1. Girişimcilik. 2. Girişimciliğin Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Girişimcilik. 2. Girişimciliğin Önemi"

Transkript

1 1. Girişimcilik 1. Türk Dil Kurumu nda girişimci kelimesi üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis ve ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse olarak tanımlanmıştır. Girişimci kelimesi ilk defa 1734 yılında Richard Cantillon tarafından ekonominin faktörlerinden biri olarak kullanılmıştır. Cantillon a göre, girişimci, belirsiz bir fiyata satabilmek için belirli bir fiyattan ürün alan ve böylece üzerine risk alan kişidir. (1) 2. Genel manada anladığımız şekliyle ise Girişimci; ticaret, sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kar amacıyla riski üzerine alan kişidir. Bunu yaparken de bildiklerine akil ve becerisini de katıp en iyi uygulamanın yani sıra, iş gücü ve sermaye girdilerini en verimli şekilde planlayan, analiz eden ve uygulayan daha sonra da sonuçları denetleyebilendir. Yalnız burada özellikle vurgulanması gereken 1734 yılında yapılan ilk tanımdan bu yana, girişimcilik farklı anlam ve şekillerde kullanılmış olsa da; risk alma unsuru her daim tanımın içinde yer almıştır. Yani girişimcilik her zaman belirli bir riski beraberinde getirmektedir. Girişimcilik ise girişimci olma durumu olarak söylenebilir. 2. Girişimciliğin Önemi li yıllarda küçük firmalar ve girişimcilerin ekonomide etkisi çok anlaşılamamıştır. Küçük firmalar daha çok eski teknoloji kullanan ve amatör bir şekilde yönetilen şirketler olarak düşünülmüştür. Ancak bu görüş 1970 lerden itibaren değişmiştir. Küçük işletmeler ve girişimcilik üzerine yazılan yazılar çoğalmış ve hatta dünya genelinde politika aracı olarak bile kullanılmıştır. (İngiltere deki 3 önemli parti küçük işletmelere yönelik destekler vermişlerdir.) (2) 1970 li yıllardan günümüze kadar gelen girişimcilik desteğinin sebebi, girişimciliğin bir ülkenin ekonomik olarak gelişip kalkınmasında önemli bir faktör olarak görülmesidir. 4. Girişimcilik, işletmeciliğin ve toplumun yapısında bir değişimi başlatır ve geliştirir. Bu değişim büyümeyi ve üretimi artırır. Bu değişim ve gelişme için gerekli faktör ise yenilikçiliktir. Yenilikçilik; hem pazar için yeni mal ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamakta, hem de kurulacak yeni işletmelere yatırım ilgisini çekmektedir. (3) 5. Girişimci bu yenilikçilik yetileri ile yeni fikirlerin oluşturulması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır. Ayrıca yeni sektör ve endüstrilerin doğmasına yol açar. Yeni teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler üzerinden ekonomik büyümeyi hızlandırır. Dolayısıyla girişimci ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinde, istihdam oluşturulmasında ve üretim faaliyetlerinde kritik bir faktördür. Başka bir boyutta ise; üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlayıp, ekonomik kaynakların görece verimsiz ve düşük üretkenlik alanlarından daha verimli yüksek alanlara aktarılmasını sağlar. Bütün bu açılardan bakıldığında girişimcilik kalkınmanın ve sosyal fayda oluşturmanın temel alanı olarak öne çıkmaktadır. 6. Kapitalizm ve Globalleşme ile evrilen 21. Yüzyıl toplumlarının tüketim alışkanlıkları da ciddi bir şekilde farklılaşmıştır. Artık her şey eskiye nazaran çabuk tüketilmekte kısa surede demode olmaktadır. Girişimciler ise bu değişken değerlere çabuk adapte olarak avantaja dönüştürebilirler. Çeviklik girişimciliği tanımlayan

2 değerlerden biridir, ve girişimci bu vasfıyla tüketim temelli hale gelmiş toplumların ihtiyaçlarını konvansiyonel manada is yapanlara göre çok daha iyi bir şekilde karşılayabilir. 7. Öte yandan girişimcilik genç çalışanlara yönelik istihdam sağlar. Yeni mezunlar ve genç çalışanlar kurumsal firmaların çoğunda iş tanımlarının tekdüzeliğinden dolayı iş tatminsizliği yaşayabilirler, ancak girişimcilerle birlikte çalışırken sorumlulukları arttığı ve daha fazla inisiyatif alabildikleri için iş tatmininde de bir artış gözlemlenebilir. (4) 8. Türkiye de kurulu işletmelerin sayıca %99,9 unu KOBİ ler oluşturmaktadır. Maddi boyut çerçevesinde incelendiğinde Kobi`ler istihdamın %76'sini, yatırımların %26,5' ini; KOSGEB verilerine göre ise ihracatın %59,6 sini (aşağıdaki tablo) gerçekleştirmektedirler. Kobiler rakamsal olarak belli sınırlarda olan işletmeler olmakla birlikte yapıları ve özellikleri gereği kurumsal ve büyük ölçekli firmaların minyatür halleri değildir. Kobiler kurumsal firmalara göre çok farklı dinamikler göstermektedirler. Her şeyden öte Kobi yöneticileri bizzat girişimcilerdir. Profesyonel yönetici firmaya maaşı ile bağlıyken kendi işletmesini yöneten girişimci bütün maddi risklerin yani sıra prestijini de firmaya bağlamıştır. Bu bağlamda Kobiler hantal olmayan yapıları ve yöneticilerinin bürokrasiden uzak karar ve inisiyatif alma yetileriyle ülkemiz şartlarında girişimcilikle öncelikli olarak ilişkilendirilmesi gereken yapılardır. Tablo 1 - İşletme Türlerine Göre İhracat Yüzdesi (2011) (5) İşletme Türü İhracat Yüzdesi Kişi Sayısı Micro Ölçekli İşletmeler % kişi Küçük Ölçekli İşletmeler % kişi Orta Ölçekli İşletmeler % kişi Büyük Ölçekli İşletmeler % kişi 3. Dünya ve Türkiye de Girişimcilik yılında 9 adet G20 ülkesinde yapılan araştırmalara göre; KOBİ ler Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %52 si ve istihdamın %64 ü ile ülke ekonomilerinde önemli rol oynamaktadır. Japonya da ise patenti olan firmaların %36 sı 5 yıldan daha az süredir işletilen firmalardan oluşmaktadır. (4) Bu istatistik verileri girişimciliğin dünya genelinde ülkeler arasında öneminin göstergesi sayılabilir. 10. World Economic Forum tarafından yayınlanan The Global Competitiveness Report ta ülkeler ekonomileri açısından 3 fazda değerlendirilmektedir. Bu fazlardan ilki faktör bazlı ekonomilerdir. Faktör bazlı ekonomilerde, ekonomi genel olarak doğal kaynaklara ve düşük işgücü maliyetine bağlıdır. İkinci faz ise verimlilik bazlı ekonomilerdir. Bu ekonomilerde, ekonomi genel olarak verimli üretim yapan sistemlere bağlıdır. Bir diğer ekonomi fazı ise inovasyon bazlı ekonomilerdir ki inovasyona dayalı üretimlerin yapıldığı ülkelerden oluşur. Türkiye bu fazlar içinde verimlilik fazlı ekonomiden inovasyon bazlı ekonomiye geçiş aşamasındadır. (6) Bu sebeple Türkiye nin girişimcilik değerleri inovasyon bazlı ekonomi ve verimlilik bazlı ekonomi değerlerine göre karşılaştırma yapılabilir.

3 Tablo 2 : Ekonomilerin Girişimcilik Değerleri (7) Yeni İş Kurma Oranı Kurulu İş Sahibi Olma Oranı İşi Devam Ettirememe Oranı Türkiye 6 8 3,9 Verimlilik Bazlı Ekonomi Ortalama 5,9 7,2 4,3 İnovasyon Bazlı Ekonomi Ortalama 3 7,2 2,7 11. Küresel Girişimcilik İzleme raporuna göre; Girişimcilik değerlerinde Türkiye verimlilik bazlı ekonomilerin ortalamasına yakın girişimcilik değerleri göstermektedir. Ancak işi devam ettirememe oranlarında verimlilik bazlı ekonomiden iyi bir değere sahip olsa da, inovasyon bazlı ekonomi değerlerine yaklaşması gerekmektedir. Bunun için ise iş devam ettirememe nedenlerine bakılıp çözüm üretilmesi gerekir. 12. Yapılan araştırmalara göre; 2008 yılında işin karlı olmaması girişimcilerin devam etmemesindeki ana sebep olarak gözükse de özellikle 2010 yılı için yapılan araştırmada girişimcilerin finans bulmada sıkıntı çekerek işi devam ettiremediği görülmektedir. Bu bağlamda TR72 Bölgesi nde Girişimciliği artırmak başlığında finansal ve eğitimsel problemlere ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır. (8) Finans Bulmada Problemler Kişisel Sebepler İşin Karlı Olmaması Şirket Devir Fırsatı Başka İş Fırsatı Emeklilik Önceden Planlanılmış Çıkış Kaza Şekil 1:Türkiye'de Girişimcilerin İş Devam Ettirememe Sebepleri (8) 13. İş Yapma Kolaylığı girişimcilik için bir kriter olmasından dolayı; her yıl Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı Listesinde (Ease of Doing Business) 2012 yılında 183 ülkenin iş yapma kolaylık sırası belirlenmiş ve G8 ülkeleri A.B.D. 4, Birleşik Krallık 7, Kanada 13, Almanya 19, Japonya 20, Fransa 29, İtalya 82, ve Rusya 120 sırada yer almıştır. Türkiye ise 2011 yılına göre 2 basamak atlayarak 71. sırada yer almıştır. (9) İtalya ve Rusya dışındaki G8 ülkelerinin bu listede üst sıraları paylaştığı görülmektedir. Özellikle Amerika gibi büyük ekonomilerde yeni iş kurmanın ülke ekonomisi açısından değeri anlaşılmış ve bürokrasiler azaltılmaya çalışılmıştır. Türkiye de de iş kurma kolaylıklarının sağlanması ve yeni girişimcilerin önünün açılması gerekmektedir. 14. BBC tarafından yapılan ülkelerarası Girişimci Dostu Kültürler sıralamasında 24 ülke arasında Türkiye sondan 3. Sırada yer almıştır. Araştırmada kullanılan kriterler; inovasyon ve yenilikçiliğin ülke içinde değeri, iş kurma zorluğu, girişimcilere bakış açısı ve fikirleri hayata geçirmedeki kolaylık olarak verilmiştir. (10) 15. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye; dünya genelinde girişimci dostu ülkeler arasında gerilerde kalmış ve özellikle iş kurma gibi girişimciliğin direkt olarak bağlı olduğu bir noktada gelişmiş ülkeleri geriden takip etmektedir. Bu bağlamda Türkiye de girişimciliği artırıcı, girişimci dostu ülkeler arasına girebilmesini sağlayan radikal değişiklikler gerekmektedir.

4 İrlanda Almanya Yeni Zellanda Birleşik Krallık Danimarka Norveç Avustralya Japonya Kanada İsveç A.B.D. İsviçre İzlanda Hollanda Fransa Finlandiya Belçika Estonya Kore Slovenya İtalya Portekiz Slovak Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti Avusturya Rusya Lüksemburg İspanya Brezilya İsrail Türkiye Yunanistan Macaristan Polonya Şili Meksika Çin Büroktatik Zorluk Sıralaması Şekil 2 : Bürokratik Zorluk Sıralaması (11) 4. TR72 Bölgesinde Girişimcilik 16. TR72 bölgesi Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden oluşmaktadır. Özellikle Kayseri ili Türkiye içinde girişimciliği ile de bilinen bir şehirdir. TÜİK işteki durumuna göre istihdam verilerine göre; TR72 bölgesi genel olarak Türkiye içinde 26 bölgenin ortalaması olan %25 kendi hesabına veya işveren oranını %27 ile geçmektedir. TR72 bölgesinin bu anlamda girişimcilikte Türkiye ortalamasının üstünde yer aldığının görebiliriz. Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan oranı %49 ile Türkiye ortalaması olan %62 nin bir hayli altında kalmıştır.

5 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Şanlıurfa, Diyarbakır Gaziantep, Adıyaman, Kilis Van, Muş, Bitlis, Hakkari Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan Erzurum, Erzincan, Bayburt Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Kastamonu, Çankırı, Sinop Zonguldak, Karabük, Bartın Kayseri, Sivas, Yozgat Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Adana, Mersin Antalya, Isparta, Burdur Konya, Karaman Ankara Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bursa, Eskişehir, Bilecik Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak Aydın, Denizli, Muğla İzmir Balıkesir, Çanakkale Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İstanbul Türkiye 0,34 0,37 0,38 0,46 0,52 0,44 0,43 0,44 0,49 0,53 0,55 0,53 0,51 0,47 0,53 0,49 0,61 0,70 0,64 0,68 0,64 0,65 0,62 0,76 0,71 0,80 0,82 0,33 0,28 0,26 0,29 0,41 0,28 0,31 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,30 0,28 0,30 0,30 0,27 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 0,25 0,17 0,21 0,17 Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli / Toplam Kendi Hesabına veya işveren / Toplam 0,17 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 Şekil 3 : İşteki Durumuna Göre İstihdam (12) yılı on bin kişi başına ekonomik faaliyete göre kurulan ve kapanan şirket, kooperatif ve ticaret ünvanlı işyerleri sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tabloya göre 2012 yılı için TR72 bölgesinde kapanan yer sayısı kurulan yerden daha az olarak 2012 yılında bölge içinde on bin kişi başına yaklaşık 3 işyeri artışı gerçekleşmiştir. Artış olmasına rağmen, bölge yine de Türkiye ortalaması olan on bin kişi başına 5 artış ile Türkiye ortalamasının çok altında kalmıştır. Bu sebeple iller bazında bölgeyi incelersek; Kayseri ilinde 2012 yılı için on bin kişide yaklaşık 3.6, Sivas ilinde 3.2 işyeri sayısı artışı görülürken, Yozgat ilinde ise on bin kişide 1 iş yeri azalmıştır. Bu oranlara baktığımız zaman Kayseri ve Sivas illerinde artış yaşanmasına rağmen Türkiye ortalamasının altında kaldığı, ancak Yozgat ilinde işyerinde pozitif bir artış olması gerekirken on bin kişi başına 1 iş yeri azalması ile 2012 yılı girişimcilik değerleri oldukça düşüktür. Bu sebeplerden dolayı; Türkiye genelini etkileyecek girişimciliği artırıcı önlemlerin yanı sıra bölge bazında girişimciliği artırıcı önlemlerin alınması önemlidir.

6 TR10 TR21 TR22 TR31 TR32 TR33 TR41 TR42 TR51 TR52 TR61 TR62 TR63 TR71 TR72 TR81 TR82 TR83 TR90 TRA1 TRA2 TRB1 TRB2 TRC1 TRC2 TRC3 Kayseri Sivas Yozgat Türkiye Onbin Kişide Kurulan İşletme Sayısı Onbin Kişide Kapanan veya Tasfiye Edilen İşletme Sayısı Şekil 4: Bin Kişi Başına Kurulan - Kapanan İşletme Sayısı (13) 18. İller bazında ekonomik faaliyetler incelendiğinde; çalışan sayısına göre işyeri sayısında, özellikle Kayseri ilinin 10 kişiye kadar olan istihdamlarda işyeri sayısı ile Türkiye de 13. Sırada yer aldığı görülmektedir. Sivas ve Yozgat illeri ise ve işyeri sayısı ile sırasıyla 37. Ve 52. sırada yer almışlardır. Kayseri ilinde sanayinin Sivas ve Yozgat illerine göre daha büyük olduğu göz önüne alındığında, ildeki toplam işyeri sayısına oranına bakmak da önemli olmaktadır çalışanlı işyeri sayısının toplam işyeri sayısına oranı, Kayseri de %87 iken, Sivas ta %80 ve Yozgat ta %82 değerlerindedir. Türkiye ortalamasına bakıldığında ise bu değer %85 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Kayseri nin Türkiye ortalamasının biraz üstünde, Yozgat ve Sivas ın ise altında kaldığı görülmektedir. Buradan çıkarımla, Kayseri ilinde küçük şirketlerin il ekonomisinde Sivas ve Yozgat a göre daha önemli konumda olduğu söylenilebilir. Kayseri ilinin Sivas ve Yozgat illerine göre bu anlamda daha girişimci olduğu düşünülebilir. Ancak yine de Kayseri ilinin de İstanbul, Ankara ve İzmir illeri gibi rakamlara ulaşabilmesi için bölge girişimciliği artırıcı etkenlerden yararlanması gerekmektedir Kişi Çalışanlı Şirket Sayısına Göre Sıralama Tablo 3 : İller Bazında Çalışan Kişi Sayısına Göre Şirket Sayısı (14) İller 1 Kişi 2-3 Kişi 4-6 Kişi 7-9 Kişi Toplam 1-10 Kişi Total 1-10 Kişi Çalışanlı Şirket Sayısının Toplam Şirket Sayısına Oranı (Yüzde) 1 İstanbul ,5 2 Ankara ,3 3 İzmir ,2 4 Bursa ,7

7 5 Antalya ,1 6 Konya ,4 7 Adana ,2 8 Kocaeli ,3 9 Mersin ,4 10 Muğla ,1 11 Gaziantep ,6 12 Balıkesir ,3 13 Kayseri , Sivas , Yozgat , Hakkari ,4 Türkiye ,2 19. İl bazında girişimcilik göstergelerinden biri de; ilin çıkarmış olduğu büyük şirket sayısıdır. İlden çıkan hızlı büyüyen şirketler, büyük şirketler ildeki girişimcilerin büyüyebilmesi için gerekli ekosisteminin var olduğu sonucunu gösterebilir. AllWorld, ISO 500, ISO , Capital 500, Forbes 500 gibi listelerde bulunan şirket sayılarına bakıldığında; listelerde başı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli illerinin aldığı görülmektedir. TR72 bölgesinden Kayseri ili başarılı sanayisi ile öne çıkan iller arasında gelmektedir. Ancak aynısı Yozgat ve Sivas illeri için söylenememektedir. Sivas ili ISO 500 e 2 şirket ile girerken, Yozgat ili ISO listesine 1 şirket ile girebilmiştir. Tablo 4 : AllWorld 100, Fortune 500, ISO 500, Capital 500 Listeleri İllere Göre Dağılımı (15) AllWorld 100 Türkiye Fortune ISO ISO Capital İl Sayı İl Sayı Bölge Sayı Bölge Sayı İl Sayı İstanbul 37 İstanbul 258 İstanbul 193 İstanbul 183 İstanbul 278 Ankara 15 Ankara 53 Kocaeli 33 Ege Bölgesi 41 Ankara 31 İzmir 15 İzmir 27 Ege Bölgesi 32 Bursa 33 İzmir 28 Kocaeli 5 Bursa 26 Ankara 27 Kocaeli 24 Bursa 28 K.Maraş 3 Kocaeli 20 Bursa 22 Gaziantep 24 Kocaeli 23 Gaziantep 3 Gaziantep 15 Gaziantep 19 Ankara 22 Kayseri 13 Bursa 3 Kayseri 13 Kamu 13 Kayseri 17 Gaziantep 12 Kayseri 2 Denizli 11 Kayseri 12 Adana 17 Adana 8 Mersin 2 Konya 7 Adana 12 Konya 15 Eskişehir 7 Denizli 2 Adana 6 Denizli 11 K.Maraş 9 Hatay 7 Osmaniye 1 Antalya 5 Konya 8 Denizli 9 Manisa 6 Tekirdağ 1 Balıkesir 5 Balıkesir 7 Mersin 8 Denizli 6 Sivas 1 Manisa 5 Dörtyol 7 Balıkesir 7 Balıkesir 5 Adıyaman 1 Mersin 5 Manisa 7 Aydın 6 Antalya 5 Konya 1 K.Maraş 4 Sakarya 4 Trabzon 1 Bolu 3 Sivas 2 Yozgat 1 Konya 4

8 20. Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketler araştırması olan AllWorld Türkiye listesine ilk 100 şirket içinde Bölgeden 3 şirket girmiştir. Bu şirketler arasından, BRN Yatak yıllık ortalama %218 büyüme ile 20., Anadolu Tıp yıllık %113 büyüme ile 37. ve Ahad Dayanıklı Tüketim Malları yıllık ortalama %95 büyüme ile 45. Sırada yer almıştır. TR72 bölgesinde özellikle büyümesini hızlı bir biçimde gerçekleştiren ve bölgede kısa zamanda ekonomik anlamda, istihdam anlamında fark yaratacak şirketlerin sayısının artması gerekmektedir. 21. Bölgede girişimciliği etkileyen diğer bir husus ise bölgedeki arge ve yenilikçilik kapasitesidir. Yıllara göre patent başvuru sayılarının il bazında trendine bakılacak olursa, Yozgat ın yıllar içinde başvuru sayısında değişiklik olmadığı söylenebilir. Sivas ilinde ise 2012 yılında özellikle bir artış gözlenmiştir. Bölgede patent başvurusunda öne çıkan il 2012 yılında 70 başvuru ile Kayseri ilidir. Ancak yine de bölge 3 il toplamında dahi öne çıkan İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli illerinin oldukça gerisinde kalmıştır İSTANBUL ANKARA BURSA İZMİR KOCAELİ KAYSERİ SİVAS YOZGAT KAYSERİ SİVAS YOZGAT Şekil 5 : Yıllara ve İllere Göre Patent Başvuru Sayıları (16) Tablo 5 : 2012 İller Bazında Patent Başvuru, Tescil ve Marka Tescil Sayıları 2012 Patent Başvuru Sayısına Göre Sıra İller 2012 Patent Başvuru Sayısı 2012 Patent Tescil Sayısı 1 İSTANBUL ANKARA BURSA İZMİR KOCAELİ KONYA TEKİRDAĞ MANİSA ANTALYA KAYSERİ SİVAS YOZGAT Marka Tescil Sayısı

9 22. İller bazında 2012 yılı patent başvuru, tescil ve marka tescil sayıları incelendiğinde, bölgede yine Kayseri ilinin öne çıktığı, Sivas ilinin de diğer göstergelere göre daha iyi sıralamayı yakaladığı ancak Yozgat ilinin oldukça geride kaldığı görülmektedir. Arge ve yenilikçiliği etkileyen en önemli unsurlardan biri bölgede yaşayan nüfusun eğitim durumudur. Özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı yenilikçiliği etkileyen unsurlardandır. 23. Girişimciliğin artmasını sağlayan unsurlardan biri, bölgede bulunan Teknopark oluşumlarıdır. TR72 Bölgesi nde Kayseri İli nde Erciyes Teknopark ve Sivas İli nde Cumhuriyet Teknokent bulunmaktadır. Yozgat ilinde de teknopark kurma amaçlı adımlar atılmaya başlanmıştır. (17) Erciyes Teknopark, içinde barındırdığı yaklaşık 140 firma ve üniversite sanayi arasında köprü görevi üstlenecek olan Teknoloji Transfer Ofisi ile Kayseri ilinde girişimciliğe ve arge inovasyona hizmet etmeye devam etmektedir. Cumhuriyet Teknopark barındırdığı 20 firma ve yine üniversite sanayi işbirliğinde köprü görevi üstlenecek olan Teknoloji Transfer Ofisi ile hizmetlerine devam etmektedir. Yozgat ilinde teknopark oluşturulması projesinin hızlandırılarak hayata geçirilmesi önemlidir. 5. TR72 Bölgesinde Girişimciliği Artırmak 24. Girişimciliğin gelişmesi, sosyo-ekonomik kalkınma ile bağdaştırılabileceği için ulusal ve bölgesel kalkınmada girişimciliğin önemi büyük olacaktır. Girişimciliğin artırılmasında, girişimciliğin oluşmasına olanak sağlayan 3 temel faktörün; ekosistem, kültür ve finansman iyileştirilmesi etkili olacaktır. (4) 5.1 Verimli bir Ekosistem Oluşturma 25. Ekosistem, bir ülkede fikri hakların korunurluğundan, o ülkenin genel eğitim seviyesine, vergi oranına, iş kurma kolaylığı ve geçecek süreye, o işi kurarken yatırılacak ana sermayeye, genel olarak ülke politikaları ve çevresel etkenlere bağlıdır. Bir yazılım firması kurmak için ilk akla Silikon Vadisinin gelmesinin sebebi, Silikon Vadisi nde yazılım ekosisteminin iyi gelişmiş olmasına bağlıdır. Dünyada bilgi teknoloji çalışanlarının en yüksek yoğunlukta olduğu bölge olması ve bilgi yoğunluğu sebebiyle, fikir olarak yeni iş kurmak isteyen girişimcileri en çok çeken bölgelerden biridir. TR72 bölgesinin Mobilya imalatı, fabrikasyon metal ürünleri, gıda ve içecek, madencilik, tekstil sektörlerinde bir ekosistem oluşturmaya yönelik bir plan yapılarak, hem bölgesel gelişmeyi hızlandırıcı hem de yeni girişim sayılarının artışı ile ulusal kalkınmada bir katkı sağlanabilir. 26. Ekosistemin oluşmasını sağlayan etkenlerden biri de eğitimin kalitesi ve eğitilmiş insan sayısıdır. TR72 bölgesinin sınırları içerisinde 6 adet üniversite bulunmaktadır. Üniversitelerde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Maden Mühendisliği gibi bölümler bulunsa da sektör spesifik Mobilya Tasarım gibi bölümlerin açılması bölgeye fayda sağlayabilir. Ayrıca daha önce Hindistan da başlatılmış olan Girişimcilik ve Aile Şirketi MBA Programı gibi programların bölgeye kazandırılarak özellikle aile şirketlerinin yoğun olarak görüldüğü bölgede kurumsallaşma ve bu yolda yenilikçilik sağlanabilir. 27. Ülke ve bölge ekosistemine bir diğer etken Özel Sektör Üniversite iş birliğidir. Üniversitede araştırma yapan öğretim görevlilerinin aynı zamanda yeni teknoloji üretmesine, bu teknolojinin topluma aktarılmasına teşvik edilmesine ve sanayinin de teknoloji ithalinden teknoloji ihracatına dönüşmesini Özel Sektör Sanayi iş birlikleri sağlayabilir. Bu birlikleri sağlamak için Türkiye de kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) aktivitelerinden TR72 bölgesinin maksimum şekilde faydalanması ve yapılacak olan yeni çalıştaylarda TR72

10 bölgesi merkez üssü olarak kullanılması, bu bölgede öğretim görevlileri ve sanayiciler arasında artı bir uyum sağlayabilir ve bölgeden yeni teknolojilerin ya da yeni pazarların çıkmasını sağlayabilir. 5.2 Halkın Girişimcilik düşüncesini benimsemesi 28. Girişimci bir toplumun oluşması için, girişimcilik kavramının topluma küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi, anlatılması, ilerleyen yıllarda yeni girişimcilerin çıkması için önemli bir donedir. Bill Gates in 17 yaşında, Mark Zuckerberg in de üniversite öğrencisi iken kendi işlerini kurmasının, genç yaşlarda kafalarında oluşan girişimcilik anlayışından ileri geldiği savunulabilir. Genç beyinlerin ekonomiye katkı sağlamadaki potansiyeli bu bağlamda yadsınamaz konumdadır. Gelişmiş ülkelerde İlköğretim ve ortaöğretim seviyelerinden itibaren girişimcilik öğretilmeye çalışılmaktadır. Amerika da bulunan girişimciliği öğretme amaçlı kurulan ulusal vakıf (The National Foundation for Teaching Entrepreneurship) ile Amerikalı küçük çocuklara, Arz-Talep-Envanter-Pazarlama gibi terimler öğretilirken, uygulamalı olarak girişimcilik de gösterilmektedir. Sadece limonata standları değil, saç bakım ürünleri pazarlaması gibi birçok örneği ile daha küçük yaşlardan ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. (18) 29. Dünyada köklü bir vakfın uzantısı olan ve İstanbul da faaliyet gösteren Genç Başarı Eğitim Vakfı, ve 3. ve 5. sınıflarda işletme ve ekonomi dersleri vermektedir. TR72 bölgesi için Vakıf ile iletişime geçilerek bu bölgede de uygulamalar yapılması sağlanabilir. 30. Girişimciliğin kültür olarak benimsenmesi için bir başka yol, ulusal çapta paneller düzenlenerek ünlü girişimcilerin davet edilerek bölge halkına artı bir vizyon katmasıdır. Seminerlere davet edilen girişimcilerin tecrübelerinden yararlanılacağı gibi bölge halkına ilham da vermiş olacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir bölgelerinde Girişimcilik Konferansları, Start-Up Panelleri düzenlenerek, Facebook, Google gibi dünyaca ünlü firmalardan konuşmacılar getirilmektedir. Bu anlamda Sivas ilinde Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi olduğu görülmüştür. Aynı zamanda Melikşah Üniversitesi tarafından İçindeki Girişimciyi Çıkar konulu söyleşiyi organize ederek Ali Sabancı gibi Türkiye de girişimciliğin öncü simalarını getirmiştir. (19) Bu tarz bir çalışmaya benzer olarak bölge içinde girişimcilik kültürünün benimsenmesi için ulusal boyutta bir zirvenin Ajans öncülüğünde yapılarak dünyaca ünlü ya da Türkiye de büyük başarılara imza atmış Girişimcilerin katılımının sağlanması bölge için özellikle Sivas ve Yozgat illerinde girişimciliği artırıcı etkenlerden olabilir. 31. Bir başka pozitif etkiye sahip etken de Girişimcilik yarışmaları düzenlemek olacaktır. NTV tarafından düzenlenen ve birinciye 570 bin TL gibi para ödülü verilen Bir Fikrin mi Var? isimli Girişimcilik yarışması ulusal anlamda çok konuşulmuş, özellikle jürisiyle adından söz ettirmiştir. Bu tarz girişimcilik yarışmaları Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden çıkmış önemli iş adamları desteği ile bölgede düzenlenebilirse bölge için yeni pazarlar açılmasını sağlayabilir, bölgenin yenilikçi yönünün güçlendirebilir, kalkınmaya destek olabilir. 5.3 Yeni yatırımlara destekler yapılması 32. Bir girişimciliğin uzun ömürlü olup yıllar boyu devam edebilmesinin temel koşullarından biri finansman sıkıntısına düşmeden devam edebilmesinden geçer. Girişimciliklerin kurulması ile birlikte sürdürülebilir olması da çok önemlidir yılında Türkiye de kurulan Şirket/Kurum/Ticari kar amaçlı iş yeri sayısı iken, kapan sayısı

11 42814 ile neredeyse yarı sayıyı vermektedir. Bu nedenle Türkiye ve TR72 bölgesinde girişimciliği desteklerken, sürdürülebilir desteğin verilmesi önemlidir. Şekil 1 de bahsedildiği gibi, Türkiye de iş devam ettirememe sebeplerinden en çok öne çıkanı finansal sıkıntılardır. Bu amaçla yeni yatırımların desteklenmesi önemlidir. Yeni yatırımlara destekler; Vakıf ve kurumlardan verilen hibe / kredi ve girişim sermayesi /melek yatırımcılar aracılığıyla yapılabilir Hibe ve Krediler 33. Devlet tarafından belirli kurumlar ve vakıflar aracılığıyla, her yıl binlerce küçük işletmelerin, girişimcilerin yararlanabileceği hibe ve kredi programları açılmaktadır yılı KOSGEB destek tutarı 297 milyon TL olup başvuru yapan işletmelerden projesi/işletmesi yeterli olanlara destek sağlamıştır. Aynı şekilde birçok kurumun yapmış olduğu programlar dolayısıyla Türkiye de girişimciliğin artırılması hedeflenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın girişimciliği ve istihdamı için TL ye kadar 8 yılda ödemeli faizsiz kredi imkanı TUBITAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı çerçevesinde Eğitim ve hibe desteği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ile 100 bin TL ye kadar hibe desteği KOSGEB Geri ödemesiz 30 bin TL, geri ödemeli 70 bin TL, toplamda 100 bin TL ye kadar destek Kalkınma Ajansları, Mali Destek Programları kapsamında Hibe, Avrupa Birliği Hibe fonları ve AB Hibe programları gibi 34. Kredi ve hibeler ile ilgili olarak bölgede yapılabilecek çalışmalar, bu destekler ile ilgili bölge halkının bilinçlendirilmesi ve bütün verilen desteklerin tek bir dökümanda toplanılarak, dijital ve kitapçık formatta özellikle OSB gibi girişim yoğunluklarının yüksek olduğu ve desteğe ihtiyacı olabilecek bölgelere gönderilmesi olabilir. Trafiğin kesiştiği önemli merkezlerde başvuru yapılmasına yönelik tanıtımlar ve başvuru tarihleri yaklaşanlar için uyarı pankartları asılabilir. Bölgede yapılabilecek bu tarz çalışmalar, hem başvuru sayısının hem de destek alan proje sayısını artıracaktır ki, bu da girişimciliğin hem sürdürebilirliğini hem de artışını sağlayabilir Girişim Sermayesi Girişim Sermayesi 35. European Private Equity&Venture Capital Association EVCA nın 2007 tarihli bir çalışmasına göre; Avrupa da KOBİ lerin %29 u temel hedeflerini büyüme olarak belirlerken çok azı bunu nasıl sağlayabilecekleri hakkında bilgi sahibidir. Finansman desteğini alırken, yönlendirme, ağ bağlantılarının kullanılması, iş bilgisine erişim gibi maddi olmayan destekler girişimciler için finansmanı çok boyutlu hale getirdiğinden çok önemlidir. Girişim Sermayesi, genç girişimcilere yatırım yapmak isteyen yatırımcıları deneyimli bir yöneticinin koordinasyonunda toplayarak,

12 hem yatırımcıların karını hedefleyen, hem de yöneticinin yönlendirmeleri ile girişimcilerin doğru insanlarla tanışıp, doğru yatırım kararları alıp, profesyonel bir şekilde şirket yönetmelerine imkan sağlamaktadır. Aynı zamanda yeni teknolojinin ve yeni ürünün piyasada tutulmasının ardından getirisi de yüksek olacağı için yatırımcılar açısından da caziptir. Daha önce girişim sermayesi ile büyümüş şirketlerden Intel, Apple gibi dünya devi örnekler verilebilir. Girişim sermayesi fonlarının yöneticileri, tecrübeleri, networkleri ve iş hayatındaki başarıları ile yatırım yapılan firmaya katkı sağlar. Bu katkılar, yeni müşterilerden yeni yatırımcılar bulmak, insan kaynakları gibi çok farklı alanlarda olabilir. Öz kaynak eksikliğinde arayışa giren girişimciler için Girişim Sermayesi hem finans hem de danışmanlık hizmetinden dolayı klasik kurum hibelerinden ayrılmaktadır. 36. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Turkven Private Equity, KOBI Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi girişim sermayesi şirketleri Türkiye de mevcut olup yatırımlarına devam etmektedir yılında 65 olan Girişim Sermayeli firma sayısı 2010 yılında 124 e ulaşmıştır. 124 firmanın 48 i ihracat yapmaktadır ve ihracat rakamları 1milyar 300 milyon TL yi aşmıştır. Girişim Sermayesi öncesi ve sonrası rakamlar incelendiğinde ise %220 lik bir artış gözlemlenmiştir. (20) Bu bağlamda girişim sermayesi firmalarının artışının ekonomik gelişmeyi pozitif etkileyeceği görülmektedir. Girişim sermayesi firmalarının artışı için yurtdışında yapılmış ve başarılı olmuş birkaç örnek incelenebilir ve uygunluk analizinden sonra Türkiye ve TR72 bölgesinde uygulanabilir. Özellikle Amerika da 150 den fazla eyalette uygulanan ve yerel girişim sermayesi artışını sağlayan girişimcilik sermayesi destek programı; belediyeler iş birliği ile uygulanabilir ve bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayabilir. Program eyaletin vergileri teminat göstererek bankalardan çok düşük faizli kredi alması ve alınan krediyi değişik girişim sermayesi fonlarına yatırmasıdır. Yeni işlerin ve yatırımların eyaletteki vergiye katkısı, büyük oranda ödenen banka faizini ve programın giderini karşılamaktadır. Tablo 6 - Türkiye Girişim Sermayeli Firma Sayıları ve İhracat Değerleri (20) Yıl İhracat Miktarı ($) Firma Sayısı Melek Yatırımcılık 37. Türkiye Melek Yatırımcılık kavramını ulusal çapta ilk kez Dragon s Den Türkiye yarışma programı ile tanıdı. Girişimcilikleriyle ünlü 5 yatırımcıdan hisse karşılığında maddi destek almak isteyen yarışmacıların işlerini anlattığı ve yatırım almaya çalıştığı bir yarışma programıydı. Melek yatırımcı; kendi kaynakları ile, başlangıç veya çekirdek

13 aşamasındaki girişimcilere tecrübe, network ve Pazar bilgisini aktararak destek olan yatırımcılardır. Düşük maliyet ile şirkette belirli bir hisse senedi edinerek, şirketin profesyonelleşmesinde tecrübelerini koyarak yeni ürün ve teknoloji geliştirmesinde, karlılığın artmasında ve nakit akışı hızlanmasında önemli bir rol oynar. Yeni yatırımlar için de uygun zamanda şirket hisselerini satar, böylece şirketten ayrılır. Melek yatırımcının Girişim Sermayesinden farkı, finansal desteğin görece düşük olması, tek yatırımcı olarak hareket etmesi ve yılda yapılan yatırım sayısının girişim sermaye fonlarının çok altında kalmasıdır. Türkiye de Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği, Endeavor Türkiye, Galata Business Angels gibi Melek Yatırımcı Ağları mevcuttur. TR72 bölgesinde özellikle büyük sanayicilerin bireysel melek yatırımcı olabilmesi ile ilgili çalıştaylar yapılarak, bölgede melek yatırımcılık başlaması sağlanabilir. 6. Sonuç li yıllardan itibaren ekonomide girişimciliğin önemi ekonomistler tarafından vurgulanmaktadır. Girişimciliği Türkiye ve TR72 bölgesinde geliştirebilmek için girişimcilik ekosistemi, halkın kültür olarak girişimciliği benimsemesini ve finansman kaynakları iyileştirilebilir. Ekosistem; nicelik ve nitelik bakımından yüksek istihdam, özel sektör- sanayi iş birliği, iş kurma kolaylığı ve bölgeye has ekonomi oluşturma ile çözülebilir. Kültür olarak girişimciliğin benimsetilmesi ; ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde Girişimcilik dersleri verilmesi, bölgede Ulusal Çapta Girişimcilik Panelleri düzenlenmesi ve bölgede Girişimcilik yarışmaları düzenlenmesi ile sağlanabilir. Finansman kaynaklarının iyileştirilmesi ise verilen hibe ve kredilerin tanıtılması ve girişim sermayesi/melek yatırımcılığın artırılması ile olabilir. Girişimcilikte Örnek Ülke Amerika: 39. Amerika Birleşik Devletleri girişimcilikte öne çıkan ülkelerden biridir yılları arası her ay ortalama küçük işletmenin kurulduğu ülkede birçoğu hızlı büyümeyi yakalamış, hatta Google ve Facebook gibi milyonlarca kullanıcısı olan ve bilinen şirketler çıkarmıştır. Amerika nın bu başarılı grafiği oluşturmaktaki avantajları öncelikle insanlarda girişimciliğe ve başarı/başarısızlığa bakış açısıdır. Başarısız olmak çoğu ülkede sosyal olarak iyi karşılanmazken özellikle Amerika/Silikon Vadisi nde başarısızlık bir onur göstergesi kabul edilmektedir. Bir diğer avantaj ise Amerika da girişim sermayesi şirketlerinin 1945 ten günümüze olgun bir sektör olmasıdır yılında girişim sermayesi şirket desteği almış şirketler GSYİH nın %17 si ve istihdamın da %9 unu oluşturmuştur. Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlü olması da avantajlar arasında sıralanabilir. Silikon Vadisi nde kurulu şirketlerin %50 ye yakınının köklerinin üniversiteye dayanması bu teze kanıt olarak gösterilebilir. Üniversiteler bünyelerinde bulundurdukları bilim parkları, teknoloji ofisleri, kuluçka merkezleri ve girişim sermayeleri ile girişimcilerin destekçisi konumdadır. Amerika nın beyin göçünün en yoğun yaşandığı ülke olması da girişimcilik açısından önemli bir avantajdır yılında yapılmış olan patent başvurularının %25 i yabancı uyrukludur. Tüketici alışkanlıkları da Amerika da bir avantaj olarak gösterilebilir. Amerika halkının yeni ürünlere açık olması ve çabuk adapte olması da Amerika daki girişimcilerin avantajlarındandır. Apple ın ilk haftasonunda Amerika da yarım milyon IPhone satması tüketici alışkanlıklarının açıklamalarından olabilir. (21)

14 Kaynakça 1. Vikipedi. Entrepreneur. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 17 Aralık Wilson, Strokes &. Small Business Management and Entrepreneurship Öztürk, Doç. Dr. İbrahim. İGİAD Girişimcilik Raporu McKinsey & Company. The Power of Many, Realizing the socio economic potential of entrepreneurs in the 21st century TÜİK. Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri. *Çevrimiçi+ 6. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report Global Entrepreneurship Monitor Global Report Entrepreneurship in Turkey The World Bank. Doing Business BBC. BBC Entrepreneurs face global challenges. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 24 Aralık OECD. Entrepreneurs at a Glance TÜİK. Hanehalkı İşgücü İstatistikleri TOBB. Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri, Aralık SGK Aylık Bülteni, 2012 Aralık. SGK All World Türkiye. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 29 Nisan Türk Patent Enstitüsü. İstatistikler. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 26 Nisan Bozok Üniversitesi. İletişim Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü. *Çevrimiçi Forbes. Grade-School Entrepreneurs. *Çevrimiçi+ 22 Nisan *Alıntı Tarihi: 9 Ocak Melikşah Üniversitesi. Etkinlikler. *Çevrimiçi+ *Alıntı Tarihi: 9 Ocak TTGV. Girişim Sermayesi : Türkiye İçin Çıkarımlar ve Öneriler The Economist. The United States of Entrepreneurs. *Çevrimiçi+ 12 Mart *Alıntı Tarihi: 27 Aralık

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1-

KONYA VALİLİĞİ. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ SOSYO-EKONOMİK RAPOR KONYA - 2015 SOSYO-EKONOMİK -1- T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü KONYA İLİ RAPOR KONYA - 2015-1- KONYA NIN TÜRKİYEDEKİ YERİ KONYA, İÇ ANADOLU BÖLGESİ NİN GÜNEYİNDE YER ALMAKTADIR. COĞRAFİ OLARAK 36 0 40 VE 39

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299

Ekonomik Rapor 2011. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr 299 2.8 Satın Alma Gücü Paritesi 2.8.1 Hacim Endeksleri Uluslararası Karşılaştırma Programı (UKP) esas alınarak, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) ve bileşenleri temelinde uluslararası hacim karşılaştırmalarını

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı