YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ"

Transkript

1 YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin KUBAT Yrd.Doç.Dr. Gültekin ÇAĞIL TEMMUZ 2011 SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ / ESENTEPE - SAKARYA

2 ii

3 SUNUġ Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi ni (YAEM'2011) Temmuz 2011 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak Üniversitemiz Esentepe Kampüsünde düzenlemekten memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz. Kongre programında yer alan paralel ve özel oturumlarda ve panellerde yapılacak tartıģmaların "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" teması ıģığında geçmesi planlanmıģtır. Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği konularındaki teorik ve uygulama alanlarında yapılan çalıģmaların paylaģılması, bu çalıģmalarda karģılaģılan problemlerin ortaya konulması ve bu problemlere bulunacak çözüm yolları çerçevesinde yapılacak iyileģtirilmelerin belirlenmesi için YAEM'2011 Kongresi iyi bir fırsat oluģturmuģtur. ġüphesiz bu çalıģmaların Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği alanındaki araģtırmalara ve ülkemizin bu alanlardaki geliģme ve ilerlemesine katkıda bulunacağı çok açıktır. Düzenlediğimiz 31. YAEM'2011 Kongresine teorik ve gerçek dünya problemlerine yönelik çalıģmalarıyla katkıda bulunan ülkemiz üniversitelerinden ve çeģitli kuruluģlardan akademisyenlerin, araģtırmacıların, öğrencilerin ve iģ dünyası temsilcilerinin "Paralel ve Özel Oturumlara, Panellere, YAD Uygulama Ödülü ve Öğrenci Proje Yarışmasına" katılımını teģvik ederek Kongre nin daha verimli ve baģarılı geçmesine çalıģılmıģtır. Kongreye, değerlendirilmek üzere 394 bildiri gönderilmiģ, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu bildirilerden 337 i sunulmak üzere kongre programında yer almıģtır. 60 bildirinin dili Ġngilizce, geri kalan 277 bildirinin dili ise Türkçe'dir. Bildirilerin, 10 salon kullanılarak, 96 oturumda sunulması planlanmıģtır. Sunumların yapılacağı oturumlar Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği alanlarındaki 26 farklı konuya dağılmıģtır. Bu oturumlar içerisinde Endüstride YAEM Uygulamaları ve ĠĢ Dünyasında BiliĢim Uygulamaları en fazla bildirinin yer aldığı oturumlar olurken, bildiri yoğunluğu açısından Çizelgeleme, Benzetim, Çok Amaçlı Karar Verme, Yapay Zeka Uygulamaları, Matematik Programlama, Sezgisel Yöntemler, Lojistik/Tersine Lojistik, Ġstatistiksel Uygulamalar, Sağlık Sistemleri ve Kalite Yönetimi bu oturumları izlemektedir. Kongrede, ana temayı esas alan, katılımcıların deneyim ve birikimlerini paylaģacakları ortak tartıģma ortamları oluģturulması amacıyla; BiliĢim Çağında Eğitim Sistemleri ve Teknolojileri, BiliĢim Teknolojilerindeki GeliĢmelerin Sağlık Sistemlerine Etkisi, BiliĢim Çağında Endüstri Mühendisliği Eğitimi, Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinde Sektörel Kümelenmelerin Önemi, Kent Lojistiği Panelleri organize edilmiģtir. AraĢtırmacı ve uygulamacıların Yöneylem AraĢtırması/Endüstri Mühendisliği konularına ilgilerini çekmek amacıyla düzenlenen YAD (Yöneylem AraĢtırması Derneği) Uygulama Ödülü YarıĢmasına baģvuran 4 proje finale kalmıģtır. Özellikle lisans öğrencilerinin Yöneylem AraĢtırması/Endüstri Mühendisliği konularında uygulamaya dönük araģtırma yapmalarını teģvik kapsamında düzenlenen Öğrenci Proje YarıĢması'na 55 proje baģvurusu yapılmıģ, proje jürisi bu projeler içerisinden 12 sini finale kalmaya değer bulmuģtur. Kongre programı kapsamında düzenlenen Paralel ve Özel Oturum, Panel, Ödüllü YarıĢmalar ve diğer aktivitelere 500 ün üzerinde katılımcının katılması beklenmektedir. Çoğunluğu Üniversitelerimizin Endüstri Mühendisliği, ĠĢletme Mühendisliği, ĠĢletme, Ġktisat Bölümlerinden olmakla birlikte diğer bölümlerin yanı sıra özel ve kamu olmak üzere çeģitli kurum ve kuruluģlardan katılımcılar ve ayrıca yurt dıģındaki Üniversitelerden araģtırmacı ve akademisyenler de Kongremize katılacaktır. iii

4 Kongremiz programında yer alan, paralel ve özel oturumlara, panellere, yarıģmalara ve diğer faaliyetlere; Oturum BaĢkanı, Panel Üyesi, Bildiri Sunucusu, YarıĢma Jüri Üyesi, YarıĢmacı ve dinleyici olarak Üniversitelerimizden, Sanayiden, ĠĢ Dünyasının çeģitli sektörlerinden, özel ve kamu kuruluģlarımızdan katkı veren tüm katılımcılara teģekkürü bir borç biliriz. Kongrenin baģarıyla hazırlanmasına katkı veren ve desteklerini esirgemeyen; Sakarya Üniversitemizin Rektörüne ve üst yönetimine, Kongre ve Kültür Merkezi Yönetimi ve görevlilerine, TÜBĠTAK' a, BOYDAK Holding'e, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli ġubesine, Ahsen Pastanelerine, GeliĢim Ofset'e, Tarakçıoğulları Limited ġirketin e, Dijitalis ve Likom Yazılım firmalarına teģekkür ederiz. Kongre nin duyurulmasından itibaren Kongre web sitesinin hazırlanmasına ve geliģtirilmesine özveriyle katkı veren, düzenleme faaliyetlerine katılımcı ve paylaģımcı bir anlayıģla katılan, destekleyen kurul ve komitelerde görev alan mesai arkadaģlarımıza, öğrencilerimize, diğer Üniversite ve kuruluģlardan organizasyona katkı veren kurul üyelerine, Kongrenin baģarısı için oluģan sinerjideki büyük paylarından dolayı Ģükranlarımızı sunarız. Prof.Dr. Harun TAġKIN YAEM'2011 Kongre BaĢkanı Prof.Dr. Orhan TORKUL YAEM'2011 Program Komitesi BaĢkanı Doç.Dr. Cemalettin KUBAT YAEM'2011 Organizasyon Komitesi BaĢkanı iv

5 YAEM'2011 KURULLAR ONUR KURULU Prof. Dr. Muzaffer Elmas (SAÜ Rektörü), Prof. Dr. Ġlhami Karayalçın (ĠTÜ), Prof. Dr. Burhan TürkĢen (TOBB-ETÜ), Prof. Dr. Gündüz Ulusoy (Sabancı Ü.), Prof. Dr. Zekai ġen (ĠTÜ), Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu (TOBB-ETÜ) KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Harun TaĢkın (SAÜ) DÜZENLEME KURULU Organizasyon Komitesi Doç.Dr. Cemalettin Kubat (BaĢkan, SAÜ), Yrd.Doç.Dr.Gültekin Çağıl (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Ufuk Kula (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Adem Göleç (Erciyes Ü.) Yrd.Doç.Dr.Ayten Yılmaz Yalçıner (SAÜ), Yrd.Doç.Dr.Tuba C.Kahveci (SAÜ), Program Komitesi Prof.Dr. Orhan Torkul (BaĢkan, SAÜ), Prof.Dr. Taner Bilgiç (YAD, Boğaziçi Ü.), Prof.Dr. Ercan Öztemel (Marmara Ü.), Yrd.Doç.Dr. Özer Uygun (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Seher Arslankaya (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Tülay Korkusuz Polat (SAÜ) Yerel Düzenleme Kurulu Yrd.Doç.Dr. Rıza Adalı (SAÜ), Öğr.Gör. Erkal Etçioğlu (SAÜ), ArĢ.Gör. M.Fatih TaĢkın (SAÜ), ArĢ.Gör. Beyazıt Ocaktan (SAÜ), ArĢ.Gör. Elif Elçin Günay (SAÜ), ArĢ.Gör. Mehmet TaĢ (SAÜ), ArĢ.Gör.Sena Kır (SAÜ), ArĢ.Gör.Ünal.A.Kahraman (Artvin Ç.Ü.), ArĢ.Gör. RaĢit Cesur (SAÜ), ArĢ.Gör. Abdullah H.Kökçam (SAÜ), ArĢ.Gör. Alper Kiraz (SAÜ), ArĢ.Gör. M.Bilgehan Erdem(SAÜ), ArĢ.Gör. Kadriye Ergün(SAÜ), Uzman Neslihan Açıkgöz (SAÜ), Uzman Gizem Ġlyas (SAÜ), Uzman Hakan Yalçıner (SAÜ), Uzman ġehzat Açıkgöz (SAÜ), ArĢ.Gör. Murat Sarı (SAÜ), ArĢ.Gör. Gökhan Erdir (SAÜ), Seda Yılmazer (SAÜ) v

6 Yerel Destek Komitesi Yrd.Doç.Dr. Semra Boran(SAÜ), Yrd.Doç.Dr. H.ReĢit Yazgan (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Ġpek (SAÜ), Yrd.Doç.Dr.Esra Tekez (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Tijen Över Özçelik (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir Hızıroğlu (SAÜ), Yrd.Doç.Dr. Alper Göksu (SAÜ) BİLİM KURULU Prof.Dr. Harun TaĢkın (SAÜ), Prof.Dr. Türkay Dereli (Gaziantep Ü.), Prof.Dr. Alparslan Fığlalı (Kocaeli Ü.), Prof.Dr. Zerrin Aladağ (Kocaeli Ü.), Prof.Dr. GüneĢ Gençyılmaz (Ġst. Aydın Ü.), Prof.Dr. Ramazan Yaman (Balıkesir Ü.), Prof.Dr. Ġ.Hakkı Cedimoğlu (SAÜ), Doç.Dr. Tarık Çakar (SAÜ), Doç.Dr. Ġbrahim Çil (SAÜ) AKADEMİK DANIŞMA KURULU Ġlhan Düzgün (Makina Müh. Odası Sakarya ġb.), Ahmet Peker (Selçuk Ü.), Ahmet KürĢad Türker (Kırıkkale Ü.), Ali Türkyılmaz (Fatih Ü.), Alparslan Fığlalı (Kocaeli Ü.), Arslan M. Örnek (Ġzmir Ekonomi Ü.), AĢkıner Güngör (Pamukkale Ü.), Berna Dengiz (BaĢkent Ü.), Cengiz Kahraman (ĠTÜ), Emin Kahya (Osmangazi Ü.), Ercüment N. Dizdar (Karabük Ü.), Erdal Emel (Uludağ Ü.), Erhan Erkut (Özyeğin Ü.), Fikri Karaesmen (Koç Ü.), Füsun Ülengin (DoğuĢ Ü.), G. Miraç Bayhan (Dokuz Eylül Ü.), Gökhan Ġzbırak (Doğu Akdeniz Ü.), Gültekin Özdemir (Süleyman Demirel Ü.), GüneĢ Gençyılmaz (Ġstanbul Aydın Ü.), H. Ziya Ulukan (Galatasaray Ü.), Halit Kasa (Okan Ü.), Hulusi Demir (YaĢar Ü.), Hüseyin BaĢlıgil (Yıldız Teknik Ü.), Ġhsan Sabuncuoğlu (Bilkent Ü.), Kenan Özden (Haliç Ü.), Lerzan Özkale (ĠTÜ), Meltem Denizel (Sabancı Ü.), Mithat Zeydan (Erciyes Ü.), Murat Caner Testik (Hacettepe Ü.), Murat Tunç (Yeditepe Ü.), NeĢe Çelebi (Atılım Ü.), Nureddin Kırkavak (Çankaya Ü.), Orhan Torkul (Sakarya Ü.), Osman Yazıcıoğlu (Ġst. Ticaret Ü.), Ömer Saatçioğlu (TOBB ETÜ), Özden Üstün (Dumlupınar Ü.), Ramazan Yaman (Balıkesir Ü.), Rızvan Erol (Çukurova Ü.), Sami Ercan (Arel Ü.), Selahattin Gültekin (Maltepe Ü.), Serpil Erol (Gazi Ü.), Seyhun Altunbay (IĢık Ü.), Sinan Kayalıgil (ODTÜ), ġakir Esnaf (Ġstanbul Ü.), Erkan Bayraktar (BahçeĢehir Ü.), Tülin Aktin (Ġst. Kültür Ü.), Türkay Dereli (Gaziantep Ü.), Vecihi Yiğit (Atatürk Ü.), Yaman Barlas (Boğaziçi Ü.), Yasemin Claire Erensal (Marmara Ü.), Zeki Ayağ (Kadir Has Ü.), Zerrin Aladağ (Kocaeli Ü.), Birol Elevli(Samsun Ondokuz Mayıs Ü.) vi

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Panel-1: BiliĢim Çağında Eğitim Sistemleri ve Teknolojileri 1 A Review and Future Potential of Fuzzy System Model Ġ. Burhan TürkĢen 2 APPLICATION OF A ROUGH SET THEORY IN FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS Amin Mirzapour, Mustafa Kurt 2 FUZZY BAYESIAN APPROACH TO CONTINUOUS REVIEW INVENTORY CONTROL PROBLEM G.Yazgı TÜTÜNCÜ, Ebru Selin SELEN 2 Particle Swarm Optimization for Yield Curve Estimation Emrah ġener, GüneĢ Erdoğan, Emrah Ahi 3 TIMETABLING PROBLEM SOLVING WITH GENETIC AND TABU SEARCH ALGORITHM Nilgün GÖKMEN, Serol BULKAN 3 Scanning Disastrous Environments with Swarms of learning birds Mehmet E. Aydın 3 Two-Machine Flow Shop Scheduling with Flexible Operations and Controllable Processing Times Zeynep Uruk, Hakan Gültekin, M. Selim Aktürk 4 TIME/RESOURCE TRADE-OFF PROBLEM IN PROJECT SCHEDULING Erdem Çolak, Meral Azizoğlu 4 A Linear Programming Based Method for Resource Constrained Multi Project Scheduling Problem with Weighted Earliness/Tardiness Costs Mehmet Berke Pamay 4 REVENUE MANAGEMENT IN AIRLINE INDUSTRY Ahmet Melih Selçuk, Zeynep Müge AvĢar 5 EFFECT OF CUSTOMER GENDER IN CRM APPLICATIONS M. Billur Gündüz, S. Serdar YÖRÜK 5 A Bi-Criteria Optimization Model to Analyze the Impacts of Electric Vehicles on the Turkish Electricity Network Bora Kabatepe, Metin Türkay 5 ELECTRICAL ENERGY RESOURCES OPTIMIZATION ġakir Balta, Seyhun Altunbay 6 A Data Mining Approach for a Job Satisfaction-Performance Model and an Application in a Manufacturing Company Adnan AKTEPE, Süleyman ERSÖZ 6 vii

8 Supply Chain Optimization with Environmental Conscious Turan PAKSOY, Eren ÖZCEYLAN 6 MAKEDONYADA ÇALIġMA HAYATINDA MESLEKĠ GERĠLĠM VE STRESS ĠN ÖLÇÜLMESĠ Tarık Çakar, Selman Ġris 7 PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠNDE DUYGUSAL ERGONOMĠNĠN ROLÜ Serpil AYTAÇ 7 BĠYOLOJĠK RĠTM VE REFERANS FAKTÖRÜNÜN VERĠMLĠLĠĞE ETKĠSĠ Hasan DÜNDAR, Yelda SÜNETÇOĞLU, Gültekin ÖZDEMĠR, Buket KARATOP, Cemalettin KUBAT 8 An Analysis of Occupational Diseases FOR SERVICE SECTOR WORKERS IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Burcu Toker Ersöz, Cihan Erdoğan, Esra ĠĢlek, KürĢat Tuncer 9 BACKPACK ANALYSIS FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN: A CASE STUDY FOR THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Burcu Toker Ersöz, Aybegüm Canbulat, Fatma Çoban 9 AN Analysis of OCCUPATIONAL DISEASES OF WORKERS WORKING IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Burcu Toker Ersöz, Emre Yılmaz, Eren Avcı, Tufan Anturan 10 ÇAPRAZ ENTROPĠ ÖLÇÜSÜNÜN ÖĞRENME DOĞRULUĞU ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI VE BĠR UYGULAMA Ömer AKGÖBEK 11 ĠMKB DE HĠSSE SENEDĠ HAREKETLERĠNĠN, VERĠ MADENCĠLĠĞĠ BĠRLĠKTELĠK KURALI YAKLAġIMIYLA ANALĠZĠ Kenan BAYAZ, Mehmet Rıfat KAMBER, Seniye Ümit OKTAY FIRAT 11 E-ÖĞRENME PLATFORMLARINDA VERĠ MADENCĠLĠĞĠ YAKLAġIMI KULLANARAK PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Merve ER, S.Ümit OKTAY FIRAT 12 Karar Verme Süresinin Çizelgeleme Sistemi Performansına Etkisi Kamer Sözer, Ali Tamer Ünal 13 TEK MAKĠNE TERMĠN ATAMA PROBLEMĠ Sevilay Sertdemir, Ali Tamer Ünal 13 ÖZDEġ PARALEL MAKĠNELERDE ÇĠZELGELEME PROBLEMLERĠ: ÇALIġMALAR, GELĠNEN NOKTA Müjgan Sağır, Gülcan Gocuklu 13 Bologna uyum sürecinde ders planı oluģturma problem için hat dengeleme yaklaģımı ve bir uygulama Derya DeliktaĢ, Özden Üstün, ġafak KırıĢ 14 Türkiye de Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Geleceği H.Ġbrahim CEBECĠ, Abdulkadir HIZIROĞLU, Harun TAġKIN 14 viii

9 Türkiye de Endüstri Mühendisliğinin Geleceği: AraĢtırmaya Yönelik Eğilimler Abdulkadir HIZIROĞLU, H.Ġbrahim CEBECĠ, Harun TAġKIN 15 ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠNDE TANINMAMA ve KĠMLĠK PROBLEMĠNĠN ĠNCELENMESĠ Z.Figen ANTMEN 15 AkıĢ Tipi Çizelgeleme Probleminin Yapay Arı Kolonisi Algoritması ile Çözümü Ömür TOSUN, Orhan KURUÜZÜM 16 Esnek ĠĢlemli ve 2 Farklı Makineden OluĢan AkıĢ Tipi Sistemlerde Üretim Hızının Enbüyüklenmesi Hakan Gültekin, Özden Onur Dalgıç 16 Bir Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde Ders Programı Çizelgeleme Üzerine Bir Uygulama Tusan DERYA, Esra DĠNLER, BarıĢ KEÇECĠ 17 KarıĢık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemi için Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması Betül Yağmahan 17 Bazı Sağlık Hizmeti DeğiĢkenlerine ĠliĢkin Kümeleme Analizi Uygulaması Bilgehan TEKĠN 18 SAĞLIK SĠSTEMLERĠNĠN TASARIMI Ahmet F. ÖZOK 18 HASTANE HĠZMET TASARIMI ĠÇĠN SERVQUAL VE QFD BÜTÜNLEġĠK YAKLAġIMI Meryem ÇETĠN, Özden ÜSTÜN 18 TÜRKĠYE DE E-SAĞLIK UYGULAMALARI MEDULA VE ITS NĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ayça FĠRĠDĠN, Y. Esra ALBAYRAK 19 WEB Application Controlled Security and Inspection Robot Ġbrahim ERġAN, Aytaç TANRIVERDĠ 20 An Ergonomics Approach to the Redesign of the Pediatrics Department of a Public Hospital in the Turkish Republic of Northern Cyprus Burcu Toker Ersöz, Gloria Usiagu, Leigh Olueh, Mohammed Elsayed 20 AN ANALYSIS OF Work related Musculoskeletal Disorders amongst nurses IN A state hospital IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS: A CASE STUDY Burcu Toker Ersöz, Kayode David Olafemi 21 The value of partially observable liver transplant waiting list Burhaneddin Sandıkçı, Lisa M. Maillart, Andrew J. Schaefer, Mark S. Roberts 21 Çoklu Kaynak Reçeteli Kaynak Kısıtlı Çoklu Proje Çizelgeleme ve Kaynak Portfolyo Problemi Umut BeĢikci, Umit Bilge, Gündüz Ulusoy 22 ix

10 SIK ÇĠZELGELEME GEREKTĠREN PARALEL TEZGAHLARDA KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA VE GENETĠK ALGORĠTMA YAKLAġIMLARI Muzaffer KAPANOĞLU, Esra ERBAġTA 22 Belirsizlik Altında Çoklu Proje Çizelgeleme Arda ġiģbot, Gündüz Ulusoy, Can Akkan 23 Çoklu Ġfade Programlama Yöntemi ile Üretim Sistemlerinde Çizelgeleme için Otomatik Algoritma OluĢturma Muzaffer KAPANOĞLU, Mete ALĠKALFA 23 RÜZGAR ENERJĠSĠ SANTRALLERĠ ĠLE POMPAJ DEPOLAMALI HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠN HĠBRĠD MODELLENMESĠ Erman TERCĠYANLI, Zeynep Müge AVġAR 24 Genel Depo ve Dağıtım Merkezi Analizleri Ġçin GeliĢtirilen Bir Benzetim Modeli Arda Ceylan, Murat M. Günal 24 Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Kaynak Planlamasına ĠliĢkin Çözüm Önerileri Elif Anılgan, Demet Özgür Ünlüakın 25 BENZETĠM ENĠYĠLEMESĠ ĠLE BĠR ĠġLETMEDE SĠSTEM TASARIMI Ayyüce Aydemir Karadağ, Burçin Çakır, Yusuf Tansel Ġç, Berna Dengiz 25 Hidrolik Hortum Sektöründe Bir Tedarik Zinciri Portalı Uygulaması Gültekin ÇAĞIL, Seçil KAYA, Hayrullah GÜVEN 26 Farklı Tedarikçi Kontratı Modellerinin Stokastik Talep Ortamında Performanslarının Değerlendirilmesi Serkan KALAY, Müjde EROL GENEVOIS 26 OTOMOTĠV YAN SANAYĠĠNDE TEDARĠKÇĠ PERFORMANSININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE AĠT BĠR MODEL ÖNERĠSĠ Fatma Pakdil, BarıĢ Keçeci, Kamil Akpınar, Ecem Özarslan, Begüm Kadıoğlu 26 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ AĞ TASARIM PROBLEMLERĠNDE PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTĠMĠZASYONU YÖNTEMĠ VE GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞĠ Ali ELEREN, Bilal ġġġman, Hacer ARIOL 27 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizinde Olasılık Değerinin Tahminine Yönelik Yapay Sinir Ağı Tabanlı Çok Parametreli Yeni Bir Tahmin Modeli Emel KIZILKAYA AYDOĞAN, Ömer BIYIKLI 28 YAPAY SĠNĠR AĞI ĠLE BANKA MÜġTERĠSĠ BEKLEME SÜRESĠ TAHMĠNĠ Mehmet AKTAN, Ümmü Habibe YAZICI 28 BĠLGĠ YÖNETĠMĠNĠN KURUM PERFORMANSI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: TÜRK HĠZMET SEKTÖRÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Cemil Kuzey, Halil Zaim, Erkan Bayraktar, Ekrem Tatoğlu 28 Afet Risk Derecelerinin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları Kullanımı Dilek SÜRMELĠ, Erman COġKUN 29 x

11 Envanter Yönetiminde Genetik Algoritmaların Kullanılması Erkan KIYAK, Gökhan ÖZKAN, Oğuzhan TĠMUġ 30 BĠR OTOMOBĠL ĠġLETMESĠNDE STOK ALANLARINA MALZEME ATAMA ÇALIġMASI Yeliz Buruk, Müjgan Sağır 30 Stok kapasite kısıtlı çok ürünlü parti büyüklüğü problemi için çözüm teknikleri ve geçerli kısıt sınıfları AyĢe AKBALIK RAPINE, Bernard PENZ, G-SCOP 30 PARÇA MALĠYET ANALĠZLERĠ KONUSUNDA TEKLĠF ĠLE GERÇEKLEġEN VERĠLERĠN MUKAYESE EDĠLMESĠ VE YERĠNDE SAAT UYGULAMASI Sezin Karaca, Selen Atmaç, Ahmet Akçin, Seda Özmutlu, Tülin Gündüz Cengiz 31 Firmalar Tanıtım Oturumu 32 ĠKĠ AMAÇLI ESNEK ATÖLYE TĠPĠ ÇĠZELGELEME PROBLEMĠ: OTOMOTĠV SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA Yunus Demir, Selçuk KürĢat ĠĢleyen 33 Esnek Ġmalat Sisteminde Çizelgeleme Ġçin Öncelik Kuralı Belirlenmesinde Bulanık Mantık Temelli YaklaĢım Gökçe Candan, Mehmet Fatih TaĢkın, Harun ReĢit Yazgan 33 BĠR ĠġLETMEDEKĠ ÖZDEġ PARALEL MAKĠNELERDE ÇĠZELGELEME PROBLEMĠ: ÇÖZÜM YAKLAġIMLARI Gülcan Gocuklu, Müjgan Sağır 33 Hizmet Sektöründe Esnek ÇalıĢma KoĢulları ve Esnek Talep Altında Personel Çizelgelemesi Z. Caner TaĢkın, A. Tamer Ünal, Semra Ağralı, Leonard C. Piet 34 TĠROĠD HORMONLARININ VE ĠLGĠLĠ HASTALIKLARIN DĠNAMĠKLERĠNĠN MODELLENMESĠ Oylum ġeker, Yaman Barlas 35 Çokyüzlü Konik Fonksiyonlar Ġle Aritmi Siniflandirma Problemi Çözümü Emre Çimen, Gürkan Öztürk 35 SAĞLIK PERSONELĠ ĠÇĠN BĠR PERFORMANS DEĞERLENDĠRME MODELĠ ÖNERĠSĠ Ġpek Nur Aksu, Ahmet BeĢkese, F. Tunç Bozbura 35 Hastane Acil Servis BaĢvurularında Ġlk Muayeneyi Bekleme Sürelerinin Tahmin Edilmesi Petek Yontay, Volkan Sönmez, Murat Caner Testik, Özlem TekĢam, Alev Özön 36 HASTANELERDE VERĠ ANALĠZĠ VE KARAR VERME Sıla DĠNÇER, Ali Mert DĠNÇBAL, AyĢe Cilacı TombuĢ, Önder TombuĢ 37 ĠSTANBUL DAKĠ HASTANELERDEN TIBBĠ ATIKLARIN TOPLANMASI ĠÇĠN ARA TESĠSE UĞRAMALI BĠR ARAÇ ROTALAMA MODELĠ Deniz Aksen, Müge Güçlü 37 xi

12 MODĠFĠYE EDĠLMĠġ TÜKÜRÜK ÇÖZELTĠLERĠNĠN ORTODONTĠK TELLER ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN DENEY TASARIMI YÖNTEMĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ Kasım Baynal, Gözde Sultan Altuğ, H. Ġbrahim Ünal 37 SAĞLIK SĠSTEMĠNDE ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠNĠN ROLÜ VE GELECEĞĠ Mehmet TaĢ, Ünal Atakan Kahraman 38 Sustainable Supply Chain Management: A Methodology and Its Applications M. Can Arslan, Metin Türkay 39 Sustainable Supply Chain Management Evaluation in Turkey using AHP and ANP Approach Hidayet Talha KuĢ, Ömer Fahrettin Demirel, Selim Zaim 39 Risk Assessment and Management in Chemical Industry Supply Chain: A Case Study Elif Karakaya, Umar M. Al-Turki, Ömer Fahrettin Demirel, Selim Zaim 39 An Expert System for Carbon Footprint in Supply Chain Management Alper Özpınar, Seda Mutlu, Melike Yeniler 40 SĠPARĠġLERĠN KABULÜ/REDDĠ KARARLARI ve ATÖLYE TĠPĠ ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN PEROFORMANSINA ETKĠSĠ Mustafa GÖÇKEN, Faruk GEYĠK, Selen YÜCESOY 41 SipariĢe Dayalı Üretim Sistemlerinde Üretim Hücrelerinin Yeniden Sanal Konfigürasyonu Faruk GEYĠK, Mustafa GÖÇKEN, AyĢe Tuğba DOSDOĞRU 41 Süre limitli eģ zamanlı topla-dağıt araç rotalama problemi uygulaması: Besleyici konteynır gemisi dağıtım problemi 42 Dolgu Tipi Konteynır Terminalleri Ġçin AGV Dağıtım Uygulamaları Mehmet UlaĢ Koyuncuoğlu, Olcay Polat, Mustafa Egemen Taner, Osman Kulak 42 LOJĠSTĠK MALĠYETĠNĠN DÜġÜRÜLMESĠ ĠÇĠN ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠ UYGULAMASI: KOMBĠ DAĞITIMI Uğur Bac, Turan Erman Erkan, Necmiye Ertüzün 43 ANKARA DAKĠ SANAYĠ VE HĠZMET KURULUġLARININ TEDARĠK ZĠNCĠRĠ YÖNETĠMĠ FARKINDALIKLARI VE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ SAHA ÇALIġMASI Turan Erman Erkan, Selin Sarı, AyĢe Önder, BarıĢ Behram Ayhan 43 Ürün ÇeĢitliliği ve Montaj Hatlarındaki KarmaĢıklık H. Kemal Ġlter 43 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ UYGULAMALARINDA ĠMALAT LOJĠSTĠĞĠ Ġsmail Hakkı YIĞIN 44 Kümeleme Tekniklerine Kısa Bir BakıĢ ve Türkiye Turizm Kümeleri Ġçin Bir Uygulama Murat Bilsel, Esra Ersoy, S.Ümit Oktay Fırat 45 MAKĠNA ĠMALATÇILARI BĠRLĠĞĠ KÜMELENME ANALĠZĠ ve BĠR KÜMELENME MODELĠ Harun TAġKIN, Cemalettin KUBAT, Özer UYGUN, Tuba CANVAR KAHVECĠ 45 xii

13 Üniversite Sanayi ĠĢbirliğinde GeliĢmeler: Sakarya Örneği Harun TaĢkın, Ayten Yılmaz Yalçıner 45 SAKARYA MOBĠLYA SEKTÖRÜ ĠÇĠN DURUM ANALĠZĠ VE KÜMELENME ÇALIġMASI Cemalettin Kubat, Seher Arslankaya, Tülay Korkusuz Polat 46 BULANIK TABANLI ANALĠTĠK AĞ SÜRECĠ YAKLAġIMI ĠLE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMI SEÇĠMĠ Zerrin Aladağ, Pınar Yıldız Kumru, Cihat Öztürk, A. Reha Erdem 47 Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Yazılımına GeçiĢ Sürecinde KarĢılaĢılan Sorunlar: Sakarya Makine Ġmalatçılarının Tecrübeleri Üzerine Bir Ġnceleme Gültekin Çağıl, Neslihan Açıkgöz, Mehmet Bilgehan Erdem 47 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMEDE UYGULANMASI - KURULUMUNDA KARġILAġILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERĠ AyĢenur ERDĠL 48 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ENTEGRASYONUNUN BAġARISINDA MUHASEBENĠN ROLÜ Recep YILMAZ, Nevran KARACA 49 Panel-2: BiliĢim Teknolojilerindeki GeliĢmelerin SAĞLIK SĠSTEMLERĠ ne Etkisi 50 A Pre-Processing Method For Multigroup Data Classification Youssef Masmoudi, Metin Türkay, Habib Chabchoub 51 AN ERGONOMICS APPROACH TO THE DESIGN OF AN ADAPTATION CENTER FOR A NURSERY IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS Burcu Toker Ersöz, Cihan Nazlıgül, Gözde Ceylan 51 COMPETENCY MANAGEMENT AND COMPETENCE PERFORMANCE APPROACH GüneĢ Demir Eseoğlu, Yasemin Claire Erensal 51 Churn prediction with advance notice in a non-contractual setting: the case of private banking customers Umut Arıtürk, Özden Gür Ali, Mehmet Hamdi Özçelik 52 Stochastic Shortest Paths with Disambiguation: State of the Art and Future Directions Vural Aksakallı 53 THE CAUSES OF IMPRACTICABILITY OF CLASSIC PRODUCT TREE AND THE ROUTE STRUCTURE IN SMEs Ümit YALÇIN, Ramazan YAMAN, Melike S. KARASU 53 Mathematical Models of Permanent Impairment of the Upper Extremity due to the Loss of Range of Motion Mahmut EkĢioğlu 53 Comparison of Different Scalarization Methods for Bicreteria Discrete Optimization Problems Gökhan Kirlik, Metin Türkay 54 xiii

14 Akıllı Ajan (Intelligent Agent) Benzetiminin Yüksek Düzeyli Mimari (HLA-High Level Architecture) ile Olan Uygunluğunun Ġncelenmesi Tülin ERÇELEBĠ AYYILDIZ 55 BiliĢim Sektöründe Katılımcı Kültürün Sağlanması Üzerine CMMI ve P-CMM Kapsamında Bir Ġnceleme Cemalettin Öcal Fidanboy, Mehmet ReĢit Tolun 55 TAMSAYILI PROGRAMLAMA VE SEZGĠSEL YÖNTEMLER ĠÇĠN YAZILIM GELĠġTĠRĠLMESĠ Gültekin ÖZDEMĠR, Erdal AYDEMĠR, Zekeriya MULBAY 56 Tamsayı oranlı sefer aralıkları kullanılarak toplu taģıma sistemlerinin koordinasyonu Uğur Akyol, Dilek Tüzün Aksu 56 HÜCRESEL ÜRETĠMDEN SERĠ ÜRETĠME GEÇĠġ SĠMÜLASYONU Ceren BeĢirli, Önder TombuĢ, AyĢe Cilacı TombuĢ 57 DÜZE ÇIKIġ FORMUNUN AKIġ ÖZELLĠKLERĠNE ETKĠSĠNĠN SAYISAL SĠMÜLASYONU Demet Yılmaz, Mustafa ReĢit Usal 57 ÖRNEK BĠR AÇIK MADEN ĠġLETMESĠNDEKĠ KAMYON ATAMA PROBLEMĠNE ALTERNATĠF ÇÖZÜMLERĠN BENZETĠM YOLUYLA ANALĠZĠ Gökalp Yıldız 58 Trafik AkıĢı Dengelenmesi için KavĢak Analizi ve Benzetimi Harun TaĢkın, Murat Sarı, Özer Uygun 58 STOKASTĠK Eġ ZAMANLI TOPLA DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠ ĠÇĠN MELEZ BĠR SEZGĠSEL YAKLAġIM: DĠFERANSĠYEL EVRĠM ALGORĠTMASI AyĢegül GÜLTEPE, Berna DENGĠZ, Fulya ALTIPARMAK, Ġmdat KARA 59 E-Perakendecilikte Dağıtım Toplamalı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemine Sezgisel Bir YaklaĢım Seda Uğurlu, Burçin Bozkaya, Ronan de Kervenoael 59 ĠPEK KAĞIT TA ĠÇ PĠYASA DAĞITIM PLANLAMASI Dicle Evliyaoğlu, Burçin Bozkaya, Bülent Çatay, Saadet Ulusakarya, Aydemir Özbek 60 KARIġIK MODELLĠ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMĠNE GERÇEK HAYAT YAKLAġIMLARI ve SEZGĠSEL YÖNTEMLER Nureddin KIRKAVAK, Kerim Özgür YEL 60 Referans Etkisi Altında BirleĢik Stok ve Fiyatlandırma Kararları M. Güray Güler, Taner Bilgiç, Refik Güllü 61 Afet öncesi ve sonrası kararları için tümleģik bir model ve çözüm yöntemi Alper Döyen, Necati Aras, Gülay Barbarosoğlu 61 STRATEJĠK PLANLAMAYA UZMAN SĠSTEM ve YAPAY ZEKÂ YAKLAġIMI Cemalettin KUBAT, Buket KARATOP 62 xiv

15 PERAKENDE ENDÜSTRĠSĠNDE RAF ALANI TAHSĠS KARARI ĠÇĠN YENĠ BĠR MODEL ÖNERĠSĠ Tuncay ÖZCAN, ġakir ESNAF 62 Klasik ve Zeki Optimizasyon Tekniklerinin Değerlendirilmesi Örnek Problemler Harun TaĢkın, Ü. Atakan Kahraman 63 KÜMELEME ANALĠZĠNDE K-ORTALAMALAR ALGORĠTMASI VE PARÇACIK SÜRÜ OPTĠMĠZASYONU YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Mustafa Can, Emrah Önder, Nihat TaĢ 63 ĠyileĢtirilmiĢ Bulanık Sistem Modelleme YaklaĢımlarının Farklı Veri Setleri Kullanılarak Esnek Hesaplama Yöntemlerine Dayalı Diğer Modelleme YaklaĢımları ile KarĢılaĢtırılması Ġ. Burhan TürkĢen, Adem Göleç 63 Entropi Tabanlı Kural Madenciliği Safiye Sencer, Harun TaĢkın, Cemalettin Kubat 64 KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ NĠN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARINA ETKĠSĠ Orhan TORKUL, Cemalettin HATĠPOĞLU 65 Bir Akü Firmasının KurumsallaĢma Sürecinde Sistem Analizinin Kullanılması Demet GÖNEN, Emine UÇMUġ, Aslan Deniz KARAOĞLAN, Ramazan YAMAN 65 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMADA PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDĠRME Merve SEFEROĞLU, Alper GÖKSU 65 STRATEJĠK PLANLAMA FAALĠYETLERĠ ĠÇERSĠNDE KURUMSALLAġMA OPERASYONLARININ ORGANĠZASYONU Erkal ETÇĠOĞLU 66 ZIRH ÇELĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR DENEY TASARIMI ÇALIġMASI Fatma Pakdil, Yusuf Tansel Ġç, Burcu Bayram, Ebru Akagündüz, Faruk Elaldı, Nazlı Ezgi Ġpek 67 ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME PROBLEMLERĠNDE MOORA YÖNTEMĠ Filiz Ersöz, Ali Atav 67 TOPSIS YÖNTEMĠ ĠLE TEDARĠKÇĠ SEÇĠMĠ Emre DAL, Ömer Faruk EMRAH, Pınar Yıldız KUMRU 67 Tedarikçi seçim modelleri üzerine bir araģtırma Cihan Evecen, Ahmet BeĢkese 68 Öğrenci Proje YarıĢması Oturumu-1 69 Oyun Teorisinde Bulanık Mantık YaklaĢımının, Klasik Yöntem Ġle KarĢılaĢtırılması: Ġki Oyunculu, Sıfır Toplamlı Matris Oyunlar Ġçin Bir Uygulama. Metin ERSĠN, Ersin KIRAL 72 FONKSĠYON PRENSĠBĠNE DAYALI BULANIK NAĠVE BAYES SINIFLANDIRICI G.Yazgı TÜTÜNCÜ, Necla KAYAALP 72 xv

16 BULANIK ANALĠTĠK HĠYERARġĠ SÜRECĠ (FAHP) YÖNTEMĠ KULLANARAK CRM YAZILIM SEÇĠMĠ Babek Erdebilli, Turan Erman Erkan, Murat Can Urhan 73 ĠMKB ULUSAL 100 ENDEKSĠ NĠN ANFIS ĠLE ÖNGÖRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ YeĢim OK, Mehmet ATAK, M. Ali AKÇAYOL 73 Ülkelerin afet yönetimi baģarısının kıyaslanmasına yönelik bir derecelendirme modeli Özay ÖZAYDIN, Mine IġIK, Y.Ġlker TOPÇU 74 ÇOKGEN BAĞLANTILI KABLOSUZ AĞLARIN PLANLAMA VE OPERASYONEL PROBLEMLERĠ ĠÇĠN ÇOK AMAÇLI ENĠYĠLEMEYE DAYALI ÇÖZÜM YÖNTEMLERĠ Kağan GÖKBAYRAK, Emre Alper YILDIRIM, Onur UZUNLAR, Görkem ÖZDEMĠR 74 Kesin ve Bulanık YaklaĢımlara Dayalı Taguchi Kayıp Fonksiyonu Kullanımı Ġle En Ġyi Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi Bahar BAġKIR, Ömer SAATÇĠOĞLU, Burhan TÜRKġEN 75 DEMATEL YÖNTEMĠ ĠLE TĠCARĠ KREDĠ TALEPLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Duygu ARSLANTÜRK, Birdoğan BAKĠ, Ġlker Murat AR 75 Makinelerdeki DiĢli Arızalarının Ġstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi Öznur DUMAN, Mustafa YÜZÜKIRMIZI, Hakan ARSLAN 76 YaĢam Doyumu Analizinde Bayes Ağları YaklaĢımı Burcu KEMER, Merve DOĞRUEL ANUġLU, Esma Nur ÇĠNĠCĠOĞLU, Gökçe GÜNGÖR 76 TRAFĠK KAZALARI ANALĠZĠ ĠÇĠN BAYES AĞLARI MODELĠ Muhammet ATALAY, Harun YORULMAZ, Onur ÖNAY, Esma Nur ÇĠNĠCĠOĞLU 77 Eleman Ġhtiyacı Belirlenmesinde Tahmin Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Derya ÇELĠK 77 ĠNOVASYON ZEKASI Türkay Dereli, Koray Altun 78 Kitle Kaynak: Kavram ve Bir Analizi: BurtonStory BaĢar ÖztayĢi 78 Üniversiteler için BuluĢ Yönetim Ofisi Modeli Özgür Kulak 78 Yönetimsel Yenilikçilik Derecesinin Ölçülmesi Ercan ÖZTEMEL, Batuhan AYHAN 79 TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ TALEBĠNĠN YAPAY ARI ALGORĠTMASI MODELĠ ĠLE TAHMĠN EDĠLMESĠ Kadir BÜYÜKÖZKAN, Ahmet SARUCAN, M. Emin BAYSAL, Orhan ENGĠN 80 xvi

17 Tek Kaynaklı Sınırlı Sığalı YerleĢtirme ve Atama Problemi Ġçin Sezgisel Yöntemler M. Emre DEMĠRCĠOĞLU, M. Hakan AKYÜZ, Ġ. Kuban ALTINEL, Temel ÖNCAN 80 P-merkez problemlerinin çözümü için Elektromanyetik Algoritma Alkın YURTKURAN, Erdal EMEL 80 MüĢteri Tercihlerini Gözeten Farklı Tür Tesisler Ġçin Bir Yer Seçimi Problemi Hande Küçükaydın, Necati Aras, Ġ. Kuban Altınel 81 ROTA PLANLAMA PROBLEMLERĠ ĠÇĠN TAGUCHĠ YÖNTEMĠ VE KARINCA KOLONĠ SĠSTEMĠ TABANLI BĠR YAKLAġIM Musa PEKER, Pınar Yıldız KUMRU, Baha ġen 82 Esnek Ġmalat Sistemlerinde Çizelgeleme ve Makine Ucu Atama Problemi için Tabu Arama Algoritması Selin Özpeynirci, Burak Gökgür 82 ÜÇ BOYUTLU ATAMA PROBLEMLERĠ ĠÇĠN SEZGĠSEL BĠR YAKLAġIM Hande EROL, Serol BULKAN 82 AKIġ TĠPĠ Ġġ SIRALAMA PROBLEMLERĠ ĠÇĠN YAPAY BAĞIġIKLIK SĠSTEMĠ PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE F-RACE YAKLAġIMI Ahmet CĠHAN, Alpaslan Fığlalı 83 Using PROMETHEE Method to compare TURKEY and EU-27 Countries with Road Transport Data Gökhan TURAN, Juraj PEKAR, Mustafa CAN 84 ENVIRONMENTAL APPROACH FOR A SUSTAINABLE FUEL FOR TRANSPORTATION SECTOR: Multi Attribute Decision Analysis for Current and Alternative Fuels Muhammed SÜTÇÜ 84 Improving SME s Competitiveness in Dried Fruit Export Business through Fuzzy ANP Erhan ADA, Yiğit KAZANÇOĞLU, Muhittin SAĞNAK 85 EFFECT OF STRATEGY CHOICE ON OPERATIONAL PERFORMANCE: A STUDY ON TURKISH COMPANIES Erkan Bayraktar, Ekrem Tatoğlu 85 A Mathematical Modelling Approach to Assembly Line Balancing in Automotive Industry Dilara Dinçer, Kayahan Kaya, Fadime Üney-Yüksektepe 86 Stochastic Dual Dynamic Programming Solution to Disaster Preparedness and Relief Distribution Problem M. Ebru Angün, Nihan Karaca 86 INVENTORY POLICIES FOR AN ASSEMBLE-TO-ORDER SYSTEM WITH JOINT DISCOUNT INCENTIVES Önder TombuĢ, Taner Bilgiç 86 xvii

18 A Marginal-cost based Simulation for Bid Evaluation for in Turkish Power Market Beyza Kocabıyık, ġeyma Gültekin, Alkan Han, Ahmet Yücekaya 87 Üniversite EĞĠTĠMĠ DERS çizelgeleme sürecinde modelleme iyileģtirme çalıģmaları ve uygulama Çağrı Özgün, Ahmet BeĢkese 88 Karma Modelli Montaj Hatlarında ĠĢ Sıralama Probleminin Çözümü Ġçin Tabu Arama Algoritması R.G. Özdemir, F. Akın, C. Akın, N. Karaca 89 AkıĢ Tipi Open-End Iplik Uretimi Yapan bir Tekstil Firmasında Dinamik Çizelgeleme Uygulaması Ceyhun ARAZ, Özlem UZUN ARAZ, Derya EREN AKYOL 89 Öğrenci Proje YarıĢması Oturumu-2 90 Provider Selection and Task Allocation Model for Telecommunication Networks under Quality of Service Degradation Policies Hasan Huseyin Turan, Nihat Kasap, Hüseyin Savran 93 PARTIALLY SURVIVABLE NETWORK DESIGN FOR CELLULAR NETWORKS Orhan DENGĠZ 93 Minimizing Value-at-Risk in the Single-Machine Total Weighted Tardiness Problem Semih Atakan, Birce Tezel, Kerem Bülbül, Nilay Noyan 94 Montaj Hattı Ġstasyonlarına ĠĢgücü Atanma Problemine Bir YaklaĢım ve Bir Uygulama Funda Karabak, Nizamettin Doğan Güner, Benhür Satır, Levent Kandiller 95 MONTAJ HATTININ ÜRETĠME ENTEGRASYONU VE DENGELENMESĠ Uğur Temizyürek, Gamze Çakır, Melek Bozkurt, AyĢe Cilacı TombuĢ, Önder TombuĢ 95 PARALEL MONTAJ HATLARININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ: MAKĠNE ĠMALATI SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA ÖRNEĞĠ Seher Arslankaya, Fatma Aykut 95 A bicriteria scheduling approach to parallel machines with different speeds Sümeyye Samur, Serol Bulkan 96 A survey on Scheduling : Classification of Research Topics Sümeyye Samur, Serol Bulkan 96 A New COMSOAL Based Heuristic Approach to Mixed-Model Assembly Line Balancing with Parallel Stations and Zoning Constraints Ramazan Yaman, Ġbrahim Küçükkoç 96 PROJE STRATEJĠSĠ KAVRAMININ ĠNCELENMESĠ VE BÜYÜK ÇAPLI KARMAġIK PROJELERDE STRATEJĠ OLUġTURMA KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Murat MALA, Mustafa Kemal TOPÇU, Selim MÜSLÜM, Ġbrahim ÇĠL 97 xviii

19 ÜRÜN GELĠġTĠRME SÜRECĠNĠ ENĠYĠLEMEK ĠÇĠN ÖNERĠLEN KULLANICI DOSTU BĠR KARAR DESTEK SĠSTEMĠ: KFY ANALĠZCĠ Elif KILIÇ DELĠCE, Zülal GÜNGÖR 97 MüĢteri YaĢamboyu Değeri Aracılığıyla Optimal Promosyon Kararlarının Belirlenmesi Yeliz EKĠNCĠ, Füsun ÜLENGĠN, Nimet URAY 98 TAMSAYILI PROGRAMLAMA PROBLEMLERĠNDE ALTERNATĠF ENĠYĠ ÇÖZÜMLERĠN BULUNMASI Özcan Mutlu 99 Afet Lojistiği için Ġhale Tabanlı Satınalma Modeli MUSTAFA ALP ERTEM, NEBĠL BUYURGAN 99 Ortak Üretimli Kapasite Kısıtı Olmayan Dinamik Bir Öbek Büyüklüğü Belirleme Problemi Semra Ağralı 99 KALĠTE YÖNETĠMĠ ÇERÇEVESĠNDE ÇALIġAN GIDA MÜHENDĠSLERĠNĠN Ġġ TATMĠNĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Ufuk Cebeci, Eray Sertkaya 100 Türkiye'de BiliĢim Teknolojileri Birimlerinde / Firmalarında Kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerinin Firmalara Etkilerinin Ġncelenmesi Eyüp Çalık, Cengiz Güngör 100 TEK ġahis ĠġLETMELERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ: BURSA DAKĠ TÜRKĠYE- BULGARĠSTAN OTOBÜS ġġrketlerġ ÖRNEĞĠ Güldane Özkan 101 Ders-Asistan Atama Probleminin Matematiksel Modelleme YaklaĢımı ile Çözümü ve Bir Uygulama Ġlayda Karabulut, Fadime Üney Yüksektepe 102 DOLAġAN ANA ALICILI DUYGAÇ AĞLARINDA ÖMRÜ ENBÜYÜKLEYEN YENĠ TAMSAYI PROGRAMLAMA GÖSTERĠMLERĠ VE ÇÖZÜMLERĠ M. Emre KESKĠN, Ġ. Kuban ALTINEL, Necati ARAS, Cem ERSOY 102 MALĠYET TABANLI PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMĠ ĠÇĠN BĠR TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELĠ Tusan DERYA, Hadi GÖKÇEN 102 YALIN ALTI SĠGMA YAKLAġIMIYLA KALIP DEĞĠġĠM SÜRESĠNĠN (SMED) AZALTILMASI: BĠR LASTĠK FABRĠKASINDA UYGULAMA Meral Zor, Harun ReĢit Yazgan, Semra Boran 103 BĠR DÖKÜM FABRĠKASINDA YALIN ALTI SĠGMA UYGULAMASI Cemalettin KUBAT, ġahsine BüĢra ARSLAN 103 YALIN ÜRETĠM ĠN BAġARISINDA PERSONELĠ GÜÇLENDĠRME NĠN ROLÜ Özay Umut TÜRKAN 103 Karar Sürecinde Bulanık Mantık Bazlı Oyun Teorisi Uygulamaları Soner APLAK, Orhan TÜRKBEY 104 xix

20 MUHAREBE ALANINDA HEDEFLERLE ĠLGĠLĠ BULANIK MANTIK ESASLI KARAR VERME SÜRECĠ Kerim GÖZTEPE, Semra BORAN, Harun ReĢit YAZGAN 104 BULANIK UZMAN SĠSTEM TASARIMIYLA BĠLGĠSAYAR DONANIM BĠLEġENLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Pınar Yıldız KUMRU, Zafer BOZYER 104 Panel-3: BiliĢim Çağında Endüstri Mühendisliği Eğitimi 105 Öğrenci Proje YarıĢması Oturumu Gıda Paketleme Endüstrisinde HiyerarĢik Üretim Planlama için Matematiksel Programlama YaklaĢımı R.G. Özdemir, Z. Ayağ, M. Özdemir, G.Aksu 108 Kaynak Kısıtlı Karma Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemine Çok Amaçlı Matematiksel Programlama YaklaĢımı R.G. Özdemir, N. Karaca, F. Ġlter, A. Kartal 108 OTOMOTĠV SEKTÖRÜNDE MONTAJ MALZEME YERLEġTĠRME OPTĠMĠZASYONU Süleyman Erdem Tezcan, Gökhan Dikmen, Önder TombuĢ, AyĢe Cilacı TombuĢ 108 Isparta Ġli Elektrik Arıza Tamir Bakım Biriminde Simülasyon Destekli Personel Planlama ve Organizasyon Yapılandırma AraĢtırması Halil Ġbrahim KORUCA, Erdal AYDEMĠR, Arzu OKTAY, Neslihan Uğurlu, Yelda SÜNETÇOĞLU 109 Bir ġeker Fabrikası Kampanya Dönemi Satın Alma - Stoklama Yönteminin Simülasyon Destekli AraĢtırılması Ve GeliĢtirilmesi Halil Ġbrahim KORUCA, Erdal AYDEMĠR, Zekeriya MULBAY, Ebru ÇAY 109 E-ATIK DEMONTAJ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN ETKĠLĠ BĠR YERLEġĠM PLANLAMASI ÇALIġMASI Ozan ÇAPRAZ, AĢkıner GÜNGÖR 110 Endüstride Yüksek Seviyeli Mimari Uygulamaları Özer UYGUN, Hasan KAÇAMAK 111 Açık Kaynak Kod Lisanslarının Sistematik Analizi Gürdal Ertek, Semih Gülerer, Bengi Tokdil 111 Yazılım Mimarilerine Yönelik Talepler ve Trend Ġsmail Hakkı Cedimoğlu, Deniz Herand 111 Diferansiyel GeliĢim Algoritması ile Önce Dağıtım Sonra Toplamalı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemine ĠliĢkin Bir Uygulama Ġlker Küçükoğlu, Nursel Öztürk 112 ÜÇÜNCÜ PARTĠ LOJĠSTĠK ĠġLETMELERĠNDE HASARLARIN SINIFLANDIRILMASI ĠÇĠN YENĠ BĠR YAKLAġIM Alper Konuk, Berrin Denizhan 112 xx

Yöneylem Araştırması Derneği

Yöneylem Araştırması Derneği Yöneylem Araştırması Derneği Organizasyon Sekreteryası ASTERYA Kongre Hizmetleri Tel: 0.312.2101545 Faks: 0.312.2101560 www.asterya.com ÖNSÖZ Değerli YAEM Katılımcısı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2013-30 Haziran 2014) Prof. Dr. Berna DENGİZ Dekan GĠRĠġ VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ GENEL BĠLGĠLERĠ Bu rapor, BaĢkent Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI :

TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ. ADI SOYADI : DANIġMANI : TEZ ADI : TEMEL BİLİMLER ANASANAT DALI TÜRK SANAT MÜZİĞİ PROGRAMI SANATTA YETERLİK BİTİRME TEZLERİ 1997-98 YAZ YARIYILI : 19- Mehmet Refik Doç.M.Cahit ATASOY Dünden Bugüne Rebab ve Yeniden KAYA Ele Alınması SANAT

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON... 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ...

Detaylı

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI 23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI KONFERANS KURULLARI ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Cemil ÇELİK (İnönü Üniversitesi, Rektör) KURULTAY BAŞKANLARI Prof. Dr. A. Enis ÇETİN Doç. Dr. Mehmet Emin

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 10. 10-12 Şubat 2010 Muğla. Ana Sponsorlar. Sponsorlar. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Ana Sponsorlar Sponsorlar Akademik Bilişim 10 10-12 Şubat 2010 Muğla XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Muğla Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Tuğrul

Detaylı

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER S.N. Üniversite Adı Bildiri Adı Ad-Soyad Bildiri Türü 1 Afyon Kocatepe KARAR VERME YÖNTEMLERİ Seçil ARAZ 2 Afyon Kocatepe TÜRKİYE GENELİNDE SİNEMA

Detaylı

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Sıra No Bildiri No Ad Soyad 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Bildiri Başlığı 1 1 Esra KAHYA OZYİRMİDOKUZ- Raian ALİ Mining a Social Technical System s Feedback 2 2 Ahmet Gürkan YÜKSEK-Ebru

Detaylı

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1 SİU 2014 TEKNİK PROGRAMI I. GÜN 23 Nisan 2014, Çarşamba 08.00-09.00 KAYIT 08:45 9:45 AÇILIŞ (Hasan Turan Konferans Salonu) 1. Kurultay Başkanı Konuşması 08:45-08:50 2. Üniversite Yönetimi Hoş geldin konuşması

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

ONURSAL BAŞKANLAR TOPLANTI EŞBAŞKANLARI YÜRÜTME KURULU

ONURSAL BAŞKANLAR TOPLANTI EŞBAŞKANLARI YÜRÜTME KURULU ONURSAL BAŞKANLAR Prof. Dr. Cemil Çelik (İnönü Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Mehmet Nimet Özdaş (TOK Kurucu Başkanı) Prof. Dr. İbrahim Eksin (TOK Başkanı) Prof. Dr. A. Talha Dinibütün (TOK Eski Başkanı)

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (7 th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS) 26-27 Mayıs 2014, Bursa (May 26-27

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba I.Oturum / 09:30 11:00 Salon A Salonu Açılış 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba II.Oturum / 11:30 13:00 A Salonu Sponsor Sunumları Cisco(11:30-12:10)

Detaylı

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya Uluslararası 7. İstatistik Kongresi 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya İçindekiler Düzenleme Kurulu Organization Committee... 19 Bilim Kurulu Scientific Committee... 19 Danışma

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

Akademik Bilişim 12. 1-3 Şubat 2012 Uşak. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 12. 1-3 Şubat 2012 Uşak. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER Akademik Bilişim 12 1-3 Şubat 2012 Uşak XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ufuk Cağlayan Ethem Derman Attila Özgit Şahser Güven Kemal Kahraman İçindekiler

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU 08.30-09.00 KAYIT 09.00-10.30 AÇILIŞ OTURUMU 10.30-11.00 ARA OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI 11.00-12.30 11.00-11.45 11.45-12.30

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

3. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 6 8 KASIM 2014 ANTALYA

3. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 6 8 KASIM 2014 ANTALYA 3. PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 6 8 KASIM 2014 ANTALYA 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 6 8 Kasım 2014 ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı