Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Bu cihazın, afla ıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır. (IEC /A2): Dükkânlarda, bürolarda ve di er çalıflma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları, Çiftlik evleri Müflteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve di er mesken tipi çevreler, Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar. Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: (IEC /A2) - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments

3 Türk Kahvesi Makinesi Paslanmaz çelik cezve Yer tutmayan katlanabilir sap Afl r Is nma Korumas Güç lambal açma/kapama dü mesi Otter termostat 360 derece dönebilen kablosuz taban Azm. Kapasite: 300ml AC230V, 50Hz, 800W C HAZIN ÖZELL KLER D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI Sap ml kapasiteli paslanmaz çelik hazne 3. Güç besleme altl 4. Açma/Kapama dü mesi 5. kaz lambas 6. Ba lant noktas

4 D KKAT Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Kahve makinenizi kullan rken afla daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman z gerekmektedir: 1. Cihaz tan yor olsan z bile talimat n tamam n dikkatle okuyunuz. 2. Bu cihaz ev içi kullan m ya da afla da belirtilen benzeri uygulamalar için tasarlanm flt r: - ma azalar, ofisler ve di er iflyerlerindeki personel dinlenme odalar ; - otel, motel ve di er konaklama tesislerinde konuklar n kendileri taraf ndan; 3. Kahve makinesini güç kayna na ba lamadan önce cihaz n etiketinde (kahve makinesi ve altl k ünitesinin alt k sm nda bulunmaktad r) belirtilen voltaj düzeyinin evinizdeki voltaj düzeyiyle ayn oldu undan emin olunuz. Bu durum sa lanm yorsa sat c n zla ba lant ya geçiniz ve kahve makinesini kullanmay n z. 4. Kahve makinesini doldurmadan, boflaltmadan, temizlemeden ya da kald rmadan önce kapal konuma getiriniz. 5. Kaynayan su d flar s çrayabilece i için cihaz afl r miktarda doldurmay n z. Azami su seviyesi, su seviyesi göstergesinde iflaretlenmifltir. AZM: 300 ml. 6. Bu cihaz n hiçbir parças n s cak yüzeyler üzerine koymay n z.(gaz ya da elektrikli ocak ya da s cak durumdaki f r n). 7. Kablonun masa ya da tezgah kenar ndan sarkmas na izin vermeyiniz. Kablolar n s cak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyiniz. 8. Kahve makinesinin s cak yüzeyleriyle temas etmeyiniz - yaln zca gövde üzerinde bulunan sap n tutunuz. 9. S cak su içeren kahve makinesini tafl rken çok dikkatli olunuz. Mutlaka gövde üzerinde bulunan sap ndan tutarak kald r n z. 10. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kahve makinesi, elektrikli altl k ya da kablo kesinlikle suya sokulmamal d r. 11. Kahve makinesini yaln zca birlikte verilen ünitesiyle birlikte kullan n z. Altl k ünitesini baflka amaçlarla kullanmay n z. 12. Yang n tehlikesini önlemek için cihaz patlay c ve/ya da yan c gazlar n yak n nda çal flt rmay n z. 13. Kahve makinesini su s tmaktan baflka amaçlarla kullanmay n z. 14. Bu ürün bu k lavuzda aç klanm fl olan kullan m amac d fl ndaki amaçlara yönelik olarak tasarlanmam flt r. D KKAT: Kahve makinesini, içinde su yokken çal flt rmay n z. BU TAL MATI MUHAFAZA ED N Z - 3 -

5 TAfiIMA VE NAKL YE ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün. Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. ELEKTR KL CEZVEY KULLANMAYA BAfiLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER Cihazı ilk kez kullan yorsan z; cihaz kullanmadan önce iki bardak su kaynatarak temizlemeniz önerilir. Su haznesinde kalan suyu dökünüz ve yüzeyini nemli bir bezle siliniz, art k kaynataca n z sıvılar tüketime haz rd r. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler fiekil 1 1. Kahve makinesini paketten ç kard ktan sonra sap n ba lant parças na tak n z. (flekil 1) 2. Kahve makinesini kullanarak kahve piflirebilirsiniz. 3. lk kullan mdan önce kahve makinesini azami seviyeye kadar temiz suyla doldurup suyu kaynat n z. Kaynayan suyu döküp ifllemi tekrarlay n z. 4. Kahve makinesi, su doldururken daima fiflten çekili olmal d r. 5. Kahve makinesini istedi iniz seviyeye kadar suyla doldurunuz. Saç lma ya da s çrama tehlikesine neden olmamak için cihaz afl r flekilde doldurmay n z. Su seviyesi göstergesi size do ru miktar ölçmenizde yard mc olacakt r. 6. Kahve makinesine azami 300 ml. Seviyeye kadar so uk su doldurunuz. 7. Cihaz elektrikli altl n üzerine yerlefltiriniz ve açma/kapama dü mesine basarak cihaz çal flt r n z

6 C HAZIN KULLANIMI 8. Bu s rada paslanmaz çelik ölçme ve kar flt rma kafl n kullanarak kahvenizi kar flt r n z. 9. Kahve kabarmaya bafllad nda cihaz kapat n z ve fincanlar n içine kahvenin köpüklü k sm ndan bir miktar dökünüz. 10. Cihaz yeniden güç altl n üzerine yerlefltiriniz ve yeniden çal flt r n z, kahve bir tafl m daha kaynad ktan sonra fincanlara doldurunuz. 11. Kahve miktar n kiflisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. 12. Cihaz, içi boflken çal flmas n n önlenmesi için bir devre kesici güvenlik sistemiyle donat lm flt r. Cihaz n içine yeterli miktarda su konulmad nda ya da cihaz boflken çal flt r lmaya kalk fl ld nda devre kesici güvenlik sistemi cihaz otomatik olarak kapatacakt r. Bu durumda s t c eleman n so umas için birkaç dakika bekleyiniz, daha sonra cihaz yeniden doldurup normal flekilde kullan n z. 13. Güç altl n kuru ve düz bir yüzeye yerlefltiriniz. Kahve makinesini güç altl n n üstüne yerlefltiriniz. Kahve makinesi güç altl n n üstüne rahatl kla oturacak ve bu sayede güç ba lant s sa lanacakt r. 14. Kabloyu topraklanm fl bir prize tak n z ve kahve makinesinin üstündeki dü meyi "ON (AÇIK)" konumuna getirerek cihaz çal flt r n z. 15. Kahve makinesi saniye boyunca so umaya b rak ld ktan sonra dü me yeniden AÇIK konumuna getirtilerek cihazda yeniden su kaynat labilir. So uma süresi s ras nda açma/kapama dü mesini zorlayarak AÇIK konuma getirmeyiniz, aksi takdirde çal flma mekanizmas ar zalanabilir. 16. Kahve makinesini dü meyi kapal konuma getirmeden önce güç altl n n üstünden kald rmay n z. 17. Kahveyi yeniden kaynatmak istemiyorsan z cihaz kapal konuma getirmeyi unutmay n z. 18. Kahve makinesi açma/kapama dü mesi OFF (KAPALI) konuma getirilerek istenilen zamanda kapat labilir. 19. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 20. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. Çocuklar n cihazla oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir

7 TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler Kahve makinesinin d fl yüzeyini k sm n yumuflak nemli bir bez ya da süngerle silerek temizleyiniz. Zorlu kirleri y prat c olmayan s v bir deterjanla hafifçe nemlendirilmifl bir bez yard m yla ç kar n z. Ovma teli ve afl nd r c toz temizleyiciler kullanmay n z. Kahve makinesini kesinlikle suya ya da herhangi bir baflka s v ya sokmay n z. Kulland n z suyun niteli ine ba l olarak cihaz içerisinde özellikle s tma eleman n n üzerini kaplayan bir kireç birikmesi meydana gelerek s tma kapasitesinin düflmesine neden olabilir. Biriken kireç miktar (temizlenmesi ve söktürülmesi gereken) a rl kl olarak bölgenizdeki suyun sertli ine ve kahve makinesinin ne s kl kla kullan ld na ba l d r. Kireç birikmesi sa l k aç s ndan zararl de ildir. Ancak içeceklerinizde kulland n zda içti iniz fleyde toz gibi bir tada neden olur. Bu nedenle kahve makinesinin kireci afla da aç klanan flekilde düzenli olarak söktürülmelidir: BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. K REÇ SÖKTÜRME Kahve makinesinin kirecini düzenli olarak söktürünüz. Normal kullan mda bu ifllem y lda en az iki kez yap lmal d r. 1. Kahve makinesini MAX iflaretli seviyeye kadar bir ölçek sirke ve iki ölçek so uk suyla doldurunuz. Cihaz çal flt r n z ve otomatik olarak kapanmas n bekleyiniz. 2. Kar fl m kahve makinesinin içerisinde bir gece bekletiniz. 3. Bu süreden sonra kar fl m dökünüz. 4. Kahve makinesini MAX iflaretli seviyeye temiz suyla doldurup yeniden kaynat n z. 5. Bu kaynat lm fl suyu da dökerek geri kalan kireç ve sirkeyi temizleyiniz. 6. Kahve makinesinin iç k sm n suyla durulay n z

8 SINBO SCM 2922 COFFEE MAKER INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS When using your coffee maker, basic safety precautions should always be followed, including the following: 1. Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance. 2. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; 3. Before connecting the coffee maker, check if the voltage indicated on the appliance (underside of coffee maker and base unit) corresponds with the mains voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the coffee maker. 4. Switch off the coffee maker before filling, emptying or cleaning, or when not in use. 5. Do not overfill as boiling water may be ejected. The maximum level is marked on the water level indicator.max: 300ML. 6. Do not operate or place any part of this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven). 7. Do not let the cord hang over the edge of a table or a counter. Do not let the cord touch hot surfaces. 8. Avoid touching hot coffee maker surfaces use the body handle only. 9. Extreme caution must be used when moving the coffee maker containing hot water. Always use the body handle. 10. To protect from electrical hazard, do not immerse this coffee maker, power base or cord set in any liquid. 11. Use the coffee maker only with the supplied base unit. Do not use the base unit for other purposes. 12. To protect against fire, do not operate in the presence of explosive and / or flammable fumes. 13. Do not use the coffee maker for any purpose other than heating water. 14. This product has not been designed for any other uses other than those specified in this booklet. WARNING: Do not turn the coffee maker on when it is not filled with water SAVE THESE INSTRUCTIONS - 7 -

9 FEATURES Turkish Coffee Maker Stainless steel kettle Body Space Saving Detachable handle Over Heat Protection Rocker switch 1 0 with power Indicator Otter control 360 degree rotational cordless base Max. Capacity: 300ml AC230V, 50Hz, 800W 2 1 PARTS DESCRIPTION 1. Handle 2. Stainless steel bowl with capacity of 300ML 3. Power base unit 4. On/off switch 5. Indicator lamp 6. Connector INSTRUCTIONS FOR USE Figure 1 1. After taking the coffee maker out of the pack, insert the handle into the handle connector.(figure 1) 2. By using your coffee maker, you can prepare coffee. 3. Before first use, fill the coffee maker with clean water to maximum capacity and boil. Discard the water and repeat the process. 4. The coffee maker should always be unplugged when filling or adding water. 5. Fill the coffee maker with water to the desired level. Do not overfill or there will be a risk of spillage or spitting. The water level indicator will assist you to measure the correct amount. 6. Put sufficient quantity of cold water into your coffee maker according Max.300ML 7. Place the appliance onto the power base unit, and switch on the coffee maker by simply pressing on/off switch 8. At this time mix your coffee for one or two times using stainless steel measuring and mixing spoon - 8 -

10 INSTRUCTION FOR USE 9. When the coffee starts bloating out, turn off the appliance and pour a little coffee into the cups (for foam) 10. Replace your appliance onto the power base unit and restart the coffee maker, then pour the coffee to the cup when the prepared coffee bloats out again. 11. You can prepare coffee in different measures according to your personal taste. 12. An automatic safety cut-out has been fitted for protection against running dry. If you do not put in enough water, or switch on when it is empty, the safety cut-out will switch off the power automatically. If this happens, wait a few minutes for the element to cool, then refill and use as normal. 13. Place the power base on a dry, flat surface. Place the coffee maker on the power base. The electrical connection will be made automatically as the coffee maker slides onto the power base. 14. Plug the cord set into an earthed power socket and switch on by depressing the switch of the coffee maker to the ON position. 15. After allowing the coffee maker to cool down for seconds, the water can be brought back to the boil by pushing the switch back to the ON position. During the cooling down time do not force the on/off switch into the ON position as this can damage the operating mechanism. 16. Do not remove the coffee maker from the power base without switching off first. 17. Remember, if you do not wish to re-boil the coffee, switch it off. 18. The coffee maker may be switched off manually at any time by setting the on/off switch into the OFF position. 19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. HOW TO CARE FOR YOUR COFFEE MAKER Wipe the exterior of the coffee maker with a soft, damp cloth or sponge. Remove stubborn spots with a cloth moistened with mild liquid detergent. Do not use abrasive scouring pads or powers. Never immerse the coffee maker in water or other liquids. From time to time, dependent on the nature of your water supply, a lime scale deposit is naturally formed and can be found mostly adhered to the heating element, thus reducing the heating capacity. The amount of lime scale deposited (subsequently the need to clean or rescale) largely depends on the water hardness in your area the frequency with which the coffee maker is used. Lime scale is not harmful to your health. But if poured into your beverage, it can give a powdery taste to your drink. Therefore, the coffee maker should be descaled periodically as indicated below: - 9 -

11 DESCALING Descale coffee maker regularly. With normal use: at least twice a year. 1. Fill the coffee maker up to MAX with a mixture of one part ordinary vinegar and two parts water. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically. 2. Let the mixture remain inside the coffee maker overnight. 3. Discard the mixture the next morning. 4. Fill the coffee maker with clean water up to MAX mark and boil again. 5. Discard the boiled water to remove any remaining scale and vinegar. 6. Rinse the inside of the coffee maker with clean water. ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center

12 SINBO SCM 2922 Machine de Café Turc MODE D EMPLOI FRANÇAIS CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Lorsque vous utilisez votre machine de café turc, vous devez absolument considérer les précautions principales de sécurité citées ci-dessous: 1. Lisez attentivement le manuel en entier lors même que vous connaissez l appareil. 2. Cet appareil est conçu pour usage domestique ou pour applications similaires indiquées ci-dessous : - Magasins, offices et salles communes d autres lieux de travail; - Par les invités eux-mêmes dans les hôtels, motels et d autres aires de stationnement; 3. Avant de brancher la machine de café à la source d alimentation, assurez-vous que le niveau de voltage indiqué sur l étiquette de l appareil (se trouve au dessous de la machine de café et de l unité de base) est le même que le niveau de voltage de votre résidence. Si ce n est pas le cas, mettez-vous en contact avec votre vendeur et n utilisez pas la machine de café. 4. Positionnez la machine de café sur «arrêt» avant de ne le remplir, de ne le vider, de ne le nettoyer ou de ne le ranger. 5. Étant donné que l eau qui boue peut éclabousser à l extérieur, ne remplissez pas l appareil excessivement. Le niveau d eau maximum est indiqué sur l indicateur de niveau d eau. MAX: 300 ml. 6. Ne mettez aucune pièce de cet appareil sur des surfaces chaudes. (four électrique ou à gaz, ou fours chauds). 7. Ne permettez pas le cordon pendre du bord de la table ou de l établi. Ne permettez pas les cordons être en contact avec des surfaces chaudes. 8. Ne vous contactez pas avec les surfaces chaudes de la machine de café. Utilisez uniquement la manche qui se trouve sur le corps. 9. Soyez très attentif lorsque vous portez la machine de café contenant de l eau chaude. Soulevez absolument en la saisissant de la manche se trouvant sur le corps. 10. Afin d éviter de subir un choc électrique, la machine de café, la base électrique ou le cordon ne doivent jamais être trempés dans l eau. 11. Utilisez la machine de café uniquement avec l unité qui est fourni avec. N utilisez pas l unité de base à d autres fins. 12. Pour éviter le danger d incendie, ne faites pas fonctionner l appareil à proximité des gaz explosifs et/ou inflammables. 13. N utilisez pas la machine de café à des fins autres que l échauffement d eau. 14. Ce produit n est pas conçu pour être utilisé à des fins d usage autres que celles indiquées dans ce manuel.. ATTENTION: Ne faites pas fonctionner la machine de café pendant qu elle ne contient pas d eau à l intérieur. CONSERVEZ CE MANUEL

13 DONNEES TECHNIQUES Machine de café turc Cafetière en acier inoxydable Manche pliable n occupant pas de place Protection de surchauffe Bouton de Marche/Arrêt à lampe de puissance Otter thermostat Semelle sans fil pouvant tourner de 360 degré Capacité maximum: 300ml AC230V, 50Hz, 800 W Manche 2. Réservoir en acier inoxydable à capacité de 300 ml 3. Base d alimentation de puissance 4. Interrupteur Marche/Arrêt 5. Lampe indicatie 6. Connecteur MODE D'EMPLOI Figure 1 1. Une fois que vous avez retiré la machine de café de son emballage, montez la manche à sa pièce de connexion. (illustration 1) 2. Vous pouvez cuire le café turc en utilisant la machine de café. 3. Avant la première utilisation, remplissez la machine de café avec de l eau propre jusqu au niveau maximum. Déversez l eau bouillante et répétez l opération. 4. La machine de café doit être toujours débranchée lorsque vous y remplissez de l eau. 5. Remplissez de l eau dans la machine de café jusqu au niveau que vous désirez. Pour ne pas causer de danger d éclaboussement ou de giclée, ne remplissez pas l appareil d une façon excessive. L indicateur d eau vous aidera à mesurer la bonne quantité d eau. 6. Remplissez de l eau froide dans la machine de café maximum jusqu'au niveau de 300 ml. 7. Installez l appareil sur la semelle électrique et faites fonctionner l appareil en appuyant sur le bouton de Marche/Arrêt. 8. Sur ces entrefaites, mélangez votre café turc en vous servant de la cuillère en acier

14 MODE D EMPLOI plastique de mesurage et de mélange. 9. Arrêtez l appareil lorsque le café aura commencé à enfler et versez quelque peu de la partie mousseuse du café à l intérieur des tasses de café. 10. Installez de nouveau l appareil sur la base d alimentation et faites-le fonctionner de nouveau, versez dans les tasses une fois que le café a bouilli une fois de plus. 11. Vous pouvez ajuster la quantité de café selon votre goût personnel. 12. L appareil est doté d un système de sécurité de coupe-circuit pour éviter que l appareil ne fonctionne pendant qu il est vide. Lorsque l appareil ne contient pas assez d eau ou lorsqu il est mis en marche en état vide, le système de sécurité de coupe-circuit arrêtera automatiquement l appareil. Dans ce cas, attendez quelques minutes jusqu'à ce que l élément chauffant refroidisse, remplissez ensuite l appareil à nouveau et utilisez normalement. 13. Placez la base d alimentation sur une surface plate et sèche. Installez la machine de café sur la base d alimentation. La machine de café s installera facilement sur la base d alimentation et ainsi la connexion d alimentation se réalisera. 14. Branchez le cordon dans une prise de terre et mettez l appareil en marche en positionnant sur "ON (MARCHE)" le bouton qui se trouve sur la machine de café. 15. Une fois que la machine de café est laissée pour refroidir pendant secondes, vous pouvez refaire bouillir de l eau en positionnant à nouveau le bouton sur MARCHE. Lors de la durée de refroidissement, ne positionnez pas le bouton de «Marche/Arrêt» sur «Marche» en forçant, sinon le mécanisme de fonctionnement peut faire panne. 16. Ne soulevez pas la machine de café de sa base d alimentation sans positionner le bouton sur «arrêt». 17. N oubliez pas de positionner l appareil sur «arrêt» si vous ne voulez pas refaire bouillir le café. 18. Vous pouvez éteindre la machine de café quand vous voulez en positionnant le bouton de «Marche/Arrêt» sur «OFF (Arrêt)». 19. En cas de dysfonctionnement du cordon d alimentation, afin d éviter les dangers de choc électrique ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l autorisé de service ou une personne similaire autorisée. 20. Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. Il convient de bien surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil. L ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE DE CAFÉ Nettoyez la partie extérieure de la machine de café en essuyant avec un chiffon ou une éponge humide. Enlevez les taches dures à l aide d un chiffon légèrement humidifié d un détergent liquide non-abrasif. N utilisez pas de pailles de fer de vaisselle ou de poudres

15 L ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE DE CAFÉ nettoyantes abrasives. N immergez jamais la machine de café dans l eau ou dans d autres liquides. Dépendant de la qualité de l eau que vous utilisez, une accumulation de chaux se produira à l intérieur de la machine de café notamment au dessus de l élément chauffant, cela peut causer une chute de capacité de chauffage. Cette quantité de chaux accumulée (devant être enlevée et nettoyée) dépend principalement de la dureté de l eau de votre région et de la fréquence à la quelle vous utilisez la machine de café. La chaux n est pas mauvaise pour la santé. Seulement, lorsque vous l utilisez dans vos boissons, elle causera un goût comme de la poussière. De ce fait, la chaux de la machine de café doit être enlevée régulièrement telle que décrit ci-dessous. RETRAIT DE LA CHAUX: Retirez régulièrement la chaux de la machine de café, cette opération s effectue au moins deux fois par an lors d un usage normal. 1. Remplissez la machine de café avec une mesure de vinaigre et deux mesures d eau froide jusqu'au niveau indiqué avec l indicateur de MAX. Mettez l appareil en marche et attendez qu il s arrête automatiquement. 2. Faites attendre le mélange dans la machine de café pendant une nuit. 3. Versez le mélange après cette attente. 4. Remplissez la machine de café avec de l eau propre jusqu au niveau indiqué avec l indicateur de MAX et faite bouillir à nouveau. 5. Puis versez aussi cette eau bouillie et nettoyez la chaux et le vinaigre restant. 6. Rincez la partie intérieure de la machine de café avec de l eau. METTEZ AU REBUT D UNE FAÇON RESPECTUEUSE ENVERS L ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez suivre les réglementations locales: Déposez vos appareils électriques qui ne fonctionnent plus, aux centres de traitement de déchets appropriés

16 NEDERLANDS SINBO SCM 2922 TURKSE KOFFIE APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING BELANGR JKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bij het gebruik van dit koffiezetapparaat moeten steeds volgende essentiële veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden: 1. Zelfs als u met dit apparaat vertrouwd bent, verzoeken wij u de handleiding aandachtig door te nemen voordat u het voor het eerst gebruikt. 2. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of hieronder vermelde gelijkaardige toepassingen: - voor gebruik in rustruimtes door personeel van kantoren, magazijnen en andere werkplaatsen - voor gebruik door de gasten in hotel, motel en andere logeergelegenheden. 3. Vooraleer het koffiezetapparaat op de stroombron aan te sluiten, controleer of de voltage die vermeld is op het typeplaatje ( aan de onderzijde van koffiekan en onderstel) overeenstemt met de plaatselijke netspanning. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met uw leverancier en gebruik het koffiezetapparaat niet. 4. Schakel het koffiezetapparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het vult, leegt, reinigt of opbergt. 5. Vul de kan niet boven de max. niveau aanduiding MAX: 300 ml - om overkoken te voorkomen. 6. Plaats geen enkel van de onderdelen van dit apparaat op een warm oppervlak (gasvuur, elektrisch fornuis of hete oven). 7. Laat het snoer niet over de rand van tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken. 8. Raak verhitte delen van het apparaat niet aan, maak altijd gebruik van de steel. 9. Wees voorzichtig als u de kan oplicht terwijl er heet water in is. Grijp de kan altijd vast bij de steel. 10. Dompel koffiekan, onderstel, snoer of stekker nooit in water of in een andere vloeistof om elektrische schok te vermijden. 11. Gebruik de koffiekan uitsluitend in combinatie met het meegeleverd onderstel en gebruik dit onderstel nooit voor andere doeleinden. 12. Gebruik het koffiezetapparaat nooit in aanwezigheid van brandbare of ontvlambare gassen om brandgevaar te vermijden. 13. Gebruik het koffiezetapparaat uitsluitend om koffie te zetten of water te koken. 14. Dit product mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel en op de wijze die in deze handleiding zijn omschreven. OPGELET: Zet het koffiezetapparaat niet aan als er geen water in is. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG

17 TECHNISCHE GEGEVENS Koffiezetapparaat voor Turkse Koffie Roestvrij stalen kan Plaatsbesparende uitneembare steel Oververhittingbeveiliging Oplichtende AAN/UIT schakelknop Otter thermostaat 360 graden draaibare snoerloze bodem Max. Capaciteit 300ml AC230V, 50Hz, 800W 1. Steel ml RVS kan 3. Onderstel 4. Aan/Uit schakelknop 5. Indicatielampje 6. Aansluitpin GEBRUIKSINSTRUCTIES Figure 1 1. Verwijder de verpakking en monteer de steel op de koffiekan zoals afgebeeld. (fig.1) 2. Uw koffiezetapparaat is nu gebruiksklaar, maar vooraleer u koffie gaat zetten, doe het volgende: 3. Vul de koffiekan met zuiver water tot aan het MAX peil en laat koken. Giet dit water weg en herhaal nog eens dezelfde procedure. 4. Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u water in de koffiekan doet. 5. Vul de koffiekan tot het gewenste niveau met koud water. Doe niet te veel water in de kan om overkoken en uitspatten te vermijden. De peilaanduidingen zullen u helpen om de juiste hoeveelheid water te meten. 6. Vul de koffiekan hoogstens tot aan het 300 ml.max peilteken met koud water. 7. Plaats de koffiekan behoorlijk op het onderstel en zet het apparaat aan doormiddel van de schakelknop. 8. Maak gebruik van het RVS maatlepeltje om de gewenste hoeveelheid gemaalde koffie af te meten en vervolgens om te roeren. 9. Als de koffie begint op te komen, schakel het apparaat uit en giet een gedeelte van de schuimende bovenlaag in de kopjes

18 GEBRUIKSINSTRUCTIES 10. Plaats de koffiekan terug op het onderstel en zet het apparaat opnieuw aan. Laat de koffie opnieuw al kokend opkomen en verdeel over de kopjes. 11. De hoeveelheid gemaalde koffie die u gebruikt is in grote mate afhankelijk van uw persoonlijke smaak. 12. Dit apparaat is voorzien van een droogkookbeveiliging waardoor het automatisch wordt uitgeschakeld als er geen water meer in is of als het onverhoopt zonder water wordt aangezet. Als het apparaat door bemiddeling van dit systeem wordt uitgeschakeld, wacht dan enkele minuutjes om de verwarmingselementen te laten afkoelen voordat u de koffiekan opnieuw vult. U kunt het apparaat nadien weer normaal gebruiken. 13. Installeer het onderstel stabiel op een vlakke en droge bodem. Plaats de koffiekan op het onderstel. Door de kan behoorlijk op het onderstel te plaatsen, wat heel eenvoudig is, worden de verwarmingselementen aangesloten. 14. Steek de stekker in een geaard stopcontact en zet de schakelknop op ON (AAN) om het apparaat in te schakelen. 15. Laat het apparaat na gebruik gedurende seconden afkoelen. Nadien kunt u de schakelaar opnieuw op AAN zetten voor een volgend gebruik. Forceer de schakelknop niet naar de AAN stand tijdens de afkoelingsperiode want dit zou een defect van het mechanisme tot gevolg kunnen hebben. 16. Neem de koffiekan niet van het onderstel voordat het apparaat is uitgeschakeld. 17. Vergeet niet het apparaat uit te schakelen als u de koffie niet opnieuw wilt koken. 18. Het koffiezetapparaat kan op eender welk moment uitgeschakeld worden door de schakelknop op OFF (UIT) te zetten. 19. Ingeval het snoer beschadigd is moet het om gevaar te voorkomen, vervangen worden door de kabelfabrikant, een bevoegde service of geschoold vakman. 20. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij onder toezicht en leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor een veilig gebruik. Er moet voldoende toezicht uitgeoefend worden om te beletten dat kinderen met het apparaat gaan spelen. ONDERHOUD VAN UW KOFFIEZETAPPARAAT Wrijf het koffiezetapparaat aan de buitenzijde schoon met een vochtige doek of spons. Verwijder hardnekkige onreinheden met behulp van een doek, bevochtigd met een mild vloeibaar afwasmiddel. Gebruik in geen geval harde, schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes. Dompel het koffiezetapparaat nooit in water of in een andere vloeistof. Naargelang de eigenschappen van het water dat u gebruikt kan er in de koffiekan, vooral op de verwarmingselementen, kalkafzetting plaatsvinden waardoor de verwarmingscapaciteit van u apparaat vermindert. De hoeveelheid afgezette ketelsteen (en dus ook de noodzaak om schoon te maken en te ontkalken) is afhankelijk van de hardheid van het water in uw regio en de mate waarin u het apparaat gebruikt

19 ONDERHOUD VAN UW KOFFIEZETAPPARAAT Ketelsteen is niet schadelijk voor uw gezondheid maar kan aan uw drank een stoffig smaakje geven. Daarom is het aan te raden de koffiekan regelmatig te ontkalken als volgt: ONTKALKEN Ontkalk het koffiezetapparaat regelmatig, minstens twee keer per jaar voor normaal gebruik. 1. Vul de koffiekan tot het MAX peil met een mengsel van 1/3 azijn en 2/3 koud water. Zet het apparaat aan en wacht tot het automatisch wordt uitgeschakeld. 2. Laat het mengsel een nacht lang in de kan staan. 3. Giet vervolgens het mengsel weg. 4. Vul de koffiekan opnieuw tot het MAX peil met zuiver water en laat koken. 5. Giet het gekookt water weg en verwijder eventueel in de kan overblijvende losse kalkresten. 6. Spoel goed na met zuiver water. MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER Bescherm het milieu! Eerbiedig de plaatselijke voorschriften: elektrische apparaten die niet meer gebruikt worden moeten worden ingeleverd bij het betreffend afvalverzamelpunt

20 DEUTSCH SINBO SCM 2922 ELEKTRISCHE KAFFEEMASCHINE GEBRAUCHSANWEISUNG WICHTIGE SICHERHEITSREGELN Sie sollen unbedingt auf die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beim Gebrauch Ihrer Kaffeemaschine beachten: 1. Lesen Sie die gesamte Anweisung sorgfältig, wenn auch Sie dieses Gerät wissen. 2. Dieses Gerät wurde für den Hausgebrauch und unten erwähnte ähnliche Anwendungen gestaltet: - Personal-Erfrischungsräume in den Kaufhäusern, Büros und an den anderen Arbeitsplätze - von selbst den Gäste im Hotel, Motel und in den anderen Gasthöfe 3. Stellen Sie sicher, dass der angegebene Spannungsstand auf der Etikette (sie ist unter der Kaffeemaschine und Unterlage-Einheit) des Gerätes gleich mit dem Spannungsstand zu Ihrem Haus ist, bevor Sie die Kaffeemaschine an die Stromversorgung nicht angeschlossen haben. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Verkäufer auf und Gebrauchen Sie nicht Ihre Kaffeemaschine, wenn das unmöglich ist. 4. Stellen Sie Ihre Kaffeemaschine als ausgeschaltet ein, bevor Sie diese Maschine nicht gefüllt, nicht entleert, säubert oder nicht gehoben haben. 5. Füllen Sie das Gerät nicht voll, weil das kochende Wasser ausspritzen kann. Maximaler Wasserstand ist markiert auf dem Wasserstandsanzeiger. EC-912 AZM: 300 ml. 6. Legen Sie keine Teil dieses Gerät auf die heiße Oberfläche nicht. ( wie aufs Gas oder auf den Elektroherd oder auf den heißen Ofen.) 7. Lassen Sie nicht; dass das Kabel aus der Ecke des Tisches oder der Theke herunter hängt. Lassen Sie nicht die Kabel in Kontakt mit heißen Oberflächen. 8. Berühren Sie nicht an die heißen Oberfläche der Kaffeemaschine. Halten Sie nur den Handgriff auf dieser Maschine. 9. Seien Sie sehr vorsichtig beim Tragen diese Kaffeemaschine mit heißem Wasser. Heben Sie unbedingt haltend den Handgriff auf der Kaffeemaschine. 10. Die Kaffemaschine, der elektrische Unterlage oder das Kabel sollen unbedingt ins Wasser nicht gesteckt werden, um den Stromschlag nicht ausgesetzt zu sein. 11. Gebrauchen Sie nur die Kaffemaschine mit ihrer Einheit (sie wurde mit der Kaffemaschine gegeben). Gebrauchen Sie nicht die Unterlage-Einheit für andere Zwecke. 12. Betreiben Sie nicht das Gerät in der Nähe von explosiven und/oder verbrennbaren Gasen, um die Brandgefahr zu vorbeugen. 13. Gebrauchen Sie nicht die Kaffeemaschine für andere Zwecke ausser dem Wasserkochen. 14. Dieses Produkt wurde nicht für andere Zwecke ausser den erklärten Verwendungszwecke in diesem Handbuch entworfen. ACHTUNG: Betreiben Sie nicht die Kaffemaschine ohne Wasser. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF!

21 TECHNISCHE DATEN Türkischer Kaffee- Maschine Kaffeekanne aus rostfreiem Edelstahl Der zusammenlegbare Handgriff Überhitzungsschutz EIN/AUS Druckknopfschalter mit elektrischer Leuchte Thermostat mit Hochtemperatur 360 Grad schwenkbare Unterboden Höchstkapazität: 300ml AC230V, 50 Hz, 800W PRODUKTBESCHREIBUNG 1. Handgriff 2. Behälter aus rostfreiem Edelstahl mit einem Fassungsvermögen von 300 ml 3. Stromversorgungsunterlage 4. Ein / Aus-Druckknopfschalter 5. Warnleuchte 6. Verbindungsstecker GEBRAUCHSANWEISUNG 5 4 Schema 1 1. Stecken Sie den Handgriff der Maschine ans Verbindungsstück, nach dem Auspacken der Kaffemaschine. (fiema 1) 2. Sie können Kaffee kochen, indem Sie diese Kaffemaschine verwenden. 3. Füllen Sie maximal die Kaffemaschine mit dem sauberen Wasser und Kochen Sie dieses Wasser vor dem ersten Gebrauch. Entleeren Sie das kochende Wasser und wiederholen Sie diesen Vorgang. Beim Wasserfüllung soll die Kaffemaschine immer aus dem Stecker herausgezogen werden. 4. Füllen Sie die Kaffemaschine bis den gewünschten Stand mit dem Wasser. Füllen Sie nicht das Gerät voll, um die Verspritzung und Streuung nicht zu verursachen. Wasserstandsanzeiger hilft Ihnen beim Ermessen der richtigen Menge. 5. Wasserstandsanzeiger hilft Ihnen beim Ermessen der richtigen Menge. 6. Gießen Sie das kalte Wasser in die Kaffemaschine bis maximal 300 ml Stand. 7. Stellen Sie das Gerät auf den elektrischen Unterlage, drucken Sie den Ein / Aus- Schalter und betreiben Sie dieses Gerät

22 GEBRAUCHSANWEISUNG 8. Rühren Sie dabei Ihren Kaffee mit dem Mess-und Rührlöffel aus rostfreiem Edelstahl. 9. Schalten Sie Ihres Gerät aus, als der Kaffee begann zu pludern. Gießen Sie eine kleine Menge von dem aufbrodelten Kaffee in die Tassen. 10. Stellen Sie Ihr Gerät auf den elektrischen Unterlage wieder und betreiben Sie es wieder und Füllen Sie die Tasse, nachdem der Kaffee noch ein Mal ausgekocht hat. 11. Die Menge an Kaffee können Sie nach Ihrem persönlichen Wunsch können Sie die Menge entscheiden. 12. Das Gerät ist mit einem Ausschalter-Sicherheitssystem ausgestattet, um das Funktionieren des Gerätes, das leer ist, zu behindern. Das Ausschalter-Sicherheitssystem wird das Gerät automatisch ausschalten, wenn diese Kaffeemachine betrieben ist, whärend das ausreichende Wasser ins Gerät nicht gegossen ist oder whärend das Gerät leer ist. In diesem Fall warten Sie einige Minuten für die Abkühlung des Heizelements. Dann füllen Sie das Gerät wieder und verwenden Sie das in der üblichen Weise. 13. Legen Sie den elektrischen Unterlange auf den trockenen und flachen Boden. Legen Sie die Kaffeemaschine auf den elektrischen Unterlange. Die Kaffeemaschine ist einfach auf den elektrischen Unterlange hinzusetzen und dadurch ist der Stromanschluss besorgt. 14. Stecken Sie das Kabel in die Erdsteckdose und Stellen Sie den Druckknopfschalter auf der Maschine in der Positon ON (EIN) ein und betreiben Sie Ihr Gerät. 15. Man wartet für Sekunde um die Kaffemaschine abzukühlen und dann stellt man den Druckknopfschalter in der Positon ON (EIN) wieder ein und danach kann man Wasser auf dem Gerät wieder gekocht werden. Stellen Sie nicht zwingend den EIN/AUS Druckknopfschalter in der Positon EIN bei der Abkühlung ein, sonst kann der Betriebsmechanismus eine Panne haben. 16. Heben Sie nicht die Kaffemaschine auf dem elektrischen Unterlange bevor Sie den Druckknopfschalter in der Positon AUS eingestellt haben. 17. Vergessen Sie nicht Gerät in der Positon AUS einzustellen, um die Kaffee nicht wieder zu kochen. 18. Man kann die Kaffemaschine immer wunschgemäß ausschalten, indem der EIN/AUS Druckknopfschalter in der Positon OFF (AUS) einzustellen ist. 19. Wenn das Stromkabel eine Panne hat, dann muss es von einem Kabelhersteller, Dienst-Bevollmächtigte oder von einer ähnlich qualifizierten Person verwechselt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 20. Ohne Kontrolle und Steuerung einer Person, die die Verantwortung für die Sicherheit beim Gebrauch von Geräten übernehmen kann, muss dieses Gerät von den körperbehinderten, sensorisch behinderten oder geistig behinderten Menschen (einschließlich Kinder), und von den Menschen, die keine Erkenntnisse und Erfahrung über den Gebrauch dieses Geräts haben, nicht verwendet werden. Man soll die erforderlichen Maßnahme ergreifen, um die Kinder mit diesem Gerät nicht zu spielen. WARTUNG IHRER KAFFEEMASCHINE Abswischen Sie die Außenfläche Ihrer Kaffeemaschine mit einem weichen und nassen

23 WARTUNG IHRER KAFFEEMASCHINE Tuch oder Schwamm. Flecken Sie die hartnäckige Schmutze durch nicht scheuernd und flüssige Detergens mit einem ein bischen genässten Tuch ab. Verwenden Sie nicht die Einreibungsdraht und die scheuernde Pulver-Reinigungsmittel. Spülen Sie unbedingt die Kaffeemaschine mit dem Wasser oder einer anderen Flüssigkeit nicht. Je nach der gebrauchen Wasser-Qualität ist das Gerät besonders der Heizapparat in der Maschine zu verkalken. Die Kalkablagerung auf diesem Heizapparat in der Kaffeemaschine führt zum Rückgang der Heizleistung. Die Kalkablagerung (sie muss reinigt und entkalkt werden) ist meistens abhängig von der Wasserhärte in Ihrem Gebiet und der Verwendungshäufigkeit Ihrer Kaffeemaschine. Die Kalkablagerung ist nicht gesundheitsschädigend. Aber sie verursacht; dass Sie Pulver-Geschmack an Ihrem Getränk finden können, wenn Sie dieses Gerät für Ihre Getränke verwenden. Deswegen muss diese Kaffeemaschine regelmäßig entkalkt werden, wie unten beschrieben: ENTKALKUNG Entkalken Sie die Kaffeemaschine regelmäßig. Für normalen Gebrauch soll dieser Vorgang mindestens zweimal im Jahr durchgeführt werden. 1. Füllen Sie die Kaffeemaschine bis MAX markierten Stand mit einem Maß- Essig und zwei Maß-Kaltes Wasser. Betreiben Sie das Gerät und warten Sie auf die utomatische Abschaltung der Maschine. 2. Lassen Sie die Mischung für eine Nacht in der Kaffeemaschine. 3. Gießen Sie diese Mischung nach diesem Vorgang. 4. Füllen Sie die Kaffeemaschine bis MAX markierten Stand mit sauberem Wasser und Kochen Sie wieder. 5. Entleeren Sie dieses gekochte Wasser und Spülen Sie den verbliebende Essig und Kalk aus. 6. Füllen Sie die Kaffeemaschine mit dem Wasser

24 ESPANOL SINBO SCM 2922 MÁQUINA PARA HACER EL CAFÉ TURCO MANUALE DE USO NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD Cuando está utilizando su cafetera, tiene que tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de la seguridad. 1. Aunque conoce la máquina, lee todo de la instrucción. 2. Esta máquina se ha diseñado para el uso domestico o las aplicaciones similares. - Salas del descanso de personal de las tiendas u oficinas. - Por los invitados en los hoteles, moteles y otros lugares de alojamiento. 3. Antes de conecta la cafetera a energía, tiene que estar seguro que el valor de voltaje de la cafetera (está en la cafetera y el parte inferior de la unidad del suelo) y de su casa son los mismos. Si no, consulte a su vendedor. 4. Antes de llenar, vaciar, limpiar o levantar la cafetera, haga apagada. 5. No llene la máquina excesivamente, porque el agua hirviendo puede saltar. El nivel máximo del agua se ha indicado. EC-912 Max.: 300ml 6. No ponga ningún parte de esta máquina encima de las superficies calientes. (Horno de gas o eléctrica, horno caliente.) 7. No permite que el cable se cuelga fuera de mesa o encimera. No permite que los cables toquen a las superficies calientes. 8. No toque a las superficies calientes de la cafetera- solo toque al mango que está en el cuerpo de la máquina. 9. Tenga mucho cuidado cuando está llevado la cafetera llenado por el agua caliente. Absolutamente levántela por su mango que está en su cuerpo. 10. Para evitar el choque de electricidad, no se debe meter la cafetera, suelo eléctrico o cable en el agua. 11. Utilice la cafetera solo con la unidad que se da con la máquina. No utilice la unidad del suelo para otro objeto. 12. Para evitar el peligro de incendio no haga funcionar la máquina cerca de los gases inflamables. 13. No utilice la cafetera por un objeto excepto calentar el agua. 14. Este producto no se ha diseñado para los objetos excepto que se explica en este guía. ATENCIÓN: No haga funcionar la cafetera si no hay agua dentro de la máquina. GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN

25 CAFETERA ELÉCTRA Máquina para hacer el café turco Cafetera de acero inoxidable Mango no se pone lugar y se puede doblar Protección contra calentamiento excesivo Botón de abrir/apagar con la luz de energía Termostato de otter Suelo sin cable que se puede girar por 360 grados Capacidad máxima: 300ml AC230V, 50Hz, 800W Mango 2. Cisterna de acero inoxidable de capacidad de 300ml 3. Suelo de alimentación 4. Botón de abrir/apagar 5. Luz de indicador 6. Conectador 5 4 INSTRUCCIÓN DEL USO Figure 1 1. Después de sacar la máquina desde el paquete monte el mango al parte de conexión. (Figura 1) 2. Puede hacer el café por utilizar la cafetera. 3. Antes del primer uso llene la máquina por el agua limpio hasta el nivel máximo y haga hervir. Haga vaciar el agua hervido y repite este proceso. 4. Cuando está llenando la cafetera, se debe estar desenchufado absolutamente. 5. Llena la cafetera hasta el nivel querido. Para evitar el peligro de saltar no llene la máquina excesivamente. El nivel de agua ayuda a usted para elegir la cantidad correcta. 6. Llene la cafetera máxima hasta el nivel de 300 ml por el agua frío. 7. Haga situar la máquina encima del suelo eléctrico y haga funcionar la máquina por pulsar el botón de abrir/apagar. 8. Durante eso mezcla su café por utilizar la cuchara de medición y mezclar de acero inoxidable

26 INSTRUCCIÓN DEL USO 9. Cuando el hinchamiento del café se empieza apaga la máquina y vierte un poco del parte con espuma del café a la taza. 10. Haga situar la máquina encima de la unidad del suelo otra vez, llene las tazas después de calentar el café un poco más. 11. Puede configurar según su preferencia. 12. La máquina tiene un sistema de la seguridad para evitar la función cuando está vacía. Si no se ponga suficiente agua dentro de la máquina o si no hay agua, el sistema de seguridad apaga la máquina automáticamente. En este caso espere unos minutos para enfriar el elemento calentador, luego llene la máquina otra vez y utilice normalmente. 13. Haga situar el suelo de energía encima de una superficie seca y recta. Haga situar la máquina encima del suelo de energía. La cafetera se sitúa encima del suelo de energía fácilmente y mediante eso se suministra la conexión eléctrica. 14. Enchufe la máquina a una toma con alambre de tierra y haga funcionar la máquina por llevar el botón que está encima a la posición abierta. 15. Después de dejar la máquina por segundos la máquina puede hervir agua por llevar el botón a la posición abierta. Durante el tiempo de enfriamiento no lleve el botón de abrir/apagar a la posición abierta por forzarlo, si no, el mecanismo se puede averiar. 16. Antes de llevar el botón a la posición apagada no la levante desde el suelo de energía. 17. Si no quiere hervir el café otra vez, no olvida apagar la máquina. 18. La cafetera se puede apagar por llevar el botón de abrir/apagar a la posición de apagada. 19. En el caso de averiar el cable de energía para evitar los peligros, el cable se debe cambiar por el fabricante, competente del servicio u otra persona cualificada. 20. Para la seguridad, las persones quien tienen obstáculos mentales, psicológicos o personas minusválidos (incluso los niños) y las personas que no tienen información y experiencia no pueden usar si no hay una persona responsable que hace supervisión y orienta el uso. MANTENIMIENTO DE SU CAFETERA Limpie la superficie exterior de la cafetera por un paño suave o esponja. Limpie los sucios difíciles por un paño húmedo por un poco detergente no abrasivo. No utilice los materiales de limpieza como alambre o detergente abrasivo. No mete la cafetera dentro de agua u otro líquido. Se puede ocurrir una acumulación de cal dentro de la máquina especialmente encima de los elementos de calentamiento y se puede reducir la capacidad de calentamiento por la calidad del agua usado. La cantidad de cal acumulada (que se necesita limpiar) depende de la rigidez del agua de su región y la frecuencia del uso de la cafetera. La acumulación de cal no es inconveniente para la salud. Pero se causa un sabor como polvo dentro de las bebidas. Por eso tiene que limpiar la cal de la cafetera regularmente según las siguientes explicaciones

27 LIMPIAR LA CAL Limpie la cal de la cafetera regularmente. En el uso normal este proceso se debe hacer dos veces cada el año por lo mínimo. 1. Llena la cafetera por una medida de vinagre y dos medidas de agua hasta el nivel de MAX. Haga funcionar la máquina y espere que se apaga automáticamente. 2. Deje la mezcla dentro de la cafetera por una noche. 3. Vierte la mezcla después de este tiempo. 4. Llene la cafetera por el agua limpio hasta el nivel de MAX y haga hervir otra vez. 5. Vierte esta agua hervido y limpie la cal y vinagre restante. 6. Aclare el interior de la cafetera por el agua. TIRAR CON LA SENSIBILIDAD DE MEDIOAMBIENTE Puede ayudar a proteger el medioambiente! Por favor respecte a las regulaciones locales: lleve sus máquina no funcionados a los centro del proceso de residuos conformes

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Cezvem Türk Kahve Makinesi

Cezvem Türk Kahve Makinesi Model No: P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 44 Cezvem Türk Kahve Makinesi Türkish Coffee Maker MAIN PARTS 1 Handle 2 Stainless steel bowl with

Detaylı

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker

Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Model No: K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 441 Allaturca Türk Kahve Makinesi Turkish Coffee Maker PARÇALAR 1 2 6 5 4 3 1 Tutacak 2 300 ml

Detaylı

SCM 2922 ELEKTR KL CEZVE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

800 W CEZVELİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG CEZVELİ AR 3018 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER AR 3018 TÜRKISCHE KAFFEEMASCHIENE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 800 W EN CEZVELİ AR 3018 TURKISH COFFEE MAKER

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) NL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi

KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi Model No: K 41 Kahvematik Türk Kahve Makinesi Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 41 KAHVEMATİK Türk Kahve Makinesi MAIN PARTS 1. 2. 3. 4. 5. Handle Main Body Base Switch Lamp IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SK 2369 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7310 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

SCM 2921 KAHVE MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL AR HR ES RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

2000 W FLORA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG FLORA AR 3012 GİZLİ REZİSTANSLI SU ISITICI AR3012 KETTLE WITH CONCEALED RESISTANCE AR 3012 WASSERKOCHER MIT UNSICHTBAREM HEIZELEMENT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2000 W FLORA

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

SK 2376 KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR SINBO SK 2376 KETTLE KULLANIM TAL MATI G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

TEATIME. Teamaker Çay makinası. Instruction Manual Kullan m K lavuzu TEATIME Teamaker Çay makinası Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Teatime Çay Yapma Makinesi ni sat n alm fl oldu unuz için teflekkür

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 7324 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F

1650 W ÇAYCI KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F ÇAYCI AR 3002 ÇAY MAKİNESİ AR 3002 TEA MAKER AR 3002 ELEKTRISCHE T E E K A N N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL TEA FILTER E D E L

Detaylı

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W

ÇAYCI KLASİK AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG I LT E R E D E L S TA H LT E E F 1650 W ÇAYCI KLASİK A R 3 0 0 4 Ç A Y M A K İ N E S İ A R 3 0 0 4 T E A M A K E R AR 3004 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK ÇAY FİLTRESİ STAINLESS STEEL

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS

KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS KÖPÜKLÜ STİL TÜRK KAHVE MAKİNESİ TURKISH COFFEE MAKER KULLANMA KILAVUZU USER MANUALS 1 KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SCM-2917. Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2917 KAHVE MAK NASI KULLANMA

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu

DEMATIC. Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu DEMATIC Automatic Teamaker Machine Instruction Manual Otomatik Çay Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Otomatik Çay Yapma

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SK 2391B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара

Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара Инструкция для Sinbo SCM-2925 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SCM 2625 ESPRESSO KAHVE MAK NES

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W

KALLAVİ AR 3011 PORSELEN PASLANMAZ KULLANMA KILAVUZU X W KALLAVİ AR 3011 PORSELEN D E M L İ K L İ PASLANMAZ S E M A V E R KULLANMA KILAVUZU X40 1500 W EN KALLAVİ AR 3011 STAINLESS SAMOVAR WITH PORCELAIN TEAPOT 1- Water heater tank with a capacity of 3 liters

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle

NINA. Kullanma k lavuzu Su Is t c s. Instructions manuel Kettle NINA TR GB Kullanma k lavuzu Su Is t c s Instructions manuel Kettle Ç NDEK LER TR Genel... Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatlar hakk nda uyar lar... Güvenlik... CE Uygunluk

Detaylı

SK 2395 SU SEB L KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI HEPTAZE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI HEPTAZE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 ÇAY MAKİNESİ AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027 / AR 3040 TEA MACHINE AR 3023 / AR 3024 / AR 3031 / AR 3032 / AR 3027

Detaylı

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

KT 83. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle KT 83 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SCM 2938 KAHVE YAPMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

SHB 3053 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR * KAHVE ÖGÜTME APARATI LE B RL KTE De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

SHB 3028 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore

user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı

SCM 2929 KAHVE Ö ÜTÜCÜSÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 7305 SU ISITICI(KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 0850 811 65 65 www.sinbo.com 1 2 3 4 5-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli

Detaylı

SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W

SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W SFH 3321, SFH 3322 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR SFH 3321 : 1500W SFH 3322 : 2000W G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker

HARVEST-COLLECTION. Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker HARVEST-COLLECTION TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahvesi Makinesi Çay Makinesi Instructions manual Turkish Coffee Machine Tea Maker Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma

Detaylı

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 -

E F D C G B R Q A H L-1 I L-2 J K O M P N - 2 - SCM 2937 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU

SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU SFH 3326 ELEKTR KL YA LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR DE 2000W G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25

SW CHRONO JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd :43:25 JD_SW_Chrono_Garantie_2011.indd 1 15.09.2011 16:43:25 TECHNICAL DATA Model Reference J02953xxxx Calibre Jaquet Droz 6885-S Power reserve 40 hours Number of jewels 37 Case Stainless steel Diameter: 45 mm

Detaylı

SCM 2926 KAHVE MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine

HARVEST COFFEE. Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi. Instructions manuel Turkish Coffee Machine HARVEST COFFEE TR GB Kullanma k lavuzu Türk Kahve Makinesi Instructions manuel Turkish Coffee Machine Ç NDEK LER TR Genel Kullanma talimatlar hakk nda bilgi Sorumluluk Kullanma talimatlar hakk nda uyar

Detaylı

SHB 3036 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SK 2384, SK 2384B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav

De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lav SK 2393, SK 2393B KETTLE KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SHB 3042 BLENDER KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR UA DE G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SK 2376 SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Hatal kullan mdan kaynaklanan ar zalara neden olmamak için cihaz n z güç kayna na ba lamadan önce

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7302 SU ISITICISI (KETTLE) EN SINBO SK 7302 KETTLE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

STM 5811 ÇAY SET KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR www.sinbo.com.tr 1 2 7 3 4 8 5 9 6-1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer

Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör. Digital Bottle Warmer & Sterilizer Dijital Biberon Isıtıcı & Sterilizatör Digital Bottle Warmer & Sterilizer Değerli Tüketicimiz, Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyütmenizi dileriz.

Detaylı

SHB 3070 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR

SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR SDF 3826 FR TÖZ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR De erli Müflterimiz, Tebrikler. Çok iyi bir tercih yapt n z! Alm fl oldu unuz ürün üstün tasar ma sahip kaliteli bir üründür. Bu cihaz tam anlam

Detaylı