Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100."

Transkript

1 Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr BEDÝÜZZAMAN 100 YIL ÖNCE ÞAM DAKÝ EMEVÝ CAMÝÝNDEN BÖYLE SESLENMÝÞTÝ 23 MART ÖZEL EKÝMÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ HUTBE-Ý ÞAMÝYE NÝN ÜSTAD TARAFINDAN TÜRKÇEYE NASIL ÇEVRÝLDÝÐÝNÝ ANLATAN BEDÝÜZZAMAN IN TALEBESÝ ABDULLAH YEÐÝN: Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý uýsmaýl TEZER ÝN RÖPORTAJLARI SAYFA 10 DA ÞAM-I ÞERÝFTE 100. BAHAR VATÝKAN DÝNLERARASI DÝYALOG ESKÝ GENEL SEKRETERÝ PROF. DR. THOMAS MICHEL: Ortadoðu da yaþananlar Said Nursî yi doðruluyor H Bugüne baktýðýmda, Said Nursî nin reçetelerinin onaylandýðýný ve günümüz dünyasý için hâlâ geçerliliðini koruduðunu hissediyorum. ra de si nin ken di yan la rýn da ol du ðu nu tel kin e di yor du. Nur sî di yor du ki; ger çek de ði þim zor la ve þid det i le gel me ye cek tir. An cak ve an cak in san la rýn bir a ra ya gel me si ve ha ki ka ti ko nuþ ma sýy la bu ger çek le þe bi lir di. Ýþ te, þa hýs la rýn sa de ce ken di men fa at le ri pe þin de koþ ma sý ve u mu mun hay rý ný gö zar dý et me si, ya hut bi rey sel ci lik o la rak ö zet le ne bi le cek has ta lý ðýn ça re si nin bir lik, be ra ber lik ve da ya nýþ ma ol du ðu nu söy lü yor du. Þim di ler de Tu nus ve Mý sýr da ken di hak la rý nýn ve hay si yet le ri nin say gýn lý ðý pe þin de koþ tu ran in san la rý sey ret ti ðim de, Sa id Nur sî nin re çe te le ri nin o nay lan dý ðý ný ve gü nü müz dün ya sý i çin hâ lâ ge çer li li ði ni ko ru du ðu nu his se di yo rum. TERCÜME: UMUT YAVUZ ISSN ut be-i Þa mi ye nin i çer di ði me saj i le bu gün ler de bir çok ül ke de ger çek leþ ti ril mek te o lan de mok ra si yan lý sý gös te ri ler a ra sýn da muh te þem bir a lâ ka ve i liþ ki var dýr. 100 se ne ön ce, Sa id Nur sî Müs lü man top lum la rýn kar þý laþ týk la rý te mel has ta lýk la rý a na liz et miþ ve bu prob lem le rin üs te sin den gel mek i çin bir re çe te ver miþ tir. O nun en bi rin ci ve en de rin prob lem o la rak göz lem le di ði þey ü mit siz lik ti... Ya ni in san la rýn baþ ka bir ça re le ri ol ma dý ðý na i nan dýk la rý i çin dik ta tör lü ðü ve bo zuk dü ze ni ka bul len me le riy di. Ýþ te, bu nok ta da Sa id Nur sî, Müs lü man la ra u mut lu ol ma la rý ge rek ti ði ni, zi ra her þe yi da ha gü ze le doð ru de ðiþ ti re bi le cek o lan Al lah ýn i - RÝSALE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN VI. RÝSALE-Ý NUR KONGRESÝ, BU YIL ÞAM'DA YAPILDI. YENÝ ASYA MEDYA GRUP REHBERLÝÐÝNDE TERTÝPLENEN ÞAM GEZÝSÝNE KATILANLAR EMEVÝ CAMÝÝNDE OKUNAN HUTBE-Ý ÞAMÝYE YÝ BÝR KEZ DAHA DÝNLEDÝLER. 11 de Hutbe-i Þamiye den demokratik cumhuriyete Üstadýn baþýndaki sarýk 8,18,28 tevafuku Bediüzzaman ýn misafirleri Ayrýlýk mý, vuslat mý? Kazým Güleçyüz / Sayfa 5 Faruk Çakýr / Sayfa 6 Latif Salihoðlu/ Sayfa 13 Kadir Akbaþ/ Sayfa 7 Raþit Yücel/ Sayfa 2 Meclis lâyihasý nda Bediüzzaman ýn þark çözümü Þam da sadakat ve birlik tablosu Hutbe-i Þamiye ve Ýslâm âlemindeki hürriyet hareketleri Çaðýný aþan Bediüzzaman Cevher Ýlhan/ Sayfa 19 Nejat Eren/ Sayfa 19 Ali Ferþadoðlu / Sayfa 13 Süleyman Kösmene/ Sayfa 13

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Ö lü müm, ha ya tým dan zi ya de di ne hiz met e de cek Ben rah met-i Ý lâ hî den ü mit e de rim ki, mev tim, ha ya tým dan zi ya de di ne hiz met e de cek. Top ra ða a tý lan bir to hu mun yü zer süm bül ler ver me si gi bi, bir Sa id ye ri ne yüz ler Sa id si ze o yük sek ha ki ka ti hay ký ra cak týr. y din ve â hi re ti ni dün ya ya sa tan bed baht lar! Ya þa ma ný zý is ter se niz ba na i liþ me yi niz. Ý liþ se niz, in ti ka mým mu za af bir su ret te siz den a lý na ca ðý ný bi li niz, tit re yi niz! Ben rah met-i Ý lâ hî den ü mit e de rim ki, mev tim, ha ya tým dan zi ya de di ne hiz met e de cek ve ö lü müm ba þý nýz da bom ba gi bi pat la yýp ba þý ný zý da ðý ta cak! Mek tû bat, 29. Mek tub, 6. Ri sâ le O lan 6. Kýs mýn Zey li, Al týn cý sý, s. 732 *** Fe lil lâ hil hamd, hiz met-i Kur â ni ye ve i ma ni ye de Ce nâb-ý Hak rah me tiy le öy le kar deþ le ri ba na ver miþ ki, ve fa tým la, o hiz met, bir mer kez de ya pýl dý ðý na be del, çok mer kez ler de ya pý la cak. Be nim di lim ö lüm le sus tu rul sa, pek çok kuv vet li dil ler be nim di li me be del ko nu þa cak lar, o hiz me ti i da me e der ler. Hat tâ di ye bi li rim: Na sýl ki bir ta ne to hum top rak al tý na gi rip öl me siy le bir süm bül ha ya tý ný ne ti ce ve rir; bir ta ne ye be del yüz ta ne va zi fe ba þý na ge çer. Öy le de, mev tim, ha ya tým dan faz la o hiz me te va sý ta o lur ü mi di ni bes li yo rum. Mek tû bat, 29. Mek tub, 6. Ri sâ le O lan 6. Ký sým, 4. De si se, s. 721 *** Ey Ri sâ le-i Nur gi bi had siz hamd ü se nâ la ra þâ yes te o lan bir ni met-i a zî me ye na il o lan Nur kar deþ le ri miz! Böy le bir dâ hî-yi â za mýn, böy le bir mü te fek kir-i ek be rin, böy le bir mü el lif-i Ýs lâ mýn ve u lûm-u ev ve lîn vel-â hi rî ne vâ kýf böy le bir al lâ me-i as rýn, böy le bir mü ca hid-i ek be rin, böy le bir sa hib-i zühd ve tak vâ nýn, ha kâ ik-i i ma ni ye nin var lý ðýn da â de tâ te ces süm e den böy le bir abd-i kül lî nin, rý zâ-yý Ý lâ hî den baþ ka hiç bir þe ye il ti fat et me yen ve â za mî ih lâ sýn maz ha rý o lan böy le bir til miz-i Kur ân ve hâ dim-i Ýs lâ mýn ve Bir fer din i ma ný ný kur tar mak i çin Ce hen ne me de a týl ma ya ha zý rým di yen böy le bir ha lâs kâr-ý i ma nýn ve i dam i çin sevk e dil di ði Di van-ý Harb-i Ör fî de Sen de mür te ci sin it ha mý na kar þý, E ðer meþ rû ti yet bir fýr ka nýn is tib da dýn dan i ba ret i se, bü tün ins ve cin þa hit ol sun ki ben mür te ci yim. Bin ru hum da ol sa, Kur ân ýn bir tek me se le si ne hep si ni fe da et me ye ha zý rým di yen ve be ra a tin den son ra da, te þek kür et me ye rek, Ba ye zit Mey da nýn da ki ka la ba lýk ta Ya þa sýn za lim ler i çin Ce hen nem! Ya þa sýn za lim ler i çin Ce hen nem! di ye ba ðý ra rak i ler le yen ve im ha plâ nýy - la ve ril di ði mah ke me ler de yir mi dört se ne ev vel Ey mül hid ler! Ey zýn dýk lar! Sa id, el li bin ne fer kuv ve tin de de miþ si niz. Yan lýþ sý nýz; Kur ân a ve i ma na hiz me tim ci he tiy le el li bin de ðil, el li mil yon kuv ve tin de yim! Tit re yi niz, had di niz var sa i li þi niz! ; Be nim ö lü müm si zin ba þý nýz da bom ba gi bi pat la yýp, ba þý ný zý da ðý ta cak týr. Top ra ða a tý lan bir to hu mun yü zer süm bül ler ver me si gi bi, bir Sa id ye ri ne yüz ler Sa id si ze o yük sek ha ki ka ti hay ký ra cak týr ve on beþ se ne ev vel, Saç la rým a de din ce baþ la rým bu lun sa, her gün bi ri ke sil se, bu hiz met-i i ma ni ye den çe kil mem ve Dün ya yý ba þý ma a teþ yap sa nýz, ha ki kat-i Kur â ni ye ye fe da o lan bu ba þý zýn dý ka ya eð mem di yen ve el li se ne ev vel â lem-i Ýs lâ mý sö mü ren sö mür ge ci ceb bar ve za lim bir im pa ra tor lu ða kar þý, Tü kü rün o za lim le rin ha yâ sýz yü zü ne! di ye mat bu at li sa nýy la ce vap ve ren ve Bü yük Mil let Mec li sin de, Re i se Kâ i nat ta en yük sek ha ki kat i man dýr. Ý man dan son ra na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir; ha i nin hük mü mer dut tur. Ce nâb-ý Hak, Kur ân-ý Ke rî min de, yüz yer de e dâ sý ný em ret ti ði na maz dan da ha bü yük bir ha ki kat ol say dý, i man dan son ra o nu em re der di di yen ve yaz dý ðý bir be yan na me den son ra Mec lis te ce ma at le na maz ký lýn ma sý na baþ la nan ve Bi rin ci Ci han Har bin de gö nül lü a lay ku man da ný o la rak e sir düþ tü ðü Rus ya da Mos kof Çar lý ðý na kar þý iz zet-i Ýs lâ mi ye yi mu ha fa za e dip, kur þu na di zi le ce ði hen gâm da  hi re te git mek i çin ba na bir pa sa port lâ zým dý di ye ö lü mü is tih kar e den böy le bir kah ra man-ý Ýs lâm üs ta dý mýz Be di üz za man ýn e ser le ri ni o ku mak ni met-i uz mâ sý na mu ka bil ca ný mý zý da fe da et sek, öm rü mü zü de o na vak fet sek, zu lüm den zul me de sü rük len sek, öm rü mü zün ni ha ye ti ne ka dar þük ran sec de sin den de kalk ma sak, bi ze yi ne u cuz dur. (Ü ni ver si te li Nur Ta le be le ri) Ay rý lýk mý, vus lat mý? ra sit yu ma il.com On dan ay rý la lý el li bir yýl ol du. Bü tün öm rü de ði þik me kân ve bel de ler de geç ti. Kâh do ðu da, kâh ba tý da, kâh gü ney de, kâh ku zey de Çek me di ði e zâ, gör me di ði ce fâ kal ma dý. Di van-ý harp ler de bir ca ni gi bi mu â me le gör dü. Mem le ket mem le ket sür gü ne gön de ril di. Ay lar ca ih ti lât tan men e dil di. Mem le ket ha pis ha ne le rin de yýl lar ca ha pis ha ya tý ya þa dý. A na o ca ðýn dan e lin de bir boh ça i le ço cuk yaþ la rýn da ay rý lan bu kah ra man in san, bu ül ke in sa ný nýn ve â lem-i in sâ ni ye tin sa a de ti i çin ya þa dý. Ne kim se den kork tu, ne de kim se nin min ne ti al tý na gir di. Çok ký sa za man da ül ke ça pýn da ta nýn dý ve bi lin di. Genç ya þýn da, ken di sin den bü yük ni ce le re he def ve ha yat for mül le ri ses len dir di. Ku ru bir ben lik he sa bý i le hiz met et me di. Ben ken di mi be ðen mi yo rum, be ni be ðe nen le ri de be ðen mi yo rum de di. Gü nü bir lik in san de ðil di. Ha di se le re gö re ha ya tý ný yön len di ren bi ri de ðil di. Hiç kim se den e mir al ma dan ya þa dý. Çün kü o bir del lâl dý. Kur ân dan ve Hz. Pey gam ber den (asm) ik ti bas et - ti ði ha ki kat le ri hay kýr dý. Var sýn mu â sýr la rým be ni din le me sin ler de miþ ti. O ge le ce ðe bak mýþ tý. El li yýl son ra ge le cek mad dî ve mâ ne vî teh li ke le re kar þý ha yat pro je le ri ni i le ti yor du is tik bal de ki in san la ra. Ve þu sa týr la rý o ku duk Ý mam-ý Rab bâ nî Haz ret le ri nin Mek tû bât ýn dan: Kutb-u ir þad, ke mâ lât-ý fer di ye ye mâ lik tir; çok az bu lu nur. A sýr lar son ra böy le bir cev her dün ya ya ge lir; ka rar mýþ â lem o nun gel me si i le nur la na cak týr. O nun ir þad ve hi da ye ti bü tün dün ya ya ya yý la cak... Her ke se rüþd-ü hi dâ yet, i man ve ma ri fet o nun yo luy la ge le cek. Her kes on dan feyz a la cak. A ra da o ol ma dan kim se bu ni me te ka vu þa ma ya cak. O nun hi da ye ti nin nur la rý, bir ok ya nus gi bi bü tün dün ya yý sa ra cak. (s. 260) Be di üz za man ýn ve fa tý ne ay rý lýk tý, ne de vus lat tý. O nun dâ vâ sý nýn bir se rü ven hâ lin de de va mý ný gös te ri yor du. Ö lü müm ha ya tým dan zi ya de di ne hiz met e de cek di yor du. Ha yat ta ki gi bi ta sar ru fu nun de vam et ti ði ne i na ný yo ruz. Ta le be si mer hum A li Ýh san To la dan din le di ði mi ze gö re, Kar de þim, siz ler den üç-dört ki þi han gi niz lil lah i çin bir a ra ya gel se, be nim rû hâ ni ye tim o ra da ha zýr bu lu nur de miþ ti. Bu ul vî dâ vâ gö nül den gön le u laþ ma ya de vam e di yor. En yük sek gür se dâ bü tün a za me ti i le ken di si ni gös te rin ce ye ka dar... Ben bir çe kir dek tim, çü rü düm, git tim de miþ ti. Ýþ te çe kir dek ler bu gün mâ ne vî ba har la rýn ve na ze nin çi çek le rin neþv-ü ne mâ sý na maz har ol mak ta dýr. Bu ne bir baþ lan gýç týr, ne de bir son. Bu bir se rü ven dir. Hem de ký ya me te ka dar. Me kâ ný Cen net ol sun. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý YGS ye gi re cek öð ren ci le re u ya rý uha be ri sayfa 5 te Taksilerde büyük deðiþim uha be ri sayfa 5 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Deðiþmez Bos na dan BM ye: Bu ne sü r at? madde olmaz TÜSÝAD: ANAYASADA CUMHURÝYET DIÞINDA DEÐÝÞTÝRÝLEMEZ VE DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ TEKLÝF DAHÝ EDÝLEMEZ MADDE OLMAMALI. ÝLK ÜÇ MADDE EVRENSEL KRÝTERLERE UYMALI u TÜ SÝ AD, 19 yýl ön ce tar týþ ma ya aç tý ðý A na ya sa nýn ilk 3 mad de si de ðiþ ti ri le bi lir ö ne ri si ni ye ni a na ya sa ça lýþ ma sýn da yi ne gün de me ge tir di. TC'nin A ta türk mil li yet çi li ði ne bað lý lý ðý ný da ga ran ti al tý na a lan ilk 3 mad de nin ev ren sel hu kuk stan dart la rý na uy gun o la rak de ðiþ ti ri le bi le ce ði be lir ti len taslakta, sa de ce Tür ki ye dev le ti bir cum hu ri yet tir i fa de si nin ko run ma sý ge rek ti ði kay de di li yor. O ZÝHNÝYET ARTIK ANAYASADA YER ALMAMALI u Tas la ðý ha zýr la yan lar dan Prof. Dr. Tur gut Tar han lý, Ço ðul cu de mok ra si a çý sýn dan sa de ce dev le tin þek li nin cum hu ri yet ol du ðu gi bi bir il ke nin de ðiþ ti ril me si nin tek lif e dil me si nin ön le ne bi le ce ði yö nün de bir hük mün a na ya sa da yer a la bi le ce ði ni, o nun dý þýn da de ði þik li ðin tek lif da hi e dil me me si zih ni ye ti nin a na ya sa da yer al ma ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz de di. Ha be ri sayfa 7 de PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN: La ik lik ye ni den ta ným lan ma lý u TÜ SÝ AD ýn ye ni a na ya sa tas la ðý nýn a çýk lan dý ðý top lan tý da ko nu þan a na ya sa hu kuk çu su Prof. Dr. Er gun Öz bu dun, la ik li ðin ev ren sel an la mý na uy gun bir bi çim de ye ni den ta ným lan ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi ze rek Tür ki ye de ki la ik lik an la yý þý dev le te a de ta top lu mu la ik leþ tir me mis yo nu yük le yen, di nin gö rü nür lü ðü nü sa de ce bi re yin vic da ný na, ev le re ya da ma bed le re hap set me ye ça lý þan, a de ta po zi ti vist bir i de o lo ji ni te li ðin de dir de di. Ha be ri sayfa 7 de YENÝ ASYA/ 31 Mart 2010 YENÝ ASYA/ 2 Ekim 2010 A na ya sa da ki bas ký cý ruh de ðiþ me di/ 7 de Bos na-her sek te yýl la rý a ra sýn da sü ren sa vaþ ta iþ le nen kat li am la ra, sis te ma tik te ca vüz - le re, hat ta gü ven li böl ge i lân et ti ði Sreb re nit sa da da ha son ra soy ký rým o la rak ta ný mak zo run - da kal dý ðý tra je di ye kar þý mü da ha le de bu lun ma yan BM nin, Lib ya kar þý sýn da hýz lý ka rar al ma sý ve u lus la ra ra sý gü cün bu ül ke ye ha va sal dý rý sý baþ lat ma sý Boþ nak la rý þa þýrt tý. Ha be ri say fa9 da TÜSÝAD BAÞKANI BOYNER: AB sü re ci gev þe di, öz gür lük ler ge ri le di u TÜ SÝ AD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Tür ki ye nin AB'ye ka tý lým sü re cin de cid dî bir ya vaþ la ma ya þan dý ðý ný be lir te rek, AB sü re ci nin gev þe me sin den be ri de mok ra tik leþ me, i fa de öz gür lü ðü, yar gý la ma sü reç le ri, ba sýn öz gür lü ðü gi bi ko nu lar da bir ge ri le me ya þý yo ruz. Bu na i zin ver me me li yiz de di. Ha be ri 7 de Kaddafi de çocuklarý öldürdü uha be ri sayfa 9 da AKP li vekil Hamza Yanýlmaz vefat etti uha be ri sayfa 7 de Mesai saatlerine yaz saati ayarý uha be ri sayfa 6 da EMEKLÝ ORG. ÇETÝN DOÐAN: 27 Mayýs darbesine ben de katýldým u Bal yoz dâvâ sýnda yargýlanan tu tuk lu sa nýk, es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or g. Çe tin Do ðan, 1960 dar be sin de bu lun du ðu nu söy le di. O dö nem Harp O ku lun da öð ren ci ol du ðu nu be lir ten Do ðan, Si lâh lý Kuv vet ler de na sýl ta li mat ve ril di ði ni ve bir lik le rin na sýl ha re ket et tik le ri ni o ra da gör dü ðü nü söy le di. Ha be ri 7 de HAVA SALDIRISI DÜZENLEDÝ Ýsrail yine kadýn ve çocuklarý vurdu u Ýs ra il in Gaz ze Þe ri dine dü zen le di ði ha va sal dý rý la rýn da en az 19 ki þi ya ra lan dý. Ha mas yet ki li le ri, has ta ne ye kal dý rý lan ya ra lý lar dan 7 si nin ço cuk, 2 si nin ka dýn ol du ðu nu bil dir diler. Ha be ri 9 da ABD uçaðý düþtü Ha be ri sayfa 9 da SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 SiyahMaviKýrmýzýSarý 4 HABER HA BER LER Hollanda Diyaneti Âkif i andý PROGRAMDA KONUÞAN LAHEY BÜYÜKELÇÝSÝ UÐUR DOÐAN: ÇANAKKALE'YE MUTLAKA ÇOCUKLARINIZLA BÝRLÝKTE GÝDÝN. ÇANAKKALE RUHUNU ONLARA DA YAÞATALIM. 2004'te deprem ve tsunami felâketi yaþayan Açe'de öðrenciler, Japon halký için baðýþ kampanyasý baþlattý. A çe li öð ren ci ler Ja pon ya yý u nut ma dý n2004 yý lýn da dep rem ve tsu na mi ya þa mýþ o - lan A çe de öð ren ci ler, ay ný fe lâ ket ler le kar þý la - þan Ja pon ya i çin yar dým kam pan ya sý baþ lat tý. O kul da bir a ra ya ge len üç öð ren ci, ar ka daþ la rýn - dan Ja pon ya hal ký i çin ya ba bi le cek le ri ka dar ba - ðýþ ta bu lun ma la rý ný is ti yor. Öð ren ci ler, da ha ön - ce ay ný du ru ma ken di le ri nin düþ tü ðü nü ve Ja - pon hal ký nýn yar dým la rý ný e sir ge me di ði ni ha týr - la tý yor. Ja pon ya, 2004 te ki dep ren ve tsu na mi nin ar dýn dan fe lâ ket böl ge si ne 600 mil yon do lar lýk yar dým da bu lun muþ, bu mik tar e ði tim, re ha bi - li tas yon ve ye ni den in þa i çin kul la nýl mýþ tý. HOL LAN DA Di ya net Vak fý, Ça nak ka le ve Meh - met  kif Er soy u an ma prog ra mý dü zen le di. Prog ra ma La hey Bü yü kel çi si U ður Do ðan ýn ya ný sý ra La hey Din Hiz met le ri Mü þa vi ri Bü - lent Þe nay, U lu dað Ü ni ver si te sin den Prof. Mus ta fa Ka ra ve çok sa yý da i sim ka týl dý. Ça nak - ka le za fe ri nin ö ne mi ü ze rin de du ran La hey Bü - yü kel çi si U ður Do ðan, Ça nak ka le de þe hit e di - len le rin bir kah ra man lýk des ta ný o luþ tur duk la - rý ný söy le di. Ça nak ka le de ya zý lan des ta ný din le - ye rek bü yü dük le ri ne i þa ret e den Do ðan, Tür - ki ye ye git ti ði niz za man mut la ka ço cuk la rý nýz la bir lik te Ça nak ka le ye gi di niz. Ça nak ka le yi ya þa - ya lým. Ça nak ka le de bi zim i çin þe hit o lan ruh la - rýn var lý ðý ný hep be ra ber his se de lim, gö re lim di ye ko nuþ tu. Biz af fe den bir mil le tiz di yen Do ðan, Bü tün bun la rý ha týr la rýz, a ma bu ha - týr la ma yý bir nef re ti ya da in ti ka mý kö rük le - mek i çin yap ma yýz. Biz ha týr la rýz af fe de riz i - fa de le ri ni kul lan dý. 21. Yüz yýl E þi ðin de Ça - nak ka le ve Ýs tik lâl Ha tý ra sý i sim li bir kon fe - rans ve ren Prof. Mus ta fa Ka ra i se hem Ça - nak ka le za fe ri ni hem de Ýs tik lâl Mar þý ya za rý Meh met  kif Er soy u an lat tý. La hey / ci han Hollanda Diyanetinin hazýrladýðý programa La hey Bü yü kel çi si U ður Do ðan ýn ya ný sý ra La hey Din Hiz met le ri Mü þa vi ri Bü - lent Þe nay, U lu dað Ü ni ver si te sin den Prof. Mus ta fa Ka ra ve çok sayýda dâvetli katýldý. FOTOÐRAF: CÝHAN Ýs lâm Haf ta sýn da di ya log þen li ði nalmanya NIN baþ þeh ri Ber lin de Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da ge le nek sel Ýs lâm Haf - ta sý dü zen le ni yor. Ber lin li Müs lü man Gi ri þi mi (Ýb mus) ta ra fýn dan dü zen le nen Ýs lâm Haf ta - sý nda bu yýl Ýs lâm Al man ya nýn bir par ça sý mý? so ru su çe þit li prog ram ve pod yum ko nuþ - ma la rýn da e le a lý na cak. Müs lü man la ra o lan ön - yar gý yý kýr mak i çin de di ya lo ðun ö ne mi ne vur gu ya pý la cak bu haf ta da fark lý Ýs lâm ku ru luþ la rýn tem sil ci le ri, bi lim a dam la rý, si ya set çi ler ve ga ze - te ci le rin ko nuþ ma ya pa ca ðý Ýs lam ýrk çý lý ðý i le il gi li so ru ve so run lar gi bi ko nu lar da pa nel ve de ði þik prog ram lar dü zen le ne cek. Ýb mus Baþ ka ný Ab dul Raz za qu e, Biz ler Ýs lâm Haf ta sý, Ber lin li le rin Ýs - lâm i le il gi li ko nu la rý tar tý þýp ve ko nu þa bi le ce ði gü zel bir plat form. Mev cut Al man-ýs lâm tar týþ - ma sý ný ar ka pla na bý ra kýp yüz yýl lar dan be ri Müs - lü man la rýn Al man ya ve Av ru pa ya ne kat ký lar sað la dý ðý ný Müs lü man la rýn kül tü rü nü ser gi le ye - rek ta ný ta ca ðýz de di. Ber lin / ci han DDP, 2014 te Brük sel de nher beþ yýl da bir ger çek leþ ti ri len Dün ya Din - le ri Par la men to su (DDP) 2014 yý lýn da Brük - sel de top la na cak. Dün ya Din le ri Par la men to - su nda fark lý din ler den bin ler ce din a da mý ve a - ka de mis yen bir a ra ya gel me im kâ ný bu lu yor. Brük sel de ki top lan tý ya 10 bin den faz la ki þi nin ka týl ma sý bek le ni yor. Ýl ki 1893 yý lýn da Chi ca go da ya pý lan ve i kin ci si tam yüz yýl son ra 1993 yý lýn da yi ne Chi ca go da ger çek leþ ti ri len Dün ya Din le ri Par la men to su, 1996 yý lýn da Gü ney Af ri ka nýn baþþehri Ca pe Town da, 2004 yý lýn da Ýs pan ya nýn baþ þehri Bar se lo na da ve son o la rak 2009 yý lýn da A vus tral ya nýn i kin ci en ka la ba lýk þeh ri Mel bo ur - ne de ger çek leþ ti ril di. Brük sel / ci han Ba þa rý lý u yu mun bel ge se li çe kil di MÝSAFÝR iþ çi o la rak Al man ya ya ge len Türk va tan daþ la rý nýn gö çü nün 50. yý lý na gi ri lir ken u - yum tar týþ ma la rý da bü tün hý zýy la de vam e di - yor. Bav ye ra Te le viz yo nu (BR), ký sa sü re ön ce ya yýn la dý ðý Al lah, As bach-bä u men he im a da gel di baþ lýk lý bel ge sel i le Al man ya da u yum ko - nu sun da ge li nen son nok ta yý ob jek tif bir þe kil - de ek ra na yan sýt tý. Yak la þýk 45 da ki ka sü ren ve Fri e der Käs mann ta ra fýn dan yö ne ti len fil min ko nu su nu, 300 Türk ün ya þa dý ðý 4 bin 500 nü - fus lu A ugs burg þeh ri ya kýn la rýn da ki As bach- Ba e u men he im ka sa ba sý na 60 lý yýl la rýn or ta sýn - da mi sa fir iþ çi o la rak ge len Türk göç men le ri nin ba þa rý lý u yum sü re ci o luþ tur du. Ge nel o la rak film de, cid di yet le u yum ko nu su nun ü ze ri ne gi di - lip, ka sa ba nýn be le di ye baþ ka nýn dan Al man ya ya ge len ü çün cü Türk göç me ne, öð ren ci sin den an - ne le re ve o ra dan Türk-Al man ev li li ði ya pan bir a i le nin du rum la rý ve u yum hak kýn da ki gö rüþ le - ri a lý nýp ek ra na yan sý týl mýþ. Mü nih / ci han 2. Türk Dün ya sý Nev ruz Þen li ði La hey de ya pýl dý HOLLANDA A zer bay can Türk Kül tür ve Da ya - nýþ ma Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen 2. Türk Dün ya sý Nev ruz Þen li ði La hey de ya pýl dý. Þen - li ðe A zer bay can, Ba tý Trak ya, No gay, Ker kük, I rak, Uy gur, Öz bek, Ka zak, Af ga nis tan ve Ý - ran dan Türk boy la rý ka týl dý. O pe ra Kon fe rans sa lo nun da ki top lan tý ya La hey Bü yü kel çi li ði Müs te þa rý Cem Ut kan ve Rot ter dam Baþ kon - so los Mu a vi ni Er dal A tik de ka týl dý. Prog ram ön ce sin de Ça nak ka le de vefat e den þe hit ler ve Türk Dün ya sý þe hit le ri i çin say gý du ru þun da bu lu nul du. Ams ter dam / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

5 Y HABER 5 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 R. Ahir 1432 Ru mî: 10 Mart 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý YGS ye gi re cek öð ren ci le re u ya rý n ÖSYM Muð la Sý nav Mer ke zi Yö ne ti - ci li ði, 2011 Yük se köð re tim Ge çiþ Sý na - vý na (YGS) gi re cek a day la ra dik kat et - me si ge re ken hu sus lar ko nu sun da u - ya rý lar da bu lun du. Sý nav gü nü ya nýn da çan ta, eþ ya, cep te le fo nu ve ya her han gi bir e lek tro nik ci haz o lan la rýn bi na la ra ke sin lik le a lýn ma ya ca ðý be lir ti le rek þöy le de nil di: A day la rýn sý nav bi na la rý - na cep te le fo nu, her tür lü e lek tro nik ve ya me ka nik ci haz, çan ta, si lâh ve eþ - yay la gel me me si ge rek mek te dir. Yi ye - cek, i çe cek (þef faf am ba laj i çin de ki su ha riç), þem si ye, ka lem, sil gi, ka lem traþ, kü pe, kol ye, broþ, ta ký, me tal pa ra, me - tal muhtevalý ak se su ar ve eþ ya lar la sý na - výn ya pý la ca ðý bi na ya gir me le ri ne ke sin - lik le mü sa a de e dil me ye cek tir. A day la - rýn ya nýn da sý nav gi riþ bel ge si, kim lik nu ma ra lý ve fo toð raf lý nü fus cüz da ný ve ya pa sa port bu lun dur ma sý zo run lu - dur. Zo run lu as ker lik gö re vi ni i fa e den er ve ya er baþ lar la as ke rî öð ren ci ler i çin as ke rî kim lik bel ge si, ö zel kim lik bel ge si o la rak ka bul e di lir. Bu i ki bel ge ya nýn da bu lun ma yan a day, sý nav sa lo nu na a lýn - ma ya cak týr. Muð la / ci han E vin de ga zete o kur ken ya ra lan dý n ÝZMÝR'ÝN Bu ca il çe sin de, e vi nin sa lo nun da ga ze te o ku yan ka dýn, so - kak ta kim li ði he nüz be lir le ne me yen bir ki þi nin si lâh la a teþ aç ma sý so nu cu ko lun dan ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Bu ca Ev ka 1 Ma hal le si 1199 So - kak ta kim li ði he nüz be lir le ne me yen bir ki þi, ta ban cay la a teþ aç tý. Si lâh tan çý kan kur þun, ay ný so kak ta bir a part - ma nýn ze min ka týn da o tu ran Ley la Ça lýk ýn e vi ne i sa bet et ti. Pen ce re de ki ca mý ký ran kur þun, sa lon da ga ze te o - ku yan 56 ya þýn da ki Ça lýk ý ko lu na i - sa bet et ti. Am bu lans la Bu ca Sey fi De - mir soy E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne - si ne kal dý rý lan Ça lýk, te da vi al tý na a - lýn dý. O lay la il gi li so ruþ tur ma nýn sür - dü ðü, ka çan zan lý nýn ya ka lan ma sý na ça lý þýl dý ðý bil di ril di. Ýz mir / a a Tehlike anýnda panik butonuna basýlarak çaðrý merkezi ve emniyetle direkt iletiþime geçilebilecek. Araç uydudan takip edilebildiði için yeri anýnda belirlenebilecek. Tak si ler de dev rim o la cak ÇAÐRI MERKEZÝ VE TAKSÝ DURAK PROJESÝ ÝLE DURAKLARIN ÝÞLETÝLMESÝ, YÜKSEK GÜVENLÝÐÝN SAÐLANMASI, TAKSÝ OTOMASYON, YÖNLENDÝRME, ARAÇ TAKÝP VE ÖDEME SÝSTEMLERÝNÝN KURULMASI VE ÝÞLETÝLMESÝ TEK ELDEN YÜRÜTÜLECEK. ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye - si nce tak si ci le rin gü ven lik so run la - rý nýn çö zü mü i çin çað rý mer ke zi ve tak si du rak pro je si ge liþ ti ril di. Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di ye sin ce ha zýr - la nan Bil gi Kart la rý baþ lýk lý ki ta ba gö re, kent te 2010 yý lý i ti ba rýy la bu lu - nan 18 bin tak si nin yüz de 10 i le 20 si mal sa hi bi ta ra fýn dan ça lýþ tý rý - lýr ken, ge ri ka la ný þo för ta ra fýn dan kul la ný lý yor ve ki ra la ný yor. Ýs tan - bul da ki tak si le rin yak la þýk yüz de 30 i le 40 ý bir du ra ða bað lý ça lý þý yor. Yüz de 60 i le 70 i i se bir du ra ða bað lý ol mak sý zýn kent i çe ri sin de ge zi ni - yor. Bir tak si, gün de or ta la ma 250 ki lo met re yol gi di yor ve bu ay lýk 7 bin 500 ki lo met re ye denk ge li yor. Bu ra ka mýn yak la þýk 3 te bi ri ya ni 2 bin 500 ki lo met re si boþ ge zin me den kay nak la ný yor. Ha zýr la nan pro je kap sa mýn da, du rak la rýn iþ le til me si, du rak lar a ra sý en teg ras yon i le yük - sek gü ven li ðin sað lan ma sý, du rak lar - da ka pa si te yö ne ti mi a ma cýy la tak si o to mas yon, yön len dir me, a raç ta kip ve ö de me sis tem le ri nin ku rul ma sý ve iþ le til me si tek el den yü rü tü le cek. Bü yük þe hir be le di ye si, 124 a det tak - si du ra ðý ný ÝS PARK iþ le ti min de U - KO ME ka rar la rý i le fa a li ye te ge çir di. Böy le ce 2 bin 500 boþ ge zin me nin yüz de 30 luk di li mi a za la cak. Du rak ta lep e den tak si ci es na fý nýn ta lep le ri ne ce vap ve ri le cek. Bu hiz - met le Ýs tan bul lu lar ýn hýz lý, ra hat ve ka li te li hiz met al ma sý, tak si du rak la - rý nýn mo dern alt ya pý ya ka vuþ tu rul - ma sý, ya kýt ma li ye ti nin dü þü rül me si, tak si þo för le ri nin gü ven li ði nin ar ttý - rýl ma sý, kent tra fi ði nin ra hat la ma sý - na kat ký ve ril me si ve tra fik ten kay - nak la nan stres, ha va ve gü rül tü kir li - li ði nin a zal týl ma sý sað la na cak. A RAÇ LAR U ZAK TAN E RÝ ÞÝM LE DUR DU RU LA BÝ LE CEK ÝHALE a þa ma sýn da o lan tak si çað rý mer kez le riy le Ýs tan bul ge ne - lin den ge le cek tüm tak si çað rý la rý ný de ðer len di re cek bir mer kez ku ru la cak. Tak si le re ge rek li do na ným lar ta ký la rak çað rý mer kez le - riy le en teg re ça lýþ ma sý sað la na cak. Çað rý mer ke zi ne e ri þim, bü - yük þe hir be le di ye si nin be lir le di ði tek nu ma ray la o la cak. Ya pý lan çað rý lar on li ne ha ri ta lar ü ze rin den iz le ne bi le cek. Böy le ce gü zer gâ - hýn yo ðun lu ðu na gö re tak si ler yön len di ri le cek. Tak si le re üc ret siz GPS, na vi gas yon, LCD ek ran gi bi e kip man ek le ne cek. GPS uy du sis te mi a ra cý lý ðýy la a lý nan an lýk ko num, hýz, yön bil gi le ri i le a ra cýn ne re de ol du ðu sap ta na bi le cek ve gü ven lik a ma cýy la a raç lar u zak - tan e ri þim le dur du ru la bi le cek. Ya ban cý yol cu lar la kar þý la þý lan i le ti - þim so run la rý i çin a raç i çin de ki bu to na ba sý la rak çað rý mer ke ziy le i - le ti þi me ge çi le cek ve çað rý mer ke zi yol cuy la i le ti þi mi sað la ya cak. Sü rü cü kim lik ta ný ma sis te mi i le han gi a ra cý ki min kul lan dý ðý, ça - lýþ ma sa at le ri ve SGK kap sa mýn da o lup ol ma dý ðý sor gu la na bi le - cek. Teh li ke a nýn da pa nik bu to nu na ba sý la rak çað rý mer ke zi ve em ni yet le di rek i le ti þi me ge çi le bi le cek. A raç i çe ri sin de ki or tam, ka yýt al tý na a lý na rak, bil gi ler il gi li mer kez le re i le ti le cek. A raç uy du - dan ta kip e di le bil di ði i çin ye ri a nýn da be lir le ne cek. Böy le ce tak si ler da ha gü ven li ha le ge le cek. A raç ü ze rin de, a raç i çi LCD pa nel de, web uy gu la ma da rek lâm lar a lý na bi le cek. Her tür lü rek lâm üc ret - len di ril me si, be le di ye nin de ne ti min de ya pý la cak. Rek lâm ge lir le - riy le tak si ci ler ek ge lir im kâ ný sað lan mýþ o la cak. Ýs tan bul / a a Konya'nýn Çumra ilçesinde düzenlenen yarýþmalara 28 okul katýldý. Ha fýz lýk ve e zan o ku ma ya rýþ ma sý na bü yük il gi KONYA'NIN Çum ra il çe sin de dü zen le nen ha fýz lýk ve e zan o ku ma ya rýþ - ma sý il fi na li va tan daþ lar dan yo ðun il gi gör dü. Ha fýz lýk ya rýþ ma sý na 7 o kul, e zan o ku ma ya rýþ ma sý na i se 21 o kul ka týl dý. Çum ra Ý mam Ha tip Li se si nin ev sa hip li ðin de Be le di ye Dü ðün Sa lo nu nda ya pý lan ya rýþ ma ya ka tý lan öð - ren ci ler, ha fýz lýk ve e zan o ku ma da lýn da Tür ki ye ge ne li böl ge fi na li ne ka tý - la bil mek i çin ter dök tü. Ha fýz lýk ya rýþ ma sý na ka tý lan Ak þe hir A na do lu Ý - mam Ha tip Li se si (ÝHL) nden A li Öz kul bi rin ci, Me ram Dr. A li Rý za Ba ha dýr ÝHL den Meh met Çe tin taþ i kin ci, Sel çuk lu Ho ca ci han A na do lu ÝHL den E - nes Çe kin i se ü çün cü ol du. En gü zel E zan o ku ma Kon ya fi na li ne ka tý lan 21 o kul a ra sýn da i se sý ra la ma þu þe kil de ol du: Sa ra yö nü ÝHL den Ýd ris De mi - rel bi rin ci, Ka ra tay ÝHL den Kur tu luþ Pa muk çu i kin ci, Ka ra pý nar ÝHL den M.Ne ca ti Du man ü çün cü ol du. Ha fýz lýk ve e zan o ku ma ya rýþ ma la rý nýn bi - rin ci le ri Ýç A na do lu böl ge fi na lin de Kon ya yý tem sil e de cek. Konya / cihan Ya pý de ne tim ya sa sý ye ni den dü zen len me li TÜRK Mü hen dis ve Mi mar O da la rý Bir li ði (TMMOB) Yö ne tim Ku ru lu Baþ - ka ný Meh met So ðan cý, Ya pý De ne tim Ya sa sý nýn bi li min ve tek ni ðin ý þý ðýn - da ye ni den dü zen len me si ge rek ti ði ni be lirt ti. So ðan cý, ya zý lý a çýk la ma sýn - da, 4708 Sa yý lý Ya pý De ne ti mi Ya sa sý nýn ilk çýk tý ðý gün den bu ya na so run lu ol du ðu nu be lir te rek, ilk o la rak 19 il de pi lot o la rak uy gu la nan ya pý de ne ti - mi nin, sis te min yan lýþ lýk la rý gi de ril me den 2011 yýl ba þýn dan i ti ba ren 81 i le yay gýn laþ tý rýl dý ðý ný kay det ti. Ya pý ü re tim sü re ci nin; yer se çi min den plan la - ma ya, ya pý ta sa rý mýn dan ü re ti mi ne, ya pý ü re ti min den kul la ným a þa ma sý - na ka dar ka mu o to ri te le ri nin de ne ti min de iþ le yen bir sü reç ol ma sý ge rek ti - ði ni be lir ten So ðan cý, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Dev le tin as li ve sü rek li gö rev a la ný o lan ya pý de ne ti mi a la ný nýn, gü ven ce den yok sun, üc ret - le ri pi ya sa þart la rý na terk e dil miþ mü hen dis ve mi mar la ra ve ril di ði ni i fa de e den So ðan cý, TBMM nin, ko nu nun as li ta ra fý o lan TMMOB nin ö ne ri le ri ni de ðer len dir me si ve Ya pý De ne tim Ya sa sý ný bi li min ve tek ni ðin ý þý ðýn da ye - ni den dü zen le me si ge rek ti ði ni kay det ti. So ðan cý, Dün ya, Ja pon ya dep re - mi ni tar tý þýr ken, yüz de 95 i dep rem böl ge sin de bu lu nan ül ke mi zin, mev - cut ya sa tek li fin de ön gö rü len dü zen le me ler le olasý dep rem le re ha zýr ol du - ðu nu ya da ha zýr o la ca ðý ný i le ri sür me nin ko ca man bir ya lan ol du ðu nu, ya - þa na cak o la sý bir dep rem le be de li ni hep bir lik te ö de ye rek gö re ce ðiz de di. ir ti ni as ya.com.tr Hutbe-i Þamiye den demokratik cumhuriyete Be di üz za man Sa id Nur sî nin 51. ve fat yýl - dö nü mü, Ýs lâm mil le ti nin A rap ke si min - de bü yük de ði þim le rin ya þan dý ðý ve AB a - da yý Tür ki ye nin, de mok ra si siy le A rap ül ke le ri - ne ör nek gös te ril di ði bir dö ne me rast lý yor. Ve senelerdir Üs ta dýn ve fat yýl dö nüm le rin de o ku yu cu la rý na ö zel ça lýþ ma lar sun ma yý ge le nek ha li ne ge tir miþ o lan Ye ni As ya nýn 51. yýl i çin yap tý ðý, bir bi ri ni ta mam la yan i ki ça lýþ ma, be - lirt ti ði miz bu i ki ol gu ya tam te va fuk e di yor. Ça lýþ ma lar dan il ki, Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü nün Þam da düzenledi ði Hut be-i Þa mi ye ko nu lu kon gre de ya pý lan mü za ke re ve de ðer len dir me ler. Üs ta dýn 1911 de Þam da ki E me vî Ca mi in de A rap ça o la rak i rad e dip, 1951 de Türk çe ye çe - vi re rek, ha yat ta ki ya kýn ta le be le rin den muh te - rem Ab dul lah Ye ðin in ak tar dý ðý na gö re, Bu ki - tap be nim si ya se tim dir di ye neþ ret ti ði Hut be-i Þa mi ye de ki me saj lar hâ lâ ge çer li li ði ni ko ru yor. Be nim si ya se tim dir de di ði me saj lar ta ma - men i ma nî, il mî ve ah lâ kî bir muh te va ya sa hip. Mu ha tap la rý 1911 de, E me vî Ca mi in de top la - nýp o nu can ku la ðýy la din le yen on bin ki þi lik ce - ma a tin þah sýn da, Os man lý ça tý sý al týn da bir a ra - ya ge len Ýs lâm ka vim le ri ve ö zel lik le A rap lar dý de ise, Üs ta dýn i fa de siy le, â lem-i Ýs lâm ca mi in de üç yüz yet miþ mil yon bir ce ma at. Ya ni o tarihte dün ya da yaþayan Müslümanlar. Alt mýþ yýl son ra 2011 de mu ha tap la rýn top lam nü fu su i se bir bu çuk mil ya rý geç miþ du rum da. Ve bun la rýn i çin de yi ne çok ö zel ko num la rýy la yer a lan A rap lar, bu gün ler de ya þa nan mâ lûm o - lay lar la dün ya gün de mi nin baþ sý ra sý na o tur muþ du rum da. Kur tul ma ya ça lýþ týk la rý sý kýn tý lar dan çý kýþ la rý i se Be di üz za man ýn sun du ðu for mül de. Ö zel lik le Hut be-i Þa mi ye de vur gu la nan i - man, i lim, a kýl, ü mit, þevk, sevgi, þef kat, þe ha - met, iz zet, müs bet ha re ket, di ðer gâm lýk, doð ru - luk, sa da kat, hür ri yet, meþ ve ret gi bi deðerlerde. Üs ta dýn Þam hi ta be sin de ki Ýs lâ mi yet mil li ye - ti nin sa de fi ve kal a sý hük mün de A rap ve Türk ha ki kî i ki kar deþ, o kal a-i kud si ye nin nö bet tar - la rý dýr lar i fa de si (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Hut be-i Þa mi ye, s. 350), Ýs lâm mil le ti nin i ki bü - yük un su ru na ka de rin yük le di ði or tak ta ri hî va - zi fe nin bu gün de de vam et ti ði ne dik kat çe ki yor. Bu gö re vin lâ yý kýy la i fa e di le bil me si i çin i se, ö nün de ki tüm en gel le rin kal dý rýl ma sý ge re ki yor. Ü mit siz li ði de rin leþ ti rip i ler le me þev ki ni ký - ran, ken di be ka sý ný ih ti lâf la rý kö rük le mek te a - ra yan, ya lan lar la a yak ta kal ma ya ça lý þan ve top - lum sal ah lâ ký bo zan çe þit çe þit is tib dat lar, bun - la rýn ba þýn da ge li yor. Ki, A rap â le mi þim di ler de bunlar dan kur tul ma nýn san cý larý ný ya þamakta. A ma bu nun i çin gös te ri len ça ba la rýn da hak lý bir ze min de doð ru me tod lar la yü rü tül me si þart. Ri sa le-i Nur da bu nun öl çü le ri de mev cut. Tür ki ye bu gün A rap halk la rý nýn kur tul ma ya ça lýþ týk la rý bas ký cý yö ne tim ler den çok da ha ka tý ve des pot bir re ji mi kan sýz ve ba rýþ çý bir sü reç - le a þýp de mok ra si ve öz gür lük ler a çý sýn dan kay - da de ðer bir me sa fe kat ettiy se, bu nu Sa id Nur - sî ve ta le be le ri nin yap tý ðý hiz met le re borç lu. Bu sa ye de Tür ki ye o ra la ra ör nek gös te ri li yor. Be di üz za man ta Os man lý dönemin den i ti ba - ren, Ýs lâm â le mi nin ve As ya nýn hür ri ye ti nin Türk le re bað lý ol du ðu nu; bu ra da hür ri yet çi bir re ji min ha kim ve ba þa rý lý ol ma sý du ru mun da, di ðer Ýs lâm ve As ya ül ke le rin de ki öz gür lük le ri bað la yan ka yýt la rýn da a çý la ca ðý ný vur gu la mýþ tý. O nun i çin göz ler þim di de Tür ki ye ye çev ri li. Ama Tür ki ye deki de mok ra si nin de hâ lâ çok ö nem li so run la rý var ve bun la rý a þa bil me si i çin ba zý te mel kav ram la rýn doð ru yo rum lan ma sý na da ya nan kök lü bir zih ni yet de ði þi mi ge re ki yor. Ýþ te, Ye ni As ya nýn bu yýl ki 23 Mart ilâvesi ne ko nu o lan cum hu ri ye tin te mel ni te lik le ri nin doð ru an la þýl ma sý ve Sa id Nur sî nin gö rüþ le ri nin bu na ya pa ca ðý kat ký, bu bað lam da çok ö nem li. De mok ra tik cum hu ri yet kav ra mý nýn i çi, Be di - üz za man ýn yo rum la rý na uy gun ta ným lar la dol - du rul ma lý ki, Tür ki ye A rap â le mi ve bü tün dün - ya i çin ger çek an lam da bir ör nek ül ke o la bil sin.

6 CUM HUR BAÞ KA NI GÜL ÜN O NAY LA DI ÐI KA NU NA GÖ RE SÖZ LEÞ ME LÝ ER A DAY LA RI ÖN SÖZ LEÞ ME YA PI LA - RAK AS KE RÎ E ÐÝ TÝ ME A LI NA CAK. AS KE RÎ E ÐÝ TÝ MÝ BA - ÞA RIY LA TA MAM LA YAN LAR LA 4 YIL DAN FAZ LA OL - MA MAK KAY DIY LA EN AZ 3 YIL LIK SÖZ LEÞ ME YA PI LA CAK. 6 ca ni as ya.com.tr i sâ le-i Nur e ser le riy le ta ný þan lar i çin 23 Mart ö nem li bir ta rih. Bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri 1960 yý lý nýn 23 Mart ýn da Ur fa da Hakk ýn Rah me ti ne ka vuþ muþ tu. Bu ve si le i le Üs tad Be di üz za man ý rah met le ve min net le yâd e di yo ruz. Ya kýn ta ri hin bi lin me yen le rin den bi ri de Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin ya zýl ma ve Nur hiz me ti nin bu gün - le re gel me ma ce ra sý dýr. Be di üz za man ýn ha ya tý ný an la tan ilk si ne ma fil mi Hür A dam da kýs men an - la týl ma ya ça lý þýl dý ðý gi bi Kur ân-ý Ke rim in ça ðý mýz in sa ný na hi tap e den ha ki kat li bir tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur e ser le ri ma sa ba þýn da ya zýl ma mýþ týr. Da ha doð ru su Üs tad Be di üz za man, bu e ser le ri ma sa ba - þýn da yaz ma im kâ ný bu la ma mýþ týr. Sür gün ler de ve ha pis ha ne ler de ki zor þart lar al týn da ya zý lan bu e ser - le rin bu yö nüy le de her hal de bir e þi ve ben ze ri yok - tur. Hat ta Ý þâ râ tü l-ý câz tef si ri, cep he de, at üs tün de; düþ man la sa va þý lýr ken ya zýl mýþ, yaz dý rýl mýþ týr. Ri sâ le-i Nur hiz me ti nin bu gün le re na sýl gel di ði - ni an la mak i çin mah ke me ka rar la rý na, sa nýk la rýn mü da fa a la rý na ve ra por la ra da bak mak lâ zým. Ge çen ler de bir ar ka da þý mýz, 1964 yý lýn da ba sýl mýþ o lan Ri sâ le-i Nur Hak kýn da Ehl-i Vu kuf Ra por la - rý ad lý e se ri çö pe a týl mak tan son an da kur ta rýp ge tir miþ ti. 96 say fa lýk e ser de yer a lan ra por la ra göz a týn ca sür priz ler le kar þý laþ týk. Me se lâ T.C. Di ya - net Ýþ le ri Re is li ði Mü þa ve re ve Di nî E ser ler Ýn ce le - me Hey e ti nce ve ri len ra por lar dan bi rin de ko nu þu þe kil de Hü lâ sa e dil miþ: Sa id Nur sî nin fo toð - ra fýn da gö rü len sa rýk Hk. (hak kýn da.) 25/3/1960 ta rih ve 100 sa yý lý ra por ay nen þöy le: Yük sek Ri ya set ten 19/3/1960 ta rih ve 8654 sa yý i le mu hav vel Ýs tan bul C.M.U.li ði nin, Sa id Nur sî ye a it fo toð raf da gö rü len sa rýk hak kýn da ki 15/3/1960 ta rih ve 1960/18 sa yý lý ya zý sý in ce len di: Res min ba þýn da gö rü len be yaz tak ke i le, bu tak ke - yi ba þýn da dur dur mak ve ya ba þý ný so ðuk tan mu ha fa - za et mek ih ti mal le riy le, þe rit þek lin de ki si yah cis min, ru ha nî ser puþ la ra ben ze me di ði nin bil di ril me si uy gun gö rül müþ tür. Key fi ye tin yük sek ri ya se te ar zý na ka rar ve ril di. (Ra po run al týn da 5 â za nýn im za sý var.) Dik kat e de lim, an la tý lan bir ti yat ro sah ne si de ðil. Tür ki ye yi i da re e den le rin ne ler le uð raþ tý ðý ný ve me mur la rý da ne ler le meþ gul et ti ði ni gös te ri yor. Ri sâ le-i Nur Hak kýn da Ehl-i Vu kuf Ra por la rý ad lý e ser de (Ül kü Mat ba a sý, 1964, Ýs tan bul) bi zim i çin baþ ka bir sür priz da ha var dý. Sav cý lýk Yük sek Ma ka mý na/ Ça ye li di ye baþ la yan 4/1/1962 ta rih li ve Ec za cý Ne ca ti Bil gin im za lý ra por þöy le: Me - mu ri ye ti ni zin 23/1/962 ta rih ve 1961/335 ya zý la - riy le Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn dan (Le ma lar, Züh re - tun nur, Ha ným lar Reh be ri, Genç lik Reh be ri, Mes - ne vî-i Nu ri ye, Â ye tül Küb ra, Ha þir Ri sâ le si, Kü çük Söz ler, Ýh lâs Ri sâ le si) is min de ki e ser le rin o ku nup T.C.K.nun 163.cü mad de sin de ki suç un sur la rý ný ih ti va e dip et me di ði, hu su su hak kýn da ta ra fým dan is te nen ber ve çi â ti dir. Tet kik ey le di ðim mez kûr e ser le rin la ik li ðe ay - ký rý o la rak, dev le tin si ya sî, ik ti sa dî ve iç ti maî ve hu ku kî te mel ni zan la rý ný sar sar mâ nâ ve ma hi yet - te hiç bir i ba re yi ta zam mun et me di ði. An cak Müs lü man lý ðýn e sas müs te ni da tý Kur ân-ý Ke rim i, Ýs lâm di ni nin çe þit li saf ha la rý na mü te da ir i ba re le ri nin Türk çe leþ ti ri lip, ge niþ çe tef - sir e di le rek çok yer ler de Müs lü man lý ðýn i zah e dil - di ði, bu i ti bar la a dý ge çen e ser ler de mez kûr ka - nun la ra ay ký rý hiç bir ta raf ol ma dý ðý ka na a týn da ol - du ðu mu arz e de rim. (A ge, s. 55) Bu ra por a im za a tan mer hum Ec za cý Ne ca ti Bil - gin in, rah met li pe de rim Ha cý Mah mut Ce mal Ça kýr ýn da yý sý ol ma sý bi zim i çin süp riz ol du. Doð ru su da ha ön ce böy le bir ra por dan hiç ha be ri miz ol ma mýþ tý. Yýl lar ca ya sak ya yýn mu a me le si gö ren Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin ya yýn ta ri hi ib ret ler le do lu dur. Ýn - þâ al lah sýrf bu ma ce ra yý fil me a lan ce sur yö net - men ler de çý kar. Bu ve si le i le hem Üs tad Be di üz za man ý, hem de Ri sâ le-i Nur e ser le ri hak kýn da müs bet ra por lar ve - ren ce sa ret li i lim er ba bý ný rah met le yâd e di yo ruz... Al lah on lar dan ra zý ol sun. Â min. 4 öð ret me ne ha pis VAN'DA 2009 yý lýn da te rör ör gü tü PKK ya yö ne lik o pe ras yon kap sa mýn da tu tuk la nan 4 öð ret men den bi ri 8 yýl 6 ay, 3 ü 6 þar yýl 3 er ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Van Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca - de le Þu be si e kip le ri, te rör ör gü tü PKK i le bað lan tý sý tes bit e di len E ði tim-sen Er ciþ Þu be si ü ye le rin den Ya kup S, Ha san Y, Ah met S. ve Meh met Ta ha M yi ta ki be al dý. 1.5 yýl sü ren ta kip sý ra sýn da, öð ret men le - rin 4 A ðus tos 2009 da Ý ran dan yur da gi riþ ya pan te - rör ör gü tü ü ye si i ki ki þiy le bir ev de bu luþ tu ðu tes bit e dil di. Van 3. A ðýr Ce za Mah ke me sin de yar gý la nan sa nýk lar a 6 þar yýl 3 er ay ha pis ce za sý ve ril di. Van/a a R Said Nursî nin fotoðrafýnda görülen sarýk! HABER CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül ün o nay la dý ðý söz leþ me li er baþ ve er a lýn - ma sý i le Yük sek As ke rî Þû râ (YAÞ) ka rar la rý ve ya yar gý de ne ti mi ne ka pa lý iþ lem ler le Türk Si lâh lý Kuv vet ler den (TSK) i li þi ði ke si len le re e mek li lik ya da ka mu da is tih dam im kâ - ný ge ti ren Söz leþ me li Er - baþ ve Er Ka nu nu nu Res - mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Ka nun i le en az il köð re - tim me zu nu, as ker lik le ri ni er baþ ve er o la rak ta mam - la yan, ter his le ri nin ü ze rin - den 3 yýl dan faz la sü re geç - me yen ve 26 ya þýn dan gün al ma yan Türk va tan daþ la rý, söz leþ - me li er o la bi le cek. As ga rî, tu gay ve - ya e þit bir lik ko mu ta ný ve ya ku rum a mi ri nin hak la rýn da o lur bel ge si ver di ði per so ne lin baþ vu ru la rý ön ce - lik le ka bul e di le cek. Söz leþ me li er a day la rý ön söz leþ me ya pý la rak as ke rî e ði ti me a lý na cak. As - ke rî e ði ti mi ba þa rýy la ta mam la yan lar - la 4 yýl dan faz la ol ma mak kay dýy la en az 3 yýl lýk söz leþ me ya pý la cak. Mü te a - kip söz leþ me ler, 1 yýl dan az, 3 yýl dan faz la ol ma mak þar týy la a za mî 29 ya þýn bi ti ril di ði yý lýn a ra lýk a yý so nu na ka dar u za tý la bi le cek. Ka nun la ay rý ca YAÞ ka ra rýy la TSK dan i li - þi ði ke si len le re em sa li rüt be ler de ki le re denk öz lük hak la rý ü ze rin - den e mek li lik im kâný da sað la ný yor. Ya sa nýn yü rür lü ðe gir di ði ta rih ten ön ce YAÞ ka rar la rýy la TSK dan i li þi ði ke si len le rin ve ya bun la rýn ve fa tý ha lin de hak sa hip le ri nin ge ti ri - len dü zen le me den ya rar lan ma sý i çin 60 gün i çin de Mil lî Sa vun ma Ba kan lý - ðý na baþ vur ma sý ge re ke cek. Ba kan lýk, en geç al tý ay i çin de baþ vu ru nun ret ve ya ka bu lü ne ka rar ve re cek. TSK dan i li þik le ri ke si len le rin, bu ta - rih ten dü zen le me nin yü rür lük ta ri hi ne ka dar ge çen sü re le ri TSK da geç miþ ka bul e di le cek. Bu ki þi le rin TSK dan i li þik le ri - nin ke sil di ði ta rih i le dü zen le me - nin yü rür lük ta ri hi a ra sýn da ki dö - ne me i liþ kin ya tý rýl ma mýþ si gor ta prim ve e mek li ke se ne ði, ku rum la - rýn ca ö de ne cek. Bu hak tan ya rar la - na cak lar, e mek li li ðe i liþ kin sos yal ve öz lük hak la rý ba ký mýn dan em - sa li su bay ve ast su bay lar la e þit - le ne cek. Ge ti ri len dü zen le me - ye hak ka za nan lar dan e mek li o lan la rýn ken di le ri ne, ha yat ta de - ðil se ka nu nî mi ras çý la rý na, em sal le ri - nin e mek li ol du ðu ta rih te ki öz lük hak la rý ü ze rin den e mek li lik ve ya dul ve ye tim ay lý ðý bað la na cak, ik ra mi ye ö de ne cek. Ö te yan dan Cum hur baþ - ka ný Gül ta ra fýn dan o nay la nan Su ri ye i le bir çok a lan da an laþ ma yý i çe - ren 17 Ka nun da Res mî Ga - ze te de ya yým la na rak yü rür lü - ðe gir di. An ka ra / a a Söz leþ me li er e en az üç yýl þar tý Yük se ko va da KCK o pe ras yo nu: 11 gö zal tý nhakkârý'nýn Yük se ko va il çe sin de ya pý lan KCK o pe ras yo nun da 11 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Van Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý nýn ta li ma tý i le eþ za man lý o la - rak ger çek leþ ti ri len o pe ras yon dolayýsýyla ge ce ya rý sý bir çok ad re se bas kýn ya pýl dý. Yük se ko va Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü te rör le mü ca de le e kip le ri - nin gö zal tý na al dý ðý 11 ki þi nin a ra sýn da Yük se ko va Be le di ye Baþ kan Ve ki li Re - þit Ör bey ve te rör ör gü tü ne ya kýn lý ðý i - le bi li nen ye rel in ter net si te si sa hi bi Ne cip Çap raz ýn da ol du ðu öð re nil di. 11 ki þi, sað lýk kon troll le ri i çin ön ce Yük se ko va Dev let Has ta ne si ne, ar dýn - dan da Hak kâ ri Em ni yet Mü dür lü - ðü ne gö tü rül dü. Hak kâ ri / ci han Me sai sa at le ri ne yaz sa a ti a ya rý nankara Va li li ði, yaz sa a ti uy gu la ma - sý nýn baþ la ya cak ol ma sýn dolayýsýyla 28 Mart tan i ti ba ren baþþehirde ki ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ça lýþ ma sa at - le ri nin de baþ la yýp de so na e re ce ði ni bil dir di. Va li lik ten, An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý, kay ma - kam lýk lar ve ka mu ku rum ve ku ru luþ la - rý na gön de ri len ge nel ge de, 27 Mart 2011 Pa zar gü nü i ti ba rýy la i le ri sa - at uy gu la ma sý na ge çil me si dolayýsýyla ça lýþ ma sa at le ri nin ye ni den dü zen len di - ði du yu rul du. Gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar lan mak ve e ner ji ta sar ru fu sað lan - ma sý a ma cýy la An ka ra da ki ka mu ku - rum ve ku ru luþ la rýn da ça lýþ ma sa at le ri - nin 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu - nu nun 100. mad de si ge re ðin ce sa bah , öð le den son ra o la rak dü zen len di. Ye ni ça lýþ ma sa at le ri 28 Mart 2011 Pa zar te si sa ba hýn dan i ti - ba ren uy gu la na cak. An ka ra / a a Yö ne tim den 4 ki þi ve kil, a da yý o lun ca e kip da ðýl dý ntürkýye Halk O yun la rý Fe de ras yo - nu Yö ne ti mi, baþ kan da hil 4 ü ye nin mil let ve kil li ði a day a day lý ðý i çin gö rev - le rin den is ti fa et me le ri ü ze ri ne a de ta da ðýl dý. Fe de ras yon Baþ ka ný Ser taç De - mir taþ, Baþ kan Ve ki li Sa mi Ý þel, Ge nel Sek re ter Fe reç Yük sek li ve yö ne tim ku ru lu ü ye si Þeh Ab dur rah man Çe lik, mil let ve kil li ði a day a day lý ðý i çin 10 Mart ta gö rev le rin den is ti fa et ti ler. Ýs ti - fa la rýn ar dýn dan ya pý lan yö ne tim ku - ru lu top lan tý sýn da, 7 Ma yýs ta se çim li o la ða nüs tü ge nel ku rul ya pýl ma sý ka - ra rý a lýn dý. Top lan tý da, ay rý ca Yö ne - tim Ku ru lu Baþ kan Ve kil li ði ne Su at Ço lak, Mus ta fa Öz türk, Su at Ak su ve Ýk ram Ký zýl ca da a sil ü ye li ðe ge ti ril di. Baþ kan Ve kil li ði ne ge ti ri len Su at Ço - lak ýn fe de ras yo nun in ter net si te sin - den yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ca mi a o la rak gö nül des tek le ri nin a day a - day la rýy la ol du ðu nu be lir ti le rek, fa a li - yet prog ra mýn da yer a lan tüm fa a li - yet le rin ke sin ti siz ve tam o la rak fe de - ras yo nun mev cut ku rul la rý nýn ça lýþ - ma la rýy la de vam e de ce ði ya da ta - mam la na ca ðý ný bil dir di. An ka ra / a a ADD Ge nel Ku ru lu, ka nun ve tü zü ðe ay ký rý nýçýþlerý Ba kan lý ðý Der nek ler De - net çi le rin ce ha zýr la nan ra por da, A ta - türk çü Dü þün ce Der ne ði nin (ADD) Ha zi ran 2010 da top la nan 11. O la ðan Ge nel Ku ru lu nun, ka nun ve tü zü ðe ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le ip tal e dil me si ge rek ti ði i fa de e dil di. Der ne - ðin son ge nel ku ru lu ön ce sin de ge nel baþ kan lý ða a day lý ðý ný a çýk la yan ve ADD Çan ka ya Þu be sin ce ü ye lik ten ih - raç e di len A li Ber ham Þah bu dak, hak - kýn da ki ih raç ka ra rý nýn ip ta li i çin da va aç mýþ tý. Þah bu dak i le ü ye lik ten ih raç e di len Yem li ha Türk, der ne ðin Ge nel Ku ru lun da Di van ü ye li ði ya pan ki þi ler ve yö ne ti ci ler hak kýn da, ge nel ku ru lu u sul süz ger çek leþ tir dik le ri ge rek çe siy le An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na ay - rý ca suç du yu ru sun da bu lun muþ tu. Þah bu dak ýn ih raç ka ra rý nýn ip ta li i çin aç tý ðý da va nýn gö rül me si ne, ha len An - ka ra 20. As li ye Hu kuk Mah ke me sin de de vam e di li yor. Suç du yu ru su nun ar - dýn dan baþ la tý lan so ruþ tur ma i se An - ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ta ra fýn - dan ta mam lan dý. Ba sýn Bü ro su Cum - hu ri yet sav cý sý, ge nel ku ru lun ka nun ve tü zük hü küm le ri ne ay ký rý ol du ðu ge - rek çe siy le so rum lu lar hak kýn da i da ri pa ra ce za sý ve ril me si ge rek ti ði ne ka rar ver di. Bu se bep le dos ya da gö rev siz lik ka ra rý ve ren sav cý, i da ri pa ra ce za sý nýn ge re ði nin ya pýl ma sý i çin dos ya yý An ka - ra Va li li ði ne gön der di. An ka ra / a a ÝNGÝLÝZ ga ze te le ri, Lib ya da ki o pe ras yo nun ko - mu ta sý ný ki min dev ra la ca ðý ko nu sun da ba zý ül - ke ler a ra sýn da fi kir ay rý lýk la rý ya þan dý ðý na dik ka - ti çe ke rek, Tür ki ye nin de o pe ras yo nun iþ ga le dö nüþ me si ni ve ko mu ta nýn NA TO ya dev re - dil me si ni is te me di ði ni ak tar dý. Gu ar di an ga ze - te si, Was hing ton ýn, ken di ko mu ta sýn da baþ la - yan o pe ras yo nun li der li ði bir kaç gün i çin de NA TO ya dev ret mek is te di ði ni kay det ti. Ýlk se - çe ne ðin Ýn gil te re ya da Fran sa, i kin ci si nin i se NA TO ol du ðu nu be lir ten ga ze te, Ýn gil te re i le Fran sa nýn li der lik i çin re ka bet ha lin de ol du ðu - nu, NA TO se çe ne ði ne i se Tür ki ye nin kar þý çýk tý ðý ný bil dir di. Ha ber de, Was hing ton ýn gö - re vi NA TO ya dev ret me yi ter cih et ti ði, bu du - rum da ha re kâ týn ba þýn da yi ne A me ri ka lý bir ko mu ta nýn o la ca ðý kay de dil di. In de pen dent ga ze te si de o pe ras yo na i liþ kin Rus ya, Çin, Tür ki ye, Al man ya ve A rap Bir li - ði nden fark lý ses le rin çýk tý ðý ný be lir te rek, Tür ki - ye i le il gi li, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, o pe ras yo nun iþ ga le dö nüþ me me si ko nu sun da u ya rý yor di ye yaz dý. Ýn gi liz ba sý ný bu gün ay rý ca, Ýn gil te re de o pe ras yo nun he de fi nin Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi o lup ol ma dý ðý ko nu sun da fi kir ay rý lý ðý ya þan dý ðý na dik ka ti çek ti. Gu ar di an ga ze te si, Ýn gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron ýn Kad da fi nin meþ ru bir he def ol du ðu nu i ma et ti - ði ni, an cak Ge nel kur may Baþ ka ný Sir Da vid Ric hards ýn bu na þid det le kar þý çýk tý ðý ný yaz dý. Ga ze te ben zer fi kir ay rý lý ðý nýn da ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma i le ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý a - ra sýn da ya þan dý ðý ný be lirt ti. Lon dra / a a BÝRKAÇ gün ön ce si ne ka dar Lib ya a yak - lan ma sý i çin Tür ki ye nin dýþ po li ti ka sý nýn a kor du nu boz du yo rum la rý nýn ya pýl dý ðý A me ri kan ka mu o yun da, 4 ga ze te ci nin kur ta rýl ma sýn da ön cü rol oy na ma sýn dan do la yý bu de fa Tür ki ye ye öv gü ler gel di. 4 ça lý þa ný nýn Tür ki ye ta ra fýn dan Lib ya da ser best bý ra kýl ma sý ü ze ri ne New York Ti - mes (NYT) Ge nel Ya yýn Yö net me ni Tür - ki ye ye min net ta rýz þek lin de ki a çýk la ma sý ABD de i ri li u fak lý he men her ga ze te ve te le viz yon ka na lýn da yer al dý. Tür ki ye nin Trab lus Bü yü kel çi si Le vent Þa hin ka ya Pa zar te si gü nü Lib ya Ýs tih ba rat Teþ ki la tý na gi de rek 3 ü A me ri kan bi ri Ýn - gi liz va tan da þý 4 NYT ça lý þa ný ný kur tar dý. Tür ki ye nin bu ça ba sý A me ri kan ba sý nýn - da bü yük tak dir le yer al dý. 4 ga ze te ci si nin kur ta rýl ma sý dolayýsýyla ga ze te ça lý þan la rý - na bir a çýk la ma ya pan NYT Ge nel Ya yýn Yö net me ni Bill Kel ler ça lý þan la rý na, Kay - bo lan dört ga ze te ci mi zin bu lun muþ ol ma - la rý biz le ri çok se vin dir di ve sa lý sa ba hý Tu nus a u laþ tý lar de di. A me ri ka nýn ta - nýn mýþ ga ze te le rin den Bos ton Glo be, Kel - ler in ça lý þan la rý i çin ka le me al dý ðý a çýk la - ma sý na ge niþ yer ver di. Kel ler in, Türk hü - kü me ti nin ga ze te ci le rin ser best bý ra kýl - ma sýn da ki lit rol oy na dý i fa de si ne yer ve ren Bos ton Glo be, yi ne Ge nel Ya yýn Yö net me ni nin Türk yet ki li le rin gay ret le ri i çin de bil has sa min net ta rýz söz le ri ni o - kur la rý na ta þý dý. New York / a a A me ri ka dan Tür ki ye ye öv gü TUTUKLU 4 GAZETECÝ, TÜRKÝYE'NÝN GÝRÝÞÝMÝYLE SERBEST BIRAKILMIÞTI. Lib ya o pe ras yo nun da fi kir ay rý lý ðý ya þa ný yor Ýngiltere'de yayýnlanan gazetelerin haberlerine göre Libya'ya yapýlan operasyonla ilgili koalisyon güçleri arasýnda fikir ayrýlýklarý sürüyor. FO TOÐ RAF: AA

7 Y HA BER 7 De ðiþ me yen mad de ol maz TÜ SÝ AD IN YE NÝ A NA YA SA TAS LA ÐI NI HA ZIR LA YAN HE YET TE YER A LAN PROF. DR. TUR GUT TAR HAN LI, DEV LE TÝN ÞEK LÝ CUM HU RÝ YET TÝR MAD DE SÝ HA RÝÇ BÜ TÜN MAD DE LE RÝN DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. TÜ SÝ AD IN ye ni a na ya sa tas la ðý ný ha zýr la yan he yet te yer a lan Prof. Dr. Tur gut Tar han lý, Dev le tin þek li cum hu ri yet tir mad de si ha riç de ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le mez hiç bir mad de nin ye ni a na ya sa da bu lun ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Fo ur Se a sons O tel de TÜ SÝ - AD ýn ye ni a na ya sa tas la ðý nýn a çýk lan dý ðý top lan tý da ko nu þan Prof. Dr. Tur gut Tar han lý, 1982 A na ya sa sý nda 1,2 ve 3. mad de le rin de ðiþ ti ril me si nin tek lif da hi e di le me ye ce ði nin be lir til di ði ni vur gu la dý. Tar han lý, Bu ko nu 1961 A na ya sa sý nda sa de ce bi mad de i le sý nýr lýy dý. Bu mad de de dev le tin þek liy le il gi liy di. Ço ðul cu de mok ra si a çý sýn dan sa de ce dev le tin þek li nin cum hu ri yet ol du ðu gi bi bir il ke nin de ðiþ ti ril me si nin tek lif e dil me si nin ön le ne bi le ce ði bir hük mün a na ya sa da yer a la bi le ce ði ni dü þü nü yo ruz. A ma o nun dý þýn da de ði þik li ðin tek lif da hi e dil me me si zih ni ye ti nin a na ya sa da yer al ma ma sý ge rek ti ði ni dü þün ce sin de yiz i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / ci han HABERLER Po li se to ka dýn he sa bý so ru la cak n BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, BDP li Ben gi Yýl dýz ve Se ba hat Tun cel in, Nev ruz kut la ma la rýn da ki ta výr la rý ný sert bir dille eleþtirdi. Er do ðan, par ti si ni grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Nev ruz un bu yýl da ba zý þe hir le ri miz de þid det ey lem le ri ne dö nüþ tü rül mek is ten di ði gör dük le ri ni be lir te rek, Mil let ve ki li sý fa tý na rað men e li ne taþ a lýp so kak la ra çý ka cak ka dar, ka mu gö rev li si ne e li ni kal dý ra cak ka dar ak lý ný, man tý ðý ný, i za ný ný yi ti ren le re rað men mil let sað du yu i çin de kut la ma sý ný yap tý" dedi. Erdoðan, "Do ku nul maz lýk zýr hý nýn ar dý na sý ðý nýp po li se to kat at mak en ha fif ta bi riy le den siz lik tir. Bu o lay la il gi li der hal hu ku ki sü re cin baþ la týl ma sý ný is ti yo ruz. Bu den siz li ðin he sa bý nýn hu kuk çer çe ve sin de mut la ka so rul ma sý ný is ti yo ruz. Bu nun da so nu na ka dar ta kip çi si o la ca ðýz diye konuþtu. An ka ra / a a Tuncel'i suç duyurusu n ÞIR NAK Em ni yet Mü dür lü ðü i le Baþ ko mi ser Mu rat Çe ti ner, BDP Ýs tan bul Mil let ve ki li Se ba hat Tun cel hak kýn da sav cý lý ða ay rý ay rý suç du yu ru sun da bu lun du. Si lo pi il çe sin de önceki gün dü zen le nen Nev ruz kut la ma la rý nýn ar dýn dan dü zen le nen i zin siz yü rü yüþ te BDP Ýs tan bul Mil let ve ki li Se ba hat Tun cel in Baþ ko mi ser Mu rat Çe ti ner e to kat at ma sý i le il gi li Þýr nak Em ni yet Mü dür lü ðü ve Baþ ko mi ser Çe ti ner, Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na Hal ký suç iþ le me ye tah rik et mek, te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak, gö rev li me mu ra mu ka ve met ve ha ka ret i le 2911 sa yý lý ka nu na mu ha le fet id di a sýy la ay rý ay rý suç du yu ru sun da bu lun du. Tun cel in Baþ ko mi ser Mu rat Çe ti ner e tep ki gös te re rek, to kat at tý ðý ka me ra ka yýt la rý i le gö rün tü len miþ ti. Þýr nak / a a Sa nýk Çe tin Do ðan, 27 Ma yýs a ka týl dým n BAL YOZ da va sý id di a na me sin de ilk sa nýk o la rak sa vun ma sý ný ta mam la yan tu tuk lu sa nýk es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Çe tin Do ðan, çap raz sor gu su sý ra sýn da 1960 dar be sin de bu lun du ðu nu söy le di. O dö nem Harp O ku lun da öð ren ci ol du ðu nu be lir ten Do ðan, Si lâh lý Kuv vet ler de na sýl ta li mat ve ril di ði ni ve bir lik le rin na sýl ha re ket et tik le ri ni gör dü ðü nü söy le di. Ha re kat Ko mu tan lý ðý yap tý ðý ný be lir ten Do ðan, Ö zel Kuv vet ler Ko mu tan lý ðý nda bir Bal yoz pla ný ol du ðu nu, bu pla nýn dâ vâ da id di a e di len plan i le bir il gi si ol ma dý ðý ný, O raj pla ný nýn i se TSK i çin de ol ma dý ðý ný ve da va se be biy le öð ren di ði ni an lat tý. Bir tek 1960 dar be si ne iþ ti rak et ti ði ni söy le yen Do ðan ýn, O za man Harp o ku lu öð ren ci siy dim ve na sýl ta li mat ve ril di ði ni, bir lik le rin na sýl ha re ket et ti ði ni o ra da gör düm. O nun dý þýn da hiç bir dar be ye iþ ti rak et me dim söz le ri dik kat çek ti. Ýs tan bul / ci han AKP li vekili vefat etti n AKP E la zýð Mil let ve li li Ham za Ya nýl maz te da vi gör dü ðü has ta ne de ve fat et ti. E la zýð Mil let ve li li ve es ki E la zýð Be le di ye Baþ ka ný Ham za Ya nýl maz ka ra ci ðer yet mez li ðin den te da vi gör dü ðü has ta ne de ve fat et ti. Ya nýl maz i ki gün dür TOBB Has ta ne sin de yo ðun ba kým da te da vi gö rü yor du. An ka ra TÜSÝAD'ýn öncülüðünde bir araya gelerek yeni bir anaya teklifi hazýrlayan 30'a yakýn bilim adamý, dün Four Seasons Otel'de teklifin ayrýntýlarýný kamuoyuna açýkladý. ÝÞ TE O 3 MAD DE Mad de 1: Tür ki ye dev le ti bir cum hu ri yet tir. Mad de 2: Tür ki ye Cum hu ri ye ti, top lu mun hu zu ru, mil lî da ya nýþ ma ve a da let an la yý þý i çin de, in san hak la rý na say gý lý, A ta türk mil li yet çi li ði ne bað lý, baþ lan gýç ta be lir ti len te mel il ke le re da ya nan, de mok ra tik, la ik ve sos yal bir hu kuk dev le ti dir. Mad de 3: Tür ki ye dev le ti, ül ke si ve mil le tiy le bö lün mez bir bü tün dür. Di li Türk çe dir. Bay ra ðý, þek li ka nu nun da be lir ti len, be yaz ay yýl dýz lý al bay rak týr. Mil lî mar þý Ýs tik lâl Mar þý dýr. Baþ ken ti An ka ra dýr. TÜ SÝ AD, bun dan tam 19 yýl ön ce 1992 de Prof. Dr. Er do ðan Te ziç e ha zýr lat tý ðý a na ya sa tas la ðýn da da ilk 3 mad de ko nu su na yer ver miþ ti. Söz ko nu su tas la ða i liþ kin ça lýþ ma gru bu ra po run da, Ça lýþ ma gru bu muz de ðiþ mez a na ya sa ku ra lý o la rak 1924 ve 1961 dü zen le me le ri ne dön me yi ve sa de ce hü kü met þek li o la rak cum hu ri yet il ke si nin de ðiþ mez li ði nin ka bu lü nü ter cih et miþ tir i fa de si yer al mýþ tý. TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner AB sü re ci gev þe di, öz gür lük ler ge ri le di TÜRK Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci le ri Der ne ði (TÜ - SÝ AD) Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Ye ni A na ya sa nýn 5 Te mel Bo yu tu ad lý ça lýþ ma nýn so nuç la rý nýn du yu rul du ðu top lan tý da, ba zý ga ze te ci le rin Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da tu tuk lan ma sýn dan, AB sü re ci nin ya vaþ la ma sý na ve nük le er san tral i ha le si ne ka dar pek çok ko nu da Hü kü me ti e leþ tir di. Tür ki ye nin AB ka tý lým sü re cin de cid dî bir ya vaþ la ma ya þan dý ðý ný sa vu nan Boy ner, Hü kü me tin Al man ya ve Fran sa gi bi ül ke le rin en gel le ri ne rað men i ler le me yi sað la ya cak a dým lar at ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Boy ner, Baþ ka di yar lar da çok fark lý he sap la rý o lan ül ke le rin a ra la rýn da ki he sap la rý çöz mek i çin har ca dý ðý mýz gay re tin ve e ner ji nin bir kýs mý ný baþ ta Kýb rýs so ru nu ol mak ü ze re AB i le i liþ ki le ri mi zi ki lit le yen ko nu lar da da gös ter me li yiz de di. Tür ki ye nin an cak de mok ra tik bir sis tem i çin den mü ref feh, güç lü ve i ti bar lý o la ca ðýn i nan dý ðý ný di le ge ti ren Boy ner, AB sü re ci nin bu yol da ki gay ret ler a çý sýn dan bu lun maz bir çer çe ve sun du ðu nu ak tar dý. Boy ner, Tür ki ye nin de bu ko nu da da ha di sip lin li ha re ket et me si ne yar dým cý ol du ðu nu i fa de et ti. Boy ner, AB sü re ci nin gev þe me sin den be ri de mok ra tik leþ me, i fa de öz gür lü ðü, yar gý la ma sü reç le ri, ba sýn öz gür lü ðü gi bi ko nu lar da bir ge ri le me ya þý yo ruz. Geç mi þin pek ha týr la mak is te me di ði miz, tar týþ ma lý, bu la nýk ve ça týþ ma cý gün le ri ne dö ne me yiz. Bu na i zin ver me me li yiz. Or ta do ðu ül ke le ri ne, halk la rý na ör nek teþ kil et me id di a sý ta þý yan, o ra lar da ki mil yon lar ca in sa nýn il ham kay na ðý ol mak la hak lý þe kil de ö vü nen bir Tür ki ye nin ka za nýl mýþ mev zi le rin den ge ri düþ me hak ký ol ma sý ge re kir. Böy le si bir ir ti fa kay bý ül ke de et ki si ni ar tý ran ku tup laþ ma la rý da kö rük le ye cek tir de di. Ýs tan bul / ci han O TEK LÝF TE NE LER VAR? TÜ SÝD ýn ye ni a na ya sa tek li fin den sa týr baþ la rý þöy le: n Ye ni a na ya sa mil li yet çi li ðe yer ver me me li, ço ðul cu bir fel se fe ye sa hip ol - ma lý ve fark lý kim lik le re hak te mel li yak laþ ma lý. n Va tan daþ lý ðýn ta ným lan ma sýn da Türk lük kav ra mý na yer ve ril me den, va tan daþ lýk ba ðý dev let le bi rey a ra sýn da ki a na ya sal bir i liþ ki o la rak ta ným - lan ma lý. n Ye ni a na ya sa da par la men ter sis tem be nim sen me li dir. Cum hur baþ ka ný bu - gün par la men ter sis te min ö zel lik le ri ne uy gun ol ma yan bir bi çim de ge niþ yet ki le re sa hip tir; bu yet ki ler sý nýr lan dý rýl ma lý. Cum hur baþ ka ný nýn ro lü nün par la men ter sis te me u yar lan ma sý çer çe ve sin de, dev let de net le me ku ru lu kal dý rýl ma lý. n Nü fus ka ðýt la rýn da din ha ne si bu lun ma ma lý. n Ye ni a na ya sa, ba þör tü sü i le il gi li gö rüþ ay rý lýk la rý nýn çö zü me ka vuþ tu rul - ma sýn da bir fýr sat o la rak de ðer len di ril me li. n Yük sek ko mu ta ka de me si ne a ta ma lar Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin gös te - re ce ði bel li sa yý da a day a ra sýn dan si vil o to ri te ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril me li. Ge nel kur may baþ kan lý ðý Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma lý. Bas ký cý ru h de ðiþ ti ril me li TÜRK Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) Yük sek Ýs ti þa re Kon se yi (YÝK) Baþ ka ný Er kut Yü ca oð lu, a na ya sa da bir çok de ði þik lik ya pýl dý ðý ný ha týr la ta rak, Fa kat A na ya sa nýn bas ký cý ru hu de ðiþ ti ri le me di de di. Yü ca oð lu, TÜ SÝ AD YÝK top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma sýn da, i fa de öz gür lü ðü, a dil yar gý la ma, kuv vet ler ay rý lý ðýy la il gi li bir çok te mel de mok ra tik kav ra mýn uy gu lan ma sýn da bu gün cid di ye ter siz lik ler le kar þý kar þý ya o lun du ðu nu söy le di. Si ya se tin ken di ya pý sýy la il gi li re form la rýn ya pý la ma dý ðý ný söy le yen Yü ca oð lu, þun la rý kay det ti: Ya ni se çim sis te mi, tem si li a da le ti sað la ya cak þe kil de de ðiþ ti ri le me di. Yük sek ba raj seç me nin i ra de si ni par la men to ya yan sý ma sý ný en gel li yor. Ýl ler a ra sýn da ki san dal ye da ðý lý mý da tem si li a da le ti ze de li yor. Bir de çok bü yük o la rak ta rif e di len se çim böl ge le rin den do la yý seç men i le se çi len a ra sýn da ki bað... En gü zel ör - nek Ýs tan bul. O yu nu zu ver dik ten son ra siz, si zi ki min tem sil e de rek par la men to ya git ti ði ni bil mi yor su nuz. Böy le de mok ra si ol maz. Böy le te mel ko nu lar da a dým lar at ma mýz la zým. Di ðer bir ko nu nun da Si ya sî Par ti ler Ya sa sý ol du ðu nu söy le yen Yü ca oð lu, par ti i çi de mok ra si nin güç len me si ve do ku nul maz lýk la rýn kal dý rýl ma sý ko nu su nu ha týr lat tý. Yü ca oð lu, Ma a le sef bu ko nu lar da par la men to mu zun i ti ba rý ný çok cid dî þe kil de ar tý ra cak o lan bu uy gu la ma la ra si ya si le ri miz bir tür lü ya naþ ma dý lar de di. Ý fa de öz gür lü ðü, a dil yar gý la ma, kuv vet ler ay rý lý ðýy la il gi li bir çok te mel de mok ra tik kav ra mýn uy gu lan ma sýn da da bu gün cid di ye ter siz lik ler le kar þý kar þý ya o lun du ðu nu be lir ten Yü ca oð lu, bun la rý Tür ki ye nin bir an ev vel e le al ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. A na ya sa da bir çok de ði þik lik ya pýl dý ðý ný a ným sa tan Yü ca oð lu, Fa kat A na ya sa nýn bas ký cý ru hu de ðiþ ti ri le me di de di. Ýs tan bul / a a La ik lik ye ni den ta ným lan ma lý A NA YA SA hu kuk çu su Prof. Dr. Er gun Öz bu dun, la ik li ðin ev ren sel an la mý na uy gun bir bi çim de ye ni den ta ným lan ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Öz bu dun, Tür ki ye de ki la ik lik an la yý þý dev le te a de ta top lu mu la ik leþ tir me mis yo nu yük le yen di nin gö rü nür lü lü ðü nü sa de ce bi re yin vic da ný na, ev le re ya da ma bet le re hap set me ye ça lý þan a de ta po zi ti vist bir i de o lo ji ni te li ðin de dir de di. TÜ SÝ AD ye ni a na ya sa top lan tý da ko nu þan Prof. Dr. Er gun Öz bu dun, Bu a na ya sa dev let ek sen li dir, ya sak çý dýr, o to ri ter dir ve ve sa yet çi bir çok hü küm le ri i çer mek te dir. Tür ki ye nin ye ni a na ya sa sý dev let ek sen li de ðil; bi rey ek sen li, ya sak çý de ðil; öz gür lük çü ve ve sa yet çi de ðil; si vil de mok ra tik, in san hak la rý na say gý lý ev ren sel de mok ra tik norm la ra uy gun bir a na ya sa ol ma lý di ye ko nuþ tu. Ye ni a na ya sa da la ik li ðin ye ni den ta ným lan ma sý ge rek ti ði ni ak ta ran Öz bu dun, Ev ren sel an lam da la ik lik dev le tin bü tün din ler ve i nanç grup la rý a ra sýn da ta raf sýz ve e þit me sa fe de ol du ðu nu bi ri ni di ðer le ri a ley hi ne ka yýr ma dý ðý ný bel li bir i nanç sis te mi ni dev le tin ik ti da rý ný ve kay nak la rý ný kul la na rak top lu ma be nim set me ye ça lýþ ma dý ðý bir sis tem dir. Tür ki ye de ki la ik lik an la yý þý bu nun ö te si ne ge çen dev le te a de ta top lu mu la ik leþ tir me mis yo nu yük le yen di nin gö rü nür lü lü ðü nü sa de ce bi re yin vic da ný na, ev le re ya da ma bet le re hap set me ye ça lý þan a de ta po zi ti vist bir i de o lo ji ni te li ðin de dir. Bu ra dan te mel ha re ket nok ta mýz Tür ki ye de ki la ik li ðin ev ren sel an la mý na uy gun ta ným lan ma sý dýr di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han ak bas_ka ho o.com.tr Bediüzzaman'ýn misafirleri Mart ta rih le ri a ra sýn da Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan her yýl dü zen le nen Ri sa le-i Nur Kon gre si dolayýsýyla þe ref li bel de, Su ri ye nin baþ þeh ri, yer yü zü nün ka dim þe hir le rin den Ýs lâm â le mi nin göz be be ði Þam þehrin dey dik. Va ta ným ka dar a ziz bil di ðim bu mü ba rek bel de ye ü çün cü kez ge li yor dum. Alt mý þý aþ kýn a ka de mis yen ve a raþ týr ma cý i le bir lik te, Sa id Nur sî nin Ýs lâm Dün ya sý Ta sav vu ru: Hut be-i Þa mi ye baþ lýk lý Ri sa le-i Nur Kon gre sin de, Be di üz za man nýn Ýs lâm Dün ya sý ta sav vu ru nu al tý ma sa ha lin de an la ma ya, an lam lan dýr ma ya ça lý þa cak týk. Hür ri yet a na ko nu su nu tar týþ mak, an la mak ve ka mu o yu i le pay laþ mak ü ze re, Prof. Dr. Ser vet Ar ma ðan, Prof. Dr. Ah met Bat tal, Doç. Dr. Be kir Be rat Ö zi pek, Doç. Dr. Le vent Bil gi, Dr. Re cep Ar do ðan, Yrd. Doç. Dr. Ö mer Er gün, Prof. Dr. Ad nan Ars lan, Dr. Ce mil Er tem, Prof. Dr. Re cep Þen türk ve Tur gay O ður la bir lik tey dik. Sev gi li Tur gay O ður; Biz ler Be di üz za man ýn dâ ve ti ne i ca bet et tik di ye rek sö ze baþ la mýþ tý. Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü Be di üz za man nýn mi sa fir le ri ni mü kem mel bir or ga ni zas yon la, sa mi mi yet le a ðýr la dý. Ýlk gün ma sa ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan hep bir lik te E me vi Ca mi i nin lâ hu ti at mos fe rin de min be re yak laþ týk. Min ber de, Be di üz za man yüz yýl ön ce sin den biz le re ses le ni yor du. Rah met-i Ý lâ hi ye den ü mi di ni zi kes me yi niz. Bu i kaz kar þý sýn da Ýs lâm dün ya sý nýn ha li, Lib ya nýn ge le ce ði nin be lir siz li ði, Mu kad des Ku düs ün iþ gal al týn da o lu þu nu dü þü ne rek ü mit siz li ðe ka pýl ma dýk. Su ri ye yö ne ti mi nin ve Su ri ye va tan daþ la rý nýn, Lib ya nýn du ru mun dan ib ret a lýp fe ra set ve ba si ret le ha re ket et me le ri, Su ri ye de sü re ge len de ði þi min kan sýz, san cý sýz de vam et me si, Ýs lâm Mil let le ri nin üs tad la rý A rap la rýn sulh ve hu zu ru i çin sa mi mi yet le duâ et tik. Ba þý mý zý kal dýr dý ðý mýz da, Be di üz za man ýn dün ya ya i þit ti re cek de re ce de gür bir ses le Ýs tik bal yal nýz ve yal nýz Ýs lâ mi ye tin o la cak. Ve ha kim ha ka ik-i Kur ân i ye ve i ma ni ye o la cak di ye hay kýr dý ðý ný i þit tik. Hak ký teb lið de düs tu ru muz ol mak ü ze re E ðer biz ah lâk-ý Ýs lâ mi ye nin ve ha ka ik-ý i ma ni ye nin ke ma lâ tý ný ef a li miz le iz har et sek sa ir din le rin tâ bi le ri el bet te ce ma at ler le Ýs lâ mi ye te gi re cek ler, bel ki kü re-i ar zýn ba zý kýt a la rý ve dev let le ri de Ýs la mi ye te de ha let e de cek ler der si ni ve müj de si ni al dýk. O muz la rý mý za yük le nen bu a ðýr so rum lu luk kar þý sýn da ir kil dik. Bu müj de nin ger çek leþ me si ni, ta hak ku ku nu en gel le yen, ge cik ti ren bir ne sil ol mak kor ku su na ka pýl dýk. Göz ya þýy la, bü tün gü zel lik ler le bir lik te, gü zel ah lâ ký ve gü zel has let le ri ta ným la mak ve ta mam la mak ü ze re gön de ri len Re sul e il ti ca e de rek, Kur ân ah lâ kýy la ah lâk lan ma yý ve bu nu her ha li mi ze yan sý ta bil me yi gö nül den ar zu ve ni yaz et tik. Be di üz za man hut be i ra dý na de vam e di yor du. Te zel lül et me yin, a þa ðý lan ma yý, in san o nu ru nun hi çe sa yýl ma sý ný ka bul len me yin, hak sýz lar, za lim ler kar þý sýn da zil let gös ter me yin, al çal ma yýn, kü çül me yin. Hiç kim se yi, güç süz le ri, maz lûm la rý a þa ðý la ma yýn, kü çült me yin, in san lýk o nur la rý ný ze de le me yin. Za lim le re dal ka vuk luk, yar dak çý lýk yap ma dý ðý nýz gi bi, bî ça re le re, za yýf ve güç süz le re de zor ba lýk la dav ran ma yýn, zor la hük met me yin, ki bir len me yin, þef kat le do nan mýþ i man lý bi rey ler o la rak hür ya þa yýn ve hür ya þa týn, hür ri ye tin yýl maz sa vu nu cu la rý o lun di ye te bes süm le biz le ri i kaz e di yor du.

8 8 23 MAKALE MART 2011 ÇARÞAMBA Y Kaddafi, Nazi Generali Erwin Rommel hayranýymýþ! BAZI BASIN MENSUPLARININ GÖZALTINA ALINMASI-TUTUKLANMALARI VESÝLESÝYLE Basýn hürriyeti ve sýnýrlarý Meþ hur A rap dü þü nür le rin den Ab dur rah man el-ke vâ ki bî ( ) 19. yüz yý lýn son la rýn da yaz mýþ ol du ðu Ta bâ ý el-ýs tib dâd ve Me sâ rî el-ýs ti bâd ad lý e se rin de, in sa noð lu nun ba þý na gel miþ en bü yük fe lâ ket o la rak is tib da dý gös te rir. Muhteva o la rak çok kýy met li o lan 130 say fa lýk kü çük bir ki tap ta is tib da dýn çe þit le ri ni, or ta ya çý kýþ se bep le ri ni ve bu þid det li has ta lýk la mü câ de le yön tem le ri ni iþ le yen el- Ke vâ ki bî, is tib dat çe þit le ri i çin de en þid det li si o la rak þey tan dan Al lah a sý ðý nýl dý ðý gi bi, ka çý nýl ma sý ge re ken Mut lak fer di hü kü met o lan dik ta tör lü ðü gös te rir. Ke vâ ki bî ye gö re, þid det li is tib dat sý ra la ma sýn da, kra li yet ler, prens lik ler ve as ke rî i da re ler, mut lak fer di hü kü met ten son ra ge lir ler. Çün kü, mut lak fer dî hü kü met le rin ver di ði za rar lar se be biy le, in sa noð lu, can lý lar i çin de en faz la a cý çe ken can lý du ru mu na düþ müþ tür. 1 Tu nus, Mý sýr, Lib ya ve Ye men de ya þa nan a cý o lay lar; ö zel lik le de Lib ya da o luk o luk a ký tý lan kan, Ab dur rah man el-ke vâ ki bi yi doð ru lar ni te lik te dir ne ya zýk ki. Mil yon lar ca A rab ýn ka de ri ne ya pa ca ðý bi lin me yen psiko pat ruh lu dik ta tör le rin e lin de mah kûm kal mýþ týr. A cý ma, þef kat, piþ man lýk, u tan ma, fe da kâr lýk ve sev gi gi bi in sa nî de ðer ler den yok sun o lan, bu na kar þý lýk; ruh la rýn da mü nâ fýk lýk, e go ist lik, sa dist lik ve câ ni lik gi bi sý fat lar bu lu nan dik ta tör ler, 40 yýl dýr mil le te kan kus tur du lar. Ö lün ce ye ka dar i da re de kal mak is te yen zâ lim müs te bid ler, Al lah tan baþ ka sý na kul ol ma yý red den, hür ri yet ve in san hak la rý ný ta lep e den in san la rýn ö nün de ken di ne i lâh lýk pâ ye si ve ren Fi ra vun gi bi Si zin ben den baþ ka i lâ hý nýz ol du ðu nu bil mi yo rum (Ka sas, 38) de mek is ti yor lar â de ta. «««BÝR PSI KO PAT LA KAR ÞI KAR ÞI YA OL DU ÐU MU ZUN FAR KIN DA MI YIZ? 1969 yý lýn da ger çek leþ tir di ði bir as ke rî dar bey le Kral Ýd ris i tah týn dan in di rip ül ke i da re si ni e le ge çi ren Al bay Mu am mer Kad da fi, Lib ya nýn is mi ni de ðiþ ti rip el-ce mâ hi riy ye tü l A ra biy ye tü l Li bîy ye tü þ Þa biy ye tü l Ýþ ti râ kiy ye tü l Uz ma (Lib ya A rap Sos ya list Bü yük Halk Ce mâ hi riy ye si) yap mýþ týr. Ge çen ler de, Ka tar Tv ka na lý nýn nak len ver miþ ol du ðu Cu ma hut be sin de Kad da fi nin ruh ha li ni tah lil e den Yu suf Ka ra dâ vi Bu u zun luk ta bir ül ke is mi A rap ça da me lûf de ðil dir. Mu am mer Kad da fi nin ga rip bir in san ol du ðu, Lib ya ya koy du ðu bu i sim den bel li dir di ye rek Kad da fi nin ruh ha li nin in ce len me si ge rek ti ði ne i þa ret et mek is te miþ tir. A rap ça bir a ta sö zün de Þer rül be liy ye ti ma yud hik (Be lâ nýn en kö tü sü gül dü ren dir) di ye bir söz var. Ýþ te bu sö ze uy gun o la rak, A rap lar soh bet a ra sýn da Kad da fi mev zu u gel di ðin de gü le rek O bi zim de li miz dir! der ler. Ha ki ka ten de, Kad da fi nin psi ko lo ji sin de bir den ge siz lik ve bir ps iko pat lýk ol du ðu or ta da dýr. Bu nok ta da, Kad da fi nin þah si ye tin de ki den ge siz lik ler den bir kaç ör nek sun mak is ti yo rum: Kad da fi giy di ði ren gâ renk ký ya fet le riy le, res mî top lan tý lar da ki siv ri ko nuþ ma la rýy la ve ser gi le di ði ga rip dav ra nýþ la rýy la fark lý bir li der ol du ðu nu gös ter me ye ça ba la mýþ týr her fýr sat ta. Kâh, çöl A rap la rý gi bi a ba gi yip ba þý na sa rýk sar mýþ; kâh son mo del ta kým el bi se ve ya a po let ler le süs lü as ke rî ü ni for ma giy miþ tir. Kad da fi i çin ek ran kar þý sý na çýk tý ðýn da giy di ði kos tüm ler çok çok ö nem li dir. Re ji me kar þý çý kan dev rim ci le ri teh dit e der ken da hi fark lý fark lý ký ya fet ler giy - / miþ tir. Lib ya yý zi ya ret e den dev let mi sa fir le ri ni o tað mi sâ li bü yük bir ça dýr da a ðýr la mýþ, hat ta ken di si de res mî zi ya ret i çin git ti ði bir çok ül ke de sa ray la rýn bah çe si ne ça dýr kur dur muþ tur. Ba zen, a sil bir A rap ol du ðu nu is pat et mek i çin de ve ve ke çi sü tü iç me yi sev di ði ni a çýk la mýþ; ba zen de, e li ne kýy met li taþ lar la süs lü kral a sa sý a la rak, Be nim A rap lar la a lâ kam yok! Ben Af ri ka kral la rý nýn kra lý yým (!) de miþ tir. Ý þi ne gel di ði za man, ka me ra lar ö nün de e li ne Kur ân-ý Ke rim a lýp tef sir ya pa rak din dar li der gö rün tü sü ve ren Kad da fi, i þi ne gel me di ði za man da, Ben gi der sem el-ka i de bu ra la rý e le ge çi rir di ye teh dit ler sa vur muþ tur. Ken di si ne baþ e ðen Lib ya lý la rý Siz gö ðüs le ri i man do lu Kur ân hâ fý zý sý nýz. Siz çöl as lan la rý sý nýz! di ye gök le re çý ka rýr ken, hür ri yet is te yen Lib ya lý la rý da Ge ri ci ler, fa re ler, bö cek ler, so kak kö pek le ri! Si zi ka rýþ ka rýþ, ev ev, so kak so kak bu lup te miz le ye ce ðim! di ye a þa ðý la ya rak teh dit et miþ tir. Ý þin il ginç ta ra fý, Kad da fi nin (ka rýþ ka rýþ, ev ev, so kak so kak) mâ nâ sýn da ki þu söz le rin den: Þibr Þibr, beyt beyt, dâr dâr, zan ga zan ga þar ký da hi ya pýl mýþ! A rap ço cuk la rý ve genç le ri Kad da fiy le dal ga geç mek i çin bu þar ký yý söy lü yor lar þim di ler de. Ha ni Türk çe de þaþ kýn lý ðý i fâ de e den Gü ler mi sin, að lar mý sýn di ye bir söz var dýr ya, iþ te bu a cý du rum da in san ken di ni böy le þaþ kýn his se di yor ma a le sef! «««NA ZÝ HAY RA NI KAD DA FÝ Geç ti ði miz haf ta A jans Fran ce Press in geç ti ði bir ha ber de, Kad da fi nin ken di ni üz gün ve hý ya ne te uð ra mýþ o la rak his set ti ði bil di ril miþ ti. Ha be rin de va mýn da i se Kad da fi nin dü þün ce le ri ni ve ru hî du ru mu nu an la ma mýz i çin ö nem li bir ip u cu yer al mak tay dý. A jans Fran ce Press e ko nu þan Kad da fi nin Fran sýz ca ter cü ma ný Mif tah May sû ri Kad da fi, ken di ni ak ra ba la rý ve en ya kýn ar ka daþ la rý ta ra fýn dan hý yâ ne te uð ra mýþ his se di yor. Bu na rað men, i nat çý bir ka rak te re sa hip o lan Kad da fi i da re den as la çe kil me ye cek! Kad da fi a teþ li bir as ke rî ta rih o ku yu cu su dur. Ö zel lik le de Çöl Til ki si lâ kap lý Er win Rom mel hay ra ný dýr di yor. Doð ru su, ha ber de ge çen bu ay rýn tý dik ka ti mi çek ti ve Ge ne ral Er win Rom mel hak kýn da kü çük bir a raþ týr ma yap tým Dün ya Har bi sý ra sýn da Ku zey Af ri ka da De sert Rats (Çöl Fa re le ri) lâ kap lý Ýn gi liz Bir lik le ri ne kar þý el de et ti ði ba þa rý lar do la yý sýy la Çöl Til ki si (De sert Fox) ün va ný ný el de e den Er win Rom mel ( ) A dolf Hit ler in en göz de ge na ral le rin den miþ yýl la rý a ra sýn da Al man Sa vaþ A ka de mi si nde öð re tim ü ye li ði yap mýþ o lan Rom mel in Pi ya de Hü cu mu ve Tank Hü cu mu ad lý i ki ki ta bý as ke rî baþ vu ru ki ta bý o la rak ka bul gör müþ. Ma re þal ün va ný na sa hip o lan Rom mel, Hit ler Genç li ði nin e ði ti min den so rum lu ko mu tan lý ðý ve Hit ler in Ö zel Ko ru ma Ta bu ru ko mu tan lý ðý ný da yap mýþ. 3 Son o la rak þu nu me rak e di yo rum: A ca ba; Kad da fi, müt te fik kuv vet le rin ha va sal dý rý la rý kar þý sýn da u zun sü re da ya nýp hay ra ný ol du ðu Ma re þal Er win Rom mel gi bi Çöl Til ki si mi o la cak; yok sa, i na nýl dý ðý ü ze re, öl dü rü le ce ði ni an la dý ðýn da ken di ni ze hir le yen ak rep gi bi Çöl Ak re bi sý fa tý ný mý a la cak? Dip not lar: 1- ni as ya.com.tr/2010/ 04/11/ya zar lar/sdur maz.htm 2- fen se-a rab.com/vb/showt - hre ad.php?t=40613& pa ge= ki pe di a.org/wi ki/er win- Rom mel A ÞA ÐI DA KÝ sa týr lar da as rý mý zýn ü ze rin de en çok ko nu þu lan bir hür ri ye ti ü ze ri ne, ö zel lik le sý nýr la rý i le il gi li dü þün ce le ri mi zi a çýk la ya ca ðýz. Bu hür ri yet Ba sýn Hür ri ye ti di ye i sim len di ri len hür ri yet tir. Al man di lin de bu na Pres sef re i he it is mi ve ri lir. Di ðer dil ler de de bu na ben zer ta bir ler kul la nýl mak ta dýr. Bu hür ri ye tin as rý mýz da çok ko nu þul ma sý nýn se be bi, ya zý lý ba sýn ve bil has sa son yýl lar da çok yay gýn la þan, gör sel ba sý nýn or ta ya çýk ma sý dýr. Bil has sa TV ya yýn cý lý ðýn da can lý ya yýn sa yý sý nýn art ma sý, tek no lo jik im kân la rýn ço ðal ma sý ve nak len ya yýn ko lay lýk la rý nýn art ma sý se be biy le ba sýn hür ri ye ti, ken di sin den en çok bah se di len hür ri yet ler den bi ri ol ma du ru mu nu mu ha fa za et mek te dir. Ba sýn hür ri ye tin den çok söz e dil me si nin bir di ðer se be bi de, her gün in san la rýn bu hür ri yet le bu run bu ru na ya þa ma sý dýr. Her bi ri miz he men her gün bir ga ze te a lý yo ruz, he men her gün e vi miz de ki te le viz yon dan dün ya dan ve yurt tan ha ber ler din li yo ruz, he men her gün eð len ce prog ram la rý sey re di yor, ik ti sa dî, si ya sî, iç ti maî ha ber ler i le iç i çe o lu yo ruz. Tek no lo jik ge liþ me ler ba sýn ha ya tý ný can lan dýr dý ðý gi bi in san la rýn da me ra ký ný tah rik e di yor. Bu hür ri ye tin çok ko nu þul ma sý nýn bir baþ ka se be bi de, ka mu gö rev li le ri nin ve em ni yet güç le ri nin ba sýn men sup la rýy la çok sý ký bir te mas hâ lin de ol ma la rý dýr. De ni le bi lir ki, em ni yet güç le ri nin her gün te mas ta bu lun du ðu ve her gün de mu ha tap ol mak tan ka ça ma dý ðý hür ri yet her hâl de ba sýn hür ri ye ti dir. Çün kü ne suç lu luk o ra ný, ne te rör, ne yur ti çi ve yurt dý þý ca sus luk o lay la rý em ni ye ti bu ka dar il gi len dir mek te dir. Er ge ne kon dâ vâ sý i le bað lan tý la rý se be biy le gö zal tý na a lý nan ve ya tu tuk la nan med ya men sup la rý nýn em ni yet güç le rin den, em ni yet güç le ri nin de med ya men sup la rýn dan þi kâ yet çi ol ma la rý bu ko nu da ne ilk þi kâ yet tir, ne de son o la cak týr. Çün kü ka mu gü ven li ði ve ba sýn hür ri ye ti bir bi riy le çok ya kýn te ma sý o lan i ki kav ram dýr. Ý þin çok a çýk ve yan lýþ ta ra fý, bu ve si le i le yar gý or gan la rýn dan þi kâ yet çi o lun ma sý dýr 1- BA SIN HÜR RÝYE TÝ FÝKÝR A ÇIK LA MA HÜR RÝ YE TÝNÝN BIR ÇE ÞÝDÝ DÝR Fi kir le ri ve ya dü þün ce le ri a çýk la ma ve yay ma hür ri ye ti mo dern A na ya sa lar da yer al mýþ bu lu nu yor. Bi zim A na ya sa mý zýn da 26. mad de sin de bu hür ri ye tin e sas la rý be lir til miþ tir. As lýn da 25. md. Dü þün ce ve Ka na at Hür ri ye ti baþ lý ðý ný ta þý mak ta i se de, e sas dü þün ce le ri a çýk la ma hür ri ye ti ni dü zen le yen 26. mad de de dir. 25. mad de de in san la rýn dü þün ce le ri ni a çýk la ma ya zor la na ma ya ca ðý i fa de e dil miþ tir A na ya sa sý nýn 28. mad de si nin i se 1. fýk ra sý þöy le de mek te dir: Ba sýn hür dür, san sür e di le mez. Ba sý me vi kur mak i zin al ma ve ma lî te mi nat ya týr ma þar tý na bað la na maz. Be lir te lim ki, Ba sýn Hür ri ye ti sa de ce 1982 A na ya sa mýz da de ðil, di ðer A na ya sa la rý mýz da da yer al mýþ týr. 2- BA SIN HÜR RÝYE TÝ Ö NE MÝNE BÝ NA EN VE RÝL MÝÞ BIR Ý SÝM DÝR Yu ka rý da de dik ki, Ba sýn hür ri ye ti, fi kir a çýk la ma hür ri ye ti nin bir çe þi di dir. Ger çek ten de in san lar, bu hür ri yet mâ nâ sýn da dü þün ce le ri ni ba sýn hür ri ye ti yo luy la a çýk la mak ta dýr lar. O se bep le, ba sýn hür ri ye ti, dü þün ce yi a çýk la ma hür ri ye tin den baþ ka bir þey de ðil dir. Te le viz yon ve ga ze te gi bi kit le i le ti þim va sý ta la rý, bu dü þün ce le rin a çýk lan ma sýn da bi rer a raç týr. A ma çok yay gýn bir a lan ol du ðu ve çok mü es sir bir va sý ta ol du ðu i çin ve em ni yet güç le ri i le de çok ya kýn te ma sý ol du ðu i çin bu hür ri ye te ay rý bir i sim ve ril miþ ve ay rý bir ka nun la dü zen len miþ tir. A na ya sa mýz da ay rý bir mad de de yer al dý ðý gi bi, bu ko nu da ay rý bir Ba sýn Ka nu nu da var dýr. Hat ta Rad yo-te le viz yon Ka nu nu gi bi ay rý bir ka nun da çý kar týl mýþ týr. 3- FA A LÝ YET A LA NI Ba sýn hür ri ye ti nin fa a li yet a la ný sa de ce ha ber ver mek de ðil dir. Ba sýn he men her ko nu i le il gi li ha ber, re sim, rö por taj, hi kâ ye, ro man v.s. ve ren ve a lan la rý kap sa yan bir va sý ta hâ li ne gel miþ tir. Bil has sa, gör sel ba sýn de di ði miz te le viz yon, bu nun en can lý ör ne ði dir. Ö zel lik le se çim ler sý ra sýn da ve se çim den son ra ki hü kü met kriz le rin de, dýþ po li ti ka nýn can lý o lay la rýn da ken di sin den çok bah se di len ve bil has sa po li ti ka cý la rýn dik ka ti ni çok çe ken bir hür ri yet hâ lin de ken di ni gös ter mek te dir. Te le viz - Prof. Dr. Servet ARMAÐAN (A na ya sa Hu ku ku Pro fe sö rü) yon lar, çe þit li i sim ler al týn da ya pý lan a çý ko tu rum prog ram la rýy la ba sýn hür ri ye ti ni kul lan mak ta dýr lar. Öy le an la þý lý yor ki, bu hür ri ye tin a la ný nýn son suz ol du ðu nu söy le mek ha ta lý ol maz. A ma bu a lan da fa a li yet gös ter me nin her hal de sý nýr la rý var dýr ve ol ma lý dýr 4- BA SIN HÜR RÝYE TÝNÝN SINIR LA RI A ca ba ba sýn hür ri ye ti sý nýr lý bir hür ri yet mi dir, yok sa mut lak mý dýr? a- Her þey den ev vel söy le ye lim ki; Hiç bir hür ri yet mut lak de ðil dir. Her hür ri ye tin mut la ka bir sý ný rý var dýr. b- Mut lak Hür ri yet di ye bir hür ri yet yok tur. Za man za man Dü þün ce le ri a çýk la ma hür ri ye ti nin mut lak ol du ðu söy len mek te i se de son de re ce yan lýþ týr. Din ve Vic dan Hür ri ye ti de da hil ol mak ü ze re, her hür ri ye tin sý nýr la rý var dýr. c- A ca ba ba sýn hür ri ye ti nin sý nýr la rý ne ler dir?: Her þey den ön ce A na ya sa nýn 13. mad de sin de ge nel o la rak hür ri yet le rin sý nýr la na bi le ce ði be lir til miþ tir. A na ya sa nýn, 2001 yý lýn da ya pý lan 6. de ði þik lik li ðiy le md. þu ha le ge ti ril miþ tir: A na ya sa Mad de 13: Te mel hak ve hür ri yet ler, öz le ri ne do ku nul mak sý zýn, yal nýz ca A na ya sa nýn il gi li mad de le rin de be lir ti len se bep le re bað lý o la rak ve an cak ka nun la sý nýr la na bi lir. Bu sý nýr la ma lar, A na ya sa nýn sö zü ne ve ru hu na, de mok ra tik top lum dü ze ni nin ve lâ ik cum hu ri ye tin ge rek le ri ne ve öl çü lü lük il ke si ne ay ký rý o la maz. Ay rý ca 26. ve 27. mad de le re bir a týf var dýr. 28. mad de nin 4. fýk ra sý na gö re ba sýn hür ri ye ti nin sý nýr lan ma sýn da A na ya sa nýn 26. ve 27. mad de le ri nin hü küm le ri uy gu la nýr. A na ya sa nýn 26. ve 27. mad de le ri nin ko nu mu muz la il gi li fýk ra la rý þöy le dir: Mad de 26:...Bu hür ri yet le rin kul la nýl ma sý, mil lî gü ven lik, ka mu dü ze ni, ka mu gü ven li ði, Cum hu ri ye tin te mel ni te lik le ri ve dev le tin ül ke si ve mil le ti i le bö lün mez bü tün lü ðü nün ko run ma sý ve ya yar gý la ma gö re vi nin ge re ði ne uy gun o la rak ye ri ne ge ti ril me si a maç la rýy la sý nýr la na bi lir. Dü þün ce yi a çýk la ma ve yay ma hür ri ye ti nin kul la nýl ma sýn da uy gu la na cak þe kil, þart ve u sul ler ka nun la dü zen le nir. Mad de 27: Her kes, bi lim ve sa na tý ser best çe öð ren me ve öð ret me, a çýk la ma, yay ma ve bu a lan lar da her tür lü a raþ týr ma hak ký na sa hip tir. Yay ma hak ký, A na ya sa nýn 1'in ci, 2'n ci ve 3'ün cü mad de le ri hü küm le ri nin de ðiþ ti ril me si ni sað la mak a ma cýy la kul la ný la maz.... Gö rül dü ðü gi bi bu ra da bir ge nel sý nýr lar, bir de ö zel sý nýr lar söz ko nu su ol mak ta dýr. d- Yar gý tay 4. Hu kuk Da i re si 1994/1123 e sas ve 1994/6518 ka rar sa yý lý ve ta rih li ka ra rýn da þöy le de mek te dir:... An cak tüm öz gür lük ler de ol du ðu gi bi ba sýn öz gür lü ðü de ki þi ve top lum ya ra rý a çý sýn dan sý nýr lý dýr. Ki þi nin o nur ve say gýn lý ðý nýn ko run ma sý na i liþ kin Me de ni Ka nu nun 24 ve Borç lar Ka nu nu nun 49. mad de si i le A na ya sa nýn 28. mad de si, ba sýn öz gür lü ðü nün ö zel hu kuk a la nýn da sý nýr la ma sý dýr. Yi ne 4. Hu kuk Da i re si nin 1993/607 e sas, 1993/14351 ka rar sa yý lý ve ta rih li ka ra rý da ba sýn hür ri ye ti nin sý nýr lý ol du ðu nu ve ki þi le rin þe ref ve hay si ye ti ni ko ru yan hü küm ler le sý nýr lý o la ca ðý, bu þe ref ve hay si ye te te ca vüz e dil di ði tak dir de taz mi nat la mü kel lef ol du ðu be lir til miþ tir. Bu ma na da di ðer ba zý ka rar lar da ha bu lun mak ta dýr. 5- BA ZI MÜ ÞA HA DE LER - NE TÝ CE: Ba sýn hür ri ye ti ve sý nýr la rý ko nu sun da çok þey ler söy len miþ tir. As rý mýz kit le ha ber leþ me va sý ta la rý nýn çok yay gýn ol du ðu bir a sýr ol du ðu i çin bu ko nu da çok e ser ve ril miþ ol ma sý ga yet ta bi î dir. Yu ka rý da ta raf sýz o la rak be lirt ti ði miz tes bit ve yo rum la rý þu ne ti ce le re bað la ya bi li riz: 1- Ba sýn hür ri ye ti nin se vi ye li ol ma sý, top lu mun se vi ye li ol ma sý na bað lý dýr. Bir di ðer de yiþ le top lum da ki de ðer hü küm le ri nin se vi ye si ba sýn hür ri ye ti ne de yan sý mak ta dýr. Ah lâ kî ve di nî de ðer le re, ki þi le rin þe ref ve hay si ye ti ne ö nem ver me yen ve ya az ö nem ve ren top lum lar da ba sýn hür ri ye ti de bu de ðer le re hür met gös ter me ye cek tir. 2- Ba sýn men sup la rý bil me li dir ler ki, ba sýn hür ri ye ti ne ka dar de ðer liy se, ki þi le rin ö zel ha ya tý ve bu a ra da dev let gü ven li ði de o de re ce giz li dir ve de ðer li dir. Me se lâ se ne ler ön ce es ki Baþ ba kan Tan su Çil ler in, e vi nin bah çe sin de ki boþ bir ha vuz da ma yoy la gü neþ len me si ni gös te ren fo toð raf lar bir ga ze te de ya yýn lan mýþ tý. Ka na a tim ce ta ma men ö zel ha ya týn giz li li ði ni ih lâl e den, ki þi le rin þe ref ve hay si ye tiy le a lay e di len bir man za ra dýr. A ma ba sýn hür ri ye ti mas ke si al týn da bu ko nu da ka pan dý. 3- Ba sýn men sup la rý ha ber al ma, yo rum la ma, ha ber le ri nak let me ko nu sun da ne ka dar ser best i se ler, dev le tin em ni ye ti de o de re ce ö nem li dir ve ko run ma lý dýr. Ay ný de re ce de ki þi le rin þe ref ve hay si ye ti, ö zel ha ya tý, dev le tin gü ven li ði de ko run ma lý dýr. Ba sýn hür ri ye tiy le di ðer de ðer ler a ra sýn da bir den ge ku rul ma lý dýr. Bu den ge ku rul ma dý ðý tak tir de em ni yet güç le ri ve ba sýn men sup la rý da i ma bir bir le rin den þi kâ yet çi o la cak lar dýr. Bir ta raf tan Po lis bi zim po li si miz dir. Gü ven li ði mi zi sað la sýn di yo ruz. Di ðer ta raf tan da i þi mi ze gel me di ði za man, ba sýn hür ri ye ti ni ih lal et ti ði id di a sýy la on la ra sal dý rý yo ruz. Bu, pa ra dok sal bir du rum dur. Ba sýn sý nýr sýz o la rak ser best tir, ya sak la ra uy maz,... an la yý þýy la ha re ket et mek doð ru de ðil dir. Bu þe kil de dav ra nýl dý ðý sü re ce med ya men sup la rýy la em ni yet güç le ri ve a ra da yar gý men sup la rý a ra sýn da ki sür tüþ me de vam e dip gi der. Hiç bir hür ri yet di ðe rin den üs tün de ðil dir, an cak hür ri yet le rin kul la nýl ma za ma ný ve ge niþ li ði tar tý þý la bi lir. 4- Ba sýn men sup la rý nýn suç iþ le me hür ri ye ti di ye bir hür ri yet le ri söz ko nu su o la maz. Me se lâ ba sýn da yer a lan þu ha be re bkz.: O datv de ki bel ge ler den ka os tak tik le ri çýk tý: Bu mu ga ze te ci lik?- Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ge niþ le ti len O da TV o pe ras yon la rýn da e le ge çi ri len bel ge le rin de tay la rý bir bir or ta ya çý ký yor. O da TV de bu lu nan PDF dos ya la rýn da, ka mu o yu nun Er ge ne kon dâ vâ la rý a ley hi ne yön len di ril me si ve top lum sal o lay lar la ka os or tam o luþ tu rul ma sý i çin psi ko lo jik harp tak tik le ri nin yer al dý ðý öð re nil di. (6 Mart Za man, sh ) Söz bu ra ya gel miþ ken ba sýn hür ri ye ti nin kö tü kul la nýl ma sý hak kýn da a þa ðý da ki mi sal le ri ver mek is te rim. 1- Ba sý ný mýz da sýk sýk yer al dý ðý ve dün ya ba sý nýn da da kul la ný lan ve ba sýn hür ri ye ti nin kö tü kul la nýl ma sý na bir mi sal ba zý kim se le rin aþk skan dal la rý ve met res le riy le il gi li ha yat la rý nýn med ya ya yan sý ma sý dýr. 2- Ba sýn hür ri ye ti nin kö tü ye kul la nýl ma sý nýn i kin ci ör ne ði, halk i çin de ki si ya si ve sos yal li der le ri su ni se bep ler le to kuþ tur mak týr. Bil has sa te le viz yon lar da can lý ya yýn la ra çý ka rýp si ya si li der le ri to kuþ tu ran ve on la rýn að zýn dan bir bir le ri ni ký rý cý söz ler a la rak a ra la rýn da ki mü nâ fe re ti art tý ran bir yol ta kip e dil mek te dir. Bu da ba sýn hür ri ye ti nin kö tü kul la nýl ma sý na bir mi sal teþ kil e der.. Bil has sa se çim ler den ön ce ve ya he men son ra bu yo la baþ vu rul ma sý son de re ce yan lýþ bir dav ra nýþ ve ba sýn hür ri ye ti nin kö tü ye kul la nýl ma sý dýr. 3- Ü çün cü kö tü ye kul lan ma sa ha sý, bil has sa se çim ler de men fa at kar þý lý ðý ya yýn yap mak týr. Bü tün dün ya da ol du ðu gi bi mem le ke ti miz de de gö rü len bu dav ra nýþ, ma a le sef ba sýn hür ri ye ti nin bir koz o la rak kul la nýl ma sýn dan i ba ret tir.. Bu ko nu da TBMM de a çýk bir so ruþ tur ma ya pýl ma sý is ten miþ ve baþ la nýl mýþ, fa kat ne ti ce çýk ma mýþ týr. Bu tür dav ra nýþ lar da ba sý nýn hür ri ye ti nin kö tü ye kul la nýl ma sý dýr. Cum hur baþ ka ný nýn hak lý o la rak de di ði gi bi: U ma rým, hiç bir ga ze te ci mes le ði ni baþ ka a maç i çin kul la na maz. (6 Mart 2011 Za man-ö zel Rö por taj) 4- Dör dün cü bir kö tü ye kul lan ma sa ha sý da yük sek mev ki le ri iþ gal e den kim se le re ha ka ret e de rek rey ting yap mak týr. Ba sýn men sup la rý; rek tör, ge nel mü dür ve hat ta ba kan ve baþ ba kan ve bü yük hol ding le rin i da re ci le ri gi bi yük sek mev ki de ki ki þi le re ha ka ret e de rek, rey ting yap ma ve sa týþ la rý ný yük selt me yo lu na git mek te dir ler. Di ðer sa ha lar da da ba sýn hür ri ye ti nin kö tü ye kul la nýl dý ðý gös te ri le bi lir se de ka na a tim ce bu dört sa ha çok ö nem li dir. Ne ti ce o la rak þu nu be lir te lim: Ba sýn, bu dav ra nýþ la rýy la gü ve nir li li ði ni kay bet mek te dir. Son za man lar da ya pý lan an ket ler de hal ký mý zýn po li ti ka cý lar dan da faz la ba sý na gü ven me di ði be lir til mek te dir. Ba sýn gö zü müz, ku la ðý mýz dýr, a ma ba sýn hür ri ye ti nin ve ri liþ ga ye si ne uy gun ha re ket et me li dir. Her hür ri ye tin su is ti mal e dil me me si ge rek ti ði gi bi, ba sýn hür ri ye ti nin de su is ti mal e dil me me si ge re kir.

9 Y DÜNYA 9 Ýs ra il, yi ne sal dýr dý: 19 ya ra lý n ÝS RA ÝL ÝN Gaz ze Þe ri di ne dü zen le - di ði ha va sal dý rý la rýn da en az 19 ki þi ya ra lan dý. Ha mas yet ki li le ri, has ta ne ye kal dý rý lan ya ra lý lar dan 7 si nin ço cuk, 2 si nin ka dýn, 4 ü nün i se di re niþ çi ol - du ðu nu bil dir di. Ýs ra il or du su, ül ke le ri - ne yö ne lik fü ze ve ha van to pu sal dý rý - la rý nýn art ma sý ge rek çe siy le sa vaþ u - çak la rý nýn 6 ay rý he de fi vur du ðu nu du - yur du. Fi lis tin kur tar ma e kip le ri nin söz cü sü Ad ham E bu Sem li ye, Ýs ra il u - çak la rý nýn Ha mas a a it bir po lis mer ke - zi ni, Ha mas ýn si lâh lý ka na dý Ýz zed din El Kas sam Tu gay la rý na a it e ði tim a - lan la rý ný, bir boþ a la ný, Han Yu nus be - le di ye si ne a it bir han ga rý ve in þa at mal ze me si ü re ten bir fab ri ka yý he def al dý ðý ný kay det ti. Ýs ra il or du su nun, Ha - mas as ke rî li der le ri ne kar þý su i kast lar dü zen le ye bi le ce ði bil di ril miþ ti. Ha mas da Ýs ra il i Bi zi sý na ma yýn di ye teh dit et miþ ti. Gazze / cihan Kat sav a te ca vüz den 7 yýl ha pis ce za sý n ES KÝ Ýs ra il Cum hur baþ ka ný Mo þe Kat sav, te ca vüz ve cin sel ta ciz suç - la rýn dan 7 yýl ha pis ce za sý na çarp tý - rýl dý. Tel A viv Böl ge Mah ke me si, Kat sav ýn 2 yýl þart lý ha pis ce za sý nýn ya ný sý ra taz mi nat ö de me si ne de hük met ti. 65 ya þýn da ki Kat sav, Ýs ra il ta ri hin de ce za e vi ne gi ren ilk cum - hur baþ ka ný o la cak. Tel Aviv / aa 6 mil yon I rak lý te miz su dan mahrum n I RAK TA 6 mil yon ki þi nin te miz su kul la na ma dý ðý be lir til di. Bir leþ miþ Mil - let ler Ço cuk la ra Yar dým Fo nu (U NI - CEF) Dün ya Su Gü nü do la yý sýy la yap - tý ðý a çýk la ma da, I rak ta ki tat lý su yun yar sý sý nýn yan lýþ kul la ným yü zün den is raf e dil di ði ve al tý mil yon (her beþ I - rak lý dan bi ri) I rak lý nýn te miz su dan yok sun ol du ðu i fa de e dil di. A çýk la ma - da, I rak ýn 2015 yý lý na ka dar ül ke de ki ev le rin yüz de 91 i ne te miz su u laþ týr - ma he de fi nin bu lun du ðu, an cak bu he de fin ger çek leþ ti ril me si nin zor ol du - ðu kay de dil di. Baðdat / aa Bað dat ta sal dý rý lar n I RAK TA dü zen le nen sal dý rý lar da i - ki ki þi öl dü. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn dan bir kay nak, baþ þehir Bað dat ta Sa vun ma Ba kan lý ðýn da gö rev li Yar bay Yu suf Mu ham med in, a ra cý na yer leþ ti ri len bom ba nýn in fi lak et me si so nu cu öl - dü ðü nü be lirt ti. Yol ke na rý na yer leþ - ti ri len bom ba nýn pat la ma sý so nu cu Ker ra da ma hal le sin de bir po li sin öl - dü ðü, ü çü nün ya ra lan dý ðý, Zef ra ni ye ma hal le sin de i se i ki si as ker üç ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Baðdat / aa Medvedev Putin le çeliþti n RUS YA Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med - ve dev, Bir leþ miþ Mil let ler in (BM) mü - da ha le yö nün de ki ka ra rý nýn haç lý se fer - le ri çað rý sý i le mu ka ye se et me nin ka bul e di le me ye ce ði ni söy le di. Rus ya Baþ ba - ka ný Vla di mir Pu tin, Med ve dev den ön ce yap tý ðý a çýk la ma da Ba tý lý ül ke le rin Lib ya o pe ras yo nu nu haç lý se fer le ri ne ben zet miþ ve mü da ha le yi vic dan sýz ve man týk sýz o la rak de ðer len dir miþ ti. Rus ya nýn Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi nde ki ka ra rý ný ve to et me me si ni sa vu nan Rus ya li de ri, Rus ya bu ra da ve - to hak ký ný bir ge rek çe i le kul lan ma dý. Bu ka ra rýn yan lýþ ol du ðu nu dü þün mü - yo rum. Bu nun la bir lik te bu ka rar bi zim ge nel o la rak Lib ya da ne ler ol du ðu i le il - gi li dü þün ce le ri mi zi yan sý tý yor. An cak bü tün ko nu lar da hak lý ol duk la rý ný da i - fa de e de me yiz de di. Moskova / cihan Tu nus ta ken di ni yak ma gi ri þi mi n TU NUS TA bir ki þi ken di ni yak ma gi ri þi min de bu lun du. 33 ya þýn da ki Tu nus lu Ha lid Ý za fu ri nin ül ke nin or - ta ke sim le rin de ki Si di Bu zid þehrin de ken di ni yak ma ya ça lýþ tý ðý be lirtildi. Vü cu dun da 3. de re ce ya nýk o lu þan Ý - za fu ri has ta ne ye kal dý rýldý. Dev let Baþ ka ný Zey ne la bi din bin A li nin ik ti - dar dan düþ me si ne yol a çan halk is ya - ný, Si di Bu zid ken tin de po li sin tav rýn - dan u sa nan ve tez ga hý na el kon ma sý ü ze ri ne genç sey yar seb ze sa tý cý sý Mu ham med Bu a zi zi nin ken di si ni yak ma sý ü ze ri ne pat lak ver miþ ti. Tu - nus a ge len BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un ak þam saatlerinde Bu a zi - zi nin an ne siy le ö zel o la rak gö rüþ me yaptý. Tunus / aa Obama harekâtýn sebebinin insanî kriz potansiyeli olduðunu söyledi. ÝNSANÎ FELÂKET UYARISI ÇÝN Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ci an Yü, si lah lý güç kul la na rak da ha faz la ma sum in sa nýn öl me si ne kar þý ol duk la rý ný i fa de e de rek, ta raf la ra a cil a teþ kes çað rý sý ný tek rar la dýk la rý ný be lirt ti. Söz cü Ci an Pe - kin de ki o la ðan ba sýn top lan tý sýn da, si - lah lý güç kul lan ma nýn si vil le rin ö lü mü ne yol aç tý ðý þek lin de ha ber ler al dýk la rý ný söy le ye rek, Si lâh lý gü cün so rum suz ca kul la ný la rak da ha faz la in sa nýn öl me si ne ve da ha bü yük in sa nî fe lâ ket ler ya þan - ma sý na kar þý yýz di ye ko nuþ tu. Çin li yet - ki li, Lib ya ya ya pý lan ha va sal dý rý sý nýn BM Gü ven lik Kon se yi ka ra rý ný ih lâl e dip et me di ði þek lin de ki so ru ya i se doð ru dan ya nýt ver me di. Bu a ra da Çin ga ze te le rin - de yer a lan yo rum lar da, Lib ya ya yö ne lik o pe ras yo nu des tek le yen ül ke ler u lus lar a ra sý hu ku ku ih lâl et tik le ri ve Or ta do - ðu da ye ni bir kar ga þa ya yol aç týk la rý ge - rek çe siy le e leþ ti ril di. Pekin / aa BM ve Fransa, Srebrenitsa'daki katliama seyirci kalmýþtý. O ba ma: Kad da fi et ki siz ha le ge lin ce li der li ði dev re de ce ðiz ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Lib ya'ya yö ne lik ger çek leþ ti ri len o pe ras - yon da Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi et ki siz ha le ge ti ri lin ce li der li ði di - ðer ko a lis yon ü ye le ri ne bý ra ka cak la rý ný söy le di. O ba ma, in sa nî kriz po - tan si ye lin den do la yý müt te fik le rin Lib ya ya kar þý as ke rî ha re kât baþ lat - mak zo run da kal dý ðý ný be lirt ti. Santiago / cihan O pe ras yon Lib ya lý la rýn i yi li ði i çin miþ! ABD Bü yü kel çi si Fran cis J. Ric ci ar do ne, Lib ya ya yö ne lik o pe ras yo nun Lib ya lý la rýn i yi li ði i çin ya pýl dý ðý ný söy le di. ABD li el çi, CHP Ge nel Mer ke - zi ni zi ya re tin de Lib ya ya yö ne lik o pe ras yo nu de ðer len dir di. Ric ci ar do - ne, o pe ras yo nun Lib ya lý lar i çin ya pýl dý ðý ný vur gu la dý. Ankara / cihan ÇÝN YÖNETÝMÝ, LÝBYA'YA YÖNELÝK MÜDAHALEDE SÝVÝLLERÝN ÖLMESÝNDEN DUYDUÐU "DERÝN KAYGIYI" DÝLE GETÝREREK, "ÝNSANÎ FELÂKET" OLABÝLECEÐÝ UYARISINDA BULUNDU VE BU ÜLKEDEKÝ ÇATIÞMALARIN SONA ERDÝRÝLMESÝ ÇAÐRISINI YÝNELEDÝ. Ýs yan cý lar: Kad da fi i le ma sa ya o tur ma yýz LÝB YA NIN Bin ga zi þehrin de ku ru lan Mu am mer Kad da fi kar þý tý kon sey, Kad da fi i le uz laþ ma ya cak la rý ný a çýk la dý. Ýs yan cý U lu sal Kon sey den üst dü zey bir yet ki li, sa va þý bi tir mek i çin Kad da fi i le ma - sa ya o tur ma ya cak la rý ný söy le di. Kon sey ü ye si A bed El Ha fýz Gho ga, Bin ga zi de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da Bu dik ta tö rün bi zi zor la dý ðý bir yýp - rat ma har bi i çe ri sin de yiz. de di. Gho ga, Bu yüz den o nun la (Kad da fi) uz laþ ma yý red de di yo ruz. O nun la uz laþ mak ye ri ne o nun so nu nu gö re ce ðiz. Bir sa vaþ suç lu su o la rak u lus lar a ra sý a ra ný yor. Ken di hal ký na kar þý bu soy ký rým ey lem le rin den do la yý yar gý la na cak. di ye ek le di. Bingazi / cihan YABANCILARIN MÜDAHALE HAKKI YOK BM Gü ven lik Kon se yi nde ki Lib ya ha va sa ha sý nýn u çu þa ya sak böl ge i lân e dil me si ne i liþ kin oy la ma da çe kim ser oy kul la nan Hin dis tan, u lus lar a ra sý ko a lis yo nun Lib ya nýn iþ le ri ne ka rýþ ma hak ký bu lun ma dý - ðý ný bil dir di. Hin dis tan Ma li ye Ba ka ný Pra nab Mu her ji i, Lib ya da o lan la rýn ül ke nin iç i þi ol du ðu nu be lir te - rek, ya ban cý güç le rin bu na mü da ha le et me me si ge rek ti ði ni söy le di. Mu har ji i, hiç kim se ve hiç bir ül ke - nin bel li bir re ji mi de ðiþ tir me ka ra rý a la ma ya ca ðý ný i fa de et ti. Yeni Delhi / aa ABD U ÇA ÐI, TEKNÝK ARIZADAN DÜÞ TÜ ÝN GÝL TE RE DE ya yým la nan Da ily Te leg raph ga ze te si ne gö re, Lib ya da bir A me ri kan sa vaþ u - ça ðý düþ tü. Ga ze te nin in ter net si te sin de ki ha ber de, F-15E ti pi u ça ðýn tek nik so run yü zün den düþ tü ðü be lir til di. Ha be ri ni böl ge de ki mu ha bi ri ne da yan dý ran ga ze te, u ça ðýn pi lo tu nun mu - ha lif ler ta ra fýn dan kur ta rýl dý ðý ný bil dir di. ABD or du su nun Af ri ka Ko mu tan lý ðý da, Ha va Kuv vet - le ri ne a it F-15E ti pi bir sa vaþ u ça ðý nýn dün ge ce Lib ya da düþ tü ðü nü doð ru la dý. Londra / aa KADDAFÝ, ÇOCUKLARI DA ÖLDÜRDÜ LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da fi ye bað lý güç le rin, ül ke nin ba tý sýn da ki Mis ra ta da dü zen le - di ði top çu sal dý rý sýn da can ka yýp la rý ol du ðu, ö len ler a ra sýn da ço cuk la rýn bu lun du ðu bil di ril - di. Gör gü þahitleri, mu ha lif le rin de ne ti min de ki þehre ya pý lan sal dý rý da bir si vil a ra cý nýn i sa - bet al dý ðý ný, a raç ta bu lu nan lar dan 4 ü nün ço cuk ol du ðu nu be lirt ti. Ö len ço cuk lar dan en bü yü ðü nün 13 ya þýn da ol du ðu nu i fa de edildi. Cezayir / aa Boþ nak lar, BM ve Fran sa ya tep ki li BOS NA-HER SEK TE yýl la rý a ra sýn da sü ren sa vaþ ta iþ - le nen kat li âm la ra, sis te ma tik te ca vüz le re, hat ta gü ven li böl - ge i lân et ti ði Sreb re nit sa da da ha son ra soy ký rým o la rak ta ný mak zo run da kal dý ðý tra je - di ye kar þý mü da ha le de bu lun - ma yan BM nin, Lib ya kar þý sýn - da hýz lý ka rar al ma sý ve u lus lar a ra sý gü cün bu ül ke ye ha va sal - dý rý sý baþ lat ma sý Boþ nak la rý þa - þýrt tý. Av ru pa nýn tam or ta sýn - da ki Bos na-her sek te ya þa nan sa vaþ ta yüz bi nin ü ze rin de si vil kat le dil di, 50 bi ne ya kýn ka dýn i se top la ma kamp la rýn da sis te - ma tik te ca vü ze uð ra dý. Sa va þýn baþ la dý ðý 1992 yý lýn dan so na er - di ði 1995 yý lý na ka dar de fa lar ca top la nan BM ve NA TO dan, Sýrp sal dý rý la rý ný ve Çet nik le rin kat li am la rý ný dur dur mak i çin bir tür lü as ke rî mü da ha le ka ra - rý çýk ma dý. Boþ nak lar, bu ka ra - rýn çýk ma ma sýn da en bü yük en ge lin dö ne min Fran sa Cum - hur baþ ka ný Fran ço is Mit ter - rand ol du ðu nu sa vu nu yor. Sa - va þý ya þa yan Boþ nak yet ki li ler, BM ve NA TO nun sa vaþ za - ma nýn da Çet nik le re mü da ha le - si nin sü rek li Mit ter rand ta ra - fýn dan en gel len di ði ni be lir ti yor ve bu gün ay ný Fran sa nýn Lib - ya ya kar þý sal dý rý da ön cü rol oy na ma sý nýn al týn da ki ge rek çe - yi me rak e di yor. Saraybosna / aa HABERLER G. Kore'den Japonya'daki tehlike için açýklama geldi. Bü yük bir nük le er fe lâ ket ya þan maz n GÜ NEY Ko re Nük le er E ner ji A raþ týr ma la rý Mer ke zi Baþ ka ný Yun Che ol-ho, Ja pon ya da bir nük le er fe lâ ke tin mey da na gel me ye ce ði ni dü þü - nü yo ruz de di. Dr. Yun Che ol-ho, Ya ban cý Ga - ze te ci ler Ku lü bü nde Ja pon ya da mey da na ge len dep rem i le bü yük ha sar gö re Fu kus hi ma nük le er te si si hak kýn da a çýk la ma lar da bu lun du. Fu kus hi - ma nük le er san tra li hak kýn da bil gi ve ren Baþ kan Yun, Ja pon lar nük le er e ner ji ko nu sun da ha ki ka - ten çok tec rü be li ler. Bu Fu kus hi ma prob le mi ni fe lâ ke te dö nüþ tür me den kur tu la cak la rý ný i na ný - yo ruz di ye ko nuþ tu. Ka mu o yu na ya yýl mýþ kor ku se nar yo la rý na de ði nen Baþ kan Yun, Bu nük le er san tral le rin ku ru lu þu ve i da re e dil me si ba sit iþ ler de ðil. San tral le rin bir çok ye rin de ka me ra lar var ve bun lar sa ye sin de di ðer ül ke ler bu nük le er santral le rin gi di þa tý hak kýn da bil gi e din miþ o lur - lar. Þu an Fu kus hi ma nýn pat la yýp i kin ci bir Çer - no bil fa ci a sý nýn ya þan ma sý çok u zak bir ih ti mal i fa de le ri ni kul lan dý. Seul / cihan Af ga nis tan da gü ven lik de vir tes li mi baþ lý yor n AF GA NÝS TAN Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i, Af gan güç le ri nin gü ven lik kon tro lü nü çok ya - kýn da 7 böl ge de dev ral ma ya baþ la ya ca ðý ný be - lirt ti. Kar za i, baþ þehir Ka bil de yap tý ðý a çýk la ma - da, bütün ül ke nin gü ven lik kon tro lü nün Af gan po li si ve as ke ri ne 2014 te dev re dil me si he de fi çer çe ve sin de 3 vi la yet ve 4 þehirde de vir tes li - min Ha zi ran da o la ca ðý ný söy le di. Ha mid Kar za - i, gö re li o la rak þid de tin bu lun ma dý ðý Ba mi yan ve Penc þir vi la yet le riy le, ba tý da ki He rat þehri, Ka bil in çev re si, Lað man vi la ye ti nin bir kýs mý, ku zey de Me zar-ý Þe rif, do ðu da Meh ter lam ve Ta li ban ýn ka rar gâ hý o la rak bi li nen Hel mand vi la ye ti nin Laþ har gah þehir le ri nin gü ven li ði nin Af gan güç le ri ta ra fýn dan sað la na ca ðý ný kay det ti. Af ga nis tan Dev let Baþ ka ný, gü ven lik dev ri nin vi la yet le rin mer kez le rin den baþ la ya rak bütün i - le ya yý la ca ðý ný da i fa de et ti. Kabil / aa Yemen'de yönetim karþýtý gösteriler sürüyor. Ye men or du su: Dar be ye mey dan ver me ye ce ðiz n YE MEN DE yö ne tim kar þý tý a yak lan ma nýn du - rul ma ma sý ü ze ri ne so ka ða i nen or du, ül ke a na ya - sa sý na yö ne lik risk le re kar þý ha re ket et mek ten çe - kin me ye ce ði ni a çýk la dý. Ye men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih ve as ke ri ko mu tan lar dan o lu - þan U lu sal Sa vun ma Kon se yi nden ya pý lan a çýk - la ma da Si lâh lý kuv vet ler gö rev le ri ni ye ri ne ge tir - mek ten çe kin me ye cek tir ve a na ya sal meþ ru i ye te kar þý dar be plan la rý nýn kar þý sýn da dur mak ta dýr de nil di. Kon sey top lan tý sý na A li Ab dul lah Sa lih baþ kan lýk et miþ ti. Sana / cihan Mý sýr si lâh lý kuv vet le ri sa vaþ tan ka çan la rý kar þý lý yor n KO A LÝS YON güç le ri nin Kad da fi yö ne ti mi ne kar þý baþ lat tý ðý o pe ras yo nun ar dýn dan Bin ga zi yi terk e den ki þi ler, Sal lum Sý nýr Ka pý sýn da Mý sýr Si lah lý Kuv vet le rin ce kar þý la ný yor. Mý sýr-lib ya sý - ný rýn da ki Sal lum Sý nýr Ka pý sýn da ha re ket li lik ya - þa ný yor. Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi yö ne ti - mi ne kar þý 17 Þu bat ta baþ la yan halk a yak lan ma - sý na rað men ül ke de ka lan Mý sýr ve Su ri ye li a i le - ler, ko a lis yon güç le rin ce Kad da fi ye kar þý baþ la tý - lan bom bar dý man dan son ra ül ke den ka çý yor. Ö - zel lik le ül ke nin do ðu sun da ki Bin ga zi den ka çan çok sa yý da ki þi, a raç lar la 10 sa at sü ren zor lu yol - cu luk tan son ra Sal lum Sý nýr Ka pý sý na u la þý yor. Sý nýr ka pý sýn da ki pa sa port kon tro lü nün ar dýn - dan ül ke ye gi riþ ya pan ki þi le re Mý sýr Si lâh lý Kuv - vet le ri ta ra fýn dan su ve yi ye cek ik ram e di li yor. Ken di le ri ni gö rün tü le yen ga ze te ci le ri za fer i þa - ret le ri i le kar þý la yan ve Hür Lib ya þek lin de slo - gan a tan Lib ya lý lar, Bin ga zi de ki or ta mýn es ki ye o ran la da ha i yi ol du ðu nu, fa kat ya þam la rýn dan en di þe et tik le ri i çin ül ke yi terk et mek zo run da kal dýk la rý ný di le ge tir di ler. Sallum / aa

10 SiyahMaviKýrmýzýSarý 10 RÖPORTAJ BEDÝÜZZAMAN IN TALEBELERÝNDEN MUSTAFA SUNGUR: ABDULLAH YEÐÝN: ÝSMAÝL TEZER Þam hutbesindeki müjdeler bir bir zuhur ediyor Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý MUS TA FA Sun gur A ða be yi, ço ðu za man ol du ðu gi bi, yi ne Ýs tan bul, Üs kü dar da ki dört kat lý Be di A part ma nýn da zi ya ret et tik. O, dör dün cü kat ta, hu su sî o da sýn da ka lý yor du. Bi zi de bu ra da a ðýr la dý. Se lâm laþ ma fas lýn dan son ra, ilk o la rak hâ li ni sýh ha ti ni sor duk. Da ha ön ce sað ta ra fý na ge len kýs mî fel cin et ki si hâ lâ ü ze rin de i di. A ma es ki si ne gö re da ha i yi ol du ðu nu mü þa he de et tik. O bu nu bi ze de i fa de et mek is ter ce si ne sað ko lu nu ha re ket et tir me ye baþ la dý. Biz de te bes süm e de rek Mâ þâ al lah de dik, sýh hat ve ha yýr lý ö mür di lek le rin de bu lun duk. Ye ni As ya nýn her gün ken di si ne u laþ tý ðý ný, bil has sa Lâ hi ka Say fa sý ný, Üs ta dýn kö þe si ni ta kip et ti ði ni, bu nun gün lük bir lâ hi ka gi bi ol du ðu nu söy le di ve ek le di: Ce nâb-ý Hak cüm le mi zi Ri sâ le-i Nur dan a yýr ma sýn. Bu a ra da, ö nü müz de ki Pa zar gü nü Ha liç Süt lü ce Kon gre Mer ke zi nde, Be di üz za man Haz ret le ri nin ve fat yýl dö nü mü mü na se be tiy le ya pý la cak o lan pa ne le ken di si nin de dâ vet li ol du ðu nu þi fâhî o la rak da söy le dik. O da has ta ha li nin dý þa rý ya çýk ma ya mü sa a de et me di ði ni, na maz la rý ný bi le ek se ri yet le bu hu su sî o da sýn da kýl dý ðý ný, u mu mî ders za man la rý an cak a þa ðý ya i ne bil di ði ni i fa de et ti. Ge çen haf ta so nu Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü nün Þam da ger çek leþ tir di ði kon gre hak kýn da da bil gi ver dik. Çok sa yý da a ka de mis ye nin Hut be-i Þa mi ye yi ma sa ya ya týr dý ðý ný söy le dik. Çok mem nun ol du, Mâ þâ al lah de di. O ra da ya pý lan bu ve bu na ben zer prog ram lar, in þâ al lah hem Tür ki ye, hem â lem-i Ýs lâm, hem de in san lýk i çin ha yýr la ra ve si le o lur. Bu ve si ley le sor duk: Hut be-i Þa mi ye yi na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Üs tad Haz ret le ri, o hut be yi ve re li tam yüz yýl ol du... Hut be-i Þa mi ye nin ih bar la rý za man la çýk ma ya baþ lý yor el ham dü lil lah. Bun dan da ha bü yük müj de ve se vinç o lur mu? Za man gös te ri yor bu nu. Yüz se ne geç ti ði hal de, o ha ki kat ler ye niy miþ gi bi ken di ni gös te ri yor. Gü ya Üs tad, o hut be yi Su ri ye ye ve â lem-i Ýs lâ ma ye ni ver miþ gi bi, ye ni o ku yor gi bi. Ýs lâm dün ya sýn da ki son ge liþ me le ri de göz ö nün de bu lun du rur sak, o hut be de ki ba zý müj de ler san ki ye ni ta hak kuk et me ye baþ lý yor gi bi de ðil mi? Son za man da yýz kar daþ. A ra mýz da hep lâf týr ya, son a sýr bu a sýr. Üs tad Haz ret le ri La te zâ lü tâ i fe tün min üm me tî... (Üm me tim den bir ta i fe Al lah ýn em ri ge lin ce ye ka dar (ya ni ký yâ me tin kop ma sý na ka dar) hak ü ze rin de ga lip o la cak týr) ha dis-i þe ri fi ni i zah e der ken, La te zâ lü tâ i fe tün min üm me tî i fa de si (ci fir he sa býy la) 1542 e der di yor. Ya ni o za ma na ka dar de vam e di yor. A ma zâ hi rî ne a le l-hak ký 1506 e der. Bu ta ri he ka dar zâ hir ve a þi kâ râ ne, bel ki gâ li bâ ne... On dan son ra Ri sâ le-i Nur va zi fe-i ten vi ri ye si ne giz li ve Hutbe-i Þamiye nin ihbarlarý zamanla çýkmaya baþlýyor. Yüz sene geçtiði halde, o hakikatler yeniymiþ gibi kendini gösteriyor. Güya Üstad, o hutbeyi yeni veriyor gibi. mað lû bi yet i çe ri sin de de vam e der di yor. Son a sýr da yýz. A hir za man da yýz. Ne yi ya pa bil diy sek o ka dar... Ýt ti had-ý Ýs lâm ko nu sun da ne di yor su nuz? Þim di bu na çok ih ti yaç var de ðil mi? Ta bi î... Ri sâ le-i Nur her ta ra fa ya yý lý yor þim di. Ter cü me le riy le â le mi kap lý yor. De min de di ðim gi bi â hir za man da yýz, son a sýr da yýz. Bu fýr sat bir da ha e li mi ze geç mez. Þim di Ýs lâm â le mi de bü yü yor. Çok gay ret et mek lâ zým. Üs tad Haz ret le ri nin Tif lis te ki Þeyh San an te pe sin de Rus po li siy le a ra la rýn da ge çen di ya lo ðu ve o ra da Üs tad ýn Ýs lâm â le mi nin ge le ce ðiy le il gi li ver di ði müj de le ri de ha týr la ma mak müm kün de ðil. Ay rý ca Üs tad, o ra da Rus po li si ne Med re se min pla ný ný ya pý yo rum de miþ ti. Si zin Tif lis te ki Nur ders ha ne si nin a çý lý þýn da bu lu na rak bu mâ nâ ya maz har ol du ðu nu zu dü þü ne bi li riz her hal de... E vet, Tif lis e git miþ tik. O ra da ders ha ne ler var. Þim di çok kül lî leþ ti. O mâ nâ ta hak kuk e di yor el ham dü lil lah. Þeyh San an te pe sin de ki ha di se de Üs ta dýn â lemi Ýs lâ ma ba ký þý ger çek ten çok ma ni dar. Az per de li de ol sa zu hur e di yor þim di. Ta biî Ri sa le-i Nur un o ra lar da ya yýl ma sýy la o la cak bi raz da... Ri sâ le-i Nur her ta raf ta o ku nu yor. Â lem-i Ýs lâ mýn te mel ta þý gi bi ol muþ. Her ta ra fa ya yý lý yor, her ta raf ta o ku nu yor. Dün ya a de ta bir ders ha ne, bir med re se-i nu ri ye hük mü - ne geç ti. Ri sâ le-i Nur de yin ce, Üs ta dýn mâ ne vi þah si ye ti de ak la ge li yor ta bi î. Her ta raf ta o nun nu ru ko nu þu lu yor, o nun e ser le ri o ku nu yor, o nun söz le ri din le ni yor. Üs tad mâ nen ya þý yor ya ni. Ri sâ le-i Nur un o kun du ðu yer ler de Üs tad mâ nen bu lu nu yor, o ra la ra gi di yor gi bi. «««Sun gur A ða be yi has ta ha liy le faz la yor mak is te me di ði miz den, son o la rak Ga ze te miz va sý ta sýy la Nur Ta le be le ri ne ver mek is te di ði niz bir me saj var mý? di ye sor duk. Es tað fi rul lah kar deþ, ne me saj ver me si. On lar Ri sâ le-i Nur u hak kýy la ta ný mýþ lar, o na sa rýl mýþ lar za ten, bu ci het le teb rik e di yo ruz. De vam et sin ler böy le. Ri sâ le-i Nur a de vam et tik çe, Ri sâ lei Nur ya yýl dýk ça, fark lý dil le re ter cü me e dil dik çe ha yýr lý ve gü zel gün ler de ge lir in þâ al lah de di. Ay rýl ma dan ön ce Ye ni As ya nýn ken di si i çin ha zýr la mýþ ol du ðu 42. yýl pla ke ti ni de tak dim et tik. Plâ ket te þöy le ya zý yor du: Sn. Mus ta fa Sun gur, va tan sat hý ný mek tep yap ma i de a li ne ver di ði niz kat ký dan do la yý en kal bî te þek kür le ri mi zi su na rýz. Ye ni As ya. Mem nu ni ye ti ni iz har et ti. Ye ni As ya nýn har cýn da si zin de az e me ði niz yok de di ði miz de i se, Al lah mü ba rek ey le sin di ye rek ek le di: Al lah cüm le mi zi mu ha fa za et sin. Â min de yip, ku cak la þýp ve da laþ týk. AB DUL LAH Ye ðin A ða be yi te le fon la a ra dý ðý mýz da Ka ra bük yol la rýn da i di. Dok sa ný na mer di ven da ya mýþ bah ti yar bir ih ti yar, yi ne hiz met pe þin de koþ tu ru yor du. Hut be-i Þa mi ye ve it ti had-ý Ýs lâm ko nu la rýn da ken di si nin de ðer len dir me le ri ni al mak is te di ði mi zi i fa de et tik. Hut be-i Þa mi ye nin 1951 de ilk de fa Türk çe ye ter cü me e di li þin de Üs ta dýn ya nýn da o da bu lun du ðun dan, ha tý ra la rý ný ö zel lik le is tir ham et tik. O da bi zim le pay laþ tý. Hut be-i Þa mi ye nin ilk de fa ter cü me e di li þin de Üs ta dýn ya nýn da siz de var dý nýz. Bu nun la il gi li ha tý ra la rý ný zý bi zim le pay la þýr mý sý nýz? 1951 de E mir dað da Üs ta dý mý zýn ya nýn da ol du ðum sý ra lar dý. Üs ta dý mýz has tay dý, ya tý yor du. E lin de de kü çük bir ki tap var dý. Bu ki tap, Ýs tan bul dan gel miþ ken di si ne. Yat tý ðý yer den bu ki ta bý o ku yor, ba ký yor, ka rýþ tý rý yor du. Son ra, bir denbi re doð rul du ve de di ki: Bu ki tap, be nim has ta lý ðý mýn de vâ sý dýr. Za ten Üs tad, her ne za man bir ki tap ve ya mü him bir mev zu hak kýn da ma ka le yaz mýþ sa, bir has ta lýk tan son ra dýr ve ya has ta lýk es nâ sýn da dýr. Bir sý kýn tý dan son ra bir fe rah lýk ge lir o þe kil de. Ki ta bý gös te re rek, Bu Hut be-i Þâ mi ye yi ter cü me e de ce ðiz. E li ka lem tu tan lar gel sin ler de di. Ça ðýr dýk, dört ki þi ol duk. Üs ta dý mýz ter cü me et ti, biz de yaz dýk. Kaç sa at sür dü ðü ha tý rým da kal ma dý. Ýþ te, Hut be-i Þa mi ye nin ilk de fa Türk çe ye çev ril me si bu se ne dir. Son ra Hut be-i Þa mi ye, ki tap ha lin de çýk týk tan son ra, ilk ya zýl dý ðý dö nem de Ýs tan bul da çý kan ba zý ga ze te le rin ma ka le le rin den i lâ ve ler, ze - yil ler ya pýl dý. Ki tap ha lin de tek sir e dil di. O za man ki De mok rat Par ti nin din dar me bus la rý na gön de ril di. Üs ta dý mýz di yor du ki: Ben den si ya set is ti yor lar. Bu ki tap, be nim si ya se tim dir. Çün kü o ki tap, it ti had-ý Ýs lâm dan bah se di yor. Ýs lâm bir li ðin den, kalp le rin bir li ðin den ve Ýs lâm â le min de ki has ta lýk lar dan bah se di yor. Bu e se re çok e hem mi yet ve ri yor du Üs ta dý mýz. Üs tad, it ti had-ý Ýs lâ ma ha ki ka ten çok e hem mi yet ver miþ. Bu gün ler de de çok ih ti yaç var bu mâ nâ ya, de ðil mi? Ýt ti had-ý Ýs lâm i çin, ev ve lâ it ti had-ý ku lûb lâ zým. Hiç ol maz sa dýþ iþ le ri miz de, u mu mî me se le ler de it ti had e de bi li riz. Ba ký nýz Ýs lâm â le mi ne ka dar ge niþ, ne ka dar çok. Fa kat tam bir it ti had ol ma dý ðý i çin, düþ man lar i çi mi ze gi ri yor. Ýs lâm düþ man la rý ký sým la ra a yý rý yor biz le ri. Ki mi si ýrk çý lý ðý ve si le ya pý yor, ki mi si baþ ka men fa at le ri... Bu þe kil de Ýs lâm â le mi tam bir it ti had i çin de o la mý yor. Bu nun tek ça re si, Müs lü man la rýn Ri sâ le-i Nur u ve ya Hut be-i Þa mi ye yi prog ram ya pa rak ça lýþ ma sý dýr. Ce nâb-ý Hak cüm le mi zi ih lâs la bu hiz met te is tih dam ey le sin in þâ al lah. Ma lû mu nuz, Üs ta dý mýz, Hut be-i Þa mi ye de Ýs lâ mi yet gü ne þi nin tu tul ma sý na, in ki þa fý na ve be þe ri ten vir et me si ne mü ma na at e den per de ler a çýl ma ya baþ la mýþ lar. O mü ma na at e den ler çe kil me ye baþ lý yor lar. Kýrk beþ se ne ev vel o fec rin e mâ re le ri gö rün dü. Yet miþ bir de fecr-i sâ dý ký baþ la dý ve ya baþ la ya cak. E ðer bu fecr-i kâ zip Üstadýmýz diyordu ki: Benden siyaset istiyorlar. Bu kitap (Hutbe-i Þamiye), benim siyasetimdir. Çünkü o kitap, ittihad-ý Ýslâmdan bahsediyor. de ol sa, o tuz-kýrk se ne son ra fecr-i sâ dýk çý ka cak di yor. Þim di ben öy le zan ne di yo rum ki, Ýs lâm â le min de ki bu ha re ket ler in þâ al lah it ti had-ý Ýs lâ ma bir ve si le o lur. Çün kü her ta ra fa ba ký yo ruz, bü tün Ýs lâm â le min de bir bi ri ne yak laþ mak ve Avrupa ve Amerika'da Ýs lâ mi ye te geç mek var. Ýs lâ mi ye te gi ren pek çok pa paz var. Me se lâ bi ze bir pa paz dan mek tup gel di. Ýs lâ mi ye ti na sýl Ri sâ le-i Nur va sý ta sýy la an la mýþ, Müs lü man ol muþ an la tý yor. Þim di bü tün kuv ve tiy le Ri sâ le-i Nur dan is ti fa de et me ye ça lý þý yor. Her yer de bu na ben zer ha vâ dis i þi ti yo ruz el ham dü lil lah. Bun lar, Ýs lâm â le mi nin tek rar kuv vet le ne ce ði ne ve hak di nin gâ lip ge le ce ði ne i þa ret tir. Bu, Kur ân ýn Bü tün din le re üs tün kýl mak ü ze re Re sû lü nü hi da yet ve hak din i le gön de ren O dur (Fe tih Sû re si: 28) â ye tin den de an la þý la bi li yor. El ham dü lil lah, dün ya nýn her ta ra fýn da Ýs lâ mi ye te bir dö nüþ var. Ýn þâ al lah biz ce ha le ti, Av ru pa yý kö rü kö rü ne tak li di bý ra kýr ve di ni mi ze sým sý ký sa rý lýr sak me se le hal lo lur. Çün kü di ni mi zin e sa sý, kar deþ lik ve bir lik-be ra ber lik tir. Son ra i man ü ze ri ne mü es ses ol du ðu i çin, ha ki ki i ma ný el de e den a dam kâ i na ta mey dan o ku ya bi le cek bir kuv vet ka za ný yor. Ec dâdý mý zýn bü tün dün ya ya hâ kim o lu þu, di ni miz ve i ma ný mýz sa ye sin de dir. Bi rin ci Dün ya Har bin de biz mu vaf fak ol ma dýy sak da, di ni miz sa ye sin de on la ra tam ye nil me dik. Bu ka dar þü he dâ ve ril di. E sas me se le, mil le tin ne re den kuv vet al dý ðý ný bi lip, o kuv ve te tek rar sa rýl ma sý dýr. Ça nak ka le de ki ha ri ka ne re den çýk tý? Ý man dan. Ý man sa ye sin de el ham dü lil lah. Biz mil let o la rak, an cak bir lik ve be ra ber lik i çe ri sin de düþ man la ra kar þý ko ya bil mi þiz. Þim di e sas me se le þu: Üs ta dý mý zýn gös ter di ði prog ram ne dir? Ma dem ki, düþ ma na kar þý kin bes le mek, kuv vet le mu ka be le et mek, on la rý zor la Müs lü man et mek gi bi o lu yor, ki bu da doð ru de ðil; biz e sas o la rak, sev gi, ik na, i lim, gü zel söz ler, ah lâ ký mýz ve tak va mýz la ha re ket e der sek, o za man el bet te ki Hý ris ti yan lar da Ýs lâ mi ye te gi re cek ler. Ne di yor Üs ta dý mýz Þam hutbesinde de: E ðer biz ah lâk-ý Ýs lâ mi ye nin ve ha ka ik-i i ma ni ye nin ke mâ lâ tý ný ef â li miz le iz har et sek, sa ir din le rin tâ bi le ri, el bet te ce ma at ler le Ýs lâ mi ye te gi re cek ler; bel ki kü re-i ar zýn ba zý kýt a la rý ve dev let le ri de Ýs lâ mi ye te de hâ let e de cek ler. Bu gün me rak e di len ler, Hut be-i Þa mi ye de bi rer bi rer i zah e dil miþ tir. Me se lâ bi zim en bü yük düþ ma ný mýz ü mit siz lik, ce ha let. Bu se bep le, hak yo lun da bir leþ mek, bir bi ri ni sev mek ye ri ne; ta raf gir lik e de rek, bir bi ri ne men fa at i çin düþ man lýk ya pý lý yor. Bu nun tek ça re si, bu dün ya nýn fâ nî ol du ðu nu an la ma mýz, i man e sas la rý na sýmsý ký sa rýl ma mýz ve e sas ha ya týn a hi ret ha ya tý ol du ðu nun þu u run da ol ma mýz. Üs ta dý mý zýn ço ðu za man söy le di ði þuy du: Bu za man, i ma ný kur tar mak za ma ný dýr. Ya ni bu za man da baþ ka me se le le re ba ka cak, te fer ru ât la uð ra þa cak vak ti miz yok tur. Çün kü i man sýz in san, dün ya da da bah ti yar de ðil dir, a hi ret te de. Dün ya da mu vak ka ten mad de i le me sut gi bi gö rü ne bi lir. Fa kat e sas me se le e be dî ha ya tý ka zan mak týr. Bu nun da tek ça re si, Al lah ýn rý za sý ný ka za na cak þe kil de i man ve sa lih a mel dir. Ce nâb-ý Hak cüm le mi zi sa lih, i man lý ve ih lâs lý a me le mu vaf fak ey le sin. SiyahMaviKýrmýzýSarý

11 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HA BER 11 ÞAM DA 100. BAHAR RÝSALE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜ TARAFINDAN VI.'NCISI DÜZENLENEN RÝSALE-Ý NUR KONGRESÝ, BU YIL ÞAM'DA YAPILDI. Hutbe-i Þamiye'nin Bediüzzaman Said Nursî tarafýndan iradýnýn 100 yýlýnda Þam önemli bir faaliyete sahne oldu. Cami-i Emeviye'de buluþan Risale-i Nur talebeleri gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular'ýn Hutbe-i Þamiye'den okuduðu pasajlarý, yüz yýl öncesini yaþayarak dinlediler. FOTOÐRAF: YASÝN ÖKSÜZ Hutbe-i Þamiye'nin irad edildiði tarihî Emeviye Camiini Müslümanlarýn yaný sýra gayrimüslimler de ziyaret ediyor. HUT BE-Ý ÞA MÝ YE BE DÝÜZ ZA MAN Sa id Nur sî, 1911 se ne si ba ha - rýn da 33 ya þýn da i ken Þam'a gi der. Þam â lim - le ri nin ýs ra rý ü ze ri ne, E me vi Ca mi i'nde, i çe ri - sin de yüz â li min bu lun du ðu on bi ne ya kýn ce - ma a te bir hut be i rad e der. Ký sa bir sü re son ra Ýs tan bul'a dö ner. Ver di ði hut be, e hem mi ye ti - ne bi nâ en, A rap ça o la rak i ki de fa ba sý lýr. Ýlk bas ký sý ay ný yýl i çe ri sin de, i kin ci bas ký sý 1912'de ya pý lýr. Ý kin ci bas ký ka pa ðýn da "Mat ba a-i E buz - zi ya, 1330 (H), Kos tan ti niy ye" ya zýl dý ðý gi bi, Hut be-i Þa mi ye'nin bir di ðer a dý o lan "De vâ ü'l- Ye is" (Ü mit siz lik Ý lâ cý) is mi de ya zý lý dýr. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, da ha son ra 1951'de bu ki ta bý ný Türk çe'ye ter cü me e der. Ve þu no tu dü þer: "Bu pek e hem mi yet li ders, za ma ný geç miþ es - ki bir hut be de ðil, bel ki doð ru dan doð ru ya, 1327'ye be del 1371'de ve Ca mi-i E me vî ye ri ne â - lem-i Ýs lâm ca mi in de, üç yüz yet miþ mil yon bir ce ma a te ha ki kat li ve ta ze bir ders-i iç ti maî ve Ýs - lâ mî dir di ye, ter cü me si ni neþ ret mek za ma ný dýr tah min e de rim." (Hut be-i Þa mi ye, Mu kad di me) Yi ne 1950'den son ra yaz dý ðý bir lâ hi ka mek - tu bun da i se þu no tu o ku yo ruz: "Es ki Sa id'in Hut be-i Þâ mi ye ve ze yil le ri (ek - le ri) gi bi ha yat-ý iç ti mâ i ye (sos yal ha yat) med - re se sin de al dý ðý ders le ri ve ko nuþ ma la rý, bu bî - ça re kar de þi niz be de li ne, müþ tak ol du ðum kar deþ le rim le be nim ye rim de ko nuþ ma la rý ný tev kil e di yo rum." (E mir dað Lâ hi ka sý-i I, s. 665) E vet, tam yüz yýl ön ce ve ri len Hut be-i Þa mi - ye, bütün ta ze li ðiy le hâ lâ ge çer li li ði ni ko ru yor. ELÝF NUR KURTOÐLU ÞAM ÝS LÂM ül ke le ri nin bü yük çal kan tý lar ya þa dý ðý þu gün ler de, Þam da çok ö nem li bir or ga ni zas yon ger çek leþ ti. Su ri ye nin baþ þeh rin de dü zen le nen VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si ne ka tý lan a ka de mis yen, ga ze te ci ve ya zar lar Be di üz za man ýn Ýs lâm dün ya sý ta sav vu ru ko nu su nu e le al dý lar. Kong re de; Be di üz za man Haz ret le ri nin 100 yýl ön ce E me vi Ca mi in de o ku du ðu, Ýs lâm dün ya sý nýn tah li li ve kur tu luþ ça re le ri ni or ta ya ko yan re çe te le rin, bu gün de ge çer li ol du ðu bir kez da ha te yit e dil di. Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan VI.'ncýsý dü zen le nen Ri sa le-i Nur Kon gre si, bu yýl Þam da ya pýl dý. Hut be-i Þa mi ye nin 100. yý lý do la yý sýy la Þam da dü zen le nen kon gre ye 55 i sim ka týl dý. Be di üz za man nýn Ýs lâm dün ya sý hak kýn da ki fi kir le ri ý þý ðýn da ger çek leþ ti ri len ma sa ça lýþ ma la rýn ka tý lan a ka de mis yen, ga ze te ci ve ya zar lar çö zü mün yi ne Ri sâ le-i Nur da ol du ðu nu or ta ya koy du lar Mart ta rih le rin de Eb la Cham Pa la ce Ho tel de bir a ra ya ge len kon gre e ki bi, Cu mar te si gün kü ilk o tu rum da, Be di üz za man ýn Ýs lâm dün ya sý ta sav vu ru üst baþ lý ðýn da ha zýr la dýk la rý teb lið le ri ni sun du lar. Pa zar gün kü i kin ci o tu rum da i se; her ma sa ilk o tu rum da or ta ya çý kan so nuç bil di ri si tas la ðý ný mü za ke re e de rek son þek li ni ver di ler. Ay rý ca bu so nuç bil di ri si nin ö ze ti ma hi ye tin de ki dek la ras yon lar ha zýr lan dý. Kon gre ye ka tý lan lar, Þam ýn ta ri hî vu tu ris tik yer le ri ne dü ze nen len þe hir tu ru nun ar dýn dan yur da dön dü ler. Kon gre de yer a lan 6 ma sa nýn ko nu su da gün dem ve top lan tý nýn ya pýl dý ðý þe hir le bi re bir ör tü þü yor du. Be di üz za man ýn, Av ru pa nýn i ler le me si ne rað men, As ya ve Ýs lâm â le mi nin ge ri kal ma se bep le ri ni an la týp, bun la rý or ta dan kal dýr mak i çin kök lü ve ger çek çi çö züm ler sun du ðu Hut be-i Þa mi ye e se rin den 6 kav ram, ma sa la rýn ko nu su nu o luþ tur du. Ma sa la rýn ko nu la rý: I. Ma sa: Ü mit; I I. Ma sa: Sýdk; I I I. Ma sa: Mu hab bet; IV. Ma sa: U huv vet; V. Ma sa: Hür ri yet; VI. Ma sa: Ha mi yet... DEK LA RAS YON LAR PA NEL DE PAY LA ÞILA CAK Ma sa lar dan çý ka rý lan dek la ros yan lar, ilk o la rak 27 Mart ta ki pa nel de, ar dýn dan Ye ni As ya ga ze te sin de ka mu o yu na a çýk la na cak. Pa zar gü nü Ýs tan bul Ha liç Kon gre Mer ke zi nde dü zen le ne cek pa nel de: Prof. Dr. Do ðu Er gil, Prof. Dr. Ah met Bat tal, Prof. Dr. Müm taz er Tür kö ne, Dr. Ce mil Er tem. Ko nuþ ma cý o la rak yer a la cak lar. Paneli Av. Ka dir Ak baþ yönetecek. Sa at: 14:00 de baþ la ya cak prog ram da As ya nýn Bah tý nýn Mif ta hý i sim li ký sa film gös te ri mi de ya pý la cak. ÞAM BÖY LE BÝR BA HAR GÖR ME DÝ Kon gre nin ya ný sý ra Ye ni As ya Med ya Gru bun o ku yu cu la rý i çin or ga ni ze et ti ði tur i le, Þam da tam bir ba har ha va sý hâ kim di. Hut be-i Þa mi ye nin 100. yý lý do la yý sýy la ger çek le þen 3 gün lük Su ri ye ge zi si ne yo ðun bir il gi var dý. Tür ki ye nin dört bir ya nýn dan ge len Ye ni As ya o ku yu cu la rý, hem Su ri ye yi gez di, hem de E me vi Ca mi in de ki prog ra ma ka týl dý lar. Pa zar gü nü, Be di üz za man Haz ret le ri nin 1911 yý lýn da Þam E me vi ye Ca mi in de Ýs lâm â lim le ri ne o ku du ðu hut be nin, 100. yý lýn da bü yük bir bu luþ ma ger çek leþ ti. Za man, me kân, in san lar, þart lar fark lý ol sa da min ber de yi ne Be di üz za man ýn ça ðýn prob lem le ri ne mer hem o la rak sun du ðu gö rüþ le ri var dý met re ka re lik bir a la ný kap la yan E me vi ye Ca mi in de, Hz Yah ya nýn (as) kab ri i le Hz. Hü se yin in Ker be lâ da ke si len mü ba rek baþ la rý nýn bu lun ma sý or ta ma ay rý bir ma ne vî et ki bý ra ký yor. Ga ze te mi zin im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar ýn bu ra da o ku du ðu Hut be-i Þa mi ye ka tý lým cý la ra duy gu lu an lar ya þat tý. Hut be nin ar dýn dan A li Va pur lu nun yap tý ðý du â ya o ra da bu lu nan lar bütün iç ten lik le riy le a min de di. Prog ram, ka tý lan la ra Ye ni As ya ta ra fýn dan Hut be-i Þa mi ye ki tap çý ðý ve Be di üz za man A jan da sý he di ye e dil me si i le so na er di. Ha lep, Ha ma, Hu mus, Bus ra ve Þam þe hir le ri ni kap sa yan ge zi nin ay rýn tý la rý ya rýn dan i ti ba ren ga ze te miz de yer a la cak. { YARIN: TARÝHÎ ÞAM GEZÝSÝNDEN ÝZLENÝMLER { I. Ma sa: Ü MÝT Ma lik A TOM Doç. Dr. A dem ÖL MEZ Doç. Dr. En sar NÝ ÞAN CI Ha san TAN RI VER DÝ Prof. Dr. A li BAK KAL Prof. Dr. Do ðu ER GÝL Prof. Dr. Meh met ÝP ÇÝ OÐ LU Yu nus Em re OR HAN II. Masa: SIDK Ýn ti zam Sey da DUR GUN Mus ta fa Sa id Ý ÞE RÝ Dr. Ha kan YAL MAN Ha san YÜK SEL TEN Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Prof. Dr. Da vut AY DÜZ Sa dýk YAL SI ZU ÇAN LAR Sön mez AR TAN Fa ruk AK HAN III. Masa: MUHABBET Sa ba hat tin YA ÞAR Doç. Dr. A til la YAR GI CI Ab dül ka dir ME NEK A bi din KAR TAL Ah met TAÞ GE TÝ REN A li FER ÞA DOÐ LU Mus ta fa ÖZ CAN Prof. Dr. Bün ya min DU RAN Mu ham med Cey lan MOR GÜL IV. Masa: UHUVVET Prof. Dr. Mu sa Kâ zým YIL MAZ Bes ta mi Sa id ÇÝFT ÇÝ Doç. Dr. Ha lil Ýb ra him BU LUT Mü fit YÜK SEL Prof. Dr. Ej der O KU MUÞ Prof. Dr. Ra ma zan AL TIN TAÞ Yrd. Doç. Dr. Cü neyt GÖK ÇE Yrd. Doç. Dr. Vey sel KA SAR Me tin ÞEN CAN V. Masa: HÜRRÝYET Av. Ka dir AK BAÞ Prof. Dr. Ah met BAT TAL Doç. Dr. Be kir Be rat Ö ZÝ PEK Doç. Dr. Le vent BÝL GÝ Dr. Re cep AR DO ÐAN Dr. Ö mer ER GÜN Prof. Dr. Ad nan ARS LAN Prof. Dr. Ce mil ER TEM Prof. Dr. Re cep ÞEN TÜRK Prof. Dr. Ser vet AR MA ÐAN Tur gay O ÐUR Ýb ra him ER DO ÐAN VI. Masa: HAMÝYET Doç. Dr. Ve dat DE MÝR Ah met DUR SUN Doç. Dr. Ka dir CA NA TAN Doç. Dr. Ya kup AS LAN Ni met DE MÝR Mus ta fa AK YOL Mu rat KA RA SiyahMaviKýrmýzýSarý

12 12 Y KÜLTÜR SANAT Uçuruma kurulan salýncak: Yazarlýk Ak þa mýn süm bü lî ko ku su a ðýr a ðýr ya yýl mak ta dýr bütün þeh re. Ýn san lar a le la ce le iþ le rin den çý kýp ev le ri ne gi di yor lar. Ya vaþ ça ten ha ya du ran so - kak la rýn ve ar týk a dým lan mak tan ca ný çýk mýþ kal dý rým - la rýn hü küm ran lý ðý baþ la ya cak az son ra. Yer yü zü ken di se si ni din le mek ü ze re in sa noð lu nun yu va sý na çe kil me si ni bek li yor; sa býr la, cid di yet le. Sü kû net, þeh re hâ kim ol mak is ter ce si ne a hes te a hes te yü rür - ken cad de le rin, so kak la rýn a ra sýn da bir a da ma rast ge lir. Ken di is mi ni ken di si ko yan bir a dam; An dre as Tan gen. Yýr týk, ya ma lý, es ki mi es ki bir ký ya fe ti var üs tün de. Yal pa la ya rak yü rü me si bir sar hoþ ol du ðu iz le ni mi ver se de sar hoþ de ðil dir. Aç lýk tan böy le si ne yü rü mek te dir. Ka fa sýn da ki ya zar ol ma ha yal le ri, aç - lýk tan ge çir di ði mi de kram pý nýn a cý sý ný a zalt sa da din di re me mek te dir. Ye ni bir ya zý ko nu su bul mak i - çin fi kir di lem ma la rýn da yü zer ken ya za ca ðý ma ka le - ler den a la ca ðý pa ra nýn ke mi ye ti ni hiç dü þün me mek - te dir. Oy sa to pu to pu bir haf ta an cak i da re e de bi le cek - tir al dý ðý beþ on ku ruþ ya zý pa ra sýy la. Ya zý mý zýn baþ kah ra ma ný An dre as, Nor veç li ya zar Knut Ham sun un Aç lýk ro ma nýn da hi kâ ye si an la tý lan ki þi dir. Bir ya za rýn çýr pý nýþ öy kü sü de di ye bi li riz. Ham - sun, ken di ha ya tý ný an lat mýþ týr as lýn da. Ya zar ol mak is te yen le rin ba þý na ne ler gel di ði ni, han gi cen de re ler - den geç tik le ri ni, na sýl bir hayat mü ca de le si ver dik le ri - ni, ya zar lý ðýn ne me nem bir þey ol du ðu nu Ya zar ol mak is te yen ler, ki ta býn sa týr a ra la rý na sak - lan mýþ pek çok ma lû ma tý ra hat lýk la bu la cak lar dýr. Ve o lâh za da an la ya cak lar dýr ki; ya zar lýk tu haf duy gu la rý ba rýn dý ran, me þak kat li, yo ru cu ve sa býr is te yen bir uð - raþ týr. Ki mi va kit salt ka rýn do yur mak kar þý lý ðýn da sür - dü rü len bir sev da dýr bu. Ki mi va kit kýs me tin an sý zýn a - çýl ma sýy la pa ra nýn ve þöh re tin sa ða nak bir yað mur mi sa li ya ðý þý dýr. Bu mes le ði u çu ru mun ke na rýn da yer a lan bir a ða ca ku rul muþ sa lýn ca ða ben ze ti rim ben. Her sal la nýþ ta yük sek le re çý kar sý nýz, gök yü zü - ne u la þa bi le ce ði ni zi his se der si niz. Mu az zam bir güç, e ner ji ka ba rýr i çi niz de. E na ni yet bir il mek at - mýþ týr iþ te. Lâ kin u nut ma mak ge rek tir ki o sal la nýþ ta her an u çu rum dan a þa ðý ya düþ mek ih ti ma li de var dýr. A le lâ ca yip bir hal dir ni ha ye tin de. Ha sýl-ý ke lâm: Ya zar o la ca ðým sev da sý na tu tul duy - san e ðer ön ce bah si ge çen bu ki ta bý, son ra Jack Lon - don ýn Mar tin E den i sim li e se ri ni o ku ma lý, tah kik et - me li, baþ ka rak ter ler le em pa ti kur ma lý sýn a zi zim. Ger - çek ha yat tan bes len miþ bu ro man la rýn sa na ka ta cak la - rý ný kü çüm se me, sa de ce o ku ve ken di ne bir yol çiz ha - ya li ni ha ki ka te çe vir me de. El bet, bu ki tap la rý o ku mak - la bit mez bu iþ, son ra sýn da çok ça yaz mak, hiç dur ma - dan yaz mak, Sa it Fa ik mi sa li, yaz ma say dým e ðer ö le - cek tim, mer te be si ne u laþ mak ge re kir ka na a tim ce. As - lý na ba kar san ben de ðil, Kur ân söy lü yor. Ý nen ilk â yet o ku ma yý em re di yor, ay ný sû re de yaz ma ya i þa ret e - di li yor. A lâk Sû re si bir bil sen ne ler den bah se di yor! Bu gün ler de hum ma lý bir res to ras yon ça lýþ ma sýnýn sü rdüðü Os man lý si vil mi ma ri si nin gü zel ör nek le rin den o lan Mirgün Köþ kü, Sa rý yer Ta pu Si cil Mü dür lü ðün de ki ka yýt la ra gö - re, Köþk e a dý ný ve ren Ah met Mir gün, Mý sýr ýn Os man lý va li le rin den o lan Hýdiv a i le si nin mi ras çý la rý a ra sýn da yer alýyor. 150 yýllýk gizli tarih kayýt altýna alýnýyor ZAMANINDA BOÐAZÝÇÝ'NÝN EN MAMUR VE MUNTAZAM SEMTLERÝNDEN OLAN BOYACIKÖY DE BULUNAN MÝRGÜN KÖÞK'ÜNÜN 150 YILLIK TARÝHÝ SE RA CEM ADI VERÝLEN BELGESELDE KAYIT ALTINA ALINIYOR. MUSTAFA GÖKMEN ÝSTANBUL MÝRGÜN Köþ kü nde bu gün ler de hum ma lý bir res to ras yon ça lýþ ma sý sü rü yor. Za ma nýn da Bo - ða zi çi nin en ma mur ve mun ta zam semt le rin - den o lan Bo ya cý köy de yer a lan köþk, gü nü müz - de Ýs tan bul Ü ni ver si te si nin mül kü. Köþk, 2010 Av ru pa Kül tür Baþ ken ti faaliyet le ri kap sa mýn da ü ni ver si te ve Av ru pa Kül tür Baþ ken ti A jan sý a - ra sýn da ya pý lan bir an laþ may la res to ras yo na a - lýn dý. E fe Rek lam Ya pým Þir ke ti ta ra fýn dan çe ki - len SE RA CEM a dý ve ri len bel ge sel de köþ kün 150 yýl lýk ta ri hi ka yýt al tý na a lý ný yor. Yö net men Me tin Ba sut, ta ri hî köþ kün yak la þýk se kiz ay o la - rak plan la nan res to ras yon ve dö nü þüm sü re ci - ni, bir bel ge sel-film ça lýþ ma sýy la baþ tan so na ka - yýt al tý na a la rak bel ge le dik le ri ni bil dir di. Ba sut, SE RA CEM i sim li bel ge sel de, dö ne min ta ri hi ve ye tiþ tir di ði þah si yet ler de e le a lý na rak, þeh rin ta ný týl ma sý na ve þe hir li lik bi lin ci nin o luþ ma sý na kat ký sað lan ma sý nýn he def len di ði kay det ti. Pro je Ko or di na tö rü Dr. Me tin Gür san ýn ver di ði bil gi ye gö re, gü nü müz de gi de rek kay bo - lan þe hir do ku su nun, sak lý kal mýþ son ör nek le - rin den bi ri o lan bu na dir ya pý nýn res to ras yon sü re cin de, ta ri hî ö zel lik le ri nin bü tü nüy le ko - run ma sý, bu nun la bir lik te alt ya pý ve kul la ným ra hat lý ðý nýn gü nü müz þart la rý na uy gun bir þe - kil de e le a lýn ma sý ný plan lan dýk la rý ný bil dir di. TA RÝ HÎ KÖÞK HÝ DÝV A Ý LE SÝ NÝN MÝ RA SI Bel ge sel Film in ya pým a mi ri Er tuð rul Fu at Er dem, Sa rý yer Ta pu Si cil Mü dür lü ðün de ki ka - yýt la ra gö re Köþk e a dý ný ve ren Ah met Mir - gün ün Mý sýr ýn Os man lý va li le rin den o lan Hi - div a i le si nin mi ras çý la rý a ra sýn da bu lun du ðu be - lir te rek þu bil gi le ri ver di: Ah þap ev ler sa hip le ri gi bi fa ni dir. Sa hip le riy le bir lik te yaþ la nýr ve ö lür. Yýð ma ya pý lar i se iþ lev le ri gi bi e be di dir, ne sil ler bo yun ca a yak ta ka lýr. Os man lý lar bu gör gü den ha re ket le ev le ri ni ge nel lik le hep ah þap tan, ka - mu sal ya pý la rý ný i se taþ tan in þa et miþ ler dir. Mir - gün Köþ kü ne ka dar süs lü o lur sa ol sun, Hý div a - i le si gi bi zen gin bir a i le nin bi le ah þap bir ko nut ta i ka met et ti ði ni gös ter mek te dir. Bi - na i le il gi li bu lu nan en es ki bel ge 1932 ta - rih li bir is tin sah va ra ka sý dýr. Köþk e a dý ný ve ren Ah met Mir gün ya pý nýn mül ki ye ti ni 1949 yý lýn da al mýþ týr. Bi na da ha son ra Ýs - tan bul Ü ni ver si te si ne ba ðýþ lan mýþ týr. YE NÝ NE SÝL LE RE AN LA TA CAK LA RI VAR Ka pa lý ke penk le ri nin ar ka sýn da ye ni ne sil - le re an la ta ca ðý 150 yýl lýk hi kâ ye si ni sak la yan Sa rý yer, Bo ya cý köy ün Teb dil Es ki si So ka - ðýn da yer a lan Os man lý si vil mi ma ri si nin gü zel ör nek le rin den o lan Mir gün Köþ kü, ha la dim dik a yak ta ka la bil miþ na dir e ser ler - ler din bi ri si. Köþ kün ya pým ta ri hi tam o la - rak bi lin mi yor. Bu nun la bir lik te 1860 yý lýn da Bo ya cý köy ü gös te ren Ro bert son un çek ti ði bir fo toð raf tan Köþk ün bu lun du ðu ma hal gö rü le bi li yor. Os man lý ko nut ge le ne ði, Os - man lý a nýt sal mi ma ri si ka dar kuv vet li bir ge - le nek o la rak bu bi na da ken di ni gös te ri yor. SE RA CEM pro je si i le kül tür le ra ra sý a lýþ ve ri þin art tý rýl ma sý he def le ni yor. Bel ge sel fil - mi ay ný za man da or tak la þa iþ yap ma pra ti ði - ni güç len di re cek, AB kül tür-sa nat ku rum la - rý na ka pa si te ka zan dý ra cak ve bu ku rum la - rýn mev cut bi ri kim le ri ni Tür ki ye i le pay laþ - ma sý na im kân ver me si he def le ni yor. Pro jey - le tü rü nün ilk ör ne ði ol ma sý nýn ya ný sý ra, bu kül tür mi ra sý ný dün ya ya ta ný týl ma sý ný da sað la ya cak. Pro je i le mi mar lýk, sa nat ta ri hi ve gü zel sa nat lar gi bi de ði þik dal lar da e ði tim gö ren öð ren ci le re e ði tim ma ter ya li o la rak des tek sað la ma sý da he def li yor. Aþýk Veysel mezarý baþýnda anýldý HALK o za ný A þýk Vey sel Þa tý roð lu, ö lü mü - nün 38. yý lýn da, do ðum ye ri o lan Si vas ýn Þar kýþ la il çe si ne bað lý Siv ri a lan Kö yün de ki me za rý ba þýn da se ven le ri ta ra fýn dan duâ lar - la a nýl dý. A þýk Vey sel in ö lüm yýl dö nü mü do la yý sýy la ilk tö ren Þar kýþ la A þýk Vey sel Kül tür Mer ke zi nde dü zen len di. Tö ren de ko nu þan Þar kýþ la Kay ma ka mý Ab dul lah Uç gun, A þýk Vey sel in Cum hu ri yet dö ne - min de ye tiþ miþ o lan Türk halk þi i ri nin ön - de ge len si ma sý, gö nül in sa ný ol du ðu nu be - lirt ti. A þýk Vey sel i, sa dýk ya ri ka ra top ra ða ka vuþ ma sý nýn 38. yýl dö nü mün de an dýk la rý - ný be lir ten Uç gun, halk o zan la rý nýn mil le ti bir a ra da tu tan, mil let ol ma sý ný sað la yan, de ðer le rin geç miþ ten ge le ce ðe bir köp rü ku ra rak ak ta rýl ma sýn da ö nem li bir yer tu tan ki þi ler ol du ðu nu söy le di. A þýk Vey - sel in oð lu Ah met Þa tý roð lu i se ko nuþ - ma sý na ba ba sý nýn yaz dý ðý kü çük bir mýs - ra i le baþ la dý, tö re ne ge len her ke se te þek kür et ti. Si vas / ci han Bediüzzaman sergisi Adýyaman daydý USTAD Bediüzzaman Said Nursî nin hayatýyla ilgili sergi büyük ilgi gördü. 16 Mart ta Adýyaman Demokrasi Parkýndaki Ramazan çadýrýnda Adýyaman Valisi Ramazan Sodan, Bediüzzaman ýn hizmetkârlarýndan Mehmet Fýrýncý, Abdulkadir Badýllý, Dursun Kutlu ve kalabalýk bir topluluk katýlmýþtý. Fevkalâde bir ilgi ve heyecan uyandýran sergiyi gezenlere Bediüzzaman Adýyaman da isimli dergi ve Küçük Sözler kitabý hediye edildi. Gençlerin yoðun ilgisi ve çocuklarýn sevinci ise bir baþkaydý. Nureddin Gürsoy / Adýyaman SOL DAN SA ÐA 1. Os man lý Dev le ti'nde dev let baþ ka ný na ve ri len un van, hü küm dar, sul tan. - I þýk lý, ay dýn lýk. 2. Os man lý Dev le ti ku ru cu su Os man Ga zi'nin ka yýn pe de ri. - Bir yaz mey ve si. 3. Bir kim se nin, ken di si ne iþ ve ril me ye uy gun luk, ya - ra þýr lýk du ru mu. - Ba zý be sin le rin ya pý mýn da ma ya lan ma yý sað la mak i çin kul la ný lan mad de, fer ment. 4. Ba zý yö re le ri miz - de u cu yan mýþ o dun. - Hi le, en tri ka. - U þak i li ne bað lý il çe ler - den bi ri. 5. Ý kin ci Dünya Sa va þý sý ra sýn da Ja pon'la rýn ABD ge - mi le ri ne kar þý kul lan dý ðý in ti har u çak la rý. - Bir kuv ve te yük sel - til miþ bir sa yý nýn ü ze ri ne ya zý lan ve ka çýn cý kuv ve te yük sel til - di ði ni gös te ren sa yý. 6. Ge nel a lý cý kan gu ru bu. - Ku zey A me ri ka Ký zýl de ri li le ri nin giy di ði de ri den ya pýl mýþ, tek par ça a yak ka bý. 7. ABD'nin a tom bom ba sý at tý ðý bir Ja pon þeh ri. 8. Bir yo lu ve ya ge - çi di ka pa mak i çin her tür lü a raç tan ya rar la ný la rak ya pý lan en gel. 9. Pek, çok, BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI pek çok, a þý rý bir bi çim de. - Ko yun yav ru - 1 MU KA B E L E S A N A su. 10. Diþ le ri 2 A D A Þ E K E R A M E T et yi ye cek bi - 3 L Ý B A H A R Ý Y E M E çim de o lan, 4 Ý D A M A B Ý Y A T A R o m u r g a l ý, 5 Y A S A L Ý T Ý K A D Ý me me li (hay - 6 E D A L O R A K K L A N van), et çil, T Ý K A A M I K K A K E Y A H A M A A L A T E S A K A R L A P E T A L A K A A T Ý L A V E T A Y kar ni vor. - Pi - rinç tar la sý nýn ev lek le ri ni a - yý ran sý nýr. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Pem be - ye ça lan be yaz tüy lü, ka nat la rý gri renk li, alt ga ga sýn da de ri den bir ke se si o lan i ri kuþ, ka þýk çý ku þu. - Çin kö ken li ol ma sýy la bir lik - te bü tün Do ðu As ya'da ta ný nýr ve oy na nýr i ki ki þi lik bir stra te ji o yu nu. 2. E ti yop ya'nýn baþþehri. 3. Ge nel lik le ger çek an la mýn dan az çok ay rý, il gi çe ki ci bir an lam ta þý yan ka - lýp laþ mýþ söz ö be ði, ta bir. - El de e dil me si ge re ken, u la þýl mak is te nen þey. 4. (Tersi) Büyük kardeþ. - Yok sul la ra yi ye cek da ðýt - mak ü ze re ku rul muþ ha yýr e vi. 5. Göz, a lýn ve ya nak a ra sýn da, el ma cýk ke mi ði nin üs - tün de bu lu nan çu ku rum su böl ge. - Yu - nan ca da "ya þa sýn" mâ nâ sýn da ke li me. 6. Bir þe yi çe þit li renk le re bo ya ya rak giz le - mek. 7. Lis te baþý. - Ba zý yö re le ri miz de ma ða ra ya ve ri len i sim. 8. Ka pý la rý ar ka dan ki lit le me ye ya ra yan tah ta dan ya pýl mýþ ki lit sis te mi. 9. Art ma, ço ðal ma. 10. Gü neþ'e u - zak lýk sý ra sýn da ye din ci o lan ve Gü neþ çev - re sin de ki do la ný mý ný sek sen dört yýl da ta - mam la yan ge ze gen. - Kav mi Ý lâ hî ga zaba uð ra mýþ bir pey gam ber. 11. Baþ kan lýk, yö - ne ti ci lik. - Ke li me ba þýn da kul la ný la rak sa - hip mâ nâ sý ka tan ek. 12. U ya rý, dik ka ti ni çek me. - Baþ la dý ðý nok ta da bi ten, bir ve ya da ha faz la ye re ön ce den be lir len miþ bir prog ra ma gö re ya pý lan se ya hat.

13 Y MAKALE 13 fer sa dog ni as ya.com.tr 23 Mart 1960, Be di üz za man ýn e be di ye te ir ti hal ta ri hi. Ay ný za man da Mart a yý, Hut be-i Þa mi ye nin ve ri li þi nin yü zün cü yýl dö nü mü. Ýs lâm â le mi nin da ðýl dý ðý, sö mür ge leþ ti ril di ði, her ke sin ký ya me ti bek le di ði za man ve ze min de, a ra la rýn da 100 den faz la â li min bu lun du ðu ki þi nin din le di ði hut be, bü tün Müs lü man la ra, çað la ra i rad e dil miþ gi bi Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü nün dü zen le di ði 6. U lu sal Mâ ne vî kar de len çi çek le ri Ül ke mi zin de ði þik vi lâ yet le ri ne muh te lif a ra lýk lar la zi ya ret ler ya pý yo ruz. A na do lu dan ya pý lan dâ vet le re ha yýr de me lük sü mü zün ol ma dý ðý ný bi li yo ruz. Son bir ay i çin de de Çan ký rý, Çu buk, Sam sun, Ký rýk ka le ve Nev þe hir de ki hiz met ma hal le ri ne git tik. Ba har la bir lik te Nur hiz met le rin de mey da na ge len cid dî can lan ma ve ha re ket li lik gö rül me ye de ðer di. He le ce ma at fert le ri a ra sýn da ki bir lik, be ra ber lik, ih lâs ve u huv vet düs tur la rý nýn ya þan ma sý, mes le ðe sa dâ kat ve te sa nüd gi bi va sýf la rýn ö ne çýk ma sý çok da ha ö nem arz e di yor du. Ö zel lik le, her git ti ði miz yer de genç lik ve öð ren ci ler ci he tin de ki ge liþ me ler, ge le ce ðe da ir ü mit le ri mi zi per çin li yor du. Zi ra, genç li ði ol ma yan mil let le rin ge le ce ði ol ma dý ðý gi bi, genç lik hiz met le ri ol ma yan ce ma at le rin de ge le ce ði sý kýn tý ya dü þe ce ði ka çý nýl maz bir ger çek ti. Git ti ði miz yer ler de gör dü ðü müz ve Nur Ri sâ le le ri ni o ku mak ta fev ka lâ de þevk li ve gay ret li o lan bu genç ler, Þu bat ve Mart ay la rýn da ya ðan kar la rý de lip yü ze ye çý kan mâ ne vî kar de len çi çek le ri gi biy di. Bi zim gi bi bel li yaþ sý nýr la rý ný çok tan aþ mýþ o lan la ra dü þen de, Zü beyir A ða bey gi bi Nur kah ra man la rýn dan dev ral dý ðý mýz o ri ji nal Nur mes le ði ni ve hiz met tar zý ný, ay ný o ri ji nal lik le bu genç ku þak la ra dev ret mek ve ne sil den ne si le bu mis yo nu de vam et tir me ye kat ký da bu lun mak tý. Geç ti ði miz Cu ma gü nü, Nev þe hir e git mek i çin ev den çý kar ken, el çan ta ma Ýn gi liz ce Ta bi at Ri sâ le si ni koy muþtum. Tu ris tik ö zel li ði o lan bir þeh re gi di yor dum. Bel ki bir tu rist le kar þý la þý rým di ye dü þün düm. Sa bah ye di bu çuk o to bü sü ne bin di ðim de, þo fö rün ar ka ta ra fýn da ki kol tuk ta U zak Do ðu lu ol du ðu bel li o lan çe kik göz lü bir genç o tu ru yor du. Ý çim den Keþ ke be nim ya ným da o tu ru yor ol say dý de dim. Ha re ket sa a ti gel di ðin de mu âvin gen cin bi le ti ne bak tý ve be nim ya ným da ki pen ce re ke na rý ný i þâ ret e de rek o ra ya geç me si ni söy le di. Ya ný ma o tu ran in ce za yýf genç, Türk çe bil mi yor du. Çok ra hat Ýn gi liz ce ko nu þan genç bir Çin li y di. Çin in baþ þehri o lan Pe kin in ku ze yin de ka lan Ban ko þeh rin den miþ. Bir iþ i çin An ka ra ya ge lmiþ. Yir mi dört ya þýn da olduðunu öðrendiðim Çek Cin a dýn da ki gen ce A ra sý ra i ba det i çin ta pý na ða gi di yor mu sun? di ye sor dum. Bi zim þe hir de hiç ta pý nak yok de di. Pe ki, Al lah a i na ný yor mu sun? de dim. Ha yýr, ben Tan rý nýn var ol du ðu na i nan mý yo rum de di. Al lah a i nan mak zo run da yýz. Çün kü, bi zi ve bü tün kâ i na tý ya ra tan O dur de dim. Bu na ce vap ver me di ve sa de ce gü lüm se di. Çin Dev le ti nin dec ca lý hük mün de ki ko mü nist li der Ma o, bü tün mâ bet le ri tah rip et ti ði gi bi, in san la rýn i nanç la rý ný da mah vet miþ. Bu nun ü ze ri ne, hiç bir di ne i nan ma dý ðý ný söy le yen bu genç le bi raz da ha soh bet e de rek, Ýn gi liz ce Ta bi at Ri sâ le si ni he di ye et tim. Biz va zi fe mi zi ya pa rak gen ci Be di üz za man Haz ret le ri ne tes lim et tik. Bel ki de o ki tap, o nun i ma ný nýn kur tul ma sý na ve si le o la cak tý. Nev þe hir e var ma dan, Gül þe hir il çe sin de Çen i sim li genç le ve dâ laþ týk ve ter mi nal de in dik. Böy le ce, kar þý la ma ya ge len ler le bir lik te Cu ma na ma zý ný o ra da e dâ et mek na sip ol du. Cu ma na ma zýn dan son ra, prog ram ge re ði doð ru dan Nev þe hir Ce za ve Tev kif E vi ne git tik. Ha pis ha ne mü dü rü, yar dým cý la rý ve e ði tim ve ren öð ret men ler le bir müd det soh be tin ar dýn dan ce za e vi nin kon fe rans sa lo nu na geç tik. Ý ki yüz ci va rýn da mah pus var dý. Böy le bir or tam da ilk de fa kon fe rans ve re cek tim. Ce nâb-ý Hak k ýn yar dý mýy la bi zim is te di ði miz den da ha gü zel bir prog ram ol du. Kýrk beþ da ki ka sü ren kon fe ran sý mah pus lar can ku la ðýy la din le di ler. Fev ka lâ de mem nun ol du ðu nu söy le yen mü dür bey Nev þe hir e ne za man ge lir sen, mut la ka bu ra ya da gel me ni is ti yo rum di ye rek bi zi tal tif et ti. Ay ný ak þam, beþ kat lý hiz met mer ke zi miz de yiz. Yüz el li met re ka re den faz la o lan ge niþ sa lon ol duk ça ka la ba lýk tý. Ço ðun lu ðu nu yi ne genç ler ve öð ren ci ler o luþ tu ru yor du. Öð ret men kar deþ le rin sa mi mî ça lýþ ma la rý mey ve si ni ver miþ ti. Çay a ra sý i le bir lik te i ki sa a ti a þan ders ve soh bet, he pi miz i çin bir þevk ve fe yiz kay na ðý ol du. Müf ri tâ ne ir ti bat çer çe ve sin de bu ka bil kuv vet ve þevk a lýþ ve ri þin de bu lun mak hiz met le rin in ki þa fý a dý na ö nem arz e di yor. Bu nun ge liþ ti ri le rek de vam et ti ril me si lâ zým. Dost la rý mýz la ve dâ la þa rak ge ce sa at bir a ra ba sý na bi nip, sa kin bir yol cu luk tan son ra An ka ra ya u laþ tý ðý mýz da sa bah na ma zý ye ni ol muþ tu. Pur sak lar da na ma zý e dâ et ti ði miz za man, gü nü bir lik ger çek le þen bu hiz met ler, ru hum da mâ ne vî bir bay ra mýn se vin ci ni ya þa tý yor du. Hut be-i Þa mi ye ve Ýs lâm â le min de ki hür ri yet ha re ket le ri Ri sa le-i Nur Kon gre si ma sa ça lýþ ma la rý i çin Þam day dýk. Þam, E me vi ye Ca mi i nin, a hir za man a lâ met le ri li te ra tü rün de ki is mi Ak Mi na re. Bun dan yüz yýl ön ce hut be de Be di üz za man var dý. Bah ti yar 10 bin le rin i çin de yer al ma nýn he ye ca nýy la o müj de li me saj lar dan bi ri si ne, biz de yüz se ne son ra o dak la ný yo ruz: A kýl, i lim ve fen hük met ti ði is tik bal de, el bet te bür han-ý ak lî ye is ti nad e den ve bü tün hü küm le ri ni ak la tes bit et ti ren Kur ân hük me de cek. 1 Tu nus, Mý sýr, Lib ya, Ye men ve ben ze ri Ýs lâm ül ke le rin de meþ ve ret, gü nü müz i fa de siy le hür ri yet, de mok ra si ve in san hak la rý nýn yo lu nun ka pý sý nýn a çý la ca ðý be yan e di lir. Ýn san lý ðýn sos yo lo jik an lam da beþ dev ri ol du ðu nu i fa de e den Be di üz za man, son dö nem de mâ li ki yet ve ser bes ti yet in, ya ni hür ri ye tin her tür lü sü nün ya þa na ca ðý ný ön gör müþ tü di ðer bir çok sos yo lo ðun ak si ne. On lar, be þin ci dev re nin ko mün (top lu) bir ha yat o la ca ðý ný, bi re yin söz ve mülk sa hi bi o la ma ya ca ðý ný i le ri sü rü yor du. Bu gün in san lýk hak ve hür ri yet le re a kar ken, his se se net le ri ve ya bo no lar la, ça lýþ tý ðý fab ri ka nýn or ta ðý, sa hi bi ko nu mu na gel me si o nun i sa bet et ti ði ni gös te rir. Meþ ve ret, de mok ra si, hür ri yet ar týk hiç bir þe yi giz li bý rak ma ya cak, dik ta dev ri ka pa na cak; dik ta tör ler, giz li ka pý lar ar dýn da su is ti mal le re se bep o la ma ya cak in þâ al lah. Be di üz za man, Ýs lâm â le mi nin ge le ce ðiy le il gi li ü mit a þý la ya rak da þöy le di yor du:..ec ne bi ler fü nun ve sa na yi si lâ hýy la bi zi is tib dad-ý ma ne vî le ri al týn da e zi yor lar. Biz de, fen ve san at si lâ hýy la i lâyý Ke li me tul la hýn en müd hiþ düþ ma ný o lan ce hil ve fakr ve ih ti lâf-ý ef kâ ra ci had e de ce ðiz. 2 Bir çok i lim a da mý nýn tes bi ti ne gö re, Tür ki ye tek no lo jik a çý dan da çok i le ri a dým lar at mýþ ve ço ðu Av ru pa ül ke le ri ni geç miþ tir. Al man Baþ - GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan ba ka ný Mer kel in 2011 Ce bit Fu a rýn da ba ka ný mý za hi ta ben söy le di ði, Bu tek no lo ji ler si zin mi? cüm le si de bu nu te yit et mek te dir. 3 Tam yüz se ne son ra in ti ba ha gel di, hür ri ye tin ha ra ret li a ra yýþ ve tar týþ ma la rý na sah ne ol du Or ta do ðu... El bet te bir ký sým sý kýn tý ve o lum suz ha di se nin ar dýn dan, Ýs lâm â le mi hür ri yet yað mu ru nun fe yiz ve be re ke ti ni ta da cak týr. Dik ka ti mi zi sý kýn tý lar dan zi ya de Be di üz za man ýn müj de le ri ne o dak laþ tý ra lým. Zi ra, bi li yo ruz ki, yað mur dan ön ce ha va ka ra rýr, gök gür ler, þim þek ça kar Ve pe þin den rah met ge lir. Bir to hum, süm bül ol ma dan ön ce, top rak al týn da, ka ran lýk ta kim ye vî mu a me le le re ta bi o lur; sý kýn tý lar çe ker. Mey ve ler bu sý kýn tý lar dan son ra ge lir. Ýþ te Ýs lâm â le mi, meþ ve re ti, ya ni de mok ra si yi tam iþ le te cek, hür ri yet mey ve si ni ve re cek ol gu yu ya þý yor in þâ al lah. Dip not lar: 1- Hut be-i Þa mi ye, s Hut be-i Þa mi ye, s Prof. Dr. Ah med Ak gün düz, Ye ni As ya, 'te 8, 34'te 18, 35'te 28. Lem'â Ye ni tan zim Lem'â lar'da, da ha ev vel den ek sik o lan ký sým la rýn he men ta ma mý var. Üs te lik, han gi bah sin ne re de ve ne za man te lif e dil di ði de, en baþ ta be lir ti li yor. Ö zet le, es ki bas ký nüs ha lar da sý ra lý ma ka mýn da derc e dil me yen ba zý bö lüm ler, Os man lý ca nüs ha lar ve Fih rist Ri sâ le si na za ra a lý na rak Ye ni As ya Neþ ri yat ta ra fýn dan ye ni den tan zim e dil di. Ýþ te, bu ye ni tan zim Lem'â lar ý dik kat li ce tet kik e dip ba kýn ca gö rü yo ruz ki, te lif ler de ha ri ku lâ de hal ler ya þan mýþ, hay ret ve hay ran lýk u yan dý ran bir te vâ fuk lar zin ci ri hâ sýl ol muþ. TARÝHTE BUGÜN Nü fus i ti ba riy le En do - nez ya'dan son ra i kin ci bü yük Ýs lâm ül ke si o lan Pa - kis tan, 23 Mart 1956'da "Ýs- lâm Cum hu ri ye ti" ol du ðu nu ka bul ve i lân et ti. 1947'ye ka dar Bir le þik Kral - lýk (Ýn gil te re) i da re si al týn da bu lu nan Hin dis tan'dan ay rý - lan ve ay ný yý lýn 14 A ðus - tos'un da ba ðým sýz lý ðý ný i lân e den Pa kis tan, ku ru cu li der M. A li Cin nah ta ra fýn dan yö - ne til me ye baþ lan dý. Hin dis tan'da ki Müs lü - man lar i le Hin du lar a ra sýn - da ki ilk ay rýþ ma ha di se si 1940 yý lý nýn 23 Mar týn da vu - ku bul du ðu i çin, ba ðým sýz ol duk tan on yýl ka dar son ra, Pa kis tan, yi ne bir 23 Mart (1956) gü nü "Ýs lâm Cum hu - ri ye ti" ol ma ka ra rý na var dý. Böy le lik le, 23 Mart, bu Müs lü man ül ke hal ký ta ra fýn - dan "Pa kis tan Gü nü" o la rak kab lu e di le rek, tür lü et kin lik - ler le kut la nýr ha le gel di. Ýn gi liz plâ ný Ko ca Hint kýt'a sýn da ki Pakistan Ýslâm Cumhuriyeti Pakistan'da bir mâbed. Müs lü man nü fu sun hýz la ar týþ gös ter di ði ni gö ren sö - mür ge ci Ýn gi liz hü kû me ti, ül ke nin bö lün me te þeb büs - le ri ne sý cak ba ka rak ra zý ol - du. Ön ce, Pa kis tan'ý a yý ra - rak Hin dis tan'ý böl dü. Bir sü re son ra da, Pa kis tan'ý böl me ci he ti ne git ti. Hin dis tan i le Ýn gil te re'nin do lay lý et ki siy le, 1971 yý lýn da ül ke de iç sa vaþ çýk tý. Sa va - þýn ne ti ce sin de, Pa kis tan i - ki ye ay rýl dý. Do ðu Pa kis tan, 26 Mart'tan i ti ba ren Bang - la deþ a dý ný al dý. 40 se ne dir, bü tün uð ra þý la ra rað men, i - ki si de a ðýr lýk lý o la rak Sün nî Bil has sa, Þâh ý Gey lâ nî (ra) ve Hz. Ý mam ý A li (kv) gi bi zir ve þah si yet le re a it gay bî ih bar la rýn a ðýr lýk lý þe kil de yer al dý ðý Se kiz, On Se kiz ve Yir mi Se ki zin ci Lem'â lar da, bu me yan da þâ yân ý dik kat bir maz ha ri yet gö rü nü yor. Ý lâ hî i na yet ve maz ha ri yet le mey dân ý zu hû ra çý kan bu ký sým lar da ki ba zý te vâ fuk la rý þöy le ce sý ra la mak müm kün: 1) 8. Lem'â: Üs tad Be di üz za man, bu kýs mýn te lif e dil me si hak kýn da "E sa re ti min se ki zin ci se ne sin de ih tar e dil di" di yor. (Bkz: A ge, s. 73) Bu na gö re, 8. Lem'â nýn te lif ta ri hi 1933 se ne si dir. Te lif ye ri i se, Bar la. 2) 18. Lem'â: Bir ön ce kiy le ko nu müþ te rek li ði ol mak la be ra ber, tam ta mý na bir yýl lýk za man far ký ve 10 bö lüm lük bir fâ sý la i le yi ne Bar la'da ih tar e di len bu Lem'â nýn te lif ta ri hi ) 28. Lem'â: Bu Lem'â nýn ko nu su da yi ne di ðer le ri i le müþ te rek: Es râr ý Kur'â ni ye'ye a it o lan Nur Ri sâ le le ri nin mak bu li ye ti ne da ir, bü yük i mam la rýn gay bî ih bar la rý ve Kur'ân hiz met kâr la rý ný te sel li e di ci ha ri ku lâ de i þa ret ve be þa ret le ri MART 1956 Ýs lâm o lan Pa kis tan i le Bang la deþ'in a ra sý bir tür lü dü zel me di. Nü fus du ru mu Pa kis tan'ýn nü fu su, bu gün i ti ba riy le 173 mil yo nun ü ze - rin de ol du ðu tah min e di li yor. (Dün ya nýn 6. bü yük ül ke si.) Res mî sý fa tý "Halk Cum - hu ri ye ti" o lan Bang la deþ'in nü fu su i se, tah mi nen 163 mil yon dur. Pa kis tan Cum hu ri ye ti, Pen cap, Sind, Ku zey ba tý ve Be lu cis tan ol mak ü ze re 4 e - ya let ten mü te þek kil o lup fe - de ral baþ ken ti Ýs la ma bad'dýr. Di ðer le ri ne nis be ten da ha u zun ca o lan bu Lem'â i se, yi ne bir yýl son ra, ya ni 1935'te Es ki þe hir Ha p sin de, fev ka lâ de sý ký cý ve sý kýn tý lý bir za man da te lif e dil miþ. 4) Ay ný mev sim de: Ne ga rip tir ki, pa ra lel mev zu lu bu her üç Lem'â da "Güz mev si mi"nde te lif e dil miþ. Bu hu sus la a lâ ka lý o la rak, þun la rý be yan e di yor Üs tad Be di üz za man ve has ta le be si Ha fýz A li: "Üç Güz mev si min de me dâr ý te sel lî üç ke râ met tir." * Bi rin ci si: Gavs ý  zam Ra dý yal la hu Anh, "Yâ mü ri dî" tâ bi riy le, on beþ e mâ re i ka vi ye i le; * Ý kin ci Güz'de, ay ný mev sim de, Haz ret i A li Ra dý yal la hu Anh, "Yâ müd ri ke" tâ bi riy le kuv vet li de lil ler le; * Ü çün cü Güz'de, "Fe yâ ha mi le'l is mi'l-le zî" (i lâ â hir) di ye, yi ne Haz ret i A li Ra dý yal lâ hü Anh, ke râ met kâ râ ne Ri sâ le i Nur mü el li fi ne ba kýp, Se kiz, On Se kiz, Yir mi Se ki zin ci Lem â lar o lan Ri sâ le le rin kuv vet li ve i câz lý te lif le riy le hav fa dü þen ve te sel lî ye muh taç o lan Ri sâ le i Nur þâ kird le ri nin al tý ye di de fa "Lâ teh þâ/kork ma!" ke li me le riy le kor ku la rý ný i zâ le e dip teþ cî et me le ri, Kur ân hiz met kâr la rý na bir ik râm ý Ý lâ hî ol du ðu nu gös te rir. (A ge, s ; ay rý ca bkz: Fih rist kýs mý.) 5) Be di mâ nâ sý: 8. Lem'â "Ke râ met i Gay si ye Ri sâ le si" is mi ni al dý ðý gi bi, 18 ve 28. Lem'â da ki ba his ler de, doð ru dan doð ru ya Hz. Ý mâm ý A li'nin o ku du ðu Er cû ze i le Cel ce lû ti ye ka si de le riy le bað lan tý lý dýr. Er cû ze'de Üs tad Be di üz za man'dan ba his le "Ken di ni mu ha fa za et" de nil miþ. (A ge, s. 583) Cel ce lû ti ye i se, Sür ya ni ce "Be dî" mâ nâ sýn da o lup, ka si de nin ilk ya rý sýn da on ye di de fa "Nur" ke li me si tek rar edi li yor. (A ge, s. 586) Te vâ fuk sýr rý Bu ra da zik ret ti ði miz ba his ler de, te fâ fuk lar zin ci ri bâ riz þe kil de gö rü nü yor. Ko nu yu, te vâ fu kun kýy met ve e hem mi ye ti ne da ir Nur'dan bir ve ci ze i le bað la ya lým: "Te va fu kat i se, it ti fa ka i þa ret tir. Ýt ti fak i se, it ti ha da e mâ re dir, vah de te a lâ met tir. Vah det i se, tev hi di gös te rir. Tev hid i se, Kur ân ýn dört e sa sýn dan en bü yük e sa sý dýr." (Mek tû bât; 28. Mek tup, 8. Ri sâ le o lan 8. Me se le.) SON NOT: Te vâ fuk la il gi li bu son ik ti ba sýn dipno tun da gö rü nen 8 ra ka mýn da ki te vâ fuk hal ka la rý na da dik kat lüt fen. Ýþ te üç a det 8, ya zý nýn baþ lý ðýn da; üç 8 de ya zý nýn so nun da, e min o lun gayr ý ih ti ya rî þe kil de te vâ fuk ey le di. Ken dim de son an da fark et miþ bu lun dum. MLS (0 505) Çaðýný aþan Bediüzzaman Bu gün tak vim yap rak la rý 23 Mart ý gös te ri yor. Be dî üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin dar-ý be kâ ya ir ti hal e di þi nin 51. se ne-i dev ri ye si bugün. Ýn san lý ðýn son a sýr da Va hiy Dî ni ne kar þý küs tah laþ ma sý dolayýsýyla gir di ði bu na lý ma denk o la rak, Zik ri biz in dir dik ve O nun ko ru yu cu su da el bet bi ziz! 1 â yet-i ce lî le sin de be yan e dil di ði ü ze re; Ce nâb-ý Hakk ýn, bu bu na lý mý mâ ne vî bo yut ta gö ðüs le yen ve kri zin va ha me ti öl çü sün de de fe dâ kâr lý ðý yük sek o lan bir mü bel lið ve mü ced did gön de rip, di ni nin ye ni den ih yâ sý ný te min et me si, her þey den ön ce O nun Rah me ti nin e ser le rin den dir ve bü yük he di ye le rin den dir. As lý na ba kar sa nýz, Haz ret-i  dem den (as) i ti bâ ren in san lýk Va hiy Dî ni ne he men her ku lak ver me yi þin de bu na lým la ra gir miþ; he men her bu na lým dö ne min de de fe dâ kâr ve sâ dýk Pey gam ber ler teb lið va zi fe si ni sýrf Al lah rý zâ sý i çin î fâ et miþ ler. Haz ret-i Nûh (as) ha kâ re te uð ra mak, taþ lan mak ve öl dü rül mek 2 teh dit le ri ne rað men teb lið gö re vin de bir an te red düt ya þa ma dý ðý gi bi; Haz ret-i Ýb râ him (as) bu gö rev de ki sa dâ kat ve se bâ týn dan do la yý a te þe a týl mak tan çe kin me miþ tir. Teb lið va zi fe sin de kav mi nin ver di ði çi le ve sý kýn tý la ra; ö lüm teh dit le ri ne ve tür lü sû-i kast plân la rý na rað men Haz ret-i Î sa da (as), o nun üm me tin den Ha bib-i Nec câr da (ra) mu ha tap ol muþ; Haz ret-i Î sa (as) Ce nâb-ý Hak kýn bir lüt fuy la se mâ ya yük sel til miþ 3 ; Ha bib-i Nec câr i se kav mi ta ra fýn dan þe hit e dil miþ tir. 4 Ya kav mi nin e zi yet ve ha ka ret le ri kar þý sýn da me ta ne ti ni zer re ka dar kay bet me yen Son Pey gam ber Haz ret-i Mu ham med in (asm); Ey am ca cý ðým! Gü ne þi sað e li me, a yý da sol e li me ver se niz; ben dâ vâm dan yi ne vaz geç me ye ce ðim! Ya Al lah bu di ni hâ kim ký lar; ya da ben bu u ður da can ve ri rim! di ye hay ký rý þý ný u nu ta bi lir mi yiz? Pe ki; müþ rik le rin iþ ken ce le ri ne kar þý, Ö lü mü gö ze a lý rým da, O nun di ni ni as la bý rak mam! di yen; kýz gýn kum la ra bas tý rýl dýk ça, Al lah bir dir... Al lah bir dir... di yen onun (asm) sev gi li as ha bý (ra) göz ar dý e di le bi lir mi? Ta rih, î mân fe dâ kâr la rý nýn al týn so luk la rýy la hýn ca hýnç do lu dur. Haz ret-i E bû Be kir in (ra), Al lah ým; be nim vü cu du mu Ce hen nem de öy le bü yüt ki, hiç bir ehl-i î man i çin gi re cek yer kal ma sýn! i fâ de si de a kýl la ra dur gun luk ve re cek cins ten bir yal va rýþ de ðil mi dir? Son as ra gir di ði miz de in san lýk, yi ne o deh þet do lu mâ ne vî buh ran la rýn dan bi ri si ni ya þý yor du. Yal nýz dün ya yý de ðil; â hi re ti, Cen ne ti ve mad dîmâ ne vî her tür lü ma kâ mý fe dâ e de bi le cek ve ehli î man ye ri ne Ce hen nem e gir me yi gö ze a la bi le cek bir mü bel li ðe ve mü ced di de ih ti yaç var dý. Be dî üz za man Haz ret le ri nin (ra) ken di si i çin hiç bir mâ ne vî ma kâ mý meh di yet da hil te lâf fuz et me yi þi, böy le si ne bir fe dâ kâr lýk tan baþ ka ne i le î zah e di le bi lir? O Ku tup mu dur, Gavs mý dýr, Meh di mi dir, han gi ma kam da dýr; bu nu zik ret mez; ma kam la, man sýp la meþ gul ol maz. Yal nýz ca der ki: Ben ma kam sa hi bi de ði lim! Ben si zin bir ders ar ka da þý ný zým! 5 Ken di si ne Kur ân ýn sýr lý ha kî kat le ri ni be yân et me yet ki si ve ril miþ 6 ve î mân i lim le rin de fet vâ va zi fe siy le gö rev len di ril miþ 7 bir â lim o lan Be dî üz za man, va zi fe ye bað lý lý ðý ve is ti ka me ti ma kam o la rak ye ter li gö rür. Be dî üz za man (ra); ki mi za man, Kur ân hiz me ti ni mad dî-mâ ne vî ma kam la ra ve uh re vî sa a det le re â let yap mak tan men e dil di ði ni söy ler 8 ; ki mi za man, ehl-i î ma nýn Ce he nem den kur tul ma sý i çin Ce hen ne me gir me yi ka bul e de rim 9 be ya nýy la tüy le ri mi zi ür per tir. Ga ze te ci Eþ ref E dip e ver di ði be ya nat ta; Ben, ce mi ye tin i man se lâ me ti yo lun da â hi re ti mi de fe da et tim! Gö züm de ne Cen net sev da sý var; ne Ce hen nem kor ku su! Ce mi ye tin, yir mi beþ mil yon Türk ce mi ye ti nin î ma ný na mý na bir Sa id de ðil; bin Sa id fe dâ ol sun! 10 di ye hay ký rý þý hâ lâ ku lak la rý mýz da çýn la mak ta dýr. Bu se ne nin, Be diz za man ýn ça ðý ný a þan dâ vâ sý a çý sýn dan baþ ka bir ö ne mi da ha var: Be di üz za man ýn, o meþ hur Þam E me vi ye Ca mi in de ver di ði ve i çe ri sin de Ýs lâm â le mi nin has ta lýk la rý ný teþ his et ti ði ve et kin bir re çe te be yan et ti ði bü yük hut be nin de yü zün cü yý lý bu yýl.  lem-i Ýs lâ mýn çal kan tý lar la o re çe te ye doð ru ka der-i Ý lâ hi ce sevk o lun du ðu gün le ri çe tin te cel li ler i çin de de ol sa ar týk gö rü yo ruz. Duâ mýz: Re çe te â lem-i Ýs lâ ma in þâal lah pa ha lý düþ mez. (Hut be-i Þa mi ye, eh li yet li a ka de mis yen ler ce geç ti ði miz haf ta so nu Þam da e le a lý nýp mü za ke re e dil di. So nuç bil dir ge le ri bu haf ta so nu Ýs tan bul Ha liç mer ke zin de in þal lah ka mu o yu i le pay la þý la cak.) Bu ve si ley le; i lim, fi kir ve gö nül eh lin ce an la þýl ma yý bek le yen bâ kir bir a lan da vaz ge çil mez e ser ler bý ra kan Be dî üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri ni bir kez da ha rah met ve min net le a ný yo ruz. 1- Hicr Sû re si, 15/9; 2- Þu â râ Sû re si, 26/116; 3- Âl-i Ým rân Sû re si, 3/55; 4- Yâ sîn Sû re si, 36/26; 5- E mir - dað Lâ hi ka sý, S.367; 6- Mek tû bât, s. 357; 7- Mek tû - bât, s. 413; 8- E mir dað Lâ hi ka sý, s. 317; 9- E mir dað Lâ hi ka sý, s. 377; 10- Ta rih çe-i Ha yat, s. 544.

14 14 Ý LAN Y G4 DOÐALGAZ SAYACI ALIMI iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. BU ÝHALE 4734 SAYILI KAMU ÝHALE KANUNUNUN 3.G. ÝSTÝSNA MADDESÝ KAPSAMINDADIR. 1- Ýdarenin a) Adresi: KAZIM KARABEKÝR CAD. NO: ALÝBEYKÖY/EYÜP/ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý: O / c) Elektronik posta adresi : ll-ýhalenin: a) Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/37567 b) Niteliði, Türü, Miktarý: Mal Alýmý, G4 DOÐALGAZ SAYACI ALIMI adet c) Teslim Yerleri: Yerli istekliler için: ÝGDAÞ Ünalan Ambarý ve Küçükçekmece Ambarý Yabancý Ýstekliler için: DDP/ÝGDAÞ Ambarlarý d) Teslim tarihi: Sözleþmenin imzalanmasýný müteakip iþe baþlanacak ve ara teslimat takvimine uygun olarak 150 (Yüzelli) takvim gününde teslimat tamamlanacaktýr. e) Ýhalenin Yapýlacaðý yer: ÝGDAÞ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ SOSYAL HÝZMET BÝNASI KAZIM KARABEKÝR CAD. NO: ALÝBEYKÖY/EYÜP/ÝSTANBUL f) Ýhale ve Son teklif verme tarihi ve saati: / 14:00 g) Ýhale dokümaný bedeli: 250,00 TL (KDV Dahil) III. Ýhaleye Katýlabilme Þartlarý ve Ýstenen belgeler: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ihaleye iliþkin ilk ilanýn yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, c) Þekli ve içeriði Þartnamede belirlenen teklif mektubu, d) Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler teklif edilen bedelinin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.) e) Vekâleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak giriþim beyannamesi, Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde (a), (b) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrý verilmesi zorunludur. g) Ýhale konusu alýmýn/iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz., IV. Mesleki ve Teknik Yeterliliðe Ýliþkin Belgeler: Onaylanmýþ bir kuruluþtan alýnmýþ 2004/22/AT (MI-002) ölçü aletleri yönetmeliðine göre tip onay belgesi ( tarihinden önce alýnmýþ AT tip onaylarý, belge üzerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir, ancak her halükârda bu süre tarihini geçemez) TS 5910 EN 1359/1999 standardýna uygunluk belgesi ve belge kapsamýndaki testlerin raporlarý Ýþ deneyim belgeleri Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Her türlü doðalgaz sayacý imalatý ve satýþý Ýhale dokümaný adresinde görülebilir ve 250,00 TL karþýlýðý ÝGDAÞ GENEL MÜDÜRLÜK BÝNASI SATINALMA MÜDÜRLÜÐÜ KAZIM KARABEKÝR CAD. NO: ALÝBEYKÖY/EYÜP/ÝSTANBUL temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. Teklifler, , saat 14:00'a kadar ÝGDAÞ Genel Müdürlüðü Muhaberat Þefliði Kazým Karabekir cd. No: Alibeyköy, Eyüp/Ýstanbul adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. Vl- Ýstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede iþin tamamý için teklif verilecektir. Vll- Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Vlll- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. IX- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verilemez. X. Tüm Ýhaleler internet sitesinde ilan edilmektedir. F-Y-03._.08.RO Ýstisna Kapsamýndaki Ýhale ilaný B: ÝSTANBUL GAZ DAÐITIM SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝHALE ÝLANI E SAS NO: 2011/63 KA RAR NO: 2011/76 GE REK ÇE LÝ KA RAR HÜKÜM: Ge rek çe le ri yu ka rý da a çýk lan dý ðý ü ze re; 1- Da va nýn KA BU LÜ i le, A da na i li, Cey han Ýl çe si, Ka ra ka ya lý Kö yü, Cilt No: 61, Ha ne No: 30, T.C. No: 'da nü fu sa ka yýt lý E rol ve Mi ne'den ol ma 10/09/1995 Do ðum lu Dur sun Ta nýþ'ýn mev cut nü fus kay dýn da Dur sun o lan is mi nin "DAM LA" O LA RAK DÜ - ZEL TÝL ME SÝ NE VE NÜ FUS KA YIT LA RI NA TES CÝ LÝ NE, B: T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E sas No : 2008/2 Ka rar No: 2009/330 Da va cý Ay þe Yay lý ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Þev ket Ay ba kan vs. a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan me ni mü da ha le-kal ve mah ke me miz da va dos ya sý i le bir leþ ti ri len e lat ma nýn ön - len me si- kal da va sý so nun da ve ri len ka rar ge re ðin ce; Mah ke me mi zin 17/12/2009 ta rih li ka ra rý da va lý Þev ket Ay ba kan ve ki li ta ra fýn dan tem yiz e dil miþ, Yar gý tay 1. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý nýn 29/11/2010 ta rih, 2010/10721 E.2010/12469 K. sa yý lý i la mý i le da va lý Þev ket Ay ba kan'ýn tem yiz i ti raz la rý nýn ye rin de ol - ma sý ne de niy le hük mün HUMK'nun 428. mad de si u ya rýn ca bo zul ma sý na ka rar ve ril miþ, ka rar da va cý Ay þe Yay lý ve ki li Av. Ýb ra him Ev ci ta ra fýn dan 07/02/2011 ta ri hin de boz ma ka ra rý nýn dü zel ti le rek ye rel mah ke me ka ra rý nýn o nan ma sý na ka rar ve ril me si ta lep li tem - yiz e dil miþ o lup, Ýþ bu ka rar dü zelt me ta le bi nin ad re si meç hul bu lu nan da hi li da va lý lar A lek san dra Pa mu - ki çi ve Ce mi le Ye ray'a i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. BAKIRKÖY 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas No: 2010/1816 Va si Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 18/02/2011 ta rih, 2010/1816 E sas ve 2011/115 Ka rar sa yý lý ka rar i - le T.C.Kim lik Nu ma ra lý, Hay rul lah ve Ýk bal'den ol ma, 12/05/1937 Sa rý yer do ðum lu, Ýs tan bul Ý li, Ça tal ca Ýl çe si, Ka le i çi Kö yü, Cilt No:2, Ha ne No: 321, Bi rey Sý ra No: 13'de nü fu sa ka yýt lý BÝR SEN AY KUT TMK'nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI - NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne, Za im ve Hay ri ye'den ol ma 11/09/1931 do ðum lu T.C. Kim lik Nu ma ra lý ÝS MA ÝL HAK KI AY KUT va si ta yin e dil miþ tir. 18/02/ B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2010/1744 KA RAR NO: 2011/126 Yu ka rý da e sas ve ka rar nu ma ra sý be lir ti len Mah ke me mi zin 18/02/2011 ta rih li ka ra rý i le; Da va cý nýn da va sý nýn KA BU LÜ i le; Or du i li Fat sa il çe si Dað gü ve zi Cilt: 26 Ha ne: 36'da nü - fu sa ka yýt lý Meh met ve Fat ma Zeh ra'dan ol ma 1978 Fat sa do ðum lu AH MET YIL GIN'ýn kay den "YIL GIN" o lan so ya dý nýn "MÜF TÜ OÐ LU" o la rak tas hi hen nü fu sa tes ci li ne, Ýþ bu so ya dý de ði þik li ði nin da va cý nýn e þi Mah mut ve Ce mi le'den ol ma 1981 Fat sa do ðum lu ZA RÝ FE YIL GIN i le ço cuk la rý Ah met ve Za ri fe'den ol ma 2003 d.lu AL PE REN YIL GIN i le 2007 d.lu MEH MET E MÝN YIL GIN'ýn si ra ye ti ne,tes CÝ LÝ NE, Ý LA NI NA, ka rar ve ril miþ tir, i - lan o lu nur. 21/03/ B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2011/28 KA RAR NO: 2011/79 Da va cý Ye moþ Ak soy ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan Ý sim ve So ya dý Tas hi hi da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da: Mah ke me mi ze a it 25/02/2011 ta rih ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce, Da va nýn kýs men ka bu lü i le Er zin can Ý li, Ü züm lü Ýl çe si, Ka ra ca lar Mah/Kö yü, Cilt no: 23, Ha ne no: 35, Sý ra no: 1, BSN: 25'de nü fu sa ka yýt lý, T.C kim lik no lu Mus ta fa ve Ha si ye'den ol ma, do ðum lu da va cý Ye moþ Gün'ün nü fus kay dýn da Ye moþ o lan a dý nýn E lif o la rak de ðiþ ti ril me si ne, ev li o lan da va cý nýn so ya dý tas hi hi ne i liþ kin ta le - bin i se red di ne i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Dos ya No: 2011/56 Da va cý GÖ NÜL TÜ RE ta ra fýn dan Ha sým sýz o la rak mah ke me miz de a çý lan ga ip lik da va sý - nýn ve ri len a ra ka rarý u ya rýn ca; Yak la þýk 35 yýl dý r ken di sin den ha ber a lý na ma yan ve hak kýn da ga ip lik ka ra rý ve ril me si is - te nen An ka ra Ý li Al týn dað Ýl çe si, Sa kar ya Ma hal le si, Cilt No: 78, Ha ne No: 8, BSN: 16' da nü fu sa ka yýt lý Ha san ve A zi me'den ol ma 26/03/1932 An ka ra do ðum lu A LÝ TÜ RE'nin ha - yat ve me ma týn dan (ya þa yýp ya þa ma dý ðýn dan) bil gi le ri o lan la rýn mah ke me mi zin 2011/56 E sas sa yý lý da va dos ya sýn da bil di rim de bu lun ma sý M.K'nun 33. mad de si ge re - ðin ce i lan o lu nur. 15/03/ B: ANKARA 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN E sas No: 2010/2071 Va si Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 28/02/2011 ta rih, 2010/2071 E sas ve 2011/205 Ka rar sa yý lý ka rar i le Kars Ý li, Mer kez Ýl çe si, Ka ra ço ban Ma hal le si, Cilt No: 41, A i le Sý ra No: 44, Bi rey Sý ra No: 9'da nü fu sa ka yýt lý, Te mo ve Ha no dan ol ma Tuz lu ca 25/02/1932 T.C.Kim lik Nu ma ra lý PE RÝ DAL KI LIÇ TMK'nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne T.C. Kim lik Nu ma ra lý oð lu OR HAN KA RA - TE KÝN va si ta yin e dil miþ tir. 28/02/ B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2008/298 E sas. DA VA LI: 1- NU RAL BA ÞAK Ki reç bur nu Mah. Meh met E fen di Sok. No: 23 Sa rý yer/ ÝS TAN BUL Da va cý/da va cý lar ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Hak sýz Ýþ gal Taz mi na tý (Ec ri mi sil) da va sý - nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va cý ve ki li da va di lek çe sin de da va cý ya a it ta þýn maz ü ze rin deki da va lý la ra a it Sa rý yer Ki reç bur nu 81 paf ta, 475 a da, 11 par sel sa yý lý 2579,70 m 2 li 120/ / /2579 his se le rin den o lu þan müþ te rek ma lik ol du ðu nu, söz ko nu su ta þýn maz ü ze ri - ne mü vek ki li nin bil gi si ve rý za sý dý þýn da da va lý lar ta ra fýn dan hu ku ka ay ký rý o la rak ü ze ri - ne bi na ya pýl mak ve fi i len kul lan mak su re tiy le iþ gal et tik le ri ni, faz la ya da ir hak la rý nýn sak lý kal ma sý kay dý i le da va ta ri hin den i ti ba ren beþ yýl ge ri ye dö nük ol mak ü ze re ya sal fa i zi i le bir lik te, her bir da va lý i çin 6.500,00 TL ol mak ü ze re top lam ,00 TL ec ri - mi si lin da va lý lar dan tah si li ne ka rar ve ril me si ni ta lep ve da va et miþ tir. Mah ke me miz den ve ri len a ra ka rar u ya rýn ca; Ki reç bur nu Mah. Meh met E fen di Sok. No: 23 Sa rý yer ad re sin de o tur du ðu be lir ti len Da - va lý AY ÞE AL PER'in a dý na çý kar tý lan teb li ga týn bi la teb lið i a de e dil di ðin den ve ya pý lan a raþ týr ma da ad re si tes pit e di le me di ðin den da va nýn du ruþ ma nýn ya pý la ca ðý 05/04/2011 gü nü sa at 11.00'da bu du ruþ ma ya da va lý nýn da va i le il gi li tüm bel ge le ri ni be ra be rin de ge ti re rek ib raz et me si ya da ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, du ruþ ma ya gel me di - ði ve ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me di ði tak dir de du ruþ ma nýn yok lu ðun da ya pý la - rak ka rar ve ri le ce ði HUMK'un ve de vam lý mad de le ri ge re ðin ce da va di lek çe si teb li gat ye ri ne ka in ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 02/03/ B: T. C. SARIYER 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/399 E sas. DA VA LI: E LÝ ZA TÜ REL Ye ni Ma hal le Kar tal te pe Ýl köð re tim O ku lu Al pay Apt. No: 13/11 Ba kýr köy/ ÝS TAN BUL Da va cý Bur han Tü rel Ve ki li ta ra fýn dan Da va lý E li za Tü rel a ley hi ne a çý lan Bo þan ma da va - sýn da ve ri len ta rih li a ra ka rar u ya rýn ca: Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a - raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 22/06/2011 gü nü sa at: 11:10'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve - ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý, Ýþ bu i la - nýn ya yýn landýðý gün i ti ba ri i le 8. gün teb lið e dil miþ sa yý la ca ðýn dan teb lið ta ri hin den i ti - ba ren 10 gün i çin de ce vap ver me niz hu su su Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge - çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: T. C. ÞÝÞLÝ 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOS YA NO: 2009/3093 E sas. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma gü nü sa at : 09:40-09:50 sa at le ri De ni zer Cad. N: 25 Kar tal ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir - de gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den mev zu a týn be lir le di ði o ran da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý mu ham men be de lin % 20'si ka dar te mi nat ya tý rý la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin sa týþ dos ya sýn dan gö - rü le bi le ce ði, mas raf ve ril di ði tak dir de ta þý nýr mal a çýk ar týr ma i la ný nýn bir ör ne ði nin is te - ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Mu ham men Kýy me ti T.L A de di Cin si (Ma hi ye ti ve Ö nem li Ni te lik le ri) ,00 1 A det 34 GLA 62 Pla ka sa yý lý Ti po mar ka ma vi renk li hu su si o to. A ra cýn bo ya sý sol muþ muh te lif çi - zik ler mev cut. A raç ü ze rin de pla ka yok. A nah tar ve ruh sat yok. B: T. C. KARTAL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIR MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2010/1113 E sas. KA RAR NO: 2011/102 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Ça nak ka le i li, Ge li bo lu il çe si, Bo la yýr Fev zi Çak mak mah/köy nü fu su na ka yýt lý Ha lil ve Ay þe'den ol ma, 1922 do - ðum lu ZE LÝ HA TÜR KER ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne Ýs tan bul i li Ça tal ca Ýl çe si Çift lik - köy mah/köy nü fu su na ka yýt lý Ah met ve Nu ri ye'den ol ma, 1980 do ðum lu KAD RÝ YE ER - SOY VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 04/03/ B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E LE MAN nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj,ba - kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nmanisa Merkezde Ulupark Karþýsýnda 148 m 2 Brüt Birinci Kat 4+1 daire acele satýlýktýr TL. Pazalýk payý vardýr Hayrettin HUYUT n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Sahibinden Yalovada bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Sahibinden Denizli Cankurtaranda villa arsasý 435m 2 B+2 Kat imarlý 35,000 TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n Kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Selime Coþkun n Kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih Özbolat n TC nolu Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammet Meriç n Kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Safter Güneþ Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212)

15 16 Y SPOR Emre: Her maçý kazanýrsak þampiyon biziz F.Bahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoðlu, "Derbide oynamayý çok istiyordum, nasip olmadý. Her zamanki gibi Alex bir fenomen olduðunu ispatladý. Kadýköy'de Bursaspor'u yeneceðimize inanýyorum" dedi. SAKATLIÐI ne de niy le Ga la ta sa ray ma çýn da for ma gi ye me yen Fe ner bah çe li fut bol cu Em re Be lö zoð lu, der bi de oy na ma yý çok is te di ði ni, an cak bu nun ken di si ne na sip ol ma dý ðý ný söy le di. Fe ner bah çe Ku lü bü'nün rad yo su ''Rad yo Fe ner bah çe''de, Fa tih De mir kol ve Fe ner bah çe Fut bol Ta ký mý Ý le ti þim So rum lu su Or kun Yaz gan'ýn bir lik te sun du ðu 2'de 1 prog ra mý na te le fon la ko nuk o lan Em re, Kon yas por ma çýn da sa kat lan dý ðýn da der bi de oy na ya ma ya ca ðý i çin de að la dý ðý ný di le ge ti re rek, ''(Ga la ta sa ray'a kar þý oy na ma dý) di ye çok dra ma ti ze et ti ler. Ben ken di mi bu ra da bu an lam da is pat la dým. A ma ne o lur sa ol sun Ga la ta sa ray ma çýn da oy na ma yý çok is ti yor dum, na sip ol ma dý'' de di. Fe ner bah çe'ye ilk gel di ðin de ba zý in san la rýn ken di si hak kýn da fark lý dü þün dü ðü nü kay de den Em re, ''Ga la ta sa ray ma çýn da oy na mak is ti yor dum, ken di mi form da his se di yor dum. An cak u zun se ne ler Fe ner bah çe for ma sýy la oy na ya ca ðý ma i na ný yo rum. Bir son ra ki Ga la ta sa ray ma çýn da, ne re de o lur sa ol sun ta ký mý mýn ya nýn da ol mak is ti yo rum'' di ye ko nuþ tu. Gökþen: Baþkan Polat'ýn tek bir projesi bile yok ngalatasaray Ku lü bü es ki yö ne ti ci si Fa tih Gök þen, ku lüp baþ ka ný Ad nan Po lat'ýn sa de ce mer hum baþ kan Öz han Ca nay dýn'ýn baþ lat tý ðý iþ le ri sür dür dü ðü nü i fa de e de rek, ''Sa yýn baþ ka nýn ye ni tek bir pro je si bi le yok'' de di. Gök þen, baþ kan Po lat'ýn 2 se ne lik baþ kan yar dým cý lý ðý ve 3 se ne lik baþ kan lý ðý dö ne min de hiç bir ye ni pro je or ta ya koy ma dý ðý ný di le ge ti re rek, ''Yap týk la rý her þey, es ki baþ kan Öz han Ca nay dýn dö ne min den kal ma. Yö ne tim de es ki e ko no mi ba kan la rý bi le var a ma bir tek ye ni pro je le ri yok. Sü rek li Ca nay dýn dö ne min de ki pro je le ri yap týk di ye gün de me ge ti ri yor lar'' di ye ko nuþ tu. Konyaspor hakem hatalarýndan þikâyetçi nkonyaspor Ku lü bü Baþ ka ný Ba hat tin Ka ra pý nar, Sü per Lig'in ge ri de ka lan 26 haf ta sýn da ha kem ha ta la rý ne de niy le 12 pu an kay bet tik le ri ni id di a et ti. Ka ra pý nar, ku lüp bi na sýn da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Kon yas por'un ha kem ha ta la rý ne de niy le çok ö nem li pu an lar kay bet ti ði ni ö ne sür dü. Ya yýn cý ku ru lu þun yo rum cu la rý ta ra fýn dan de ðer len di ri len po zis yon lar dan der le me yap týk la rý ný i fa de e den Ka ra pý nar, ''Ge ri de ka lan 26 haf ta da ha kem ha ta la rý ne de niy le 12 pu an kay bet tik. Bu na kar þýn Kon yas por'un ha kem ha ta la rýn dan do la yý ka zan dý ðý ha ram bir tek pu a ný bu lun ma mak ta dýr. Bu na sa de ce te sa düf di ye bi li riz, bu nun dý þýn da baþ ka bir þey dü þün mek is te mi yo rum'' de di. Canaydýn ölümünün 1. yýlýnda rahmetle anýldý nga LA TA SA RAY Ku lü bü es ki baþ ka ný Öz han Ca nay dýn, ö lü mü nün 1. yýl dö nü mün de a nýl dý. Ku lü bün in ter net si te sin de ya yým la nan an ma me sa jýn da, ''Türk spor ta ri hin de say gýn du ru þu i le de rin bir iz bý ra kan, son ne fe si ne ka dar yü re ðin de Ga la ta sa ray sev gi si ni ta þý yan, es ki baþ kan la rý mýz dan Öz han Ca nay dýn'ý a ra mýz dan ay rý lý þý nýn bi rin ci se ne sin de öz lem le ve say gýy la a ný yo ruz'' de nil di. ÝKÝ DERBÝYÝ DE EVDE ÝZLEDÝM Em re, or tam ge ril me sin di ye der bi ma ça git me di ði ni belirterek, ''Ma çý ar ka daþ gru buy la e vim de iz le dim. Ge çen se ne Sel çuk'un gol at tý ðý der bi yi de ay ný ar ka daþ gru buy la iz le miþ tim. Ýn þal lah bir da ha on lar la iz le mem, sa ha da ben ol du ðum da ka za ný rýz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Em re Be lö zoð lu, Ga la ta sa ray ma çýn da 87. da ki ka da at tý ðý gol le ta ký mý na ga li bi ye ti ge ti ren A lex De So u za'dan öv güy le bah set ti. Tec rü be li o yun cu, der bi ma çýn ký rýl ma a nýy la il gi li bir so ru ü ze ri ne, ''Ký rýl ma a ný, son 25 da ki ka da ta ký mýn gös ter di ði öz ve ri ve her za man ki gi bi A lex'in bir fe no men ol du ðu nu is pat la ma sý'' de di. Sa kat lý ðý ne de niy le mil li ta kým da da for ma gi ye me ye ce ði ni be lir ten Em re, mil li ta kým da o la ma dý ðý i çin ü zül dü ðü nü söy le di. ''Mil li ta kým da oy na mak is ter dim'' di yen Em re, ''Mil li ta ký ma se ve se ve gi di yo ruz. O ra da da oy na ya ma dý ðým i çin ü zü lü yo rum. Ta ký mý mýz þam pi yon luk yo lun da i ler li yor, her maç ta oy na mak is ti yo rum. Mil li maç a ra sý, Bur sas por ma çý ön ce si sa kat lý ðý mýn geç me si a çý sýn dan a van taj o la rak gö rü nü yor'' þek lin de ko nuþ tu. BUR SAS POR MA ÇINI ALMALIYIZ Em re Be lö zoð lu, li gin 27. haf ta sýn da Bur sas por i le ya pa cak la rý ma çý da de ðer len dir di. Bur sas por kar þý laþ ma sý nýn çok ö nem li bir maç ol du ðu nu di le ge ti ren Em re, þun la rý söy le di: ''Ta kým da çok i yi bir or tam var, çok i yi bir ha va ya ka la dýk. Bu nun de vam et me si ge re ki yor. Tüm maç la rý mý zý ka za nýr sak, Trab zons por maç la rý nýn hep si ni ka zan sa da hi biz þam pi yon o lu ruz. Bur sas por ge çen se ne nin þam pi yo nu. Þu an maç ek si ðiy le 10 pu an ge ri miz de, a ma þam pi yon luk þans la rý de vam e di yor. Zor maç o la cak. An cak Ka dý köy'de ki a van ta jý mýz o lan se yir ci mi zin des te ðiy le bu maç tan da ga lip ge le ce ði mi ze i na ný yo rum.'' EMRE BUGÜN BABA OLACAK: Em re Be lö zoð lu, rad yo da e þi nin bugün do ðum ya pa ca ðý ný a çýk la dý. E þiy le bir lik te dün kon tro le git tik le ri ni be lir ten Em re, ''Bugün e þim do ðu ma gi re cek. Ýlk ha be ri ni bu ra dan ver miþ o la yým. Bu gündok to ru muz ka rar al dý. Bi zim oð lan faz la ki lo al mýþ. Bugün mü da ha le e di le cek'' de di. Trabzon geçen sezonki puanýný aþtý GE ÇEN SE ZON LÝ GÝ 57 PU AN LA KA PA TAN BOR DO- MA VÝ LÝ LER, BU SE ZON 26. HAF TA SO NUN DA 60 PU A NA U LAÞ TI Jaja. ligin ikinci yarýsýnda attýðý 4 golle Trabzonspor'u yarýþýn içinde tuttu. Millî Takýmda oynamak isterdim Sa kat lý ðý ne de niy le mil li ta kým da da for ma gi ye me ye ce ði ni be lir ten Em re, mil li ta kým da o la ma dý ðý i çin ü zül dü ðü nü söy le di. SÜPER Lig'de 60 puan ve averajla Fenerbahçe'nin arkasýnda ikinci sýrada yer alan Trabzonspor, geçen sezona oranla çok baþarýlý bir performans ortaya koyuyor. Geçen sezon 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 maðlubiyetle 57 puan toplayarak ligi 5. sýrada tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon 26. hafta sonunda 60 puana ulaþarak bir önceki döneme göre, daha fazla puan elde etti. Bordo-mavililer, bu sezon 26. hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 maðlubiyet aldý. Geçen sezon lig sonun- da 53 gol atan Karadeniz ekibi, bu sezon 26. hafta sonunda 54 gol kaydetmeyi baþardý. Ligin bitimine 8 hafta kala geçen sezonki baþarýsýný geride býrakan Karadeniz ekibi, son yýllarýn 26. haftalarýna bakýldýðý zaman ise 15 sezonun en iyi dönemini geçiriyor. Bordo-mavililer, en son sezonunda yine Fenerbahçe ile þampiyonluk mücadelesi verdiði dönemin 26. haftasýnda 64 puan elde etmiþti. Trabzonspor, 64 puan ve averajla Fenerbahçe'nin önünde haftayý lider tamamlamýþtý. Alanzinho, Manisaspor ve Gençlerbirliði maçlarýnda kritik gollere imza attý. Jaja ve Alanzinho 14 puan getirdi TRABZONSPOR'UN BREZÝLYALI OYUNCULARI JAJA VE ALANZÝNHO ÖZELLÝKLE SEZONUN ÝKÝNCÝ YARISINDA ATTIKLARI GOLLERLE TAKIMLARINA ÖNEMLÝ PUANLAR KAZANDIRDILAR. LÝGÝN ÝKÝNCÝ YARISINDA 18 PUAN TOPLAYAN KARADENÝZ EKÝBÝ, JAJA VE ALANZÝNHO'NUN GOL ATTIÐI MAÇLARDA TOPLAM 14 PUAN ELDE ETTÝ. SÜPER Lig'de þampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da, Brezilyalý oyuncular Jaja ve Alanzinho, özellikle ikinci yarýda takýmlarýna önemli katký saðladýlar. Þampiyonluk yarýþý verdiði rakibi Fenerbahçe'de Brezilyalý oyuncu Alex, takýmýna önemli katký saðlarken, Trabzonspor'un Brezilyalý oyuncularý Jaja ve Alanzinho da birlikte gösterdikleri performansla ikinci yarýda takýmlarýna önemli puanlar kazandýrdýlar. Ligde 10 golü bulunan Jaja, ikinci yarýda Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Kasýmpaþa maçlarýnda 1'er gol, 3 golü bulunan Alanzinho'da Manisaspor ve Gençlerbirliði maçýnda 1'er gol atma baþarýsý gösterdi. Jaja'nýn gol attýðý söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplayan bordo-mavililer, Alanzinho'nun gol attýðý maçlarda 2 galibiyet ile 6 puan topladý. Böylece, ligin ikinci yarýsýnda 18 puan toplayan Karadeniz ekibi, Jaja ve Alanzinho'nun gol attýðý maçlarda 14 puan elde etti. TOPLU SONUÇLAR HAFTANIN KARMASI HAFTANIN TAKIMI 27. HAFTANIN PROGRAMI PUAN DURUMU F.Bahçe mi, Trabzon mu? Süper Lig'de haftanýn en önemli maçýnda Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ý 2-1 yenerek, 60 puanla liderliðini sürdürdü. Türk Telekom Arena'daki ilk maç olma özelliðini taþýyan maçta, evsahibi Galatasaray 14. dakikada Kazým'ýn golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarýda bu skorla sona erdi. Ýkinci yarýda defansta kalmayý tercih eden Galatasaray'a karþý Fenerbahçe ataklarýný sýklaþtýrýrken, ilk golü duran toptan 75. dakikada Semih ile buldu. Daha sonra ikinci gol için bastýran sarý-lacivertliler, 87. dakikada takým kaptaný Alex'in muhteþem kafa golüyle 2-1 öne geçti. Bu arada, Galatasaray, çok kötü bir sezon geçirirken, Fenerbahçe macýyla ligdeki 13. yenilgisini aldý. Fenerbahçe ise ikinci yarýda oynadýðý tüm maçlarý kazanarak, Trabzonspor önünde liderliðini devam ettirdi. Fenerbahçe ile zirvede yanlýz kalan Trabzonspor konuk olduðu Gençlerbirliði karþýlaþmasýndan 2-1'lik galibiyetle ayrýlarak, Fenerbahçe ile puanlarý yeniden eþitledi ve averajla 2. sýradaki yer aldý. Trabzonspor, Gençlerbirliði karþýsýnda 12. dakikada Cem Can'ýn uzaktan attýðý þut ile kazandýrdýðý golle 1-0 yenik duruma düþtü. Bordo-mavili ekip, ilk yarýsýný 1-0 yenik kapadýðý maçýn 2. yarýsýnýn 57. dakikasýnda Giray'ýn golüyle 1-1'lik eþitliði yakaladý. Trabzonspor'a beklediði galibiyet golünü 90. dakikada Alanzinho kazandýrdý. Zir ve de ilk 4'ü zor la yan Be þik taþ, ko nuk et ti ði Kay se ris - por'u 1-0 ge ri ye düþ tü ðü maç ta, 4-2 mað lup et ti. Kay se ris - por'dan 22. da ki ka da Za la ye ta'nýn go lüy le ye nik du ru ma dü þen si yah be yaz lý lar, 61. da ki ka da Al me i da'nýn go lüy le du - ru mu 1-1 yap tý. Be þik taþ, 69. da ki ka da Ernst ve 76. da ki ka da Qu a res ma'nýn go lüy le 3-1 ö ne ge çer ken, Kay se ris por'dan Se lim, 81. da ki ka da pe nal tý dan at tý ðý gol le du ru mu 3-2'ye ge tir di. Al me i da, 89. da ki ka da at tý ðý gol le sko ru be lir le di ve maç 4-2 Be þik taþ'ýn ga li bi ye tiy le ta mam lan dý. GOL KRALLIÐI YARIÞMASINDA ALEX ARAYI AÇTI Gol krallýðý yarýþýnda Galatasaray'a attýðý kafa golüyle Fenerbahçeli Alex gol sayýsýný 19 çýkararak, en yakýn takipçisi takým arkadaþý Niang'a 5 fark attý. Galatasaray - Fenerbahçe : 1-2 Kasýmpaþa - Manisaspor : 1-0 Gaziantepspor - Ýstanbul Büyükþehir Bld. : 4-1 Konyaspor - Medical Park Antalyaspor : 0-0 Beþiktaþ - Kayserispor : 4-2 Eskiþehirspor - Kardemir D. Ç Karabükspor : 1-0 Bucaspor - Sivasspor : 0-4 Gençlerbirliði - Trabzonspor : 1-2 Bursaspor - Ankaragücü : 0-0 Ö mer (An tal yas por), Gök han Gö nül (Fe ner bah çe), Gi - ray (Trab zons por), Er man (Si vass por), Hür ri yet (Ga zi - an teps por), Va re la (Ka sým pa þa), Qu a res ma (Be þik - taþ), Er kan (Es ki þe hirs por), Ol can (Ga zi an teps por), A - lex (Fe ner bah çe), Al me i da (Be þik taþ). HAFTANIN FUTBOLCUSU Olcan (Gaziantepspor) HAFTANIN HAKEMÝ Fýrat Aydýnus (GALATASARAY - FENERBAHÇE) Fenerbahçe 2 Ni san Cu mar te si: Kar de mir D. Ç Ka ra büks por - Ga zi an - teps por, Si vass por - Be þik taþ, An ka ra cü cü - Es ki þe hirs - por, Trab zons por - Kon yas por. 3 Ni san Pa zar: Ma ni sas por - Genç ler bir li ði, Kay se ris por - Ka sým pa þa, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por - Bu cas - por, Fe ner bah çe - Bur sas por. 4 Ni san Pa zar te si: Me di cal Park An tal yas por - Ga la ta sa ray. TAKIMLAR O G B M A Y P Av 1. Fenerbahçe Trabzonspor Bursaspor Gaziantepspor Kayserispor Eskiþehirspor Beþiktaþ Manisaspor Ýstanbul B.Þ. Bld K.Karabükspor Galatasaray Ankaragücü MP Antalyaspor Gençlerbirliði Sivasspor Bucaspor Konyaspor Kasýmpaþa

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 17 ÜZÜLMEZ'ÝN JÜBÝLE DÝLEÐÝ BEÞÝKTAÞ'LA SÖZLEÞMESÝ FESHEDÝLEN ÝBRAHÝM ÜZÜLMEZ, "JÜBÝLEMDE ÝNÖNÜ STADI'NIN DOL- MASINI ÝSTERÝM" DEDÝ. ÜZÜLMEZ, ÝLERÝDE TEKNÝK ADAM OLMAK ÝSTEDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. BEÞÝKTAÞ'TA Ýb ra him To ra man i le ya þa dý ðý o la yýn ar dýn dan söz leþ me si fes he di len Ýb ra him Ü zül mez, fut bol la il gi li bir öz le mi nin bu lun ma dý ðý ný, an cak Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nýn at mos fe ri ni ve ta raf ta rýn coþ ku su nu öz le di ði ni söy le di. Ýb ra him Ü zül mez, Lig TV'ye yap tý ðý a çýk la ma da, fut bo la de vam e dip et me ye ce ði ne se zon so nun da ka rar ve re ce ði ni kay de de rek, ''Þu an da fut bol oy na ya bi le cek du rum da yým. Bi - raz din len mek is ti yo rum. Da ha son ra da ka ra rý mý ve re ce ðim'' de di. Tek nik di rek tör kur su i çin en ya kýn za man da baþ vu ru da bu lu na ca ðý ný, Türk fut bo lu na i le ri de tek nik an lam da da hiz met et mek is te di ði ni an la tan Ü zül mez, se çe nek le ri nin a ra sýn da yo rum cu luk yap mak ol du ðu nu da kay det ti. KÝN CÝ BÝR ÝN SAN DE ÐÝ LÝM Ýb ra him To ra man'a bir kýz gýn lý ðý nýn bu lu nup bu lun ma dý ðý so ru su na Ýb ra him Ü zül mez, ''Kin ci bir in san de ði lim. Kim se ye kar þý kin tut mu yo rum. Nef ret ve öf ke i çe ri sin de de ði lim, o lay o ra da ya þan mýþ ve bit miþ tir. Bun dan son ra ken di yo lu mu zu çi ze ce ðiz. Al lah her ke sin yo lu nu a çýk et sin. Ge ri ye dö nüp on la rý ko nuþ ma nýn bir ar tý ge ti re ce ði ni zan net mi yo rum'' di ye ko nuþ tu. Jü bi le yap ma sý ha lin de Ý nö nü Sta dý'nýn dol ma sý ný is te di ði ni be lir ten Ýb ra him, ''On la rýn be ni sev dik le ri ne i na ný yo rum. Böy le bir gü zel jü bi le nin ol ma sý ný is te rim a ma son dö nem ler de böy le jü bi le ler ol mu yor. Net bir ka rar ver miþ de ði lim a ma Be þik taþ ta ký mýn da fut bo lu bý rak ma nýn doð ru o la ca ðý ný dü þü nü yo rum'' þek lin de ko nuþ tu. Jü bi le yap ma sý ha lin de Ýb ra him To ra man i le bir lik te oy na ya ca ðý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Ýb ra him, ''Be nim i çin on da sý kýn tý yok. Art ni yet ta þý mý yo rum. Ken di si ne sor mak la zým, be nim ta kýn tým yok'' de di. Ken di si hak kýn da ve ri len ka rar i çin de yo rum ya pan Ýb ra him, ''Se zon so nu na ka dar bek le ne bi lir di. Baþ ka ným dan da ri ca et tim a ma böy le bir ka rar al dý lar'' i fa de le ri ni kul lan dý. TA RAF TA RA TE ÞEK KÜR Be þik taþ'ta çok gü zel iz le nim ler bý rak tý ðý ný gör dü ðü nü i fa de e den Ýb ra him, þun la rý söy le di: ''Ýn san la rýn ge lip ba na sa rýl ma la rý be ni gu rur lan dýr dý. Be þik taþ ta raf tar la rý nýn ba na yak la þým la rý, ne ka dar i yi hiz met et ti ði mi gös ter di. Ba na çok bü yük des tek ol du lar. Böy le bir þey le gün de me gel di ðim i çin Be þik taþ ta raf tar la rýn dan ö zür di li yo rum. Da ha gü zel ay rý la bi lir dim. Ger çek Be þik taþ ta raf tar la rý nýn bu o lay dan son ra ba na gös ter dik le ri ya kýn lýk ve il gi den do la yý te þek kür e di yo rum.'' Schus ter'den baþ ka bir tek nik a da mýn ol ma sý du ru mun da o lay son ra sý ay ný ka ra rýn a lý nýp a lýn ma ya ca ðý so ru su na Ýb ra him, ''Ho ca nýn na sýl bir ra por ver di ði ni bil mi yo rum. Bu ra da be nim ça lýþ tý ðým ho ca lar dan bi ri ol say dý o lay bu ra la ra gel mez di'' di ye ce vap ver di. Söz leþ me si nin fes he dil me sin den son ra bir kaç ku lüp ten tek lif al dý ðý ný an la tan Ýb ra him, bu ko nu da ka ra rý ný se zon so nun da ve re ce ði ni kay det ti. SiyahMaviKýrmýzýSarý

17 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

18 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y GÖRÜÞ 19 Mec lis la yi ha sý nda Be di üz za man ýn Þark çö zü mü cev ni as ya.com.tr Be di üz za man, Þark ta ki a þi ret le re ver - di ði meþ rû ti yet, bu gün kü an la mýy la de mok ra si ve hür ri yet ders le rin de, Bi zim düþ ma ný mýz ce hâ let, za rû ret ve ih ti - lâf týr; bu üç düþ ma na kar þý san at (sa na yi), mâ ri fet (e ði tim) ve it ti fak si lâ hýy la ci hâd e - de ce ðiz e sas pers pek ti fi çer çe ve sin de, çö - züm de ce hâ le te kar þý mâ ri fe ti e sas a lýr. Ýs lâm dün ya sý ný ve Os man lý yý za a fa uð ra - tan ýrk çý lýk ve tef ri ka if sa dý na kar þý, va ta nýn ve mil le tin mad dî ve mâ ne vî kal kýn ma i le bir lik ve bü tün lü ðü nün, an cak din ve fen i - lim le ri nin bir lik te o ku tul ma sýy la o la ca ðý ný be lir tir. Bu a maç la en bü yük i de al le ri nin ba þýn da ge len ve ö nem le ta hak ku ku na ça lýþ tý ðý Med re set üz Zeh râ/þark Ü ni ver si te si pro - je si nin baþ ta Türk-Kürt kar deþ li ði ol mak ü - ze re, böl ge de ki ve As ya da ki bü tün Müs lü - man top lum la rýn be ra ber li ði ne hiz me ti ni na za ra ve rir. E sa sen 1908 de Ýs tan bul da Sul tan I I. Ab - dül ha mid e biz zat tak dim et mek is te yip an - cak bü rok ra tik en gel le re ta ký lan, ar dýn dan ha le fi Sul tan Re þad a, re fa ka ten ka týl dý ðý Ru me li ge zi sin de gö rüþ me ye mu vaf fak o - lup, Ko so va da ku rul ma sý dü þü nü len, an cak Bal kan Har bin de is ti lâ sýy la a kim ka lan ü ni - ver si te pro je si ne ay rýl mýþ on do kuz bin al - týn li ra lýk tah si sa týn bu pro je ye ye ni den tah - si si ni ba þa rýr DÝ NÝ TAK VÝ YE DI ÞIN DA, HÝÇ BÝR TED BÝR CÝD DÎ NE TÝ CE VER MEZ De va mýn da Ka sým 1922 de gel di ði An ka - ra da Bi rin ci Mec lis in gün de mi ne ge ti rir. Ül - ke ve mil let me se le le ri hak kýn da Mec lis i ve me bus la rý ik na ne ti ce sin de, tek li fin Mec lis te ka bul e di lip büt çe den tah si sat (ö de nek) ay rýl - ma sý ný sað lar 30 Ni san 1923 te (17 Ni san 1339) Kay se ri Me bu su  lim E fen di i le 166 ar ka da þý ta ra fýn - dan im za la na rak Mec lis Baþ kan lý ðý na su nu - lan, la yi ha nýn o ri ji nal ge rek çe si, gü nü müz - de ki Gü ney do ðu me se le si ne e sas lý çâ re le ri hu lâ sa e der. TBMM Za být Ce ri de si, cilt 20, 18. iç ti ma, 2 Kâ nu nu ev vel 1341 Çar þam ba ta rih li za být - lar da bel ge len di ði ü ze re, Mec lis te mü zâ ke re e di lip ka bul e di len kâ nun da, ev ve la, Harb-î U mu mi den (Bi rin ci Dün ya Sa va þýn dan) ev - vel Ko so va Med re se si ne tah sis o lu nan yir mi - bin al týn li ra dan on ye di bin al týn, Van da ya - pý la cak Med re set üz-zeh râ is miy le mü - sem ma bir dâ rü l u lûm-ý Ýs lâ mi ye ye (Ýs lâ mî i - lim ler ü ni ver si te si) tah sis e dil miþ ti. Van Va li - si Tah sin Bey in ve a þâ i rin (a þi ret le rin) te þeb - bü sü i le te me li a týl dý. A þâ ir ta ah hüd et ti ler ki; ze kâ týn bir kýs mý ný o med re se ye tah sis e de ce - ðiz. Hat ta ze kâ týn ze kâ tiy le de i ki bi ne ya kýn ley lî (ya tý lý) ta le be i dâ re e di le cek ti. Hem de mâ li ye nin ta sar ru fu na o lan o ra nýn ev ka fý (va - kýf la rý) da mü him bir ye kûn teþ kil e der. Þim - di i se, o ra la rýn Er me nî ih ti lâl men baý o lan mün de ris (yý kýl mýþ) ki li se le ri de o ra nýn ev ka - fý na mal ol muþ ön mâ lû ma tý ve ri lir. MÜLK VE MÝL LE TÝN SE L MET VE SA A DE TÝ A ka bin de de, O va kit te öy le bir mü es se se - nin vü cu du na (ya pýl ma sý na) es bab-ý mu ci be (ge rek ti ren se bep ler) bir i se, þim di on dur. Çün kü o za man yal nýz bir hasm-ý di ni (din Þark Ü ni ver si te si i çin Mec lis e su nu lan la yi ha da ö zet le nen Be di üz za man ýn fi kir le ri, e hem - mi yet li di nî ve va ta nî hiz met le ri - nin bâ riz bir mi sa li ol mak la bir lik - te, e lan Tür ki ye nin kar þý kar þý ya kal dý ðý Kürt so ru nu nu çöz me - de; te rö rü tas fi ye i le böl ge de gü ven li ðin te mi ni, e ko no mi nin te si siy le yok sul lu ðun gi de ril me - sin de e sas um de le ri ih ti va e der. düþ ma ný) var i di. Þim di ce nup tan (gü ney - den), þi mal den (ku zey den), þark tan hem de ce hâ let-i da hi li (iç te ki ce hâ let) i le be ra ber ah - lâk ve e sa sât-ý di ni ye yi (di nî e sas la rý) if sad e - den (bo zan) es bab (se bep ler) ta ad düd e dip (ço ða lýp) hal ký fev za ya (kar ga þa lý ða, a nar þi ye) sevk e di yor. O nâ zik mev ki de (böl ge de) -ve öy le bir ka vim de ki her þe yi din nok ta-i na za - rýn dan mu hâ ke me e der. E sa sat-ý di ni ye yi i lâ (yü cel ten) ve tak vi ye e den böy le bir mü es se - se den baþ ka hiç bir ted bir cid dî se me re (ne ti - ce) ver mez; ver se de, mu vak kat tir (ge çi ci dir) i zâ hýy la, böl ge de ki ce hâ le te, hal ký ah lâk sýz lýk ve kar ga þa ya sevk e den et ki le re kar þý ye gâ ne ted bi rin e ði tim le di ni ve ah lâ ký tak vi ye et mek ol du ðu be lir ti lir. Ve Bi na e na leyh, böy le bir mü es se se-i â li - ye-i il mi ye nin (yük sek il mî mü es se se nin) o ha va lî hal ký nýn tah sil-i i lim ve ir fa ný na tah si si, Vi la yat-ý Þar ki ye de dev le tin a sâ yi þýn da, ik ti sa - dý ya týn da ( ) mü es sir (te sir li) ha yýr ve þük - ran tev lid e de cek le rin den (mey da na ge ti re - cek le rin den), vel hâ le tü hâ zi hi (bu du ru ma gö re), bir al týn li ra nýn mu ka bi li bin li ra i se ve le vâ zým-ý in þâ i ye (i þa at mal ze me le ri) ve sâ i re - nin fi at ça es ki si ne nis be ten bir kaç mis li te zâ - yüd et miþ (art mýþ) ol du ðun dan, bu gün kü pa - ra nýn kýy me ti na zar-ý dik ka te a lý na rak, zir de - ki (a þa ðý da ki) me vadd-ý ka nu ni ye nin (ka nun mad de le ri nin) ka bu lüy le, bu emr-i hay rýn (ha yýr lý i þin) bir an ev vel kuv ve den fi i le ýs da rý (çý ka rýl ma sý) mülk ve mil le tin se lâ met ve sa a - de ti ve gâ ye-i e mel ( ) Mec lis-i  lî-i Mil li ye (Yük sek Mil lî Mec lis e) arz ve tek lif ey le riz di ye ya zý lýr. (Ab dül ka dir Ba dýl lý. Mu fas sal Ta - rih çe-i Ha yat, c. 1, ) EN Ý S BET LÝ VE TE SÝR LÝ YOL HA RÝ TA SI Bi lâ ha re Mü nâ za rât ad lý ki ta býn da, da rül - fü nun de di ði ü ni ver si te yi i çi ne a lan pek yük sek bir med re se nin Bit lis te ve i ki re fi ka - sýy la Bit lis in i ki ce nâ hý o lan Van ve Di yar be - kir de te si si ni is ti yo ruz di yen Be di üz za man, De mok rat Par ti nin ik ti da ra gel di ði 1950 den son ra Re is-i Cum hu ra (Ba yar a) ve Baþ ve ki le (Men de res e) yaz dý ðý mek tup lar da ve ga ze - te le re gön der di ði a çýk la ma lar la, De mok rat hü kü me tin Do ðu da ü ni ver si te kur ma te þeb - bü sü nü des tek ler. Ký sa ca sý, Þark Ü ni ver si te si i çin Mec lis e su - nu lan la yi ha da ö zet le nen Be di üz za man ýn fi - kir le ri, e hem mi yet li di nî ve va ta nî hiz met le ri - nin bâ riz bir mi sa li ol mak la bir lik te, e lan Tür ki ye nin kar þý kar þý ya kal dý ðý Kürt so ru - nu nu çöz me de; te rö rü tas fi ye i le böl ge de gü ven li ðin te mi ni, e ko no mi nin te si siy le yok - sul lu ðun gi de ril me sin de e sas um de le ri ih ti va e der. De mok ra tik a çý lým i çin en sâ lim, doð - ru, i sâ bet li, te sir li i lim ve ir fan te mel li yol ha - ri ta sý o lur. De mok ra tik leþ me de kök lü ve ka lý cý çö züm i çin Be di üz za man a mü ra ca at e dil - me li Þam da sa da kat ve bir lik tab lo su Bu de fa Nur Ker va ný kom þu ve kar deþ ül ke Su ri ye dey di. Þam da bir þö len var dý. Be di üz za man ýn, Ga ri büz za man ýn, Fa tî - nü lasr ýn, Þar kýn Sey da sý nýn ya ya o la rak kat et ti ði toz lu yol la rý, biz ler, ha ri ka lar as rýn da u çak la, o to büs le, o to mo bil ler le ra hat bir þe - kil de kat et tik. E me vi ye Ca mi i nde Ri sâ le-i Nur un þahsý mâ ne vî a dý na bir sa da kat ve bað lý lýk ye mi - ni ic râ sý var dý a de ta! Yüz se ne ön ce sin de Ýs lâm â le mi nin de rin dert le ri ni yü re ðin de his se den Þar kýn Sey da - sý, Ýs lâm dâ vâ sý nýn sev da lý sý, o tuz üç ya þýn da bir a teþ pa re-i ze kâ de li kan lý nýn hül ya sý var dý bu top rak lar da. On bin ki þiy le, yüz den faz la u le ma i le pay - la þý lan bir dert var dý bu me kân lar da. O Ýs lâm dý, Kur ân dý, Sün net ti, Ha ki kat ti. Yüz sen son ra, ay ný me kân da, ay ný ga yey - le, ay ný dâ vâ i çin, bu kez top lu o la rak bir iþ - ti rak ve pay la þý ma sah ne ol du Þam-ý Þe rif. Ha ya tý ný dâ vâ sýy la bü tün leþ ti ren, hül ya sý - ný ga ye siy le ba rýþ tý ran, me sâ i si ni za man la ör tüþ tü ren bir Ga ri büz za man var dý ta rih sah ne sin de. Me di ne-i Mü nev ve re den son ra en çok sa ha - be nin me za rý bu lu nan bir bel de dir Þam-ý Þe rif. Pey gam ber a þý ðý Haz ret-i Bi lâl-i Ha be þî nin, Bü yük Ýs lâm mu ta sav vý fý Muh yid din-i A - ra bi nin, Pey gam ber to ru nu Hz. Zey neb in (ra) mü ba rek kab ri nin, Pey gam ber bül bü lü E bû Hu rey re nin (ra) me za rý nýn ma ka mý nýn bu lun du ðu, Ker be lâ þe hit le ri nin baþ la rý nýn bu lun du ðu fark lý ve de ðer li bir me kân dýr Þam-ý Þe rif. Ýs lâm ta ri hi nin de ðil, in san lýk ta ri hi nin en bü yük ku man da ný, harp dâ hi si Ha lid bin Ve lid i (ra) ku ca ðýn da sak la yan, Ez vâc-ý ta hi rat tan (Pey gam be ri mi zin gü zi - de eþ le rin den) Üm mü Ha bi be ve Üm mü Se - le me nin e be dî is ti ra hat gâ hý dýr Þam-ý Þe rif. E vet, Hz. Pey gam ber in (asm) öv gü sü ne maz har o lan mü ba rek bir bel de dey dik. On o to büs do lu su nur sev da lý sýy la! Ni çin mi? Yüz yýl dan be ri hâ lâ ge çer li li ði de vam e den tesbit ve ha ki kat le ri, ye rin de his se dip ya þa - mak ve ye ni den dün ya ya du yur mak i çin. Ýþ te bu top rak la ra, bu coð raf ya ya A na do - lu dan a de ta bir mâ ne vî se fer var dý. He men he men Tür ki ye nin her böl ge sin - den, bir çok il den; do ðu dan, ba tý dan; Al man - ya dan, Asr-ý Sa a det in mâ ne vî ha va sý ný te - ren nüm et mek i çin a þý rý bir iþ ti yak var dý bu fa a li ye te ka týl mak i çin. Ye ni As ya Med ya Grup un ter tip et ti ði gü zel bir or ga ni zas yon la yüz ler ce ki þi bu ra - la ra a kýn et ti. A ðýr lýk lý o la rak Ga zi an tep-ha lep gü zer gâ - hýn da bu yol lar da da i mî se fer ya pan þo för le - rin bi le hay ret et ti ði bir yo ðun luk var dý. Ya - kýn za man lar da biz bu sý nýr ka pý la rýn da bu yo ðun lu ðu gör me dik di yor lar dý. Or ta do ðu ve A rap dün ya sýn da baþ la yan, Su ri ye yi de et ki le me ye baþ la yan, hür ri yet rüz gâr la rý na gi den a yak lan ma la rýn teh li ke - si ne rað men me de nî ce sa ret gös te ren bir Ye ni As ya hay ran la rý var dý bu yol lar da. Yet miþ a ka de mis yen; Ýs lâm Top lum la rý - nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý ko nu lu kong - re nin ma sa ça lýþ ma la rý nýn i ki gün lük yo ðun me sa i si ni Þam-ý Þe rif te yap tý. Þah sen be nim i kin ci de fa gel di ðim bu ül ke ve top rak lar da Ye ni As ya o la rak bü yük bir aþk ve þevk ya þa dýk. E me vi ye Ca mi i nin i çe ri sin de Hut be-i Þa - mi ye nin ö zü o lan al tý ke li me yi de te ber rü - ken Ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi ve Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný mýz muh te rem Meh met Kut lu lar A ða be yin di lin den bir de fa da ha de rin bir te fek kür haz zýy la din le dik. Dâ vâ mý zýn ul vî li ði ni, ül ke miz de ki es ki ye gö re da ha i yi hâ le ge len hür ri yet ve de mok - ra si an la yý þý ve ha va sý nýn kýy me ti ni de, bu ve - si ley le bir de fa da ha tak dir e dip if ti har et tik. Ne ti ce o la rak, mak sa dýn bü yük öl çü de hâ - sýl ol du ðu nu i fa de et mek is ti yo rum. Bu ko - nu da e me ði ge çen ve kat ký da bu lu nan her - ke si teb rik e di yo rum. Da ha ni ce bu gi bi fa a - li yet ler de bu lun ma yý ve bir lik te ol ma yý Ce - nâb-ý Hak tan ni yaz e di yo rum. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı