TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR."

Transkript

1 TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA TARH VE 23/471 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN TARHL TOPLANTISINDA, ORTAKLIIMIZ HSSE SENETLERNN ULUSAL PAZARDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERLMTR (Ek: 1) Ek Satı Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satıa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı na (ÖB) ait olan ve halka arz edilen payların %15 ine tekabül eden nama yazılı YTL (KırkmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzdoksandörtYeniTürkLirası) nominal deerdeki HALKBANK payları, daıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenebilir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, ek satı hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında daılımına, toplam arz edilecek payların asgari %30 unun Yurt çi Bireysel Yatırımcılara ayrılması koulu dikkate alınarak ÖB tarafından karar verilecektir Dier Kamu Kurulularından Alınan Görüler: Halkbank ın halka arzına ilikin olarak, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu nun Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında; Banka hisse senetlerinin halka arzında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Banka hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu nun Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısı Ek: 2 de yeralmaktadır. Banka hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Coar Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukuki mütalaa Ek: 3 de yeralmaktadır. 1

2 I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER A. TANITICI BLGLER 1. Ticaret Unvanı : TÜRKYE HALK BANKASI A.. 2. Merkez ve ube Adresleri : Genel Müdürlük Adresi : Söütözü Mah. 2.Cad. No: Çankaya/ANKARA 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : Söütözü Mah. 2.Cad. No: Çankaya /ANKARA 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluu : Resmi Gazete: 23 Mayıs sayılı nüshası / T.T.S.G: Ankara Ticaret Odası Sicil Müdürlüü 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : Ortaklıın Tabi Olduu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları na tabidir. 8. Kurulu Amacı (Faaliyet Konusu) : 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 4 üncü ve buna balı olarak Geçici 3 üncü maddesinde uyarınca Yönetim Kurulu nun tarih, Sayılı Kararıyla kabul edilen Faaliyet Türleri Form unda belirtilen konularda faaliyet göstermektedir. Faaliyet Konusuyla lgili olarak Ana Sözlemenin 4 üncü maddesi aaıda gösterilmi ve Faaliyet Türleri Formu ek yapılmıtır. (Ek: 4) Madde 4- Bankanın amacı, Bankacılık Kanunu ve ilgili dier mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir. Banka, amaçlarını gerçekletirmek üzere Bankacılık Kanunu ve dier mevzuat hükümlerinin tanıdıı tüm yetkileri kullanır. lgili mevzuat çerçevesinde, Türk Lirası ve döviz üzerinden her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler açmak, yerel ve uluslararası finans piyasalarında kullanılan finansal ürünlerin ihracına, alınmasına, satılmasına aracılık etmek, yatırım bankacılıı ilemleri yapmak, kredileri toptan veya perakende almak, satmak, devretmek, yurtiçi ve yurtdıı vadeli piyasalarda alım ve satım ilemi yapmak, bankalararası para piyasasından, yurtiçi ve yurtdıından fon salamak, her türlü sermaye piyasası ilemlerini yapmak, ithalat ve ihracat ilemlerine aracılık etmek, sigorta ve dier finans kuruluları acentelii yapmak, yurtiçi ve yurtdıında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklıa itirak etmek yada bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya olumu ortaklıklardan çıkmak, 2

3 Gibi her türlü faaliyette bulunur. Ayrıca, Banka, esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi iletmelerini, dorudan ve/veya Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri aracılıı ile açacaı kredilerle sınırlı olmak ve faiz oranları Banka kaynak maliyetinin altında olmamak kaydıyla, kredilendirir. Kamu hisselerinin yüzde ellinin (% 50) altına dümesi halinde, Banka nın esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli sanayi iletmelerini faiz destekli kredilendirme faaliyetleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde devam eder. B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR LE LGL BLGLER 1. i) Kayıtlı Sermaye Tavanı : Bulunmamaktadır ii) Ödenmi Esas Sermayesi : YTL 2. Son iki olaan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmi sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kii ve yabancı ortaklar arasında daılımı: Ortaın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ (1)(2)(3) Adı Soyadı (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) Hazine ,58 99, ,58 99, Müstearlıı Özelletirme daresi Bakanlıı , Dier 47,42 0, ,42 0, , TOPLAM , , ,00 Not 1) : tarihli olaan genel kurul sonrasında Hazine Müstearlıı YTL lik ödenmemi sermayeyi ödemi ve Bankanın ödenmi sermayesi YTL den YTL ye çıkmıtır. Not 2) : Hazine Müstearlıı na ait paylar, Özelletirme Yüksek Kurulu nun tarih, 2007/8 sayılı kararıyla Özelletirme daresi Bakanlıı na geçmitir. Not 3) : 04/04/07 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5615 sayılı kanunun 27. maddesine dayanılarak Özelletirme daresi Bakanlıı na ait paylar nominal YTL den nominal YTL ye azaltılmıtır sayılı kanun: MADDE 27 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim irketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim irketi Hakkında Kanuna aaıdaki geçici madde eklenmitir. "GEÇC MADDE 9 Türkiye Halk Bankası A.. nin ödenmi sermayesini oluturan hisselerin 9/12/2004 tarihli ve 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Yeni Türk Lirasına intibakını salamak üzere; ödenmi sermaye içerisinde Özelletirme daresi Bakanlıı dıındaki hissedarlara ait 100 TL itibarî deerli hisse senetleri; 1 YTL itibarî deerli 1 adet, 500 TL itibarî deerli hisse senetleri; 1 YTL itibarî deerli 5 adet ve TL itibarî deerli hisse senetleri; 1 YTL itibarî deerli 10 adet hisse senedine tamamlanır. Bu tamamlama ilemi, Banka sermayesi artırılmaksızın, Özelletirme daresi Bakanlıının hisselerinin yeteri miktarda devri yoluyla bedelsiz olarak yapılır. Ayrıca, Özelletirme daresi Bakanlıının farklı itibarî deerlerdeki hisseleri 1 YTL itibarî deerli hisselere çevrilir. Bu ekilde yapılacak 3

4 tamamlama ilemleri, Bankanın hisse senetleri Pay Defterine ilenir. Türk Ticaret Kanununun nama yazılı hisse devirlerine ilikin hükümleri uygulanmaz. Söz konusu ilemlere ilikin olarak yapılacak ana sözleme deiikliinde 9/12/2004 tarihli ve 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır ve anılan deiikliin Ticaret Siciline tescil ettirilmesini takiben eski hisse senetleri hüküm ifade etmez. Bu maddenin yürürlüe girdii tarihten itibaren azamî iki ay içerisinde, bu madde kapsamında yapılacak ana sözleme deiiklii mevcut mevzuat uyarınca gerçekletirilir." 3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kii ortakların birbiriyle akrabalık ilikileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kiiler: YOKTUR 5. hraçcı yönetiminde dorudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı 6. Sermayeyi temsil eden payların; Grubu Nama/Hamiline Olduu Pay Nominal Deeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) YOKTUR Nama 1 YTL TOPLAM Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında deiiklie yol açan dier ilemlere ilikin bilgi: YOKTUR Artırım Artırım Emis. Tarihi Tutarı Nakit Primi YDDAF Yedek **Dier * YTL YTL YTL*** * Bankanın son yılda sermaye artırımı mevcut deildir. Tablodaki bilgiler yılında yapılan en son sermaye artırımı ile ilgilidir. ** Hazine, görev zararlarında olduu gibi 2001 kriz dönemi artları gerei ilk etapta artan 1 Milyar YTL lik sermayenin 900 Milyon YTL lik kısmı için tarihinde vadeli özel tertip devlet iç borçlanma senedi verilmitir. *** tarihinde yapılan Milyon YTL ile tarihinde yapılan 300,2 Milyon YTL lik nakden yapılan itfaları, sermayeye karılık verilen ÖTDBS için yapılmıtır. Hazine, geri kalan 100 Milyon YTL lik sermaye borcunu 2005 yılı karından mahsuben tarihinde nakden ödeyerek sermaye artırımıyla ilgili sürecini tamamlamıtır. 8. Ortaklıın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satı suretiyle pay ihraç etmi ise, bu ilemlerin niteliine, bu ilemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satı yapılan gerçek ve/veya tüzel kiilere ilikin açıklamalar: YOKTUR 4

5 9. Ortaklık esas sözlemesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulu: Madde 17- Yönetim Kurulu en az yedi (7) en fazla dokuz (9) üyeden oluur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Bakanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Bakan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Bakanı, bulunmadıı hallerde Yönetim Kurulu Bakan Vekili bakanlık eder. Bankacılık Kanununda genel müdür için öngörülen artlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliin Sona Ermesi: Madde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre için seçilebilirler Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamı olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamı olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmi sayılırlar. Denetim Komitesi: Madde 23- Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere en az iki üyesi bulunan Denetim Komitesi oluturur. Bu Komitenin üyeleri, icraî görevleri bulunmayan ve nitelikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Denetim Komitesi, Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Denetim Komitesi ile ilgili çıkarılan ve/veya çıkarılacak düzenlemeler çerçevesinde görevlerini yerine getirir. Denetçilerin Sayıları, Seçimleri ve Görev Süreleri: Madde 24- Genel Kurul, yüksek örenim görmü, bankacılık, ekonomi veya finans alanlarında en az 10 yıl deneyim sahibi kimselerden en fazla 3 denetçi seçer. Denetçiler, Genel Kurul kararına göre en çok üç yıl için seçilirler. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurulca belirlenir. Denetçiler, Banka Ana Sözlemesi ile düzenlenen hükümler, Bankacılık Kanunu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile dier ilgili mevzuat uyarınca denetim görevlerini yaparlar. 10. Ortaklık esas sözlemesinde yer alan aırlatırılmı nisaplar hakkında bilgi: YOKTUR 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine salanan haklar: YOKTUR 12. Payların devir esası: Banka Ana Sözlemesi nde payların devrine ilikin bir hüküm bulunmamakta olup, sözkonusu hususta Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatları hükümleri geçerlidir. Ayrıca, Banka Yönetim Kurulu nun tarih 10/01 sayılı kararı ile halka arz edilen ve ek satıa konu olan toplam YTL nominal deerdeki Banka paylarının beyaz ciro ile devredilmesinin kabulüne karar verilmi olup halka arz edilecek YTL nominal deerli paylar dıındaki hisse senetlerinin MKB de alım satımı mümkün olmayacaktır. 5

6 13. Ortaklıın aynı grup paylarının borsaya (MKB veya dier borsalar) kote olup olmadıına/ilem görüp görmediine veya böyle bir bavurunun bulunup bulunmadıına ilikin bilgi: YOKTUR 14. zahnamenin hazırlandıı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklıın payları üzerinde üçüncü kiiler tarafından gerçekletirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından dier bir ortaklıın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR 6

7 II. ORTAKLIIMIZIN MEVCUT PAYLARININ YTL'LK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATII HAKKINDA BLGLER 1. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgiler: Ortaın Ticaret Ortaın Sermaye Payı Unvanı/Adı Soyadı Tutar (YTL) Oran (%) T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı Ortaın Satacaı Payların Nominal Deeri (YTL) , * TOPLAM , *Sözkonusu satıa sunulacak pay tutarının %15 oranına tekabül eden YTL nominal deerli paylar ek satıa konu edilebilecektir. 2. Satıı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler: a) Satıı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı ( YTL) Nama* TOPLAM * Yönetim Kurulu nun tarih, 10/01 sayılı kararıyla beyaz ciro edilme imkanı salanmıtır. b) Ek satıa konu olan paylar ile ilgili bilgiler Nama/Hamiline Olduu Bir Payın Nominal Deeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Deerleri Toplamı ( YTL) Nama* TOPLAM * Yönetim Kurulu nun tarih, 10/01 sayılı kararıyla beyaz ciro edilme imkanı salanmıtır. 3. a) Satıı yapılacak payların yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) Satıı yapılacak paylar kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü alabilecektir. 4. Halka arz edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın nitelii: YOKTUR 7

8 5. Halka arz edilecek payların saladıı haklar: Kardan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Dier taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmi sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 8

9 III. HALKA ARZLA LGL GENEL BLGLER 1. Halka arz süresi: Halka arz süresi 3 igünüdür. Bu sürenin balangıç ve biti tarihleri ilan edilecek sirkülerde ( Sirküler ) belirtilecektir. 2. Satı fiyatı: Halka arzda 1 YTL nominal deerli (1 lot) payın satı fiyatı 6,40 YTL ile 8,00 YTL aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den toplanacaktır. 3. Satı fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler: Türkiye Halk Bankası A..( Halkbank ) nin paylarının fiyat tespitinde Benzer irket Çarpanları Pazar Deeri/Defter Deeri ( ) yöntemi de kullanılmıtır. Bu yöntemle ile ilgili açıklamalar aaıda yer almaktadır. Bakınız (Dier Hususlar 5) Sayfa 155 Benzer irket Çarpanları Yöntemi Halkbank aynı konuda Türkiye de faaliyet gösteren irketlerin piyasa çarpanları kullanılmıtır. stanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilem gören irketler arasından finans sektöründe yer alan ve aktif büyüklük açısından Halkbank a benzer olabilecek Akbank T.A..( Akbank ), Türkiye Bankası A..( Bankası ), Türkiye Garanti Bankası A..( Garanti ), Yapı Kredi Bankası A..( Yapı Kredi ) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.( Vakıfbank ) alınmıtır. Deerleme için Piyasa Deeri / Defter Deeri oranları kullanılmıtır. Piyasa Deeri/ Defter Deeri oranı sektöre konulan sermayeden sürdürülebilir getiri hakkında piyasa beklentisini içerdii için mali sektörde aırlıkla kullanılan bir karılatırma analizidir. Bir irketin PD/DD oranına göre deerinin hesaplanması aaıdaki gibidir: PD= (PD/DD) * DD Burada; PD DD PD/ DD : : Piyasa Deeri : Defter Deeri : Piyasa Deeri / Defter Deeri anlamına gelmektedir. 9

10 Halkbank a benzer irketlerin 2006 yılında gerçeklemi ve 2007 sonunda beklenen defter deerlerine göre hesaplanmı PD/ DD çarpanları aaıdaki tabloda sunulmaktadır: Piyasa Deeri (Milyon YTL) PD / DD 2006 PD / DD 2007 Banka Adı Akbank ,61 2,24 Bankası ,14 1,88 Garanti ,19 2,21 Yapı Kredi ,03 2,46 Vakıfbank ,12 1,89 Kaynak: Datastream Tabloda yer alan çarpanlar da esas alınarak 1.-YTL nominal Halkbank payının satı fiyat aralıı T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı nca 6,40-8,00 YTL olarak kararlatırılmıtır. Halkbank halka arzı ile ilgili olarak 1 YTL nominal deerli Halkbank payı için fiyat aralıının 6,40 8,00 YTL olmasına T.C.Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı nca karar verilmitir. 4. Satı yöntemi ve bavuru ekli: Satı yöntemi Satı Yatırım Menkul Deerler A.. ( Yatırım ) liderliinde oluturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralıı ile talep toplama yöntemiyle gerçekletirilecektir. Bavuru ekli Bu halka arzda pay satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve ibu zahnamede belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları eklinde olması arttır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya kredi kartıyla veya kıymet veya döviz blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden yatırımcıların, taksitli satı artlarına ilikin aaıda yer alan esaslar dahilinde talepte bulunmaları ve ilk taksit tutarını nakden veya kredi kartı veya kıymet veya döviz blokajı ile yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödemeleri sadece nakden veya hesaben yapılacaktır. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ile Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar bedelleri nakden ödeyeceklerdir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, indirimlerden dolayı oluan tutar ve tavan fiyat ile nihai fiyat arasındaki fark daıtım listesinin ÖB tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilikin alt sınır belirleyebilecekler. 10

11 Tahsisat Grupları: Türkiye Halk Bankası A.. ( Halkbank ) paylarının arzına ilikin olarak yatırımcılar; 1. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurt içinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 2. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 3. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca stanbul Menkul Kıymetler Borsa sında ilem görecek ekilde halka arz edildiinden dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye de satın alacaklardır. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. olarak 3 (üç) gruba ayrılmılardır. Ödeme Seçenekleri Yatırımcılar, talepleri için pein ödeme ve taksitli ödeme seçeneklerinden kendi yatırımcı grupları için geçerli olan birini seçeceklerdir. Yatırımcıların tercih ettii ödeme seçeneine göre uygulanacak avantajlar aaıda yer almaktadır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyan edeceklerdir. Pay talebinde bulunulması durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ilemine balanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecei tabidir. Yatırımcılar, talep ettikleri tutarın tamamı için kendi yatırımcı gruplarına hak tanınan ödeme seçeneklerden yalnızca birini seçebileceklerdir. 1. ndirimli Pein Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den pein yatıracaklardır. Karılanamayan taleplere ait tutarlar ve uygulanacak indirim ve nihai fiyat ile tavan fiyat arasındaki fark, bavuru sahiplerine iade edilecektir. a) Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar pay bedelini pein ödemeleri durumda, % 3 (yüzdeüç) indirimden yararlanacaklardır. b) Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir. 11

12 c) Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir. ndirimli pein ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, aaıdaki pein ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde aaıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilecekler, dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir. 1.1 Nakden Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den nakden yatıracaklardır. 1.2 Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet ç Borçlanma Senetleri ( DBS ) ve likit fonlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak bloke tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %99 YTL DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde; Likit fon için ilgili gün fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, DBS lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat, dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS lerin YTL ye dönütürülmesinde TCMB döviz alı kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen likit fonun ve DBS lerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin kendisinin veya çalıtıı bankanın cari fiyatı veya MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluan cari piyasa fiyatı dikkate alınacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı 12

13 Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler izahnamenin bu bölümündeki 7.Bavuru Yerleri maddesinde ayrıca belirtilmektedir SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen kıymetleri res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcılar talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, nakden ödedikleri takdirde, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemedikleri takdirde bloke edilen kıymetler (DBS ler, likit fonlar) bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi müterinin talep formunda belirtmi olduu sıra ile gerçekletirilecektir. 1.3 Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma Yurt çi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladıı gie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler izahnamenin bu bölümündeki 7.Bavuru Yerleri maddesinde ayrıca belirtilmektedir SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kurundan res'en bozdurularak ödenecektir DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödemeleri durumda, blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödememeleri durumunda ise, bloke edilen döviz res en bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kuru kullanılacaktır. 13

14 1.4. Kredi Kartı le Ödeme Yaparak Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, pein ödeme seçeneini tercih etmeleri halinde, talep ettikleri pay bedelinin tamamını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde kredi kartı kullanabilecekler dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir. Kredi kartı ile yapılan satılarda sadece VISA ve MASTERCARD logolu kredi kartları kullanılabilecektir. Kredi kartı ödemelerinin, kredi kartının fiziki olarak ilem yerinde bulunmasını gerektiren, POS veya imprinter cihazlarının kullanılarak yapılması zorunludur. Kredi kartı ile yapılan satılarda, yatırımcılardan herhangi bir komisyon, faiz ve benzeri ücret tahsil edilmeyecektir. Bu yöntemle talepte bulunulması durumunda yalnızca bir tek kredi kartı ile ödeme yapılacak aynı yatırımcı iki ayrı kredi kartı kullanarak talep miktarını ödeyemeyecektir. 2. Pein Fiyatına Taksitli Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar taksitli ödeme seçeneinden yararlanabileceklerdir. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar gruplarındaki yatırımcılara taksitli satı yapılmayacaktır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneinden yararlanarak alım yapmak isteyen yatırımcılar, aaıdaki sözlemeyi okumu ve kabul etmi olacaklardır. 2.1 Yatırımcıların, Talep Formu nda taksitli ödeme seçeneini seçerek formu imzalayıp, peinatı yatırmasıyla birlikte, ÖB ile yatırımcılar arasında bir sözleme doacaktır. 2.2 Taksitli satıa konu paylar, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, yediemin sıfatıyla Yatırım Menkul Deerler A.. ( YATIRIM) adına Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak yediemin hesabında saklanacaktır. 2.3 Yatırımcılar; sirkülerde belirtilen koullarla, payları Talep Toplama süresindeki talebi dikkate alınmak kaydıyla oluturulacak daıtım listesinde kendisine tahsis edildii miktarda ve fiyattan satın almayı, ÖB de, yatırımcıların, bu Sözleme den doan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, payları yatırımcılara devretmeyi kabul ve taahhüt eder. 2.4 Pay bedellerinin bete biri Talep Formu nun imzalanması ile birlikte, bakiyesi ise dört eit taksitte, , , ve tarihlerinde, aracı kurumların bildirecekleri bankalarda açtırılacak hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir. Taksit ödemelerini herhangi bir sebepten dolayı zamanında yerine getirmeyen yatırımcılara opsiyon tanınacak, taksit ödeme gününü takip eden 5 (be) i gününü kapsayan ek ödeme süresi içinde, ödeme yapılması gereken tutara, günlük olarak uygulanacak T.C. Merkez Bankası Interbank faizi ile birlikte ödeme yapmaları halinde, haklarını kaybetmeme imkanı tanınacaktır. T.C. Merkez Bankası Interbank faizi, gecikilen her gün için basit usulle hesaplanacaktır. 2.5 Yatırımcılar, yapmı olduu kısmi ödemelere dayanarak, son taksit ödeme süresinin bitiminde ibu halka arz sirkülerinde belirtilen kaydi pay teslim zamanında, sadece bedelini ödedii paylar için talepte bulunabilir. 2.6 Paylar, ibu sirkülerde yazılı edimler ve yükümlülükler tam olarak yerine getirildii takdirde, tüm borçların ödendii günü ( ) ve ek ödeme süresini takip eden 2. (ikinci) i günü olan tarihinde, yatırımcıların hesaplarına virmanlanacaktır. 14

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU YIL: 2010 İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Mevcut ortaklarm sahip olduğu 26.400.000 TL nominal değerli paylarm halka arzma ilişkin duyurudur. Söz

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN SERMAYESİNİN TAMAMI NAKDEN KARŞILANMAK ÜZERE 20.000.000.000.000.-TL den 22.500.000.000.000.-TL YE ARTIRILMASI VE ARTIRILAN 2.500.000.000.000.-TL

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında; AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 310.474.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 65.340.000 LİRADAN 375.814.000 LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen 16.05.2008 tarih ve BDDK.UY1/42-1-1-6865 sayılı görüş yazısı

BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen 16.05.2008 tarih ve BDDK.UY1/42-1-1-6865 sayılı görüş yazısı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 2.100.000.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.100.000.000 YENİ TÜRK LİRASINDAN 4.200.000.000 YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı