MAKSDER YÖNET M KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKSDER YÖNET M KURULU"

Transkript

1

2

3 MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl (ÇA KABARA) Mustafa Çebi (ÇEB A.fi.) Yönetim Kurulu YEDEK ÜYELER Nesip Uzun (EK N YAYIN GRUBU) Nihat Sevim (AKKOCA A.fi.) Hasan Hazar (BERF NO) Mustafa Tekir (ÖZ METAL fi) Mehmet Özkara (ART AKSESUAR) 1

4 MAKSDER N V ZYON, M SYON VE LKELER 2 DERNE N V ZYONU MAKSDER in temel vizyonu, Türk mobilya aksesuar ürün ve markalar n n olgunlaflt r l p iyilefltirilmesini, belirli kalite standartlar na yükseltilmesini ve dünyaya aç lmalar n sa lamakt r. DERNE N M SYONU, AMAÇ ve LKELER Özellikle sektördeki üreticileri bilinçlendirmek, üretim kalitesini yükselterek dünya standartlar na uygun farkl ve özgün tasar mlar ile her yönden rekabetçi niteliklere sahip ürünleri teflvik etmek, sektörün kay t içerisine al nmas n özendirmek, haks z rekabeti önlemek, ihracat teflvik etmek gibi temel konularda çaba göstererek bu amaçlara yönelik önemli projeleri devreye sokacak olan MAKSDER, mobilya aksesuar imalatç lar n n birlik ve beraberli inin sa lanmas, sektörün sorunlar n n birlikte afl lmas, yurtiçi ve d fl nda temsil ve tan t m n n yap lmas, üyeler aras sosyal yard mlaflma ve dayan flman n sa lanmas, sektörün ekonomik ve kültürel anlamda geliflerek kalk nmas için çal flmalar gerçeklefltirmek ve bu alanda üretim yapan gerçek ve tüzel kiflilerin mesleki haklar n n korunmas gibi hususlarda faaliyet gösterecektir. MAKSDER ÜYELER N N KABUL ETT T CAR VE SOSYAL LKELER Dernek üyeleri haks z rekabete neden olacak uygulamalara yeltenmezler, *Ticari eti e uymayan davran fllardan uzak dururlar, *Baflka firmalar n ürünlerini kopya etmez, personellerini kazanmak için gayret göstermezler, *Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumlulu unu tafl rlar, *Çal flanlar n n sosyal güvencelerini sa larlar, iflçi sa l ve ifl güvenli i konusunda gereken önlemleri al rlar, *Ürün girdilerinden üretim süreçlerine kadar birçok alanda çevrenin korunmas ve insan sa l konular ndaki tüm yasal düzenlemelere uyarlar, *Evrensel etik de erler çerçevesinde onurlu ve dürüst davran fl ilkelerine ba l kal rlar, *Ticari ve sosyal iliflkilerinde daima karfl l kl güven anlay fl na ba l kal rlar, *Dernek yöneticileri dernek çat s alt nda özel menfaatler aramazlar ve tam bir fleffal k anlay fl içerisinde hareket ederler... MAKSDER N ÇALIfiMA KONULARINDAN SEÇMELER Konusuyla ilgili alt komiteler kurarak araflt rmalar, bilimsel akademik raporlar, istatistiki çal flmalar, çeflitli incelemeler ve pazar araflt rmalar yapt r r, ulusal ve uluslararas alanlarda konu ile ilgili akademik, ticari, kültürel ve sektörel yay nlar ndan ve ilgili literatürden oluflan bir arsiv oluflturur; *Dernek üyelerinin yurtiçi ve yurtd fl nda haks z rekabete karfl korur, sektördeki ifl eti ine uygun olmayan davran fllar önlemek için tedbir al r, gerekti inde yasal yollara baflvurur; *Üyelerin e itimi ve yetistirilmesine iliflkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir. Mobilya aksesuar sanayi ürünlerinin kalite vb. sertifikalar konusunda gerekli çal flmalar yapar. *Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü yurt içinde ve yurt d s nda tan tmak üzere ulusal ve uluslararas düzeyde kifli, kurum, yay n ve organizasyonlarla iliflkiler kurar, fuarlar organize eder, yurtiçi ve d fl nda fuarlara kat l r. *Dünya gündemini ve global geliflmeleri yak ndan takip eder, üyelerini ihracata ve yeni pazarlara yönlendirici çal flmalar gerçeklefltirir, *Yasal kosullar yerine getirmek kayd ile yurt içindeki ve yurtd s ndaki benzer amaçl dernek, birlik ve kuruluslarla iliski kurabilir, ortak çal sma yapabilir, ayn amaçl yurt içinde ve yurt d s nda kurulmus yada kurulacak olan dernek ve federasyonlara üye veya kurucu üye olabilir. *Üye kurulufllara yetismis eleman temin etmek için Milli E itime ba l mesleki e itim kurslar açmak için ilgili kurumlar ile isbirli i yapar, düzenleyece i ya da düzenletece i bu kurslar basar ile bitiren kursiyerlere Milli E itim Bakanl nca onayl sertifika verir, *Dernek amaçlar do rultusunda tan t m ve organizasyon faaliyetleri gerçeklefltirir ve bunun için gerekli tüm mecralar kullan r ve web sitesi haz rlar, *Türkiye yi yurt d s nda tertiplenen fuarlarda mesleki, kültürel ve turistik yönden tan t r, bunun için yönetim taraf ndan bir d fl iliflkiler kurulu kurar, bu kurula Türk mobilya aksesuar sanayicileri sektörünü temsil ve organize etme görevi verir, *Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tan s p bilgi al sverisinde bulunmalar n sa lar, dernek çal flmalar n kurumsal bir bütünlük içerisinde yürütebilmek için profesyonel dernek yöneticileri ile gerekli personeli istihdam eder, yer kiralar ve tefrifl eder, lokal açar, *T.C S n rlar içerisinde gerekli gördü ü yerlerde sube ve temsilcilikler açar, yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluslar ile sivil toplum kuruluslar na tan t c dokümanlar haz rlar... Bu misyonundan hareketle 2009 faaliyet y l içinde Maksder, ticari iflletme kurumsal n hayata geçirmifltir.

5 De erli Meslektafllar m, MAKSDER üyelerini tan tan bu katalo umuz ile birlikte sizlere ulaflman n tekrar sevincini yafl yorum. Geçti imiz y l Türk mobilya sanayi ; ana ve yan sanayisiyle bölgesel anlamda en yüksek performans sa lad. Türkiye nin ekonomik geliflmesi ile oluflan daha yüksek hayat standartlar ve yeni tasar mlar ihtiyaçlar bir üst seviyeye tafl yarak mobilya sat fllar n n artmas n sa lad. Yine bölgemizde geliflen bir güç olarak ; Ülkemizden yap lan mobilya ihracat geçti imiz y llara göre en yüksek büyümesini gerçeklefltirdi. Mobilya sektörü ; ana hammaddeden, yan sanayiye kadar arad her tür malzemeyi ülke içinde bulabiliyor. Bu sayede mobilya sektörünün d fla ba ml l en düflük sektörlerden biri oldu unu ifade edebilece imiz gibi, bu imkanlar ile sektör ; ARGE çal flmalar n h zl ve ekonomik bir flekilde yapabiliyor. Markalaflma, tasar m ve marketing sonucunda yurt içi ve yurt d fl pazarlarda tercih edilen önemli bir aktör haline gelen Aksesuar sanayimiz gelinen noktada hedeflerini yakalam fl ve Türk mobilya sanayinin ihracat nda önemli bir rol oynam flt r. Türkiye nin en büyük k rk mobilya üreticisi gerek iç pazar, gerekse de ihracata yönelik ürünlerinde ; MAKSDER üyesi aksesuar üreticilerinden al m yapmaktad rlar. Bu durum üyelerimizin; üretim kapasitelerini artt rmalar na ve sürekli yeni yat r mlara yöneltmektedir. Bu gün Türk Mobilya Aksesuar Sanayicileri olarak üyelerimiz ; on y l öncesine göre hayal bile edilemeyecek büyüklükte genifl alanlarda üretim yapmakta, ARGE, tasar m birimleri, pazarlama ve ihracat departmanlar yla altyap - lar n güçlendirerek 140 ülkeye ihracat yapan dev bir sanayi haline gelmifl bulunmaktad r. Türk mobilyac s bu büyümeyi görüyor ve MAKSDER çat s alt nda birleflen Mobilya Aksesuar firmalar n tercih ediyor. Üyelerimiz bu sorumlulu un bilinciyle kalite, hizmet, yenilikçi tasar m ve ekonomik olma anlay fl içinde bu tercihe lay k olmaya çal fl yorlar. MAKSDER kuruldu undan bu güne kadar k sa say lacak zamanda önemli mesafeler ald. Bu gün sektörümüzün ihtiyac olan üretimin büyük bir bölümü MAKS- DER üyeleri taraf ndan yap l yor. Türkiye den yap lan mobilya aksesuar ihracat n n tamam na yak n bölümü yine MAKSDER üyeleri taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Aksesuar sektörü ; MAKSDER ile pek çok ilklere de imza att. MAKS- DER sektörün tasar mc larla buluflmas n sa layarak, özgün ürünlerin ortaya ç kmas n gerçeklefltirecek Aksesuar Tasar m Yar flmalar n geleneksellefltirdi. Üyelerinin lehine önemli kazan mlara imza att. Üretim ve ihracat mevzuatlar n n oluflmas nda bir sivil toplum kuruluflu vasf yla etkin rol ald, katk sa lad. Mesle inin ve üyelerinin sayg nl n artt rd. MAKSDER üyesi olman n ayr cal n hissettirdi. fiimdi 37 üyenin sinerjisiyle, sadece Türk imalat sanayisi içinde de il, uluslararas pazarda da etkin bir güç olman n vizyonuyla var z Bu y l üçüncüsünü haz rlad m z, MAKSDER 2012 kurumsal tan t m katalogumuz bu nedenle daha büyük bir önem tafl yor y l nda ülkemizde sanayileflen mobilya üreticilerinin tercihleri, MAKSDER üyelerinin lehine daha da büyüdü ü bir y l olacakt r y l n n ülkemize ve sektörümüze hay rl olmas dile iyle, MAKSDER Yönetim Kurulu Baflkan Munis Tezbaflaran Dear Colleagues, I am glad to reach you again with this catalogue introducing members of MAKSDER. Last year, Turkish furniture industry demonstrated the greatest regional performance with its key and sub-industry. Higher living standards which occurred as a result of Turkey s economic development and new designs carried needs to one level higher and led to an increase in furniture sales. As a developing power in our region: Furniture exportation from our country realized its greatest growth when compared to previous years. The furniture industry can find all kinds of materials from basic raw material to subindustry in the country. We can say that this enables the furniture industry to become one of the sectors with the least foreign dependence and the sector can carry out R & D activities quickly and economically thanks to these opportunities. Our accessory industry, which has become an important actor in domestic and foreign markets as a result of branding, design and marketing, has reached targets at this point and has played an important role in the exportation of Turkish furniture industry. Turkey s forty biggest furniture manufacturers purchase from MAKSDER member accessory producers for the domestic market and for products directed at foreign markets. This encourages our members to increase their production capacities and continuously make new investments. Today, our members which are Turkish Furniture Accessory Industrialists carry out in a vast area which could not even be imagined ten years ago and they have become a giant industry exporting to 140 countries by improving their infrastructure with R & D design departments, marketing and exportation departments. Turkish furniture producers see this development and prefer Furniture Accessory companies which have gathered under the roof of MAKSDER. Our members are working to deserve this preference with the awareness of this responsibility and with an understanding of quality, service, design and being economical. MAKSDER has covered important distances in a relatively short time since it was founded. Today, a great portion of the production required by our sector is provided by MAKS- DER members. Almost all of the furniture accessory exportation made from Turkey is again carried out by MAKSDER members. The accessory sector has led the way for many things with MAKSDER. By enabling the sector to meet designers, MAKSDER made the Accessory Design Contests traditional to enable original products to come to the front. It has undersigned important achievements for the benefit of its members. It has taken an active part in and contributed to the formation of production and exportation regulations under the title of a non-governmental organization. It helped increase the dignity of its occupation and its members. It made members feel the privilege of being a member of MAKSDER. Now with the synergy of 37 members, we exist with the vision of being an active power not only for Turkish production sector but also in the international market. For this reason, the MAKSDER 2012 corporate presentation catalogue, which we prepared for the third time this year, is especially important will be a year in which preferences of furniture manufacturers which are industrializing in our country will increase for the benefit of MAKSDER members. We wish 2012 will be beneficial for our country and our sector. President of the Board of Directors of MAKSDER Munis Tezbaflaran

6

7 AFRA METAL MOB LYA AKSESUAR TH. HR. SAN. VE T C. LTD. fit. fiirketimiz AFRA ve GOLDAKS markalar ile mobilya aksesuarlar sektörüne 2005 y l nda hizmet vermeye bafllam flt r. Sektörde yeni olmas na ra men k sa zamanda kendisini piyasaya kabul ettirmifltir. Dürüst, erdemli ve istikrarl çal flma felsefesi ile her geçen gün büyüyerek yoluna devam etmektedir y l nda itibaren yurtd fl pazarlara da ürünlerini sunmaya bafllam flt r. Üretmifl oldu u ürünlerdeki kalitesiyle k sa zamanda bu pazarda da kendisine yer edinmifltir. ISO 9001 belgesi alarak da kalitesini belgelemifltir. fiirketimiz ürünlerini iki kategoride s n fland rmaktad r. Birincisi alüminyum ve zamaktan lüks kulplard r. kincisi ise zamaktan ekonomik kulplard r. Her y l yeni model kulplar ve yeni ürün boylar ile katalo umuzu yenilemekteyiz. Yeni modeller kendimize has tasar m ya da müflterilerimizin talepleri do rultusunda özel tasar m olarak yap labilmektedir. Vizyon olarak kaliteli ürün, h zl teslimat ve sat fl sonras hizmet politikas n benimsemifltir. zlemekte oldu umuz bu politikay tüm yurtiçi ve yurtd fl sektörlere özenle uygulamaktad r. Adres Deparko Sanayi Sitesi Berkalp fl Merkezi 1. Kat kitelli - Baflakflehir stanbul / TURKEY Tel +90 (212) pbx Fax +90 (212) Our company is started to serve in furniture accessories sector with the brands AF- RA and GOLDAKS, since Despite the short time, Afra metal and Goldaks is maintained its acceptance in the market. it is getting better, with its honest, virtuous and stable working philosophy, in the leading market. Since 2007 began to offer their products to foreign markets. It has appeared in the quality of the products, which it produce at this market in a short time. Also documented by the quality of the ISO 9001 certificate. The company classifies its products into two categories: The first type is aluminum and zinc alloy luxury handles. Secondly, zinc alloy handles with the type of the economic series. Each year, we reorganize our catalog new model handles and new product with their sizes. The new models in line with our own design or special design requirements of our customers as possible. Vision as a quality product, prompt delivery and after-sales service policy adopted. All domestic and foreign sectors, we are watching carefully implementing this policy. 5 Web

8

9 AKKOCA MAK NE SANAY ve T CARET A.fi. Akkoca Makine Sanayi ve Ticaret A.fi y l nda Beflevler Sanayi Sitesinde kurulmufl olup 2005 y l ndan itibaren NOSAB da faaliyetine devam etmektedir. Mobilya sektörü baflta olmak üzere otomotiv ve PVC yan sanayine hizmet etmektedir. Kendi bünyesindeki kal p ve tasar m birimleri ile üretti i ürünlerin kal p ve tasar mlar n yapmaktad r. Ürünlerinin tasar m ve planlamas n da yapan Akkoca Makine, ürünlerin tasar m ve faydal model belgelerini alarak, ürünlerini AKC tescilli markas ile patentlemifltir. Mobilya sektörüne daha iyi hizmet verebilmek için mobilyac l n baflkenti say lan negöl de 2005 y l nda Bölge Sat fl Müdürlü ü kurulmufltur. Yurt geneli ve negöl deki mobilya sektörüne say s z katk lar sa layan, sat fl ve sat fl sonras hizmetlerinden dolay müflterilerinin güvenini kazanan AKC; mobilya sektörünün maddi ve teknik aç dan vazgeçilmez tedarikçilerinden olmufltur. Yurt içi ve yurt d fl ndan gelen talepler do rultusunda ürün çeflitlili ini artt ran AKC, kat lm fl oldu u fuarlarda da ürünlerini tan tma f rsat yakalam flt r. Mobilya sektöründe SORUNSUZ B RLEfi M slogan n kendisine hedef edinen firmam z birçok yeni ürün ile ilgili tasar m ve üretim faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Müflterilerinin hakl gururu olan Akkoca Makine A.fi. yenilikleri ile sektöre hizmet için mücadelesini azimle sürdürecektir. Adres Nosab Dokumac lar Sit. 3. Blok. No: 18 Nilüfer - Bursa / TURKEY Tel +90 (224) Fax +90 (224) Akkoca Machine Industries and Trade Company is established in Beflevler Industry Area on the year of 2004 and continuing its production on NOSAB Industry Area till We are working especially on furniture sector also automotive and PVC subordinate industries. The forms and designs of our products are made by our own form and design units. Akkoca Machine Company which makes the designing and planning of its own production, has the design and effective modal certificates and licensed its products under the trade mark of AKC. The Area Marketing Head Office has been established in negöl known as the capital of furniture on 2005 in order to serve better to the furniture sector. AKC participating furniture makers through the country and negöl and having the confidence of customer by its sales and after sales activities, became an essential supplier because of having economic and technical advantages. AKC which has the opportunity to present its own products on the fairs has extended product variety through the requests coming from inboard and abroad. Our company having the target of REGU- LAR COMBINATION slogan on furniture sector, is still continuing to the designing and production of new products. Akkoca Machine, being the proud of its customers, is going to keep on serving to the sector by novelties. 7 Web

10

11 ANT K BRONZE SARI MAMÜLLER HIRD. T C. LTD. fit. Özellikle kap kollar ve di er antik ürünleriyle üretim konusunda uzmanlaflm fl bir kadroya sahip olan Antik Bronze, müflterilerine güçlü malzeme sto u ile kesintisiz hizmet vermektedir. Dünyada ant k kap kollar konusunda lider üreticilerden biri olan Antik Bronze alt flubeleri ve bayileriyle ürünlerini siz müflterilerinin be enisine sunmaktad r. Antik Bronze kendi ürünlerinin ve modellerinin daha genifl bir kitleye ve göz zevkine hitap edebilmesi için sürekli Ar-Ge çal flmalar yapmaktad r. Sektörde kendini ve deneyimini kan tlam fl olan Antik Bronze, her geçen gün emin ad mlarla ilerleyip ismini vazgeçilmez bir marka haline getirmifltir. Günümüz piyasa koflullar nda ve fliddetli rekabet ortam nda insan gücüne çok önem veriyoruz. Hizmet kalitesi üstünlü ünü önemli bir baflar olarak görüyoruz. Müflteri beklentilerini aflan bir hizmet kalitesine ulaflmay ve bu hizmet kalitesini tüm çal flanlar n katk s yla sürekli gelifltirmeyi amaçl yoruz. Hizmet kalitesi anlam nda mevcut çal flma sistemimiz, müflterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlar n karfl lamak için sektörümüzün ihtiyaçlar do rultusunda sürekli gelifltirilmektedir. Temel amac m z, müflterilerimizi dinledi imizi ve önemsedi imizi göstermek, onlar n bize iletti i her türlü sorunu takip etmek, çözmek ve tekrar n önleyerek müflteri memnuniyetini artt rmakt r. Dolay s yla Antik Bronze da herfley müflteri odakl d r ve hizmet kalitesi üzerine kurulmufltur. Bu misyon ve anlay fl hiç de iflmeden daima devam edecektir. Adres Sultançiftli i 2. Cebeci Yolu Meydan Bulvar 2573 Sk. No: 23 G.O.Pafla stanbul / TURKEY Tel +90 (212) Fax +90 (212) Against products of our customers meet the rapidly needs and continuous variables and to be able to go beyond the production process of continuous improvement in productivity and quality of work to get the high. Continuous Ar-Ge efforts to provide new products to the business world. By investing in technological innovation, our competitiveness and increase our market shareb The first time, and by producing accurate, timely delivery to our customers. Healty and safe working environment for our employees to provide.all units, the mutual information flow and sharing providers to provide comfortable and stimulating environment. Ideas and values to employees in line with thes idea, to make the necessary arrangements for production and management levenls. the resulting decrease in production processes and thein waste is to provide recycling. Web 9

12

13 ARRAY MOB LYA RAYLARI SAN. VE T C. LTD. fit. Sevgili Dostlar, ARRAY MOB LYA RAYLARI SAN. T C. LTD. fit m 2 kapal alanl kendi fabrikas nda, ISO Kalite Yönetim Sistemi içerisinde, tam otomasyonlu üretim hatlar yla, çeflitli boy ve ölçülerde, Bilyeli Raylar, Gizli Raylar ve Masa Raylar n TÜRK YE nin gelece i için TÜRK YE de üretmektedir. ARRAY, yeni modeller ve tasar mlar konusunda Ar-Ge çal flmalar na h z vererek, yeni modellerini hayata geçirmeye ve müflterilerine sunmaya devam edecektir. ARRAY, tüm üretimlerinde, kaliteden ödün vermeksizin, kulland üründe kalite arayan ve kaliteli ürün anlay fl tafl yan Müflterilerinin memnuniyetini, en önemli koflul kabul ederek, ülkenin ve bölgenin lider firmas olma hedefi do rultusunda, çal flmalar - na devam etmektedir. ARRAY, kaliteli ve sorunsuz ürünleriyle, terminlere uygun, h zl teslim ve en önemlisi, müflterilerine yüksek stok maliyeti oluflturmadan, hizmet verme anlay fl içinde olmufltur. Karfl l kl güven ve memnuniyet anlay fl içinde, Gelece e, Müflterilerimizle birlikte yürümek en büyük hedefimiz ve arzumuzdur. Kenan GÜNAYDIN Makine Mühendisi Genel Müdür Adres Nam k Kemal Mah. Haramidere E-5 üzeri 121. Sok. Gökbora Nakliyat Yan No:30 Esenyurt stanbul / TURKEY Tel +90 (212) Fax +90 (212) Dear Friends, ARRAY MOB LYA RAYLARI LTD. produces ball bearing slides, hidden slides and table slides in various dimensions and on full-automated production lines using ISO quality management system in its closed factory of 6.000m 2 in Turkey. ARRAY will continue to present new product types by accelarating the R&D works for new designs. ARRAY aims at the leading company position in the its region and country by recognizing the quality and costomer satisfaction the most important criteria. ARRAY with its products of high quality and functionality, has been in the mentality of serving with fast delivery on time without creating high inventory costs. Our biggest goal and desire is to walk along the future with our customers in mutual trust and satisfaction. Kenan GÜNAYDIN General Manager 11 Web

14

15 ART AKSESUAR ve MOB LYA SAN. T C. LTD. fit y l nda kurulan EFE GALVANO LTD. her türde metal ve plastik yüzey kaplama konusunda Türkiye de öncü kurulufllar aras nda yerini alm fl olup ülkemizin önde gelen endüstri kurulufllar na hizmet vermektedir y l nda ise mobilya aksesuar alan nda prestijli bir marka ve kurulufl olan ART AKSESU- AR LTD. flirketini sat n alarak entegre bir yap ya kavuflmufltur.zamak,plastik ve aluminyum esasl her türlü mobilya aksam ve aksesuar n gerek kendi tasar mlar yla gerekse kurumsal müflterilerinin özel taleplerine uygun ürünler olarak enjeksiyondan kaplamaya dek entegre proses uygulamas yla sunmaktad r. Sektöründe EN Y S olma srar n n yan s ra DAHA DA Y S ni üretmek için TASARIM,AR- GE,TEKNOLOJ,KNOW HOW, KAL TE YÖNET - M uygulama ve yat r mlar ART AKSESUAR n vazgeçilmez ilkesidir. Bayrampafla daki m2 lik kapal üretim tesisine ilave olarak 2010 y l nda Büyükçekmece Gürp nar da 4000m2 lik yeni üretim tesisi de iflletmeye al nm flt r. Bu yeni tesisimizde tam otomatik b lg sayar kontrollu plastik uzer ne krom kaplama hatt - m z ve 15 plastik enjeks yon mak nas n n yan s - ra alum nyum eloksal ve alum nyum kap mentefle hatlar m z dahizmete g rm fltir. Mobilya,beyaz eflya,elektrik sektörleri baflta olmak üzere endüstriyel pazarlara yönelik bafll ca ürün gruplar m z; *Zamak, plastik, aluminyum, deri, porselen mobilya kulbu, baza aya, ask ve aksesuarlar, *Mobilya ba lant elemanlar, *Endüstriyel aksam ve parçalar, *Tüm metal ve plastik yüzey ifllem ve kaplama hizmetleri dir. ART AKSESUAR-Efe Galvano,yurtiçinde 500 e yak n sat fl noktas ve müflterisi,yurtd fl nda ise Almanya, Italya, Rusya, ran, Irak, Suriye, M s r, Cezayir, spanya, Yunanistan,Turki cumhuriyetler ve daha pek çok ülkedeki 300 den fazla bayi ve müflterisi ile sat fl ve lojistik konusunda da en iyi hizmeti vermektedir. Adres Murat Mahallesi Rami K flla Cd. Uluyol No: 14/B Bayrampafla stanbul / TURKEY Tel +90 (212) pbx Fax +90 (212) Started with its establishing in 1979 EFE GALVANO LTD based upon its high quality services in furniture industry as metal mouldings, die cast injections and various galvanized finishings today keeps and develops its position as one of the leader groups in Turkish furniture hardware market. By buying ART AKSESUAR company in 2003 EFE GALVANO LTD continues to manufacture and supply its authentic products to its clients and became in more developed and strong company in Turkey. Supplying its products to the furniture industry under the licensed name ART AKSESUAR our group has 6,000m2 industrial area, equiped with modern technology and systems, applying the high quality guarantee principals from the desingn till the delivery and today we offer more than 2000 models and finishing variety. Our main production range: 1. Furniture Metal Handles (die cast : chrome, matt chrome, matt nickel, brushed nickel, antic brass, antic copper, antic silver, gold, matt gold and charcoal finishing and various types of electrostatic powdered dye colors) 2. Furniture Porcelain, Porcelain & Metal Handles (same spesifications) 3. Coat stand Hangers (same spesifications) 4. Furniture Metal Legs (same spesifications) 5. Door Pullers and Knockers (same spesifications) As well as ART AKSESUAR has the ability of high capacity and to meet the demands of furniture manufacturers with big volumes, based upon to the professional stuff and technology ART AKSESUAR accepts as a main principal Customer Satisfaction and offers you specisific solutions as desing or finishing following originals of the customer. ART AKSESUAR offers its products applying the accepted rules of modern marketing; by domestic and foreign agents and distibutors, furniture factories ART AKSESUAR products are being shown to the last users Quality of the products, variety of the models, special designs and high level of the service we offer are mainly advantages to become one of the most preferred and respected brand names in furniture industry in Turkey. 13 Web

16

17 AYTU PLAST K SAN. T C. LTD. fit. Aytu Plastik ve Kesme Kal plar Mobilya Aksesuarlar San. Tic. Ltd. fiti. nin ilk temelleri 1970 y l nda kurucumuz Mustafa fiah N taraf ndan at lm fl, 1998 y l nda Aytu Plastik olarak mobilya aksesuarlar sektörüne h zl bir girifl yapm flt r. Kuruluflundan itibaren ürün yelpazesini sürekli olarak gelifltirmifl ve geniflletmifltir. Sektörde daha ileriye ulaflmak için gerekli at l mlar yapm fl ve yapmaktad r. Bugün makine parkuru, deneyimli kadrosu ve müflteri portföyü ile sektörde tercih edilen bir firma konumuna gelmesinin bafll ca sebebi her aflamada uygulanan kalite kontrol ve müflteri memnuniyeti odakl çal flmam zd r. Aytu Plastik olarak hedefimiz yeni tasar mlar m z en kaliteli hizmetle birlefltirmek, yurt içi ve yurt d fl müflterilerimize en kaliteli ürünü en ekonomik fiyat ile sunmakt r. Adres Terazidere Mahallesi Çifte Havuzlar Yolu No: 6 Kat : 2 Davutpafla - Zeytinburnu stanbul / TURKEY Tel +90 (212) Fax +90 (212) Aytu Furniture Accessories,one of the leading Turkish manufacturers,has been established by Mustafa fiahin in the year It has started the manufacturing of furniture accesories in 1998 under the brand Aytu. Aytu has always targeted developing and improving its product range and organizational,dynamic structure. Today Aytu is a brand especially preferred in the Turkish an international markets with its experienced staff and technological machinery equipment. Our main target is to present the best quality products with the most competitive prices to our customers. Respectfully yours, The quality is hidden in the details Web 15

18

19 BATU DESIGN BATU DESIGN mobilya sektörüne hizmet vermek amac yla 2009 senesinde kurulmufltur. Kuruldu u günden bu yana kaliteden ödün vermeyen çizgisi ve her geçen gün artan ürün çeflitlili i ile negöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde de 2000 metrekare kapal alanda üretim yapmaktad r. Bünyesinde bulundurdu u deneyimli kadrosu, makine ve ekipmanlar ile de erli müflterilerinin çözümlerine ortak olmay ilke edinen BATU DESIGN, sat fl sonras verdi i hizmetler ile de müflteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmufltur. Ürün çeflitlerimiz içerisinde; mobilya dolap içlerinde ideal kullan m alanlar sa layan rayl çekmece sistemleri, farkl tasar mlar ve estetikli i öne ç karan rayl has r ve tel sepetli pantolon ask sistemleri ile elbise ve etek ask sistemleri bulunmaktad r. Bunlara ek olarak dolap içi rayl fonksiyonel ayakkab l k sistemleri, sensörlü mobilya led ayd nlatma sistemleri, dolap ask asansörleri, zeminden kaynaklanan bozukluklar önlemek için dolap ayar mekanizmalar, kapak frenleme mekanizmalar ile karyola köfle ba lant elemanlar üretilmektedir. Ürünlerimizi gelifltirmek ve çeflitlendirmek amac yla yapt m z AR-GE çal flmalar m z ile mobilya sektörünün ihtiyaçlar n belirleyip, bu ihtiyaçlar do rultusunda üretici ve sat c firmalar n çözümlerine katk da bulanmak ve ürünlerine de er katmak için var gücümüzle çal flmaya devam etmekteyiz. BATU DESIGN ailesi olarak temel prensibimiz müflterilerimize pratik ve kolay uygulanabilir çözümler sunmakt r. Bunun yan nda üretim kalitemizi gün geçtikte gelifltirerek ifl ortaklar m z n tasar mlar n n bir parças olarak mobilya sektörünün geliflmesine ve olgunlaflmas na fayda sa lamakt r. Adres Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. negöl / BURSA Tel +90 (224) Fax +90 (224) Web BATU DESIGN was set up in 2009 to give a service in furniture sector. From our foundation by developing quality standarts line and increasing product varieties day by day, we keep on manufacturing in 2000 meter squere closed area negöl Organize Industry Area 2. Street negöl / BURSA. With its experinced staff, machines and equipments BATU DE- SIGN s most important princible is to become a partner with dear customers solutions also give importance to the customers pleasure by giving service them after selling process. Product varieties are consist of ; drawer sytems which provide us ideal usage areas in furniture wardrope insides, different designs and aesthetics trosuser hangers with wicker basket and wire basket, skirt and tie hangers. In addition to them sensor furniture led lighting systems, wardrope lift systems, wardrope adjustment mechanizm for hindering ground faults, cover brake mechanizm,bed corner connections equipments are produced. To develop and increase our product varieties with AR-GE works we determine furniture sectors requirements and in this direction we keep on working harder and harder for to become a partner with producer and dealer companies and also make feel them privilage. BATU DESIGN family s basic princible is to offer practical and easy applicable solutions to our customers. Besides it with developing our manufacturing quality, we can provide benefits to the furniture sector s development by becoming a partner in customer s designs. 17

20

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr

LYALARI SANA. www.omsiad.org.tr LYALARI SANA www.omsiad.org.tr www.hafelegateway.com www.hafele.com.tr www.hafeleevim.com Bu katalog, mobilya ve kapı donanımlarında ilk lerin yaratıcısı Häfele nin katkılarıyla hazırlanmıştır. HÄFELE

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

MAKSDER BAŞKANI, Munis Tezbaşaran dedi ki...

MAKSDER BAŞKANI, Munis Tezbaşaran dedi ki... ŞUBAT / FEBRUARY 2013 / Sayı 1 Türkçe - English Orman Sanayi İşadamları Türkiye Satış Fiyatı 5 Tl dir GAZETESİ www.orsiad.com.tr Sektörün Geleçeği ZOW Essentials seminerinde çizildi... Mimar, iç mimar

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı