Genel Ayarlar Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Ayarlar Rehberi"

Transkript

1 Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce "Kopyalama Referansõ" bölümündeki Güvenlik bilgilerini mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu kõlavuzda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu kõlavuzu dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu kõlavuzu kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu kõlavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. lar: Bu kõlavuzdaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Belirli işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Lazer Güvenliği: Bu makine clas 1 lazer cihazõ olarak değerlendirilir ve büro/edp kullanõmõ için güvenlidir. Bu makine 5 miliwat, nanometre dalga boyunda GaAIAs lazer diyodu içerir. Lazer õşõn demetiyle doğrudan (veya dolaylõ olarak yansõyan) göz temasõ ciddi göz tahribatlarõna neden olabilir. Kullanõcõnõn muhtemel lazer õşõnõna maruz kalmasõnõ önlemek için güvenlik tedbrileri ve kilitleme mekanizmalarõ tasarlanmõştõr. Aşağõdaki etiket makinenin arka tarafõna yapõştõrõlõr. Dikkat: Kumanda veya ayarlarõ veya bu kõlavuzda belirtilenler dõşõnda performans prosedürlerini kullanmak tehlikeli radyasyona maruz kalmayla sonuçlanabilir. lar: Makinelerin model isimleri ileriki sayfalarda bulunmaz. Bu kõlavuzu okumadan önce makinenizin tipini kontrol edin. Tip 1: 16 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Tip 2: 20 kopya/dakika dubleks birimli (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Belirli türler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Bu kõlavuzda iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn. Tedarikçi, iyi bir kopya kalitesi için, tearikçiden temin edilen orijinal tonerini kullanmanõzõ tavsiye eder. Ofis ürünlerinizde üreticinin orijinal parçalarõ dõşõnda parçalarõn kullanõmõndan doğabilecek hasar ve masraftan üretici sorumlu değildir. Güç Kaynağõ V, 50/60Hz, 7A veya daha fazla Lütfen güç kablosunu yukarõdaki gibi bir güç kaynağõna bağladõğõnõzdan emin olun. Güç kaynağõ hakkõnda ayrõntõlar için bkz., Kopyalama Referansõ.

3 Makine için Kõlavuzlar Aşağõdaki kõlavuzlar bu makine için çalõştõrma prosedürlerini tanõmlar. Özel işlevler için bkz., kõlavuzun alakalõ kõsõmlarõ. Sunulan kõlavuzlar makine tipine özeldir. Adobe Acrobat Reader kõlavuzlarõnõ PDF dosyasõ olarak görmek gerekir. Genel Ayarlar Rehberi (bu kõlavuz) Makinenin bir gözden geçirilmesini sunar ve Sistem Ayarlarõ (kağõt kasetleri, Yönetici Araçlarõ vs) ve Sorun gidermeyi tanõmlar. Ağ Rehberi Makinenin ve ağ ortamõndaki bilgisayarlarõn ayarlanmasõ prosedürlerini tanõmlar. Kopyalama Referansõ Makinenin fotokopi işlevi için işlemleri, işlevleri ve sorun gidermeyi tanõmlar. Yazõcõ/Tarayõcõ Referansõ Makinenin sorun giderme ve çalõtõrõlmasõ için yazõcõ ve tarayõcõ işlevi için sistem ayarlarõnõ, işlevlerini tanõmlar. i

4 Makine Tipleri Bu makine kopyalama hõzõ ve mevcut seçeneklere göre değişen iki model olarak mevcuttur. Tip 1 Tip 2 Kopyalama Hõzõ 16 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) 20 kopya/dakika (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Dubleks birimi : bu model ile kullanõlabilir : Bu model ile kullanõlamaz ii

5 İÇİNDEKİLER Makine için Kõlavuzlar...i Makine Tipleri...ii Telif Haklarõ ve Ticari Markalar...1 Ticari Markalar...1 Kurulu Yazõlõm hakkõnda Bilgi...2 Bu Kõlavuzu Nasõl Okumalõ...7 Ana Seçeneklerin Adlarõ...7 ENERGY STAR Programõ Başlarken Bileşenler Rehberi...11 Seçenekler...14 Harici Seçenekler...14 Kontrol Paneli...16 Ekran...18 Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Modlarõn Değişmesi...21 Çoklu-Erişim Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü ( Sistem Ayarlarõ)...25 Kullanõcõ Araçlarõna Erişim (Sistem Ayarlarõ)...27 Varsayõlan Ayarlarõn Değiştirilmesi...27 Kullanõcõ Araçlarõndan Çõkõş...28 Kullanõcõ Araçlarõyla Değiştirebileceğiniz Ayarlar...29 Genel Özellikler...29 Kaset Kağõt Ayarlarõ...31 Zamanlayõcõ Ayarlarõ...32 Yönetici Araçlarõ...34 Kullanõcõ Kodu...37 Yeni Bir Kullanõcõ Kodu Kayõt Edin...37 Kullanõcõ Kodunun Değiştirilmesi...38 Bir Kullanõcõ Kodunun Silinmesi...39 Her Bir Kullanõcõ Kodu için Sayaç Görüntüleme...40 Her Kullanõcõ Kodu için Sayaç Yazdõrma...41 Sayacõ Silmek Sorun Giderme Eğer Makineniz İstediğiniz gibi Çalõşmazsa...43 x Sõkõşmalarõn Temizlenmesi...45 Kağõt Boyutunun Değiştirilmesi...48 Kağõt Kasetinin Kağõt Boyutunu değiştirmek...48 İsteğe Bağlõ Kağõt Kaseti Biriminde Kağõt Boyutunu Değiştirme...52 iii

6 5. Diğer İşlevler Diğer İşlevler...55 Toplam Sayacõnõn Görüntülenmesi...55 Dilin Değiştirilmesi Güvenlik Güvenlik...57 Birincil Güvenlik İşlevleri...57 Çalõştõrma Ortamõ ve lar...58 Çalõştõrma Ortamõ...58 Yönetici İçin...58 Kullanõcõlar İçin Özellikler Ana Birim...59 Seçenekler...63 Şaryo Kapağõ...63 Otomatik Belge Besleyici (ADF)...63 Sayfayõ çift taraflõ tarayabilen Otomatik Belge Besleyici (ARDF)...64 Dahili Tepsi 2 (1 raflõ tepsi)...64 Kağõt Kaset Birimi (1-kaset türü)...65 Kağõt Kaset Birimi (2-kaset türü)...66 Kopya Kağõdõ...67 Tavsiye edilen Kağõt Boyutlarõ ve Türleri...67 Kullanõlamaz Kağõt...69 Kağõt Depolama...70 İNDEKS iv

7 Telif Haklarõ ve Ticari Markalar Ticari Markalar Microsoft, Windows ve Windows NT Microsoft Corporation'õn ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarõdõr. Acrobat, Adobe Systems Incorporated şirketinin tescilli ticari markasõdõr. Bluetooth Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) 'nin ticari markasõdõr ve RICOH Company Limited tarafõndan lisans altõnda kullanõlmaktadõr. Copyright 2001 Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth Ticari Markalarõnõn mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc. USA'ya aittir. Burada kullanõlan diğer ürün isimleri sadece tanõmlama amaçlõdõr ve kendi şirketlerinin ticari markalarõ olabilirler. Bu markalarla ilgili tüm haklardan feragat ederiz. Windows iletişim sistemlerinin doğru isimleri şöyledir: Windows 95'in ürün adõ: Microsoft Windows 95 Windows 98'in ürün adõ: Microsoft Windows 98 Windows Me ürün adõ: Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 ürün adlarõ: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Windows XP ürün adlarõ: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Windows Server 2003 'ün ürün adlarõ: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Windows NT 4.0 'õn ürün adlarõ: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 1

8 Kurulu Yazõlõm hakkõnda Bilgi expat Bu bilgisayarda kurulu kontrol edici vs dahil bilgisayar programõ (bundan sonra "bilgisayar programõ") aşağõda ifade edilen şartlarda expat sürüm (bundan sonra "expat") 'yi kullanõr. Ürün üreticisi, expat da dahil olmak üzere ürünün yazõlõmõ için garanti ve destek sağlar; ayrõca üretici expat'õn ilk geliştiricisini ve telif hakkõ sahibini bu yükümlülüklerden muaf tutar. Expat ile ilgili bilgi aşağõdaki adreste bulunabilir: Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the Software ), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. NetBSD 1. Copyright ice of NetBSD For all users to use this product: This product contains NetBSD operating system: For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright. The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted. A full source code can be found at Copyright 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved. 2

9 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. C All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors. D Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 2. Authors Name List All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners. The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project. This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors. This product includes software developed by Manuel Bouyer. This product includes software developed by Charles Hannum. This product includes software developed by Charles M. Hannum. This product includes software developed by Christopher G. Demetriou. This product includes software developed by TooLs GmbH. This product includes software developed by Terrence R. Lambert. This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum. This product includes software developed by Theo de Raadt. 3

10 This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project. This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors. This product includes software developed by Christos Zoulas. This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project. This product includes software developed by Paul Kranenburg. This product includes software developed by Adam Glass. This product includes software developed by Jonathan Stone. This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project. This product includes software developed by Winning Strategies, Inc. This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project. This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden. This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe. The software was developed by the University of California, Berkeley. This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors. Sablotron Sablotron (Version 0.82) Copyright (c) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserve a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, Sablotron 0.82 ), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd. b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations. c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, MPL 1.1 ), and the application software of this product constitutes the Larger Work as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s). d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: e) The source code of the Sablotron software is available at: f) MPL 1.1 is available at: 4

11 JPEG LIBRARY The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group. SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. C The name Carnegie Mellon University must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , fax: (412) D Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/). CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 5

12 MD4 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. All rights reserved. License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm in all material mentioning or referencing this software or this function. License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm in all material mentioning or referencing the derived work. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided as is without express or implied warranty of any kind. These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software. MD5 Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Created All rights reserved. License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm in all material mentioning or referencing this software or this function. License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm in all material mentioning or referencing the derived work. RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided as is without express or implied warranty of any kind. These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software. 6

13 Bu Kõlavuzu Nasõl Okumalõ Semboller Bu kõlavuzda şu sembol seti kullanõlõr. R UYARI: Bu sembol makineyi bu sembol altõndaki talimatlarõ takip etmeksizin usulune uygun kullanmadõğõnõz zaman ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular. Güvenlik Bilgisi bölümünde tamamõ tanõmlanan talimatlarõ okuduğunuzdan emin olun. R DİKKAT: Bu sembol makineyi bu sembol altõndaki talimatlarõ takip etmeksizin usulune uygun kullanmadõğõnõz zaman küçük veya orta büyüklükte yaralanma veya yaralanmanõn olmadõğõ mülkiyet hasarõyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli durumu vurgular. Güvenlik Bilgisi bölümünde tamamõ tanõmlanan talimatlarõ okuduğunuzdan emin olun. * Yukarõdaki ifadeler güvenliğiniz içindir. Önemli Eğer bu talimat takip edilmezse kağõt sõkõşabilir, orijinaller hasar görebilir veya veriler kaybedilebilir. Bunu okuduğunuzdan emin olun. Hazõrlõk Bu sembol çalõştõrmadan önce gereken bilgi veya hazõrlõklarõ gösterir. Bu sembol çalõştõrma için gerekli tedbilerleri veya anormal çalõştõrma sonrasõndak yapõlacak eylemi vurgular. Sõnõrlamalar Bu sembol sayõsal limitleri, birlikte kullanõlamayan işlevleri veya sözkonusu bir işlevin o şartlarda kullanõlamayacağõnõ vurgular. Referans Bu sembol bir referansõ vurgular. [ ] Makinenin görüntü panelinde görülen tuşlar. { } Makinenin kontrol panelinde makine üzerinde yapõlmõş tuşlar. Ana Seçeneklerin Adlarõ Bu makinenin ana seçenekleri kõlavuzda şu adlarla yer almaktadõr: Otomatik Belge Besleyici ADF Sayfayõ çift taraflõ tarayabilen Otomatik Belge Besleyici ARDF 7

14 ENERGY STAR Programõ Görüntüleme Techizatõ için Program Şartlarõ ENERGY STAR ENERGY STAR Görüntüleme Techizatõ için Program Şartlarõ verimli çalõşan bilgisayarlar ve diğer büro cihazlarõnõ desteklemek yoluyla teşvik eder. Program enerji tasarrufu özelliğine sahip ürünlerin geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõnõ destekler. Bu program üreticilerin gönüllü olarak katõldõklarõ bir açõk programdõr. Bilgisayarlar, monitörler, yazõcõlar, faks cihazlarõ, fotokopi makineleri, tarayõcõlar ve çok işlevli cihazlar hedeflenen ürünlerdir. Energy Star standartlarõ ve logolarõ uluslararasõ ortamda tek tiptir. Düşük Güç Modu Bu ürün son kopyalama veya yazdõrma işinden 1 dakika sonra güç tüketimini otomatik olarak düşürür. Düşük Enerji Modunda yazdõrma henüz mümkündür fakat fotokopi yapmak için önce çalõştõrma düğmesine basmalõsõnõz. Son iş ve Düşük Enerji modu arasõndaki zaman dilimini nasõl değiştirmek gerekir hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.33 Enerji Tasarruf Zamanlayõcõsõ. Kapalõ modu (sadece Fotokopi makinesi) Bu ürün son kopyalama veya yazdõrma işinden 1 dakika sonra enerji tasarruf etmek için otomatik olarak kapanõr. Bu kõlavuzda Kapalõ moduna Otomatik Kapanma modu adõ verilir. Son iş ve Otomatik Kapanma modu arasõndaki zaman dilimini nasõl değiştirmek gerekir hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.32 Otomatik Kapanma Zamanlayõcõsõ. Uyku modu (Yazõcõ veya tarayõcõ yüklenmiş) Eğer bir faks, yazõcõ veya tarayõcõ birimi yüklenmişse, bu ürün son kopyalama veya yazdõrma işinden 1 dakika sonra güç tüketimini otomatik olarak düşürür. Uyku Modunda yazdõrma hala mümkündür fakat fotokopi yapmak için önce çalõştõrma düğmesine basmalõsõnõz. Son iş ve Uyku modu arasõndaki zaman dilimini nasõl değiştirmek gerekir hakkõndaki ayrõntõlar için bkz., p.32 Otomatik Kapanma Zamanlayõcõsõ. Eğer bu ürünü bu modlardan herhangi birinde iken çalõştõrmak isterseniz şunlardan birini yapõn: Çalõştõrma anahtarõnõ açõn. Orijinallleri ADF veya ARDF'ye orijinalleri yerleştirin. Şaryo kapağõnõ kaldõrõn, ADF veya ARDF. 8

15 Dubleks Önceliği (sadecetip 2) Kağõt tasarruf etmek için, çalõştõrma anahtarõnõ veya ana güç anahtarõnõ açtõğõnõzda, isteğe bağlõ olarak Dubleks işlevi (1-Taraflõ 2-Taraflõ) seçilebilir, {Sil Modlarõ} tuşuna basõn veya makine kendini otomatik olarak sõfõrlar. Dubleks Önceliği modunu değiştirmek için bkz., Kopyalama Referansõ. Özellikler Düşük Güç Modu Sadece Fotokopi makinesi Güç tüketimi: 40 W 45 W Varsayõlan zaman aralõğõ Geri alma zamanõ 1 dakika 1 dakika 10 saniyeden az 10 saniyeden az Yazõcõ veya tarayõcõ yüklenmiş Uyku modu Güç tüketimi - 10 W 'dan daha az Varsayõlan zaman aralõğõ Geri alma zamanõ - 1 dakika - 10 saniyeden az Kapalõ modu Güç tüketimi 1 W dan daha az - Varsayõlan zaman aralõğõ Geri alma zamanõ 1 dakika - 10 saniyeden az - Dubleks Önceliği (sadece Tip 2) 1 Taraf 1 Taraf Geri Dönüştürülmüş Kağõt ENERGY STAR Programõna uygun olarak, çevre dostu olan geri kazanõlmõş kağõt kullanmanõzõ tavsiye ederiz. Tavsiye edilen kağõt için lütfen satõş temsilcinizle irtibat kurun. 9

16 10

17 1. Başlarken Bileşenler Rehberi APE006S 1. Şaryo kapağõ (isteğe bağlõ), ADF (isteğe bağlõ), veya ARDF (isteğe bağlõ). Bkz., p.14 Harici Seçenekler (Resim ARDF'yi gösteriyor.) 2. Şaryo Orijinalleri kopyalanacak yüzü alta gelecek şekilde buraya yerleştirin. 3. Dahili tepsi 2 (1 raflõ tepsi) (isteğe bağlõ) Kağõt dahili tepsi 2 ye verildiğinde gösterge lambasõ yanar. Eğer dahili tepsi 2 takõlõ değilse, gösterge yanmaz. Bkz. p.14 Harici Seçenekler. A3'ten daha büyük kağõt verildiğinde 1 raflõ tepsinin zeminini serbest bõrakõn ve tepsi eklentisini çekin. 11

18 Başlarken 1 4. Dahili tepsi Kopyalanan veya yazdõrõlan kağõt buraya verilir. 5. Havalandõrma delikleri Aşõrõ õsõnmayõ önler. Havalandõrma deliklerinin yakõnlarõna cisimler koyarak veya birşeyler dayayarak kapatmayõn. Eğer makine aşõrõ õsõnõrsa, bir hata oluşabilir. 6. Ana güç anahtarõ Eğer makine çalõştõrma anahtarõnõ açtõktan sonra çalõşmazsa ana güç anahtarõnõn açõk olduğunu kontrol edin. Eğer kapalõysa açõn. 7. Ana güç göstergesi Ana güç anahtarõ açõldõğõ zaman yanar ve anahtar kapatõldõğõ zaman söner. 8. Çalõştõrma anahtarõ (Açõk göstergesi) Gücü açmak için basõn (Açõk göstergesi yanar). Gücü kapatmak için tekrar basõn (Açõk göstergesi söner). 9. Kontrol paneli Bkz. p.16 Kontrol Paneli. 10. Ön kapak Makinenin içine erişmek için açõn. 11. Kağõt kaseti Kağõdõ buraya yükleyin. 12. Kağõt kaseti birimi (isteğe bağlõ) Bkz. p.14 Harici Seçenekler. 12

19 Bileşenler Rehberi Tip 1 Tip 2 1 TR APE002S 1. Bypass tepsisi OHP asetatlar, yapõşkan etiketler, yarõ saydam kağõt, zarflar ve özel boyutta kağõt üzerine kopyalamak için kullanõn. 2. Sağ kapak Bu kapağõ kağõt kasetinden beslenip sõkõşan kağõdõ uzaklaştõrmak için açõn. 3. Alt sağ kapak (sadece Tip 2) Bu kapağõ kağõt kaset biriminden beslenip sõkõşan kağõdõ uzaklaştõrmak için açõn. 4. Alt sağ kapak Bu kapağõ seçenek kağõt kaset biriminden beslenip sõkõşan kağõdõ uzaklaştõrmak için açõn. Bu kaset dubleks işlevini kullanõrken kağõdõ çevirmek içindir (sadece Tip 2). Buradan kağõt çekip almayõn. AAI032S 13

20 Başlarken Seçenekler 1 Harici Seçenekler APE009S 1. Şaryo kapağõ Bu kapağõ orjinaller üzerine indirin. 2. ADF Orijinal destelerini buraya yerleştirin. Otomatik olarak besleneceklerdir. 3. ARDF Orijinal destelerini buraya yerleştirin. Otomatik olarak besleneceklerdir. Bu belge besleyici iki taraflõ orijinaller için kullanõlabilir. 14

21 Seçenekler 4. Dahili tepsi 2 (1 raflõ tepsi) Eğer bunu çõkõş tepsisi olarak seçerseniz kopyalanan kağõt yüzü aşağõ olarak buraya verilir. Dahili tepsi 2 sadece Tip 2 (MFP) için kurulabilir. 5. Kağõt kaset birimi (1 kaset tip) 500 adet kağõt alõr. 6. Kağõt kaset birimi (2 kaset tip) 1000 taneye kadar kağõt alõr. Kağõt kasetlerinin her biri 500 kağõt alõr. 1 15

22 Başlarken Kontrol Paneli 1 Resim bütün seçenekleri kurulu olan makinenin kontrol panelini gösterir. TR APE007S 1. {Kopyala} tuşu Kopyalama işlevini etkinleştirmek için basõn. 2. {Tarayõcõ} tuşu Tarayõcõ işlevini etkinleştirmek için basõn. 3. {Yazõcõ} tuşu Yazõcõ işlevini etkinleştirmek için basõn. 4. Göstergeler Hatalarõ ve makine durumlarõnõ görüntüler. h: Hata göstergesi. Bkz., Ağ Rehberi ve bkz p.45 x Sõkõşmalarõn Temizlenmesi. B: Kağõt Ekle göstergesi. Bkz., Kopyalama Referansõ. D: Toner Ekle göstergesi. Bkz., Kopyalama Referansõ. 5. Ekran Çalõştõrma durumunu ve mesajlarõ görüntüler. 6. Seçim tuşlarõ Ekrandaki öğelere karşõlõk gelir. İlgili öğeyi seçmek için basõn. 7. Kaydõrma tuşlarõ Bir öğeyi seçmek için basõn. {U} : yukarõya doğru kaydõr {T} : aşağõya dooğru kaydõr {V} : sağa doğru kaydõr {W} : sola doğru kaydõr 8. {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşu Kullanõcõ Araçlarõ Varsayõlan parametreleri veya çalõştõrma parametrelerini gerekesinimie göre değiştirmek için basõn. Bkz. p.27 Kullanõcõ Araçlarõna Erişim (Sistem Ayarlarõ). Sayaç Sayaç değerini kontrol etmek veya yazdõrmak için basõn. Bkz. p.55 Diğer İşlevler. 16

23 Kontrol Paneli 9. {Sil Modlarõ} tuşu Şu anki ayarlarõ silmek için basõn. 10. {Sil/Durdur} tuşu Sil: Girilmiş bir sayõsal değeri siler. Durdur: Tarama veya yazdõrma gibi işlemde olan işi durdurur. 11. Ana güç göstergesi Ana güç anahtarõ açõlõrsa ana güç göstergesi yanar. 1 Önemli Açõk göstergesi yanarken veya yanõp sönerken ana güç anahtarõnõ kapatmayõn. Böyle yapõlmasõ hafõzaya zarar verbilir. 12. Çalõştõrma anahtarõ (Açõk göstergesi) Gücü açmak için basõn. Açõk göstergesi yanar. Gücü kapatmak için tekrar basõn. 13. {Çevrim içi} tuşu Referans Yazõcõ/Tarayõcõ Referansõ 14. Fotokopi makinesi işlev tuşlarõ Referans Kopyalama Referansõ 15. {Açõk} ve {Koyu} tuşlarõ Resim yoğunluğu ayarõnõ değiştirmek için basõn. Daha açõktan Daha koyuya doğru beş basamakta resim yoğunluğunu seçin. 16. {Escape} tuşu Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basõn. 17. {Orijinal Tür} tuşu [Orijinal Tür 1 (Metin)] veya [Orijinal Tür 2 (Fotoğraf)] kayõtlõ orijinal türünü seçmek için basõn. Orijinal tür seçildiğinde ilgili gösterge yanar. 18. {OK} tuşu Seçili bir öğeyi veya girilen nümerik değeri kabul etmek için basõn. 19. Rakam tuşlarõ Sayõsal değerler girmek için basõn. 20. {#} tuşu Seçili bir öğeyi veya girilen nümerik bir değeri kabul etmek için basõn. 21. {Başla} tuşu Kopyalama, yazdõrma, tarama veya göndermeyi başlatmak için basõn. 17

24 Başlarken Ekran 1 Görüntü paneli makine durumunu, hata mesajlarõnõ ve işlev menülerini gösterir. Önemli 30 N (yaklaşõk 3 kgf)'den daha büyük bir baskõ veya darbe ekrana hasar verecektir. Makine açõldõğõnda kopya ekranõ varsayõlan ekran olarak ayarlanõr. Ekrandaki bir öğeyi seçtiğinizde veya belirttiğinizde şeklinde vurgulanõr. Ekranõn Okunmasõ ve Tuşlarõn Kullanõmõ Bu bölümde ekranõn nasõl okunacağõnõ ve Seçim tuşlarõnõn nasõl kullanõlacağõnõ açõklar. TR APE010S 1. Seçim tuşlarõ Ekranõn alt satõrõndaki öğelere karşõlõk gelir. Örnek: Kopya ekranõ Bu kõlavuzda [%100]'e basõn talimatõ görüntülendiğinde sol sçme tuşuna basõn. Bu kõlavuzda [K/B] 'e basõn talimatõ görüntülendiğinde, orta seçim tuşuna basõn. Bu kõlavuzda [Otomatik K/B] 'e basõn talimatõ görüntülendiğinde, sağ seçim tuşuna basõn. 2. {Escape} tuşu Bir işlemi iptal etmek ya da önceki ekrana dönmek için basõn. 3. {OK} tuşu Seçili bir öğeyi veya girilen nümerik bir değeri kabul etmek için basõn. 4. Kaydõrma tuşlarõ İmleci herhangi bir yönde tek tek hareket ettirmek için basõn. Bu kõlavuzda {U}, {T}, {W}, veya {V} tuşlarõ görüntülenirse aynõ yöndeki kaydõrma tuşuna basõn. 18

25 Kontrol Paneli Yaygõn tuş işlemleri Şu tuşlar bütün ekranlar için aynõdõr: Tuş listesi [İptal] [Çõk] [Durdur] [Evet] [Durdur] Seçili bir işlevi veya girilmiş bir değeri siler ve sonra bir önceki ekrana döner. Bir önceki ekran geri gelir. İşlemdeki bir işi durdurur. Seçili bir işlevi veya girilen değerleri teyid eder. Seçili bir işlevi veya girilmiş bir değeri iptal eder ve sonra bir önceki ekrana döner. 1 19

26 Başlarken 1 20

27 2. Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Modlarõn Değişmesi Şu durumlarõn herhangi birinde modlarõ değiştiremezsiniz: Anõnda ileti sõrasõnda Kullanõcõ Araçlarõna erişirken Orijinali tararken Güç açõldõğõ zaman kopya ekranõ varsayõlan olarak görüntülenir. Bu varsayõlan ayarõ değiştirebilirsiniz. Bkz. p.29 İşlev Önceliği. Fotokopi TR APE003S -Sistemi Sõfõrlama İş bittiğinde belirli bir süre geçtikten sonra makine otomatik olarak başlangõçtaki duruma döner. Bu işlev Sistem Sõfõrlama olarak adlandõrõlõr. Sistem Sõfõrlama zamanõnõ değiştirebilirsiniz. Bkz. p.33 Otomatik Sistem Sõfõrlama Zamanlayõcõsõ. 21

28 Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Çoklu-Erişim 2 Halihazõrdaki iş yapõlõrken faklõ bir işlevi kullanarak başka bir işi yürütebilirsiniz. Bunun gibi eş zamanlõ olarak birden fazla işlevi yürütmek "Çoklu-erişim" olarak adlandõrõlõr. Bu durum makinenin nasõl kullanõldõğõnda bağlõ olmaksõzõn sizin işleri daha verimli bir şekilde yürütmenizi sağlar. Örneğin: Yazõcõ verilerini alõrken, kopyalar yapabilirsiniz. Yazdõrõrken kopyalama için çalõşmalar yapabilirsiniz. Ayar işlevi önceliği için bkz., p.29 Yazdõrma Önceliği. Varsayõlan olarak, [Görüntüleme Modu] birinci öncelik olarak ayarlanmõştõr. Belgelerin verildiği çõkõş tepsisini belirtebilirsiniz. Her bir işlev için çõkõş tepsisini nasõl belirtebileceğiniz hakkõnda ayrõntõlar için bkz., aşağõdaki tanõmlara bakõn: p.30 Çõkõş: Fotokopi makinesi (fotokopi) p.30 Çõkõş: Yazõcõ (yazõcõ) 22

q PRINT q COPY q SCAN ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn ÇALIŞTIRMA KILAVUZU Giriş ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn cihazını

Detaylı

Başvuru Kılavuzu NPD4211-00 TR

Başvuru Kılavuzu NPD4211-00 TR NPD4211-00 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya mekanik yöntemlerle, fotokopi,

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Giriş TASKalfa 300i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını yapmanıza

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Giriş FS-3040MFP/FS-3140MFP'ı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-6525MFP FS-6525MFP/FS-6530MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-6525MFP FS-6525MFP/FS-6530MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-655MFP FS-655MFP/FS-6530MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE Giriş FS-655MFP / FS-6530MFP'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza,

Detaylı

Samsung Universal Print Driver Kullanıcı Kılavuzu

Samsung Universal Print Driver Kullanıcı Kılavuzu Samsung Universal Print Driver Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Telif Hakkı 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Bu yönetici kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.

Detaylı

Yazıcı / Fotokopi / Tarayıcı Kullanım Kılavuzu NPD4496-00 TR

Yazıcı / Fotokopi / Tarayıcı Kullanım Kılavuzu NPD4496-00 TR Yazıcı / Fotokopi / Tarayıcı Kullanım Kılavuzu NPD4496-00 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde

Detaylı

Başvuru Kılavuzu NPD4497-00 TR

Başvuru Kılavuzu NPD4497-00 TR NPD4497-00 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya mekanik yöntemlerle, fotokopi,

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5482. Kullanım Kitapçığı 253XXXXXXA_TUR

TELEKOM SAGEM MF 5482. Kullanım Kitapçığı 253XXXXXXA_TUR TELEKOM SAGEM MF 5482 Kullanım Kitapçığı 253XXXXXXA_TUR Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

i24x0 / i26x0 / i28x0 Tarayıcılar

i24x0 / i26x0 / i28x0 Tarayıcılar i24x0 / i26x0 / i28x0 Tarayıcılar Kullanım Kılavuzu A-61677_tr 5K4144 3. Taraf Lisansları This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Detaylı

Başvuru Kılavuzu NPD4279-02 TR

Başvuru Kılavuzu NPD4279-02 TR NPD4279-02 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya mekanik yöntemlerle, fotokopi,

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları Kullanım Talimatları Sorun Giderme 1 2 3 4 5 6 7 Makine istenilen Şekilde Çalışmadığında Fotokopi İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Yazıcı İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Tarayıcı

Detaylı

SSM-VA10 Kullanım Kılavuzu

SSM-VA10 Kullanım Kılavuzu SSM-VA10 Kullanım Kılavuzu Bu programı kurmadan ya da kullanmadan önce www.samsungsecurity.com adresindeki Samsung web sitesini ziyaret edin ve en son yazılım sürümünü indirip yükseltme yapın. genel bakış

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD5193-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD5193-00 TR NPD5193-00 TR Copyright Copyright Bu yayımın hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın yeniden üretilemez, bilgi alma sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi,

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. DrivePro 520 Araç İçi Kamera. (Sürüm 1.0)

Kullanım Kılavuzu. DrivePro 520 Araç İçi Kamera. (Sürüm 1.0) Kullanım Kılavuzu DrivePro 520 Araç İçi Kamera (Sürüm 1.0) İçerik 1. Tanıtım... 2 2. Özellikler...2 3. Paket İçeriği...3 4. Sistem Gereksinimleri...4 5. Güvenlik Önlemleri... 5 6. Başlarken... 6 MicroSD

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1120D FS-1320D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1120D FS-1320D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1120D FS-1320D Bu Çalıştırma Kılavuzu FS-1120D ve FS-1320D modelleri içindir. Not Bu Çalıştırma Kılavuzu bu makinelerin hem inç hem de metrik sürümlerine ilişkin bilgiler içerir.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DSL-N12U. 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu DSL-N12U. 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu DSL-N12U 11N 300Mbps Kablosuz ADSL Modem Yönlendiricisi TR7218 Ikinci Baskı Şubat 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DSL-N66U. Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici

Kullanma Kılavuzu DSL-N66U. Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici Kullanma Kılavuzu DSL-N66U Çift bantlı Wi-Fi ADSL/VDSL Modem Yönlendirici TR 8322 ilk Baskı Nisan 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

Kullanma Kılavuzu RT-N14U. Kablosuz N300 Yönlendirici

Kullanma Kılavuzu RT-N14U. Kablosuz N300 Yönlendirici Kullanma Kılavuzu RT-N14U Kablosuz N300 Yönlendirici TR7879 Ikinci Baskı Kasım 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde tanımlanan yazılım

Detaylı

Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Synology_QIG_4BayCL_201000608 İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği... 3 Güvenlik Talimatları... 4 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sabit Sürücünün

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı