TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR."

Transkript

1 TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA TARH VE 23/471 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN TARHL TOPLANTISINDA, ORTAKLIIMIZ HSSE SENETLERNN ULUSAL PAZARDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERLMTR (Ek: 1) Ek Satı Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satıa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı na (ÖB) ait olan ve halka arz edilen payların %15 ine tekabül eden nama yazılı YTL (KırkmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzdoksandörtYeniTürkLirası) nominal deerdeki HALKBANK payları, daıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenebilir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, ek satı hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında daılımına, toplam arz edilecek payların asgari %30 unun Yurt çi Bireysel Yatırımcılara ayrılması koulu dikkate alınarak ÖB tarafından karar verilecektir Dier Kamu Kurulularından Alınan Görüler: Halkbank ın halka arzına ilikin olarak, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu nun Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında; Banka hisse senetlerinin halka arzında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Banka hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu nun Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısı Ek: 2 de yeralmaktadır. Banka hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Coar Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukuki mütalaa Ek: 3 de yeralmaktadır. 1

2 I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER A. TANITICI BLGLER 1. Ticaret Unvanı : TÜRKYE HALK BANKASI A.. 2. Merkez ve ube Adresleri : Genel Müdürlük Adresi : Söütözü Mah. 2.Cad. No: Çankaya/ANKARA 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Söütözü Mah. 2.Cad. No: Çankaya /ANKARA 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluu : Resmi Gazete: 23 Mayıs sayılı nüshası / T.T.S.G: Ankara Ticaret Odası Sicil Müdürlüü 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : Ortaklıın Tabi Olduu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları na tabidir. 8. Kurulu Amacı (Faaliyet Konusu) : 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 4 üncü ve buna balı olarak Geçici 3 üncü maddesinde uyarınca Yönetim Kurulu nun tarih, Sayılı Kararıyla kabul edilen Faaliyet Türleri Form unda belirtilen konularda faaliyet göstermektedir. Faaliyet Konusuyla lgili olarak Ana Sözlemenin 4 üncü maddesi aaıda gösterilmi ve Faaliyet Türleri Formu ek yapılmıtır. (Ek: 4) Madde 4- Bankanın amacı, Bankacılık Kanunu ve ilgili dier mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir. Banka, amaçlarını gerçekletirmek üzere Bankacılık Kanunu ve dier mevzuat hükümlerinin tanıdıı tüm yetkileri kullanır. lgili mevzuat çerçevesinde, Türk Lirası ve döviz üzerinden her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler açmak, yerel ve uluslararası finans piyasalarında kullanılan finansal ürünlerin ihracına, alınmasına, satılmasına aracılık etmek, yatırım bankacılıı ilemleri yapmak, kredileri toptan veya perakende almak, satmak, devretmek, yurtiçi ve yurtdıı vadeli piyasalarda alım ve satım ilemi yapmak, bankalararası para piyasasından, yurtiçi ve yurtdıından fon salamak, her türlü sermaye piyasası ilemlerini yapmak, ithalat ve ihracat ilemlerine aracılık etmek, sigorta ve dier finans kuruluları acentelii yapmak, yurtiçi ve yurtdıında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklıa itirak etmek yada bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya olumu ortaklıklardan çıkmak, 2

3 Gibi her türlü faaliyette bulunur. Ayrıca, Banka, esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi iletmelerini, dorudan ve/veya Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri aracılıı ile açacaı kredilerle sınırlı olmak ve faiz oranları Banka kaynak maliyetinin altında olmamak kaydıyla, kredilendirir. Kamu hisselerinin yüzde ellinin (% 50) altına dümesi halinde, Banka nın esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi iletmelerini faiz destekli kredilendirme faaliyetleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde devam eder. B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : Bulunmamaktadır ii) Ödenmi Esas Sermayesi : YTL 2. Son iki olaan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmi sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kii ve yabancı ortaklar arasında daılımı: Ortaın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ (1)(2)(3) Adı Soyadı (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) Hazine ,58 99, ,58 99, Müstearlıı Özelletirme daresi Bakanlıı , Dier 47,42 0, ,42 0, , TOPLAM , , ,00 Not 1) : tarihli olaan genel kurul sonrasında Hazine Müstearlıı YTL lik ödenmemi sermayeyi ödemi ve Bankanın ödenmi sermayesi YTL den YTL ye çıkmıtır. Not 2) : Hazine Müstearlıı na ait paylar, Özelletirme Yüksek Kurulu nun tarih, 2007/8 sayılı kararıyla Özelletirme daresi Bakanlıı na geçmitir. Not 3) : 04/04/07 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5615 sayılı kanunun 27. maddesine dayanılarak Özelletirme daresi Bakanlıı na ait paylar nominal YTL den nominal YTL ye azaltılmıtır sayılı kanun: MADDE 27 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim irketi Hakkında Kanuna aaıdaki geçici madde eklenmitir. "GEÇC MADDE 9 Türkiye Halk Bankası A.. nin ödenmi sermayesini oluturan hisselerin 9/12/2004 tarihli ve 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Yeni Türk Lirasına intibakını salamak üzere; ödenmi sermaye içerisinde Özelletirme daresi Bakanlıı dıındaki hissedarlara ait 100 TL itibarî deerli hisse senetleri; 1 YTL itibarî deerli 1 adet, 500 TL itibarî deerli hisse senetleri; 1 YTL itibarî deerli 5 adet ve TL itibarî deerli hisse senetleri; 1 YTL itibarî deerli 10 adet hisse senedine tamamlanır. Bu tamamlama ilemi, Banka sermayesi artırılmaksızın, Özelletirme daresi Bakanlıının hisselerinin yeteri miktarda devri yoluyla bedelsiz olarak yapılır. Ayrıca, Özelletirme daresi Bakanlıının farklı itibarî deerlerdeki hisseleri 1 YTL itibarî deerli hisselere çevrilir. Bu ekilde yapılacak 3

4 tamamlama ilemleri, Bankanın hisse senetleri Pay Defterine ilenir. Türk Ticaret Kanununun nama yazılı hisse devirlerine ilikin hükümleri uygulanmaz. Söz konusu ilemlere ilikin olarak yapılacak ana sözleme deiikliinde 9/12/2004 tarihli ve 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır ve anılan deiikliin Ticaret Siciline tescil ettirilmesini takiben eski hisse senetleri hüküm ifade etmez. Bu maddenin yürürlüe girdii tarihten itibaren azamî iki ay içerisinde, bu madde kapsamında yapılacak ana sözleme deiiklii mevcut mevzuat uyarınca gerçekletirilir." 3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kii ortakların birbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiiler: YOKTUR 5. hraçcı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı 6. Sermayeyi temsil eden payların; Grubu Nama/Hamiline Olduu Pay Nominal Deeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) YOKTUR Nama 1 YTL TOPLAM Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında deiiklie yol açan dier ilemlere ilikin bilgi: YOKTUR Artırım Artırım Emis. Tarihi Tutarı Nakit Primi YDDAF Yedek **Dier * YTL YTL YTL*** * Bankanın son yılda sermaye artırımı mevcut deildir. Tablodaki bilgiler yılında yapılan en son sermaye artırımı ile ilgilidir. ** Hazine, görev zararlarında olduu gibi 2001 kriz dönemi artları gerei ilk etapta artan 1 Milyar YTL lik sermayenin 900 Milyon YTL lik kısmı için tarihinde vadeli özel tertip devlet iç borçlanma senedi verilmitir. *** tarihinde yapılan Milyon YTL ile tarihinde yapılan 300,2 Milyon YTL lik nakden yapılan itfaları, sermayeye karılık verilen ÖTDBS için yapılmıtır. Hazine, geri kalan 100 Milyon YTL lik sermaye borcunu 2005 yılı karından mahsuben tarihinde nakden ödeyerek sermaye artırımıyla ilgili sürecini tamamlamıtır. 8. Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle pay ihraç etmi ise, bu ilemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılan gerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar: YOKTUR 4

5 9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulu: Madde 17- Yönetim Kurulu en az yedi (7) en fazla dokuz (9) üyeden oluur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Bakanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Bakan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Bakanı, bulunmadıı hallerde Yönetim Kurulu Bakan Vekili bakanlık eder. Bankacılık Kanununda genel müdür için öngörülen artlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliin Sona Ermesi: Madde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre için seçilebilirler Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamı olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamı olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmi sayılırlar. Denetim Komitesi: Madde 23- Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere en az iki üyesi bulunan Denetim Komitesi oluturur. Bu Komitenin üyeleri, icraî görevleri bulunmayan ve nitelikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Denetim Komitesi, Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Denetim Komitesi ile ilgili çıkarılan ve/veya çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde görevlerini yerine getirir. Denetçilerin Sayıları, Seçimleri ve Görev Süreleri: Madde 24- Genel Kurul, yüksek örenim görmü, bankacılık, ekonomi veya finans alanlarında en az 10 yıl deneyim sahibi kimselerden en fazla 3 denetçi seçer. Denetçiler, Genel Kurul kararına göre en çok üç yıl için seçilirler. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurulca belirlenir. Denetçiler, Banka Ana Sözlemesi ile düzenlenen hükümler, Bankacılık Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile dier ilgili mevzuat uyarınca denetim görevlerini yaparlar. 10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: YOKTUR 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine salanan haklar: YOKTUR 12. Payların devir esası: Banka Ana Sözlemesi nde payların devrine ilikin bir hüküm bulunmamakta olup, sözkonusu hususta Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatları hükümleri geçerlidir. Ayrıca, Banka Yönetim Kurulu nun tarih 10/01 sayılı kararı ile halka arz edilen ve ek satıa konu olan toplam YTL nominal deerdeki Banka paylarının beyaz ciro ile devredilmesinin kabulüne karar verilmi olup halka arz edilecek YTL nominal deerli paylar dıındaki hisse senetlerinin MKB de alım satımı mümkün olmayacaktır. 5

6 13. Ortaklıın aynı grup paylarının borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilem görüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: YOKTUR 14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklıın payları üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR 6

7 II. ORTAKLIIMIZIN MEVCUT PAYLARININ YTL'LK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATII HAKKINDA BLGLER 1. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgiler: Ortaın Ticaret Ortaın Sermaye Payı Unvanı/Adı Soyadı Tutar (YTL) Oran (%) T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı Ortaın Satacaı Payların Nominal Deeri (YTL) , * TOPLAM , *Sözkonusu satıa sunulacak pay tutarının %15 oranına tekabül eden YTL nominal deerli paylar ek satıa konu edilebilecektir. 2. Satıı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler: a) Satıı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı ( YTL) Nama* TOPLAM * Yönetim Kurulu nun tarih, 10/01 sayılı kararıyla beyaz ciro edilme imkanı salanmıtır. b) Ek satıa konu olan paylar ile ilgili bilgiler Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı ( YTL) Nama* TOPLAM * Yönetim Kurulu nun tarih, 10/01 sayılı kararıyla beyaz ciro edilme imkanı salanmıtır. 3. a) Satıı yapılacak payların yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) Satıı yapılacak paylar kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü alabilecektir. 4. Halka arz edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: YOKTUR 7

8 5. Halka arz edilecek payların saladıı haklar: Kardan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 8

9 III. HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER 1. Halka arz süresi: Halka arz süresi 3 igünüdür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilan edilecek sirkülerde ( Sirküler ) belirtilecektir. 2. Satı fiyatı: Halka arzda 1 YTL nominal deerli (1 lot) payın satı fiyatı 6,40 YTL ile 8,00 YTL aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den toplanacaktır. 3. Satı fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler: Türkiye Halk Bankası A..( Halkbank ) nin paylarının fiyat tespitinde Benzer irket Çarpanları Pazar Deeri/Defter Deeri ( ) yöntemi de kullanılmıtır. Bu yöntemle ile ilgili açıklamalar aaıda yer almaktadır. Bakınız (Dier Hususlar 5) Sayfa 155 Benzer irket Çarpanları Yöntemi Halkbank aynı konuda Türkiye de faaliyet gösteren irketlerin piyasa çarpanları kullanılmıtır. stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören irketler arasından finans sektöründe yer alan ve aktif büyüklük açısından Halkbank a benzer olabilecek Akbank T.A..( Akbank ), Türkiye Bankası A..( Bankası ), Türkiye Garanti Bankası A..( Garanti ), Yapı Kredi Bankası A..( Yapı Kredi ) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.( Vakıfbank ) alınmıtır. Deerleme için Piyasa Deeri / Defter Deeri oranları kullanılmıtır. Piyasa Deeri/ Defter Deeri oranı sektöre konulan sermayeden sürdürülebilir getiri hakkında piyasa beklentisini içerdii için mali sektörde aırlıkla kullanılan bir karılatırma analizidir. Bir irketin PD/DD oranına göre deerinin hesaplanması aaıdaki gibidir: PD= (PD/DD) * DD Burada; PD DD PD/ DD : : Piyasa Deeri : Defter Deeri : Piyasa Deeri / Defter Deeri anlamına gelmektedir. 9

10 Halkbank a benzer irketlerin 2006 yılında gerçeklemi ve 2007 sonunda beklenen defter deerlerine göre hesaplanmı PD/ DD çarpanları aaıdaki tabloda sunulmaktadır: Piyasa Deeri (Milyon YTL) PD / DD 2006 PD / DD 2007 Banka Adı Akbank ,61 2,24 Bankası ,14 1,88 Garanti ,19 2,21 Yapı Kredi ,03 2,46 Vakıfbank ,12 1,89 Kaynak: Datastream Tabloda yer alan çarpanlar da esas alınarak 1.-YTL nominal Halkbank payının satı fiyat aralıı T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı nca 6,40-8,00 YTL olarak kararlatırılmıtır. Halkbank halka arzı ile ilgili olarak 1 YTL nominal deerli Halkbank payı için fiyat aralıının 6,40 8,00 YTL olmasına T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı nca karar verilmitir. 4. Satı yöntemi ve bavuru ekli: Satı yöntemi Satı Yatırım Menkul Deerler A.. ( Yatırım ) liderliinde oluturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralıı ile talep toplama yöntemiyle gerçekletirilecektir. Bavuru ekli Bu halka arzda pay satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve ibu zahnamede belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları eklinde olması arttır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya kredi kartıyla veya kıymet veya döviz blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden yatırımcıların, taksitli satı artlarına ilikin aaıda yer alan esaslar dahilinde talepte bulunmaları ve ilk taksit tutarını nakden veya kredi kartı veya kıymet veya döviz blokajı ile yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödemeleri sadece nakden veya hesaben yapılacaktır. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ile Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar bedelleri nakden ödeyeceklerdir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, indirimlerden dolayı oluan tutar ve tavan fiyat ile nihai fiyat arasındaki fark daıtım listesinin ÖB tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilikin alt sınır belirleyebilecekler. 10

11 Tahsisat Grupları: Türkiye Halk Bankası A.. ( Halkbank ) paylarının arzına ilikin olarak yatırımcılar; 1. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurt içinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 2. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 3. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca stanbul Menkul Kıymetler Borsa sında ilem görecek ekilde halka arz edildiinden dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye de satın alacaklardır. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. olarak 3 (üç) gruba ayrılmılardır. Ödeme Seçenekleri Yatırımcılar, talepleri için pein ödeme ve taksitli ödeme seçeneklerinden kendi yatırımcı grupları için geçerli olan birini seçeceklerdir. Yatırımcıların tercih ettii ödeme seçeneine göre uygulanacak avantajlar aaıda yer almaktadır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyan edeceklerdir. Pay talebinde bulunulması durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ilemine balanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecei tabidir. Yatırımcılar, talep ettikleri tutarın tamamı için kendi yatırımcı gruplarına hak tanınan ödeme seçeneklerden yalnızca birini seçebileceklerdir. 1. ndirimli Pein Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den pein yatıracaklardır. Karılanamayan taleplere ait tutarlar ve uygulanacak indirim ve nihai fiyat ile tavan fiyat arasındaki fark, bavuru sahiplerine iade edilecektir. a) Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar pay bedelini pein ödemeleri durumda, % 3 (yüzdeüç) indirimden yararlanacaklardır. b) Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir. 11

12 c) Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir. ndirimli pein ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, aaıdaki pein ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde aaıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilecekler, dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir. 1.1 Nakden Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den nakden yatıracaklardır. 1.2 Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet ç Borçlanma Senetleri ( DBS ) ve likit fonlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak bloke tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %99 YTL DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde; Likit fon için ilgili gün fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, DBS lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat, dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS lerin YTL ye dönütürülmesinde TCMB döviz alı kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen likit fonun ve DBS lerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin kendisinin veya çalıtıı bankanın cari fiyatı veya MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluan cari piyasa fiyatı dikkate alınacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı 12

13 Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler izahnamenin bu bölümündeki 7.Bavuru Yerleri maddesinde ayrıca belirtilmektedir SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen kıymetleri res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcılar talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, nakden ödedikleri takdirde, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemedikleri takdirde bloke edilen kıymetler (DBS ler, likit fonlar) bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi müterinin talep formunda belirtmi olduu sıra ile gerçekletirilecektir. 1.3 Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma Yurt çi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladıı gie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler izahnamenin bu bölümündeki 7.Bavuru Yerleri maddesinde ayrıca belirtilmektedir SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kurundan res'en bozdurularak ödenecektir DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödemeleri durumda, blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödememeleri durumunda ise, bloke edilen döviz res en bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kuru kullanılacaktır. 13

14 1.4. Kredi Kartı le Ödeme Yaparak Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, pein ödeme seçeneini tercih etmeleri halinde, talep ettikleri pay bedelinin tamamını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde kredi kartı kullanabilecekler dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir. Kredi kartı ile yapılan satılarda sadece VISA ve MASTERCARD logolu kredi kartları kullanılabilecektir. Kredi kartı ödemelerinin, kredi kartının fiziki olarak ilem yerinde bulunmasını gerektiren, POS veya imprinter cihazlarının kullanılarak yapılması zorunludur. Kredi kartı ile yapılan satılarda, yatırımcılardan herhangi bir komisyon, faiz ve benzeri ücret tahsil edilmeyecektir. Bu yöntemle talepte bulunulması durumunda yalnızca bir tek kredi kartı ile ödeme yapılacak aynı yatırımcı iki ayrı kredi kartı kullanarak talep miktarını ödeyemeyecektir. 2. Pein Fiyatına Taksitli Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar taksitli ödeme seçeneinden yararlanabileceklerdir. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar gruplarındaki yatırımcılara taksitli satı yapılmayacaktır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneinden yararlanarak alım yapmak isteyen yatırımcılar, aaıdaki sözlemeyi okumu ve kabul etmi olacaklardır. 2.1 Yatırımcıların, Talep Formu nda taksitli ödeme seçeneini seçerek formu imzalayıp, peinatı yatırmasıyla birlikte, ÖB ile yatırımcılar arasında bir sözleme doacaktır. 2.2 Taksitli satıa konu paylar, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, yediemin sıfatıyla Yatırım Menkul Deerler A.. ( YATIRIM) adına Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak yediemin hesabında saklanacaktır. 2.3 Yatırımcılar; sirkülerde belirtilen koullarla, payları Talep Toplama süresindeki talebi dikkate alınmak kaydıyla oluturulacak daıtım listesinde kendisine tahsis edildii miktarda ve fiyattan satın almayı, ÖB de, yatırımcıların, bu Sözleme den doan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, payları yatırımcılara devretmeyi kabul ve taahhüt eder. 2.4 Pay bedellerinin bete biri Talep Formu nun imzalanması ile birlikte, bakiyesi ise dört eit taksitte, , , ve tarihlerinde, aracı kurumların bildirecekleri bankalarda açtırılacak hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir. Taksit ödemelerini herhangi bir sebepten dolayı zamanında yerine getirmeyen yatırımcılara opsiyon tanınacak, taksit ödeme gününü takip eden 5 (be) i gününü kapsayan ek ödeme süresi içinde, ödeme yapılması gereken tutara, günlük olarak uygulanacak T.C. Merkez Bankası Interbank faizi ile birlikte ödeme yapmaları halinde, haklarını kaybetmeme imkanı tanınacaktır. T.C. Merkez Bankası Interbank faizi, gecikilen her gün için basit usulle hesaplanacaktır. 2.5 Yatırımcılar, yapmı olduu kısmi ödemelere dayanarak, son taksit ödeme süresinin bitiminde ibu halka arz sirkülerinde belirtilen kaydi pay teslim zamanında, sadece bedelini ödedii paylar için talepte bulunabilir. 2.6 Paylar, ibu sirkülerde yazılı edimler ve yükümlülükler tam olarak yerine getirildii takdirde, tüm borçların ödendii günü ( ) ve ek ödeme süresini takip eden 2. (ikinci) i günü olan tarihinde, yatırımcıların hesaplarına virmanlanacaktır. 14

15 2.7 Pein Fiyatına Taksitli Ödeme seçeneini tercih eden yatırımcılar, talep ettikleri takdirde, taksit bedellerinin tamamını, son taksit ödeme tarihinden önce ödeyerek, payların kayden teslimini talep edebilir. Böyle bir durum söz konusu olduunda, ilgili paylar, bir sonraki taksit döneminin (taksit ödeme tarihinden sonraki ek ödeme süresini kapsayacaktır.) bitiini takip eden 2. (ikinci) i günü, yatırımcının hesabına virmanlanacaktır. 2.8 Bu Sözleme den doan borçlar ifa edilip, paylar yatırımcılara kayden teslim edilinceye kadar, sözlemeye konu paylardan doan tüm mali ve yönetimsel hakların kullanımı ÖB ye ait olacak; yatırımcıların paylar üzerinde hiç bir ekilde tasarruf yetkisi bulunmayacaktır. Bu zaman zarfında ÖB, yatırımcıların aleyhine sonuç douracak hiç bir tasarrufta bulunmayacak ve yatırımcıların menfaatleri konusunda gereken özeni gösterecektir. 2.9 Yatırımcılar, pay bedelinin tamamen veya kısmen ödenip payların kendilerine teslimi anında, burada açıklanan hususlar dıında, ÖB den herhangi bir ek talepleri olmayacaını kabul, beyan ve taahhüt eder Öngörülen zaman dilimlerinde ödemelerini yaparak, yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren yatırımcıların hak ettikleri paylar, YATIRIM tarafından, (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci i günü) tarihinden itibaren, bavurularını gerçekletirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Yatırımcıların, belirtilen tarihlerde ödemeleri yapmaması veya yükümlülüklerine uymaması halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın bu sözleme kendiliinden olarak sona erer. Sözlemenin sona ermesi sebebiyle, yatırımcılara, ödemi oldukları taksit bedelleri karılıında, hak ettikleri paylar, YATIRIM tarafından, (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci i günü) tarihinden itibaren, bavurularını gerçekletirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Küsurat oluması nedeniyle, yatırımcıların hak ettii payların kayden ve lot olarak tesliminin mümkün olmadıı durumlarda, sadece küsurat tutarı nakden veya hesaben iade edilecek, lot bazında hak edilen paylar ise yatırımcıya, yukarıda belirtilen sürede, kayden teslim edilecektir tarihine kadar, paya balı olarak kullanılan haklar ÖB ye ait olacaktır. Yatırımcılar, yapmı oldukları ödemeler karılıında, hak ettikleri paylar dıında, ÖB den hiçbir talepte bulunamazlar Bu sözlemeden doabilecek ihtilaflarda Ankara cra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir Doabilecek ihtilaflarda, aracı kurum ve ÖB defter ve kayıtları kesin delil tekil eder Yatırımcılar, Talep formunda bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresleri olduunu, adres deiikliini yazılı olarak ÖB ye bildirdiklerini tevsik edememeleri halinde; talep formunda belirtilen adrese yapılan tebligatın kendilerine yapılmı sayılacaını kabul ederler Yatırımcılar, bu sözlemeden doan hak ve alacaklarını hiçbir ekilde devir ve temlik edemezler Yatırımcılar, bu Sirküler ve içeriini okuyup, Talep Formu nu imzaladıını, belirlenen artları ve dourabilecei sonuçları, yapılan duyuru ve sirkülerde ilan edilen hususları, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın sonuçlarını ve risklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler Taksit bedellerinin yetkili aracı kurumlara veya satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerine ödenmesi sırasında Halkbank Paylarının Taksit Bedeli Olarak Yatırıldıı açıklama olarak belirtilecektir. 15

16 Yatırımcılardan istenen belgeler Halkbank paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi. nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM de ilem yapmaya yetkili olma (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır. 5. Satıın birden fazla ülkede aynı anda yapıldıı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmısa buna ilikin bilgi: YOKTUR 6. a) Satıa aracılık edecek kurulular ve aracılıın nitelii : SPK Seri I, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satıına likin Esaslar Teblii gerei ve ÖB nin SPK ya hitaben 18 Nisan 2007 tarih B.02.1.ÖB /2532 numaralı yazısıyla SPK Seri:1, No:26 sayılı tebliinin 5inci maddesine istinaden aynı tebliin 31 inci maddesinde belirtilen aracı kurululara yönelik yüklenim zorunluluunun uygulanmaması konusundaki istei sonucunda En yi Gayret Aracılıı yoluyla satıa aracılık edilecektir. ARACI KURULU YATIRIM MENKUL DEERLER A.. A.. HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. AK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. DENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. FORTS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. HSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A.. OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. TÜRKYE SNA KALKINMA BANKASI A.. YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.. ACAR YATIRIM MENKUL DEERLER A.. ALTERNATF YATIRIM A.. ANADOLU YATIRIM MENKUL DEERLER A.. ATAONLNE YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. BAKENT MENKUL DEERLER VE YATIRIM A.. C MENKUL DEERLER A.. CAM MENKUL DEERLER A.. DELTA MENKUL DEERLER A.. ARACILIIN NTEL En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı 16

17 ECZACIBAI MENKUL DEERLER A.. EKNCLER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. EURO YATIRIM MENKUL DEERLER A.. GEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. GFC GENERAL FNANS MENKUL DEERLER A.. GLOBAL YATIRIM MENKUL DEERLER A.. NFO YATIRIM A.. MEKSA YATIRIM MENKUL DEERLER A.. NUROL MENKUL DEERLER A.. ÖNCÜ MENKUL DEERLER A.. RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. EKER YATIRIM MENKUL DEERLER A. TACRLER MENKUL DEERLER A.. TEB YATIRIM MENKUL DEERLER A.. TEKSTL MENKUL DEERLER A.. TURKISH YATIRIM A.. VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A.. YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.. ZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A.. En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı En yi Gayret Aracılıı b) Aracı kurulu/kurululara ve gie hizmeti veren kurululara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı Kurululara ödenecek toplam ücret yaklaık olarak 15 milyon -YTL dir. Bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaık % 60 ını oluturacaı tahmin edilmektedir. c) Yüklenimde bulunulmayan payların nominal deer ve satı fiyatı üzerinden tutarı: Halka arza konu YTL nominal deerli payların tamamı için yüklenimde bulunulmamaktadır. Yüklenimde bulunulmayan payların fiyat aralıının tabanından hesaplandıında toplam tutarı 1,74 milyar YTL tavandan hesaplandıında 2,17 milyar YTL dir. 7. Bavuru Yerleri: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ile Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aaıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, nternet veya telefon bankacılıı ubelerine, Talep Toplama için bavurabilirler. nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, Talep bavurusunda bulunmak isteyen Yurt çi Bireysel Yatırımcıların bavuruda bulunacakları, nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ilemlerini yapmaya yetkili olmaları (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece YATIRIM tarafından toplanacaktır. 17

18 KONSORSYUM LDER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve nolu interaktif telefon KONSORSYUM ELDERLER HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm acentalar ve irtibat büroları ile stanbul, Ankara, zmir ubeleri, T.Halk Bankası A.. ubeleri, adresi AK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. nönü Cad. No:42 Gümüsuyu Taksim stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Akbank T.A. nin tüm ubeleri, ve adresleri ve no lu interaktif telefon DENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No:106 Kat: Esentepe stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Denizbank A.. nin tüm ubeleri adresi ve interaktif telefon FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat 2-3 Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Finansbank A.. ubeleri, ve adresleri, (0212) numaralı telefon (Finans Yatırım) ile interaktif telefon (Finansbank) FORTS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Fortis Bank A.. ubeleri adresi interaktif telefon GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2/8 Zincirlikuyu / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve T.Garanti Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ayazaa Mah Ahi Evran Cad Dereboyu Sok. No:4-15 Maslak stanbul Tel: (0212) Faks: (0212)

19 HSBC Bank ın tüm ubeleri ve interaktif telefon OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Akatlar Ebulula Cad F2 C Blok Levent Beikta stanbul Tel : (0212) Tel: (0212) Tüm ubeleri ve acentalıkları ile Oyakbank A.. nin tüm ubeleri ile adresi, interaktif telefon TÜRKYE SINA KALKINMA BANKASI A.. Meclis-i Mebusan Caddesi No:161, Fındıklı - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve adres, YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Yapı Kredi Bankası nın tüm ubeleri, veya adresi ve no lu interaktif telefon KONSORSYUM ÜYELER ACAR YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No: 25 Esentepe stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve zmir ubesi, adresi ALTERNATF YATIRIM A.. Cumhuriyet Cad. No: 8 Elmada stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Alternatif Yatırım A.. nin Ankara ve Erenköy ubeleri, Adana, Antalya ve Bursa acentaları ile Alternatifbank A.. nin tüm ubeleri adresi, interaktif telefon ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Merkez Mah. Birahane Sok. No:38 Bomonti ili stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Anadolu Bank A.. ubeleri ATA ONLNE MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:145/A Kat: stanbul Tel: ( 0212) Faks: (0212) ve (0212) telefon ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:145/A Kat: stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ve ve (0212) telefon numarası BAKENT MENKUL DEERLER A.. Abide-i Hürriyet Cad. No:285 Bolkan Center C Blok/6 ili stanbul Tel: (0212) Faks: (0212)

20 Ankara ube ve Adapazarı irtibat bürosu C MENKUL DEERLER A.. Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:28 Kat Maslak stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ubesi, zmir Acentası ile Bank Pozitif ubeleri, adresi CAM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 3 Kat 3 4.Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Mersin, Diyarbakır rtibat Büroları ve adresi DELTA MENKUL DEERLER A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No:103 Kat 6 Tevikiye stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve Bakırköy, zmir ve Antalya ubeleri ile Suadiye irtibat bürosu, adresi ECZACIBAI MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 6 Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm irtibat büroları ve ubeleri ile ve adresi, (0212) telefon numarası EKNCLER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Yıldız Posta Cad. Dedeman Tic.Merkezi No: 52 Kat 5 Esentepe Beikta stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ile adresi EURO YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Yıldız Posta Cad. Dedeman Tic.Merkezi No: 52 Kat 4 Esentepe Beikta stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ve Trabzon irtibat bürosu ile adresi GEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal stanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Tüm ubeler ve acentalar ile adresi ile numaralı telefon GFC GENERAL FNANS MENKUL DEERLER A.. Maçka Cad. Feza Ap. No: Tevikiye stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm irtibat büroları GLOBAL MENKUL DEERLER A.. Rıhtım Cad. No: 57 Karaköy stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ube ve irtibat büroları ile adresi ve numaralı telefon 20

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN ÖZELLETRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET NN ( HALKBANK ) T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII NA AT 271.521.962.YTL

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 280.000.000.-YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ YIL: 2013 Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK 30.865.000.- YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ORTAKLIIMIZCA HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN 50.000.000.-YTL NOMNAL DEERL TAHVLLER 27/03/2008-28/03/2008 TARHLERNDE SATIA SUNULACAKTIR.

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASI NDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASI NA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN SERMAYEY TEMSL

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES BRNC BÖLÜM KURULU

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES BRNC BÖLÜM KURULU TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES BRNC BÖLÜM KURULU Kurulu: Madde 1- Türkiye Halk Bankası Anonim irketi nin Ana Sözlemesi 4603 sayılı Kanun uyarınca aaıdaki ekilde yeniden düzenlenmitir. Unvan:

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN :

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN : SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES HSSE SENETLER BORSADA LEM GÖREN RKETLER ÇN : 1)NAKT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSZ+NAKT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SETDR.

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 256 konutluk Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları, 25 Mayıs - 12 Haziran

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 09/11/2007 TARH VE 92/1116

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA

TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NA TÜRKYE E VE CAM FABRKALARI A.. YÖNETM KURULU BAKANLII'NDAN irketimiz Olaanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 Pazartesi günü saat 10.00 da aaıda yazılı gündemi görüüp karara balamak üzere, irket

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B , EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 23.01.2014 16:08:27 Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara Telefon ve Faks No. : 0-312 584

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN 35.000.000.000.000-TL (OTUZBEŞTRİLYON TÜRK LİRASI) NOMİNAL DEĞERLİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. A GRUBU NAMA

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) Resmi Gazete No: 29643 Resmi Gazete Tarihi: 04/03/2016 MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı