SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI"

Transkript

1 CIA Sertifikalı Ġç Denetçi CCSA CFSA CGAP Sertifikalı Özkontrol Değerlendirme Uzmanı Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi Sertifikalı Kamu Denetçisi SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI

2

3 Ġç Denetim Enstitüsü (IIA) Sertifikasyonlar ÖNEMLĠ NOT: Bu el kitabında yer alan bilgiler, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Global Merkezi veya Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TIDE) aracılığıyla kaydolan IIA adayları için başvuru, kayıt ve sertifikasyon süreçlerini açıklamaktadır. Bu el kitabında önemli bilgiler yer almaktadır yılı Ocak ayı öncesinden kalan tüm uygulama materyalleri hâlihazırda geçerliliğini kaybetmiģ olup dikkate alınmamalıdır.

4 ĠÇĠNDEKĠLER Giriş Başvuru ve Kaydolma Süreci Pearson VUE Sınav Merkezlerinde Sınava Giriş İşlemleri IIA Sınavına Başlarken Sertifikanın Alınması Süreci Sertifika Yetkinliğinin Sürdürülmesi CIA Sınavının 4. Bölümü (PRC4) için Meslekî Tanınma Kredisi IIA Etik Kuralları Deneyim Doğrulama Formu Karakter Referans Formu Tam Zamanlı Öğrenci / Öğretim Üyesi Durum Formu CCSA Fasilitasyon Onay Formu... 29

5 GĠRĠġ Bir IIA sertifikası almak için pek çok neden vardır. İç denetimde mükemmelliğin bir nişanesi olan Sertifikalı İç Denetçi (CIA) unvanı ya da diğer üç uzmanlık alanından herhangi birinde alınacak sertifika, mesleki profesyonelliğin göstergesidir. Sertifikalı Ġç Denetçi unvanı (CIA), iç denetçiler için uluslararası geçerliliği olan tek sertifikadır ve bireylerin iç denetim alanında mesleki profesyonelliklerini gösterebildikleri bir ölçüttür. Adaylar programı tamamladıktan sonra, her tür kuruluş veya iş çevresinde doğrudan uygulanabilecek eğitim deneyimleri, bilgileri ve iş araçları ile donatılmış olur. CIA sınavı, her biri 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan dört bölümden meydana gelmektedir. Adaylar her bir sınav bölümünü tamamlamak için 2 saat 45 dakikalık bir süreye sahip olacaktır. Aşağıda her sınav bölümündeki konuların özeti mevcuttur. Sınav konuları ve/veya formatta IIA tarafından değişiklikler yapılabilir. 1. BÖLÜM ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ NĠN YÖNETĠġĠM, RĠSK VE KONTROL KONULARINDA ROLÜ A. IIA'nın Nitelik Standartlarına Uygunluk. B. İç Denetim Faaliyetinin Önceliklerini Belirlemek Amacına Yönelik Bir Risk-Bazlı Plan Hazırlamak. C. İç Denetim Faaliyetinin Kurumsal Yönetişimde Oynadığı Rolü Anlamak ve Kavramak. D. Diğer İç Denetim Görevleri ve Sorumluluklarını Yerine Getirmek. E. Yönetişim, Risk ve Kontrol Bilgisinin Unsurları. F. Görevleri Planlamak. 2. BÖLÜM ĠÇ DENETĠM GÖREVĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ A. Görevleri İfa Etmek. B. Özel Görevleri İfa Etmek. C. Görev Sonuçlarını İzlemek. D. Suiistimal Bilgisi Unsurları. E. Görev Araçları. 3. BÖLÜM Ġġ ANALĠZĠ VE BĠLGĠ TEKNOLOJĠSĠ A. İş Süreçleri. B. Mali Muhasebe ve Finans. C. Yönetim Muhasebesi. D. Düzenleyici Kurallar, Hukuk ve Ekonomi. E. Bilgi Teknolojisi. 4. BÖLÜM Ġġ YÖNETĠM BECERĠLERĠ A. Stratejik Yönetim. B. Küresel İş Ortamları. C. Örgütsel Davranış. D. Yönetim Becerileri. E. Müzakere. Sertifikalı Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı (CCSA) unvanı, CSA (Kontrol Özdeğerlendirme) uygulayıcıları için saygın bir sertifikadır. CCSA, bir adayın önemli CSA temelleri, süreçleri ve risk, kontroller ve iş hedefleri gibi ilgili hususlardaki bilgisini ölçer. Bireylerin bu alandaki kapsamlı mesleki bilgilerini ortaya koydukları bir ölçüttür. Sınav, aşağıda belirtilen 6 ana konuyu kapsayan 125 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. Sınav süresi 3 saat 15 dakikadır. Sınav konuları ve/veya formatı Sınav Geliştirme Komitesi tarafından onaylanan değişikliğe tabidir. Sınav içeriğinin kapsadığı konular şunlardır: CSA Temelleri CSA Programının Bütünleştirilmesi CSA Sürecinin Elemanları İş Hedefleri / Organizasyonel Performans Risk Belirleme ve Değerlendirme Kontrol Kuramı ve Uygulaması

6 Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi (CFSA), bireyin bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymetleri mali hizmetler gibi sektörlerdeki denetim ilke ve usullerine ilişkin bilgilerini ölçer. Adaylar, mevcut meslek alanlarını dikkate almaksızın, sınava girerken bu dallardan herhangi birini seçebilir. CFSA, mali hizmetler denetimi uygulayıcıları için saygın bir sertifikadır. Sınav aşağıda belirtilen 4 ana konuyu kapsayan 125 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. CFSA adayları son 25 soru için, seçtikleri bankacılık, sigortacılık veya menkul kıymetler dallarında yeterlilik düzeyinde test edilir. Sınav süresi 3 saat 15 dakikadır. Sınav konuları ve/veya formatta Sınav Geliştirme Komitesi tarafından onaylandığı üzere değişiklikler yapılabilir. Sınav içeriğinin kapsadığı konular şunlardır: Mali Hizmetler Denetimi Mali Hizmet Ürünleri Denetimi Mali Hizmet Süreçleri Denetimi Yasal Çerçeve Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) sertifika programı özellikle, kamu sektörünün örneğin federal / ulusal, eyalet / şehir, yerel, yarı resmi veya kraliyet otoritesi gibi her kademesinde çalışan denetçiler için tasarlanmıştır. Adayı bu zahmetli alanda karşılaşabileceği pek çok zorlukiçin hazırlayarak vasıflı kılan üstün bir mesleki ehliyettir. CGAP sınavı, adayın kamu sektörüne özel denetim uygulamalarına ilişkin bilgisini test ederek adayın, IIA Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI) denetim standartları dâhil olmak üzere kamu denetim standartlarını ne seviyede kavradığını ölçer. Sınav, aşağıda belirtilen 4 ana konuyu kapsayan 125 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. Sınav süresi 3 saat 15 dakikadır. Sınav konuları ve/veya formatta Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı üzere değişiklikler yapılabilir. Sınav içeriğinin kapsadığı konular şunlardır: Standartlar, Yönetişim, Risk ve Kontrol çerçevesi Kamu Denetim Uygulamaları Kamu Denetim Becerileri ve Teknikleri Kamu Denetim Ortamı Hangi sertifikasyon programını seçerseniz seçin, bir IIA sertifikası almak iç denetim mesleğine olan bağlılığınızı gösterir. IIA nın GELĠġTĠRĠLMĠġ YENĠ SERTĠFĠKASYON SÜRECĠ IIA sertifikasyon sınavlarına girmek artık çok daha kolay. IIA sınavları bilgisayar d estekli sınav (BDS) sistemi ile düzenlenmektedir. Bu sistem sayesinde, size uygun olan bir tarihte, seçtiğiniz sınav dilinde ve sınav merkezinde sınava girebilirsiniz. Türkiye'de 2 adet İstanbul'da ve 1 adet Ankara'da olmak üzere 3 adet seçilmiş sınav merkezi bulunmaktadır. CIA, CCSA, CFSA (Bankacılık) ve CGAP sınavları aynı metinde soruların Türkçe ve İngilizcesi yan yana verilerek yapılabilmektedir. CFSA Sigorta ve Menkul Kıymetler sınavları henüz Türkçe olarak düzenlenmemektedir. IIA, bilgisayar destekli sınav sisteminin uygulanmasından sorumlu tedarikçi olarak Pearson VUE yi seçmiştir. Pearson VUE, dünya genelinde yer alan kendi bünyesindeki onaylı sınav merkezlerinde IIA sınavlarını bilgisayar destekli bir formatta uygulamaktadır. Pearson VUE, dünya genelinde bilgisayar destekli sınav uygulamasında lider olup, gelişmiş bir güvenlik sağlar ve sertifika adaylarına üstün hizmet sunar. Pearson VUE çevrimiçi planlama sistemi, sınav tarihlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde ayarlamanızı sağlar. Bu el kitabı, sertifikasyon sürecinizin başından sonuna kadar sizlere eşlik ederek, süreci tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm bilgiyi sağlayacaktır.

7 SERTĠFĠKALI ĠÇ DENETÇĠ (CIA) SEÇĠLME YETERLĠLĠĞĠ VE ONAY GEREKLĠLĠKLERĠ CIA unvanını hak edebilmek için bir adayın aşağıdaki şartların tümünü yerine getirmesi gerekmektedir: 1. EĞĠTĠM DÜZEYĠ ġartlar CIA adaylarının, akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan alınmış bir lisans diplomasına veya onun eğitim düzeyi açısından muadiline sahip olmaları gerekmektedir. Herhangi bir akademik diploma kazandırmayan mesleki eğitim kurslarına katılmak ve iş deneyimine sahip olmak, gereken diplomanın yerini alamaz. IIA, sadece uygun bir uluslararası mesleki statüye sahip olan adayların ya da akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan diploma almak için gereken öğretim süresinin yüzde 90 dan fazlasını tamamlamış bulunan adayların eğitim denklik müracaatlarını inceleyecek ve değerlendirecektir. Bir üniversite lisans diploması bulunmayan ve eğitim düzeylerinin veya mesleki statülerinin denkliğinden emin olmayan adaylar, eğitim düzeyi /mesleki statüleriyle ilgili bilgileri sunmalı ve Yönetim Kurulu nun denklik incelemesi yapmasını talep ettikleri bir kapak sayfası göndermelidirler. Verilen bilgiler, Yönetim Kurulu nun denklik incelemesi yapabilmesi için yeterince detaylı olmalıdır. Müracaat eden adaylarıneğitim denklikleri tespit edilene kadar, sınavlarda başarılı olsalar dahi sertifikasyon süreçleri tamamlanmayacaktır. Not: Bir üniversite lisans diploması yerine sunulan eğitim düzeyinin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda nihai karar yetkisi Yönetim Kurulu na aittir. GEREKLĠ DOKÜMANLAR Akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan alınmış lisans diplomasının veya çıkış belgesinin bir örneği. Gönderilen belgelerin noter onaylı olması gerekmemektedir. 2. MESLEKĠ DENEYĠM ġartlar Adayların CIA sertifikası almadan önce iç denetim mesleğinde en az 24 ay deneyime veya muadiline (denk mesleki deneyim) sahip olması gerekir. Bu koşula uyan adaylar, deneyimlerini tevsik eden belgeleri müracaat formuyla birlikte göndermeli veya daha sonra bu koşul yerine getirildiğinde sunmalıdırlar. Mesleki deneyimi tevsik eden belgelerin müracaat formuyla birlikte sunulması, aday sınavı geçtikten sonra sertifikayı alma sürecini hızlandırır. Denk mesleki deneyim terimi, dış denetim, kalite güvencesi, uyum ve iç kontrol de dâhil denetim/değerlendirme disiplinlerinde deneyim anlamına gelir. Yüksek lisans derecesi ya da ilgili mesleklerde (muhasebe, hukuk veya finans gibi) iş deneyimine sahip olmak bir yıllık deneyim yerine kabul edilebilir. İş deneyiminin bir CIA, başka bir IIA sertifikasına sahip bir kişi veya adayın âmiri tarafından onaylanması gerekir. Eski iş deneyimi kişinin işe alınması sırasında teyit edilmişse, adayın eski iş deneyimi onun şimdiki âmiri tarafından da onaylanabilir. Adaylar bu mesleki deneyim koşulunu yerine getirmeden önce de CIA sınavına girebilirler, fakat programla ilgili bütün koşulları yerine getirene kadar sertifika alamazlar. CIA adayları, asgari 24 aylık iç denetim deneyimine ya da eşdeğer bir deneyime sahip olmalıdır. DENKLĠKLER /ĠSTĠSNAĠ KOġULLAR Denetim / değerlendirme disiplinleri, dış denetim, kalite güvence, uygunluk, muhasebe, hukuk, finans ve iç kontrol alanlarındaki deneyimler eşdeğer deneyim olarak kabul edilmektedir. Yüksek lisans derecesi de 24 aylık profesyonel iç denetim deneyiminin 12 ayına denk tutulabilmektedir.

8 GEREKLĠ DOKÜMANLAR Deneyim Doğrulama Formu nun doldurulup imzalanarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu dokümanın, deneyim şartının tamamen yerine getirilmesinden sonra teslim edilmesi gerekir. Deneyim Doğrulama Formu 26. sayfada mevcuttur. 3. KARAKTER REFERANSI ġartlar CIA adayları, yüksek ahlâki ve profesyonel niteliklere sahip olmalı ve bir CIA den, başka bir IIA sertifikasına sahip bir kişiden, adayın âmirinden veya adayın eğitim aldığı en son eğitim kurumundaki öğretim görevlisinden alınmış bir karakter referansı sunmalıdırlar. GEREKLĠ DOKÜMANLAR CIA adayları; IIA sertifikasına sahip bir kimse (CIA, CCSA; CGAP veya CFSA), adayın amiri ya da öğretmeni tarafından doldurulacak bir Karakter Referans Formu teslim etmelidir. Bu dokümanın, faks ya da e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Adaylar, Karakter Referans Formu nu ibraz etmeden önce CIA programına başvurabilir ve CIA sınavına girebilir; ancak program şartlarının tümü yerine getirilmeden sertifikanın alınması mümkün olmayacaktır. Karakter Referans Formu 27. sayfada mevcuttur. 4. ETĠK KURALLARI CIA ler ve CIA adayları IIA in belirlediği Etik Kuralları na uymayı kabul ve taahhüt etmelidirler. Etik kuralları 24. sayfada mevcuttur. 5. SINAV ġartlar Adayların aşağıdaki sınav bölümlerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir: CIA 1. Bölüm CIA 2. Bölüm CIA 3. Bölüm CIA 4. Bölüm DENKLĠKLER /ĠSTĠSNAĠ KOġULLAR CFSA, CCSA, CGAP, CISA, CFE, SMMM ve YMM sertifikası sahipleri CIA sınavının 4. bölümünden muaf kabul edilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu sertifikalara sahip olanlar CIA sınavının sadece ilk 3 bölümünde başarı sağladıkları takdirde, CIA sınavında başarı sağlamış kabul edilmektedirler. CIA sınavının 4. Bölümünden muaf olmaya ilişkin detay bilgi için 23. sayfada yer alan CIA SINAVI 4. BÖLÜM İÇİN MESLEKİ TANINMA KREDİSİ kısmına bakınız.

9 IIA UZMANLIK SINAVLARI SERTĠFĠKALI KONTROL ÖZDEĞERLENDĠRME UZMANI (CCSA) SERTĠFĠKALI MALĠ HĠZMETLER DENETÇĠSĠ (CFSA) SERTĠFĠKALI KAMU DENETÇĠSĠ (CGAP) Bir adayın CCSA, CFSA ve CGAP sertifikasyonuna kabul edilebilmesi için aşağıdaki gereklilikleri tümüyle yerine getirmesi gerekmektedir: 1. EĞĠTĠM DÜZEYĠ ġartlar Adaylar, lisans derecesi sahibi ya da üniversite dengi yetkili bir kurumdan mezun olmalıdır. Adaylar, sertifika başvuruları onaylanmadan ve sınava kayıt yaptırıp girmeden önce eğitim şartını yerine getirmiş olmalıdır. DENKLĠKLER /ĠSTĠSNAĠ KOġULLAR Yetkili bir kurumda asgari iki yıllık lise sonrası öğrenimi ile üç yıllık genel iş deneyimi, CCSA, CFSA ve CGAP programlarında lisans derecesinin yerini alabilir ( Bu istisnai koşul CIA programında geçerli değildir). GEREKLĠ DOKÜMANLAR Eğitim belgesi (eğitim derecesi nüshası veya transkript) gerekmektedir. Bu dokümanın faks ya da e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 2. MESLEKĠ DENEYĠM ġartlar CCSA adayları Kontrol Özdeğerlendirme, denetim, kalite güvence, risk yönetimi veya çevresel denetim gibi kontrol ile ilgili işlerde 1 yıllık iş deneyimine sahip olmalıdır. CFSA adayları bir mali hizmetler alanında iki yıllık denetim deneyimine sahip olmalıdır. CGAP adayları, bir kamu alanında (ulusal, il, yerel, kamu benzeri alanlar veya devlet kuruluşu) iki yıllık denetim deneyimine sahip olmalıdır. GEREKLĠ DOKÜMANLAR Deneyim Doğrulama Formu nun doldurulup imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu doküman, deneyim şartının tamamıyla yerine getirilmesinden sonra gönderilmelidir. Adaylar, mesleki deneyim şartını yerine getirmeden önce programa başvurabilir ve sınavına girebilir; ancak program şartlarının tümü yerine getirilmeden sertifikanın alınması mümkün olmayacaktır. Deneyim Doğrulama Formu sayfa 26 da mevcuttur. 3. MESLEKĠ DAVRANIġ ġartlar Sertifikasyona hak kazanmak için adayların yüksek ahlak ilkelerine sahip bir mesleki karakter sergilemesi ve IIA nın Etik Kurallarına uyması gerekmektedir. IIA Etik Kuralları 24. sayfada mevcuttur. GEREKLĠ DOKÜMANLAR Adaylar; IIA sertifikasına sahip bir kimse (CIA, CCSA, CGAP veya CFSA), adayın amiri ya da öğretmeni tarafından doldurulacak bir Karakter Referans Formu teslim etmelidir. Bu dokümanın faks ya da e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

10 Adaylar, Karakter Referans Formu nu ibraz etmeden önce programa başvurabilir ve sınavına girebilir; ancak program şartlarının tümü yerine getirilmeden sertifikanın alınması mümkün olmayacaktır. Karakter Referans Formu 27. sayfada mevcuttur. 4. CCSA ADAYLARI ĠÇĠN FASĠLĠTASYON ONAY FORMU Bu Ģart, CIA, CFSA veya CGAP programları için geçerli değildir. ġartlar CCSA adayları, yedi saatlik uygun bir fasilitasyon deneyimine ya da en az 14 saatlik uygun bir fasilitasyon eğitim geçmişine sahip olmalıdır. Fasilitasyon deneyimi ve eğitimi, 29. sayfadaki Fasilitasyon Onay Formu nda listelenen esasları taşımalıdır. Adaylar, fasilitasyon şartını yerine getirmeden önce programa başvurabilir ve sınavına girebilir; ancak program şartlarının tümü yerine getirilmeden sertifikanın alınması mümkün olmayacaktır. GEREKLĠ DOKÜMANLAR Bir Fasilitasyon Onay Formu gereklidir. 5. SINAV ġartlar Adayların, seçtikleri uzmanlık sertifikasyon programı için uygun sınavı başarıyla tamamlaması gerekmektedir. CGAP adayları için, Amerika Birleşik Devletleri ne özel bir versiyonun haricinde, sınavın uluslararası bir versiyonu da mevcuttur. CFSA adaylarının sınavları için üç daldan birini seçmeleri gerekmektedir: Bankacılık, Sigortacılık veya Menkul Kıymetler. GEREKLĠ DOKÜMANLAR www. tide.org.tr adresinde yer alan sınav başvuru formlarının faks veya posta yoluyla TİDE ye ulaştırılması gerekmektedir. GEREKLĠ DOKÜMANLARIN SUNULMASI VE ONAYLANMASI Gerekli dokümanlar, TIDE nin iletişim adresine yollanabilir ya da fakslanabilir. Evrakınızın ulaşıp ulaşmadığının teyidi ve başvuru sürecine ilişkin bilgi almak için adresine e-posta gönderebilir ve/veya TİDE nin numaralı telefonundan irtibat sağlayabilirsiniz. Sınav başvuru aşamalarının takibi haricinde, sertifikalara ilişkin detay bilgi almak için adresine e-posta gönderebilirsiniz. TIDE nin web sitesinden online başvuru (Sadece CIA sınavı için oline başvuru yapılabilmektedir.) yapan adayların, internet sayfasından temin edilen deneyim doğrulama ve karakter referans formlarının yanı sıra diploma veya çıkış belgesinin bir örneğini göndermesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler sınavlarda başarılı olunmasının ardından sertifika temini aşamasında da ibraz edilebilir. KABUL GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ 2010 yılı kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere adaylar sertifikasyon sürecini tamamlamak için, başvurularının onayını takiben dört yıllık bir süreye sahip olacaklardır. Bu dört yıl içerisinde tüm sınavlarda başarılı olma koşulu dahil, sertifika almaya hak kazanmak için gerekli şartların tamamının sağlanması gerekmektedir. Adayın sertifikasyon programına başvurusu kabul edildiğinde, aday tüm şartlar yerine getirilinceye kadar sertifikasyonu almak için çalışmalarına devam edebilir. Adayın sertifikasyon için kabulu aşağıdaki şartlarda sona erecektir: Adayın sertifikasyon sürecini tamamlamak için, başvurularının onayını takiben dört yıllık bir sürenin geçmiş olması. Bu dört yıl içerisinde tüm sınavlarda başarılı olma koşulu dahil, sertifika almaya hak kazanmak için gerekli şartların tamamının sağlanamaması.

11 BAġVURU VE KAYDOLMA SÜRECĠ 1. ADIM: ĠÇ DENETÇĠLER ENSTĠTÜSÜ NE KATILIN Henüz Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesi değilseniz, IIA sertifikasyon programına başvurmadan önce üye olmayı düşünebilirsiniz. Herhangi bir IIA sertifikasyon programına başvurmak için üye olma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, bir adayın dikkate almayı düşünebileceği kısa ve uzun vadeli TIDE üyeliği avantajları ve özel indirimler mevcuttur; örneğin: Ayrıca: Sertifikasyon başvuru ve sınav kayıt ücretlerinde tercih sebebi ücretlendirme. TIDE yayınlarına ve kitaplarına özel fiyatlarla ulaşma imkânı. Ücretsiz Sürekli Mesleki Gelişim (CPE) raporlaması. Bloglar, webcastler, araştırmalar, e-bültenler, ödüllü Internal Auditor dergisi ve Türkçe İç Denetim dergisi size mesleğinizi ilgilendiren en son haberlerle ilgili küresel bir perspektif sunar. IIA online kariyer merkezi ve TİDE kariyer duyuruları, üyelerine değerli meslek araştırma araç ve kaynaklarıyla kariyerlerindeki bir sonraki adımı atmaları için fırsatlar sunar. 165 ülkedeki üyeleriyle global IIA ağı bu meslek için gereken tavsiye, destek ve en iyi uygulama rehberliğini sağlar. İnternet üzerinden çeşitli tartışma gruplarına ya da IIA nın internetteki araçlarına (theiia.org) katılabilirsiniz. Konferanslar, seminerler, uzaktan eğitimler ve e-öğrenme size endüstri merkezli uzmanlık için gerekli olan yeteneğinizi geliştirmek için teknikler ve araçlar sunar. TİDE kanalıyla iş yaşamında büyük önem taşıyan uzun süren ve değerli bağlantılar kurabilirsiniz. Bu sizin için bilgi paylaşmak, birbirinizi desteklemek ve faydalı işler yapmak için bir fırsattır. IIA sertifikaları sizi ayrıcalıklı kılar ve sizin iç denetim uzmanlığınızı gösterir. IIA Standartları, uygulama danışmanları, uygulama rehberleri ve Common Body of Knowledge size performansınızın en iyisini yapabilmeniz için olması gereken rehberliği sağlar. Bir üye olarak, uzmanlığınızı konferanslarda konuşma yaparak, makale yazarak, araştırmalara katkıda bulunarak ya da bir TİDE seminerinde diğer profesyonellere öğreterek değerlendirebilirsiniz. Organizasyonunuzda ve iç denetim işinizde bir fark oluşturmak için çok çalıştınız. Yerel, ulusal ve küresel ödül programlarıyla ve başarılarınızla itibarınızı arttırın. IIA üyeliği hakkında daha fazla bilgi için: Not: Devam etmekte olan üyelik sürecinizin tamamlanması zaman alabilir. Sertifika başvuru ve sınav kayıt ücretlerinizde indirim imkânından yararlanabilmeniz için öncelikle bu süreci tamamlamanız gerekir. Sertifika ücretlerindeki indirimler geçmişe dönük olarak uygulanmaz. 2. ADIM: SEÇTĠĞĠNĠZ SERTĠFĠKASYON PROGRAMINA BAġVURU SÜRECĠ TİDE ye göndereceğiniz başvuru formu (CIA sınavına online olarak başvurulabilmektedir.), adresinde yeralan Sertifikasyon/Genel Bilgi/Formlar adımından ilgili sertifika sınavının linkine tıklanarak indirilir. Hardcopy doldurulan başvuru formu TIDE nin iletişim adresine gönderilir. SINAV KAYIT ÜCRETĠ SINAV TĠDE ÜYELERĠ ĠÇĠN ÜCRET ÜYE OLMAYANLAR ĠÇĠN ÜCRET ÖĞRENCĠ/ÖĞRETĠM GÖREVLĠLERĠ ĠÇĠN ÜCRET CIA (Sertifikalı Ġç Denetçi) Başvuru Ücreti (Tek seferlik ücret) 60 $ 75 $ 30 $ I. Bölüm 130 $ 160 $ 85 $ II. Bölüm 130 $ 160 $ 85 $ III. Bölüm 130 $ 160 $ 85 $ IV. Bölüm 130 $ 160 $ 85 $ Diğer IIA sınavları Başvuru Ücreti (Tek seferlik ücret) 50 $ 75 $ - CFSA 250 $ 300 $ - CCSA 250 $ 300 $ - CGAP 250 $ 300 $ - Hiçbir ücret iade edilemez. Sınav tarihi değişiklikleri 50 $ ücrete tabidir.

12 3. ADIM: SINAV ĠÇĠN GEREKLĠ YETKĠNĠN ALINMASI Sınava kaydınız işleme alındıktan sonra, bilgisayar tabanlı bir sınav merkezinde sınavınızı planlamanız için Pearson VUE (IIA nın BDS sınavı uygulayıcısı) ile irtibata geçmenizi bildiren bir aracılığıyla Sınava Giriş Yetkisi adlı bir bildiri tarafınıza ulaşacaktır. Kayıt verilerinizin Pearson VUE nin planlama sistemine yüklenmesi için gereken zamanın geçmesi için Pearson VUE ile irtibata geçmeden önce 48 saat beklemeniz istenecektir. Planlama süreci, sınava girmek istediğiniz yer ve zamanda bir sınav merkezi tahsis etmenizi sağlayan bir süreçtir. Sınavınızı, sınav merkezinde sizin için uygun bir sınav yeri mevcut ise dilediğiniz bir tarihte IIA tarafından yetkilendirilen herhangi bir Pearson VUE sınav merkezinde planlayabilirsiniz. Kayıt verilerinizin Pearson VUE nin planlama sistemine yüklenmesi için 48 saat beklemedikten sonra, tercih ettiğiniz herhangi bir tarih ve yerde sınava girebilmek için en yakın zamanda sınavınızı planlamanız gerekmektedir. Not: Sınav kaydınızın IIA da işleme alındığı günden itibaren 180 gün içinde sınavınızı planlayıp sınava girmeniz gerekmektedir. 180 günden sonra, kaydınız sona erecektir, sınav kayıt ücretinizi ceza olarak kaybedeceksiniz ve söz konusu sınava girmek amacıyla o sınav için yeniden ödeme yapmanız gerekecektir. SINAVIN PLANLANMASI IIA sayesinde, dünya genelinde seçtiğiniz bir sınav dilinde, size uygun bir tarih ve yerde IIA sertifikasyon sınavınıza girebilirsiniz! Bu muhteşem kolaylıklardan yararlanabilmek için, planlamanızı erken yapmanız gerekmektedir. Pearson VUE nin sınav merkezlerinde geniş bir sertifikasyon programı yelpazesine dâhil olarak sınavlarına giren başka pek çok aday bulunmaktadır. Randevular, sınav yerlerinin uygunluğuna bağlı olarak, ilk gelene ilk hizmet esasına göre yapılır. Merkezler dolabilir ve dolacaktır. Planlamanızı erken yapmamanız halinde, sınavınızı ertelemek ya da farklı bir sınav merkezi seçmek durumunda kalabilirsiniz. IIA sınav yerlerinin müsait olup olmamasından sorumlu değildir ve 180 günlük sınava katılım süresinin uzatımını bu nedenle gerçekleştirmeyecektir. Sınav randevunuzu istediğiniz sınav tarihinden önce planlamanız gerekmektedir. Tercih ettiğiniz ilk tarih ve yer için planlama yapabilme fırsatını arttırmak için, istediğiniz sınav tarihinden en az 45 gün önce planlama yapmanız tavsiye edilir. Bununla birlikte, kayıt verilerinizin Pearson VUE nin planlama sistemine yüklenmesi için gereken zamanın geçmesi bakımından, sınavınızı planlamak için Pearson VUE ile irtibata geçmeden önce Sınava Giriş Yetkinizi aldıktan sonra 48 saat beklemeniz gerektiğini dikkate alınız. Sınavınızı, kaydın IIA da işleme alındığı tarihten itibaren 180 gün içinde uygun olan herhangi bir randevu tarihinde planlayabilirsiniz. Sınavınızı söz konusu zaman aralığında planlamamanız halinde, Sınava Giriş Yetkiniz geçerliliğini yitirecektir ve söz konusu sınavı planlamak ya da sınava girmek amacıyla söz konusu sınav için yeniden kaydolmanız ve ödeme yapmanız gerekecektir. Kaydınız / yetkiniz geçerliliğini kaybetmeden önce bir randevu planlamamanız halinde, IIA ya da Pearson VUE hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeyecektir. Randevunuzu yaptıktan sonra 50 USD ücret ödeyerek sınavınızı yeniden planlayabilecek veya iptal edebileceksiniz. Yapılacak olan değişikliklerin randevu tarihinizden en geç 2 gün öncesine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra, planlanan tarihte planlanan sınav yerinde sınava katılmamanız durumunda, randevuya gelmedi olarak sayılacaksınız ve kaydınız iptal edilecektir. Ayrıca sınav kayıt ücretinizi ceza olarak kaybedeceksiniz ve söz konusu sınava girmek için yeniden kaydolarak ödeme yapmanız gerekecektir. SINAV YERLERĠ Sınav merkezinin ülkeniz sınırları içinde olup olmadığına bakılmaksızın, IIA tarafından yetkilendirilen dünya genelindeki herhangi bir Pearson VUE sınav merkezinde sınavınıza girebileceksiniz. Size en yakın sınav merkezini öğrenmek için, Pearson VUE nin web sitesi olan yı ziyaret ederek Sınav yeri tespit- linkine tıklayınız. SINAV MERKEZĠ ZAMAN ÇĠZELGESĠ Pearson VUE sınav merkezlerinin çoğu, yerel koşullara bağlı olmak kaydıyla, yıl boyunca normal iş saatleri süresince haftada beş ya da altı gün açıktır. Sınavınızı, Pearson VUE merkezinin açık olduğu ve sınav yerlerinin müsait olduğu herhangi bir tarihte planlayabilirsiniz.

13 ONLĠNE PLANLAMA Bir sınav randevusu planlamanın (aynı zamanda, gerektiği takdirde, bir randevuyu yeniden planlamanın ve iptal etmenin) en kolay yolu, bu işlemi internet üzerinden yapmaktır. İnterneti kullanmak size planlama ekranı için 24 saatlik bir erişim sağlarken, tercih edilen tarihler ve sınav yerlerine en çabuk ve en dolaysız erişimi sunar. Ayrıca dilediğiniz an randevunuzun ayrıntılı bir onayını alabileceksiniz (ekranda ve yoluyla). Geçerli bir adresi kullandığınızdan emin olunuz. Online planlama yapmak için aşağıdaki adımları izleyiniz: 1.www.pearsonvue.com/iia adresine gidiniz. 2. Hesabım kısmını tıklayınız. 3.İsminiz, soyisminiz ve aday numaranızı (üyelik numaranız) kullanarak oturum açın. Pearson VUE web sitesine ilk kez giren bir kullanıcıysanız Bir web hesabı oluştur kısmına tıklayınız. Size ek bilgiler sorulacaktır. 4. Kullanıcı ismi ve şifre yaratmanız istenecektir (Oluşturduğunuz bilgileri not alınız.) adet güvenlik sorusu seçmeniz istenecektir (Seçtiğiniz soruları not alınız.). 6. İstenilen bilgileri doldurunuz. Pearson VUE sisteminin IIA dan yetkinizi tespit edebilmesi için IIA deki birincil adres ve birincil alanlarınızda geçen bilgileri aynı şekilde sağlayınız. 7. Bitir kısmına tıklayınız. Sınavınızı hemen planlayabilirsiniz. 8. Sınavları Planla linkine tıklayınız. Kayıt yaptırdığınız ve planlayabildiğiniz tüm sınavları bu kısımda görebileceksiniz. 9.Planlamak istediğiniz sınavı seçiniz ve sınava girmek istediğiniz sınav merkezinin konumunu seçmek için talimatları takip ediniz. Mevcut sınav tarihlerini gösteren bir takvim göreceksiniz. Sınav için müsait olan zaman aralıklarını görmek için mevcut bir tarihe tıklayınız ve randevunuz için bir tarih seçiniz. Randevunuzu planlama sürecini tamamlamak için talimatları izleyiniz. Bundan sonra, randevunuzun onaylandığını bildiren bir tarafınıza gönderilecektir. Not: Pearson VUE internet sitesinde iki adet teyit ekranı görecekseniz. Birincisi işlemi teyit et adı altında listelenecektir. Ekranın sağ alt köşesinde olan işlemi teyit et butonuna tıklamalısınız. Daha sonra sınav zamanı ve yeri için teyit edildiğinizi gösteren onay ekranını görecekseniz. TELEFON ĠLE PLANLAMA Sınavınızı telefon vasıtasıyla da planlayabilirsiniz. Pearson VUE çağrı merkezlerine ulaşmak için kullanılacak telefon numaralarını görmek için adresini ziyaret ediniz. Çağrı merkezlerinin birçoğunda, sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için ücretsiz telefon hatları bulunmaktadır. Çağrı merkezi görevlisine IIA aday ID numaranızı vermeniz durumunda çağrı merkezi görevlisi planlama sürecinde size yardımcı olacaktır. Çağrı merkezini aramadan önce planlanan tarihler arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerinize karar vermiş olmanız gerekmektedir. Doğrudan bir Pearson VUE sınav merkezine giderek sınav randevusu planlanamamakta olup randevu yapılmadan sınava girilemez. RANDEVU ONAY MEKTUBU Planlama sürecinin tamamlanması üzerine, Pearson VUE tarafınıza yoluyla randevunuzu onaylayan ve sınav merkezinin yeri hakkında bilgi sunan bir sınav randevu onayı gönderecektir. ile gelen teyit mesajındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Bu mektubu yazdırarak, sınava gireceğinizde söz konusu mektubu sınav merkezinde yanınızda bulundurunuz. Eğer Pearson VUE den sınavı planladığınıza ilişkin bir almazsanız, hemen Pearson VUE ile iletişime geçiniz. Çünkü almamış olmanız sınav randevuzun kaydedilmemiş olduğunu gösterebilir. RANDEVUNUZDAKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Bir randevuyu online olarak adresinden ya da Pearson VUE çağrı merkezini arayarak da iptal edebilir ya da değiştirebilirsiniz. Randevunuzu yaptıktan sonra 50 USD ücret ödeyerek sınavınızı yeniden planlayabilecek veya iptal edebileceksiniz. Yapılacak olan değişikliklerin randevu tarihinizden en geç 2 gün öncesine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra, planlanan tarihte planlanan sınav yerinde sınava katılmamanız durumunda, randevuya gelmedi olarak sayılacaksınız ve kaydınız iptal edilecektir. Ayrıca sınav kayıt ücretinizi ceza olarak kaybedeceksiniz ve söz konusu sınava girmek için yeniden kaydolarak ödeme yapmanız gerekecektir. Randevu zamanınızı değiştirdikten veya randevunuzu iptal ettikten sonra randevu değişikliğine ilişkin teyit mesajı almazsanız Pearson VUE çağrı merkezini hemen arayınız.

14 HAVA MUHALEFETĠ YA DA DĠĞER ACĠL DURUMLAR NEDENĠYLE SINAV MERKEZLERĠNĠN KAPALI OLMASI Hava muhalefeti ya da diğer acil durumlar nedeniyle bir sınav merkezinin kapatılması gereken durumlar söz konusu olduğunda, size ulaşmak için gerekli tüm aksiyonlar alınacaktır. Bununla birlikte, sınav gününde sınav merkezinizin açık olup olmadığı konusunda emin değilseniz, doğrudan yerel sınav merkezini arayabilirsiniz. Merkezin açık olması halinde, randevunuza gitmeniz gerekmektedir. Merkezin kapalı olması halinde, sınavınızı hiçbir ceza söz konusu olmaksızın yeniden planlama imkânınız olacaktır. Yerel sınav merkezine ulaşamamanız durumunda, Pearson VUE nin web sitesi olan ya girerek size en yakın çağrı merkezini arayınız. Eğer sınav merkezinde teknik bir problem mevcut ise 30 dakika beklemeniz istenecektir. Eğer 30 dakika içinde teknik problem çözülmez ise diğer bir gün için sınavınızı planlamanız istenebilecektir. Eğer teknik problemlerden dolayı yenilen randevunuzu planlamaya karar verirseniz, herhangi bir ek ücret ödemeyeceksiniz. Eğer teknik problemin çözülmesini beklemeye karar verirseniz, teknik problemin herhangi bir süre zarfında çözümlenmesini kabul etmiş olacaksınız. SINAVA HAZIRLANMA SÜRECĠ CIA ve diğer üç uzmanlık sınavı, adayların kendi başlarına hazırlandıkları sınavlar olup belirlenmiş bir öğretim programı zorunlu kılınmamaktadır. CIA sınavı katılımcıları ağırlıklı olarak en faydalı kaynakların adresinden temin edilebilecek IIA CIA Learning System ve adresinden temin edilebilecek her bölüm için 1 adet olmak üzere 4 kitaptan oluşan CIA Review serisi olduğunu ifade etmektedirler. Her iki kaynak da İngilizcedir. Sınav için maalesef yeterli Türkçe kaynak bulunmamaktadır. Ancak her iç denetçi adayında bulunması gerektiği düşündüğümüz "Uluslararası İç Denetim Standartları; Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi" kitabı (Kırmızı Kitap) sınava ön hazırlık açısından son derece faydalıdır. Söz konusu kitabın siparişi TİDE den verilebilir. Yukarıda bahsi geçen kaynakların yanı sıra TIDE tarafınan sertifikasyon hazırlık eğitimleri verilmekte olup bu eğitimlere ilişkin detaylara adresinden ulaşabilirsiniz. PEARSON VUE SINAV MERKEZLERĠNDE SINAVA GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1.ADIM: SINAV MERKEZĠNE ERKEN GELĠNĠZ Pearson VUE sınav randevu onay mektubu sizi sınav merkezinin konumu hakkında bilgilendirecektir. Yolculuk planınızı planlanan randevu saatinden en az 30 dakika önce sınav merkezinde olacak şekilde dikkat bir biçimde yapınız. Sınav merkezine planladığınız randevu saatini 30 dakika geçtikten sonra gelmeniz durumunda, sınav merkezine girişiniz onaylanmayabilir ve randevuya gelmedi olarak sayılabilirsiniz. Sınavın başlama saatinden sonra sınav merkezine gelmeniz halinde sınava kabul edilmeyeceksiniz. Randevuya gelmedi olarak sayılmanız durumunda, kaydınız iptal edilecek ve sınav kayıt ücretinizi ceza olarak kaybedeceksiniz. Ayrıca söz konusu sınava ileri bir tarihte girmek için yeniden kayıt yaptırarak sınav kayıt ücreti ödemeniz gerekece ktir. 2.ADIM: PEARSON VUE SINAV RANDEVU ONAY MEKTUBUNUZU YANINIZDA BULUNDURUNUZ Pearson VUE nin tarafınıza e-posta yoluyla gönderdiği sınav randevu onay mektubunu sınav merkezine gelirken yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Bu mektupta, sınav görevlisinin kaydınıza ulaşabilmesi ve sizi sınava kabul edebilmesi için gereken önemli bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, IIA nın e-posta yoluyla tarafınıza gönderdiği Sınava Giriş Yetkisi bildirisini de yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır. 3. ADIM: UYGUN BĠR KĠMLĠK BELGESĠ ĠBRAZ EDĠNĠZ IIA ve Pearson VUE oldukça katı güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Bu nedenle, aģağıdaki gereklilikleri karģılayan bir kimlik belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir: Sınav kayıt sürecinde bildirdiğiniz ad ve soyad bilgilerini içermelidir (Pearson VUE randevu onay mektubunuzda geçtiği gibi). Üzerinde basılı halde fotoğrafınız bulunmalıdır.

15 Geçerli olmalıdır Geçerliliğini yitiren kimlik belgeleri kabul edilmeyecektir. Asıl nüsha olmalıdır fotokopiler kabul edilmeyecektir. Kabul edilen kimlik kartları şöyle sıralanabilir: Devlet tarafından basılmış bir sürücü ehliyeti. Pasaport. Askeri Kimlik Kartı (çipli olanlar hariç). Daimi ikamet belgesi. Fotoğraflı kredi kartı (Şartları karşılayan). Devlet tarafından basılmış diğer kimlik kartları. Aşağıdaki kimlik türleri kabul edilmemektedir: Çalışan kimlik kartı veya rozet. Üniversite kimlik kartı. Uygun bir kimlik kartı ibraz etmemeniz halinde, sınav salonuna alınmayacak ve sınava gelmiş olmanıza rağmen randevuya gelmedi olarak sayılacaksınız. Kaydınız iptal edilecek ve sınav kayıt ücretinizi ceza olarak kaybedeceksiniz. Söz konusu sınava girmek için yeniden kaydolarak ödeme yapmanız gerekecektir. Eğer CCMS de mevcut olan isminizi değiştirmek isterseniz Müşteri İlişkileri ile iletişime geçiniz ve gerekli dokümanları sağlayınız. 4. ADIM: SINAV SALONUNA GĠRĠġĠNĠZĠ YAPINIZ Pearson VUE sınav merkezlerindeki personel, IIA sınavlarına özel prosedürlere uygun olarak eğitim görmüştür. Sınav merkezindeki personel, IIA tarafından geliştirilen adımlar boyunca sizlere eşlik edecektir. Sınav merkezine ulaştığınızda yaşanacak olası gelişmeler aşağıdaki gibidir: Sınav merkezi yöneticisi kişisel eşyaların konulması gerektiği yeri size gösterecektir. Cüzdan, çanta, saat, takı, cep telefonu vb. dâhil tüm kişisel eşyalarınızı sınav merkezi tarafından sağlanan kilitli dolaplara bırakmanız gerekmektedir. Size tahsis edilecek dolabın kilidini merkezden ayrılırken personele iade etmeniz gerekecektir. Kilitli dolaplar oldukça küçük olup büyük eşyalar için uygun değildir. Gerekli olduğunu düşünmediğiniz hiçbir eşyayı getirmemeye özen gösteriniz. Kaybolan veya çalınan eşyalarınız için sınav merkezi personeli, Pearson VUE ya da IIA sorumluluk kabul etmemektedir. Yönetici tarafından sizlere Adaylık Kuralları Sözleşmesi nin birer nüshası verilecektir. Pearson VUE sınav merkezinde sınava girebilmek için bu sözleşmenin şartlarını kabul etmeniz gerekmektedir. Uygun bir kimlik belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir. Sınav yöneticisi, sınav kaydınızda görülen kimlik bilgileri ile sağlamış olduğunuz kimlik kartındaki bilgilerin uyup uymadığını doğrulayacaktır. Bu kimlik kartını sınav boyunca yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav salonunu herhangi bir nedenle terk etmeniz durumunda, salona yeniden kabul edilmek için kimlik kartınızı göstermeniz gerekecektir. Yönetici imzanızı alacak ve imzanızın kimlik kartınızın üzerindeki imzaya (eğer varsa) uyup uymadığını kontrol edecektir. Parmak iziniz ve/veya avuç içi görüntüsü alınarak yüzünüzün dijital bir fotoğrafı çekilecektir. Parmak izinizin alınmaması yönünde tercih hakkına sahipsiniz. Adayların sınav salonunda yanlarına alabilecekleri tek eşya elektronik olmayan bir çeviri sözlüğüdür. Bu sözlükte terimlerin tanımları yerine yalnızca sözcüklerin doğrudan çevirileri yer alır. Sözlükte sonradan eklenmiş olan ya da altı çizilen hiçbir şey olmamalıdır. Yanınızda bir çeviri sözlüğü getirmeniz halinde, yönetici bu sözlüğün uygun olup olmadığını ve herhangi bir işaret ya da ekli materyal içerip içermediğini kontrol edecektir. Söz konusu kriterleri taşımadığı görülen sözlükler yönetici tarafından sınav salonuna alınmayabilecektir. Adaylara sınav sırasında not alabilecekleri bir not defteri ile bir kalem verilecektir. Sınav merkezinden ayrılmadan önce bunların yöneticiye iade edilmesi gerekmektedir. Sınav merkezinden dışarıya hiçbir not çıkarılamayacaktır. Sınav sırasında ekran üstü bir hesap makinesi mevcut olacaktır. El hesap makinesi kullanmayı tercih etmeniz durumunda, merkezde mevcut ise bu hesap makinelerini de kullanabileceksiniz. Sınav salonuna kişisel bir hesap makinesi ya da benzer herhangi bir cihaz getirmenize izin verilmeyecektir. Adaylar sınav merkezinde kayıt defterini imzaladıktan sonra sınav salonuna alınacaktır. Sınavınız ayarlanan başlama saatinden itibaren 30 dakika içinde başlayacaktır. Adaylardan kaynaklanan hatalar dışında, sınavınızı 30 dakikadan daha fazla geciktiren bir durum meydana gelmesi halinde, beklemeyi tercih edebileceğiniz gibi yeni bir randevu planı yapma seçimine de sahip olacaksınız. Sınav salonunu herhangi bir sebeple terk etmeniz durumunda, sınav merkezi kayıt defterini imzalamanız ve kimlik belgenizi göstermeniz istenecektir. Sınav salonuna giriş çıkışlarınızda parmak izinizin alınması da gerekebilecektir. Sınav salonuna yiyecek ya da içecek getirilmesi yasaktır. Sınav gözetmeni size oturacağınız sıraya kadar eşlik edecektir. Sınav sırasında sınav salonunu terk etmek için izninizin olduğu haller dışında sıranızda kalmanız gerekmektedir. Sınava girişinizi yaptıktan sonra, vakit kaybetmeden tanıtım ekranlarında ilerleyiniz. Başlangıç ekranlarında bir zaman sınırlaması bulunmaktadır; bu sınırlı zamanın aşılması halinde, sınav otomatik olarak başlayacaktır. Bilgisayarlar ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, sorunu derhal sınav gözetmenine bildiriniz.

16 IIA SINAVINA BAġLARKEN Sınav merkezinde yerinizi aldığınızda, sınav yöneticisi sizi sınav ekranına bağlayacaktır. Daha sonra ekranda görülen sınavın almayı planladığınız sınav olup olmadığını doğrulamanız istenecektir; ardından sınav oturumunuza başlayabileceksiniz. Tüm IIA sertifikasyon sınavları aynı sınav akış programını izlemekte olup aşağıdaki belirtilen çeşitli bölümlerden oluşmaktadır: IIA SINAVLARI GĠZLĠLĠK SÖZLEġMESĠ VE GENEL KULLANIM ġartlari Sınava başlamadan önce, aşağıda verilen IIA gizlilik beyanı şartlarını kabul etmeniz gerekmektedir: Sınav içeriği gizli olup yasayla korunmaktadır ve yalnızca sertifikasyon amacıyla sınava gireceklere sunulmaktadır. İç Denetçiler Enstitüsü nün (IIA) önceden yazılı izni alınmadan bu sınavı tamamen ya da kısmen, her ne şekilde ve amaçla olursa olsun, sözlü ya da yazılı, elektronik ya da mekanik olarak ifşa etmek, yayınlamak, kopyalamak ya da dağıtmak kesin suretle yasaktır. IIA, sınava girecek tüm adaylara sınavdan önce IIA Sınavları Gizlilik Sözleşmesi ve Genel Kullanım Şartları nı okuyup kabul etme zorunluluğu getirmektedir. Sınav gizlilik sözleşmesini kabul etmemeniz halinde, sınavınıza son verilecektir. Bu durumda, kaydınız iptal edilecektir ve sınav kayıt ücretinizi ceza olarak kaybedeceksiniz. Ayrıca söz konusu sınava girmek için yeniden kaydolarak ödeme yapmanız gerekecektir. VERĠLEN TEST SÜRESĠ Sınava başlamaya hazır olduğunuzda, sınavın tamamlanması için kalan zaman sistem tarafından size bildirecektir. He sınav bölümü için ayrılan süre aşağıdaki gibidir: SINAV SORU SAYISI SINAV SÜRESĠ SERTĠFĠKALI ĠÇ DENETÇĠ (CIA) 1.Bölüm Çoktan Seçmeli 100 Soru 2 saat 45 dakika 2.Bölüm Çoktan Seçmeli 100 Soru 2 saat 45 dakika 3.Bölüm Çoktan Seçmeli 100 Soru 2 saat 45 dakika 4.Bölüm Çoktan Seçmeli 100 Soru 2 saat 45 dakika

17 SINAV SORU SAYISI SINAV SÜRESĠ IIA UZMANLIK SINAVLARI Sertifikalı Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı (CCSA) Çoktan Seçmeli 125 Soru 3 saat 15 dakika Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) Çoktan Seçmeli 125 Soru 3 saat 15 dakika Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi (CFSA) Çoktan Seçmeli 125 Soru 3 saat 15 dakika Bilgisayar ekranında sizi sınav süresince kalan zaman hakkında bilgilendirecek olan dâhili bir zamanlayıcı bulunmaktadır. Sınavda sürenizi erkenden tüketmeyip sınavı tamamlayabilmek için vaktinizi dikkatli bir şekilde planlayınız. Sınav sistemi gözden geçirilmek istenen soruların işaretlenmesine izin vererek sınavdaki son soruya da baktıktan sonra bu işaretli sorulara dönülmesini sağlar. Süre sona ermeden önce sınavdaki son soruyu tamamlamış olmanız halinde, sınav süreniz sona erinceye kadar işaretlediğiniz soruları gözden geçirebileceksiniz. Sınav sırasında planlanmış olan herhangi bir ara yoktur. Gerektiği takdirde ara verebilirsiniz; ancak ara vermek için alınan süre, söz konusu sınav için ayrılan süre içinde sayılmaktadır. Sınav salonundan ayrılmanız halinde sınav gözetmeni ile çıkış / giriş yapmanız gerekecektir. NOTLANDIRMA VE SONUÇLARININ ANLAġILMASI Her sınav puanlanmış ve puanlanmamış sorular içermektedir. IIA, bir sınavdaki soruların zorluğuna bağlı olarak, sınavı geçmek için gereken minimum doğru yanıt sayısını istatistiksel ol arak belirlemek için sınav sorularını doğrular. Her puanlı soru, nihai sınav notunuza eşit olarak katkıda bulunur (Her sınavda bazı puansız sorulara yer verilmiş olup, tek amaç bu soruların zorluklarını belirlemektir. Söz konusu sorular sınav notunuza etki etmez). Yanlış cevaplar ya da tahminler için herhangi bir ceza bulunmamaktadır; bu nedenle sınavdaki her soruya cevap vermeye çalışmanız sizlerin yararına olacaktır. Sınavı geçmek için gereken kesin soru sayısı sınavdan sınava değişiklik gösterebileceğinden, tüm ham puanlar (doğru yanıt sayısı), 250 ile 750 puan arasında uzanan bir raporlama ölçeğine dönüştürülür. Bu ölçeğe göre bir IIA sınavını geçmek için 600 puan ya da daha üstü bir puan gerekmektedir. Geçme notu almanız durumunda, not bildirinizde yalnızca sınavı geçtiğinizin bilgisi yer alacaktır. Rakamsal bir not değeri bildirilmeyecektir. Sınavı geçmemiş olmanız halinde, not bildirisinde aldığınız notun rakamsal değeri yer alacaktır. Böylece gereken 600 puana ulaşmak için kaç puana ihtiyacınız olduğunu bileceksiniz. Sınavda başarısız olan adaylara, her ana başlık ya da alandaki performans göstergeleri de sunulacaktır. Böylelikle adaylar hangi konularda başarılı olup hangi konularda daha fazla çalışmaları gerektiğini bilecektir. SINAV UYGUNSUZ DAVRANIġ UYARISI Pearson VUE personeli, sınav sırasında görülebilecek olağandışı davranış ve olayları gözlemek için eğitim almıştır. Sınav oturumları, her türlü olağandışı durumun belgelenmesi amacıyla kameraya alınmakta olup, adayların göstereceği her türlü aykırı davranış incelenmek üzere IIA ya bildirilecektir. Sınav kurallarının herhangi birini ihlal etmeniz, sınav materyallerini sınav merkezinden dışarıya çıkarmanız ya da diğer adayları rahatsız etmeniz halinde, sınavınız sona erdirilebilir ve/veya sınav puanlarınız geçersiz sayılabilir. IIA, adayların sertifikasyon sürecine ilişkin her türlü aykırı davranışını ciddi bir suç olarak görür. Adayların gösterdiği aykırı davranışlara ilişkin olaylar, aksiyon alınması için IIA nın Uluslararası Etik Komitesi ne gönderilecektir. IIA nın Uluslararası Etik

18 Komitesi tarafından alınacak aksiyonlar arasında, sınav sonuçlarının iptali, tüm IIA sertifikasyon programlarına katılımdan men (mevcut ve gelecekteki) ve kanuni süreçlerinin bir IIA yayınında yayınlanması gibi işlemler bulunur. Aykırı davranış tespitinin adayın IIA sertifikasyonu için hak kazanmasından sonra gerçekleşmesi durumunda, sertifikasyon iptal edilebilir. IIA yasaların izin verdiği ölçüde başka aksiyonlar da alabilir. SINAV ĠLE ĠLGĠLĠ HUSUSLARIN BĠLDĠRĠLMESĠ Sınav ya da sınav sorularına ilişkin soru, yorum ya da sorunlarınız var ise bunları lütfen adresine e- posta yoluyla gönderiniz. IIA nın sınav sorularına yönelik tüm yorumları gözden geçirmesi için, sınavın uygulanmasından önce puanlı tüm soruların doğru olup olmadığı bakımından değerlendirilmiş olacağını göz önünde bulundurunuz. IIA, sınavın uygulanmasından sonra bu yorumlara dayanarak bir adaya yeniden not vermeyeceği gibi adayın notunu değiştirmeyecektir. SINAV SONRASI ANKETĠ IIA, gelecek adaylar için sınav koşullarını daha iyi bir hale getirmek amacıyla mevcut adayların yapacağı geribildirimlere önem vermektedir. Sınav sona erdiğinde, bilgisayar ekranında kısa bir anket görüntülenecektir. Sınav merkezinden ayrılmadan önce birkaç dakikanızı ayırarak bu anketi yapmanız önem taşımaktadır. Anketi tamamlamak için beş dakikanız olacaktır. Bu süre sınav için ayrılan zamandan ayrıdır. SINAV SONUÇLARININ ALINMASI Sınavı bitirdiğinizde, sınav salonundan sessizce ayrılınız, not defterinizi teslim ettikten sonra sınav merkezi kayıt defterini imzalayınız. Sınav merkezi personeli daha sonra size resmi olmayan bir not bildirisi verecektir ve gerekli tüm prosedürlerin tamamlanmasından sonra gitmenize izin verilecektir Sınav gözetmelerine lütfen sınavın içeriği ya da sınav sonuçları hakkında herhangi bir soru sormayınız; zira bu konuda sizlere yardımcı olamayacaklardır. Not: IIA nın kopya ya da uygunsuz başka faaliyetlere ilişkin kanıtlar bulması halinde, sınav notları askıya alınabilir, iptal edilebilir ya da geçersiz kılınabilir. BAġARISIZ SINAVLARIN YENĠDEN ALINMASI CIA sınavlarının herhangi birinde ya da uzmanlık sınavlarında başarısız olmanız durumunda, bu sınavı (bölümü) yeniden alabilmek için asgari 90 gün beklemeniz gerekmektedir. Bir sınav için kayıt yaptırırken, sınav kaydınızın IIA da işleme alındığı günden itibaren 180 gün içinde sınavınızı planlayıp sınava girmeniz gerektiğini dikkate alı nız. Bir sınavda başarısız olduktan hemen sonra kayıt yaptırmanız durumunda, 180 günlük kayıt / yetkilendirme süreniz hemen başlayacak olmakla beraber o sınava girebilmek için 90 gün beklemeniz gerekecektir. Bir adayın başarısız olduğu bir sınavı kaç kere yeniden alabileceğine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Başarısız olduğunuz bir sınava yeniden kayıt yaptırmak ya da yeni bir sınav randevusu planlamak için, başlangıç kaydı ve planlama için yukarıda bahsedilen adımları aynı şekilde izleyiniz. SERTĠFĠKASYON ĠÇĠN HAK KAZANILMASI VE SERTĠFĠKANIN ALINMASI Sertifika sahibi olabilmek için gerekli tüm sınavların geçilmesi ve diğer tüm program gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Sertifikanız IIA tarafından TİDE adına düzenlenecektir. Sertifikalar, yeni sertifika alan bireylere sunulmak üzere üçer aylık dönemler halinde basılarak IIA tarafından gönderilir. Ocak, Şubat veya Mart aylarında sertifika alan adayların sertifikaları Mayıs ayında TİDE ye gönderilecektir. Nisan, Mayıs veya Haziran aylarında sertifika alan adayların sertifikaları Ağustos ayında TİDE ye gönderilecektir. Temmuz, Ağustos veya Eylül aylarında sertifika alan sertifikaları Kasım ayında TİDE yegönderilecektir. Ekim, Kasım veya Aralık aylarında sertifika alan adayların sertifikaları Şubat ayında TİDE ye gönderilecektir. Not: Sertifikanın herhangi bir nedenden (kayıp, isim değişikliği, v.b.) ötürü yeniden basılması 50 USD tutarında bir sertifika yeniden basım ücretine tabi tutulacaktır.

19 SERTĠFĠKA YETKĠNLĠĞĠNĠN SÜRDÜRÜLMESĠ SÜREKLĠ MESLEKĠ GELĠġĠM (CPE - Continuous Professional Education) ġartlari Sertifika sahiplerinin Sürekli Mesleki Gelişim (CPE) yükümlülükleriyle ilgili koşullar ve raporlama yöntemi aşağıda yer almaktadır. Sürekli Mesleki GeliĢim: İç denetçiler bilgi ve yeteneklerini muhafaza etmek, iç denetim standartları, prosedürleri ve teknikleri ile ilgili gelişme ve değişimleri takip etmek suretiyle, bilgi ve yeteneklerini geliştirmekle sorumludur. Sertifikalı İç Denetçiler için CPE raporlama şartları ve yöntemi: 2011 yılına kadar CPE bildirimleri iki yılda bir Excel formatında ve e-posta aracılığıyla toplanmıştır yılından itibaren CPE raporları sadece online olarak adresinden toplanacaktır. Raporlama yılı IIA (üye) numarasına göre belirlenmektedir. Tek sayı ile biten IIA numaralı adaylar tek yıllarda, çift sayı ile biten IIA numaralı adaylar çift yıllarda bildirimle yükümlüdür. Bildirim dönemi yine iki yıldır. Örneğin: IIA numarası = 2 (çift sayı) ise dönemine ilişkin CPE ler 2010 yılında bildirilir. IIA numarası = 3 (tek sayı) ise dönemine ilişkin CPE ler 2011 yılında bildirilir. TİDE üyelerinin CPE bildirimleri ücretsizken, üye olmayan sertifika sahipleri için ücret 50 TL dir. Üye olmayanlar için ödemeler sadece bildirim esnasında online olarak kredi kartı ile yapılabilecektir. Raporlama için son tarih raporlama yılının 31 Mayıs ıdır. İlgili tarih itibarıyla CPE bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen sertifika sahiplerinin durumu inaktif olarak değiştirilir ve unvanlarını kullanamazlar. Yeni CIA ler 80 saat CPE ile ödüllendirilirler. Bunun 40 saati sertifika alınan yıl, kalan 40 saati ise takip eden yıl için kullanılabilir. Diğer sertifikalarda bu rakamlar %50 oranında dikkate alınır. İstisnai olarak aşağıdaki iki durumda bir defaya mahsus olmak üzere CPE bildirimi muafiyeti uygulanmaktadır: Tek rakam ile biten bir yılda sertifika alan bir kişinin IIA numarası çift sayı ise, sertifika alınan yıldan bir yıl sonra CPE bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Çift rakam ile biten bir yılda sertifika alan bir kişinin IIA numarası tek sayı ise, sertifika alınan yıldan bir yıl sonra CPE bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Örneğin; 2008 yılı içerisinde CIA sertifikası almaya hak kazanan bir kişinin IIA numarasının olduğunu varsayarsak, 2009 yılında CPE bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlk CPE bildirimi 2011 yılında ( dönemine ilişkin CPE ler) 80 saat üzerinden gerçekleştirilecektir. Kişi 2008 yılında sertifika almaya hak kazanmasından dolayı kazandığı 80 saatlik CPE puanının 40 saatini 2009 yılı için kullanabilecektir. Aynı kişinin ikinci CPE bildirim zamanı ise 2013 yılı ( dönemine ilişkin CPE ler) olacaktır. CPE yükümlülüğünün takibi ve CPE raporunda yer alan bilgilerin IIA/TİDE tarafından kabul edilen standartlara uygunluğunun kontrolü sertifika sahiplerinin kendi sorumluluğundadır. Online olarak doldurulan formlar iki yıllık dönemler itibarıyla gönderilir ve yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eder. Formlar ile birlikte herhangi bir destekleyici dokümanın gönderilmesine gerek yoktur, ancak sertifika sahipleri CPE bildirim formlarındaki bilgileri destekleyici dokümanları asgari üç yıl süreyle TİDE tarafından talep edilmesi ihtimaline karşın saklamakla yükümlüdürler. TİDE Yönetim Kurulu sertifika sahipleri lehine, sertifika sahiplerinin başvuruları üzerine ve askerlik v.b. mücbir bir sebep durumunda CPE muafiyeti uygulayabilir. Aktif Sertifika Sahipleri Denetim görevi icra eden CIA ler iki yılda 80 saat CPE bildirimi ile yükümlüdür. Diğer sertifika sahipleri sahip oldukları sertifika alanında aktif olarak görev icra ediyorlarsa, iki yılda 40 saat CPE bildirimi ile yükümlüdürler.

20 Aktif Görev Yapmayan Sertifika Sahipleri Denetim görevi icra etmeyen CIA ler durumlarını Sertifikasyon Komitesi ne yazılı olarak bildirmek suretiyle "Denetim Yapmayan CIA" durumuna geçme talebinde bulunabilirler. Yazılı uygunluk alan CIA ler iki yıl için 40 saat CPE bildirimi ile yükümlüdür. Bu durumdaki CIA ler unvanlarını kullanabilirler ancak denetim görevi icra edemezler. Aynı koşullar diğer sertifika sahipleri için de geçerli olup bu durumdaki diğer sertifika sahipleri iki yıl için 20 saat CPE bildirimi ile yükümlüdürler. Emekli Sertifika Sahipleri Emekli olan CIA ler durumlarını Sertifikasyon Komitesi ne yazılı olarak bildirmek suretiyle "Emekli CIA" durumuna geçme talebinde bulunabilirler. Yazılı uygunluk alan CIA lerin CPE bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durumdaki CIA ler unvanlarını kullanabilirler ancak denetim görevi icra edemezler. Aynı koşullar diğer sertifika sahipleri için de geçerlidir. Ġnaktif Sertifika Sahipleri CPE bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen sertifika sahiplerinin durumu inaktif olarak değiştirilir ve unvanlarını kullanamazlar. Unvanın aykırı kullanımı disiplin cezası gerektirir. Aktif Sertifika Sahibi Durumuna Geri DönüĢ İnaktif durumundaki sertifika sahipleri tekrar aktif duruma geçmek için taleplerini yazılı olarak Sertifikasyon Komitesi ne bildirebilirler. Başvuru öncesindeki iki yıllık dönem için CIA sertifikası sahipleri için 80 saat, diğer sertifika sahipleri içinse 40 saat CPE bildirim yükümlülüğü şartı yerine getirilmiş olmalıdır." Sertifika Sahipleri Tarafından Saklanması Gereken Dokümanlar Sertifika sahipleri tarafından saklanması gereken dokümanlar, uygunluğuna göre, aşağıdaki bilgileri içermelidir: a) Programın ismi ve/veya içeriğinin tanımı b) Katılım tarihleri c) Kurs/programın yeri d) Sponsor olan organizasyon e) Kursun bitirildiğine dair yazılı, bağımsız bir sertifika ya da mektup f) Yayımlanan belgeler, sunumlar veya katılınan komiteler ile ilgili destekleyici dokümanlar g) Kurs sponsoru tarafından tavsiye edilen kredi saatleri Uygun CPE Faaliyetleri CPE programlarının kabul edilmesi için, aşağıdaki kriterlere uygun olması gerekmektedir: 1) Belli bir programın kabul edilebilir olup olmadığının belirlenmesindeki en önemli etken, söz konusu programın CIA in mesleki yeterliğine katkıda bulunacak bir eğitim programı olması gereğidir. 2) Kabul edilebilir programlar; a) katılımcıların mesleki yeterliğine katkıda bulunmalıdır. b) katılımcıların elde edecekleri bilgi veya programın tamamlanması sonunda edinilecek yeterlik düzeyini açıkça belirten program amaçlarını belirtmelidir. c) eğitim ve tecrübe ön şartlarını belirtmelidir. d) ilgili konuda kalifiye bireyler tarafından geliştirilmiş olmalıdır. e) güncel ve geçerli bir program içeriğine sahip olmalıdır. f) profesyonel bir seviyede ve iç denetim mesleği veya bu meslekle bağlantılı muadil alanlara ilişkin olması gerekmektedir. Aşağıdaki genel konular, diğer CPE kriterlerini sağladığı sürece geçerli kabul edilmektedir: 1. Denetim ve muhasebe 2. Yönetim ve iletişim (sözlü ve yazılı) 3. Bilgisayar bilimi 4. Matematik, istatistik ve iş yönetimindeki nicel uygulamalar

SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI

SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI CIA Sertifikalı Ġç Denetçi CCSA CFSA CGAP Sertifikalı Özkontrol Değerlendirme Uzmanı Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi Sertifikalı Kamu Denetçisi SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI Ġç Denetim Enstitüsü (IIA)

Detaylı

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Sertifikasyonları

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Sertifikasyonları Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Sertifikasyonları ÖNEMLİ NOT: Bu el kitabında yer alan bilgiler, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TIDE) aracılığıyla kaydolan IIA adayları için başvuru, kayıt

Detaylı

İdari Direktif No. 4: 2011

İdari Direktif No. 4: 2011 İdari Direktif No. 4: 2011 Tüm Sertifikasyon Programlarına ilişkin Sürekli Mesleki Gelişim Gereklilikleri Amaç Bu doküman; Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası (CCSA),

Detaylı

CCMS Kanalıyla CPE Raporlama

CCMS Kanalıyla CPE Raporlama CCMS Kanalıyla CPE Raporlama Gündem PCB tarafından belirlenen CPE Koşulları Olay Bazlı E-postalar (EBE ler) CCMS Erişimini Sağlamak CPE raporlama formunu sunmak Sık Sorulan Sorular (FAQ lar) CPE Koşulları

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ ÜYELİK BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ ÜYELİK BAŞVURU FORMU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ ÜYELİK BAŞVURU FORMU *Tüm bilgilerin doldurulması zorunludur. KİŞİSEL BİLGİLER T.C.Kimlik No Adı Soyadı Mesleği İş Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu İş E-Posta Adresi Kişisel

Detaylı

CIA. CGAP Uluslararası Kamu Denetçisi. CCSA Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı. CFSA Uluslararası Mali Hizmetler Denetçisi

CIA. CGAP Uluslararası Kamu Denetçisi. CCSA Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı. CFSA Uluslararası Mali Hizmetler Denetçisi CIA Uluslararası Đç Denetçi CGAP Uluslararası Kamu Denetçisi CCSA Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı SERTĐFĐKASYON ADAY EL KĐTABI CFSA Uluslararası Mali Hizmetler Denetçisi ÖNEMLĐ NOT: Bu el kitabında

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.2 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.2 Rev.01 KOBİ Danışmanlığı Alanı Belgelendirme Programı Ulusal Yeterlilik Kobi Danışmanı Seviye

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

CIA Ġç Denetim Uzmanı CGAP CCSA CFSA SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI. Uluslararası Kamu Denetçisi. Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı

CIA Ġç Denetim Uzmanı CGAP CCSA CFSA SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI. Uluslararası Kamu Denetçisi. Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı CIA Ġç Denetim Uzmanı CGAP Uluslararası Kamu Denetçisi CCSA Uluslararası Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanı SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI CFSA Uluslararası Mali Hizmetler Denetçisi ÖNEMLĠ NOT: Bu el kitabında

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.01 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Proje Yönetim Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.01 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge Geçerlili

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Açıklamaları dikkatle okuduktan sonra müracaatınızı yapınız.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Açıklamaları dikkatle okuduktan sonra müracaatınızı yapınız. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Açıklamaları dikkatle okuduktan sonra müracaatınızı yapınız. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA 2013-2014 BAHAR YARIYILI İÇİN ÖĞRENCİ ALIM İLANI VE BAŞVURU

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012 Bu kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak çıkartılan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti,

Detaylı

Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Kılavuzu Akademik Yılı

Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Kılavuzu Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Kılavuzu 2017-2018 Akademik Yılı Başvurunuzu www.eu.yildiz.edu.tr adresimizden Başvuru-Application kısmından yapabilirsiniz. Sisteme Eğitim Alma ve Ders Verme olarak

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

CFSA/CCSA/CGAP/CRMA SINAVLARI BAŞVURU FORMU BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAV

CFSA/CCSA/CGAP/CRMA SINAVLARI BAŞVURU FORMU BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAV CFSA/CCSA/CGAP/CRMA SINAVLARI BAŞVURU FORMU BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAV Başvurulan Sınavlar: CFSA Uluslararası Mali Hizmetler Denetçisi Sertifikası Bankacılık Sigortacılık Menkul Değerler CCSA Uluslararası

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (23.10.2014 tarih, 437 sayı ve 06 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönerge,

Detaylı

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015

Document Title Issue Date C17.00:2015 Form 01 01/09/2015 C17.00:2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 CARDCERT ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE KYS DENETÇĠ / BAġ DENETÇĠ EĞĠTĠM / SINAV 1 ISO 9001 QMS AUDITOR / LEAD

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI EK DUYURUSU HAZİRAN 2014 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname, doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, endüstriyel ve büyük tüketimli doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak

Detaylı

AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ ONLINE BAŞVURU KILAVUZU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ ONLINE BAŞVURU KILAVUZU Bu kılavuz, online başvuru sistemini kullanarak ön başvurunuzu nasıl yapacağınızı açıklamaktadır. Lisansüstü ön başvurunuzu: Uyarılar: İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan, Başvuru haftası

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM İLANI Açıklamaları dikkatle okuduktan sonra müracaatınızı yapınız. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI 1. ALES (Fen Bilimleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 İnternet

Detaylı

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1) YÇS sınavı ile ilgili bilgileri nereden alabilirim? Bu sınav ile ilgili bilgi ve başvuru için www.osym.gov.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Detaylı

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/ DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak makine mühendislerinin, ülkemizde

Detaylı

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS başvurusu nasıl yapılır? On5yirmi5.com KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuruları için ÖSYM kılavuz satışı veya dağıtımı yapmayacak.adaylar kılavuzu sadece internetten inceleyebilecek. Kılavuz her zamanki gibi yine çok karışık.

Detaylı

TOEFL Hakkında Herşey!

TOEFL Hakkında Herşey! On5yirmi5.com TOEFL Hakkında Herşey! TOEFL sınavına girmek istiyor ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işte size yol gösterecek bir yazı... Yayın Tarihi : 1 Ocak 2010 Cuma (oluşturma : 10/27/2015)

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Başvuru Kılavuzu

Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Başvuru Kılavuzu Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Başvuru Kılavuzu 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifre Hatırlatma İşlemleri 5. Şifre Değiştirme İşlemleri 6. Başvurduğunuz

Detaylı

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlüğünde (İstanbul) görevlendirilmek üzere Servis Görevlisi unvanında alım yapılacaktır.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlüğünde (İstanbul) görevlendirilmek üzere Servis Görevlisi unvanında alım yapılacaktır. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlüğünde (İstanbul) görevlendirilmek üzere Servis Görevlisi unvanında alım yapılacaktır. ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.SERVİS GÖREVLİSİ İHTİYAÇ TABLOSU GÖREV YERİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ ONLINE BAŞVURU KILAVUZU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADAY ÖĞRENCİ ONLINE BAŞVURU KILAVUZU Bu kılavuz, online başvuru sistemini kullanarak ön başvurunuzu nasıl yapacağınızı açıklamaktadır. Lisansüstü ön başvurunuzu: Uyarılar: İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan, Başvuru haftası

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda faaliyet gösteren profesyonellere

Detaylı

AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 2016-2017 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI Lütfen online başvuru sistemine giriş yapmadan önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz. 1. BAŞVURU DÖNEMİ: 28 KASIM

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 1. Başvuru Dönemi: 6 Temmuz 2015-7 Ağustos 2015. 2. Adaylar başvurularını aşağıdaki linkte verilen Online

Detaylı

Lütfen başvuru yapmadan önce Başvuru Kılavuzunu dikkatle okuyunuz

Lütfen başvuru yapmadan önce Başvuru Kılavuzunu dikkatle okuyunuz 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ - YÜKSEK LİSANS & DOKTORA PROGRAMLARI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU Lütfen başvuru yapmadan önce Başvuru Kılavuzunu dikkatle okuyunuz 1. Başvuru

Detaylı

Doküman Kodu PR10-FR02 Yayın Tarihi Revizyon No/ Tarihi 01 /

Doküman Kodu PR10-FR02 Yayın Tarihi Revizyon No/ Tarihi 01 / 1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE İÇERİĞİ 1.1 Bu sözleşme ile, ELÇİ BELGELENDİRME SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra ELÇİ olarak ifade edilecektir) ile MYK- Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ELÇİ BELGELENDİRME

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA Lisans Lisanstan Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Yabancı Uyruklu Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ I. GENEL İLKELER Madde 1. Ticari Bilimler Fakültesi ne bağlı bölümlerin öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular EBS Online Başvuru Sistemi 1. EBS on-line başvuru sisteminde yeni bir hesap nasıl açabilirim? Öncelikle dili seçin. (İngilizce ya da Türkçe) Yeni Kullanıcı Oluştur seçeneğini tıklayın

Detaylı

ÖNEMLİ UYARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI UYRUKLU ANABİLİM/ANASANAT DALI-BİLİM DALI

ÖNEMLİ UYARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI UYRUKLU ANABİLİM/ANASANAT DALI-BİLİM DALI ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 2 Öğrenci Kabulü 3 Adaylar Sınavlara Girmeden 1- Anabilim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 1 / 5 MERKEZ BİRİMLER + BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 26608920-902.03/104254 sayılı yazı. İlgi yazımız ile yapılan duyuru üzerine; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı. SINAV ÜCRETİ Aday; 80 (seksen) TL KDV dahil sınav ücretini

Detaylı

ULUSLARARASI İÇ DENETÇİLİK (CIA) SINAVI BAŞVURU FORMU BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAV

ULUSLARARASI İÇ DENETÇİLİK (CIA) SINAVI BAŞVURU FORMU BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAV ULUSLARARASI İÇ DENETÇİLİK (CIA) SINAVI BAŞVURU FORMU BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAV Tarih:... İSİM BİLGİLERİ: (Sertifikada yer almasını istediğiniz şekli ile tüm sayfa başlarına yazınız).../... (Soyadı) CİNSİYETİ:!

Detaylı

TÜRMOB Etik Eğitim 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci

TÜRMOB Etik Eğitim 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci BAŞURU ve ÖDEME DÖNEMİ Başlangıç : 21 Ağustos 2017 Bitiş : 11 Eylül 2017 www.turmob.org.tr sitesine Teorik Eğitim için katılım ücreti ödenmesi ve http://etik.turmob.org.tr

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 1. GENEL ŞARTLAR Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Bu kontenjanlara

Detaylı

Sayı : İMKB-14-GDD-010.07-126-278 4/1/2013. Genel Mektup No : 3999 İnsan Kaynakları Müdürlüğü. Sayın Üyemiz,

Sayı : İMKB-14-GDD-010.07-126-278 4/1/2013. Genel Mektup No : 3999 İnsan Kaynakları Müdürlüğü. Sayın Üyemiz, Sayı : İMKB-14-GDD-010.07-126-278 4/1/2013 Konu : İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi. Genel Mektup No : 3999 İnsan Kaynakları Müdürlüğü Sayın Üyemiz,

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Madde 1- Bu Yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi nin Fakülte ve Yüksekokullarında Lisans düzeyinde

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2017-KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2017-KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2017-KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 1-E-DEVLET ÜZERİNDE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ; 2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri (Özel Yetenek

Detaylı

Sınav Tarihi ve Saati 28.06.2016

Sınav Tarihi ve Saati 28.06.2016 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJANLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI Yabancı ALES Sınav Tarihi ve Saati T.C. Yab.

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Işık Üniversitesi bünyesindeki birimlerin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

D U Y U R U I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET

D U Y U R U I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN YER, UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI BULUNDUĞU YER UNVAN SINIF DERECE ADET D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliği kadrolarına naklen (kurum içi) alım yapmak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Detaylı

(08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

(08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ (08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini, eğitimini,

Detaylı

TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ İç Denetim Mesleğinin Ulusal Referans Kaynağı Türkiye İç Denetim Enstitüsü www.tide.org.tr TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ Kuruluş 19.9.1995 1996 - IIA (Uluslararası İç

Detaylı

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre YGS

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016-2017 SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA YENİ KAYIT KILAVUZU Sevgili Öğrencimiz, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU İÇERİK 1 Genel Hususlar... 2 2 Enstitü Programları için Başvuru Şartları ve Özel Hususlar... 5 2.1 (Biyoteknoloji)...

Detaylı

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2017 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE VE YETERLİLİK BELİRLEME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ

ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ ANAPER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (SEVİYE 6) BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSU VE BAŞVURU BELGELERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER I. KAPSAM...

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2006 1. GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR Bu Kılavuz,

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ SIK SORULAN SORULAR

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ SIK SORULAN SORULAR SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ SIK SORULAN SORULAR Sigorta acenteleri teknik personel zorunlu eğitimine başvuru ile ilgili bilgiler, sitede yer alan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nda

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV DUYURUSU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV DUYURUSU ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV DUYURUSU Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde, 1- Bakanlığımızca yetkilendirilen

Detaylı

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/23 İçindekiler 1 Giriş. 4 2 E-Fatura Uygulamasına

Detaylı

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Sevgili Adaylar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılında Üniversitemizde

Detaylı

Amaç, Dayanak ve Kapsam

Amaç, Dayanak ve Kapsam KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç Amaç, Dayanak ve Kapsam Madde 1- Bu düzenlemenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kanun) uyarınca

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI EKİM 13 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU ANTRENÖR LİSANS KURSLARI TALİMATI GİRİŞ Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi

Detaylı

Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı İşe Alım Sınavı. Başvuru Kılavuzu

Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı İşe Alım Sınavı. Başvuru Kılavuzu Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı İşe Alım Sınavı Başvuru Kılavuzu 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifre Hatırlatma İşlemleri 5. Şifre Değiştirme İşlemleri 6. Başvurduğunuz

Detaylı

SINAV BAŞVURU KILAVUZU

SINAV BAŞVURU KILAVUZU SINAV BAŞVURU KILAVUZU 1. Genel Bilgi 2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri 3. Başvuru İşlemleri 4. Şifremi Unuttum 5. E-Posta Adresimi Unuttum 6. Sisteme Giriş Süreci 1. Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

AKADEMİK YILI LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

AKADEMİK YILI LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 2017-2018 AKADEMİK YILI LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI Başvuru dönemi: 3 Temmuz 2017-21 Ağustos 2017 Adaylar başvuru döneminde, aşağıda listesi verilen evrakları Uluslararası Ofise

Detaylı

Mersin Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Tercih İşlemleri Kılavuzu

Mersin Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Tercih İşlemleri Kılavuzu Mersin Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Tercih İşlemleri Kılavuzu Başvuru işlemlerinize başlamadan önce lütfen Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci

Detaylı