Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89 DÜ MEC...81 E-DERG...51 ERDEM R...A.K.. ERDEM R ET KET SAN...Ö.K.. ET KET SAN...3 GAPSAN...25 GEMSER...97 GÖKDER...37 HEDEF DÜ ME...67 ITMA NC GRUP...33 KEMSAN...47 KL PS...Ö.K. KL PS...21 LERAS...15 MERT BUTTON...84 MERT BUTTON...85 MODACC...62 MODACC...63 MODAIN...11 MODAMONT...7 NESGO...58 NESGO...59 NRW...17 ÖZ-EL...Ö.K.K. ÖZYEN CE...45 POLSAN ROYAL...35 SAF R...A.K SAF R...73 SEMPO SETKO...23 SPORTMEN...49 UFO...69 USESAN...42 USESAN...43 VANAKS...13 V ZYON...65 YELTEKS PERAKENDE 102 I N D E X Ç N D E K L E R KISA HABER / SHORT NEWS NRW. INVEST Türk Modac lar Davet Ediyor NRW.INVEST Invites Turkish Fashioners Sonbaharda 4 Tema 1 Marka: Colin s 1 Barand 4 Themes in Autumn: Colin s 36 Moda Taflk flla dan Yükselecek Fashion Rises Up from Taflk flla HAZIR G Y M / READY WEAR AKSESUAR / ACCESSORY Montblanc Saatler Metamorfoz Geçirdi Montblanc Watches Lived Metamorphosis ETK NL K / EVENT / RETAIL Lüks Sevenler Hermes i Büyüttü Hermes Grown With Lux Lovers 88 TREND / TRENDS SAYI 22 A ustos / August 106 Özgür K fl n Anahtar Benetton da The Key of Free Winter is in Benetton

7 TEXT L DÜNYASI YAYINCILIK ADINA SAH B /PRESIDENT PUBLISHER Songül SARUHANO LU Bu yaz hem gerçek anlamda s cak geçti, hem de moda ad na hareketli bir dönemdi. Türk haz r giyim ve aksesuar sektörünün küresel rekabette avantajl konuma geçmesi için yapmas gereken markalaflma ve nifl pazarlara yönelme süreci 2010 yaz n n temel konusuydu. Bu konuda haz rl klar yap lan fuarlar ve moda haftalar yaz sezonunda oldukça olumlu beklentiler yaratt. Moda markalar n n sezon koleksiyonlar ilk olarak prestij buluflma noktalar nda lanse ediliyor. Paris, Milano, New York ve Londra moda haftalar yla markalar n ilk u rak yeridir. Buralardaki moda etkinlikleri üretimden ziyade tasar m gücünü sergileyen markalar n katma de eri yüksek varl n gözler önüne serer. Peki, stanbul u bu çember içindeki bir flehir haline getirecek olan unsur; markalar m z m yoksa stanbul un tarihi ve kültürel albenisi mi? Moday turistik bir unsurmufl gibi ele Musa MDAT Moda m fiehri Tafl r, fiehir mi Moday? alma hatas na düflmeden hareket edersek nerede olursak olal m oraya al c gruplar n çekece imize inan yorum. A ustos ay n n sonunda stanbul Moda Fuar, stanbul Moda Haftas ve CPI peflpefle düzenlenecek. Birisi flehir d fl diye tan mlayabilece imiz bir fuar alan nda, di erleri ise flehrin merkezinde tarihi bir binada gerçeklefltirilecek. Haz r giyim sektörünün moda yaratma konusunda ne kadar baflar l olabildi ini yine bu fuar alanlar nda takip edece iz. Moda etkinlikleri düzenlemenin, en az moda-tasar m üretmek kadar önemli oldu unu bu etkinlik kan tlayacak. Beklenen fuar hedeflerine ulafl lmas, sektörün baflar s olarak tan mlanabilecekken, baflar s zl k neredeyse fuar organizatörlerinin üzerine yap flacak. Moda ateflten bir gömlek ama moda organizasyonlar iki ucu keskin bir b - çak gibidir YAZI filer MÜDÜRÜ EDITOR-IN-CHIEF (RESP.) Musa MDAT GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITORIAL MANAGER Timuçin MERT HABER MÜDÜRÜ / NEWS MANAGER Recep ASLAN ED TÖRLER / EDITORS Engin BUZ Fatih CENG ARSLAN NG L ZCE ED TÖRÜ ENGLISH EDITOR Yrd. Doç. Umut K vanç fiah N REKLAM MÜDÜRÜ /AD. MANAGER Musa MDAT MÜfiTER TEMS LC S / AD STAFF Bülent ÜRYILMAZ SANAT YÖNETMEN ART DIRECTOR Onur D LER MAL filer / FINANCE fiengül ÖZTAN YAYIN TÜRÜ Monthly Published Süreli - Yayg n - Ayl k BASKI C LT/ PRINT Renk Matbaas Litros Yolu Site 1 Sk.No:8 Davutpafla- stanbul +90(212) TEXT L DÜNYASI MT YAZ SAH B Burcu SARUHANO LU YAZI filer MÜDÜRÜ Editor-In-Chief (Resp.) Musa MDAT (Sorumlu) DA ITIM / YAYSAT MERKEZ / HEAD OFFICE Textile City A-14 Blok No.47 Tekstilkent Esenler - stanbul / TURKEY Tel: Fax: Yay nlanan haber ve foto raflar kaynak gösterilmeden iktibas edilemez.

8 Türk Modac lar Davet Ediyor A 6 lmanya n n yat r mlar aç s ndan en büyük paya sahip eyaleti olan Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti nin (North Rhine- Westphalia- NRW) yabanc yat r mc lar bölgeye kazand rma konusunda 1960 y l ndan bu yana faaliyete bulu- nan NRW Invest, stanbul flubesi ile birlikte bir organizasyon düzenleyerek, Türk yat r mc lara seslendi. Eyaletin yat r m ve kalk nma flirketi olan NRW Invest in stanbul daki Almanya Konsoloslu u nda gerçeklefltirdi i toplant ya Almanya n n stanbul Baflkonsolosu Brita Wagener, Kuzey RenVestfalya Eyaleti Ekonomi, Enerji, nflaat ve Ulaflt rma Bakanl - Son bir y lda 10 Türk firmas n n yat - r m yapt Almanya n n önemli sanayi bölgelerinden Kuzey Ren Vestfalya n n yat r m flirketi NRW Invest, stanbul da gerçeklefltirdi i bas n toplant s nda eyaletin yat r mc lar için avantajlar n bir kez daha gözler önüne serdi.

9

10 KISA HABER / SHORT NEWS D fl Ticaret Proje Grubu Müdürü Friedrich-Wilhelm Wagner, NRW. INVEST GmbH Yönetim Kurulu Baflkan Petra Wassner, TK B Baflkan Hikmet Tanr verdi, IGEDO Company CEO su Philipp Kronen ve SARAR Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Emre Sarar kat ld. Almanya n n iflgücü ve nüfus bak m ndan en önemli eyaletlerinden olan Kuzey Ren Vestfalya da (NRW) tekstil ve giyim sektöründe 290 firma faaliyet gösteriyor. Bu sanayi kolu Almanya genelinde bu sektörde istihdam edilen çal flanlar n yüzde 25,8 inden fazlas n kapsayarak lider bir konuma sahip. Ayn flekilde NRW tekstil ve giyim endüstrisi, Almanya genelinde bu sektörün gerçeklefltirdi i toplam cirodan yüzde 27 pay alarak ciro anlam nda da ilk s rada yer al - yor. Tekstil perakendecili i alan nda da lider konumda yer alan NRW, Almanya n n en yüksek ciroya sahip 50 tekstil perakendecisinden 20 sine ev sahipli i yap yor. Bu perakendeciler aras nda, C&A, Ernstings Family, Karstadt, Kaufhof, KiK, Peek&Cloppenburg ve Takko gibi büyük firmalar yer al - yor. NRW nin yat r mc lara sa lad bafll ca avantajlar flöyle s ralan yor; NRW, 500 km lik bir alan içerisinde 150 milyonluk bir tüketici kesime sahip, bölge Almanya n n sat n alma gücünün dörtte birini oluflturuyor, Düsseldorf ta 10km lik bir alanda yer alan 1300 e yak n showroom ile yat r mc lar n gözdesi konumunda. Bir Y lda 10 Türk Firmas Geldi NRW.INVEST Yönetim Kurulu Baflkan Petra Wassner konuflmas nda, özellikle orta ölçekli Türk firmalar n uluslararas bir yap ya sahip olma arzular n n gittikçe artt - n ve kendi markalar n pazara sürmek için büyük bir mücadele verdi ini söyledi. Bu ba lamda, Bat Avrupa pazarlar na aç lmak isteyen Türk firmalar için NRW nin en ideal faaliyet bölgesi oldu unu dile getirdi. Son bir y l içerisinde yaklafl k 100 yat r mc n n Kuzey RenVestfalya bölgesine çekildi ine dikkat çeken Petra, bunlar n aras nda 10 firman n Türkiye den geldi ini söyledi. Petra; Bölgeye gelen Türk yat - r m flirketlerinin merkezleri Türkiye de ancak yönetim kurulu üyeleri bizim eyaletimizde yafl yorlar dedi. Üçüncü kez stanbul a geldi- ini söyleyen IGEDO CEO su Philip Kronen, flehrin çok karizmatik bir yap s oldu unu belirtti y l ndan beri Messe Düsseldorf ile çal flt klar n söyleyen Kronen, CPM in (Collection Preimere Moscow) baflar s n n bu sa l kl iflbirli inden kaynakland n n alt n çizdi. Türkiye Orta Asya pazarlar aras nda yer alan en nadir ve özel pazar olarak de er görüyor. A ustos ay nda gerçeklefltirilecek Collection Preimere 8

11

12 KISA HABER / SHORT NEWS Istanbul un (CPI) Türkiye nin gerçek potansiyelini ortaya koyaca na inan yoruz. 20 y ldan beri TK B ile IGE- DO nun baflar l bir flekilde iflbirli i sürdürdü ünü vurgulayan Kronen, TK B in tasar mc lar n n 1992 y l nda gerçekleflen The Young Fashion Talents yar flmas nda sahne ald n sözlerine ekledi. Kuzey Ren Vestfalya Ekonomi, Enerji, nflaat, skan ve Ulaflt rma Bakanl - Genel Müdürlük görevi yürüten Friedrich Wilhelm Wagner, Türkiye ve Kuzey RenVestfalya n n uzun y llardan beri birbirleri için çok önemli birer ekonomik ortak olduklar n n alt n çizerken iki ülkeyi birbirine ba layan ve uzun y llara dayanan çok özel bir moda yak nl bulundu unu dile getirdi. Modaya Yön Veren Sektör Olmaya Çabal yoruz Toplant ya kat lan TK B ( stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç lar Birlikleri) Baflkan Hikmet Tanr verdi, Almanya n n Türk moda endüstrisinin en önemli al c lar aras nda bulundu unu hatta uzun bir zaman ilk s - rada yer ald n belirtti. Tanr verdi flunlar söyledi; TK B olarak sadece üreten de il, ayn zamanda tasarlayan, dünya modas na yön veren bir sektör yaratmak için çal fl yoruz. Bizleri dünya devlerinin yan na tafl yacak yeni bir rotay takip ediyoruz. stanbul Fashion Week (IFW) ile Türk haz r giyimini baflka bir segmente tafl rken, dünya moda haftalar nda ilk 5 in içinde olmay hedefledik A ustos tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek CPI ile moda sektörünün global oyuncular n do u ve bat aras nda dünyan n en büyük köprüsü olan Türkiye de buluflturman n mutlulu unu yaflayacaklar n ifade eden Tanr verdi, IGEDO ile uzun süreden beri devam eden iliflkilerine at fta bulunarak; Birikimlerimizi, Know- How lar m z paylaflarak CPI y baflar l bir flekilde organize edece iz. CPI ile Türk tekstil ve moda sektörü rekabetçi yap s n daha da güçlendirecek. CPI Avrupa için oldu u kadar; Rusya, Orta Do u ve Asya ülkeleri için de çok önemli bir platform olacak dedi y llar aras nda Almanya ya gerçeklefltirilen haz rgiyim ihracat rakamlar n n 3.7 milyar Dolar dan 3.2 milyar Dolar a geriledi ini vurgulayan Tanr verdi; un ilk befl ay n bak ld - nda Türkiye nin haz rgiyim ihracat n n yüzde 14.5 artt - na ancak Almanya ya yap - lan ihracat n yüzde 10.6 l k bir art flta kald n n alt n çizdi. Tanr verdi, vize ifllemleri nedeniyle Türk ihracatç - lar n ciddi sorunlar yaflad - n belirterek Almanya n n stanbul Baflkonsolosu Brita Wagener e sitemde bulundu. Türkiye Ucuz Üretici Damgas ndan Kurtulmal NRW. INVEST Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya, Türkiye pazar n n ilginç ve verimli olmas n n Bat Avrupal flirketlerin büyüme potansiyeli için gerekli bir unsur oldu una de indi. Türkiye deki üretici- 10

13

14 KISA HABER / SHORT NEWS lerin Ucuz Üretici damgas ndan bir an evvel kurtulmas gerekti ini söyleyen Akkaya, firmalar n uluslararas al c larla biraraya gelmesini istediklerini dile getirdi. Türkiye den NRW bölgesine gelen son 10 firman n aras nda, so utma sistemleri üreticisi, otobüs ve kamyonlara klima üreten bir firma, franchising vermek üzere gelen firmalar, gayrimenkul ve lojistikten gelen firmalar n yan s ra, yay n sektöründen bir firman n de bulundu unu söyledi. Küçük firmalara da yard mc olduklar n vurgulayan Akkaya, firmalar n Türkiye de oluflturduklar portföylerini Avrupa da satmalar na destek olduklar n belirtti. Düsseldorf Önemli Bir Demir Atma Noktas Sarar markas n n gelene i ve modern çizgileri birbirine ba layan bir firma oldu unu söyleyen SARAR Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Emre Sarar, moda ekseninin stanbul-düsseldorf aras nda hayata geçmesinden dolay mutlu oldu unu dile getirdi. Sarar flunlar söyledi; Düsseldorf bizim için önemli bir demir atma noktas d r. Avrupa merkezimiz 2000 y l ndan beri Düsseldorf ta faaliyet gösteriyor. Avrupa merkezi olarak Düsseldorf u tercih etmemizin sebebi, kentin Avrupa n n kalbinde yer almas n n yan s ra, Avrupa bölgesinin en s k yerleflim merkezine sahip bir pozisyonda bulunuyor. fiehirleraras ulafl mda bir efli yok. Ancak en önemli sebep, Düsseldorf un moda flehri olarak manyetik bir atmosfere sahip olmas d r. NRW.INVEST Invites Turkish Fashioners North Rhine- Westphalia, Germany s biggest province in terms of investments, has been operating since 1960 in order to bring more foreign investors to the region. NRW.INVEST organized an event where it addressed to Turkish investors. The province s Investment and Development company NRW.IN- VEST s press meeting there were; Germany s Istanbul Consul General Brita Wagener, North Rhine- Westphalia Province Economy, Energy, Construction and Transportation Ministry Foreign Trade Project Group Manager Friedrich- Wilhelm Wagner, NRW.INVEST GmbH Chairman of the Board Petra Wassner, TK B Chairman Hikmet Tanr verdi, IGEDO Company CEO Philipp Kronen and SARAR Europe and Turkey General Manager Emre Sarar. 290 textile and clothing companies activate in NRW and 100 companies invested including 10 Turkish company in a year. 150 million consumers in 500 km area in NRW, region creates one quarter of the purchasing power of Germany. The region is the most populer place for investors as a result of closeness to Dusseldorf and 1300 showroom around. NRW.INVEST Chairman of the Board Petra Wassner stated in his speech that especially middle sized Turkish companies desire to gain an international structure is increasing as well as their wish to compete in market with their own brands. 12

15

16 2010 un ilk yar s nda tekstil sektörünün maliyet art fl nedeniyle yara ald n belirten KITA Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener, y lda 2 milyon ask l tekstil ürününü tafl d klar n söyledi. Y l n ilk yar s nda a rl kl ola- Tekstil ve haz rgiyim sektörünün kriz sonras nda küresel pazarlara aç lmas nda lojistik büyük bir görev üstleniyor. Tedarik zincirinin üretim ve pazarlama halkalar n birlefltiren lojistik di er sektörler için oldu u kadar tekstil ve haz rgiyim için de hayati bir öneme sahip. Hava, deniz, demiryolu, karayolu tafl mac l n n yan s ra; depolama, tedarik zinciri yönetimi ve proje tafl - mac l gibi tüm lojistik hizmetlere yan t veren KITA Lojistik in Genel Müdürü Emre Eldener, 2010 y l n de erlendirirken, bu dönemde özellikle tekstil ve otomotiv için hizmet verdiklerini dile getirdi. 14

17

18 rak tekstil ve otomotiv sektörüne hizmet sunduklar n n alt n çizen Eldener flunlar söyledi: Tekstil lojisti inde ask tafl mac l n ilk yapan flirketiz. Orta oldu umuz Logwin ile birlikte y lda 2 milyon ask l tekstil ürününü baflta Bat Avrupa olmak üzere dünyan n dört bir yan na tafl yoruz. Halen haftada yaklafl k t r Avrupa ya ihracat yüklemesi yap yoruz. Ancak y l n ilk yar s nda özellikle kriz nedeniyle tekstil sektörü yara ald. Bunun nedeni tekstil maliyetlerinin yükselifli olarak gösterilebilir. Bu durumdan lojistik sektörü y - l n ikinci yar s nda olumsuz etkilenebilir. Ürünler pahal - ya üretilip TL baz nda daha ucuza sat l yor. Sektörel bazda yeni bir krizle karfl laflabiliriz. dedi. Y l n ilk yar s nda yurt içi tafl mac l kta kayda de er bir art fl grafi i yakalad klar n belirten Eldener, yurtiçinde aç lan piyasa ve KI- TA n n müflterilerine verdi i en üst düzeyde iletiflimi içeren hizmetin bu art fl sürekli k laca n söyledi. Depo Yat r mlar na A rl k Verece iz KITA Lojistik in 2010 un ikinci yar s ile ilgili hedeflerine de de inen Eldener; Depo yat - r mlar m za h z verece iz. Antrepo ve da t m deposu için uygun yerleri araflt r yoruz. Özellikle stanbul un Anadolu yakas ndaki gümrü- e yak n olan bir depo aray fl içerisindeyiz. Bununla birlikte filomuzu son teknolojiye sahip t rlarla geniflletece iz. Bu konuda çal flmalara bafllayarak 20 adet Mercedes Benz t r siparifli verdik. Yeni araçlar A ustos ay itibariyle filoya kat lacak diyerek sözlerini tamamlad. Logistics in Textile is in Foreground In addition to air, sea, railroad and land route transportation; storage, supply chain managing and project transportation services are provided by KITA Logistics. KITA Logistics General Manager Emre Eldener stated that they have mostly served for textile and automative sectors in KITA Lojistik Genel Müdürü Emre Eldener During the first half of the year, KITA Logistics served mainly to textile and automative sectors. We are the first company who transports hanger. We are carrying 2 million hangers annually around the world especially to Western Europe with Logwin where we have share. About trucks of export loading is made weekly. However, textile sector is damaged in the first half of the year as a result of the crisis. It could be the result of the rising costs.the logistic sector could be affected adversely by that problem in the second half of the year. Products costs are high but in TL base, they are sold cheaper. We might face another crisis on sectoral basis said Eldener.

19

20 A Türkiye nin ksesuar sektörünün ilk ve tek fuar olarak, fiubat 2011 tarihinde gerçeklefltirilecek Moda Aksesuar Fuar (MODACC), sektörde büyük ilgi uyand rd ve heyecan yaratt. Önde gelen Alman fuar flirketlerinden Messe Stuttgart taraf ndan organize edilecek olan fuar, stanbul un tarihi ve kültürel dokusunu öne ç karan Lütfi K rdar Rumeli Salonu nda kat l mc lar - n ve ziyaretçilerini buluflturacak. Yerli ve uluslararas aksesuar sektörü temsilcilerini buluflturacak olan fuar ayn zamanda B2B ifl görüflmeleri için de üretici ve al m gruplar na alan yarat yor. Tekstil, haz r giyim, ev tekstilleri fuarlar n n yan alan olarak günümüze kadar fuarlarda yer alan aksesuar sektörü, kendisine ait ilk fuara gerekli ilgiyi ve deste i gördü. Messe ilk aksesuar fuar Moda Aksesuar da (MODACC) geri say m bafllad. lk sat fl haftas nda yüzde 25 lik dolulu a ulaflan fuarda, sektörün güçlü firmalar flimdiden yerini ald. Stuttgart Proje Müdürü Chirstoph Schollhammer yapt aç klamada fuara, sektörün birçok önemli kuruluflunun kat l mc olarak yerini ald n söyledi. Bu firmalar n, hem Türkiye de hem de uluslararas alanda üretici ve al m gruplar yla yeni pazar kanallar na kavufla- 18

21

22 caklar na iflaret eden Schollhammer, MODACC n bir ifl platformuna dönüflece ini dile getirdi. MODACC n yerli ve yabanc kat l mc ve ziyaretçiler için uluslararas bir arenaya dönüflmesinin, hem yerli üreticiler, tedarikçiler için, hem de Türk tekstil ve haz rgiyim sektörü için büyük bir f rsat oldu unun alt n çizen Schollhammer flunlar söyledi; Türkiye, gerek co rafi konumu, gerekse sektörel yap lanmas ile küresel bir önemi var. MODACC bu sektörel stratejinin ihmal edilmifl bir alan na tatminkar bir yan t verecek. Sektörün farkl laflma, markalaflma ve katma de eri yüksek üretime geçiflinde MODACC önemli bir rol oynayacak. stanbul Moda Haftas ve CPI nin Türk haz r giyim ve tekstil sektörüne getirdi i olumlu katk - n n MODACC ile sürece ini belirten Schollhammer, aksesuar üreticilerinin gösterdi i ilgiden memnun olduklar n, sektörün en önemli flirketlerinin fuarda flimdiden yerini ald n aç klad. Schollhammer fuar stand sat fllar n n bafllad ilk haftada yüzde 25 lik doluluk oran na ulaflt klar n n alt n çizerek konuflmas n flöyle sürdürdü; lk defa gerçeklefltirilecek bir fuar n daha tan t m çal flmalar bafllamadan yüzde 25 lik sat fla ulaflmas bafll bafl na bir baflar - d r. Eylül ay nda MODACC n tan t mlar na resmi olarak bafll yoruz. Ekim ay sonunda ise fuar stand sat fl n bitirmeyi planl yoruz. Sektör temsilcilerinin ellerini çabuk tutmalar n, k s tl say daki fuar alan nda yerlerini almalar n tavsiye ediyorum. Çünkü h zl davrananlar kazanacak. Aksesuar n Bütün Segmentlerini Kaps yor MODACC, tekstil, haz r giyim, konfeksiyon, ayakkab ve çanta üreticilerinin üretim sürecinde kulland klar aksesuarlar n tümünü kapsayan bir ürün ve kat l mc içeri ine sahip. Dü me imalat ve tedarikçileri, tafl iflleme imalat ve tedarikçileri, fermuar imalat ve tedarikçileri, ç rt bant, ç t-ç t imalat ve tedarikçileri, dar dokuma üreticileri, deri aksesuar imalatç lar, denim aksesuar üreticileri ve tedarikçileri, çanta aksesuar ve tedarikçileri, ev tekstil aksesuar üre-

23

24 ticileri bu grupta bulunuyor. Aksesuar makinalar da MO- DACC n di er önemli bafll n oluflturuyor. Makine üreticilerinin yer alaca bu bölümü yaz l m ve tasar m bölümü izliyor. Türkiye nin ilk aksesuar fuar n n ziyaretçi profili de sektörün tümünü kapsayan bir yap ya sahip. Aksesuar üretici ve tedarikçileri, haz r giyim, konfeksiyon ve tekstil üreticileri, ayakkab ve çanta üreticileri, ev tekstilcileri, mobilyac lar, döflemeciler ve perdeciler, moda ve tasar m uzmanlar, software yaz l mc lar, pazar uzmanlar, ithalat ve ihracatç lar, tasar m okullar. stanbul un Kongre Vadisi olarak tan mlanan Harbiye- Maçka hatt ndaki Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Fuar Sergi Saray nda fiubat tarihinde gerçeklefltirilecek olan MODACC, kat - l mc lar na ve ziyaretçilerine ulafl m sorunu olmayan, teknik altyap sorunu olmayan bir fuar keyfi yaflatmaya haz rlan yor. Fuar Devi Messe Stuttgart Avrupa n n sanayi gücü olarak görülen Almanya n n önde gelen fuar flirketlerin Messe Stuttgart, her y l kendisine ait 35 ticari organizasyonu düzenlemenin yan s - ra, 20 etkinlikte de yerini al - yor. Pazarlar n Anahtar - Key to Markets kavram yla fuarlar pazarlara ulaflman n anahtar olarak de erlendiren firma, küresel çapta güçlü ba lant lara sahip. Almanya n n Baden-Württemberg bölgesinde merkezi bulunan fuar flirketi, ulusal ve uluslararas pazarlara aç lmay ve pazar paylar n büyütmeyi isteyen flirketlerin ve müflterilerin ilk u rak yeri olarak biliniyor. Fuar fiirketinin sahip oldu u Stuttgart Trade Fair Center, uluslararas sektörel fuar taleplerini karfl layacak teknik altyap ya sahip olman n yan s ra, flehir merkezine yak nl ile de yo un ilgi görüyor. MODACC Brought Excitement First and only fair of accessories sector, MODACC (Fashion and Accessories Fair), will be held between February The fair aroused interest and brought excitement to fashion and accessories sectors.modacc will be organized by world s one of the leading fair company Messe Stuttgart and The Istanbul Convention & Exhibition Centre (ICEC) will be hosting the event which best reflects Istanbul s historical and cultural patterns. National and international accessories sector representatives will come together at the fair and a platfrom to be spared for manufacturing and buying groups that will allow have B2B conferences. Messe Stuttgart Project Manager Schollhammer stated; Important represantatives of the sector have already taken their places. These companies will meet national and international manufacturing and buying groups and find new market channels to develop new relations. Therefore MODACC will turn into a business platform.

25

26 Tedarik Zinciri Fedakarl k Zinciri Oldu 2010 un ilk yar s nda Çin ve Uzak Do u ülkelerinde maliyet yükseliflleri yafland n, bu nedenle siparifllerde Türkiye ye do ru kaymalar bafllad n söyleyen TGSD Genel Sekreteri Mehmet Kumbarac, bu hareketlenmeye karfl n Türk üreticilerin para kazanamad n dile getirdi. hracat verilerini de erlendiren Kumbarac flunlar söyledi; Temmuz ay itibariyle yüzde 22 artan tekstil ihracat 3.6 milyar Dolar a ulafl rken, haz r giyim de yüzde 13 art flla 8.5 Milyar Dolar a ulaflt. Ülkenin genel ihracat ise yüzde 20 artarak 62.7 Milyar Dolar a yükseldi. hracat hala art yor ama yöneticilerin bu konuya sahip ç kmas gerekiyor. Moral, finans deste i kadar önemlidir. Sektör temsilcilerinin büyük bir özveriyle zorlu koflullarda çal flt n ve onlara moral verilmesi gerekti ini dile getiren Kumbarac ; Hükümetin bu sektöre en üst düzeyde moral vermesi, bunu ifade etmesi gerekiyor. Baflba- kan n sektörün 10 y l ömrü kald fleklindeki yorumlar pek moral verici yorumlar de il. Bu ifl Türkiye nin çok önemli bir uzmanl k alan. Genç insanlar bu ifli b rak rsa, Türkiye kaybeder. Türkiye, tekstil sürecinin bütün tedarik zincirlerine sahip ender ülkelerden. Türkiye de pamuk, iplik, dokuma, boyama fabrikalar, giyim ve pazarlama gibi tedarik zincirinin bütün halkalar var. Ben buna art k fedakarl k zinciri diyorum. Y lmadan dayan flma ortam içinde çal flarak yeni fleyler üretiyoruz. Kumbarac TGSD olarak, markalaflma ve katma de eri yüksek üretim için sektöre dönük faaliyetler gerçeklefltirdiklerini dile getirdi. Nano - teknoloji platformu oluflturduk diyen Kumbarac, teknik tekstil üretiminin küresel çapta öne ç kt na iflaret etti. TGSD nin eski baflkanlar döneminden itibaren istihdam, yat r m ve markalaflma konular nda önemli projeler haz rlad n hat rlatan Kumbara-

27

28 KISA HABER / SHORT NEWS TGSD General Secretary / Genel Sekreteri Mehmet Kumbarac. c, bu çal flmalar n Türkiye ye de er katt n savundu. Kumbarac, TGSD nin yeni baflkan Cem Negrin ile birlikte ihracata dönük somut ad mlarla yak ndan ilgilenece inin bilgisini verdi. Al c Fuarlar Üretici Fuarlar na Dönüfltü A ustos ay nda düzenlenecek olan CPI ya (Collection Premiere Istanbul) de inen Mehmet Kumbarac, etkinli- i Türk tekstil ve haz rgiyim sektörü için önemli bir aflama olarak yorumlad. Kumbarac ; Son y llarda markalaflma, farkl laflma, nifl pazarlara yönelme sözkonusu. Bu amaçla yeni koleksiyonlar yeni etkinlikler, yeni fuarlar düzenleniyor. A ustos ay içinde CPI (Collection Premier Istanbul) düzenlenecek. Geçen y l bafllayan Istanbul Fashion Week, böylece yeni bir forma giriyor. Uluslararas bir nitelik kazand. Günümüzde art k al - c fuarlar üretici fuarlar na dönüfltü. Dünyan n dört bir yan nda yap l yor, flimdi stanbul da yap lacak. CPI ye büyük bir önem verdiklerini dile getiren Kumbarac, ilk etkinlikte bir s çrama olmasa da, 2., 3. CPI organizasyonlar n n uluslararas bir platforma dönüflece ini söyledi. TGSD nin May s 2011 de 4.sünü düzenlemeye haz rland stanbul Moda, Tekstil & Haz r Giyim Konferans ve Sergisi nin CPI n n içinde yer almayaca n, farkl bir formata sahip oldu unu kaydeden Kumbarac, buna karfl n CPI dan önce gerçeklefltirilecek olan kendi etkinliklerinin CPI n n habercisi olarak yorumlanabilece ini savundu. CPI ve Modacc Sektör çin Olumlu Kumbarac, TK B ve Alman fuar flirketi IGEDO taraf ndan organize edilen CPI n n yan s ra, yine bir Alman fuar flirketi olan Messe Stuttgard taraf ndan fiubat 2011 tarihinde organize edilecek olan Moda Aksesuar Fuar n n (Modacc) sektör için olumlu oldu unu söyledi. Kumbarac ; Bu organizasyonlar olumlu geliflmeler yaratabilir. Ancak bunlar n ülkeye ve sektöre ne kazand rabilece i konular na ön- celik vermelidir. Moda, marka, yüksek teknolojili ürün, tasar mc ve dünya pazar hakk ndaki geliflmeler ön planda tutulmal. Bahsetti im bu misyona hizmet eder ve kal c olurlarsa Türkiye ye katk sa lar. Ayr ca yabanc müflterilerin farkl kanallardan geliyor olmas da ola anüstü faydalar sa layacakt r dedi. Supplying Chain Became Sacrificing Chain As a result of rising costs in Far East countries for the first half of 2010, orders changed their direction to Turkey said Turkish Clothing Manufacturers Association (TGSD) General Secretary Mehmet Kumbarac. But he also mentioned that Turkish manufacturers do not earn money. Commenting on export datas Kumbarac ; Textile exportation increased 22% to 3.6 billon Dollars as of July and readywear reached 8.5 billion Dollars with an increase of 13%. General exportation is also increased 20% to 62.7 billion Dollars. Export has constantly been rising but managers should look after this sector. Morale is as important as financial support. In addition to CPI which is organized by TK B and German fair company IGEDO and Modacc fair in February 2011 which is organized by Messe Stuttgard are very important events said Kumbarac. These events could create a positive atmosphere. But, priority should be given to what could these event add to country and sector underlined Kumbarac. Kumbarac said that particular importance of fashion, brand, high-tech products, designers and developments in global markets must be put forward. He stated, it will be more beneficial that the customers coming from different channels. 26

29

30 Küresel tekstil pazar nda Türkiye nin artan iflgücü maliyetleri nedeniyle katma de ersiz ürünlerle rekabet etmesinin olanaks z hale geldi ini söyleyen Laleli Sanayici ve fladamlar Derne i (LAS AD) Baflkan Orhan Altun, moda ve tasar ma daha fazla önem verilmesi gerekti ine dikkati çekti. Moda ve tasar m ürünlerinin yurtd fl pazarlara sunulmas n n önemli oldu unu kaydeden Altun, Laleli bölgesinin bu anlamda baflar l bir örnek oluflturdu- unu savundu. TK B ve IGEDO iflbirli i ile A ustos ay içinde gerçeklefltirilecek olan ilk CPI yi (Collection Premiere Istanbul) desteklediklerini söyleyen Altun sözlerine flöyle devam etti; fiüphesiz ülkemizin moda üreten bir ülke konumuna gelmesinde ve hali haz rda gelmifl oldu u noktan n d fl mecralar taraf ndan daha iyi gözlemlenmesine olanak sa layacak bu etkinlikleri LAS AD olarak can gönülden destekliyoruz. Bu fuar n tabii ki en önemli özelli i dünya da oldu u gibi bir sonraki sezonun koleksiyonlar - n görebilecek olmam z. Bunun için derneklerin ve ilgili mercilerin kat l m ile bir

31 Katma de eri yüksek ürünlere geçiflin Türk tekstil pazar n n yeni dönemdeki hedefi olmas gerekti ini söyleyen LAS AD Baflkan Orhan Altun, bu ba lamda CPI ve Modacc gibi moda ve aksesuar fuarlar n n bu süreci destekleyece ini dile getirdi. kurul oluflturuldu ve çok s k çal fl ld n n bilincindeyiz. CPI ve Modacc Sektör çin Önemli Türk tekstil ve haz rgiyim sektörünün katma de eri yüksek ürünlere geçifli aç s ndan bu tür etkinliklerin önemli oldu una iflaret eden Altun, ITK B ve IGEDO nun düzenleyece i CPI ile Messe Stuttgard taraf ndan gerçeklefltirilecek olan Türkiye nin ilk aksesuar fuar Moda Aksesuar n (Modacc) önemli ad mlar oldu unu belirtti. Altun; Türkiye moda ve tasar m üretim merkezi olma yolunda emin ad mlarla yürümektedir. A ustos ay içinde gerçeklefltirilecek olan CPI ve IFW nin yan s ra, fiubat 2011 de düzenlenecek olan MODACC, bu amac destekleyici en önemli unsurlard r. CPI Türk tekstili ve Laleli bölgemiz aç s ndan çok önemli görmekteyiz. Bu anlamda da TK B ile sürdürdü ümüz dirsek temas n CPI çal flmas nda da devam ettiriyoruz. CPI ve Modacc fuarlar n n iyi geçmesi, ülkemizin de bu anlamda kendini kan tlayabilecek seviyeye ulaflt anlam na gelir dedi. Aksesuar sektörünün tekstil ve haz r giyim sektörlerinin olmazsa olmaz bir parças oldu unu vurgulayan Altun, aksesuar n tamamlay c bir unsur olarak ifllevini yerine getirdi ini söyledi. stanbul Büyüleyecek CPI ve Modacc in fuar alan olarak stanbul un merkezindeki yerleri seçmesini, stanbul un tarihi ve kültürel yap s aç s ndan ele alan Altun; stanbul, ifl için tam bir enformasyon merkezidir. Kültür de erlerimize yak fl r etkinlikler düzenlemenin de bizim görevimiz oldu unu ve bu mekânlar n kullan m n n daha fazla insan etkinliklere çekece ini düflünüyorum. Ayn zamanda gelen kifliler de ambiyans n büyüsüne kap l yor diye konufltu.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Kapak Konusu. www.madencilik-turkiye.com

Kapak Konusu. www.madencilik-turkiye.com Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com Türk Madencilik Sektörü Londra da Yatırım Dünyası ile Buluştu Madencilik alanında ülkemizde ve dünyada sektöre en faydalı etkinlikleri organize eden yerli şirket

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HAFTALIK BAKIR BÜLTENİ

HAFTALIK BAKIR BÜLTENİ LIK BAKIR BÜLTENİ 33. (15 19 Ağustos 2011) 24 Ağustos 2011, Çarşamba LME BAKIR VE / KORELÂSYONU (TEMMUZ-AĞUSTOS) LME BAKIR LARI SON 30 GÜN 33. PİYASA VERİLERİ LME VERİLERİ LIK VE YILLIK % DEL NOTIZ (/t)

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı