HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

2 HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR İşveren e ilişkin bilgiler İşveren in a) Adı :HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. (HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş.) b) Adresi :Beytepe Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Çankaya/ANKARA c) Telefon numarası :0(312) (pbx) ç) Faks numarası :0(312) d) Elektronik posta adresi e) Yetkili personelinin adı, soyadı ve unvanı:genel Müdürlük Teklif Veren, Şartnameye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler Şartname konusu İşbu Şartnamenin konusu Beytepe Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Çankaya/ANKARA adresinde bulunan HACETTEPE TEKNOKENT kompleksinin mevcut tesislerini ve inşası devam eden hizmete açılacak tüm birimlerini en etkin bir biçimde işletmek, teknik işletim, bakım/onarım, güvenlik, temizlik, bahçe/peyzaj, haşere/kemirgen kontrol hizmetlerinde kullanıcılara en uygun hizmeti sunmak işidir Şartnameye ilişkin bilgiler ile teklif verme tarih ve saati a) Tekliflerin sunulacağı adres: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. (HACETTEPE TEKNOKENT A.Ş.) Beytepe Mah. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Çankaya/ANKARA b) Teklif verme tarihi: c) Teklif verme saati: Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilecektir Şartname dokümanının kapsamı Şartname dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) İdari Şartname b) Teknik Hizmetler Şartnamesi b.1. Mekanik İşletme Ve Bakım Hizmetleri B.2. Elektrik İşletme Ve Bakım Hizmetleri c) Temizlik Hizmetleri Şartnamesi d) Güvenlik Hizmetleri Şartnamesi e) Bahçe Bakım ve Peyzaj Hizmetleri Şartnamesi f) Resepsiyon Hizmetleri Şartnamesi g) Haşere ve Kemirgen Kontrol Hizmetleri Şartnamesi h) Sözleşme i) Teklif Mektubu i.1.birim Fiyat Teklif Cetveli Örneği Şartnameye katılabilmek için gereken belgeler Teklif Veren in teklif verebilmei için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

3 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; c) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren en az ,00 TL tutarlı banka referans mektubu sunması zorunludur. Belirtilen kriteri isteklinin yarıdan fazla sermayesine sahip tüzel/kişi ortağı da sağlayabilir. d) İsteklinin veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip tüzel/kişi ortağının ihale konusu hizmetler için personel çalıştırma konulu (teknik bakım onarım-temizlik-resepsiyon hizmetleri) en az ,00 TL lık, özel güvenlik hizmetleri için ,00 TL lık (güncellenmiş tutarlar ve birkaç iş deneyimin toplanması ve/veya sözleşmesi devam eden işler ile bulunmuş tutarlar da kabul edilir.) iş deneyim belgelerinin sunulması gereklidir. e) İsteklinin veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip tüzel/kişi ortağının bünyesinde personel çalıştırmaya dayalı 120 gün kesintisiz en az 250 (ikiyüzelli) personel, özel güvenlik hizmetlerinde ise 500 kişi istihdam ettiğini gösterir bordro veya benzeri belgeler sunması gereklidir. f) İsteklinin veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip/tüzel kişi ortağının bünyesinde en az 50 (elli) temizlik personelinin hijyen eğitimi aldığını gösterir belgeleri teklif dosyasında sunması gereklidir. g) İsteklinin ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip tüzel/kişi ortağının hissedarlarının adli sicil belgeleri teklif dosyasında sunulacaktır. h) İsteklinin vergi ve SGK prim borcu olmadığını gösterir belgeler. (Teklif tarihinden en az 2 gün öncesini taşıyan tarihli belgeler kabul edilecektir.) i) İş Devamlılığı Planlarının teklif dosyasında sunulması zorunludur. j) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin teklif dosyasında sunulması gereklidir. k) Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi, l) İsteklinin teknik şartnamede belirtilen makine-ekipman yeterliliğine sahip olduğunu kanıtlayan demirbaş kayıt defteri veya benzeri belgenin sunulması gereklidir. m) İsteklinin 1 (bir) adet kontrol aracına sahip olduğunu gösterir ruhsat vb. belge. n) Geçici Teminat Mektubu (en az teklif edilen bedelin % 3 ü oranında olacaktır.) Teklif Veren, yukarıda sayılan belgeleri teklif ekinde vereceklerdir Teklif hazırlama giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar Teklif Verene aittir. Teklif Veren, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İşveren den isteyemez İşin yapılacağı yerin görülmesi İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek Teklif Veren in sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir. Teklif Veren, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. Teklif Veren veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya girilmesi için gerekli izinler İşveren tarafından verilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir Şartname dokümanına ilişkin açıklama yapılması Teklif Veren, tekliflerin hazırlanması aşamasında, Şartname dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, Şartname tarihinden 15 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Talebin İşveren tarafından uygun görülmesi halinde yapılacak yazılı açıklama ile isteklinin bilgi sahibi olması sağlanır.

4 1.1.9 Şartname dokümanında değişiklik yapılması Tekliflerin toplanmaya başlanmasından sonra Şartname dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İşveren ce tespit edilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle Şartname dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, Şartname dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak Şartname dokümanına eklenir. Zeyilname, Şartname tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde Şartname dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İşveren, Şartname tarihini ertelemekte serbesttir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan firmalar tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler Şartname saatinden önce Şartnamenin iptal edilmesi İşveren tarafından gerekli görülen veya Şartname dokümanında yer alan belgelerde Şartnamenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, Şartname saatinden önce Şartname iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle Şartnamenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara Şartnamenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. Şartnamenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın Teklif Veren e iade edilir. Şartnamenin iptal edilmesi nedeniyle Teklif Verence İşveren herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 1.2 TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Teklif Veren, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır Tekliflerin sunulma şekli Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere Şartnameye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine Teklif Veren in adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Şartnameyi yapan İşveren in açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklifler, Şartname dokümanında belirtilen Şartname saatine kadar İşveren e teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan Teklif veren e iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir Teklif mektubunun şekli ve içeriği Teklif mektubu, form örneğine uygun şekilde hazırlanıp ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli kaşe ve imzalı olarak sunulacaktır. Teklif Mektubunda; a) Şartname dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması, zorunludur Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, Şartname tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması teklif Veren den talep edilebilir.teklif Veren, İşveren in bu talebini kabul veya reddedebilir. İşveren in teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir ve Şartnameden çekilmiş sayılır. Teklifinin geçerlilik süresini uzatılmasını kabul eden istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.

5 1.2.5 Geçici teminat mektubu Teklif Veren teklif bedelinin % 3 ü oranında geçici banka teminat mektubununu İşveren e verecektir. Geçici teminat mektubu vermeyen firmaların teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında geçerlilik tarihi teklifin geçerlilik tarihinden az olmamalıdır. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İşveren tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır Geçici teminatın teslim yeri BankaTeminat mektubu, teklifle birlikte zarf içerisinde İşveren e sunulur Geçici teminatın iadesi Şartnamenin sonuçlanmasından sonra sözleşmeye davet edilen firma dışındaki firmaların geçici banka teminat mektupları iade edilir. Sözleşme yapmaya davet edilen firmanın geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalamasına müteakiben iade edilir. 1.3 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Tekliflerin alınması ve açılması Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teslim sürelerine kadar İşveren e (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir. Teklifler, zarfların alınış sırasına göre açılarak incelenir. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Teklif Veren in belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan Teklif Veren tutanakla tespit edilir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz Tekliflerin değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen Teklif Verenin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu aşamada, a) Teklif Veren in Şartname konusu işi yapabilme yeterliliği, b) Tekliflerin Şartname dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, c) Verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, d) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, e) Yasalara bağlılık, dikkate alınarak verilen teklifler değerlendirilir Bütün Tekliflerin reddedilmesi ve Şartnamenin iptal edilmesi İşveren, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek Şartnameyi iptal etmekte serbesttir. İşveren bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Şartnamenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün Teklif Veren e gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir Şartnamenin karara bağlanması Yapılan değerlendirme sonucunda Şartname İşveren tarafından, madedeki kriterler göz önüne alınarak en uygun firmayı tercih eder. İşveren Firma tercihini yaparken en ucuz teklifi terci etmek zorunda değildir Sözleşmeye davet Şartnamenin sonuçlanmasına müteakip Şartname üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur Kesin teminat Alım konusu hizmet üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedelinin % 5 i oranında kesin banka teminat mektubu alınır.

6 1.3.7 Sözleşme İmzalanması Alım konusu üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde, kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir. Mücbir sebep halleri dışında, Şartname üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilir. 1.4 SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir. a) Ödeme yeri ve şartları b) İşe başlama ve iş bitirme tarihi c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi e) Cezalar ve sözleşmenin feshi f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli Diğer hususlar Sözleşme, hizmet şartnamelerinde belirtilen personel sayısı üzerinden imzalanacak, ancak hizmet binaları faaliyete geçtikçe personel istihdamı yapılacağından İdare tarafından belirlenen sayıda işe başlanacaktır gerektiğinde idarenin onaylaması şartıyla personel sayısı artırılacaktır. Teklif Veren, İşveren tarafından sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğ edildiği tarih itibarıyla bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırdığı işçiler hariç, sözleşme konusu işte çalıştırmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personeli, Şartname dokümanında belirlenen nitelikleri taşıyan ve İşverenin kendisinin belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edecektir. Teklif Veren, İşveren in yazılı onayı olmadan Şartname konusu işleri 3. Kişi ve kurumlara devredemeyecektir Sigorta ile ilgili hususlar Yürütülecek Hizmetler sırasında kendisi ya da personeli tarafından mülke veya mülklere, İşveren in mallarına, operasyonun sürdürülmesine zarar sonucunu doğurabilecek riskleri teminat altına almak üzere bir Mali Mesuliyet Sigortası ; ve kendisi veya personeli tarafından, İşveren, İşveren in personeli, mülkün veya mülklerin ziyaretçileri, kiracılar ve her türlü 3. şahıslara karşı verilebilecek zararları teminat altına alan sebep olunan cismani ve maddi zararların türü ne olursa olsun teminat altına alan 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası nı İşveren tarafından kabul gören bir sigorta şirketinden, yaptırmakla ve primlerini düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Ancak, sigortalarla ilgili limitler hiçbir şekilde yüklenicinin sorumluluklarını sınırlandırmaz veya daraltmaz. Poliçelerin teminat miktarları İşveren in ön onayına tabi olacak şekilde tespit edilecektir. İşveren, teminat miktarlarını piyasa uygulamalarına ve MÜLKÜN değerine göre tespit edecektir. Yüklenici ve İşveren bu poliçe dâhilinde müşterek sigortalı olacaklardır. İşveren onayı olmaksızın Poliçe nin iptalini imkânsız kılan bir şart poliçeye dâhil edilecektir. Bu Madde düzenlemesine aykırı herhangi bir uygulama Sözleşme nin esaslı bir ihlalini teşkil edecektir. Yüklenici, tüm sigortacılardan buradaki işleri için yaptırmış olduğu poliçelere dair her türlü iptal, yenilememe veya maddi değişiklik hakkında İşveren i otuz (30) gün önce yazılı olarak bilgilendirmesini talep edecektir. Poliçe süresi en az 12 ay olacak ve Sözleşme süresi sona ermeden yenilenecektir. Her yıl, yenileme bedelinin ödendiğine dair' belge ile birlikte geçerli poliçe en geç 7 gün içerisinde İşveren e iletilecektir. Sigorta sözleşmesinin, Sözleşme Süresi içerisinde her hangi bir sebeple sona ermesi halinde Yüklenici, şartlar dâhilinde sona eren sigorta sözleşmesinin sona erdiği anda yürürlüğe girecek yeni bir sigorta sözleşmesi yapmakla yükümlüdür ve derhal yaparak yükleniciye poliçeyi iletecektir. Sigorta poliçesi kapsamında Daini Mürtehin işveren olacaktır.

7 B MEKANİK İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİ 1.1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT A. Ş. KULUÇKA VE ARGE MERKEZİ 1,3,4-SAFİR BLOKLARI (A-B-C-D-E-F BLOKLAR) İVEDIK OSB, VENDEKA SAVUNMA BLOĞU VE İDARİ BİNASINDAKİ tüm mekanik işlerin (Merkezi Klima sistemi (Isıtma, Havalandırma Dağıtımı + Isıtma Havalandırma Klima Hava Dağıtımı), Sıhhi Tesisat Sistemi, Asansör Sistemi, Arıtma Sistemi (Rivers Osmosis Sitemi de dahil), Rötralizasyon Tankı, Yangın Söndürme Sistemi,Bahçe sulama sistemi, Bina Yönetimi ve Otomasyon Sistemi, Test, Ayar ve Balans, Tıbbi Atık Sistemi, Tıbbi Gaz Sistemi vs. ler yıllık bakım onarım ve işletme hizmetlerini kapsar. 2. TANIMLAR: 2.1. İŞVEREN: Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş KONTROL: Yüklenici Firma nın faaliyetlerini ve sistemlerin işleyişini kontrol eden, bu konularda İşvereni bilgilendiren İdare ve Kontrol teknik personelidir YÜKLENİCİ FİRMA: Makine ve ekipmanın, şartnamede belirtilen şartlar altında bakım-onarım ve işletmesini üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluştur ÜRETİCİ VEYA ÜRETİCİ FİRMA: Bakım, onarım ve işletimi yapılacak makine ve ekipmanın üretimini yapan ticari kuruluştur MAKİNE VE EKİPMAN: Üretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM: Makine ve Ekipmanın görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde tamiri yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici veya temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir KORUYUCU BAKIM: Makine ve Ekipmanın üretici firmanın standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil eden firmanın bakım-onarım, işletme ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre kontrol gözetiminde yapılır ARIZA: Makine ve Ekipmanın çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi durumudur YEDEK PARÇA: Makine ve Ekipmanın bütününü oluşturan sisteme ait orijinal parçası veya parçalarıdır İŞ PROGRAMI: Yüklenici Firma tarafından bakım, onarım ve işletimi yapılacak Makine ve Ekipmanın hizmet süresi kapsamında adet ve gün bazlarında hazırlanmış Kontrolün onayıyla birlikte Yüklenici Firma nın da imza ettiği çizelgedir. Yüklenici Firma bu çizelgeye göre bakım, onarım ve işletim hizmetini yürütecektir SARF MALZEMESİ: Bakım ve onarımı yapılacak Makine ve Ekipmanın yedek parça aksamı dışında kalan malzemelerdir HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT A. Ş. KULUÇKA VE ARGE MERKEZİ 1,3,4-SAFİR BLOKLARI (A-B-C-D-E-F BLOKLAR) İVEDIK OSB, VENDEKA SAVUNMA BLOĞU VE İDARİ BİNASINDAKİ tüm elektrikli sistemlerin ve cihazların bulunduğu mahallerdir. 3. İSTEKLER VE ÖZELLİKLER: 3.1. Sözleşme süresi içinde oluşabilecek arızalarla ilgili garanti kapsamı dışında gerekecek yedek parça ve/veya sarf malzemeler idarece temin edilecektir. 4. BAKIM, ONARIM VE İŞLETİMİ YAPILACAK SİSTEMLER: 4.1. Merkezi Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Sıhhi Tesisat-Yangın Tesisatı-Otomasyon

8 Aspiratör grupları ve sensör bilgileri ölçümleme kontrolleri Merkezi Klima santralleri ve sensör bilgiler, ölçümleme kontrolleri Sıcak-Soğuk üç yollu vanaları ve sensör bilgileri, ölçümleme kontrolleri Filtre kirlilik alarmı sensörleri, ölçümleme kontrolleri Don termostatı sensör bilgileri, ölçümleme kontrolleri Nem ölçücüler, Basınç ölçücüler, ısı ölçücüler ölçümleme kontrolleri VAV, CAV sistemleri kontrolleri Ameliyathane oda içi gösterge panelleri kontrolleri MMC panoları iletişim kontrolleri ve ölçümlemeleri Soğutma sistemi kompresör ve diğer bakımlarının yapılması ve otomasyon sistemi bilgi alışverişinin sağlanması Kalorifer dairesi brülör çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Hidroforların çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Devridaim pompaları çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Enerji otomasyon sisteminin çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Otomasyon bilgisayarlarının güncelleştirilmelerinin yapılması ve bilgi gelen noktaların kontrollerinin yapılması Yukarıdaki tüm sistemlerin çalışır vaziyette tutulması 4.2. Yangın Sistemi: İdare bünyesinde kurulu bulunan tüm Yangın sisteminin bakımlarının yapılması Enerji otomasyon sisteminin çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Kontrollerinin yapılması Sistemin çalışır vaziyette Tutulması 4.3. Kalorifer Kazanları: İdare bünyesinde kurulu bulunan Kalorifer Kazanları ve diğer yardımcı elemanların bakımlarının yapılması.(pompalar, genleşme tankları, mazot sistemi, eşanjör bakımı, emniyet sistemleri, hava tüpleri, göstergeler, izoleler vs diğer işler) Enerji otomasyon sisteminin çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Kontrollerinin yapılması Sistemin çalışır vaziyette Tutulması 4.4. Bahçe sulama sistemi: İdare bünyesinde kurulu bulunan bahçe sulama sistemi ve diğer yardımcı aksesuarları sisteminin bakımlarının yapılması Enerji otomasyon sisteminin çalışma bilgi alışverişinin sağlanması Kontrollerinin yapılması Sistemin çalışır vaziyette Tutulması Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanlar sözleşmede belirtilen işe başlama tarihinde İdare tarafından Yüklenici Firmaya çalışır vaziyette teslim edilecektir Bakım, onarım ve işletim sırasında kullanılan her türlü alet, ayar cihazı, araç ve gereç ve avadanlık Yüklenici Firma tarafından sağlanacaktır Yüklenici Firma taahhüt ettiği iş için bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda bu sistemlerde çalışmış, deneyimli teknik personelleri çalıştıracaktır. Yüklenici Firma, çalıştıracağı teknik ekip listesini Kontrole sunarak onay almak zorundadır.

9 Yüklenici Firma muhtemel oluşabilecek her türlü arızalara müdahale edebilecek ve giderebilecek teknik bilgi ve donanıma sahip olmalıdır Bina otomasyonu sitemi herhangi bir nedenle çöküp işlevini yerine getiremediği takdirde idareye bildiriminde bulunulacaktır Yukarıdaki işlemleri yapabilmek ve sisteme erişim için gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip olduğunu, bina otomasyonu sistemi üreticisinden veya ithalatçısından alınmış, yazı ve bilgisayar program kurulumunun bulunduğu belgelenecektir Yüklenici firma, Soğutma gruplarına ait elektronik kontrol panellerin ayar ve kontrollerini yapacak yeterli bilgiye sahip olacaktır veya İlgili üretici firma TC temsilcisinden teknik destek alacaktır Yüklenici Firma koruyucu ve tamir edici Bakım- Onarımları üretici firmasından veya temsilcisinden temin edeceği bakım formları ve bakım prosedürleri doğrultusunda yapacak ve bu formları her bakımdan sonra kontrole imzalatıp ibraz edecektir Koruyucu bakım hizmetleri Kontrol nezdinde yapılacaktır Günlük çalışma, işletme ve kapatma Yüklenici Firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici Firma bu işlemleri yürütecektir Bakım, onarım ve işletim sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları Yüklenici Firmaca hizmet bölgesi sınırları içinde İdare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanların Yüklenici Firma yükümlülüğünde bulunduğu sürece Yüklenici Firma Kontrolün bilgisi olmadan veya muvaffakatı alınmadan başka firmadan hiçbir kimse bu makine ve ekipmanlara müdahale etmesine izin verilmeyecektir Müdahale süresi arıza bildiriminden itibaren Kontrol tarafından verilecek süre içerisinde olacaktır. 5. BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLERİ: 5.1. SOĞUTMA GRUBU: Soğutma grupları İdare tarafından 5. nci ay ve 10. ncu ay içerisinde çalıştırılacaktır. Bakım, onarım ve kontrolleri sadece bu aylarda yapılacak olup sezon başlangıcında, sezon ortasında ve sistem devreden çıkarılacağında olmak üzere 3 defa bakımı yapılacaktır Cihazların ses ve titreşim kontrolü Soğutucu gaz kaçak kontrolü ve gerekiyorsa şarjı, Kondanser batarya temizliği (sezon başlarında kimyasal kullanılarak) Şebekeden gelen elektrik akımını kontrolü ( faz balansı ) Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta) Kompresörlerin ve fanların akım kontrollerinin yapılması Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolotör) Prodialog panel servis programı kullanılarak cihazın durum çıktısı alınması (sistem uygun ise) Çalışma saatlerinin kontrolü Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü Cihazın set ayarlarının kontrolü Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (start-up esnasında) Cihazın sezon başlarında start-up sezon sonlarında kapatılması Sezon geçişlerinde antifiriz kontrolü ve gerekirse ilavesi ve bom ölçümü Sistem uygun ise sezon sonunda gazın toplanması Direr, yağ filtresi kompresör filtresi kontrolü ve gerekiyorsa değişimi Expansion valf kontrolü Yağ pompasının kontrolü

10 Kompresör veya reciver tankı elektrikli ısıtıcı kontrolü (sistem uygun ise) Kompresör yağ seviyesi kontrolü ve/veya yağ seviyesi kontrolü ve gerekiyorsa ilavesi Yağın fiziksel ve sezon başında asit kontrolü ve gerekiyorsa değişimi Sıcaklık sensörlerinin kontrolü Sub-cooling değerinin kontrolü Super heat değerinin kayıt ve kontrolü (servis programı mevcut ise print alınması) Gruba gelen su debisi ve fark basınç kontrolü Chiller devresindeki pislik tutucuların kontrolü ve temizliği 5.2. BİNA OTOMASYON SİSTEMİ: Saha istasyonları (DDC panoları) ve kontrol cihazlarının bakımları yapılacaktır Sahada bulunan otomatik kontrol vanalarının strokları ve Damper motorlarının bağlantı ve fonksiyonları kontrol edilecektir Bakım hizmetleri sırasında tespit edilen, arızalı cihazları ve yakın gelecekte bozulacağı tahmin edilebilen cihazlar detaylı bir şekilde Kontrolün onayıyla İdare ye rapor edilecektir Otomasyon sisteminin 1 sefer yedekleri alınacak ve gerekirse yeniden yüklenecektir Yılda bir kez veri dosyaları kontrol edilecek, veri hattı ara biriminin bağlantı teması kontrol edilecek, sistemin merkezi olarak çalıştırılmasında tüm Saha İstasyonlarının on line olduğu kontrol edilecektir Sistem bilgisayarlarına ait yazıcı kontrol edilecek ve bakımları yapılacaktır Saha bilgisayarlarının bakımları yapılacaktır. Sırasıyla DDC panolarının enerjisi kesilecek; Kontrol modülü çıkartılacak ve uç bağlantı sıkılığını ve temas kısımlarında toz olup olmadığı kontrol edilecek, güç modülü çıkartılacak ve uç bağlantı sıkılığını ve temas kısımlarında toz olup olmadığı kontrol edilecek Kontrol Panelinin (DDC panosu) içini gözle, kötü temas ayrılmış bağlantı ve yanık eleman olup olmadığı kontrol edilecek, merkezi bilgisayardan tüm modüllerin arıza durum raporu alınacaktır Otomatik kontrol elemanlarının bakımları yapılacaktır. Vana salmastralarının sızdırmazlığı vanaların doğru stroke ta olup olmadıkları kontrol edilecek, damper bağlantı millerinin sıkılığı ve doğru şekilde çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecektir. Tüm saha duyar elemanlarının, vana ve damper motorlarının BYS ile saha etrafındaki ve Kontrol Paneli tarafındaki bağlantıları kontrol edilecektir. Kontrol Panellerinin iç kısımları vakum ile temizlenecektir KLİMA SANTRALLERİ: Fanlar: Kirlilik, hasar, korozyon ve montajı doğruluğunun kontrolü Yatak sesinin kontrolü Yatakların yağlanması, Fan montaj cıvatalarının sıkılığının kontrolü V kayış kasnak tahrik mekanizmasının kontrolü Genel titreşim kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır Isı Eşanjörleri: Isıtıcı Bataryaları: Hava tarafı kirlilik kontrolü Su devresinin kontrolü Su devresindeki havanın tahliyesi Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak, bilgi göndermeleri sağlanacaktır Soğutucu Bataryalar:

11 Hava tarafında kirlilik kontrolü ve temizliği Su devresinin kontrolü Su devresindeki havanın tahliyesi Drenaj ve sifon çalışırlığının kontrolü Damla tutucunun kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır Soğutucu Bataryalar (DX Klima Santralları): Hava tarafında kirlilik kontrolü ve temizliği Soğutucu akışkan sirkülâsyonunun kontrolü Giriş çıkış boruları hatlarında ve batarya üzerinde kaçak kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır Hava Filtreleri: Kirlilik kontrolü, temizlenmesi veya değiştirilmesi Sızdırmazlık elemanlarının kontrolü Genel temizlik Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır Nemlendiriciler (Buharlı Tip): Kirlilik ve korozyon kontrolü Parametre kontrolü Su beslemesi ve su seviyesinin kontrolü Sifon kirliliği ve tıkanıklık kontrolü Selonoid valf çalışırlığının kontrolü Buhar nodullarının çalışırlığının kontrolü Nemlendiricinin çektiği akımın kontrolü Buhar silindiri tortu birikiminin kontrolü, gerekiyorsa temizlenmesi Emniyet elemanlarının çalışırlığının kontrolü Buhar ve yoğuma boruları sıkılığının kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri Damla Tutucular: Kirlilik, hasar ve korozyon kontrolü Su drenaj hattının çalışılırlığının kontrolü Tahrik Elemanları: Elektrik Motorları: Kirlilik ve korozyon kontrolü Yatak sesinin kontrolü Yatakların yağlanması Motor ayakları bağlantı cıvatalarının sıkılığının kontrolü Motorun çektiği akımın ölçülmesi ve etiket değeriyle kıyaslanması Motor terminallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü Otomasyon sistemine bilgi gönderen sensörlerin kontrolü yapılacak bilgi göndermeleri sağlanacaktır.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR

I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMI HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi

İzmir İş Şehri. İhale Şehri. İzmir Kurum. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi İhale Şehri İzmir İş Şehri İzmir Kurum İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) İşin Adı/Konusu/Cinsi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 28.03.2013 15:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eski Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kanalizasyon-Yağmursuyu İnşaatı Yaptırılacaktır İhale Tarihi 14.02.2011 10:00 İhale Metni KANALİZASYON-YAĞMURSUYU

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK

YAZLIK AYAKKABI, ERKEK Açık ihale usulü ile ihale edilen YAZLIK AYAKKABI, ERKEK mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: TÜVASAŞ

Detaylı