KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALĠTE EL KĠTABI KALĠTE EL KĠTABI. Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir."

Transkript

1 KEK /03 1 / 36 MESKĠ MERKEZ SU ANALĠZ LABORATUVARI Kopya No: Bu Kitap Sayın,.aittir. Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı na aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.

2 KEK /03 2 / 36 ĠÇĠNDEKĠLER 1 ĠÇĠNDEKĠLER 2 1.ÖNSÖZ 3 2.ÜST YÖNETĠMĠN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK DEKLARASYONU 4 3.NIN AMACI VE YAPISI AMAÇ VE KAPSAMI SORUMLULUKLAR HAZIRLANMASI YAYINLANMASI BASKI VE REVĠZYON 6 4.YÖNETĠM ġartlari KURULUġ 7 MESKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi KALĠTE SĠSTEMĠ 16 KALĠTE POLĠTĠKASI 17 DOKÜMANTASYON YAPISI DOKÜMAN KONTROLÜ TALEPLERĠN, TEKLĠFLERĠN VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ ANALĠZLERĠN TAġERONA VERĠLMESĠ SATIN ALMA HĠZMETLERĠ VE DONANIM MÜġTERĠYE HĠZMET ġĠKÂYETLER UYGUN OLMAYAN ANALĠZ ĠġĠNĠN KONTROLU ĠYĠLEġTĠRME DÜZELTĠCĠ FAALĠYET ÖNLEYĠCĠ FAALĠYET KALĠTE KAYITLARI ĠÇ TETKĠKLER YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ 26 5.TEKNĠK ġartlar GENEL PERSONEL YERLEġĠM VE ÇEVRE KOġULLARI ANALĠZ METODLARI VE METODUN GEÇERLĠ KILINMASI CĠHAZLAR ÖLÇÜMLERĠN ĠZLENEBĠLĠRLĠĞĠ NUMUNE ALMA ANALĠZ NUMUNELERĠNĠN TAġINMASI VE NAKLĠ ANALĠZ SONUÇLARININ KALĠTESĠNĠN TEMĠNĠ SONUÇLARIN RAPOR HALĠNE GETĠRĠLMESĠ 34 6.SÖZLÜK 34 7.REVĠZYON TAKĠP TABLOSU 35 8.KONTROLLÜ KOPYA DAĞITIM TABLOSU 36

3 KEK /03 3 / 36 1.ÖNSÖZ Kuruluş amacı kaliteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına kesintisiz olarak temin edilmesi ve oluşan atıksuyun ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde bertarafının sağlanması olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesinde kurduğu Merkez Su Analiz Laboratuarında yapılan analizlerde uluslararası geçerli yöntemlerin uygulanması ve analiz hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanması ile performansının arttırılması amaçlarına yönelik olarak, TS EN ISO/IEC standardına göre kurulmuş kalite yönetim sistemi çerçevesinde çalışma kararını almış ve uygulamaya koymuştur. TS EN ISO/IEC Standardında belirtilen tüm istekleri karşılamak amacıyla kuruluş bünyesindeki tüm faaliyetler için dokümante edilmiş prosedürler oluşturulmuş, böylelikle kaliteli, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları üreterek müşteri memnuniyetinin arttırılması amaçlanmıştır. Çalışmalar takım ruhu ile gerçekleştirilmiş ve tüm çalışanlarımız üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında bizlere gerekli desteği sağlamalarından dolayı yöneticilerimize ve personelimize bu süreçte göstermiş oldukları özverili çalışmalar için teşekkür ederim

4 KEK /03 4 / 36 2.ÜST YÖNETĠMĠN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK DEKLARASYONU Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Merkez Su Analiz Laboratuvarı olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Laboratuvarlarımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı, işletmeyi, Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini TS EN ISO/IEC Uluslararası Standardı nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde bağımsız olarak hizmet vermeyi, Laboratuvarımızda yapılacak olan analizlerle ilgili her türlü analiz talebini tarafsız olarak değerlendirmeyi, laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları analiz sayısından veya bu analizlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, laboratuvara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi; izlemeyi, Laboratuvarımızın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını tazmin etmeyi, Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika TS EN ISO/IEC Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, tüm Laboratuvar personelinin kalite politikasını benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederim Turgut AYBAK B.Günhan GÜNGÖRDÜ Dr. Halil KABAK Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Daire BaĢkanı

5 KEK /03 5 / 36 3.NIN AMACI VE YAPISI 3.1.AMAÇ VE KAPSAMI Bu Kalite El Kitabı, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı analiz hizmetlerinin TS EN ISO/IEC standardına göre yürütülmesini ve yeterliliğinin sağlanmasını, yapılan analizlerin çerçevesini, organizasyonun yapısını ve görev talimatlarını, politika, hedef ve taahhütlerini, kalite yönetim sistemini ve dokümantasyon yapısını ve standardın şartlarını nasıl karşıladığını açıklamakta ve referans göstermektedir. Ayrıca bu Kalite El Kitabı ile MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın Kalite Politikasına uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminde iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine fırsat verecek uygulamaları sağlamak, Laboratuvarın etkin bir şekilde yönetimini sağlamak ve analiz sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Kalite El Kitabı bu nedenlerle laboratuvar personeli için uyulması gereken bir rehber, yeni başlayan personel için eğitim aracı, yasal otorite ve müşteriler için bir tanıtım ve sunum kitabı niteliğindedir. 3.2.SORUMLULUKLAR Kalite El Kitabı, tarafından hazırlanır ve tarafından onaylanır. Kalite El Kitabında belirtilen Politika, Prosedürler ve Destek Dokümanların bütün personel tarafından anlaşılıp, uygulanmasından Laboratuvar Şube Müdürü, faaliyetlerin Kalite El Kitabı na uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kalite El Kitabında yer alan Kalite Politikası ile Üst Yönetimin Deklarasyonu Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı nın onayı ile tarafından güncelleştirilir. 3.3.HAZIRLANMASI MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı tarafından sürdürülen ve bu Kalite El Kitabında belirtilen Kalite Yönetim Sistemi Yönetim ve Teknik Şartları; TS EN ISO/IEC standardı temel alınarak hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Kalite El Kitabı, Doküman Formatı (FRM.01) kullanılarak tarafından hazırlanır. Revizyon ve yeni yayın yetkisi ve ndadır. Revizyonlar Kalite El Kitabının tamamı bazında yapılır. Kalite El Kitabı periyodik gözden geçirme sonucunda gerekirse yeniden yayınlanır. İlk yayında Kalite El Kitabı Baskı No: KEK.01 ve 00 revizyon ile yayınlanır. Kalite El Kitabının onayı orijinal nüsha üzerinde yapılır. Kalite El Kitabının Akreditasyon Kuruluşlarına, Taşeronu olduğumuz Analiz Laboratuvarlarına, Yasal Otoritelere ve gerekirse çalışanlara dağıtımı bilgisayar ortamında salt okunur/pdf formatında veya orijinal kopyadan fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılarak ve üzerine lacivert renkli KONTROLLÜ kaşesiyle tanımlanarak teslim edilir. Orijinal Kopyanın numarası 00 kabul edilmiş olup nde bulunur. Diğer dağıtımlar Kalite El Kitabı içindeki Dağıtım Tablosu imzalatılarak ve numara verilerek yapılır. Kalite El Kitabının müşterilere veya bilgi amaçlı dışarıya verilmesi kararlaştırılmışsa; orijinal kopyadan

6 KEK /03 6 / 36 fotokopi çekilmek suretiyle çoğaltılır ve üzerine lacivert renkli KONTROLSÜZ ile tanımlanarak teslim edilir. Kontrollü kaşesi olmayan Kalite El Kitabı Kontrolsüz olarak kabul edilir. Kalite El Kitabı nın atıf yaptığı bütün dokümanlar, tarafından Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre güncelleştirilir. 3.4.YAYINLANMASI Kalite El Kitabı hem basılı ortamda hem de bilgisayar ortamında yayınlanır. Dokümanların hazırlanması, onaylanması, kullanılması, revize edilmesi ve yayınlanması Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre sağlanır. 3.5.BASKI VE REVĠZYON Kalite El Kitabı, gelişmelere ve değişen şartlara göre; tüm tarafların teklifiyle tarafından hazırlanır ve nın onayıyla güncelleştirilir. Standart revize olduğunda veya sistemde köklü değişiklikler yapıldığında Kalite El Kitabı yeniden yayınlanır ve Baskı No bir arttırılır, Revizyon No sıfırlanır. Kalite El Kitabında yapılan değişikliğin içeriği Revizyon Takip Tablosu nda belirtilir. Kalite El Kitabının tüm sayfalarının hazırlayan ve onaylayan tarafından imzalanması ile revizyon gerçekleşmiş olur. Revize edilen Kalite El Kitabının eski orijinal metinlerine tarafından kırmızı GEÇERSİZ kaşesi basılarak diğer dokümanlarla karışması önlenecek şekilde muhafaza edilir. Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01)

7 KEK /03 7 / 36 4.YÖNETĠM ġartlari 4.1.KURULUġ Yasal Statü : Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluşunun ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu'nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, 09/05/2007 tarih ve 6 sayılı MESKİ Genel Kurulu kararı ile kurulan Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı na bağlı olarak hizmet veren resmi bir kuruluştur. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Analiz Listesi (LST.05) nde belirtilen içme-kullanma suyu ve atık su analizleri yapmakla görevlidir. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir. Adres : Özgürlük M. Cumhuriyet Bulvarı, Serbest Bölge Karşısı N:140/A Akdeniz MERSİN Tel : 0 (324) Faks : 0 (324) Web : e-posta adresi: MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı verdiği hizmetlerle ilgili olarak TS EN ISO/IEC standardı ve müşteri şartlarını karşılayacağını, Akreditasyon Kuruluşuna ve Yasal Otoritelere karşı sorumluluğu aldığını beyan etmekte olup gerçekleştirdiği faaliyetlerden sorumludur MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Kalite Yönetim Sistemi içerisinde analizler, laboratuvar adresinde yapılmaktadır. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi Laboratuvarın adresinde laboratuvarla ilgili gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın analiz hizmetleri harici faaliyetleri kapsamamaktadır MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı nda, TS EN ISO/IEC standardının şartlarına uygunluğunu olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde organizasyon oluşturulmuştur Laboratuvar a)meski Merkez Su Analiz Laboratuvarı, yukarıda belirtilen hizmetleri gerçekleştirmek üzere, Kalite Yönetim Sisteminden veya analiz metodlarından ve destek dokümanlardan sapmaları tanımlamak ve tespit edilen sapmaları önlemek veya olumsuz etkilerini en aza indirecek faaliyetleri karşılama konusunda,

8 KEK /03 8 / 36 yeterlilikleri, yetki ve kaynakları olan yönetici ve teknik personele sahiptir. Bu personeller Düzeltici Faaliyet Prosedürü (PRS.07), Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRS.08) ve Uygun Olmayan Analiz İşinin Kontrolü Prosedürü (PRS.06) ile görevlendirilmiştir. b)yönetim ve personelin, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç-dış baskılardan ve bunların etkilerinden uzak tutulduğu üst yönetimce deklare edilmiştir (Madde 2). c)müşterilere ait gizli bilgiler ve tescilli hakların korunması Müşteriye Hizmet Prosedürü (PRS.10) ile sağlanmaktadır. Analiz sonuçları bilgisayar ortamında ve basılı ortamda muhafaza edilmektedir. Analiz sonuçları müşteriye kapalı zarf içinde iletilerek, 3. şahısların sonuçlara ulaşması engellenmektedir. d)yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmasıyla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için tüm MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı yönetici ve personeline Personel Etik Taahhütnamesi (FRM.11) imzalatılır. e)kuruluş ve yönetim yapısı organizasyon şeması ile detaylı olarak bölüm sonunda de verilmiştir. f)dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre, laboratuvara ait Standard Çalışma Talimatları (SÇT), Cihaz Talimatları ve Genel Talimatlar vb. göz önünde bulundurularak analiz kalitesine doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama veya doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin, görev ve sorumlulukları, yetkileri ve birbirleri ile olan ilişkileri aşağıda ve görev talimatlarında belirtilmiştir. g)personel adayları dahil bütün analiz personeli, metotları, prosedürleri ve her analizin hedefini bilen, analiz sonuçlarını değerlendirebilen uzmanlar tarafından, uygun şekilde yönlendirilmeleri sağlanmakta olup, Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.23) ne göre Laboratuvar Birim Şefleri ve KY tarafından gerekli oryantasyon eğitimi ve geliştirme eğitimlerinden geçirilmektedir. h)meski Merkez Su Analiz Laboratuvarı, uygulamalarında gerekli kaliteyi sağlamak ve sürdürmek için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden sorumlu olarak Daire Başkanı, Laboratuvar Şube Müdürü, ile gerekli teknik yönetime sahiptir. Aşağıda Kalite Yönetim Birimi ve Teknik Yönetimin görev ve sorumlulukları özetle verilmiş olup; yetki, sorumluluk ve görevin gerektirdiği nitelikler ilgili Yönetmeliklerde detaylandırılmıştır. Genel Müdür MESKİ'nin 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı MESKİ'yi temsil etmek, Yönetmelikleri, yıllık yatırım ve performans programlarını, bütçe, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak. Performans Programı, bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak, Kuruluş Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,

9 KEK /03 9 / 36 Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak, Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak, Genel Müdürlüğün vizyon ve misyon ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak, İdare içindeki şube müdürlüklerinin ve şefliklerin kaldırılmasına, yenilerinin kurulmasına, sayısına ve görev sınırlarına ilişkin olarak karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak. Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak. İzinli veya görevli olarak il dışında olduğu zamanlarda, genel müdür yardımcılarından birisine vekâlet vermek. MESKİ yi Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak yönetmek ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine önderlik etmek. İhale Birimini oluşturmak için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak. Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Genel Müdür Yardımcıları hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dalında görev yapmış olmalıdır. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün kendisine vereceği işleri yapmak suretiyle Genel Müdüre yardım ederler. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcısı yetkili ve görevli bulundukları hizmet konularından doğrudan mesuldürler. Genel Müdürlüğün stratejik planının yapılmasına katkı sağlamak. Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak. Arıtma Tesisleri Dairesi BaĢkanı Halen mevcut olan ve yeni yapılacak olan içme ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak. Kanalizasyon şebekesine yapılan endüstriyel deşarjların ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak. Arıtılan içme suyunun ilgili yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak. Tasfiye edilen içme ve atıksuların analizlerinin yapılması ve yaptırılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak. Görev alanı içerisinde bulunan hizmetler ile ilgili olarak doğrudan temin iş ve işlemlerini yapmak. Daire Başkanlığının imkanları ile yapılabilecek dairesiyle ilgili tüm projeleri yapmak, imkanlarının yetersiz olması durumunda Plan Proje Dairesi Başkanlığı ndan projenin hazırlanmasını istemek. Dairesi ile ilgili ihale işlemlerine esas olmak üzere, İhale Onay Belgesi dahil tüm hazırlıkları yapmak ve İhale Birimine gönderilmek üzere Genel Müdüre sunmak.

10 KEK /03 10 / 36 Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak sayılı Kanunla bağlanan yerlerde oluşturulan şube müdürlüklerinde, kendi göreviyle ilgili gereken eğitim, doküman, teknik destek sağlamak, kendi görevleri ile ilgili olarak standardizasyonun sağlanmasına katkıda bulunmak. Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak. Laboratuvarı ġube Müdürü İçme suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin sağlıklı bir şekilde kontrolü için tesislerde yapılamayan parametrelerin analizlerinin yürütülmesini sağlamak. Şehir şebekesine verilen suyun kimyasal ve mikrobiyolojik olarak periyodik kontrollerinin yürütülmesini sağlamak. Endüstriyel atıksuların takibi için gerekli analizlerin yapılmasını sağlamak. Havza koruma faaliyetleri ile ilgili analizlerin yürütülmesini sağlamak. Genel Müdürlüğün ihtiyacı olarak alınacak kimyasal malzemelerde; laboratuvar kapsamıyla ilgili kalite kontrol analizlerinin yapılmasını veya uygun yerlerde yaptırılmasını sağlamak. Özel ve Tüzel kişi ve kurumlarca talep olduğunda temiz su ve atıksu konusunda gerekli her tür analizlerin yapılarak veya uygun yerlerde yaptırılarak raporlandırılmasını sağlamak. Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetleri koordine etmek, izlemek ve kontrol etmek. Personelin düzenli ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak. İç ve dış yazışmaların gerekli evrak düzeninin tutularak yapılmasını sağlamak. Personelin tayini, terfi, atanma, kadro v.b.gibi özlük işleri hakkında Daire Başkanlığı na teklifte bulunmak ve konuyla ilgili yazışmaları yürütmek. Her mali yılbaşından önce memur, sözleşmeli personel ve işçi kadroları ile ilgili öneriler hazırlayıp Daire Başkanlığı na sunmak. Müdürlük içi faaliyetlerde uygulamada gözlenen aksaklıkların giderilmesinde gerekli tedbirleri almak. Şube içi gerekli her türlü satın alımlarda iş ve ihtiyaç isteklerini onaylayıp gerekli takipleri yapmak. Personelin mazeret izni, senelik izin, fazla mesai, hafta sonu ve bayram mesaisi v.b. düzenlemelerini yapmak. Şefler tarafından iletilen her türlü sonuçları, raporları ve diğer evrakın uygunluğunu kontrol edip Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak. Gizlilik gerektiren evraklarda personelin gizlilik esaslarına uymasını temin etmek. Personeli çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde iç sirküler yayınlamak. İzin, hastalık v.b. gibi geçici nedenlerle görev yerinden ayrıldığı takdirde yerine vekalet edecek personeli Daire Başkanı nın onayına sunmak. Laboratuvardaki çalışmaların işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun yapılmasını temin etmek, yangın ve sivil savunma konularında tedbirler almak. Kendine bağlı Şeflerin çalışmalarını planlamak, koordine etmek, iş bölümü yapmak ve denetlemek. Müdürlüğe bağlı personelin verimini, mesleki bilgi ve becerisini artırıcı faaliyetler düzenlemek, eleman eğitim programları hazırlamak ve bu amaçla Daire Başkanlığı na öneriler sunmak. Müdürlük personelinin görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve talimatlara uygun olarak zamanında yapmasını sağlamak. Laboratuvarın güncel teknolojilere uyumlu olması için gerekli araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek. Üst Makamlar tarafından verilen diğer görevleri yetki ve sorumluluğu dahilinde yerine getirmek.

11 KEK /03 11 / 36 TS EN ISO/IEC Standardına uygun olarak Genel Müdürlük Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını, takip edilmesini, sürekliliğinin sağlanmasının, geliştirilmesini, Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanlarda kalite bilincinin geliştirilmesini sağlamak. Laboratuvarda yapılan işlerin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek; bağımsızlığını, tarafsızlığını, karar alma ve çalışmalarındaki objektifliğini zedeleyebilecek, ticari, mali, idari hiçbir faaliyet içerisine girmeden, üzerinde oluşabilecek her türlü iç ve dış baskıya karşı koyarak ve gizliliği sağlayarak hizmet vermek. TS EN ISO/IEC kapsamında Deney-Cihaz Talimatları ve Şartnameler hariç tüm dokümanları hazırlamak, revizyonlarını gerçekleştirmek ve kullanıcılara ulaştırmak. Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısına katılacak kişileri bilgilendirmek, toplantıya katılmak ve toplantıda alınan kararların uygulanmasını sağlamak/sağlatmak, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı kararlarının yazılı olarak duyurusunu yapmak ve ilgililere dağıtmak, Genel Müdürlüğümüz Merkez Su Analiz Laboratuvarı nın akreditasyonu kapsamında Akreditasyon Kuruluşları ile olan koordinasyonu sağlamak, Kalite sisteminin etkinliği ve verimliliğinin sürekli artırılması amacıyla üst yönetimle bağlantılı olmak, Laboratuvarın akreditasyon kapsamındaki eğitim planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, eğitim kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek, Müşteri Memnuniyeti ölçümlerini yapmak, değerlendirmek ve müşteri şikâyetlerine ilişkin kayıtların tutulmasını ve muhafazasını sağlamak, Laboratuvarın geleceğe dönük planlarında, Laboratuar Şube Müdürü ile koordineli olarak çalışmak, Laboratuvarda kullanılan Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Standartlar ve dokümanların gerektiğinde güncel olanlarının kullanılmasını sağlamak/sağlatmak, Laboratuvar Kalite Kontrol Planını hazırlamak, takibini yapmak. Gerektiğinde Taşeron/Tedarikçi tetkiklerine katılmak. Akreditasyon kuruluşuna karşı kurumu temsil etmek. Düzeltici önleyici faaliyet başlatmak ve kontrolünü yapmak, deney hariç gerektiğinde işin durdurulmasına karar vermek. Laboratuvar personelinin, terfi veya yetiştirilmesi gibi eğitim, kalifikasyon işlemleri hakkında İdareye teklifte bulunmak. Ġçmesuyu-Atıksu Analiz ġefleri Analiz Şefliği ile ilgili her türlü numune alımı ve kabulü ile ilgili düzenlemeler yapmak, numune kabul kriterlerini belirlemek, gerektiği hallerde odak noktalarının listesini hazırlamak ve tekrar numune alınmasını sağlamak ve kamu sağlığına aykırı hallerin olması durumunda Müdürlüğe bilgi vererek gerekli koordinasyonlara yardımcı olmak. Birime gelen su numunelerinin gerekli şekilde kayıt edilmesi, korunması ve Türk ve Dünya Standartlarına uygun olarak analiz edilmesini sağlamak. Analizlerin aksatılmadan zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak; bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak. Gerekli hallerde içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin çeşitli ünitelerinde kontrol ve araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak. Birimde kullanılan her türlü evrak, malzeme, cihaz ve eczanın usulüne uygun kullanılması için gerekli tedbirler almak ve takipler yapmak. Haftalık ve aylık faaliyet raporları hazırlayıp Müdürlüğe sunmak.

12 KEK /03 12 / 36 Analiz Şefliği personelinin mazeret izni ve senelik izin v.b. gibi ihtiyaçları doğrultusunda işlerin aksatılmaması için gerekli iş ve izin planları hazırlamak. Kendisine bağlı personelin iş bölümünü yapmak, görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapmasını sağlamak, gerekli hallerde akşam, hafta sonu, bayram ve resmi tatil dönemleri için mesailer düzenlemek. Birim stoklarının daima yeterli vaziyette bulundurulmasını sağlamak; azalan malzemenin zamanında temini için gerekli takipleri yapmak. İlgili analizlerle ilgili her türlü analiz ve kontrol faaliyetlerinin gerektiği gibi yapılmasını sağlamak ve raporların zamanında verilmesi için gerekli takipleri yapmak. Birimindeki faaliyetlerle ilgili olarak Müdürlüğe bilgi vermek. Personelin mesleki beceri ve gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak; eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme (NKRD) Birim Sorumlusu Laboratuvara gelen su numunelerinin; analiz şartlarına uygun olanlarının kabulünü yapmak, kayda geçirmek, diğer laboratuvar şefliklerine gerekli analizlerin yapılmasını Şube Müdürü adına talep etmek ve birimlerden gelen sonuçlara göre rapor düzenlemesi yapmak. Uygun şartlarda gelmeyen numuneler ile ilgili tutanakları tutarak numuneyi iade etmek. Faaliyet raporlarını çıkarmak. Numunelerin laboratuvara geliş sırasına göre kayıtlarını tutmak. Özel İstek olarak gelen analiz talepleri için numune kabul şartlarını müşteriye iletmek. İdare dışından gelen analiz taleplerinin kayıtlarını tutup numunenin alınabilmesi için talebi amirine iletmek. Analiz sonuçlarının gizliliğini sağlamak Analiz sonuçlarının muhafazasını sağlamak. Analiz sonuçlarının düzenli olarak raporlandırılmasını sağlamak. Kendisine bağlı personelin iş bölümünü yapmak; görevlerini eksiksiz ve düzenli olarak yapılmalarını sağlamak. Üst Makamlar tarafından konuyla ilgili olarak verilen diğer görevleri yürütmek i) Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip bir atanmış olup, bu yönetici, laboratuvar politikası ve kaynakları hakkında kararların alındığı yönetim kademesi olan Daire Başkanı na doğrudan ulaşabilmektedir. j)kilit konumda olan teknik ve kalite yönetimi için yardımcılar, Görev Talimatlarında açıklanan Görevin Gerektirdiği Nitelikler sağlanmak koşulu ile Personel Atama Listesi (LST.03) ile atanmıştır. k)personelin yapılan faaliyetlerin önemi ve bunların Kalite Yönetim Sisteminin hedeflerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunacağının bilincinde olmasının sağlanması, Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.23) kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile temin edilmektedir ĠletiĢim: Üst yönetim, laboratuvarda uygun iletişim proseslerinin oluşturulması ve Kalite Yönetim Sisteminin düzgün işlemesi için, etkin bir iletişimin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Üst yönetim, iletişim kanallarını kullanarak sistematik bir şekilde tüm çalışanlara kalite politikasını, hedefleri, kalite sistemi denetim sonuçlarını, kararları ve gelecekteki faaliyetleri iletir. İç iletişim, kurum kültürü

13 KEK /03 13 / 36 ve ruhunu yaratmada anahtar role sahiptir. Analiz ve ölçümlerin yapılması da dâhil iletişim kanalları; periyodik gözden geçirme, bilgilendirme toplantıları, eğitimler, iç yazışmalar, çalışan önerileri, , duyuru panosu ve telefondur. Müşteri ile iletişim yöntemleri Müşteriye Hizmet Prosedürü (PRS.10) nde açıklanmıştır.

14 KEK /03 14 / MESKĠ Genel Müdürlüğü Organizasyon ġeması

15 KEK /03 15 / 36 MESKĠ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Organizasyon ġeması Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Laboratuvar Şube Müdürü Yazı İşleri Şefi Kalite Yöneticisi Yrd. Atıksu Analiz Şefi İçme Suyu Analiz Şefi Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu Mikrobiyolojik Analiz Birim Sorumlusu

16 KEK /03 16 / 36 Personel Atama Listesi (LST.03) Analiz Listesi (LST.05) Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) Uygun Olmayan Analiz İşinin Kontrolü Prosedürü (PRS.06) Düzeltici Faaliyet Prosedürü (PRS.07) Önleyici Faaliyet Prosedürü (PRS.08) Müşteriye Hizmet Prosedürü (PRS.10) Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi Prosedürü (PRS.23) Personel Etik Taahhütnamesi (FRM.11) 4.2.KALĠTE SĠSTEMĠ Laboratuvarda, uygun bir yönetim sistemi oluşturulmuş olup, uygulanmakta ve sürdürülmektedir. Laboratuvarda, analiz sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatları doküman hâline getirilmiştir. Sistem dokümantasyonu, ilgili personele iletilmiş ve bu personel tarafından anlaşılmış ve dağıtımı Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre ulaşılabilir ve uygulanabilir şekilde yapılmıştır.

17 KEK /03 17 / 36 KALĠTE POLĠTĠKASI MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarının Kalite Politikası; çalışmalarını güncel, Ulusal ve/veya Uluslararası standard veya güvenilir kuruluşlar tarafından yayınlanmış analiz metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak, mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara ve müşteri şartlarına uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak sürdürmektir. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarının ana hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile analiz metod ve standardlarına uygun analiz cihazlarını kullanmak, kalibrasyon programları ile cihazları kontrol altında tutmak, müşterilerden gelen analiz isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılayarak ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak, analizlerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle analiz kalitesinin teminini etkin kılmak ve böylece potansiyel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir. Laboratuvar personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış kalite yönetim sistemi içindeki tüm politika ve prosedürleri öğrenmiş, benimsemiş ve bu politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda Laboratuvar Yönetimi TS EN ISO/IEC standardına, TÜRKAK Rehber ve Tebliğlerine uymayı ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder Turgut AYBAK B.Günhan GÜNGÖRDÜ Dr. Halil KABAK Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Daire BaĢkanı

18 KEK /03 18 / 36 Kalite Politikasının Duyurulması ve Benimsetilmesi Kalite Politikası eğitimlerle ve asılı olarak tüm çalışanlara duyurulur. Kalite Hedefleri ve Hedef Konuları: Aşağıdaki konularda Genel Hedefler oluşturulmuş olup Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında ele alınmaktadır. - Personel yetkinliğinin arttırılması, - Müşteriye taahhüt edilen şartlardan sapma oranın azaltılması, - Müşteri şikayetlerinin azaltılması, - Müşteri memnuniyetinin arttırılması. Stratejiler: Kalite politikasını destekler nitelikteki kalite hedefleri, Kalite Hedefleri Belirleme ve Takip Planı (PLN.01) ile belirlenmiştir. Plandaki veriler, analiz edilerek mevcut durum, hedef değer ve hedefe ulaşmak için stratejiler belirlenmekte ve üst yönetim tarafından destek verilmektedir. Üst Yönetimin Sorumluluğu MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Üst yönetimi, kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusundaki sorumluluğunu Kalite Politikası ile beyan etmekte ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile bunu kanıtlamaktadır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Üst yönetimi, müşteri şartlarının ve yasal şartların karşılanmasının önemini Kalite Politikası ile organizasyona duyurmuş olup; temel ilkesi, müşteri memnuniyetinin bu kapsamda sağlanmasıdır. Teknik yönetimin ve nin bu standarda uygunluğu sağlama sorumlulukları da dâhil, görevleri ve sorumlulukları Madde h. de tanımlanmıştır. MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı Üst Yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminde değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini sağlayacak önlemleri yapılan toplantılar ile planlar ve bu planlar doğrultusunda değişikliklerin gerçekleştirilmesini sağlar. Kalite Yönetim Sisteminin Dokümantasyon Yapısı Kalite El Kitabı, prosedürlere atıf yapmaktadır. Yönetim Sisteminde kullanılan dokümantasyonun yapısı, ana hatları ile aşağıda tarif edilmiştir. Doküman kodlamalarında aşağıdaki kısaltmalar kullanılır. PRS: Prosedür TLM: (Genel) Talimat GTL: Görev Talimatı SÇT: Standart Çalışma Talimatı CKT: Cihaz Kullanma Talimatı FRM: Form LST: Liste PLN: Plan KEK: Kalite El Kitabı TSL: Tetkik Soru Listesi

19 KEK /03 19 / 36 DOKÜMANTASYON YAPISI Kalite Politikası Üst Yönetimin Deklarasyonu Kalite Hedefleri Kalite El Kitabı Prosedürler Talimatlar(Sistem/Görev/Analiz(SÇT)/Cihaz) Formlar/Planlar/Listeler Dış Kaynaklı Dokümanlar (Mevzuat, Standart, Rehber, Şartname vb.) Veriler/Kayıtlar Kalite Hedefleri Belirleme ve Takip Planı (PLN.01) Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) 4.3.DOKÜMAN KONTROLÜ Kalite Yönetim Sisteminin yapısını oluşturan iç kaynaklı dokümanların hazırlanması, kontrol altına alınması, yayınlanması, dağıtılması, geri toplanması ve revize edilmesine yönelik uygulamalar ve dış kaynaklı dokümanların kontrolü ve dağıtımı için Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Dokümanların numaralandırılması, Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ne göre yapılmaktadır. Bu prosedür; dokümanların onaylanmış baskılarının, laboratuvarın fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine getirmesinde hayati önemi olan işlemlerin yapıldığı bütün yerlerde bulundurulması, dokümanların ilgili kriterlere uygunluğunun sürekliliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde revize edilmesini, geçersiz veya güncelliğini yitirmiş dokümanların dağıtıldıkları veya kullanıldıkları her noktadan en hızlı şekilde toplanması veya amaç dışı kullanılmamalarının güvence altına alınmasını ve yasal zorunluluk veya bilgi muhafazası amacıyla saklanması gereken, güncelliğini yitirmiş dokümanların uygun bir şekilde işaretlenmesi şartlarını açıklamaktadır. Kalite Yönetim Sisteminde yer alan tüm dokümanlar yayınlanmadan önce yetkili personel tarafından gözden geçirilmekte ve onaylanmaktadır. Tüm dokümanların güncellik takibi için, Güncel Doküman Listesi (LST.01) oluşturulmuştur. Dokümanlar kurum kültürünü yansıtacak şekilde standart formatta oluşturulmuş olup laboratuvar tarafından basılı ve elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Bu formatta Kurum logosu, dokümanın no su ve adı, ilk yayın tarihi, revizyon no ve revizyon tarihi, sayfa no/toplam sayfa no ile yayınlayan makamların bilgileri yer almaktadır.

20 KEK /03 20 / 36 Dokümanların onay işlemi, basılı doküman üzerinde ıslak imza ile yapılmakta ve KY tarafından muhafaza edilmektedir. Dokümanlarda elle değişikliğe izin verilmemektedir. Revizyon ya da yeni doküman ihtiyacı; standardın revizyonu, ilgili dış kaynaklı dokümanların revizyonu, tabi olunan mevzuatın revizyonu, iç ve dış tetkikler sonunda bulunan uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler, iyileştirmeler, müşteri şikayet ve önerileri ile dokümanlarda revizyon ihtiyacı oluşabilir, oluşan bu ihtiyaç yetkili personel tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde doküman, doküman tipine göre verilen görevlere bağlı kalınarak hazırlanır ve/veya mevcut doküman revize edilerek, dokümanı onaylama yetkisi bulunan makam tarafından onaylanması sağlanır. Saklanan eski revizyonlar GEÇERSİZ Kaşesi ile işaretlenmiş olup ARŞİV klasöründe saklanır Dokümanlarda yapılan değişiklikler altı çizili olarak tanımlanır. Elektronik ortamda dokümanların dağıtılması ve güvenliği Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) ile sağlanmaktadır. Elektronik ortamda yayınlanan dokümanların kullanıcılar tarafından değiştirilmesi önlenmiş ve dokümanlar sürekli olarak yedeklenmektedir. Dokümanların Kontrolü Prosedürü (PRS.01) Güncel Doküman Listesi (LST.01) 4.4.TALEPLERĠN, TEKLĠFLERĠN VE SÖZLEġMELERĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarına gelen analiz taleplerinde, müşteri isteklerini sağlayabilecek metodların seçimi için müşteri şartları analiz edilmekte, şartların sağlanması için gerekli kaynak ve yeterlilik sağlanmakta ve müşteri ile anlaşılan metodların tanımlanması ve dokümante edilmesi hususunda Kalite Yönetim Sistemi işletilmektedir. Gelen analiz taleplerinin alınması, değerlendirilmesi, tekliflerin hazırlanması ve şartların gözden geçirilmesi hususlarını etkin olarak gerçekleştirmek amacıyla izlenecek yöntemler belirlenmiş ve tüm personel tarafından görev ve yetkileri çerçevesinde Taleplerin Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (PRS.09) ne göre uygulanmaktadır. Gelen talepler için, laboratuvar kaynakları ve yerine getirebilme kabiliyeti analiz edilir, müşteriye talepte belirtilen hususlara göre teklif hazırlanır ve yanlış anlaşılmaları engellemek için sözleşme şartları gözden geçirilir ve son halini alır. Müşteri ile varılan kararlara ait veriler laboratuvar personeline iletilir. işler. Sözleşme şartlarında olabilecek değişiklikte sistem hem müşteriye hem de çalışanlara yönelik olarak Taleplerin tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi kayıtları kalite kaydı olarak tanımlanmakta ve muhafaza edilmektedir. Taleplerin Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü (PRS.09)

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, Sayfa No 1/10 2.1. Yükümlülük Beyanı AVRASYA TTM Laboratuarı yürütme yetkisine sahip yönetimi, yaptığı işte ve ürettiği analiz sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır. Bu kapsamda Avrasya TTM

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ PR18/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR18/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı Daire Başkanlığında; müşteri taleplerine

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler.

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 MÜŞTERİYE HİZMET PROSEDÜRÜ. Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü içerisinde müşteri ile muhatap olan bölümler. 1 / 5 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü müşterileri veya müşteri temsilcileri ile taleplerine açıklık kazandırmaları ve yapılan işle ilgili laboratuvar performansını izlemeleri için diğer

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Dokümanların Kontrolü Prosedürü 1.AMAÇ: BUTSO Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümantasyonun oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI KALİTE EL KİTABI İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Köprü 1. Kat, Oda No:109-110 Telefon: +90 312 210 33 57

Detaylı

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ DAĞITIM YERİ NO TARİHİ Güncelleyen Kişi : YN: Yönetim TK: Türkak İN: İntranet Form Güncelleme Tarihi : FORM NO: F20 İlk Yayın Tarihi :01.10.2014 Revizyon No/Tarih: / Sayfa.../... DAĞITIM YERİ NO TARİHİ

Detaylı

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Sayfa:1/10 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TKGM ve Taşra Teşkilatlarında Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanların (Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Süreçler,

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, oluşturulan tüm iç-dış doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması, revizyonu, geçerli olanların uygulamada bulunması, geçerliliğini yitirenlerin

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

ISO EĞİTİM TALİMATI

ISO EĞİTİM TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatta; - Firmamızda iç ve dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, - Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi önemini

Detaylı

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır.

Bu prosedür, İstanbul Üniversitesinde görev yapan tüm idari personeli kapsamaktadır. Sayfa :1/5 1.AMAÇ Prosedürün amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik, 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi.

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi. DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 23.03.2012 Revizyon i: 13.09.2013 Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması Kapak sayfasında bulunan Revizyon Bölümü yeniden düzenlendi. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur.

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur. Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, dağıtılması, revizyonlarının yapılması ve iptali ile kayıtların kontrolüne ilişkin ilgili

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı