n ve konferans veren Yücel, flu an zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarl k Fakültesi ö retim üyesi ve dekan yard mc l görevini yürütüyor. M MARLIK HAFTASI

11 ATÖLYE ÇOCUK ve M MARLIK 2 Ekim Sal Haz rlayan: Hikmet Gökmen Atölyesi Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi lkö retim okullar yla gerçeklefltirilecektir. H KMET GÖKMEN 1959 y l nda do an Gökmen, EÜGSF. Mimarl k Bölümünü 1982 y l nda bitirdi. Yüksek Lisans (1985) ve Doktora (1993) programlar n DEÜ. Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlad. Gökmen, 1983 y l ndan beri DEÜ. Mimarl k Fakültesi nde ö retim üyesi olarak çal flmaktad r. Mimarl k E itimi, Çocuk ve Mekan liflkileri ile ilgili çeflitli çal flmalar bulunmaktad r. ÇOCUK ve M MARLIK Yap l çevrenin gelecekteki belirleyicileri bugünün çocuklar olacakt r. Bu süreçte alacaklar kararlar n temelini, e itimleri boyunca edindikleri bilgi, beceri ve yetenekleri oluflturacakt r. Kentin, kültürel miras n gelecekteki sahibi, kullan c lar, tasarlay c lar çocuklar n mimarl k kültürü üzerine düflünmelerini sa layacak çal flmalar m z Hikmet Sivri Gökmen yürütücülü ünde ilkö retim okullar yla gerçeklefltirilecektir. M MARLIK HAFTASI

12 TEKN K GEZ M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR EFES OTEL - DO AN HASOL Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 2 Ekim Sal Kat l m 20 kifli ile s n rl d r.lütfen kay t yapt r n z. DO AN HASOL 1961 de stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl k Fakültesi ni bitirdi, bir süre ayn fakültede asistanl k yapt. Serbest mimarl k çal flmalar n efli ve k z yla birlikte kurduklar Has Mimarl k grubu içinde sürdürmektedir.kendisine 1998 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nce, 1999 da da Y ld z Teknik Üniversitesi nce "onursal doktor" unvan, 2000 de de Mimarlar Odas nca "Mesle e Katk Baflar Ödülü" verilmifltir. EFES OTEL Emekli Sand n n sahibi oldu u otelleri yenilefltirme kapsam nda ele al nan Büyük Efes Oteli, "Swissôtel The Grand Hotel Efes, zmir" ad yla zmir in yaflam na yeniden kat lacak. Yap lmas öngörülen Otelin projeleri ilkin 1950 lerde Paul Bonatz taraf ndan tasarlanm flt. lk proje 1960 larda mimar Fatin Uran taraf ndan ele al narak yeniden haz rlanm fl ve otel buna göre infla edilmiflti. Bütünüyle yenilenmesine karar verilen otelin 2003 tarihli yeni mimari projeleri bu kez Has Mimarl k ve ABD li mimarl k firmas nbbj ifl ortakl taraf ndan haz rland. M MARLIK HAFTASI

13 SÖYLEfi M MARLIK HAFTASI M MARLIKTA KIYILARI BEL RS ZLEfiT RMEK: YARATICI ÜRETKENL K Konuflmac : U ur Tanyeli Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * 2 Ekim Sal * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. U UR TANYEL ç tutarl l, yal nl k, kat fl ks zl k ideallerini merkeze alan, yeni tasar m ve düflünceler içinde yabanc olana, "öteki"nin elemanlar na yer vermemeyi ana paradigma olarak tan mlayan yaklafl mlar n karakterize etti i bir yüzy l geçirdik. Eklektisizmin, sinkretizmin, pastiflin lanetli kavramlar oldu u mimari düflünce sistemleri infla ettik. Yaratman n bir epistemolojik vakumda s f rdan bafllayarak düflünmek ve tasarlamak oldu u gibi naif bir inançla beslendik. fiimdiyse bir epistemolojik vakumun düfl oldu unu farkediyoruz. Bize ait olanla olmayan n s n r n çizmeye çal flan, düflünce ve tasar mlar n nesebini sorgulayan, "nesebi gayrisahih" olanlar küçümseyen "ayr mc " ve ahlakç kültüralist anlay fllar ad m ad m tart flmal hale geliyor. Onlar n yerine, melezlefltiren, çaprazlayan, kat flt ran, en önemlisi de herkesin yerinden yurdundan olmufl gözüktü ü bir dünyan n ola anl na ve üretkenli ine ikna oluyoruz. Do as gere i uzlaflmaz biçimde farkl olanlar ay ran k y çizgileri ve s n rlar siliniyor. Bu konuflmada sözkonusu silinme süreci mimarl k alan na açt ve açaca ufuk ba lam nda tart fl lacak. M MARLIK HAFTASI

14 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 2 Ekim Sal Konuflmac : Murat Tabanl o lu Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. MURAT TABANLIO LU Murat Tabanl o lu, Viyana Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü'nden 1992 y l nda mezun oldu.1990 y l nda babas Dr. Hayati Tabanl o lu ile birlikte Tabanl o lu Mimarl k kurdu. Son dönem ve sürdürmekte oldu u projelerinden baz lar stanbul da Levent Loft, Kanyon, Istanbul Sapphire; Carrefour City Park ve Metro Center al flverifl merkezleri; CNN Turk ve Kanal D televizyonlar n n yer ald Medya Merkezi;Do an Medya Grubu için stanbul Ankara ve zmir de bask merkezleri, stüdyo ve ofis binalar ; Galataport ; stanbul Modern; Nova ve Tunaçelik fabrikalar ; Kazakistan da Palace of Peace, Expo Center, Abbaya Ofis Kulesi; Amman da Officers Tower; Dubrovnik te Hotel Rixos Libertas; Hannover Expo 2000 Türkiye Pavyonu dur. Tabanl o lu nun ald ödüllerden baz lar ise: 1988 Bodrum Uluslararas Havaliman projesi, birincilik ödülü; 2000 Ankara Do an Printing Center "Europe for Constructional Steelwork" Avrupa daki en iyi dört çelik yap dan biri; 2001 stabul Belediyesi Ofis Binas birincilik ödülü; 2002 Medya Town Mimarlar Odas n Yap Tasar m Ödülü; 2005 Galataport ve Istanbul Modern Cityscape Architectural Review Awards iki ayr dalda büyük ödül, 2006 Kanyon Architectural Review Awards büyük ödül olarak say labilir. M MARLIK HAFTASI

15 ATÖLYE SERHAT AKBAY ATÖLYES 3 Ekim Çarflamba Yürütücü: Serhat Akbay Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 20 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. SERHAT AKBAY Serhat Akbay, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Bölümü 1978 mezunudur. Ahflap yap lar, mimari detaylar ve k rsal mimarl k üzerine çal flmalar olan Akbay, Mimar n Ofisi, 2006, Urla- zmir ile 2006 Ulusal Mimarl k Ödülleri Yap Dal Baflar Ödülü nün; Gordon Walker Evi, 2005, Foça- zmir ile zmir Büyükflehir Belediyesi 2005 Yerel Koruma Ödülü nün sahibidir. ÇINAR B LG N ATÖLYES Yürütücü: Ç nar Bilgin Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 20 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. ÇINAR B LG N 1988'de DEÜ Mimarl k Bölümü'nden mezun oldu. 1991'de zmir'de kendi mimarlik iflli ini kurdu y l ndan beri DEÜ Mimarl k Bölümü nde, mimari proje derslerine ö retim görevlisi olarak kat lmaktad r. Halen serbest mimarl k yapmaktad r. M MARLIK HAFTASI

16 TEKN K GEZ M MARLAR YAPILARINI GEZD R YOR ONTUR OTEL - UMUT NAN KORDON OTEL - YALÇIN KEZER 3 Ekim Çarflamba Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifli ile s n rl d r.lütfen kay t yapt r n z. UMUT NAN Mimarl k e itimini 1961 y l nda TÜ nde tamamlad.1969 da Ankara da kendi mimarl k atölyesini, 1983 y l nda SUTE Ltd. fiti. ni kurdu. fiirket faaliyetini 1986 y l ndan itibaren stanbul da sürdürmektedir. ONTUR OTEL Ontur Hoteli; 1978 y l nda infla edilen, 3. Onur Çarfl - flhan binas, mevcut tafl y c strüktüründen yararlan larak butik otele dönüfltürüldü. YALÇIN KEZER 1973 y l Ege Üniversitesi Mimarl k Bölümünden mezun oldu. modül-art Proje Tasar m Grubu olarak 2000 y l ndan beri çok çeflitli projeler gerçeklefltirdi. Mimarlar Odas ve Serbest Mimarlar Derne i üyesidir. KORDON OTEL Kordon Otel de körfez'in güzelli inin mümkün oldu unca kesintisiz bir flekilde alg lanabilmesi için fleffaf tasarlanm flt r. M MARLIK HAFTASI

17 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 3 Ekim Çarflamba Konuflmac : Hüseyin Bütüner - Hilmi Güner Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. HÜSEY N BÜTÜNER H LM GÜNER MOGAN KIYI DÜZENLEMES PROJES Ç NDE MOGAN CAM Hüseyin Bütüner ve Hilmi Güner ODTÜ Mimarl k Fakültesi Bölümü mezunudur. Bütüner; Çinici Mimarl k, TH& dil Mimarl k Bürolar ve ODTÜ Mimarl k Fakültesi döner sermaye projelerinde çal flt. Güner; Altay&Altay, Tu rul Devres, Çinici Mimarl k, ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde döner sermaye projeleri, Suudi Arabistan (GAMA A.fi.) ve Almanya da çal flt y l nda Ankara da Hüseyin Bütüner ve Hilmi Güner Art Tasar m Mimarl k Bürosu nu kurdular. Hüseyin Bütüner ve Hilmi Güner; ulusal ve uluslararas mimari, kentsel tasar m ve peyzaj proje yar flmalar na kat larak pek çok ödül ve mansiyon kazand lar. Bakü Türk fiehitli i, ODTÜ Teknopark Gümüfl Bloklar, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüflüm Projesi 3. Etab : Park Vadi Evleri, 2006, ODTÜ Teknokent Satgeb Kampüsü, Ankara Boston Scientific Yap s, Susuz Göleti Rekreasyon Alan Projesi, Mogan Gölü K y Düzenleme Projesi ve Mogan Cami 2006 bafll ca ifllerindendir. M MARLIK HAFTASI

18 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 3 Ekim Çarflamba Konuflmac : Emre Arolat Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. EMRE AROLAT 1982 de Galatasaray Lisesi ve 1986 da MSÜ Mimarl k Fakültesi nden mezuniyetinin ard ndan y llar nda ABD Washington D.C. de Metcalf Mimarl k Bürosu nda yard mc mimar, y llar aras nda ise Arolat Mimarl k bünyesinde tasar mc ortak olarak çal flt. Halen mimari proje etkinliklerine 2004 y l nda Gonca Ç rako lu ile birlikte kurdu u EAA / Emre Arolat Architects de devam etmektedir. Kat ld ulusal ve uluslararas yar flmalarda birçok ödül kazand y l ndan beri, gerek atölye yürütücüsü, gerekse jüri üyesi olarak, UÜ, KÜ, TÜ, ODTÜ, YTÜ de görev ald. Halen kurucular aras nda yer ald Bilgi Üniversitesi Mimarl k Yüksek Lisans Program nda atölye yürütücüsüdür. Çeflitli yay nlarda makale ve deneme yaz lar yay nlanm flt r y l nda, Dalaman Havaliman yap s Türkiye den kat l mlarda ilk kez uluslararas "ar awards for emerging architecture, highly commended" ödülünü kazanm fl, 2005 y l nda, Minicity Model Park projesi ise yine ilk kez olarak Mies van der Rohe Avrupa Ödülleri kapsam nda seçilmifl projeler aras nda yer alm flt r. Ayr ca toplam 4 adet Ulusal Mimarl k Ödülü, 2000 y l nda ise Tepe Mimarl k Kültürü Vakf n n Mimarl kta Yeni Aray fllar Ödülü nü kazanm flt r. M MARLIK HAFTASI

19 ATÖLYE BORAN EK NC ATÖLYES 4 Ekim Perflembe Yürütücü: Boran Ekinci Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 15 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. BORAN EK NC 1963 y l nda Diyarbak r'da do du.1987 y l nda ODTÜ Mimarl k Fakültesi'ni bitirdi y llar aras nda Ekinciler ve Ortaklar nflaat ve Tic. Ltd. fiirketi'nde, y llar aras nda Mimtafl Ltd. fiirketi'nde, y llar aras nda Dalokay-Ekinci Mimarl k Ltd. fiirketi'nde mimarl k çal flmalar n sürdürdü y l nda Ankara'da Boran Ekinci Mimarl k Bürosu'nu kurdu, 1994 y l ndan itibaren stanbul'da Boran Ekinci Mimarl k Ltd. fiirketi'nde çal flmalar n sürdürmektedir. Ulusal Mimarl k Ödülleri, Yap Dal "Yaflam Çevresi" 2004 y l Baflar Ödülünü;Mecidiyeköy Konut Blo u ile Ulusal Mimarl k Ödülleri, 2006 y l Yap Dal Baflar Ödülünü ald. Ödül ald yar flmalar; ODTÜ Teknokent Ar-Ge Binas Yar flmas, 1.lik Ödülü; M.M.M.B. "Ekonomik Konut Tasar m Yar flmas ", 2.lik Ödülü, 1999 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i Yeni Birlik Binas Proje Yar flmas, 1. Mansiyon derecelerinin sahibidir. Ekinci nin yürütece i "Gerçek bir Hayal" adl bu atölye; grup içi iletiflim ve organizasyonuna ba l, tempolu proje üreten bir çal flma olacakt r. M MARLIK HAFTASI

20 TEKN K GEZ AÇIK EV - AÇIK OF S 4 Ekim Perflembe Akad Apt: Sedef Akad, Hande Mete, Esen Ziya Öndero lu rehberli inde Melih Pekel Apt: Demir Pekel,Zuhal Ulusoy, Sinan Tantürk rehberli inde Tikveflli Apt: Yeflim Afl ko lu rehberli inde Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifli ile s n rl d r.lütfen kay t yapt r n z lerin konut karakterini okuyaca m z bu teknik gezide; Mimar Melih Pekel in Pekel Apartman, Mimar Emin Canpolat n Akad Apartman, Mimar Özcan Özfliflman n Tikveflli Apartman yer almaktad r. Modernizmin zmir de görülen örneklerindeki birer konut ve ofis kullan mlar ; yap lar n kullan c lar olan mimarlar eflli inde gezilecektir. Akad Apartman Melih Pekel Apartman Tikveflli Apartman M MARLIK HAFTASI

21 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 4 Ekim Perflembe Konuflmac : Semra Teber Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. SEMRA TEBER 1978 te ODTÜ Mimarl k Bölümü nden (B.A.), 1986 da Paris Güzel Sanatlar Akademisi nden (Ecole D Architecture Paris-Villemin) (D.P.L.G.), mimarl k diplomas ald. Université de Paris-I / Panthéon- Sorbonne dan fiehircilik Yüksek Lisans ve 1984 te ayn okuldan Doktora derecelerini ald aras nda, Paris te (J. Kalisz, L.Soria, C. Vasconi ile) çeflitli mimarl k ve kentsel tasar m projeleri üzerinde çal flt. Berkeley, California Üniversitesi nde (UC Berkeley), " leri Telekomünikasyon Teknolojilerinin Kentsel Geliflme ve Çal flma Mekân Üzerindeki Etkilerini" inceleyen Postdoctoral çal flmas, Fransa ve ABD de yay mland de Ankara Kent Girifli Proje Yar flmas nda 1. lik Ödülü ald de, Türkiye de Tektonika Ltd. i kurdu. Ankara Eryaman da 7000 konutluk kentsel yerleflim projesi uyguland. ODTÜ-Teknokent ve Hacettepe-Teknokent in kavramsal yap s ve kentsel tasar m projelerini haz rlad ve ilk binalar n n mimari projelerini yapt de, ODTÜ Koleji Kültür Merkezi yap s ile Tepe Mimarl k Kültürü Merkezi "Mimarl kta Yeni Aray fllar" Ödülü ald. Uygulama aflamas ndaki Ankara Merkezi fl Alan Kentsel tasar m projesini haz rlad. Türkiye nin çeflitli yerlerinde, kültür ve al flverifl merkezleri, büro, e itim, konut yap lar, vb. proje ve uygulamalar bulunmaktad r. Kat ld çeflitli proje yar flmalar nda ödülleri vard r. Serbest mimarl n yan s ra ö retim üyeli i, dan flmanl k, vb yapm flt r. Paris Bölgesi Mimarlar Odas ve TSMD üyesidir. M MARLIK HAFTASI

22 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 4 Ekim Perflembe Konuflmac : Han Tümertekin Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. HAN TÜMERTEK N Han Tümertekin 1958 de stanbul da do du. Lisans e itimini TÜ Mimarl k Fakültesi nde 1982, yüksek lisans e itimini Ü den "Tarihsel koruma ve yak n y llarda stanbul daki uygulama örnekleri" üzerine yapt da Mimarlar Tasar m ve Dan flmanl k Hizmetleri Ltd. fiirketi ni kurdu. Tümertekin, Harvard Üniversitesi nde, Bilgi Üniversitesi nde ve Y ld z Teknik Üniversitesi nde konuk ö retim üyelikleri yapt. A a Han Vakf n n 9. Dönem Mimarl k Ödülü nü B2 Evi ile, Mimarlar Odas Ulusal Mimarl k Sergileri nde 1998 de, ATK Konutlar ile; 2000 de, Çatalhöyük Müze ve Ziyaretçi Merkezi ile Tepe Mimarl k Merkezi Ödülü nü ald. M MARLIK HAFTASI

23 ATÖLYE AHMET ÖZGÜNER ATÖLYES 5 Ekim Cuma Yürütücü: Ahmet Özgüner Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 15 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. AHMET ÖZGÜNER Ahmet Özgüner, lisans e itimini ODTÜ de yüksek lisans e itimini Carnegie-Mellon Üniversitesi nde ald. Sk dmore Owings and Merrill SOM, Tasso Katselas Architects, Sheppard Robson Arcitects, Çinici Mimarl k gibi ofislerde görev alan Özgüner, Parallel 41 Mimarl k bürosunun kurucu orta d r. MEHMET KÜTÜKÇÜO LU ATÖLYES Yürütücü: Mehmet Kütükçüo lu Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi Kat l m 15 kifli ile s n rl ve mimarl k ö rencilerine yöneliktir. MEHMET KÜTÜKÇÜO LU ODTÜ Mimarl k Fakültesi nde mimarl k e itimi alan Kütükçüo lu, Ticinio- sviçre de ve ABD de lisansüstü e itimi ald.1996 Ulusal Mimarl k Sergisi Grafik Dal Ödülü nü kazanm flt r.odtü Mimarl k Fakültesi nde ö retim görevlili i;ytü de, TÜ Mimarl k Fakültesi nde atölye yürütücülü ü yapm flt r. M MARLIK HAFTASI

24 ATÖLYE KENTTE MEKAN BULMACASI 5 Ekim Cuma Yürütücü: Okan Y lmaz Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi 3 er kiflilik gruplar halinde baflvurulmal d r. A.OKAN YILMAZ 1973 Sakarya do umlu Ali Okan Y lmaz.1997 y l nda Mimarl k yapmak için zmir e dönmeden önce Orta Do u Teknik Üniversitesi Mimarl k fakültesi mimarl k bölümünü bitirdi. 10 y ld r mimarl k hizmetleri veren ofisinin kurucu orta d r. KENTTE MEKAN BULMACASI Kent merkezinde çeflitli mekanlar ve binalar izleri sürülerek avlanacak ve hedef noktaya ilk ulaflan ekip oyunu kazanacakt r. Bafllang ç noktas ndan ellerinde ipuçlar ile ava bafllayacak ekipleri, her av baflka bir ipucuna her ipucu baflka bir ava yönlendirecektir. Kenti ve kenti oluflturan mekanlar, binalar baflka bir yönden okumalar beklenen mimarl k ö rencilerinin kurduklar 3 veya 4 kiflilik ekiplerle giz çözme, h zl düflünme ve çabuk karar verip hedefe yönelme becerilerini sergilemeleri yan s ra kente ve mekanlar na yükledikleri anlamlar çeflitlendirip geniflletmeleri de hedeflenmektedir.bir tam gün sürecek oyun, ekiplerin son hedefi avlamalar yla bitecek ve ilk üç ekibe ödül verilecektir. Sahas kent merkezi olan oyunun kentlilerinde ilgisini çekmesi beklenmektedir. M MARLIK HAFTASI

25 PANEL GENÇ YARIfiMACI M MARLAR 5 Ekim Cuma Konuflmac lar: Yürütücü: Saat: Yer: SMG Kredisi: * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. Seçkin Kutucu, Deniz Dokgöz, Evren Baflbu Emre Ergül Atatürk Kültür Merkezi * SEÇK N KUTUCU DEN Z DOKGÖZ EVREN BAfiBU Yar flmalar, hemen her zaman olumlu karfl lanm fl ve nitelikli bir projeyi elde etmenin do ru bir yolu oldu una konusunda genelde fikir birli ine var lm fl, iyili i de kendinden menkul bir organizasyon olarak ço unlukla onaylanm flt r. Buna karfl ç kmak elbette ki pek mümkün de il. Ancak bu iyilik halkas na ra men konuya nesnel bakabilmek gerekiyor. Bunun için iki ayr kanaldan sorular sorarak yaklaflmak verimli sonuçlar verebilir gibi görünüyor. Bu kanallardan birincisi yar flmalar n iki merkezi olan stanbul ve Ankara ile periferideki kentler aras ndaki gerilim üzerine olacakt r. Bu gerilim geçmiflte hiç kuflkusuz daha belirgin idi. Merkezde bulunman n ayr cal klar, taflrada bulunman n yar flma dünyas na eklemlenememe sorunlar vard. Ancak art k iletiflim teknolojileri ve özellikle internet üzerinden kurulan ba lar ile bu ayr m silikleflmektedir. Yerelli in de niteli i de iflmektedir. Do al olarak zmir de yar flmac olman n ne anlama geldi i art k dünden farkl d r. kinci kanal yar flma sonucunda elde edilen projenin ak beti, di er bir deyiflle uygulama süreçlerinin nas l yürüdü üdür. Mimarlar Odas n n yar flmalar özellikle kamu kurumlar na nitelikli proje elde etmenin bir yolu olarak telkin etti ini biliyoruz. Ancak seçilen projenin tasar mc ekibi jüri aradan çekildikten sonra kurumun bürokratik iflleyifli ile karfl karfl yad r.peki sonras nda ifller nas l yürümektedir? Uygulaman n elde edilme sistemi ve ekibin süreçteki etkinlik düzeyi nedir? Tart flmalar bu iki kanal üzerinden yürütülebilirse e er yar flmalar konusuna da yeni katk lar koyabilir. M MARLIK HAFTASI

26 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 5 Ekim Cuma Konuflmac : Jacob van Rijs - MVRDV Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. JAKOB VAN R JS - MVRDV Jacob van Rijs (Amsterdam, 1964) Delft Teknik Üniversitesi Mimarl k Bölümü nden 1990 y l nda derece ile mezun oldu. Jacob van Rijs; Martinez Lapenas & Torres Arquitectos (Barcelona), Van Berkel en Bos (Amsterdam) and OMA (Rotterdam) mimarl k bürolar nda görev ald. MVRDV, Berlin Europan Yar flmas 'nda birincilik ödülünü ald ktan sonra Winy Maas, Jacob van Rijs ve Nathalie de Vries taraf ndan 1991 y l nda kuruldu. Rotterdam eksenli MVRDV, Mimar Kromhout taraf ndan yap lm fl eski bir bas mevinde, mimarl k, kent tasar m ve peyzaj mimarl alan nda çal flmalar n ve tasar mlar n yapmaktad r. MVRDV'nin erken projelerine örnek olarak; Rotterdam Belediyesi için yapt klar bir çal flma olan Light Urbanism, VPRO Televizyon Yay n fiirketi için genel müdürlük binas, kendilerine tüm dünyadan alk fl getiren ve genifl bir müflteri alan n n dikkatini çeken Amsterdam'da yafll lar için bir ev projesi olan Wozoco projeleri gösterilebilir. Jacob van Rijs, baflar l proje çalfl mlar n n yan s ra dünya çap nda sunumlar ve dersler vermektedir. Akademik çal flmalar yla yer ald ; TU Delft, Amsterdam Mimarl k Akademisi, Rotterdam Mimarl k Akademisi and, AA London, Cooper Union New York, Rice Üniversitesi, TN Probe in Tokyo ve Madrid and Barcelona Üniversiteleri, Bilgi Üniversitesi ve Danimarka Mimarl k Okulu bunlardan baz lar d r. M MARLIK HAFTASI

27 ATÖLYE 6 Ekim Cumartesi GEÇM file YÜZLEfiMEK: KEMERALTI - BASMANE Yürütücü: Emel Kay n Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: 1 Kat l m 20 kifli ile s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. EMEL KAYIN Emel Kay n, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktoras n Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü nde tamamlad. "Restorasyon, tarihi çevrenin araflt r lmas ve korunmas, koruma kuram " konular nda çal flmalar n sürdüren Kay n n " zmir Oteller Tarihi" ad n tafl yan bir kitab bulunmaktad r. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dal nda çal flmaktad r. GEÇM file YÜZLEfiMEK: KEMERALTI - BASMANE Bu gezi ve atölye, izmir e yönelik kentsel ve mimari kavray fl, geleneksel mekana ve mekan n dönüflüm sürecindeki ikilemlere odaklanarak gelifltirmeyi hedeflemektedir. Kemeralt Basmane bölgesindeki çok katmanl mekan n, mimarl kla, yaflamla, zamanla iliflkilerini dolaflarak ve "yer"de gerçeklefltirilecek gözlemler, öznel deneyimler, tart flmalar arac l yla çözümlemeyi deneyecek olan atölye, bu deneyim arac l yla, geçmiflle çok yönlü bir yüzleflmeyi sa lamay deneyecektir. M MARLIK HAFTASI

28 PANEL 2 NES L M MARLI I TARTIfiIYOR 6 Ekim Cumartesi Konuflmac lar: Sevinç - Tülin Hadi, Orhan - Ahmet Özgüner Mine - Necati - Arda nceo lu Yürütücü: Gürhan Tümer Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. K KUfiAKTAN M MARLIK SEV NÇ-TÜL N HAD ORHAN-AHMET ÖZGÜNER Türk mimarl k ortam, en az iki kuflakt r bu meslekte ayn zaman dilimi içinde u rafl veren baba, anne ve onlar n çocuklar ndan oluflan mimar ailelerin varl n n çok fazla yabanc s de il. Bu panelin gündeminde onlar var. Akan zaman, de iflen dünya, de iflen yaflam biçimi, de iflen yaflam felsefesi, de iflen mekan, de iflen mimarl k. Kuflak kavram, de iflimlerin kuflaklar taraf ndan yans t lmas, simgelenmesi. Kuflaklar aras iliflkiler: Çeliflkiler, çat flmalar, anlaflmazl klar, ayr lmalar, kopmalar ya da uzlaflmalar, yeni bireflimler. M NE- NECAT - ARDA NCEO LU M MARLIK HAFTASI

29 SÖYLEfi B R M MAR ve UYGULAMALARI 6 Ekim Cumartesi Konuflmac : Floris Alkemade - OMA Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi SMG Kredisi: * * flaretli iki söylefli toplam 1 kredidir. Söyleflide simultane çeviri yap lacakt r. FLOR S ALKEMADE 1989 da OMA ya kat lan Floris Alkemade, 1996 dan beri proje yönetici mimar ve flehir planc s olarak çal fl yor. fiimdi ofis yöneticilerinden biri. 90 lar n bafl nda Kuzey Fransa daki Avrupa h zl tren istasyonuna ev sahipli i yapan 70 hektarl k ifl ve flehir merkezi projesinde proje mimar ve yöneticisi olarak çal flt ten beri hâlâ infla aflamas nda olan Almere flehir merkezi projesine baflkanl k ediyor. Alkemade, Avrupa ve Asya da planlama projelerinde ve Paris te Les Halles yar flmas nda proje lideri olarak rol oynad. Floris Alkemade flu anda Belçika, Almanya, Hollanda için master plan çal flmalar n sürdürüyor. Ayr ca, Hollanda, Belçika ve Fransa daki üniversitelerde ve ö retim üyeli ine ve jüri üyeliklerine devam ediyor. KONSER Saat: Yer: Atatürk Kültür Merkezi M MARLIK HAFTASI

30 TEKN K GEZ D K L GEZ S 7 Ekim Pazar Saat: Yer: Mimarlar Odas zmir fiubesi SMG Kredisi: 1 Kat l m 40 kifli ile s n rl d r. Lütfen kay t yapt r n z. YAHfi BEY KÖYÜ EVLER - NEVZAT SAYIN Yahflibey, zmir in kuzeyinde, Dikili ile Çandarl aras nda sakin bir yamaç köyü.yahflibey evleri ise,köylülerinin do an n bir parças olduklar n n fark ndal klar yla oluflan bir dokuda flekilleniyor.herkes arazisinin d fl n tafl duvarlarla çevreliyor.bu tafllar n gölgesi,dokusu,süreklili i köyün karakterini oluflturan temel unsurlar.bu tafl duvar yüzeylerin aras ndaki büyük aç kl klarla evler kütle olarak de il ba ms z düzlemler/tafl duvarlar olarak okunuyor. Bu parçal alg lanma Yahflibey in karakterine çok uygun: köyün sokaklar nda gezerken de hep evlerin bahçe duvarlar n görüyorsunuz, pürtüklü düzlemler alg l yorsunuz, kütlesiyle kendini okutan bir yap olmuyor.bu kurallar dizisi,köyün bulundu u yerle iç içe infla edildi inin bir göstergesi. ç mekanlarda ise k r yaflant s n n yal nl n n aksettirildi i bir düzenleme söz konusu.d fl mekanlardaki sa rl k iç mekanlarda yerini fleffafl a b rak yor. D K L DE YAZLIK KONUT - fievk PEK N Mimar fievki Pekin in yazl k evi zmir in Dikili ilçesi Bademli Köyünde su k y s ndaki m 2 lik bir yeflil alan üzerinde infla edilmifltir.ön ve arka cepheler tamamen camd r. Binan n saydaml sayesinde yap n n arkas ndaki do a ve su görülebilmekte ve binan n varl dikkat çekmemektedir. D fl ve iç mekanlar aras ndaki s n r özellikle cephedeki sürme kap lar aç ld nda tamamen kaybolmaktad r.yak n çevrede bulunan di er iki yazl k ev de fievki Pekin taraf ndan tasarlanm flt r. M MARLIK HAFTASI

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı