Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi"

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

2 30 HAZĠRAN 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Yönetim Kurulu'na: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. nin 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değiģim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuģ bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluģ olarak üzerimize düģen sorumluluk, gerçekleģtirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine iliģkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlıģlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek Ģekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüģmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalıģması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüģü bildirilmemektedir. GerçekleĢtirmiĢ olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, iliģikteki finansal tabloların, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. nin 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 38 inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıģtır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Fatma Ebru Yücel, SMMM Sorumlu Ortak, BaĢdenetçi 31 Temmuz 2007 Ġstanbul, Türkiye

3 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 1 II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu III. hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama 1 Bankanın, yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklama 1 IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar 2 V. Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço 3 II. Nazım hesaplar tablosu 5 III. Gelir tablosu 6 IV. Özkaynak değiģim tablosu 7 V. Nakit akıģ tablosu 9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARI I. Sunum esaslarına iliģkin açıklamalar 10 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar 12 III. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar 12 IV. Kar payı gelir ve giderine iliģkin açıklamalar 13 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar 13 VI. Finansal varlıklara iliģkin açıklama ve dipnotlar 13 VII. ĠĢtirak ve bağlı ortaklıklara iliģkin açıklamalar 14 VIII. Finansal varlıklarda değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar 14 IX. Finansal araçların netleģtirilmesine iliģkin açıklamalar 15 X. SatıĢ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemlerine iliģkin açıklamalar 15 XI. SatıĢ amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere iliģkin açıklamalar 15 XII. ġerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara iliģkin açıklamalar 16 XIII. Maddi duran varlıklara iliģkin açıklamalar 16 XIV. Kiralama iģlemlerine iliģkin açıklamalar 16 XV. KarĢılıklar ve koģullu yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 17 XVI. ÇalıĢanların haklarına iliģkin yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 17 XVII. Vergi uygulamalarına iliģkin açıklamalar 18 XVIII. Borçlanmalara iliģkin ilave açıklamalar 19 XIX. Hisse senetleri ve ihracına iliģkin açıklamalar 19 XX. Aval ve kabullere iliģkin açıklamalar 19 XXI. Devlet teģviklerine iliģkin açıklamalar 19 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına iliģkin açıklamalar 19 XXIII. Diğer hususlara iliģkin açıklamalar 19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER I. Sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin açıklamalar 20 II. Piyasa riskine iliģkin açıklamalar 22 III. Operasyonel riske iliģkin açıklamalar 22 IV. Kur riskine iliģkin açıklamalar 23 V. Likidite riskine iliģkin açıklamalar 24 VI. Faaliyet Bölümlerine ĠliĢkin Açıklamalar 25 BEġĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR I. Bilançonun aktif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar 27 II. Bilançonun pasif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar 37 III. Nazım hesaplara iliģkin açıklama ve dipnotlar 44 IV. Gelir tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 45 V. Nakit akıģ tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 49 VI. Bankanın dahil olduğu risk grubuna iliģkin açıklamalar 50 VII. Bilanço sonrası hususlara iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar 51 ALTINCI BÖLÜM DĠĞER AÇIKLAMALAR I. Bankanın faaliyetine iliģkin diğer açıklamalar 52 YEDĠNCĠ BÖLÜM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU I. Bağımsız sınırlı denetim raporuna iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar 53

4 NĠN 30 HAZĠRAN 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ALTI AYLIK KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Banka nınyönetim Merkezinin Adresi: Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy / ĠSTANBUL Banka nın Telefon numarası: Banka nın Fax numarası: Banka nın Ġnternet Sayfası Adresi: Ġrtibat için Elektronik Posta Adresi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER BANKA NIN KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR BANKA NIN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, ifade edilerek hazırlanmıģ olup, bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. 31 Temmuz 2007 Abdullah Tivnikli Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Azfar Hussain Qarni Denetim Komitesi Üyesi Khaled N. Abdulaziz Fouzan Denetim Komitesi Üyesi Ufuk Uyan Ahmet Karaca Ġsmail Hakkı YeĢilyurt Genel Müdür Finansal Bütçe ve Raporlamadan Raporlama Sorumlu Genel Müdürü Müdür Yardımcısı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliģkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Ġsmail Hakkı YeĢilyurt / Bütçe ve Raporlama Departmanı Tel No: Fax No:

5 30 HAZĠRAN 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. (Banka) 28 ġubat 1989 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ndan aldığı izinle kurulmuģ olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde baģlamıģtır. Ana faaliyet alanı, Banka nın kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dıģından Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Katılma Hesapları yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iģtigal eden gerçek ve tüzel kiģilerin yatırım faaliyetlerini teģvik etmek, bu faaliyetlere iģtirak etmek ve müģterek teģebbüs ortaklıkları teģkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak iģlemlerini kapsamaktadır. 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle Banka, 81 kurumsal ve bireysel (31 Aralık ), 1 kıyı bankacılığı Ģubesi (31 Aralık ) ile faaliyetlerini sürdürmektedir. II. Banka nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek BaĢına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl Ġçindeki DeğiĢiklikler ile Dahil Olduğu Gruba ĠliĢkin Açıklama 30 Haziran 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Banka hisselerinin %62.23 ü Kuveyt te mükim Kuwait Finance House a, %18.72 si Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları na, %9.00 u Kuveyt te mükim The Public Institution For Social Security e ve %9.00 u Islamic Development Bank a ait olup geriye kalan %1.05 oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kiģilere aittir. III. Banka nın Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri, Varsa Bankada Sahip Oldukları Paylara ĠliĢkin Açıklamalar ĠSĠM Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Pay Oranı Mohammad S.A.I. ALOMAR Yönetim Kurulu BaĢkanı 19/07/2000 Üniversite - Abdullah TĠVNĠKLĠ Y.K. BaĢkan Yardımcısı 16/05/2001 Yüksek Lisans % Azfar Hussain QARNI Y.K. ve Denetim Komitesi Üyesi 23/05/2003 Yüksek Lisans - Dr. Adnan ERTEM Y.K. Üyesi 18/10/2002 Doktora - Kenan KARADENĠZ Y.K. Üyesi 26/05/2006 Lise - Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN Y.K. ve Denetim Komitesi Üyesi 02/08/2006 Lisans - Fawaz KH E AL SALEH Y.K. Üyesi 20/10/2006 Lisans % Shaeen H.A. KH: SH. ALGHANEM Y.K. Üyesi 18/12/2006 Lisans - Ufuk UYAN Y.K. Üyesi, Genel Müdür 10/05/1999 Yüksek Lisans % Ahmet KARACA Gnl Md. Yrd. 12/07/2006 Yüksek Lisans % Ahmet Süleyman KARAKAYA Gnl Md. Yrd. 14/01/2003 Üniversite - Bilal SAYIN Gnl Md. Yrd. 20/08/2003 Üniversite - Hüseyin Cevdet YILMAZ Denetim ve Risk BaĢkanı 16/12/2003 Üniversite - Ġrfan YILMAZ Gnl Md. Yrd. 27/10/2005 Lisans - RuĢen Ahmet ALBAYRAK Gnl Md. Yrd. 05/05/2005 Yüksek Lisans - Prof.Dr. Sabahattin ZAĠM Denetçi 12/04/1995 Doktora % Asım ÖZGÖZÜKARA Denetçi 22/11/1988 Lisans - Mikdat YETĠM Denetçi 26/04/2006 Yüksek Okul - (1)

6 30 HAZĠRAN 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Devamı) Banka nın Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarının Banka sermayesindeki pay oranı %0.15 tir (31 Aralık %0.13). IV. Banka da nitelikli pay sahibi olan kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay Tutarları (Nominal) Pay Oranları ÖdenmiĢ Paylar (Nominal) ÖdenmemiĢ Paylar Kuwait Finance House 161,810 % ,810 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 48,670 % ,670 - Toplam 210,480 % ,480 - V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, uluslararası bankacılık hizmetleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı iģlemlerini kapsamaktadır. Banka nın ana faaliyet alanı faizsiz bankacılık kuralları içerisinde cari hesaplar ve kar/zarar katılma hesapları yoluyla fon toplayıp müģterilerine kullandırmaktır. 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle Banka 82 Ģube (31 Aralık ) ve 1,593 personeli (31 Aralık ,392) ile faaliyet göstermektedir. (2)

7 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço II. Nazım Hesaplar Tablosu III. Gelir Tablosu IV. Özkaynak DeğiĢim Tablosu V. Nakit AkıĢ Tablosu

8 30 HAZĠRAN 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR AKTĠF KALEMLER Dipnot (BeĢinci Bölüm) BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 106, , ,847 40, , ,888 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) (I-b) Alım Satım Amaçlı Menkul Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Kıymetler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar III. BANKALAR VE DĠĞER MALĠ KURULUġLAR (I-c) 13,232 71,705 84,937 19,294 75,794 95,088 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDĠLER (I-e) 2,457, ,869 2,792,849 1,989, ,550 2,311, Krediler 2,391, ,869 2,726,289 1,935, ,550 2,257, Takipteki Krediler 139, , , , Özel KarĢılıklar (-) (72,548) - (72,548) (63,828) - (63,828) VII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FV (Net) (I-f) - 6,605 6, VIII. IġTĠRAKLER (Net) (I-g) Özkaynak Yönetimine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali ĠĢtirakler Mali Olmayan ĠĢtirakler IX. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 13,631-13,631 14,091-14, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 13,631-13,631 14,091-14,091 X. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Net) (I-i) Özkaynak Yönetimine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olamayan Ortaklıklar XI. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Net) (I-j) 148, , , , Finansal Kiralama Alacakları 170, , , , Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer KazanılmamıĢ Gelirler ( - ) (21,751) - (21,751) (27,460) - (27,460) XII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR (I-k) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIII. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) 66, ,934 56, ,511 XIV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1,389-1,389 1,703-1, ġerefiye Diğer 1,389-1,389 1,703-1,703 XV. VERGĠ VARLIĞI (I-l) 18,909-18,909 18,909-18, Cari Vergi Varlığı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 18,909-18,909 18,909-18,909 XVI. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-m) XVII. DĠĞER AKTĠFLER (I-n) 14,727 17,304 32,031 21,219 3,571 24,790 AKTĠF TOPLAMI 2,842, ,718 3,499,417 2,317, ,537 2,936,082 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (3)

9 30 HAZĠRAN 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR PASĠF KALEMLER Dipnot BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) (BeĢinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. TOPLANAN FONLAR (II-a) 1,047,334 1,450,717 2,498, ,956 1,461,934 2,369,890 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (II-b) 8, , III. ALINAN KREDĠLER (II-c) - 555, , , ,739 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALINAN BORÇLAR V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) VI. MUHTELĠF BORÇLAR (II-d) 35, ,057 37, ,186 VII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-d) 8,748 6,417 15,165 6,128 1,665 7,793 VIII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN DOĞAN BORÇLAR (Net) (II-e) - 1,539 1, Finansal Kiralama Borçları - 1,625 1, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (86) (86) - (57) (57) IX. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (II-f) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar X. KARġILIKLAR (II-g) 28, ,552 26,795 1,024 27, Genel KarĢılıklar 18, ,957 12,409 1,024 13, Yeniden Yapılanma KarĢılığı ÇalıĢan Hakları KarĢılığı 2,843-2,843 2,514-2, Diğer KarĢılıklar 7,752-7,752 11,872-11,872 XI. VERGĠ BORCU (II-h) Cari Vergi Borcu ErtelenmiĢ Vergi Borcu XII. SATIġ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA ĠLĠġKĠN BORÇLAR (II-i) XIII. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER (II-j) XIV. ÖZKAYNAKLAR (II-k) 354, , , , ÖdenmiĢ Sermaye 260, , , , Sermaye Yedekleri 23,250-23, Hisse Senedi Ġhraç Primleri (II-k) 23,250-23, Hisse Senedi Ġptal Kârları Menkul Değerler Değer ArtıĢ Fonu Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Sen Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısmı) SatıĢ Amaçlı Duran Varlıklar Değer ArtıĢları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri 31,207-31,207 15,347-15, Yasal Yedekler 7,907-7,907 6,095-6, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 23,300-23,300 9,252-9, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 40, ,096 31, , GeçmiĢ Yıllar Kâr ve Zararları 3-3 (3,798) - (3,798) Dönem Net Kâr ve Zararı 40, ,093 35, , Azınlık Hakları (II-l) PASĠF TOPLAMI 1,482,949 2,016,468 3,499,417 1,225,821 1,710,261 2,936,082 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (4)

10 30 HAZĠRAN 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TABLOSU Dipnot (BeĢinci Bölüm) BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1,122,208 1,400,840 2,523, ,391 1,407,430 2,216,821 I. GARANTĠ ve KEFALETLER (III-a) 734, ,384 1,473, , ,395 1,049, Teminat Mektupları 734, ,024 1,185, , , , Devlet Ġhale Kanunu Kapsamına Girenler 134, , ,471 18, , DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Dolayısıyla Verilenler , , , Diğer Teminat Mektupları 599, ,024 1,050, Banka Kredileri - 9,370 9,370 13,668 13, Ġthalat Kabul Kredileri - 9,370 9,370-13,668 13, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 263, , , , Belgeli Akreditifler - 112, , , , Diğer Akreditifler - 151, , , , Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden - 15,239 15, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (III-a) 297,221 8, , ,829 11, , Cayılamaz Taahhütler 297,221 8, , ,829 11, , Vadeli, Aktif Değer Alım-Satım Taahhütleri ĠĢtir. ve Bağ. Ort. Ser. ĠĢt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. Ġhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu KarĢılık Ödeme Taahhüdü Çekler Ġçin Ödeme Taahhütlerimiz 248, , , , Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 48,394 8,941 57,335 44,751 11,613 56, Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR 90, , ,462 40, , , Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 90, , ,462 40, , , Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri 90, , ,462 40, , , Vadeli Döviz Alım ĠĢlemleri 20, , , , , Vadeli Döviz Satım ĠĢlemleri 70, , ,211 40, , , Diğer Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV + V+VI) 5,933,095 8,546,545 14,479,640 4,702,660 6,463,739 11,166,399 IV. EMANET KIYMETLER 747, , , , , , MüĢteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler 653,977 92, , ,930 74, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 92,900 54, , ,148 66, , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Ġhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler - 2,637 2, ,752 3, Emanet Kıymet Alanlar 27 5,600 5, V. REHĠNLĠ KIYMETLER 5,186,033 8,391,068 13,577,101 4,050,280 6,318,515 10,368, Menkul Kıymetler 2,089-2,089 2,079-2, Teminat Senetleri 110, , ,415 97, , , Emtia 853,047 56, , ,864 57, , Varant Gayrimenkul 3,497, ,195 4,129,208 2,615, ,155 3,156, Diğer Rehinli Kıymetler 723,315 7,012,910 7,736, ,436 5,110,284 5,649, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 7,055,303 9,947,385 17,002,688 5,512,051 7,871,169 13,383,220 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (5)

11 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT GELĠR TABLOLARI BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM Dipnot GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ (BeĢinci Bölüm) Toplam Toplam Toplam Toplam I. KAR PAYI GELĠRLERĠ (IV-a) 165,067 84, ,163 65, Kredilerden Alınan Kar Payları 152,476 79, ,597 59, Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Gelirler 5,244 2,679 3,504 1, Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklardan Finansal Kiralama Gelirleri 7,187 2,418 8,062 4, Diğer Kar Payı Gelirleri II. KAR PAYI GĠDERLERĠ (IV-b) 93,561 48,024 80,464 48, Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları 78,472 39,516 74,830 44, Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları 15,011 8,460 5,585 3, Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Kar Payları Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri III. NET KAR PAYI GELĠRĠ [ I - II ] 71,506 36,434 39,699 17,802 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ 37,746 21,367 24,606 13, Alınan Ücret ve Komisyonlar 45,656 25,286 29,713 16, Nakdi Kredilerden 20,919 11,854 15,695 8, Gayri Nakdi Kredilerden 7,991 4,470 3,335 2, Diğer 16,746 8,962 10,683 5, Verilen Ücret ve Komisyonlar 7,910 3,919 5,107 2, Nakdi Kredilere Gayri Nakdi Kredilere Diğer 7,080 3,573 4,904 2,664 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ VI. NET TĠCARĠ KAR/ZARAR (IV-c) (2,213) (522) 12,022 8, Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı (6,330) (2,556) 3,081 2, Kambiyo ĠĢlemleri Karı/Zararı 4,117 2,034 8,941 6,227 VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ (IV-d) 16,013 8,028 7,342 3,710 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 123,052 65,307 83,669 44,361 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) (IV-e) 19,879 9,119 13,434 6,296 X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) (IV-f) 63,080 33,798 49,613 25,396 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 40,093 22,390 20,622 12,669 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/(ZARAR) XIV. NET PARASAL POZĠSYON KARI / ZARARI XV. VERGĠ ÖNCESĠ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) 40,093 22,390 20,622 12,669 XVI. VERGĠ KARġILIĞI (-+) (IV-g) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı XVII. VERGĠ SONRASI FAALĠYET KAR/ZARARI (XVI-+XVII) (IV-h) 40,093 22,390 20,622 12, Durdurulan Faaliyetlerden Diğer XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVIII+XIX) (IV-i) 40,093 22,390 20,622 12, Grubun Kârı / Zararı 40,093 22,390 20,622 12, Azınlık Hakları Kârı / Zararı Hisse BaĢına Kâr / Zarar (Tam YTL) ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (6)

12 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU Dipnot (BeĢinci Bölüm) ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı / (Zararı) GeçmiĢ Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değer. Değer ArtıĢ Fonu Azınlık Hakkı Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Hakkı Toplam Özkaynak CARĠ DÖNEM ( ) I. Sonu Bakiyesi 200, ,095-9,252-35,501 (3,798) ,238 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden IV. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden VI. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kârı , ,093 VIII. Kâr Dağıtımı ,812-14,048 - (22,189) 3, (2,528) 8.1 Dağıtılan Temettü (2,528) (2,528) 8.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,812-14,048 - (19,661) 3, Diğer IX. Sermaye Artırımı 59,812-23, (13,312) , Nakden (II k) 46,500-23, , Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer ArtıĢları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul Değer Değer ArtıĢ Fonu ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhracı Kur Farkları Diğer 13, (13,312) X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. Ġkincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XIII+XIV) 260,000-23,250-7,907-23,300-40, ,553 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (7)

13 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU Dipnot ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı / (Zararı) GeçmiĢ Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değer. Değer ArtıĢ Fonu Azınlık Hakkı Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Hakkı Toplam Özkaynak ÖNCEKĠ DÖNEM (30/06/2006) I. Sonu Bakiyesi 200, ,586-9,252-29,804 (30,645) ,185 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden IV. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden VI. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kârı , ,622 VIII. Kâr Dağıtımı , (29,804) 28, (147) 8.1 Dağıtılan Temettü (147) (147) 8.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar , (1,508) Diğer (28,149) 28, IX. Sermaye Artırımı Nakden Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer ArtıĢları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul Değer Değer ArtıĢ Fonu ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhracı Kur Farkları Diğer X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. Ġkincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XIII+XIV) 200, ,094-9,252-20,622 (2,496) ,660 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (8)

14 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT NAKĠT AKIM TABLOSU NAKIT AKIġ TABLOSU Dipnot (BeĢinci Bölüm) , A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı 84,710 (80,284) Alınan Kâr Payları 166, , Ödenen Kâr Payları (83,785) (77,118) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 37,746 24, Elde Edilen Diğer Kazançlar 16,013 96, Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 24,325 7, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (34,339) (26,678) Ödenen Vergiler (2,002) (1,377) Diğer (40,214) (214,501) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim (103,902) 70, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (ArtıĢ) AzalıĢ 8, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (ArtıĢ) AzalıĢ Bankalar Hesabındaki Net (ArtıĢ) AzalıĢ (28,800) Kredilerdeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ (501,603) (481,812) Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ (17,562) (27,795) Bankalardan Toplanan Fonlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Diğer Toplanan Fonlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) 119, , Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ) 310, , Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) 5,233 12,605 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (19,192) (9,505) B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (10,397) 7, Ġktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (6,454) (6,035) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - 13, Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (6,642) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer - - C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 67, Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı Ġhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (2,528) (147) 3.5 Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler (688) (1,575) 3.6 Diğer (V-c) 71,047 2,350 IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi - - V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ (AzalıĢ) 38,242 (1,611) VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (V-a) 174, ,459 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (V-a) 212, ,848 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (9)

15 30 HAZĠRAN 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Devamı) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR I. Sunum esaslarına iliģkin açıklamalar a. Finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması: Konsolide olmayan finansal tablolar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ĠliĢkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (tümü Türkiye Muhasebe Standartları ya da TMS ) uygun olarak hazırlanmıģtır. Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak YTL olarak hazırlanmıģtır. Finansal tabloların TMS ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koģullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. b. Türkiye Muhasebe Standartları nın ilk kez uygulanması ile ilgili açıklamalar: Banka, finansal tablolarını Yönetmelik uyarınca TMS ye uygun olarak ilk kez 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle hazırlamıģtır. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Uygulamasına ĠliĢkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı ( TFRS 1 ) uyarınca TMS ye geçiģ tarihi 1 Ocak 2005 olup, aģağıda belirtilen düzeltmeler 30 Haziran 2007 tarihli finansal tablolarla karģılaģtırmalı olarak sunulan önceki hesap dönemi olan 30 Haziran 2006 tarihli finansal tablolara uygulanmıģtır. 1. TMS ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine uyumlu olarak hazırlanmıģ son yıllık finansal tablolarda raporlanan kâr ile TMS ye göre raporlanmıģ kârın birbirleriyle mutabakatı: 30 Haziran 2006 TMS Uygulamaları Öncesi Dönem Kârı 20,712 Çalışan Hakları Karşılığı (90) TMS Uygulamaları Öncesi Dönem Kârına Toplam Etki (90) TMS Uygulamaları Sonrası Dönem Kârı 20,622 (10)

16 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Devamı) 2. TMS ye geçmeden önceki muhasebe ilkeleri çerçevesinde raporlanan özkaynak ile TMS ye göre belirlenen özkaynağın birbirleriyle mutabakatı: 31 Aralık 2005 TMS Uygulamaları Öncesi Dönem Özkaynak Tutarı 213,185 Çalışan Hakları Karşılığı (1,301) TMS Uygulamaları Öncesi Dönem Özkaynaklarına Toplam Etki (1,301) TMS Uygulamaları Sonrası Dönem Özkaynak Tutarı 211, Önceki yıl finansal tabloları karģılaģtırmalı sunumu amacıyla, TMS muhasebe ilkelerine uyumlu olarak hazırlanmıģ son yıllık finansal tablolarda raporlanan 30 Haziran 2006 tarihinde sona eren döneme iliģkin nakit akıģlarında TMS ye göre yapılmıģ önemli bir düzeltme bulunmamaktadır. c. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları: Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiģ ve uygulanmıģtır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aģağıda yer alan II ila XXII no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. d. Finansal tabloların paranın cari satın alma gücüne göre düzenlenmesi: Banka nın finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 29 ) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuģtur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 21 Nisan 2005 tarih 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile enflasyon muhasebesi uygulanmasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiģ ve 1 Ocak 2005 ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamıģtır. Banka nın iģlevsel ve raporlama para birimi YTL olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nın 5 Ocak 2005 tarihli genelgesi uyarınca cari ve önceki dönem mali tabloları bin YTL olarak sunulmuģtur. e. Finansal tablolarda yapılan sınıflandırma değiģiklikleri BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca finansal raporlama formatlarında bazı değiģiklikler yapılmıģ olup karģılaģtırma amacıyla sunulan geçmiģ dönem finansal tablolar üzerinde sınıflandırma iģlemleri yapılmıģtır. (11)

17 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Devamı) II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar Banka, kullandığı kaynakların ve aktiflerin risk ve getiri açısından dengesini kurarak, riskleri azaltan ve kazançları arttıran etkin bir aktif-pasif yönetimi stratejisi takip etmektedir. Aktif-pasif yönetiminin temel hedefi Banka nın likidite riski, kur riski ve kredi riskini belli sınırlar içinde tutmak; kârlılığı artırmak ve Banka nın özkaynaklarını güçlendirmektir. Banka nın aktif-pasif yönetimi Aktif-Pasif Komitesi ( APKO ) tarafından Banka Üst Düzey Risk Komitesi nce belirtilen risk limitleri dahilinde yürütülmektedir. Yabancı para iģlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri iģlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiģtir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankasının açıkladığı kurlardan değerlemeye tabi tutularak Yeni Türk Lirası na çevrilmiģ ve oluģan kur farkları, kambiyo karı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıģtır. Banka, Tasfiye Olunacak Alacaklar, Tahsili ġüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar hesaplarında izlenen katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riskinin, Banka ya ait olan kısmı ile özkaynaklar ve özel cari hesaplardan kullandırılan yabancı para ve dövize endeksli krediler ve alacaklar bakiyelerini, bu hesaplara intikal tarihindeki kurlar üzerinden Yeni Türk Lirasına çevirerek takip etmektedir. Katılma hesaplarından kullandırılan yabancı para kredilerin, riski katılma hesaplarına ait olan kısmı ise cari kurlarla değerlenerek oluģan kur farkları diğer gelirler veya diğer faaliyet giderleri hesaplarında takip edilmektedir. Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Yeni Türk Lirası na dönüģtürülmesinden kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Banka nın aktifleģtirdiği kur farkı bulunmamaktadır. III. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar Banka, yabancı para pozisyon riskini azaltmak ve döviz likiditesini yönetmek amacıyla yabancı para vadeli döviz iģlemlerine girmektedir. Banka nın gömülü türev ürünleri bulunmamaktadır. Banka nın türev ürünleri TMS 39 gereğince Riskten Korunma Amaçlı ve Alım Satım Amaçlı olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bazı türev iģlemler ekonomik olarak Banka için risklere karģı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, muhasebesel olarak TMS 39 kapsamında bulunanlar Alım satım amaçlı olarak muhasebeleģtirilmekte ve bilançoda Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar hesabında izlenmektedir. Türev iģlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleģme tutarları üzerinden nazım hesaplara kaydedilmektedir. Vadeli döviz alım satım iģlemlerinin değerleri, değiģken piyasa koģullarında vadeli döviz piyasası oranlarının olmaması ve güvenilir bir Ģekilde tahmin edilememesi sebebiyle ilgili iģlemin vadeli döviz kurlarının mali tablo tarihine iskonto edilmiģ değeri ile mali tablo tarihinde geçerli olan döviz kurları karģılaģtırılarak belirlenir. Ortaya çıkan gerçekleģmemiģ kar ya da zarar gelir tablosunda Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı hesabına yansıtılmaktadır. (12)

18 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Devamı) IV. Kar payı gelir ve giderine iliģkin açıklamalar Kar payı gelirleri kullandırılan fonlar üzerinden tahakkuk esasına göre etkin iç verim oranı yöntemi kullanılarak kayıtlara intikal ettirilmiģ olup mali tablolarda kar payı gelirleri hesabında muhasebeleģtirilmiģtir. Ġlgili mevzuat uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin kar payı tahakkuk ve reeskont tutarları iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar kar payı gelirleri dıģında tutulmaktadır. Banka, kar/zarar katılma hesapları üzerinden birim değer hesaplama yöntemine göre gider reeskontu hesaplamaktadır ve bu tutarlar bilançoda Toplanan Fonlar hesabı üzerinde gösterilmiģtir. V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar Ücret ve komisyon gelir ve giderleri, diğer kurum ve kuruluģlara ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri ve iģtirak kar payları tahsil edildikleri dönemde gelir veya gider olarak kaydedilmekte, bu gelir kalemleri dıģında herhangi bir vadeli iģleme iliģkin olarak ödenen veya tahsil edilen komisyonlar tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. VI. Finansal varlıklara iliģkin açıklama ve dipnotlar Banka finansal varlıklarını Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, Satılmaya hazır finansal varlıklar, Krediler ve alacaklar veya Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleģtirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım iģlemleri Teslim tarihi ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması Ģekli ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaģtırılmaktadır. a. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar a Yansıtılan Finansal Varlıklar: Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar ile ilk kayda alınma sırasında Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar. Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluģan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklar ile alım satım amaçlı türev finansal araçlardır. Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı öngörülen iģlem fiyatlarından kayda alınmakta ve mütakiben gerçeğe uygun değerleri ile taģınmaktadır. Yapılan değerleme sonucu oluģan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Banka nın alım satım amaçlı olarak elde tutulanlar dıģında Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar ı bulunmamaktadır. b. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar, Banka nın kar/zarar katılma payı esaslı yaptığı mudharaba iģlemlerinden oluģmaktadır. Sözkonusu iģlemlerin rayiç değerleri güvenilir bir Ģekilde belirlenemediğinden mali tablolarda maliyet bedelinden, varsa değer düģüklüğü karģılığı indirilerek yansıtılmıģlardır. Söz konusu iģlemlerden alınan kar payları, gelir tablosunda Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Alınan Kar Payı Gelirleri hesabında muhasebeleģtirilmektedir. (13)

19 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Devamı) c. Kredi ve Alacaklar: Kredi ve alacaklar sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada iģlem görmeyen ve alım satım amaçlı, gerçeğe uygun değer farkı kar-zararda yansıtılan veya satılmaya hazır finansal varlıklar olarak tanımlananlar dıģında kalan türev olmayan finansal varlıklardır. Banka, krediler ve alacakların ilk kaydını gerçeğe uygun değerini yansıttığı öngörülen elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda alınmayı izleyen dönemlerde etkin kar payı oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ değerleri üzerinden muhasebeleģtirilmekte ve bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, iģlem gideri ve bunun gibi diğer masrafları iģlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul etmeyip doğrudan gider hesaplarına yansıtmaktadır. d. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar: Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutma niyet ve imkanının bulunduğu, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemeler içeren ve sabit bir vadesi bulunan; ilk muhasebeleģtirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kar-zararda yansıtılan olarak sınıflananlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak tanımlananlar ve kredi ve alacak tanımına girenler dıģında kalan türev olmayan finansal varlıklardır.banka, portföyünde vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık bulundurmamaktadır. Banka, finansal varlıkların yukarıda açıklanan sınıflamalara göre tasnifini anılan varlıkların edinilmesi esnasında yapmaktadır. VII. ĠĢtirak ve bağlı ortaklıklara iliģkin açıklamalar Yeni Türk Lirası karģılığı alınan bağlı ortaklıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiģ maliyet bedelleriyle değerlenmiģtir. Kalıcı değer düģüklüğü tespit edildiği taktirde iģtirak ve bağlı ortaklıklar için değer düģüklüğü karģılığı ayrılmaktadır. VIII. Finansal varlıklarda değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar Bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düģüklüğüne uğradığına iliģkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususu her bilanço döneminde değerlendirilir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda değer düģüklüğü karģılığı finansal varlık sınıfları bazında aģağıda açıklandığı Ģekilde ayrılır. i. Kredi ve alacaklar : Banka, tahsili ileride Ģüpheli olabilecek krediler için karģılık ayırmakta ve masraf yazmak suretiyle cari dönem karından düģmektedir. Takipteki alacaklar karģılığı, mevcut kredilerle ilgili ileride çıkabilecek muhtemel zararları karģılamak amacıyla, Banka yönetiminin fon portföyünü kalite ve risk açısından değerlendirerek, ekonomik koģulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır. Banka, kredilerin tahsil edilemeyeceğine dair bulguların varlığı halinde 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca III., IV., ve V. Grup krediler içinde sınıflamakta ve bu tutarlar için özel karģılık ayırmaktadır. Bu tür kredilerle ilgili olarak yapılan tahsilatlarda öncelikle söz konusu kredinin ana para borçları karģılanmakta, ardından kar payı alacakları tahsil edilmektedir. Katılım Bankası olarak Banka nın ayrılan karģılığın muhasebeleģtirilmesinde uyguladığı yöntem kullandırılan fonların kaynağına bağlıdır. Banka özkaynağından veya cari ve katılma hesaplarından finanse edilen kredilerden kaynaklanan karģılıkların tamamı karģılık gideri olarak gelir tablosuna yansıtılır. Kar zarar katılma hesaplarından finanse edilen krediler için ayrılması gereken karģılık ise, Banka nın kar ve zarara katılma ölçüsünde gelir tablosuna yansıtılır. Geriye kalan karģılık giderleri ise kar zarar katılma hesaplarına zarar olarak yansıtılır. (14)

20 30 HAZĠRAN 2007 VE 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR (Devamı) Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayrılan karģılıklara istinaden yapılan tahsilatlardan Kurum payına düģen kısmı gelir tablosunda Krediler ve Diğer Alacaklar KarĢılığı hesabından düģülmekte, önceki dönemlerde karģılık ayrılmıģ yada aktiften silinmiģ olan kredilere istinaden yapılan anapara tahsilatları Diğer Faaliyet Gelirleri hesabına kaydedilmektedir. Serbest kalan karģılık tutarları hesabına ters kayıt vermek suretiyle Değer DüĢüĢ Giderleri Özel KarĢılık Giderleri kapatılmaktadır. Banka, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik i de dikkate alarak genel karģılık ayırmaktadır. ii) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklarda değer düģüklüğü zararı meydana geldiğine iliģkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda ilgili zararın tutarı, gelecekteki tahmini nakit akıģlarının finansal varlığın orijinal kar payı oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür; değer düģüklüğü için karģılık ayrılır ve ayrılan karģılık gider hesapları ile iliģkilendirilir. iii) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar: Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalmalar doğrudan özkaynakta muhasebeleģtirilen satılmaya hazır bir finansal varlığın değerinin düģtüğüne iliģkin tarafsız göstergelerin bulunması durumunda, doğrudan özkaynakta muhasebeleģtirilmiģ bulunan toplam zarar, ilgili finansal varlık bilanço dıģı bırakılmamıģ dahi olsa özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zararda muhasebeleģtirilir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmıģ özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan yatırımlarla ilgili olarak kâr veya zararda muhasebeleģtirilmiģ bulunan değer düģüklüğü zararları, kâr veya zarar aracılığıyla iptal edilmez. Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı finansal araçlara iliģkin değer düģüklüğü zararının oluģtuğuna yönelik tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda, ilgili değer düģüklüğü zararının tutarı, gelecekte beklenen nakit akıģlarının benzer bir finansal varlık için geçerli olan cari piyasa getiri oranına göre iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak ölçülür Bu tür değer düģüklüğü zararları iptal edilmez. IX. Finansal araçların netleģtirilmesine iliģkin açıklamalar Finansal varlıklar ve borçlar, Banka nın netleģtirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması, veya ilgili finansal varlığı ve borcu eģzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. X. SatıĢ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemlerine iliģkin açıklamalar Banka nın satıģ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemleri yoktur. XI. SatıĢ amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere iliģkin açıklamalar Banka nın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. SatıĢ amaçlı duran varlıklar donuk alacaklardan dolayı edinilen maddi duran varlıklardan oluģmakta olup, finansal tablolarda 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak muhasebeleģtirilmektedir. (15)

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Adres : Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 MART 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı