HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

2 HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR İşveren e ilişkin bilgiler İşveren in a) Adı :HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. (HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş.) b) Adresi :Beytepe Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Çankaya/ANKARA c) Telefon numarası :0(312) (pbx) ç) Faks numarası :0(312) d) Elektronik posta adresi e) Yetkili personelinin adı, soyadı ve unvanı:genel Müdürlük Teklif Veren, Şartnameye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler Şartname konusu İşbu Şartnamenin konusu Beytepe Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Çankaya/ANKARA adresinde bulunan HACETTEPE TEKNOKENT kompleksinin mevcut tesislerini ve inşası devam eden hizmete açılacak tüm birimlerini en etkin bir biçimde işletmek, teknik işletim, bakım/onarım, güvenlik, temizlik, bahçe/peyzaj, haşere/kemirgen kontrol hizmetlerinde kullanıcılara en uygun hizmeti sunmak işidir Şartnameye ilişkin bilgiler ile teklif verme tarih ve saati a) Tekliflerin sunulacağı adres: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. (HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş.) Beytepe Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Çankaya/ANKARA b) Teklif verme tarihi: c) Teklif verme saati: Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilecektir Şartname dokümanının kapsamı Şartname dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname b) Teknik Hizmetler Şartnamesi b.1. Mekanik İşletme Ve Bakım Hizmetleri B.2. Elektrik İşletme Ve Bakım Hizmetleri c) Temizlik Hizmetleri Şartnamesi d) Güvenlik Hizmetleri Şartnamesi e) Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri Şartnamesi f) Resepsiyon Hizmetleri Şartnamesi g) Haşere ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri Şartnamesi h) Sözleşme i) Teklif Mektubu i.1.birim Fiyat Teklif Cetveli Örneği Şartnameye katılabilmek için gereken belgeler Teklif Veren in teklif verebilmei için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

3 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; c) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren en az ,00 TL tutarlı banka referans mektubu sunması zorunludur. Belirtilen kriteri isteklinin yarıdan fazla sermayesine sahip tüzel/kişi ortağı da sağlayabilir. d) İsteklinin veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip tüzel/kişi ortağının ihale konusu hizmetler için personel çalıştırma konulu (teknik bakım onarım-temizlik-resepsiyon hizmetleri) en az ,00 TL lık, özel güvenlik hizmetleri için ,00 TL lık (güncellenmiş tutarlar ve birkaç iş deneyimin toplanması ve/veya sözleşmesi devam eden işler ile bulunmuş tutarlar da kabul edilir.) iş deneyim belgelerinin sunulması gereklidir. e) İsteklinin veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip tüzel/kişi ortağının bünyesinde personel çalıştırmaya dayalı 120 gün kesintisiz en az 250 (ikiyüzelli) personel, özel güvenlik hizmetlerinde ise 500 kişi istihdam ettiğini gösterir bordro veya benzeri belgeler sunması gereklidir. f) İsteklinin veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip/tüzel kişi ortağının bünyesinde en az 50 (elli) temizlik personelinin hijyen eğitimi aldığını gösterir belgeleri teklif dosyasında sunması gereklidir. g) İsteklinin ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip tüzel/kişi ortağının hissedarlarının adli sicil belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır. h) İsteklinin vergi ve SGK prim borcu olmadığını gösterir belgeler. (Teklif tarihinden en az 2 gün öncesini taşıyan tarihli belgeler kabul edilecektir.) i) İş Devamlılığı Planlarının teklif dosyasında sunulması zorunludur. j) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin teklif dosyasında sunulması gereklidir. k) Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi, l) İsteklinin teknik şartnamede belirtilen makine-ekipman yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlayan demirbaş kayıt defteri veya benzeri belgenin sunulması gereklidir. m) İsteklinin 1 (bir) adet kontrol aracına sahip olduğunu gösterir ruhsat vb. belge. n) Geçici Teminat Mektubu (en az teklif edilen bedelin % 3 ü oranında olacaktır.) Teklif Veren, yukarıda sayılan belgeleri teklif ekinde vereceklerdir Teklif hazırlama giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar Teklif Verene aittir. Teklif Veren, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İşveren den isteyemez İşin yapılacağı yerin görülmesi İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek Teklif Veren in sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. Teklif Veren, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. Teklif Veren veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya girilmesi için gerekli izinler İşveren tarafından verilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir Şartname dokümanına ilişkin açıklama yapılması Teklif Veren, tekliflerin hazırlanması aşamasında, Şartname dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, Şartname tarihinden 15 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Talebin İşveren tarafından uygun görülmesi halinde yapılacak yazılı açıklama ile isteklinin bilgi sahibi olması sağlanır.

4 1.1.9 Şartname dokümanında değişiklik yapılması Tekliflerin toplanmaya başlanmasından sonra Şartname dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İşveren ce tespit edilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle Şartname dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, Şartname dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak Şartname dokümanına eklenir. Zeyilname, Şartname tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde Şartname dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İşveren, Şartname tarihini ertelemekte serbesttir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan firmalar tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler Şartname saatinden önce Şartnamenin iptal edilmesi İşveren tarafından gerekli görülen veya Şartname dokümanında yer alan belgelerde Şartnamenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, Şartname saatinden önce Şartname iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle Şartnamenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara Şartnamenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. Şartnamenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın Teklif Veren e iade edilir. Şartnamenin iptal edilmesi nedeniyle Teklif Verence İşveren herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 1.2 TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Teklif Veren, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır Tekliflerin sunulma şekli Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere Şartnameye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine Teklif Veren in adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Şartnameyi yapan İşveren in açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklifler, Şartname dokümanında belirtilen Şartname saatine kadar İşveren e teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan Teklif veren e iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Teklif mektubunun şekli ve içeriği Teklif mektubu, form örneğine uygun şekilde hazırlanıp ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli kaşe ve imzalı olarak sunulacaktır. Teklif Mektubunda; a) Şartname dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması, zorunludur Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, Şartname tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması teklif Veren den talep edilebilir.teklif Veren, İşveren in bu talebini kabul veya reddedebilir. İşveren in teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir ve Şartnameden çekilmiş sayılır. Teklifinin geçerlilik süresini uzatılmasını kabul eden istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

5 1.2.5 Geçici teminat mektubu Teklif Veren teklif bedelinin % 3 ü oranında geçici banka teminat mektubununu İşveren e verecektir. Geçici teminat mektubu vermeyen firmaların teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklifin geçerlilik tarihinden az olmamalıdır. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İşveren tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır Geçici teminatın teslim yeri BankaTeminat mektubu, teklifle birlikte zarf içerisinde İşveren e sunulur Geçici teminatın iadesi Şartnamenin sonuçlanmasından sonra sözleşmeye davet edilen firma dışındaki firmaların geçici banka teminat mektupları iade edilir. Sözleşme yapmaya davet edilen firmanın geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalamasına müteakiben iade edilir. 1.3 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Tekliflerin alınması ve açılması Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teslim sürelerine kadar İşveren e (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. Teklifler, zarfların alınış sırasına göre açılarak incelenir. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Teklif Veren in belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan Teklif Veren tutanakla tespit edilir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz Tekliflerin değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen Teklif Verenin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu aşamada, a) Teklif Veren in Şartname konusu işi yapabilme yeterliliği, b) Tekliflerin Şartname dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, c) Verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, d) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, e) Yasalara bağlılık, dikkate alınarak verilen teklifler değerlendirilir Bütün Tekliflerin reddedilmesi ve Şartnamenin iptal edilmesi İşveren, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek Şartnameyi iptal etmekte serbesttir. İşveren bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Şartnamenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün Teklif Veren e gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir Şartnamenin karara bağlanması Yapılan değerlendirme sonucunda Şartname İşveren tarafından, madedeki kriterler göz önüne alınarak en uygun firmayı tercih eder. İşveren Firma tercihini yaparken en ucuz teklifi terci etmek zorunda değildir Sözleşmeye davet Şartnamenin sonuçlanmasına müteakip Şartname üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur Kesin teminat Alım konusu hizmet üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedelinin % 5 i oranında kesin banka teminat mektubu alınır.

6 1.3.7 Sözleşme İmzalanması Alım konusu üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde, kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir. Mücbir sebep halleri dışında, Şartname üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir. 1.4 SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir. a) Ödeme yeri ve şartları b) İşe başlama ve iş bitirme tarihi c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi e) Cezalar ve sözleşmenin feshi f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli Diğer hususlar Sözleşme, hizmet şartnamelerinde belirtilen personel sayısı üzerinden imzalanacak, ancak hizmet binaları faaliyete geçtikçe personel istihdamı yapılacağından İdare tarafından belirlenen sayıda işe başlanacaktır gerektiğinde idarenin onaylaması şartıyla personel sayısı artırılacaktır. Teklif Veren, İşveren tarafından sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğ edildiği tarih itibarıyla bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırdığı işçiler hariç, sözleşme konusu işte çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli, Şartname dokümanında belirlenen nitelikleri taşıyan ve İşverenin kendisinin belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edecektir. Teklif Veren, İşveren in yazılı onayı olmadan Şartname konusu işleri 3. Kişi ve kurumlara devredemeyecektir Sigorta ile ilgili hususlar Yürütülecek Hizmetler sırasında kendisi ya da personeli tarafından mülke veya mülklere, İşveren in mallarına, operasyonun sürdürülmesine zarar sonucunu doğurabilecek riskleri teminat altına almak üzere bir Mali Mesuliyet Sigortası ; ve kendisi veya personeli tarafından, İşveren, İşveren in personeli, mülkün veya mülklerin ziyaretçileri, kiracılar ve her türlü 3. şahıslara karşı verilebilecek zararları teminat altına alan sebep olunan cismani ve maddi zararların türü ne olursa olsun teminat altına alan 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası nı İşveren tarafından kabul gören bir sigorta şirketinden, yaptırmakla ve primlerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Ancak, sigortalarla ilgili limitler hiçbir şekilde yüklenicinin sorumluluklarını sınırlandırmaz veya daraltmaz. Poliçelerin teminat miktarları İşveren in ön onayına tabi olacak şekilde tespit edilecektir. İşveren, teminat miktarlarını piyasa uygulamalarına ve MÜLKÜN değerine göre tespit edecektir. Yüklenici ve İşveren bu poliçe dâhilinde müşterek sigortalı olacaklardır. İşveren onayı olmaksızın Poliçe nin iptalini imkânsız kılan bir şart poliçeye dâhil edilecektir. Bu Madde düzenlemesine aykırı herhangi bir uygulama Sözleşme nin esaslı bir ihlalini teşkil edecektir. Yüklenici, tüm sigortacılardan buradaki işleri için yaptırmış olduğu poliçelere dair her türlü iptal, yenilememe veya maddi değişiklik hakkında İşveren i otuz (30) gün önce yazılı olarak bilgilendirmesini talep edecektir. Poliçe süresi en az 12 ay olacak ve Sözleşme süresi sona ermeden yenilenecektir. Her yıl, yenileme bedelinin ödendiğine dair' belge ile birlikte geçerli poliçe en geç 7 gün içerisinde İşveren e iletilecektir. Sigorta sözleşmesinin, Sözleşme Süresi içerisinde her hangi bir sebeple sona ermesi halinde Yüklenici, şartlar dâhilinde sona eren sigorta sözleşmesinin sona erdiği anda yürürlüğe girecek yeni bir sigorta sözleşmesi yapmakla yükümlüdür ve derhal yaparak yükleniciye poliçeyi iletecektir. Sigorta poliçesi kapsamında Daini Mürtehin işveren olacaktır.

7 B MEKANİK İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİ 1.1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT A. Ş. KULUÇKA VE ARGE MERKEZİ 1,3,4-SAFİR BLOKLARI (A-B-C-D-E-F BLOKLAR) İVEDIK OSB, VENDEKA SAVUNMA BLOĞU VE İDARİ BİNASINDAKİ tüm mekanik işlerin (Merkezi Klima sistemi (Isıtma, Havalandırma Dağıtımı + Isıtma Havalandırma Klima Hava Dağıtımı), Sıhhi Tesisat Sistemi, Asansör Sistemi, Arıtma Sistemi (Rivers Osmosis Sitemi de dahil), Rötralizasyon Tankı, Yangın Söndürme Sistemi,Bahçe sulama sistemi, Bina Yönetimi ve Otomasyon Sistemi, Test, Ayar ve Balans, Tıbbi Atık Sistemi, Tıbbi Gaz Sistemi vs. ler yıllık bakım onarım ve işletme hizmetlerini kapsar. 2. TANIMLAR: 2.1. İŞVEREN: Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş KONTROL: Yüklenici Firma nın faaliyetlerini ve sistemlerin işleyişini kontrol eden, bu konularda İşvereni bilgilendiren İdare ve Kontrol teknik personelidir YÜKLENİCİ FİRMA: Makine ve ekipmanın, şartnamede belirtilen şartlar altında bakım-onarım ve işletmesini üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluştur ÜRETİCİ VEYA ÜRETİCİ FİRMA: Bakım, onarım ve işletimi yapılacak makine ve ekipmanın üretimini yapan ticari kuruluştur MAKİNE VE EKİPMAN: Üretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM: Makine ve Ekipmanın görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde tamiri yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici veya temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir KORUYUCU BAKIM: Makine ve Ekipmanın üretici firmanın standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil eden firmanın bakım-onarım, işletme ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre kontrol gözetiminde yapılır ARIZA: Makine ve Ekipmanın çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi durumudur YEDEK PARÇA: Makine ve Ekipmanın bütününü oluşturan sisteme ait orijinal parçası veya parçalarıdır İŞ PROGRAMI: Yüklenici Firma tarafından bakım, onarım ve işletimi yapılacak Makine ve Ekipmanın hizmet süresi kapsamında adet ve gün bazlarında hazırlanmış Kontrolün onayıyla birlikte Yüklenici Firma nın da imza ettiği çizelgedir. Yüklenici Firma bu çizelgeye göre bakım, onarım ve işletim hizmetini yürütecektir SARF MALZEMESİ: Bakım ve onarımı yapılacak Makine ve Ekipmanın yedek parça aksamı dışında kalan malzemelerdir HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT A. Ş. KULUÇKA VE ARGE MERKEZİ 1,3,4-SAFİR BLOKLARI (A-B-C-D-E-F BLOKLAR) İVEDIK OSB, VENDEKA SAVUNMA BLOĞU VE İDARİ BİNASINDAKİ tüm elektrikli sistemlerin ve cihazların bulunduğu mahallerdir. 3. İSTEKLER VE ÖZELLİKLER: 3.1. Sözleşme süresi içinde oluşabilecek arızalarla ilgili garanti kapsamı dışında gerekecek yedek parça ve/veya sarf malzemeler idarece temin edilecektir. 4. BAKIM, ONARIM VE İŞLETİMİ YAPILACAK SİSTEMLER: 4.1. Merkezi Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Sıhhi Tesisat-Yangın Tesisatı-Otomasyon

8 Aspiratör grupları ve sensör bilgileri ölçümleme kontrolleri Merkezi Klima santralleri ve sensör bilgiler, ölçümleme kontrolleri Sıcak-Soğuk üç yollu vanaları ve sensör bilgileri, ölçümleme kontrolleri Filtre kirlilik alarmı sensörleri, ölçümleme kontrolleri Don termostatı sensör bilgileri, ölçümleme kontrolleri Nem ölçücüler, Basınç ölçücüler, ısı ölçücüler ölçümleme kontrolleri VAV, CAV sistemleri kontrolleri Ameliyathane oda içi gösterge panelleri kontrolleri MMC panoları iletişim kontrolleri ve ölçümlemeleri Soğutma sistemi kompresör ve diğer bakımlarının yapılması ve otomasyon sistemi bilgi alışverişinin sağlanması Kalorifer dairesi brülör çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Hidroforların çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Devridaim pompaları çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Enerji otomasyon sisteminin çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Otomasyon bilgisayarlarının güncelleştirilmelerinin yapılması ve bilgi gelen noktaların kontrollerinin yapılması Yukarıdaki tüm sistemlerin çalışır vaziyette tutulması 4.2. Yangın Sistemi: İdare bünyesinde kurulu bulunan tüm Yangın sisteminin bakımlarının yapılması Enerji otomasyon sisteminin çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Kontrollerinin yapılması Sistemin çalışır vaziyette Tutulması 4.3. Kalorifer Kazanları: İdare bünyesinde kurulu bulunan Kalorifer Kazanları ve diğer yardımcı elemanların bakımlarının yapılması.(pompalar, genleşme tankları, mazot sistemi, eşanjör bakımı, emniyet sistemleri, hava tüpleri, göstergeler, izoleler vs diğer işler) Enerji otomasyon sisteminin çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Kontrollerinin yapılması Sistemin çalışır vaziyette Tutulması 4.4. Bahçe sulama sistemi: İdare bünyesinde kurulu bulunan bahçe sulama sistemi ve diğer yardımcı aksesuarları sisteminin bakımlarının yapılması Enerji otomasyon sisteminin çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Kontrollerinin yapılması Sistemin çalışır vaziyette Tutulması Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanlar sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinde İdare tarafından Yüklenici Firmaya çalışır vaziyette teslim edilecektir Bakım, onarım ve işletim sırasında kullanılan her türlü alet, ayar cihazı, araç ve gereç ve avadanlık Yüklenici Firma tarafından sağlanacaktır Yüklenici Firma taahhüt ettiği iş için bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda bu sistemlerde çalışmış, deneyimli teknik personelleri çalıştıracaktır. Yüklenici Firma, çalıştıracağı teknik ekip listesini Kontrole sunarak onay almak zorundadır.

9 Yüklenici Firma muhtemel oluşabilecek her türlü arızalara müdahale edebilecek ve giderebilecek teknik bilgi ve donanıma sahip olmalıdır Bina otomasyonu sitemi herhangi bir nedenle çöküp işlevini yerine getiremediği takdirde idareye bildiriminde bulunulacaktır Yukarıdaki işlemleri yapabilmek ve sisteme erişim için gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip olduğunu, bina otomasyonu sistemi üreticisinden veya ithalatçısından alınmış, yazı ve bilgisayar program kurulumunun bulunduğu belgelenecektir Yüklenici firma, Soğutma gruplarına ait elektronik kontrol panellerin ayar ve kontrollerini yapacak yeterli bilgiye sahip olacaktır veya İlgili üretici firma TC temsilcisinden teknik destek alacaktır Yüklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakım- Onarımları üretici firmasından veya temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve bu formları her bakımdan sonra kontrole imzalatıp ibraz edecektir Koruyucu bakım hizmetleri Kontrol nezdinde yapılacaktır Günlük çalışma, işletme ve kapatma Yüklenici Firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici Firma bu işlemleri yürütecektir Bakım, onarım ve işletim sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları Yüklenici Firmaca hizmet bölgesi sınırları içinde İdare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanların Yüklenici Firma yükümlülüğünde bulunduğu sürece Yüklenici Firma Kontrolün bilgisi olmadan veya muvaffakatı alınmadan başka firmadan hiçbir kimse bu makine ve ekipmanlara müdahale etmesine izin verilmeyecektir Müdahale süresi arıza bildiriminden itibaren Kontrol tarafından verilecek süre içerisinde olacaktır. 5. BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLERİ: 5.1. SOĞUTMA GRUBU: Soğutma grupları İdare tarafından 5. nci ay ve 10. ncu ay içerisinde çalıştırılacaktır. Bakım, onarım ve kontrolleri sadece bu aylarda yapılacak olup sezon başlangıcında, sezon ortasında ve sistem devreden çıkarılacağında olmak üzere 3 defa bakımı yapılacaktır Cihazların ses ve titreşim kontrolü Soğutucu gaz kaçak kontrolü ve gerekiyorsa şarjı, Kondanser batarya temizliği (sezon başlarında kimyasal kullanılarak) Şebekeden gelen elektrik akımını kontrolü ( faz balansı ) Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta) Kompresörlerin ve fanların akım kontrollerinin yapılması Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolotör) Prodialog panel servis programı kullanılarak cihazın durum çıktısı alınması (sistem uygun ise) Çalışma saatlerinin kontrolü Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü Cihazın set ayarlarının kontrolü Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (start-up esnasında) Cihazın sezon başlarında start-up sezon sonlarında kapatılması Sezon geçişlerinde antifiriz kontrolü ve gerekirse ilavesi ve bom ölçümü Sistem uygun ise sezon sonunda gazın toplanması Direr, yağ filtresi kompresör filtresi kontrolü ve gerekiyorsa değişimi Expansion valf kontrolü Yağ pompasının kontrolü

10 Kompresör veya reciver tankı elektrikli ısıtıcı kontrolü (sistem uygun ise) Kompresör yağ seviyesi kontrolü ve/veya yağ seviyesi kontrolü ve gerekiyorsa ilavesi Yağın fiziksel ve sezon başında asit kontrolü ve gerekiyorsa değişimi Sıcaklık sensörlerinin kontrolü Sub-cooling değerinin kontrolü Super heat değerinin kayıt ve kontrolü (servis programı mevcut ise print alınması) Gruba gelen su debisi ve fark basınç kontrolü Chiller devresindeki pislik tutucuların kontrolü ve temizliği 5.2. BİNA OTOMASYON SİSTEMİ: Saha istasyonları (DDC panoları) ve kontrol cihazlarının bakımları yapılacaktır Sahada bulunan otomatik kontrol vanalarının strokları ve Damper motorlarının bağlantı ve fonksiyonları kontrol edilecektir Bakım hizmetleri sırasında tespit edilen, arızalı cihazları ve yakın gelecekte bozulacağı tahmin edilebilen cihazlar detaylı bir şekilde Kontrolün onayıyla İdare ye rapor edilecektir Otomasyon sisteminin 1 sefer yedekleri alınacak ve gerekirse yeniden yüklenecektir Yılda bir kez veri dosyaları kontrol edilecek, veri hattı ara biriminin bağlantı teması kontrol edilecek, sistemin merkezi olarak çalıştırılmasında tüm Saha İstasyonlarının on line olduğu kontrol edilecektir Sistem bilgisayarlarına ait yazıcı kontrol edilecek ve bakımları yapılacaktır Saha bilgisayarlarının bakımları yapılacaktır. Sırasıyla DDC panolarının enerjisi kesilecek; Kontrol modülü çıkartılacak ve uç bağlantı sıkılığını ve temas kısımlarında toz olup olmadığı kontrol edilecek, güç modülü çıkartılacak ve uç bağlantı sıkılığını ve temas kısımlarında toz olup olmadığı kontrol edilecek Kontrol Panelinin (DDC panosu) içini gözle, kötü temas ayrılmış bağlantı ve yanık eleman olup olmadığı kontrol edilecek, merkezi bilgisayardan tüm modüllerin arıza durum raporu alınacaktır Otomatik kontrol elemanlarının bakımları yapılacaktır. Vana salmastralarının sızdırmazlığı vanaların doğru stroke ta olup olmadıkları kontrol edilecek, damper bağlantı millerinin sıkılığı ve doğru şekilde çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecektir. Tüm saha duyar elemanlarının, vana ve damper motorlarının BYS ile saha etrafındaki ve Kontrol Paneli tarafındaki bağlantıları kontrol edilecektir. Kontrol Panellerinin iç kısımları vakum ile temizlenecektir KLİMA SANTRALLERİ: Fanlar: Kirlilik, hasar, korozyon ve montajı doğruluğunun kontrolü Yatak sesinin kontrolü Yatakların yağlanması, Fan montaj cıvatalarının sıkılığının kontrolü V kayış kasnak tahrik mekanizmasının kontrolü Genel titreşim kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır Isı Eşanjörleri: Isıtıcı Bataryaları: Hava tarafı kirlilik kontrolü Su devresinin kontrolü Su devresindeki havanın tahliyesi Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak, bilgi göndermeleri sağlanacaktır Soğutucu Bataryalar:

11 Hava tarafında kirlilik kontrolü ve temizliği Su devresinin kontrolü Su devresindeki havanın tahliyesi Drenaj ve sifon çalışırlığının kontrolü Damla tutucunun kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır Soğutucu Bataryalar (DX Klima Santralları): Hava tarafında kirlilik kontrolü ve temizliği Soğutucu akışkan sirkülâsyonunun kontrolü Giriş çıkış boruları hatlarında ve batarya üzerinde kaçak kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır Hava Filtreleri: Kirlilik kontrolü, temizlenmesi veya değiştirilmesi Sızdırmazlık elemanlarının kontrolü Genel temizlik Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır Nemlendiriciler (Buharlı Tip): Kirlilik ve korozyon kontrolü Parametre kontrolü Su beslemesi ve su seviyesinin kontrolü Sifon kirliliği ve tıkanıklık kontrolü Selonoid valf çalışırlığının kontrolü Buhar nodullarının çalışırlığının kontrolü Nemlendiricinin çektiği akımın kontrolü Buhar silindiri tortu birikiminin kontrolü, gerekiyorsa temizlenmesi Emniyet elemanlarının çalışırlığının kontrolü Buhar ve yoğuma boruları sıkılığının kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri Damla Tutucular: Kirlilik, hasar ve korozyon kontrolü Su drenaj hattının çalışılırlığının kontrolü Tahrik Elemanları: Elektrik Motorları: Kirlilik ve korozyon kontrolü Yatak sesinin kontrolü Yatakların yağlanması Motor ayakları bağlantı cıvatalarının sıkılığının kontrolü Motorun çektiği akımın ölçülmesi ve etiket değeriyle kıyaslanması Motor terminallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır.

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 29/09/2017-2994 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.03.11- Konu : Piyasa Fiyat Araştırması İLGİLİ FİRMALARA Üniversitemiz

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü Merkezi Yemekhanede kullanılmak

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI Dok No: ENF.TL.10 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumuna göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 82836 TEL: (022) 8 0-29

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme 5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme Sözleşmenin Tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

HASTANE TEMİZLİĞİ. FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi HASTANE TEMİZLİĞİ FATMA ARSLAN Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv. Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv. Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI 1. KAVRAM... 1 2. TEMİZLİK TÜRLERİ... 2 Zamana Göre... 3 Yüzeylere Göre... 3 Kullanılan Malzemeye

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

KISA LİSTE (TEDARİKÇİ) PROSEDÜRÜ

KISA LİSTE (TEDARİKÇİ) PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ VE KAPSAM İşbu Kısa Liste (Tedarikçi) Prosedürü, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde yapılan mal/hizmet/yapım işleri ve tüm alımlarında yüklenici ve tedarikçi tespiti ve değerlendirmesi usullerini

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU Bu teknik şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüslerinin binaları ve çevre temizliği işi kapsamında

Detaylı

TALEP fcliktari BİRİMİ

TALEP fcliktari BİRİMİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAŞINIR KAYIT KODU* 17 *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. TALEP fcliktari BİRİMİ B BLOK HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIMI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

CİNSİ EBADI AMBALAJ FİYATI SIRA KOD NO NO

CİNSİ EBADI AMBALAJ FİYATI SIRA KOD NO NO CİNSİ EBADI AMBALAJ FİYATI SIRA KOD NO NO B E Z G R U B U 1 TBG001 KARELİ BEZ KÜÇÜK 40x45 DÜZİNE 5,00 TL 2 TBG002 KARELİ BEZ BÜYÜK 50x55 DÜZİNE 7,50 TL 3 TBG003 FLANEL RENKLİ TOZBEZİ 30x40 DÜZİNE 6,25

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı