İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI"

Transkript

1 Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ 2. BASKI Beta

2 Yayın No : 2900 İşletme - Ekonomi : Baskı Mayıs 2013 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / STANBUL Tel: (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Prof. Dr. Ali Rıza OKUR hocamıza sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileğiyle

4

5 SUNUŞ Yirmi birinci yüzyılın ilk on yıllık dönemini geride bıraktığımız günümüzde örgütlerin ve dolayısıyla çalışma yaşamının çok hızlı bir biçimde değiştiğini ve dönüştüğünü izlemekteyiz. İşe alımla başlayan, iş yaşamı ile süren ve çeşitli nedenlerle sonlanan bu süreçte işletmelerin İnsan Kaynakları bölümlerinin sorumlulukları gittikçe artmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Karşı karşıya kalınan sorunların büyük bir kısmı toplumsal, bireysel ve hukuksal çevre ile yakından ilgilidir. İnsan Kaynakları yöneticisi, mücadele ettiği tüm sorunları bu çerçevede ele almalıdır. Küreselleşme sonucu ortaya çıkan dinamikler, işletmeleri, personel yönetimi anlayışını terk ederek insan kaynakları anlayışına yönelmeye zorlamaktadır. Bu anlayış değişikliği ile birlikte çalışanları bir yandan etkin ve verimli bir yandan da mutlu ve istekli kılmak sorumluluğu da İnsan Kaynakları yöneticisine yüklenmiş bulunmaktadır. Temel sorun ise, çalışanların, bir yandan üzerlerinde sürekli olarak insan kaynaklarının izlediği performans baskısı nı hissederken, ruh ve beden sağlıklarını da koruyarak nasıl mutlu ve üretken olacaklarıdır. Özellikle vasıflı iş gücünün daha çok etkin olmaya başladığı üretim süreçlerinde sendikal örgütlenmeler de yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda çalışanların haklarını korumak büyük ölçüde yasalarla mümkün görülmektedir. Yeni dünya düzeninin ülkemize yansımaları sonucu ortaya çıkan manzara ise bize bu değişim sürecinin henüz tamamlanmadığını işaret etmektedir. İş hayatını ve sosyal güvenliği düzenleyen yasalar sık sık değişikliklere uğramaktadır. Bilindiği gibi çalışanın da işverenin de haklarını ve yükümlülüklerini korumak ve kollamak görevi ve sorumluluğu insan kaynakları yönetiminindir. Bu nedenle işletmelerde İnsan Kaynakları çalışanlarının karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri yasal sorumlulukları bilerek hareket etmeleri çok önemlidir.çalışanların ve çalıştıranların İş Hukukundan doğan hakları bilmesi, bugün dünkünden daha fazla önem taşır olmuştur. Zira anlaşılmaz ve yoruma açık hükümleriyle işçi ve işveren için içinden çıkılmaz bir nitelik arz eden çalışma mevzuatı, adeta demir leblebi gibidir. Oysa sosyal yasalar, sadece okuması yazması olan bir

6 VI işçinin okuduğunda anlayabileceği kadar yalın ve anlaşılır olmalıdır. Ne yazık ki yasalarımız böyle değildir. Giderek karmaşıklaşan çalışma mevzuatımızda artık her çalışanın ve çalıştıranın danışacağı bir uzmana ihtiyacı vardır. Danışmadan atılacak bir adım, verilecek bir karar sürekli zarara uğramak sonucunu doğurabilir. Bu kitap, İnsan Kaynakları alanında çalışanların faaliyetlerini yürütürken karşılaşmaları söz konusu olabilecek İş Hukuku ile ilgili konulara yasal açıdan ışık tutmak amacını da gütmektedir. Kitabın İnsan Kaynaklarının temel fonksiyonlarını ele alan ( ve 13.) bölümleri Prof. Dr. Neslihan OKAKIN, İş Hukukuna ilişkin ( ve 18.) bölümleri ise Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın sonuna, sorunlara ışık tutacak Yargıtay kararlarından örnekler de eklenmiştir. İnsan Kaynakları yöneticilerinin en çok sordukları soruların hiç olmazsa bir kısmına bu kitapla cevap verebilmeyi umuyoruz. Kitabın faydalı olmaktan öte akademik bir iddiası yoktur. Muhtemel eksik ve hataların sorumluluğu da elbette bizlere aittir. Sonraki baskılarda dikkate alınmak üzere kitabımıza eleştiri ve katkılarını bildirecek okurlara şimdiden teşekkür ederiz. Kitabımızın İkinci Baskısının yayımını sağlayan Sayın Seyhan SATAR a, sayfa düzeni ve yayına hazırlama konusunda emeği geçen Sayın Veysel COŞKUN a, kitabın elinize geçmesi için her aşamada gayret gösteren BETA Yayınevinin tüm emekçilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Mayıs 2013, İstanbul Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

7 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V KISALTMALAR... XXI BÖLÜM I İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ...1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMACI... 3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE STRATEJİK ANLAYIŞ... 5 İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ...7 BÖLÜM II İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ ANALİZLERİ İŞ ANALİZİ... 9 İŞ ANALİZİNDE KULLANILAN KAVRAMLAR...10 İŞ ANALİZİNİN AMACI VE KULLANILDIĞI ALANLAR İŞ ANALİZİ SÜRECİ...12 İŞ ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Geleneksel Yöntemler Yapılandırılmış Yöntemler...13 a. Görev Envanteri...14 b. Pozisyon Analizi Formu (PAQ)...14 c. Fonksiyonel İş Analizi Kritik Vakalar Tekniği...15 İŞ ANALİZLERİ SONUÇLARI İş Tanımları İş Gereklilikleri İş Performansı Standartları İş Sınıflarının Oluşturulması...17

8 VIII BÖLÜM III İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PLANLAMA İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI...21 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ AMACI VE KAPSAMI Dış Faktörler Örgütsel Faktörler İşgücü Faktörleri İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA BAŞVURULAN TAHMİN TEKNİKLERİ Yargısal-Sezgisel Tahmin Teknikleri Geleneksel Yönetici Yargısına Dayanan Tahminler...28 Delfi Tekniği...28 Nominal Teknik...29 Sayısal-İstatistiksel Tahmin Teknikleri Basit Doğrusal Regresyon Analizleri...30 Çoklu Regresyon Analizleri...31 İNSAN KAYNAKLARI PLANLARININ HAZIRLANMASI...31 Yerleştirme Çizelgelerinin Hazırlanması...31 İnsan Kaynağı Temininin Planlanması İnsan Kaynakları Planlarının Son Şeklini Alması BÖLÜM IV İNSAN KAYNAKLARINDA İŞE ALMA SÜRECİ ADAY TOPLAMA SÜRECİ...37 ADAY TOPLAMA YÖNTEMLERİ İç Kaynaklardan Aday Toplama Yöntemleri Örgütte Çalışanların Terfi Ettirilerek Boş Pozisyonların Doldurulması...39 Dış Kaynaklardan Aday Toplama Yöntemleri İşveren Kaynakları...40 Kendiliğinden Başvurmuş Olanların Değerlendirilmesi...41 Danışmanlık Kuruluşları...41 Diğer Kurumlar...42 PERSONEL SEÇİM SÜRECİ... 44

9 IX PERSONEL SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER...47 PERSONEL SEÇİM TEKNİKLERİ Başvuru Formlarının ve Özgeçmişlerin İncelenmesi Referanslar Testler Testlerin Geçerliliği...50 Testlerin Güvenilirliği...51 Test Çeşitleri...51 Psikoteknik Testler Görüşme 53 Yapılandırılmış Görüşme Yarı Yapılandırılmış Görüşme Serbest Görüşme (Yapılandırılmamış Görüşme) Diğer Teknikler...55 PERSONEL SEÇİM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI BÖLÜM V İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ Genel Ehliyet Şartları İş Hukukuna Özgü Ehliyet Sınırlamaları Küçük İşçi Çalıştırma Yasağı...60 Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı...61 Sağlık Durumu Uygun Olmayan İşçileri Çalıştırma Yasağı İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ...67 Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri...67 Süresi Belirli-Süresi Belirsiz İş Sözleşmeleri...67 Deneme Süreli-Deneme Süresiz İş Sözleşmeleri Tam Süreli-Kısmî Süreli İş Sözleşmeleri Takım Sözleşmesi İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN BORÇLARI İş Görme Borcu İşçi İş Görme Borcunu Bizzat Kendisi Yerine Getirmelidir İşçi İş Görme Borcunu Özenle Yerine Getirmelidir... 70

10 X İşçi, Sözleşmede Belirtilen veya Kendisinden Beklenebilecek İşi Yerine Getirmelidir...71 İşçi İş Görme Borcunu Sözleşmede Gösterilen Yer ve Zamanda Yerine Getirmelidir...71 İşçi İş Görme Borcunu Geçici (Ödünç) İş İlişkisi Kuran Bir Sözleşmede Ödünç Alan İşverene Sunmalıdır Sadakat Borcu...73 İşverenin Emir ve Talimatlarına Uyma Borcu...73 Rekabet Etmeme Borcu...74 BÖLÜM VI İNSAN KAYNAKLARINDA ORYANTASYON VE İŞE YERLEŞTİRME ORYANTASYON...75 ORYANTASYON EĞİTİMİNİN HAZIRLANMASI...76 Oryantasyon Eğitimi Programlarının Amacı ve İçeriği...76 Oryantasyon Eğitimi Programlarının Sağladığı Yararlar Oryantasyon Eğitimi Programlarının Geliştirilmesi...79 Oryantasyon Eğitimine Katılan Yeni Personelin Özelliklerinin İncelenmesi...80 Oryantasyon Eğitiminden Sorumlu Olacak Kişilerin Belirlenmesi İş Arkadaşlarının Yeni Personel Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Oryantasyon Eğitiminin Süresi ve Uygulanacağı Yerin Belirlenmesi...82 Oryantasyon Eğitiminde Kullanılacak olan Araç ve Yöntemlerin Saptanması...83 ORYANTASYON EĞİTİMİNİN UYGULANMASI İşletmeye Yönelik Bilgilerin Verilmesi Bölüme ve İşe Yönelik Bilgilerin Verilmesi Oryantasyon Eğitiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İŞE YERLEŞTİRME YERLEŞTİRME KARARLARININ SINIFLANDIRILMASI Terfiler Üstünlük Temelli Terfiler...89 Kıdem Temelli Terfiler...89

11 XI Transferler Rütbe İndirimi İŞTEN AYRILMALAR Aşınma...91 İşin Sona Ermesi...91 İşe Son Verilmesi...91 YERLEŞTİRMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Personelin Eskimesi İnsan Gücünün Çeşitliliği İşten Ayrılmalar BÖLÜM VII İŞ SÖZLEŞMESİYLE İŞE ALMA ZORUNLULUĞU (ZORUNLU İSTİHDAM) ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI ZORUNLULUĞU...97 Türkiye İş Kurumu nun Aracılığı İşyeri ve Çalışma Koşullarının Özürlülere Göre Hazırlanması Özürlülerin Çalıştırılamayacakları İşler ve Eski Hükümlülerin Çalıştırılmayacakları İşyerleri ASKERLİK VEYA KANUNÎ BİR ÖDEV SEBEBİYLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİLERİ YENİDEN İŞE ALMA ZORUNLULUĞU İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU Eğitim Yükümlülüğü BÖLÜM VIII İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDA SONA ERMESİ Tarafların Anlaşmasıyla Sözleşmenin Sona Ermesi (İkale) Taraflardan Birinin Ölümü ile Sözleşmenin Sona Ermesi Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Sürenin Dolması İle Sözleşmenin Sona Ermesi İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH YOLUYLA SONA ERMESİ...106

12 XII Fesih Kavramı ve Feshin Şekli Fesih Çeşitleri SÜRESİ BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ Süresi Belirli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi Yargıtay Kararlarında Ortaya Konan İlkeler Nitelikli İşçinin Uzun Süre İşsiz Kalması Hayatın Olağan Akışı na Uygun Düşmez Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshi Haklı Sebebe veya İfa İmkânsızlığına Dayanıyorsa Tazminat Ödenmez İşçinin Sadece Mutad İş Zamanı İçinde Kazandığı Para Mahsup Edilir İşin Yapılmamasından Dolayı Tasarruf Edilen Değerler İçin Cüzi Bir Oranda İndirim Yapılmalıdır Süresi Belirli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi SÜRESİ BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İşçi veya İşveren Tarafından Fesih Bildirim Süresi Verilmesi Fesih Bildirim Süresinin Amacı Fesih Bildirim Süreleri Sözleşmenin Sona Ereceği Tarihin Hesaplanması Bildirim Sürelerine Uyulmamasının Hukukî Sonucu Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin İşçiye Peşin Ödenmesi İhbar Tazminatı Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin İşçiye Peşin Ödenmesi ile İhbar Tazminatı nın Hesaplanması Fesih Bildirim Süresi İçinde İşçiye Yeni İş Arama İzni Verilmesi İŞVERENİN FESİH HAKKINI KÖTÜYE KULLANMASI VE SONUÇLARI Kötüniyet Tazminatı Sendikal Tazminat FESHİN SINIRLANDIRILMASI VE GECİKTİRİLMESİ Feshin Sınırlandırılması Feshin Geciktirilmesi İşçinin Raporlu veya İzinli Olduğu Sürede Feshin Geciktirilmesi Geçici Silah Altına Alınan İşçinin Sözleşmesinin Feshinin Geciktirilmesi...122

13 XIII Grev ve Lokavt Sırasında Sözleşmenin Feshinin Geciktirilmesi Mevsimlik İşlerde Sözleşmenin Feshinin Geciktirilmesi ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ SÜRESİ BELİRLİ VEYA BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HAKLI SEBEPLE DERHÂL FESHİ a) İşin, İşçinin Sağlığı veya Hayatı İçin Tehlikeli Olması b) İşverenin veya Başka Bir İşçinin, Bulaşıcı veya İşçinin İşiyle Bağdaşmayan Bir Hastalığa Tutulması İşverenin Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hâlleri ve Benzerleri (İş K. md.24/ii) a) İşverenin İşçiyi Sözleşmenin Esaslı Noktalarında Yanıltması b) İşverenin Şeref ve Namusa Dokunacak Davranışlarda Bulunması c) İşverenin Sataşması, Suç İşlemesi, İthamda Bulunması ç) İşçinin Cinsel Tacize Uğramasına Rağmen İşverenin Önlem Almaması d) İşverenin İşçi Ücretini Ödememesi veya Eksik Ödemesi e) İşverenin Çalışma Şartlarını Uygulamaması Zorlayıcı Sebepler (İşK. md.24/iii) Sözleşmenin İşveren Tarafından Haklı Sebeple Derhâl Feshi Sağlık Sebepleri (İşK. md.25/i) a) İşçinin İşiyle Bağdaşmayacak Bir Hastalığa Yakalanması b) İşçinin Kendi Kusuruyla Hastalanması veya Sakatlanması ve Bu Yüzden İşe Devamsızlık Yapması c) İşçinin Kusuru Olmaksızın Hastalanması, Sakatlanması veya Gebelik ve Doğum Sebebiyle İşe Devamsızlık Yapması İşçinin Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Hâlleri ve Benzerleri (İşK. md.25/ii) b) İşçinin Şeref ve Namusa Dokunacak Davranışlarda Bulunması veya Ahlâka Aykırı Yaşayışı c) İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması ç) İşçinin Sataşması, İçki ve Uyuşturucu Yasağına Aykırı Davranması d) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması e) İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi...136

14 XIV f) İşçinin İzinsiz ve Mazeretsiz İşe Devamsızlık Yapması g) İşçinin Görevini Hatırlatıldığı Halde Yapmaması ğ) İşçinin İşgüvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya İşyerinde Zarara Yol Açması Zorlayıcı Sebepler (İşK. md.25/iii) BÖLÜM IX İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS DEĞERLENDİRME Başarılı bir Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması Performans Değerlendirmenin Amacı ve Yararlanılan Alanlar PERFORMANS YÖNETİMİ Performans Değerlendirme Süreci Performans ölçütlerinin oluşturulması Performans Değerlendirmenin Uygulanması Performans Değerleyiciler Performans Değerlendirme Uygulama Sıklığı PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER Kişinin Tek Başına Değerlendirmesinin Yapıldığı Yöntemler Derecelendirme yöntemi Zorunlu seçim yöntemi Tanımlayıcı Metin Kritik boyutlar yöntemi Kontrol listesi yöntemi Kıyaslamalı Değerlendirme Yöntemleri Sıralama yöntemi Alternatif sıralama yöntemi Adam adama kıyaslama yöntemi Zorunlu dağılım yöntemi Diğer Yöntemler: Davranışsal Temellere dayalı Dayanışma Amaçlara Göre Performans Değerleme Derece Geri Bildirim Takıma Dayalı Performans Değerleme PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE YAPILAN HATALAR

15 XV BÖLÜM X İŞ GÜVENCESİ İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI İŞ KANUNU NDAKİ İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlananlar Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran Bir İşyerinde Çalışmak En Az Altı Aylık Kıdeme Sahip Olmak Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışmak İş Kanunu 18. Maddede Belirtilen İşveren Vekillerinden Olmamak Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayanması İşçinin Yeterliliğinden ve Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Sebepler a) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler b) İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Sebepler c) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler Sözleşmenin Feshinde Usul ve Feshe İtiraz Geçersiz Feshin Sonuçları İş Güvencesi Tazminatlarının Hesaplanması Yargıtay Kararlarından Örnekler Fesih Son Çare Olmalıdır İş İlişkisinin Sürdürülmesinin Beklenemeyeceği Durumlarda, Feshin Geçerli Sebeplere Dayandığı Kabul Edilmelidir İşçinin Verimliliğinin Tespiti Teknik Bilirkişi Yoluyla Mümkündür İşe İade Davası Devam Ederken İşçinin İşe Başlatılmış Olması, Aksi İleri Sürülmedikçe Davalı İşverenin Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayanmadığını Kabul Ettiği Şeklinde Değerlendirilmelidir İş Güvencesi Hükümlerinden İşçinin Önceden Feragati Geçerli Değildir TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA BÖLÜM XI İNSAN KAYNAKLARINDA ÜCRETLENDİRME VE ÜCRET YÖNETİMİ ÜCRETLENDİRME ÜCRETLENDİRME SÜRECİ...180

16 XVI İş Analizleri İş Değerlemesi Sıralama Yöntemi Sınıflandırma Yöntemi Faktör Karşılaştırma Yöntemi Puan Yöntemi İş Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ücret ve Maaş Araştırmaları İşlerin Fiyatlandırılması ÜCRET YÖNETİMİ Eşitlik İlkesi Dengeli Ücret İlkesi Kıdeme Göre Ücret İlkesi Bütünlük İlkesi Objektiflik İlkesi Esneklik İlkesi Açıklık İlkesi BÖLÜM XII İŞ HUKUKU AÇISINDAN ÜCRET İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU Ücretin Tanımı Ücretin Miktarı ve Asgarî Ücret Ücretin Ödenme Yeri Ücretin Ödenme Zamanı Ücretin Korunması BÖLÜM XIII İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER KARİYER KARİYER İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Kariyer Evreleri İlk Kariyer Dönemi İlerleme Kariyer Ortası Kariyer Sonu...208

17 XVII Kariyer Yolu Kariyer Amaçları Genel Amaçlar Özel Amaçlar Kariyer Planlama Kariyer Yönetimi KARİYER GELİŞTİRME KARİYERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Kariyer Platosu Yetenek Demodeliği Cam Tavan Çift Kariyerli Eşler Ay Işığı Sorunu BÖLÜM XIV İŞVERENİN İŞÇİYİ KORUMA BORCU KORUMA BORCUNUN KAPSAMI İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri İşverenin Sorumluluğu İşverenin Hukukî Sorumluluğu İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Çerçevesi İşverenin Cezaî Sorumluluğu İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu İşverenin Diğer Borçları BÖLÜM XV ÇALIŞMA SÜRELERİ ÇALIŞMA SÜRESİ KAVRAMI NORMAL ÇALIŞMA SÜRELERİ Haftalık Çalışma Süresi Günlük Çalışma Süresi Özelliği Olan İşlerde Çalışma Süresi TELAFİ ÇALIŞMASI KISA ÇALIŞMA

18 XVIII Kısa Çalışma Yapılabilecek Haller İş-Kur a Bildirim ve Uygunluk Tespiti Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanmanın Koşulları Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı ve Süresi Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİ Fazla Çalışma Kavramı Fazla Sürelerle Çalışma Kavramı Fazla Çalışma Ücreti veya Serbest Zaman Fazla Çalışma Çeşitleri Olağan Sebeplerle Fazla Çalışma Zorunlu Sebeplerle Fazla Çalışma Olağanüstü Sebeplerle Fazla Çalışma Hazırlık ve Temizlik İşleri Sebebiyle Fazla Çalışma Fazla Çalışmanın Yasaklandığı İşler ve Kişiler GECE ÇALIŞMALARI Gece Çalışması Kavramı Gece Çalıştırma Yasağı Çocuk ve Kadın Çalıştırma Yasağı Fazla Çalıştırma Yasağı BÖLÜM XVI DİNLENME SÜRELERİ GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ ARASINDA DİNLENME: ARA DİNLENMESİ HAFTALIK DİNLENME: ÜCRETLİ HAFTA TATİLİ BAYRAM VE YILBAŞI DİNLENMESİ: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER YILLIK DİNLENME: YILLIK ÜCRETLİ İZİN Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanmak İçin Çalışılması Gereken Süre Kanunî Yıllık Ücretli İzin Süreleri Yıllık Ücretli İznin Kullanılması İznin Bölünmesi ve Yol İzni İzne Çıkış Tarihlerinin Belirlenmesi İzin Kurulu ve Toplu İzin

19 XIX Önceki Çalışma Sürelerinin Yıllık İzin Hakkında Dikkate Alınıp Alınmayacağı Yıllık İzin Ücreti BÖLÜM XVII KIDEM TAZMİNATI, ÇALIŞMA BELGESİ VE İBRANAME KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI Tanımı Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları İş Sözleşmesinin Kanunda Gösterilen Hâllerden Biri ile Feshedilmesi veya İşçinin Ölümü İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri İle Feshedilmesi İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri İle Feshedilmesi İşçinin Ölümü İşçinin Enaz Bir Yıl Çalışmış Olması KIDEM TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI Kıdem Tazminatının Miktarı ve Tavanı Kıdem Tazminatının Hesaplanması KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÖDEMELER KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK ÖDEMELER Kıdem tazminatı şöyle hesaplanacaktır: KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE GECİKME FAİZİ VE ZAMANAŞIMI KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASINDAKİ AKSAKLIKLAR KIDEM TAZMİNATI FONU Fon Bireysel Emeklilik Şirketleriyle İlişkilendirilecek İşveren Kayıtdışına İtilecek İş Güvencesi Etkisiz Kılınacak İşveren Nitelikli İşçiyi İşyerinde Zor Tutacak Kıdem Tazminatı Her Durumda Ödenmeyecek Kıdem Tazminatı Miktarı Düşecek İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERİLMESİ İŞÇİDEN İBRANAME ALINMASI...278

20 XX BÖLÜM XVIII ÖZELLİĞİ OLAN İŞLERDE UYGULANACAK İŞ HUKUKU KURALLARI POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN KURALLAR Posta Sayısının Düzenlenmesi ve İlanı İşçi Postalarının Değişme Süresi Postalar Halinde Çalışmalarda Dinlenme Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılması MEVSİM VE KAMPANYA İŞLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR Mevsimlik İş Sözleşmeleri Belirsiz ya da Belirli Süreli Yapılabilir Mevsimlik İşçinin Kıdem Tazminatı Çalıştığı Sürelere Göre Hesaplanır Mevsimlik İşçi İş Güvencesinden Yararlanır Mevsimlik İşçi Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanamaz Mevsimlik İşçinin Sendikaya Üye Olma Hakkı Vardır ALT İŞVEREN (TAŞERON) KULLANIMI Alt İşverenin Tanımı Asıl İşverenin, Alt İşverenin İşçilerine Karşı Sorumluluğu Ölçüsüz Taşeronlaşmaya Karşı Önlemler EK - YARGITAY KARARLARI YARARLANILAN KAYNAKLAR...379

21 KISALTMALAR Bkz. Dn. : Bakınız : Danıştay E. : Esas HD. İHU K. : Karar TBK. TMK. TÜHİS YKD YKİ Yrg. : Hukuk Dairesi : İş Hukuku Uygulaması(Karar İncelemeleri Külliyatı) : Türk Borçlar Kanunu : Türk Medeni Kanunu : Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası İş Hukuku ve İktisat Dergisi : Yargıtay Kararları Dergisi : Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi : Yargıtay

22

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

İŞ HUKUKU UYGULAMASI

İŞ HUKUKU UYGULAMASI I PROF. DR. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU UYGULAMASI

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 7. BASKI İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Canan Çetin Dr. Esra Dinç Özcan İstanbul-2013 Yayın No : 2941 İşletme-Ekonomi Dizisi : 599 1. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-967 - 4 Copyright Bu kitabın

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 6. BASKI Yayın No

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Madde Sayfa Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar 33 Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam 1 59 İlgili Kararlar 61 Tanımlar 2 64 İŞ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku (Resmi Gazete: 22.05.2003)

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Süleyman LALE* I-GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ Dünyada ve ülkemizde iş güvencesi hükümlerinin uygulamaya geçilmesinde temel etken, üretim faaliyetlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXXIII 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ I. TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemi Prof. Dr. Cavide UYARGİL İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Performans Yönetimi Sistemi Bireysel Performansın Planlanması Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 3. Baskı Yayın

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (UYGULAMALI) VII. BASKI Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi (zeyyatsabuncuoglu@yahoo.com) İstanbul-2013 Yayın No : 2494 İşletme-Ekonomi Dizisi

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta

Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ. Beta Dr. Polat TUNÇER SATIŞ TEKNİKLERİ Beta Yay n No : 2802 İşletme Ekonomi Dizisi : 551 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-826 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya

İnsan Kaynakları Muhasebesi. Doç. Dr. Uğur Kaya İnsan Kaynakları Muhasebesi Doç. Dr. Uğur Kaya İstanbul - 2013 Yayın No : 3016 İşletme-Ekonomi Dizisi : 633 1. Baskı Aralık 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-043 - 1 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli 1.1. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde İş Gücünün Geçmişi ve Personel Yönetimi Uygulamaları... 4 1.2. Bilimsel

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) 6. Baskı Ankara, 2010 İş Mevzuatı

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

İŞ KANUNU GEREĞİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA HALLERİ

İŞ KANUNU GEREĞİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA HALLERİ İŞ KANUNU GEREĞİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANAMAMA HALLERİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR * Öz İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI Erol GÜNER* I. GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın İKİNCİ BÖLÜM başlığında, İş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİM PROGRAMI

F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI EĞİTİM PROGRAMI F A R K I N D A L I K E Ğ İ T İ M İ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda özellikle sosyal güvenlik ve iş hukuku, mevzuatı en sık değişen ve gittikçe

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı Özlük İşleri ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ

TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ İKMEP Müfredatına Uyumlu Prof. Dr. Canan Çetin 2. Baskı İstanbul-2015 Yay n No : 3287 İşletme-Ekonomi Dizisi : 738 1. Bask Eylül 2014 STANBUL 2. Bask

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 SAYILI İŞ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU 4857 sayılı İş Kanunu 122 maddeden oluşmaktadır. Ancak burada Bizim için gerekli olduğunu düşündüğümüz maddelerin üzerinde duracağız. 01.09.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı

Detaylı

4857 SAYILI İŞKANUNUNUN AMAÇ ve KAPSAMI

4857 SAYILI İŞKANUNUNUN AMAÇ ve KAPSAMI 4857 SAYILI İŞKANUNUNUN AMAÇ ve KAPSAMI 4857 Sayılı İş. K. M.1 Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI

İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA RAPOR ALMASI VE HER RAPOR ARALIĞINDA ÇALIŞMASI DURUMUNDA İHBAR ÖNELLERİ + 6 HAFTANIN HESAPLANMASI Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun 25 inci maddesinin I-b fıkrasında

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı