ŞEFFAFLIK DERNEĞİ DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU"

Transkript

1 ŞEFFAFLIK DERNEĞİ DÖNEMİ MALİ VERİLER(BİLANÇO VE GELİR TABLOSU) DENETİM RAPORU NAMIK KEMAL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 1

2 İSTANBUL İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN Adı Soyadı Bağlı Olduğu Oda : NAMIK KEMAL KOÇ : İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Büro Adresi : Cumhuriyet Caddesi No:95 K:8 Da:10 Elmadağ-Şişli/İSTANBUL Telefon Numarası : Faks No : DERNEĞİN Adı/Unvanı : ŞEFFAFLIK DERNEĞİ Amacı Adresi Vergi Dairesi : Ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi ve toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verme ilkelerini hakim kılmaktır. : 19 Mayıs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak Niyazi Bey Apartmanı No:30 D:5 ŞİŞLİ - İSTANBUL : MECİDİYEKÖY V. D. MÜDÜRLÜĞÜ Hesap Numarası : Telefon Numarası : Faks Numarası : Web Sayfası : 2

3 ŞEFFAFLIK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA DENETİMİN KONUSU : Tarihli Mali Verilerin (Bilanço ve Gelir Tablosu) Denetimi DÖNEMİ : Yukarıda konusu ve dönemi belirtilen Derneğinizin hesaplarının, belgelerinin ve belgelerin kaydedildiği dernek defterleri ile banka ekstrelerinin incelenmesi neticesinde ulaştığımız sonuç aşağıdadır. 1. GİRİŞ İnceleme dönemini kapsamaktadır. Bu döneme ait tarihli bilanço ve gelir tablosunda yer alan mali verilerin (bilanço ile gelir tablosundaki hesap kalemlerinin); derneğin yasal defterlerine, defterlere kayıt edilen belgelerin Vergi Usul Kanunu na uygun olup olmadığı ile yine dönem dernek faaliyetlerinin Tarih ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği ile Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler İle Bu defterlerin Şekli Hakkındaki 2007/2 Nolu Tebliğ ile belirlenen düzenlemelere uygun olup olmadığı tarafımızdan incelenmiştir. İnceleme sonuçları raporumuzun SONUÇ bölümünde açıklanmıştır. 2. USUL İNCELEMELERİ 2.1. Derneğin Defter Tutma Usulü Dernek gelir ve gider hesaplarını; 2012 yılından itibaren Bilanço usulüne göre tutmuş ve gelir-gider belgelerini Yevmiye Defterine kaydetmiştir. Dernekler Yönetmeliği nin 31. Maddesi gereğince; elde ettiği brüt gelir tutarı; 2005 yılında ,00 TL sını (belirlenen bu tutar yine Yönetmeliği nin 101 maddesi gereğince; izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır) aşan dernekler bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Yönetmeliğin aynı maddesi düzenlemesi gereğince; işletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler isterlerse yukarıdaki hadde bağlı kalmaksızın dernek yönetim kurulu kararı ile bilanço usulüne göre defterlerini tutabilirler. Dernek yönetim kurulu 3

4 2012 yılında bilanço usulüne göre defterlerin tutulması ile ilgili olarak tarih ve 17 Sayılı yönetim kurulu kararı almışlardır. Bilanço usulüne göre defterlerini tutacak dernekler, Dernekler Yönetmeliği nin 32. maddesi gereğince Karar Defteri, Demirbaş Defteri, Üye Kayıt Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri ile birlikte; işletme defteri yerine Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter defterlerini tutarlar. Derneğin 2012 yılında kullandığı/kullanmaya devam ettiği defterler, tasdik makamı ile tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir Dernek Tarafından Tutulan Defterler Defterin Adı Tasdik Eden Makam Tasdik Tarihi ve Nosu Karar Defteri İst.Valiliği İl Dernekler Md Demirbaş Defteri İst.Valiliği İl Dernekler Md Üye Kayıt Defteri İst.Valiliği İl Dernekler Md Alındı Belgesi Kayıt Defteri İst.Valiliği İl Dernekler Md Evrak Kayıt Defter İst.Valiliği İl Dernekler Md Yevmiye Defteri Beyoğlu 40.Noteri Kebir Defteri Beyoğlu 40.Noteri Envanter Defteri Beyoğlu 40.Noteri Derneğin Dernekler Yönetmeliğinde tutulması ve tasdiki zorunlu olan yukarıda sayılan defterleri kanuni sürelerinde İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne ve 2012 yılı için kullanılacak defterlerini de Beyoğlu 40.Noterliğine tasdik ettirdiği tespit edilmiştir. Derneklerin kullandıkları defterlerin tasdik zamanları Dernekler Yönetmeliğinin 36. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince; Derneğin yukarıda listelenen ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanan defterleri henüz bitmemiş olup, kullanılmaya devam edilmektedir. Bilanço usulüne göre tutulan defterler (Yevmiye, Defter-i Kebir ve Envanter) ise; yine yönetmeliğin aynı maddesi düzenlemesi gereğince; kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Dernek 2013 dönemine ait Yevmiye, Defter-i Kebir ve Envanter defterlerini; Tarihinde Beyoğlu 40. Noterliğine 56170, 56171, yevmiye numaraları ile tasdik ettirmiştir Dernek Tarafından Kullanılan Bastırılmış Belgeler Dernek Gelirleri Alındı Belgesi: Önceki dönemlerde 1 cilt basıldığı ve Alındı belgesi defterine kaydedildiği tespit edildi tarih ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile numaralı 10 cilt daha Dernek Gelirleri Alındı Belgesi basılması kararlaştırılmıştır. Önceki dönemde bastırılan numaralı 1. cilt ile

5 numaralı 2. Cildin tamamen kullanılmış olduğu, ile başlayan 3. Cildin ise denetim tarihi itibariyle; tarih ve numaralı sayfasına kadar kullanılmış olduğu tespit edilmiştir Numaralı sayfasının iptal edilmiş olduğu ve numaralı diğer alındı belgeleri ise kontrol edilmiş boş oldukları ve muhafaza edildikleri tespit edilmiştir. Alındı Belgesinin 3. cildi kullanılmaya devam edilmektedir Gider Makbuzu/Pusulası Önceki dönemlerde Gider Pusulasının 1 cilt olduğu, Beyoğlu 37. Noterliğine tarih ve sayı ile tasdik ettirilerek tamamen kullanılmış olduğu tespit edildi. Bilahare Erka Matbaaya ( Şaban Kara ) bastırılan ile başlayan 1. Cildin ise denetim tarihi itibariyle; tarih ve sayfasına kadar kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. 1. Cildin numaralarının kullanılmamış olduğu ve 2.cilt- 10. ciltlerin ise tamamen boş ve kullanılmamış oldukları tespit edilmiştir. Derneğin kullanılmış olan ve kullanılmaya devam eden yukarıda numaraları verilen gider pusulalarının muhafaza edildikleri de ayrıca tespit edilmiştir. Gider pusulasının 1. cildi kullanılmaya devam edilmektedir Dernek Tarafından Düzenlenmesi, Alınması Gereken Beyannameler ve Bildirgeler Vergi Dairesine Yükümlülükler Dernek, çalıştırmakta olduğu personeli için İnceleme dönemi ile ilgili olarak; 2012/Ocak-Şubat-Mart dönemi Muhtasar Beyannamesini, tarihinde tahakkuk ettirip, tarihinde Garanti Bankası İnternet şubesinden OÇ seri numaralı makbuz ile 2.382,13 TL Vergi Aslı olarak ödediği tespit edilmiştir. 2012/Nisan-Mayıs-Haziran dönemi Muhtasar Beyannamesini ise; tarihinde tahakkuk ettirip, tarihinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü nden numaralı Vergi Alındı Makbuzu ile Vergi Aslı 2.815,79 TL Gecikme Zammı 12,18 TL olarak ödediği tespit edilmiştir. 2012/Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi Muhtasar Beyannamesini, tarihinde tahakkuk ettirip, tarihinde Garanti Bankası İnternet şubesinden OÇ seri numaralı makbuz ile 2.849,26 TL Vergi Aslı olarak ödediği tespit edilmiştir. 2012/Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi Düzeltme Muhtasar Beyannamesini, tarihinde tahakkuk ettirip tarihinde Garanti Bankası İnternet şubesinden OÇ seri numaralı makbuz ile 1.750,74 TL Vergi Aslı olarak ödediği tespit edilmiştir. 2012/Ekim-Kasım-Aralık dönemi Muhtasar Beyannamesini ise; tarihinde tahakkuk ettirip, tarihinde Garanti Bankası İnternet şubesinden OÇ 5752 seri numaralı dekont ile Vergi Aslı 2.414,95 TL olarak ödemiştir 5

6 2.4.2.Sosyal Güvenlik Kurumuna Yükümlülükler Dernek, çalıştırmakta olduğu personeli için inceleme dönemi ile ilgili olarak; 2012 Ocak- Şubat- Mart- Nisan- Mayıs- Haziran- Temmuz- Ağustos- Eylül ve Aralık dönemi Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Primi Bildirgelerini kanuni sürelerinde tahakkuk ettirdiği tespit edilmiştir. Ocak 2012 primi, tarihinde T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Salıpazarı Şb ,81 TL olarak ödenmiştir. Haziran 2012 primi, tarihinde T.Vakıflar Bankası T.A.O. Salıpazarı Şb ,13 TL olarak ödenmiştir. 2012/Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Ağustos-Eylül -Aralık dönemi SGK primleri Derneğin Garanti Bankası Mevduat hesabından internet bankacılığı ile ödenmiştir. SGK ya beyan ve ödemelere ilişkin tablo aşağıdadır. BEYAN TAHAKKUK ÖDEMENİN ÖDEMENİN YAPILDIĞI DÖNEMİ TARİHİ TUTARI TARİHİ BANKA VE ŞUBESİ Ocak , T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Şubat , Garanti Bank.Ortaklar Cad.Şb. Mart , Garanti Bank.Ortaklar Cad.Şb. Nisan , Garanti Bank.Ortaklar Cad.Şb. Mayıs , Garanti Bank.Ortaklar Cad.Şb. Haziran , T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temmuz , Garanti Bank.Ortaklar Cad.Şb. Ağustos , Garanti Bank.Ortaklar Cad.Şb. Eylül , Garanti Bank.Ortaklar Cad.Şb. Aralık , Garanti Bank.Ortaklar Cad.Şb Dernek Tarafından Kullanılan Banka Hesapları Dernek, üyelerinden elde ettiği ve Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Dernekler Kanunu gereğince yayımlanan Tebliğler gereğince; Yönetim Kurulunun gelirlerini bankada Dernek adına açılan hesaplara yatırmış olduğu tespit edilmiştir. Derneğin Garanti Bankası Ortaklar Caddesi Şubesi nezdinde; Numaralı Vadesiz TL hesabı 2010 yılından itibaren CIMAP projesi kapsamında, Numaralı Vadesiz TL hesabı Derneğin açılışından itibaren, Numaralı Vadesiz Euro hesabı 2009 yılında TRANSPARENCY INT. Gelen yardımlar amacıyla, numaralı ALAC TL Vadesiz Mevduat Hesabı 2010 yılında, numaralı Vadesiz TL hesabı tarihinde Şeffaf Toplum projesi kapsamında, numaralı vadesiz Euro hesabı tarihinde Şeffaf Toplum projesi kapsamında kullanılmak üzere açılmış bulunmaktadır. 6

7 Numaralı Vadesiz TL hesabının tarihli bakiyesi; 0,42 TL dir, hesap tarihinden sonra işlem görmemiştir Numaralı Vadesiz TL hesabının tarihli bakiyesi; 1.802,16 TL, inceleme tarihindeki son hareket olan tarihindeki bakiyesi ise; 4.225,44 TL dir Numaralı Vadesiz Euro hesabın tarihli bakiyesi; ,70 dur. İnceleme tarihindeki son hareket olan tarihindeki bakiyesi ise; 184,79 dur Numaralı Vadesiz TL hesabının tarihli bakiyesi; 0,00 TL, hesap tarihinden sonra işlem görmemiştir numaralı Vadesiz TL hesabının tarihli bakiyesi; 215,95 TL, inceleme tarihindeki son hareket olan tarihindeki bakiyesi ise; 124,49 TL sıdır numaralı Vadesiz Euro hesabının tarihli bakiyesi; 0,00 inceleme tarihindeki son hareket olan tarihindeki bakiyesi ise; ,00 dur Dernek Tarafından Kullanılan Gider Belgeleri Derneklerin, Dernekler Yönetmeliği ve 2007/02 Numaralı Tebliğ gereğince kullanacağı gider belgelerinin Vergi Usul Kanunu nda düzenlenen belgelere uygun olacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler gereğince; Dernek, giderleri ile ilgili olarak; Fatura, Perakende Satış Fişi, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Gider Makbuzu ile çalışanları için düzenlenecek aylık ücret bordrolarını gider belgesi olarak kullanabilir. Yapılan incelemede; dernek tarafından yevmiye defterine kaydedilen giderler için mevzuata uygun belgelerin alınarak kayıtlara intikal ettirildiği tespit edilmiştir Dernek Üye Sayısı Derneğin inceleme tarihi itibariyle toplam halen kaydı devam etmekte olan 37 üyesinin mevcut ve üye kayıt defterinde kayıtlı olduğu; bu üyelerden 3 adedinin ise kurumsal üye olduğu tespit edilmiştir. Derneğe en son tarihinde Ahmet Coşkun üye olarak kaydedilmiş olup, Dernek Yönetim Kurulu tarafından tarih ve 34 sayılı karar ile üyeliğe kabul edilmiş olduğu tespit edilmiştir. 3. HESAP İNCELEMELERİ Derneğin; 2012 dönemine ait kanuni defterlerinden, gelir ve gider belgelerinden, tarihli bilanço ve gelir tablosu ile tarihli mizanından, Banka ekstrelerinden ve 2012 yılı dernek beyannamesinden tespit edilen Mali Veriler aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. 7

8 4- AKTİF [VARLIKLAR TL] 4.1. DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler : , Kasa : 20, Banka : , Diğer Dönen Varlıklar : Dönen Varlıklar Toplamı : , DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar : 1.600,00 Duran Varlıklar Toplamı : 1.600,00 Aktif (Varlıklar) Toplamı : ,01 TOPLAM : 5- PASİF [KAYNAKLAR TL] 5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 7.182, Ticari Borçlar : Diğer Borçlar : 3.595, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler : 3.586,83 Yabancı Kaynaklar Toplamı : 7.182, ÖZKAYNAKLAR Geçmiş Yıllar Karları : , Geçmiş Yıllar Zararları (-) : Dönem Net Karı (Zararı) : ,16 Öz Kaynaklar Toplamı : ,70 Pasif (Kaynaklar) Toplamı : ,01 TOPLAM : 6- GELİRLER [TL] 6.1. Gelir Toplamı : Üye Ödentileri : , Yurtdışından Alınan Yardımlar : , Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar : Diğer Bağış ve Yardımlar : 4.901, İktisadi İşletme Gelirleri : Finansal Gelirler : TOPLAM : ,12 7- GİDERLER [TL] 7.1. Gider Toplamı : , Genel Giderler : , Personel Giderleri : , Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı : , Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma : , Diğer Giderler : 1.030, Gelir Fazlası : ,16 TOPLAM : , Dönem Gelirleri ( ) 8

9 Derneğin 2012 dönemine ait kanuni defterlerinden, gelir ve gider belgelerinden, tarihli bilanço ve gelir tablosu ile tarihli mizanından, banka ekstrelerinden ve dernek beyannamesinden tespit edilen gelirler aşağıdaki gibidir. Üye Ödentileri : ,00 TL, Diğer Bağış ve Yardımlar : 4.901,02 TL, Şeffaf Toplum Proje Geliri : ,10 TL olmak üzere Toplam Gelir Tutarı : ,12 TL dir. Bu durumda inceleme dönemi itibariyle toplam gelir; ,12 TL olmaktadır Önceki Dönemden Devir Mevcutlar 2011 dönemi devirleri aşağıdaki gibidir. Tutarlar hem 2011 ve hem de 2012 dönemi dernekler beyannamesinde yer almaktadır dönem devir Kasa ; 1,50 TL, dönem devir Banka ; ,88 TL, Olmak üzere 2011 toplam devir; ,03 TL, Dönem Üye Aidatları İnceleme döneminde toplam ,00 TL tutarında üyelerden aidat ve bağış geliri elde edilmiştir. Bu tutar dernek işletme defterine gelir olarak kaydedilmiş ve 2012 dönemi dernek beyannamesinde gelir olarak beyan edilmiştir Bağış ve Yardımlar Dernek inceleme döneminde yurtdışında kurulu EURO; Şeffaf Toplum Projesi Kapsamında İsveç Konsolosluğundan ,00 Euro ve Hollanda Konsolosluğundan 6.000,00 Euro yardım almıştır. Yurtdışından alınan bu yardımlar Dernekler Müdürlüğüne beyan edilmiştir döneminde yurtdışından alınan ve dernek yevmiye defterine gelir olarak kaydedilen bağış ve yardımların/proje kapsamında alınan paraların ayrıntısı, tarihleri ile aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Bu tutar 2012 Dernekler Beyannamesi ile yurtdışından alınan yardımlar olarak beyan edilmiştir. Tarih Bağışın Geldiği Yer Proje Adı Döviz Cinsi Döviz Tutarı M.B.Döviz Alış Kuru TL Tutar İsveç Konsolosluğu Şeffaf Toplum Euro ,00 2, , İsveç Konsolosluğu Şeffaf Toplum-Genç Medya Euro ,00 2, , Hollanda Konsolosluğu Şeffaf Toplum Euro 6.000,00 2, , , , Dönem Giderleri ( ) 9

10 Dernek inceleme döneminde; tarihli DERNEKLER BEYANNAMESİ ndeki Mali Bilgilere tarihli mizanına ve Banka ekstrelerine göre; ,61 TL Genel Giderler, ,51 TL Personel Giderleri, ,08 Amaç ve Hizmet Giderleri, 1.030,76 Diğer Giderler olmak üzere toplam ,96 TL gider beyan etmiştir. 3.3.Dönem Sonu Mevcutları ( ye Devir Mevcutlar) Dernek yevmiye defteri, banka ekstreleri ve dernek beyannamesine göre dönem sonu mevcutları aşağıdaki gibidir yılına devir kasa mevcudu TL; banka mevcutları ise; TL hesap; 2.018,53 TL, Euro hesabı ise ,70 karşılığı ,21 TL olmak üzere toplam banka mevcudu; ,74 TL olmaktadır. Banka mevcutlarının ayrıntısı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Banka Şube Hesap No Döviz Cinsi Döviz Tutarı TL Tutarı Garanti Bank. Ortaklar Cad TL 0,42 0,42 Garanti Bank. Ortaklar Cad TL 0,00 0,00 Garanti Bank. Ortaklar Cad TL 1.802, ,16 Garanti Bank. Ortaklar Cad TL 215,95 215,95 Garanti Bank. Ortaklar Cad Euro , ,21 Garanti Bank. Ortaklar Cad Euro 0,00 0, ,74 Banka mevcutları, banka hesap ekstreleri incelenerek tespit olunmuştur. Müşavirliğimizce denetimin Mayıs 2013 döneminde gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, tarihinde Dernek Kasasında sayım yapılmamıştır. 4. DERNEĞİN FAALİYETLERİNİN DERNEKLER MEVZUATI VE DERNEK TÜZÜĞÜ KARŞISINDAKİ DURUMU Dernek Faaliyetlerinin; Tarih ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği ile Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması Gereken Bilgiler İle Bu defterlerin Şekli Hakkındaki 2007/2 Nolu Tebliğ ve Kuruluş Tarihli ve kütük numaralı ŞEFFAFLIK DERNEĞİ nin tüzüğü ile belirlenen düzenlemelere uygun olup olmadığı üstlendiğimiz denetimin kapsamı dahilinde tarafımızdan incelenmiştir. Buna göre; 4.1. Dernek yönetim kurulunun; Derneğe üye kabulünde ve dernek üyesinin istifasında işbu keyfiyeti karar defterine, Üye Kayıt Defterine kaydettiği tespit olunmuştur. 10

11 4.2. Denetimimiz sırasında; Derneğin incelenen banka ekstrelerinde ve bilanço usulüne göre yevmiye, kebir ve envanter defteri kayıtlarında yurtdışından yardım alındığı ve yardımın dernekler mevzuatı gereğince Dernekler Müdürlüğüne bildirildiği tespit edilmiştir Denetlenen Dernek Defterlerinin; Dernekler mevzuatında belirlenen düzenlemelere uygun olduğu; süresinde tasdik edildiği, tasdik edilen defterlerin inceleme tarihi itibariyle sayfalarının bitmediği, bilanço usulüne göre dafter tutulması tercih edildiğinden Dernekler Mevzuatı gereğince her yıl Aralık ayında bir sonraki yılın Yevmiye, Kebir ve Envanter Defterlerinin Noter tarafından onaylandığı; raporumuzun başında belirttiğimiz derneğe ait diğer İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanan defterlerin ise halen kullanılmaya devam edildiği, yönetim kurulu kararlarının Karar Defterine tarih ve numara sırasına göre yazıldığı; Üye kayıt defterine, üyelerin, kimlik bilgileri ile üyeliğe giriş tarihlerinin kaydedildiği; Derneğe gelen giden evrakların Derneğin Evrak Kayıt Defterine kaydedildiği ve evrak örneklerinin klase edildiği tespit edilmiştir Denetimimiz esnasında incelediğimiz Dernek harcamalarının derneğin tüzüğünde belirlenen amaçlara uygun olduğu, amaç dışı bir harcamanın mevcudiyeti tespit edilmemiştir Raporumuzun (2.2.) başlıklı bölümünde sıralanan Derneğe ait defterlerin tamamının rapor tarihi itibariyle mevcut olduğu, muhafaza edildiği, deftere yapılan kayıtların açık-sarih olduğu tespit edilmiştir Dernekler Yönetmeliğinde düzenlenen ve Yönetmeliğin ekinde bulunan EK-21 Dernekler Beyannamesi, 2012 dönemi ile ilgili olarak Dernek tarafından tarihinde elektronik ortamda düzenlenerek yasal süresinde beyan edilmiş olup, işbu beyannamenin bir sureti de mülki idare amirliğine (İl Dernekler Müdürlüğüne) tarih ve 3 sayı ile verilmiştir İnceleme döneminde Derneğin herhangi bir yardım toplama faaliyetinde bulunduğu ve bu faaliyetle ilgili olarak gelir elde ettiği ve kayıtlarına intikal ettirdiği tespit edilmemiştir. 5. SONUÇ Dernek defter ve belgeleri üzerinde yapmış olduğumuz dönemine ait bilanço ve gelir tablosu denetiminde ulaştığımız sonuç ve kanaatimiz aşağıdadır; a) Derneğin kullandığı defterlerin; Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olduğu, defter tasdiklerinin Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği uygun olarak süresinde tasdik edildiği, defterlere kayıtların; 2007/2 Nolu Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme Hesabı Defterlerinde 11

12 Bulunması Gereken Bilgiler İle Bu Defterlerin Şekli Hakkındaki Tebliğe ve Vergi Usul Kanunu nda belirlenen düzenlemelere uygun olarak yapıldığı, b) Dernek defterlerine kaydedilen belgelerin; Dernekler Yönetmeliğinde ve 2007/2 Nolu Tebliğde belirlenen düzenlemeler ile Vergi Usul Kanunu nda belirlenen düzenlemelere uygun olduğu, c) Derneğin hesaplarını Dernekler Yönetmeliği gereğince bilanço usulüne göre tuttuğu ve bunun Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine ve ilgili dernekler mevzuata uygun olduğu; d) Derneğin döneminde toplam gelirinin tarihli mizanı, banka ekstreleri ve dernekler beyannamesine göre; ,12 TL olduğu; aynı dönemde gerçekleşen toplam giderlerin; ,96 TL olduğu; 2013 yılına devreden kasa bakiyesinin 20,27 TL banka bakiyesinin ise ,74 TL olduğu, işbu tutarların derneğin yasal defterlerine kaydedildiği ve mevcut olduğu, e) İnceleme dönemi ile ilgili olarak karar defteri, gelen giden evrak defterleri, üye defteri üzerinde yapılan incelemede; dernek yönetim kurulunun aldığı kararlar ile üyeler ya da ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla görüşme-yazışma-haberleşmelerinin; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konularında faaliyet gösterdiği, Kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır. NAMIK KEMAL KOÇ Yeminli Mali Müşavir EKLER 12

13 BİLANÇO TARİHLİ GELİR TABLOSU DÖNEMİ DERNEK BEYANNAMESİ 13

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı