Genel Ayarlar Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Ayarlar Rehberi"

Transkript

1 Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce "Kopyalama Referansõ" bölümündeki Güvenlik bilgilerini mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu kõlavuzda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu kõlavuzu kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu kõlavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. lar: Bu kõlavuzdaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Lazer Güvenliği: Bu makine clas 1 lazer cihazõ olarak değerlendirilir ve büro/edp kullanõmõ için güvenlidir. Bu makine 5 miliwat, nanometre dalga boyunda GaAIAs lazer diyodu içerir. Lazer õşõn demetiyle doğrudan (veya dolaylõ olarak yansõyan) göz temasõ ciddi göz tahribatlarõna neden olabilir. Kullanõcõnõn muhtemel lazer õşõnõna maruz kalmasõnõ önlemek için güvenlik tedbrileri ve kilitleme mekanizmalarõ tasarlanmõştõr. Aşağõdaki etiket makinenin arka tarafõna yapõştõrõlõr. Dikkat: Kumanda veya ayarlarõ veya bu kõlavuzda belirtilenler dõşõnda performans prosedürlerini kullanmak tehlikeli radyasyona maruz kalmayla sonuçlanabilir. lar: Makinelerin model isimleri ileriki sayfalarda bulunmaz. Bu kõlavuzu okumadan önce makinenizin tipini kontrol edin. Tip 1: 16 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Tip 2: 20 kopya/dakika dubleks birimli (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Belirli türler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Bu kõlavuzda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn. Tedarikçi, iyi bir kopya kalitesi için, tearikçiden temin edilen orijinal tonerini kullanmanõzõ tavsiye eder. Ofis ürünlerinizde üreticinin orijinal parçalarõ dõşõnda parçalarõn kullanõmõndan doğabilecek hasar ve masraftan üretici sorumlu değildir. Güç Kaynağõ V, 50/60Hz, 7A veya daha fazla Lütfen güç kablosunu yukarõdaki gibi bir güç kaynağõna bağladõğõnõzdan emin olun. Güç kaynağõ hakkõnda ayrõntõlar için bkz., Kopyalama Referansõ.

3 Makine için Kõlavuzlar Aşağõdaki kõlavuzlar bu makine için çalõştõrma prosedürlerini tanõmlar. Özel işlevler için bkz., kõlavuzun alakalõ kõsõmlarõ. Sunulan kõlavuzlar makine tipine özeldir. Adobe Acrobat Reader kõlavuzlarõnõ PDF dosyasõ olarak görmek gerekir. Genel Ayarlar Rehberi (bu kõlavuz) Makinenin bir gözden geçirilmesini sunar ve Sistem Ayarlarõ (kağõt kasetleri, Yönetici Araçlarõ vs) ve Sorun gidermeyi tanõmlar. Ağ Rehberi Makinenin ve ağ ortamõndaki bilgisayarlarõn ayarlanmasõ prosedürlerini tanõmlar. Kopyalama Referansõ Makinenin fotokopi işlevi için işlemleri, işlevleri ve sorun gidermeyi tanõmlar. Yazõcõ/Tarayõcõ Referansõ Makinenin sorun giderme ve çalõtõrõlmasõ için yazõcõ ve tarayõcõ işlevi için sistem ayarlarõnõ, işlevlerini tanõmlar. i

4 Makine Tipleri Bu makine kopyalama hõzõ ve mevcut seçeneklere göre değişen iki model olarak mevcuttur. Tip 1 Tip 2 Kopyalama Hõzõ 16 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) 20 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Dubleks birimi : bu model ile kullanõlabilir : Bu model ile kullanõlamaz ii

5 İÇİNDEKİLER Makine için Kõlavuzlar...i Makine Tipleri...ii Telif Haklarõ ve Ticari Markalar...1 Ticari Markalar...1 Kurulu Yazõlõm hakkõnda Bilgi...2 Bu Kõlavuzu Nasõl Okumalõ...7 Ana Seçeneklerin Adlarõ...7 ENERGY STAR Programõ Başlarken Bileşenler Rehberi...11 Seçenekler...14 Harici Seçenekler...14 Kontrol Paneli...16 Ekran...18 Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Modlarõn Değişmesi...21 Çoklu-Erişim Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü ( Sistem Ayarlarõ)...25 Kullanõcõ Araçlarõna Erişim (Sistem Ayarlarõ)...27 Varsayõlan Ayarlarõn Değiştirilmesi...27 Kullanõcõ Araçlarõndan Çõkõş...28 Kullanõcõ Araçlarõyla Değiştirebileceğiniz Ayarlar...29 Genel Özellikler...29 Kaset Kağõt Ayarlarõ...31 Zamanlayõcõ Ayarlarõ...32 Yönetici Araçlarõ...34 Kullanõcõ Kodu...37 Yeni Bir Kullanõcõ Kodu Kayõt Edin...37 Kullanõcõ Kodunun Değiştirilmesi...38 Bir Kullanõcõ Kodunun Silinmesi...39 Her Bir Kullanõcõ Kodu için Sayaç Görüntüleme...40 Her Kullanõcõ Kodu için Sayaç Yazdõrma...41 Sayacõ Silmek Sorun Giderme Eğer Makineniz İstediğiniz gibi Çalõşmazsa...43 x Sõkõşmalarõn Temizlenmesi...45 Kağõt Boyutunun Değiştirilmesi...48 Kağõt Kasetinin Kağõt Boyutunu değiştirmek...48 İsteğe Bağlõ Kağõt Kaseti Biriminde Kağõt Boyutunu Değiştirme...52 iii

6 5. Diğer İşlevler Diğer İşlevler...55 Toplam Sayacõnõn Görüntülenmesi...55 Dilin Değiştirilmesi Güvenlik Güvenlik...57 Birincil Güvenlik İşlevleri...57 Çalõştõrma Ortamõ ve lar...58 Çalõştõrma Ortamõ...58 Yönetici İçin...58 Kullanõcõlar İçin Özellikler Ana Birim...59 Seçenekler...63 Şaryo Kapağõ...63 Otomatik Belge Besleyici (ADF)...63 Sayfayõ çift taraflõ tarayabilen Otomatik Belge Besleyici (ARDF)...64 Dahili Tepsi 2 (1 raflõ tepsi)...64 Kağõt Kaset Birimi (1-kaset türü)...65 Kağõt Kaset Birimi (2-kaset türü)...66 Kopya Kağõdõ...67 Tavsiye edilen Kağõt Boyutlarõ ve Türleri...67 Kullanõlamaz Kağõt...69 Kağõt Depolama...70 İNDEKS iv

7 Telif Haklarõ ve Ticari Markalar Ticari Markalar Microsoft, Windows ve Windows NT Microsoft Corporation'õn ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarõdõr. Acrobat, Adobe Systems Incorporated şirketinin tescilli ticari markasõdõr. Bluetooth Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) 'nin ticari markasõdõr ve RICOH Company Limited tarafõndan lisans altõnda kullanõlmaktadõr. Copyright 2001 Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth Ticari Markalarõnõn mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. USA'ya aittir. Burada kullanõlan diğer ürün isimleri sadece tanõmlama amaçlõdõr ve kendi şirketlerinin ticari markalarõ olabilirler. Bu markalarla ilgili tüm haklardan feragat ederiz. Windows iletişim sistemlerinin doğru isimleri şöyledir: Windows 95'in ürün adõ: Microsoft Windows 95 Windows 98'in ürün adõ: Microsoft Windows 98 Windows Me ürün adõ: Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 ürün adlarõ: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Windows XP ürün adlarõ: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Windows Server 2003 'ün ürün adlarõ: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Windows NT 4.0 'õn ürün adlarõ: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 1

8 Kurulu Yazõlõm hakkõnda Bilgi expat Bu bilgisayarda kurulu kontrol edici vs dahil bilgisayar programõ (bundan sonra "bilgisayar programõ") aşağõda ifade edilen şartlarda expat sürüm (bundan sonra "expat") 'yi kullanõr. Ürün üreticisi, expat da dahil olmak üzere ürünün yazõlõmõ için garanti ve destek sağlar; ayrõca üretici expat'õn ilk geliştiricisini ve telif hakkõ sahibini bu yükümlülüklerden muaf tutar. Expat ile ilgili bilgi aşağõdaki adreste bulunabilir: Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the Software ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. NetBSD 1. Copyright ice of NetBSD For all users to use this product: This product contains NetBSD operating system: For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright. The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted. A full source code can be found at Copyright 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved. 2

9 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. C All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors. D Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 2. Authors Name List All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners. The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project. This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors. This product includes software developed by Manuel Bouyer. This product includes software developed by Charles Hannum. This product includes software developed by Charles M. Hannum. This product includes software developed by Christopher G. Demetriou. This product includes software developed by TooLs GmbH. This product includes software developed by Terrence R. Lambert. This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum. This product includes software developed by Theo de Raadt. 3

10 This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project. This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors. This product includes software developed by Christos Zoulas. This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project. This product includes software developed by Paul Kranenburg. This product includes software developed by Adam Glass. This product includes software developed by Jonathan Stone. This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project. This product includes software developed by Winning Strategies, Inc. This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project. This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden. This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe. The software was developed by the University of California, Berkeley. This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors. Sablotron Sablotron (Version 0.82) Copyright (c) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserve a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, Sablotron 0.82 ), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd. b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations. c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, MPL 1.1 ), and the application software of this product constitutes the Larger Work as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s). d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: e) The source code of the Sablotron software is available at: f) MPL 1.1 is available at: 4

11 JPEG LIBRARY The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group. SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. C The name Carnegie Mellon University must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , fax: (412) D Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/). CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 5

12 MD4 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. All rights reserved. License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm in all material mentioning or referencing this software or this function. License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm in all material mentioning or referencing the derived work. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided as is without express or implied warranty of any kind. These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software. MD5 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Created All rights reserved. License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm in all material mentioning or referencing this software or this function. License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm in all material mentioning or referencing the derived work. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided as is without express or implied warranty of any kind. These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software. 6

13 Bu Kõlavuzu Nasõl Okumalõ Semboller Bu kõlavuzda şu sembol seti kullanõlõr. R UYARI: Bu sembol makineyi bu sembol altõndaki talimatlarõ takip etmeksizin usulune uygun kullanmadõğõnõz zaman ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular. Güvenlik Bilgisi bölümünde tamamõ tanõmlanan talimatlarõ okuduğunuzdan emin olun. R DİKKAT: Bu sembol makineyi bu sembol altõndaki talimatlarõ takip etmeksizin usulune uygun kullanmadõğõnõz zaman küçük veya orta büyüklükte yaralanma veya yaralanmanõn olmadõğõ mülkiyet hasarõyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular. Güvenlik Bilgisi bölümünde tamamõ tanõmlanan talimatlarõ okuduğunuzdan emin olun. * Yukarõdaki ifadeler güvenliğiniz içindir. Önemli Eğer bu talimat takip edilmezse kağõt sõkõşabilir, orijinaller hasar görebilir veya veriler kaybedilebilir. Bunu okuduğunuzdan emin olun. Hazõrlõk Bu sembol çalõştõrmadan önce gereken bilgi veya hazõrlõklarõ gösterir. Bu sembol çalõştõrma için gerekli tedbilerleri veya anormal çalõştõrma sonrasõndak yapõlacak eylemi vurgular. Sõnõrlamalar Bu sembol sayõsal limitleri, birlikte kullanõlamayan işlevleri veya sözkonusu bir işlevin o şartlarda kullanõlamayacağõnõ vurgular. Referans Bu sembol bir referansõ vurgular. [ ] Makinenin görüntü panelinde görülen tuşlar. { } Makinenin kontrol panelinde makine üzerinde yapõlmõş tuşlar. Ana Seçeneklerin Adlarõ Bu makinenin ana seçenekleri kõlavuzda şu adlarla yer almaktadõr: Otomatik Belge Besleyici ADF Sayfayõ çift taraflõ tarayabilen Otomatik Belge Besleyici ARDF 7

14 ENERGY STAR Programõ Görüntüleme Techizatõ için Program Şartlarõ ENERGY STAR ENERGY STAR Görüntüleme Techizatõ için Program Şartlarõ verimli çalõşan bilgisayarlar ve diğer büro cihazlarõnõ desteklemek yoluyla teşvik eder. Program enerji tasarrufu özelliğine sahip ürünlerin geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõnõ destekler. Bu program üreticilerin gönüllü olarak katõldõklarõ bir açõk programdõr. Bilgisayarlar, monitörler, yazõcõlar, faks cihazlarõ, fotokopi makineleri, tarayõcõlar ve çok işlevli cihazlar hedeflenen ürünlerdir. Energy Star standartlarõ ve logolarõ uluslararasõ ortamda tek tiptir. Düşük Güç Modu Bu ürün son kopyalama veya yazdõrma işinden 1 dakika sonra güç tüketimini otomatik olarak düşürür. Düşük Enerji Modunda yazdõrma henüz mümkündür fakat fotokopi yapmak için önce çalõştõrma düğmesine basmalõsõnõz. Son iş ve Düşük Enerji modu arasõndaki zaman dilimini nasõl değiştirmek gerekir hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.33 Enerji Tasarruf Zamanlayõcõsõ. Kapalõ modu (sadece Fotokopi makinesi) Bu ürün son kopyalama veya yazdõrma işinden 1 dakika sonra enerji tasarruf etmek için otomatik olarak kapanõr. Bu kõlavuzda Kapalõ moduna Otomatik Kapanma modu adõ verilir. Son iş ve Otomatik Kapanma modu arasõndaki zaman dilimini nasõl değiştirmek gerekir hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.32 Otomatik Kapanma Zamanlayõcõsõ. Uyku modu (Yazõcõ veya tarayõcõ yüklenmiş) Eğer bir faks, yazõcõ veya tarayõcõ birimi yüklenmişse, bu ürün son kopyalama veya yazdõrma işinden 1 dakika sonra güç tüketimini otomatik olarak düşürür. Uyku Modunda yazdõrma hala mümkündür fakat fotokopi yapmak için önce çalõştõrma düğmesine basmalõsõnõz. Son iş ve Uyku modu arasõndaki zaman dilimini nasõl değiştirmek gerekir hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.32 Otomatik Kapanma Zamanlayõcõsõ. Eğer bu ürünü bu modlardan herhangi birinde iken çalõştõrmak isterseniz şunlardan birini yapõn: Çalõştõrma anahtarõnõ açõn. Orijinallleri ADF veya ARDF'ye orijinalleri yerleştirin. Şaryo kapağõnõ kaldõrõn, ADF veya ARDF. 8

15 Dubleks Önceliği (sadecetip 2) Kağõt tasarruf etmek için, çalõştõrma anahtarõnõ veya ana güç anahtarõnõ açtõğõnõzda, isteğe bağlõ olarak Dubleks işlevi (1-Taraflõ 2-Taraflõ) seçilebilir, {Sil Modlarõ} tuşuna basõn veya makine kendini otomatik olarak sõfõrlar. Dubleks Önceliği modunu değiştirmek için bkz., Kopyalama Referansõ. Özellikler Düşük Güç Modu Sadece Fotokopi makinesi Güç tüketimi: 40 W 45 W Varsayõlan zaman aralõğõ Geri alma zamanõ 1 dakika 1 dakika 10 saniyeden az 10 saniyeden az Yazõcõ veya tarayõcõ yüklenmiş Uyku modu Güç tüketimi - 10 W 'dan daha az Varsayõlan zaman aralõğõ Geri alma zamanõ - 1 dakika - 10 saniyeden az Kapalõ modu Güç tüketimi 1 W dan daha az - Varsayõlan zaman aralõğõ Geri alma zamanõ 1 dakika - 10 saniyeden az - Dubleks Önceliği (sadece Tip 2) 1 Taraf 1 Taraf Geri Dönüştürülmüş Kağõt ENERGY STAR Programõna uygun olarak, çevre dostu olan geri kazanõlmõş kağõt kullanmanõzõ tavsiye ederiz. Tavsiye edilen kağõt için lütfen satõş temsilcinizle irtibat kurun. 9

16 10

17 1. Başlarken Bileşenler Rehberi APE006S 1. Şaryo kapağõ (isteğe bağlõ), ADF (isteğe bağlõ), veya ARDF (isteğe bağlõ). Bkz., p.14 Harici Seçenekler (Resim ARDF'yi gösteriyor.) 2. Şaryo Orijinalleri kopyalanacak yüzü alta gelecek şekilde buraya yerleştirin. 3. Dahili tepsi 2 (1 raflõ tepsi) (isteğe bağlõ) Kağõt dahili tepsi 2 ye verildiğinde gösterge lambasõ yanar. Eğer dahili tepsi 2 takõlõ değilse, gösterge yanmaz. Bkz. p.14 Harici Seçenekler. A3'ten daha büyük kağõt verildiğinde 1 raflõ tepsinin zeminini serbest bõrakõn ve tepsi eklentisini çekin. 11

18 Başlarken 1 4. Dahili tepsi Kopyalanan veya yazdõrõlan kağõt buraya verilir. 5. Havalandõrma delikleri Aşõrõ õsõnmayõ önler. Havalandõrma deliklerinin yakõnlarõna cisimler koyarak veya birşeyler dayayarak kapatmayõn. Eğer makine aşõrõ õsõnõrsa, bir hata oluşabilir. 6. Ana güç anahtarõ Eğer makine çalõştõrma anahtarõnõ açtõktan sonra çalõşmazsa ana güç anahtarõnõn açõk olduğunu kontrol edin. Eğer kapalõysa açõn. 7. Ana güç göstergesi Ana güç anahtarõ açõldõğõ zaman yanar ve anahtar kapatõldõğõ zaman söner. 8. Çalõştõrma anahtarõ (Açõk göstergesi) Gücü açmak için basõn (Açõk göstergesi yanar). Gücü kapatmak için tekrar basõn (Açõk göstergesi söner). 9. Kontrol paneli Bkz. p.16 Kontrol Paneli. 10. Ön kapak Makinenin içine erişmek için açõn. 11. Kağõt kaseti Kağõdõ buraya yükleyin. 12. Kağõt kaseti birimi (isteğe bağlõ) Bkz. p.14 Harici Seçenekler. 12

19 Bileşenler Rehberi Tip 1 Tip 2 1 TR APE002S 1. Bypass tepsisi OHP asetatlar, yapõşkan etiketler, yarõ saydam kağõt, zarflar ve özel boyutta kağõt üzerine kopyalamak için kullanõn. 2. Sağ kapak Bu kapağõ kağõt kasetinden beslenip sõkõşan kağõdõ uzaklaştõrmak için açõn. 3. Alt sağ kapak (sadece Tip 2) Bu kapağõ kağõt kaset biriminden beslenip sõkõşan kağõdõ uzaklaştõrmak için açõn. 4. Alt sağ kapak Bu kapağõ seçenek kağõt kaset biriminden beslenip sõkõşan kağõdõ uzaklaştõrmak için açõn. Bu kaset dubleks işlevini kullanõrken kağõdõ çevirmek içindir (sadece Tip 2). Buradan kağõt çekip almayõn. AAI032S 13

20 Başlarken Seçenekler 1 Harici Seçenekler APE009S 1. Şaryo kapağõ Bu kapağõ orjinaller üzerine indirin. 2. ADF Orijinal destelerini buraya yerleştirin. Otomatik olarak besleneceklerdir. 3. ARDF Orijinal destelerini buraya yerleştirin. Otomatik olarak besleneceklerdir. Bu belge besleyici iki taraflõ orijinaller için kullanõlabilir. 14

21 Seçenekler 4. Dahili tepsi 2 (1 raflõ tepsi) Eğer bunu çõkõş tepsisi olarak seçerseniz kopyalanan kağõt yüzü aşağõ olarak buraya verilir. Dahili tepsi 2 sadece Tip 2 (MFP) için kurulabilir. 5. Kağõt kaset birimi (1 kaset tip) 500 adet kağõt alõr. 6. Kağõt kaset birimi (2 kaset tip) 1000 taneye kadar kağõt alõr. Kağõt kasetlerinin her biri 500 kağõt alõr. 1 15

22 Başlarken Kontrol Paneli 1 Resim bütün seçenekleri kurulu olan makinenin kontrol panelini gösterir. TR APE007S 1. {Kopyala} tuşu Kopyalama işlevini etkinleştirmek için basõn. 2. {Tarayõcõ} tuşu Tarayõcõ işlevini etkinleştirmek için basõn. 3. {Yazõcõ} tuşu Yazõcõ işlevini etkinleştirmek için basõn. 4. Göstergeler Hatalarõ ve makine durumlarõnõ görüntüler. h: Hata göstergesi. Bkz., Ağ Rehberi ve bkz p.45 x Sõkõşmalarõn Temizlenmesi. B: Kağõt Ekle göstergesi. Bkz., Kopyalama Referansõ. D: Toner Ekle göstergesi. Bkz., Kopyalama Referansõ. 5. Ekran Çalõştõrma durumunu ve mesajlarõ görüntüler. 6. Seçim tuşlarõ Ekrandaki öğelere karşõlõk gelir. İlgili öğeyi seçmek için basõn. 7. Kaydõrma tuşlarõ Bir öğeyi seçmek için basõn. {U} : yukarõya doğru kaydõr {T} : aşağõya dooğru kaydõr {V} : sağa doğru kaydõr {W} : sola doğru kaydõr 8. {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşu Kullanõcõ Araçlarõ Varsayõlan parametreleri veya çalõştõrma parametrelerini gerekesinimie göre değiştirmek için basõn. Bkz. p.27 Kullanõcõ Araçlarõna Erişim (Sistem Ayarlarõ). Sayaç Sayaç değerini kontrol etmek veya yazdõrmak için basõn. Bkz. p.55 Diğer İşlevler. 16

23 Kontrol Paneli 9. {Sil Modlarõ} tuşu Şu anki ayarlarõ silmek için basõn. 10. {Sil/Durdur} tuşu Sil: Girilmiş bir sayõsal değeri siler. Durdur: Tarama veya yazdõrma gibi işlemde olan işi durdurur. 11. Ana güç göstergesi Ana güç anahtarõ açõlõrsa ana güç göstergesi yanar. 1 Önemli Açõk göstergesi yanarken veya yanõp sönerken ana güç anahtarõnõ kapatmayõn. Böyle yapõlmasõ hafõzaya zarar verbilir. 12. Çalõştõrma anahtarõ (Açõk göstergesi) Gücü açmak için basõn. Açõk göstergesi yanar. Gücü kapatmak için tekrar basõn. 13. {Çevrim içi} tuşu Referans Yazõcõ/Tarayõcõ Referansõ 14. Fotokopi makinesi işlev tuşlarõ Referans Kopyalama Referansõ 15. {Açõk} ve {Koyu} tuşlarõ Resim yoğunluğu ayarõnõ değiştirmek için basõn. Daha açõktan Daha koyuya doğru beş basamakta resim yoğunluğunu seçin. 16. {Escape} tuşu Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basõn. 17. {Orijinal Tür} tuşu [Orijinal Tür 1 (Metin)] veya [Orijinal Tür 2 (Fotoğraf)] kayõtlõ orijinal türünü seçmek için basõn. Orijinal tür seçildiğinde ilgili gösterge yanar. 18. {OK} tuşu Seçili bir öğeyi veya girilen nümerik değeri kabul etmek için basõn. 19. Rakam tuşlarõ Sayõsal değerler girmek için basõn. 20. {#} tuşu Seçili bir öğeyi veya girilen nümerik bir değeri kabul etmek için basõn. 21. {Başla} tuşu Kopyalama, yazdõrma, tarama veya göndermeyi başlatmak için basõn. 17

24 Başlarken Ekran 1 Görüntü paneli makine durumunu, hata mesajlarõnõ ve işlev menülerini gösterir. Önemli 30 N (yaklaşõk 3 kgf)'den daha büyük bir baskõ veya darbe ekrana hasar verecektir. Makine açõldõğõnda kopya ekranõ varsayõlan ekran olarak ayarlanõr. Ekrandaki bir öğeyi seçtiğinizde veya belirttiğinizde şeklinde vurgulanõr. Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ Bu bölümde ekranõn nasõl okunacağõnõ ve Seçim tuşlarõnõn nasõl kullanõlacağõnõ açõklar. TR APE010S 1. Seçim tuşlarõ Ekranõn alt satõrõndaki öğelere karşõlõk gelir. Örnek: Kopya ekranõ Bu kõlavuzda [%100]'e basõn talimatõ görüntülendiğinde sol sçme tuşuna basõn. Bu kõlavuzda [K/B] 'e basõn talimatõ görüntülendiğinde, orta seçim tuşuna basõn. Bu kõlavuzda [Otomatik K/B] 'e basõn talimatõ görüntülendiğinde, sağ seçim tuşuna basõn. 2. {Escape} tuşu Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basõn. 3. {OK} tuşu Seçili bir öğeyi veya girilen nümerik bir değeri kabul etmek için basõn. 4. Kaydõrma tuşlarõ İmleci herhangi bir yönde tek tek hareket ettirmek için basõn. Bu kõlavuzda {U}, {T}, {W}, veya {V} tuşlarõ görüntülenirse aynõ yöndeki kaydõrma tuşuna basõn. 18

25 Kontrol Paneli Yaygõn tuş işlemleri Şu tuşlar bütün ekranlar için aynõdõr: Tuş listesi [İptal] [Çõk] [Durdur] [Evet] [Durdur] Seçili bir işlevi veya girilmiş bir değeri siler ve sonra bir önceki ekrana döner. Bir önceki ekran geri gelir. İşlemdeki bir işi durdurur. Seçili bir işlevi veya girilen değerleri teyid eder. Seçili bir işlevi veya girilmiş bir değeri iptal eder ve sonra bir önceki ekrana döner. 1 19

26 Başlarken 1 20

27 2. Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Modlarõn Değişmesi Şu durumlarõn herhangi birinde modlarõ değiştiremezsiniz: Anõnda ileti sõrasõnda Kullanõcõ Araçlarõna erişirken Orijinali tararken Güç açõldõğõ zaman kopya ekranõ varsayõlan olarak görüntülenir. Bu varsayõlan ayarõ değiştirebilirsiniz. Bkz. p.29 İşlev Önceliği. Fotokopi TR APE003S -Sistemi Sõfõrlama İş bittiğinde belirli bir süre geçtikten sonra makine otomatik olarak başlangõçtaki duruma döner. Bu işlev Sistem Sõfõrlama olarak adlandõrõlõr. Sistem Sõfõrlama zamanõnõ değiştirebilirsiniz. Bkz. p.33 Otomatik Sistem Sõfõrlama Zamanlayõcõsõ. 21

28 Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Çoklu-Erişim 2 Halihazõrdaki iş yapõlõrken faklõ bir işlevi kullanarak başka bir işi yürütebilirsiniz. Bunun gibi eş zamanlõ olarak birden fazla işlevi yürütmek "Çoklu-erişim" olarak adlandõrõlõr. Bu durum makinenin nasõl kullanõldõğõnda bağlõ olmaksõzõn sizin işleri daha verimli bir şekilde yürütmenizi sağlar. Örneğin: Yazõcõ verilerini alõrken, kopyalar yapabilirsiniz. Yazdõrõrken kopyalama için çalõşmalar yapabilirsiniz. Ayar işlevi önceliği için bkz., p.29 Yazdõrma Önceliği. Varsayõlan olarak, [Görüntüleme Modu] birinci öncelik olarak ayarlanmõştõr. Belgelerin verildiği çõkõş tepsisini belirtebilirsiniz. Her bir işlev için çõkõş tepsisini nasõl belirtebileceğiniz hakkõnda ayrõntõlar için bkz., aşağõdaki tanõmlara bakõn: p.30 Çõkõş: Fotokopi makinesi (fotokopi) p.30 Çõkõş: Yazõcõ (yazõcõ) 22

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 www.philips.com/welcome GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 5 10 Kontroller 11 SafeSound 12 13 4 Müzik 14 Çalma listeleri 16 5 Sesli kitaplar 6 Videolar 20 21 8 FM radyo 23 Hoparlörden dinleme

Detaylı

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Google Cloud Print Kullanım Kılavuzu

Google Cloud Print Kullanım Kılavuzu Google Cloud Print Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzda kullanılan semboller Bu kılavuz aşağıdaki sembolleri içerir. Not! Bunlar, doğru çalışmaya yönelik sınırlamalar ve tedbirlerdir. Makinenin hatalı çalışmasını

Detaylı

OpenBSD ve Özgürlük. Can Erkin Acar. 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği. canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr

OpenBSD ve Özgürlük. Can Erkin Acar. 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği. canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr OpenBSD ve Özgürlük Can Erkin Acar 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr OpenBSD Projesi BSD Tabanlı İşletim Sistemi Dünya çapında yüzden fazla geliştirici Doğruluğu

Detaylı

Başvuru Kılavuzu NPD4211-00 TR

Başvuru Kılavuzu NPD4211-00 TR NPD4211-00 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya mekanik yöntemlerle, fotokopi,

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Ekranın Özelleştirilmesi

Ekranın Özelleştirilmesi Ekranın Özelleştirilmesi Sürüm 4.5 Yönetici Kılavuzu Temmuz 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Değişiklik geçmişi... 3 Genel Bakış...4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Yerleşik Web Sunucusu'na erişme...

Detaylı

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Düşünceler Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

Ekran Özelleştirme. Sürüm 4.5. Yönetici Kılavuzu

Ekran Özelleştirme. Sürüm 4.5. Yönetici Kılavuzu Ekran Özelleştirme Sürüm 4.5 Yönetici Kılavuzu Ağustos 2017 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Değişiklik geçmişi... 3 Genel Bakış...4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Yerleşik Web Sunucusu'na erişme...

Detaylı

Başvuru Kılavuzu NPD4497-00 TR

Başvuru Kılavuzu NPD4497-00 TR NPD4497-00 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya mekanik yöntemlerle, fotokopi,

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Bir kopyalama görüntüsünü küçültme veya büyütme 1. Ana ekrandan Kopyalama düğmesine dokunun. 2. Küçült/Büyüt düğmesine dokunun. 3. Önceden tanımlanmış

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Kombine İşlev İşlemleri Kullanıcı Araçları (Sistem Ayarları) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Solaris 7980g Sunum Alanı Görüntüleyici Hızlı Başlangıç Kılavuzu 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Not: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin farklı

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Teknik Bilgi http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2004 by Itru Electronics Her hakkı saklıdır. TRU FIBRE TESTER UAK-1+ IX.yy da yaşamış TÜRK Matematikçisi (Musa

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum SSID'yi

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Türkçe 158 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier ultra-portable

Detaylı

P3PC-5232-01TR N7100. Başlarken

P3PC-5232-01TR N7100. Başlarken P3PC-5232-01TR N7100 Başlarken İçindekiler Giriş...3 Kullanım Kılavuzları... 3 Bu kılavuz hakkında... 3 Bu Kılavuzda Kullanılan Uyarı İşaretleri... 4 Güvenli Kullanım İçin... 4 Önlemler... 6 Yükümlülük

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı

ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı P3PC-3192-04TR ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı Başlarken İçindekiler Giriş...3 Kullanım Kılavuzları... 3 Bu kılavuz hakkında... 3 Bu Kılavuzda Kullanılan Uyarı İşaretleri... 4 Güvenli Kullanım İçin... 4 Önlemler...

Detaylı

P3PC-5232-02TR N7100. Başlarken

P3PC-5232-02TR N7100. Başlarken P3PC-5232-02TR N7100 Başlarken İçindekiler Giriş...3 Kullanım Kılavuzları... 3 Bu kılavuz hakkında... 3 Bu Kılavuzda Kullanılan Uyarı İşaretleri... 4 Güvenli Kullanım İçin... 4 Önlemler... 6 Yükümlülük

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Samsung Universal Print Driver Kullanıcı Kılavuzu

Samsung Universal Print Driver Kullanıcı Kılavuzu Samsung Universal Print Driver Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Telif Hakkı 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Bu yönetici kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. Code: 565804tr

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. Code: 565804tr ÇALIŞTIRMA KILAVUZU d-copia6500mf/8000mf TR Code: 565804tr YAYINLAYAN: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Bütün haklar sakl

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Youjie YJ HF600. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Alan Görüntüleme Tarayıcısı. YJ-HF600-TRTR-QS Rev A 5/16

Youjie YJ HF600. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Alan Görüntüleme Tarayıcısı. YJ-HF600-TRTR-QS Rev A 5/16 Youjie YJ HF600 Alan Görüntüleme Tarayıcısı Hızlı Başlangıç Kılavuzu YJ-HF600-TRTR-QS Rev A 5/16 Dikkat: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin

Detaylı

RightFax'e Tarama. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tarama. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tarama Yönetici Kılavuzu Mayıs 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma İÇİNDEKİLER 1. Tüm Kullanıcılara Giriş...3 Kılavuz Hakkında Bilgi...3 Ticari Markalar...4 RICOH Smart Device Connector nedir?... 5 RICOH

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

debug Bir dosyayı çözümler ve belgenin bellekteki sürümünün açıklamalı ağacını çıktılar.

debug Bir dosyayı çözümler ve belgenin bellekteki sürümünün açıklamalı ağacını çıktılar. İSİM xmllint komut satırı XML aracı KULLANIM xmllint [ version debug shell debugent copy recover noent noout htmlout nowrap valid postvalid dtdvalid url timing repeat insert compress sgml html push memory

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix

Wi-Fi Direct Rehberi. Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum. Sorun Giderme. Appendix Wi-Fi Direct Rehberi Wi-Fi Direct ile Kolay Kurulum Sorun Giderme Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. Wi-Fi Direct ile Kolay

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Wi-Fi Ayarlama Rehberi

Wi-Fi Ayarlama Rehberi Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla

Detaylı

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak

Faks alma/gönderme. Kontrol panelini kullanarak. Bilgisayarı kullanarak Hızlı Başvuru Kopyalama Fotokopi çekme 1 Özgün bir belgeyi ADF'e veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin. Notlar: Görüntünün kırpılmasını önlemek için özgün belgenin boyutu ile fotokopi çıkış boyutunun

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

Kendiliğinden Lab Yönetimi

Kendiliğinden Lab Yönetimi İlk Yayımlama Tarihi: 20 Ağustos 2015 Hakkında Kendiliğinden Lab oturumlarınızda laboratuvarları ve bilgisayarları ayarlamak ve korumak için WebEx 'ni kullanın. ile şunları yapabilirsiniz: Yeni laboratuvarlar

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

B23/B24 MONTAJ KILAVUZU. Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi

B23/B24 MONTAJ KILAVUZU. Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi B23/B24 MONTAJ KILAVUZU Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi B23/B24 MONTAJ KILAVUZU TR İçindekiler Giriş... 3 Ürün genel özellikleri... 3 Montaj... 7 Montaj gereksinimleri... 8 Hata giderme... 8

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

www.philips.com/welcome SA060304 SA060308 1 Önemli güvenlik bilgileri 5 2 Yeni SA060 ürününüz 9 Kutunun içindekiler 9 10 12 Ana ekran 12 kurma 14 6 Müzik 15 7 Videolar 20 9 FM radyo 23 24 11 Metin okuyucu

Detaylı

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM1312 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu.? Menüler GHI PRS 7 * ABC JKL TUV

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa FS-1100. 3500i/4500i/5500i FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa FS-1100. 3500i/4500i/5500i FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU TASKalfa FS-1100 3500i/4500i/5500i FS-1300D Giriş TASKalfa 3500i/TASKalfa 4500i/TASKalfa 5500i'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde

Detaylı

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Aygõtõnõzõn sahip olduğu tüm becerilerden yararlanarak ÜRETKENLİĞİNİZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTIN. Ürününüzle birlikte bir Eğitim ve Bilgi CD'si gönderilmiştir. Bu CD'de,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SCX-5835FN http://tr.yourpdfguides.com/dref/3584391

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SCX-5835FN http://tr.yourpdfguides.com/dref/3584391 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Türkçe 194 www.logitech.com/support/type-s

Detaylı

Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar

Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar Verimli siyah-beyaz çok işlevli cihazlar Aficio SP 3500SF/SP 3510SF Çok özellikli performans Aficio SP 3500SF/SP 3510SF siyah-beyaz A4 Çok İşlevli Yazıcılar (MFP'ler) size baskı, fotokopi, tarama ve faksta

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım, baskılarınızı yaparken %50 ye, ve hatta resimsiz yazdırma seçeneğini kullandığınızda çok daha fazlasına varan tasarruf yapmanızı sağlar. Sadece tek bir

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix

AirPrint Kılavuzu. AirPrint hakkında bilgiler. Ayar Prosedürü. Yazdırma. Appendix AirPrint Kılavuzu AirPrint hakkında bilgiler Ayar Prosedürü Yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname... 2 1. AirPrint hakkında bilgiler

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci ÇALIŞTIRMA KILAVUZU TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci Giriş TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi

Detaylı

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME Bu rehber Yazılımları nasıl indireceğinizi adım adım göstermektedir. YAZILIM İNDİRME Autodesk Aboneliği yazılımlarınızı güncel tutmanın en iyi yoludur. Aboneliğiniz

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Formlar ve Sık Kullanılanlar

Formlar ve Sık Kullanılanlar Formlar ve Sık Kullanılanlar Sürüm 5.1 Yönetici Kılavuzu Temmuz 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Değişiklik geçmişi... 3 Genel Bakış...4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Yerleşik Web Sunucusu'na

Detaylı

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma 1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Ürünü seçin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı

Kontrol Paneli. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Renkli Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kullanılabilir uygulamalar yazıcı kurulumunuza göre değişebilir. Uygulamalar ve özellikler hakkındaki ayrıntılar için bkz. Kullanım Kılavuzu. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Giriş Sayfası ana uygulama

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

Kullanım kılavuzu. AirPrint

Kullanım kılavuzu. AirPrint Kullanım kılavuzu AirPrint BAŞLANGIÇ Bu belgedeki bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çalışma yapılmıştır. Üretici, kontrolü dışındaki hataların sonuçları için sorumluluk kabul

Detaylı

TÜ RKÇ E. Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu

TÜ RKÇ E. Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu TÜ RKÇ E Macro Key Manager Kullanıcı Kılavuzu Giriş Macro Key Manager özel bir tablet uygulama yazılımıdır. Macro Key Manager'ı kullanarak, en fazla kullandığınız klavye işlevlerini (Copy= Ctrl+C ) veya

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L.  (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı