Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24

2 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc ıs ı Ertu ğ rul GÜVEN Üye Pembe Jale OKTAY Üye E. Ferhan GÖKBAYRAK Üye E say ı ve 6 Ekim 1993 tarihli Bakanlar Kurulu Karan'yla görev süresinin uzat ılmamas ına karar verilen Say ın Onur Borman'dan bo şalan yere henüz yeni bir atama yap ılmam ışt ı r. 1

3 ı

4 İ Ç İ NDEK İ LER Sayfa No. I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler Üretim, istihdam ve Fiyatlar 57 a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ı m ı 57 b) Istihdam 61 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler 66 a) Mali Gelişmeler 66 b) Parasal Geli şmeler 71 3 Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi 71 a) Ticaret ve Pazarlama 71 b) Ödemeler Dengesi 72 IV.BÖLÜM Merkez Bankas ı n ın Y ı ll ık Hesaplar ı Bilânço 83 Kâr ve Zarar Hesab ı 84 Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar V. BÖLÜM Bankac ı l ık İstatistikleri VI.BÖLÜM Bankac ı l ık Kesiminin Özel ilgi Duyaca ğı Mevzuat VII.BÖLÜM Tablolar ın Listesi

5 ı-

6 I. BÖLÜM TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU Bankalann, kredi veren kurulu şların ve döviz al ı m sat ı m ıyla iştigal eden yetkili müesseselerin gözetim ve denetimine ili şkin olarak yasalar alt ında Bankam ıza verilen görevler Tefti ş ve İnceleme Kurulu'nca ifa olunmaktad ı r. Tefti ş ve İ nceleme Kurulu ayn ı zamanda K.K.T.C. Merkez Bankas ı 'n ın iç denetiminden sorumludur. Tefti ş ve İ nceleme Kurulu, K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yönetim Kurulu Üyesi Ertu ğ rul GÜVEN'in başkanl ığında aşağıdaki personelden olu şmaktad ır. Erşen KARGI Şeniz YÖREL Adile ÜNVAN Sümer ERKMEN Ramadan ERK İ NER Türker DELER Pelin YAYLALI H. Dilek OSUM Mehmet BEYKAN Ülgen BETONCU Tefti ş ve İ nceleme Grup Sorumlusu Tefti ş ve İ nceleme Grup Sorumlusu Tefti ş ve İ nceleme Amiri Tefti ş ve İ nceleme Amiri Tefti ş ve İ nceleme Amiri Tefti ş ve İ nceleme Amiri I. S ı n ıf Tefti ş ve İ nceleme Memuru I. S ı n ıf Teftiş ve İ nceleme Memuru I. S ı n ıf Tefti ş ve İ nceleme Memuru I. S ı n ıf Tefti ş ve İ nceleme Memuru

7 4. r

8 Il. BÖLÜM KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYET İNDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAALİYETLER İ 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ı'nda belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti kar şı l ığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğlama görevleri bankam ızca sürdürülmü ştür. 31 May ıs, 1996 tarihi itibariyle TL avans ve reeskont i şlemleri Tablo 1'de, TL avans ve reeskont işlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1993, 31 Aral ık 1994 ve 31 Aral ık 1995 tarihleri itibariyle karşılaşt ırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. 31 May ıs 1996 tarihi itibariyle Dövizli avans ve reeskont i şlemleri Tablo 3'te Dövizli avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1994 ve 31 Aral ık 1995 tarihleri itibariyle karşılaşt ırmas ı ise Tablo 4'te gösterilmi ştir.

9 TABLO 1 31 May ıs 1996 liarihi itibariyle TL Avans ve Reeskont i şlemleri Banka Kaynaklar ından Kulland ı r ılan: Milyon TL Borç Bakiyesi Senet Adedi_ Senet Toplam ı Hazine Kefaletini Haiz K.M.S. Cy fruvex Bonolar Üzerine Avans İşletmecili Ltd. 245, ,846.7 Tar ımsal onat ım Kurumu 8, Devlet Or tme Çiftlikleri 14, ,678.5 Toprak Ü ünleri Kurumu 163, ,118.1 Hazineye K ısa Vadeli Hazine ve Muhasebe Dairesi 5,470,000.0 Avans 431, ,863.3 Küçük Esnaf Ve K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. 77, ,127.2 Sanatkâr Senetleri Akdeniz garanti Bankas ı Ltd. 7, , , ,548.8 Sanayi Senetleri K. Vak ıfla Bankas ı Ltd. 1, ,833.3 Akdeniz aranti Bankas ı Ltd K. Yat ı r ım Bankas ı Ltd. 2, ,370.0 K. Hür Ba k Ltd , ,753.3 Kooperatif Senetleri K.T.Koop Merkez Bankas ı Ltd. 300, ,099.6 İ hracat Senetleri Akdeniz ı2aranti Bankas ı Ltd. 23, ,000.0 Turizm Senetleri K.Yat ır ı m Bankas ı Ltd ,800.0 Döviz Mukabili K. Krediankas ı Ltd. 4,330.0 TL Avans Hesab ı Tunca B nk Ltd. 3,450.0 K. Hür Bank Ltd. 5, ,850.0 TOPLAM 6,328, , ,

10 Diğer Kaynaklardan Kulland ınlan: Milyon TL Borç Bakiyesi Senet Adedi Senet Toplam ı Sanayi Teşvik Fonu Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 1, ,871.7 K. Yat ı r ım Bankas ı Ltd. 1, , , ,128.0 Eximbank ihracat Haz ı rl ık Kredileri K. Yat ı r ım Bankas ı Ltd. 1, ,953.0 Eximbank ihracat Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 5, ,000.0 Kredileri K. Yat ı r ım Bankas ı Ltd , ,775.0 TOPLAM 10, ,856.0 ÖZET: Banka Kaynaklar ından Kulland ı r ı lan 6,328, , ,065.0 Diğer Kaynaklardan Kulland ı r ılan 10, , ,339, , ,921.0

11 TABLO 2 TL.Avans ve Reeskont orç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1993, 31 Aral ık 1994 ve 31 Aral ı 1995 Tarihi itibariyle Karşı laşt ırmas ı Banka Kaynaklar ından Kulland ır ılan: Kredi Türü Borçlu 31 Aral ı k 31 Aral ı k Milyon TL 31 Aral ı k 1995 Hazine Kefaletini Haiz K.M.S. Cy fruvex İşi. Ltd. Bonolar Üzerine Avans Tanmsal onat ım Kurumu K.T.Turiz i şletmeleri Ltd. Devlet Üre me Çiftlikler Toprak Ü - filen Kurumu 60, , , , , , , , , , ,000.6 Hazineye K ısa Vadeli Avans Hazine ve Muhasebe Dairesi 255, , ,470,000.0 Küçük Esnaf Ve Sanatkâr Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. 43, ,828.5 Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 43, , , , ,419.2 Sanayi Senetleri K. Vak ıfla K. Kredi B K. Ticaret Asbank L Akdeniz G K.T.Koop. K. iktisat Türkiye İş K.Yat ı r ım Limasol K. Faisal İ K. Hür Ba Everest B Bankas ı Ltd. nkas ı Ltd. Bankas ı Ltd. d. ranti Bankas ı Ltd. Merkez Bankas ı Ltd. ankas ı Ltd. Bankas ı A. Ş. ankas ı Ltd. ürk Koop. Bankas ı Ltd. lam Bankas ı Ltd. k Ltd. nk Ltd. 3, , , , , , , , , , , , , , , ,600.0 Ticari Senetler K.Ticaret 3ankas ı Ltd , , ,850.2 ihracat Senetleri K. Vak ıfla Bankas ı Ltd. K.T.Koop Merkez Bankas ı Ltd. Akdeniz aranti Bankas ı Ltd. 35, , , , , , , ,

12 Turizm Senetleri K.Vakıflar Bankas ı Ltd. K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. Asbank Ltd. K.Faisal İslam Bankas ı Ltd. Everest Bank Ltd. K.Yat ı r ım Bankas ı Ltd. 1, , , , , Tar ım Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Döviz Mukabili TL K.T.Koop.Merkez Bankas ı Ltd. 35,000.0 Avans Hesab ı Tunca Bank Ltd K. Hür Bank Ltd. 4, ,220.0 Di ğer Kaynaklardan Kulland ı r ı lan: TOPLAM 477, ,169, , Turizm Te şvik Fonu K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. 3, K. T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd. 6, Türk Bankas ı Ltd. 2,560.0 II K.Kredi Bankas ı Ltd K.Ticaret Bankas ı Ltd Asbank Ltd. 1,000.0 Türkiye İş Bankas ı A. Ş K. Faisal Islam Bankas ı Ltd. 3, Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd , ,226.3 Sanayi Teşvik Fonu K.Vak ıflar Bankas ı Ltd. 1, ,206.4 K.T.Koop. Merkez Bankas ı Ltd. 1, Türk Bankas ı Ltd II 11 K. Kredi Bankas ı Ltd. 3, K. Ticaret Bankas ı Ltd K. Endüstri Bankas ı Ltd Asbank Ltd Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 3, , ,871.7 K. iktisat Bankas ı Ltd K. Yat ı r ım Bankas ı Ltd. 1, , ,256.3 K. Faisal İslam Bankas ı Ltd Türkiye İş Bankas ı A. Ş Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd , , ,128.0

13 Eximbank İhracat Haz ı rl ık Kredileri K.T.Koop Merkez Bankas ı Ltd. Akdeniz aranti Bankas ı Ltd. K. Yat ı r ım Bankas ı Ltd. K. Vak ıfla Bankas ı Ltd. Asbank L d. K. iktisat ankas ı Ltd. Everest B nk Ltd. Limasol. Koop. Bankas ı Ltd , , , , , , , ,898.4 Eximbank İ hracat Kredisi K. Kredi K. Vak ıfla ı K. Yatirim Akdeniz K. Ticaret Asbank L K. iktisat Limasol ankas ı Ltd Bankas ı Ltd. 22,219.7 Bankas ı Ltd aranti Bankas ı Ltd. 16,070.0 Bankas ı Ltd. 1,600.0 d Bankas ı Ltd Koop. Bankas ı Ltd ,672.7 TOPLAM 82, rı 66d , , , , , ,695.4 ÖZET: Banka Kaynaklar ından Kulland ı r ı lan Di ğer Kaynaklardan Kulland ı rılan 447, ,169, ,970, , , ,695.4 GENEL TOPLAM 559, ,183, ,980,812.3

14 TABLO 3 31 May ıs 1996 Tarihi itibariyle Dövizli Avans ve Reeskont i şlemleri Kredi Türü Borçlu Borç Bakiyesi Senet Adedi Senet Toplam ı Sanayi Senetleri K.Kredi Bankas ı Ltd. 1, ,970 K. iktisat Bankas ı Ltd. 3, ,000 K. Tunca Bank Ltd. 51, ,475 K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. 24, ,140 K. Hür Bank Ltd. 23, , , ,715 Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd. $ 18,690 1 $ 18,690 K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. $ 25,390 2 $ 25,390 Everest Bank Ltd. $ 13,000 1 $ 13,000 K. Kredi Bankas ı Ltd. $ 115,270 6 $ 115,270 K. Hür Bank Ltd. $ 81,200 5 $ 81,200 K. Tunca Bank Ltd. $ 44,600 3 $ 44,600 $ 298, $ 298,150 Everest Bank Ltd. DM 247,200 7 DM 247,200 K. Tunca Bank Ltd. DM 279,840 8 DM 279,840 DM 527, DM 527,040 ihracat Senetleri K. Ticaret Bankas ı Ltd. 17, ,000 Denizbank Ltd. 26, ,000 Everest Bank Ltd. 17, ,800 K. Tunca Bank Ltd. 26, ,370 87, ,170 Everest Bank Ltd. $1,325, $1,352,000 K. Hür Bank Ltd. $ 45,500 3 $ 45,500 $1,397, $1,397, Everest Bank Ltd. DM 280,580 8 DM 280,580 K. Tunca Bank Ltd. DM 154,380 5 DM 154,380 DM 434, DM 434,

15 Ticari Senetler. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. 26, ,900 K. Hür Bark. Ltd. 175, , , ,130 K. Hür Bank Ltd. $ 31,796 2 $ 31,796 K. Kredi B nkas ı Ltd. $ 67,000 3 $ 67,000 K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. $ 250,000 2 $ 250,000 Everest B nk Ltd. $2.534,160 6 $ 2,534,160 Deniz Bank Ltd. $ $ 149,000 $3,031, $ 3,031,956 Asbank Ltd. DM 56,470 2 DM 56,470 Turizm Senetleri K. Hür Bank Ltd. $ 96,500 4 $ 96,500 Asbank Ltd. DM 40,200 1 DM 40,200 Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 750, ,000

16 TABLO 4 Dövizli Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık 1994 ve 31 Aral ık 1995 Tarihi Itibariyle Karşı laştırmas ı Kredi Türü Borçlu 31 Aral ık Aral ık 1995 Sanayi Senetleri K. Kredi Bankas ı Ltd. 4,000 2,900 K. Ticaret Bankas ı Ltd. 16, ,240 K. iktisat Bankas ı Ltd. 1,000 3,000.. K. Tunca Bank Ltd. 36, ,427 K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. 24,140 K. Hür Bank Ltd. 64,430 58, ,137 K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. $ - $ 9,700 K. Kredi Bankas ı Ltd. $ 104,800 $ 108,910 Limasol T. Koop. Bankas ı Ltd. $ 21,150 $ - Everest Bank Ltd. $ - $ 13,000 K. Hür Bank Ltd. $ - $ 52,590 K. Tunca Bank Ltd. $ $ 44,600 $ 125,950 $ 228,800 Türk Bankas ı Ltd. DM 63,900 DM 80,000 K. Hür Bank Ltd. DM 50,300 - K. Tunca Bank Ltd. DM 317,390 DM 321,229 Everest Bank Ltd. DM 144,700 DM 431,590 DM 545,929 ihracat Senetleri K. Ticaret Bankas ı Ltd. 16,130 K. Hür Bank Ltd. 73, ,800 Everest Bank Ltd. 105,250 88,350 K. Tunca Bank Ltd. 44,700 45, II Asbank Ltd. 9, , ,310 Everest Bank Ltd. $ 345,000 $ 1,424,700 K. Tunca Bank Ltd. $ 15,640 $ 345,000 $ 1,440,340 Everest Bank Ltd. DM 543,690 DM 380fıii0 K. Tunca Bank Ltd. DM 112,240 DM 384, DM 655,930 DM 764,900

17 Ticari Senetler K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. 26,900 K. Hür Bal ı k Ltd , ,130 K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. $ - $ 250,000 Everest Bank Ltd. $ $2,252,500 Deniz Bank Ltd. $ - $ 82,000 $ - $2,857,500 Asbank Ltd. DM - DM 39,870 Turizm Senetleri K. K ıbr ıs Hür Bank Ltd. $ - $ 96,500 Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. 700,000

18 FA İZ FARK İ FONU Teşviki öngörülen sektörlerve konular için tercihli faiz oranlar ı n ı n uygulanmas ı n ı kolayla şt ırmak amac ıyla K.K.T.C. Merkez Bankas ı bünyesinde Faiz Fark ı Fonu kurulmas ı 35/1987 say ı l ı K.K.T.C. Merkez Bankasi yasas ı n ın 23. maddesinde öngörülmü ştür. Yasan ın 53. maddesi alt ı nda ç ıkar ı lan "K.K.T.C. Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu Olu şturulmas ı Tüzü ğ ü"nün 7. maddesine göre Fonun kaynaklar ı şunlard ı r: a) Devlet Bütçesine bu amaçla konulacak ödenek; b) K.K.T.C. Merkez Bankas ı nezdindeki Hazine fonlar ı faizlerine kar şı l ık olarak Banka bütçesinden ayr ı lacak belirli bir ödenek; c) Bankalar ve yan kurulu şlar ı ile kooperatif bankalar ı ve mevcut yasalar alt ında kredi vermekle yetkili k ı l ı nm ış müesseselerin verecekleri her türlü nakdi krediler (kontrollu krediler hariç) üzerinden uygulanacak azami yasal faiz oran ı içinden 2 puan ve döviz kredilerinde 1/4 puan faiz fark ı n ı n tahsil edilerek banka" nezdinde aç ı lan Faiz Fark ı Fonuna yat ı r ı lan miktarlar; d) Faiz farklar ı n ı zaman ı nda yat ı rmayanlara veya eksik yat ı ranlara uygulanacak ayl ık yüzde 8 ve döviz kredilerinde ayl ık yüzde bir cezai faiz, ve e) Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ı ndan yap ı lacak katk ı lar. Tüzü ğ ün 5. maddesi alt ı nda faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle şöyledir: Tar ı m (Ayni) %31 Hayvanc ı l ı k %41 Küçük Esnaf ve Sanatkar Kredisi %26 Turizm Kredisi %20 Sanayici Kredisi %20 İ hracatç ı Kredisi %31 Tabiat ıyla ayni kredi için hem Merkez Bankas ı reeskont kayna ğından hem de Faiz Fark ı Fonundan yararlanma olana ğı yoktur. Böylece faiz iadesi uygulamas ıyla, Ban kam ızca Yasada belirtildi ği üzere Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına avans verilerek veya bankalarca ibraz edilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul etmek suretiyle sağlanan kredi olanaklar ı yan ında bankalara kendi kaynaklar ından tercihli sektörlere kredi verme olana ğı yarat ılm ışt ı r. Faiz Fark ı Fonu uygulamalar ı Tablo 5'te özet halinde gösterilmektedir.

19 TABLO 5 FAIZ FARKI FONU UYGULAMALAR, Milyon TL Harcamalar Gelirler 1987 Tar ım (Ayni) K.K.T.C. Merkez Bankas ı katk ıs ı Dönem Sonu Bakiyesi Bankalardan Tar ım (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan Tar ı m (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ısı Bankalardan TC Yard ı m ı Tar ı m (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi Turizm K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ıs ı Sanayi 0.9 Bankalardan Dönem Sonu Bakiyesi TC Yard ı m ı Tar ım (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi Turizm K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ıs ı Sanayi 29.1 Bankalardan Dönem Sonu Bakiyesi TC Yard ı m ı Tar ı m (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi Turizm K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ısı Sanayi Bankalardan ihracat 67.6 T.C. Yard ı m ı Reeskont Kredileri için düzeltme Dönem Sonu Bakiyesi Tar ı m (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi Turizm K.K.T.C. Mrerkez Bankas ı Katk ıs ı Sanayi Bankalardan ihracat T.C. Yard ı m ı Küçük Esnaf Ve Sanatkarlar 5.8 Dönem Sonu Bakiysei Q

20 1994 Tar ım (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi Turizm K.K.T.C. Merkez Bankas ı Katk ıs ı Sanayi Bankalardan Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi Tar ı m (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi Turizm Bankalardan Sanayi Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Dönem Sonu Bakiyesi Tar ı m (Ayni) Dönem Ba şı Bakiyesi " Turizm Bankalardan " Sanayi Küçük Esnaf ve Sanatkarlar 60.3 Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ba şı Bakiyesi Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi 31 May ıs 1996 tarihinde 60.1 milyar TL olarak hesaplanm ıştı r.

21 YETK İ L İ BANKALAR Para ve Kambiyo i şleri Yasas ı ndaki tan ıma göre "Yetkili Bankalar Kuzey K ı br ıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, döviz bulundurmaya, döviz satmaya, döviz sat ışına mesnette şkil eden turistlere mahsus döviz al ım bordrolar ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye i şleri ile görevli bakanl ıkça yetkili k ı l ı nan bankalar ı anlat ı r. K.K.T.C. Merkez Bankas ı d ışı nda yetkili bankalar şunlard ı r: T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K ı br ıs Türk Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K ı br ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbr ıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd. K ı br ıs Ticaret Bankas ı Ltd K ı br ıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ı br ıs Faisal İ slam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. K ı br ıs iktisat Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Yat ı r ı m Bankas ı Ltd. K ı br ıs Hür Bank Ltd. Rumeli Bank Ltd. K ı br ıs Eurobank Ltd. Finba Finansal Bank Ltd. Everest Bank Ltd. Independent Trade Union Bank Ltd. Deniz Bank Ltd. K ı br ıs Tunca Bank Ltd. K ı br ıs Alt ı nbaş Bank Ltd. Yak ı n Do ğ u Bank Ltd.

22 OFFSHORE BANKACILIĞ I Offshore Bankac ı l ık Hizmetleri Yasas ı (48/1990) alt ında izin al ıp tescil edilmiş ve çal ışan bankalar şunlard ı r: East Mediterranean Trust and Banking Corporation Ltd. The European Business Bank Ltd. The European Commerce Bank Ltd. The Euro Textil Bank (ETB) Ltd. Cyprus United Trade and Investment Bank Ltd. Atlas Bank Offshore Ltd. imar Bank Offshore Ltd. Pasifik Bank Offshore Ltd. Özbank Offshore Ltd. Arabia Cyprus Bank (Offshore) Ltd. Oki Bank (Offshore) Ltd. Mediterranean Union Bank (Offshore) Ltd. World Vak ıf Offshore Banking Ltd. Optima Bank (Offshore) Ltd. Northern Island Offshore Bank Ltd. Cyprus Islamic (Offshore) Bank Ltd. Facto Bank (Offshore) Ltd. First Merchant Bank (Offshore) Ltd. Şeker Bank Offshore Ltd. Toprak Bank Offshore Ltd. Cleveland Offshore Bank Ltd. Bank Turquoise Offshore Ltd. Adabank Offshore Ltd. Golden Union Offshore Bank Ltd. Trade Deposit Offshore Bank Ltd. Overseas Bank Offshore Ltd. Sovereign Gold Depository Bank Offshore Ltd. Unibank Offshore Ltd. Cyprus Trade Develeopment Bank Offshore Ltd Metropolitan Investment Bank Offshore Ltd. Maritima Offshore Bank Ltd. Tütün Foreign Trade Bank Offshore Ltd. EGSBank Offshore Ltd.

23 YETK İLİ MÜESSESELER "Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo i şleri Yasas ı Kurallar ı uyar ınca döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya yetkili k ı l ınan müesseseleri anlat ı r. Bu müesseselerin Maliye i şleriyle görevli bakanl ıktan çal ışma izni almalar ı zorunludur. Halen faaliyette bulunan yetkili müesseselerin isimleri ve kay ıtl ı büro adresleri a şa ğıda gösterilmi ştir. Birinci Döviz Al ı m Sat ım Şirketi Ltd. 158 A Girne Caddesi, LefkO şa. F ı r ı nc ıoğ ullar ı Co. Ltd. 2-4 Asnıaalt ı Sokak, Lefko şa. Elmaslar Yat ı r ım Şirketi Ltd. 89 D Taner Küçük I ş Hani Girne Caddesi, Lefkoşa. Ertu ğ rul Akbel and Sons Ltd. Osman Paşa Caddesi, Muetafa Hac ı Ali Apt., No. 2, Lefko şa. Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İ pekçi Caddesi, Lefko şa. Nafa Döviz Al ım Sat ım Ş irketi Ltd. Zafer Çar şısı No. 10 Atatürk Caddesi, Girne. Forex management Services Ltd. Il. Selim Caddesi, Arabac ıe ğ ullar ı Apt. Dükkan No. 4, Lefko şa. Er-Tem Yat ı r ım Şirketi Ltd 2G K ışla Yolu, Ma ğ usa. Batu Exchange Co. Ltd. 52 İstiklal caddesi, Mağ usa. Gesfi Şirketi Ltd. 40 Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa.

24 Aktif Döviz Ltd. Bardak İş Hani, Kat, 1, No. 1, Lefko şa. Rent Döviz Bürosu Ltd. 94 C Bedreddin Demirel Caddesi, Lefko şa. Aşardağ Exchange Ltd. 121 B Samsun Yolu, Baykal, Mağ usa. Ömer Alganer Döviz Ltd. 3 Hürriyet Sokak, Lefko şa. Denizat ı Döviz Ltd. 23/1 Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa. Hakim Döviz Alim Sat ı m Ş irketi Ltd. Dr. Özgün İşhan ı Na. 13, Girne. Chequepoint Ltd. 3, Bedreddin Demirel Caddesi, Lefko şa. M. Osman ve Oğ lu Yat ı r ı m Ş irketi Ltd. Ataça ğ İşhan ı, 9 Ali Ruhi Sokak, Lefko şa. Uluçay Exchange Ltd. 13, Nam ık Kemal Meydan ı, G. Mağ usa. Gala Exchange Bureau Ltd. Özkan Apt. Raif Denkta ş Caddesi, Girne Eşref Mevlüto ğ lu Ltd. 13, Mecidiye Sokak, Özkanlar Pasaj ı, Lefko şa. Yedez Döviz Bürosu Ltd. K. 39 Ecevit Caddesi, Yedidalga.

25 Yazg ın Döviz Ltd. Salih Mecit Sokak. Vertaç Il Apt., Lefko şa. Akfinansman Exchange Ltd. 8 B Hürriyet Caddesi Girne. Tünal Döviz Bürosu Ltd. Ecevit Caddesi K. 156, Güzelyurt. Geyik Ltd. Mete Adan ır Caddesi, Emtan I Blok A No. 1, Girne.

26 DEVLET KURU DÖV İZLER İ K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar s ı n ıfland ı rmas ı na göre Devlet Kuru Hesab ında tutulan dövizler Tablo 6'da gösterilmi ştir. 31 May ıs 1996 tarihi itibariyle toplam Devlet Kuru Dövizi 2,168,8 bin ABD dolar ı olup, bunun 2,013,5 bin ABD dolar ı serbesttir.

27 TABLO 6 K.K.T.C. erkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar Tasnifine Göre evlat Kuru Hesab ında Tutulan Dövizin A D Dolar ı Karşı l ığı ve Mevcut Taahhütler Bin ABD $ Tarih Bankalar Toplam Döviz $ Toplam Taahhüt $ Serbest $ 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı 42, ,779.1 Diğer.Bankalar 3, , toplam 46, , , Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı 51, ,098.5 Diğer Bankalar 7, , ,097.5 Toplam 58, , , Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı 42, ,981.1 Diğer Bankalar 2, , Toplam 45, , , Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı 25, ,314.2 Diğer Bankalar 2, , ,473.6 Toplam 28, , , Aral ık 1992 KKTC Merkez Bankas ı 7, ,121.2 Diğer Bankalar 1, ,921.6 ( 1,322.5) Toplam 8, , , Aral ık 1993 KKTC Merkez Bankas ı 18, ,654.4 Diğer Bankalar Toplam 19, , Aral ık 1994 KKTC Merkez Bankas ı 17, ,315.3 Di ğer Bankalar toplam 17, ,

28 Bin ABD $ 27 Ocak 1995 KKTC Merkez Bankas ı 17, ,869.8 Diğer Bankalar (79.7) Toplam 18, , Mart 1995 KKTC Merkez Bankas ı 17, ,744.3 Di ğer Bankalar Toplam 18, , Mart 1995 KKTC Merkez Bankas ı 1, ,911.0 Di ğer Bankalar Toplam 2, , Nisan 1995 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 1, Toplam 1, , Haziran 1995 KKTC Merkez Bankas ı 2, ,409.3 Diğer Bankalar Toplam 3, , Haziran 1995 KKTC Merkez Bankas ı 2, ,138.4 Di ğer Bankalar Toplam 2, , Temmuz 1995 KKTC Merkez Bankas ı 1, ,964.7 Di ğer Bankalar Toplam 2, , Eylül KKTC Merkez Bankas ı 1, ,759.3 Di ğer Bankalar 1, Toplam 3, ,682.4

29 Bin ABD $ 29 Eylül 1995 KKTC Merkez Bankas ı 1, ,850.5 Diğer Bankalar Tbplam 2, , Kas ım 1995 KKTC Merkez Bankas ı 2, ,112.3 Diğer Bankalar Tbplam 3, , Aral ık 1995 KKTC Merkez Bankas ı 2, ,035.2 Diğer Bankalar (427.3) Toplam 2, , Şubat 1996 KKTC Merkez Bankas ı 3, ,476.0 Diğer Bankalar (344.6) Tbplam 3, , Mart 1996 KKTC Merkez Bankas ı 3, ,249.8 Diğer Bankalar (238.7) Toplam 3, , Mart 1996 KKTC Merkez Bankas ı 4, ,110.7 Diğer Bankalar (89.5) Tbplam 4, , Nisan 1996 KKTC Merkez Bankas ı 5, ,841.3 Diğer Bankalar TOplam 6, , May ıs 1996 KKTC Merkez Bankas ı 1, ,868.1 Diğer Bankalar Toplam 2, ,013.5

30 BANKALAR KURU DÖV İZLER İ Yine K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar tasnifine göre bankalar kurunda özel ve tüzel ki şiler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve döviz mevduat hesaplar ı ndaki dövizlere ait bilgiler Tablo 7'de verilmi ştir. 31 Mart 1996 tarihi tibar ıyle Bankalar Kurundaki toplam döviz 324,363,6 bin ABD dolar ı miktar ındad ı r.

31 TABLO 7 Tarih K.K.T.C. Merkez Ban as ı ve Di ğ er Bankalar Tasnifine Göre Bankalar Kurunda özel ve Tüzel Kişiler A ı na Tutulan Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ı n ı n ABD Dolar ı Karşı l ığı ve Hesap Türüne Göre Dökümü ı Bin ABD $ Bankalar Hesap Adedi Döviz Tevdiat Döviz Mevduat Toplam Miktar $ Hesap Miktar Adedi $ Döviz $ 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,015 6, ,903.0 Diğer Bankalar 3,413 20, ,648 55, ,603.1 Toplam 3,413 20, ,663 62, , Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı , ,657.1 Di ğer Bankalar 3,925 15, ,149 63, ,048.5 Toplam 3,925 15, ,118 70, , Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı , ,705.4 Diğer Bankalar 4,101 9, ,962 70, ,221.3 Toplam 4,101 9, ,946 80, , Aral ık KKTC Merkez Bankas ı - - 1,002 10, ,062.0 Diğer Bankalar 4,682 15, ,269 98, ,918.4 Toplam 4,682 15, , , , Aral ık 1992 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,083 11, ,469.7 Diğer Bankalar 5,984 16, , , ,643.3 Toplam 5,984 16, , , , Aral ık 1993 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,009 7, ,668.5 Diğer Bankalar 6,176 18, , , ,376.9 Toplam 6,176 18, , , , Aral ık 1994 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,141 3, ,868.4 Diğer. Bankalar 8,500 23, , , ,338.6 Toplam 8,500 23, , , ,

32 Bin ABD $ 31 Ocak 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,164 3, ,954.7 Diğer Bankalar , , , ,938.1 Toplam 7,278 22, , , , Şubat 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,171 3, ,945.4 Diğer Bankalar 7,420 22, , , ,469.2 Toplam 7,420 22, , , , Mart 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,178 4, ,083.9 Diğer Bankalar 7,435 21, , , ,206.6 Toplam 7,435 21, , , , Nisan 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,179 4, ,127.6 Di ğer Bankalar 7,549 21, , , ,316.5 Toplam 7,549 21, , , , May ıs 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,182 4, ,184.0 Diğer Bankalar 7,503 21, , , ,069.1 Toplam 7,503 21, , , , Haziran 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,180 4, ,164.0 Diğer Bankalar 7,295 20, , , ,664.1 Toplam 7,295 20, , , , Temmuz 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,184 5, ,089.8 Di ğer Bankalar 7,362 20, , , ,600.1 Toplam 7,362 20, , , , Ağustos 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,193 5, ,559.7 Di ğer Bankalar 7,261 18, , , ,213.9 Toplam 7,261 18, , , , Eylül 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,211 5, ,846.9 Di ğer Bankalar 12,548 19, , , ,967.0 Toplam 12,548 19, , , ,

33 Bin ABD $ 31 Ekim 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,231 5, ,840.1 Di ğer Bankalar 12,285 19, , , ,407.6 Toplam 12,285 19, , , , Kas ım 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,213 6, ,158.7 Di ğer Bankalar 7,311 18, , , ,238.5 Toplam 7,311 18, , , , Aral ık 1995 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,244 6, ,246.1 Di ğer Bankalar 7,358 17, , , ,583.4 Toplam 7, , , , Ocak 1996 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,135 6, ,067.8 Diğer Bankalar 3,604 5, , , ,830.9 Toplam 3,604 5, , , Şubat 1996 KKTC.Merkez Bankas ı - - 1,144 6, ,187.4 Diğer Bankalar 3,680 5, , , ,850.1 Toplam 3,680 5, , , , Mart 1996 KKTC Merkez Bankas ı - - 1,173 7, ,701.9 Diğer Bankalar 3,710 5, , ,173,8 316,661.7 Toplam 3,710 5, , , ,363.6

34 DÖV İZ REZERVLER İ Döviz Rezervlerimiz devlet kuru ile bankalar kuru olarak iki ba ş l ık alt ı nda görülmektedir. Devlet Kuru hesab ında tutulan dövizler tahsise tabi dövizlerdir. bankalar Kuru ba ş l ığı alt ı nda gösterilen dövizler ise özel ve tüzel ki şilere ait döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı ile bankalar ın kendi nam ve hesaplar ı na tuttuklar ı dövizlerden olu şmaktad ı r. Tablo 8'den görüleceğ i üzere 31 Mart 1996 tarihi itibariyle toplam döviz rezervlerimiz 426,714.5 bin ABD Dolar ı tutar ı ndad ı r.

35 TABLO 8 Döviz Rezervlerinin Art ış H ız ı Tarih - Döviz Niteli ğ i Miktar Bin ABD $ Bir önceki dönemle Karşı laşt ırmas ı Aral ık 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 83, , , ,722.9 Aral ık 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Kişiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 85, , , , Aral ık 1990 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam 89, , , , , Aral ık 1991 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalarin Kendileri Toplam 123, , , , , Aral ık 1992 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam 174, , , ,

36 Aral ık 1993 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: 19, a) Özel ve Tüzel Ki şiler 229,045.4 b) Bankalar ın Kendileri 53, , Toplam 301, Aral ık 1994 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: 17, a) Özel ve Tüzel Kişiler 283,207.0 b) Bankalar ın Kendileri 47, Toplam 348, Ocak 1995 Devletin Kur Hesab ında 18,360.6 Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Kişiler 228,892.8 b) Bankalar ın kendileri 52, Toplam 359, Şubat Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: 18, a) Özel ve Tüzel Kişiler 287,414.6 b) Bankalar ın Kendileri 53, , Mart 1995 Toplam 359, Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: 2, a) Özel ve Tüzel Ki şiler 293,290.5 b) Bankalann Kendileri 98, , Toplam 393,

37 j Nisan 1995 l Devletin Kur Hesab ında 1, Bankalar Kurunda Tutula : a) Özel ve Tüzel Ki şiler 297,444.1 b) Bankalar ın Kendileri 98, , Toplam 397, May ıs 1995 Devletin Kur Hesab ında 3, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 296,253.1 b) Bankalar ın Kendileri 100, , Toplam 400, Haziran Devletin Kur Hesab ında 2, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 292,828.1 b) Bankalar ın kendileri 103, , Toplam 398, Temmuz 1995 I Devletin Kur Hesab ında 2, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 296,689.9 b) Bankalar ın Kendileri 106, , Ağ ustos 1995 Toplam 405, Devletin Kur Hesab ında 3, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 294,773.6 b) Bankalar ın Kendileri 106, , Toplam 404,

38 Eylül 1995 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: 2, a) Özel ve Tüzel Kişiler 328,813.9 b) Bankalar ın Kendileri 109, , Toplam 441, Ekim 1995 Devletin Kur Hesab ında 2, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Kişiler 336,247.7 b) Bankalar ın Kendileri 105, , Toplam 443, Kas ım 1995 Devletin Kur Hesab ında 2, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 331,397.2 b) Bankalar ın kendileri , Toplam 433, Aral ık 1995 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: 2, a) Özel ve Tüzel Ki şiler 333,829.5 b) Bankalar ın Kendileri 81, , Ocak 1996 Toplam 417, Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: 3, a) Özel ve Tüzel Ki şiler 315,898.7 b) Bankalar ın Kendileri 86, , Toplam 405,

39 Şubat 1996 Devletin Kur Hesab ında 3, Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler 324,037.5 b) Bankalar ın Kendileri 94, , Toplam 422, Mart 1996 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri 4, , , , Toplam 426,

40 DÖVIZ TEVD İAT VE DÖV İZ MEVDUAT HESAPLARININ C İ NS VE VADELER İNE GÖRE DÖKÜMÜ 31 Mart 1996 tarihinde Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat hesaplar ı n ı n cins ve vadelerine göre dökümü Tablo 9'da gösterilmektedir. Döviz cinsine göre en popüler paran ın sterlin daha sonra ABD dolar ı ve DM oldu ğ u gözlenmektedir.

41 TABLO 9 31 Mart 1996 T rihi itibariyle Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesapla ı n ın Cins ve Vadelerine Göre Dökümü Bin ABD $ Döviz Tevdiat Hesaplar ı Stelling ABD Dolar ı Alman Mark ı K ıbr ıs Liras ı Toplam Karşı l ığı $ Vadesiz , ay vadeli Y ıl Vadeli 1, ,350.8 TOPLAM 1, , $ 2, , Kur Fark ı 5,493.2 (5.3) 5,487.9 Döviz Mevduat Hesaplar ı Vadesiz 40, , , , , ay vadeli 46, , , , Y ıl vadeli 65, , , ,540.7 TOPLAM 152, , , ,792.0 $ 233, , , , ,144.7 Kur Fark ı (269.0) 318,875.7 GENEL TOPLAM 154, , , ,036.7 $ 235, , , , ,638.0 Kur Fark ı (274.4) 324,363.6

42 DÖVIZ KRED İLER İ Elde etti ğimiz bilgilere göre 31 Mart 1996 tarihi itibariyle, bankalarca kulland ı r ılan döviz kredileri bakiyesi, ABD dolar ı türünden $45,064,994, sterlin türünden 47,488,116, Alman Mark ı türünden DM 12,363,940 ve K türünden K 117,167 olmak üzere toplam olarak $126,165,251 ABD dolar ı değerindedir.

43 TÜRK L İRASI MEVDUAT Aral ık 1995 itibariyle 9,846. milyar TL miktar ı nda olan toplam mevduat Aral ık 1994 baz ına göre %79.55 art ış gösterirken bu dönem n hayat pahal ı l ığı %72.15 olarak saptand ığı na göre mevduatta reel art ış mevcuttur. Nisan 1996'da s na eren dört ayl ık dönemde mevduat %19.91 oran ında art ış gösterirken hayat pahal ı l ığı /022.9 'e yükselmi ştir. Neticede bu dönemde reel art ış gerçekleşmedi ğ i gözlenmektedir.

44 TABLO 10 Türk Liras ı Mevduat ın Art ış H ız ı Mevduat ı n Niteli ğ ine Göre Dökümü Aral ık 1988 Resmi 73,369.4 Ticari 16,044.4 Tasarruf 81,564.3 Toplam 170,978.1 Milyon TL Bir Önceki Dönemle Karşı laştırmas ı Aral ık 1989 Resmi 98, Ticari 30, Tasarruf 215, Toplam 344, Aral ık 1990 Resmi 140, Ticari 25, Tasarruf 383, Toplam 549, Aral ık 1991 Resmi 179, Ticari 39, Tasarruf 627, Di ğ er 26, Toplam 871,961.6 Aral ık 1992 Resmi 375, Ticari 91, Tasarruf 1,002, Di ğ er 81, Toplam 1,550, Aral ık 1993 Resmi 786, Ticari 158, Tasarruf 1,908, Di ğ er 145, Toplam 2,998, Aral ık 1994 Resmi 1,369, Ticari 387, Tasarruf 3,434, Di ğ er 292, Toplam 5,483,

45 Ocak 1995 Resmi 1,624, Ticari 325, Tasarruf 3,564, Di ğ er 267, Toplam 5,781, Şubat 1995 Resmi 1,650, Ticari 362, Tasarruf 3,741, Di ğ er 239, Toplam 5,993, Mart 1995 Resmi 1,613, Ticari 371, Tasarruf 4,243, Di ğ er 272, Toplam 6,501, Nisan 1995 Resmi 1,607, Ticari 446, Tasarruf 4,807, Diğ er 339, Toplam 7,200, May ıs 1995 Resmi 1,687, Ticari 494, Tasarruf 5,188, Di ğ er 442, Toplam 7,812, Haziran 1995 Resmi 1,658, Ticari 626, Tasarruf 5,644, Di ğ er 403, Toplam 8,332, Temmuz 1995 Resmi 1,760, Ticari 628, Tasarruf 6,072, Di ğ er 448, Toplam 8,909,

46 Ağustos 1995 Resmi 1,678, Ticari 669, Tasarruf 6,440, Di ğ er 512, Toplam 9,301, Eylül 1995 Resmi 1,518, Ticari 729, Tasarruf 6,795, Di ğ er 546, Toplam 9,590, Ekim 1995 Resmi 1,836, Ticari 846, Tasarruf 6,949, Di ğ er 584, Toplam 10,217, Kas ım 1995 Resmi 1,627, Ticari 751, Tasarruf 6,932, Di ğ er 632, Toplam 9,944, Aral ık 1995 Resmi 2,022, Ticari 560, Tasarruf 6,630, Di ğ er 632, Toplam 9,846, Ocak 1996 Resmi 2,364, Ticari 539, Tasarruf 6,463, Di ğ er 652, Toplam 10,019, Şubat 1996 Resmi 2,540, Ticari 566, Tasarruf 6,738, Di ğ er 643, Toplam 10,489,

47 Mart 1996 Resmi Ticari Tasarruf Di ğ er Toplam 2,419, , ,295, , ,841, Nisan 1996 Resmi Ticari Tasarruf Di ğ er Toplam 2,472, , ,045, , ,807,

48 RESM İ MEVDUAT Resmi Mevduat ın K.K.T.C. Merkez Bankas ı ile diğer bankalar aras ındaki bölünümü TL hesaplar ında Tablo 11 ve Döviz hesaplar ında Tablo 12'de gösterilmi ştir.

49 " TABLO 11 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI VE D İĞ ER BANKALAR NEZD İ NDE TÜRK L İRASI RESM İ MEVDUAT Milyon TL Tarih KKTC Merez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Aral ık , , ,017.3 Ocak , , ,726.4 Şubat , , ,475.9 Mart , , ,860.2 Nisan , , ,800.0 May ıs , , ,443.3 Haziran , , ,718.0 Temmuz , , ,952.4 Ağustos , , Eylül , , ,984.8 Ekim , , ,122.9 Kas ım , , ,339.4 Aral ık , , ,881.3 Ocak , , ,662.3 Şubat , , ,694.2 Mart ,376, , ,862.5 Nisan , , ,008.5 May ıs , , ,372.2 Haziran , , ,768.1 Temmuz , , ,739.6 Ağustos , , ,872.5 Eylül , , ,099.4 Ekim , , ,060,598.2 Kas ım , , ,115,562.3 Aral ık , ,201, ,369,585.2 Ocak , ,479, ,624,186.3 Şubat ,4/ ,514, ,650,317.2 Mart , ,560, ,613,212.2 Nisan , ,557, ,607,664.6 May ıs , ,629, ,687,788.9 Haziran , ,602, ,658,568.9 Temmuz , ,696, ,760,066.0 Ağustos , ,608, ,678,383.9 Eylül ,5' ,448, ,518,431.9 Ekim , ,770, ,836,877.7 Kas ım , ,571, ,627,765.1 Aral ık , ,969, ,022,943.8 Ocak , ,135, ,364,389.8 Şubat , ,151, ,540,526.6 Mart , ,202, ,419,254.8 Nisan , ,045, ,472,

50 TABLO 12 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI VE D İĞER BANKALAR NEZD İNDE DÖV İZL İ RESMI MEVDUAT Milyon TL KKTC Merkez Di ğer Tarih Bankas ı Bankalar Toplam Aral ık , , ,463.2 Ocak , , ,608.3 Şubat , ,502.9 Mart , , ,758.7 Nisan , , ,890.5 May ıs , , ,025.5 Haziran , , ,624.4 Temmuz , , ,112.1 Ağustos , , ,542.4 Eylül , , ,536.8 Ekim , , ,650.7 Kas ım , , ,845.4 Aral ık , , ,999.2 Ocak , , ,456.3 Şubat , , ,439.3 Mart , , ,743.0 Nisan , , ,314.2 May ıs , , ,517.9 Haziran , , ,260.4 Temmuz , , ,955.9 Ağustos , , ,814.9 Eylül , , ,932.9 Ekim , , ,226.6 Kas ım , , ,101.9 Aral ık , , ,723.9 Ocak , , ,697.0 Şubat , , ,845.5 Mart , , ,789.0 Nisan , , ,583.1 May ıs , , ,944.3 Haziran ,655, , ,237.1 Temmuz , , ,488.7 Ağ ustos , , ,973.0 Eylül , , ,007.0 Ekim , , ,397.0 Kas ım , , ,284.7 Aral ık , , ,577.8 Ocak , , ,378.3 Şubat , , ,828.1 Mart , , ,443.7 Nisan , , ,

51 PLASMAN LAR Türk Liras ı mevduat art ış h ız ı ile plasman art ış h ız ı n ı n karşı laşt ı rmas ı Tablo 13'de gösterilmi ştir. Tablo 14'de Türk Liras ı ve döviz pl-smanlar ı n ın Türk Liras ı karşı l ıklar ı n ı Aral ık 1995 ve Nisan 1996 tarihleri itibariyle, Tablo 15'de ise döviz plasmanlar ı n ın TL karşı l ıklar ı n ı ayn ı tarihler itibariyle karşı laşt ırmal ı olarak veriyoruz.

52 TABLO 13 TÜRK L İRASI MEVDUAT ARTIŞ HIZI İLE TÜRK L İRASI PLASMAN ARTIŞ HIZININ KARŞ ILAŞTIRMASI Milyon TL Toplam TL Mevduat Bir Önceki Dönemle Karşı laşt ı rmas ı Toplam TL Plasman Bir Önceki Dönemle Karşı laşt ı rmas ı % Aral ık , ,354.2 Aral ık , , Aral ık , , Aral ık , , Aral ık ,550, ,655, Aral ık ,998, ,918, Ocak ,907, ,891, Şubat ,853, ,899, Mart ,749, ,089, Nisan ,852, ,143, May ıs ,172, ,116, Haziran ,488, ,006, Temmuz ,811, ,940, Ağustos ,332, ,897, Eylül ,409, ,004, Ekim ,777, ,224, Kas ım ,922, ,645, Aral ık ,483, ,006, Ocak ,781, ,958, Şubat ,993, ,282, Mart ,501, ,181, Nisan ,200, ,658, May ıs ,812, ,036, Haziran ,332, ,675, Temmuz ,909, ,114, Ağustos ,301, ,206, Eylül ,590, ,765, Ekim ,217, ,047, Kas ım ,944, ,479, Aral ık ,846, ,851, Ocak ,019, ,698, Şubat ,489, ,810, Mart ,841, ,108, Nisan ,807, ,831,

53 TABLO 14 İSKONTO SENETLER İ VE BANKALAR TÜRK L İRASI VE DÖV İZ PLASMANLARININ SEKTÖREL BAZDA VE GEÇMIŞ DÖNEMLE KARŞILAŞTIRMASI Milyon TL Aral ık 1995 Nisan 1996 cıı_ % Miktar İ0 Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı ,483, ,732,522.4 Tar ım , ,415.6 Sanayi z , ,426.2 Nakliye ve Ulaşım , Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret ' ,284, ,049,040.2 Turizm ' , ,116.3 Bina ve in şaat ,310.6 Şahsi ve Mesleki Borçlar ,558, ,893,441.5 Iskonto Senetleri , , , ,999,890.4 Not: Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı kalen ıi karşısında gösterilen miktar Bankam ızca çe şitli sektörlerdeki kamu kurum ve kurulu şlar ına hazine kefleti kar şı l ığı verilen avanslar ı da içermektedir. (Bak Tablo 2)

54 TABLO 15 BANKALAR DÖVIZ PLASMANLARININ TL KARŞILIKLARININ SEKTÖREL BAZDA VE GEÇM İŞ DÖNEMLE KAR ŞILAŞTIRMASI Milyon TL Aral ı k 1995 Nisan 1996 cyo Miktar ıy, Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı , ,273,695.8 Tarım , ,017.8 Sanayi , ,151.4 Nakliye ve Ula şı m , ,934.2 Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret ,123, , Turizm , ,422.4 Bina ve in şaat , ,355.8 Şahsi ve Mesleki Borçlar ,684, ,125, ,209, ,168,555.4

55 ..,

56 III. BÖLÜM EKONOM İK GELIŞ MELER

57 .

58 EKONOM İK GELIŞMELER 1) Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ım ı 1993, 1994 ve 1995 y ıllar ında GSMH'n ın dağı l ım ı ve sektörel katma de ğerlerinin büyüme h ızlar ı Tablo 16'da Cari Üretici Fiyatlar ı ve Tablo 17'de Sabit Üretici Fiyatlar ı ile karşılaştırmal ı olarak gösterilmi ştir sabit fiyatlar ı ile, 1993'de 7,547.4 milyon TL olan GSMH, 1994'te 7,268.3 milyon TL'na dü şmü ş ve 1995'te 7,461.9 milyon TL'na yükselmi ştir. Bu suretle, 1994 y ı l ında %3.7 dü şü şe karşı l ık 1995 y ı l ında %2.7 art ış mevcuttur. Sabit üretici fiyatlar ı ile hesaplanan 1993, 1994 ve 1995 GSY İH's ın ın sektörel paylar ına göz att ığımızda 1993 ve 1994 y ıllarında birinci s ıran ın Ticaret, ikinci s ıran ın Kamu Hizmetleri sektörlerince i şgal edildiğini, 1995 yı l ında ise Kamu Hizmetlerinin öne geçti ğini görürüz. Sanayi sektörü her üç y ılda üçüncü s ırada görülmektedir. Geri kalan sektörlerin y ıllar itibariyle s ıralanmas ında da baz ı yer değ işiklikleri kaydedilmi ştir ve 1994 y ıllar ına ait karşılaşt ı rmal ı Kaynaklar-Harcamalar Dengesi tablo 18'dedir. Gayri Safi Milli Has ılan ın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 19931e %99.8 ve D ış Aç ığın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı ise %0.2 olarak görülmektedir. Bu oranlar 1994'te s ıra ile %99.2 ve %0.8 olarak kesinle şmiştir. 1993'te Toplam kaynaklar ın %17.2'si yat ır ımlara ve %82.8'i Tüketime gitmi ştir. Bu oranlar 1994'te s ıra ile %14.3 ve %85.7 olarak gerçekle şmi ştir. Sabit Sermaye yat ı r ımlannda kamunun pay ı %38.8'den %35.2'ye dü şmü ş, özel sektörün pay ı ise /061.2'den %64.8'e yükselmi ştir.

59 TABLO 16 GSMH'n ın Da ğı l ım ı ve Sektöre! Katma De ğerlerin Büyüme H ızı (Cari Üretici Fiyatlar ıyla Milyon TL.) Sektörler 1. Tar ım a) Çiftçilik h) Ormanc ı l ık c) Bal ı kç ı l ı k 2. Sanayi a) Maden ve Ta şocakç ı l ığı b) imalat Sanayii c) Elektrik-Su 3. in şaat 4. Ticaret a)toptan ve Perakende Ticaret b) Otelcilik ve Lokantac ı l ı k 5. Ulaşt ı rma - Haberle şme 6. Mali Müesseseler 7. Konut Gelirleri 8. Serbest Meslek ve Hizmetler 9. Kamu Hizmetleri ithalat Vergileri GSY İ H (a.f) Net D ış Alem Faktör Gelirleri GSMH (a.f) , , , , , , I1,419, ,034, , , , , , ,280, , ,828, , ,941, * 1,454, ,530, ,382, ,292, , , , , ,620, ,520, , , ,286, ,928, , ,352, , ,291, ,611, ,454, ,471, ,657, ,140, ,797, ,554, ,006, ,138, ,879, , , , ,884, ,578, ,155, ,219, ,360, ,297, ,717, , , ,581, ,090,518.1 Büyüme H ı z ı % * Dağı l ı m Yüzdesi * O * Kesin olmayan Gerçekle şme Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2267/2014) Bakanlar Kurulu, 24.11.2014 tarih ve 88/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır.

Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. YILLIK EKONOMÝK RAPOR 2007 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2008 YILI GENEL EKONOMİK HEDEFLERİ...1

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2075/2014) Bakanlar Kurulu, 24.10.2014 tarih ve 80/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.

KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Kuruluş Yılı ve Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:210/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.1.2015 tarih ve 3/2015 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü

A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü Karar Tarihi : 23.05.2005 Karar No : 10 Toplantı Yeri : Şirket Merkezi Üyelerin Adı ve Soyadı : Ömer DİNÇKÖK,Ali Raif DİNÇKÖK, Ayça DİNÇKÖK Raif Ali DİNÇKÖK, Erdoğan DAĞDELEN, Murat KILIÇ, Ömer KILINÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)498-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1938/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 22.10.2015 tarih

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1067-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN ASBANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1135/2014) Bakanlar Kurulu, 26.5.2014 tarih ve 34/2014 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı