KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir."

Transkript

1 KEK /03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.

2 KEK /03 2 / 36 ĠÇĠNDEKĠLER 1 ĠÇĠNDEKĠLER 2 1.ÖNSÖZ 3 2.ÜST YÖNETĠMĠN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK DEKLARASYONU 4 3.NIN AMACI VE YAPISI AMAÇ VE KAPSAMI SORUMLULUKLAR HAZIRLANMASI YAYINLANMASI BASKI VE REVĠZYON 6 4.YÖNETĠM ġartlari KURULUġ 7 MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi KALĠTE SĠSTEMĠ 16 KALĠTE POLĠTĠKASI 17 DOKÜMANTASYON YAPISI DOKÜMAN KONTROLÜ TALEPLERĠN, TEKLĠFLERĠN VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ ANALĠZLERĠN TAġERONA VERĠLMESĠ SATIN ALMA HĠZMETLERĠ VE DONANIM MÜġTERĠYE HĠZMET ġĠKÂYETLER UYGUN OLMAYAN ANALĠZ ĠġĠNĠN KONTROLU ĠYĠLEġTĠRME DÜZELTĠCĠ FAALĠYET ÖNLEYĠCĠ FAALĠYET KALĠTE KAYITLARI ĠÇ TETKĠKLER YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ 26 5.TEKNĠK ġartlar GENEL PERSONEL YERLEġĠM VE ÇEVRE KOġULLARI ANALĠZ METODLARI VE METODUN GEÇERLĠ KILINMASI CĠHAZLAR ÖLÇÜMLERĠN ĠZLENEBĠLĠRLĠĞĠ NUMUNE ALMA ANALĠZ NUMUNELERĠNĠN TAġINMASI VE NAKLĠ ANALĠZ SONUÇLARININ KALĠTESĠNĠN TEMĠNĠ SONUÇLARIN RAPOR HALĠNE GETĠRĠLMESĠ 34 6.SÖZLÜK 34 7.REVĠZYON TAKĠP TABLOSU 35 8.KONTROLLÜ KOPYA DAĞITIM TABLOSU 36

3 KEK /03 3 / 36 1.ÖNSÖZ Kuruluş amacı kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanması olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesinde kurduğu Merkez Su Analiz Laboratuarında yapılan analizlerde uluslararası geçerli yöntemlerin uygulanması ve analiz hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ile performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC standardına göre kurulmuş kalite yönetim sistemi çerçevesinde çalışma kararını almış ve uygulamaya koymuştur. TS EN ISO/IEC Standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler oluşturulmuş, böylelikle kaliteli, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin arttırılması amaçlanmıştır. Çalışmalar takım ruhu ile gerçekleştirilmiş ve tüm çalışanlarımız üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında bizlere gerekli desteği sağlamalarından dolayı yöneticilerimize ve personelimize bu süreçte göstermiş oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ederim

4 KEK /03 4 / 36 2.ÜST YÖNETĠMĠN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK DEKLARASYONU Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Merkez Su Analiz Laboratuvarı olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Laboratuvarlarımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı, işletmeyi, Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini TS EN ISO/IEC Uluslararası Standardı nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde bağımsız olarak hizmet vermeyi, Laboratuvarımızda yapılacak olan analizlerle ilgili her türlü analiz talebini tarafsız olarak değerlendirmeyi, laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları analiz sayısından veya bu analizlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, laboratuvara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi; izlemeyi, Laboratuvarımızın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını tazmin etmeyi, Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika TS EN ISO/IEC Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, tüm Laboratuvar personelinin kalite politikasını benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederim Turgut AYBAK B.Günhan GÜNGÖRDÜ Dr. Halil KABAK Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Daire BaĢkanı

5 KEK /03 5 / 36 3.NIN AMACI VE YAPISI 3.1.AMAÇ VE KAPSAMI Bu Kalite El Kitabı, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı analiz hizmetlerinin TS EN ISO/IEC standardına göre yürütülmesini ve yeterliliğinin sağlanmasını, yapılan analizlerin çerçevesini, organizasyonun yapısını ve görev talimatlarını, politika, hedef ve taahhütlerini, kalite yönetim sistemini ve dokümantasyon yapısını ve standardın şartlarını nasıl karşıladığını açıklamakta ve referans göstermektedir. Ayrıca bu Kalite El Kitabı ile MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın Kalite Politikasına uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminde iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine fırsat verecek uygulamaları sağlamak, Laboratuvarın etkin bir şekilde yönetimini sağlamak ve analiz sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Kalite El Kitabı bu nedenlerle laboratuvar personeli için uyulması gereken bir rehber, yeni başlayan personel için eğitim aracı, yasal otorite ve müşteriler için bir tanıtım ve sunum kitabı niteliğindedir. 3.2.SORUMLULUKLAR Kalite El Kitabı, tarafından hazırlanır ve tarafından onaylanır. Kalite El Kitabında belirtilen Politika, Prosedürler ve Destek Dokümanların bütün personel tarafından anlaşılıp, uygulanmasından Laboratuvar Şube Müdürü, faaliyetlerin Kalite El Kitabı na uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kalite El Kitabında yer alan Kalite Politikası ile Üst Yönetimin Deklarasyonu Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı nın onayı ile tarafından güncelleştirilir. 3.3.HAZIRLANMASI MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı tarafından sürdürülen ve bu Kalite El Kitabında belirtilen Kalite Yönetim Sistemi Yönetim ve Teknik Şartları; TS EN ISO/IEC standardı temel alınarak hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Kalite El Kitabı, Doküman Formatı (FRM.01) kullanılarak tarafından hazırlanır. Revizyon ve yeni yayın yetkisi ve ndadır. Revizyonlar Kalite El Kitabının tamamı bazında yapılır. Kalite El Kitabı periyodik gözden geçirme sonucunda gerekirse yeniden yayınlanır. İlk yayında Kalite El Kitabı Baskı No: KEK.01 ve 00 revizyon ile yayınlanır. Kalite El Kitabının onayı orijinal nüsha üzerinde yapılır. Kalite El Kitabının Akreditasyon Kuruluşlarına, Taşeronu olduğumuz Analiz Laboratuvarlarına, Yasal Otoritelere ve gerekirse çalışanlara dağıtımı bilgisayar ortamında salt okunur/pdf formatında veya orijinal kopyadan fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılarak ve üzerine lacivert renkli KONTROLLÜ kaşesiyle tanımlanarak teslim edilir. Orijinal Kopyanın numarası 00 kabul edilmiş olup nde bulunur. Diğer dağıtımlar Kalite El Kitabı içindeki Dağıtım Tablosu imzalatılarak ve numara verilerek yapılır. Kalite El Kitabının müşterilere veya bilgi amaçlı dışarıya verilmesi kararlaştırılmışsa; orijinal kopyadan

6 KEK /03 6 / 36 fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılır ve üzerine lacivert renkli KONTROLSÜZ ile tanımlanarak teslim edilir. Kontrollü kaşesi olmayan Kalite El Kitabı Kontrolsüz olarak kabul edilir. Kalite El Kitabı nın atıf yaptığı bütün dokümanlar, tarafından Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre güncelleştirilir. 3.4.YAYINLANMASI Kalite El Kitabı hem basılı ortamda hem de bilgisayar ortamında yayınlanır. Dokümanların hazırlanması, onaylanması, kullanılması, revize edilmesi ve yayınlanması Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre sağlanır. 3.5.BASKI VE REVĠZYON Kalite El Kitabı, gelişmelere ve değişen şartlara göre; tüm tarafların teklifiyle tarafından hazırlanır ve nın onayıyla güncelleştirilir. Standart revize olduğunda veya sistemde köklü değişiklikler yapıldığında Kalite El Kitabı yeniden yayınlanır ve Baskı No bir arttırılır, Revizyon No sıfırlanır. Kalite El Kitabında yapılan değişikliğin içeriği Revizyon Takip Tablosu nda belirtilir. Kalite El Kitabının tüm sayfalarının hazırlayan ve onaylayan tarafından imzalanması ile revizyon gerçekleşmiş olur. Revize edilen Kalite El Kitabının eski orijinal metinlerine tarafından kırmızı GEÇERSİZ kaşesi basılarak diğer dokümanlarla karışması önlenecek şekilde muhafaza edilir. Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01)

7 KEK /03 7 / 36 4.YÖNETĠM ġartlari 4.1.KURULUġ Yasal Statü : Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluşunun ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, 09/05/2007 tarih ve 6 sayılı MESKİ Genel Kurulu kararı ile kurulan Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı na bağlı olarak hizmet veren resmi bir kuruluştur. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Analiz Listesi (LST.05) nde belirtilen içme-kullanma suyu ve atık su analizleri yapmakla görevlidir. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir. Adres : Özgürlük M. Cumhuriyet Bulvarı, Serbest Bölge Karşısı N:140/A Akdeniz MERSİN Tel : 0 (324) Faks : 0 (324) Web : e-posta adresi: MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı verdiği hizmetlerle ilgili olarak TS EN ISO/IEC standardı ve müşteri şartlarını karşılayacağını, Akreditasyon Kuruluşuna ve Yasal Otoritelere karşı sorumluluğu aldığını beyan etmekte olup gerçekleştirdiği faaliyetlerden sorumludur MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Kalite Yönetim Sistemi içerisinde analizler, laboratuvar adresinde yapılmaktadır. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi Laboratuvarın adresinde laboratuvarla ilgili gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın analiz hizmetleri harici faaliyetleri kapsamamaktadır MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nda, TS EN ISO/IEC standardının şartlarına uygunluğunu olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde organizasyon oluşturulmuştur Laboratuvar a)meski Merkez Su Analiz Laboratuvarı, yukarıda belirtilen hizmetleri gerçekleştirmek üzere, Kalite Yönetim Sisteminden veya analiz metodlarından ve destek dokümanlardan sapmaları tanımlamak ve tespit edilen sapmaları önlemek veya olumsuz etkilerini en aza indirecek faaliyetleri karşılama konusunda,

8 KEK /03 8 / 36 yeterlilikleri, yetki ve kaynakları olan yönetici ve teknik personele sahiptir. Bu personeller Düzeltici Faaliyet Prosedürü (PRS.07), Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRS.08) ve Uygun Olmayan Analiz İşinin Kontrolü Prosedürü (PRS.06) ile görevlendirilmiştir. b)yönetim ve personelin, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç-dış baskılardan ve bunların etkilerinden uzak tutulduğu üst yönetimce deklare edilmiştir (Madde 2). c)müşterilere ait gizli bilgiler ve tescilli hakların korunması Müşteriye Hizmet Prosedürü (PRS.10) ile sağlanmaktadır. Analiz sonuçları bilgisayar ortamında ve basılı ortamda muhafaza edilmektedir. Analiz sonuçları müşteriye kapalı zarf içinde iletilerek, 3. şahısların sonuçlara ulaşması engellenmektedir. d)yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmasıyla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için tüm MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı yönetici ve personeline Personel Etik Taahhütnamesi (FRM.11) imzalatılır. e)kuruluş ve yönetim yapısı organizasyon şeması ile detaylı olarak bölüm sonunda de verilmiştir. f)dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre, laboratuvara ait Standard Çalışma Talimatları (SÇT), Cihaz Talimatları ve Genel Talimatlar vb. göz önünde bulundurularak analiz kalitesine doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama veya doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin, görev ve sorumlulukları, yetkileri ve birbirleri ile olan ilişkileri aşağıda ve görev talimatlarında belirtilmiştir. g)personel adayları dahil bütün analiz personeli, metotları, prosedürleri ve her analizin hedefini bilen, analiz sonuçlarını değerlendirebilen uzmanlar tarafından, uygun şekilde yönlendirilmeleri sağlanmakta olup, Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.23) ne göre Laboratuvar Birim Şefleri ve KY tarafından gerekli oryantasyon eğitimi ve geliştirme eğitimlerinden geçirilmektedir. h)meski Merkez Su Analiz Laboratuvarı, uygulamalarında gerekli kaliteyi sağlamak ve sürdürmek için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden sorumlu olarak Daire Başkanı, Laboratuvar Şube Müdürü, ile gerekli teknik yönetime sahiptir. Aşağıda Kalite Yönetim Birimi ve Teknik Yönetimin görev ve sorumlulukları özetle verilmiş olup; yetki, sorumluluk ve görevin gerektirdiği nitelikler ilgili Yönetmeliklerde detaylandırılmıştır. Genel Müdür MESKİ'nin 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı MESKİ'yi temsil etmek, Yönetmelikleri, yıllık yatırım ve performans programlarını, bütçe, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak. Performans Programı, bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak, Kuruluş Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,

9 KEK /03 9 / 36 Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak, Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak, İdare içindeki şube müdürlüklerinin ve şefliklerin kaldırılmasına, yenilerinin kurulmasına, sayısına ve görev sınırlarına ilişkin olarak karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak. Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak. İzinli veya görevli olarak il dışında olduğu zamanlarda, genel müdür yardımcılarından birisine vekâlet vermek. MESKİ yi Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak yönetmek ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine önderlik etmek. İhale Birimini oluşturmak için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak. Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendisine vereceği işleri yapmak suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcısı yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler. Genel Müdürlüğün stratejik planının yapılmasına katkı sağlamak. Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak. Arıtma Tesisleri Dairesi BaĢkanı Halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak. Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak. Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak. Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılması ve yaptırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak. Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak. Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığı ndan projenin hazırlanmasını istemek. Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

10 KEK /03 10 / 36 Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak sayılı Kanunla bağlanan yerlerde oluşturulan şube müdürlüklerinde, kendi göreviyle ilgili gereken eğitim, doküman, teknik destek sağlamak, kendi görevleri ile ilgili olarak standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak. Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak. Laboratuvarı ġube Müdürü İçme suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin sağlıklı bir şekilde kontrolü için tesislerde yapılamayan parametrelerin analizlerinin yürütülmesini sağlamak. Şehir şebekesine verilen suyun kimyasal ve mikrobiyolojik olarak periyodik kontrollerinin yürütülmesini sağlamak. Endüstriyel atıksuların takibi için gerekli analizlerin yapılmasını sağlamak. Havza koruma faaliyetleri ile ilgili analizlerin yürütülmesini sağlamak. Genel Müdürlüğün ihtiyacı olarak alınacak kimyasal malzemelerde; laboratuvar kapsamıyla ilgili kalite kontrol analizlerinin yapılmasını veya uygun yerlerde yaptırılmasını sağlamak. Özel ve Tüzel kişi ve kurumlarca talep olduğunda temiz su ve atıksu konusunda gerekli her tür analizlerin yapılarak veya uygun yerlerde yaptırılarak raporlandırılmasını sağlamak. Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine etmek, izlemek ve kontrol etmek. Personelin düzenli ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak. İç ve dış yazışmaların gerekli evrak düzeninin tutularak yapılmasını sağlamak. Personelin tayini, terfi, atanma, kadro v.b.gibi özlük işleri hakkında Daire Başkanlığı na teklifte bulunmak ve konuyla ilgili yazışmaları yürütmek. Her mali yılbaşından önce memur, sözleşmeli personel ve işçi kadroları ile ilgili öneriler hazırlayıp Daire Başkanlığı na sunmak. Müdürlük içi faaliyetlerde uygulamada gözlenen aksaklıkların giderilmesinde gerekli tedbirleri almak. Şube içi gerekli her türlü satın alımlarda iş ve ihtiyaç isteklerini onaylayıp gerekli takipleri yapmak. Personelin mazeret izni, senelik izin, fazla mesai, hafta sonu ve bayram mesaisi v.b. düzenlemelerini yapmak. Şefler tarafından iletilen her türlü sonuçları, raporları ve diğer evrakın uygunluğunu kontrol edip Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak. Gizlilik gerektiren evraklarda personelin gizlilik esaslarına uymasını temin etmek. Personeli çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde iç sirküler yayınlamak. İzin, hastalık v.b. gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığı takdirde yerine vekalet edecek personeli Daire Başkanı nın onayına sunmak. Laboratuvardaki çalışmaların işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun yapılmasını temin etmek, yangın ve sivil savunma konularında tedbirler almak. Kendine bağlı Şeflerin çalışmalarını planlamak, koordine etmek, iş bölümü yapmak ve denetlemek. Müdürlüğe bağlı personelin verimini, mesleki bilgi ve becerisini artırıcı faaliyetler düzenlemek, eleman eğitim programları hazırlamak ve bu amaçla Daire Başkanlığı na öneriler sunmak. Müdürlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak. Laboratuvarın güncel teknolojilere uyumlu olması için gerekli araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek. Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dahilinde yerine getirmek.

11 KEK /03 11 / 36 TS EN ISO/IEC Standardına uygun olarak Genel Müdürlük Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını, takip edilmesini, sürekliliğinin sağlanmasının, geliştirilmesini, Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanlarda kalite bilincinin geliştirilmesini sağlamak. Laboratuvarda yapılan işlerin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek; bağımsızlığını, tarafsızlığını, karar alma ve çalışmalarındaki objektifliğini zedeleyebilecek, ticari, mali, idari hiçbir faaliyet içerisine girmeden, üzerinde oluşabilecek her türlü iç ve dış baskıya karşı koyarak ve gizliliği sağlayarak hizmet vermek. TS EN ISO/IEC kapsamında Deney-Cihaz Talimatları ve Şartnameler hariç tüm dokümanları hazırlamak, revizyonlarını gerçekleştirmek ve kullanıcılara ulaştırmak. Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısına katılacak kişileri bilgilendirmek, toplantıya katılmak ve toplantıda alınan kararların uygulanmasını sağlamak/sağlatmak, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı kararlarının yazılı olarak duyurusunu yapmak ve ilgililere dağıtmak, Genel Müdürlüğümüz Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın akreditasyonu kapsamında Akreditasyon Kuruluşları ile olan koordinasyonu sağlamak, Kalite sisteminin etkinliği ve verimliliğinin sürekli artırılması amacıyla üst yönetimle bağlantılı olmak, Laboratuvarın akreditasyon kapsamındaki eğitim planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, eğitim kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek, Müşteri Memnuniyeti ölçümlerini yapmak, değerlendirmek ve müşteri şikâyetlerine ilişkin kayıtların tutulmasını ve muhafazasını sağlamak, Laboratuvarın geleceğe dönük planlarında, Laboratuar Şube Müdürü ile koordineli olarak çalışmak, Laboratuvarda kullanılan Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Standartlar ve dokümanların gerektiğinde güncel olanlarının kullanılmasını sağlamak/sağlatmak, Laboratuvar Kalite Kontrol Planını hazırlamak, takibini yapmak. Gerektiğinde Taşeron/Tedarikçi tetkiklerine katılmak. Akreditasyon kuruluşuna karşı kurumu temsil etmek. Düzeltici önleyici faaliyet başlatmak ve kontrolünü yapmak, deney hariç gerektiğinde işin durdurulmasına karar vermek. Laboratuvar personelinin, terfi veya yetiştirilmesi gibi eğitim, kalifikasyon işlemleri hakkında İdareye teklifte bulunmak. Ġçmesuyu-Atıksu Analiz ġefleri Analiz Şefliği ile ilgili her türlü numune alımı ve kabulü ile ilgili düzenlemeler yapmak, numune kabul kriterlerini belirlemek, gerektiği hallerde odak noktalarının listesini hazırlamak ve tekrar numune alınmasını sağlamak ve kamu sağlığına aykırı hallerin olması durumunda Müdürlüğe bilgi vererek gerekli koordinasyonlara yardımcı olmak. Birime gelen su numunelerinin gerekli şekilde kayıt edilmesi, korunması ve Türk ve Dünya Standartlarına uygun olarak analiz edilmesini sağlamak. Analizlerin aksatılmadan zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak; bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak. Gerekli hallerde içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin çeşitli ünitelerinde kontrol ve araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak. Birimde kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve eczanın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirler almak ve takipler yapmak. Haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp Müdürlüğe sunmak.

12 KEK /03 12 / 36 Analiz Şefliği personelinin mazeret izni ve senelik izin v.b. gibi ihtiyaçları doğrultusunda işlerin aksatılmaması için gerekli iş ve izin planları hazırlamak. Kendisine bağlı personelin iş bölümünü yapmak, görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapmasını sağlamak, gerekli hallerde akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil dönemleri için mesailer düzenlemek. Birim stoklarının daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak; azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. İlgili analizlerle ilgili her türlü analiz ve kontrol faaliyetlerinin gerektiği gibi yapılmasını sağlamak ve raporların zamanında verilmesi için gerekli takipleri yapmak. Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak Müdürlüğe bilgi vermek. Personelin mesleki beceri ve gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak; eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme (NKRD) Birim Sorumlusu Laboratuvara gelen su numunelerinin; analiz şartlarına uygun olanlarının kabulünü yapmak, kayda geçirmek, diğer laboratuvar şefliklerine gerekli analizlerin yapılmasını Şube Müdürü adına talep etmek ve birimlerden gelen sonuçlara göre rapor düzenlemesi yapmak. Uygun şartlarda gelmeyen numuneler ile ilgili tutanakları tutarak numuneyi iade etmek. Faaliyet raporlarını çıkarmak. Numunelerin laboratuvara geliş sırasına göre kayıtlarını tutmak. Özel İstek olarak gelen analiz talepleri için numune kabul şartlarını müşteriye iletmek. İdare dışından gelen analiz taleplerinin kayıtlarını tutup numunenin alınabilmesi için talebi amirine iletmek. Analiz sonuçlarının gizliliğini sağlamak Analiz sonuçlarının muhafazasını sağlamak. Analiz sonuçlarının düzenli olarak raporlandırılmasını sağlamak. Kendisine bağlı personelin iş bölümünü yapmak; görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapılmalarını sağlamak. Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek i) Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip bir atanmış olup, bu yönetici, laboratuvar politikası ve kaynakları hakkında kararların alındığı yönetim kademesi olan Daire Başkanı na doğrudan ulaşabilmektedir. j)kilit konumda olan teknik ve kalite yönetimi için yardımcılar, Görev Talimatlarında açıklanan Görevin Gerektirdiği Nitelikler sağlanmak koşulu ile Personel Atama Listesi (LST.03) ile atanmıştır. k)personelin yapılan faaliyetlerin önemi ve bunların Kalite Yönetim Sisteminin hedeflerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunacağının bilincinde olmasının sağlanması, Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.23) kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile temin edilmektedir ĠletiĢim: Üst yönetim, laboratuvarda uygun iletişim proseslerinin oluşturulması ve Kalite Yönetim Sisteminin düzgün işlemesi için, etkin bir iletişimin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Üst yönetim, iletişim kanallarını kullanarak sistematik bir şekilde tüm çalışanlara kalite politikasını, hedefleri, kalite sistemi denetim sonuçlarını, kararları ve gelecekteki faaliyetleri iletir. İç iletişim, kurum kültürü

13 KEK /03 13 / 36 ve ruhunu yaratmada anahtar role sahiptir. Analiz ve ölçümlerin yapılması da dâhil iletişim kanalları; periyodik gözden geçirme, bilgilendirme toplantıları, eğitimler, iç yazışmalar, çalışan önerileri, , duyuru panosu ve telefondur. Müşteri ile iletişim yöntemleri Müşteriye Hizmet Prosedürü (PRS.10) nde açıklanmıştır.

14 KEK /03 14 / MESKĠ Genel Müdürlüğü Organizasyon ġeması

15 KEK /03 15 / 36 MESKĠ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Organizasyon ġeması Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Laboratuvar Şube Müdürü Yazı İşleri Şefi Kalite Yöneticisi Yrd. Atıksu Analiz Şefi İçme Suyu Analiz Şefi Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu Mikrobiyolojik Analiz Birim Sorumlusu

16 KEK /03 16 / 36 Personel Atama Listesi (LST.03) Analiz Listesi (LST.05) Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) Uygun Olmayan Analiz İşinin Kontrolü Prosedürü (PRS.06) Düzeltici Faaliyet Prosedürü (PRS.07) Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRS.08) Müşteriye Hizmet Prosedürü (PRS.10) Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.23) Personel Etik Taahhütnamesi (FRM.11) 4.2.KALĠTE SĠSTEMĠ Laboratuvarda, uygun bir yönetim sistemi oluşturulmuş olup, uygulanmakta ve sürdürülmektedir. Laboratuvarda, analiz sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatları doküman hâline getirilmiştir. Sistem dokümantasyonu, ilgili personele iletilmiş ve bu personel tarafından anlaşılmış ve dağıtımı Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre ulaşılabilir ve uygulanabilir şekilde yapılmıştır.

17 KEK /03 17 / 36 KALĠTE POLĠTĠKASI MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarının Kalite Politikası; çalışmalarını güncel, Ulusal ve/veya Uluslararası standard veya güvenilir kuruluşlar tarafından yayınlanmış analiz metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak, mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara ve müşteri şartlarına uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak sürdürmektir. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarının ana hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile analiz metod ve standardlarına uygun analiz cihazlarını kullanmak, kalibrasyon programları ile cihazları kontrol altında tutmak, müşterilerden gelen analiz isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılayarak ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak, analizlerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle analiz kalitesinin teminini etkin kılmak ve böylece potansiyel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir. Laboratuvar personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış kalite yönetim sistemi içindeki tüm politika ve prosedürleri öğrenmiş, benimsemiş ve bu politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda Laboratuvar Yönetimi TS EN ISO/IEC standardına, TÜRKAK Rehber ve Tebliğlerine uymayı ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder Turgut AYBAK B.Günhan GÜNGÖRDÜ Dr. Halil KABAK Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Daire BaĢkanı

18 KEK /03 18 / 36 Kalite Politikasının Duyurulması ve Benimsetilmesi Kalite Politikası eğitimlerle ve asılı olarak tüm çalışanlara duyurulur. Kalite Hedefleri ve Hedef Konuları: Aşağıdaki konularda Genel Hedefler oluşturulmuş olup Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında ele alınmaktadır. - Personel yetkinliğinin arttırılması, - Müşteriye taahhüt edilen şartlardan sapma oranın azaltılması, - Müşteri şikayetlerinin azaltılması, - Müşteri memnuniyetinin arttırılması. Stratejiler: Kalite politikasını destekler nitelikteki kalite hedefleri, Kalite Hedefleri Belirleme ve Takip Planı (PLN.01) ile belirlenmiştir. Plandaki veriler, analiz edilerek mevcut durum, hedef değer ve hedefe ulaşmak için stratejiler belirlenmekte ve üst yönetim tarafından destek verilmektedir. Üst Yönetimin Sorumluluğu MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Üst yönetimi, kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusundaki sorumluluğunu Kalite Politikası ile beyan etmekte ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile bunu kanıtlamaktadır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Üst yönetimi, müşteri şartlarının ve yasal şartların karşılanmasının önemini Kalite Politikası ile organizasyona duyurmuş olup; temel ilkesi, müşteri memnuniyetinin bu kapsamda sağlanmasıdır. Teknik yönetimin ve nin bu standarda uygunluğu sağlama sorumlulukları da dâhil, görevleri ve sorumlulukları Madde h. de tanımlanmıştır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Üst Yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini sağlayacak önlemleri yapılan toplantılar ile planlar ve bu planlar doğrultusunda değişikliklerin gerçekleştirilmesini sağlar. Kalite Yönetim Sisteminin Dokümantasyon Yapısı Kalite El Kitabı, prosedürlere atıf yapmaktadır. Yönetim Sisteminde kullanılan dokümantasyonun yapısı, ana hatları ile aşağıda tarif edilmiştir. Doküman kodlamalarında aşağıdaki kısaltmalar kullanılır. PRS: Prosedür TLM: (Genel) Talimat GTL: Görev Talimatı SÇT: Standart Çalışma Talimatı CKT: Cihaz Kullanma Talimatı FRM: Form LST: Liste PLN: Plan KEK: Kalite El Kitabı TSL: Tetkik Soru Listesi

19 KEK /03 19 / 36 DOKÜMANTASYON YAPISI Kalite Politikası Üst Yönetimin Deklarasyonu Kalite Hedefleri Kalite El Kitabı Prosedürler Talimatlar(Sistem/Görev/Analiz(SÇT)/Cihaz) Formlar/Planlar/Listeler Dış Kaynaklı Dokümanlar (Mevzuat, Standart, Rehber, Şartname vb.) Veriler/Kayıtlar Kalite Hedefleri Belirleme ve Takip Planı (PLN.01) Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) 4.3.DOKÜMAN KONTROLÜ Kalite Yönetim Sisteminin yapısını oluşturan iç kaynaklı dokümanların hazırlanması, kontrol altına alınması, yayınlanması, dağıtılması, geri toplanması ve revize edilmesine yönelik uygulamalar ve dış kaynaklı dokümanların kontrolü ve dağıtımı için Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Dokümanların numaralandırılması, Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre yapılmaktadır. Bu prosedür; dokümanların onaylanmış baskılarının, laboratuvarın fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirmesinde hayati önemi olan işlemlerin yapıldığı bütün yerlerde bulundurulması, dokümanların ilgili kriterlere uygunluğunun sürekliliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde revize edilmesini, geçersiz veya güncelliğini yitirmiş dokümanların dağıtıldıkları veya kullanıldıkları her noktadan en hızlı şekilde toplanması veya amaç dışı kullanılmamalarının güvence altına alınmasını ve yasal zorunluluk veya bilgi muhafazası amacıyla saklanması gereken, güncelliğini yitirmiş dokümanların uygun bir şekilde işaretlenmesi şartlarını açıklamaktadır. Kalite Yönetim Sisteminde yer alan tüm dokümanlar yayınlanmadan önce yetkili personel tarafından gözden geçirilmekte ve onaylanmaktadır. Tüm dokümanların güncellik takibi için, Güncel Doküman Listesi (LST.01) oluşturulmuştur. Dokümanlar kurum kültürünü yansıtacak şekilde standart formatta oluşturulmuş olup laboratuvar tarafından basılı ve elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Bu formatta Kurum logosu, dokümanın no su ve adı, ilk yayın tarihi, revizyon no ve revizyon tarihi, sayfa no/toplam sayfa no ile yayınlayan makamların bilgileri yer almaktadır.

20 KEK /03 20 / 36 Dokümanların onay işlemi, basılı doküman üzerinde ıslak imza ile yapılmakta ve KY tarafından muhafaza edilmektedir. Dokümanlarda elle değişikliğe izin verilmemektedir. Revizyon ya da yeni doküman ihtiyacı; standardın revizyonu, ilgili dış kaynaklı dokümanların revizyonu, tabi olunan mevzuatın revizyonu, iç ve dış tetkikler sonunda bulunan uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler, iyileştirmeler, müşteri şikayet ve önerileri ile dokümanlarda revizyon ihtiyacı oluşabilir, oluşan bu ihtiyaç yetkili personel tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde doküman, doküman tipine göre verilen görevlere bağlı kalınarak hazırlanır ve/veya mevcut doküman revize edilerek, dokümanı onaylama yetkisi bulunan makam tarafından onaylanması sağlanır. Saklanan eski revizyonlar GEÇERSİZ Kaşesi ile işaretlenmiş olup ARŞİV klasöründe saklanır Dokümanlarda yapılan değişiklikler altı çizili olarak tanımlanır. Elektronik ortamda dokümanların dağıtılması ve güvenliği Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ile sağlanmaktadır. Elektronik ortamda yayınlanan dokümanların kullanıcılar tarafından değiştirilmesi önlenmiş ve dokümanlar sürekli olarak yedeklenmektedir. Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) Güncel Doküman Listesi (LST.01) 4.4.TALEPLERĠN, TEKLĠFLERĠN VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarına gelen analiz taleplerinde, müşteri isteklerini sağlayabilecek metodların seçimi için müşteri şartları analiz edilmekte, şartların sağlanması için gerekli kaynak ve yeterlilik sağlanmakta ve müşteri ile anlaşılan metodların tanımlanması ve dokümante edilmesi hususunda Kalite Yönetim Sistemi işletilmektedir. Gelen analiz taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin hazırlanması ve şartların gözden geçirilmesi hususlarını etkin olarak gerçekleştirmek amacıyla izlenecek yöntemler belirlenmiş ve tüm personel tarafından görev ve yetkileri çerçevesinde Taleplerin Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (PRS.09) ne göre uygulanmaktadır. Gelen talepler için, laboratuvar kaynakları ve yerine getirebilme kabiliyeti analiz edilir, müşteriye talepte belirtilen hususlara göre teklif hazırlanır ve yanlış anlaşılmaları engellemek için sözleşme şartları gözden geçirilir ve son halini alır. Müşteri ile varılan kararlara ait veriler laboratuvar personeline iletilir. işler. Sözleşme şartlarında olabilecek değişiklikte sistem hem müşteriye hem de çalışanlara yönelik olarak Taleplerin tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi kayıtları kalite kaydı olarak tanımlanmakta ve muhafaza edilmektedir. Taleplerin Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (PRS.09)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36

KALİTE EL KİTABI. Kod No: KEK:01/KYB. Yayın Tarihi/No: 22.06.2012/00. Revizyon Tarihi/ No: 07.04.2014 / 03. Sayfa : 2 / 36 T.C İZMİR VALİLİĞİ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON SİSTEMİ YAYIN TARİHİ / NO: 22.06.2012 / 00 REV : 03 / 07.04.2014 Sayfa : 2 / 36

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı