TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR"

Transkript

1

2 1. Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz? A) İktisat bilimi insan davranışlarının sadece iktisadi yönünü seçip inceler B) İktisat analitiktir C) İktisat deneylerle kanıtlanabilen teoriler oluşturur D) İktisat sosyal bir bilimdir. E) İktisat biliminin temel inceleme konusu kıtlıktır. 2. İktisadın temel amacı aşağıdaki sorunlarının hangisine çözüm bulmaktır? A) İşsizlik B) Enflasyon C) Bütçe açığı D) Kıtlık E) Dış ticaret açığı 3. İktisadın, mevcut durumu inceleyerek ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı içermeyen bölümüne ne ad verilir? A) Normatif iktisat B) Mikro iktisat C) Makro iktisat D) Pozitif iktisat E) Refah iktisadi 4. İktisadın mevcut durumunu inceleyerek insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen dalı aşağıdakilerden hangisi? A) Kalkınma iktisadı B) Normatif iktisat C) Mikro iktisat D) Makro iktisat E) Sosyal iktisat 5. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birimlerden biri değildir? A) Uluslararası ekonomik kuruluşlar B) Firmalar C) Hane halkı D) Dış dünya E) Devlet TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 6. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir? A) İnsan ihtiyaçları sınırlıdır. B) İhtiyaçların şiddeti birbirinden farklıdır. C) İhtiyaçlar tatmin edildikçe şiddeti azalır. D) Bazı ihtiyaçlar karşılandıkça şiddeti artar. E) İhtiyaçlar ve ihtiyaçları tatmine yarayan araçlar ikame edilebilir. 7. Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mallara örnek değildir? A) Mum B) Benzin C) Radyo D) Şeker E) Ekmek 8. Çalışanların eğitilmesi sonucu elde ettikleri bilgi birikimleri ve yeteneklerine ne ad verilir? A) Fiziki sermaye B) Maksimum sermaye C) Beşeri sermaye D) Finansal sermaye E) Minimum sermaye 9. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan fiziksel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir? A) Sermaye B) Emek C) Toprak D) Beşeri sermaye E) Girişimci 10. İhtiyacın karşılanabilmesi için beraber tüketilmesi gereken mallar ne tür mallardır? A) İkame mallar B) Serbest mallar C) Ekonomik mallar D) Tamamlayıcı mallar E) Düşük mallar 1

3 11. Toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda nasıldır? A) Sıfır B) Pozitif C) Negatif D) Maksimum E) Minimum TÜKETİM TEORİSİ 15. Aşağıdakilerden hangisi farksızlık eğrisinin özelliklerinden biri değildir? A) Birbirini kesmemeleri B) Orjine göre dışbükey olmaları C) Negatif eğimli olmaları D) Orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini göstermeleri E) Üzerindeki her noktanın farklı fayda düzeylerini göstermesi 12. Tüketim Miktarı Toplam Fayda Marjinal Fayda ? 15 Buna göre 3. birim tüketimin toplam faydası aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 B) 25 C) 80 D) 105 E) Yalnız bir mal tüketen bir tüketicinin toplam fayda fonksiyonu ax-x 2 dir. ( x miktarı gösterirken, a pozitif bir katsayıdır) Bu tüketicinin doyum noktasındaki tüketimi 2 birim olduğuna göre, a kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) U(c)=2c-3c 2 şeklinde verilen bir fayda fonksiyonu için c malının marjinal faydasını sıfır yapan c malı tüketim miktarı kaç olur? (c, tüketim malıdır.) A) 1/4 B) 1/3 C) 1/2 D) 1 E) 3/2 16. Aynı fayda düzeyini koruyabilmek için, bir malın bir biriminden vazgeçildiği zaman öteki maldan ikame edilmesi gereken miktarı ifade eden katsayıya ne ad verilir? A) Maksimum fayda oranı B) Toplam fayda oranı C) Optimum ikame oranı D) Ortalama fayda oranı E) Marjinal ikame oranı 17. Tüketicinin bir birim daha çok X malı tüketmek için vazgeçmesi gereken Y malı miktarını veren değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) P x/p y B) P y/px C) MU x/muy D) MU y/mux E) PxMUy/PyMUx 18. Kayıtsızlık eğrilerinin orjine göre dışbükey olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Marjinal fayda B) Azalan fırsat maliyeti C) Azalan marjinal ikame oranı D) Artan fırsat maliyeti E) Artan marjinal ikame oranı 2

4 19. Tüketicinin reel gelirinin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kayıtsızlık eğrisinin dikey ve yatay ekseni kestiği noktalar. B) Bütçe doğrusunun dikey ve yatay ekseni kestiği noktalar. C) Bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisi arasında kalan alan. D) Bütçe doğrusunun kayıtsızlık eğrisine teğet olduğu alan E) Bütçe doğrusunun kayıtsızlık eğrisine eşit olduğu alan TÜKETİM TEORİSİ 22. U=2X+4Y fayda fonksiyonu veri iken X malının fiyatı 3TL ve Y malının fiyatı 5 TL iken tüketici bütçesi 60 TL ise fayda maksimizasyonu amaçlayan bir tüketicinin tüketmesi gereken Y malı miktarı kaçtır? A) 0 B) 10 C) 12 D) 15 E) Ali fiyatı 2 TL olan X malından 100 birim ve fiyatı 4 TL olan Y malından 50 birim tüketmektedir. X malının fiyatı 5 TL ye ve Y malının fiyatı da 8 TL ye çıkarsa, aynı miktarda X ve Y malı satın alabilmesi için Ali nin geliri kaç TL artmalıdır? A) 350 B) 500 C) 600 D) 700 E) Kayıtsızlık eğrileri orijine göre kesin olarak dış bükey olan bir tüketicinin dondurma ve pasta tüketimine harcamak üzere 20 TL si bulunmaktadır. Dondurmanın fiyatı 2 TL, pastanın fiyatı 4 TL dir. Aşağıdakilerden hangisi bu tüketici için fayda maksimizasyonu sağlayan bir dondurma- pasta bileşimidir? Dondurma Pasta A) 2 4 B) 4 4 C) 5 0 D) 6 3 E) U=min(2X,5Y) fayda fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Leontief fayda fonksiyonudur B) Artan marjinal ikame söz konusudur C) Çizilen farksızlık eğrisi L şeklindedir D) Mallar tam tamamlayıcı mallardır E) Mallar arasında ikame yoktur 24. U(x,y)= x a y b fayda fonksiyonuna sahip bir tüketici faydasını en yükseğe çıkardığı taktirde malları eşit miktarda tüketiyorsa, y malının fiyatı x malının fiyatının kaç katıdır? A) b/a B) a/b C) b D) a E) 2b/a 25. X ve Y malı tüketen bir tüketicinin fayda fonksiyonu; U(x,y) = 10X 2 Y 4 şeklindedir. X malının fiyatı16,y malının fiyatı 8, tüketicinin gelirli 192 ise, tüketicinin denge tüketim düzeyinde tüketeceği X malı miktarı kaç birimdir? A) 4 B) 16 C) 27 D) 30 E) 64 3

5 ARZ TALEP ANALİZİ 26. Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad verilir? A) Arz kanunu B) Kıtlık kanunu C) Talep kanunu D) Nedret yasası E) Fayda kanunu 31. Talepteki artış arzdaki artıştan daha büyük olursa denge fiyatı ve miktarı hangi yönde değişir? A) Denge fiyatı değişmez, denge miktarı artar B) Denge miktarı ve denge fiyatı artar C) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır D) Denge miktarı azalır, denge miktarı artar E) Denge fiyatı artar, denge miktarı değişmez 27. Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur? A) Tüketicinin geliri B) Diğer malların fiyatları C) Tüketicinin zevk ve tercihleri D) Malın kendi fiyatı E) Tüketicinin beklentileri 32. Talep fonksiyonu Q d = 60 2P ve arz fonksiyonu Q S = Piken aşağıdakilerden hangisi etkin bir taban fiyat olabilir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde talep eğrisi sağa kayar? A) Alıcı sayısının azalması B) Zevk ve tercihlerin ilgili mal aleyhine değişmesi C) Fiyatın düşeceği beklentisi D) Tamamlayıcı malın fiyatının yükselmesi E) İkame malın fiyatının yükselmesi 33. Talep fonksiyonu Q d = 80 2P ve arz fonksiyonu Q S = P iken tavan fiyatın 10 TL olması durumunda oluşacak dara kaybı aşağıdakilerden hangisidir? A) 20 B) 30 C) 50 D) 60 E) Aşağıdakilerden hangisi bir malın arzını etkileyen unsurlardan biridir? A) Gelir dağılımı B) Teknoloji C) Zevk ve tercihler D) Tüketicinin geliri E) Tüketici ihtiyaçları 34. Talep fonksiyonu Q d = 100 2Piken malın piyasa fiyatı 30 TL ise tüketici artığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 100 B) 200 C) 400 D) 600 E) Çeşitli fiyat düzeylerinde herhangi bir X malının talep edilen miktarı 180 br, arz edilen miktarı 50 br ise X malı piyasasında aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur? A) Artık B) Piyasa dengesi C) Piyasa temizlenmesi D) Denge fiyatı E) Kıtlık 35. Talep fonksiyonu Q d = 40 P ve arz fonksiyonu Q S = P iken malın fiyatı 8 TL olursa tüketici rantı kaç birim değişir? A) 45 B) 62 C) 80 D) 96 E) 104 4

6 ESNEKLİK 36. Negatif eğimli tüm talep eğrilerinde, talep eğrisinin fiyat eksenini kesme noktasında esneklik değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) Sonsuz B) 1 C) 0 D) -1 E) Bir malın fiyatındaki düşüş karşısında toplam hasılat artıyorsa, talebin fiyat esnekliğinin değeri nasıldır? A) E>1 B) E<1 C) E=0 D) E=1 E) E=sonsuz 38. Talebi esnek olan bir maldan elde edilen toplam gelirin artırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? A) İkame malın fiyatının düşürülmesi B) Tamamlayıcı malın fiyatının yükselmesi C) Malın fiyatının yükselmesi D) Tüketicinin gelirinin artması E) Malın fiyatının azalması 39. Çapraz talep esnekliği negatif olan mallara ne ad verilir? A) Düşük mal B) Tamamlayıcı mal C) Normal mal D) İkame mal E) Snop mal 41. Q= 20-2P fonksiyonunda malın fiyatı 5 TL ise talebin fiyat esnekliği kaçtır? A) -0,5 B) -1 C) -1,5 D) -2 E) Bir malın fiyatı % 20 artarken talep edilen miktarı %10 azalıyorsa talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır? A) -0,5 B) -1 C) -2 D) -5 E) Q = 4P %0,5 talep fonksiyonunda malın fiyatı %10 artarsa talep miktarı ne kadar değişir? A) % 10 azalır B) %10 artar C) % 5 azalır D) %5 artar E) % 3 azalır 44. Gelir esnekliği 1,2 olan bir mal için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mal zorunlu maldır B) Mal düşük maldır C) Mal lüks maldır D) Mal ilgisiz maldır E) Malın engel eğrisi negatiftir 40. Çapraz fiyat esnekliği bir malın talebindeki yüzde değişimin bir malın fiyatındaki yüzde değişime oranlaması ile hesaplanır. Buna göre çapraz fiyat esnekliği konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çapraz talep esnekliği sıfırsa her iki mal da zorunlu maldır B) Çapraz fiyat esnekliği her zaman -1 ile 1 değerleri arasında tanımlanır C) Talep eğrisinin eğimi arttıkça çapraz fiyat esnekliği de artar D) Tamamlayıcı malların çapraz talep esnekliği pozitiftir E) İkame malların çapraz talep esnekliği pozitiftir 5

7 ÜRETİM TEORİSİ 45. İşgücünün marjinal verimliliği ile ortalama verimliliği arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Marjinal verimlilik ortalama verimliliğe eşitse ortalama verimlilik artmaktadır B) Marjinal verimlilik ortalama verimliliğe eşitse ortalama verimlilik negatiftir C) Marjinal verimlilik ortalama verimliliğe eşitse ortalama verimlilik maksimumdur D) Marjinal verimlilik ortalama verimlilikten küçükse ortalama verimlilik artmaktadır E) Marjinal verimlilik ortalama verimlilikten büyükse ortalama verimlilik azalmaktadır 46. Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir? A) Sol yukardan sağ aşağıya inerler B) Birbirlerini kesmezler C) Orijine göre iç bükeydir D) Orijine göre dış bükeydir E) Negatif eğimli olmalarının nedeni azalan marjinal teknik ikame oranıdır 47. X malı üreten bir firma için sermayenin ve işgücünün marjinal ürün değerleri sırasıyla 0,5 ve 1 dir. Buna göre sermayenin birim maliyeti 0,2 ise işgücünün birim maliyeti kaçtır? A) 0,1 B) 0,25 C) 0,4 D) 2,5 E) Bir firmanın üretim fonksiyonu; Q=K 1/2 L 1/3 biçimindedir. Firmanın bütçesi 270TL, sermayenin birim fiyatı 2 TL ve işgücünün birim fiyatı da 4 TL dir. Bu firmanın maksimum üretim düzeyi kaç birimdir A) 27 B) 270 C) 81 D) 25 E) Üç işçinin toplam ürününün 120, dört işçinin toplam ürününün 160 olduğu bir üretim sürecinde, dördüncü işçinin ortalama ürün ve marjinal ürün değeri sırasıyla kaçtır? A) 10 ve 30 B) 30 ve 10 C) 40 ve 40 D) 40 ve 30 E) 160 ve 40 İşçi Sayısı Toplam Üretim Yukarıdaki tabloya göre, işgücünün marjinal verimliliği, işçi sayısı kaçtan kaça çıktığında azalmaya başlar? A) 1 den 2 ye B) 2 den 3 e C) 3 ten 4 e D) 4 ten 5 e E) 5 ten 6 ya 51. Q= CES üretim fonksiyonunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Her durumda ölçeğe göre sabit getiri vardır B) Her durumda ölçeğe göre azalan getiri vardır C) Yalnızca (K + L) > 1 olduğunda ölçeğe göre artan getiri, diğer hâllerde ölçeğe göre azalan getiri vardır D) Yalnızca (K + L) < 1 olduğunda ölçeğe göre azalan getiri, diğer hâllerde ölçeğe göre artan getiri vardır E) Her durumda ölçeğe göre artan getiri vardır 6

8 52. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Toplam fiziki ürün maksimumken marjinal fiziki ürün sıfırdır B) Toplam fiziki ürün azalarak artarken ortalama fiziki ürün azalır C) Marjinal fiziki ürün ortalama fiziki ürünün altındayken ortalama fiziki ürün artar D) Toplam fiziki ürün azalırken marjinal fiziki ürün negatif olur E) Toplam fiziki ürün artarak artarken marjinal fiziki ürün artar ÜRETİM TEORİSİ 53. Üretim fonksiyonu Q = KL 0,5 iken emeğin ortalama ürünü 4 iken kullanılan emek miktarı 9 ise sermaye miktarı kaçtır? A) 4 B) 9 C) 12 D) 15 E) Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çizilecek eş ürün eğrisi orijine göre dışbükeydir B) Mallar birbirinin ikamesidir C) U = A. X,. Y. fonksiyonu ile ifade edilir D) Azalan marjinal teknik ikame vardır E) İkame esnekliği değeri sıfırdır 7

9 MALİYET TEORİSİ 55. Firmanın üretimde kullandığı bütün girdilerin maliyeti olan ve açık ile örtülü maliyetleri kapsayan maliyet türüne ne ad verilir? A) Sosyal maliyet B) Toplam maliyet C) Ortalama maliyet D) Minimum maliyet E) Marjinal maliyet 60. Belirli bir üretim düzeyinde, ortalama maliyetlerin marjinal maliyetlerden fazla olduğu bir durumda marjinal maliyetler nasıl değişir? A) Artar. B) Sabit kalır. C) Azalır. D) Sıfır olur. E) Çıktı büyüklüğüne bağlı olarak artar ya da azalır 56. Oyuncak bebek üreten firmanın toplam maliyet fonksiyonu TC = Q + Q 2 ise marjinal maliyet eğrisi aşağıdakilerden hangisine eşittir? (Q: Üretilen oyuncak bebek miktarıdır.) A) 100 B) 2 + 2Q C) (100/Q) Q D) 2Q + Q 2 E) Q adet kitap basımı için 500 TL sabit maliyete katlanan işletmenin ortalama toplam maliyeti 25 TL ise işletmenin değişken maliyeti kaç TL dir? A) 500 B) 750 C) 875 D) 1250 E) Toplam sabit maliyet eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? (TFC: Toplam sabit maliyet, TVC: Toplam değişken maliyet) A) TFC = TC AVC B) TFC = TVC / TC C) TVC = TC / TVC D) TFC = TC TVC E) TFC = TC x TVC 58. Kısa dönemde üretim artarsa sabit maliyetler ve değişken maliyetler nasıl değişir? Sabit Maliyetler Değişken Maliyetler A) Artar Değişmez B) Düşer Değişmez C) Değişmez Değişmez D) Artar Düşer E) Değişmez Artar 59. Bir firma üretimini artırmak amacıyla daha fazla emek istihdam ederek aşağıdaki maliyetlerden hangisini daima düşürebilir? A) Marjinal maliyet B) Ortalama değişken maliyet C) Ortalama toplam maliyet D) Ortalama sabit maliyet E) Toplam maliyet 62. Bir firma bir maldan 100 birim üretirken üstlendiği ortalama maliyet(ac) 4 TL, marjinal maliyet(mc) ise 5 TL'dir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ortalama maliyet tüm üretim düzeylerinde sabittir B) Ortalama maliyet en düşük seviyededir C) Üretim arttıkça ortalama maliyet artacaktır D) Toplam maliyet 500 TL'dir E) Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet değişmez 63. Üretim arttıkça kısa dönem marjinal maliyeti değişmeyen, ancak kısa dönem ortalama toplam maliyeti azalan bir firma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ortalama değişken maliyet her üretim seviyesinde sabittir B) Üretim arttıkça bir noktadan sonra ortalama maliyetler artacaktır C) Toplam maliyet sabittir D) Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet değişmez E) Toplam sabit maliyet sıfırdan büyüktür 8

10 64. Gömlek üretimine ilişkin toplam maliyet fonksiyonunun TC = Q şeklinde verildiği durumda üretilecek beşinci gömleğin birim maliyeti kaç TL dir? A) 2 B) 10 C) 12 D) 52 E) 60 MALİYET TEORİSİ 9

11 TAM REKABET PİYASASI 65. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri değildir? A) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması B) Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması C) Piyasada çok sayıda satıcı olması D) Piyasada üretilen malların homojen olması E) Piyasadaki alıcı sayısının sınırlı olması 66. Tam rekabet piyasasında firmanın toplam gelirinin doğrusal çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Değişken maliyetlerin azalması B) Sabit maliyetlerin sıfır olması C) Ortalama gelirin azalması D) Üretim miktarının artması E) Marjinal gelirin sabit olması 67. Herhangi bir tam rekabetçi firmanın ürününün talebinin fiyat esneklik değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İnelastiktir B) 1 e eşittir C) 0 a eşittir D) 1 ile 100 arasındadır E) Sonsuzdur 68. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) Malın satış fiyatına B) Firmanın toplam gelirine C) Firmanın üretim miktarına D) Firmanın marjinal maliyetine E) firmanın toplam maliyetine 69. Bir malın piyasa fiyatının iki katına çıkması durumunda, rekabetçi bir firma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Firma uzun dönemde ekonomik kar elde eder B) Karı maksimize eden üretim düzeyi iki katına çıkar C) Karı maksimize eden yeni üretim düzeyinde fiyat marjinal maliyetten daha çok yükselir D) Kar maksimize eden yeni üretim düzeyinde fiyat marjinal hasılattan daha çok yükselir E) Marjinal hasılat iki katına çıkar 70. Tam rekabetçi bir firmanın marjinal geliri nasıldır? A) Ürettiği malın fiyatına eşittir B) Ürettiği malın fiyatından düşüktür C) Ürettiği malın fiyatından fazladır D) Malın talep esnekliği 1 den büyükse o malın fiyatından fazladır E) Malın talep esnekliği 1 den büyükse o malın fiyatından düşüktür 71. Tam rekabetçi firma aşağıdaki durumlardan hangisinde üretime devam etmek yerine üretimi durdurur? A) Fiyat, kısa dönem ortalama toplam maliyetten(sratc) düşük, ortalama değişken maliyetten (AVC) büyük ise B) Fiyat, ortalama değişken maliyetten(avc) düşük ise C) Fiyat, kısa dönem ortalama maliyete(sratc) eşit ise D) Fiyat, ortalama değişken maliyete (AVC) eşit ise E) Fiyat, ortalama değişken maliyetten büyük ise 72. Tam rekabet koşullarında çalışan bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortalama toplam maliyet eğrisinin yükselen kısmı B) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama toplam maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmı C) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama sabit maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmı D) Ortalama değişken maliyet eğrisinin yükselen kısmı E) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmı 73. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın toplam maliyeti TC = Q Q + 10 olarak verilmiştir. Piyasada geçerli olan fiyat P = 12 dir. Tam rekabetçi bu firmanın optimum üretim miktarı kaç birimdir? A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 10 10

12 TAM REKABET PİYASASI 74. Tam rekabet piyasasında bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu SRTC=Q 2 +20Q+5 şeklindedir. Buna göre, malın piyasa fiyatı 40 TL iken denge üretim düzeyi (Q) kaç olur? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın başa baş noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) Marjinal Gelir = Ortalama Maliyet B) Marjinal Maliyet = Ortalama Maliyet C) Toplam Gelir = Toplam Maliyet D) Marjinal Gelir = Toplam Maliyet E) Toplam Gelir = Ortalama Maliyet 78. Tam rekabet piyasasında faaliyette bulunan bir firmanın toplam maliyet eğrisi TC = Q ise, uzun dönemde bu ürünün fiyatı kaç olur? A) 32 B) 8 C) 16 D) 12 E) Tam rekabet piyasasındaki firmanın toplam sabit maliyeti sabitken firmanın kârı artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Faaliyet kârı azalır B) Üretici rantı artar C) Toplam hasılatı azalır D) Toplam değişken maliyeti artar E) Toplam maliyeti artar 76. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortalama maliyetin minimum noktasının yukarısında kalan marjinal maliyet eğrisi B) Ortalama değişken maliyet eğrisinin minimum noktasının yukarısında kalan marjinal maliyet eğrisi C) Sıfır ekseninin yukarısında kalan ortalama maliyet eğrisi D) Ortalama değişken maliyet eğrisinin yukarısında kalan ortalama maliyet eğrisi E) Ortalama sabit maliyet eğrisinin yukarısında kalan marjinal maliyet eğrisi 77. Tam rekabetçi bir firmanın faaliyet kârının sıfır olması durumunda, aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? A) Toplam Hasılat = Toplam Maliyet B) Toplam Hasılat > Toplam Değişken Maliyet C) Toplam Hasılat = Toplam Değişken Maliyet D) Toplam Hasılat < Toplam Değişken Maliyet E) Toplam Hasılat Toplam Sabit Maliyet > Toplam Değişken Maliyet 11

13 MONOPOL VE MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI 80. Monopol firmanın kâr maksimizasyonunu sağladığı üretim düzeyinde marjinal hasılatı sıfıra eşitse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Monopolcü zarar etmektedir B) Monopolcünün toplam hasılatı maksimumdur C) Monopolcü fiyat düşürdüğünde toplam hasılatı artar D) Monopolcü fiyat yükselttiğinde toplam hasılatı artar E) Monopolcünün satış fiyatı marjinal maliyete eşittir 81. Monopolcü bir firmanın talep fonksiyonu P = 80 2Q şeklinde iken firmanın marjinal maliyeti 20 birimdir. Buna göre firmanın kâr maksimizasyonunu sağladığı üretim miktarı kaç birimdir? A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) Talep fonksiyonu Qd=60-P olan tekelci firmanın toplam maliyet fonksiyonu TC= Q 2-4Q+10 şeklindedir. Bu durumda tekelci firmanın kârını maksimize eden fiyat düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? A) 16 B) 21 C) 42 D) 44 E) Monopolcü bir firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi nasıldır? A) Monopolcü rekabetçi firmanın talep eğrisinden daha esnektir B) Piyasa talep eğrisi ile aynıdır C) Her zaman marjinal hasılat eğrisinin altındadır D) Sonsuz esnektir E) Tam rekabetçi piyasadakinden daha yatıktır 85. Negatif eğimli ve doğrusal bir talep eğrisinden elde edilen toplam hasılat eğrisinin şekliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Yataydır B) Dikeydir C) U şeklindedir D) Ters U şeklindedir E) Talep fonksiyonu bilinmeden bir şey söylenemez 86. Tekelci bir firma için marjinal hasılatının fiyattan küçük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekelci firmanın arz eğrisinin olmaması B) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin negatif eğimli olması C) Tekelci firmanın ürettiği malları istediği fiyattan satabilmesi D) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin sonsuz esnekliğe sahip olması E) Tekelci firmanın ürettiği mala olan talebin esnekliğinin sıfır olması 83. Aşağıdakilerden hangisi tekel ve tam rekabet piyasalarının ortak varsayımlarından biridir? A) Piyasada çok sayıda firma olması B) Piyasada çok sayıda alıcı olması C) Fiyatın veri olarak kabul edilmesi D) Tüketicilerin tam bilgiye sahip olması E) Kaynakların etkin dağılımı 87. Tekelci bir firmanın malı için olan talep eğrisinin birim fiyat esnekliğine sahip olduğu noktada marjinal hasılatın alacağı değerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Pozitif bir değer alır B) Negatif bir değer alır C) Bire eşittir D) Sıfıra eşittir E) Sonsuzdur 12

14 88. Tekel piyasasında bir firmanın uzun dönemde ekonomik (aşırı ya da normal üstü) kâr elde edebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Piyasaya girişin serbest olması B) Yeni firmaların piyasaya girmesinin engellenmesi C) Fiyat farklılaştırmasının yapılması D) Ürünlerin farklı fiyattan farklı alıcılara satılması E) Piyasadaki üreticilerin büyük ölçekli olması MONOPOL VE MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI 89. Monopolcü rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Birbirinden bağımsız hareket eden çok sayıda alıcı vardır. B) Piyasaya girişi engelleyen yasal düzenlemeler vardır. C) Her firmanın ürünü diğer firmaların ürünlerinden farklı özelliklere sahiptir. D) Satıcılar belirli aralıklarla da olsa, piyasa fiyatını etkileyebilirler. E) Ürün farklılaştırması bu piyasanın en önemli özelliğidir. 13

15 OLİGOPOL PİYASASI 90. Cournot düopol piyasasında bir firmanın davranışı aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır? A) Rakibinin fiyatının sabit olduğu B) Rakibinin üretim düzeyinin sabit olduğu C) Rakibinin, fiyat indirimlerine aynı miktardaki indirimle karşılık vereceği, ancak fiyat artışlarında kendisini takip etmeyeceği D) Rakibinin makul düzeyde olan tüm fiyat değişikliklerine yanı miktarda değişikliklerle karşılık vereceği E) Rakibinin marjinal maliyetinin kendisininkinden düşük olacağı 91. Cournot düopol modelinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi geçerlidir? A) Denge durumunda fiyat ve üretim miktarı tam rekabettekinin aynıdır B) Her düopolcü kârını maksimum yapan üretim miktarını belirlerken, diğer düopolcünün üretim miktarını değiştirmeyeceğini düşünür C) Denge üretim miktarı tam rekabettekinden büyüktür D) Malın piyasa fiyatı monopoldekine eşittir E) İstikrarlı bir çözüm yoktur, fiyat sürekli dalgalanır 94. Homojen bir malın üretildiği Bertnat düopol piyasası denge fiyatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Tekel fiyatına eşittir B) Tam rekabet fiyatının üzerindedir C) Cournot piyasası denge fiyatından büyüktür D) Cournot piyasası denge fiyatına eşittir E) Cournot piyasası denge fiyatından küçüktür 95. Aşağıdaki modellerin hangisinde üretim ve fiyat yönünden en düşük rekabet söz konusudur? A) Edgeworth Bertrand B) Cournot Edgeworth C) Chamberlin D) Bertrand E) Edgeworth 92. Dört firmanın yer aldığı Cournot modelinde firmalar toplam piyasa talebinin ne kadarını karşılayacak kadar üretim yapmaktadır? A) 2/3 B) 4/5 C) 3/4 D) 2/4 E) 1/4 93. Firmaların homojen mal üretimleri durumunda ortaya çıkacak Bertrand denge fiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Cournot denge fiyatına eşittir B) Tekel fiyatına eşittir C) Stackelberg fiyatına eşittir D) Firmaların marjinal maliyetlerinden bağımsızdır E) Firma sayısından bağımsızdır 14

16 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 96. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerini gösterir? A) İşgücü, sermaye, hammadde, para B) Kira, ücret, faiz, kâr C) Üretim, dağıtım, fiyatlama, pazarlama D) Doğal kaynak, emek, sermaye, girişimci E) İşçi, firma, devlet, hane halkı 97. A şirketinde işçi Ali nin de katılımı ile toplam elma üretimi 10 kg dan 15 kg a çıkmıştır. İşçi giderlerinden başka maliyet yoktur ve elmalar 2 TL / kg fiyatla satılmıştır. Bu durumda, Ali nin marjinal hasılat ürünü ve Ali ye ödenecek maksimum ücret sırasıyla kaçtır? A) 5,2 B) 2,2 C) 10,10 D) 3,5 E) 5, Diğer değişkenler sabitken ekonominin genelinde işgücü verimliliğinde ortaya çıkan bir artışın işgücü piyasasına etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Reel ücret artar, çünkü işgücü talep eğrisi sağa kayar B) Reel ücret düşer, çünkü işgücü talep eğrisi sola kayar C) Reel ücret artar, çünkü işgücü arz eğrisi sağa kayar D) Reel ücret düşer, çünkü işgücü arz eğrisi sola kayar E) Reel ücret düşer, çünkü işgücü arz eğrisi sağa kayarken, işgücü talep eğrisi sola kayar 100. Önceden saati 6 milyon TL den haftada 40 saat çalışırken, şimdi saati 7 milyon TL den haftada 35 saat çalışan bir işçi için aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Gelir ve ikame etkileri birbirini götürmektedir B) İkame etkisi daha önemlidir C) Gelir etkisi daha önemlidir D) Gelir ve ikame etkileri aynı ölçüde önemlidir E) Her iki etki de önemlidir 101. Yalnız emek girdisi kullanarak Q(L) = L 0,5 üretim fonksiyonuna göre üretim yapan bir firmanın girdi fiyatı 2 TL ve çıktı fiyatı 16 TL iken en yüksek kârı elde etmek için ne kadar çıktı üretmesi gerekir? (L, emek miktarı) A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) Aşağıdakilerden hangisi klasik modelde üretim ve işgücü arzını belirleyen faktörlerden biridir? A) İşçilerin boş zamandan sağladıkları faydanın değişmesi B) Merkez bankasının bağımsızlığı C) Devlet harcamalarının düzeyi D) Yatırım malları talebinin düzeyi E) Para miktarı 15

17 MAKRO İKTİSADA GİRİŞ 102. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın inceleme alanına giren konulardan biri değildir? A) Enflasyon B) İşsizlik C) Ödemeler Bilançosu D) Firma arzı E) Reel gelirin yıllık büyüme oranı yılı reel GSYİH değeri 217 milyar dolar, 2004 yılı reel GSYİH değeri ise 200 milyar dolardır. Bu verilere göre bu ekonomide ekonomik büyüme oranı kaçtır? A) 2 B) 8,5 C) 4 D) 5 E) Ekonomideki reel çıktı düzeyini ölçmek için aşağıdaki fiyat indekslerinden hangisi kullanılır? A) Üretici fiyatları indeksi B) İmalat sanayi fiyat indeksi C) Toptan eşya fiyatları indeksi D) Tüketici fiyatları indeksi E) Gayrisafi millî hasıla zımni deflatörü 106. Tüketici fiyatları endeksi nedir? A) Ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları göz önünde bulundurularak bulunan değerdir. B) Belli bir dönemde ithal mallar dahil tüketicilerin satın aldıkları belli mal ve hizmetlerin fiyatları göz önüne alınarak bulunan değerdir. C) Reel milli geliri ifade eder. D) Nominal milli geliri ifade eder. E) Bir ekonomide ülke vatandaşları tarafından bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değerini ifade eder Aşağıdakilerden hangisi Fisher denklemini ifade eder? A) Reel faiz oranı = Nominal faiz oranı Beklenen enflasyon B) Reel faiz oranı = Nominal faiz oranı + Beklenen enflasyon C) Reel faiz oranı = Nominal faiz oranı + Gerçekleşen enflasyon D) Nominal faiz oranı = Reel faiz oranı + Gerçekleşen enflasyon E) Nominal faiz oranı = Reel faiz oranı Gerçekleşen enflasyon 105. Gayrisafi millî hasıla (GSMH) zımni deflatörü aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) (Nominal GSMH / Reel GSMH) x 100 B) (Reel GSMH / Nominal GSMH) x 100 C) (Reel GSMH Büyümesi / Nominal GSMH Büyümesi) x 100 D) (Nominal GSMH Büyümesi / Reel GSMH Büyümesi) x 100 E) (Reel GSMH x Nominal GSMH) x GSMH hesaplanırken bir ekonominin belli bir dönemde ürettiği mal ve hizmetler neye göre değerlendirilir? A) Piyasa fiyatlarına B) Faktör maliyetine C) Sağladıkları kârlara D) Yatırım maliyetlerine E) Tüketim miktarlara 109. Nominal gayri safi yurtiçi hasıla konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yurt dışındaki vatandaşların faktör kazanımlarını da içerir. B) Kayıt dışı üretimleri de içerir. C) İlgili yıldaki fiyatlar kullanılarak hesaplanır. D) Eğitim, güvenlik gibi kamu hizmetlerini içermez. E) Yurt içindeki yabancı uyrukluların üretim faaliyetlerini içermez. 16

18 MAKRO İKTİSADA GİRİŞ 110. Gayri Safi Millî Hasıla ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisidir? A) Yıpranma B) Net ihracat C) Vergiler D) Yabancı tasarruf E) Net faktör ödemeleri 111. Nominal milli gelir nedir? A) Vasıtalı vergilerin dahil olduğu gelirdir. B) Amortismanın çıkartılmadığı gelirdir. C) Enflasyon oranının düşülmediği gelirdir. D) Doğrudan vergilerin düşülmediği gelirdir. E) Enflasyondan arındırılmış gelirdir Aşağıdakilerden hangisi GSYH nin hesaplamasında karşılaşılan sorunlardan biri değildir? A) İstatistiksel verilerin sağlıklı olarak toplanması B) Malların kalitelerindeki değişme C) Kayıt dışı ekonomi D) Üretimin neden olduğu çevre kirliliği E) İşi savsaklama ve iş saatlerinin azalması 115. Kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları 1000, yatırımlar 100 ve kamu harcamaları 300 birimdir. Denk bütçe varsayımı altında bu ekonomideki GSYİH değeri kaç birimdir? A) 800 B) 1100 C) 1200 D) 1300 E) İşsizlik oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) İşsiz sayısının toplam nüfusa oranı B) Çalışmayan insan sayısının toplam işgücü sayısına oranı C) Toplam nüfus ile toplam çalışan sayısı farkının toplam çalışan sayısına oranı D) Toplam nüfus içinde iş bulamayanların oranı E) Toplam işgücü içinde iş bulamayanların oranı 113. Aşağıdakilerden hangisi, Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH) tanımı içinde yer alırken Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içinde yer almaz? A) Konut içinde yapılan yatırım harcamaları B) Ülke vatandaşı müteahhitlerin yurt dışından gönderdiği gelirler C) Yabancıların ülkede yaptığı yatırım harcamaları D) Askeri amaçla yapılan kamu harcamaları E) Kamu kesiminin yaptığı sağlık harcamaları 114. GSMH den aşağıdaki kavramlardan hangisi çıkarılırsa Net Milli Hasıla (NMH) bulunur? A) Dolaylı vergiler B) Transfer gelirleri C) Kişisel vergiler D) Dolaysız vergiler E) Amortismanlar 17

19 MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ 117. C= 25+0,6Y tüketim fonksiyonuna göre tasarruf fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) S= 25+0,4Y B) S=25+0,6Y C) S= -25+0,6Y D) S=-25+0,4Y E) S=75+0,4Y 118. Marjinal tüketim eğiliminde meydana gelen bir azalış sonucu tasarruf fonksiyonu nasıl değişir? A) Yatıklaşır B) Dikleşir C) Aşağı doğru kayar D) Yukarı doğru kayar E) Önce yatıklaşır sonra dikleşir 119. Gelir düzeyi 100, tasarruf fonksiyonu S= ,7Y ise gerçekleşen tüketim harcaması miktarı kaçtır? A) 35 B) 45 C) 55 D) 70 E) 110 Harcanabilir Gelir Tüketim Yukarıdaki bilgilere göre, marjinal tasarruf eğilimi kaçtır? A) 0,20 B) 0,25 C) 0,30 D) 0,75 E) 0, Harcanabilir gelir 800 milyon TL den 1 milyar TL ye, planlanmış tüketim harcamaları da 600 milyon TL den 760 milyon TL ye yükseldiğine göre marjinal tasarruf eğilimi kaçtır? A) 0,15 B) 0,20 C) 0,25 D) 0,64 E) 0, Ortalama tasarruf eğilimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Toplam tüketimin toplam gelire bölümünü B) Toplam tüketimdeki değişmenin toplam gelirdeki değişmeye bölümünü C) Toplam tasarrufun toplam gelire bölümünü D) Toplam tasarruftaki değişmenin toplam gelirdeki değişmeye bölümünü E) Toplam tasarruftaki değişmenin toplam tasarrufa bölümünü 124. Keynes e göre, tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisinin istikrarlı bir fonksiyonudur? A) Harcanabilir gelir B) Net gelir C) Şirket gelirleri D) Gayrisafi gelir E) Millî gelir 121. Harcanabilir kişisel gelirin artması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A) Uyarılmış tüketimin azalmasına B) Uyarılmış tasarrufun artmasına C) Otonom tüketimin artmasına D) Otonom tasarrufun artmasına E) Marjinal tüketim eğiliminin artmasına 18

20 MİLLİ GELİRİN BELİRLENMESİ Hükümet harcamalarının hesaba katılmadığı kapalı bir ekonomide, C= Y ve l = l o = 30 iken denge gelir düzeyinde tasarruflar ne kadar olur? A) 60 B) 30 C) 26 D) 22 E) 20 Yukarıdaki şekle göre harcanabilir gelir 1500 olduğunda tüketim kaç birim olur? A) 1000 B) 1250 C) 1450 D) 1500 E) 1550 Özel tüketim : 5 Özel sabit sermaye yatırımları : 1,2 Özel işletme stok yatırımları : 0,8 Devlet harcamaları : 3 İhracat : 2 İthalat : Bu verilere göre,denge gelir düzeyi kaç birimdir? A) 9 B) 3 C) 6,2 D) 9 E) Gayrisafi yurtiçi hasıla 3000, gayrisafi yatırım 400, net yatırım 100, tüketim 2000, hükümetin mal ve hizmet alımları 500, bütçe fazlası 50 birim olan bir ekonomide tasarruflar ne kadar? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E)

21 KEYNESEN MODELDE DENGE ÇARPAN ANALİZİ 129. Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir; Y net milli geliri, C tüketimi, I net yatırımı, X ihracatı, G hükümet harcamalarını ve T net vergileri göstermektedir? (Rakamlar milyar TL dir) C = ,75 (Y-T) I = 50 X =10 G =70 T = 0,2 Y Bu ekonomi için denge net milli gelir düzeyi kaç milyar TL dir? A) B) 390 C) D) 412 E) Basit Keynesyen modele göre, marjinal tüketim eğilimi 0,75 olduğu bir durumda yatırım harcamalarındaki 200 milyon TL lik otonom artış denge üretim düzeyini kaç milyon TL arttırır? A) 150 B) 200 C) 350 D) 550 E) Makro-ekonomik denge, tam istihdam düzeyindeki reel GSYİH nin altında olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? A) Dış ticaret açığı vardır B) Enflasyonist açık vardır C) Bütçe açığı vardır D) Cari işlemler açığı vardır E) Deflasyonist açık vardır 132. Enflasyon sorunu olan bir ekonomide hangi maliye politikası uygulaması yapılır? A) Kamu harcamalarının arttırılması B) Devletin transfer ödemelerinin arttırılması C) Açık piyasa işlemleri ile piyasadan devlet tahvili alınması D) Reeskont oranlarının azaltılması E) Vergilerin arttırılması 133. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi deflasyonist açık yaratır? A) Parasal ücretlerde artış olması B) Para arzının artması C) Girdi kullanım oranının artması D) Döviz gelirlerinin artması E) Vergi oranlarının artması 134. Toplam gelirdeki her bir birimlik artışın vergilerde 0,5 birimlik bir artış yarattığı durumda, marjinal tüketim eğilimi 0,8 ise vergilerdeki 12 birimlik bir artış denge gelir düzeyini nasıl etkiler? A) 24 birim arttırır B) 20 birim arttırır C) 20 birim azaltır D) 16 birim arttırır E) 16 birim azaltır 135. Tüketim fonksiyonu C= Y d olan kapalı bir ekonomide hükümet harcamaları 500,planlanmış yatırımlar 150 ve vergilerde 500 birim ise bu ekonomiye ilişkin denk bütçe çarpanı kaçtır? A) -10 B) -5 C) -1 D) 0 E) 1 20

22 136. Dışa açık ekonomide, özel sektör tasarrufları ile yatırımları arasındaki fark(s-i) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) Net ihracata B) Dış dengeye C) Bütçe dengesi ile dış dengenin toplamına D) Toplam net yatırıma E) Birincil bütçe dengesine KEYNESEN MODELDE DENGE ÇARPAN ANALİZİ 137. Aşağıdakilerden hangisi sızıntı niteliği taşıyan değişkenlerden biridir? A) Yatırım B) Para arzı C) Kamu harcamaları D) İhracat E) İthalat 138. Aşağıdakilerin hangisinde toplam sızıntılar birlikte verilmiştir? A) Vergi, ihracat, ithalat B) Vergi, tasarruf, ihracat C) Vergi, tasarruf, ithalat D) Yatırım harcamaları, kamu harcamaları, ihracat E) İhracat, vergi, kamu harcamaları 21

23 IS-LM MODELİ 139. IS eğrisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) IS eğrisi negatif eğimlidir. B) IS eğrisi mal piyasasının dengede olduğu noktaları gösterir. C) Faiz oranlarındaki değişiklik IS eğrisinin kaymasına neden olur. D) Otonom harcamalardaki değişiklik IS eğrisinin kaymasına neden olur. E) Gelirdeki değişiklik IS eğrisi üzerinde hareket etmeyi ifade eder Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir? A) Tüketim harcamalarındaki artış B) Kamu harcamalarındaki artış C) Vergilerdeki artış D) Yatırım teşvikleri E) Servet artışı 141. IS eğrisinin eğimini aşağıdakilerden hangisi belirler? A) Nominal gelir B) Reel gelir C) Finansal yenilikler D) Yatırımların faiz oranlarına duyarlılığı E) Maliyetlerin faiz oranlarına duyarlılığı 142. Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik olduğunu C) IS eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu D) IS eğrisinin göreli olarak dik olduğunu E) LM eğrisinin sonsuz eğimli olduğunu 144. LM eğrisinin Keynesyen bölgesinde toplam harcamalar artarsa aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? A) Faiz artar gelir azalır B) Faiz artar gelir artar C) Faiz azalır gelir azalır D) Faiz aynı kalır gelir artar E) Faiz aynı kalır gelir azalır 145. Artan faiz oranlarının özel sektörün yatırımlarını dışlamasına ne ad verilir? A) Crowding-out etkisi B) Reel balans etkisi C) Hyteresis etkisi D) Likidite etkisi E) Negatif çarpan etkisi 146. Hangi durumda tam dışlama söz konusudur? A) IS eğrisi yatıksa B) IS eğrisi dikse C) IS eğrisi ve LM eğrisi görece yatıksa D) LM eğrisi düşeyse E) LM eğrisi yatıksa 147. Yatırım talep eğrisi dikey ise para ve maliye politikalarının etkinliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Para politikası etkinken maliye politikası etkin değildir B) Para politikası etkin değilken maliye politikası etkindir C) Para politikası, maliye politikasından daha fazla etkindir D) Hem para hem de maliye politikası etkin değildir E) Hem para hem de maliye politikası etkindir 143. Yatırımların faize duyarlılığının yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) IS eğrisinin göreli olarak dik olmasına B) IS eğrisinin göreli olarak yatık olmasına C) LM eğrisinin göreli olarak dik olmasına D) LM eğrisinin göreli olarak yatık olmasına E) LM eğrisinin göreli olarak yatık ve IS eğrisinin göreli olarak dik olmasına 22

24 IS-LM MODELİ 148. Keynesyen aktarma mekanizmasına göre, uygulanan para politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Para talebinin gelir esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır B) Para talebinin faiz esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır C) Yatırımların faiz esnekliği ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır D) Marjinal vergi oranı ne kadar yüksekse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır E) Marjinal tüketim eğilimi ne kadar düşükse, para politikasının gelir düzeyini etkileme gücü de o kadar yüksek olacaktır 151. Planlanmış yatırımların faiz oranından bağımsız olduğu varsayılan bir ekonomide para arzı artışının yaratacağı etki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Faiz oranında bir değişme olmaz. B) Faiz oranı artar. C) Faiz oranı artar. D) Çıktı düzeyinde bir değişme olmaz. E) Çıktı artar ancak yatırımda bir değişme olmaz Para talebinin faize karşı tamamen duyarsız olduğu varsayımına dayanarak IS ve LM eğrileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) IS eğrisi negatif eğimli, LM eğrisi pozitif eğimlidir B) IS eğrisi yataydır C) IS eğrisi dikeydir D) LM eğrisi yataydır E) LM eğrisi dikeydir 150. IS-LM dengesi söz konusu iken, kamu harcamalarındaki bir artış aşağıdakilerden hangisine yol açar? A) IS eğrisinin sola kaymasına ve sadece faizlerde azalmaya B) IS eğrisinin sağa kaymasına ve hem faiz oranında hem de gelir düzeyinde artışa C) IS eğrisinin sağa kaymasına, gelir düzeyinde artışa ve faiz oranında azalışa D) IS eğrisinin sola kaymasına, gelir düzeyinde azalmaya ve faiz oranında artışa E) LM eğrisinin aşağı ve sağa doğru kaymasına, gelir düzeyinde artışa ve faiz oranında azalmaya 23

25 IS-LM-BP MODELİ 152. Devalüasyonun başarılı olabilmesi için Marshall- Lerner koşulu hangisidir? (e x:ihraç mallarının yurt içi talep esnekliği, e m: ithal mallarının yurt içi talep esnekliği) A) e x+e m>1 B) e x+e m<1 C) e x+e m=1 D) e x=e m E) İhraç malları arz esnekliği oldukça düşük ve e x+e m> Marshall-Lerner koşulunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ulusal paranın değer kaybetmesi, cari işlemler dengesi üzerinde her zaman olumlu bir etkiye sahiptir. B) İthalat bağımlılığı, ulusal paradaki değer kaybının cari işlemler dengesi üzerindeki etkisini her zaman güçlendirir. C) İhraç mallarının dış talep esnekliğinin yüksek olması, ulusal paradaki değer kaybının cari işlemler dengesi üzerindeki olumlu etkilerinin gözlenmesi için yeterlidir. D) Ulusal paranın değer kaybetmesinin, ihraç mallarının dış talep esnekliği ile ithal mallarının iç talep esnekliği toplamının bire eşit olmasını gerektirir. E) Ulusal paranın değer kaybetmesinin, ihraç mallarının dış talep esnekliği ile ithal mallarının iç talep esnekliği toplamının birden büyük olmasını gerektirir Marshall-Lerner e göre J eğrisi neyi gösterir? A) Para değerinin yükselme seyrini B) Devalüasyon yapıldığında döviz gelirinin seyrini C) İhracat-ithalat oranlarını D) Dış ticaret açığını E) Devalüasyonun başarı koşullarını 156. Devalüasyonun yarattığı etkiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Fiyatlar genellikle hemen etkilenir, ihraç ve ithal edilen miktarlar fiyatlardaki değişmelere hemen yanıt verir. B) Fiyatlar genellikle gecikmeli etkilenir, ihraç ve ithal edilen miktarlar fiyatlardaki değişmelere gecikmeli yanıt verir. C) Fiyatlar genellikle gecikmeli etkilenir, ihraç ve ithal edilen miktarlar fiyatlardaki değişmelere hemen yanıt verir. D) Fiyatlar genellikle hemen etkilenir, ihraç ve ithal edilen miktarlar fiyatlardaki değişmelere gecikmeli yanıt verir. E) Fiyatlar üzerindeki etkisi önemsizdir, ihraç ve ithal edilen miktarlar da etkilenmez Sermaye hareketliliğin tam olduğu ve sabit döviz kuru rejiminin söz konusu olduğu durumda, devlet harcamalarındaki bir artış sonucunda IS ve LM eğrilerindeki kaymalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) IS ve LM sola kayar. B) IS ve LM sağa kayar. C) Sadece IS eğrisi kayar. D) LM sol, IS sağa kayar. E) IS sola, LM sağa kayar. 24

26 AD-AS MODELİ 157. Aşağıdakilerden hangisi mal ve para piyasasının eşanlı dengede olduğu fiyat düzeyi- hasıla bileşimlerini gösterir? A) Toplam arz eğrisi B) IS eğrisi C) LM eğrisi D) Taylor kuralı eğrisi E) Toplam talep eğrisi 161. Petrol fiyatlarındaki bir azalma toplam talep ve toplam arz eğrileri üzerinde nasıl bir etki yaratır? A) Toplam arz eğrisi sağa kayar. B) Toplam arz eğrisi sola kayar. C) Toplam talep eğrisi sola kayar. D) Toplam talep eğrisi sağa kayar. E) Eğriler değişmez ancak eğri üzerinde hareket olur Para miktarındaki bir azalma sonucunda diğer şeyler değişmezken toplam talep ve toplam arz eğrileri nasıl değişir? Toplam Talep Toplam Arz A) Sola kayar. Sola kayar. B) Sola kayar. Değişmez. C) Sağa kayar. Değişmez. D) Değişmez. Sola kayar. E) Sağa kayar. Sağa kayar Toplam arz eğrisinin dikey olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi çıktı miktarını değiştirir? A) Para ve maliye politikası değişiklikleri B) Sadece para politikası değişiklikleri C) Sadece maliye politikası değişiklikleri D) Sermaye, emek ve teknolojik değişiklik E) Toplam talepteki değişiklikler 159. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa kaydırır? A) Hükümet harcamalarında bir düşme B) Gelecekte olması beklenen bir gelir düşüşü C) Para arzındaki bir düşme ile faiz oranlarındaki bir artış D) Kişisel gelir vergisindeki bir azalma E) Fiyatlar genel düzeyindeki bir artış 163. AD- AS modeline göre, kısa dönemde para miktarındaki bir düşüşün denge genel fiyat düzeyi ve denge çıktı düzeyi üzerindeki etkisi nasıldır? A) Fiyat artar, çıktı artar. B) Fiyat artar,çıktı azalır. C) Fiyat azalır, çıktı azalır. D) Fiyat azalır, çıktı artar. E) Fiyat artar, çıktı değişmez Aşağıdakilerden hangisi, toplam arz eğrisini sağa kaydırır? A) Fiyatlar genel düzeyindeki artış B) Petrol fiyatlarındaki artış C) Nominal ücretlerdeki artış D) Vergi oranlarındaki artış E) İş gücü verimliliğindeki artış 25

27 CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI 1 C 41 B 81 D 121 B 2 D 42 A 82 D 122 A 3 D 43 C 83 B 123 B 4 C 44 C 84 B 124 A 5 A 45 C 85 D 125 C 6 A 46 C 86 B 126 D 7 C 47 C 87 D 127 C 8 C 48 A 88 B 128 B 9 B 49 C 89 B 129 A 10 D 50 C 90 B 130 E 11 A 51 A 91 B 131 E 12 E 52 C 92 B 132 E 13 D 53 C 93 E 133 E 14 B 54 E 94 E 134 E 15 E 55 B 95 C 135 E 16 E 56 B 96 D 136 C 17 C 57 D 97 C 137 E 18 C 58 E 98 A 138 C 19 B 59 D 99 A 139 C 20 B 60 E 100 C 140 C 21 A 61 B 101 C 141 D 22 A 62 C 102 D 142 D 23 B 63 B 103 B 143 B 24 A 64 C 104 E 144 D 25 A 65 E 105 A 145 A 26 C 66 E 106 B 146 D 27 D 67 E 107 A 147 B 28 E 68 A 108 A 148 C 29 B 69 E 109 C 149 E 30 E 70 A 110 E 150 B 31 B 71 B 111 C 151 D 32 E 72 E 112 A 152 A 33 C 73 C 113 B 153 E 34 C 74 E 114 E 154 B 35 B 75 C 115 E 155 B 36 A 76 B 116 E 156 D 37 A 77 C 117 D 157 E 38 E 78 D 118 B 158 B 39 B 79 B 119 C 159 D 40 E 80 B 120 C 160 E 161 A 162 D 163 C 26

28

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

2018/1. Dönem Deneme Sınavı.

2018/1. Dönem Deneme Sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin konuları arasında yer almamaktadır? A) Tüketici maksimizasyonu B) Faktör piyasası C) Firma maliyetleri D) İşsizlik E) Üretici dengesi 2. Firmanın üretim miktarı

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii KİTABIN KULLANIMINA İLİŞKİN BAZI NOTLAR ve KURUM SINAVLARINA İLİŞKİN UYARILAR... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSATIN TEMELLERİ 1. İKTİSATIN TEMELLERİ... 9 1.1. İKTİSADIN TANIMI... 9 1.2.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6

ÇALIŞMA SORULARI. S a y f a 1 / 6 1. LM eğrisini oluşturan noktalar neyi ifade etmektedir? LM eğrisinin nasıl elde edildiğini grafik yardımıyla açıklayınız. 2. Para talebinin gelir esnekliği artarsa LM eğrisi nasıl değişir? Grafik yardımıyla

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 13 1.1.İktisadın Konusu ve Kapsamı 14 1.2. İktisadın Bölümleri 15 1.2.1.Mikro ve Makro İktisat 15 1.2.2. Pozitif İktisat ve Normatif İktisat

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

MAKRO İKTİSAT KONUYA İLİŞKİN SORU ÖRNEKLERİ(KARMA)

MAKRO İKTİSAT KONUYA İLİŞKİN SORU ÖRNEKLERİ(KARMA) MAKRO İKTİSAT KONUYA İLİŞKİN SORU ÖRNEKLERİ(KARMA) 1- Bir ekonomide işsizlik ve istihdamdaki değişimler iktisatta hangi alan içinde incelenmektedir? a) Mikro b) Makro c) Para d) Yatırım e) Milli Gelir

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam A 1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi eş-ürün eğrisi ile ilgili değildir? a. Girdilerin pozitif marjinal fiziki ürüne sahip olması b. Girdilerin azalan marjinal fiziki ürüne sahip olması c. Girdilerin

Detaylı

Kamu bütçesi, Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşan ve devletin planlanan gelir ve harcamalarını gösteren yıllık bir programdır.

Kamu bütçesi, Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşan ve devletin planlanan gelir ve harcamalarını gösteren yıllık bir programdır. 97 BÖLÜM 6. KAMU BÜTÇESİ ve MALİYE POLİTİKASI (KEYNESYEN MODEL DEVAMI) Kamu bütçesi, Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanunlaşan ve devletin planlanan gelir ve harcamalarını gösteren yıllık bir programdır.

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem A GRUBU KADROLAR İÇİN KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ Komisyon KPSS İKTİSAT Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-208-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Akademi Bu kitabın

Detaylı

İthalat 5 birim olduğuna göre, toplam talep kaç birimdir?

İthalat 5 birim olduğuna göre, toplam talep kaç birimdir? ÇALIŞMA SORULARI MAKRO İKTİSAT SORU ÇÖZÜMLER 1- Toplam tüketim fonksiyonu C = 120 + 0,8 (Yd) ve T = 50 + 0,2 Y ise, Gelir 2500 birim olduğunda toplam tüketim harcamaları kaçtır? (C: tüketim miktarı, Y:

Detaylı

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL Problem 1 (KMS-2001) Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A)

Detaylı

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta İktisada Giriş I 17 Ekim 2016 II. Hafta Ordinalist Yaklaşım Fayda ölçülemez ancak kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu yardımı ile sıralanabilir. Farksızlık eğrisi tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

İktisada Giriş I. 31 Ekim 2016

İktisada Giriş I. 31 Ekim 2016 İktisada Giriş I 31 Ekim 2016 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi Fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişkiye Talep Kanunu adı verilir. Bir malın satıcısı tek alıcının değil, o malı almak isteyen

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır? İKTİSAT 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır. Bu bağlamda

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta

İktisada Giriş I. 17 Ekim 2016 II. Hafta İktisada Giriş I 17 Ekim 2016 II. Hafta Ekonomilerdeki Temel Sorunlar İktisat Biliminin ortaya çıkış nedeni kıtlıkla savaştır. Tam kullanım sorunu: Tam istihdam Eksik İstihdam Etkin kullanım sorunu: Hangi

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45 MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI 21.01.2011 Saat: 10:45 Mikro1 2010 Final Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi

Detaylı

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B Mikro1 Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi en iyi şekilde

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3 Soru Seti 3 1) Q D = 100 2P talep denklemi ve Q S = P 20 arz denklemi verilmiştir. Üretici ve tüketici rantlarını hesaplayınız. Cevap: Öncelikle arz ve talep denklemlerini eşitleyerek denge fiyat ve miktarı

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

[AI= Aggregate Income (Toplam Gelir); AE: Aggregate Expenditure (Toplam Harcama)]

[AI= Aggregate Income (Toplam Gelir); AE: Aggregate Expenditure (Toplam Harcama)] 88 BÖLÜM 5: TOPLAM GELİR-TOPLAM HARCAMA MODELİ (KEYNESYEN MODEL) Bölüm 4 te Toplam Talep-Toplam Arz modelini (AD-AS modeli) inceledik. Bölüm 5 te ise Toplam Gelir-Toplam Harcama modelini (AI-AE modeli)

Detaylı

ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTİSADA GİRİŞ

ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTİSADA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTİSADA GİRİŞ 1.Makro İktisat Nedir?...1 2. Makro İktisat Ne İle Uğraşır?... 4 3. Başlıca Makro İktisat Okulları...5 3.1.Klasik Makro İktisat

Detaylı

10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.9. TEKEL (MONOPOL) Piyasada bir satıcı ve çok sayıda alıcının bulunmasıdır. Piyasaya başka

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

MAKROİKTİSAT BÖLÜM 1: MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ. Mikro kelimesi küçük, Makro kelimesi ise büyük anlamına gelmektedir.

MAKROİKTİSAT BÖLÜM 1: MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ. Mikro kelimesi küçük, Makro kelimesi ise büyük anlamına gelmektedir. 68 MAKROİKTİSAT BÖLÜM 1: MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Mikro kelimesi küçük, Makro kelimesi ise büyük anlamına gelmektedir. Mikroiktisat küçük ekonomik birimler (hanehalkı, firmalar ve piyasalar) ile

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP E C O N O M I C U S İKTİSAT SORU BANKASI KOPART ÇÖZ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka-Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1 Ekonomi... 1 1.2 Gereksinme(ihtiyaç)... 1 1.3 Mal ve hizmet... 2 1.4 Fayda... 3 1.5 Gelir... 4 1.6 Tüketim... 4 1.7 Üretim... 5 1.8 Üretim

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla ifade edilmelidirler

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

2009 VS 2100-1. şağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir? ) Giderildikçe şiddetlerinin azalması B) Şiddet bakımından farklılık göstermesi C) ikame edilebilmesi D) Sonsuz olması

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

Dolaysız ölçme. Dolaylı ölçme. Toplam üretim yaklaşımı. Toplam harcama yaklaşımı Toplam gelir yaklaşımı

Dolaysız ölçme. Dolaylı ölçme. Toplam üretim yaklaşımı. Toplam harcama yaklaşımı Toplam gelir yaklaşımı Dolaysız ölçme Toplam üretim yaklaşımı Dolaylı ölçme Toplam harcama yaklaşımı Toplam gelir yaklaşımı DOLAYSIZ ÖLÇME: Toplam Üretim Yaklaşımı Bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai

Detaylı

Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2. Sağlık Ekonomisi

Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2. Sağlık Ekonomisi Bölüm 13: Yapı, Yönetim, Performans, ve Piyasa Analizi 2 Sağlık Ekonomisi 1 Tam rekabetçi piyasa özelliklerini kısaca hatırlayalım: Çok sayıda alıcı/satıcı. Homojen ürün. Giriş ve çıkışlar serbest. Tam

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

7. BÖLÜM EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ

7. BÖLÜM EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 7. BÖLÜM EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 1 IS LM MODELİ : MAL PARA PİYASALARINDA DENGE IS - LM modeli, J. Hickstarafından 1939 yılında geliştirilmiş bir

Detaylı

Standart Ticaret Modeli

Standart Ticaret Modeli Chapter 6 Standart Ticaret Modeli Copyright 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Relatif arz ve relatif talep Dış Ticaret Hadleri (Terms of Trade) ve refah Ekonomik büyüme, ithal

Detaylı

1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 9 1.1.İktisadın Konusu ve Kapsamı 10 1.2. İktisadın Bölümleri 11 1.2.1.Mikro ve Makro İktisat 11 1.2.2. Pozitif İktisat ve Normatif İktisat

Detaylı

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları.

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. 1-Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanlıştır? a)milli Gelir seviyesini effektif talep belirler b)sermayenin marjinal etkinliği artarsa effektif

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

1. Açık Bir Ekonomide Denge Çıktı (Gelir)

1. Açık Bir Ekonomide Denge Çıktı (Gelir) DERS NOTU 4 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI (3) Dersin içeriği:. AÇIK BİR EKONOMİDE DENGE ÇIKTI (GELİR)... A. DENGE İÇİN SIZINTILAR/ENJEKSİYONLAR YAKLAŞIMI... 5 B. DEVLET HARCAMALARI ÇARPANI... 7 C. DIŞ

Detaylı

1. Açık Bir Ekonomide Denge Çıktı (Gelir)

1. Açık Bir Ekonomide Denge Çıktı (Gelir) IKTI 02 20 Mart, 202 DERS NOTU 04 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI - III Bugünki dersin içeriği:. AÇIK BİR EKONOMİDE DENGE ÇIKTI (GELİR)... A. DENGE İÇİN SIZINTILAR/ENJEKSİYONLAR YAKLAŞIMI... 5 B. DEVLET

Detaylı

AD AS MODELİ. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

AD AS MODELİ. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 AD AS MODELİ Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Toplam talep ve toplam arz analizi ekonomide kısa dönemde ortaya çıkan dalgalanmaları anlamak toplam çıktı ve enflasyonun nasıl belirlendiğini anlamak için

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı