BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI"

Transkript

1 Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3, pp BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI THE APPLICATION OF FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS TO SELECTION IMPROVEMENT PROJECTS FOR A MANUFACTURING COMPANY Arş Gör. Dr. Vesile Sine ARIKAN KARGI ÖZET Günüüz küresel rekabet koşullarında şirketlerin ayakta kalabileleri ve gelişebileleri için iyileştire proe seçilerinin son derece yaşasal olduğunu görekteyiz. Özellikle strateik kararların alındığı iş dünyasında yaşanan belirsizlikler proe seçi kararlarını öneli ölçüde etkileektedir. Dolayısıyla çalışaızın aacı strateik bir karar niteliği taşıyan proe seçiinin uygulaasını yaptığıız şirkette yaşanacak belirsizliklerin önüne geçebilek için iyileştire proeleri seçiinde çok kriterli karar vere yöntelerinden bulanık analitik hiyerarşi süreç yönteini uygulaaktır. Anahtar Kelieler: Bulanık Küeler, Proe Seçii, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Jel Kodları: C44,C6,D8 ABSTRACT In today s global copetitive conditions, the selection of iproveent proects is highly iportant for copanies to survive and develop. In particular, conditions of uncertainty in the business world where stratec decisions are ade, greatly affect the proect selection decision process. Therefore, the ai of this study is to apply the fuzzy analytic hierarchy process, a ulti-criteria decision aking ethod, in a copany where we conducted a stratec decision-aking process for proect selection to overcoe the conditions of uncertainty. Key Words: Fuzzy Sets, Proect Selection, Fuzzy Analytic Hierarchy Process Jel Codes: C44,C6,D8. GİRİŞ Günüüzde çok hızlı değişen ve rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında şirketlerin ayakta kalabileleri ve sürdürülebilir gelişeyi yakalayabileleri için değişilere ayak uyduraları gerekektedir. Proe seçi problei, küresel rekabet koşullarında şirketlerin ayakta kalabileleri ve rekabetçi olabileleri yönünden son derece önelidir. Şirketlerin elinde bulunan sınırlı kaynakların, en fazla faydayı sağlayacak şekilde kullanılabilesi ve ihtiyaçların doğru bir şekilde belirlenerek önceliklendirilesi, ayrıca şirketlerin rekabetçi konuunu koruası açısından kritiktir. Şirketin aaçlarına uygun ve öncelikli kriterleri en iyi şekilde sağlayan proenin seçilip hayata geçirilesi yöneticiler için önelidir. Proe seçi sürecinde yer alan alternatifler arasından en uygun olanına karar verek ise hiç de kolay değildir. Bunun için bilisel yöntelerden faydalanak gereklidir. Bilindiği üzere karar vere aşaasında Çok Kriterli Karar Vere (ÇKKV) yöntelerinin kullanılası, yöneticilerin alternatifleri değerlendiresine yardıcı olakta ve şirket kaynaklarının daha Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi, Ekonoetri Bölüü, 39

2 ARIKAN KARGI 05 verili kullanılasını sağlaaktadır. (Öürbek ve Şişek, 04:307). Çok kriterli karar vere problelerinin çözüünde kullanılan yöntelerden biri de Analitik Hiyerarşi Sürecidir (AHP). Bu yönte; karaşık, yapılandırılaış bir duruun, bileşenlerini ve değişkenlerini hiyerarşik bir düzende ifadesi her bir alternatifin kıyaslaalı öne düzeyine ilişkin kişisel yargıları nicel değerlendiresi ve elde edilen yargıların sonucuna göre değişkenlerin öncelik düzeylerini ortaya koyarak sentez yapa yöntei olarak tanılanabilir (Saaty, 005:5). Analitik hiyerarşi süreci, karar seçeneklerinin değerlendirilesi ve seçilesi sürecinde he nicel he de nitel karar kriterlerinin kullanılasına ikân veren bir yönte olasından dolayı, birçok alanda karşılaşılan karar problelerinin çözüünde kullanılaktadır (Arıkan Kargı ve Öztürk, 0:). Bazı karar ortalarında karar vere süreci sübektiftir ve belirsizlikleri içerir. İnsan düşüncesinin karaşıklığı ve kişilerin tercihlerini sözel ifadeler ile anlatası karar vere sürecinde belirsizliklere neden olaktadır. Söz konusu sözel ifadelerin belirsizliklerini ateatiksel karar sistelerine uyulandırak bulanık küeler ile ükün olaktadır. Çalışaızın aacı, boru ialatı yapan bir şirketin kısa ve orta dönede düşündükleri iyileştire proelerinden en uygun olanın seçiine yardıcı olaktır. Proe seçiinin kişiler tarafından yapılası, sübektifliği ve bazı belirsizlikleri de içeresi nedeniyle Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreç (BAHP) yönteinin kullanılasının daha uygun olacağına karar veriliştir. Çalışaızda ele aldığıız BAHP odelin anlaşılabilesi için öncelikle bulanık küeler teorisi başlığı altında bulanık küeler ve bulanık sayılar anlatılıştır. Daha sonra Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreç yöntei açıklanıştır. Uygulaa kısında ise boru ialatı yapan bir şirketin kısa ve orta dönede düşündükleri iyileştire proelerinden hansinin seçiinin daha uygun olacağı BAHP yöntei ile belirleniştir.. BULANIK KÜMELER TEORİSİ Bulanık küeler ilk kez Lotfi A. Zadeh tarafından 965 yılında yayınlanan Bulanık Küeler adlı akale ile ortaya konuluştur (Zadeh, 965:338). Zadeh söz konusu bu çalışasında insan düşüncesinin büyük bir çoğunluğunun bulanık olduğunu, kesin oladığını belirtiştir. Bu yüzden 0 ve ile tesil edilen iki değerli antık sisteinin bu düşünceleri açıklaakta yetersiz kaldığını ifade etiştir ( Elas, 0:86). Bulanık antık ilkeleri, belirsizliği açıklaa yeteneği açısından üstünlüğü ile öne çıkaktadır. Bir bulanık küe, her bir eleanı 0 ile arasında değişen üyelik derecesine sahip bir fonksiyon ile tanılanır (Zadeh,965:338). Bu üyelik dereceleri, bir bulanık küe için süreklilik arz eder. Bir bulanık küenin tesili, sebolün üstünün çizilesi ile ifade edilir. Ã bulanık küesi için tanılanacak olan bir üyelik fonksiyonu µ Ã : E [0,] şeklinde ifade edilir (Hohle ve Rodahaugh, 999: 63). Bulanık A küesindeki x eleanı için üyelik derecesinin gösterii {A= (x, µ A (x)) x E}şeklindedir. µ Ã üyelik fonksiyonu, [0,] kapalı aralığında gerçek bir sayıyı gösterektedir. Burada sıfır sayısı, illi nesnenin küenin üyesi oladığını; bir sayısı da illi nesnenin küenin ta üyesi olduğunu ve bu iki değer arasındaki herhan bir sayı ise illi nesnenin küeye kısi üyeliğini gösterir (Öztürk, Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 008:787). Çalışılan konuya göre değişik bulanık sayılar kullanılabilir. Genel olarak pratik uygulaada yauk veya üçgen bulanık sayılar kullanılaktadır. Çalışaızda üçgen bulanık sayılar kullanılıştır. Üçgensel bir bulanık sayı, Şekil de gösterilektedir. Üçgensel bir bulanık sayı,(l/, /u) veya (l,,u) şeklinde gösterilir. l,,u ifadeleri 330

3 C.0, S.3 Bir İalat Şirketinin İyileştire Proesi Seçiinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin sırasıyla bulanık bir olayda olası en düşük değeri, olası değeri ve olası en yüksek değeri ifade eder (Mahoodzadeh vd, 007:303). Şekil : Üçgen Üyelik Fonksiyonu Üçgen bir üyelik fonksiyonu ve eleanları aşağıda verilen fonksiyon ile ifade edilektedir. µ Ã = 0 ( x l) /( l) ( u x) /( u ) 0, x, l,, x < l x x u > u () 3. BULANIK AHP YÖNTEMİ Thoas L. Saaty (977) tarafından geliştirilen Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar vere yöntelerinden birisidir. AHP nin teel üstünlüklerinden birisi, çok sayıda kriteri bir arada değerlendirebilesinin yanında anlaşılasının da kolay bir yönte olasıdır. Ayrıca he nitel he de nicel kriterlerin değerlendirilesine olanak verir. Bunun yanında AHP yöntei uzan kişinin bilsini alakla birlikte kişisel düşüne tarzını yansıtaaz. Öte yandan AHP yöntei, ikili karşılaştıra sürecinde belirsizlik ve kararsızlık durularını ele alada yetersizdir. Bir başka ifadeyle, ikili karşılaştıra sürecinin belirsizliğinden karar vericiler ikili karşılaştıraları sabit bir değer olarak belirleektense, bir aralık üzerinde ifade eteyi veya sözel olarak gerçekleştireyi tercih ederler. Bu yüzden, hiyerarşik probleleri çözek için Bulanık Analitik hiyerarşi süreci (BAHP) geliştiriliştir. Bulanık analitik hiyerarşi sürecine ilişkin ilk çalışalar şöyle özetlenebilir. Van Laarhoven ve Pedrycz (983) üçgen üyelik fonksiyonları ile tanılanış bulanık oranların karşılaştırasını yapıştır. Daha sonra, Buckley (985) karşılaştıra oranlarının bulanık önceliklerini yauk üyelik fonksiyonu ile belirleiştir. Chang (996) ikili karşılaştıralarda üçgen bulanık sayıları kullanarak BAHP için yeni bir yaklaşı ortaya atış ve karşılaştıralarda genişletiliş analiz tekniğini kullanıştır. Zhu ve diğerleri (999) Çin de bulunan bir petrol şirketinin olası kazı noktalarının belirlenesinde, Kwang ve Bai (003) Kalite Fonksiyonu Göçerii tekniğinde üşteri gereksinilerinin öne 33

4 ARIKAN KARGI 05 ağırlıklarının hesaplanasında, Kahraan ve diğerleri (004) en çok üşteri enuniyetini sağlayan yeek şirketinin belirlenesinde, Büyüközkan (004) belirsizlik içeren koşullar altında e-pazar yeri seçiinde, Büyüközkan ve diğerleri (004) yazılı geliştire strateisi seçiinde, Başlıl (005) en yüksek üşteri enuniyetini veren en iyi yazılıın seçiinde, Ayağ ve Özdeir (006) akine alternatiflerinin değerlendirilesinde, Göksu ve Güngör (008) üniversite tercihlerinin sıralanasında, Lee ve diğerleri (008) Taiwan da ialat sanayinde bil teknoloisi bölülerinin değerlendirilesinde, Güngör ve diğerleri (009) personel seçi probleinde, Avcı Öztürk ve Başkaya (0) bir ekek fabrikasındaki un tedarikçisinin seçiinde, Kocaaz (04) çiento üreti işletesinde en uygun proe portföy seçiinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreç yönteini kullanışlardır. Çalışaızda Chang tarafından ileri sürülen genişletiliş analize dayalı BAHP yöntei ele alınıştır. Bu tekniğe göre izlenen yönte aşağıdaki şekilde açıklanabilir. = { x x } bir nesneler küesi ve U { u u,... } X,,... x n =, u n bir aaçlar küesi olsun. Genişletiliş analiz yönteine göre, her bir nesne bir aacı gerçekleştirek üzere ele alınır. Genişletiliş ifadesi ile bu nesnenin aacı ne kadar gerçekleştirdiği ifade edilektedir. Böylece, tane genişletiliş analiz değeri elde ediliş olup şu şekilde gösterilir (Çakır, 009:55). M, M... M i =,...n () Buradaki tü =,... değerleri üçgensel bulanık sayılardır. Chang in Genişletiliş analiz algoritası aşağıdaki bi özetlenebilir (Cheng, 996: ) M ( ). Adı: i. nesne için bulanık büyüklük değeri şu şekilde tanılanır: n S i = M M (3) = i= = Burada S i, i. aacın sentez değerini M M her bir aaca yönelik genişletiliş değeri ifade etektedir. değerini elde etek için adet genişletiliş analiz değeri bulanık = toplaa işlei aşağıdaki bi bir atris ile uygulanır: M =,, u (4) = = = l = n ve M i= = işlei şu şekilde uygulanır: n M =... değerlerinin bulanık topla elde etek için (, ) M = l i i, = = = i= i= n n n, u i (5) 33

5 C.0, S.3 Bir İalat Şirketinin İyileştire Proesi Seçiinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin ve daha sonra (5) teki vektörün tersi şöyle hesaplanır: n i= = M =,, n n n u i i li i= i= i=. Adı: M = ( l,, u ) M = ( l,, u ) V ( ) = in( µ ( x), ( )) M M ile açıklanır. ( ) M M olayının olabilirlik derecesi [ ] sup y x M µ y M şeklinde tanılanır ve aşağıdaki ifade V = yükseklik( M M ) = µ ( ) = l u ( u ) ( l ) 0,, l u M d, diger durularda Burada d, µ M ve µ M arasındaki en yüksek D kesişi noktasının ordinatıdır. M ve M yi karşılaştırak için V(M M ) ve V(M M ) değerlerinin her ikisine de ihtiyaç duyulur. 3. Adı: Konveks bir bulanık sayının k adet bulanık sayıdan, M i (i=,,...,k), daha büyük olabilirlik derecesi şöyle tanılanır: V(M M, M,...,M k ) = V[(M M ) ve (M M ) ve... ve (M M k )] = in V(M M i ), i =,, 3,..., k. (8) Bu duruda (3) teki S ler için şu varsayılar yapılıştır: k =,,..., n ; k için d (A i ) = in V(S i S k ). (9) Daha sonra ağırlık vektörü, A i (i =,,..., n) nin n eleandan oluştuğu şu şekilde ifade edilir: W = (d (A ), d (A ),..., d (A n )) T (0) 4. Adı: Noralizasyon ile noralize ediliş vektör W nin bulanık bir sayı oladığı W = (d(a ), d(a ),..., d(a n )) T () ifadesi ile gösterilir. (7) (6) 4. UYGULAMA Uygulaasını yaptığıız şirketin yöneticileri ile görüştüğüüzde belirsiz durularda en iyi proe seçiinde proble yaşadıklarını ifade etişlerdir. Bu problein çözüünde 333

6 ARIKAN KARGI 05 bulanık AHP yönteinin uygun olacağı düşünülüş ve şirketin ialat üdürü, ialat üdür yardıcısı ve şef ühendisin yer aldığı bir araştıra ekibi oluşturuluştur. Araştıra ekibi ile yapış olduğuuz görüşe sonrasında; proenin seçiinde ele alınacak öncelikli kriterlerin verililik, aliyet, üşteri enuniyeti bi nitel ve nicel çok sayıda kriter belirleniştir. Karar vericilerin alternatif kriterleri değerlendirirken subektif olaları, kesin yargıya varaadıklarından dolayı proe seçii için daha önce de ifade ettiğiiz bi bulanık AHP odelinin uygulanasına karar veriliştir. Bulanık AHP odelinde, beş ana kriter ile dört tane proe ele alınıştır. Modeliizde yer alan ana kriterler; verililik, aliyet, kalite, üşteri enuniyeti ve iş güvenliğidir. İyileştire proeleri ise sırasıyla; kaynak otoasyon oranını arttırak(p ), kaynak hatalarını azaltak(p ), alzee taşıa güvenliğini arttırak(p 3 ) ve spool boya sarf iktarını azaltaktır(p 4 ). Şekil de proe seçiinde kullanılacak kriter ve alternatiflerin hiyerarşik yapısı görülektedir. Şekil. Proe Seçi Probleinin Hiyerarşik Yapısı BAHP odelinin hiyerarşik yapısı oluşturulduktan sonra, kriterler ve alternatifler ikili karşılaştıralar yoluyla araştıra ekibi tarafından değerlendiriliştir. Bu değerlendireler anket yoluyla yapılıştır. Araştıra ekibinin yaptığı değerlendireler Tablo de verilen bulanık öne ölçeğine göre düzenleniş ve bu duru üçgen bulanık sayılar ile ifade ediliştir. Tablo : AHP de Bulanık Öne Ölçeği Dilsel İfade Bulanık Ölçek (l,,u) Karşılık Ölçek Eşit Derecede Öneli (,,) (,,) (,,3) (/3,/,) Biraz Daha Fazla Öneli (,3,4) (/4,/3,/) (3,4,5) (/5,/4,/3) Kuvvetli Derecede Öneli (4,5,6) (/6,/5,/4) (5,6,7) (/7,/6,/5) Çok Kuvvetli Derecede Öneli (6,7,8) (/8,/7,/6) (7,8,9) (/9,/8,/7) Taaıyla Öneli (8,9,9) (/9,/9,/8) 334

7 C.0, S.3 Bir İalat Şirketinin İyileştire Proesi Seçiinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin Tablo. Aaca Göre Ana Kriterlerin Bulanık İkili Karşılaştıra Matrisi Verililik (V) Maliyet (M) Kalite (K) İş Güvenliği(İ.G.) Müşteri Me.(M.M) Verililik (V) (,,) (3,4,5) (/4,/3,/) (/4,/3,/) (/4,/3,/) Maliyet (M) (/5,/4,/3) (,,) (/6,/5,/4) (,3,4) (,3,4) Kalite (K) (,3,4) (4,5,6) (,,) (/4,/3,/) (/6,/5,/4) İş Güvenliği (İ.G.) (,3,4) (/4,/3,/) (,3,4) (,,) (,3,4) Müşteri Me.(M.M) (,3,4) (/4,/3,/) (4,5,6) (/4,/3,/) (,,) Tablo deki verilerden yararlanarak kriterlerin sentez değerleri (3) ile (6) arasındaki eşitlikler kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanıştır. S V = (4.75,6,7.5) (3.7,4.98,54.33) - S V = (0.08,0.4,0.3) S M = (5.36,7.45,9.58) (3.7,4.98,54.33) - S M = (0.0,0.7,0.30) S K = (7.4,9.53,.75) (3.7,4.98,54.33) - S K = (0.4,0.,0.36) S İ.G = (7.5,0.33,3.5) (3.7,4.98,54.33) - S İ.G = (0.3,0.4,0.4) S M.M = (7.5,9.67,) (3.7,4.98,54.33) - S M.M = (0.4,0.,0.37) Eşitlik (7)ve (8) kullanılarak bulanık sentetik derece değerlerinin olabilirlilik dereceleri aşağıda gösteriliştir. V(S V S M ) = 0.8 V(S V S K ) = 0.53 V(S V S İ.G ) = 0.50 V(S V S M.M ) = 0.53 V(S M S V ) = V(S M S K ) = 0.76 V(S M S İ.G ) = 0.7 V(S M S M.M ) = 0.76 V(S K S V ) = V(S K S M ) = V(S K S İ.G ) = 0.9 V(S K S M.M ) = V(S İ.G S V ) = 335

8 ARIKAN KARGI 05 V(S İ.G S M ) = V(S İ.G S K ) = V(S İ.G S M.M ) = V(S M.M S V ) = V(S M.M S M ) = V(S M.M S K ) = V(S M.M S İ.G ) = 0.9 Elde edilen bu değerler yardııyla eşitlik (9) kullanılarak kriterlerin öncelik değerleri aşağıdaki şekilde belirleniştir. d (V) = in(0.8,0.53,0.50,0.53) = 0.50 d (M) = in(,0.76,0.7,0.76) = 0.7 d (K) = in(,,0.9,) = 0.9 d (İ.G) = in(,,,) = d (M.M) = in(,,0.9) = 0.9 Öncelik vektörünün hesaplanası sonucundaki aşağıdaki ağırlık vektörü elde ediliştir. W =(0.50,0.7,0.9,,0.9) Belirlenen ağırlık vektörün noralizasyonu sonucunda kriterlerin öncelik değerleri sırasıyla; ( 0., 0.7, 0.3, 0.5, 0.3 ) olarak elde ediliştir. Bu değerlere göre işlete proe seçi probleinde, en fazla iş güvenliği kriterine öne verektedir. İş güvenliği kriterini eşit önee sahip kalite ve üşteri enuniyeti kriterleri izleektedir. Daha sonra ise aliyet ve verililik kriterleri gelektedir. Kriterlere ilişkin ağırlıklar belirlendikten sonra karar vericilerin her kriter için dört proe alternatifini değerlendireleri ele alınıştır. İlk olarak verililik kriteri için alternatiflerin değerlendire sonuçları Tablo 3 te veriliştir. Tablo 3: Verililik Kriterine Göre Alternatiflerin Bulanık İkili Karşılaştıra Matrisi P P P3 P4 P (,,) (4,5,6) (6,7,8) (4,5,6) P (/6,/5,/4) (,,) (4,5,6) (,3,4) P3 (/8,/7,/6) (/6,/5,/4) (,,) (/4,/3,/) P4 (/6,/5,/4) (/4,/3,/) (,3,4) (,,) Tablo 3 teki verilerden yararlanarak verililik kriteri için dört alternatife ilişkin öncelik değerleri sırasıyla ( , 0, 0.0 ) olarak elde ediliştir. Bu değerlere göre verililik kriteri altında en iyi alternatif P iken bu alternatifi sırasıyla P ve P 4, izleektedir. P 3 alternatifi ise sıfır değerini alaktadır. Tablo 4: Maliyet Kriterine Göre Alternatiflerin Bulanık İkili Karşılaştıra Matrisi P P P3 P4 P (,,) (,3,4) (8,9,9) (,3,4) P (/4,/3,/) (,,) (6,7,8) (,,) P3 (/9,/9,/8) (/8,/7,/6) (,,) (/8,/7,/6) P4 (/4,/3,/) (,,) (6,7,8) (,,) 336

9 C.0, S.3 Bir İalat Şirketinin İyileştire Proesi Seçiinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin Tablo 4 teki verilerden yararlanarak aliyet kriteri için dört alternatife ilişkin öncelik değerleri sırasıyla ( 0.84, 0.08, 0, 0.08) olarak elde ediliştir. Bu değerlere göre aliyet kriteri altında en iyi alternatif P iken bu alternatifi P ve P 4 eşit bir şekilde izleekte, P 3 alternatifi ise sıfır değerini alaktadır. Tablo 5: Kalite Kriterine Göre Alternatiflerin Bulanık İkili Karşılaştıra Matrisi P P P3 P4 P (,,) (/4,/3,/) (6,7,8) (4,5,6) P (,3,4) (,,) (4,5,6) (4,5,6) P3 (/8,/7,/6) (/6,/5,/4) (,,) (/8,/7,/6) P4 (/6,/5,/4) (/6,/5,/4) (6,7,8) (,,) Tablo 5 teki verilerden yararlanarak kalite kriteri için dört alternatife ilişkin öncelik değerleri sırasıyla ( 0.4, 0.46, 0, 0.) olarak elde ediliştir. Bu değerlere göre kalite kriteri altında en iyi alternatif P iken bu alternatifi P ve P 4 izleekte, P 3 alternatifi ise sıfır değerini alaktadır. Tablo 6: İş Güvenliği Kriterine Göre Alternatiflerin Bulanık İkili Karşılaştıra Matrisi P P P3 P4 P (,,) (/4,/3,/) (/8,/7,/6) (,3,4) P (,3,4) (,,) (/8,/7,/6) (,3,4) P3 (6,7,8) (6,7,8) (,,) (8,9,9) P4 (/4,/3,/) (/4,/3,/) (/9,/8,/8) (,,) Tablo 6 daki verilerden yararlanarak iş güvenliği kriteri için dört alternatife ilişkin öncelik değerleri sırasıyla ( 0,0,,0) olarak elde ediliştir. Bu değerlere göre iş güvenliği kriteri altında en iyi alternatif P 3 iken P, P ve P 4 alternatifleri ise sıfır değerini alaktadır. Tablo 7: Müşteri Menuniyeti Kriterine Göre Alternatiflerin Bulanık İkili Karşılaştıra Matrisi P P P3 P4 P (,,) (/4,/3,/) (,3,4) (/4,/3,/) P (,3,4) (,,) (,,) (,3,4) P3 (/4,/3,/) (,,) (,,) (,3,4) P4 (,3,4) (/4,/3,/) (/4,/3,/) (,,) Tablo 7 deki verilerden yararlanarak üşteri enuniyeti için dört alternatife ilişkin öncelik değerleri sırasıyla ( 0.7, 0.4, 0.4, 0.7) olarak elde ediliştir. Bu değerlere göre üşteri enuniyeti kriteri altında en iyi alternatif P iken bu alternatifi P 3 izleekte, P ve P 4 alternatifleri ise eşit şekilde gelektedir. Alternatiflerin beş kriter altında değerlendirilesinden sonra elde edilen bu değerler ile her kritere ilişkin ağırlıklar çarpılarak elde edilen ağırlıklı değerler toplanır. Bu topla değerler Tablo 8 de de görüldüğü üzere alternatiflerin üstünlük ağırlıklarıdır. Bu değerlere göre alternatiflere ilişkin sıralaa P, P 3 P ve P 4 şeklindedir. Buna göre işlete için belirlediğiiz kriterler altında sürekli iyileştire proeleri arasından en uygun olan proe P olan kaynak otoasyon oranının arttırılası proesidir. 337

10 ARIKAN KARGI 05 Tablo 8: Kriterlere Göre Öne Ağırlık Matrisi Müşteri Menuniyeti Alternatif Üstünlük Ağırlığı Kriterler Verililik Maliyet Kalite İş güvenliği Kriter Ağırlığı Alternatif P P P P SONUÇ Proe seçi problei günüüzün küresel rekabet koşullarında şirketler için en öneli konudur. Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen ekonoik ve sosyal koşullar, şirketleri özellikle de fira yöneticilerini sürekli olarak en iyi ve doğru karar alaya zorlaaktadır. Çalışaızın teel aacı Boru ialatı yapan bir firanın kısa ve orta dönede belirleiş olduğu iyileştire proelerinden en uygun olanına karar verektir. Bunun için fira ile oluşturduğuuz araştıra ekibi ile öncelikle kriterler belirleniştir. Daha sonra belirlediğiiz kriterlerin birden çok olası ve he nicel he de nitel kriterleri içeresinden dolayı Çok Kriterli Karar Vere yöntei öneriliştir. Ayrıca çalışaızda klasik sayılar ile uygulanan bu yönte karar vericinin yargılarından ortaya çıkan bulanıklıkların ve belirsizliklerin değerlendirilesinde yetersiz kaldığından klasik sayılar yerine bulanık sayıların kullanıldığı Bulanık Çok Kriterli Karar Vere yöntei uygulanıştır. Bu yönte, belirsiz ortalarda gerek nitel ve gerek nicel kriterleri ele alarak en uygun alternatifin seçilesine olanak sağlaaktadır. Çalışaızda bulanık AHP yönteiyle, gerçek bir proble ele alınarak proe seçi problei odelleniş ve çözülüştür. Problein çözüünde beş ana kriter ile dört alternatif yer alıştır. Proe seçi probleinin Bulanık AHP ile çözüü sonucunda ana kriterlere ilişkin en yüksek ağırlık %5 ile iş güvenliği kriteri bulunuştur. Bunun anlaı iyileştire proeleri belirlenirken fira için en öneli kriterin iş güvenliğinin olduğudur. Çünkü çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortada çalışası öncelikli önelidir. Firada iş kazası olası duruunda fabrikanın üreti sürecinin kesilesi çalışanlar üzerinde oluşturacağı psikoloik olusuzluklar dolayısıyla he aliyet he verililik he de üşteri enuniyetinin azalasına neden olacağından, bu kritere öne verilelidir. İş güvenliği kriterini %3 ile kalite ve üşteri enuniyeti, %7 ile aliyet ve % ile verililik kriteri izleektedir. En uygun proenin belirlenesi aacıyla uygulaasını yaptığıız odelin çözüü sonucunda, ilk olarak kaynak otoasyon oranının arttırılasına ilişkin P proesinin uygulanası gerektiği ortaya çıkıştır. Sonuç olarak şirketin karar vericileri öncelikli olarak kaynak otoasyon oranının arttırılası proesini ele alaları daha sonra da sırasıyla P 3 isili alzee taşıa güvenliğini arttırılası proesi, P isili kaynak hatalarını azatlı proesi ve sonra da P 4 isili spool boya sarf iktarının azaltılası proesini ele alaları öneriliştir. 338

11 C.0, S.3 Bir İalat Şirketinin İyileştire Proesi Seçiinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin KAYNAKÇA ARIKAN KARGI,V. S. ve ÖZTÜRK, A. (0). Subcontractor Selection Using Analytic Hierarchy Process, Business and Econoics Research Journal, 3(3): -43. AVCI ÖZTÜRK, B. ve BAŞKAYA, Z. (0). Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçii, Business and Econoics Research Journal, 3(): AYAĞ, Z. ve ÖZDEMİR, R.G. (006). A Fuzzy Approach to Evaluating Machine Tool Alternatives, Journal Of Intelligent Manufacturing, 7: BUCLEY J.J., (985), Fuzzy Hierarchical Analysis Fuzzy Sets and Systes, 7(3): BÜYÜKÖZKAN, G. (004). Multi-criteria Decision Making for e-arket Selection, Internet Research, 4(): BÜYÜKÖZKAN, G., KAHRAMAN C. ve RUAN, D. (004). A Fuzzy Multi-criteria Decision Approach for Software Developent Strategy Selection, International Journal of General Systes, 33(): BAŞLIGİL, H. (005). A Fuzzy Analytic Hierarchy Process For Software Selection Probles, Journal of Enneering and Natural Sciences,3: CHANG, D.Y. (996). Applications of The Extent Analysis Method of Fuzzy AHP, European Journal Of Operational Research, 95 (3): CHENG, C.H. (996). Evalution Naval Tactical Missile Systes by Fuzzy AHP Based on Grade Value of Mebership Function, European Journal of Operational Research, 96(): ÇAKIR, E. (009). Lostics Outsourcing and Selection of Third Party Lostics Service Provider (3PL) via Fuzzy AHP, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilileri Enstitüsü, İstanbul. ELMAS, Ç. (0). Yapay Zekâ Uygulaaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. GÖKSU, A. ve GÜNGÖR, I. (008). Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses ve Üniversite Tercih Sıralaasında Uygulanası, Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi, 3(3): -6. GÜNGÖR, Z., GÜRKAN, K. ve SAADETTİN E. (009). A Fuzzy AHP Approach to Personnel Selection Proble, Applied Soft Coputing, 9(): HOHLE, U. ve RODAHAUGH, S. E. (999). Matheatics Of Fuzzy Sets, Loc, Topology And Measure Theory, Kluwer Acadeic Publishers, USA. KAHRAMAN, C., CEBECİ, U. ve ULUKAN, Z. (003). Multi- Criteria Supplier Selection Using Fuzzy AHP Lostics Inforation Manageent, 6 (6): KOCAMAZ, M. (04). Proe Portföyü Seçiinde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi, Ege Akadeik Bakış,4(3): KWANG, C.K. & BAI, H. (003). Deterining the Iportance Weights For the Custoer Requireents in QFD Using A Fuzzy AHP with Extent Analysis Approach. IIE Transactions, 35: LAARHOVEN V. ve PEDRYCZ, W. (983). A Fuzzy Extension of Saaty s Priority Theory, Fuzzy Sets and Systes,:

12 ARIKAN KARGI 05 LEE, S. K., MOGI, G., KIM J. W. ve BONG G.J. (008). A Fuzzy Analytic Hierarchy Process Approach for Assessing National Copetitiveness in the Hydrogen Technology Sector. International Journal Of Hydrogen Energy, 33 (3): MAHMOODZADEH,S.,SHAHRABI, J.,PARIAZAR,M. and. ZAERI M. S.(007). Proect Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique, International Journal of Social, Manageent, Econoics and Business Enneering (6): ÖMÜRBEK, N. ve ŞİMŞEK A(04). Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreç Yönteleri ile Online Alışveriş Site Seçii Yöneti ve Ekonoi Araştıraları Dersi, : ÖZTÜRK, A., ERTUĞRUL, İ. ve KARAKAŞOĞLU, N. (008). Nakliye Firası Seçiinde Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntelerinin Karşılaştırılası, Marara Üniversitesi, İ.İ.B.F Dersi, 5(): SAATY, L.T. (005), Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, RWS Publications. SAATY, L.T. (977). A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures, Journal of Matheatical Psychology, 5: VAHIDNIA, M. H., ALESHEIKH, A. A. ve ALIMOHAMMADI, A. (009). Hospital SiteSelection Using Fuzzy AHP and Its Derivatives, Journal Of Environental Manageent, 90 (0): YAGER, R. R. (978). Fuzzy Decision Making Including Unequal Obectives. Fuzzy Sets And Systes, : ZADEH, L.A. (965). Fuzzy Sets, Inforation and Control, 8: ZHU, K., JING, Y. ve GHANG, D.(999). Theory and Methodology a Discussion on Extent Analysis Method and Applications of Fuzzy AHP. European Journal Of Operational Research, 6:

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA

BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA BULANIK AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Hacer GÜNER Pamukkale Üniversitesi Özcan MUTLU Pamukkale Üniversitesi Özet Günümüzün yok edici rekabet ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek için

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim 2017, s Akadeik Sosyal Araştıralar Dersi, Yıl: 5, Sayı: 55, Eki 07, s. 60-74 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlana Tarihi / The Publication Date 03.08.07 0.0.07 Yrd. Doç. Dr. V. Sine ARIKAN KARGI

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 01 (2017) p.1-13 HU J. of Eng. 01 (2017) p.1-13 Lojistik Dağıtı Ağ Problelerinde Analitik

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Neşe YALÇIN SEÇME (*) Ali İhsan ÖZDEMİR (**)

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Neşe YALÇIN SEÇME (*) Ali İhsan ÖZDEMİR (**) BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEİ İLE ÇOK KRİTERLİ STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Neşe YALÇIN SEÇE (*) Ali İhsan ÖZDEİR (**) Özet: Günümüz işletmelerinde tedarikçi seçimi doğal olarak çok önemli

Detaylı

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS) YÖNTEMİ VE HAZIR BETON TESİSİ ARAZİ SEÇİMİNDE UYGULAMASI ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD AND APPLICATION IN AREA SELECTION OF READY MIXED CONCRETE PLANT ÖZET Ömür TEZCAN*

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION

PET ŞİŞE TEDARİKÇİSİ SEÇİMİNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI * FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO PET BOTTLE SUPPLIER SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.202, C.7, S.3, s.35-37. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.202, Vol.7,

Detaylı

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları Bilisel Süreç Becerilerinin Ortaöğreti 10., 11., 12. Sınıf Kiya Dersi Öğreti Progralarında Tesil Edile Duruları Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Ahi Evran Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretenliği

Detaylı

Bulanık AHS Yöntemi ile Açık Ocak Kamyonu Seçimi Open Pit Truck Selection by using Fuzzy AHP Method

Bulanık AHS Yöntemi ile Açık Ocak Kamyonu Seçimi Open Pit Truck Selection by using Fuzzy AHP Method Türkiye. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sersi -3 Mayıs 0 ANKARA Bulanık AHS Yöntemi ile Açık Ocak Kamyonu Seçimi Open Pit Truck Selection by using Fuzzy AHP Method M. Yavuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI

TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI TOA27 KOPOLİİMİD MEMBRAN MALZEMELERİNİN AYIRMA ÖZELLİKLERİNİN GRUP KATKISI YÖNTEMLERİ İLE TEORİK OLARAK HESAPLANMASI Sadiye Halitoğlu, Ş. Birgül Tantekin-Ersolaz İstanbul Teknik Üniv., Kiya-Metalurji Fak.,

Detaylı

DETERMINING A MOST CONVINIENT LOCATION FOR CAMPUS BY USING FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

DETERMINING A MOST CONVINIENT LOCATION FOR CAMPUS BY USING FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS Journal of Management, Marketing and Logistics (JMML), ISSN: 2148-6670 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 DETERMINING A MOST CONVINIENT LOCATION FOR CAMPUS BY USING FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS Tugba Kiral

Detaylı

BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ Elif ÖZGÖRMÜŞ Özcan MUTLU Hacer GÜNER Özet Bilişim teknoloilerinin gelişmesiyle hızlanan küresel rekabet, işletmeleri, sürekli olarak değişmeye ve fark yaratmaya zorlamaktadır.

Detaylı

www.aycicekmakina.net

www.aycicekmakina.net Ayçiçek; Tarı Makinaları İalat Sanayi ; Tarı akinaları ialat sektöründe faaliyet gösterektedir. Firaız; Tarı akinaları alanında üşteri beklentilerine en iyi hizeti sunak, gelişen tarı sektöründe akineye

Detaylı

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 10 th International Conference on Knowledge, Econoy and Manageent; 11 th International Conference of the ASIA EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION Bilal Çankır / Kırklareli

Detaylı

Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi

Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 4 Sayı: 3 Temmuz 204 ss. 493-498 Proje Portföyü Seçiminde Çok Boyutlu Sırt Çantası Modeli ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Multidimensional Knapsack

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol. 5, No.2, pp. 55-74 PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 29092011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 03022012 Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2012, Sayfa: 07-25 Online Yayın Tarihi: 25042012 ISSN: 1302-3284

Detaylı

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5 BULANIK AHP İLE PERSONEL SEÇİMİ VE ADANA İLİNDE UYGULAMASI Personel Selection With Fuzzy Analytıcal Hıerarchy Process and Applıcatıon ın ADANA Cennet Beste ÖNEL Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Oya

Detaylı

BULANIK ANALĠTĠK HĠYERARġĠ YÖNTEMĠYLE ÖĞRETMEN SEÇĠMĠ VE BĠR UYGULAMA

BULANIK ANALĠTĠK HĠYERARġĠ YÖNTEMĠYLE ÖĞRETMEN SEÇĠMĠ VE BĠR UYGULAMA BULANIK ANALĠTĠK HĠYERARġĠ YÖNTEMĠYLE ÖĞRETMEN SEÇĠMĠ VE BĠR UYGULAMA ÖZ Dr. Mehmet KABAK Yrd. Doç. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU ** Personel seçimi organizasyonlar için önemli bir konu olup karar verme sürecinde

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi Volume 3 Number 202 pp. 3-59 ISSN: 309-2448 www.berjournal.com Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi Burcu Avcı Öztürka Zehra Başkayab Özet: İşletmeler arasında

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI

BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT ETKİLEŞİM DİYAGRAMLARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 BETONARME KOLONLARIN NORMAL KUVVET MOMENT Cengiz DÜNDAR Ç.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Alınış Tarihi: 10.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 31.10.2014

Detaylı

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations

Küresel Harmoniklerin Tekrarlama Bağıntıları İle Hesaplanması. Recursive Relations Of The Spherical Harmonics And Their Calculations S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı (00) -6, KONA Küresel Haroniklerin Tekrarlaa Bağıntıları İle Hesaplanası Erhan AKIN, Atilla GÜLEÇ, Hüseyin ÜKSEL ÖZET: Bu çalışada atoik ve oleküler hesaplaalarda

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS UYGULAMASI

İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS UYGULAMASI İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SEÇİMİNDE BULANIK AHS UYGULAMASI Mert TOPOYAN Dokuz Eylül Üniversitesi Mehmet Emre GÜLER Dokuz Eylül Üniversitesi İbrahim GÜRLER Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET Yatırım kararları, çeşitli

Detaylı

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ İleri Teknoloji Bilileri Dergisi Cilt, Sayı, 46-54, 03 Journal of Advanced Technology Sciences Vol, No, 46-54, 03 BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ Bilal

Detaylı

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION

DERS SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES UYGULAMASI APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS IN COURSE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.217-226 Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM

NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM NETWORK MODELİ İLE AĞ ANALİZİ İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜM Deniz Koçak Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Ekonometri Bölümü, Ankara denizkocak36@gmail.com

Detaylı

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract SESSION 1 Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüe Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Affects of Touris Revenues on Econoic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis Ahet

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

Oğuzhan YAVUZ Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye oyavuz@gazi.edu.tr

Oğuzhan YAVUZ Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye oyavuz@gazi.edu.tr ELECTRE I Karar Moeli ile Tearikçi Seçi Süreci ve Perakene Sektörüne Bir Uygulaa Supplier Selection Process Using ELECTRE I Decision Moel an an Application in the Retail Sector Oğuzhan YAVUZ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k SÜREKSİZ TEMAS KOŞULLARININ ÖNGERİLMELİ İKİ KATLI İÇİ BOŞ SİLİNDİRLERDE EKSENEL SİMETRİK BOYUNA DALGA YAYILIMINA ETKİSİ(DIŞ SİLİNDİR İÇ SİLİNDİRE ORANLA DAHA RİJİT) (*) Surkay AKBAROV, (**) Cengiz İPEK

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN MERVE TÜRKOĞLU DANIŞMAN DOÇ.

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ

EKSANTRİK YÜK ALTINDA ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLARIN ANALİZİ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FK.DERGİSİ CİLT.25 SYI.1-2 Haziran/ralık June/Deceber 2010 Ç.Ü.J.FC.ENG.RCH. VOL.25 NO.1-2 EKSNTRİK YÜK LTIND ÖNGERİLMELİ BETON KOLONLRIN NLİZİ Serkan TOKGÖZ M.Ü., İnşaat Mühendisliği

Detaylı

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH

FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY PROMETHEE APPROACH Marmara Üniversitesi YIL 2010, SAYI II, S. 555-575 Özet teknolojileridir. Bu nedenle en uygun EÜS r. Bundan sonraki Anahtar Kelimeler: üreci, FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS SELECTION USING AHP AND FUZZY

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2

DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI. Ömer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 S.Ü. Müh.-Mi. Fak. Derg., c.20, s.1, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.1, 2005 DİJİTAL ORTOFOTO HARİTALARDA KONUM DOĞRULUĞU VE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI Öer MUTLUOĞLU 1, Ayhan CEYLAN 2 1 S.Ü. Teknik

Detaylı

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Miarlık Fakültesi, 4-6 Eylül MEKANİK SİSTEMLERİN KAPALI KONTROLÜNÜN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Hira Karagülle Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 10. KİTAP DİFERANSİYEL DENKLEMLER III DD III

FEN VE MÜHENDİSLİKTE MATEMATİK METOTLAR 10. KİTAP DİFERANSİYEL DENKLEMLER III DD III FEN VE MÜHENDİSİKTE MATEMATİK METOTAR 0. KİTAP DİFERANSİYE DENKEMER III DD III 8 İÇİNDEKİER I. SO() ve KÜRESE HARMONİKER A) SO Spektruu B) Diferansiyel Operatör Tesilleri C) Uzay Tersinesi D) Küresel Haronikler

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 7, -7, 009 Araştırma Makalesi / Research Article AN INTEGRATED APPROACH TO DETERMINATION AND EVALUATION OF PRODUCTION

Detaylı

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ

SONLU ELEMANLAR TEKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ SONLU ELEMANLAR EKNİĞİYLE ELDE EDİLEN AKILLI KİRİŞ MODELİNİN HASSASİYEİNİN İYİLEŞİRİLMESİ arkan Çalışkan 1 Volkan Nalbantoğlu 2 Deet Ülker 1 Yavuz Yaan 1 tarkan@ae.etu.edu.tr vnalbant@geo.aselsan.co dulker@ae.etu.edu.tr

Detaylı

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories

Investigation of Power Quality Impact on the Textile Factories Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:, No:, 009 (-) Electronic Journal of Textile Technologies ol:, No:, 009 (-) TEKNOLOJĐK ARAŞTRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-ssn: 09-99 (Hake Onaylı Makale)

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article INTEGRATED MODELLING THE PERFORMANCE EVALUATION PROCESS WITH FUZZY AHP

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article INTEGRATED MODELLING THE PERFORMANCE EVALUATION PROCESS WITH FUZZY AHP Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article INTEGRATED MODELLING THE PERFORMANCE EVALUATION PROCESS

Detaylı

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİYLE TELEFON OPERATÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 İpek Nur Erkmen ve 2 Özer Uygun 1 Karabük-Sakarya Ortak Program, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, 2 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Bulanık AHP ile Ankara için Hastane Yer Seçimi

Bulanık AHP ile Ankara için Hastane Yer Seçimi Cilt:24, Sayı:2, Yıl:2009, ss.87-04. Bulanık AHP ile Ankara için Hastane Yer Seçimi Özlem AYDIN Alınma Tarihi: Mart-2008, Kabul Tarihi:Haziran-2009 Özet Yeni bir hastane açılması planlandığında ilk adım,

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği *

Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği * Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:2, Yıl:2012, ss.79-92. Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği * İrfan ERTUĞRUL 1 Esra

Detaylı

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

ISSN : 1308-7231 iozdemir@ogu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0294 Ömür Tezcan 1 Osman Aytekin 2 Hakan Kuşan 3 Ilker Özdemir 4 Oyak Construction 1 Eskisehir Osmangazi

Detaylı

İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ

İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ İ.T.Ü. YAPISAL TASARIM VE YARIŞMA KULÜBÜ 4. METRAJ - MALİYET YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ i İÇİNDEKİLER ÖZET... iii 1. HESAP ADIMLARI... 1 2. DEĞERLENDĠRME... 1 3. YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI... 2 4. EK-1...

Detaylı

Ö z Tedarik Yönetimi, 1980 den beri önemi giderek

Ö z Tedarik Yönetimi, 1980 den beri önemi giderek TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Makale Sunum Tarihi : 17.03.2015 Yayına Kabul Tarihi : 17.04.2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi

Detaylı

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter

Geometrik Düzeltme ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geometric Correction and Gabor Filter Geoetrik Düzelte ve Gabor Filtreleriyle Araç Plaka Tespiti Localization of Licence Plate using Geoetric Correction and Gabor Filter Muhaet Balcılar, A. Coşkun Sönez Bilgisayar Mühendisliği Bölüü Yıldız

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE 3PL FİRMA SEÇİMİNDE BOCR ÖLÇÜTLERİNİ TEMEL ALAN ANP YÖNTEMİNİN KULLANIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler Cilt: 3 Sayı: 1 2014 Sayfa: 33-44 ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE Nihal ERGİNEL 1, Sevil ŞENTÜRK 2, Yonca BİNİCİ 3 3PL FİRMA SEÇİMİNDE

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir.

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir. İSTATİSTİKTE VERİ GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Hafta sonu hava yağışlı olacak ı? Bu yıl hangi takı şapiyon olacak? Gelecek yıl döviz kuru ne olur? Bu yıl ülkeizin kişi başına illi geliri ne

Detaylı

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması

İş Akış Çizelgeleme Problemi Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılması Akadeik Bilişi 0 - XII. Akadeik Bilişi Konferansı Bildirileri 0-2 Şubat 200 Muğla Üniversitesi İş Akış Çizelgelee Problei Üzerinde NEH, FRB3 ve FRB4 Sezgisellerinin Karşılaştırılası Muaz Salih Kurnaz,

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI İLE PROJE DEĞER- LENDİRME KRİTERLERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI İLE PROJE DEĞER- LENDİRME KRİTERLERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: KALKINMA AJANSI ÖRNEĞİ Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği B. Fatih YILDIRIM-Cavit YESİLYURT. BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI

Detaylı

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET

GPS AĞLARINDA DUYARLIK VE GÜVEN OPTĐMĐZASYONU. Orhan KURT * Haluk KONAK ** Aslan DĐLAVER *** ÖZET GS ğlarında Duyarlık ve Güven Optiizasyonu, 7.ürkiye Harita ilisel ve eknik Kurultayı, s.135, nkara, 1999. 1 / 18 GS ĞLRIND DURLIK VE GÜVEN OĐMĐSONU Orhan KUR * Haluk KONK ** slan DĐLVER *** ÖE Jeodezik

Detaylı

BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA. Ayşe KURUÜZÜM (*)

BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA. Ayşe KURUÜZÜM (*) D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:14, Sayı:1, Yıl:1999, ss:27-36 BULANIK AMAÇ KATSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA Ayşe KURUÜZÜM (*) ÖZET Çalışmada bulanık ( fuzzy ) katsayılı amaç fonksiyonuna sahip doğrusal programlama

Detaylı

Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Kompozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenmesi

Yüksek Dayanımlı Çelik Lifli Kompozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenmesi Yüksek Dayanılı Çelik Lifli Kopozit Kolonların Yapısal Davranışının İncelenesi Serkan Tokgöz a ve Cengiz Dündar b a Mersin Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüü, 33340 Mersin, Türkiye b Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİMİ: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Istanbul Commerce University Journal of Science İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15(30), Güz 2016 http://dergipark.gov.tr/ticaretfbd Araştırma Makalesi BULANIK ORTAMDA TOPSIS YÖNTEMİ

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FUZZY KOMŞULUK SİSTEMİ ÜZERİNE

GENELLEŞTİRİLMİŞ FUZZY KOMŞULUK SİSTEMİ ÜZERİNE ÖZEL EGE LİSESİ GENELLEŞTİRİLMİŞ FUZZY KOMŞULUK SİSTEMİ ÜZERİNE HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Berk KORKUT DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL İZMİR 2013 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI 3.33 2. GİRİŞ... 3 3. YÖNTEM 3 4.

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ

MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ MOBİL İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE PAZAR PAYLAŞIMININ ANP YÖNTEMİ İLE TAHMİNLENMESİ / PAZAR PAYI ARTTIRMA AMAÇLI STRATEJİ ÖNERİ SÜRECİ Yıldız YULUĞKURAL Sevgi FELEK Zerrin ALADAĞ Özet Cep telefonları, son yıllarda

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

ESO DERGİ YENİLİĞE, İNOVASYONA VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE DESTEK ESO TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ. Proje Fuarı 2017 Gerçekleştirildi

ESO DERGİ YENİLİĞE, İNOVASYONA VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE DESTEK ESO TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ. Proje Fuarı 2017 Gerçekleştirildi S A N A Y İ O D A S I Ocak - Haziran 2017 Yıl: 6 Sayı: 15 tir a. co.tr Para ile satılaz D E R G İ S İ.s er a ik ar as ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI DERGİSİ Ocak - Haziran 2017 YIL: 6 SAYI: 15 ESO DERGİ E S K

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR

Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR Yrd.Doç.Dr. ENGİN ÇAKIR Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

Detaylı

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme 11. Üreti Bölgeleri Yönünden Karşılaştıra ve Değerlendire Üreti bölgeleri yönünden tuz üreti ve tüketii ile ilgili yapacağıız kısa bir çözülee ile, gelecekteki üreti stratejisine ilişkin birtakı ipuçları

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

Anahtar Kelimeler: GSM operatörleri, Numara taşınabilirliği sistemi, Bulanık TOPSIS.

Anahtar Kelimeler: GSM operatörleri, Numara taşınabilirliği sistemi, Bulanık TOPSIS. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:11-Sayı/No: 2 : 81-93 (2010) NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ

Detaylı

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü

Aktif süspansiyon sistemli çeyrek araç modelinin gözlemleyiciyle optimal kontrolü SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt,. Sayı, s. 181-187, 13 SAU J. Sci. Vol 17, No, p. 181-187, 13 Aktif süspansiyon sisteli çeyrek araç odelinin gözleleyiciyle optial kontrolü Ayhan Özdeir 1*, Dinçer Maden 1*

Detaylı

BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET BULANIK TOPSIS ALGORİTMASINDA ÜÇGEN BULANIK SAYILAR İLE SATIŞ ELEMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş Gör. Burcu AVCI ÖZTÜRK 1 Doç. Dr. Zehra BAŞKAYA 2 ÖZET İşletmelerde satış elemanı seçim süreci bir çok

Detaylı

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com

Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞLETME BÖLÜMÜNÜ SEÇMELERİNDE ETKİLİ OLAN ÖNCELİKLİ FAKTÖRLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ METODU İLE ANALİZİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin zemine MAKALE TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARINDA KULLANILAN YAVAŞLATICI (RETARDER) FRENLERİN ARACIN TAHRİK SİSTEMİNE DİNAMİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ Zafer Güler * BMC San. ve Tic. A.Ş. Pınarbaşı, İzir zafer-guler@hotail.co

Detaylı

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi nde Hedef Pazarın Belirlenmesi Araş.

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİ İLE RÜZGAR TÜRBİN SEÇİMİ Ahmet SARUCAN 1, Mehmet Cabir AKKOYUNLU 2, Aydoğan BAŞ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR. İRFAN DELİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi irfandeli@kilis.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1731 3488142663 Kilis 7 aralık üniv. Eğitim fak. kilis/merkez Öğrenim Bilgisi Doktora 2010

Detaylı

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi Orta ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenesi Uğur Bekçibaşı 1, Kubilay Taşdelen 2 1 Süleyan Deirel Üniversitesi, ElektronikHaberleşe Mühendisliği Bölüü, Isparta 2 Süleyan Deirel Üniversitesi,

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 4 GENLİK (AM) DEMODÜLASYONU 4.1 Aaçlar 1. Genlik odülasyonunun genel prensiplerinin anlaşılası.. Diyot Algılayıı ile

Detaylı

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme süreci için bulanık çok kriterli bir model ve uygulaması

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme süreci için bulanık çok kriterli bir model ve uygulaması Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:1 (2017) 77-87 İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme süreci için bulanık çok kriterli bir model ve uygulaması Nahit Yılmaz

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 43, Nisan 2017, s. 580-591 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 18.01.2017 01.04.2017 Sümeyye Nur KARA

Detaylı

International Conference on Computer Science and Engineering Tekirdağ, Turkey, October 2016

International Conference on Computer Science and Engineering Tekirdağ, Turkey, October 2016 Veri Şifreleme ının Bulanık AHS Yöntemine Göre Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation of Data Encryption Algorithms using Fuzzy AHP Menduh Yılmaz 1, Serkan Ballı 2 1 Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi ve Kocaeli İli Uygulaması

Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi ve Kocaeli İli Uygulaması 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Özel Hastane Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ 273 YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ Figen BALO Aynur UÇAR Mustafa İNALLI ÖZET Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanış bir ısı yalıtıı ile

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa ep Telefonu SAR Değerinin İnsan Kulak ve Etrafında Sebep Olduğu Sıcaklık Artışının Teral Görüntülee Tekniği ve Bulanık -Ortalaa Algoritası ile Analizi Analysis of SAR Value of Mobile Phone aused Teperature

Detaylı