Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89 DÜ MEC...81 E-DERG...51 ERDEM R...A.K.. ERDEM R ET KET SAN...Ö.K.. ET KET SAN...3 GAPSAN...25 GEMSER...97 GÖKDER...37 HEDEF DÜ ME...67 ITMA NC GRUP...33 KEMSAN...47 KL PS...Ö.K. KL PS...21 LERAS...15 MERT BUTTON...84 MERT BUTTON...85 MODACC...62 MODACC...63 MODAIN...11 MODAMONT...7 NESGO...58 NESGO...59 NRW...17 ÖZ-EL...Ö.K.K. ÖZYEN CE...45 POLSAN ROYAL...35 SAF R...A.K SAF R...73 SEMPO SETKO...23 SPORTMEN...49 UFO...69 USESAN...42 USESAN...43 VANAKS...13 V ZYON...65 YELTEKS PERAKENDE 102 I N D E X Ç N D E K L E R KISA HABER / SHORT NEWS NRW. INVEST Türk Modac lar Davet Ediyor NRW.INVEST Invites Turkish Fashioners Sonbaharda 4 Tema 1 Marka: Colin s 1 Barand 4 Themes in Autumn: Colin s 36 Moda Taflk flla dan Yükselecek Fashion Rises Up from Taflk flla HAZIR G Y M / READY WEAR AKSESUAR / ACCESSORY Montblanc Saatler Metamorfoz Geçirdi Montblanc Watches Lived Metamorphosis ETK NL K / EVENT / RETAIL Lüks Sevenler Hermes i Büyüttü Hermes Grown With Lux Lovers 88 TREND / TRENDS SAYI 22 A ustos / August 106 Özgür K fl n Anahtar Benetton da The Key of Free Winter is in Benetton

7 TEXT L DÜNYASI YAYINCILIK ADINA SAH B /PRESIDENT PUBLISHER Songül SARUHANO LU Bu yaz hem gerçek anlamda s cak geçti, hem de moda ad na hareketli bir dönemdi. Türk haz r giyim ve aksesuar sektörünün küresel rekabette avantajl konuma geçmesi için yapmas gereken markalaflma ve nifl pazarlara yönelme süreci 2010 yaz n n temel konusuydu. Bu konuda haz rl klar yap lan fuarlar ve moda haftalar yaz sezonunda oldukça olumlu beklentiler yaratt. Moda markalar n n sezon koleksiyonlar ilk olarak prestij buluflma noktalar nda lanse ediliyor. Paris, Milano, New York ve Londra moda haftalar yla markalar n ilk u rak yeridir. Buralardaki moda etkinlikleri üretimden ziyade tasar m gücünü sergileyen markalar n katma de eri yüksek varl n gözler önüne serer. Peki, stanbul u bu çember içindeki bir flehir haline getirecek olan unsur; markalar m z m yoksa stanbul un tarihi ve kültürel albenisi mi? Moday turistik bir unsurmufl gibi ele Musa MDAT Moda m fiehri Tafl r, fiehir mi Moday? alma hatas na düflmeden hareket edersek nerede olursak olal m oraya al c gruplar n çekece imize inan yorum. A ustos ay n n sonunda stanbul Moda Fuar, stanbul Moda Haftas ve CPI peflpefle düzenlenecek. Birisi flehir d fl diye tan mlayabilece imiz bir fuar alan nda, di erleri ise flehrin merkezinde tarihi bir binada gerçeklefltirilecek. Haz r giyim sektörünün moda yaratma konusunda ne kadar baflar l olabildi ini yine bu fuar alanlar nda takip edece iz. Moda etkinlikleri düzenlemenin, en az moda-tasar m üretmek kadar önemli oldu unu bu etkinlik kan tlayacak. Beklenen fuar hedeflerine ulafl lmas, sektörün baflar s olarak tan mlanabilecekken, baflar s zl k neredeyse fuar organizatörlerinin üzerine yap flacak. Moda ateflten bir gömlek ama moda organizasyonlar iki ucu keskin bir b - çak gibidir YAZI filer MÜDÜRÜ EDITOR-IN-CHIEF (RESP.) Musa MDAT GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITORIAL MANAGER Timuçin MERT HABER MÜDÜRÜ / NEWS MANAGER Recep ASLAN ED TÖRLER / EDITORS Engin BUZ Fatih CENG ARSLAN NG L ZCE ED TÖRÜ ENGLISH EDITOR Yrd. Doç. Umut K vanç fiah N REKLAM MÜDÜRÜ /AD. MANAGER Musa MDAT MÜfiTER TEMS LC S / AD STAFF Bülent ÜRYILMAZ SANAT YÖNETMEN ART DIRECTOR Onur D LER MAL filer / FINANCE fiengül ÖZTAN YAYIN TÜRÜ Monthly Published Süreli - Yayg n - Ayl k BASKI C LT/ PRINT Renk Matbaas Litros Yolu Site 1 Sk.No:8 Davutpafla- stanbul +90(212) TEXT L DÜNYASI MT YAZ SAH B Burcu SARUHANO LU YAZI filer MÜDÜRÜ Editor-In-Chief (Resp.) Musa MDAT (Sorumlu) DA ITIM / YAYSAT MERKEZ / HEAD OFFICE Textile City A-14 Blok No.47 Tekstilkent Esenler - stanbul / TURKEY Tel: Fax: Yay nlanan haber ve foto raflar kaynak gösterilmeden iktibas edilemez.

8 Türk Modac lar Davet Ediyor A 6 lmanya n n yat r mlar aç s ndan en büyük paya sahip eyaleti olan Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti nin (North Rhine- Westphalia- NRW) yabanc yat r mc lar bölgeye kazand rma konusunda 1960 y l ndan bu yana faaliyete bulu- nan NRW Invest, stanbul flubesi ile birlikte bir organizasyon düzenleyerek, Türk yat r mc lara seslendi. Eyaletin yat r m ve kalk nma flirketi olan NRW Invest in stanbul daki Almanya Konsoloslu u nda gerçeklefltirdi i toplant ya Almanya n n stanbul Baflkonsolosu Brita Wagener, Kuzey RenVestfalya Eyaleti Ekonomi, Enerji, nflaat ve Ulaflt rma Bakanl - Son bir y lda 10 Türk firmas n n yat - r m yapt Almanya n n önemli sanayi bölgelerinden Kuzey Ren Vestfalya n n yat r m flirketi NRW Invest, stanbul da gerçeklefltirdi i bas n toplant s nda eyaletin yat r mc lar için avantajlar n bir kez daha gözler önüne serdi.

9

10 KISA HABER / SHORT NEWS D fl Ticaret Proje Grubu Müdürü Friedrich-Wilhelm Wagner, NRW. INVEST GmbH Yönetim Kurulu Baflkan Petra Wassner, TK B Baflkan Hikmet Tanr verdi, IGEDO Company CEO su Philipp Kronen ve SARAR Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Emre Sarar kat ld. Almanya n n iflgücü ve nüfus bak m ndan en önemli eyaletlerinden olan Kuzey Ren Vestfalya da (NRW) tekstil ve giyim sektöründe 290 firma faaliyet gösteriyor. Bu sanayi kolu Almanya genelinde bu sektörde istihdam edilen çal flanlar n yüzde 25,8 inden fazlas n kapsayarak lider bir konuma sahip. Ayn flekilde NRW tekstil ve giyim endüstrisi, Almanya genelinde bu sektörün gerçeklefltirdi i toplam cirodan yüzde 27 pay alarak ciro anlam nda da ilk s rada yer al - yor. Tekstil perakendecili i alan nda da lider konumda yer alan NRW, Almanya n n en yüksek ciroya sahip 50 tekstil perakendecisinden 20 sine ev sahipli i yap yor. Bu perakendeciler aras nda, C&A, Ernstings Family, Karstadt, Kaufhof, KiK, Peek&Cloppenburg ve Takko gibi büyük firmalar yer al - yor. NRW nin yat r mc lara sa lad bafll ca avantajlar flöyle s ralan yor; NRW, 500 km lik bir alan içerisinde 150 milyonluk bir tüketici kesime sahip, bölge Almanya n n sat n alma gücünün dörtte birini oluflturuyor, Düsseldorf ta 10km lik bir alanda yer alan 1300 e yak n showroom ile yat r mc lar n gözdesi konumunda. Bir Y lda 10 Türk Firmas Geldi NRW.INVEST Yönetim Kurulu Baflkan Petra Wassner konuflmas nda, özellikle orta ölçekli Türk firmalar n uluslararas bir yap ya sahip olma arzular n n gittikçe artt - n ve kendi markalar n pazara sürmek için büyük bir mücadele verdi ini söyledi. Bu ba lamda, Bat Avrupa pazarlar na aç lmak isteyen Türk firmalar için NRW nin en ideal faaliyet bölgesi oldu unu dile getirdi. Son bir y l içerisinde yaklafl k 100 yat r mc n n Kuzey RenVestfalya bölgesine çekildi ine dikkat çeken Petra, bunlar n aras nda 10 firman n Türkiye den geldi ini söyledi. Petra; Bölgeye gelen Türk yat - r m flirketlerinin merkezleri Türkiye de ancak yönetim kurulu üyeleri bizim eyaletimizde yafl yorlar dedi. Üçüncü kez stanbul a geldi- ini söyleyen IGEDO CEO su Philip Kronen, flehrin çok karizmatik bir yap s oldu unu belirtti y l ndan beri Messe Düsseldorf ile çal flt klar n söyleyen Kronen, CPM in (Collection Preimere Moscow) baflar s n n bu sa l kl iflbirli inden kaynakland n n alt n çizdi. Türkiye Orta Asya pazarlar aras nda yer alan en nadir ve özel pazar olarak de er görüyor. A ustos ay nda gerçeklefltirilecek Collection Preimere 8

11

12 KISA HABER / SHORT NEWS Istanbul un (CPI) Türkiye nin gerçek potansiyelini ortaya koyaca na inan yoruz. 20 y ldan beri TK B ile IGE- DO nun baflar l bir flekilde iflbirli i sürdürdü ünü vurgulayan Kronen, TK B in tasar mc lar n n 1992 y l nda gerçekleflen The Young Fashion Talents yar flmas nda sahne ald n sözlerine ekledi. Kuzey Ren Vestfalya Ekonomi, Enerji, nflaat, skan ve Ulaflt rma Bakanl - Genel Müdürlük görevi yürüten Friedrich Wilhelm Wagner, Türkiye ve Kuzey RenVestfalya n n uzun y llardan beri birbirleri için çok önemli birer ekonomik ortak olduklar n n alt n çizerken iki ülkeyi birbirine ba layan ve uzun y llara dayanan çok özel bir moda yak nl bulundu unu dile getirdi. Modaya Yön Veren Sektör Olmaya Çabal yoruz Toplant ya kat lan TK B ( stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birlikleri) Baflkan Hikmet Tanr verdi, Almanya n n Türk moda endüstrisinin en önemli al c lar aras nda bulundu unu hatta uzun bir zaman ilk s - rada yer ald n belirtti. Tanr verdi flunlar söyledi; TK B olarak sadece üreten de il, ayn zamanda tasarlayan, dünya modas na yön veren bir sektör yaratmak için çal fl yoruz. Bizleri dünya devlerinin yan na tafl yacak yeni bir rotay takip ediyoruz. stanbul Fashion Week (IFW) ile Türk haz r giyimini baflka bir segmente tafl rken, dünya moda haftalar nda ilk 5 in içinde olmay hedefledik A ustos tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek CPI ile moda sektörünün global oyuncular n do u ve bat aras nda dünyan n en büyük köprüsü olan Türkiye de buluflturman n mutlulu unu yaflayacaklar n ifade eden Tanr verdi, IGEDO ile uzun süreden beri devam eden iliflkilerine at fta bulunarak; Birikimlerimizi, Know- How lar m z paylaflarak CPI y baflar l bir flekilde organize edece iz. CPI ile Türk tekstil ve moda sektörü rekabetçi yap s n daha da güçlendirecek. CPI Avrupa için oldu u kadar; Rusya, Orta Do u ve Asya ülkeleri için de çok önemli bir platform olacak dedi y llar aras nda Almanya ya gerçeklefltirilen haz rgiyim ihracat rakamlar n n 3.7 milyar Dolar dan 3.2 milyar Dolar a geriledi ini vurgulayan Tanr verdi; un ilk befl ay n bak ld - nda Türkiye nin haz rgiyim ihracat n n yüzde 14.5 artt - na ancak Almanya ya yap - lan ihracat n yüzde 10.6 l k bir art flta kald n n alt n çizdi. Tanr verdi, vize ifllemleri nedeniyle Türk ihracatç - lar n ciddi sorunlar yaflad - n belirterek Almanya n n stanbul Baflkonsolosu Brita Wagener e sitemde bulundu. Türkiye Ucuz Üretici Damgas ndan Kurtulmal NRW. INVEST Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya, Türkiye pazar n n ilginç ve verimli olmas n n Bat Avrupal flirketlerin büyüme potansiyeli için gerekli bir unsur oldu una de indi. Türkiye deki üretici- 10

13

14 KISA HABER / SHORT NEWS lerin Ucuz Üretici damgas ndan bir an evvel kurtulmas gerekti ini söyleyen Akkaya, firmalar n uluslararas al c larla biraraya gelmesini istediklerini dile getirdi. Türkiye den NRW bölgesine gelen son 10 firman n aras nda, so utma sistemleri üreticisi, otobüs ve kamyonlara klima üreten bir firma, franchising vermek üzere gelen firmalar, gayrimenkul ve lojistikten gelen firmalar n yan s ra, yay n sektöründen bir firman n de bulundu unu söyledi. Küçük firmalara da yard mc olduklar n vurgulayan Akkaya, firmalar n Türkiye de oluflturduklar portföylerini Avrupa da satmalar na destek olduklar n belirtti. Düsseldorf Önemli Bir Demir Atma Noktas Sarar markas n n gelene i ve modern çizgileri birbirine ba layan bir firma oldu unu söyleyen SARAR Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Emre Sarar, moda ekseninin stanbul-düsseldorf aras nda hayata geçmesinden dolay mutlu oldu unu dile getirdi. Sarar flunlar söyledi; Düsseldorf bizim için önemli bir demir atma noktas d r. Avrupa merkezimiz 2000 y l ndan beri Düsseldorf ta faaliyet gösteriyor. Avrupa merkezi olarak Düsseldorf u tercih etmemizin sebebi, kentin Avrupa n n kalbinde yer almas n n yan s ra, Avrupa bölgesinin en s k yerleflim merkezine sahip bir pozisyonda bulunuyor. fiehirleraras ulafl mda bir efli yok. Ancak en önemli sebep, Düsseldorf un moda flehri olarak manyetik bir atmosfere sahip olmas d r. NRW.INVEST Invites Turkish Fashioners North Rhine- Westphalia, Germany s biggest province in terms of investments, has been operating since 1960 in order to bring more foreign investors to the region. NRW.INVEST organized an event where it addressed to Turkish investors. The province s Investment and Development company NRW.IN- VEST s press meeting there were; Germany s Istanbul Consul General Brita Wagener, North Rhine- Westphalia Province Economy, Energy, Construction and Transportation Ministry Foreign Trade Project Group Manager Friedrich- Wilhelm Wagner, NRW.INVEST GmbH Chairman of the Board Petra Wassner, TK B Chairman Hikmet Tanr verdi, IGEDO Company CEO Philipp Kronen and SARAR Europe and Turkey General Manager Emre Sarar. 290 textile and clothing companies activate in NRW and 100 companies invested including 10 Turkish company in a year. 150 million consumers in 500 km area in NRW, region creates one quarter of the purchasing power of Germany. The region is the most populer place for investors as a result of closeness to Dusseldorf and 1300 showroom around. NRW.INVEST Chairman of the Board Petra Wassner stated in his speech that especially middle sized Turkish companies desire to gain an international structure is increasing as well as their wish to compete in market with their own brands. 12

15

16 2010 un ilk yar s nda tekstil sektörünün maliyet art fl nedeniyle yara ald n belirten KITA Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener, y lda 2 milyon ask l tekstil ürününü tafl d klar n söyledi. Y l n ilk yar s nda a rl kl ola- Tekstil ve haz rgiyim sektörünün kriz sonras nda küresel pazarlara aç lmas nda lojistik büyük bir görev üstleniyor. Tedarik zincirinin üretim ve pazarlama halkalar n birlefltiren lojistik di er sektörler için oldu u kadar tekstil ve haz rgiyim için de hayati bir öneme sahip. Hava, deniz, demiryolu, karayolu tafl mac l n n yan s ra; depolama, tedarik zinciri yönetimi ve proje tafl - mac l gibi tüm lojistik hizmetlere yan t veren KITA Lojistik in Genel Müdürü Emre Eldener, 2010 y l n de erlendirirken, bu dönemde özellikle tekstil ve otomotiv için hizmet verdiklerini dile getirdi. 14

17

18 rak tekstil ve otomotiv sektörüne hizmet sunduklar n n alt n çizen Eldener flunlar söyledi: Tekstil lojisti inde ask tafl mac l n ilk yapan flirketiz. Orta oldu umuz Logwin ile birlikte y lda 2 milyon ask l tekstil ürününü baflta Bat Avrupa olmak üzere dünyan n dört bir yan na tafl yoruz. Halen haftada yaklafl k t r Avrupa ya ihracat yüklemesi yap yoruz. Ancak y l n ilk yar s nda özellikle kriz nedeniyle tekstil sektörü yara ald. Bunun nedeni tekstil maliyetlerinin yükselifli olarak gösterilebilir. Bu durumdan lojistik sektörü y - l n ikinci yar s nda olumsuz etkilenebilir. Ürünler pahal - ya üretilip TL baz nda daha ucuza sat l yor. Sektörel bazda yeni bir krizle karfl laflabiliriz. dedi. Y l n ilk yar s nda yurt içi tafl mac l kta kayda de er bir art fl grafi i yakalad klar n belirten Eldener, yurtiçinde aç lan piyasa ve KI- TA n n müflterilerine verdi i en üst düzeyde iletiflimi içeren hizmetin bu art fl sürekli k laca n söyledi. Depo Yat r mlar na A rl k Verece iz KITA Lojistik in 2010 un ikinci yar s ile ilgili hedeflerine de de inen Eldener; Depo yat - r mlar m za h z verece iz. Antrepo ve da t m deposu için uygun yerleri araflt r yoruz. Özellikle stanbul un Anadolu yakas ndaki gümrü- e yak n olan bir depo aray fl içerisindeyiz. Bununla birlikte filomuzu son teknolojiye sahip t rlarla geniflletece iz. Bu konuda çal flmalara bafllayarak 20 adet Mercedes Benz t r siparifli verdik. Yeni araçlar A ustos ay itibariyle filoya kat lacak diyerek sözlerini tamamlad. Logistics in Textile is in Foreground In addition to air, sea, railroad and land route transportation; storage, supply chain managing and project transportation services are provided by KITA Logistics. KITA Logistics General Manager Emre Eldener stated that they have mostly served for textile and automative sectors in KITA Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener During the first half of the year, KITA Logistics served mainly to textile and automative sectors. We are the first company who transports hanger. We are carrying 2 million hangers annually around the world especially to Western Europe with Logwin where we have share. About trucks of export loading is made weekly. However, textile sector is damaged in the first half of the year as a result of the crisis. It could be the result of the rising costs.the logistic sector could be affected adversely by that problem in the second half of the year. Products costs are high but in TL base, they are sold cheaper. We might face another crisis on sectoral basis said Eldener.

19

20 A Türkiye nin ksesuar sektörünün ilk ve tek fuar olarak, fiubat 2011 tarihinde gerçeklefltirilecek Moda Aksesuar Fuar (MODACC), sektörde büyük ilgi uyand rd ve heyecan yaratt. Önde gelen Alman fuar flirketlerinden Messe Stuttgart taraf ndan organize edilecek olan fuar, stanbul un tarihi ve kültürel dokusunu öne ç karan Lütfi K rdar Rumeli Salonu nda kat l mc lar - n ve ziyaretçilerini buluflturacak. Yerli ve uluslararas aksesuar sektörü temsilcilerini buluflturacak olan fuar ayn zamanda B2B ifl görüflmeleri için de üretici ve al m gruplar na alan yarat yor. Tekstil, haz r giyim, ev tekstilleri fuarlar n n yan alan olarak günümüze kadar fuarlarda yer alan aksesuar sektörü, kendisine ait ilk fuara gerekli ilgiyi ve deste i gördü. Messe ilk aksesuar fuar Moda Aksesuar da (MODACC) geri say m bafllad. lk sat fl haftas nda yüzde 25 lik dolulu a ulaflan fuarda, sektörün güçlü firmalar flimdiden yerini ald. Stuttgart Proje Müdürü Chirstoph Schollhammer yapt aç klamada fuara, sektörün birçok önemli kuruluflunun kat l mc olarak yerini ald n söyledi. Bu firmalar n, hem Türkiye de hem de uluslararas alanda üretici ve al m gruplar yla yeni pazar kanallar na kavufla- 18

21

22 caklar na iflaret eden Schollhammer, MODACC n bir ifl platformuna dönüflece ini dile getirdi. MODACC n yerli ve yabanc kat l mc ve ziyaretçiler için uluslararas bir arenaya dönüflmesinin, hem yerli üreticiler, tedarikçiler için, hem de Türk tekstil ve haz rgiyim sektörü için büyük bir f rsat oldu unun alt n çizen Schollhammer flunlar söyledi; Türkiye, gerek co rafi konumu, gerekse sektörel yap lanmas ile küresel bir önemi var. MODACC bu sektörel stratejinin ihmal edilmifl bir alan na tatminkar bir yan t verecek. Sektörün farkl laflma, markalaflma ve katma de eri yüksek üretime geçiflinde MODACC önemli bir rol oynayacak. stanbul Moda Haftas ve CPI nin Türk haz r giyim ve tekstil sektörüne getirdi i olumlu katk - n n MODACC ile sürece ini belirten Schollhammer, aksesuar üreticilerinin gösterdi i ilgiden memnun olduklar n, sektörün en önemli flirketlerinin fuarda flimdiden yerini ald n aç klad. Schollhammer fuar stand sat fllar n n bafllad ilk haftada yüzde 25 lik doluluk oran na ulaflt klar n n alt n çizerek konuflmas n flöyle sürdürdü; lk defa gerçeklefltirilecek bir fuar n daha tan t m çal flmalar bafllamadan yüzde 25 lik sat fla ulaflmas bafll bafl na bir baflar - d r. Eylül ay nda MODACC n tan t mlar na resmi olarak bafll yoruz. Ekim ay sonunda ise fuar stand sat fl n bitirmeyi planl yoruz. Sektör temsilcilerinin ellerini çabuk tutmalar n, k s tl say daki fuar alan nda yerlerini almalar n tavsiye ediyorum. Çünkü h zl davrananlar kazanacak. Aksesuar n Bütün Segmentlerini Kaps yor MODACC, tekstil, haz r giyim, konfeksiyon, ayakkab ve çanta üreticilerinin üretim sürecinde kulland klar aksesuarlar n tümünü kapsayan bir ürün ve kat l mc içeri ine sahip. Dü me imalat ve tedarikçileri, tafl iflleme imalat ve tedarikçileri, fermuar imalat ve tedarikçileri, ç rt bant, ç t-ç t imalat ve tedarikçileri, dar dokuma üreticileri, deri aksesuar imalatç lar, denim aksesuar üreticileri ve tedarikçileri, çanta aksesuar ve tedarikçileri, ev tekstil aksesuar üre-

23

24 ticileri bu grupta bulunuyor. Aksesuar makinalar da MO- DACC n di er önemli bafll n oluflturuyor. Makine üreticilerinin yer alaca bu bölümü yaz l m ve tasar m bölümü izliyor. Türkiye nin ilk aksesuar fuar n n ziyaretçi profili de sektörün tümünü kapsayan bir yap ya sahip. Aksesuar üretici ve tedarikçileri, haz r giyim, konfeksiyon ve tekstil üreticileri, ayakkab ve çanta üreticileri, ev tekstilcileri, mobilyac lar, döflemeciler ve perdeciler, moda ve tasar m uzmanlar, software yaz l mc lar, pazar uzmanlar, ithalat ve ihracatç lar, tasar m okullar. stanbul un Kongre Vadisi olarak tan mlanan Harbiye- Maçka hatt ndaki Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Fuar Sergi Saray nda fiubat tarihinde gerçeklefltirilecek olan MODACC, kat - l mc lar na ve ziyaretçilerine ulafl m sorunu olmayan, teknik altyap sorunu olmayan bir fuar keyfi yaflatmaya haz rlan yor. Fuar Devi Messe Stuttgart Avrupa n n sanayi gücü olarak görülen Almanya n n önde gelen fuar flirketlerin Messe Stuttgart, her y l kendisine ait 35 ticari organizasyonu düzenlemenin yan s - ra, 20 etkinlikte de yerini al - yor. Pazarlar n Anahtar - Key to Markets kavram yla fuarlar pazarlara ulaflman n anahtar olarak de erlendiren firma, küresel çapta güçlü ba lant lara sahip. Almanya n n Baden-Württemberg bölgesinde merkezi bulunan fuar flirketi, ulusal ve uluslararas pazarlara aç lmay ve pazar paylar n büyütmeyi isteyen flirketlerin ve müflterilerin ilk u rak yeri olarak biliniyor. Fuar fiirketinin sahip oldu u Stuttgart Trade Fair Center, uluslararas sektörel fuar taleplerini karfl layacak teknik altyap ya sahip olman n yan s ra, flehir merkezine yak nl ile de yo un ilgi görüyor. MODACC Brought Excitement First and only fair of accessories sector, MODACC (Fashion and Accessories Fair), will be held between February The fair aroused interest and brought excitement to fashion and accessories sectors.modacc will be organized by world s one of the leading fair company Messe Stuttgart and The Istanbul Convention & Exhibition Centre (ICEC) will be hosting the event which best reflects Istanbul s historical and cultural patterns. National and international accessories sector representatives will come together at the fair and a platfrom to be spared for manufacturing and buying groups that will allow have B2B conferences. Messe Stuttgart Project Manager Schollhammer stated; Important represantatives of the sector have already taken their places. These companies will meet national and international manufacturing and buying groups and find new market channels to develop new relations. Therefore MODACC will turn into a business platform.

25

26 Tedarik Zinciri Fedakarl k Zinciri Oldu 2010 un ilk yar s nda Çin ve Uzak Do u ülkelerinde maliyet yükseliflleri yafland n, bu nedenle siparifllerde Türkiye ye do ru kaymalar bafllad n söyleyen TGSD Genel Sekreteri Mehmet Kumbarac, bu hareketlenmeye karfl n Türk üreticilerin para kazanamad n dile getirdi. hracat verilerini de erlendiren Kumbarac flunlar söyledi; Temmuz ay itibariyle yüzde 22 artan tekstil ihracat 3.6 milyar Dolar a ulafl rken, haz r giyim de yüzde 13 art flla 8.5 Milyar Dolar a ulaflt. Ülkenin genel ihracat ise yüzde 20 artarak 62.7 Milyar Dolar a yükseldi. hracat hala art yor ama yöneticilerin bu konuya sahip ç kmas gerekiyor. Moral, finans deste i kadar önemlidir. Sektör temsilcilerinin büyük bir özveriyle zorlu koflullarda çal flt n ve onlara moral verilmesi gerekti ini dile getiren Kumbarac ; Hükümetin bu sektöre en üst düzeyde moral vermesi, bunu ifade etmesi gerekiyor. Baflba- kan n sektörün 10 y l ömrü kald fleklindeki yorumlar pek moral verici yorumlar de il. Bu ifl Türkiye nin çok önemli bir uzmanl k alan. Genç insanlar bu ifli b rak rsa, Türkiye kaybeder. Türkiye, tekstil sürecinin bütün tedarik zincirlerine sahip ender ülkelerden. Türkiye de pamuk, iplik, dokuma, boyama fabrikalar, giyim ve pazarlama gibi tedarik zincirinin bütün halkalar var. Ben buna art k fedakarl k zinciri diyorum. Y lmadan dayan flma ortam içinde çal flarak yeni fleyler üretiyoruz. Kumbarac TGSD olarak, markalaflma ve katma de eri yüksek üretim için sektöre dönük faaliyetler gerçeklefltirdiklerini dile getirdi. Nano - teknoloji platformu oluflturduk diyen Kumbarac, teknik tekstil üretiminin küresel çapta öne ç kt na iflaret etti. TGSD nin eski baflkanlar döneminden itibaren istihdam, yat r m ve markalaflma konular nda önemli projeler haz rlad n hat rlatan Kumbara-

27

28 KISA HABER / SHORT NEWS TGSD General Secretary / Genel Sekreteri Mehmet Kumbarac. c, bu çal flmalar n Türkiye ye de er katt n savundu. Kumbarac, TGSD nin yeni baflkan Cem Negrin ile birlikte ihracata dönük somut ad mlarla yak ndan ilgilenece inin bilgisini verdi. Al c Fuarlar Üretici Fuarlar na Dönüfltü A ustos ay nda düzenlenecek olan CPI ya (Collection Premiere Istanbul) de inen Mehmet Kumbarac, etkinli- i Türk tekstil ve haz rgiyim sektörü için önemli bir aflama olarak yorumlad. Kumbarac ; Son y llarda markalaflma, farkl laflma, nifl pazarlara yönelme sözkonusu. Bu amaçla yeni koleksiyonlar yeni etkinlikler, yeni fuarlar düzenleniyor. A ustos ay içinde CPI (Collection Premier Istanbul) düzenlenecek. Geçen y l bafllayan Istanbul Fashion Week, böylece yeni bir forma giriyor. Uluslararas bir nitelik kazand. Günümüzde art k al - c fuarlar üretici fuarlar na dönüfltü. Dünyan n dört bir yan nda yap l yor, flimdi stanbul da yap lacak. CPI ye büyük bir önem verdiklerini dile getiren Kumbarac, ilk etkinlikte bir s çrama olmasa da, 2., 3. CPI organizasyonlar n n uluslararas bir platforma dönüflece ini söyledi. TGSD nin May s 2011 de 4.sünü düzenlemeye haz rland stanbul Moda, Tekstil & Haz r Giyim Konferans ve Sergisi nin CPI n n içinde yer almayaca n, farkl bir formata sahip oldu unu kaydeden Kumbarac, buna karfl n CPI dan önce gerçeklefltirilecek olan kendi etkinliklerinin CPI n n habercisi olarak yorumlanabilece ini savundu. CPI ve Modacc Sektör çin Olumlu Kumbarac, TK B ve Alman fuar flirketi IGEDO taraf ndan organize edilen CPI n n yan s ra, yine bir Alman fuar flirketi olan Messe Stuttgard taraf ndan fiubat 2011 tarihinde organize edilecek olan Moda Aksesuar Fuar n n (Modacc) sektör için olumlu oldu unu söyledi. Kumbarac ; Bu organizasyonlar olumlu geliflmeler yaratabilir. Ancak bunlar n ülkeye ve sektöre ne kazand rabilece i konular na ön- celik vermelidir. Moda, marka, yüksek teknolojili ürün, tasar mc ve dünya pazar hakk ndaki geliflmeler ön planda tutulmal. Bahsetti im bu misyona hizmet eder ve kal c olurlarsa Türkiye ye katk sa lar. Ayr ca yabanc müflterilerin farkl kanallardan geliyor olmas da ola anüstü faydalar sa layacakt r dedi. Supplying Chain Became Sacrificing Chain As a result of rising costs in Far East countries for the first half of 2010, orders changed their direction to Turkey said Turkish Clothing Manufacturers Association (TGSD) General Secretary Mehmet Kumbarac. But he also mentioned that Turkish manufacturers do not earn money. Commenting on export datas Kumbarac ; Textile exportation increased 22% to 3.6 billon Dollars as of July and readywear reached 8.5 billion Dollars with an increase of 13%. General exportation is also increased 20% to 62.7 billion Dollars. Export has constantly been rising but managers should look after this sector. Morale is as important as financial support. In addition to CPI which is organized by TK B and German fair company IGEDO and Modacc fair in February 2011 which is organized by Messe Stuttgard are very important events said Kumbarac. These events could create a positive atmosphere. But, priority should be given to what could these event add to country and sector underlined Kumbarac. Kumbarac said that particular importance of fashion, brand, high-tech products, designers and developments in global markets must be put forward. He stated, it will be more beneficial that the customers coming from different channels. 26

29

30 Küresel tekstil pazar nda Türkiye nin artan iflgücü maliyetleri nedeniyle katma de ersiz ürünlerle rekabet etmesinin olanaks z hale geldi ini söyleyen Laleli Sanayici ve fladamlar Derne i (LAS AD) Baflkan Orhan Altun, moda ve tasar ma daha fazla önem verilmesi gerekti ine dikkati çekti. Moda ve tasar m ürünlerinin yurtd fl pazarlara sunulmas n n önemli oldu unu kaydeden Altun, Laleli bölgesinin bu anlamda baflar l bir örnek oluflturdu- unu savundu. TK B ve IGEDO iflbirli i ile A ustos ay içinde gerçeklefltirilecek olan ilk CPI yi (Collection Premiere Istanbul) desteklediklerini söyleyen Altun sözlerine flöyle devam etti; fiüphesiz ülkemizin moda üreten bir ülke konumuna gelmesinde ve hali haz rda gelmifl oldu u noktan n d fl mecralar taraf ndan daha iyi gözlemlenmesine olanak sa layacak bu etkinlikleri LAS AD olarak can gönülden destekliyoruz. Bu fuar n tabii ki en önemli özelli i dünya da oldu u gibi bir sonraki sezonun koleksiyonlar - n görebilecek olmam z. Bunun için derneklerin ve ilgili mercilerin kat l m ile bir

31 Katma de eri yüksek ürünlere geçiflin Türk tekstil pazar n n yeni dönemdeki hedefi olmas gerekti ini söyleyen LAS AD Baflkan Orhan Altun, bu ba lamda CPI ve Modacc gibi moda ve aksesuar fuarlar n n bu süreci destekleyece ini dile getirdi. kurul oluflturuldu ve çok s k çal fl ld n n bilincindeyiz. CPI ve Modacc Sektör çin Önemli Türk tekstil ve haz rgiyim sektörünün katma de eri yüksek ürünlere geçifli aç s ndan bu tür etkinliklerin önemli oldu una iflaret eden Altun, ITK B ve IGEDO nun düzenleyece i CPI ile Messe Stuttgard taraf ndan gerçeklefltirilecek olan Türkiye nin ilk aksesuar fuar Moda Aksesuar n (Modacc) önemli ad mlar oldu unu belirtti. Altun; Türkiye moda ve tasar m üretim merkezi olma yolunda emin ad mlarla yürümektedir. A ustos ay içinde gerçeklefltirilecek olan CPI ve IFW nin yan s ra, fiubat 2011 de düzenlenecek olan MODACC, bu amac destekleyici en önemli unsurlard r. CPI Türk tekstili ve Laleli bölgemiz aç s ndan çok önemli görmekteyiz. Bu anlamda da TK B ile sürdürdü ümüz dirsek temas n CPI çal flmas nda da devam ettiriyoruz. CPI ve Modacc fuarlar n n iyi geçmesi, ülkemizin de bu anlamda kendini kan tlayabilecek seviyeye ulaflt anlam na gelir dedi. Aksesuar sektörünün tekstil ve haz r giyim sektörlerinin olmazsa olmaz bir parças oldu unu vurgulayan Altun, aksesuar n tamamlay c bir unsur olarak ifllevini yerine getirdi ini söyledi. stanbul Büyüleyecek CPI ve Modacc in fuar alan olarak stanbul un merkezindeki yerleri seçmesini, stanbul un tarihi ve kültürel yap s aç s ndan ele alan Altun; stanbul, ifl için tam bir enformasyon merkezidir. Kültür de erlerimize yak fl r etkinlikler düzenlemenin de bizim görevimiz oldu unu ve bu mekânlar n kullan m n n daha fazla insan etkinliklere çekece ini düflünüyorum. Ayn zamanda gelen kifliler de ambiyans n büyüsüne kap l yor diye konufltu.

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı