MAKSDER YÖNET M KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKSDER YÖNET M KURULU"

Transkript

1

2

3 MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl (ÇA KABARA) Mustafa Çebi (ÇEB A.fi.) Yönetim Kurulu YEDEK ÜYELER Nesip Uzun (EK N YAYIN GRUBU) Nihat Sevim (AKKOCA A.fi.) Hasan Hazar (BERF NO) Mustafa Tekir (ÖZ METAL fi) Mehmet Özkara (ART AKSESUAR) 1

4 MAKSDER N V ZYON, M SYON VE LKELER 2 DERNE N V ZYONU MAKSDER in temel vizyonu, Türk mobilya aksesuar ürün ve markalar n n olgunlaflt r l p iyilefltirilmesini, belirli kalite standartlar na yükseltilmesini ve dünyaya aç lmalar n sa lamakt r. DERNE N M SYONU, AMAÇ ve LKELER Özellikle sektördeki üreticileri bilinçlendirmek, üretim kalitesini yükselterek dünya standartlar na uygun farkl ve özgün tasar mlar ile her yönden rekabetçi niteliklere sahip ürünleri teflvik etmek, sektörün kay t içerisine al nmas n özendirmek, haks z rekabeti önlemek, ihracat teflvik etmek gibi temel konularda çaba göstererek bu amaçlara yönelik önemli projeleri devreye sokacak olan MAKSDER, mobilya aksesuar imalatç lar n n birlik ve beraberli inin sa lanmas, sektörün sorunlar n n birlikte afl lmas, yurtiçi ve d fl nda temsil ve tan t m n n yap lmas, üyeler aras sosyal yard mlaflma ve dayan flman n sa lanmas, sektörün ekonomik ve kültürel anlamda geliflerek kalk nmas için çal flmalar gerçeklefltirmek ve bu alanda üretim yapan gerçek ve tüzel kiflilerin mesleki haklar n n korunmas gibi hususlarda faaliyet gösterecektir. MAKSDER ÜYELER N N KABUL ETT T CAR VE SOSYAL LKELER Dernek üyeleri haks z rekabete neden olacak uygulamalara yeltenmezler, *Ticari eti e uymayan davran fllardan uzak dururlar, *Baflka firmalar n ürünlerini kopya etmez, personellerini kazanmak için gayret göstermezler, *Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumlulu unu tafl rlar, *Çal flanlar n n sosyal güvencelerini sa larlar, iflçi sa l ve ifl güvenli i konusunda gereken önlemleri al rlar, *Ürün girdilerinden üretim süreçlerine kadar birçok alanda çevrenin korunmas ve insan sa l konular ndaki tüm yasal düzenlemelere uyarlar, *Evrensel etik de erler çerçevesinde onurlu ve dürüst davran fl ilkelerine ba l kal rlar, *Ticari ve sosyal iliflkilerinde daima karfl l kl güven anlay fl na ba l kal rlar, *Dernek yöneticileri dernek çat s alt nda özel menfaatler aramazlar ve tam bir fleffal k anlay fl içerisinde hareket ederler... MAKSDER N ÇALIfiMA KONULARINDAN SEÇMELER Konusuyla ilgili alt komiteler kurarak araflt rmalar, bilimsel akademik raporlar, istatistiki çal flmalar, çeflitli incelemeler ve pazar araflt rmalar yapt r r, ulusal ve uluslararas alanlarda konu ile ilgili akademik, ticari, kültürel ve sektörel yay nlar ndan ve ilgili literatürden oluflan bir arsiv oluflturur; *Dernek üyelerinin yurtiçi ve yurtd fl nda haks z rekabete karfl korur, sektördeki ifl eti ine uygun olmayan davran fllar önlemek için tedbir al r, gerekti inde yasal yollara baflvurur; *Üyelerin e itimi ve yetistirilmesine iliflkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir. Mobilya aksesuar sanayi ürünlerinin kalite vb. sertifikalar konusunda gerekli çal flmalar yapar. *Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü yurt içinde ve yurt d s nda tan tmak üzere ulusal ve uluslararas düzeyde kifli, kurum, yay n ve organizasyonlarla iliflkiler kurar, fuarlar organize eder, yurtiçi ve d fl nda fuarlara kat l r. *Dünya gündemini ve global geliflmeleri yak ndan takip eder, üyelerini ihracata ve yeni pazarlara yönlendirici çal flmalar gerçeklefltirir, *Yasal kosullar yerine getirmek kayd ile yurt içindeki ve yurtd s ndaki benzer amaçl dernek, birlik ve kuruluslarla iliski kurabilir, ortak çal sma yapabilir, ayn amaçl yurt içinde ve yurt d s nda kurulmus yada kurulacak olan dernek ve federasyonlara üye veya kurucu üye olabilir. *Üye kurulufllara yetismis eleman temin etmek için Milli E itime ba l mesleki e itim kurslar açmak için ilgili kurumlar ile isbirli i yapar, düzenleyece i ya da düzenletece i bu kurslar basar ile bitiren kursiyerlere Milli E itim Bakanl nca onayl sertifika verir, *Dernek amaçlar do rultusunda tan t m ve organizasyon faaliyetleri gerçeklefltirir ve bunun için gerekli tüm mecralar kullan r ve web sitesi haz rlar, *Türkiye yi yurt d s nda tertiplenen fuarlarda mesleki, kültürel ve turistik yönden tan t r, bunun için yönetim taraf ndan bir d fl iliflkiler kurulu kurar, bu kurula Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü temsil ve organize etme görevi verir, *Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tan s p bilgi al sverisinde bulunmalar n sa lar, dernek çal flmalar n kurumsal bir bütünlük içerisinde yürütebilmek için profesyonel dernek yöneticileri ile gerekli personeli istihdam eder, yer kiralar ve tefrifl eder, lokal açar, *T.C S n rlar içerisinde gerekli gördü ü yerlerde sube ve temsilcilikler açar, yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluslar ile sivil toplum kuruluslar na tan t c dokümanlar haz rlar... Bu misyonundan hareketle 2009 faaliyet y l içinde Maksder, ticari iflletme kurumsal n hayata geçirmifltir.

5 De erli Meslektafllar m, MAKSDER üyelerini tan tan bu katalo umuz ile birlikte sizlere ulaflman n tekrar sevincini yafl yorum. Geçti imiz y l Türk mobilya sanayi ; ana ve yan sanayisiyle bölgesel anlamda en yüksek performans sa lad. Türkiye nin ekonomik geliflmesi ile oluflan daha yüksek hayat standartlar ve yeni tasar mlar ihtiyaçlar bir üst seviyeye tafl yarak mobilya sat fllar n n artmas n sa lad. Yine bölgemizde geliflen bir güç olarak ; Ülkemizden yap lan mobilya ihracat geçti imiz y llara göre en yüksek büyümesini gerçeklefltirdi. Mobilya sektörü ; ana hammaddeden, yan sanayiye kadar arad her tür malzemeyi ülke içinde bulabiliyor. Bu sayede mobilya sektörünün d fla ba ml l en düflük sektörlerden biri oldu unu ifade edebilece imiz gibi, bu imkanlar ile sektör ; ARGE çal flmalar n h zl ve ekonomik bir flekilde yapabiliyor. Markalaflma, tasar m ve marketing sonucunda yurt içi ve yurt d fl pazarlarda tercih edilen önemli bir aktör haline gelen Aksesuar sanayimiz gelinen noktada hedeflerini yakalam fl ve Türk mobilya sanayinin ihracat nda önemli bir rol oynam flt r. Türkiye nin en büyük k rk mobilya üreticisi gerek iç pazar, gerekse de ihracata yönelik ürünlerinde ; MAKSDER üyesi aksesuar üreticilerinden al m yapmaktad rlar. Bu durum üyelerimizin; üretim kapasitelerini artt rmalar na ve sürekli yeni yat r mlara yöneltmektedir. Bu gün Türk Mobilya Aksesuar Sanayicileri olarak üyelerimiz ; on y l öncesine göre hayal bile edilemeyecek büyüklükte genifl alanlarda üretim yapmakta, ARGE, tasar m birimleri, pazarlama ve ihracat departmanlar yla altyap - lar n güçlendirerek 140 ülkeye ihracat yapan dev bir sanayi haline gelmifl bulunmaktad r. Türk mobilyac s bu büyümeyi görüyor ve MAKSDER çat s alt nda birleflen Mobilya Aksesuar firmalar n tercih ediyor. Üyelerimiz bu sorumlulu un bilinciyle kalite, hizmet, yenilikçi tasar m ve ekonomik olma anlay fl içinde bu tercihe lay k olmaya çal fl yorlar. MAKSDER kuruldu undan bu güne kadar k sa say lacak zamanda önemli mesafeler ald. Bu gün sektörümüzün ihtiyac olan üretimin büyük bir bölümü MAKS- DER üyeleri taraf ndan yap l yor. Türkiye den yap lan mobilya aksesuar ihracat n n tamam na yak n bölümü yine MAKSDER üyeleri taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Aksesuar sektörü ; MAKSDER ile pek çok ilklere de imza att. MAKS- DER sektörün tasar mc larla buluflmas n sa layarak, özgün ürünlerin ortaya ç kmas n gerçeklefltirecek Aksesuar Tasar m Yar flmalar n geleneksellefltirdi. Üyelerinin lehine önemli kazan mlara imza att. Üretim ve ihracat mevzuatlar n n oluflmas nda bir sivil toplum kuruluflu vasf yla etkin rol ald, katk sa lad. Mesle inin ve üyelerinin sayg nl n artt rd. MAKSDER üyesi olman n ayr cal n hissettirdi. fiimdi 37 üyenin sinerjisiyle, sadece Türk imalat sanayisi içinde de il, uluslararas pazarda da etkin bir güç olman n vizyonuyla var z Bu y l üçüncüsünü haz rlad m z, MAKSDER 2012 kurumsal tan t m katalogumuz bu nedenle daha büyük bir önem tafl yor y l nda ülkemizde sanayileflen mobilya üreticilerinin tercihleri, MAKSDER üyelerinin lehine daha da büyüdü ü bir y l olacakt r y l n n ülkemize ve sektörümüze hay rl olmas dile iyle, MAKSDER Yönetim Kurulu Baflkan Munis Tezbaflaran Dear Colleagues, I am glad to reach you again with this catalogue introducing members of MAKSDER. Last year, Turkish furniture industry demonstrated the greatest regional performance with its key and sub-industry. Higher living standards which occurred as a result of Turkey s economic development and new designs carried needs to one level higher and led to an increase in furniture sales. As a developing power in our region: Furniture exportation from our country realized its greatest growth when compared to previous years. The furniture industry can find all kinds of materials from basic raw material to subindustry in the country. We can say that this enables the furniture industry to become one of the sectors with the least foreign dependence and the sector can carry out R & D activities quickly and economically thanks to these opportunities. Our accessory industry, which has become an important actor in domestic and foreign markets as a result of branding, design and marketing, has reached targets at this point and has played an important role in the exportation of Turkish furniture industry. Turkey s forty biggest furniture manufacturers purchase from MAKSDER member accessory producers for the domestic market and for products directed at foreign markets. This encourages our members to increase their production capacities and continuously make new investments. Today, our members which are Turkish Furniture Accessory Industrialists carry out in a vast area which could not even be imagined ten years ago and they have become a giant industry exporting to 140 countries by improving their infrastructure with R & D design departments, marketing and exportation departments. Turkish furniture producers see this development and prefer Furniture Accessory companies which have gathered under the roof of MAKSDER. Our members are working to deserve this preference with the awareness of this responsibility and with an understanding of quality, service, design and being economical. MAKSDER has covered important distances in a relatively short time since it was founded. Today, a great portion of the production required by our sector is provided by MAKS- DER members. Almost all of the furniture accessory exportation made from Turkey is again carried out by MAKSDER members. The accessory sector has led the way for many things with MAKSDER. By enabling the sector to meet designers, MAKSDER made the Accessory Design Contests traditional to enable original products to come to the front. It has undersigned important achievements for the benefit of its members. It has taken an active part in and contributed to the formation of production and exportation regulations under the title of a non-governmental organization. It helped increase the dignity of its occupation and its members. It made members feel the privilege of being a member of MAKSDER. Now with the synergy of 37 members, we exist with the vision of being an active power not only for Turkish production sector but also in the international market. For this reason, the MAKSDER 2012 corporate presentation catalogue, which we prepared for the third time this year, is especially important will be a year in which preferences of furniture manufacturers which are industrializing in our country will increase for the benefit of MAKSDER members. We wish 2012 will be beneficial for our country and our sector. President of the Board of Directors of MAKSDER Munis Tezbaflaran

6

7 AFRA METAL MOB LYA AKSESUAR TH. HR. SAN. VE T C. LTD. fit. fiirketimiz AFRA ve GOLDAKS markalar ile mobilya aksesuarlar sektörüne 2005 y l nda hizmet vermeye bafllam flt r. Sektörde yeni olmas na ra men k sa zamanda kendisini piyasaya kabul ettirmifltir. Dürüst, erdemli ve istikrarl çal flma felsefesi ile her geçen gün büyüyerek yoluna devam etmektedir y l nda itibaren yurtd fl pazarlara da ürünlerini sunmaya bafllam flt r. Üretmifl oldu u ürünlerdeki kalitesiyle k sa zamanda bu pazarda da kendisine yer edinmifltir. ISO 9001 belgesi alarak da kalitesini belgelemifltir. fiirketimiz ürünlerini iki kategoride s n fland rmaktad r. Birincisi alüminyum ve zamaktan lüks kulplard r. kincisi ise zamaktan ekonomik kulplard r. Her y l yeni model kulplar ve yeni ürün boylar ile katalo umuzu yenilemekteyiz. Yeni modeller kendimize has tasar m ya da müflterilerimizin talepleri do rultusunda özel tasar m olarak yap labilmektedir. Vizyon olarak kaliteli ürün, h zl teslimat ve sat fl sonras hizmet politikas n benimsemifltir. zlemekte oldu umuz bu politikay tüm yurtiçi ve yurtd fl sektörlere özenle uygulamaktad r. Adres Deparko Sanayi Sitesi Berkalp fl Merkezi 1. Kat kitelli - Baflakflehir stanbul / TURKEY Tel +90 (212) pbx Fax +90 (212) Our company is started to serve in furniture accessories sector with the brands AF- RA and GOLDAKS, since Despite the short time, Afra metal and Goldaks is maintained its acceptance in the market. it is getting better, with its honest, virtuous and stable working philosophy, in the leading market. Since 2007 began to offer their products to foreign markets. It has appeared in the quality of the products, which it produce at this market in a short time. Also documented by the quality of the ISO 9001 certificate. The company classifies its products into two categories: The first type is aluminum and zinc alloy luxury handles. Secondly, zinc alloy handles with the type of the economic series. Each year, we reorganize our catalog new model handles and new product with their sizes. The new models in line with our own design or special design requirements of our customers as possible. Vision as a quality product, prompt delivery and after-sales service policy adopted. All domestic and foreign sectors, we are watching carefully implementing this policy. 5 Web

8

9 AKKOCA MAK NE SANAY ve T CARET A.fi. Akkoca Makine Sanayi ve Ticaret A.fi y l nda Beflevler Sanayi Sitesinde kurulmufl olup 2005 y l ndan itibaren NOSAB da faaliyetine devam etmektedir. Mobilya sektörü baflta olmak üzere otomotiv ve PVC yan sanayine hizmet etmektedir. Kendi bünyesindeki kal p ve tasar m birimleri ile üretti i ürünlerin kal p ve tasar mlar n yapmaktad r. Ürünlerinin tasar m ve planlamas n da yapan Akkoca Makine, ürünlerin tasar m ve faydal model belgelerini alarak, ürünlerini AKC tescilli markas ile patentlemifltir. Mobilya sektörüne daha iyi hizmet verebilmek için mobilyac l n baflkenti say lan negöl de 2005 y l nda Bölge Sat fl Müdürlü ü kurulmufltur. Yurt geneli ve negöl deki mobilya sektörüne say s z katk lar sa layan, sat fl ve sat fl sonras hizmetlerinden dolay müflterilerinin güvenini kazanan AKC; mobilya sektörünün maddi ve teknik aç dan vazgeçilmez tedarikçilerinden olmufltur. Yurt içi ve yurt d fl ndan gelen talepler do rultusunda ürün çeflitlili ini artt ran AKC, kat lm fl oldu u fuarlarda da ürünlerini tan tma f rsat yakalam flt r. Mobilya sektöründe SORUNSUZ B RLEfi M slogan n kendisine hedef edinen firmam z birçok yeni ürün ile ilgili tasar m ve üretim faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Müflterilerinin hakl gururu olan Akkoca Makine A.fi. yenilikleri ile sektöre hizmet için mücadelesini azimle sürdürecektir. Adres Nosab Dokumac lar Sit. 3. Blok. No: 18 Nilüfer - Bursa / TURKEY Tel +90 (224) Fax +90 (224) Akkoca Machine Industries and Trade Company is established in Beflevler Industry Area on the year of 2004 and continuing its production on NOSAB Industry Area till We are working especially on furniture sector also automotive and PVC subordinate industries. The forms and designs of our products are made by our own form and design units. Akkoca Machine Company which makes the designing and planning of its own production, has the design and effective modal certificates and licensed its products under the trade mark of AKC. The Area Marketing Head Office has been established in negöl known as the capital of furniture on 2005 in order to serve better to the furniture sector. AKC participating furniture makers through the country and negöl and having the confidence of customer by its sales and after sales activities, became an essential supplier because of having economic and technical advantages. AKC which has the opportunity to present its own products on the fairs has extended product variety through the requests coming from inboard and abroad. Our company having the target of REGU- LAR COMBINATION slogan on furniture sector, is still continuing to the designing and production of new products. Akkoca Machine, being the proud of its customers, is going to keep on serving to the sector by novelties. 7 Web

10

11 ANT K BRONZE SARI MAMÜLLER HIRD. T C. LTD. fit. Özellikle kap kollar ve di er antik ürünleriyle üretim konusunda uzmanlaflm fl bir kadroya sahip olan Antik Bronze, müflterilerine güçlü malzeme sto u ile kesintisiz hizmet vermektedir. Dünyada ant k kap kollar konusunda lider üreticilerden biri olan Antik Bronze alt flubeleri ve bayileriyle ürünlerini siz müflterilerinin be enisine sunmaktad r. Antik Bronze kendi ürünlerinin ve modellerinin daha genifl bir kitleye ve göz zevkine hitap edebilmesi için sürekli Ar-Ge çal flmalar yapmaktad r. Sektörde kendini ve deneyimini kan tlam fl olan Antik Bronze, her geçen gün emin ad mlarla ilerleyip ismini vazgeçilmez bir marka haline getirmifltir. Günümüz piyasa koflullar nda ve fliddetli rekabet ortam nda insan gücüne çok önem veriyoruz. Hizmet kalitesi üstünlü ünü önemli bir baflar olarak görüyoruz. Müflteri beklentilerini aflan bir hizmet kalitesine ulaflmay ve bu hizmet kalitesini tüm çal flanlar n katk s yla sürekli gelifltirmeyi amaçl yoruz. Hizmet kalitesi anlam nda mevcut çal flma sistemimiz, müflterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlar n karfl lamak için sektörümüzün ihtiyaçlar do rultusunda sürekli gelifltirilmektedir. Temel amac m z, müflterilerimizi dinledi imizi ve önemsedi imizi göstermek, onlar n bize iletti i her türlü sorunu takip etmek, çözmek ve tekrar n önleyerek müflteri memnuniyetini artt rmakt r. Dolay s yla Antik Bronze da herfley müflteri odakl d r ve hizmet kalitesi üzerine kurulmufltur. Bu misyon ve anlay fl hiç de iflmeden daima devam edecektir. Adres Sultançiftli i 2. Cebeci Yolu Meydan Bulvar 2573 Sk. No: 23 G.O.Pafla stanbul / TURKEY Tel +90 (212) Fax +90 (212) Against products of our customers meet the rapidly needs and continuous variables and to be able to go beyond the production process of continuous improvement in productivity and quality of work to get the high. Continuous Ar-Ge efforts to provide new products to the business world. By investing in technological innovation, our competitiveness and increase our market shareb The first time, and by producing accurate, timely delivery to our customers. Healty and safe working environment for our employees to provide.all units, the mutual information flow and sharing providers to provide comfortable and stimulating environment. Ideas and values to employees in line with thes idea, to make the necessary arrangements for production and management levenls. the resulting decrease in production processes and thein waste is to provide recycling. Web 9

12

13 ARRAY MOB LYA RAYLARI SAN. VE T C. LTD. fit. Sevgili Dostlar, ARRAY MOB LYA RAYLARI SAN. T C. LTD. fit m 2 kapal alanl kendi fabrikas nda, ISO Kalite Yönetim Sistemi içerisinde, tam otomasyonlu üretim hatlar yla, çeflitli boy ve ölçülerde, Bilyeli Raylar, Gizli Raylar ve Masa Raylar n TÜRK YE nin gelece i için TÜRK YE de üretmektedir. ARRAY, yeni modeller ve tasar mlar konusunda Ar-Ge çal flmalar na h z vererek, yeni modellerini hayata geçirmeye ve müflterilerine sunmaya devam edecektir. ARRAY, tüm üretimlerinde, kaliteden ödün vermeksizin, kulland üründe kalite arayan ve kaliteli ürün anlay fl tafl yan Müflterilerinin memnuniyetini, en önemli koflul kabul ederek, ülkenin ve bölgenin lider firmas olma hedefi do rultusunda, çal flmalar - na devam etmektedir. ARRAY, kaliteli ve sorunsuz ürünleriyle, terminlere uygun, h zl teslim ve en önemlisi, müflterilerine yüksek stok maliyeti oluflturmadan, hizmet verme anlay fl içinde olmufltur. Karfl l kl güven ve memnuniyet anlay fl içinde, Gelece e, Müflterilerimizle birlikte yürümek en büyük hedefimiz ve arzumuzdur. Kenan GÜNAYDIN Makine Mühendisi Genel Müdür Adres Nam k Kemal Mah. Haramidere E-5 üzeri 121. Sok. Gökbora Nakliyat Yan No:30 Esenyurt stanbul / TURKEY Tel +90 (212) Fax +90 (212) Dear Friends, ARRAY MOB LYA RAYLARI LTD. produces ball bearing slides, hidden slides and table slides in various dimensions and on full-automated production lines using ISO quality management system in its closed factory of 6.000m 2 in Turkey. ARRAY will continue to present new product types by accelarating the R&D works for new designs. ARRAY aims at the leading company position in the its region and country by recognizing the quality and costomer satisfaction the most important criteria. ARRAY with its products of high quality and functionality, has been in the mentality of serving with fast delivery on time without creating high inventory costs. Our biggest goal and desire is to walk along the future with our customers in mutual trust and satisfaction. Kenan GÜNAYDIN General Manager 11 Web

14

15 ART AKSESUAR ve MOB LYA SAN. T C. LTD. fit y l nda kurulan EFE GALVANO LTD. her türde metal ve plastik yüzey kaplama konusunda Türkiye de öncü kurulufllar aras nda yerini alm fl olup ülkemizin önde gelen endüstri kurulufllar na hizmet vermektedir y l nda ise mobilya aksesuar alan nda prestijli bir marka ve kurulufl olan ART AKSESU- AR LTD. flirketini sat n alarak entegre bir yap ya kavuflmufltur.zamak,plastik ve aluminyum esasl her türlü mobilya aksam ve aksesuar n gerek kendi tasar mlar yla gerekse kurumsal müflterilerinin özel taleplerine uygun ürünler olarak enjeksiyondan kaplamaya dek entegre proses uygulamas yla sunmaktad r. Sektöründe EN Y S olma srar n n yan s ra DAHA DA Y S ni üretmek için TASARIM,AR- GE,TEKNOLOJ,KNOW HOW, KAL TE YÖNET - M uygulama ve yat r mlar ART AKSESUAR n vazgeçilmez ilkesidir. Bayrampafla daki m2 lik kapal üretim tesisine ilave olarak 2010 y l nda Büyükçekmece Gürp nar da 4000m2 lik yeni üretim tesisi de iflletmeye al nm flt r. Bu yeni tesisimizde tam otomatik b lg sayar kontrollu plastik uzer ne krom kaplama hatt - m z ve 15 plastik enjeks yon mak nas n n yan s - ra alum nyum eloksal ve alum nyum kap mentefle hatlar m z dahizmete g rm fltir. Mobilya,beyaz eflya,elektrik sektörleri baflta olmak üzere endüstriyel pazarlara yönelik bafll ca ürün gruplar m z; *Zamak, plastik, aluminyum, deri, porselen mobilya kulbu, baza aya, ask ve aksesuarlar, *Mobilya ba lant elemanlar, *Endüstriyel aksam ve parçalar, *Tüm metal ve plastik yüzey ifllem ve kaplama hizmetleri dir. ART AKSESUAR-Efe Galvano,yurtiçinde 500 e yak n sat fl noktas ve müflterisi,yurtd fl nda ise Almanya, Italya, Rusya, ran, Irak, Suriye, M s r, Cezayir, spanya, Yunanistan,Turki cumhuriyetler ve daha pek çok ülkedeki 300 den fazla bayi ve müflterisi ile sat fl ve lojistik konusunda da en iyi hizmeti vermektedir. Adres Murat Mahallesi Rami K flla Cd. Uluyol No: 14/B Bayrampafla stanbul / TURKEY Tel +90 (212) pbx Fax +90 (212) Started with its establishing in 1979 EFE GALVANO LTD based upon its high quality services in furniture industry as metal mouldings, die cast injections and various galvanized finishings today keeps and develops its position as one of the leader groups in Turkish furniture hardware market. By buying ART AKSESUAR company in 2003 EFE GALVANO LTD continues to manufacture and supply its authentic products to its clients and became in more developed and strong company in Turkey. Supplying its products to the furniture industry under the licensed name ART AKSESUAR our group has 6,000m2 industrial area, equiped with modern technology and systems, applying the high quality guarantee principals from the desingn till the delivery and today we offer more than 2000 models and finishing variety. Our main production range: 1. Furniture Metal Handles (die cast : chrome, matt chrome, matt nickel, brushed nickel, antic brass, antic copper, antic silver, gold, matt gold and charcoal finishing and various types of electrostatic powdered dye colors) 2. Furniture Porcelain, Porcelain & Metal Handles (same spesifications) 3. Coat stand Hangers (same spesifications) 4. Furniture Metal Legs (same spesifications) 5. Door Pullers and Knockers (same spesifications) As well as ART AKSESUAR has the ability of high capacity and to meet the demands of furniture manufacturers with big volumes, based upon to the professional stuff and technology ART AKSESUAR accepts as a main principal Customer Satisfaction and offers you specisific solutions as desing or finishing following originals of the customer. ART AKSESUAR offers its products applying the accepted rules of modern marketing; by domestic and foreign agents and distibutors, furniture factories ART AKSESUAR products are being shown to the last users Quality of the products, variety of the models, special designs and high level of the service we offer are mainly advantages to become one of the most preferred and respected brand names in furniture industry in Turkey. 13 Web

16

17 AYTU PLAST K SAN. T C. LTD. fit. Aytu Plastik ve Kesme Kal plar Mobilya Aksesuarlar San. Tic. Ltd. fiti. nin ilk temelleri 1970 y l nda kurucumuz Mustafa fiah N taraf ndan at lm fl, 1998 y l nda Aytu Plastik olarak mobilya aksesuarlar sektörüne h zl bir girifl yapm flt r. Kuruluflundan itibaren ürün yelpazesini sürekli olarak gelifltirmifl ve geniflletmifltir. Sektörde daha ileriye ulaflmak için gerekli at l mlar yapm fl ve yapmaktad r. Bugün makine parkuru, deneyimli kadrosu ve müflteri portföyü ile sektörde tercih edilen bir firma konumuna gelmesinin bafll ca sebebi her aflamada uygulanan kalite kontrol ve müflteri memnuniyeti odakl çal flmam zd r. Aytu Plastik olarak hedefimiz yeni tasar mlar m z en kaliteli hizmetle birlefltirmek, yurt içi ve yurt d fl müflterilerimize en kaliteli ürünü en ekonomik fiyat ile sunmakt r. Adres Terazidere Mahallesi Çifte Havuzlar Yolu No: 6 Kat : 2 Davutpafla - Zeytinburnu stanbul / TURKEY Tel +90 (212) Fax +90 (212) Aytu Furniture Accessories,one of the leading Turkish manufacturers,has been established by Mustafa fiahin in the year It has started the manufacturing of furniture accesories in 1998 under the brand Aytu. Aytu has always targeted developing and improving its product range and organizational,dynamic structure. Today Aytu is a brand especially preferred in the Turkish an international markets with its experienced staff and technological machinery equipment. Our main target is to present the best quality products with the most competitive prices to our customers. Respectfully yours, The quality is hidden in the details Web 15

18

19 BATU DESIGN BATU DESIGN mobilya sektörüne hizmet vermek amac yla 2009 senesinde kurulmufltur. Kuruldu u günden bu yana kaliteden ödün vermeyen çizgisi ve her geçen gün artan ürün çeflitlili i ile negöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde de 2000 metrekare kapal alanda üretim yapmaktad r. Bünyesinde bulundurdu u deneyimli kadrosu, makine ve ekipmanlar ile de erli müflterilerinin çözümlerine ortak olmay ilke edinen BATU DESIGN, sat fl sonras verdi i hizmetler ile de müflteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmufltur. Ürün çeflitlerimiz içerisinde; mobilya dolap içlerinde ideal kullan m alanlar sa layan rayl çekmece sistemleri, farkl tasar mlar ve estetikli i öne ç karan rayl has r ve tel sepetli pantolon ask sistemleri ile elbise ve etek ask sistemleri bulunmaktad r. Bunlara ek olarak dolap içi rayl fonksiyonel ayakkab l k sistemleri, sensörlü mobilya led ayd nlatma sistemleri, dolap ask asansörleri, zeminden kaynaklanan bozukluklar önlemek için dolap ayar mekanizmalar, kapak frenleme mekanizmalar ile karyola köfle ba lant elemanlar üretilmektedir. Ürünlerimizi gelifltirmek ve çeflitlendirmek amac yla yapt m z AR-GE çal flmalar m z ile mobilya sektörünün ihtiyaçlar n belirleyip, bu ihtiyaçlar do rultusunda üretici ve sat c firmalar n çözümlerine katk da bulanmak ve ürünlerine de er katmak için var gücümüzle çal flmaya devam etmekteyiz. BATU DESIGN ailesi olarak temel prensibimiz müflterilerimize pratik ve kolay uygulanabilir çözümler sunmakt r. Bunun yan nda üretim kalitemizi gün geçtikte gelifltirerek ifl ortaklar m z n tasar mlar n n bir parças olarak mobilya sektörünün geliflmesine ve olgunlaflmas na fayda sa lamakt r. Adres Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. negöl / BURSA Tel +90 (224) Fax +90 (224) Web BATU DESIGN was set up in 2009 to give a service in furniture sector. From our foundation by developing quality standarts line and increasing product varieties day by day, we keep on manufacturing in 2000 meter squere closed area negöl Organize Industry Area 2. Street negöl / BURSA. With its experinced staff, machines and equipments BATU DE- SIGN s most important princible is to become a partner with dear customers solutions also give importance to the customers pleasure by giving service them after selling process. Product varieties are consist of ; drawer sytems which provide us ideal usage areas in furniture wardrope insides, different designs and aesthetics trosuser hangers with wicker basket and wire basket, skirt and tie hangers. In addition to them sensor furniture led lighting systems, wardrope lift systems, wardrope adjustment mechanizm for hindering ground faults, cover brake mechanizm,bed corner connections equipments are produced. To develop and increase our product varieties with AR-GE works we determine furniture sectors requirements and in this direction we keep on working harder and harder for to become a partner with producer and dealer companies and also make feel them privilage. BATU DESIGN family s basic princible is to offer practical and easy applicable solutions to our customers. Besides it with developing our manufacturing quality, we can provide benefits to the furniture sector s development by becoming a partner in customer s designs. 17

20

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection

bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection bedroom dining room NUMBER ONE ON FURNITURE 2016 new collection 1987 yılında İnegöl de Zülay Mobilya adıyla bir aile şirketi olarak kurulan, ahşap mobilya üretimiyle hizmet veren firmamız 2008 yılında

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Zamak. Zamak. Zamak. Zamak

Zamak. Zamak. Zamak. Zamak Firmamız 1996 yılında küçük bir atölyede mobilya aksesuar üretimine başlamış olup, bugüne kadar sağlam adımlarla sürekli kendini yenileyip büyüyerek, 2011 sonu itibariyle taşındığı Gebze - Kocaeli ndeki

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

www.yusevmobilya.com YUSEV MOBİLYA Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve güveni esas alan şirketimiz her geçen gün büyüyerek hizmette kalite ve güven esasına dayanarak büyümeyi hedeflemektedir. Tasarımda

Detaylı

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture

INDEX. vera. gordion. satiros. dora. tek parçalar single pieces. Mobilya Uyumlu Lavabolar Washbasin For Bathroom Furniture 3 INDEX mira 8 lar 12 sera lar 16 vera lar 22 dora lar 26 satiros lar 30 gordion lar 34 kibele lar 38 midas Banyo Takımı Bathroom Set 42 tek parçalar single pieces BANYOLARINIZDA Kİ YAŞAM; ARTIK DAHA

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

2016 COLLECTION FURNITURE

2016 COLLECTION FURNITURE FURNITURE 2016 COLLECTION ÖZEN METAL SAN. ve TİC. LTD. ȘTİ. Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No: 25 Sancaktepe / İstanbul Tel: +90 216 430 86 30 +90 216 430 86 35 E-Mail: info@ozenhandles.com www.ozenhandles.com

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ

FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ 01.01.2017 FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ Ürün Çap (mm) Boru Sayısı Beyaz ( TL/Ad. ) Krom ( TL/Ad. ) Adet / Palet 4x7 22 10 71.33 120.67 150 4x8 22 11 78,00 130.89 130 4X9 22 12 84.00 143.56 120 4x10

Detaylı

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI

collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI 2016 collection www.cansit.com.tr OFİS MOBİLYALARI Hakkımızda About US CANSİT OFİS 5,000m² kapalı alana sahip olarak ofis mobilyaları üretim amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Mobilya, plastik enjeksiyon,

Detaylı

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak.

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak. MİSYONUMUZ.. Plastik ve kalıp teknolojilerinde, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kaliteli rekabetçi üstün nitelikli ürünler geliştirmek. VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

3500m2 produces towel rails in conformity with International Norms such as ISO 9001/2000, EN 442 and TSE.

3500m2 produces towel rails in conformity with International Norms such as ISO 9001/2000, EN 442 and TSE. Değerli Müşterimiz, 2009 yılında kurulan Korova Yapı Sanayi Ve Dış Ticaret LTD ŞTİ temel olarak,inşaat malzemeleri, ev ve bahçe mobilyaları ve güneş enerjisi ile çalışan sokak ve bahçe aydınlatmaları üretimi

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures.

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures. İnsanlara, gu zelliğe açılan pencereler sunmaktır sanat... Hayata farklı pencerelerden bakanları ortak zevklerde buluşturabilmektir. Biz; Ali Pekgu zel tarafından kurulan Yamaçlar Dekorasyon olarak, 1970

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu.

INDEKS INDEX. office group staff group stool group waiting group. makam grubu. personel grubu. tabure grubu. makam grubu office group 06-17 Silver... 06 Alya... 07 Talya... 08 Stil... 09 Motta... 10 Sofa... 11 Altes... 12 Lara... 13 Cordoba... 14 Tibet... 15 Mini... 16 Sedan... 17 INDEKS INDEX personel grubu

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com Hakkımızda / About Us / İnsanlara hizmet anlayışını, Kalite ve Güvenilirliği kendine ilke edinen firmamız 1973 yılında Ahşap ve Alüminyum İşleme

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 Kökleri güçlü bir aile şirketine uzanan Görgel Metal Ltd. Şti. bugünün ve geleceğin mutfağına sunduğu hizmetine bir asıra yakın geçmişiyle bakırcılıktan başlamıştır. Geride kalan iki altın kuşağın mirası

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hacılar Yolu, 8. km 38210 Hacılar-Kayseri / TÜRKİYE Tel : 00 90 352. 442 16 40 (8 hat) Fax: 00 90 352. 442 16 44 Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Yepyeni bir gelenek A BRAND NEW TRADITION

Yepyeni bir gelenek A BRAND NEW TRADITION Yepyeni bir gelenek Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla

Detaylı