Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) : Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :180-184. Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri"

Transkript

1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) : T AD ARAŞTIRMA Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri Erdal Benli 1, Güner Kemal Özgür 2 1 Bingöl devlet hastanesi, Uroloji Kliniği Bingöl 2 KTÜ Tıp Fakültesi Üroloji AD, Trabzon Özet Amaç: Mesane kanserinin erken tanı ve takibinde Nükleer Matriks Protein 22 Bladder Chek (NMP22BC) testinin kullanılabilirliğini incelemektir. Gereç ve yöntem: Bu çalışma Nisan 2003-Eylül 2005 tarihleri arasında hematürisi olan veya mesane kanseri tanısıyla izlenen 211 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. NMP22BC tümör markırı ile sistoskopi karşılaştırıldı Bulgular: Bu çalışmada NMP22BC testinin hematüri grubunda sensitivitesi %73,3; spesifitesi %88,0; pozitif prediktif değeri %45,8; negatif prediktif değeri %94,9 olarak bulunurken; mesane tümörü grubunda sensitivite %100; spesifite %96; pozitif prediktif değeri %77 ve negatif prediktif değeri %100 olarak tespit edilmiştir. NMP22BC testinde dışlama kriterleri uygulanması etkinliğini daha da arttıracaktır. Sonuç: NMP22BC testinin hematürili hastaların ilk değerlendirilmesinde yol gösterici olacağı görülmüştür. Mesane tümörlü grupta elde edilen sensitivite ve negatif prediktif değerler, testin mesane tumor takibinde sistoskopiye alternatif Yazışma Adresi : Op. Dr. Erdal Benli Bingöl devlet hastanesi, Uroloji Kliniği Bingöl, Türkiye. olabileceğini ve sistoskopi sıklığını azaltabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, NMP22BC, Erken tanı Bladderchek test in early diagnosis and manegement of bladder tumors Abstract Aim: We investigated the availability of the NMP22 (Nuclear Matrix Protein) Bladder Check 22 in the early diagnosis and follow-up of bladder cancer. Material and Method: This study was carried out on 211 patients with hematuria or who were followed due to a diagnosis of bladder cancer, between April 2003 and September NMP22BC tumor marker and cystoscopy were compared with each other. Findings: Sensitivity, specificity, positive predictive and negative predictive values of the NMP22 BC testing were determined respectively, as 73.3%, 88.0%, 45.8% and 94.9% for the patients included in the Hematuria Group and respectively, as 100%, 96%, 77%, and 100% for the patients included in the Bladder Cancer Group. Application of the exclusion criteria in NMP22BC testing shall intensely increase efficacy. Result: We assumed that NMP22BC could be a guideline in the baseline assessment of patients with hematuria. Sensitivity and negative predictive values obtained from the Bladder Cancer Group makes us consider that the test mentioned above may serve as an alternative testing instrument

2 181 Benli ve Özgür. against cystoscopy, during the follow up period of the bladder cancer and reduce the frequency of cystoscopy. Key Words: Bladder cancer, NMP22 BC, Early diagnosis Hastaların cinsiyet dağılımı hematüri grubunda 74 erkek, 49 kadın ve mesane tümörü grubunda 76 erkek, 12 kadın şeklindeydi. Mesane tümörü tanısıyla izlenen hasta grubundaki hastaların önceki histopatolojik incelemelere göre grade dağılımı Tablo-1 te gösterilmiştir. Mesane tümörleri %95 oranında transizyonel epitelyum hücrelerinden kaynaklanan yüksek progresyon ve rekürens oranları ile üroloji pratiğinde oldukça sık rastlanan kanserlerdir. Erken tanı, hastalığın tedavisi ve takibi açısından oldukça önemlidir (1). Günümüzde sistoskopi, hematürili hastaların değerlendirilmesinde ve mesane tümörlerinin tanısında ve takibinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Ancak sistoskopi invaziv, pahalı, konforsuz, carcinoma insitu gibi mukozal değişikliklerin tanısında etkinliği az olan bir işlemdir. Sistoskopinin bu eksiklikleri sitoloji ile giderilmeye çalışılmıştır. Ancak sitolojinin düşük gradeli tümörlerdeki sensitivitesinin düşük olması sistoskopinin bu konudaki eksikliklerini giderememiştir. Bu nedenlerle farklı tanı yöntemleri konusunda araştırmalar devam etmiş, tümör markırları çalışmaların en çok yoğunlaştığı alan olmuştur. Günümüzde mesane tümörü tanısında kullanılan tümör markırları, sitoloji ile kıyaslandığında çoğunun sensitivitesinin daha iyi olmasına rağmen, spesifitelerinin daha düşük olduğu görülür (1,3). Bu çalışmada gerek risk altındaki kişilerde tarama testi olarak, gerekse mesane tümörü tanısında sistoskopinin yerini alabilecek veya izlemde sistoskopi sıklığını azaltabilecek ya da sistoskopinin etkinliğini arttıracak yöntem olarak ileri sürülen, FDA tarafından onaylanmış NMP22BC testinin sistoskopik ve histopatolojik bulgularla uyumunu araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem Bu çalışmaya Nisan 2003-Eylül 2005 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına hematüri ile başvuran veya tetkiklerde hematüri saptanan hastalar ile mesane tümör tanısı almış ve takipleri devam eden hastalar dahil edilmiştir. Çalışmada hiçbir dışlama kriteri uygulanmamış ve tüm hastalara işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 211 hastanın 123 ü hematüri ile başvuran hasta grubunda, 88 i ise daha önce mesane tümörü tanısı almış ve takip protokolünde bulunan hastalardan oluşmaktaydı. Hastaların yaş dağılımı yaş arasında olup, yaş ortalamaları 58 olarak tespit edilmiştir. Tablo 1. Mesane tümörlü hasta grubunun grade dağılımı Grade Olgu Sayısı grade 0 2 grade 1 40 grade 2 18 grade 3 25 Hematüri grubundaki hastalarda tespit edilen tanılar Tablo-2 de gösterilmiştir. Bu incelemeler sonucunda elde edilen veriler not edildikten sonra sistoskopi planlanmıştır. Her iki gruptaki hastalara sistoskopi yapılmadan önce NMP22 BC testi uygulanmıştır. Tablo 2. Hematüri grubunda bulunan hastalarda saptanan tanılar Tanı Olgu Sayısı Taş Hastalığı 16 BPH 19 Prostat Kanseri 1 Üretra Darlığı 8 Sistit 14 Vajinit 4 İYE 8 Üretrit 2 Geçirilmiş Glomerulonefrit 1 Sistosel 4 Normal Değerlendirilen 32 Bulgular Çalışmamızda hematüri şikayeti ile başvuran toplam 123 olgudan 15 hastada sistoskopi sırasında tümör tespit edilmiştir. Tümör tespit

3 182 Tablo 3. Hematüri hastalarında sistoskopi ve NMP22 BC test sonuçlarının dağılımı Sistoskopi (+)* (-) Toplam NMP 22 BC Testi (+) (-) Toplam * Sistoskopi pozitif olan hastalarda histoptolojik olarak da tümör varlığı ortaya konmuştur Tablo 4. Mesane tümörlü hastalarda sistoskopi ve NMP22 BC sonuçlarının dağılımı NMP22BC Testi Sistoskopi (+)* (-) Toplam (+) (-) Toplam * Sistoskopi pozitif olan hastalarda histoptolojik olarak da tümör varlığı ortaya konmuştur edilen 11 hastada NMP22 BC testi pozitif iken, 4 hastada test sonucu negatif gelmiştir. Sistoskopik olarak tümör izlenmeyen 108 hastanın 95 inin NMP22 BC test sonucu da negatif bulunmuş, 13 hastada test sonucu pozitif gelmiştir. Bu 13 hastanın 4 ünde ürolitiazis, 3 ünde idrar yolu enfeksiyonu, 2 sinde üretral darlık, 2 sinde üretral stent, 1 inde renal pelvise invaze renal hücreli kanser tespit edilmiştir. Hematüri grubundaki hastaların sistoskopik bulguları ve NMP22BC test sonuçları dağılımı Tablo-3 te gösterilmiştir. Hematüri tanısı ile başvuran hastalarda NMP22BC testinin sensitivitesi %73.3, spesifitesi %88, pozitif prediktif değeri %45.8, negatif prediktif değeri %94.9 olarak bulunmuştur. Mesane tümör tanısı ile izlenen 88 hastanın 78 nin sistoskopik incelemeleri normal olarak değerlendirilirken, diğer 10 hastada tümör tespit edilmiştir. Sistoskopide tümör izlenen 10 hastanın tamamında NMP22 BC test sonucu da pozitif olarak gelmiştir. Sistoskopide tümör izlenmeyen 78 hastanın; 75 inde test sonucu negatif iken 3 hastanın test sonucu pozitif gelmiştir. Bu 3 hastanın 2 sinde idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir. Bu hastalardan 1 inin 1 yıllık, 1 inin 6 aylık sistoskopi takiplerinde tümör izlenmemiştir. 3. hastanın sistoskopik kontrol zamanı henüz gelmemiştir. NMP22 BC testi negatif olan hastalardan hiçbirinde sistoskopi sırasında tümör izlenmemiştir. Mesane tümörlü grupta sistoskopik bulgular ve NMP22BC sonuçları Tablo-4 te verilmiştir.mesane tümörü tanısı olan ve sistoskopi ile takip edilen hastalarda NMP22BC testinin; sensitivitesi %100,0; spesifitesi %96; pozitif prediktif değeri %77; negatif prediktif değeri % 100 olarak tespit edilmiştir. Tartışma Mesane tümörlerinin rekürens ve progresyon oranları oldukça yüksektir. Erken tanı alan mesane tümöründe 5 yıllık sağkalım %95 iken, ileri evre tümörde bu oran %10 lara kadar düşmektedir. Bu nedenle hastalığın erken yakalanması ve tedavi sonrasında rekürenslerin erkenden saptanması hastalığın kontrol altına alınmasında hayati önem taşımaktadır (1,2,4). Sistoskopi mesane tümörünün tanısında ve takibinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Ancak sistoskopi invaziv, pahalı ve oldukça konforsuz bir işlemdir. Bu nedenle hastaların çoğu takiplerini yarıda bırakmaktadır. Sistoskopinin diğer bir dezavantajı da bazı mukoza değişikliklerinin (CIS, inflamasyon, radyoterapi, intrakaviter tedavi) değerlendirilmesinde yetersiz kalmasıdır. Bu

4 183 Benli ve Özgür. amaçla sistoskopinin tanısal değerini arttırmak için sitolojik incelemelerin sistoskopiye eklenmesi gündeme gelmiştir. Sitolojinin düşük grade li tümörlerde sensitivitesinin düşük olması, özel laboratuvar koşulları ve yetişmiş personel gerektirmesi sitolojinin kullanımını kısıtlamıştır. Bu konudaki arayışlar tümör markırları konusuna eğilimi arttımıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar tümör markırları ile ilgili yüksek sensitivite ve spesifite oranları bildirmiştir. Bu yönüyle özellikle düşük grade li tümörlerde olmak üzere sistoskopi sıklığını azaltabileceği; en azından birlikte kullanımıyla sistoskopinin duyarlılığını arttırabileceği düşünülmüştür (2,3). NMP22 ile idrar sitolojinin ve BTA testinin karşılaştırıldığı çalışmalar göstermiştir ki NMP22 nin sensitivitesi; BTA testi ve sitolojiden daha yüksektir (5,6). Ancak NMP22 testinin bir ELISA incelemesi olması hem testi güçleştirmekte hem de maliyeti arttırmaktadır. Böylece hasta başı kolaylıkla uygulanabilen ve kısa sürede sonuç alınan maliyeti oldukça düşük FDA onaylı NMP22 BC testi gündeme gelmiştir. Mesane tümör markırlarının hemen hepsi hematüriden etkilenmesine rağmen NMP22 BC testinin gros hematüriden bile etkilenmediği, ayrıca intrakaviter BCG uygulamasının test sonucunu değiştirmediği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (7). NMP22 BC testinin doğruluğunu arttırmak için dışlama kriterleri önerilmiştir. Dışlama kriteri uygulanan çalışmalarda testin spesifitesi ve negatif prediktif değerinin arttığı izlenmiştir. Aynı çalışmalarda etki ve maliyet açısından sitolojiden üstün bulunmuştur (8,9,10). Başka bir çalışmada NMP22 BC nin sistoskopide gözden kaçan tümörleri tespit ettiği, testin sistoskopiye eklenmesi ile sistoskopinin etkinliğinin artacağı bildirilmiştir. Ayrıca test sitolojiye göre 3 kat daha fazla oranda tümörü tespit etmiştir. İleri evre tümör tespitinde de sistoskopiye göre NMP22 BC testi daha etkili bulunmuştur (11). Bizim çalışmamıza NMP22 BC testi kliniğimize hematüri şikayeti ile başvuran ve mesane tümör tanısı almış ve takip protokolünde bulunan toplam 211 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalara sistoskopik incelemelere ek olarak NMP22 BC testi uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; hematürili hasta grubunda NMP22 BC testi için sensitivite %73,3; spesifite %88,0; pozitif prediktif değer %45,8; negatif prediktif değer %94,9 olarak hesaplanmıştır. Mesane tümörlü grupta NMP22 BC testinin sensitivitesi %100, spesifitesi %96; pozitif prediktif değeri %77 ve negatif prediktif değeri %100 olarak hesaplanmıştır. Her iki grup sonuçları birlikte yorumlandığında NMP22 BC testinin hematürili hastaların değerlendirilmesinde ve mesane tümörünün takibinde oldukça etkili olduğu görülmüştür. Her iki grupta da NPD in yüksek olması tümörü atlamama açısından oldukça anlamlı bulunmuştur. Yalancı pozitif test sonuçlarının, laboratuar hatalarına veya test kiti üzerinde de yalancı pozitif sonuçlara yol açabileceği bildirilen üriner enfeksiyon, taş hastalığı ve invaziv ürolojik girişimlere bağlı olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca üst üriner sisteme ait değişici epitel karsinomları tespit etme açısından sistoskopisi negatif, ancak NMP22 BC testi pozitif bulunan hastaların dikkatli izlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Çalışmadan çıkan diğer bir sonuçta, günümüzde sistoskopi ve sitolojideki eksiklikler ve uygulama zorlukları nedeniyle alternatif yöntem olarak ilginin yoğunlaştığı tümör markırları içinde FDA onaylı, hasta başı uygulama kolaylığı bulunan ve hızlı sonuç alınabilen NMP22 BC testinin, yüksek sensitivite, spesifite oranları ve negatif prediktif değeri ile hematüri değelendirmesi ve mesane tümör takibinde kullanımının gündeme gelebileceği kanısına varılmıştır. Testin güvenilirliğinin değerlendirilmesi ve dışlama kriterlerinin uygulanabilirliğinin ortaya konması açısından daha geniş kapsamlı ve uzun takip süreli çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Kaynaklar 1. Edward M. Messing, Catalona W. Urothelial tumors of the urinary tract. Campbell s Urology. 8th Edition, USA: 2002; van Rhijn BW, van der poel HG, van der Kwast TH. Urine markers for bladder cancer surveillance. Systematic Review. European Urology. 2005; 47(6): Feil G,Stenzi A. Tumor markır tests in bladder cancer. Actas Urol Esp. Jan 2006; 30(1): Hwa Sub Choi, Sang Ik Lee, Dong Jun Kim, Tae Yoong Jeong. Usefulness of the NMP22 BC Test for Screening and Follow-up Bladder Cancer. Korean J Urol 2010; 51: Ponsky LE, Sharma S, Pandrangi L, Kedia S, Nelson D, Agarwal A and Zippe C. Screenıng and monıtorıng for bladder cancer. Refining the use of NMP22. J. Urol 2001; 166: Poulakıs V, Wıtzsch U, De Vries R, Altmanssberger M, Manyak MJ and Becht E. A comparison of urinary nuclear matrix protein-22 and bladder tumour antigen tests with voided urinary cytology in detecting and following bladder. The prognostic value of

5 184 false-positiv results. BJU 2001; Int. 88(7): Gutierrez C, Palou J, Bujons A,Iglesias JC, Juaneda B, Segarra J, Salvador J, Villavicencio H. The detection of nuclear matrix protein 22 in the follow up of patients after endovesical treatment with BCG. NMP22 presentations at the XIXth Congress of the Urology Vienna March 2004; Oehr P. Early detection of bladder cancer in haematüria patients. Vision becomes reality. NMP22 presentations at the XIXth Congress of the Urology March Vienna 2004; Lüdecke G, Farkas R, Miller J, Weidner W. Is NMP22 a relevant tumor marker in case of primary diagnosis in bladder cancer in urological daily routine. NMP22 presentations at the XIXth Congress of the Urology March Vienna Grossman HB, Messing E, Soloway M, Tomera K, Katz G, Berger Y, Shen Y. Detection of bladder cancer using point of care proteomic assay. JAMA 2005; 293(7): Oehr P. Non-invasive screening of urinary bladder cancer-ıs NMP22 Bladderchek paving the avenue? J. Urol 171,70,2004.

MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERİ TANISINDA NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN YERİ

MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERİ TANISINDA NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN YERİ MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERİ TANISINDA NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN YERİ UTILITY OF URINARY NUCLEAR MATRIX PROTEIN 22 (NMP22) IN THE DIAGNOSIS OF TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE

Detaylı

MESANE TÜMÖRÜNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 NİN TANISAL VE ÖNGÖRÜ DEĞERİNİN SİSTOSKOPİK VE PATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI

MESANE TÜMÖRÜNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 NİN TANISAL VE ÖNGÖRÜ DEĞERİNİN SİSTOSKOPİK VE PATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 4, 2004 215-222 MESANE TÜMÖRÜNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 NİN TANISAL VE ÖNGÖRÜ DEĞERİNİN SİSTOSKOPİK VE PATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Mesane transizyonel hücreli karsinomunun transüretral rezeksiyon sonrasý takibinde NMP22 testinin etkinliði ve güvenilirliði

Mesane transizyonel hücreli karsinomunun transüretral rezeksiyon sonrasý takibinde NMP22 testinin etkinliði ve güvenilirliði Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 14-20 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Mesane transizyonel hücreli karsinomunun transüretral rezeksiyon sonrasý takibinde NMP22 testinin etkinliði ve güvenilirliði

Detaylı

Üst Üriner Sistem Kanserleri

Üst Üriner Sistem Kanserleri Üst Üriner Sistem Kanserleri Sitopatolojinin Önemi Kutsal Yörükoğlu Dokuz Eylül ÜTF Patoloji ABD ÜROTELYUM Urogenital sinus Mezonefrik duktus KARSİNOGENEZ Klonal gelişim teorisi Alan teorisi İntraluminal

Detaylı

MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ

MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3): 187-191 187 KLİNİK ARAŞTIRMA OLGU SUNUMU DENEYSEL ÇALIŞMA 1 MESANENİN ÜROTELİYAL KARSİNOMLARINDA MESANE YIKAMA SİTOLOJİSİNİN ROLÜ THE ROLE OF BLADDER WASHING CYTOLOGY

Detaylı

Üriner sistem malignitelerinde sitolojinin tanısal önemi

Üriner sistem malignitelerinde sitolojinin tanısal önemi Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):49-56 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Üriner sistem malignitelerinde sitolojinin tanısal önemi Diagnostic value of cytology in urinary system malignancies

Detaylı

MESANE KANSERİNİN İLK TANISINDA BTA

MESANE KANSERİNİN İLK TANISINDA BTA MESANE KANSERİNİN İLK TANISINDA BTA stat TESTİNİN YERİNİN İRDELENMESİ EVALUATION OF THE VALUE OF BTA stat TEST IN PRIMARY DIAGNOSIS OF BLADDER CANCER ÖGE Ö.*, ATSÜ N.**, GEMALMAZ H.*, ÖZEN H.** * Adnan

Detaylı

NMP22 TESTİ, TELOMERAZ TESTİ VE SİTOLOJİSİNİN TEK VEYA BİRLİKTE KULLANIMLARI YÜZEYEL MESANE TÜMÖRÜ NÜKSLERİNİN TANISINDA YETERLİ OLABİLİR Mİ?

NMP22 TESTİ, TELOMERAZ TESTİ VE SİTOLOJİSİNİN TEK VEYA BİRLİKTE KULLANIMLARI YÜZEYEL MESANE TÜMÖRÜ NÜKSLERİNİN TANISINDA YETERLİ OLABİLİR Mİ? ÜROONKOLOJİ/Urooncology İDRAR NMP22 TESTİ, TELOMERAZ TESTİ VE SİTOLOJİSİNİN TEK VEYA BİRLİKTE KULLANIMLARI YÜZEYEL MESANE TÜMÖRÜ NÜKSLERİNİN TANISINDA YETERLİ OLABİLİR Mİ? THE SINGLE OR COMBINED USE OF

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN SİSTOSKOPİK BULGULAR, TÜMÖRÜN EVRESİ VE DERECESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

MESANE TÜMÖRLERİNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN SİSTOSKOPİK BULGULAR, TÜMÖRÜN EVRESİ VE DERECESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESANE TÜMÖRLERİNDE NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN SİSTOSKOPİK BULGULAR, TÜMÖRÜN EVRESİ VE DERECESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI NUCLEAR MATRIX PROTEIN 22 (NMP22) IN THE BLADDER TUMOR COMPARISON WITH

Detaylı

BTAstef testi Mesane Kanseri Şüphesi ile Uygulanan Sistoskopi Anestezi Tipini Belirlemede Kullanılabilir mi?

BTAstef testi Mesane Kanseri Şüphesi ile Uygulanan Sistoskopi Anestezi Tipini Belirlemede Kullanılabilir mi? ----------------------------------------------------------------------------------- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi BTAstef testi Mesane Kanseri Şüphesi ile Uygulanan Sistoskopi Anestezi Tipini Belirlemede

Detaylı

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi 1,2

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi 1,2 Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi 1,2 The diagnostic value of the urine cytology in bladder cancer Merve Vanlı*, Yasemin

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

Mesane Kanseri Tan s nda Nükleer Matriks Proteini (NMP22) ve Sitolojinin Karfl laflt r lmas

Mesane Kanseri Tan s nda Nükleer Matriks Proteini (NMP22) ve Sitolojinin Karfl laflt r lmas Türk Klinik Biyokimya Derg 2003; 3: (119-125) Araflt rma Mesane Kanseri Tan s nda Nükleer Matriks Proteini (NMP22) ve Sitolojinin Karfl laflt r lmas Nuclear Matrix Protein (NMP22) and Cytology Comparison

Detaylı

* Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words:

* Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words: * Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words: Bladder cancer, tumor markers, CA 19-9, CA 125; Alındığı Tarih: 11 Mayıs 2004; Dr. Hüseyin Hameli, Dr. Burak Özkan,

Detaylı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı

Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Mesane Kanseri Olgu Tartışmaları Dr. Sümer Baltacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ÜOD/2009 Olgu 1 55 y Hematüri USG: Mesanede perivezikal uzanımı olmayan 1.5 4 cm çaplı tümörler

Detaylı

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü NIVERSITESI Mit 1: İdrar bulanık görünümde ve kötü kokulu.

Detaylı

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Dr. Ö. Levent ÖZDAL Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara Tarihçe 1979 da Wang ve ark. Prostat dokusunda PSA yı pürifiye ettiler Serumda

Detaylı

KASA İNVAZİF OLMAYAN MESANE KANSERİNDE (KIOMK) İNTRAKAVİTER TEDAVİLER VE AUA VE EAU GUİDELİNELARINA GÖRE TEDAVİ ALGORİTMALARI, ERKEN SİSTEKTOMİ

KASA İNVAZİF OLMAYAN MESANE KANSERİNDE (KIOMK) İNTRAKAVİTER TEDAVİLER VE AUA VE EAU GUİDELİNELARINA GÖRE TEDAVİ ALGORİTMALARI, ERKEN SİSTEKTOMİ KASA İNVAZİF OLMAYAN MESANE KANSERİNDE (KIOMK) İNTRAKAVİTER TEDAVİLER VE AUA VE EAU GUİDELİNELARINA GÖRE TEDAVİ ALGORİTMALARI, ERKEN SİSTEKTOMİ Doç. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

MESANE TÜMÖRÜ TANISINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

MESANE TÜMÖRÜ TANISINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR MESANE TÜMÖRÜ TANISINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Dr. Ayhan Verit Harran Ünv. Tıp Fak. 19-20 Aralık 2009, Gaziantep Görüntüleme yöntemleri EAU Kılavuzu Mart 2009 IVU nun yeri sorgulanmakta BT Urografi Daha fazla

Detaylı

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Ali BORAZAN*, Nesrin BİLGİÇLİ** * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi

Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/uob.767 Bulletin of Urooncology 2017;16:12-16 Mesane Kanseri Erken Tanı ve Tedavisinde Toplumsal Farkındalık: Yaş ve Eğitim Düzeyinin Önemi Social Awareness

Detaylı

ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology

ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology ÇOCUK ÜROLOJİSİ/Pediatric Urology MİKROSKOBİK HEMATÜRİNİN TANISAL DEĞERİ ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTALARDA AYNI MIDIR? IS THE DIAGNOSTIC VALUE OF MICROSCOPIC HEMATURIA THE SAME IN CHILDREN AND ADULTS? Ahmet

Detaylı

TÜMÖRLÜ HASTALARDA BİR TÜMÖR BELİRLEYİCİ OLARAK SERUM CA 19-9 DÜZEYLERİNİN ANALİZİ

TÜMÖRLÜ HASTALARDA BİR TÜMÖR BELİRLEYİCİ OLARAK SERUM CA 19-9 DÜZEYLERİNİN ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARDA BİR TÜMÖR BELİRLEYİCİ OLARAK SERUM CA 19-9 DÜZEYLERİNİN ANALİZİ ASSESSMENT OF SERUM CA 19-9 LEVELS AS A TUMOR MARKER IN PATIENTS WITH BLADDER TUMOR Murat

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 119-123. Güven ASLAN, Elnur MAMMADOV

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 119-123. Güven ASLAN, Elnur MAMMADOV 119 Araştırma Mesane Kanserinde Yaş Ve Cinsiyetin Klinik Patolojik Sonuçlar Üzerindeki Belirleyici Rolü* THE SIGNIFICANCE OF AGE AND GENDER ON CLINICPATHOLOGIC OUTCOMES OF BLADDER CANCER Güven ASLAN, Elnur

Detaylı

ONAYLI. kanser tanı ve takip testi

ONAYLI. kanser tanı ve takip testi ONAYLI Kanser: Dünya çapında ölüme yol açan nedenler arasında ikinci sıradadır. Gün geçtikçe artan insidansı ile önemli bir sağlık sorunudur. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ulusal Kanser Politikaları

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ

MESANE TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 3, 2003 171-178 MESANE TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ Savaş Şahinli* Çağatay Göğüş** Orhan Göğüş*** ÖZET Mesane kanserleri yüksek insidansa

Detaylı

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi

SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi SERVİKS KANSERİ TARAMA KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ Dr. Serdar Altınay Istanbul B.Eğitim Araştırma Hastanesi Organized Program (IARC) Features Screenin guidelines Initiatives to increase screening participation

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

GÜNEY S., KARAMAN M.İ., DALKILIÇ A., SELİM G., ÇAŞKURLU T., ERGENEKON E.

GÜNEY S., KARAMAN M.İ., DALKILIÇ A., SELİM G., ÇAŞKURLU T., ERGENEKON E. MESANE TÜMÖRLERİNİN TANISINDA AKIM SİTOMETRİSİ VE ÜRİNER SİTOLOJİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF FLOW CYTOMETRY AND URINARY CYTOLOGY IN BLADDER CANCER GÜNEY S., KARAMAN

Detaylı

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ. Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Üroonkoloji Derneği

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ. Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Üroonkoloji Derneği YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Yüzeyel Mesane Kanseri Yağ Adele Konnektif doku Mukoza Mesane duvarı Yüzeyel mesane tümörü

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

ADAYENER C., ERDEN D., ŞENKUL T., KARADEMİR K., BAYKAL K., İŞERİ C. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İSTANBUL

ADAYENER C., ERDEN D., ŞENKUL T., KARADEMİR K., BAYKAL K., İŞERİ C. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İSTANBUL SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞININ MESANE TÜMÖRÜ PROGNOZU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA INFLUENCE OF SMOKING ON THE PROGNOSIS OF TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF BLADDER: A CASE-CONTROLLED STUDY ADAYENER

Detaylı

Alpha-Fetoprotein. (AFP-L3) ve Des-Gamma. Protrombin (DCP) in Hepatosellüler. ndaki Yerleri; Türk Hasta Grubunda Đlk

Alpha-Fetoprotein. (AFP-L3) ve Des-Gamma. Protrombin (DCP) in Hepatosellüler. ndaki Yerleri; Türk Hasta Grubunda Đlk Lectin-Reactive Alpha-Fetoprotein (AFP-L3) ve Des-Gamma Gamma-Carboxy Protrombin (DCP) in Hepatosellüler ler Kanser (HCC) Tanısındaki ndaki Yerl; Türk Hasta Grubunda Đlk Çalışma A. Kadir Dökmeci 1, Robert

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Üriner Enfeksiyon; UTİ; İdrar Yolu İltihabı; İdrar yollarının mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Mikroplar idrar yollarına girer, burada çoğalmaya başlar ve iltihaba neden olur. Enfeksiyon

Detaylı

MESANE KANSERİNİN TESPİTİNDE BTA STAT TESTİ İLE İDRAR SİTOLOJİSİNİN TANISAL DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MESANE KANSERİNİN TESPİTİNDE BTA STAT TESTİ İLE İDRAR SİTOLOJİSİNİN TANISAL DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESANE KANSERİNİN TESPİTİNDE BTA STAT TESTİ İLE İDRAR SİTOLOJİSİNİN TANISAL DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE BTA STAT TEST WITH VOIDED URINARY CYTOLOGY FOR DETECTION

Detaylı

5. SINIF DERS NOTLARI MESANE TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT

5. SINIF DERS NOTLARI MESANE TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Yaşar BOZKURT 5. SINIF DERS NOTLARI MESANE TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Yaşar BOZKURT EPİDEMİYOLOJİ: Mesane tümörü sanayileşmenin artması ve insan ömrünün uzaması ile birlikte artan kanser türlerinden biridir. Hastalığın insidansı

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

Mesane Kanseri için Tarama: Uygunluğu ve Kısıtlılıkları

Mesane Kanseri için Tarama: Uygunluğu ve Kısıtlılıkları Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.238 Üroonkoloji Bülteni 2015;14:38-45 Bulletin of Urooncology 2015;14:38-45 Screening for Bladder Cancer: Reliability and Limitations Dr. Kamil Fehmi Narter, Dr. Cahit

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RE-TUR B GEREKLİ Mİ? IS RE-TUR B NECESSARY FOR SUPERFICIAL BLADDER CANCER?

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RE-TUR B GEREKLİ Mİ? IS RE-TUR B NECESSARY FOR SUPERFICIAL BLADDER CANCER? ÜROONKOLOJİ/Urooncology YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RE-TUR B GEREKLİ Mİ? IS RE-TUR B NECESSARY FOR SUPERFICIAL BLADDER CANCER? Umut KARSLI*, Anıl Hasan ATALAY**, Erdinç ÜNLÜER**, Gökhan TOKTAŞ**, Ramazan

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

SÜELÖZGEN T., VARDAR E., YENİYOL C.Ö., SURAL S., AYDER A.R., POSTACI H.

SÜELÖZGEN T., VARDAR E., YENİYOL C.Ö., SURAL S., AYDER A.R., POSTACI H. . SÜELÖZGEN T., VARDAR E., YENİYOL C.Ö., SURAL S., AYDER A.R., POSTACI H. MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERLERİNDE MUTANT p53 BİRİKİMİNİN PATOLOJİK EVRE, DERECE, NÜKS VE SAĞ KALIMLA İLİŞKİSİ THE

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

Mesane Tümöründe Klinik Evrelemede Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri

Mesane Tümöründe Klinik Evrelemede Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri Mesane Tümöründe Klinik Evrelemede Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri Üst Üriner Sistem Değerlendirilmesi İVP: Mesane tümörlü olguların çoğunluğu hematüri ile başvurur Mesane tümörü tanısı öncesi hematürinin

Detaylı

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a,

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a, TEŞEKKÜR Yan dal uzmanlık eğitimimi Türkiye nin en iyi üniversitelerinden biri olma hedefi taşıyan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi nde yapma fırsatı sağlayan üniversitemiz kurucusu ve rektörümüz sayın

Detaylı

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip. Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Sitolojik Terminoloji Neden Takip Edelim? Hastalığın invazif serviks kanserine ilerleme

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalları 26-27 Şubat 2016 26 Şubat 2016 - Benign Prostat Hastalıkları / 27 Şubat 2016 - Prostat ve Mesane Kanserleri İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İntravezikal İmmün BCG Tedavisinin Erken Sonuçları*

Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İntravezikal İmmün BCG Tedavisinin Erken Sonuçları* Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İntravezikal İmmün BCG Tedavisinin Erken Sonuçları* Orhan GÖĞÜŞ Yaşar BEDÜK Talat YURDAKUL Sümer BALTACI Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD. ANKARA EARLY RESULTS

Detaylı

ÜRİNER ŞİKÂYETİ OLAN HASTALARDA İDRAR SİTOPATOLOJİSİ İLE MESANE KANSERİ ARAŞTIRILMASI

ÜRİNER ŞİKÂYETİ OLAN HASTALARDA İDRAR SİTOPATOLOJİSİ İLE MESANE KANSERİ ARAŞTIRILMASI Araştırma Makalesi/Original Article Cilt 66 Sayı 4 2009 ÜRİNER ŞİKÂYETİ OLAN HASTALARDA İDRAR SİTOPATOLOJİSİ İLE MESANE KANSERİ ARAŞTIRILMASI The Investigation of Bladder Cancer by Urinary Cytopathology

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ Dr.Işın Pak İstanbul Ulusal Hpv Laboratuarı Sitoloji Bölümü Serviks

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

Mesane Tümörlerinin Tanısı (Semptomlar, Belirteçler, Sitoloji, Sistoskopi, Biyopsi, Fotodinamik Tanı)

Mesane Tümörlerinin Tanısı (Semptomlar, Belirteçler, Sitoloji, Sistoskopi, Biyopsi, Fotodinamik Tanı) Mesane Tümörlerinin Tanısı (Semptomlar, Belirteçler, Sitoloji, Sistoskopi, Biyopsi, Fotodinamik Tanı) ile Progresyon ve Nükse Etkili Faktörler (EAU Puanlamaları) Prof. Dr. Özdal Dillioğlugil 9. Ankara

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

METODOLOJİK TİPTE (YÖNTEMSEL) EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR:

METODOLOJİK TİPTE (YÖNTEMSEL) EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR: METODOLOJİK TİPTE (YÖNTEMSEL) EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR: GENEL ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI DÜTF HSAD Nisan 2010 1 Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrencileri metodolojik tipte (yöntemsel) epidemiyolojik

Detaylı

Eyüp GÜMÜŞ, Kaya HORASANLI, Orhan TANRIVERDİ, Uğur BOYLU, Cem ÇEVİK, Cengiz MİROĞLU Şişli Etfal Hastanesi 2. Üroloji kliniği, İSTANBUL

Eyüp GÜMÜŞ, Kaya HORASANLI, Orhan TANRIVERDİ, Uğur BOYLU, Cem ÇEVİK, Cengiz MİROĞLU Şişli Etfal Hastanesi 2. Üroloji kliniği, İSTANBUL ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜRETELYAL TÜMÖRLERİNDE 10 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ 10 YEARS OF CLINICAL EXPERIENCE ON THE UROTHELIAL TUMOR OF THE UPPER URINARY TRACT Eyüp GÜMÜŞ, Kaya HORASANLI, Orhan TANRIVERDİ, Uğur

Detaylı

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARIN TANI VE TAKİBİNDE NMP22 TESTİNİN DEĞERLİLİĞİ

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARIN TANI VE TAKİBİNDE NMP22 TESTİNİN DEĞERLİLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLÜ HASTALARIN TANI VE TAKİBİNDE NMP22 TESTİNİN DEĞERLİLİĞİ TIPTA UZMANLIK TEZİ Dr. CANER DOĞAN

Detaylı

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörlerinde Prognoza Etki Eden Faktörler: 15 Yýllýk Klinik Deneyimimiz

Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörlerinde Prognoza Etki Eden Faktörler: 15 Yýllýk Klinik Deneyimimiz ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Üst Üriner Sistem Ürotelyal Tümörlerinde Prognoza Etki Eden Faktörler: 15 Yýllýk Klinik Deneyimimiz Factors Affecting Prognosis in Upper Urinary System Urothelial Tumors:

Detaylı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı GATA Üroloji AD. Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı EKİM 2015 1 WCE 2 WCE 3 WCE 4 WCE 5 6 ICS 7 ICS 12 13 14 ESPU 19 20 Türk Üroloji K. 26 27 28

Detaylı

GEÇERLİLİK & GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRMALARI. Dr. Meltem Şengelen HÜTF Halk Sağlığı AD 19 Şubat 2015

GEÇERLİLİK & GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRMALARI. Dr. Meltem Şengelen HÜTF Halk Sağlığı AD 19 Şubat 2015 GEÇERLİLİK & GÜVENİLİRLİK ARAŞTIRMALARI Dr. Meltem Şengelen HÜTF Halk Sağlığı AD 19 Şubat 2015 Epidemiyolojik Araştırmalar I. GÖZLEMSEL 1. TANIMLAYICI 1.1. Toplumsal Populations (ekolojik çalışmalar, vb.)

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 Alt Üriner Sistem Şikâyetleri ile Gelen 50-80 Yaş Aralığındaki Hastalarda PSA Ölçümü Yapılan Hasta Oranı PR.G1

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Nükleer matriks protein 22'nin mesane kanserli hastalarda rekürrensleri belirleyebilme yeterliliği

Nükleer matriks protein 22'nin mesane kanserli hastalarda rekürrensleri belirleyebilme yeterliliği Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.68077 Orijinal Makale / Original Article Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Nükleer matriks protein 22'nin mesane kanserli hastalarda rekürrensleri

Detaylı

Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler

Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler Servikal Kanser Tarama Programları Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkeler Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Servikal Kanser İnsidans ve Mortalite-2012

Detaylı

SAKRAL NÖROMODÜLASYON

SAKRAL NÖROMODÜLASYON SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Refrakter Aşırı Aktif Mesane Alternatif tedavilerin uygun zamanda kullanılması için RAAM nin daha spesifik

Detaylı

ERKEK HASTALARDA DÜŞÜK DETRUSOR AKTİVİTESİ; İNFRAVEZİKAL OBSTRİKSİYON TANISINDA ÜROFLOW PARAMETRELERİ VE MESANE İŞEME ETKİNLİĞİNİN ÖNEMİ

ERKEK HASTALARDA DÜŞÜK DETRUSOR AKTİVİTESİ; İNFRAVEZİKAL OBSTRİKSİYON TANISINDA ÜROFLOW PARAMETRELERİ VE MESANE İŞEME ETKİNLİĞİNİN ÖNEMİ ERKEK HASTALARDA DÜŞÜK DETRUSOR AKTİVİTESİ; İNFRAVEZİKAL OBSTRİKSİYON TANISINDA ÜROFLOW PARAMETRELERİ VE MESANE İŞEME ETKİNLİĞİNİN ÖNEMİ Op. Dr. Mehmet YOLDAŞ Tepecik Eğit. Ve Araşt. Hast. Üroloji Kliniği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987. Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL TELEFON : 0 544 447 89 95. : mculpan@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ : Meftun ÇULPAN : Balıkesir DOĞUM TARİHİ : 31.07.1987 YABANCI DİL ADRES : İngilizce : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi Üroloji Kliniği Kadıköy/İSTANBUL

Detaylı

Sadece 2010 yılında, yaklaşık olarak yeni mesane tümörü. Mesane kanserinde idrar belirteçlerinin son durumu nedir?

Sadece 2010 yılında, yaklaşık olarak yeni mesane tümörü. Mesane kanserinde idrar belirteçlerinin son durumu nedir? Mesane kanserinde idrar belirteçlerinin son durumu nedir? What is the current status of bladder tumor markers? Dr. İbrahim Dönmez 1, Dr. N. Aydın Mungan 2 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi

İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2014; 22(3): 64-68 İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi Diagnostic yield of brush cytology in indeterminate biliary strictures: Şişli Etfal

Detaylı

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları

Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları Lokalize Prostat Kanserinin Tedavisinde İzlem Politikaları Dr.Cengiz Miroğlu Şişli Etfal Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi 2.Üroloji Klinik Şefi Masum T1 tanısı Kökten tedavi Zarar > Yarar mı? m Acaba,

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde 2 Yıllık Süreçte Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Deneyimimiz 50 vaka

Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde 2 Yıllık Süreçte Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Deneyimimiz 50 vaka Ondokuz Mayıs Üniversitesi nde 2 Yıllık Süreçte Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Deneyimimiz 50 vaka Senem ÇENGEL a, Cem BAYRAKTAR a, Ahmet AKSOY a, Sinan ATMACA a, İlkser AKPOLAT

Detaylı

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR Dr. Selçuk Yücel Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı İstanbul Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 1 Şubat / February 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI (TANI&GÖRÜNTÜLEME) DOÇ.DR. DENİZ DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI Uriner enfeksiyon Üriner kanal boyunca (böbrek, üreter, mesane ve

Detaylı

Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri. A.Ayça ÖZDEMİR

Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri. A.Ayça ÖZDEMİR Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Tarama Tanı ve Tedavi Etkinliği İstatistikleri A.Ayça ÖZDEMİR İçerik Hastalıklarda Risk Faktörleri Geriye Dönük Case Control Odds Ratio İleriye Dönük Kohort Çalışmalarda

Detaylı

Dr. Murat Koşan. Başkent Üniversitesi Üroloji AD Konya Arş. ve Uyg. Merkezi

Dr. Murat Koşan. Başkent Üniversitesi Üroloji AD Konya Arş. ve Uyg. Merkezi Dr. Murat Koşan Başkent Üniversitesi Üroloji AD Konya Arş. ve Uyg. Merkezi Giriş ABD; 72570 yeni olgu / 15210 ölüm (2013 verileri) Kas invaziv olmayan mesane tümörleri (KİOMT) %70 Tedavi; lokal rezeksiyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı 2001 Bethesda Terminolojisi Skuamoz hücre Atipik skuamoz hücreler Nedeni

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı