21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi"

Transkript

1 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Ali Zahit BOLAMAN. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (-5 Mayıs 009, Antalya) Turk J Nucl Med 009;8( Suppl)

2 Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ boş sayfa Turk J Nucl Med 009;8( Suppl)

3 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ S-000 Len fo sin tig ra fi ME ME KAN SE Rİ SEN Tİ NEL LENF Bİ YOP Sİ SİN DE LEN FO SİN TİG RA FİY LE AK SİL LER DRE NAJ GÖ RÜL ME Yİ Şİ Nİ ET Kİ LE YEN FAK TÖR LER De niz Bal kö se, Bey za Öz çı nar, Eb ru Yıl maz, Şey ma Ek mek çi, Z. Göz de Tuğ rul, Ham di Dön gel, Ab dul lah İğ ci, Mah mut Müs lü ma noğ lu, 3 Ek rem Ya vuz, Va hit Öz men, Ay şe Mu dun İs tan bul Üni ver si te si İs tan bul Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı, İs tan bul Üni ver si te si İs tan bul Tıp Fakültesi Ge nel Cer ra hi Ana bi lim Da lı, 3 İs tan bul Üni ver si te si İs tan - bul Tıp Fa kül te si Pa to lo ji Ana bi lim Da lı Amaç: Bu ça lış ma nın ama cı me me kan se rin de len fo sin tig - ra fi ile ak sil ler sen ti nel lenf no du (ASLN) sap tan ma ma sı nı et ki le yen fak tör le ri in ce le mek tir. Ma ter yal-me tod: yıl la rı ara sın da len fo sin tig ra fi ya pı lan 70 has ta ret ros pek tif ola rak in ce len miş tir. On ye di has ta da (%0) len fo sin tig ra fi de ASLN gö rül me miş tir. Hasta la rın yaş ara lı ğı ara sı dır (or ta la ma 50). Tü mör bo yutu na gö re ev re le ri T0- T4a ara lı ğın da dır. Has ta la rın 8 i da ha ön ce ne o ad ju vant KT al mış tır. On has ta da adet pe ri a e ro - lar in tra der mal ve adet pe ri tü mo ral, 7 sin de ise adet peri a e ro lar in tra der mal 50 mik ro Ci lik rhen yum kol lo id en jek si yo nu ya pıl mış tır. On da ki ka lık di na mik, ar dın dan -. sa at ler de 5 er da ki ka lık sta tik gö rün tü ler an te ri or ve la teral den alın mış tır. Ye di has ta da ise 8. sa at te geç gö rün tü ler alın mış tır. Has ta lar en jek si yon dan son ra ile 8 sa at arasın da ame li ya ta alın mış tır lar. Has ta la ra pe ri o pe ra tif ma vi bo ya uy gu lan mış ve ga ma prob kul la nıl mış tır. Bul gu lar: 70 has ta nın 7 sin de (%0) ASLN gö rül me miş tir. Bun lar dan sin de kar şı mam ma ri a in ter na da LN gö rül - müş tür, bu has ta la ra da ha ön ce me me Ca ne de ni ile mo di - fi ye ra di kal mas tek to mi ve ak sil ler kü raj ya pıl dı ğı sap tan mış tır. Has ta la rın 3 ün de (%7) ma vi bo ya po zi tif tir, ma vi bo ya ve len fo sin tig ra fi ne ga tif olan 3 has ta da (%7) ise ga ma prob ile ame li yat es na sın da LN bu lun muş tur. Lenfo sin tig ra fi de ASLN gö rül me yen 7 has ta nın 6 sın da (%35) en az 4 ak sil ler lenf no dun da me tas taz sap tan mış tır. Lenf no du me tas ta zı ol ma yan has ta nın 3 ün de de tü mör do kusun da len fo vas kü ler in vaz yon sap tan mış tır an cak lenf no du me tas ta zı bu lun ma mış tır. Ak sil ler lenf no du me tas ta zı olma yan has ta nın 5 i da ha ön ce ne o ad ju vant ke mo te ra pi al mış tır, 3 has ta me me Ca ne de ni ile da ha ön ce den me me ko ru yu cu cer ra hi ve/ve ya ak sil ler kü raj ope ras yo nu ya pı lıp nük sü olan has ta lar dır. İki has ta dan len fo sin tig ra fi den yakla şık ay ön ce sin de ek siz yo nel bi yop si ya pıl mış tır, has ta - da ise ga ma prob ile ASLN bu lu na bil me si ne de niy le er ken gö rün tü le me nin se bep ol du ğu dü şü nül müş tür. So nuç: Len fo sin tig ra fi de ASLN gö rül me yen has ta lar da ilk ak la ge le cek ola sı lık lenf nod la rı nın me tas ta tik tu tu lu mu Ali Zahit BOLAMAN ol ma lı dır. Baş ka önem li bir ne den ise lo kal ile ri me me hasta la rın da ne o ad ju vant te da vi uy gu lan mış ol ma sı ve nüks olgu lar da ön ce ki ope ras yo na bağ lı len fa tik dre naj yol la rı nın de ğiş miş ol ma sı dır. S-000 On ko loji GAS TRO İN TES Tİ NAL STRO MAL TÜ MÖR LER DE FDG-PET SİN TİG RA Fİ Sİ Sa nem Şen yüz Mut, Le vent Ka ba sa kal, Me tin Ha laç, Çe tin Ön sel, İl ha mi Us lu Is tan bul Üni ver si te si, Cer rah pa şa Tıp Fa kül te si, Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı Gi riş: Gas tro in tes ti nal Stro mal Tü mör ler (GİST), gas tro in - tes ti nal ka na lın en sık gö rü len me ze ki mal tü mör le ri dir. Ope re edi le bi lir tüm va ka lar da pri mer te da vi cer ra hi dir. Son yıl lar da ti ro zin ki naz re sep tör in hi bi tör le ri nin kul la nı - mıy la ope re edi le me yen, re zi div tü mö rü olan ya da me tas - ta tik va ka lar da ye ni bir te da vi se çe ne ği oluş muş tur. FDG-PET sin tig ra fi si gas tro in tes ti nal stro mal tü mör ler de özel lik le te da vi ye ya nı tı de ğer len dir me de önem li kli nik kat kı lar sağ la mak ta dır. Amaç: Bu ça lış ma da his to pa to lo jik ola rak GİST ta nı sı konmuş ve FDG-PET sin tig ra fi si tet ki ki uy gu lan mış has ta lar ret ros pek tif ola rak in ce len miş ve kli nik kat kı la rın de ğer - len di ril me si amaç lan mış tır. Yön tem: Ana bi lim Da lı mız da yıl la rı ara sın da GİST ta nı sı ile FDG-PET sin tig ra fi si çe ki mi ya pı lan 34 has - ta 70 tet kik ile ça lış ma ya da hil edil di. Ret ros pek tif ola rak has ta la rın PET bul gu la rı ve kli nik ta kip le ri in ce len di. Bul gu lar: Has ta la rın %67.7 si er kek, %35.3 ü ka dın; yaş orta la ma sı 5.78±.5 (8-73) idi. Ope re olan has ta lar da sapta nan pri mer tü mör lo ka li zas yo nu; %9.03 mi de, %4.93 in ce bar sak, %9.67 ko lon, %3. öze fa gus ve %6. si GİS dı şı ola rak de ğer len di ril miş ti. Or ta la ma tü mör ça pı.8±0.67 (4-58) cm ola rak he sap lan dı. Pa to lo jik bul gu la - ra gö re has ta la rın %8. si yük sek, %5.63 ü or ta, %3. si dü şük risk li ola rak grup lan dı rıl dı. Bi ri mi miz de uy gu la nan 70 FDG-PET sin tig ra fi si nin %44.9 u nüks/me tas taz araştır ma sı, %44,9 u te da vi ye ya nı tı de ğer len dir me, %.4 si ev re le me/ye ni den ev re le me için yön len di ril miş ti. PET sintig ra fi si bul gu la rı ça lış ma la rın %50 sin de ne ga tif, %50 sin - de po zi tif ola rak yo rum lan dı. Or ta la ma kli nik ta kip sü re si 3±6 (5-70) ay ola rak he sap lan dı. PET ne ga tif olan va ka - la rın %88.57 sin de mev cut te da vi pro to ko lü ne de vam edilir ken, %.43 ün de te da vi ke sil di. PET po zi tif olan va ka la rın %65.7 in de te da vi pro to kol de ği şik li ği, %.86 in de cer ra hi gi ri şim uy gu la nır ken, %.43 ün de Turk J Nucl Med 009;8(Suppl) 3

4 Ali Zahit BOLAMAN mev cut te da vi pro to ko lü ne de vam edil di. Te da vi ye ya nı tı de ğer len dir me için uy gu la nan PET sin tig ra fi sin de ne ga tif so nuç alı nan has ta la rın %93.75 inin kli nik ta kip le rin de stabil has ta lık, po zi tif so nuç alı nan has ta la rın %93.33 ün de prog re se has ta lık ya da has ta lı ğa bağ lı ölüm iz len di. Se kon - der ma lig ni te has ta la rın %5.88 in de sap ta nan di ğer bir bulguy du. So nuç: FDG-PET sin tig ra fi si özel lik le ti ro zin ki naz in hi bi - tör te da vi si al mak ta olan gas tro in tes ti nal stro mal tü mör vaka la rın da; er ken dö nem de te da vi ye ya nı tı de ğer len dir me de, di renç li has ta la rın se çi min de ve has ta ta ki bin de ol duk ça değer li bir gö rün tü le me yön te mi dir. Bu ça lış ma da ki bul gu lar; te da vi son ra sı FDG-PET sin tig ra fi sin de art mış me ta bo lik ak ti vi te bul gu su nun prog nos tik bir fak tör ola rak kul la nı la - bi le ce ği ni ve prog noz hak kın da olum suz bir ön gö rü de bulun du ğu nu dü şün dür mek te dir. S-0003 On ko lo ji LEN FO MA HAS TA LA RI NIN EV RE LE ME SİN DE VE TE DA Vİ TA Kİ BİN DE PET/BT NİN RO LÜ El gin Öz kan, Se da La çin, Şule Yağ cı, N. Öz lem Kü çük An ka ra Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı AMAÇ: PET/BT len fo ma nın ev re le me sin de, te da vi ye ya nı - tın de ğer len di ril me sin de ve ta ki bin de yay gın ola rak kul la - nıl mak ta dır. Bu ret ros pek tif ana liz de kli ni ği miz de te da vi ön ce si ve son ra sın da ara lık lı ola rak PET/BT çe ki len 0 nonhodg kin (NHL) ve 3 hodg kin len fo ma (HL) ol mak üze re top lam 3 has ta da len fo ma ev re le me si ve ta ki bin de PET/BT nin ro lü de ğer len di ril di. Ma ter yal-me tod: ta rih le ri ara sın da A.Ü.T.F Nük le er Tıp A.B.D da PET/BT ya pı lan ve kli nik ta ki bi bulu nan 3 len fo ma has ta sı (3E, 0K; yaş ara lı ğı -74) retros pek tif ola rak de ğer len di ril di. NHL olan has ta lar da en sık his to lo jik tip dif füz bü yük B hüc re li len fo ma iken, HL hasta la rın da no dü ler skle ro zan tip di. Ann-Ar bor ev re le me siste mi ne gö re 0 NHL has ta sın dan si Ev re I, ta ne si Ev re II, 5 ta ne si Ev re III ve ta ne si Ev re IV; 3 HL has ta sı nın ise si Ev re I, 3 ü Ev re II, 5 i Ev re III ve 3 ta ne si Ev re IV ola rak değer len di ril di. i ha riç tüm has ta la ra -8 kür KT ve ri lir ken bu has ta ya RT ve ril di. 3/ has ta hem KT hem de RT alırken / has ta ya oto log KİT uy gu lan dı. Sonuçlar: Has ta lar NHL ve HL ol mak üze re iki gru ba ay rıl - dı. NHL olan 0 has ta dan 8 ta ne sin de, ilk PET/BT ile ev re - le me ya pıl dık tan son ra uy gu la nan RT ve/ve ya KT son ra sın da ya pı lan ikin ci PET/BT de ev re de azal ma iz len - di. 4/8 has ta da PET/BT bul gu la rı nor mal ola rak iz le nir ken di ğer 4 ta ne sin de Ev re II I-IV has ta lık tan Ev re I-II ye ge ri - MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ le me göz len di. Ev re de ge ri le me iz le nen bu 3/4 has ta ya yapı lan KT/RT te da vi sin den son ra ya pı lan üçün cü PET/BT de ev re le rin sa bit kal dı ğı göz len di. Di ğer /0 has ta da ise iki PET/BT ara sın da an lam lı fark lı lık iz len me di (sta bil has ta - lık). Bu has ta lar dan Ev re I olan ta ne sin de ya pı lan üçün cü PET/BT de ev re nin sa bit kal dı ğı, Ev re III olan ve te da vi siz ta kip edi len di ğer has ta da ise Ev re IV ol du ğu göz len di. Bu has ta ya oto log KİT son ra sı ya pı lan dör dün cü PET/BT normal ola rak de ğer len di ril di. HL gru bun da ki 3 has ta nın 8 ta ne sin de PET/BT nor mal ol - mak üze re top lam in de ev re de azal ma göz len di. has ta - da ev re de an lam lı fark lı lık iz len mez ken ta nı anın da Ev re IV olup ikin ci PET/BT de Ev re III olan has ta ya KT son ra - sı ya pı lan üçün cü PET/BT nor mal ola rak de ğer len di ril di. Tartışma: Gü nü müz de PET/BT nin kul la nıl ma ya baş lan ma - sı ile len fo ma has ta la rı nın te da vi son ra sı ta kip le rin de be lir - gin ge liş me ol muş tur. PET ile te da vi son ra sı ye ni den ev re len dir me de da ha ba şa rı lı so nuç lar el de edil di ği gös te - ril miş tir. S-0004 On ko lo ji KA DIN GE Nİ TAL TÜ MÖR LE RİN DE 8F-FDG PET/BT El gin Öz kan, Rey han Kö roğ lu, Şule Yağ cı, Se da La çin, N. Öz lem Kü çük An ka ra Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı. Amaç: 8F-FDG PET/BT bir çok ma lign has ta lı ğın ta nı sın da ve te da vi ya nı tı nın de ğer len dir me sin de ru tin ola rak kul la - nıl mak ta dır. Bu ret ros pek tif ana liz de ka dın ge ni tal tü mör - le rin de 8F-FDG PET/BT nin ro lü di ğer rad yo lo jik gö rün tü le me yön tem le ri ile kar şı laş tı rıl dı. Ma ter yal-me tod: Ji ne ko lo jik ma lig ni te ta nı sı olan ve PET/BT gö rün tü le me için kli ni ği mi ze gön de ri len 5 ka dın has ta (or ta la ma yaş 9-63) ret ros pek tif ola rak de ğer len di - ril di. Tüm has ta la ra en az bir de fa PET/BT ve eş za man lı di - ğer rad yo lo jik gö rün tü le me yön tem le ri uy gu lan dı. 0/5 has ta ya pre o pe ra tif, 4/5 has ta ya pos to pe ra tif ve Ke mo - rad yo te ra pi (KRT) ön ce si, 5/5 has ta ya pos top KRT son ra - sı dö nem de PET/BT ya pıl dı. Sonuçlar: Pre o pe ra tif ev re le me ama cıy la PET/BT ya pı lan 5/0 has ta da PET/BT ve di ğer rad yo lo jik gö rün tü le me bulgu la rı ben zer ola rak sap tan dı. has ta da FDG PET/BT de BT ve/ve ya MR dan da ha faz la lez yon sap ta nır ken 3 has ta da BT de FDG PET/BT den da ha faz la lez yon sap tan dı. Pos to pe ra tif ev re le me ama cıy la PET/BT ya pı lan 4 has ta - nın ta ne sin de FDG PET ile di ğer gö rün tü le me yön tem - le ri uyum lu bu lun du. has ta da PET/BT de da ha faz la 4 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

5 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ lez yon göz le nir ken has ta da BT de FDG PET te gö rül me - yen lez yon lar iz len di. KT ve/ve ya RT son ra sı FDG PET ya pı lan 5 has ta dan tane sin de PET ile di ğer gö rün tü le me yön tem le ri uyum lu bulu nur ken 8/5 has ta da PET/BT ile da ha faz la sa yı da lez yon sap tan dı. 5 has ta da ise BT ve/ve ya MR da da ha faz la lez yon göz len di. Tüm has ta lar bir lik te de ğer len di ril di ğin de /5 has ta da PET/BT ile di ğer rad yo lo jik gö rün tü le me yön tem le ri nin uyum suz ol du ğu sap tan dı. Tartışma: Ge ni tal tü mör lü has ta la rın ta nı, ev re le me, ta kip ve te da vi ya nı tı nın de ğer len dir me sin de FDG PET in di ğer rad yo lo jik gö rün tü le me yön tem le ri ne kat kı sı var dır. Kombi ne PET/BT sis tem le ri kul la nı la rak ya pı lan in ce le me ler de da ha doğ ru so nuç lar el de edil mek te dir. S-0005 On ko lo ji OPE RE REK TUM KAN SE RİN DE RE KÜR REN TÜ MÖ RÜN PET/BT İLE DE ĞER LEN Dİ RİL ME Sİ Or han Öz bek, Ok tay Sa rı, Buğ ra Ka ya, 3 Se da Öz bek Sel çuk Üni ver si te si Me ram Tıp Fa kül te si Rad yo lo ji AD, Sel çuk Üni ver si te si Me ram Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp AD, 3 Kon ya Eği tim ve Araş tır ma Has ta ne si Rad yo lo ji Ser vi si Amaç: Rek tum kan se ri ko lo rek tal kan ser ler ara sın da yakla şık %30 sık lık ta iz le nir. Rek tum cer ra hi si son ra sı has ta la - rın bir ço ğun da ope ras yon lo jun da iz le nen lez yon lar da ço ğu za man re kür ren kit le ve ya cer ra hi ye bağ lı fib ro zis/gra nü - las yon do ku su ay rı mı ya pı la maz. Bu ça lış ma da ama cı mız rekür ren rek tum kan se ri ve cer ra hi ye bağ lı fib ro zis /gra nü las yon do ku su nun ay rı mın da PET/BT nin ta nı sal üstün lü ğü nü de ğer len dir mek tir. Ma ter yal Me tod: Mart 008- Ka sım 008 ta rih le ri ara sın da, ope re rek tum kan ser li 4 ol gu nun ope ras yon lo jun da iz le nen yu mu şak do ku lez yon - la rı ve uzak me tas ta zı PET/BT ile de ğer len di ril di. Has ta la - ra tet kik ten 60 da ki ka ön ce si 0-5 mci 8F-FDG in tra ve nöz yol la uy gu lan mış ve Si e mens (Si e mens HI REZ Bi og raph 6 Ger many) PET/ BT ci ha zıy la gö rün tü ler el de edil miş tir. Has ta la rın ope re rek tum lo jun da ki lez yon la rın bo yu tu, gra nü las yon do ku su ve fib ro zis var lı ğı, lez yo nun SUV max de ğe ri, PET/BT gö rün tü le rin de lez yo nun kit le ola rak iz le nip iz len me di ği ve BT gö rün tü le rin de lez yon dan si te si ol mak üze re 5 fark lı pa ra met re de ğer len di ril miş - tir. Lez yon lar ma lign ve ya be nign ola rak iki sı nıf ta de ğer - len di ril miş olup has ta la rın uzak me tas taz la rı ay rı ca bil di ril miş tir. Ope ras yon lo jun da ki yu mu şak do ku lez yon - la rı nın ol gu da (%50) ma lign ka rak ter li ol du ğu yo rum - lan mış, di ğer ol gu nun (%50) ise be nign ka rak ter li ol du ğu Ali Zahit BOLAMAN dü şü nül müş tür. Ma lign ola rak yo rum la nan mu si nöz ade nokar si nom lu ol gu nun PET de SUV max de ğe ri ve BT gö rüntü ler de dan si te öl çü mü mu si nöz ade no kar si nom la ra öz gü ola rak dü şük çık tı ğı için cut off de ğe ri he sap lan ma sı na da - hil edil me miş tir. Ma lign lez yon var lı ğı kli nik kon trol ler, ta - kip BT ve ya MR ile doğ ru lan mış tır. Has ta la rın ta ma mın da PET/BT doğ ru so nuç ver miş tir. Tar tış ma: Ta kip te ope re rektum kan se rin de ru tin kon van si yo nel BT ve MR tet kik le rin - de ope ras yon lo jun da iz le nen, re kür ren kit le ve ya cer ra hi ye bağ lı fib ro zis/gra nü las yon do ku su nun ay rı mın da PET/BT fay da sağ la mak ta dır. S-0006 On ko lo ji GA MA PROP UY GU LA MA LA RIN DA YE Nİ BİR YAK LA ŞIM: Tİ RO İD KAN SER Lİ OL GU LAR DA Tİ RO İD LO JU VE SAN TRAL KOM PART MAN NÜKS LE RİN DE LEZ YON İÇİ EN JEK Sİ YON Sey fet tin İlgan, Öz deş Emer, As lı Ayan, En gin Ala göz, Nu ri Ars lan Er kan Öz türk, Ra ma zan Yıl dız, Se mih Gör gü lü, M. Ali Öz gü ven, Tur gut Tu fan Gül ha ne As ke ri Tıp Aka de mi si Amaç: US nin ta kip te yay gın kul la nı mı ile bir lik te ti ro id kan ser li ol gu lar da te da vi son ra sı nüks tes pit edi len ol gu lar art mış tır. Özel lik le ti ro id lo ju ve san tral kom part man yerle şim li nüks ler de re o pe ras yo na bağ lı komp li kas yon oran la - rı da ha yük sek tir. Bu ça lış ma nın ama cı ti ro id lo ju ve san tral kom part man da nük sü olan ti ro id kan ser li ol gu lar da US eşli ğin de in tra lez yo ner en jek si yon son ra sı ga ma prop kul la - nı mı nın komp li kas yon ris ki nin azal tıl ma sı na ve cer ra hi sü re si nin kı sal tıl ma sı na kat kı sı nın araş tı rıl ma sı dır. Yöntem: US eş li ğin de ya pı lan bi yop si ne ti ce sin de ti ro id lo - ju ve san tral kom part man da nüks tes pit edi len top lam 8 has - ta (7 pa pil ler kar si nom, me dül ler kar si nom) ça lış ma ya da hil edil di. Ol gu la ra ope ras yon sa ba hı USG eş li ğin de in sü - lin en jek tö rü ve 4 ga u ge en jek tör ucu ile lez yo nun hac mi - nin ya rı sı nı geç me yen vo lüm de (mi ni mum 0.05 ml) 300 μci Tc-99m MA A en jek te edil di. US ile ya pı lan bo yun ha ri ta sı üze rin de lez yon lar çi zi le rek en jek si yon ya pı lan lez yon lar işa ret len di. Tüm ope ras yon lar en dok rin cer ra hi kli nik direk tö rü baş kan lı ğın da ve nüks ti ro id kan se ri ope ras yon la - rın da de ne yim li tek bir ekip ta ra fın dan ger çek leş ti ril di. Ga ma prop ile tü mör odak la rı na ula şı la na dek mak si mum rad yo ak ti vi te de ğer le ri ta kip edi le rek künt di sek si yon lar yapıl dı. Ek siz yon son ra sı lez yon ya ta ğın dan öl çüm ler alı na - rak lez yo nun tü müy le ek si ze edil di ği te yit edil di. Bulgular: Bo yun ha ri ta lan dır ma sın da iz le nen ve en jek si yon ya pı lan top lam 8 lez yon cer ra hi sı ra sın da ba şa rı lı bir şekil de bu lun du ve ek si ze edil di. Bu tek nik le çı kar tı lan en kü - Turk J Nucl Med 009;8(Suppl) 5

6 Ali Zahit BOLAMAN çük nüks oda ğı 4x3 mm bo yut la rın da idi. Pos to pe ra tif dönem de hiç bir ol gu da re kür ren si nir pa ra li zi si/pa re zi si ve ya hi po kal se mi ge liş me di. Yön te min ope ras yon gü ven li ği ni art tır dı ğı gi bi ay nı za man da cer ra hi sü re si ni de kı salt tı ğı sonu cu na va rıl dı. Sonuç: Tü mör odak la rı nın di fe ran si as yo na bağ lı ol mak sı zın bu lun ma sı nı sağ la ma sı açı sın dan lez yon içi en jek si yon, siste mik rad yo far ma sö tik uy gu la ma la rı na kı yas la da ha et kin - dir. Özel lik le komp li kas yon oran la rı nın da ha yük sek ol du ğu ti ro id lo ju ve san tral kom part man re o pe ras yon la rın da lezyon içi en jek si yon yar dı mı ile ga ma prop uy gu la ma sı et kin bir yön tem ola rak de ğer len di ril di. S-0007 On ko lo ji IN TEN SITY MO DU LA TED RA DI A TI ON THE RAPY UY GU LA NAN NA ZO FA RENKS HAS TA LA RIN DA FDG-PET/BT GÖ RÜN TÜ LE ME NİN HE DEF HA CİM BE LİR LEN ME Sİ NE VE TE DA Vİ PLAN LA MA SI NA KAT KI SI İLK 4 HAS TA MI ZIN DE ĞER LEN Dİ RİL ME Sİ Ce mi le Cey lan, Me tin Gü den, Kez ban Ber be roğ lu, A. Se mih Do ğan, Han de Baş, Ay han Kı lıç, Na dir Kü çük, Ka yı han En gin Ana do lu Sağ lık Mer ke zi In ten sity Mo du la ted Ra di a ti on The rapy Uy gu la nan Na zo - fa renks Has ta la rın da FDG-PET/BT Gö rün tü le me nin He def Ha cim Be lir len me si ne ve Te da vi Plan la ma sı na Kat kı sı İlk 4 Has ta mı zın De ğer len di ril me si Amaç: Na zo fa renks kar si no mun da tü mör kon tro lü tü mö re ve ri len doz la doğ ru dan il gi li dir. Ça lış ma lar gös ter miş tir ki na zo fa renks kar si no mun da pri mer tü mö re ve ri len doz mikta rı >67 Gy ol du ğun da lo kal kon trol an lam lı ola rak art mış - tır. Fa kat na zo fa renk sin yer le şi min de ki çev re kri tik or gan la rın to le rans doz la rın dan do la yı pri mer tü mör de do - zu ar tı rıp, çev re kri tik or gan la rı ko ru mak kon van si yel radyo te ra pi yön tem le ri ile müm kün de ğil dir. Fa kat In ten sity Mo du la ted Ra di a ti on The rapy (IMRT) tek ni ği ile tü mör hac mi ne yük sek doz ve ri lir ken çev re sağ lık lı do ku lar ko ru - na bil di ğin den, IMRT na zo fa renks kar si nom lu has ta lar da stan dart te da vi ola rak gü nü müz de ka bul edil mek te dir. Klini ği miz de 006 yı lın dan iti ba ren na zo fa renks has ta la rı IMRT ile te da vi edil mek te dir. IMRT tek ni ğin de kes kin doz dü şüş le rin den do la yı, te da vi - ni zin ba şa rı sı he def ha cim le rin ve kri tik or gan la rın doğ ru be lir len me si ne bağ lı dır. Bü gü ne ka dar olu şan ve ri ler göster mek te dir ki; Flu o ro de oxy glu co se Po zit ron Emis yon Tomog ra fi (FDG-PET) ile Bi gi sa yar lı To mog ra fi nin (BT) MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ bir le şi mi olan FDG-PET/BT nin na zo fa renks has ta la rın da baş lan gıç ev re le me sin de ve ta ki bin de kat kı sı ol duk ça faz la - dır. Bu ne den le kli ni ği miz de IMRT ile te da vi edi le cek na zofa renks has ta la rı mı za te da vi baş lan gı cın da Mag ne tik Re zo nans (MR) gö rün tü le me nin ya nın da ev re le me ve te da - vi son ra sı ta kip için FDG-PET/BT gö rün tü le me ya pıl mak - ta dır. Bu ça lış ma da ilk 4 has ta mı zın te da vi baş lan gı cın da ve te da vi bi ti mi ni ta ki ben 6. ay da ya pı lan FDG-PET/BT görün tü le me si nin te da vi ha cim le ri nin be lir len me si ne, te da vi plan la ma sı na ve er ken dö nem ta kip te te da vi so nu cu mu za kat kı sı araş tı rıl mış tır. Metod ve Ma ter yal ler: Te da vi ye baş la ma dan ön ce her has - ta için MR ve FDG-PET/BT gö rün tü le me si ya pıl mış tır. Her iki gö rün tü le me so nu cu has ta lar Ame ri can Jo int Com mit - te e on Can cer (AJCC) pro to ko lü ne go re ev re len di ril miş ler - dir. MR ve FDG-PET/BT so nu cun da fark lı ev re len di ri len has ta lar da FDG-PET/CT so nu cu re fe rans ola rak alın mış tır. Te da vi plan la ma sı sı ra sın da has ta lar dan plan la ma için tomog ra fik gö rün tü le me alın mış tır. Ay nı rad yas yon on ko lo - ğu ta ra fın dan pri mer tü mör hac mi GTV (Gross Tu mo ur Vo lu me), subk li nik has ta lık böl ge si kli nik he def ha cim CTV (Cli ni cal Tar get Vo lu me ve plan la ma he def hac mi olan PTV (Plan ning Tar get Vo lu me) he def le ri be lir le nir ken, to mog - ra fik gö rün tü le me ve FDG-PET/BT gö rün tü le me le ri bir bir - le rin den ba ğım sız ola rak de ğer len di ril miş tir. Her iki gö rün tü le me sis te min den ay rı ay rı çi zi len he def ha cim volüm le ri kar şı laş tı rıl mış tır. So nuç lar: Ça lış ma da de ğer len di ri len 4 has ta nın inin MR ile belir le nen ev re le me Ev re le me Has ta MR FDG-PET/CT. Has ta TNM0 TNM0. Has ta T3NM0 TNM 3. Has ta TaNM0 TaNM0 4.Has ta TbNM0 TNMx 5. Has ta TaNM0 TNM0 6. Has ta T3NM0 TN0M0 7. Has ta T3NM0 T3N0M0 8. Has ta TNM0 T3NM0 9. Has ta T4NM0 T3N3aM0 0. Has ta TbNM0 TaNM0. Has ta TNM0 TNM0. Has ta TNM0 TNM0 3. Has ta T3N0M0 T3NM0 4. Has ta T4N0M0 T4N3M0 6 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

7 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ S-0008 On ko lo ji PET/BT DE İNSİ DEN TAL OLA RAK SAP TA NAN 8F-FDG ODAK LA RI NIN KLİ NİK DE ĞE Rİ Vol kan Öz kol, Nes rin Ay dın, H. Fun da Ün say, Na i le Bol ca To pal, Ali Tay yar Ak pınar, Eray Al per Ulu dağ Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı, Ulu dağ Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Rad yo lo ji Ana bi lim Da lı, Bur sa Amaç: Bu ça lış ma da po sit ron emis yon to mog ra fi/bil gi sa - yar lı to mog ra fi de (PET/BT) te sa dü fen sap ta nan 8F-Flo ro - de ok sig lu koz (8F-FDG) tu tu lum odak la rı nın ma lig ni te po tan si ye li ve kli nik de ğe ri araş tı rıl mış tır. Ge reç ve yön tem: Kan ser has ta la rı na 6 ay için de ger çek - leş ti ri len,370 8F-FDG-PET/BT ça lış ma sı ret ros pek tif olarak de ğer len di ril di. Pri mer ma lig ni te nin bek le nen ya yı lı mı ile uyum suz ve fiz yo lo jik tu tu lum ola rak de ğer len di ril me - yen şüp he li PET odak la rı in si den tal PET lez yo nu ola rak ta nım lan dı. Yü zo nal tı has ta da in si den tal PET lez yo nu be lir len di. Bu lez yon la ra yö ne lik his to pa to lo jik bul gu lar ve - ya en az bir yıl sü re sin ce ta kip rad yo lo jik gö rün tü le me bulgu la rı not edil di. Bul gu lar: Kır kal tı has ta nın 47 PET lez yo nu, so nuç la rı nın ta kip edi le me me si ne de niy le (dış mer kez has ta la rı) ça lış - ma dı şı tu tul du. Yet miş has ta nın 74 in si den tal PET lez yo - nu ça lış ma ya da hil edil di. El li do kuz lez yo nun his to pa to lo jik doğ ru la ma sı ya pıl mış tı. On beş lez yon radyo lo jik gö rün tü le me yön tem le ri ve ta kip ile de ğer len di ril - di. Otu zal tı in si den tal PET bul gu su bek len me yen ma lign ya da pre ma lign lez yon lar dı (,370 has ta nın %.5 i ve 74 PET lez yo nu nun %49 u). Otu zal tı ma lign ya da pre ma lign lez yo nun 9 u sen kron tü mör, 4 ü pri mer ma lig ni te nin ola ğan dı şı ma lign ya yı lı mı, 3 ü ise pre ma lign ko lon ade no - mu ola rak be lir len di. 74 PET lez yo nu nun 33 ü be nign bulun du (,370 has ta nın %.4 ü ve 74 PET lez yo nu nun %44 ü). Di ğer beş PET lez yo nu ise (%7), di ğer gö rün tü le - me ve ta kip bul gu la rı na gö re yan lış po zi tif lik ola rak ka bul edil di. So nuç: PET/BT de sap ta nan in si den tal 8F-FDG-PET odakla rı, pri mer ma lig ni te nin bek len me yen me tas taz la rı nı ya da bir sen kron tü mö rü tem sil ede bi lir. Bu PET odak la rı nın klinik ta ki bi te da vi pla nın da be lir gin de ği şik lik le ri ya da medi kal ve ya cer ra hi mü da ha le ge rek ti re bi le cek has ta lık la rın er ken ta nı sı nı sağ la ya bi lir. Ali Zahit BOLAMAN S-0009 On ko lo ji MA LİGN ME LA NOM HAS TA LA RI NIN DE ĞER LEN Dİ RİL ME SİN DE F-8 FDG PET/CT NİN YE Rİ N. Bel git Ta lay, Gül ni hal H. Kap lan, Fun da Ay dın, Adil Boz, Akın Yıl dız, Fı rat Gün gör, Me tin Er kı lıç, Bin nur Ka ra yal çın Ak de niz Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı, Antalya Amaç: Bu ça lış ma nın ama cı ma lign me la nom ta nı sı alan has ta lar da baş lan gıç ev re le me, ye ni den ev re le me, te da vi ye ya nı tın de ğer len di ril me sin de F-8 FDG PET/CT nin ro lü - nü araş tır mak tır. Gereç ve Yöntem: Ma lign me la nom ta nı sı ile ta kip edil mek - te olan 3 has ta ya (E, K 0, or ta la ma yaş 58.9, mak. 85, min. 30) Ni san 008-Şubat 009 ta rih le ri ara sın da bö lü mü - müz de ya pı lan PET/CT so nuç la rı ret ros pek tif ola rak de ğer - len di ril di. 3 has ta ya ta kip le ri sı ra sın da 4 PET/CT çe ki mi uy gu lan mış tır. Has ta la rın ta kip le rin de CT, MR, USG gö rüntü le me si ya pı la rak, kli nik bul gu lar ve his to pa to lo jik ör nek - le me so nuç la rı ile bir lik te PET/CT bul gu la rı de ğer len di ril di. Bulgular: Ma lign me la nom ta nı sı alan 3 has ta da ya pı lan 4 PET/CT gö rün tü le me nin %58 i (4/4) ev re le me, % i (9/4) te da vi ya nı tı nı de ğer len dir me, % i (9/4) ise ara de ğer len dir me ama cıy la ya pıl mış tır. Ev re le me amaç lı ya pı - lan la rın %58 i (4/4) baş lan gıç ev re le me, %4 si (0/4) ye ni den ev re le me için olup; baş lan gıç ev re le me nin %9 u (4/4) bi op si son ra sı, %7 i (0/4) ise pos top. dö nem de gerçek leş ti ril miş tir. Baş lan gıç ev re le me amaç lı 4 ol gu da ya pı - lan PET/CT gö rün tü le rin de, 0 ol gu da pa to lo jik tu tu lum sap tan dı, 4 ol gu da ise lo kal ve ya böl ge sel pa to lo jik tu tu lum sap tan ma dı. PET/CT (+) olan /0 ol gu da ya pı lan lenf no du di sek si yo nu so nu cun da his to pa to lo ji (-) ola rak bu lun du. Di - ğer /4 ol gu da ise bul gu lar kli nik, his to pa to lo ji ve ya di ğer gö rün tü le me yön tem le ri ile doğ ru lan dı.ye ni den ev re le me amaç lı 0 ol gu da ya pı lan PET/CT gö rün tü le ri 5/0 ol gu da (+), 5/0 ol gu da (-) ola rak sap tan dı. PET/CT (+) ol gu dı şın - da 9/0 ol gu da so nuç lar kli nik ve his to pa to lo jik bul gu lar ile uyum lu bu lun du. Ara de ğer len dir me ama cı ile 8 ol gu da yapı lan 9 PET/CT tet ki kin de 4/8 ol gu da PET/CT (+), 4/8 PET/CT (-) ola rak sap tan dı. PET/CT (+) olan ol gu da ye ni ke mo te ra pi te da vi si baş lan dı.7 ol gu da te da vi ya nı tı nı de ğerlen dir me amaç lı 9 PET/CT çe ki mi uy gu lan mış olup, 6/7 olgu da PET/CT (+) bu lun muş ve 5 has ta nın te da vi si ne de vam ka ra rı ve ril miş tir. PET/CT (-) olan ol gu ile PET/CT de teda vi ye be lir gin ya nıt iz le nen di ğer ol gu nun ise ke mo te ra - pi le ri son lan dı rıl mış tır. Sonuç: Ma lign me la nom has ta la rın da ev re le me amaç lı ya pılan PET/CT ile /4 ol gu da (%50) kli nik ve his to pa to lo jik bul gu lar ile doğ ru la nan lo kal ve ya böl ge sel ya yı lım sap ta - Turk J Nucl Med 009;8(Suppl) 7

8 Ali Zahit BOLAMAN na rak, ev re len dir me de ve ya pı la cak te da vi şek li ni be lir le - me de PET/CT et ki li ol muş tur. Ara de ğer len dir me için 8 olgu da, te da vi ya nı tı nı de ğer len dir me amaç lı 7 ol gu da ya pı lan PET/CT so nu cu, has ta la ra ye ni bir te da vi baş lan ma sın da (/8), mev cut te da vi ye de vam edil me sin de (5/7), ya da te davi nin son lan dı rıl ma sın da (/7) ya rar lı ol muş tur. Bu bul gu - lar ma lign me la nom ta nı sı alan has ta la rın özel lik le baş lan gıç ev re le me sin de ve te da vi ta ki bin de, F-8 FDG PET/CT görün tü le me nin çok önem li rol oy na dı ğı nı gös ter mek te dir. S-000 On ko lo ji NOR MAL GLAN DU LER ME ME DO KU SU FDG PET SUV DE ĞER LE Rİ NİN ME NA POZ LA İLİŞ Kİ Sİ Gül ni hal Ha le Kap lan, Fun da Ay dın, Akın Yıl dız, Adil Boz, Fı rat Gün gör Ak de niz Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı, Antalya Amaç: Ça lış ma mız da pre me na po zal ve post me na po zal dönem de ki ka dın lar da PET/BT de nor mal me me glan dü ler doku sun da ki FDG SUV max de ğe ri nin kar şı laş tı rıl ma sı, bu de ğer le rin ma lign ve be nign me me lez yon la rı nın ayı rı mın - da kul la nı la bi lir li ği nin araş tı rıl ma sı amaç lan mış tır. Ge reç ve Yön tem: Ça lış ma ya me me pa to lo ji si dı şı ne den - ler le PET/BT ya pı lan, me me pa to lo ji si ol ma yan ve me me do ku su na et ki li ilaç kul la nı mı ol ma yan, me me ye gi ri şim de bu lu nul ma mış ol gu lar alın mış tır. 0 pre me na po zal (yaş: 9-47; ort: 3.5 ± 9) ve 0 post me na po zal (3-8 yaş; or ta la ma 60. ± ) has ta ça lış ma ya da hil edil miş tir. Her iki grup ta ki has ta la rın glan du ler me me do ku alan la rın dan FDG en jek si - yo nu son ra sı. sa at te alı nan gö rün tü ler den SUV max de ğerle ri he sap lan mış tır. Bul gu lar: Pre me na po zal grup ta SUV max de ğer le ri.09 ± 0.6 (.-4.), post me na po zal ol gu gru bun da ise.49 ± 0.3 (0.9- ) bu lun muş tur. Her iki grup ta ki SUV max de ğer le ri T tes ti ile kar şı laş tı rıl dı ğın da is ta tis tik sel ola rak an lam lı fark saptan mış tır (p: 0.005). Bu de ğer le re gö re pa to lo jik eşik SUVmax de ğe ri pre me na po zal 3.9, post me na po zal.09 ola rak he sap lan mış tır. So nuç: PET/BT de ğer len di ril me sin de me me nin nor mal glan dü ler do ku sun da ki SUV max de ğe ri nin ma mog ra fik dan si te de ği şik li ği ile ben zer şekil de me na poz la iliş ki li ol du - ğu gö rül mek te dir. Bul gu lar pri mer me me lez yon la rı nın karak te ri zas yo nun da ve nük sün de ğer len di ril me sin de me na po zal de ği şik lik le rin göz önü ne alın ma sı ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. Pa to lo ji için sı nır SUV max de ğe ri pre me - na po zal dö nem de 3.9 a ulaş mak ta dır. MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ S-00 On ko lo ji PLEV RAL HAS TA LIK LAR DA FDG-PET/BT TÜ MÖR TA RA MA NIN YE Rİ Umut El bo ğa, Mus ta fa Yıl maz, Y. Ze ki Çe len, Sab ri Zin cir ke ser Ga zi an tep Üni ver si te si Nük le er Tıp Anabilim Dalı Giriş: Be nign ve ma lign plev ral has ta lık la rın ayı rı cı ta nı - sın da FDG-PET/BT ol duk ça önem li gö rün tü le me mo da li te - si ha li ne gel miş tir. Bu ça lış ma da plev ral lez yon la rın be nign-ma lign ayı rı mın da ve ma lign plev ral me zo tel yo ma şüp he si olan has ta lar da ta nı ya FDG-PET/BT nin kat kı sı nı araş tır dık. Hastalar ve Yöntem: Çe şit li yön tem ler le gö ğüs has ta lık la rı kli ni ğin ce plev ral has ta lı ğı ol du ğu sap ta nan ve ma lign plevral me zo tel yo ma şüp he si olan top lam 40 has ta (8 er kek, ka dın, yaş or ta la ma sı: 57.6) üze rin de FDG-PET/BT bul gu - la rı nı de ğer len dir dik. FDG-PET/BT gö rün tü le ri in tra ve nöz FDG en jek si yo nu nu ta ki ben 60 da ki ka son ra alın dı. Gö rün - tü le me nin ar dın dan vi zu el ve SUV ile ya pı lan se mi kan ti ta - tif ana liz son ra sı ma lign plev ral me zo tel yo ma açı sın dan me ta bo lik gö rü nü mü nü şüp he li ola rak de ğer len dir di ği miz va ka lar da ay nı böl ge den geç (0. da ki ka) gö rün tü ler alın - dı. Er ken ve geç gö rün tü ler den el de edi len SUV de ğer le ri kar şı laş tı rıl dı. Bulgular: Ma lign plev ral has ta lı ğın be nign plev ral has ta - lık tan ayırt edil me sin de yar dım cı olan FDG-PET/BT bul gula rı şu şekil de be lir len di. ) BT gö rün tü le rin de en sık iz le nen bul gu lar; plev ral no dü - la ri te, ip si la te ral plev ral efüz yon ve dif fuz plev ral ka lın laş - ma idi. Bu bul gu la rın iz len di ği böl ge ler de FDG tu tu lum la rı nın be lir gin art ma sı. ) Ma lig ni te açı sın dan me ta bo lik gö rü nü mü şüp he li olan va ka la rın 0. da ki ka geç gö rün tü le ri nin SUV de ğer le rin de 60. da ki ka da alı nan gö rün tü le rin SUV de ğer le ri ne oran la an lam lı yük sel me iz len me si. 3) Uzak or gan me tas ta zı sap tan ma sı. Yu ka rı da FDG-PET/BT ile ta nım la nan üç bul gu reh ber li - ğin de has ta lar dan da ha son ra ya pı lan his to pa to lo jik ve ri fi - kas yon ne ti ce sin de 36 sı na ma lign plev ral has ta lık, 4 üne ise be nign plev ral has ta lık ta nı sı kon du.böy le ce FDG- PET/BT nin ma lign plev ral has ta lı ğı be nign olan lar dan ayırma da ve ma lign plev ral me zo tel yo ma şüp he si olan has ta lar da alı nan geç gö rün tü ler de ki SUV ar tı şı ile sağ la dı - ğı kat kı yı has ta la rı mı zın uyum lu his to pa to lo jik bul gu la rıy - la doğ ru la mış ol duk. Sonuç: Ma lign plev ral has ta lı ğı olan has ta lar da FDG- PET/BT, yük sek ta nı sal de ğe ri nin ya nın da be nign-ma lign ayı rı mı açı sın dan alı nan geç gö rün tü ler de ki an lam lı SUV 8 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

9 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ ar tı şı ile ayı rı cı ta nı ya ol duk ça yar dım cı olur. Tü mö rün anato mik şek li ni ve yay gın lı ğı nı be lir ler, bi yop si ye ri için rehber lik ede bi lir. Di ag nos tik be lir le yi ci ler ara sın da tü mör ag re si ve ti si ni ve has ta lı ğın ya yı lı mı nı an la ma mı za sağ la dı - ğı kat kı yı da ek le di ği miz de plev ral has ta lık la rın ta nı sın da ve ayı rı cı ta nı sın da en önem li gö rün tü le me me to du ola ca ğı ka nı sın da yız. S-00 On ko lo ji REK TUM KAN SER LE RİN DE GEÇ DÖ NEM FDG PET GÖ RÜN TÜ LE ME NİN DE ĞE Rİ Fun da Ay dın, Fı rat Gün gör, Adil Boz, Akın Yıl dız Ak de niz Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı, Antalya Amaç: Bu ça lış ma da rek tum kan ser li has ta lar da PET/BT de er ken/geç dö nem gö rün tü le me ile rek tum lo ka li zas yo nun - da ki SUV max de ği şik lik le ri nin be nign-ma lign ayı rı cı ta nı - sın da ki de ğe ri ni be lir le mek amaç lan mış tır. Has ta lar: Ça lış ma ya 6 has ta ( er kek, 5 ka dın; or ta la ma yaş 58.8 ± 0.3) ve kon trol gru bu ola rak 7 ak ci ğer kan se ri olgu su (5 er kek, ka dın; or ta la ma yaş 63.6 ± 7.) da hil edilmiş tir. Has ta gru bu nun 5 i ope re rek tum kan se ri olup has ta pri me ri bi lin me yen ve ka ra ci ğer me tas ta zı ne de niy le pri mer odak araş tır ma sı ya pı lan has ta dan oluş mak tay dı. Has ta ve kon trol gru bu nun tü mü ne er ken dö nem (en jek si - yon son ra sı 45. dk) PET/BT çe ki mi ger çek leş ti ril miş olup geç dö nem çe kim le ri (en jek si yon son ra sı 0. dk) yal nız ca pel vik böl ge den ya pıl mış tır. Has ta ve kon trol gru bun da er - ken ve geç dö nem SUV max de ğer le ri ve SUV max de ği şim yüz de le ri he sap lan mış tır. Has ta la rın son ta nı la rı na 6 has ta - da bi yop si, 0 has ta da kli nik-la bo ra tu var-gö rün tü le me (KLG) yön tem le ri ile ta kip so nu cun da va rıl mış tır. Bul gu lar: has ta ma lign, 4 has ta ise be nign ola rak de ğer - len di ril miş tir. Ma lign has ta lar dan 8/ si ne KLG yön tem - le ri, 4 üne bi yop si ile; be nign has ta lar dan /4 üne KLG yön tem le ri ile di ğer si ne bi yop si ile ta nı ko nul muş tur. Has ta gru bu na ait er ken ve geç SUV max de ğer le ri sı ra sıy la 3 ± 8.6, 7.8 ± ; ay nı de ğer ler kon trol gru bu için sı ra sıy - la 7.7 ±.9, 9. ±.9 ola rak bu lun muş tur. Geç dö nem SUVmax de ğer le ri be nign has ta gru bun da /4 has ta da azal ma gös te rir ken, ma lign has ta gru bun da tüm has ta lar da art mış, kon trol gru bun da ise has ta da azal ma iz len miş tir. An cak has ta ve kon trol grup la rın da er ken ve geç SUV max de ğer le ri açı sın dan is ta tis tik sel an lam lı fark lı lık sap tan ma - mış tır (p>0.05). Ay rı ca be nign has ta gru bun da ki SUV max ar tış yüz de le ri %44-8 ara sın da iken ma lign grup ta %-8 ara sın da bu lun muş olup de ği şim yüz de le ri nin her iki grup - ta ça kış ma gös ter di ği sap tan mış tır. Ali Zahit BOLAMAN So nuç: Rek tum kan ser le rin de nüks ve ya re zi dü has ta lık değer len dir me sin de FDG PET geç gö rün tü le me nin ya ra rı olma dı ğı so nu cu na va rıl mış tır. S-003 On ko lo ji I-3 İŞA RET Lİ MAN YE TİK DE MİR PAR ÇA CIK LA RI NIN ME ME TÜ MÖ RÜ ÜZE Rİ NE ET Kİ Sİ Re cep Be kiş, Züm rüt Bi ber, Ka ğan Dağ de vi ren, Tür kan Er tay, Pe ri han Ünak Do kuz Ey lül Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp AD, Ege Üni ver si te si Nük le er Bi lim ler Ens ti tü sü, İzmir Kan ser te da vi sin de uy gu la nan ajan la rın müm kün ol du ğun - ca he def do ku ya yö ne lik ol ma sı hem te da vi et kin li ği ni ar tırmak ta hem de te da vi nin yan et ki si ni azalt mak ta dır. Amaç: Ça lış ma mı zın ama cı I-3 işa ret li man ye tik de mir par ti - kül le ri nin (MTC) me me tü mö rü ne et ki si nin araş tı rıl ma sı - dır. Me tod: Ege Üni ver si te si hay van etik ku ru lun dan ge rek li onay alın mış tır. 58 mg di me til ben zan tre san (DMBA) 3 ml mı sı rö zü ya ğın da (0mg /ml) çö zül dük ten son ra sıça na 0.9mL oral yol dan ve ril di. ay son ra 3 sı çan da tü mör olu şum la rı göz len di. Olu şan tü mör le rin me me tü mö rü oldu ğu his to pa to lo jik ola rak onay lan dı ve bo yut la rı öl çül dü. I-3 MTC 0.5 M FeCl (4 ml) 0.50 M FeCl3 ( ml) ka rı - şı mı nın iyo do jen yön te mi ile I-3 ile işa ret len me si ile oluştu rul du. Tü mör lü sı çan lar dan bi ri kon trol gru bu ola rak ka bul edil di. Di ğer iki sı çan dan bi ri ne tü mör çev re si ne dört kad ra na. MBq, di ğe ri ne 3.3 MBq I-3-MTC en jek te edil di. En jek te edi len ak tif de mir par ça cık la rı nın en jek si - yon ala nın da lo ka li zas yo nu na yar dım cı ol mak için tü mör ya kı nı na mık na tıs yer leş ti ril di. En jek te edi len par ça cık la - rın en jek si yon böl ge sin de lo ka li ze olup ol ma dı ğı nı gös ter - mek için ga ma ka me ra al tın da 5dk tüm vü cut gö rün tü le me si ya pıl dı. ay son ra kon trol ve de ney tü mör bo yut la rı tek rar öl çül dü ve bo yut de ği şik lik le ri sap tan dı. So nuç: Kon trol sıça nın da olu şan tü mör bo yu tu ay so nun da ka dar za man la bü yü me gös te rir ken, dü şük doz ve ri len sı çan da en jek si yon ön ce si tü mö rün en bü yük ça pı.3cm iken en jek si yon dan ay son ra 0.87cm e (%33) ge ri le di ği, yük sek doz ve ri len sıçan da ise en jek si yon ön ce si tü mö rün en bü yük ça pı 0.9cm iken en jek si yon dan ay son ra 0.55cm e (%38) ge ri le di ği göz len di. Tar tış ma: Kı sıt lı sa yı da hay van da ya pı lan bu ça lışma da rad yo ak tif par ça cık la rın tü mör çev re si ne ya kın enejek si yon yön te mi kul la nı la rak tü mör de bo yut sal ge ri le me gös te ril miş tir. Par ça cık la rın man ye tik ol ma sı dı şar dan manye tik alan kul la nı mı ile te da vi et kin li ği ni ar tı ra bi lir. Kanser te da vi sin de man ye tik yön len dir me li rad yo ak tif par ça cık kul la nı mı ümit va at et mek te dir ve bu ko nu da ge niş se ri deney le re ih ti yaç var dır. Turk J Nucl Med 009;8(Suppl) 9

10 Ali Zahit BOLAMAN S-004 Rad yas yon dan Ko run ma F-8 FDG UY GU LA NAN HAS TA LAR İLE BİR LİK TE OLAN LAR İÇİN RAD YAS YON KO RUN MA SI KRİ TER LE Rİ NİN BE LİR LEN ME Sİ Se rap Niş li, Mus ta fa De mir, Bay ram De mir, Me tin Ha laç, İl ha mi Us lu Is tan bul Üni ver si te si Cer rah pa şa Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı ve Fen Fak. Nük le er Fi zik Amaç: Po zit ron Emis yon To mog ra fi (PET) gö rün tü le me - sin de en sık kul la nı lan rad yo far ma sö tik F-8 FDG dir. Bu ça lış ma nın ama cı PET gö rün tü le me sin de en jek si yo nun dan son ra id rar ile atı lan F-8 rad yo ak ti vi te mik ta rı nı be lir le - mek, me sa fe ye bağ lı ola rak ışın lama doz la rı nı ölç mek ve alın ma sı ge re ken rad yas yon ko run ma sı ön lem le ri ni tar tış - mak tır. Yön tem: Gö rün tü le me ama cıy la 30 has ta ya 4. mci F-8 FDG in tra ve nöz ola rak uy gu lan dı. En jek si yon dan 7, 55, 84, 7, 5 ve 33 da ki ka son ra id rar lar alın dı. İdrar lar dan ör nek le me ya pı la rak dı şa rı atı lan ve vü cut ta ka lan rad yo - ak tif mad de mik tar la rı be lir len di. Ay rı ca id rar alın ma sa at - le rin de GM sa yı cı sı ile me sa fe ye bağ lı ola rak eks ter nal ışın lama şid det le ri öl çül dü ve has ta re fa kat çi le ri nin ma ruz ka la bi le ce ği top lam rad yas yon doz la rı he sap lan dı. Bul gu lar: Bul gu la rı mı za gö re id rar da ki F-8 FDG kon san - tras yo nu 7 da ki ka da 75.4 MBq/ml iken 7. da ki ka da 4.8 MBq e düş mek te dir. En jek si yon dan son ra ki 7. da ki ka da F-8 FDG nin 8,4 nin id rar ile atıl dı ğı be lir len di. En jeksi yon dan he men son ra 0m, 0.5m, 0.50m, m ve m me sa - fe ler den öl çü len ışın lama şid det le ri 88 mr/sa, 35 mr/sa, 6 mr/sa, 7 mr/sa,.7 mr/sa bu lun du. 7. da ki ka da öl çü len ışın lama şid det le ri 39 mr/sa, mr/sa, 6 mr/sa, mr/sa ve 0.6 mr/sa bu lun du. 7. da ki ka ya ka dar top lam rad yas - yon doz la rı 0m de 3.90 msv, 0.5m de.4 msv, 0.50m de 0.5 msv, m de 0.8 msv ve m me sa fe de 0.05 msv ola rak he sap lan dı. 7. da ki ka ya ka dar has ta ile ya kın me sa fe de bir lik te ol mak zo run da olan şahıs lar için mü sa a de edi len bir lik te lik sü re le ri (< msv kri ter alı na rak); 0m de da ki ka, 0.5m de 53 da ki ka, 0.5m de 8 da ki ka,, m de 5.5 sa at ve m de sı nır sız bu lun du. So nuç: PET gö rün tü le me si ya pı lan has ta la rın ilk sa at için - de vü cut la rın da ki 8F-FDG nin önem li bir kıs mı nın ( 8,4) id rar ile dı şa rı atıl dı ğı, yi ne ilk sa at için de has ta - la rın m me sa fe ye ka dar yük sek rad yas yon yay dık la rı be lirlen di. Bu ne den le PET gö rün tü le me si ya pı lan has ta lar ile bir lik te olan ki şi le rin ilk sa at sü re sin ce ko run ma ön lem - le ri al ma sı ge rek li ol du ğu, sa at ten son ra kı sıt la ma ya ge rek ol ma dı ğı be lir len di. MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ S-005 Rad yo nük lid Te da vi Y-90 MİK RO KÜ RE TE DA Vİ Sİ PLAN LA MA DA SPECT/BT FÜZ YON GÖ RÜN TÜ LE ME NİN ÖNE Mİ Mu rat Fa ni Boz kurt, Bo ra Pey nir ci oğ lu, Bar ba ros Çil, Ce ren De niz Ka pu lu, Meh met As lan, Ömer Uğur Ha cet te pe Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bilim Da lı, Ha cet te pe Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Rad yo lo ji Ana bi lim Da lı Gi ri şim sel Rad yo lo ji Bö lü mü Amaç: Y-90 mik ro kü re te da vi si ino pe re pri mer ve me tas ta - tik ka ra ci ğer tü mör le ri nin te da vi si için uy gu la nan ba şa rı lı bir te da vi yak la şı mı dır. Te da vi nin ba şa rı sı te da vi ön ce sin de kap sam lı te da vi plan lan ma sı sü re ci ne da yan mak ta dır. Bu ça lış ma nın ama cı Tc99m-MA A SPECT/BT füz yon gö rün - tü le me nin Y-90 mik ro kü re te da vi plan lan ma sı na doz hesap la ma ve yan et ki ler ba kı mın dan kat kı sı nın araş tı rıl ma sı dır. Yön tem: Ça lış ma ya he pa tik an ji og ra fi ve in tra ar ter yel Tc99m-MA A sin tig ra fi si ile Y-90 mik ro kü re te da vi si ne uygun luk açı sın dan de ğer len di ri len top lam has ta (9 er kek, ka dın ort.yaş:5±) da hil edil di. Has ta la rın sin tig ra fi ve BT ke sit sel gö rün tü le ri füz yon ya zı lım prog ra mı kul la nı la - rak ça kış tı rıl dı ve füz yon SPECT/BT gö rün tü le ri üze rin den te da vi ye uy gun luk de ğer len di ril me si ya pıl dı. Te da vi ön ce - si de ğer len dir me için ek ola rak ka ra ci ğer fonk si yon test le - ri,tam kan sa yı mı, di na mik ka ra ci ğer BT ve FDG-PET/BT tet kik le ri ya pıl dı. Y-90 mik ro kü re te da vi doz la rı vü cut yü - zey ala nı ve tü mör/ka ra ci ğer ora nı nı dik ka te alan for mü le da ya na rak he sap lan dı. Tü mör ka ra ci ğer ora nı he sap lan ma - sın da füz yon gö rün tü le me ve ri le ri kul la nıl dı. Bul gu lar: SPECT/BT füz yon gö rün tü le me so nu cun da 4/ (%36) has ta da ka ra ci ğer dı şı na an ji og ra fi ile göz len me yen ak ti vi te ka ça ğı sap tan dı. Bu 4 has ta nın sin de mi de ve kolo na gi ri şim sel ola rak dü zel til me si müm kün ol ma yan ak ti - vi te ka ça ğı sap ta na rak has ta la ra te da vi ve ril me di. Füz yon gö rün tü le me so nu cun da tek ba şı na SPECT gö rün tü le me ile far ke di le me yen eks tra he pa tik ka çak sap ta nan has ta lar dan mi de ye ak ti vi te ka ça ğı olan has ta ya tek rar an ji og ra fi ya pı - la rak kü çük ak se su ar da mar em bo li zas yo nu da ha ya pıl dı. İş lem son ra sı ka ça ğın ol ma dı ğı göz len di. Füz yon gö rün tü - le me ile ko lo na ka çak sap ta nan di ğer has ta ya ise ek da mar em bo li zas yo nu ya pı la ma mak la bir lik te, MA A sağ he pa tik ar ter ye ri ne sağ he pa tik ar te rin pos te ri or da lın dan ve ril - di.füz yon gö rün tü le me ile ko lo na ka ça ğın ol ma dı ğı an la - şıl dı ğın dan has ta ya da te da vi ve ril me si plan lan dı. Tü mör-ka ra ci ğer ora nı he sap la ma da 9 has ta nın tü mün de füz yon gö rün tü le me ve ri le ri kul la nı la rak or tan ca,5 GBq (,-,88 GBq) Y-90 mik ro kü re te da vi si ve ril di. Te da vi son ra sı Brehms trah lung gö rün tü le me ile Y-90 mik ro kü re - le rin uy gun lo ka li zas yon da ol duk la rı ve eks tra he pa tik kaça ğın ol ma dı ğı doğ ru lan dı. 0 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

11 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ So nuç: Tc99m-MA A SPECT ve BT gö rün tü le ri nin füz yo nu Y-90 mik ro kü re te da vi si plan la ma sın da te da vi do zu he sap - la ma ve ka ra ci ğer dı şı or gan la rın te da vi nin cid di yan et ki - le rin den ko run ma sı ba kı mın dan tek ba şı na SPECT ve BT gö rün tü le me ye gö re da ha ba şa rı lı olup, ko lay lık la uy gu la - na bi len bir yön tem dir.has ta se çi min de SPECT/BT füz yon gö rün tü le me kul la nıl ma sı te da vi ba şa rı sı na önem li kat kı sağ la mak ta dır. S-006 Rad yo nük lid Te da vi GRA VES HAS TA LI ĞI VE RAD YO AK TİF İYOT TE DA Vİ Sİ Ser kan İş gö ren, Göz de Dağ lı öz Gö rür, Ha kan De mir, Mu rat Al per Öç, Çağ la Hak sal, Fat ma Berk Ko ca e li Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nükleer Tıp AD Amaç: Gra ves Has ta la rı nın hi per ti ro i di te da vi sin de rad yoak tif iyot (RA I) te da vi si yay gın kul la nı lan ve yük sek te da - vi ba şa rı ora nı na sa hip bir te da vi yön te mi dir. An cak, RA I te da vi si son ra sı kür sağ la nan has ta la rın bü yük ora nın da isten me yen hi po ti ro i di ge liş mek te dir. Bu ça lış ma da sa bit doz RAI uy gu lan mış Gra ves Has ta la rın da hi po ti ro i di orta ya çık ma sı nı et ki le yen fak tör le ri de ğer len dir mek amaçlan dı. Metodlar: Ça lış ma ya Gra ves Has ta lı ğı na bağ lı hi per ti ro i di ne de niy le 0 mci sa bit doz RAI uy gu la nan ve te da vi sonra sı dü zen li ta kip le ri ya pı lan 78 has ta (ort yaş: 4.7±.98; 58 ka dın) da hil edil di. Has ta lar dan RAI te davi si ön ce si ay rın tı lı anam nez alın dı ve has ta la ra ti ro id sintig ra fi si, bo yun ul tra so nog ra fi si ve rad yo ak tif iyot up ta ke tes ti ya pıl dı. Has ta lar RAI uy gu la ma sı nın ar dın dan ti ro id fonk si yon test le ri ile ta kip edil di (ort. 3.3±4. ay; 8-4 ay). Has ta la rın te da vi ön ce si yaş, cin si yet, vü cut-kit le indek si nin, an ti ti ro id ilaç doz la rı nın, up ta ke de ğer le ri nin, 4/4 sa at iyot up ta ke oran la rı nın, ti ro id ha cim le ri nin ve hi per ti ro i di tip le ri nin (subk li nik/aşi kar hi per ti ro i di) RAI te da vi si son ra sı ge li şen hi po ti ro i dizm ile iliş ki si de ğer len - di ril di. Bulgular: Ça lış ma mız da ki 78 has ta nın 4 ün de (%8) öti ro - i dism sağ la nır ken, 48 has ta da (%6,5) hi po ti ro i dizm ge liş - miş tir. Has ta la rı mı zın 6 sın da ise (%0,5) te da vi ba şa rı sız ol muş tur. Hi po ti ro i dizm ge li şen has ta lar ile ge liş me yen (öti ro id+te da vi ba şa rı sız) has ta la rın yaş la rı (p=0,8), cin si - yet le ri (p=0,48), te da vi ön ce si vü cut-kit le in deks le ri (p=0,3), gün lük PTU ih ti yaç la rı (p=0,9), 4. ve 4. sa at iyot up ta ke de ğer le ri(p=0,3-p=0,65), 4/4. sa at up ta ke oran la - rı (p=0,98) ve hi per ti ro i di tip le ri (p=0,5) ara sın da an lam lı fark lı lık sap tan ma dı. An cak, te da vi ön ce si USG ile he sap - la nan ti ro id ha cim le ri or ta la ma sı hi po ti ro i di ge li şen has ta - Ali Zahit BOLAMAN lar da 35,08±,09 cm 3 iken, ge liş me yen grup ta 60,86±6,5 cm 3 bu lun du ve ara la rın da is ta tis tik sel ola rak an lam lı fark göz len di (p<0.0). Sonuç: So nuç ola rak, Gra ves has ta la rı nın sa bit doz 0 mci rad yo ak tif iyot ile te da vi si nin ar dın dan hi po ti ro i dizm geliş me sık lı ğı ol duk ça yük sek (%6,5) bu lun muş tur. Rad yo - ak tif iyot te da vi si uy gu la na cak nis pe ten kü çük ti ro id ha ci mi ne sa hip has ta lar hi po ti ro i dizm ge liş me ris ki nin yüksek li ği ko nu sun da da ha cid di uya rıl ma lı ve te da vi son ra sı hi po ti ro i diz min er ken sap tan ma sı ama cıy la da ha sık kon t- rol le re ça ğı rıl ma lı dır. S-007 Rad yo nük lid Te da vi TOK SİK NO DÜ LER GU ATR HAS TA LA RIN DA RAD YO- AK TİF İYOT TE DA Vİ Sİ SON RA SI GE Lİ ŞE Bİ LEN Hİ PO- Tİ RO İ Dİ YE ET Kİ Lİ FAK TÖR LER Ser kan İş gö ren, Göz de Dağ lı öz Gö rür, Ha kan De mir, Mu rat Al per Öç, Çağ la Hak sal, Fat ma Berk Ko ca e li Üni ver si te si Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD Tok sik no dü ler gu atr (TNG) özel lik le iyot ye ter siz li ği olan top lum lar da sık rast la nan bir hi per ti ro i dizm ne de ni olup, te da vi sin de rad yo ak tif iyot (RA I) yay gın kul la nı lan bir yöntem dir. TNG a bağ lı hi per ti ro i dizm li has ta lar da RAI ile teda vi ba şa rı sı yük sek tir. An cak, te da vi edi len has ta la rın bir kıs mın da hi po ti ro i di ge li şe bil mek te dir. Amaç: Bu ça lış ma da TNG has ta la rın da hi per ti ro i di te da vi - sin de sa bit doz RAI uy gu la ma sı son ra sı hi po ti ro i di ge liş me - si ni et ki le yen fak tör le ri de ğer len dir mek amaç lan dı. Metod: Ça lış ma ya 87 si tok sik ade nom (TA), 80 i tok sik mul ti no dü ler gu atr (TMNG) ta nı lı top lam 67 TNG has ta sı (ort yaş: 55.55±.5; ka dın) da hil edil di. Has ta la ra hiper ti ro i di te da vi si ama cıy la 5 mci sa bit doz RAI uy gu lan - dı. Te da vi ön ce si ba zal ti ro id ul tra so nog ra fi si, sin tig ra fi si ve rad yo ak tif iyot up ta ke tes ti ya pıl dı. Te da vi son ra sı has ta lar ti ro id fonk si yon test le ri ile dü zen li kon tro le ça ğı rıl dı (Ta kip sü re si ort..93±4. ay). Has ta la rın te da vi ön ce si yaş, cinsi yet, vü cut-kit le in dek si nin, an ti-ti ro id ilaç doz la rı nın, 4. ve 4. sa at iyot up ta ke de ğer le ri nin, 4/4 sa at iyot up ta ke oran la rı nın, ta nı la rı nın (TA/TMNG), ti ro id sin tig ra fi sin de sup res yon du ru mu nun, do mi nant hi pe rak tif no dül ha cim - le ri nin ve hi per ti ro i di tip le ri nin (subk li nik/aşi kar hi per ti - ro i di) RAI te da vi si son ra sı ge li şen hi po ti ro i di ile iliş ki si de ğer len di ril di. Bulgular: RAI uy gu la ma sı son ra sın da 40 has ta da [9 hi po - ti ro i di (%7,4), öti ro i di (%66,4)] te da vi ba şa rı lı iken, 7 has ta da (%6,) ba şa rı sız dı. Hi po ti ro i di ge li şen 9 has ta ile ge liş me yen 38 has ta da hi po ti ro i di ge liş me sin de et ki li ola- Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

12 Ali Zahit BOLAMAN bi le ce ği dü şü nü len fak tör ler kar şı laş tı rıl dı. So nuç ola rak, iki grup ara sın da yaş (p=0,48), cin si yet (p=0,8), vü cut-kit le indeks le ri (p=0,76), gün lük PTU ih ti yaç la rı (p=0,89), 4. ve 4. sa at up ta ke de ğer le ri (p=0,46-p=0,39), 4/4. sa at up ta ke oran la rı (p=0,7), ta nı la rı (p=0,65), do mi nant no dül ha cim - le ri (p=0,4), ve hi per ti ro i di tip le ri (p=0,55) ara sın da an lam - lı fark sap tan maz ken, ti ro id sin tig ra fi sin de hi pe rak tif no dül dı şı alan lar da sup res yon iz len me yen has ta lar da hi po ti ro i di ge liş me sık lı ğı sup res yon mev cut olan has ta la ra oran la anlam lı yük sek bu lun du (p<0,0). Sonuç: So nuç ola rak, TNG ın 5 mci RAI te da vi si nin ar dından hi po ti ro i di ge liş me sık lı ğı %7,4 bu lun muş tur. An cak, te da vi ön ce si ya pı lan ti ro id sin tig ra fi sin de hi pe rak tif no dül dı şı alan la rın da sup res yon göz len me yen has ta lar da hi po ti - ro i di ge liş me ora nı nın çok da ha yük sek ol du ğu sap tan mış - tır. Bu özel lik le re sa hip has ta lar hi po ti ro i di ge liş me ola sı lı ğı nın yük sek li ği ko nu sun da uya rıl ma lı dır. Te da vi erte len me si ni to le re ede bi le cek özel lik le genç has ta lar da, hipo ti ro i di ola sı lı ğı nı azalt mak ama cıy la, RAI uy gu la ma sı nın hi pe rak tif no dül oto no mi ka za na na ka dar er te len me si öneri le bi lir ve ya te da vi T3 sup res yo nu son ra sın da ve ri le bi - lir. S-008 Rad yo nük lid Te da vi KO BAY DA DE NEY SEL YÜK SEK DOZ RAD YO AK TİF I-3 AB LAS YON TE DA Vİ MO DE Lİ OLUŞ TU RUL MA SI Ne şe To run, Alev Er gü len, Gü lay Dur muş-al tun Trak ya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD Amaç: Yük sek doz rad yo ak tif I-3 ile ab las yon te da vi si nük le er tıp ala nın da ki en es ki ve en yay gın kul la nı lan te da - vi mo de li dir. An cak his to pa to lo jik ve fonk si yo nel ola rak doku lar da mey da na ge tir di ği de ği şik lik le ri ve ti ro id dı şı do ku lar da far ma ko lo jik ko ru ma yı test et mek için de ney sel mo del le rin oluş tu rul ma sı ve doğ ru lan ma sı ge rek mek te dir. Bu ça lış ma nın ama cı de ney sel yük sek doz rad yo ak tif I-3 ile ab las yon te da vi si mo de li oluş tu ru lan ko bay lar da de nek - ler de in ter nel do zi met ri he sap la ma la rı nı yap mak ve ko bay mo de li nin et kin li ği ni doğ ru la mak tır. Ma ter yal ve Me tod: Ön ça lış ma ola rak adet, 80 gr ağır lı - ğın da eriş kin er kek ko ba ya stan dart doz ola rak 37mBq I- 3 ip yol dan ve ri le rek 4, 48, 7 sa at son ra pro ne po zis yon da high energy high re so lu ti on ko li ma tör kul la nı - la rak 8*8 mat riks de 600 sn tüm vü cut gö rün tü le ri alın - dı. Tüm vü cut, pa ro tis, ti ro id, mi de, me sa ne üze rin den il gi alan la rı çi zil di (ROİ). Her bir or gan sa yı mı, re fe rans ola rak alı nan net en jek te edi len doz ve ri le ri ne oran la na rak, or ga - nın rad yo ak tif mad de yi tu tu ma mik ta rı olan yüz de up ta ke MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ de ğer le ri 4, 48, 7 h için he sap lan dı. adet eriş kin ko ba ya (or ta la ma ağır lık: 640±30 gr) 666 MBq I-3 ip ve ril dik ten 4, 48, 7 sa at son ra ay nı çe kim pro to ko lü ile gö rün tü le ri el de edi le rek I-3 uy gu la nan tüm de nek için MIRD me to - du na gö re or gan ab sor be doz la rı he sap lan dı. Yük sek doz (666 MBq) uy gu la ma sı ya pı lan 5 ko bay (or ta la ma ağır lık. 789±94 g) 4 haf ta sü re ile ta kip edil di baş lan gıç ve 4. haf ta ti ro id fonk si yon la rı ve Tc99m per tek ne tat ile ti ro id gö rün - tü le me le ri ya pı la rak ti ro id ab las yo nu de ğer len di ril di. Bulgular: Tab lo ve Tab lo de dü şük ve yük sek doz da ki ab sorb la nan doz da ğı lım la rı ve ril miş tir. Te da vi ön ce si ve yük sek doz te da vi den 4 haf ta son ra ya pı lan T3 (.79±0.5 vs 0.7±0.0 ve T4 vs (.83±0.4 vs 0.5±0.03) öl çüm le ri anlam lı ola rak fark lı lık gös ter di (p:0.00). Te da vi gru bun da yer alan de nek le rin hiç bi rin de ti ro it do ku su iz len me di. Sonuç: İnsan da uy gu la nan yük sek doz rad yo ak tif iyot ablas yon mo de li nin ko bay lar da 666 MBq I-3 in ip uy gu la - ma sı ile mo del le ne bi le ce ği ve doz da ğı lım la rı nın kıs mi fark lı lık lar ol mak la bir lik te in sa na ben zer lik gös ter di ği sonu cu na va rıl mış tır. TABLO : Kobayda 37 MBq için çeşitli organlardaki absorblanan radyasyon dozu (mgy/mbq).. gün. gün 3. gün Organ (Thy upt %5) (Thy upt %45) (Thy upt %50) Tiroid Mide 3,5,4 0,75 Tükrük bezi, 0,4 0,5 Mesane 0,5 0, 0,3 TABLO : Kobayda 666 MBq için çeşitli organlardaki absorblanan radyasyon dozu (mgy/mbq). Organ 3. gün Tiroid 77 Mide,7 Tükrük bezi 0,45 Mesane 0,35 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

13 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ S-009 Rad yo nük lid Te da vi Y-90 SIRT İN PRİ MER VE SE KON DER KA RA Cİ ĞER TÜ MÖR LE RİN DE KUL LA NI MI: ME MO Rİ AL TEC RÜ BE Sİ Rem zi Ka ra man, Pe lin De mir ka le, Fi ru zan Nu man, 3 Yü cel Yan kol, 3 Mün ci Ka la yoğ lu Me mo ri al Has ta ne si Nük le er Tıp Bö lü mü, Me mo ri al Has ta ne si Giri şim sel Rad yo lo ji Bö lü mü, 3 Me mo ri al Has tane si Or gan Nak li Bö lü mü Amaç: Y-90 re sin mik ro kü re ler he pa tik ar ter ka te te ri zas - yo nuy la tü mö rü bes le yen da mar ya ta ğı na en jek te edi le rek tü mö rün se lek tif ir ra di as yo nu ve nek ro zu sağ la nır. Bu yöntem has ta lı ğın lo kal kon tro lü nü iyi leş tir di ği ve sağ ka lı mı uzat tı ğı gös te ril miş tir. Has ta ne miz de pri mer ve me tas ta tik tü mör le ri olan has ta la ra Y-90 SIRT uy gu lan mış ve te da vi et kin li ği nin be lir len me si ama cıy la ta ki be alın mış tır. Yön tem: Has ta ne miz de 4 ay içe ri sin de 3 has ta ya Y-90 SIRT te da vi si uy gu lan dı. Te da vi ön ce si PET-CT, an ji og ram, MA - A scan, ka ra ci ğer-böb rek fonk si yon la rı ve ke mik ili ği re zer - vi de ğer len di ril di. Uy gu la nan doz lar sı ra sıy la -,5-,5 GBq idi. Tü mör mar ker la rı se ri ola rak, tü mör ana to mik ve fonksi yo nel vo lüm le ri 3. ay da PET-CT ile de ğer len di ril di. Bul gu lar: Nö ro en dok rin tü mör me tas ta zı ne de niy le da ha ön ce ka ra ci ğer trans plan tas yo nu ya pı lan ve trans plant ka raci ğer de me tas taz sap ta na rak Y-90 te da vi si uy gu la nan hasta da tam ce vap gö rül dü. Ko lo rek tal kan ser me tas ta zı bu lu nan has ta nın ta ki bin de has ta lı ğın sta bil sey ret ti ği ve he pa to se lü ler kar si no mu bu lu nan has ta da ise prog res yon oldu ğu sap tan dı. So nuç: Y-90 SIRT tek ba şı na ya da ke mo te ra pi ye des tek olarak uy gu la nan gü ven li ve et kin bir yön tem dir. Spe si fik en di - kas yon la rın be lir len me si için ça lış ma lar de vam et mek te dir. Trans plant ka ra ci ğe re nö ro en dok rin tü mör me tas ta zı olan has ta Tc99m MA A ve Y-90 gö rün tü le ri Trans plant ka ra ci ğe re nö ro en dok rin tü mör me tas ta zı olan has ta te da vi ön ce si ve son ra sı PET-CT gö rün tü le ri Ali Zahit BOLAMAN S-000 Kar di yo vas kü ler IN TER ME Dİ A TE KO RO NER AR TER DAR LIK LA RI NIN DE ĞER LEN Dİ RİL ME SİN DE Mİ YO KART PE RÜZ YON SİN TİG RA Fİ Sİ VE FRAK Sİ YO NE AKIM RE ZER Vİ BUL- GU LA RI NIN KAR ŞI LAŞ TI RIL MA SI İlgin Şahi ner, Ümit Öz gür Ak de mir, Sinan Al tan Ko ca man, Ti mur Timur kay nak, Mus ta fa Ün lü Ga zi Üni ver si te si Tıp Fa kül te si, Nük le er Tıp AD, Ga zi Üni ver si te si Tıp Fa kül te si, Kar di yo lo ji AD Gi riş: Mi yo kart per füz yon sin tig ra fi si (MPS) ko ro ner ar ter dar lık la rı nın fiz yo lo jik öne mi ni be lir le mek için yay gın olarak kul lanl mak ta dır. Ko ro ner an ji og ra fi sı ra sın da öl çü len frak si yo ne akım re zer vi (FAR) de ğe ri nin de dar lı ğın fiz yo - lo jik öne mi ve has ta prog no zu ile iliş ki li ol du ğu nu gös te ren ça lış ma lar bu lun mak ta dır. Amaç: Bu ça lış ma da, dar lık gös te ren ko no ner ar ter ve bu ar te rin bes le di ği mi yo kart ala nı te me lin de, Tl-0 MPS nde el de edi len sa yı sal so nuç la rın FAR so nuç la rı ile ko re las yo - nu nu de ğer len dir me yi amaç la dık. Yön tem: Ko ro ner an ji og ra fi de %50-%70 ara sın da LAD darlı ğı sap tan mış ve bu ne den le FAR öl çüm le ri ile MPS gö rüntü le me le ri ya pıl mış has ta la rın ve ri le ri ret ros pek tif ola rak de ğer len di ril di. MPS ve ri le ri tek bir iş lem ci ta ra fın dan EC- To ol box ya zı lı mı kul la nı la rak, 7 seg ment mo de li ne gö re sa yı sal ola rak ana liz edil di. Her has ta için, FAR öl çüm le ri - nin ger çek leş ti ril di ği ko ro ner ar ter ala nın da ki top lam stress se ve rit y ve stress dif fe ren ce skor la rı (SSS ve SDS) he sap - lan dı. FAR<0,75 ve SSS 3 pa to lo jik ola rak ka bul edil di. FAR ve SSS so nuç la rı ki-ka re tes ti ile kar şı laş tı rıl dı. Ay rı ca FAR so nu cu na gö re SSS ve SDS de ğer le ri Mann-Whit ney tes ti kul la nı la rak kar şı laş tı rıl dı. Turk J Nucl Med 009;8(Suppl) 3

14 Ali Zahit BOLAMAN Bul gu lar: Top lam 65 has ta nın ve ri le ri araş tır ma ya da hil edil di. Ko ro ner an ji og ra fi ile MPS ara sın da 30 ± 6 gün (orta la ma ± stan dart sap ma) sü re geç miş ti. FAR so nuç la rı 3 has ta da pa to lo jik ve 4 has ta da nor mal di. SSS so nuç la rı nın FAR so nuç la rı ile iliş ki li ol du ğu göz len di (χ = 6,956; p = 0,008). Ko ro ner akım re zer vi bo zuk lu ğu nun gös te ril me sin - de pa to lo jik SSS nin du yar lı lık ve öz gül lük de ğer le ri sı ra - sıy la, %56 ve %76 ola rak he sap lan dı. Pa to lo jik FAR de ğer le ri ne sa hip olan has ta la rın SSS de ğer le ri nin FAR değer le ri nor mal olan lar dan an lam lı öl çü de yük sek ol du ğu (3,3 ± 0,65 ve,90 ± 0,39) göz len di (p=0,007). Bu na kar şı - lık iki grup ara sın da SDS ba kı mın dan an lam lı fark lı lık izlen me di (p=0,95). So nuç: FAR so nuç la rı nın SSS so nuç la rı ile iliş ki li ol du ğu, FAR so nuç la rı nın pa to lo jik ol du ğu olan da mar alan la rın da SSS de ğer le ri nin da ha yük sek ol du ğu bu lun muş tur. Bu bul - gu in ter me di a te ko ro ner ar ter dar lık la rı nın fiz yo lo jik önemi ni be lir le me de mi yo kart per füz yon sin tig ra fi si sa yı sal so nuç la rı nın öne mi ni işa ret et mek te dir. MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Amaç: Bu ça lış ma nın ama cı Ro se An gi na An ke ti so nuç la rı ile mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si so nuç la rı ara sın da ki ilişki yi be lir le mek tir. Gereç ve Yöntem: An ji na se be biy le mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si (MPS) ya pı lan top lam 68 has ta (4 i ka dın, 7 si er kek, or ta la ma yaş 55.5±0.) ça lış ma ya da hil edil di. MPS 8 ol gu da stress/rest Tl-0, 50 ol gu da stress/rest Tc-99m MI BI ile ger çek leş ti ril di. Ol gu la rın tü mün de stres için ko - şu ban dın da Bru ce pro to ko lü ne gö re efor ger çek leş ti ril di. Ro se An gi na An ke ti (RA A) so nuç la rı ola sı an ji na, ke sin anji na ola rak ve eg zer siz to le ran sı na gö re de gra de, gra de ola rak be lir len di. MPS so nuç la rı ile RA A ara sın da ki iliş ki kar şı laş tı rıl dı. Bulgular: RA A gö re ol gu la rın 3 in de (%45.6) ke sin an ji na, 37 sin de (%54.4) ola sı an ji na tes bit edil di. 3 has ta da eg zer - siz to le ran sı gra de, 37 has ta da gra de ola rak bu lun du. MPS de 4 ol gu da nor mal mi yo kard per füz yo nu, 7 has ta - da is ke mi, 4 has ta da şüp he li is ke mi, 3 has ta da MI ile uyum - lu se bat eden per füz yon kay bı ve has ta da ise in farkt ve pe ri en farkt is ke mi sap tan dı. RA A ke sin an ji na de nen 3 olgu nun 8 in de MPS de is ke mi göz le nir ken, ola sı an ji na sonu cu olan 37 ol gu nun 9 un da is ke mi sap tan dı. RA A so nuç - la rı ile MPS de göz le nen is ke mi açı sın dan is ta tis tik sel ola rak an lam lı fark lı lık sap tan ma dı. Eg zer siz to le ran sı gra de olan ol gu la rın 7 sin de MPS de is ke mi, gra de olan ol gu la rın 0 un da is ke mi sap tan dı. Ara la rın da is ta tis tik sel ola rak anlam lı fark lı lık sap tan ma dı. Sonuç: Ça lış ma mız da RA A ile MPS sin de is ke mi tes bit et me açı sın dan an lam lı fark lı lık sap tan ma dı. An cak de ğer len dir - me sı nır lı sa yı da ol guy la ya pıl mış olup, da ha faz la sa yı da ol - gu ile ya pı la cak ça lış ma la ra ih ti yaç var dır. S-00 Kar di yo vas kü ler VÜ CUT YAĞ DA ĞI LI MI VE Mİ NE RAL YO ĞUN LU ĞU - NUN ON YIL LIK KAR Dİ YAK RİS KE ET Kİ Sİ Gür kan Gü ray, Ne şe To run, Fun da Üs tün, Alev Er gü len, Gü lay Dur muş-al tun Trak ya Üni ver sitesi Tıp Fakültesi, On se kiz Mart Üni ver si te si Tıp Fakültesi S-00 Kar di yo vas kü ler RO SE AN Gİ NA AN KE Tİ YA PI LAN OL GU LA RIN MYO KARD PER FÜZ YON SİN TİG RA Fİ Sİ SO NUÇ LA RI Si nem Öz yurt, Gök han Ko ca, Ko ray De mi rel, Ay lin Bas kın, Me li ha Kork maz An ka ra Eği tim ve Araş tır ma Has ta ne si, Nük le er Tıp Klini ği, An ka ra Amaç: Os te o po roz (OP) ve ate rosk le roz (AS) ara sın da ki iliş - ki gü nü müz de bü yük il gi uyan dır mak ta dır. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı ve os te o po ro zun et yo lo ji sin de or tak so rum lu faktör ola rak gö rü len ös tro jen, özel lik le ka dın has ta lar da bu ko nu ya il gi yi ar tır mak ta dır. Bu ça lış ma nın ama cı OP ve kar di yak risk ara sın da ki iliş ki yi mi yo kard per füz yon sin tig - ra fi si (MPS) uy gu la nan has ta gru bun da araş tır mak tır. Has ta Gru bu ve Yön tem: Ça lış ma gru bun da MPS uy gu la - ma sı ne de niy le mü ra ca at eden ve ay nı gün DXA ile ke mik mi ne ral ve yu mu şak do ku ana li zi ya pıl ma sı nı ka bul eden 0 ar dı şık has ta da hil edil di. 34 has ta da DM, 43 has ta da HT öy kü sü var dı. Ka dın has ta la rın 5 ta ne si post-me na po - zal dö nem dey di. Has ta la rın 8 i ka dın ve 83 ü er kek, yaş or ta la ma la rı 57±0 yıl dı. Has ta la rın 0 yıl lık kar di yak risk (KR) ana liz le ri Fra ming ham skor la ma sı ile be lir len di. Bulgular: Has ta lar için or ta la ma risk.6±9 ola rak be lir len - di. Ka dın ve er kek cin si yet bir lik te de ğer len di ril di ğin de KR de ğe ri ile TG dü ze yi ile po zi tif, HDL dü ze yi ile ne ga tif bir iliş ki sap tan dı. Ke mik mi ne ral ana li zi ile KR ara sın da iliş ki ka dın has ta gru bun da sap tan dı (p:0.05). Er kek has ta grubun da ise KR DXA ile be lir le nen tüm vü cut yağ da ğı lı mı ile iliş ki gös ter mek tey di. Ya pı lan reg res yon ana li zin de bu grup ta KR için te mel be lir le yi ci le rin yaş, TG, LDL, ver teb - ral mi ne ral ana li zi ve yu mu şak do ku yağ da ğı lı mı ol du ğu sap tan dı. Er kek has ta gru bun da yaş, ka dın has ta gru bun da me na poz var lı ğı ris ki be lir le yen en önem li fak tör ola rak sap tan dı (p.0.00; p:0.00). Sonuç: So nuç lar de ğer len di ril di ğin de ge nel has ta gru bun da bi li nen li pit pro fi li ve AS iliş ki si sap tan mış tır. Er kek has ta - 4 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

15 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ lar da yaş ve yu mu şak do ku yağ da ğı lı mı KR için önem li bir fak tör dür. Ka dın has ta lar da ise me na poz ile bir lik te olan, ös tro jen dü ze yin de ki azal ma nın var lı ğı hem OP hem de AS için önem li bir fak tör ola rak sap tan mış tır. S-003 Kar di yo vas kü ler 99m-TC-MI BI İLE YA PI LAN Mİ YO KARD PER FÜZ YON SİN TİG RA Fİ SİN DE İNFE Rİ OR DU VA RI DE ĞER LEN DİR ME DE PRO NE GÖ RÜN TÜ LE ME NİN KAT KI SI Öz lem Gür, Mü ge Ta mam, Meh met Kes kin Türk Kalp Vak fı (Mar ma ra Nük le er Tıp) Amaç: Myo kard per füz yon sin tig ra fi si (MPS) is ke mik kalp has ta lık la rı nı de ğer len dir me de kul la nı lan no nin va ziv görün tü le me me tot la rın dan dır.mps gö rün tü le rin de ka dın lar - da me me ate nü as yo nu, er kek ler de di af rag ma ate nü as yo nu de ğer len dir me yi zor laş tı ran du rum lar dan dır. Di af rag ma ate nü as yo nu en sık myo kar dın in fe ri or du va rın da de fek te ne den olur. 99m-Tc-MI BI (me tok si izo bu til izo nit ril) ka ra ci ğer-saf ra yo luy la atıl mak ta dır. Bu da in fe ri or du va rın de ğer len di ril - me si zor laş tır mak ta dır. Bu ne den le, ek ola rak pro ne gö rün - tü al ma nın in fe ri or du va rı de ğer len di ril me de ki kat kı sı nı araş tır dık. Yöntem: 99m-Tc-MI BI ile tek gün rest-stres pro to ko lü uygu lan dı. Rest gö rün tü le me de 8 mci, stres gö rün tü le me de (eg zer siz/far ma ko lo jik stres) 4 mci 99m-Tc-MI BI iv. olarak uy gu la nıp da ki ka son ra su pi ne po zis yon da SPECT gö rün tü le ri kay de dil di. Alı nan gö rün tü ler bil gi sa - yar prog ra mın dan ge çi ril di. İnfe ri or du var da stres ve rest su pi ne gö rün tü le rin de sa bit hi po per füz yon iz le nen has ta - la ra pro ne gö rün tü alın dı. Pro ne gö rün tü; ka me ra +35 dere ce de sağ pos te ri or ob lik po zis yon da baş la yıp, sol an te ri or ob lik po zis yon da bi te cek şekil de kay de dil di. Stres-su pin gö rün tü ler ile stres-pro ne gö rün tü le ri bir lik te de ğer len di - ril di. Bulgular: 008 ocak- 009 ocak ta rih le ri ara sın da çe kil miş olan 60 has ta (75:K/850:E) ça lış ma ya da hil edil di. 850 er kek has ta nın stres-rest su pin gö rün tü le ri de ğer len di ri lip in fe ri or du var da sa bit hi po per füz yon iz le nen 83 has ta ya pro ne gö rün tü alın dı. 4 has ta da (%5) de fekt de vam et ti 69 has ta da (%95). in fe ri or du var da ki de fekt pro ne gö rün tü le - rin de iz len me di. Sonuç: is ke mik kalp has ta lı ğı şüp he si olan has ta lar da MPS de pro ne gö rün tü nün alın ma sı özel lik le in fe ri or du va - rın de ğer len di ril me sin de önem li kat kı sağ la mak ta dır. Ali Zahit BOLAMAN S-004 Kar di yo vas kü ler KAR Dİ YAK KÖK HÜC RE İMP LAN TAS YO NU YA PI LAN HAS TA LA RIN KAR Dİ YAK FONK Sİ YON LA RI NIN DE ĞER LEN Dİ RİL ME SİN DE GA TED/SPECT VE MU GA GÖ RÜN TÜ LE ME NİN YE Rİ N. Bel git Ta lay, Ha nım Özer, Ba rış Ku taş, Sü rey ya Ta lay, Cen giz Tür kay, Ömer Ba ye zıd, Me tin Er kı lıç Ak de niz Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı, Ak de niz Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Kalp-Da mar Cer ra hi si Ana bi lim Da lı Amaç: Bu ça lış ma nın ama cı kar di yak kök hüc re imp lan tas - yo nu ya pı la cak has ta la rın pre op dö nem de imp lan tas yon yeri nin be lir len me sin de ve pos top dö nem de kar di yak fonk si yon la rı nın ta ki bi ve has ta prog no zu ta yi nin de Ga - ted/spect ve MU GA gö rün tü le me nin ro lü nü araş tır mak - tır. Ma ter yal ve Me tod: Ka sım 004-Ey lül 006 ta rih le ri ara sın - da top lam 8 has ta (5E, 3K) ça lış ma ya da hil edil di. Has ta - la rın yaş or ta la ma sı 57.8 (43-7) idi. 4 has ta da is ke mik kar di yom yo pa ti, 4 has ta da di la te kar di yom yo pa ti mev cut tu. Has ta la rın hep sin de LVEF (sol ven tri kül ejek si yon frak si - yo nu) %40 ın al tın da idi. Pre op. dö nem de ve pos top. dönem de 4., 8. ve. ay lar da has ta la ra Ga ted/spect ve MU GA ça lış ma la rı ya pıl dı. Her ça lış ma da Ga ted/spect için myo kar di yal per füz yon, EF(ejek si yon frak si yon), sis to lik ka lın laş ma, MU GA için wall mo ti on, böl ge sel ve glo bal EF, amp li tüd ve stro ke vo lüm pa ra met re le ri ne ba kıl dı. Bulgular: Pos top. dö nem de ta kip le ri ni ta mam la yan has - ta de ğer len dir me ye alın dı. Bu dö nem de 6 has ta kon trol le re gel me di. Ola sı imp lan tas yon ye ri ola rak, pre op. dö nem de ya pı lan Ga - ted/spect de iz le nen hi po per fü ze alan lar da ki sis to lik kalın laş ma gös te ren böl ge ler po lar sa at yön te miy le be lir len miş tir. Pos top. dö nem de 8 ol gu da (%44) per füz - yon da dü zel me gö rül me miş tir. 3 ol gu da (%7) kıs mi, 7 olgu da (%39) ise iyi leş me sap tan mış tır. Pre op. MU GA da LVEF %3.4 iken pos top. dö nem de %33.6 ol muş tur (p<0.00). Pos top. ta kip te exi tus olan 4 ol gu da pre op. ve pos top EF de bir de ği şik lik sap tan ma mış tır. Di ğer ta kip te ki has ta lar da ise EF nin pos top. dö nem de be lir gin ar tış gös ter di ği tes pit edilmiş tir. Sonuç: Ga ted/spect ve MU GA gö rün tü le me, kök hüc re imp lan tas yon ye ri nin be lir len me sin de ve has ta ta ki bin de no nin va zif ola rak kul la nı la bi le cek yön tem ler olup has ta la - rın prog no zu nu be lir le me de önem li bir pa ra met re ola bi le - ce ği dü şü nül mek te dir. Turk J Nucl Med 009;8(Suppl) 5

16 Ali Zahit BOLAMAN S-005 Kar di yo vas kü ler KO RO NER AR TER HAS TA LI ĞIN DA Mİ YO KARD PER FÜZ YON SİN TİG RA Fİ Sİ VE KO RO NER BİL Gİ SA YAR LI TO MOG RA Fİ AN Jİ OG RA Fİ TET KİK LE Rİ NİN DE ĞE Rİ Mu rat Tun cel, Pı nar Öz gen Kı rat lı Ha cet te pe Üni ver si te si Tıp Fakültesi Nük le er Tıp AD Amaç: Bu ça lış ma da ko ro ner ar ter has ta lı ğı (KAH) şüp he si ve ya bi li nen KAH ta nı sı olan has ta lar da; eş za man lı ya pı - lan mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si (MPS) ve ko ro ner BT an ji og ra fi si (KBTA) tet kik le ri nin kı yas lan ma sı amaç lan mış - tır. Yön tem: Ça lış ma ya; yaş la rı or ta la ma 47± (min-maks: 7-77) olan, eş za man lı (,5 ±0,8 ay) MPS ve KBTA tet kik le ri ya pıl mış 7 (8 ka dın, 54 er kek) has ta da hil edil di. KBTA - da ko ro ner ar ter ça pın da >%70 ve/ve ya he mo di na mik anlam lı ola rak de ğer len di ri len dar lık ve MPS de is ke mi/ en farkt bul gu su po zi tif ola rak de ğer len di ril miş tir. Has ta - la rın gö rün tü le me so nuç la rı kli nik ta kip (±3 ay 70/7 has ta da) ve kon van si yo nel an ji og ra fi (KAG) (/7) so nuçla rı ile be ra ber de ğer len di ril di. Test so nuç la rı; ara la rın da - ki uyu ma gö re 5 gru ba ay rıl dı;: Her iki test (MPS ve KBTA) ger çek po zi tif, : Her iki test ger çek ne ga tif, 3; BT ya lan cı po zi tif, MPS ger çek ne ga tif 4: BT ger çek po zi tif, MPS ya lan cı ne ga tif,5: MPS ya lan cı po zi tif, BT ger çek nega tif,6: Her iki test po zi tif, KAG ve kli nik ta kip ger çek pozi tif Bul gu lar: Ya pı lan de ğer len dir me de; 5 has ta grup e, 4 has ta grup ye, 8 has ta grup 3 e, has ta grup 4 e, 5 has ta grup 5 e ve has ta grup 6 ya ay rıl mış tır. MPS ya lan cı po zi - tif, BT ger çek ne ga tif (Grup 6) 6 has ta nın hep sin de MPS de - ki lez yon lar sol ven tri kül in fe ri or du var da bu lun muş tur. BT ya lan cı po zi tif, MPS ger çek ne ga tif (Grup 3) 8 has ta nın; sin de KBTA ar te fakt lı, has ta da ise yo ğun kal si fik plak ne de niy le de ğer len dir me güç lü ğü ra por edil miş, di ğer 4 hasta da ise KAG ile he mo di na mik an lam lı dar lık sap tan ma - mış tır. So nuç: MPS ve KBTA, KAH şüp he si ve ya ta nı sı olan has ta - lar da gü ve ni lir yön tem ler dir. Her iki tet ki kin be ra ber kulla nı mı has ta la rın op ti mum non-in va siv de ğer len di ril me si ni sağ la mak ta dır. MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ S-006 Kar di yo vas kü ler MYO KARD EN FARK TÜ SÜ SON RA SI PRİ MER PER KÜ- TA NÖZ Gİ Rİ ŞİM VE IN TRA KO RO NER STREP TO Kİ- NAZ UY GU LA MA SI NIN EN FARKT ALA NI ÜZE Rİ NE ET Kİ Sİ NİN KAN Tİ TA TİF MYO KARD PER FÜZ YON SİN TİG RA Fİ Sİ İLE DE ĞER LEN Dİ RİL ME Sİ Eb ru Yıl maz, Cü neyt Türk men, Mu rat Se zer, Sa ba hat tin Um man, Em re As lan ger, Arif Çimen, Işık Ada let, Se ma Can tez İs tan bul Üni ver si te si İs tan bul Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim da lı, İs tan bul Üni ver si te si İs tan bul Tıp Fa kül te si Kar di yo lo ji Ana bi lim da lı Amaç: Mi yo kard en fark tü sü ge çi ren has ta lar da per kü ta nöz gi ri şi me(pg) ila ve ola rak in tra ko ro ner strep to ki naz(sk) uygu la ma sı nın, risk al tın da ki myo kard do ku su nun re per füz - yo nu na et ki si bir çok kli nik araş tır ma nın il gi oda ğı dır. Bu ça lış ma nın ama cı myo kard en fark tü sü son ra sı in tra ko ro ner SK uy gu la nan has ta lar da ki myo kard per füz yon de ği şim le - ri ni kan ti ta tif myo kard per füz yon sin tig ra fi si (MPS) ile değer len dir mek ve sa de ce PG uy gu la nan has ta gru bu ile kar şı laş tır mak tı. Metod: Ça lış ma ya yaş la rı 35 ile 75 (or ta la ma 55,4) yaş ara sı de ği şen top lam 3 (6 E, 6 K) myo kard en fark tüs lü has ta pros pek tif ola rak da hil edil di.st ele vas yon lu MI ile ge len has ta la ra ilk semp tom la rı nın baş lan gı cın dan iti ba ren ge çen sa at için de PG ya pıl dı ve ran do mi ze se çi len 9 has ta ya 50 ku in tra ko ro ner SK uy gu lan dı. Has ta la rın en farkt alanla rı ile iliş ki li ar ter lo ka li zas yon la rı an ji og ra fik ola rak 6 has ta da sol ana ko ro ner ar ter, 6 has ta da sol ana ko ro ner ar - ter dı şın da ki ko ro ner ar ter ler ola rak be lir len di.an ji yog ra fi son ra sı -5. gün içe ri sin de ki akut dö nem de ve 6. ay da ol - mak üze re ADAC ver tex plus çift baş lı ga ma ka me ra da Tc 99m-ses ta mi bi ile is ti ra hat ga ted MPS gö rün tü le me ya pıl dı. Gö rün tü le rin kan ti ta tif ola rak de ğer len di ril me sin de sol ven tri kül de ki mak si mum per füz yo nun %60 ve al tın da izlen di ği böl ge ler den api kal böl ge için ver ti kal uzun ek sen sol ven tri kü lün di ğer du var la rı için kı sa ek sen ke sit le rin de il gi alan la rı çi zi le rek en farkt alan la rı he sap lan dı ve to tal sol ven tri kül ala nı na oran lan dı. Her iki has ta gru bu için akut ve geç dö nem de en farkt alan la rın da ve ejek si yon frak si yon la - rın da (EF) mey da na ge len de ği şim oran la rı kar şı laş tı rı la rak de ğer len di ril di. Bulgular: Akut ve geç dö nem en farkt alan la rı yüz de or ta la - ma sı sı ra sıy la PG uy gu la nan grub da %30.6±9. ve %0.3±3.4 olup PG son ra sı SK ya pı lan grup ta ise %3.0±0.8 ve %6.5±5.9 ola rak he sap lan dı.en farkt alanla rın da ki de ği şim or ta la ma sı PG uy gu la nan grup ta %0.3±9,4, PG son ra sı SK uy gu la nan grup ta ise %0.55±8,50 ola rak bu lun du ve her iki te da vi yö te mi arasın da en farkt ala nın da ki de ği şi me et ki açı sın dan fark ol ma - 6 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

17 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ dı ğı sap tan dı (χ²:0.6, p: 0,43). Ay rı ca her iki grup has ta da akut ve 6.ay da ki EF or ta la ma la rın da ki de ği şim (akut ve 6. ay da ki EF or ta la ma la rı sı ra sıy la %48,4±5,7 ; %5,7±8,6 ve %53 ±7,6 ; %56,4±8,6) an lam lı bu lun du (sı ra sıy la p: 0.08, p:0.03). An cak her iki grup ta EF de ği şim oran la rı ara sın da an lam lı fark lı lık tes pit edil me di (p: 0.3). Sonuç: Myo kard en fark tü sü son ra sı sa de ce PG ve PG son ra - sı in tra ko ro ner SK uy gu lan has ta lar da en farkt alan la rın da - ki re per füz yon ara sın da bir fark lı lık bu lun ma mak la bir lik te en fark tüs son ra sı per füz yon de ği şim le ri 6 ay sü re sin ce de - vam et mek te dir. S-007 Kar di yo vas kü ler Tc-99m MI BI MYO KARD PER FÜZ YON SİN TİG RA Fİ SİN DE İNFRA KAR Dİ YAK AB DO Mİ NAL AK Tİ Vİ TE NİN AZAL TIL MA SIN DA SO DA KUL LA NI MI NIN ET Kİ Sİ Emel Öz türk, Duy gu Kuş lu Ufuk Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Amaç: Tek nes yum ajan la rı ile ya pı lan myo kard per füz yon sin tig ra fi le rin de ki in fra kar di yak ab do mi nal ak ti vi te, özellik le in fe ri or du va rın yo ru mu nu zor laş tır mak ta dır. Bu ça lışma da, gö rün tü le me ön ce si içi ri len so da nın in fra kar di yak ak ti vi te ye olan et ki si ni gös ter me yi amaç la dık. Yön tem: Gö rün tü le me ön ce si so da içi ri len 00 has ta (45 K, 55 E, 60.4± 0.03 yaş, 66 fi zik sel eg zer siz, 34 far ma ko lo jik eg zer siz) ile so da içi ril me yen 00 has ta (50 K, 50 E, 59.7±0.55 yaş, 77 fi zik sel eg zer siz, 3 far ma ko lo jik eg zer - siz) in fra kar di yak ab do mi nal ak ti vi te açı sın dan ret ros pek tif ola rak de ğer len di ril di. Tüm has ta la ra ay nı gün is ti ra hat-eg - zer siz Tc-99m MI BI ga ted myo kard per füz yon SPECT uygu lan dı ve he pa to bi li er eks kres yo nu hız lan dır mak ama cıy la süt ve ya çi ko la ta ve ril di. Has ta la ra 00 ml so da içi ril dik ten he men son ra gö rün tü le me iş le mi baş la tıl dı. So da içi ri len has ta lar ile içi ril me yen has ta la rın gö rün tü le ri in fra kar di yak ab do mi nal ak ti vi te açı sın dan gör sel ola rak (0: in fra kar di yak ak ti vi te yok, : in fra kar di yak ak ti vi te var: myo kard, : infra kar di yak ak ti vi te var: > myo kard) kar şı laş tı rıl dı. Bul gu lar: Her iki gru bun cin si yet, yaş, eg zer siz tip le ri arasın da fark lı lık sap tan ma dı. Her iki gru bun eg zer siz ve is ti - ra hat gö rün tü le ri nin kar şı laş tı rıl ma sın da; in fra kar di ak ab do mi nal ak ti vi te le rin so da iç me yen grup ta so da içen le re oran la is ta tis tik sel ola rak an lam lı öl çü de yük sek ol du ğu saptan dı (p <0.05). So nuç: Gö rün tü le me den he men ön ce içi ri len so da nın infra kar di yak ab do mi nal ak ti vi te yi önem li öl çü de azal ta rak in fe ri or du va rın yo ru mu nu ko lay laş tır dı ğı so nu cu na va rıl - dı. Ali Zahit BOLAMAN S-008 Kar di yo vas kü ler MYO KAR Dİ YAL BRID GING HAS TA LA RIN DA Tc-99m MI BI GA TED SPECT BUL GU LA RI Ha kan De mir, Gök sel Kah ra man, Ser kan İş gö ren, Göz de Gö rür Dağ lı öz, Murat Al per Öç, Çağ la Hak tan, Te o man Kı lıç, Fat ma Berk Ko ca e li Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim Da lı, Ko ca e li Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Kar di yo lo ji Anabi lim Da lı Myo kar di yal Brid ging (MB) epi kar di yal ko ro ner ar ter le rin myo kar di yal fib ril ler ta ra fın dan sı nır lı bir seg ment te sa rıl - ma sı so nu cu olu şan kon je ni tal bir ano ma li ola rak ka bul edilir. Sık lık la sol inen ko ro ner ar ter de (LAD) gö rü lür. Ko ro ner an ji og ra fi (KAG) ler de gö rül me sık lı ğı %- dir. Di as tol de ko ro ner kan akı mı nı en gel le mez ken, özel lik le yük sek kalp hız la rın da sis tol de kan akı mı azal ma sı na yol açar. Ba zı hasta lar da gö ğüs ağ rı sı na ne den ola bi lir. Ge nel de prog noz iyi ol mak la bir lik te is ke mi, in farkt, cid di arit mi ve ani ölüm le - re ne den ola bi lir. Bu gü ne ka dar ya pı lan ça lış ma lar da MB bu lu nan ba zı has ta lar da myo kard per füz yon sin tig ra fi si ile is ke mi var lı ğı gös te ril miş tir. Bu ça lış ma da MB bu lu nan hasta lar da ga ted SPECT (GSPECT) ile el de edi len myo kar di yal per füz yon ve fonk si yon (du var ha re ket le ri, ejek si yon fraksi yo nu) ve KAG bul gu la rı nın kar şı laş tı rıl ma sı amaç lan mış - tır yıl la rı ara sın da has ta ne miz de KAG ve ga ted SPECT (GSPECT) ya pıl mış olan MB ta nı lı 0 has ta ( E, 8 K; yaş, ort. 55.9±.) ret ros pek tif ola rak ça lış ma - ya da hil edil di. Da ha ön ce den myo kard in fark tü sü ge çir - miş, an ji op las ti, by-pass ya pıl mış has ta lar ça lış ma dı şı bı ra kıl dı. KAG de MB oran la rı gör sel ola rak de ğer len di ril di. 9 has ta - da LAD de, has ta da Cx de MB mev cut tu. MB oran la rı %0-90 ara sın da de ğiş mek tey di (or ta la ma: 49±). Eg zer - siz ( has ta) ve ya far ma ko lo jik stres son ra sı (9 has ta) ve isti ra hat GSPECT gö rün tü le ri tek baş lı ve ya iki baş lı ga ma ka me ra lar kul la nı la rak alın dı. Stres son ra sı 9 has ta ya 3 mci Tl-0, has ta ya 5 mci Tc-99m MI BI en jek te edil di. Tc- 99m MI BI kul la nı lan has ta lar da iki gün (stres-is ti ra hat) proto ko lü uy gu lan dı. İsti ra hat gö rün tü le me için 4 sa at son ra tek rar 5 mci Tc-99m MI BI is ti ra hat ha lin de en jek te edil - di. GSPECT gö rün tü le ri gör sel, ya rı-sa yı sal ve sa yı sal olarak de ğer len di ril di. Sol ven tri kül stres ejek si yon frak si yo nu (SEF), is ti ra hat EF (REF), fark EF ( EF), TID (ge çi ci is ke - mik di la tas yon) de ğer le ri he sap lan dı. Sol ven tri kül du var ha re ket le ri, myo kard per füz yo nu ve EF de ğer le ri kar şı laş tı - rıl dı. İske mi bu lu nan ve bu lun ma yan has ta lar da MB yüzde le ri (sı ra sıy la, %5±5.3 ve %46±6.5, p:0.539) ara sın da an lam lı fark göz len me mek le bir lik te is ke mik grup ta MB yüz de le ri da ha yük sek bu lun muş tur. Turk J Nucl Med 009;8(Suppl) 7

18 Ali Zahit BOLAMAN GSPECT per füz yon gö rün tü le rin de 0 has ta da de ği şik segment ler de (apeks, an te ri or, an te ro sep tal, an te ro la te ral, in fero sep tal, in fe ri or) per füz yon bo zuk luk la rı (is ke mi) iz len di. Du var ha re ket le ri 3 has ta da nor mal, 7 has ta da pa to lo jik (hi po ki ne zi) bu lun du. Or ta la ma SEF:66.±8.4 (55-85), REF:6.7±8.9 (46-79), EF:3.5±5.4 (-6-) he sap lan dı. TID de ğer le ri tüm has ta lar için nor mal sı nır lar day dı. Per füz yon ve du var ha re ke ti bo zuk lu ğu ara sın da iyi de re ce de, an lam - lı, po zi tif uyum bu lun du (κ:0.50, p:0.09). An cak EF ve per füz yon bo zuk lu ğu, EF ve du var ha re ket le ri ara sın da an lam lı uyum sap tan ma dı (κ:-0., p:0.606; κ:0.9, p:0.76). So nuç ola rak MB bu lu nan has ta la rın %50 sin de de ği şik segment ler de is ke mi göz le nir ken, 7 has ta da böl ge sel du var hare ke ti bo zuk lu ğu sap tan dı. İske mi var lı ğı ve du var ha re ket bo zuk lu ğu var lı ğı ara sın da an lam lı uyum iz le nir ken, myokar di yal stun ning in bir gös ter ge si olan EF ile per füz yon bo zuk lu ğu ve du var ha re ke ti bo zuk lu ğu ara sın da an lam lı uyum bu lu na ma dı. Ay rı ca is ke mi göz le nen ve göz len me - yen grup lar ara sın da MB yüz de le ri açı sın dan an lam lı fark sap tan ma dı. KAG de MB sap ta nan has ta lar da GSPECT uygu la na rak per füz yon ve du var ha re ke ti bo zuk lu ğu bu lun - ma sı prog nos tik açı dan önem li ola bi lir. GSPECT bu tip has ta la rın tes pi ti ni ko lay laş tı ra rak da ha ya kın ta kip ve te da - vi ya pıl ma sı nı sağ la ya bi lir. MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ So nuç: Si mül ta ne böb rek ve pan kre as trans plant la rın da pan kre as greft öm rü re nal gref te gö re bi raz da ha kı sa dır. Pan kre as fonk si yo nu nun de ğer len di ril me sin de fi zik sel ve la bo ra tu ar bul gu lar ge nel lik le ye ter siz dir. Greft fonk si yo - nun nor mal ol du ğu nun be lir len me sin de no nin va zif ve fonk si yo nel bir yön tem olan sin tig ra fi nin de ğer li ol du ğu gös te ril miş tir. Trans plant pan kre as böb rek sin tig ra fi si S-009 En dok ri no lo ji KOM Bİ NE PAN KRE AS VE BÖB REK TRANS PLANT LA RIN DA HEK SA ME TİL PRO Pİ LE NA MİN OK SİM SİN TİG RA Fİ Sİ Rem zi Ka ra man Pe lin De mir ka le, Bu rak Ko çak, Mün ci Ka la yoğ lu Statik görüntüler trans plant pan kre as böb rek sin tig ra fi si Me mo ri al Has ta ne si Nük le er Tıp Bö lü mü, Me mo ri al Has ta ne si Or gan Nak li Bö lü mü Amaç: Pan kre as nak li son ra sın da %5 has ta da, greft de ve nöz trom boz gö rül mek de dir.kom bi ne or gan trans plan tas yo nu ya pı lan has ta lar da er ken dö nem de greft vi a bi li te si nin değer len di ril me si amaç lan mış dır. Yön tem: İnsü li ne bağ lı Tip I di a be ti olan 3 has ta nın pankre a tik ve re nal al log reft le ri nin gö rün tü le me si pos to pe ra tif ilk 3 gün içe ri sin de, (Hek sa me til pro pi le na mi nok sim) HMPA O per füz yon sin tig ra fi siy le, di na mik ve sta tik faz lar ola rak ya pıl dı. De ğer len di ril me de;. Pan kre a tik ve re nal pe ak rad yo ak ti - vi te ili ak ar ter ile kar şı laş tı rıl ma sı,.greft le rin ho mo jo ni te şekil ve bo yu tu kri ter ola rak kul la nıl dı. Bul gu lar: Has ta la rın ta ma mın da sin tig ra fik bul gu lar normal di. Se rum, glu koz ve ami laz se vi ye le ri re fe rans ara lık la - rın day dı. Cer ra hi komp li kas yon mev cut de ğil di. Di na mik gö rün tü ler 8 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

19 MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ S-0030 En dok ri no lo ji EK TO PİK ACTH SA LI NI MI NA BAĞ LI CUS HİNG SEN DRO MUN DA İNDİ UM- OK TRE O TİD SİN TİG RA Fİ Sİ İLE TÜ MÖR LO KA Lİ ZAS YO NU De niz Bal kö se, Işık Ada let, Se ma Yar man, Fe ri han Aral, Se ma Can tez İs tan bul Üni ver si te si İs tan bul Tıp Fa kül te si Nük le er Tıp Ana bi lim da lı, İs tan bul Üni ver si te si İs tan bul Tıp Fa kül te si En dok ri no lo ji Bi lim Da lı Hi po fiz dı şın da baş ka bir odak tan ACTH sal gı lan ma sı so nu - cu or ta ya çı kan ek to pik Cus hing sen dro mu na dir gö rü len bir du rum dur. Ek to pik ACTH sa lı nı mı ge nel lik le ak ci ğer lo ka li zas yon lu nö ro en dok rin tü mör ler den kay nak la nır. An - cak tü mör le rin ço ğu nun kü çük bo yut ta ol ma sı ne de niy le lo ka li zas yo nu zor dur (yak la şık %30 un da odak bu lu na ma - mak ta dır) ve tü mö rün çı ka rıl ma sı ile ge nel lik le kür sağ la nır. Ek to pik oda ğın lo ka li zas yo nun da baş ta İndi um- ok tre - o tid sin tig ra fi si ol mak üze re BT ve MR kul la nıl mak ta dır. Bu ça lış ma ile son 8 yıl da ek to pik ACTH sen dro mu ta nı sıy la odak araş tı rı lan has ta lar da ya pı lan İn- ok tre o tid sin tig - ra fi si so nuç la rı nı de ğer len dir mek ve rad yo lo jik yön tem ler, ope ras yon bul gu la rı ve ta kip so nuç la rı ile kar şı laş tır mak amaç lan dı. Ma ter yal-me tod: yıl la rı ara sın da ek to pik ACTH sen dro mu ta nı sı ile baş vu ran 8 has ta ya (4 K, 4 E, yaş ara lı - ğı:4-50) odak tes pi ti için İn- ok tre o tid sin tig ra fi si ya pıl - dı. Sin tig ra fik gö rün tü le me için 5 mci İn- ok tre o tid en jek si yo nun dan son ra ve ge re kir se 48. sa at ler de tüm vü cut, an te ri or-pos te ri or to raks, ba tın sta tik ve SPECT görün tü le ri alın dı. 8 has ta nın 6 sın da hi per tan si yon, 4 ün de di a be tes mel li tus mev cut tu. Po tas yum de ğer le ri meq/l ara lı ğın da bu lun du. Has ta la rın tü mün de BT ve MR gö rün tü le me le ri mev cut tu. 8 has ta nın 8 in de hi po fiz MR ı ne ga tif bu lun du. Rad yo lo jik ve sin tig ra fik gö rün tü le me ler ile 8 has ta nın 6 sın da ek to pik odak sap tan dı. has ta da ise ek to pik odak bu lu na ma dı ve bi la te ral ad re na lek to mi ya pıl - dı. Ek to pik odak sap ta nan 6 has ta nın ya pı lan 7 to raks BT sinin 5 in de, 7 In- ok tre o tid sin tig ra fi si nin de 5 in de ve ba tın MR ı nın in de bir odak bu lun du. has ta da BT de her han gi bir kit le sap tan maz ken eş za man lı ok tre o tid sin tig ra fi sin de odak sap tan dı. Bu has ta nın pla nar to raks gö rün - tü sün de pa to lo jik tu tu lum ol ma ma sı na rağ men to raks SPECT gö rün tü ler de fo kal ak ti vi te tu tu lu mu tes pit edil di. Bir has ta da ise ok tre o tid sin tig ra fi si ne ga tif iken 3 yıl son ra ya pı lan to raks BT sin de kit le gö rül dü. Ek to pik odak sap ta - na rak ope re edi len 6 has ta nın 5 in de ak ci ğer kar si no i di ve has ta da pan kre as nö ro en dok rin tü mö rü bu lun du. Tü mör bo yut la rı ak ci ğer lez yon la rı için 0.8- cm ara lı ğın da dır ve pan kre as tü mö rü için 5 cm dir. Has ta la rın 5 in de cer ra hi son ra sı ACTH se vi ye le ri nor ma le dön dü (ta kip ara lı ğı: ay- Ali Zahit BOLAMAN 5 yıl) ve nüks sap tan ma dı. Ek to pik odak bu lu na ma yan iki has ta da bi la te ral ad re na lek to mi ya pıl dı ve ta kip le rin de ACTH se vi ye le ri yük sek ola rak de vam et mek te dir (ta kip süre le ri: 3 ve 5 yıl). So nuç: Ek to pik ACTH sal gı la yan tü mör le rin ço ğu nun ak ci - ğer de lo ka li zas yon gös ter me si ve bo yut la rı nın kü çük ol ma - sı ne de ni ile İndi um- ok tre o tid sin tig ra fi sin de du yar lı lı ğı art tır mak ama cıy la ru tin ola rak to raks SPECT gö rün tü le me ya pıl ma sı öne ri lir. S-003 En dok ri no lo ji İNDÜK LEN MİŞ Hİ PO Tİ RO İ DİZM DE; HPA EK SEN VE SE REB RAL KAN AKI MI (Tc-99m HMPA O) DE Ğİ ŞİK LİK LE Rİ NİN DE ĞER LEN Dİ RİL ME Sİ İlk nur Işık, Ah met Tu tuş, Sa li ha Öz soy, Mus ta fa Ku la, Fa tih Tan rı ver di, Ali Saf fet Gö nül Er ci yes Üni ver si te si Tıp Fa kül te si, Nük le er Tıp AD, Kayse ri, Er ci yes Üni ver si te si Tıp Fa kül te si, Psi ki yat ri AD, Kay se ri, 3 Er ci yes Üni ver si te si Tıp Fa kül te si, En dok ri no lo ji BD, Kay se ri, 4 Ege Üni ver si te si Tıp Fa kül te si, Psi ki yat ri AD, İz mir Amaç: Hi po fiz-pi tü i ter-ad re nal (HPA) ek se nin de ki bo zukluk, ma jör dep re sif has ta lı ğın te mel özel li ği ola rak ka bul edil mek te dir. Dek sa me ta zon sup res yon tes ti (DST) son yıllar da HPA ek se ni nin fonk si yo nel bir gös ter ge si ola rak kulla nıl mak ta dır. An cak HPA ek sen bo zuk luk la rı ile böl ge sel se reb ral kan akı mı ara sın da ki iliş ki he nüz tam ola rak net leşti ril me miş tir. Hi po ti ro i diz min kli nik tab lo su ise ol duk ça değiş ken olup ba zen bi liş sel et ki le nim ve psi ki yat rik be lir ti ler ile ken di ni gös te re bil mek te dir. Bu ça lış ma da; in dük len miş hi po ti ro i dizm de, HPA ek sen bo zuk lu ğu ile böl ge sel se reb - ral kan akı mı ara sın da ki iliş ki nin gös te ril me si amaç lan mış - tır. Ma ter yal-me tod: Er ci yes Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Ti ro id Kon se yi ne Ara lık 006-Ocak 008 ta rih le ri ara sın da başvu ran ve ça lış ma mı za ka tıl ma yı ka bul eden, to tal ve ya to ta - le ya kın ti ro i dek to mi ope ras yo nu ya pı lıp, I-3 ile ab las yon te da vi si ve ri le cek olan iyi di fe ran si ye ti ro id kan ser li 33 has - ta alın dı. Has ta la rın hi po ti ro i di ye gir me sü re le ri 3,78 ± 0,3 gün olup TSH dü zey le ri 7,8 ± 3,0 µiu/ml iken has ta la ra dü şük doz DST uy gu lan ma sı nı ta ki ben psi ki yat rik mu a ye ne le ri ya pı lıp, ay nı gün Tc-99m HMPA O be yin SPECT gö rün tü le ri el de edil di. Ab las yon te da vi le ri ve ril - dik ten ve L-ti rok sin ile sup res yon te da vi si baş lan dık tan yak la şık 6-8 haf ta son ra has ta lar öti ro id ha le gel di ğin de çalış ma lar tek rar lan dı. Be yin SPECT gö rün tü le ri SPM sta tisti cal pa ra met ric map ping me to du kul la nı la rak de ğer len di ril di. Turk J Nucl Med 009;8(Suppl) 9

20 Ali Zahit BOLAMAN Bul gu lar: Hi po ti ro i dik dö nem de ya pı lan psi ki yat rik mu a - ye ne sı ra sın da 33 has ta nın 6 sın da dep res yon tes pit edil di. Bu dep re sif has ta la rın 0 unun öti ro id dö nem de dü zel di ği, al tı sın da ise dep res yo nun de vam et ti ği göz len di. Tüm hasta lar da hem hi po ti ro id, hem de öti ro id dö nem de DST sonra sı kor ti zol dü zey le ri bas kı lı idi. Be yin SPECT gö rün tü le rin de; sa de ce hi po ti ro i dik dö nem de dep res yo nu olan has ta lar da bi la te ral pa ri e tal böl ge ler de hi po per füz yon var lı ğı tes pit edil di. Ay rı ca ya pı lan ko re las yon ça lış ma la - rın da öti ro id dö nem de dep res yo nu olan has ta lar da da bi la - te ral pref ron tal, ok si pi tal ve pa ri e tal böl ge kan lan ma oran la rı ara sın da ne ga tif ko re las yon var lı ğı göz len di. Sonuç: Akut ge li şen kı sa sü re li dep res yon bul gu la rı nın HPA ek sen bo zuk lu ğu na ne den ol ma dı ğı, sa de ce öti ro id dep re sif has ta lar da kor ti zol se vi ye le ri art tık ça bi la te ral pref ron tal, ok si pi tal ve pa ri e tal böl ge ler de hi po per füz yo na ne den oldu ğu göz len di. Ay rı ca kı sa sü re li hi po ti ro i di nin be yin kan akı mın da de ği şik li ğe ne den ol ma dı ğı, an cak dep res yon varlı ğın da bi la te ral pa ri e tal böl ge ler de kan akı mın da azal ma ol du ğu tes pit edil di. S-003 En dok ri no lo ji Hİ PER PA RA Tİ RO İ Dİ Lİ HAS TA LAR DA TC99M-MI BI PA RA Tİ RO İT SİN TİG RA Fİ Sİ: ER KEN-GEÇ PLA NAR VE GEÇ SPECT YÖN TE Mİ NİN KAR ŞI LAŞ TIR MA SI Göz de Dağ lı öz Gö rür, Ser kan İş gö ren, Mu rat Al per Öç, Yu suf Zi ya Tan, Ha kan De mir, Fat ma Berk MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ ve so nuç la rın bir bir le riy le olan ko re las yon la rı de ğer len di - ril di. Bulgular: Ça lış ma mı za 85 (ort. 5±3) yaş la rı ara sın da 55 ka dın, 0 er kek has ta da hil edil di. Pla nar gö rün tü le me - de 44 has ta da bir, 3 has ta da iki, top lam 50 lez yon tes pit edilir ken; 8 has ta da hi per fonk si yo ne pa ra ti ro it do ku su iz len me di. SPECT gö rün tü ler de ise 53 has ta da bi rer, 6 hasta da iki şer ol mak üze re 65 lez yon iz le nir ken, 6 has ta da lezyon sap ta na ma dı. Pa to lo jik ola rak 5 has ta da, 6 has ta da, 3 has ta da 3, has ta da 4 ol mak üze re 76 pa ra ti ro it pa to lo - ji si sap tan dı. 76 lez yon dan 4 ü (%3) sol alt, 5 i (%33) sağ alt, 0 u sol üst (%3), has ta da sağ üst (%6) kad ran da sap tan dı. 46 has ta da ade nom (4 ek to pik), 5 has ta da hi perpla zi ( ek to pik) sap tan dı. 4 has ta da ame li yat ba şa rı sız lık la so nuç la na rak, pa to lo ji pi yes le rin de pa ra ti ro it do ku su iz len - me di. Her iki yön te min le ya pı lan de ğer len dir me so nuç la rı ve pa to lo jik so nuç lar bir bir le riy le is ta tis tik sel ola rak an lam - lı ko re las yon gös ter mek tey di (p<0.00). Pla nar ve SPECT gö rün tü le me nin sen si ti vi te si ve spe si vi te si sı ra sıy la %83, %64, %66, %64 ola rak sap tan dı. Sonuç: Ope ras yon ön ce si hi per fonk si yo ne pa ra ti ro it do ku - su nun ye ri nin sap tan ma sı ame li yat ba şa rı sı açı sın dan ol duk - ça önem li dir. Ça lış ma mız da geç SPECT Tc99m-MI BI yön te mi nin sen si ti vi te si pla nar er ken-geç yön te me gö re yük sek bu lun muş tur. An cak sen si ti vi te de ğer le ri bir bi ri ne ya kın ol mak la bir lik te li te ra tü re gö re dü şük tür. Pa ra ti ro it pa to lo ji si ne eş lik eden no dü ler gu atr ve lenf nod la rı bu sonuç tan so rum lu tu tul muş tur. Ko ca e li Üni ver si te si Tıp Fakültesi Nük le er Tıp AD Amaç: Bu ça lış ma da er ken-geç pla nar ve geç SPECT Tc99m- MI BI pa ra ti ro it sin tig ra fi si nin pa ra ti ro it lez yo nu nu gös ter - me de ki de ğe ri ni sap ta mak amaç lan mak ta dır. Ma ter yal-me tod: Ko ca e li Üni ver si te si Tıp Fa kül te si Has ta - ne si Nük le er Tıp mer ke zin de 007 ile 008 yıl la rı ara sın da Pa ra ti ro it Sin tig ra fi si çe ki len 365 has ta dan hi per pa ra ti ro i - di kli ni ği ne de niy le pa ra ti ro i dek to mi ope ras yo nu ya pı lan ve ar şi vi miz den tek rar de ğer len di ril mek üze re sin tig ra fi - le ri ne ula şı la bi len 65 has ta ret ros pek tif ola rak de ğer len di - ril di. Pa ra ti ro it sin tig ra fi si 0 5 mci ( Mbq) Tc99m-MI BI kul la nı la rak bo yun ve üst to raks tan 5. da ki - ka da ve. sa at te pla nar gö rün tü ve geç pla nar gö rün tü le rin ar dın dan geç SPECT gö rün tü ler alı na rak ger çek leş ti ril di. Geç gö rün tü ler de rad yo far ma sö tik re tan si yo nu gö rül me si hi per fonk si yo ne pa ra ti ro it do ku su le hi ne yo rum lan dı. Arşiv den çağ rı lan gö rün tü ler has ta la rın pa to lo ji so nuç la rı nı bil me yen iki ay rı nük le er tıp uz ma nı ta ra fın dan pla nar ve SPECT gö rün tü ler fark lı za man lar da ol mak üze re ye ni den de ğer len di ril di. Tes pit edi len lez yon la rın lo ka li zas yon la rı, pa to lo ji so nuç la rı na gö re sen si ti vi te ve spe si vi te de ğer le ri S-0033 En dok ri no lo ji PA RA Tİ RO İD SİN TİG RA Fİ SİN DE ADE NOM VE YA ŞÜP HE Lİ ADE NOM İZLE NEN OL GU LA RIN HİS TO PA TO LO Jİ SO NUÇ LA RI Şule Yıl dı rım, Ko ray De mi rel, Ay lin Bas kın, Gök han Ko ca, Me li ha Kork maz An ka ra Eği tim ve Araş tır ma Has ta ne si, Nük le er Tıp Kli ni ği, An ka ra Amaç: Bu ça lış ma nın ama cı du al faz Tc-99m MI BI pa ra ti - ro id sin tig ra fi sin de ade nom ve ya ade nom şüp he si iz le nen ol gu la rın pos to pe ra tif his to pa to lo ji so nuç la rı nı de ğer len - dir mek tir. Yön tem: Ça lış ma ya 34 has ta (5 Ka dın, 9 Er kek, or ta la ma yaş: 46.9 ± 9. yıl) ka bul edil di. Ol gu la rın tü mü pa ra ti - ro id sin tig ra fi sin de ak ti vi te re tan si yo nu göz le nen ol gu lar - dan oluş mak tay dı. Pa ra ti ro id sin tig ra fi si, 740 MBq Tc-99m MI BI nin i.v. en jek si yo nu son ra sı, LEGP ko li ma tör kul la - na rak 0. ve 0. dk. da bo yun böl ge si nin an te ri or po zis - yon da 0 da ki ka lık sta tik gö rün tü le rin alın ma sı ile el de 0 Turk J Nucl Med 009;8(Suppl)

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ. PET-BT Sempozyumu Kasım 2009, Erzurum BİLDİRİ ÖZETLERİ

MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ. PET-BT Sempozyumu Kasım 2009, Erzurum BİLDİRİ ÖZETLERİ Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ PET-BT Sempozyumu -5 Kasım 009, Erzurum BİLDİRİ ÖZETLERİ MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Ali Zahit BOLAMAN Turk J

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA)

Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Orta Frekanslı Akımlar Enterferansiyel Akımlar (EFA) Uzm. Fzt. Ayşe Zengin Alpözgen A. TA RİH ÇE Hans Nemec ta ra fın dan bu lun muş ve ilk ola rak 1950 ler de Av ru pa da ta nı tıl mış tır. 1980 ler de

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar

Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar 3-5926:Layout 1 24.11.2008 17:00 Page 17 DERLEME Genel Tıp Pratiğinde Psikosomatik Bozukluklar Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi DERLEME Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi Dr. Ahmet Levent KARASULU a a Uyku Laboratuarı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

Neopterin: Günümüzün Popüler Biyogöstergesi mi?

Neopterin: Günümüzün Popüler Biyogöstergesi mi? DERLEME Neopterin: Günümüzün Popüler Biyogöstergesi mi? Dr. Terken BAYDAR, a Sezin PALABIYIK, b Dr. Gönül ŞAHİN a a Farmasötik Toksikoloji AD, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara b Farmasötik

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR İlköğretim MATEMATİK 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2.05.20 tarih ve 3237 sayılı yazıları (06.05.20-7 sayılı kurul kararı) ile 202-203 öğretim

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Diyaliz Olgularına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Depresyon Düzeylerine ve Sorun Çözme Becerilerine Etkisi Dr. Leyla KÜÇÜK, a Dr. Özlem IŞIL b a Psikiyatri Hemşireliği AD, İstanbul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği

Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Aydınlatılmış Onam ve Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar-Hacettepe Örneği Dr. Aysun BALSEVEN ODABAŞI, a Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN b a Adli Tıp AD, b Tıp Etiği AO, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı