TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti"

Transkript

1 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝR DENKTAÞ'LARI BÝLE YOK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÝMLER OTURMADI KÝ BU KOLTUÐA!.. BAF'A VARABÝLMEK HERKES ÝÞE TORPÝLLE GÝRDÝ SÝS... CEMRELER... VE BAHAR SEN NE YAPTIN OÐLUM? Erdoðan Baybars Dolgun Dalgýçoðlu Ali Osman Mehmet Levent Ali Kiþmir Merhum Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ için devlet tarafýndan iki bakýcý tahsis edildi... Ödemeler Cumhurbaþkanlýðý kaleminden karþýlanacak... Ýki bakýcýya yýllýk Þükran Sadrazam cinayeti Önce zehirledi sonra boðdu n Tutuklanan Çetin Sadrazam dün mahkemeye çýkarýldý. Polis Sadrazam'ýn eþini önce zehirlediðini, daha sonra ise baðýrmalarýný komþular duymasýn diye yüzünü yastýkla kapatarak ölmesini beklediðini itiraf ettiðini söyledi... n 3. sayfada 89 bin 700 TL 18 Aralýk 2013 tarihli toplantýsýnda Bakanlar Kurulu Rauf Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ'a 'saðlýk refakati ve bakýmý hizmetleri' verilmesi amacýyla iki bakýcý tahsis edilmesine karar verdi... Ýki bakýcýya yýllýk toplam 89 bin 700 TL ödenecek ve bu miktar Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan karþýlanacak... n Devlet Ýhale Tüzüðü'ne göre yapýlacak olan hizmet alýmýnda bakýcýlarda yeterli tecrübe ve eðitim aranýyor... Hizmet alýmý bir yýl süreli olacak... n Resmi Gazete'de yayýnlanan kararda þöyle deniliyor: "Hizmetin kapsamý, ödeme yöntemi, sözleþme koþullarý ve sözleþmeye aykýrýlýk ve/ veya sözleþmenin feshi hali taraflar arasýnda yapýlacak hizmet akdinde belirlenecektir..." n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Aybak cinayeti Devletin yardým elini hiç uzatmadýðý bitkisel hayattaki yurttaþýmýz 6 yýllýk yaþam mücadelesini kaybetti... Devlet hiç ilgilenmedi n Hiçbir devlet katkýsý olmadan Meriç'teki evinde yakýnlarý tarafýndan bakýmý üstlenilen Ertan Erkil'i geçtiðimiz Aralýk ayýnda kaybettik... n Erkil'in Vakýflar Bankasý'na kalan bakiye borcu 5 bin TL'ye 110 bin TL de faiz ekleyerek 115 bin TL'ye çýkarmýþlar ve bitkisel hayattaki yurttaþýmýzdan onu da talep etmiþlerdi... n Vefalý eþi tarafýndan yýllarca bakýmý üstlenilen Ertan Erkil için parasýzlýktan dolayý eve fizyoterapist çaðrýlmasý bile mümkün olmadý... n 2. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Zanlýlar Ahmet Aybak'ý zehirli profiterol yedirerek öldürdüklerini itiraf ettiler... n 3. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... DEVLET ELÝ MUHTAÇ YURTTAÞA NE ZAMAN UZANIR... Bakanlar Kurulu karar almýþ... Merhum Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn eþi Aydýn Denktaþ'a bakýcý tahsis edilecek... Devlet bütçesinden... Ve bu da cumhurbaþkanlýðý bütçesinin "Diðer Hizmet Alýmlarý" kaleminden karþýlanacak... Ýki bakýcýya yýllýk 89 bin 700 TL... Yani her bakýcýya yaklaþýk aylýk 4'er bin lira... Ýki bakýcý 24 saat Aydýn Haným'la birlikte olacak... Vardiya usulü teker teker kalacaklar herhalde... "Saðlýk refakati ve bakým hizmetleri" için... Böyle deniliyor kararda... Hizmet alýmý Devlet Ýhale Tüzüðü'ne göre yapýlacak... Tecrübeli ve eðitimli bakýcýlar aranýyor... Sözleþme bir yýllýk... Bu karar Resmi Gazete'de 18 Aralýk 2013 tarihiyle yayýnlandý... Ve yürürlüðe girdi... Aydýn Haným merhum bir cumhurbaþkanýnýn eþi... Bu toplumun yakýndan tanýdýðý ve saygý duyduðu bir kiþi... Devlet kendisine yardým elini uzatmýþ... Diyeceðimiz yok... Ama devletin bu yardým eli baþka bakýma muhtaç vatandaþlara da uzanabilseydi keþke... Biz bugüne kadar baþkalarýna uzandýðýný görmedik... Ýþte önümüzde 13 Nisan 2012 tarihli bir 'Afrika' gazetesi... Tam sayfa resimli manþet bir haber... Bir insanlýk trajedisi... Meriç köyünde... Bu köyde Ertan Erkil isimli bir vatandaþýmýz yaþardý bir zamanlar... Rahatsýzlandý birdenbire... Bitkisel yaþama mahkûm oldu... Yataða çakýldý... Yýllarca vefalý eþi Sezin Erkil ile yakýnlarý baktý ona gece gündüz... Hiçbir devlet katkýsý olmadan... Biz bu trajediyi tüm yetkililerin gözüne sokmak için tam sayfa yayýnladýk... Belki vicdanlarý sýzlar, insafa gelirler ve yardým elini uzatýrlar diye... Týnmadýlar bile... Dönemin Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý harekete geçirdik güç bela... Tatar yanýna eski saðlýk bakanlarýndan Mustafa Erbilen'i de alarak Meriç köyüne hastayý ve aileyi ziyarete gitti... Yardým vadetti... Ama o yardým hiç gelmedi... Ertan Erkil, yayýnýmýzdan bir buçuk yýl kadar sonra yaþama veda etti... Geçtiðimiz Aralýk ayýnda aramýzdan göçüp gitti... Yurttaþýmýzýn tedavisine hiçbir yardýmda bulunulmadýðý gibi, bir de borcu yüzünden Vakýflar Bankasý tarafýndan sýkýþtýrýldý... Hastalanmadan önce bu bankadan aldýðý 60 bin TL'lik borcunun 55 binini eþi Sezin Erkil ödedi, 5 bin TL kaldý... Ama 5 bin TL'ye insafsýzca 110 bin TL de faiz ekleyerek 115 bin TL yaptýlar... Aylýk ilaç parasý 1600 TL idi yurttaþýmýzýn... Parasýzlýktan tedavi için eve fizyoterapist çaðýramýyorlardý... Sessiz sedasýz öldü ve gömüldü... Kimseler duymadý... Biz bile duymadýk! Mersin de 110 kilo kokain GÜNEY AMERÝKA'DAN GELEN GEMÝDEN ÝNDÝRÝLEN KONTEYNERDE 110 KÝLO KOKAÝN BULUNDU, 10 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI Mersin Limaný'nda düzenlenen operasyonda, Güney Amerika'dan gelen gemiden indirilen konteynerde, 110 kilo kokain ele geçirildi, 10 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, bir istihbaratý deðerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Güney Amerika'daki bir ülkeden gelen gemiden Mersin Limaný'na indirilen bir konteynerde kokain olduðu bilgisine ulaþtý. Narkotik dedektör köpeklerinin de katýlýmýyla operasyon düzenleyen ekipler, konteynerde 110 kilo kokain buldu. Soruþturma kapsamýnda Adana ve Ýstanbul'da da eþ zamanlý yapýlan operasyonlarda, aralarýnda er olarak askerlik görevini yapan bir kiþinin de bulunduðu 10 þüpheli gözaltýna alýndý. Emniyet Müdürlüðünde sorgularý tamamlanan zanlýlar, iþlemlerin ardýndan Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÝR DENKTAÞ'LARI BÝLE YOK Anavatancýlarýmýz... Bayrakçýlarýmýz Temmuzcularýmýz... KKTC sonsuza dek yaþayacak diyenlerimiz... Ýçimize Rum gelemez diye hörelenenlerimiz... Maraþ yalnýz bütünlüklü çözümden sonra diye patlak lastik dolduranlarýmýz... Taksimcilerimiz... Ayrý devletçilerimiz... Ve aklýnýza gelen kim varsa daha... Hepsi de þaþkýn... Beklenmeyen bir kâbusun aðýrlýðý altýnda periþan... Kötü günler geçiriyorlar... Ýmzalanacak þey mi bu? Kabul edilecek anlaþma mý? Çift egemenlikçilerimiz... Çift vatandaþlýkçýlarýmýz... Çift temsiliyetçilerimiz... Yollara düþmüþler yine... Ankara yollarýna... Maraþlýlar, Hataylýlar ve bilumum yeni Kýbrýslýlar Derviþ Bey'in kapýsýna dayanýrlarken, onlar da Ankara'da Cemil Çiçek'in kapýsýna dayanmýþlar... Adý üstünde... Çiçek... Çiçek gibi!.. Ne bilsinler ki hava döndü... Ýklim deðiþti... Bu hava baþka hava... Çiçeði deðil, bu kez dikeni bulmuþlar karþýlarýnda... Ah, da kimse çýkýp anlatmaz bunlarý bu halka... O odalarda konuþulanlarý... Çiçek'in nasýl esip yaðdýðýný... Nasýl onlarý hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný... Oradan nasýl duygularla ayrýldýklarýný... Umduklarý daðlara karlar yaðan zavallý adamlarýn mahzun hallerini... Yazacaklar belki bir gün hatýralarýnda... On yýl, ya da yirmi yýl sonra... Yazýk... Bir Denktaþ'larý bile yok... Gür sesiyle gürlesin þimdi... Rumun esiri olamayýz diye haykýrsýn... Hayýr... Hayýr... Ve yine hayýr desin... Elinin tersiyle itsin önüne konan kaðýtlarý... Bir itirafta bulunayým... Sanýrdým ki Denktaþ'ýn yokluðu öldükten sonra hiç hissedilmedi... Yanýlmýþým... Aha þimdi hissedildi! Tek egemenlikçi ordunun baþbuðu yok... Baþbuð göçtü... Ve komutansýz, baþsýz kaldý ordu... Baþýboþ... Ne yapacaðýný, ne halt edeceðini bilemiyor... Sonsuza dek yaþatacaklarý biricik devlet uçup gidiyor... Etten ayrýlmaz zannettikleri týrnak ayrýlýyor... Taþ kesmiþler... Ama denklik yok... Taþ var yalnýz... Dilsiz... Kör... Saðýr... Bilmezler ki yaþlanan soytarýlarýný sokaða atar krallar! Yolun anavatan yolu muydu kardeþ? Al iþte sana yol... Girne'den Anadolu'ya deðil... Anadolu'dan Larnaka'ya... Larnaka'dan Brüksel'e, Strazburg'a... Ne bakýnýp duruyorsun hala öyle... Kes bir bilet sen de... Biliyorum... Damarlarýnýzda negatif, pozitif falan kan akmaz sizin... Asil Türk kaný akar... Tüm þehit nutuklarýný ezberlediniz... Ne zaman baþýnýz sýkýþsa, havuzlu villalarýnýzda birlik ve beraberlik istersiniz... Biliyorum... Þimdi çok kýrgýnsýnýz biricik anavatanýnýza... Hayal kýrýklýðý içindesiniz... Öfkelisiniz... Ama sesinizi çýkaramazsýnýz... Büyüðüne el kaldýramayan bir çocuk gibisiniz... Yaþamýnýz boyunca hep kuyrukta yüzdünüz... Anavatanýnýza laf edenlerin lafýný aðzýna týkadýnýz... Nedir ey erenler þimdi bu haller? Nedir bu baþýnýza gelen? Yalakalýðýn bir cezasý mý? Dozu kaçmýþ bir þükranýn son sayfasý mý? Oturun oturduðunuz yerde... Sinema reklamý gibi broþür basýp boþuna daðýtmayýn ahaliye, hayýr desin diye... Bir Orhan Gencebay koyun üstüne... Yanýk bir teselli versin size!

3 Þükran Sadrazam cinayeti Önce zehirledi sonra yüzüne yastýk kapattý! n Lefkoþa'da 2011 yýlý Nisan BÝR MEYDAN KÝ geçerek maktulün evine gittiklerini aktaran Arslan Coþkun, söz konusu akþam saat sýralarýnda eþinin telefonuna cevapsýz bir çaðrý geldiðini ve zanlýnýn buna sinirlendiðini belirtti. Zanlýnýn Þükran Sadrazam'ýn baþýnýn aðrýdýðýný söylemesi üzerine mutfaða gittiðini ve bir kahve fincaný içine 2 panadol kýrdýðýný, sütle karýþtýrdýðýný ve beraberinde götürdüðü Lanette isimli zehiri bu karýþýma ilave ederek maktule içirdiðini ifade eden Baþ Müfettiþ Aslan Coþkun, maktulün aðzýndan ve burnundan köpükler gelip baðýrmaya baþladýðý sýrada ise zanlýnýn maktulün sesinin komþular tarafýndan duyulmamasý için yatak odasýndaki yastýkla yüzünü kapatarak ölmesini beklediðini kaydetti. Zanlýnýn sabaha yakýn ise beraberinde geldiði çocuðunu da alarak taksiyle Pergama bölgesinden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney'e geçtiðini itiraf ettiðini aktaran Aslan Coþkun, maktule ait cep telefonlarýný ise yanýnda Güney'e götürdüðünün öðrenildiðini ve bazý giriþimlerde bulunarak bir adet cep telefonunun KKTC'ye getirilerek emare olarak kaydedildiðini söyledi. Zanlý hakkýnda baþlatýlan polis soruþturmasýnýn henüz çok yeni olduðunu, maktulün üzerinden alýnan DNA örneklerinin maktulle uyuþup uyuþmadýðý konusunda zanlýdan DNA örnekleri alýndýðýný ve analize gönderildiðine deðinen Arslan Coþkun, zanlýnýn vermiþ olduðu ifadenin teyidinin de yapýlacaðýný belirterek, yürütülen soruþturmanýn selameti açýsýndan zanlýnýn 7 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Zanlý Çetin Sadrazam mahkemede sessiz kalmayý tercih etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý hale Ahmetraþit, iþlenen suçun ciddiyetine dikkat çekerek polis soruþturmasýnýn salimen yürütülebilmesi maksadý ile zanlýnýn 7 gün daha poliste tutuklu kalmasýný emretti. Ahmet Aybak cinayeti Zehirli profiterol yedirerek öldürdüler Gamze BAYKUR- Mardinli Ahmet Aybak'ý zehirleyerek öldüren ve kireçleyerek baþ aþaðý vaziyette Crystal Rocks Otelin yakýnlarýna 2 metre geniþliðinde ve 1.34 cm derinliðindeki bir çukura gömen katil zanlýlarý Ýbrahim Maraþlý ve Mustafa Ýlhan Tuncay almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Taammüden adam öldürme" suçlamasýyla ilgili olarak mahkemeye çýkarýlan zanlý Maraþlý ile Tuncay'ýn tutukluluk süresi 7'þer gün daha uzatýldý. Geniþ çaplý soruþturma yürüten polis mesele ile ilgili yeni bulgulara ulaþtý. Ýstanbul Adli Týp Kurumu'ndan rapor bekleniyor Meselenin tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Ömür Dalkýran, zanlý Ýbrahim Maraþlý ile Mustafa Ýlhan Tuncay'ýn 27 Aralýk 2013 tarihinde Maðusa'da iþlenen "Taammüden adam öldürme" suçundan dolayý 1 Þubat tarihinde tutuklandýklarýný anýmsattý. Zanlýlarýn son olarak 13 Þubat tarihinde Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlarak aleyhlerine 8 gün tutukluluk emrinin temin edildiðini anýmsatan Dalkýran, mahkemeden temin edilen son 8 gün içerisinde mesele ile ilgili olarak 13 ayrý kiþiden ifade temin edildiðini, Devlet Kimya Laboratuvarý'ndan inceleme raporunun ve PGM'den balistik raporun temin edildiðini ancak büyük önem arz eden Ýstanbul Adli Týp Kurumu'ndan beklenen raporun henüz gelmediðini belirtti. Zanlý Tuncay, zanlý Maraþlý'ya tatlý götürdü Müfettiþ Muavini Ömür Dalkýran, zanlý Mustafa Ýlhan Tuncay'ýn daha önce verdiði gönüllü ifadesinde olay günü zanlý Ýbrahim Maraþlý'ya 2 paket profiterol götürdüðünü ve olay günü Ahmet Aybak'ýn konu profiterolleri yedikten sonra öldüðünü söylediðini açýkladý. Zanlý Tuncay'ýn ise söz konusu tarihte zanlý Ýbrahim Maraþlý'nýn evine gittiðini doðrulayan kamera kayýtlarýnýn bulunduðunu belirten Dalkýran, bu hususun teyit edildiðini söyledi. Dalkýran, yine yapýlan soruþturma sýrasýnda zanlý Maraþlý'nýn Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'ne kayýtlý bir araç kullandýðýnýn tespit edildiðini belirterek, zanlý Maraþlý'nýn konu aracý cesedin bulunmasýndan ve gazetelere haberlerin Elvan Levent ayýnda Þükran Sadrazam'ýn esrarengiz ölümü ile ilgili "Taammüden adam öldürme" suçlamasý ile polis tarafýndan tutuklanan zanlý Çetin Sadrazam, dün yargý huzuruna çýkarýlarak hakkýnda 7 gün daha ek tutukluluk emri alýndý. n Polis mahkemede yaptýðý açýklamada zanlýnýn verdiði gönüllü ifadesinde Þükran Sadrazam'ý önce Lanette isimli zehirle zehirlediðini daha sonra ise baðýrmalarýný komþular duymasýn diye yüzünü yastýkla kapatarak ölmesini beklediðini itiraf ettiðini söyledi. Abbas ELMAS- Þükran Sadrazam'ýn 2011 yýlý Nisan ayýnda Kaymaklý bölgesinde bulunan ikametgahýnýn yatak odasýnda ölü olarak bulunmasý ile ilgili "Taammüden adam öldürme" suçlamasýyla zanlý olarak tutuklanan Çetin Sadrazam, dün yeniden yargý huzuruna çýkarýldý. Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran Lefkoþa Polis Müdürlüðü Cürümleri Önleme Þubesi'nde görevli Baþ Müfettiþ Arslan Coþkun, zanlý Çetin Sadrazam'ýn 13 Nisan 2011 tarihinde meydana gelen "Taammüden adam öldürme" suçundan methaldar olduðunu söyledi. Zanlýnýn önceki gün Akýncýlar bölgesinde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC'ye geçiþ yapmak isterken tespit edildiðini aktaran Coþkun, zanlýnýn tutuklu kaldýðý süre zarfýnda poliste verdiði gönüllü ifadesinde hakkýnda getirilen tüm davalarý kabul ederek suçlarýný itiraf ettiðini kaydetti. Zanlýnýn Güneyde birlikte yaþadýðý eþi Þükran Sadrazam'ýn 2011 yýlýnda Kuzey'e geçtiði, baþkalarý ile görüþtüðünden þüphe ettiðini ve çocuðunu kendisine verme bahanesi ile 12 Nisan 2011 tarihinde bir çocuðu ile birlikte Kuzeye x istence e çýkmasýndan 1 gün sonra Güney Kýbrýs'a götürdüðünün kamera kayýtlarýndan tespit edildiðini açýkladý. Konu aracýn Güney Kýbrýs'tan alýnarak KKTC'ye getirildiðini söyleyen Dalkýran, aracýn incelendiðini ve zanlý Maraþlý'nýn adýna kayýtlý olduðunun tespit edildiðini belirtti. Olay yeri yakýnlarýnda iðnesi eðrilmiþ enjektör bulundu 19 Þubat tarihinde yeniden olay yerine gidildiðini belirten Müfettiþ Muavini Ömür Dalkýran, Ahmet Aybak'a ait cesedin bulunduðu çukurun yakýnlarýnda iðnesi eðrilmiþ bir enjektör bulduklarýný açýkladý. 20 Þubat tarihinde ise zanlý Mustafa Ýlhan Tuncay'a konu iðnesi eðrilmiþ enjektörü göstererek izahat istediklerini belirten Dalkýran, zanlý Tuncay'ýn bir gönüllü ifade daha verdiðini ve ifadesinde konu enjektörün olayda kullanýldýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. Dalkýran, iðnesi eðrilmiþ enjektörün inceleneceðini belirterek, enjektörün içinde zehir olup olmadýðýnýn ve üzerinde parmak izi olup olmadýðýnýn araþtýrýlacaðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný belirten Dalkýran, zanlý Ýbrahim Maraþlý ile Mustafa Ýlhan Tuncay'ýn 7 gün daha tutuklu kalmalarýný talep etti. 7 gün daha tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, "Taammüden adam öldürme" suçuyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlýlarýn, devam eden tahkikatýn selameti açýsýndan 7'þer gün daha poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. Çok garip bir þekilde, dünyanýn bir köþesi karýþmaya baþlýyor birden. Kalabalýk bir isyanla etrafý toz duman kaplýyor bir anda Meydanlar doluyor, sokaklar boþalýyor sonra. Sonra bakýyorsunuz, dönülmez bir akþamýn ufkunda kan ve ölüm kokuyor her yer. Þimdi Ukrayna'daki manzara da böyle görünüyor iþte, uzaktan bakýnca Her yer darmadaðýn. Oradakiler ise böylesi bir manzarayý en son Çernobil patlamasýndan sonra gördüklerini yazýyorlar. Ýnsansýz sokaklar, tamamen arabasýz yollar ve dükkanlardaki boþ raflar Halâ satýþ yapan yiyecek dükkanlarýnýn önünde ise uzun kuyruklar oluþmuþ Toplu taþýma araçlarý durmuþ durumda. Telefonlar çalýþmýyor, çalýþsalar da kimse onlara cevap vermiyor. Uçaklar týka basa dolu ardý ardýna kalkýyorlar Kiev'den. Önceki gün tam 129 uçak uçmuþ Rusya'ya; Rusya'ya ki, þimdilerde tamamen ikiye bölünmüþ durumda. Ruslarýn bir kýsmý Rusya'nýn Ukrayna'da olanlara müdahalede bulunmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu söylüyor Bir kýsmý ise bunun tamamen Ukrayna'ýn iç meselesi olduðunu ve Rusya'nýn kesinlikle karýþmamasý gerektiðini düþünüyor. Sovyetler Birliði'ni yetiþmiþ olanlarýn özellikle içi sýzlýyor, oradaki acýyý kendi acýsýndan, akan kaný kendi kanýndan ayýrmayanlar var Onlar zaten hiçbir zaman Ukrayna'yý Rusya'dan ayrý görememiþ olanlar, "O kadar yýl birlikte kardeþçe, þimdi yabancý gibi olur mu", diye soruyorlar. Ve Ukraynalý kardeþleri kurtarmaya gitmediði için Putin'e büyük bir öfke duyuyorlar. Ukrayna'da sýkýþýp kalanlar ise evlerine kapanmýþ tedirginlik içinde ortalýðýn yatýþmasýný bekliyorlar. Maidan civarýnda oturan ve karýsý günlerdir hasta olan bir adam, karýsýný ne hastaneye götürebildiðinden ne de eve doktor çaðýrabildiðinden yakýnýyor. Çünkü, Maidan'da çalýþan özel saðlýk ekipleri dýþýnda kimse þimdi oralara gitmek istemiyor. Ama insanlar sadece dýþarýda baþlarýna gelebileceklerin korkusundan deðil, evlerini terk ettikleri takdirde býraktýklarý gibi bulamayacaklarýndan korktuklarý için de çýkmýyorlar sokaða Tam bir savaþ psikolojisi hakim anlayacaðýnýz Ukrayna'da. Hatta þimdi yaþananlarýn Kiev'in yakýn tarihinin en kanlý olaylarý olduðunu söyleyenler var. Eskiden fiyatý en pahalý daireler balkonu Maidan Meydaný'na bakan dairelerdi. Þimdi ise en parlak günlerini 2004'teki 'Turuncu Devrim' sýrasýnda Maidan'daki bir daire için gecesi üç yüz dolar vermeye hazýr yabancý muhabirlerin eksik olmadýðý dönemde yaþayan emlakçý bile, kapýsýna kilit vurup, iþ yerini terk etmek zorunda kaldý. Ukrayna'daki olaylar, geçtiðimiz Kasým ayýnda ülke yönetiminin AB ile yapmayý planladýðý ortaklýk anlaþmasýný iptal etmesiyle patlak vermiþti ve o günden bu yana da gittikçe artan bir þiddetle devam etti. Son birkaç gündür ise durum iyice kontrolden çýktý. Gittikçe büyüyen bir iç savaþa dönüþtü. Geçenlerde Çernobil patlamasýnýn ardýndan kentteki bütün binalarýn boþaltýldýðý sýrada bir ailenin baþýndan geçenleri anlatan 'Kapý' isminde kýsa bir film izlemiþtim. Boþaltýlan binalara giriþ yasaktý ve etraf silahlý nöbetçilerle korunuyordu. Kazadan etkilenen ailenin sekiz yaþlarýndaki küçük kýzlarý öldüðünde, babasý gizlice eskiden oturduklarý eve girip atalarýndan kalan eski bir kapýyý hýrsýz gibi sökmüþ Ve küçük kýzýn cesedini hep birlikte o kapýnýn üstünde taþýyarak götürüp gömmüþlerdi. Çernobil faciasýnýn ardýndan kimse kolay kolay kendine gelemedi oralarda yýllarca. Þimdiki olaylarýn ardýndan da kimse kolay kolay kendine gelemeyecek gibi görünüyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Haydi koþun durmayýn gelin çocuklar gelin Buz gibi, ucuz bir biraya ne dersiniz? Süt pahalý saðlýk için biraya yönelin Artýk saðlýk için siz de bira içersiniz Ali OSMAN Periyodik HERKES ÝÞE TORPÝLLE GÝRDÝ Hükümetler her deðiþtiðinde bir önceki hükümet döneminde iþe alýnanlarý iþten atmakla vazifeye baþlarlar... Ama en çok da CTP yapar bu iþi... Bunu söylerken UBP'nin de onlardan kalýr yeri olduðunu söylemek istemiyorum. Aslýyla kopyasý... Al birini vur ötekine... Vatandaþlar da bu konuda ikiye ayrýldýlar. Kalsýn diyenlerle, atýlsýn diyenler... UBP, iþten atýlacak UBP'liler için meclise bir önerge verdi. CTP döneminde iþe alýnanlarýn da usulsüz mü, usulüne uygun olarak mý alýndýklarýnýn araþtýrýlmasýný istedi. CTP boþ durur mu? Hemen o da bir önerge sundu KKTC'nin "yüce" meclisine 'ten bu yana iþe alýnanlarýn araþtýrýlmasýný talep etti... Tam bir maskaralýk! Burasý korsan bir devlet... Burada "ye yememin?" diyerek yapýlýr iþler... Hýsým, akraba iliþkileri... Dayý amca yakýnlýklarý... Partizanlýk çarký içerisinde döner herþey... UBP CTP'ye... CTP UBP'ye veryansýn ediyor... O bilmem kaç kiþi almýþ, koltuktan gidince gelen onlarý atmýþ kendi yandaþlarýný iþe almýþ. O deðiþince gelen onun aldýklarýný iþten atmýþ kendi partililerini iþe almýþ. Birisi 2004'ten itibaren soruþturma açýlmasýný istemiþ, diðeri daha da geriye giderek 1983'ten itibaren yapýlsýn demiþ... Yapacak iþleri yok... Boþta kaldýlar ya... Oyalanýyorlar! Ýçinde bulunduklarý toplum hakkýnda kararlarý baþkalarý veriyor... Sat diyor, Ankara, bunlar satýyorlar... Yýk diyor, yýkýyorlar... Sadece göstermeliktirler o koltuklarda... Ta Ankara'dan talimat gelene kadar oyalanmanýn yolunu böyle buldular. "Ýþi olmayan mezarcý dirileri gömer" sözü tam da bunlar içindir. Bugüne kadar bu sahte devletin kadrolarýnda iþe alýnan herkes birisinin torpiliyle, partizanlýkla, yandaþlýkla iþe girdi. Terfiler de öyle... Daha önceden kimin terfi alacaðý, kimin almayacaðý belli deðil mi? Þimdi kalkmýþ yok 83'ten, yok 2004'ten itibaren iþe alýnanlar hakkýnda usulüne uygun mu, deðil mi diye soruþturma açýlmasýný talep ediyorlar. Ortadoðu cayýr cayýr yanýyor... Bölge haritasý deðiþtiriliyor... Ýsrail Türkiye arasýndaki iliþkilerin düzelmesine çalýþýlýyor... Kýbrýslý Rumlar ile Türkiye arasýndaki güvensizliðin giderilmesi için mücadele veriliyor. Doðalgaz, petrol üstüne yeni bir düzen yaratýlýyor... Ayarlar için düðmeye basýldý... Ekonomisi olmayan, insanlarýný zam balyozu altýnda ezmekten baþka becerisi olmayan KKTC hükümetlerine bölgenin deðiþimiyle ilgili konular çok yabancý! Onlar da birbirleriyle kavga ediyorlar. Ayný yolun yolcularýnýn kavga etmesi, "iki cambaz bir ipte oynamaz" sözünü hatýrlatýyor bize... Kalay Maðusa Türk Gücü futbolcusu Abraham Mike Lewis ile ev arkadaþý Victor Borbor hýrsýzlýktan tutuklandý Çalýntý cep telefonlarýný satarken yakalandý Gamze BAYKUR- Maðusa Türk Gücü (MTG) futbolcusu Abraham Mike Lewis ile ev arkadaþý Victor Borbor hýrsýzlýk suçundan dolayý tutuklandý. Evlerinde yapýlan aramada birçok çalýntý cep telefonu ve muhtelif eþya bulunan zanlý Lewis ve Borbor dün "Sirkat" suçlamasýyla Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlarak aleyhlerine 4 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Evlerinden çalýntý cep telefonu ve muhtelif eþyalar çýktý Olayýn tahkikat memuru Vedat Bilginaylar, zanlý Victor Borbor'un 18 Þubat tarihinde Girne'de tasarrufunda bulundurduðu Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 ve I Phone 4 marka cep telefonlarýný telefoncuya satmak isterken þüphe üzerine tutuklandýðýný belirtti. Bilginaylar, yapýlan araþtýrmada Samsung Galaxy S2 marka cep telefonunu Maðusa'da "Saydam Shoes" isimli iþ yerinden, I Phone 4 marka cep telefonunu "Vaskom Saksý" isimli iþyerinden ve Samsung Galaxy S3 marka cep telefonunu ise "Eserer Ýç Giyim" isimli iþ yerinden çalýndýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. Zanlý Borbor'un zanlý Abraham Mike Lewis ile birlikte kaldýðý evde yapýlan aramada hýrsýzlýk olabileceðine inanýlan bir çok cep telefonu ile muhtelif eþyalar tespit edildiðini belirten Bilginaylar, zanlý Lewis'in de tutuklandýðýný söyledi. BÝlginaylar, evde bulunan eþyalarla ilgili olarak yapýlan araþtýrmada evde bulunan I Phone 5 marka cep telefonunun "La Bella" isimli iþyerinden, 1 adet deri ceket, Ray-Ban marka gözlük ve 1 adet kazaðýn da "Bazaar 2000" isimli iþyerinden sirkat ettiklerinin 258 gr uyuþturucu Baskýnla yakayý ele verdiler Gamze BAYKUR- Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri tarafýndan uyuþturucu satýcýsý Öner Denizsev'in evine düzenlenen operasyonda yaklaþýk 258 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde ele geçirildi. Uyuþturucu satýcý Öner Denizsev ile evde bulunan Recep Kaptan gözaltýna alýndý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Denizsev ile Kaptan tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacaklar. Her yerden uyuþturucu çýktý Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 20 Þubat tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Öner Denizsev'in tasarrufunda kanunsuz uyuþturucu madde olduðunun öðrenildiðini belirtti. Alýnan bilgi üzerine zanlý Denizsev'in evine gidildiðini belirten Kavaz, evde bulunan zanlý Recep Kaptan'ýn üzerinde yapýlan aramada giydiði eþofmanýn cebinde 5 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Akabinde zanlý Denizsev'e ait evde yapýlan aramada ise gaz ocaðý içerisinde 100 gr, logar içerisinde 3 gr ve evin bahçesinde ise 150 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýklayan Kavaz, her iki zanlýnýn da gönüllü ifade vererek suçlarýný kabul ettiðini belirtti. Mesele ile ilgili olarak Güneyde trafik kazasý geçiren Kýbrýslý Türk'ün durumu ciddi Güney Kýbrýs'ta Vrisulon-Frenaru yolunda meydana gelen trafik kazasýnda 55 yaþýndaki Kýbrýslý Türk'ün aðýr yaralandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, 24 yaþýndaki Kýbrýslý Rum öðrencinin kullandýðý aracýn önceki gün öðleden sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek karþý þeride geçtiðini ve 55 yaþýndaki Kýbrýslý Türk'ün aracýna çarptýðýný yazdý. AKIL VERECEK EN SON ÜLKE MÝ DEDÝNÝZ? TC Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuoðlu, internet yasasýyla ilgili kaygýlarýný dile getiren ABD'ye þöyle tepki verdi: "Ýnternetle ilgili bize en son akýl verecek ülke ABD'dir. Wikileaks baþta olmak üzere internetle ilgili yaptýðý kýsýtlamalarý herkes bilir." Öyledir, öyledir tabii ABD, Ortadoðu'ya "barýþ getirecek" en son ülke deðil midir ayný zamanda? Peki ya Türkiye? Türkiye Suriye'ye demokrasi götürecek birinci ülke midir sanki? Ýnsanýn aklýna, TC'li yetkililerin KKTC yetkililerine yol göstermesi geliyor. Bir tanesi çýkýp da "Sen bize doðru yolu gösterecek en son ülkesin" demedi þimdiye kadar. tespit edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini belirten Biginaylar, zanlýlarýn 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. 4 gün daha tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Abraham Mike Lewis ile Victor Borbor'un tahkikat maksatlarý bakýmýndan 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Kavaz, her iki zanlýnýn da 3'er gün tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Öner Denizsev ile Recep Kaptan'ýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. Kýbrýslý Türk'ün adý belirtilmeyen habere göre, kazayý yapan araçta bulunan 21 yaþýndaki Slovakyalý kadýn hayatýný kaybederken, araç sürücüsü ile diðer araçtaki Kýbrýslý Türk'ün Paralimni Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, trafik kazasýnda yaralanan Kýbrýslý Türk'ün 62 yaþýndaki Osman Akaoðlu olduðunu yazdý. Kalaycý Sessizliðin Sesi SÝS... CEMRELER... VE BAHAR Ýki gündür sisler içinde uyanýyoruz. Öylesine yoðun bir sis ki tabiri caizse göz gözü görmüyor. Yollar yaðmur yaðmýþ gibi ýslak. Elektrik tellerinden, aðaçlarýn yapraklarýndan týp týp sis damlýyor. Sabahýn dinginliðinde Lefkoþa gizemli bir tül perde ile örtülmüþ gibi. Sanki çok derinlerden gelen bir dumanlar senfonisi. Sisler içinde sabah yürüyüþüne çýkmýþ üç kadýn bir gölge gibi geçip gitti yanýmdan. Kimseyi rahatsýz etmek istemeyen fýsýltýlý konuþmalarla... Yer yer kalýnlaþan sis perdesinin ardýnda kaybolup gittiler... Lefkoþa sisler içinde bir baþka güzel... Bir baþka alýmlý... Ve bir baþka baþtan çýkarýcý... Bütün ayýplarýný ve çirkinliklerini, pisliðe terkedilmiþliðini sis örtmüþ. Öyle bir sis ki... Lefkoþa ile zinasý ayýp deðil... "Ateþ parçasý" veya "Kor halindeki ateþ" anlamýna gelen ve ýsýnmayý ifade ettiðine inanýlan cemrelerin ilki geçen Perþembe günü havaya düþtü. Ýkinci cemre 27 Þubat'ta suya... Üçüncüsü ise 6 Mart'ta topraða düþecek... Üçüncü cemrenin düþüþünün baharýn geldiðinin de müjdesi olacaðýný belirtiyor meteoroloji uzmanlarý. Bu sene kýþ olmadý... Yaðmursuz, karsýz, bulutsuz, soðuksuz geçip gitti günler. Üþümedik bile! Ne yaðmura doyduk... Ne de onun aþka davet eden sesine... Ve kýþ bitti... Cemreler düþmeye baþladý. Yalancý bahar yerini sahici bahara býrakmaya hazýrlanýyor. Oysa tepeden týrnaða çiçek açmýþ badem aðaçlarý baharý çoktan karþýladý... Bu sene doyasýya yaþayamadýk... Ne biz... Ne de doða... Ben kendi adýma söyleyim... Seneye kýþý çok daha büyük bir hasretle bekleyeceðim... Yazýn cehennem gibi sýcaðýnda cayýr cayýr yanarken... Bir yandan da kýþ özlemi yakacak içimizi... Ben kýþa kýþ demem... Üþümeyince... Yaðmur bile yaðmayýnca... Göletler dolmayýnca... Toprak suya doymayýnca... Neyleyim öyle kýþý? Yaðmurlu bir çam ormanýnda... Sýrýlsýklam ýslanmayýnca aþk... Ne yazýk... Dualarýmýzý bile kabul etmedi yukarýdaki... Esirgedi rahmetini!.. Sizi bilmem... Ama Þubat ayýnda masmavi gökyüzü... Ve bu sýcak güneþ... Benim gücüme gidiyor... Her neyse... Havalar nasýl olursa olsun, yeter ki sizin havanýz güzel olsun diyerek, yýllar önce yazdýðým "Bahar Düþünceleri" þiirimden bir bölümle noktalayalým bugün köþemizi... Isýnmaya baþladý havalar sen gideli yorgunluðum çoðaldý günden güne bir akþam baþýma vurdu bahar gökyüzü limon çiçeði kokuyordu gecenin tam ortasýnda özliyeceðim tuttu seni gördün mü þimdi baharýn bana ettiðini... Diyelim kalkýp sana gelsem oturup eskilerden konuþsak bana mutlu olduðunu söylesen sesin öyle eskisi gibi tatlý ellerin eskisi gibi sýcak... Mehmet Levent

5 5 22 Þubat 2014 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars CTP'nin þimdi 2 çözümcü cumhurbaþkaný adayý var. 1- Talat. 2- Nami. MÝÞ-MIÞLAR Karpaz'da 14 kiþi, eþek bakýcýsý olarak Turizm Fonu'ndan maaþ alýyormuþ. - Eþeklerimize feda olsun Onlar turizmin gözbebekleri. DP Genle Baþkaný Serdar Denktaþ "Hükümet bozulmayacak" demiþ. - Bu kadar kesin konuþtuðuna göre, tuzlayarak ve sirkeleyerek korumaya aldý anlaþýlan. 1983'ten bu yana iþe alýnanlar soruþturulacakmýþ. - Ýþiniz mi yok Allah aþkýna!.. Çoðu emekli olmuþtur be onarýn! Boþ hamaset erbaplarý yine iþbaþý yapmýþ. - Siz farkýnda deðilsiniz galiba Onlar her zaman görevde. Vatanmillet-Mesarya için 7X24 çalýþýyorlar. Kadýn milletvekili Doðuþ Derya, Nami'ye, "Haddini bil" diyen Tahsin Ertuðruloðlu'na aynaya bakmasýný önermiþ. - Kadýný ile, erkeði ile muhterem milletvekillerimizin doðru yolu bulmak için girdikleri bu dayanýþma göz yaþartýyor vallahi. Bazý köþe yazarlarý, koalisyonun çalýþmamasýndan þikayet etmeye baþlamýþ. - Olamaz, haklarý yok buna Seçmen böyle istedi deyip de ikisini gerdeðe sokan kendileri deðil miydi? Fellahoðlu LTB baþkanlýðýna aday olmayacakmýþ. - Parasýz belediyeyi kim ne yapsýn Sefa süreceðine cefa mý çeksin yani. Beþparmak Düþünce Grubu Kýbrýs'ýn geleceðinden endiþe duyuyormuþ. - Olabilir 5 parmaðýn 5'i de bir deðil ki. Kimisi endiþeli olacak, kimisi neþeli. Fellahoðlu gerçekten aday olmayacaksa, Lefkoþa için bir þans doðmuþ olabilir Madem seçilmeme korkusu yok, Lefkoþa'nýn kanýný emen ne kadar sülük varsa hepsini yok etsin, gurur ve onurla gitsin. Kimler oturmadý ki bu koltuða!.. Gazeteden çýktým, Girne Kapýsý na doðru yürüdüm. Dikkatliyim! Belediye çalýþanlarýnýn yavaþlatma eylemi var, her an bir çöpe basabilirim. Onlarýn da iþi zor vallahi. Çalýþýyorlar çalýþýyorlar para almýyorlar Çalýþýyorlar çalýþýyorlar para almýyorlar. Ýnsaf artýk! Gazeteler her gün çarþaf çarþaf çöp yýðýnlarýnýn fotoðrafýný yayýnlýyor. Bir bakýma alýþtýrdýlar bizi. Günlük yaþamýn bir parçasý oldu çöpler(imiz) de. Yadýrgamýyoruz artýk. Kýbrýslý Türk deðil miyiz? Daha neleri kader sanýp alýþmadýk ki! Hani derler ya Nerde eski Beyoðlu? diye Girne Caddesi için de söylenebilir mi? Elbette söylenebilir. Nerde eski Girne Caddesi? Hem yürüdüm, hem de her adýmda bir eskiye gittim, aradým geçmiþin izlerini. Bazýlarý duruyor. Þu berber dükkanýna bak mesela Ne kadar eski? Belli ki çok eski Nostalji mi yaþamak istiyorsun. Al sana nostalji iþte. Kafam týraþ istiyor mu diye düþünmedim Hemen daldým içeri den beri buradaymýþ. Yeni yapýlmýþ o zaman bu dükkanlar Ýlk kirasý 7 Kýbrýs Lirasý. Öyle bir berber koltuðu vardý ki, 7 Kýbrýs Lirasý gibi tarih! Kimler oturmadý ki üstüne Hepsini bir bir anlattý bana Berber Ahmet Çok eskilere gittik. Gara Kemal den (Kemal Hýfsýoðlu) önceki Polis Genel Müdürü nün kim olduðunu bile uzun uzun düþündük Tam ben çýkarken hatýrladý: Refik efendi! dedi. Onun döneminde polis olmuþtum ben de. Pervin Haným, Þenay Haným ile birlikte. Sadece Girne Caddesi deðiþmedi ki. Düzen de deðiþmiþ gel zaman git zaman!.. Bir Genel Müdürlük bile pazarlýk konusu oluyor artýk!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BAF'A VARABÝLMEK (Ýstanbul)- Ve Talat Baf'ta konferans verdi Ta Lefkoþa'dan kalktý, 100 millik yolu gitti Orada konuþacaðý salonu buldu Ve konuþtu. Talat'ý konuþurken bazý faþistler konferans salonunun dýþýnda Yunanistan bayraðý açarak protesto ettiler. Talat içeride konuþmasýna devam etti. Talat'ýn Baf'ta konferans verdiði haberini görünce, birden kapýlarýn açýldýðý 2004 öncesi aklýma geldi. Baf hayaldi sanki. Yoktu. Bitmiþti. Çok uzaktaydý. Dünya bir tarafa, Baf bir tarafaydý. Her yere gidebilirdik ama Baf, asla. Bir kuyudaydý sanki. Ya da eriþilemeyecek kadar yükseklerdeydi. "Ýnsan istese her þeyi yapabilir" diye bilirdik. Uzaya çýkabilir. Araba yapabilir. Çölleri aþabilir, okyanuslarý geçebilir. Hatta, "Hiçbir þey yoktan var edilemez, vardan yok edilemez" kuralýný deðiþtirebilir Einstein'ýn "enerji eþitti em c kare (E = mc2)) formülünü yerle bir edebilirdi Ama Baf yoktu. Baf'a ulaþmak imkânsýzdý. Yaþadýðýmýz sürede bir daha kavuþamayacaktýk ona. Görmeyecektik Mutallo'yu. Vikla'da gezinemeyecektik. Kim daha uzaða iþer yarýþmasý yapamayacaktýk. Papatya Sinemasý bir daha açýlmayacaktý. Hele Cengiz Topel Sinemasý'ndaki Türkan Þoray'lý filmler Oynamayacaktý bir daha. Arkadaþlar zaten daðýldýlar. Kimisi Ýngiltere, kimisi Hatay'da idiler. Gel, desen nereye geleceklerdi ki. Omorfo'da sidik yarýþý mý olur? Güneþ, orada da Baf'taki gibi güzel batar mýydý? Gafgalladan aþaðýya bakýp güneþin batýþýný seyredemeyecektik bir daha. Baf çok uzaktý. Of ne sýkýntýlýydý o günler. Özlemek ama özlemi giderememek zordu. Cepte gerçek pasaport vardý. O da 1974'ten kalmaydý. Tarihi geçmiþti pasaportun. Süresini nerede uzatacaktýk, kim yapacaktý bu iþleri, bilmezdik. Zaten yasaktý da. Bulsalar adam kesmiþ muamelesi yapacaklardý bizlere. Vatan haini olacaktýk, hangi vatanýn haini olduðumuzu bilmeden hem de. Gizlerdik o yüzden. Ve 1974 öncesi Girneli olan Talat, ta Baf'a giderek konferans verdi Faþistler bayrak açtýlar. "Neden geldin" dediler Protesto ettiler. Ýstemediler Türkçe konuþan birini. Bir daha kimse gelmesin istediler. Demiþtik Kafataslarýn içinde beyin yerine sadece beyinciði olanlar, düþünmek yerine hareketi yeðlerler Ve kendi ülkeleri olmayan ülkenin bayraðýný açarlar Oysa düþünmeye biraz yetenekleri olsaydý, çok istedikleri Girne'ye kavuþabilmelerinin ancak Baflýlarýn Baf'a gidebilmeleri ile mümkün olacaðýný göreceklerdi. AP seçimleri için otomatik kayýt yasasý güneyde engele takýldý Kýbrýs'ta gerçekleþtirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" vatandaþý olan herkesin seçmen kütüðüne otomatik olarak kayýt olmasýný öngören ve daha çok KKTC'de yaþayan Kýbrýslý Türkleri hedefleyen yasa tasarýsý engele takýldý. Haravgi gazetesi haberinde, Rum meclisinde dün görüþülen yasanýn onaylanmadýðýný, oylamanýn ertelendiðini duyurdu. Belediyelere uzun vadeli taksitlendirme Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, yerel yönetimlerin en büyük sorunlarýndan biri olan Sosyal Sigorta prim borçlarýnýn geriye dönük taksitlendirilmesi için Belediyeler Yasasý'nda çalýþma yapýldýðýný açýkladý. Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, uzun vadeli taksitlendirme yöntemiyle belediyelerin bu sorununun aþýlacaðýný, uygulamanýn devamýnda da, Sosyal Sigorta primlerinin belediyelerin aldýðý devlet katkýsýndan kesilmek suretiyle borç AKÇA'YA PLAKET- Ertan Ersan baþkanlýðýndaki Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði heyeti, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'yý ziyaret etti. Dernek Baþkaný Ertan Ersan ziyarette, Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'ya derneðin 40. Kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla plaket takdiminde bulundu. Akça'ya ayrýca derneðin çýkarmýþ olduðu Þehitler Ölmez albüm serisinin sonu olan 8'incisiini takdim edildi. Harç zamlarý geri alýnmazsa þoför okullarý eyleme gidecek KKTC Þoför Okullarý Birliði ehliyet harçlarýna ve seyrüseferlere yapýlan artýþý eleþtirdi, bu zamlarýn tekrar gözden geçirilmesini ve geri çekilmesini istedi. Birlik aksi takdirde eyleme gideceklerini de duyurdu. Birlik Baþkaný Barýþ Tilki yazýlý açýklamasýnda, yýllardýr çýkmazda olan halkýn geçimini zor saðladýðýný, devletin kaþýk ile verip kepçe ile aldýðýný, yapýlan zamlara anlam veremediklerini belirtti. Tilki, Güney Kýbrýs ile Kuzey Enginar üreticileri destek arýyor Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu, enginar üreticilerini kabul ederek sektördeki sýkýntýlar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu; kooperatifleþme çalýþmalarý hakkýnda bildi aldý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Sennaroðlu ile görüþen enginar üreticileri, sektörde haksýz rekabet koþullarýnýn oluþmasýndan doðan sýkýntýlarý dile getirerek, kooperatifleþme çalýþmalarýna destek istedi. Sennaroðlu ise kabulde yaptýðý konuþmada, kooperatifleþmenin üreticiler açýsýndan önemine deðinerek, kooperatifleþme ile birlikte Gazete, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve dün Rum Meclisi'ne getirilen yasaya, baþka bir yasayla çeliþmesi sebebiyle itirazlar geldiðini belirterek yasanýn, "bir seçmenin seçmen kütüðüne kayýt olabilmesi için Kýbrýs Cumhuriyeti'nde daimi olarak 6 ay ikamet etme zorunluluðu olduðu" belirtilen yasayla çeliþtiðini vurguladý. Bu çerçevede söz konusu yasanýn oylanmasý ertelendi. birikmesinin önüne geçileceðini ifade etti. Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay, belediyelere devlet katkýsý ödemesinde ocak ayýnda yaþanan gecikmenin, bazý belediyelerin 2014 yýlý bütçelerini göndermemelerinden kaynaklandýðýný belirterek, þubat ayýnda bir sýkýntý olmadýðýný söyledi. Uluçay, belediyelerin bir sonraki yýlýn bütçelerini en geç kasým ayýna kadar hazýrlayýp göndermeleri gerektiðini vurgulayarak, bu konuya da bundan sonraki yýllarda standart getirmeyi amaçladýklarýný ifade etti. Kýbrýs arasýndaki ehliyet ve ehliyet sýnavýna giriþ ücretlerini de kýyaslayarak, fiyatlara zammýn yansýtýlmamýþ þeklinin þöyle olduðunu ifade etti: "Güney'de öðrenci ehliyet sýnavý 30 TL, Kuzey'de 185; Güney'de öðrenci ehliyetinin çýkmasý 60 TL, Kuzey'de 185 TL; Güney'de Direksiyon sýnavýna giriþ ücreti test 60 TL, Kuzey'de 246; Güney'de 15 yýlýk ehliyet 120 TL ; Kuzey'de bir yýllýk ehliyet 124 TL". enginarýn deðerlendirilmesi için bir tesisin þart olduðunu ifade etti. Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu, enginar üretiminin ülke tarýmý için iyi bir alternatif olduðunu belirterek, temennisinin, sektörün sekteye uðramadan, geliþerek devam etmesi olduðunu söyledi. Sennaroðlu, kooperatifleþme ile sektörün iyi bir noktaya gelebileceðini söyledi. Sektördeki sorunlardan çýkýþ noktasýnýn, tek noktadan fiyat belirlenmesi olduðunu ifade eden Sennaroðlu, bunun rekabet koþullarýnýn ve ihracatýn geliþebilmesi için önemli olduðunu vurguladý. GÜNLÜK ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ'NDEN GÜL'E ÇAÐRI Dünyanýn önde gelen insan haklarý örgütlerinden Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (HRW), Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) baðýmsýzlýðýný "tehdit eder" nitelikteki yasa deðiþikliðini veto etmesini istedi. Örgüt tarafýndan yapýlan açýklamada þöyle deniliyor: "Yeni yasa kurula baþkanlýk etmekte olan Adalet Bakaný'nýn kurul üzerindeki yetkilerini artýrýrken, yapýlan yasal deðiþiklikler hakim ve savcýlarýn hükümetin emriyle disiplin cezasý almalarý ihtimalini de arttýrýyor." Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün Türkiye araþtýrmacýsý Emma Sinclair-Webb, "Türkiye'nin yeni HSYK kanunu tek bir anlama geliyor; o da hükümetin yargý üzerindeki kontrolünün daha fazla olacaðý" diyerek Türkiye'de hukukun üstünlüðünün korunmasý için, Cumhurbaþkaný Gül'ün yeni yasayý veto etmesi gerektiðini söyledi. ÞU ÝÞE BAKIN Özdil Nami'nin dedesi Kazým Nami bir polis kumandanýydý ve teþkilat tarafýndan 'casus' diye damgalanmýþtý bir zamanlar haksýz yere... Þu iþe bakýn ki, Özdil Nami'nin mensup olduðu parti de baþkalarýný 'casus' diye damgalayan bir parti... Dedesine teþkilatýn yaptýklarýný Nami'nin partisi þimdi kendi muhaliflerine yapýyor... RUM ENGELÝ Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatiðe baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. Oylama ertelenmiþ! 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular? VATANDAÞLIK Kendisini ziyaret eden tüm TC'li kesimlere Derviþ Eroðlu çözümden sonra da burada kalacaklarýný vadediyor. Kurucu devlet vatandaþlarý ayný zamanda federal devlet vatandaþý olacakmýþ! Oysa tam tersi. Ortak açýklamada "Federal devlet vatandaþlarý ayný zamanda kurucu devletlerin vatandaþý olacak" deniliyor... HASAN SERTOÐLU Siyasi partiler harýl harýl yerel seçim çalýþmalarýna baþladýlar. Lefkoþa için yapýlan anketlerde Hasan Sertoðlu önde gidiyormuþ... Bu yýl yaz çok sýcak geçecek anlaþýlan... Týrnak... "Ben, kendimden çok sýkýldým. Sürekli birbirine benzeyen yazýlar yazmaktan... Kendimi tekrar etmekten... Eroðlu'ndan... Talat'tan... CTP'den... UBP'den... Siz sýkýlmadýnýz mý?" Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) "Sahiplenmeyelim mücadeleyi! Her mücadele bizleri ilgilendirir, her mücadele biraz bizdendir! Her türlü acýnýn kerkemsi tadýný yýllarca aðzýmýzda tattýk biz! Þimdi bana, 'o konu senin, bu konu benim' demeyin!" Ayþe ÖZTABAY (Haberal Kýbrýs) "Gezi olaylarý döneminde böyle bir yasanýn varlýðýný düþünmek bile beni ürpertiyor. Kitle medyanýn suskunlarý oynadýðý dönemde, alternatif internet gazeteleri ve sosyal medya gözümüz kulaðýmýz olmuþtu. Bu yasa Türkiye'yi daha karanlýk günlere götürecektir... Ve bizi de..." Emin AKKOR (Realist) "Bu kez iþler ciddi. Bu kez iþbitirici güçler devrede. Bu kez büyüklerin çýkarlarý etkileyecek masayý. Ve hiç þaþmayýn! Kýsa bir süre sonra masaya; taraflarýn önüne sayfalýk bir metin konursa, þaþmayýn." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný TAHSÝN ERTUÐRULOÐLU Siyaset sahnemizde tutarsýz çýkýþlarý ile bilinen Tahsin Ertuðruloðlu, bir kez daha tökezledi. Özdil Nami hakkýnda sarfettiði sözler hiç de yenir yutulur cinsten deðil... Hala 50'li yýllarýn havasýnda... Nami'ye saldýracak diye kendinden geçti ve sadece çok çirkin biçimde karalamayý, çamur atmayý seçti. Nami'nin dedesinin bir zamanlar burada 'vatan haini' ilan edildiðini söyledi. Piþkinliðe bakýn... Tahsin Bey farkýnda deðil galiba hala... Bu toplumda vatan hainliði ile damgalanmayan hiçbir yurtsever ve namuslu insan kalmadý. Siz asýl bu damgayý yemeyen takýma bakýn... Asýl vatan haininin kim olduðunu oralarda görürsünüz...

7 22 Þubat 2014 Cumartesi EVÝNDE ÖLÜ BULUNDU Karþýyaka'da önceki sabah sýralarýnda, Keith Garnham (E- 67) evinde aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polis olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðünü açýkladý. MESKUN MAHALDE HAVAYA ATEÞ EDEN ÞAHISLAR TUTUKLANDI Tuzla'da önceki akþam sýralarýnda, plakasý henüz tespit edilemeyen, hareket halindeki bir araçtan tabanca ile havaya yedi el ateþ edildiði bildirildi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruþturmada, olayda þüpheli görülen H.N.(E-32 ) ve F.D.'nin (28) tutuklandýðý kaydedildi. ARAÇTA UYUÞTURUCU Lefkoþa - Girne Anayolunun 3-4'üncü kilometreleri arasýnda dün saat sýralarýnda A. Y. (E-26)'nin kullandýðý araçta polis tarafýndan yapýlan aramada 500 miligram sentetik cannabinoid türü uyuþturucu madde bulunarak emare olarak alýndý. PARA VE KAMBÝYO YASASINA AYKIRI HAREKET Ercan Havalimaný'nda önceki gün sýralarýnda Ý.T. (E-35) tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasý'ndan fazla para olan, 17 bin 400 Dolar nakit parayý yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çýkýþ yapmak istediði sýrada tespit edildi. Polis bahse konu þahýs hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðýný açýkladý. KANUNSUZ AVLANMAYA YASAL ÝÞLEM... Alayköy'de kanunsuz avlanan 47 yaþýndaki "avcý" hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bültenine göre, önceki gün sýralarýnda Yeni Sanayi Bölgesi'nin güneyinde meydana gelen olayda, file kullanarak 3 bülbül (saka), 1 cýrcýr ve 2 çakro cinsi yabani kuþ avlayan zanlýnýn adý S.E. olarak açýklandý. GELECEK HAFTA YAÐMUR BEKLENÝYOR Güneþli havanýn hakim olduðu KKTC'de, 24 Þubat Pazartesi ve 25 Þubat Salý günlerinin yer yer saðanak yaðmurlu olmasý bekleniyor. Ülkede, hava sýcaklýðý mevsim normallerinin üzerinde santigrat derecede, ancak yaðýþ alan günlerden sonra düþerek derece dolaylarýnda seyredecek. Meteoroloji Dairesi'nin Þubat tarihlerini kapsayan tahminlerine göre, KKTC genellikle alçak, yaðýþ alan günlerde ise alçak basýnç sistemiyle üst atmosferdeki soðuk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. "BENÝM KIBRISIM: KIBRIS'TA KADIN OLMAK" Telsim ve Foder iþbirliðinde düzenlenen, "Benim Kýbrýsým: Kýbrýs'ta Kadýn Olmak" sergisi Girne'de açýlýyor. Girne Amerikan Üniversitesi Teknopark Sergi alanýnda 24 Þubat Pazartesi günü saatleri arasýnda izlenime açýlacak sergi, Girne Kaymakamý Mehmet Envergil, Girne Belediye Baþkaný Sayýn Sümer Aygýn ve Girne Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Memduh Erdal tarafýndan açýlacak. 4 Mart tarihine kadar gösterimde olacak sergiden elde edilecek gelir ÖZEV'e baðýþlanacak. DÜNYA TURÝST REHBERLERÝ GÜNÜ Rehberler Lokmacý'da zeytin dalý daðýttý Kýbrýs Türk Rehberler Birliði, Dünya Turist Rehberleri Günü nedeniyle Lokmacý'da etkinlik düzenledi; "Kýbrýs'ta barýþýn rehberleriyiz" yazýlý pankart açtý, basýn açýklamasý yaptý, beyaz güvercin uçurdu ve sýnýr kapýsýndan geçenlere zeytin dalý daðýttý. KITREB üyeleri, 21 Þubat Dünya Turist Rehberleri Günü nedeniyle ellerinde Türkçe, Ýngilizce Rumca "Kýbrýs'ta barýþýn rehberleriyiz" yazýlý pankartlarla Lefkoþa'da Lokmacý sýnýr kapýsý bölgesinde basýn açýklamasý yaptý. Birlik adýna açýklamayý okuyan KITREB Baþkaný Ýbrahim Altýner, ülkenin tanýtým elçisi olarak bu yýl "Kýbrýs'ta barýþýn rehberleriyiz" sloganýyla yeni bir misyon üstlendiklerini söyledi. Adada oluþacak kalýcý bir çözümün, ülkenin geleceði ve turizm için hayýrlara vesile olacaðýna inandýklarýný belirten Altýner, turizmin bir barýþ köprüsü olduðunu vurguladý. TDP yerel seçimleri görüþtü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi (PM) önceki akþam toplanarak gündemdeki konularý görüþtü. Genel Baþkan Cemal Özyiðit baþkanlýðýnda Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) lokalinde gerçekleþtirilen toplantýda, Yerel Seçimler ile Kýbrýs Konusunda yaþanan son geliþmeler deðerlendirildi. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, Gerek Yerel Seçimler, gerekse de Kýbrýs Konusu'nun detaylý þekilde deðerlendirildiði toplantýda, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) hem belediye baþkan aday adaylarý ile belediye meclis üyelerinin belirlenmesi, hem de olasý iþbirliklerinin deðerlendirilmesi konusunda yetki verdi. Merkez Yönetim Kurulu'nun yapacaðý çalýþmalar neticesinde iþbirliði mi yoksa, tek baþýna mý yola devam edileceði belirlenecek. Kýbrýs konusunda ise 'Ýzleme Komitesi' kurulmasý ve barýþ güçlerinin birlikte hareket etmesini saðlayacak bir inisiyatif kurulmasý yönünde MYK'ya yetki verildi. TDP Parti Meclisi'nin kararlarý Güzelyurt'ta kan baðýþý etkinliði Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu (GÜSDEP) dönem baþkanlýðýný alan Akçay Kültür Sanat Derneði (AK-DER) Güzelyurt'ta kan baðýþý etkinliði düzenliyor. AK-DER Baþkaný Nisbet Kýzýlyürek yaptýðý açýklamada, platformun sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda gerçekleþtirecekleri kan baðýþý þöyle: "Kýbrýs Sorunu: 11 Þubat 2014 tarihinde kamuoyuyla paylaþýlan Ortak Metin zemininde baþlayan görüþme sürecinin bir anlaþmayla sonuçlanmasý ve referandumda 'iki evet' çýkmasý için Kýbrýs'taki barýþ güçlerinin birlikte hareket etmesi kaçýnýlmazdýr. Bu baðlamda süreci takip etmek ve katký koymak amacýyla, TDP Parti Meclisi 'Bir Ýnisiyatif Oluþturmak' için giriþimde bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulunu yetkili kýlar. Bunun yaný sýra, parti bünyesinde bir görüþme sürecine iliþkin 'Ýzleme Komitesi' oluþturmak amacýyla MYK'ya yetki verilir. Yerel Seçimler: "TDP Parti Meclisi, sol siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile iþbirliðinin içeriðini ve þartlarýný oluþturmak, bu amaçla giriþimde bulunmak ve elde edilecek sonuçlarýn Parti Meclisi'ne geri bildirilmesi koþuluyla Merkez Yönetim Kurulu'nu yetkilendirdi. Buna paralel olarak, Belediye Baþkanlýðý ve Belediye Meclis Üyeliði için de gerekli duyurularýn yapýlýp, adaylýk baþvurusu kabul edilmesi için de Merkez Yönetim Kuruluna yetki verildi" etkinliðinin, 1 Mart Cumartesi günü Güzelyurt Bandabuliyasý'nda yer alacaðýný bildirdi. Son zamanlarda kan sýkýntýsý çeken Kan Bankasý'na baðýþ yaparak ihtiyacý karþýlama yanýnda, bu konuda farkýndalýðý artýrmak istediklerini belirten Kýzýlyürek, düzenleyecekleri etkinliðe halký katký koymaya çaðýrdý. Devlet Piyangosu canlý yayýnlanacak Devlet Piyagosu 22 þubat çekiliþi bugün BRT 2'den canlý yayýnlanacak.piyangolar ve Bahisler Birimi Sorumlusu Mustafa Özgür Piro'nun yaptýðý açýklamaya göre çekiliþ, bu gece saat 20:00'da BRT 2'den canlý olarak yayýnlanacak. "Þans Gecesi" programý içinde yer alacak ve çekiliþle büyük ikramiye olan 100 bin TL'nin sahibi de belirlenecek. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HAYAL KURMAYIN Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen Hasan Önder isimli vatandaþýmýzýn gündemdeki Kýbrýs konusuyla ilgili düþünceleri þöyle: "Ben barýþ ve çözüm yanlýsý bir Kýbrýslýyým. Ýsmim Hasan Önder Her üç beþ senede bir, birileri ortaya bir iddia atýyor. Çözüm olacak, barýþ olacak diyorlar. Her zaman da tam tersi oluyor ve daha kötü duruma düþüyoruz. Þimdi yine ortaya plan deðil ama ortak metin diye bir þey attýlar. Günlerdir bunun üstünde kafa yoruyoruz. Bana göre bu kez de anladýðýmýz anlamda bir çözüm olmayacak. Belki birkaç adým atýlacak ama adýna çözüm demek ve onun üstünden propaganda yapmak yanlýþtýr. Toplumumuzu yanlýþ yönlendirmektir. Yine bir hayal kýrýklýðý yaþanacaktýr. Ben bir vatandaþ olarak kendimi buna hazýrlamaktayým. Ancak siyasilerin ve onlarýn çevresindekilerin yaydýklarý düþünce bu yönde. Sayýn Eroðlu dün söylediklerinin bugün tersini söyleyebiliyor. Hatta bugün söylediklerinin zýddýný yarýn da söyleyebilecek durumdadýr. Olaya iç politikadan baktýðýmýz zaman önümüze çýkacak olan manzarayý ben þimdiden görebiliyorum. CTP ve muhalefet denilen partiler þimdiden politikalarýný bunun üzerine kurmaya çalýþýyorlar. Ýþte tam çözüm olacaktý ama Eroðlu karþý çýktý ve bu çözüm olmadý, gibi. Eroðlu da yaptýðý açýklamalarla buna þimdiden zemin hazýrlýyor. Onun da bir propagandasý olacak þüphesiz. Nedir o politika? Dünya bastýrdý ama ben karþý çýktým, ve tek karýþ toprak verdirmedim veya al-ver iþi içerisinde kazanýmlar elde ettim, diyebilir. Bunlarýn Kýbrýs Türk toplumuna ne gibi faydalarý olacak diye soruyorum ve cevabýný da veriyorum. Hiçbir faydasý olmayacak. Gittikçe erimekteyiz. Ekonomik olarak tükendik. Zam üstüne zam yapýlýyor. KKTC denen bu müsibet bizden öncekileri tüketti, sýra bizim nesilde þimdi Bizim çocuklarýmýzýn da bundan paylarýný alacaðýný düþünüyorum. Kendimize üzülmekten vazgeçtik artýk, geleceðe üzülüyoruz. Bana göre yabancýlarýn çýkarlarýna yöneliktir tüm çalýþmalar. Çözüm de, barýþ da onlarýn elindedir. Çözümsüzlük ve savaþý da onlar ansýzýn bizlere dayatabilirler. KKTC'de siyaset yaptýðýný sananlar biraz geriye dönüp baksýnlar. Eskiden Sarayönü politikalarý denirdi yapýlanlara Þimdi ne farký olduðunu merak ediyorum. Eskiden de talimatla politika yapýlýyordu, þimdi de talimatla politika yapýlýyor. Eroðlu KKTC Cumhurbaþkaný olabilir. Dünya siyasetinde veya bölge siyasetinde sinek pisliðinden daha fazla bir deðeri yoktur sonsuza kadar yaþatýlacaðý söylenen ve onun üstüne kurulu siyasetin Benim son sözüm þu Kimse ileride hayal kýrýklýðý yaþayacak hayaller kurmasýn. KKTC siyasetçileri BÝZÝM DUVAR de birbirlerini suçlamasýnlar güçleri varsa ve yürekleri söylerse emperyalist güçlere yani burada söz sahibi olanlara karþý birleþip mücadele versinler." KIBRIS'TA YARIÞ ENGELLENEMEZ Bizim Mandra Yeni süreçte Türk tarafýnýn müzakerecisi olarak atanan ve hemen bu görevine baþlayan Kudret Özersay, lideri bulunduðu Toparlanýyoruz Hareketi'ndeki toparlanma ve toparlama hareketlerine de hiç aksatmadan devam eder. Digitech'in vergi borcunun baðýþlanmasý ile ilgili olarak Maliye Bakanlýðý'na yeniden ve ýsrarla soru yönelten Özersay'ýn, yolsuzluklarýn üstüne kararlýlýkla gitmesi mandrada takdirle karþýlanýrken, sokaktaki adam "Ýþte bize böyle adamlar lâzým" diyerek düþündüklerini dile getirir.

8 8 22 Þubat 2014 Cumartesi KANSER HASTALARI YARARINA KERMES Baðýmsýz Köþe Kanser Hastalarýn Yardým Derneði, 23 Þubat Pazar günü, Lefkoþa'nýn 3 farklý noktasýnda 'Derneði Ýdame Ettirme Kermeslerini' gerçekleþtirmeye devam edecek. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa Açýk Pazar Alaný, Yeni Camii Bölgesi ve Arap Ahmet Camii yanýndan gerçekleþtirilecek olan kermeslerde, 1. El kýyafetler satýþa sunulacak. Kermesler saat:09.00'da baþlayacak ve gün boyunca devam edecek. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail, 1. El kýyafet baðýþýnda bulunan iþadamlarýna ve Lefkoþa'nýn 5 farklý noktasýnda kermes yapýlmasýna onay veren Lefkoþa Türk Belediyesi'ne teþekkür etti. BÜYÜKKONUK BÖLGESÝNDEKÝ ESKÝ ÇÖPLÜK ALANI AÐAÇLANDIRILIYOR Büyükkonuk ile Kilitkaya arasýnda eskiden çöplük olarak kullanýlan bölge, Ýskele Kaymakamlýðý koordinatörlüðünde aðaçlandýrýlýyor. Ýskele Kaymakamý Ahmet Cenk Musaoðullarý'nýn verdiði bilgiye göre, kaymakamlýk tarafýndan ýslah edilen bölge Büyükkonuk ve Ýskele Belediyelerinin katkýlarýyla Ýskele Ýlçesi izcileri tarafýndan aðaçlandýrýlacak. Aðaçlandýrma etkinliði 26 Þubat Çarþamba günü saat 10.00'da gerçekleþtirilecek. Aðaçlandýrýlacak bölgeye "Ýskele Ýlçesi Ýzcileri Koruluðu" adý verilecek. Ali Kiþmir SEN NE YAPTIN OÐLUM? LEFKOÞA-MAÐUSA YOLLARI TAMÝR EDÝLÝYOR Lefkoþa-Gazimaðusa anayolu üzerinde meydana gelen çöküntü ve þiþmeler tamir ediliyor. PirhanGazimaðusa arasýnda 28 kilometrelik þeritte, 5 bin 880 metre kare yol tamiri gerçekleþtiriliyor. 3 gündür devam eden çalýþmalarda bugüne kadar 6 noktada düzeltmeler yapýldý. 7 noktada daha gerçekleþtirilecek olan deformasyon tamir çalýþmalarýnýn önümüzdeki hafta sonunda tamamlanmasý hedefleniyor. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif çalýþmalarla ilgili olara Mutluyaka kavþaðýnda incelemelerde bulundu, çalýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. GÝRNE MAARÝF ANAOKULU BÖLGESÝNDE KALDIRIM ÇALIÞMASI YAPILDI Girne Belediyesi tarafýndan Girne Maarif Anaokulu bölgesinde yapýlan kaldýrým çalýþmasýyla, çocuklarýn okullarýna ulaþýmýnýn daha güvenli hale getirildiði belirtildi. Belediye'den yapýlan açýklamaya göre, çalýþmalar kapsamýnda, bölgede altyapý düzenlemesi yapýlarak, eskiden mevcut olan kaldýrým taþlarý deðiþtirildi ve kaldýrýmlar demir korkuluklarla güvenli hale getirildi. UBP LÝ BELEDÝYE BAÞKANLARI- Eroðlu, Ulusal Birlik Partisi mensubu Belediye Baþkanlarý ile bir araya geldi. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Eroðlu kabulde yaptýðý konuþmada, bu müzakerelerin daha zor ve tartýþmalý geçeceðini, ama nihai amacýn halkýn huzur ve güven içinde yaþayabileceði bir anlaþmaya varmak olduðunu belirtti. Eroðlu, Kýbrýs müzakereleri konusundaki geliþmeleri belediye baþkanlarý ile de paylaþacaklarýný, geliþmelerin istiþare içinde deðerlendirileceðini kaydetti. ANMA VE MEVLÝDE DAVET Yokluðunu her an hissettiðimiz, asla unutamayacaðýmýz, deðerli aile büyüðümüz, emekli öðretmen ve gazeteci HASAN KAHRAMAN'ý aramýzdan ayrýlýþýnýn 6. yýlýnda sevgi, saygý ve özlemle anýyoruz. 22 Þubat 2014 Cumartesi günü (bugün) saat 14.30'da seni anmak için Dikmen'de, kendi evimizde toplanýyoruz. Her zaman kalbimizdesin. Ruhun þad olsun. Ailesi Zamanýn birinde bir avukat varmýþ Ýþi gereði bir davaya bakmak için tutulmuþ Avukatýmýz erkek ve bir çocuk babasý Oðlu henüz 15 yaþýnda Avukatýmýzýn aldýðý dava yýllarca sürmüþ ve artýk emeklilik yaþý gelmiþ Bu arada oðlu da büyümüþ ve babasý gibi avukat olmuþ Emeklilik yaþý gelen adam görevini oðluna devretmiþ ve köþesine çekilmiþ Ýþin ilginç tarafý adamýn aldýðý dava hala devam etmektedir O nedenle ondan boþalan göreve oðlunu getirmiþler Oðul avukat çýktýðý ilk davayý kazanarak büyük bir baþarýya imza atmýþ Ve 10 yýldýr babasýnýn bitiremediði davayý bir günde bitirmenin verdiði gurur ile eve koþmuþ Büyük bir heyecan içerisinde eve giren oðul avukat, "baba bak senin 10 yýlda bitiremediðin davayý ben bir günde bitirdim" diyerek babasý ile mutluluðunu paylaþmak istemiþ Ancak babasýnýn yüzü hiç gülmemekteymiþ Aksine yüzü asýlan baba, oðluna, "sen ne yaptýn oðlum" demiþ Oðlu, "ilk davamý kazandým baba" diyerek karþýlýk vermiþ Babasý ise, "iyi halt ettin oðlum, þimdi hangi para ile geçineceðiz" diye çýkýþmýþ Yani bir günde bitecek davayý baba avukat tam 10 yýl oyalamýþ ve kendisini tutan ailenin parasýný yýllarca sömürmüþ Hatta elinde olsa bir 10 sene daha bu durumu devam ettirme taraftarýymýþ Týpký bizim "milli dava adamalarýmýz" gibi!.. Yaþlarý gelmiþ 80'e ama hala düzenin devamýndan yanalar Ne yemekten doydular, ne de yedirmekten usandýlar "Çözüm bizi yok edecek" diyorlar Çözüm bizi deðil "dedelerim", sizlerin kurduðu saltanata son verecek Eþitliði ve adaleti getirecek Keyfi uygulamalarý ortadan kaldýracak Yolsuzluk ve rüþvet düzenini yerle bir edecek Partizanca istihdam yapmak isteyenlerin suratýnýn tam ortasýna tokadý yapýþtýracak Rum'un malýný yabancýlara peþkeþ çekmek isteyenlerin elleri yanacak Kafaya göre mal beyaný uygulamasý son bulacak Disiplin gelecek disiplin Kimse sizlere muhtaç olmayacak ve kendi iþini en hýzlý bir þekilde halledecek Hiçbir çalýþan sizin iki dudaðýnýz arasýnda ömür tüketmeyecek Kurduðunuz ve/veya kurdurttuðunuz dernekler sayesinde paralarý ceplerinize indiremeyeceksiniz Bayrak boyama, lamba takma gibi saçma bahaneler ile halkýn parasýný kimse hortumlayamayacak Kamu ile özel arasýndaki uçurum kalkacak Ve de "eþit iþe eþit ücret" uygulamasý yeniden yürürlüðe girecek Kýsacasý geciken adalet tekrar yerine gelecek Tabii bunlarý oturarak deðil çalýþarak kazanacaðýz Zor olacak ama baþaracaðýz Çünkü adaletin uygulandýðý bir yapýya kavuþacaðýz Bu yüzdendir ki, sözde "milli dava" savunucularý korkuyorlar Bizleri bir 40 yýl daha oyalayamayacak olmaktan dolayý üzülüyorlar Hayatlarý boyunca bir daha "adam" yerine konmayacaklarýný çok iyi biliyorlar O nedenledir ki, hepsini bir telaþ sarmýþ durumda Bizim çözüm istencimiz, onlarýn korkularýdýr Çözümün gelen ayak sesleri ise onlarýn saltanatýnýn sonu anlamýndadýr Gel çözüm gel ki, kimin ahlaklý, kimin ahlaksýz olduðu ortaya çýksýn ve bu ceberut yapý yýkýlsýn

9 9 22 Þubat 2014 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV KABATAÞ TACÝZÝ'NÝ KÖPÜRTENLER Geçen hafta görüntüleri çýkan "Kabataþ tacizi" haberini kanýt olmadan köpürten Elif Çakýr, Balçiçek Ýlter ve Ýsmet Berkan gibi gazetecileri anlayamazsýnýz. Ýkisi özürlerini diledi ama ikna etti mi? Etmedi. Nagehan Alçý ve Rasim Ozan Kütahyalý'daki AKP sevgisini "anlayamazsýnýz." Onlarý bu iktidarda en çok çeken, kendilerini köpürtmesi. Hem de ne köpürtme. Eski Tarafçýlarý da anlayamazsýnýz. Askeri vesayetle mücadele edildiðini sandýklarý dönemde demokrasi havarisi olarak öyle köpürtüldüler ki, þimdi iktidarýn her türlü antidemokratik tavrýný desteklerken çektikleri zorluklarý anlayamazsýnýz. Asýl misyonlarý AKP seçmeni olmayan bir takým solcularý, liberalleri etkilemekti. Nicedir Mustafa Karaalioðlu'ndan, Yalçýn Akdoðan'dan farklarý kalmadýðý için zordalar. Onlar köpürmesin de kim köpürsün þimdi. Ümit ALAN (BirGün) TARÝH 23 OCAK 2013 Karpaz Milli Parký içerisindeki bitki örtüsü ile tarihi çevre talan ediliyor... Ýnþa edilmekte olan otoban doðrudan parkýn içinden geçiriliyor... Gözden kaçmayanlar... BEÞPARMAK DAÐINI PARMAKSIZ BIRAKANLAR Yorgancýoðlu kolayý buldu, hangi konu açýlýrsa açýlsýn, bir ahlak öðretmeni edasýyla "herþeyin baþý eðitim" cümlesiyle baþlýyor konuþmaya. Bunu nenemin söylemesi doðaldýr ama bir "Baþbakan"dan bundan fazlasý beklenir. Trafik kazalarý mý dediniz? E herþeyin baþý eðitim. Çevre mi dediniz? "Çevreyi kirletenlere ceza verilmesi yanýnda gerekli eðitimlerin de verilmesi gerekir" diyor Özkan bey Beþparmak Daðý'ný parmaksýz býrakanlara kes cezayý da görelim, eðit bakalým o daðlarýmýzý kemiren yamyamlarý Uçun güvercinler uçun, rehber neymiþ görsünler... "CHP topluma dayatýlan dinci rejimin esasýna güçlü bir itiraz yöneltmiyor" Önümüzdeki yerel seçimlerde neden CHP'ye oy vermemiz gerektiðini bilen var mý? CHP'nin bu seçimlerde kimliðini belirginleþtirecek, sokaktaki insanýn gözünde farkýný ortaya koyacak ilkesel bir yaklaþýmýný duydunuz mu? CHP, toplumda heyecan yaratacak bir siyasal hedef koydu da bizim mi haberimiz olmadý? CHP, sol bir siyasal çizgiyi partinin ekseni haline getirdi de biz mi göremedik? Sahi CHP diðer partilerden farklý olarak nasýl bir yerel yönetim modeline sahip? CHP'de sadece aday yarýþý var, onu da eline yüzüne bulaþtýrmakla meþgul. Partiyi saða kaydýracaklar, doðru dürüst onu da beceremiyorlar. CHP yolsuzluklarýn açýða çýkarýlmasý üzerinden bir kampanya yürütüyor. Dolayýsýyla, "Biz dürüstüz, çalmayýz" demiþ oluyor. Bir de, "Oylarý bölmeyin, AKP'den kurtulmak için en büyük seçenek biziz" diyor. Baþka?... Daha ötesi yok! Partinin "sol" kimliðinin üzeri örtülmek ve merkez sað seçmene açýlmak isteniyor. Dürüst olmak solcu bir politikacý için gerekli bir þarttýr ama yeterli deðildir. Farký siyaset yaratýr. Kaldý ki, adaylarýn bir bölümü bu DÝPNOT Ýran'da 6 gün önce yayýna baþlayan Aseman Gazetesi "kutsal deðerlere hakaret ettiði ve Ýslami deðerlere aykýrý konulara yer verdiði" gerekçesiyle kapatýldý. Ruhani döneminde çýkan ilk gazete olan Aseman ýlýmlý kesime yakýndý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Çözüm anahtarýnýn Ankara'da olduðu görüþüne katýlmýyorum." Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... BEN ÇÖZÜME ÇÖZÜM DEMEM CTP milletvekili Asým Akansoy "Hiç kimse CTP'yi Kýbrýs sorununun çözüm sürecinin dýþýnda tutamaz" diyor. "Sürecin merkezindeyiz, sürece çok yönlü katký koyuyoruz" diyor. Kudret Özersay'a CTP tarafýndan gelen tepkilerin esas nedenini çaktýnýz mý þimdi? Oraya bir CTP'li militan oturtacaklardý ki, günün sonunda "CTP çözüm yaptý" densin. Þimdi "CTP olmasa da çözüm olabilir" algýsý güçleniyor. Oysa gerçek bir CTP'li, müzakereci CTP'li olmazsa çözüme çözüm demez ki ONE MINUTE, ONE MINUTE!!! "Türkiye'nin Ýsrail'le iliþkilerinin geliþtirilmesini biz de arzuluyoruz. ABD ve AB'nin de arzuladýðý bir þey." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu bakýmdan da tartýþmalýdýr. CHP, sað partilere oy veren yurttaþlarýn desteðini almaya çalýþmayý, partinin eksenini saða kaydýrma þeklinde anlýyor. Kendisini "sosyalist "olarak tanýmlayan CHP'lilerin sayýsý sanýlandan fazladýr. Gel gelelim CHP'ye "sol" bir parti demek çok zordur.( ) Solun 1970'li yýllardaki yükseliþi, saðcýlaþarak deðil, devrimcileþerek gerçekleþti. Bu, CHP için de geçerliydi. CHP'nin 1977 seçim bildirileri bugün olsa, hakkýnda "yasadýþý aþýrý sol örgüt" davasý açacak savcýlar çýkabilir. CHP saða kayarak, Cemaatle örtülü iþbirliðine yönelerek, ABD desteðiyle kurulan yeni rejime, dolayýsýyla cumhuriyetin tasfiyesine de "evet" demiþ oluyor. CHP hýzla ýlýmlý Ýslam Cumhuriyeti'nin "sol"u ve/veya muhalefeti olmaya doðru gidiyor. CHP topluma dayatýlan dinci rejimin esasýna güçlü bir itiraz yöneltmiyor. CHP kendi saðýna alabildiðine açýlýrken, soluna kapýlarýný sýký sýkýya kapatýyor. Büyük iþçi sendikalarýnýn, meslek birliklerinin, hemen hemen tamamýnýn yönetiminde sosyalist sol var. CHP yönetimi, sol'a "elin mecbur" yapýyor. Sosyalistlerin son anda kendilerini destekleyeceðini hesap ediyor. Ancak bunun için zahmet edip doðru dürüst bir görüþme bile yapmýyor. CHP kendi soluyla iliþkilerde saygýsýz hatta "küstah" denebilecek bir tavýr ve üsluba sahip. CHP izlediði bu çizgi nedeniyle, Ankara ve Ýstanbul'da aðýr bir bedel ödeyebilir. Belki saðdan oy alýr, ama solu kaybettiði için yenilgiye uðrayabilir. Ben bu olasýlýðýn giderek güçlendiðini düþünüyorum.( ) Ýstanbul ve Ankara siyasal Ýslamcýlardan býkmýþtý. AKP'nin seçimi kaybedeceði neredeyse kesindi. CHP izlediði seçim stratejisiyle AKP'ye hayat öpücüðü vermiþ durumda. Ankara'da kim seçilirse seçilsin sað kazanmýþ olacak. Çünkü yarýþ iki kayýt dýþý ülkücü ile bir resmi ülkücü arasýnda geçecek. CHP yönetiminin moralini bozmak istemem ama Ýstanbul ve Ankara'nýn kaybedilme olasýlýðý hayli yüksek görünüyor. (Bu yazý Merdan Yanardað'ýn "Yurt"ta yayýmlanan "Saðýna açýk soluna kapalý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 22 Þubat 2014 Cumartesi GÜNEYDEN... KIBRIS TÜRK TAÞINMAZLARI ÝDARESÝ MEMURLARI DEÐÝÞÝYOR Güney Kýbrýs'taki Kýbrýs Türk Taþýnmaz Mallarý Vasisi görevini de yürüten Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos, Kýbrýs Türk taþýnmazlarýnýn idaresiyle ilgilenen memur ve görevlilerin yerlerinin deðiþtirilmesi ve baþka görevlere atanmalarý kararýný aldý. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Hasikos'un dün konuyla ilgili birimler ve yetkililerle bir toplantý gerçekleþtirerek, Kýbrýs Türk taþýnmazlarýnýn idaresine iliþkin durumu incelediði ve ilgili birimlerde görev yapan memurlarýn yerlerinin deðiþtirilmesi ve tayinlerinin gerçekleþtirilmesi yönünde karar aldýðýný yazdýlar. HEDEF AB'NÝN EN ÝYÝ KUMARHANESÝ Rekabet Edebilirlik Raporu Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), geleneksel olarak hazýrladýðý Kuzey Kýbrýs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu'nu dün KTTO'da düzenlediði formda açýkladý. "Özel Sektör Odaklý Büyüme Ýçin Yatýrým Ortamýnýn Ýyileþtirilmesi" temalý raporda, verimsiz devlet politikasý ve siyasi/politika istikrarsýzlýðýna vurgu yapýlarak, iç sorunlarýn süratle çözülmesi ve yapýsal sorunlara yönelik sonuç alýcý reform yapýlmasý gerektiði kaydedildi. Etkinliðe, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Maliye Bakaný Zeren Mungan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, yabancý misyon temsilcileri, bazý milletvekilleri, bürokratlar ile çok sayýda sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcisi katýldý. "ÝÇ SORUNLAR HALLEDÝLMELÝ" Etkinliðin açýlýþýnda sýrasýyla KTTO Baþkaný Günay Çerkez, Maliye Bakaný Zeren Mungan ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Dr. Mustafa Besim ile Dr. Kamil Sertoðlu, raporu sundu. Günay Çerkez, konuþmasýnda, Dünya Ekonomik Forumu kriterlerine göre hazýrladýklarý raporun bu yýl "özel sektör odaklý büyüme için yatýrým ortamýnýn iyileþtirilmesi" olan temasýnýn, bugüne kadar hazýrlanan raporlarda anlatýlan konularý özetlediðini söyledi. Çerkez, "Sorunlarýn çok büyük bir oraný Kýbrýs sorunundan kaynaklanan izolasyonlarla ilgili dýþ kaynaklý sorunlar deðildir. Bunlar tamamen iç sorunlarýmýzdýr ve halledilmeleri de bizlerin iradesidir" dedi. "SÝYASÝ ÝRADE KULLANMAK GEREKÝR" Günay Çerkez, KKTC ekonomisinin dünya Rum hükümetinin, Güney Kýbrýs'ta inþa edilmesi planlanan kumarhanenin yapýmý ve denetlenmesi konusunda "Deloitte" þirketiyle anlaþtýðý duyuruldu. Haravgi ve diðer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopulos'un dün konuya iliþkin açýklamasýnda, hedeflerinin "AB'nin en iyisi, dünyanýn da en iyilerinden biri olacak bir kumarhane kurmak olduðunu" söylediðini yazdýlar. Habere göre Papadopulos, konunun karmaþýk olmasý ve çok sýký takvimlerin bulunmasý sebebiyle danýþmanlýk hizmeti konusunda Deloitte firmasýyla anlaþtýklarýný belirtirken Rum Bakanlar Kurulu'nun ayrýca, bir Bakanlar Komitesi ve Koordinasyon Komitesi kurulmasý kararýna da vardýðýný ifade etti. RUM BAKANLAR KURULU ÇAÐDAÞLAÞIYOR sýralamasýnda çok aþaðýlarda yer almasýnýn en önemli nedeninin, özel sektörün mevcut sisteme iliþkin algýlarýnýn çok olumsuz olduðunu kaydetti. Sorunlarý çözmek için siyasi irade kullanmak gerektiðini söyleyen Çerkez, iþ dünyasý olarak hükümetle el ele verip, süratle hareket etmeye hazýr olduklarýný belirtti. Günay Çerkez, kamu reformu yasasý ve tüm diðer AB uyum yasalarýnýn süratle hayata geçirilmesi gerektiðini söyledi. Küçük ada ekonomilerinde rekabet edebilir bir ekonomi yaratabilmek için baþta yakýn komþularla olmak üzere dýþ ülkelerle saðlýklý iliþki kurmanýn þart olduðunu kaydeden Çerkez, dýþ pazarlara eriþmenin önündeki engellerin aþýlmasý ve yurt dýþýndan gelecek yatýrýmcýlarýn teþvik edilmesi gerektiðini belirtti. YORGANCIOÐLU Yorgancýoðlu, KTTO'nun, kurumlarýn rekabet etmesine öncülük ederken, yönlendirmelerde de bulunmasýnýn önemine vurgu yaptý. Bütün hedeflere ayný anda ulaþmanýn mümkün olmadýðýný, bunun ancak belirli bir çalýþma planýyla gerçekleþebileceðini kaydeden Yorgancýoðlu, raporda söz edilen bürokratik engellerin kendilerinin de dikkatini çektiðini ve kamu reformunun bel kemiði olan Kamu Görevlileri Yasa Tasarýsý'ný Meclis'e gönderdiklerini söyledi. Yorgancýoðlu, kamunun daha sistemli çalýþmasýný saðlayacak Ýyi Ýdare Yasasý'nýn da Meclis'ten geçtiðini kaydetti. Yorgancýoðlu, kamudaki reformlarýn takibi için bir kiþi görevlendirdiklerini belirtti. AB ÝLE UYUM Özkan Yorgancýoðlu, AB ile uyuma yönelik yasalarýn takibinin de Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýldýðýný kaydetti. Yorgancýoðlu, uyum yasalarýnýn, AB'nin Kýbrýs'ta görevli yetkilileriyle görüþerek, peyderpey hazýrlandýðýný ve Meclis'e gönderildiðini söyledi. MUNGAN Maliye Bakaný Zeren Mungan da konuþmasýnda, Rekabet Edebilirlik Raporu'nun, Kuzey Kýbrýs'ýn mevcut potansiyelinin en iyi þekilde kullanýlmasý anlayýþýnýn en temel kriter olmasý hedefini ortaya koyduðunu söyledi. Rum Bakanlar Kurulu'ndaki el yazýsýna dayalý süreçlerin kaldýrýlacaðý ve tablet kullanýmý uygulamasýna geçileceði belirtildi. Alithia gazetesi, Bakanlar Kurulu'nda tablet uygulamasýna geçilmesinin, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in devletlerin ve kurumlarýn çaðdaþlaþtýrýlmasýna iliþkin açýklamasýna dayandýðýný yazdý. Gazete tablet uygulamasýyla birlikte, kaðýt, fotokopi cihazlarýnýn bakýmý ve mürekkep gibi konularda tasarruf edileceðini de belirtti. OBAMA-ERDOÐAN TELEFON GÖRÜÞMESÝ Rum gazeteleri, ABD Baþkaný Barack Obama ile TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan arasýnda gerçekleþtirilen telefon görüþmesinde Kýbrýs sorunun da ele alýnmasý haberine yer verdiler. Simerini gazetesi haberi "Obama-Erdoðan Kýbrýs Sorununu Görüþtü" baþlýðýyla aktardý. Diðer gazete baþlýklarý ise þöyle yer aldý: Alithia gazetesi "Obama-Erdoðan Yine Arayý Buldu" Haravgi: "Obama Kýbrýs Sorununda Erdoðan'a Teþekkür Etti" Fileleftheros: "ABD Sürecin Hýzlanmasý Konusunda Ýkinci Açýdan Düþünüyor" THEOHARUS'UN EÞÝ UÇAKTA KALP KRÝZÝ GEÇÝREREK ÖLDÜ DÝSÝ partisinin Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerinden Eleni Theoharus'un eþi Luis Kariolu'nun, geçtiðimiz gün uçakta geçirdiði kalp krizi sonucu 60 yaþýnda hayatýný kaybettiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi, Kariolu'nun Avusturya Havayollarý'na ait uçakla Viyana üzerinden Budapeþte'ye seyahat ederken kalp krizi geçirdiðini yazdý. Haberde, kýsa zaman önce yaþanan olaylara kadar Kariolu'nun Rum Merkezi Cezaevi'nin psikiyatristi olduðu da ifade edildi. Politis ise, Kariolu'nun kalp krizi geçirmesi üzerine uçaðýn Belgrad'a zorunlu iniþ yaptýðýný yazdý. 27 bin 643 öðrenci ve 627 yetiþkin eðitim gördü Trafik Kazalarýný Önleme Derneði'nin (TKÖD) öncülüðünde, Kuzey Kýbrýs Turkcell'in finansmaný, Eðitim, Ýçiþleri, Ulaþtýrma bakanlýklarý ve Polis Genel Müdürlüðü'nün desteðiyle kurulan ve 3 yýlý aþkýn süredir faaliyette olan "KKTCELL Trafik Eðitim Parký"nda bugüne dek 27 bin 643 öðrenciye ve 627 yetiþkine, trafik eðitimi verildi. Lefkoþa'nýn Küçük Kaymaklý bölgesindeki KKTCELL Trafik Eðitim Parký'nda bugün düzenlene tanýtým etkinliðinde, parkýn hayata geçme süreci ve bugüne kadar yürütülen eðitim çalýþmalarý hakkýnda Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Mehmet Zeki Avcý ve Trafik Eðitim Parký eðitmenleri bilgi verdi. TKÖD Baþkaný Mehmet Avcý, doðal ortamda öðrencilere trafik eðitimi verilen parkýn ileriki adýmlarýna destek beklediklerini, þu anda bir konferans salonunun en büyük ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Avcý, Türkiye ve KKTC'de çeþitli eðitimlerden geçen, sertifikalý üç eðitmen ve bir yardýmcý eðitmenle faaliyetlerini sürdüren Trafik Eðitim Parký'na her gün ilkokullardan 3, 4 ve 5. sýnýf öðrencilerinin gelerek trafik eðitimi aldýðýný anlattý; parkýn ayný zamanda Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan izinlendirilmiþ bir eðitim kurumu niteliði de taþýdýðýný ifade etti. 300 MÝLYON EURO'LUK DEVLET TEMÝNATI ÝÇÝN ONAY Rum Bakanlar Kurulu'nun, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmelere mali yardým yapýlmasý kapsamýnda, Rum bankalarýna 300 milyon Euro'luk devlet teminatý saðlanmasýný onayladýðý bildirildi. Simerini gazetesi, teminatýn Avrupa Yatýrým Bankasý kaynaklý olacaðýný ve en kýsa zamanda mali yardýmýn iþletmelere verileceðini yazdý.

11 22 Þubat 2014 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... ABD'li eski bakan ve vekillerden Obama'ya 'Erdoðan' mektubu "Erdoðan'a karþý sessizliðini boz" Washington'ýn aralarýnda eski senatör ve vekillerin bulunduðu 80 tanýnmýþ isim ABD Baþkaný Barack Obama'ya bir mektup yazarak, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn politikalarýna karþý sessizliðini bozmasýný talep etti. ABD'nin POSTA212 gazetesinde yayýnlanan 19 Þubat tarihli mektupta Türkiye'de görev yapmýþ eski büyükelçiler ve Türkiye ve Ortadoðu uzmanlarýnýn da aralarýnda yer aldýðý ABD'nin önde gelen isimleri, Erdoðan'ýn politikalarýndan doðan endiþelerini dile getiriyor. Mektubu imzalayanlar arasýnda Obama'ya yakýnlýðýyla bilinen Center for American Progress'deki Türkiye uzmaný Michael Werz gibi isimler olduðu gibi, Bush'un Ortadoðu danýþmaný Elliott Abrams gibi uzmanlar da bulunuyor. Freedom House baþkaný David Kramer de imzalayanlar arasýnda. Bu isimlerin birçoðu analizleriyle ABD hükümetinin Ortadoðu politikasýna ciddi etkide bulunan isimler. Birçok kez farklý çevreler, endiþelerini mektup þeklinde ama özel olarak yetkili makamlara gönderiyor. Bu mektubun kamuoyuna açýk bir þekilde Baþkan Obama'ya yazýlmýþ olmasý dikkat çekici. "SESSÝZLÝÐÝNÝZ ERDOÐAN'I CESARETLENDÝRECEKTÝR" Mektupta þöyle deniliyor: "Sayýn Baþkan, Baþbakan Tayyip Erdoðan, stratejik Türk- Amerikan ortaklýðýnýn temel direðini, yani Türkiye'nin geliþen demokrasisini baltalýyor. Biz, derin hayal kýrýklýðýmýzdan dolayý bu mektubu yazýyoruz ve Türkiye'nin izlediði þu anki yol hakkýnda Türk kamuoyuna Amerika'nýn endiþelerini netleþtirmeniz için sizi ýsrarla teþvik ediyoruz. Sessizlik, sadece hukukun üstünlüðünü azaltmak yolunda Erdoðan'ý cesaretlendirecektir. Erdoðan'ýn, Mayýs 2013'te baþlayan büyük halk gösterileri ve hükümetin en yüksek seviyelerine ulaþan büyük yolsuzluklara yanýt veriþ biçimi, Türkiye'nin kusurlu demokrasisini otokrasiye döndürmekle tehdit etmektedir. Erdoðan ve partisindeki birçoklarý konumlarýný istismar ederek ve hukukun üstünlüðünü riske atarak, soruþturmalarý kapatmakta, medyanýn aðzýný baðlamaktadýr. AKP hükümeti interneti sansür ederek otoritesini geniþletmekle demokrasinin yapýtaþlarýný ortadan kaldýrmaktadýr." "ERDOÐAN'IN DEMAGOJÝSÝ" "Biz, Erdoðan'ýn ve Türk kamuoyunun, ABD'nin sessizliðinden, Baþbakan'ýn halen ABD desteðini korumakta olduðu anlamýný çýkarmalarýndan korkuyoruz. Biz, özel olarak ve kamuoyu önünde, Erdoðan'ýn otokratik eylemleri ve demagojisinin, Türkiye'nin siyasi kurumlarýný bozduðunu ve ABD-Türkiye iliþkilerini tehlikeye attýðýný açýkça söylemenin þimdi önemli olduðuna inanýyoruz." "Gül, Erdoðan'a karþý koyacak arzu ve yetenekten yoksun" Economist'te yayýmlanan bir yorumda internet yasasýný veto etmeyen Gül için "Cumhurbaþkaný yine Baþbakaný engellemeyi reddetti" deniliyor. Economist'teki yorumda Gül'ün "mahkeme kararý olmadan interneti sansürlemeye" olanak tanýyan "tartýþmalý" internet yasasýný imzaladýðýna dikkat çekiliyor. Gül'ün Erdoðan'a karþý koyabilecek "tek þahsiyet" olarak görüldüðü, ancak, "Ýnterneti kýsýtlayan yasanýn kusurlarýný bildiði halde onaylamasý, önemli her noktada Baþbakaný desteklediðini gösteren sicili ile uyumlu" olduðu kaydediliyor. Economist'in yorumunda Gül'ün "prematür" bir adým atmasý durumunda, Erdoðan'ýn yerine geçme þansýný zayýflatabileceði kaygýsýyla ihtiyatlý davrandýðýnýn düþünüldüðü fakat bunun inandýrýcý olmadýðý belirtildikten sonra "Gül'ün tavrý tarafsýz bir tutum deðil" deniliyor. Gül'ün söz ve eylemlerinin "Erdoðan'a zaman ve hareket alaný kazandýrmaya katkýda bulunduðunu savunan yorumda, "Belki Baþbakanýn böyle güçlenmesi, Gül'ün baþlýca amacý deðildi ama bunu öngörmesi gerekirdi. Bu nedenle Gül'ün Baþbakana karþý koyacak arzu ya da yetenekten yoksun olduðu neticesine varmaktan kaçmak zor" yorumu yapýlýyor. Economist, yolsuzluk soruþturmalarýnýn ardýndan Gül'ün harekete geçmeme yönünde tercih yaptýðýný da iddia ediyor. "Önümüzdeki aylarda Türkiye'de ana siyasi meselesi"nin cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde kimin aday olacaðýný oluþturacaðýna iþaret eden Economist, "Gül, gücünün, daima ikincil olup dostu ve rakibinin arzularýna göre sýnýrlandýrýlacaðýný kabul etmiþ gibi görünüyor" yorumunu yapýyor. Odatv.com GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. ABD'DEN BÝR ÖNEMLÝ KONUK DAHA Eric Rubin Mart'ta adaya gelecek ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Eric Rubin'in, Mart ayýnda Ada'ya bir ziyaret gerçekleþtireceði belirtildi. Politis gazetesi, "ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Eric Rubin Mart'ta Kýbrýs'ta- Doðu Avrupa Konularýndan Sorumlu State Department Yetkilisinin Ziyaretiyle ABD'nin Müdahil Olmasý Devam Edecek-John Keryy'nin Hareketlerine Ýliþkin Bekleme" baþlýklý haberinde, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Eric Rubin'in, Ada'ya yapacaðý ziyaretin müzakerelerin baþlamasýndan sonra gerçekleþtirilecek ilk ziyareti olacaðýna da dikkati çekti. Gazete, bazý bilgilere atýfta bulunarak, Doðu Avrupa ve Avrasya Ýþlerinden Sorumlu Müsteþar Yardýmcýsý olan Rubin'in, Kýbrýs'a yapaðý ziyaretin Avrupa ziyareti çerçevesinde olduðunu belirtti. Gazete, yine ayný bilgilere atýfta bulunarak, Kudret Özersay'ýn Ankara ziyareti ve Atina'ya yapacaðý ziyaret Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler Kýbrýslý Türk Müzakereci Kudret Özersay'ýn dün Ankara'ya gerçekleþtirdiði ziyaret haberine yer verdiler. Gazete Özersay'ýn, Atina'ya 27 Þubat'ta gerçekleþtireceði ziyaret ýþýðýnda hazýrlýk çerçevesinde dün Ankara'ya gittiðini yazdý. Özersay'ýn Atina'ya yapacaðý ziyarette, müzakere heyetinde yer alan Müdür-Temsilci Gülfem Veziroðlu Sevgili ve Siyasi Ýþler Müdürü Güneþ Onar'ýn da eþlik edeceðini yazan gazete, söz konusu iki yetkilinin Özersay'ýn yanýnda bulunmasýnýn, Atina'da, Türk tarafýnca, mesajlar yollanmasýna iliþkin hareket olarak addedildiðini de belirtti. Kýbrýslý Türk müzakereci Kudret Özersay'ýn dün Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile görüþtüðünü belirten gazete, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis'in Ankara'da Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile görüþeceðini de yazdý. Gazete, yabancý diplomatlarýn bahsettiklerine dayanarak "Türk tarafýnýn, çapraz temaslara iliþkin sürecin muhafaza edilmesini istediðini, amacýnýn, bu görüþmelerin ne kadar çok yapýlýrsa þeklinde olduðunu" savundu. Gazete, Özersay'ýn Atina ve bunu takip edecek ziyaretlerinin, Türk tarafýnca, Kýbrýslý Türklerin yabancý hükümetler ve kuruluþlarla temas yolunu açmasý açýsýndan iyi deðerlendirileceðini de ileri sürdü. Rubin'in, hükümet yetkililerinin yaný sýra iki tarafla da bir araya gelmesinin beklendiðini yazdý. Habere göre bir kaynak yaptýðý açýklamada, "Rubin'in temaslara, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Victoria Nuland'ýn býraktýðý yerden devam edeceðini" ifade etti. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn planlamalarýnda, Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin kendisinin ziyaretinin, þimdilik bulunmadýðýný yazan gazete, ABD'nin, daha ileri faaliyetler için, Kýbrýslý Türk müzakereci Kudret Özersay ile Rum müzakereci Andreas Mavroyannis arasýnda þu sýralar yürütülmekte olan görüþmelerin prosedürel konularýnýn netleþmesini beklediðinin görüldüðünü de belirtti. Gazete ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Eric Rubin'in Ada'ya yapacaðý ziyaret tarihi kesinleþmemekle birlikte bunun Mart ayýnýn ilk on beþ günü içerisinde gerçekleþtirilmesi ihtimalinin bulunduðunu yazdý. TÜRK ÞÝRKETLERÝ AÐIZ YOKLADI Türkiye'den iki petrol þirketinin, Türkiye'ye doðal gaz nakli için, perde arkasýndan Rum Yönetiminin aðzýný yokladýðý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi "Türkler de Sahnede" baþlýðýyla manþetten yayýmladýðý haberinde, elde ettiði bilgilere dayanarak, iki þirketin temsilcilerinin Rum kesimini ayrý ayrý ziyaret ettiklerini ve Enerji Bakanlýðý ile Dýþiþleri Bakanlýðýnda temaslarda bulunduklarýný ileri sürdü. Türk þirketlerin temsilcilerinin, temaslarý sýrasýnda, görüþlerini ortaya koyduklarýný ve Rum kesimi ile Ýsrail MEB'lerinden Türkiye'ye doðal gaz nakledilmesi olasýlýðý hakkýnda bilgilendirilmek istediklerini öne süren gazete, iki Türk þirketin, Türk vatandaþý olmadýðý belirtilen temsilcilerinin, ilgilerini ortaya koyduklarýný ve uzmanlarýn deðerlendirmeleri temelinde, doðal gazýn Kýbrýs topraklarý üzerinden boru hattýyla Türkiye'ye naklinin, Gazete BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in, müzakereciler arasýnda Pazartesi günü yapýlacak olan görüþmenin hazýrlýklarýný yapmak için müzakerecilerle bugün ayrý ayrý bir araya geleceðini de anýmsattý. Gazete bir baþka haberinde ise, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in, Milliyet gazetesine verdiði ve içerisinde "Kýbrýslý Türk muhataplarýný incitmek istemeksizin Kýbrýs sorunun çözümüne iliþkin anahtarýn Ankara'da olduðu" þeklindeki açýklamasýnýn yer aldýðý söyleþiye kýsaca yer verdi. MAVROYANNÝS'ÝN ANKARA ZÝYARETÝ Simerini gazetesi, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis'in 27 Þubat'ta Ankara'ya yapacaðý ziyarette, garantiler, TC kökenli vatandaþlar ve Maraþ'ýn iadesi gibi konularý gündeme getirmesinin beklendiðini yazdý. Gazete, TC Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn açýklamasýna dayanarak, Mavroyannis'in Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile görüþeceðini belirtti. Habere göre, Kýbrýs Türk müzakereci Kudret Özersay ise Atina'da Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri Anastasis Mitsialis ile bir araya gelecek. Gazete, ayný haberinin içerisinde Mavroyannis'in Milliyet gazetesinde çýkan açýklamalarýna da yer verdi. deniz yoluna göre (Kýbrýs MEB'i içerisinden) daha ekonomik olduðuna iþaret ettiklerini iddia etti. Kýsa zaman önce Rum kesimini ziyaret eden Ýsrailli bir yetkilinin de, ayný konu hakkýnda Rum kesiminin görüþünü öðrenmeyi istediðini kaydeden gazete, Rum hükümetinin bütün muhataplarýna, Kýbrýs sorununun çözümünden önce, böyle bir senaryoyu tartýþmadýðýný açýk ve net bir þekilde ilettiðini belirtti. Rum hükümetinin, ilgililere, Kýbrýs sorunu çözülmeden böyle bir senaryonun tartýþýlamayacaðýný belirttiðini aktaran gazete, tek yanlý olarak ilan edilen Rum MEB'inde faaliyet göstermekte olan yabancý þirketlerin, doðal gaz nakli konusunda Türkiye ile görüþmelere baþladýklarýný da anýmsattý. Gazete, bunun, liderlerin 11 Þubat'ta ortak açýklamada mutabýk kalmalarýnýn hemen akabinde baþladýðýný da ekledi. Derinya kökenli Rumlardan Anastasiadis'e mektup Sözde "Derinya Belediye Baþkaný" Andros Karoyannis, "iþgal altýndaki Derinya topraklarýnýn iadesinin de Kýbrýs sorunu müzakerelerine dahil edilmesi" talebiyle Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e mektup gönderdi. Haravgi gazetesinin haberine göre, Karoyannis mektubunda, sadece kapalý bölge Maraþ'ýn deðil, Derinya ile Gazimaðusa arasýndaki tüm bölgenin iade edilmesinin müzakerelerde talep edilmesi dileðini iletti. Gazete, Karoyannis ve sözde Derinya Meclis Heyeti'nin BM Kalkýnma Programý UNDP yetkilileriyle de görüþerek 1974 Barýþ Harekatý sonrasýnda Derinya'nýn durumunu ele aldýklarýný, görüþmede 1974 öncesinde Kýbrýslý Türklerle Kýbrýslý Rumlarýn "nasýl barýþ içerisinde yaþadýklarýna dair kiþisel tecrübelerin de paylaþýldýðýný" yazdý. Habere göre UNDP yetkilileri ayrýca, belediyenin kültür merkezini ve sýnýr hattýný gezdiler.

12 12 22 Þubat 2014 Cumartesi Yorgancýoðlu'na göre harçlara zaten her yýl zam yapýlýyormuþ. Yani örf ve adet böyle, adet bozulmaz demek! Bizim Duvar Harçlara zam... Haraca devam! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Mutlu muyum deðil miyim, bilmiyorum ne haldeyim... MUHABBETLÝLER NERDEN ÇIGDI ÞÝMDÝ BU HIYAR ÝÞÝ?! -En fazla nere sevindim bilin be Kemal? -Nere? -Hýyarlarýn boyu iki inci geçmeycegmiþ bundan sora. -Ma hangý hýyarlarýn be? -Hýyarýn yahu... Þu satýlýr çarþýda... Salataya, sandüce goruk! -E?! -Ma sen ne zaneddiydin?.. E tabi yau, guþun aglý darýda olunca... Gendi hýyarý geldi aglýna... Gorgma da saa biþey yok! Avrupa Birliðine girdiðimizdeymiþ, hýyarlarýn boyu iki inci geçmeycekmiþ! Artýk yogdur öyle bassýnnar hormonu da büyüdsünner... -Vay gâvvole vay... Yani bu Avrupa Birliði hýyarýmýza gadar garýþacak be?! -Eh, adamlarýn ölçüsü bu!.. Ýngsanýn sýhhatýný düþünür onnar, hýyarýn boyunu deðil! Yeylim hormonnu hýyarlarý dahayýdýr? Ýki inç oldu mu kesecekler. Tazecik tazecik... Kýtýr kýtýr!.. -Gâvvole, nerde o eski hýyarlar be Raziye, hatýrlan? Benim rahmedli ihdiyar soyduðunda hýyarý boydan boya yapýþtýrýrdý gabýðýný annýna, serinnemek için... -Onnarýn cinsi öyleydi be Kemal... Zaten daneynan satýlýrdý onnar, unuddun? -E peki yau, yarýn bu Avrupa gakar da dersa, obir hýyarlarýn boyu da þu gadar olacak diye ýsdandard verirsa napacak oðlum millet? Hadýmcý Erhuþ'un iþleri açýlacak desene... Köþeyi dönecek vallahi Erhuþ!.. -E kýsaltma deðil da uzadmaysa mesele ne olacak ya? -E vallahi o zaman herkes baþýnýn çaresine bagsýn... Öylelerini Erhuþ da gurtaramaz çünkü! -E, hiç güleceðim yoðudu vallahi... Nerden çýgdý þimdi bu hýyar iþi?! MÜKEMMEL Konferansçý konferansýný yeni bitirmiþti, arkadaþlarýndan birine: -Açýk açýk söyle, nasýldým, diye sordu. -Valla dostum, ben sadece üç tenkitte bulunacaðým. -Neymiþ onlar? -Bir kere metni okudun, sonra kötü okudun, üstelik metin de okunmaya deðer bir þey deðildi... Bunun dýþýnda her þey mükemmeldi. Asmaaltý konuþmalarý -Vay guzzum vay! Polisimize bak polisimize... Bir da þikâyet ederik baþarýsýz diye... -E n'oldu? Neyi baþardý gene? Yakaladý bircez çocuðu ¼ gramýnan? -Yok... O gadar da uzun boylu deðil... -Ya? -Gatili yakaladý gatili! Hem da 3 yýl sonra! Haftanýn Gýdýgýdýsý Özkan Yorgancýoðlu'nun "Kahramanmaraþlýlar Derneði'nin yurtdýþýnda KKTC'yi tanýtmasý çok önemlidir" þeklindeki sözleri, son günlerin en trajikomik açýklamasý olarak bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü.nden... Avni Odabaþý (TÜRKÝYE) -Annamadým... 3 yýl sonra dedin? -Evet... 3 yýl sonra... Lefgoþa'da evinde ölü bulunduydu ya bir gadýn... Neyidi adý... Þükran... -Eee... -Meðer gocasý öldürmüþ gendini... Gaçmýþ Rum tarafýna... Ara sýra gelip gidermiþ gaçak olarak... Son geliþinde engseledi polis. Taammüden cinayedden tutugladý... -E nerden annaþýldý cinayeti onun iþlediði? -Ýtiraf edmiþ herþeyi... Gadýný nasýl zehirleyip boðduðunu annadmýþ! -Ben sana demez miydim bizim polisimiz böyledir iþde? Durur durur da turnayý gözünden vurur. Yarýn obir gün Kutlu Adalý cinayetini da aydýnnadýrsa þaþma! 5'TE 5 Kadýn avukatýna baþvurup kocasýndan boþanmak niyetinde olduðunu açýkladý. -Hayhay, dedi avukat. Ama kocanýzdan asýl þikâyetiniz ne? -Beþ yýldýr evliyiz. Bu beþ yýlda benimle sadece üç defa seviþti! -Mükemmel bir boþanma sebebi. Bununla davayý rahatça kazanýrýz. Peki çocuklarýnýz var mý? -Var. Beþ tane. SES Beþ yaþýndaki Acar babasýna soruyordu: "Horozlar sabahlarý niçin bu kadar erken öterler babacýðým?" Babasý cevap verdi: "Seslerini duyurabilmek için. Çünkü ondan sonra tavuklar da uyanýrlar... BARIÞ Ýçkiye müptela olup su yerine raký içen bir Bektaþi hastalanarak ölüm döþeðine yatar. Son demlerinde bir yudum su ister. "Ne yapacaksýn?" diyenlere de... -Ýnsan ölürken, en büyük düþmanlarýyla barýþmalý, diye yanýt verir. Fikrinin Fikri "SAÐLIK ÝÇÝN... BÝRA ÝÇÝN!" Özdil Nami "Türk tarafý sadece Cumhurbaþkaný demek deðil" demiþ. -Ona ne þüphe Özdil bey? Türk tarafý denince akla önce Ankara gelir öyle deðil mi?! UBP'nin kurultay istihdamlarýndan bir kýsmý "Morallerimiz bozuktu, yeterlilik sýnavýný geçemedik, ikinci bir hak daha verilsin" diyerek eylem yapmýþlar. -Yasadýþýlýk ve yolsuzluða yeni bir yasadýþýlýk ve yolsuzluk eklemek istiyorlar. Bunun baþka adý yok! Nerde o bolluk?! K. Özersay, "Konularýn özüne geçilmeli" demiþ. -E Amerika geçti ya iþte... Onun dizaynýyla statükoya yeni bir ayar yapacaksýnýz. Çözüm çözüm diye dile dolanan bundan ibarettir! Derviþ Eroðlu "Maraþ'ý vermek gündemimizde yok" demiþ. -Ama her an olabilir öyle deðil mi Derviþ bey?.. Meselâ Mr. William'dan gelecek bir "kutlama" telefonu falan... Yorgancýoðlu, "Harçlara her yýl zam yapýlýyor" diyerek zamlarý savunmuþ. -Yani zamlar, ihtiyaçtan dolayý deðil de örf, adet ve gelenekten dolayý mý yapýlýyor Özkan bey?! Zamlarý iþkence olarak nitelendiren vatandaþ, "Býktýk usandýk, herkes artýk bunalýma giriyor" demiþ. -Aman nerde o günler?! Bir an önce bunalýma girsek keþke! Belki birþeyler olur! Nerdesin ey bunalým?! Bir vatandaþ "Ekmek hem zamlandý, hem de gramajý düþürüldü" diye þikâyette bulunmuþ. -Özkan beyin buna da verecek bir yanýtý vardýr herhalde. Siz de ekmek yiyemezseniz pasta yiyin be gardaþ! Eroðlu, "Türk askeri Kýbrýs'tan çýkamaz" demiþ. -Neden? Yerlerinden kýmýldayacak takatleri mi kalmadý yoksa?! Bir kutu süt bir þiþe biradan daha pahalýymýþ. -O zaman slogan deðiþtirilsin ve "Saðlýk için... Bira için" olsun! Polisimiz bir cinayeti 3 yýl sonra aydýnlatmýþ. -Bizim polisimiz böyledir iþte. Durur durur da turnayý gözünden vurur! Yarýn öbür gün Kutlu Adalý cinayetini de aydýnlatýrsa þaþmayýn! Kýbrýslýlar Akdeniz'in Norveçlileri olabilirmiþ. -Aslýnda Kýbrýslýlarýn buna lâyýk olduðunu düþünmüyorum. Tabiri caizse göt içi kadar adayý paylaþamadýklarý için! Eroðlu "Türk askeri Kýbrýs'tan çýkamaz" diyor. Neden çýkamazmýþ? Çýkmamasý için yollara barikatlar mý kuracaðýz?

13 22 Þubat 2014 Cumartesi 13

14 14 22 Þubat 2014 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Caneþ Devrim Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Turgut Yenaðralý Pasajý Taþkýnköy (Life Hospital Yaný) Tel: Gül Eczanesi: Salih Mecit Sok. 16/3 Haydarpaþa Ticaret Lisesi Yaný Turkcell Yolu Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Kürþat Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu ÇemberZafer Anýtý Arasý Tel: Ada Eczanesi: Salamis Yolu-Sakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Girne Sertaç Eczanesi: Kurtuluþ Cad. Yýlmaz Sami Apt. No:1/B Öðretmenevi Karþýsý, Bektaþ Gýda Pazarý Yaný Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: BULMACA Soldan Saða: Ukrayna'da uzlaþma saðlandý n DEVLET BAÞKANI YANUKOVÝÇ VE MUHALEFET LÝDERLERÝ, ÜLKEDEKÝ KRÝZÝN ÇÖZÜMÜNE YÖNELÝK ANLAÞMA ÝMZALADI FRANSA'DA BÝR JÝNEKOLOG, 8 YIL HAPÝS CEZASINA MAHKUM EDÝLDÝ Hazýrlayan: Osman Levent 1-Türk masallarýnýn 1 2 çoðunda geçen, sonunda zekâsý ve yiðitliðiyle 1 amacýna eren bir kahramanýn adý. Anlam 2 bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine 3 baðlar. 2-Bir iþin yapýlmasý için harcanan 4 beden ve kafa gücü. Bir 5 toplulukta çalýþan insanlarýn her biri. 6 3-Kendisine tapýlan varlýk, ilah. Bir iþi yapmaya hazýr. 7 4-Çocuðu olan kadýn. Hayvan yuvasý. Kýbrýs 8 Rum Komünist Partisi'nin kýsa yazýlýþý. 5-Ters 9 okunuþu "Bozma, bozukluk". Dolaylý anlatým Bir þeyi güç kullanarak ileri götürmek. 7-Osmanlý 11 imparatorluðu zamanýnda yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan (çoðul). 8-Titan'ýn kýsaltmasý. Ön ayaklarý perdeli kanat biçiminde geliþmiþ, vücudu yumuþak sýk kýllarla kaplý, iskeletleri hafif yapýlý, uçabilen memeli hayvan. 9-Bitki özlerinden veya yaðlarýndan elde edilen hoþ koku. Düþman topraklarýna tedirgin etme, yýldýrma, yaðma gibi amaçlarla toplu olarak yapýlan baskýn. 10-Gereðinden fazla, çok. Çabuk davranma zorunluðu, ivedi. 11-Eski dilde "Yeri ölçme". Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Dünün çözümü ortak nezareti altýnda yapýlacak. 5. Hükümet, olaðanüstü hal ilan etmeyecek. Ýktidar ve muhalefet güç kullanmaktan kaçýnacak. Parlamento, 17 Þubat 2014'te ilan edilen yasadaki suçlarý da içeren üçüncü af yasasýný kabul edecek. Her iki taraf da iþgal edilen kamu binalarý, cadde ve parklarýn boþaltýlmasý yoluyla þehir ve köylerdeki hayatýn normalleþtirilmesi için büyük çaba sarf edecek. Yasa dýþý silahlar, anlaþmanýn yürürlüðe girmesinden itibaren 24 saat içerisinde Ýçiþleri Bakanlýðý birimlerine teslim edilecek. Belirtilen süreden sonra, yasa dýþý silah bulundurma ve taþýma suçlarýnda mevcut yasalar geçerli olacak. 6. Fransa, Almanya ve Polonya dýþiþleri bakanlarý ve Rusya Devlet Baþkanýnýn Özel Temsilcisi, þiddet ve çatýþmanýn tüm biçimlerinin derhal durdurulmasý için çaðrýda bulunuyor." Parlamento Baþkaný Vladimir Ribak, Dýþiþleri Bakaný Leonid Kojara ve Devlet Baþkanlýðý Ýdaresi Baþkaný Andrey Kyuyev ile AB ülkelerinin Kiev'deki büyükelçileri da anlaþmanýn imzalanmasý sýrasýnda hazýr bulundu. Sürece ilk baþta katýlan Rusya Devlet Baþkanýnýn Özel Temsilcisi Vladimir Lukin ise törene katýlmadý. Ýmza töreni öncesinde, Tyagnibok'un önerisi üzerine son olaylarda ölenlerin anýsýna saygý duruþunda bulunuldu. Devlet Baþkaný Viktor Yanukoviç ve muhalefet temsilcileri arasýnda ülkedeki krizin çözümüne yönelik anlaþma imzalandý. Taraflar arasýnda anlaþmanýn imzalanmasý konusunda bu sabah mutabakat saðlamasýnýn ardýndan, Avrupalý yetkililerin hazýr bulunduðu Devlet Baþkanlýðý binasýnda bir araya gelen Yanukoviç ile muhalefet liderleri Arseniy Yatsenyuk, Vitaliy Kliçko ve Oleg Tyagnibok anlaþmaya imza koydu. Anlaþmada þunlar kaydedildi: "Ukrayna'da can kayýplarýna yol açan trajik olaylardan endiþeleniyoruz. Kan dökülmesini hemen durdurmak için çaba göstermek ve krizin siyasi yolla çözülmesi için taraflar aþaðýda belirtilen anlaþmayý imzaladý: 1. Söz konusu anlaþmanýn imzalanmasýndan sonra 48 saat içerisinde, 2004 anayasasýna dönülmesini öngören özel yasa kamuoyuna duyurulacak. Ýmzalayan taraflar, 10 gün içerisinde koalisyon oluþturarak ulusal birlik hükümetini kurmayý öngörüyor. 2. Devlet Baþkaný, parlamento ve hükümetin yetkilerini dengeleyecek anayasal reformlar hemen baþlatýlacak ve Eylül 2014'e kadar tamamlanacak. 3. Devlet baþkanlýðý seçimleri Aralýk 2014'ten geç olmamak suretiyle yeni anayasasýnýn kabul edilmesinden hemen sonra yapýlacak. 4. Son þiddet olaylarýnýn araþtýrýlmasý iktidar, muhalefet ve Avrupa Konseyi'nin Paris mahkemesi, 6 kadýn hastasýna tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmakla suçlanan doktor Andre Hazout'u 8 yýl hapis cezasýna mahkum etti. Mahkeme ayrýca, doktorun ömür boyu meslekten men edilmesini kararlaþtýrdý. Mahkeme kararýnýn ardýndan tutuksuz yargýlanan doktor, cezaevine gönderildi. Savcýlýk, duruþmalarda doktor için 12 yýl hapis cezasý istemiþti. Mahkum olan doktor, duruþmalarda tecavüz suçlamasýný reddetmiþ, cinsel taciz suçlamasýný ise kabul etmiþti. Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Tereke Ýstida No: 60/2014 DUYURU Sevgili okurlar, her Pazar günü Lefkoþa'daki açýk pazarda gönüllü hayvansever dostlarýmýz ikinci el eþya satýþý yapýyorlar. Bu satýþtan saðlanan gelirin tümü sokaktaki hayvanlarýn beslenme ve tedavisine harcanmaktadýr. Eðer bu güzel amaca ortak olmak istiyorsanýz, evinizdeki kullanmadýðýnýz 2. el eþyayý (kýyafet, çanta, ayakkabý, ev gereçleri vs.) gazetemize ulaþtýrabilirsiniz. Dolabýnýzýn köþesinde yýllarca tozlanan bir kazak, bir sokak hayvanýnýn hayatýný kurtarabilir. Daha fazla bilgi için facebook'taki "Sessiz Kullar-The Silent Ones" sayfasýný ziyaret edebilir veya numaralarý arayabilirsiniz. Müteveffa Derviþe Yurdalan Meselesi Hakkýnda Yukarýdan Aþaðýya: 1-Atatürkçü. Amerikyum'un kýsaltmasý. 2-Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. Eski dilde "Yedirip içirme, besleme bakma". 3-Aðzýna kadar dolmuþ olarak, silme. Ters okunuþu "Varlýðý veya bazý yönleri açýða vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan þey". 4-Bir emir. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 5-Ters okunuþu "Kutsal bir ülkü veya inanç uðruna savaþýrken ölen kimse". Büyük çivi. 6-Harf okunuþu. Bir tür halk türküsü. 7-Ýyi, pek iyi. Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. 8-Eski dilde "Büyüme, geliþme, çoðalma". Geyikgillerden, boynuzlarý küçük ve çatallý bir av hayvaný. 9-Akdeniz dolaylarýnda yaygýn bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanýlan uzunca saplý araç. 10-Aþama, basamak. Gurbetteki bir kimse için, doðup büyüdüðü ve özlediði yer. 11-Ters okunuþu "Ortada, herkesin içinde yapýlan". Halk dilinde "Söz, konuþma". Malumunuz olsun ki 10/05/2012 tarihinde Lefkoþa'da vefat eden söz konusu mütevefanýn terekesinin tenfizi için iþbu ilan tarihinden itibaren 8 günün hitamýnda Lefkoþa Kaza Mahkemesi Tereke Mukayyitliðine müracaat edileceði ilan olunur. Av. MustafaALGUN... Tereke Ýdare Memuru Tarafýndan Avukat KÝRALIK SATILIK ARAZÝ Salamis anayolu üzeri Ambelia Restaurant yaný, bahçeli, merkezi ýsýtmalý, þömineli, klimalý eþyasýz dubleks ev kiralýktýr. Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: Tel: DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 22 Þubat 2014 Cumartesi "Kanserle Savaþ Ýçin Afiþ ve Slogan Yarýþmasý" Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, kanser hastalýðý ile savaþta özellikle genç kuþaðý bilinçlendirmek ve duyarlýlýðý artýrmak için "Kanserle Savaþ Ýçin Afiþ ve Slogan Yarýþmasý" düzenliyor. Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Asbank Ltd. sponsorluðunda bu yýl on üçüncüsü düzenlenecek yarýþma, anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, özel okul, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve meslek lisesi öðrencilerine yönelik yapýlacak. Yarýþma, "Sigara ve Kanser", "Beslenme ve Kanser", "Çevre ve Kanser", "Spor ve Kanser" konularýnda gerçekleþtirilecek. Öðrenciler, afiþ ve slogan çalýþmalarýný 28 Mart 2014'e kadar "20 Atatürk Meydaný, Mahkemeler karþýsý-lefkoþa" adresindeki Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na teslim edebilecekler. Herhangi bir teknik veya malzemeyle yarýþmaya katýlacak öðrencilerin, yapacaklarý çalýþmanýn boyutunun 50x70 cm, sadece ana sýnýf ve ilkokul sýnýflarý için ise A3 boyutunda olmasý gerektiði belirtilirken, çalýþmanýn daha önce hiçbir yarýþmaya katýlmamýþ olmasý gerektiði de vurgulandý. YKP: Eroðlu görüþme sürecini darbeliyor Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun görüþme sürecine katký yapacaðý ve suçlama oyununa girmeyeceði yönünde yaptýðý açýklamalarýn tersine hareket ettiðini savundu. YKP Yürütme Kurulu, Kýbrýs'ýn sorunundaki son geliþmeleri ve Eroðlu'nun son dönemdeki açýklamalarýný yazýlý bir açýklamayla deðerlendirdi. Açýklamada, Eroðlu'nun geçen haftalarda ortak metne imza atmasýnýn ardýndan Türkiye'de canlý yayýnda bir televizyon programýnda "tüm gücü ile suçlama oyununa devam ettiði" iddia edildi. Perez De Cuellar belgesinde bugün masada sorun olarak gözüken birçok konuya cevaplar verildiði kaydedilen açýklamada, özellikle egemenlik konusundaki tanýmlarýn net olduðu Eroðlu'nun bunu onaylandýðýný söylemesi halinde bu belgelere geri dönmesi gerektiði savunuldu. Güven artýrýcý önlemlerin önemine de iþaret edilen YKP açýklamasýnda, Maraþ'ýn güven artýrýcý bir önlem olarak yasal sahiplerine iade edilerek yeniden yerleþime açýlmasýnýn görüþme sürecine önemli katký saðlayacaðý görüþüne yer verildi. Açýklamada, "Bu süreçte týpký 2000'lerde olduðu gibi yalnýzca liderlerin inisiyatifine býrakýlmayacak kadar önemlidir. Bu nedenle umut, biz istersek ve sokakta olursak vardýr diyoruz ve görüþme sürecinin yeniden ortadan kaldýrýlmamasý için tüm kesimleri mücadeleye davet ediyoruz " denildi. GAÜ yüksek lisans ve doktora programlarý bahar dönemi kayýtlarý devam ediyor Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) yüksek lisans ve doktora programlarýna kayýtlarýn devam ettiðini bildirdi. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, YÖK ve YÖDAK onaylý yüksek lisans programlarý yanýnda, doktora ve on-line yüksek lisans programlarýna da öðrenci adaylarý baþvurabilecek. Baþvurularýn en geç 25 Þubat Salý gününe kadar web adresinden yapýlabileceði belirtilen açýklamada, baþvuru koþullarý ve programlar hakkýnda her türlü bilginin mail adresi ve 0(392) numaralý telefonlardan alýnabileceði duyuruldu. GAÜ'nün Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs bünyesinde Bahar dönemine yönelik 41 yüksek lisans ve 13 doktora bölümünün öðrenci kabul edecek bölümler þunlar: "KKTC ve yabancý uyruklu öðrencilerin baþvurabileceði yüksek lisans programlarý; Avrupa Birliði Çalýþmalarý (MSE) (Tezli ve Tezsiz), Hukuk (LLM), Ortaöðretim Alan Öðretmenliði (Tezsiz) (MA), Saðlýk Pisikolojisi (MSc), Sosyal Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet Çalýþmalarý, Uluslararasý Ýþletme Hukuku (LLM), Yöneticilik Ýþletme Yönetimi (Executive MBA). TC uyruklu öðrencilerin baþvurabileceði yüksek lisans programlarý; Basýn-Yayýn (Msc), Bilgisayar Mühendisliði (Msc), Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Eðitimi (Tezsiz), Danýþmanlýk Pisikolojisi, Eðitim Yönetimi ve Denetimi (MA), Eðitimde Program Geliþtirme ve Öðretim (MA), Ekonomi (Msc), Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Msc), Endüstri Mühendisliði (Msc), Finansal Yönetim (MBA), Halkla Ýliþkiler (Msc), Ýç Mimarlýk (MA), Ýngiliz Dili Öðretimi (ELT-MA), Ýþletme Yönetimi (MBA/MSc), Mimarlýk (March), Pazarlama (MBA), Saðlik Yönetimi, Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði (Msc), Türk Dili ve Edebiyatý Öðretimi (MA), Türkçe Eðitimi, Uluslararasý Ýliþkiler (Msc), Uluslararasý Ýþletme (MBA), Yapý Yönetimi (Msc).Yönetim Biliþim Sistemleri (MBA), Hemþirelik ( Tezli- Tezsiz), Beden Eðitimi Öðretimi (MA) eðitim yýlýnda öðretime baþlanmasý planlanan yüksek lisans programlarý; Denizcik Ulaþtýrma ve Logistiði, Denizcilik ve Liman Yönetimi, Havacýlýk Ulaþtýrma Logistiði, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (MBA), Kültürel Miras Yönetimi (Msc), Uluslararasý Deniz Ticaret Hukuku, Pedogojik Formasyon. KKTC ve yabancý uyruklu öðrencilerin baþvurabileceði doktora programlarý; Eðitim Bilimleri, Finans, Pazarlama, Turizm ve Konaklama Ýþletmeciliði, Yönetim Biliþim Sistemleri, Yapý Yönetimi. TC uyruklu öðrencilerin baþvurabileceði doktora programlarý; Bilgisayar Mühendisliði, Ýletiþim ve Medya Yönetimi, Ýþletme Yönetimi, Yeni Türk Dili, Elektrik-Elektronik Mühendisliði eðitim yýlýnda öðretime baþlanmasý planlanan doktora programlarý ise, Mimarlýk ve Politika ve Uluslararasý Çalýþmalar." ABD adada insan ticaretini araþtýrýyor n ABD YETKÝLÝLERÝ GÜRPINAR'LA GÖRÜÞTÜ. GÖRÜÞMEDE "ÖZELLÝKLE ÝNSAN TÝCARETÝNÝN ÖNLENMESÝ VE ÝSTÝSMARA UÐRAYAN YABANCI KADINLAR ÝÇÝN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER" ÜZERÝNDE DURULDU... Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Amerika Birleþik Devletleri'nin (ABD) Lefkoþa Büyükelçiliði'nden Siyasi Ýþler Müdürü Victor Marsh'ý kabul etti. Kabulde Marsh'a, ABD Lefkoþa Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Sorumlularýndan Melisa Paulsen ve Murat Bülbülcü eþlik etti. Bakanlýktan görüþme sonrasý verilen bilgiye göre, ABD Büyükelçiliði temsilcileri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile daha yakýn bir iþbirliði istediklerini ifade ettiler. Açýklamaya göre, görüþmede "özellikle insan ticaretinin önlenmesi ve istismara uðrayan yabancý kadýnlar için alýnmasý gereken önlemler" üzerinde duruldu. Bakan Gürpýnar bu konuda somut adýmlar atýlmasý ve ilgili diðer Kamu kurumlarý ile iþbirliði içerisinde hareket edilmesinin önemini vurgulayarak, gerekli düzenlemelerin yapýlmasý için çalýþma sürdürdüklerini ifade etti.

16 Lefkoþa Belediyesi Meclis üyesi Özmen Birinci: LTB Meclisi ni es geçtiler Arabahmet Kültürevi nin GAÜ ye devrinin her aþamasýnda LTB Meclisi nin es geçildiðini ifade eden Özmen Birinci: Belediye nin büyük ortak olmuþ olduðu Arabahmet þirketinde satýlacak olan bir iðnenin dahi belediye meclisinin gündemine gelmesi zaruridir. Çünkü burada belediyenin gelirleri söz konusudur ve eðer Belediye yi Arabahmet Þirketinde temsil etme hakký baþkanýn iki dudaðý arasýndaysa bunun adý demokrasi deðil diktatörlük olur dedi... (Röpor öportaj: Hasan Yýkýcý) TDP den Lefkoþa Belediyesi Meclis üyesi Özmen Birinci ile Arabahmet Kültürevi nin GAÜ ye devrini konuþtuk. Bugüne kadar çeþitli eleþtirilere ve eylemlere neden olan LTB nin Arabahmet kararýnýn içeriden nasýl geliþtiðine bakalým. LTB Meclisi nden görüþ alýnmadý LTB Meclis üyesi Özmen Birinci Arabahmet in GAÜ ye devrine olumsuz yaklaþtýðýný ifade etmektti. Süreç boyunca LTB Baþkaný nýn ve yönetimin Belediye Meclisi ni es geçtiðini belirten Birinci, GAÜ ile yapýlan þartnamede kendilerinden görüþ alýnmadýðýný, þartnamenin de kendilerinin yoðun ýsrarlarý neticesinde son dakika kendilerine gösterildiðini belirtti: Yoðun ýsrarlarýmýz neticesinde bize son dakika verildi ihale þartnamesi. Son dakika verilmesinden dolayý incelesek bile üzerinde deðiþim talep edemeyecek durumdaydý. Kaldýk ki ihaleye zaten çýkýlmýþtý. Çýkýlmýþ olan ihalenin þartnamesini yolladýlar yani. LTB Meclisi ni adeta by pass ettiler yani. Gündeme dahi gelmedi Birinci Arabahmet in GAÜ ye devredilmesinin LTB Meclisi nin gündemine dahi gelmediðini ifade ederek, kararýn Arabahmet Bölgesini Geliþtirme þirketi tarafýndan verildiðini kaydetti: Bence Belediye nin büyük ortak olmuþ olduðu Arabahmet þirketinde satýlacak olan bir iðnenin dahi belediye meclisinin gündemine gelmesi zaruridir. Çünkü burada belediyenin gelirleri söz konusudur ve eðer Belediye yi Arabahmet Þirketinde temsil etme hakký baþkanýn iki dudaðý arasýndaysa bunun adý demokrasi deðil diktatörlük olur. Ýhale teklifleri de Meclis gündemine gelmedi Arabahmet Kültürevi için KTMMO ve GAÜ nün yapýðý tekliflerin de LTB Meclisi ne gelmediðini kaydedetn Birinci Baþkan ýn ben yaparým olur tavrýný takýndýðýný söyledi: Geriye kalan bir çok konuda Meclis üyelerinin görevi olsun olmasýn onlardan yardým isteyen zihniyet ne yazýk ki Arabahmet için ben yaparým olur dedi ve bize bunu dayattýlar. Her þeyi basýndan öðrendik Ýhale sonucunda Arabahmet Kültürevi nin kime verildiðini nasýl öðrendiniz sorusuna ise Birinci þu cevabý verdi: Biz her þeyi basýndan öðrendik. Onaylamasýyla ilgili de meclise gelmedi. Bunu da basýndan öðrendik. Ýþte Röportajýn tam metni: Arabahmet Kültürevi nin GAÜ ye kiralanmasýna nasýl yaklaþýyorsunuz? Olumsuz yaklaþýyoruz. Biz herhangi bir kültür aktivitesinin, yazaný oynayaný destekleyeni kim olduðu farketmeksizin en özgür bir þekilde sergilenebilmesini savunuyoruz. Fikir kafada gezdiði sürece deðil dilden söylenildiði ve dilden sokakta eyleme dökülebildiði ölçüde özgürdür. Düþünce özgürlüðünün Ana Yasa ile güvene altýna alýndýðý bir ülkede düþünce özgürlüklerimizi sergileyeceðimiz mekanlarý özelleþtirerek zapturap altýna almaya çalýþan zihniyeti kýnýyoruz. Ýhaleye çýkýlmasý LTB Meclisinde konuþuldu mu? Tavrýnýz ne oldu? Hayýr konuþulmadý. Ýhaleye çýkýlacaðý LTB Meclis gündemine gelmedi. Gündeme gelen þey Arabahmet bölgesinde Belediyenin tasarrufunda bulunan binalarýn Arabahmet Bölgesi Geliþtirme Þirketi ne devredilmesi ile ilgi bir konuydu. Bizim tavrýmýz da olumsuz oldu. Olumsuz tavýrda bulunmamýzýn esas nedeni þu idi: Geçmiþ yönetim döneminde Belediye zarara uðratýldýðýnda bunun ayaklarýnýn biri de Arabahmet ti. Belediye de iþe alýnmayanlar Arabahmet Bölgesi Geliþtirme Þirketi iþe alýndý ve bu þekilde þirket zarar ettirildi. Þu an dahi þirketin oldukça yüksek borcu vardýr. Ve hissedarlarý bundan ötürü tedirginlik içerisindeler. Bir önceki sözleþme ile Belediye nin devrettiði binalar ve þirket kötü yönetimle birlikte hem þirketi hem Belediye yi zarara sürüklemiþtir ve on yýllar boyunca temizlemek zorunda kalacaðýmýz bir iþ yükünü bize býrakmýþtýr. Ayný sözleþme ile tekrardan bu þirkete devredilmesi olasý gelecekte yeniden zararlara yol açmayý engellemeyecek. Cemal Bulutoðullarý bir önceki sözleþmeyle batýrdý. Biz nerden bilelim baþa Cemal gibi birinin tekrar gelmeyeceðini. Bu sözleþme bir sonra gelecek olan vasýfsýz belediye baþkanýna þirketi daha da kötü konumlara götürme yetkisini açýk býrakýr. Sözleþmenin uzun uzadýya incelenmesi düzenlenmesi ve þirketin batmayacak hale getirilmesi gerekir. Ancak bu þirketin de elindeki mal varlýklarýný kimlere, nasýl kiralayacaðýna kendi kendine karar verme yetkisinin de elinden alýnmasýný istiyoruz. Arabahmet Þirketi nin devam etmesini ancak yapacaðý kira sözleþmelerinin LTB Meclisinin gündemine gelmesini savunduk. Hali hazýrda þirket kendi kendine kara verip dilediði binayý dilediði kiþiye peþkeþ çekebiliyor. Ýhaleye çýkýldýðýnda, þartnameye konacak maddelerle ilgili LTB Meclisinden görüþ alýndý mý? Ýhale þartnamesini Belediye Meclisi olarak önceden gördünüz mü? Hukuki olarak belediye meclisinin bu ihale þartnamesiyle ilgili söz söyleme yetkisi yoktur. Yoðun ýsrarlarýmýz neticesinde bize son dakika verildi ihale þartnamesi. Son dakika verilmesinden dolayý incelesek bile üzerinde deðiþim talep edemeyecek durumdaydý. Kaldýk ki ihaleye zaten çýkýlmýþtý. Çýkýlmýþ olan ihalenin þartnamesini yolladýlar yani. LTB Meclisi ni adeta by pass ettiler yani. Yasaya göre ihaleye LTB Meclisi çýkar ve LTB Meclis onayýndan geçer. Böyle bir süreç yaþanmadý mý? Bu yoruma açýktýr aslýnda. Belediye yönetimi bunu þirket kendi baþýna ihaleye Arabahmet Kültürevi Özmen Birinci çýkar diye yorumladý ve böyle oldu. Fakat bence Belediye nin büyük ortak olmuþ olduðu Arabahmet þirketinde satýlacak olan bir iðnenin dahi Belediye meclisinin gündemine gelmesi zaruridir. Çünkü burada belediyenin gelirleri söz konusudur ve eðer Belediye yi Arabahmet Þirketinde temsil etme hakký baþkanýn iki dudaðý arasýndaysa bunun adý demokrasi deðil diktatörlük olur. Ýhaleye sunulan teklifleri Belediye Meclisi inceledi mi? Sunulan tekliflerden hangisinin onaylanacaðýna Belediye Meclisi mi karar verdi? Hayýr. Bu da gündeme gelmedi. Atýlan teklifleri zaten açýklanýrken de gelmediydi. Þirket direktörler grubu kendi oturup kendi karalarýný aldý. Belediye adýna bir tek baþkan orada bulundu. Geriye kalan bir çok konuda Meclis üyelerinin görevi olsun olmasýn onlardan yardým isteyen zihniyet ne yazýk ki Arabahmet için ben yaparým olur dedi ve bize bunu dayattýlar. Ýhale sonucunda Arabahmet Kültürevi nin kime verileceðini siz Belediye Meclisi toplantýsýnda mý öðrendiniz? Süreç hakkýnda Belediye Meclisi ne sonradan da olsa resmi bir bilgi verildi mi? Verilmediyse, siz sonucu nereden öðrendiniz? Hayýr. Biz her þeyi basýndan öðrendik. Onaylamasýyla ilgili de meclise gelmedi. Bunu da basýndan öðrendik. Arabahmet Bölgesi Geliþtirme Þirketi ihaleye çýktýðýna ve kararý verdiðine göre burada LTB Meclisi nin fonksiyonu nedir? Neden LTB Meclisi nde karar verilmedi. LTB meclisine sadece ve sadece Belediye nin orada bulunan mülklerinin Arabahmet Bölgesi Geliþtirme Þirketi ne devretmesiyle ilgili bilgi geldi. Belediyenin yasal yükümlülüðü sadece ve sadece oradaki belediyenin kullanýmýnda olan mallarýn 4 yýllýðýna Arabahmet Bölgesi Geliþtirme Þirketine vermektir. Bu mallarýn neden kendimiz kiralayamýyoruz da araya þirket giriyor diye sorduðumuzda bize verilen cevap BM ve UNDP gibi kurumlardan KKTC nin tanýnmamasýndan dolayý þirket vasýtasýyla daha kolay fon alýndýðý oldu. LTB ile övünülen husus LTB nin uluslararasý tanýnýrlýðý olmasýdýr halbuki. Hatýrlatmak durumunda kalýrým ki Akýncý dönemin de yapýlan projelerin finansmaný bu kuruluþlar tarafýndan saðlanýrdý. O zaman belediye tanýnýrdý da þimdi mi tanýnmaz? Arabahmet in þirkete devredilmesinin ardýndan binanýn ve bölgenin tüm kaderini deðiþtirecek bir karar alýnýrken belediye meclisinin by pass edilmesine nasýl bakýyorsunuz? Neticede belediye mallarýný yönetmek için bu belde halkýnýn seçtiði insanlar sizsiniz, þirket yönetimi deðil... Trajikomik bir durumdur. Trajik bir durumdur çünkü Lefkoþa yý kurtarmak adýna seçilmiþ olan bizler Lefkoþa yý kurtaracak araçlardan yoksun býrakýlýyoruz. Komik bir durumdur çünkü hala belediyede çalýþmamak için iþ baþý yapan çalýþanlar var diyen Baþkan belediyeyi kurtarmamak adýna her gün belediye sarayýna geldiðinden habersiz. Bu neoliberal dünyada dayatýlmýþ olan toplumun elindeki varlýklarýn azaltýlmasý gerektiði kadar azaltýlmasý gerektiðinin bir sonucudur. Ve bir sol bir parti tarafýndan ne kadar da sahiplenildiðini görmek bizleri üzüyor. Hem KKTC nin tanýnmamýþlýðýndan dem vurmak hem de halka ait kurumlarý peþkeþ çekmek birbiriyle örtüþen düþünceler deðildir. Arabahmet bölgesi içinde bulunan tiyatro her ne kadar kar amacý gütmeden çalýþtýrýlmasý prensibi ortada olsa da kar amacý güdecek olan bir süper market bile olsaydý dahi biz bunun Belediye nin elinden çýkýp da özel sektör tarafýndan iþletilmesini kabul etmezdik. Sizce Arabahmet Kültürevi toplumsal bir seferberlikle iyileþtirilip Belediyenin sýrtýndan yük olmasý ortadan kaldýrýlýp ardýndan da LTB Kültür sanat komitesi sorumluluðunda olmasý hem toplumsal olarak hem de kurumlarýn kamusal deðeri anlamýnda yerinde bir öneri deðil midir? Caný gönülden destekleyeceðimiz bir proje olur. Belediye tiyatrosu bizim yüz akýmýzdýr. Neden yüz akýmýzdýr? Çünkü en karanlýk anlarda dahi belediye tiyatrosu parlamasýný sürdürmüþ en somurtkan hallerimizde yüzümüze tebessüm yerleþtirmiþtir. Kültür sanat biriminin hali hazýrda belediye tiyatrosunun binasý bitmemiþken ve sorunlar yumaðý halindeyken Arabahmet Tiyatrosu nun kültür birimi tarafýndan iþletilmesi çok daha doðru ve amacýna hizmet eden niteliktedir. Arabahmet Kültürevi üzerinden baþlayýp ülkedeki genel özelleþtirme politikalarý üzerine kafa yormalýyýz. Umarým bu sorun bir kývýlcým yakar ve ülkede kendini aydýn hisseden düþünce özgürlüðünü savunan insanlar bu kývýlcým etrafýnda toparlanarak ülkenin deðerlerini peþkeþ çekmeye çalýþanlara karþý bir ateþ yakabilir. Önümüzde bekleyen tüm sorunlar için tek bir güç halinde mücadele sergilemeliyiz.

17 22 Þubat 2014 Cumartesi 17

18 18 22 Þubat 2014 Cumartesi

19 MELÝ EMLAK ÝLAN Fasýl 224 Madde 28(1)2 uyarýnca hissedarlara SATILIK ÝHBARNAME Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg Fasýl 224 Madde 28(1)2 taþýnmaz mal (T.K. ve K.T) yasasý tahdýnda ihbarname Yukarýda adý geçen yasa tahtýnda Tapu ve Kadastro Md. Tarafýndan bana verilen ve aþaðýdaki cetvelde tarif edilen taþýnmaz malýn veya mallarýn taksiminin mümkün olmadýðýný gösteren aþaðýdaki Form N.256B nin doðru bir süretini gazete ilaný ile tüm hissedarlara teblið ederim. Gazete ilan yetkisi D1007/2013 Þayet bu ihbarname teblið tarihinden itibaren 30 gün zarfýnda söz konusu mal veya mallarýn yalnýz bir þahsa býrakmak süretiyle veya yürürlükteki yasa hükümlerine aykýrý olmayacak bir þekilde taksim edilmezse iþbu malý veya mallarý müzayede ile satýþa çýkarmak için Tapu ve Kadastro Müdürlüðüne müracaat ve istida edeceðimi iþbu ihbarname ile tüm hissedarlara teblið ederim. Teblið eden: Sevgi Zurnacý Adres: L/þa (Form N.256B) TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ Fasýl 224 Taþýnmaz Mal (Tasarruf Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý MADDE 28(1) MÜDÜR TARAFINDAN ÞAHADETNAME Buradaki cetvelde isimleri gösterilen hissedarlar tarafýndan hisseli olarak tasarruf edilmekte olan ve bu cetvelde tarif edilen taþýnmaz malýn veya mallarýn taksimi yukarýda sözü edilen yasanýn 28. maddesi hükümlerine göre olanaksýz olduðu tasdik olunur. Bu tasdik cetveldeki mal veya mallarýn herbirini ayrý ayrý kapsar. CETVEL Kent veya Köy ve Mahalle: Cihangir AYZER EMLAK Kiralýk Göçmenköy'de 3+1 eþyalý daire 900 TL Metropol bölgesinde 3+1 müstakil ev Terminal bölgesinde 2+1 asansörlü sýfýr daire Yenikent'te 3+1 zemin kat daire Hamitköy'de eþyalý stüdyo daire 600 TL Yeniþehir'de 2+1 daire Satýlýk Hamitköy'de metrekare lüks daire K. Kaymaklý'da kat daire Lefkoþa Yaman bölgesinde metrekare daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Stg. Yeniþehir'de 2+1 bahçeli müstakil eski ev Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat daire MÜNHAL Umut Eðitim ve Kültür Evi'nde iþ hacmine katký koyacak bayan takým arkadaþlarý aranýyor. Aranýlan teknik nitelikler: Ýyi derecede Ýngilizce bilgisine sahip olan, Ýyi derecede bilgisayar kullanabilen, diksiyonu düzgün ve insan iliþkileri iyi olan bayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Adres: Ledra Palace, Server Somuncuoðlu sokak, No:10/A. Tel: SATILIK Girne'de Çarþamba Pazarý'nda, camiye yakýn satýlýk daire. 2. kat, 2 tuvalet, banyo, 143 metrekare, Türk malý Stg. Tel: ( arasý)

20 Ýstanbul'da derbi günü Türkiye Spor Toto Süper Liginde bu akþam derbi heyecaný yaþanacak. Fenerbahçe'yi yakýndan takip eden Beþiktaþ ve Galatasaray Arena'da saat 19.00'da karþý karþýya gelecekler. Rakibinden bir puan geride olan Galatasaray kendi sahasýnda bu maçý kazanmak istiyor. Yiðitcan Balkan Þampiyonasý'nda Türkiye Büyük Erkekler Salon Þampiyonasý'nda 60 metrede þampiyon olan atletimiz Yiðitcan Hekimoðlu, bugün Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek olan Balkan Salon Þampiyonasý'nda Türkiye adýna koþacak. Ülkemizin baþarýlý atleti Yiðitcan Hekimoðlu bugün Ýstanbul'da yapýlacak olan Balkan Salon Atletizm Þampiyonasý'nda koþmaya hazýr. Türkiye Büyük Erkekler Salon Þampiyonasý'nda 60 metrede þampiyon olan atletimiz Yiðitcan Hekimoðlu, bugün Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek olan Balkan Salon Þampiyonasý'nda Türkiye adýna koþacak. Bu yarýþma için Türkiye Atletizm Federasyonu'nun davetiyle birlikte Antrenör Celal Keleþ, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu da heyetle birlikte Ýstanbul'da bulunuyor. Ortaokullar Basketbol Þampiyonasý'nda 7 maç oynandý Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin düzenlediði Ortaokullu Yýldýzlar Basketbol Þampiyonasý'nda dün 4 karþýlaþma oynandý. Erkeklerde gruptan çýkma mücadelesi veren iki takýmýn karþýlaþmasýnda rakibi The Future School'u maðlup eden Oðuz Veli Ortaokulu sevinen taraf oldu. Ýki iddialý takýmýn karþý karþýya gelmiþ olmasýna raðmen, Oðýz Veli Ortaokulu'nun karþýlaþmayý 10 sayý farkla gibi bir skorla kazanmasý dikkat çekti. Bu skorla Oðuz Veli Ortaokulu, Türk Maarif Koleji'nin ardýndan grup ikincisi olarak gruptan çýkmayý baþardý. Diðer grupta ise Yakýn Doðu Koleji grup birincisi, Çanakkale Ortaokulu ise grup ikincisi olarak gruptan çýkan takýmlar oldular. Ortaokullu Yýldýzlar Basketbol Þampiyonasý'nda alýnan sonuçlar: Yýldýz Kýzlarda: Levent K. - ÞHRO: 51-4 English School - Bayraktar: 4-22 GAÜ - YDK:10-53 Lapta Yavuzlar - 19 Mayýs TMK:6-9 Yýldýz Erkeklerde: TED - English School: Levent K. - Çanakkale: The Future - Oguz Veli: Ýlkokullar Hentbol Þampiyonasý devam ediyor Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin düzenlediði Ýlkokullu Minikler Hentbol Þampiyonasý'na dün oynana 4 karþýlaþma ile devam edildi. Ýlkokullu Minikler Hentbol Þampiyonasý'nda alýnan sonuçlar: Minik Kýzlarda: Atatürk - Lapta: Esentepe - Dipkarpaz: Minik Erkeklerde: Atatürk - Lapta: Esentepe - Doða Ýlkokulu: Futbolda haftanýn programý ve hakemleri Bugün K-Pet Süper Lig K.Kaymaklý - Yalova (Ecvet Kanatlý) Cihangir - Çetinkaya (Serkan Þimþek) G.Gücü - Doðan TB (Serkan Durmaz) Lefke-B.Baðcýl (Mehmet Sezener) K-Pet 1.Lig Esentepe - Gönyeli (Ali Özer) Lapta - Akýncýlar (Timur Ercan Bodi) Türkmenköy - Göçmenköy (H. Muhtaroðlu) K-Pet 2.Lig Mehmetçik - Çayönü (Ali Karahasan) Çanakkale - Geçitkale (Ýhsan Payas) Gaziköy - Vadili (Serdar Bilgimer) Ortaköy - Tatlýsu (Osman Küçük) Yükselme 1.Lig 2.grup T.Seracýlar - Ý.Trabzon (Ozan Kel) Yükselme 1.Lig 3.Grup Aydoðan - Turunçlu (Evren Karademir) Maraþ - Pile (Hakký Emir) Alayköy - Ýncirli (Emre Çevikdal) Yeniþehir - Paþaköy (Mustafa Öztugay) Yarýn K-Pet Süper Lig Yenicami - Mormenekþe (Kerem Eran) Y.Boðaziçi - Maðusa TG (Mehmet Malek) Serdarlý - Hamitköy (Savaþ Tilki) K-Pet 1.Lig Türk Ocaðý - Deðirmenlik (Fehim Dayý) Düzkaya - Ozanköy (Irmak Emin) Binatlý - Dumlupýnar (Utku Hamamcýoðlu) G.Birliði - Baf Ülkü Yurdu (Emre Öztaþlý) K-Pet 2.Lig Görneç - Denizli (Osman Özpaþa) Karþýyaka - Girne Halk Evi (M. Sapsýzoðlu) Zümrütköy - Dipkarpaz (Turgay Misk) Yükselme 1. Lig 1.Grup A.Yeþilova - Yýlmazköy (Tufan Çerçioðlu) Aydýnköy - Þirinevler (Mustafa Torun) Gaziveren - Doðancý (Hüseyin Eyyüpler) Pýnarbaþý - Daðyolu (Ömer Doðru) Gayretköy - Aðýrdað Boðaz (Hakan Gök) Yükselme 1.Lig 2.Grup Mutluyaka - Akova (Murat Çalýþkan) Karadeniz 61 - Karaoðlanoðlu (H. Özkan) Boðaziçi - Minareliköy (Necmi Bulut) Yükselme 1.Lig 3.Grup Haspolat - Dörtyol (Fatih Bardakçoðlu) NOT: Yükselme Ligi saat 10.00, A 2 Ligleri saat 12.00, K-Pet Ligleri saat 14.30'da oynanacak ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

YABANCININ TOPRAKLARI DÝL SÜRÇMESÝ. Dolgun Dalgýçoðlu. Elvan Levent

YABANCININ TOPRAKLARI DÝL SÜRÇMESÝ. Dolgun Dalgýçoðlu. Elvan Levent Kýbrýslý Rumlara Türk Lirasý na geçiþ önerisi yapan Sunat Atun da Nisan bir þakasý yapmýþ meðer! Boþuna sevindik demek... Kahpe felek, kimine Euro yedirir, kimine kelek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4587 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SIRA KAHVECÝLERÝ- MÝZDE...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4587 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SIRA KAHVECÝLERÝ- MÝZDE... Her zaman Kýbrýs'ta bir adým önde olduðunu söyleyip duran Erdoðan çözüm için Rumlarýn adým atmasý gerektiðini söyledi... Endiþe etme Tayyip Bey... Anahtar Talat'ta! Size verebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4239 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçim dönemi bitti, mazbata dönemi baþladý yine... Kimilerine meclis yolu görünürken, kimilerine de cezaevi yolu göründü... Neler yapmadýk þu vatan için deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Aðustos

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Aralýk 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4726 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Aralýk 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4726 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Nikos Anastasiadis kalp ameliyatýna girmeden önce bakýn ne demiþ... Barbaros gemisi kalp kapakçýðýndan daha önemliymiþ... Barbaros çekip giderse, ölse de gam yemez demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı