DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKTORA TEZİ. Hazırlayan Necati BOZKURT. Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA"

Transkript

1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Necati BOZKURT Danışman Prof. Dr. Necdet HAYTA Ankara-2007

2 Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Necati BOZKURT a ait " LİSE - 1 TARİH DERSİNDE UYGULANAN FARKLI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ" adlı çalışma jürimiz tarafından Tarih Öğretmenliği Bilim Dalında DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Yasemin DEMİRCAN Üye: Prof. Dr. Reşat GENÇ Üye: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Üye: Prof. Dr. Necdet HAYTA (Danışman) Üye: Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL

3 ÖZET Bu araştırmanın amacı farklı öğrenme stratejilerinin lise I. sınıf tarih öğrencilerinin akademik başarısı ve öğrenilenlerin kalıcılığı üzerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada üç çeşit strateji uygulanmıştır: anlamlandırma, örgütleme ve tekrar stratejisi. Bu araştırma yılları arasında Kırşehir ilinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 92 öğrenci bu araştırmaya katılmıştır. Verilerin toplanması ve analizinde deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Akademik başarı, cinsiyet ve derse devam değişkenleri göz önünde bulundurularak üç sınıf seçilerek, bunlar rast gele üç gruba ayrılmıştır. Sınıflardan ikisi deney grubu (grup A ve B), biri de kontrol grubu (grup C) olarak belirlenmiştir. Grup A da bulunan öğrenciler anlamlandırma stratejisini, grup B de bulunan öğrenciler örgütleme stratejisini ve grup C de bulunan öğrenciler geleneksel tekrar öğrenme stratejisini kullanmışlardır. Her üç grup da 6 haftalık (12 saatlik) bir tarih dersi almışlardır. Derste Türk Dünyası-II ( yüzyıl) ünitesi işlenmiştir. Dersin öncesi ve sonrasında, öğrencilerin akademik başarısını ölçen bir ön ve son test uygulanmıştır. Test soruları iki düzeyden oluşmuştur: bilgi ve kavrama düzeyi. Öğrencilere ayrıca kalıcılık testi de uygulanmıştır. Verilerin analizinde varyans analiz tekniği (ANOVA) kullanılmış ve üç grubun başarı ortalamaları karşılaştırılmıştır. Sonuçlarda anlamlı farklılıklar bulunduğu için daha ileri bir istatistiksel analiz tekniği olan Tukey kullanılmıştır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki (1) anlamlandırma öğrenme stratejisi kullanan öğrenciler bilgi düzeyindeki soruları çözmede, diğer iki gruptaki öğrencilerden daha başarılı olmuşlardır, (2) anlamlandırma öğrenme stratejisi kullanan öğrenciler kavrama düzeyindeki soruları çözmede, diğer iki gruptaki öğrencilerden daha başarılı olmuşlardır. Ayrıca örgütleme stratejisi kullanan öğrenciler bu tür sorularda tekrar stratejisi kullanan öğrencilere göre daha başarılı olmuşlardır, (3) başarı testindeki tüm sorular göz önünde bulundurulduğunda, anlamlandırma öğrenme stratejisi kullanan öğrenciler diğer iki gruptaki öğrencilerden daha başarılı olmuşlardır. Ancak grup B ve C karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, (4) kalıcılık test sonuçları incelendiğinde, anlamlandırma öğrenme stratejisi kullanan öğrenciler diğer iki gruptaki i

4 öğrencilerden daha başarılı olmuşlardır. Ayrıca örgütleme stratejisi kullanan öğrenciler, tekrar stratejisi kullanan öğrencilere göre daha başarılı olmuşlardır. Bilim Kodu: Anahtar Kelimeler: Tarih, Tarih Öğretimi, Tarih Eğitimi, Öğrenme, Öğrenme Stratejileri, Sayfa Adedi: 207 Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Necdet HAYTA ii

5 ABSTRACT The objective of this study was to investigate the effects of learning strategies on freshman high school students academic achievement and retention of their learning. The learning strategies were of three types: elaboration, organization, and repetition. The study was conducted in Kırsehir in the academic year of A total of 92 students participated in the study. Experimental research design was utilized in gathering and analyzing the data. Three similar classes were selected based on students academic achievement, gender, and school attendance. The classes were randomly assigned to three groups. Two classes were the experimental groups (group A and B), and one class became the control group (group C). The students in group A used elaborative strategy; the students in group B used organizing strategy; and the control group C used traditional repetitive learning strategy. All three groups took an 6-week (12 hours) history course. The course was about Turk s World-II (13th-19th centuries). A pre- and post-test on academic achievement were administered to the students before and after the course. The test questions were of two levels: knowledge and comprehension. In addition, students took another test on retention of their learning. In analyzing data, Analysis of Variance (ANOVA) was utilized in order to compare the mean scores of three groups. Because the results of the analysis indicated that the mean scores were significantly different from each other, a more advanced statistical analysis technique, Tukey was also used. The results indicated that (1) the students using elaborative learning strategy displayed better academic performance in solving questions at knowledge level than the students using either organization or repetition learning strategy, (2) the students using elaborative learning strategy displayed better academic performance in solving questions at comprehension level than the other groups of students. In addition, students using organization strategy demonstrated better performance than the students using repetition learning strategy, (3) regarding academic achievement at knowledge and comprehension level questions, the students using elaboration learning strategy displayed better achievement than other groups. However, there was no significant difference between group B and C, (4) concerning the retention of learning, the students using elaboration learning strategy displayed iii

6 the best performance. In addition, the students using organization learning strategy also demonstrated better performance than those using repetition learning strategy. Science Code: Key words: History, Teaching History, History Education, Learning, Learning Strategies Number of pages: 207 Advisor: Prof. Dr. Necdet HAYTA iv

7 ÖNSÖZ Araştırmanın gerçekleştirilmesi sırasında birçok kişinin katkıları ve yardımları olmuştur. Başta araştırmanın her aşamasında desteğini esirgemeyen, değerli hocam Prof. Dr. Necdet Hayta ya şükranlarımı sunarım. Araştırmanın her aşamasında yaptığı yardımlardan dolayı Doç. Dr. Ali Murat Sünbül e teşekkür ederim. Araştırmanın başlangıcında fikirlerinden faydalandığım merhum Yrd.Doç. Dr. Bülent Öztürk ü rahmetle anıyorum. Araştırma sırasında fikirlerinden faydalandığım Yrd.Doç.Dr. Bahri Ata, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Şimşek, Yrd.Doç.Dr. Murat Demirbaş, Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Sağlam, Araştırma Görevlisi Aykut Emre Bozdoğan, Araştırma Görevlisi Bayram Tay, Araştırma Görevlisi Kasım Yıldırım ve öğretmen Hüseyin Ünlü ye teşekkür ederim. Deneysel çalışmanın uygulanması döneminde görev yaptığım Kırşehir Merkez Ulupınar Kasabası Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdürü Mevlüt Doğan ın gösterdiği gerekli kolaylık, ilgi ve anlayışa teşekkür ederim. Araştırmanın uygulama kısmını gerçekleştirdiğim Kırşehir Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesi müdürü Nejat Aydın a, Tarih öğretmenleri Sezgin Akgün, Seyhan Kılıç ve Hasan Karagöz e. gösterdikleri ilgi ve yardım için ve ayrıca uygulamaya alınan öğrencilerin araştırmaya yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederim. Araştırmanın bilgisayarda yazımına yardımcı olan görev yaptığım Kırşehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi nin öğrencilerine teşekkür ederim. Manevi desteklerinden ve sabırlarından dolayı anneme ve babama teşekkür ederim. Necati BOZKURT Ankara-2007 v

8 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT..... iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER..... vi TABLOLAR LİSTESİ ix GRAFİKLER LİSTESİ x BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Problem Durumu Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Problem Cümlesi: Alt Problemler Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar Kısaltmalar BÖLÜM II KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Öğrenme Öğrenme-Öğretme Kuramları Bilgiyi İşleme Kuramı Bilgiyi İşleme Kuramının Temel Ögeleri Duyusal Kayıt Kısa Süreli Bellek Uzun Süreli Bellek Öğrenme Stratejileri vi

9 2.3.1.Öğrenme Stratejilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Rolü Öğrenme Stratejilerinin Sınıflandırılması Tekrar Stratejisi Anlamlandırma Stratejisi Zihinsel İmge Oluşturma Cümlede Kullanma Başka sözcüklerle Anlatma Özetleme Benzetim Yaratma Üretici Not Alma Soru oluşturma - Soru yanıtlama Örgütleme Stratejileri Ana Çizgileri Çıkarma Bilgi Şeması(Haritası)Oluşturma Kavram Haritaları Çizelgeleştirme Anlam Çözümleme Tablosu Öğrenme Stratejilerinin Öğretimi Doğrudan Öğretim Stratejisi Karşılıklı Öğretme Stratejisi BÖLÜM III İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 3.1. İlgili Yayın ve Araştırmalar BÖLÜM IV YÖNTEM 4.1. Deney Deseni Araştırmanın Evren ve Örneklemi Veri Toplama Araçları Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları.116 vii

10 4.3.3.Deneysel Çalışmanın Uygulama Basamakları Verilerin Çözümlenmesi BÖLÜM V BULGULAR ve YORUM 5.1.Bulgular Yorum ve Tartışma.130 BÖLÜM VI SONUÇLAR VE ÖNERİLER 6.1.SONUÇ ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER Ek 1. Türk Dünyası-II (13.yy-19.yy) Ünitesi Öğrenci Çalışma Materyali.162 Ek 2. Başarı Testi (Bilgi Düzeyi) Ek 3. Başarı Testi (Kavrama Düzeyi).190 Ek 4. Başarı Testi Cevap Anahtarı (Bilgi Düzeyi).197 Ek 5. Başarı Testi Cevap Anahtarı (Kavrama Düzeyi)..198 Ek 6. Anlamlandırma Stratejisi Öğrenci Uygulama Yönergesi..199 Ek 7. Örgütleme Stratejisi Öğrenci Uygulama Yönergesi.200 Ek 8. Belirtke Tablosu Ek 9. Resmi İzin İçin Yazışmalar viii

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 2.1. Anlam Çözümleme Tablosu Örneği...86 Tablo 4.1. Araştırmada Uygulanan Desen Tablo 4.2. Araştırmaya katılan öğrenciler. 115 Tablo 5.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Bilgi Düzeyindeki Puanlarının Dağılımı 120 Tablo 5.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Bilgi Düzeyindeki Puanlarının Karşılaştırılması Tablo 5.3. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Kavrama Düzeyindeki Puanlarının Dağılımı Tablo 5.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Kavrama Düzeyindeki Puanlarının Karşılaştırılması Tablo 5.5. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Toplam Başarı Puanlarının Dağılımı Tablo 5.6. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Toplam Başarı Puanlarının Karşılaştırılması Tablo 5.7. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Bilgi Düzeyindeki Başarı Puanları Üzerinde Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları Tablo 5.8. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Bilgi Düzeyindeki Erişileri Üzerinde Gerçekleştirilen Tukey Testi Sonuçları Tablo 5.9. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Kavrama Düzeyindeki Başarıları Üzerinde Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları Tablo Deney ve Kontrol Gruplarının Kavrama Düzeyindeki Erişileri Üzerinde Gerçekleştirilen Tukey Testi Sonuçları Tablo Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Toplam Başarıları Üzerinde Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları. 126 Tablo Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Toplam Başarıları Üzerinde Gerçekleştirilen Tukey Testi Sonuçları Tablo Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Kalıcılık Puanları Üzerinde Gerçekleştirilen Varyans Analizi Sonuçları Tablo-5.14.Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Kalıcılık Puanları Üzerinde Gerçekleştirilen Tukey Testi Sonuçları ix

12 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik-5.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Bilgi Düzeyindeki Başarıları Grafik-5.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Kavrama Düzeyindeki Başarıları Grafik-5.3. Deney Ve Kontrol Gruplarının Toplam Başarıları Grafik-5.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Kalıcılık puanları.129 x

13 BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde Problem Durumu, Problem Cümlesi, Araştırmanın Önemi ve Amacı, Alt Problemler, Denenceler, Sayıltılar, Sınırlılıklar ve Tanımlara yer verilmiştir Problem Durumu Yaşadığımız çağın en ayırıcı özelliği "bilginin ve bilimsel yöntemlerle elde edilen teknolojinin çağı" olmasıdır. Bu, bilginin yoğunlaştığı, bilim ve teknolojinin hızlı değişim gösterdiği bir dönemdir. Bu değişimler doğrultusunda toplumlar ve onları oluşturan bireyler de değişme gereksinimiyle karşı karşıya gelmiştir. Başka bir deyişle, toplumlar "bilgi toplumu" olma sürecine girmiştir. Bilgi toplumunun dinamik ve halen devam eden oluşumlar olduğu dikkate alındığında eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci gibi kavramların yeniden tartışılması gerekmektedir. Bilgi çağında eğitim sürecindeki değişimde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır (Özden, 2000: 17): Bilgiyi temel alan eğitim programları izlenecektir. Çocuklara daha fazla düşünme, tartışma ve araştırma ortamı hazırlanacak; böylece, serbest düşünen, tartışan, araştıran ve bulduklarını değerlendirebilen bir toplum yapısı oluşturulacaktır. Yetişkinler eğitim süreci dışında bırakılmayacak; eğitim ve teknolojiye uyumları konusunda sürekli eğitilmeleri gerekecektir. Dersler ansiklopedik bilgileri yüklemek yerine, konuları ve olayları derinliğine anlamayı ve eleştirel düşünmeyi esas alacaktır. Okullar, öğrencileri gelecek için gerekli bilgiyle yüklemek yerine, okulda verilen bilgilerin yaşam boyu yetmeyeceği görüşünden hareketle öğrenmeyi öğrenmeye geçecektir.

14 2 Eğitimde sadece sözel ve sayısal zekayı geliştirmek yerine, görsel, kinestetik, ritmik ve benlik gelişimini de içine alan çok yönlü zihin gelişimi hedeflenecektir. Bireylerin hem bu sürece uyum gösterebilmeleri hem de bu süreci geliştirebilmeleri için öncekilerden farklı bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu niteliklerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: Düşünme yollarını bilip uygulayabilme, Sorun çözebilme, Araştırma yapabilme, Bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilme, Bilgi ve teknoloji üretebilme. Bireylerin bu niteliklere sahip olmalarının en etkili yolu, onların nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri, daha kalıplaşmış bir deyişle "öğrenmeyi öğrenme"leri ile mümkündür. Başaran ın (2000: 57) deyimiyle, bilgi toplumunda eğitim sisteminin görevi, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek; eğitim yöneticilerinin görevi ise okulu öğrenen okul niteliğine kavuşturmaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de öğretimin bu gereksinmeyi karşılayabilecek biçimde planlanıp uygulanması gereğidir. Bunun yollarından biri de öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme gereksinmelerinin, öğretmen tarafından "öğrenmeyi öğretme" etkinlikleriyle karşılamasıdır (Özer,1998:161). Bireylerin öğrenmeyi öğrenme lerini sağlamak için, ilköğretimden yükseköğretimin sonuna dek uygulanan tüm eğitim programlarında, öğretim yaklaşım, yöntem, araç ve gereçlerinde değişikliklere gitmek gereklidir. Bunda da en önemli görev öğretmene düşmektedir. Çünkü öğretmen, bireylere, öğrenmeyi öğretecek temel kılavuzdur. Günümüzde öğrenenler için öğretme ve öğrenme süreçlerinin en etkili biçimde düzenlenmesi eğitimcilerin en önemli sorunudur. Öğretim ortamlarının öğrenenlere uygun olarak tasarlanması öğretmenlerin temel hedefi olmalıdır.

15 3 Bilgi toplumunda öğretmenin temel rolü, öğrenme ortamının merkezine öğrenciyi alarak, bilgiye nasıl ulaşılacağını ve bundan nasıl yararlanılacağını uygun ortamlar hazırlayarak öğretmektir. Bilginin seçimi konusunda uzman olan öğretmenler, temel bilgiyi öğrenciye kazandırabilmelidir. Bu da öğrenci için öğrenmeyi öğrenmek anlamına gelir. Ancak burada öğretmen, öncelikle öğrencisini iyi tanımalı, onun öğrenme düzeyine uygun öğrenme imkânları sunmalı, öğrenmeyi öğrencisine kolaylaştırarak, onu doğru yönde yönlendirmelidir (Numanoğlu, 1999, 347). Geleneksel öğrenme yöntemleri ile öğrenme, öğrencide düşünme mekanizmasını çalıştırmadan, yorum yapmadan, eleştirmeden, sadece bilgi yüklenmesine neden olmaktaydı. Bu da öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmadan kalıba sokulması anlamına gelmektedir. Söz konusu öğrenme yöntemi okul ve okulun öğretilerini merkeze alarak öğrenmeyi edilgen konuma getirmiştir (Şahinel, 2005:149) Eskiden etkili öğrenmenin çoğunlukla öğretmenin öğretim etkinliklerine bağlı olduğu düşünülürdü. Oysa günümüzde öğrencinin, kendi öğrenme sürecinde aktif rolü çağdaş eğitim sistemlerinde yaygın olarak kabul görmektedir. Öğretmen sadece öğrenme ortamlarını etkili bir biçimde oluşturabilir ve öğrenciye, öğrenme sürecinde rehber olabilir. Anlamlı ve kalıcı öğrenme, gerçekte öğrencinin kendi çabası ve katkısıyla mümkündür. Örneğin, bir öğrenci aktif bir biçimde dersi dinlemiyorsa, öğretmenin iyi ders anlatması, o öğrencide öğrenmenin oluşması için yeterli değildir. Öğrencinin bizzat kendi çabasının ve bilincinin, öğrenme sürecinde önemli bir rolü vardır. Bu nedenle günümüzde birçok eğitimci öğrenmeyi öğretme nin ve buna bağlı olarak çalışma ve öğrenme becerilerini geliştirme nin okulda öğretilen geleneksel dersler kadar önemli hale geldiğini kabul etmektedir. Bugün öğrenci, kendi öğrenme sürecinde en fazla sorumluluğa sahip olan kişidir. Aktif bir biçimde bu sürece yön vermek; bu sürecin zayıf ve güçlü yönlerini değerlendirmek ve süreci daha etkili hale getirmeye yönelik gerekli önlemleri almak,

16 4 öğrencinin en önemli sorumluluklarından birkaçıdır. Öğrenci dışarıdan (öğretmeninden, arkadaşından, ailesinden) gelecek yardım ve desteğe aşırı biçimde bağlı kalmamalıdır. Kendine yardım etmeyi, kendi motivasyonunu oluşturmayı öğrenmelidir. Ayrıca öğrenci, ders çalışma becerilerini bilinçli bir biçimde geliştirmek ve kullandığı becerilerin etkililiğini ve verimliliğini sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutmak zorundadır (Yıldırım, Doğanay, Türkoğlu, 2000:3). Artık günümüzde, okulun klasik öğretme görevi yerini öğrencinin aktif olduğu öğrenmeye bırakmıştır. Öğrenmeyi öğretmek görevi olan okulların da öncelikle kendi içlerinde öğrenen bir örgüt olmaları, öğrenmenin günlük işlerle birlikte doğal bir süreç olarak görülmesi ve öğrenmenin temel bir değer haline gelmesi gerekmektedir. Türkiye de tarih öğretiminin diğer derslerde olduğu gibi öğretmenler ve öğrenciler açısından bir takım zorlukları bulunmaktadır. Türkiye de tarih derslerinde hakim olan öğretim yöntemleri, öğretmen merkezli anlatım yöntemi, ders kitabı merkezli dersler, ezberden nakletme, yazılı yoklama ve test yöntemi ile olgu ve kavrama dönük öğrenmedir. Sınıf bağlamında, anlatım yöntemi ve bilginin ezberlenmesi en popüler öğretim yöntemleridir. Anlatım yönteminin belli avantajları vardır. Birincisi, öğretmen ve öğrenciler zamanı verimli bir şekilde organize edebilirler. İkincisi, öğretici bilgisinden emindir ve öğretim yaşantısı hemen hemen tamamen kendi kontrolü altındadır (Küçükahmet,2003:71). Fakat bu avantajlar, temel olarak anlatım yönteminin zamanı iyi kullanma ve stratejik yönü üzerine toplanmaktadır. Bir öğretim yöntemi olarak verimliliği yönünden düşünülürse, anlatım yöntemi çok az doyurucudur (Küçükahmet,2003:71). Tarih öğretmenlerinin en çok kullandıkları ikinci yöntem ise soru cevap yöntemidir. Fakat öğrenciye çok soru sorulması ve ondan çok cevap alınması konuların öğrenciler tarafından anlamlı bir bütün halinde öğrenilmesini engellemektedir. Öğrenmede temel olan öğrencinin etkin olmasıdır. Öğrenmenin etkili biçimde gerçekleşebilmesi için öğrencilerin yalnızca öğretmenin anlattıklarını dinlemeleri, yaptıklarını gözlemeleri, sunduğu sınırlı bilgileri tekrar etmeleri ya da tümüyle onun yönergeleriyle hareket etmeleri yeterli değildir. Başka bir deyişle öğrenciler, öğretme-öğrenme sürecinde yalnız

17 5 öğretmenin etkin olmasıyla etkili öğrenmeyi gerçekleştiremezler. Mevcut sistemde öğrenci, bilgi başkaları tarafından öğretildiğinden dolayı, kendisi öğrenmeyi öğrenemez. Onun için öğrenme bir zevk değil bir eziyet haline gelir. Birbiriyle ilişkilendirilemeyen, örgütlenemeyen, anlamlandırılamayan tarihi bilgiler öğrencilerin tarihin sürekliliği, tarihi olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavramalarını güçleştirmektedir. Bir kimseye kendi isteği dışında bir şey öğretmek mümkün değildir. Geleneksel öğretme yaklaşımlarında öğrenciler nedenini anlayamadıkları ve merak etmedikleri pek çok bilgiyi sorgulamadan belleklerine yerleştirir ve bunlar sadece sınavda başarılarının ölçülmesi için kullanılırdı. Öğrenciler kendisine sunulan bilgiyi zihninde işleyerek anlamlı hale getirmediği için, bu bilgi yığını yazılı sınavda başarılı olmak için sık sık tekrar edilerek ezberlenecek materyal olarak görülür ve sınavdan hemen sonra unuturlardı. Öğrenciler, zihninde anlamlandıramadıkları, fakat ezberledikleri bilgiyi dahi sınavlarda hatırlayamamakta, hatırladıkları bazı bilgileri de farklı soruların cevabı olarak yazılı kağıdına aktarmaktaydılar. Bu sözü edilen özellikler dikkate alındığı zaman, ideal bir öğrencide öğrenme sürecine aktif olarak katılma ve kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu alma boyutlarının ön plana çıktığını görmek mümkündür. Çağdaş eğitimde öğrenci, artık bilgiyi öğretmenden ve ders kitaplarından ezbere dayalı bir süreç içinde öğrenmez. Aksine, okulda başarısı için kendi zamanını verimli bir biçimde planlayan ve kullanan, kendi öğrenme sürecinin farkında olan ve zayıf yönlerini güçlendirmek için gerekli önlemeleri alan, öğretmen ve diğer öğrencilerle etkili bir iletişim kurabilen, aktif dinleme, not alma, derse katılma ve okuma becerilerine sahip, bilgiye ulaşmayı ve onu işlemeyi bilen, araştıran ve araştırma sonuçlarını organize bir biçimde raporlaştıran, girmek zorunda olduğu sınavlara hazırlanma konusunda bilinçli stratejilere sahip, kendi kendini motive edebilen ve okulun getirdiği stresle başa çıkabilen öğrencidir. Çağdaş yaklaşımda öğrenme, okulda başlayıp biten bir süreç değildir. Yaşam boyu öğrenmenin gerektirdiği beceri ve alışkanlıklar dikkate alındığı zaman, çağdaş öğrencinin sahip olması gereken özelliklerin önemi daha belirgin hale gelmektedir (Yıldırım, Doğanay, Türkoğlu, 2000:4).

18 6 Hemen her birey şu ya da bu biçimde öğrenmeyi bilir. Fakat buradaki asıl önemli konu, bilgi çağında ve bilgi yoğun bir toplumda nasıl öğrenmemiz gerektiğidir. Nasıl öğrenmek gerektiğini anlamak, öğrenmenin iç yüzüne vakıf olmakla mümkündür. Öğrenmeyi öğrenmek, yeni düşünce biçimleri oluşturmak ve davranış değiştirmekle mümkündür. Geleneksel anlamda, belli bilgi stokuna erişmiş insanın yerini, artık bilgi elde etme yöntemlerini bilen insan alacaktır (Özdemir, 2000: 21). Yeni dönemde eğitimde beceri düzeyinin yükselmesi, bireyin kendini yetiştirmesi, geliştirmesi ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanması ön plana çıkacaktır. Bireyin bilgiye odaklı bir yaşamı öğrenme, analitik düşünme, sentez yapabilme, sorunları çözme ve etkili iletişim kurma gibi becerilere sahip olması beklenmektedir. Hızla çoğalan bilgi karşısında, herşeyi bilmek yerine, hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen, seçici davranan, yani öğrenmeyi öğrenen insana gereksinim duyulacaktır (Numanoğlu, 1999: 333). Öğrencilerin gerek örgün eğitimde derslerde başarılı olmaları, gerekse örgün eğitimden sonra yaşadığımız bilgi çağında kendilerini geliştirebilmeleri için kendi kendilerine öğrenmeleri ve öğrenmelerini izleme yeterliği kazanmaları gerekmektedir. Öğrenmeyi öğretmenin en önemli boyutunu ise öğrenme stratejileri oluşturmaktadır. Bu süreçte, öğrencilerin öğrenme stratejilerini bilip uygulayabilmeleri amaçlanmalıdır. Okullarda öğrencilere belli disiplinlerin temel kavram ve ilkeleri öğretilirken öğrenme stratejileri de öğretilmelidir. İlköğretimden başlayarak öğretimin her düzeyinde derslerde konunun gerektirdiği öğrenme stratejilerinin öğretimine yer verilmelidir. Çünkü iyi bir öğretim, öğrencilere nasıl öğreneceklerini, nasıl anımsayacaklarını, nasıl düşüneceklerini, güdülenmelerini nasıl sağlayacaklarını öğretmeyi içerir ( Subaşı, 2000:4). Öğrenme stratejileri bugün üzerinde en fazla çalışılan konulardan birisidir. Öğrenme stratejileriyle ilgili bu araştırmanın tarih öğretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buna dayalı olarak bu araştırmanın problemini; Lise-1 Tarih

19 7 dersinde uygulanan farklı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına ve öğrenilenlerin kalıcılığını ne derece etkilediğinin belirlenmesi oluşturmaktadır Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı Lise-1 Tarih dersinde uygulanan farklı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisini araştırmaktır. Bu genel amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1. Anlamlandırma, Örgütleme, Geleneksel Öğrenme Stratejilerinin öğrencilerin bilgi düzeyindeki başarılarına etkileri açısından aralarında anlamlı farklılık var mıdır? 2. Anlamlandırma, Örgütleme, Geleneksel Öğrenme Stratejilerinin öğrencilerin kavrama düzeyindeki başarılarına etkileri açısından aralarında anlamlı farklılık var mıdır? 3. Anlamlandırma, Örgütleme, Geleneksel Öğrenme Stratejilerinin öğrencilerin toplam başarı düzeyindeki başarılarına etkileri açısından anlamlı farklılık var mıdır? 4. Anlamlandırma, Örgütleme, Geleneksel Öğrenme Stratejilerinin öğrencilerin öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi açısından aralarında anlamlı farklılık var mıdır? 1.3. Araştırmanın Önemi Ülkemizde eğitim bilimi alanında yapılan araştırmalar her geçen gün nitelik ve nicelik bakımından artmaktadır. Bunun yanında tarih eğitimi ve öğretimi alanında yapılan çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından attığı söylenebilir. Türkiye de tarih öğretiminde, öğrenme stratejileri konusunda daha önce yapılmış bir deneysel araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla, bu araştırmanın tarih öğretimi alanında bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

20 8 Araştırmadan, elde edilecek bulguların tarih öğretmenleri için yarar sağlayacağı da umulmaktadır. Ayrıca bu araştırmanın, ileride bu konuda yapılacak çalışmalara örnek oluşturması ve ışık tutması da beklenmektedir Problem Cümlesi: Lise-1 Tarih dersinde uygulanan farklı öğrenme stratejileri öğrencilerin başarılarına ve öğrenilenlerin kalıcılığını ne derece etkilemektedir? 1.5. Alt Problemler 1. Anlamlandırma, Örgütleme, Geleneksel Öğrenme Stratejilerinin öğrencilerin bilgi düzeyindeki başarılarına etkileri açısından aralarında anlamlı farklılık var mıdır? 2. Anlamlandırma, Örgütleme, Geleneksel Öğrenme Stratejilerinin öğrencilerin kavrama düzeyindeki başarılarına etkileri açısından aralarında anlamlı farklılık var mıdır? 3. Anlamlandırma, Örgütleme, Geleneksel Öğrenme Stratejilerinin öğrencilerin toplam başarı düzeyindeki başarılarına etkileri açısından anlamlı farklılık var mıdır? 4. Anlamlandırma, Örgütleme, Geleneksel Öğrenme Stratejilerinin öğrencilerin öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi açısından aralarında anlamlı farklılık var mıdır? 1.6.Sayıltılar 1. Ölçme araçlarının geçerliği hususunda uzman görüşleri yeterlidir. 2. Kontrol edilemeyen değişkenler, deney ve kontrol gruplarını aynı ölçüde etkilemiştir. 3. Deney ve kontrol grupları ellerindeki materyali araştırma oturumlarının dışında çalışmamışlardır.

21 9 4. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri eşittir. 5. Deney ve kontrol gruplarına ders veren araştırmacı, konuları her üç grup için yapılan planlar çerçevesinde anlatmıştır Sınırlılıklar 1. Lise - 1. sınıf Tarih Dersi Programında yer alan Türk Dünyası-II ( Yüzyıl) ünitesi ile, Öğretim yılında Kırşehir Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesi nde Anlamlandırma Stratejisinin uygulandığı 9/A, Örgütleme Stratejisinin uygulandığı 9/C ve Geleneksel Öğrenme (Tekrar) Stratejisinin uygulandığı 9/R şubeleri öğrencileri ile, 3. Anlamlandırma Stratejisi, Örgütleme Stratejisi ve Geleneksel Öğrenme (Tekrar) Stratejilerinin öğrenci başarısına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisiyle sınırlıdır Tanımlar Öğrenme Stratejisi: Bilgi ve becerinin elde edilmesini kolaylaştırmak için özel bir öğrenme durumunda birey tarafından kullanılan zihinsel taktiklerin tümüdür (Derry ve Murphy, 1986:2). Başarı Testi: Lise-1 Tarih dersinde Türk Dünyası-II ( Yüzyıl) adlı üniteyi kapsayan kritik hedef davranışlarla tutarlı öğrenme düzeyini saptamaya yönelik ve araştırmada öntest-sontest olarak uygulanan madde analizi ve güvenirlikgeçerlik çalışması yapılmış 40 maddelik bir testtir. Öğrenmenin Kalıcılığı Testi: Türk Dünyası-II ( Yüzyıl) adlı ünite ile ilgili olarak sontest niteliğindeki düzey belirleme testinin uygulamasını izleyen 2 ay süre sonunda bilgilerin unutulmaya karşı dayanıklılık derecesini ölçen testtir.

22 10 Anlamlandırma Stratejisi: Metnin önemli noktalarıyla ilgili kendi kendine sorular sorma, metin ve paragrafların önemli ve önemsiz noktalarını tespit etme, metindeki önemsiz ifadeleri göz ardı etme, paragrafların önemli noktalarını listeleme ve sorularla listeleri gözden geçirme gibi Deney A gurubunda uygulanan etkinliklerin tümüdür. Örgütleme Stratejisi: Materyalin içeriği ile ilgili sınıflamalar yapma, bu sınıflamaları şemalaştırma, sınıflamalar ve şemalar doğrultusunda matrisler hazırlama, şemalar ve kritik durumları dikkate alarak metnin ana fikir, yardımcı ve önemli noktalarını listeleme, elde edilen bu listeyi matriste uygun yerlere yerleştirme, ortaya çıkan matris ve şemaları gözden geçirerek tekrar etme gibi Deney B grubundaki öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tümüdür. Tekrar Stratejisi: Öğrenme materyalini genel olarak gözden geçirme, metnini not tutulmadan anlaşıldığından ikna oluncaya kadar tekrarlanması şeklinde kontrol grubundaki öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tümüdür Kısaltmalar D1 : Deney 1 grubu D2 : Deney 2 grubu K : Kontrol Grubu T1 : Öntest T2 : Sontest T3 : Kalıcılık testi N : Denek sayısı % : Yüzde Χ S P KO F KT KR 20 : Aritmetik Ortalama : Standart sapma : Anlamlılık düzeyi : Kareler Ortalaması : Frekans : Kareler Toplamı :Güvenirlik Katsayısı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen

FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ. Selda Süzen Fen Eğitiminde Öğrencilerin Bilişsel Alanın Bilgi Ve Kavrama Düzeyleri Selda SÜZEN FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL ALANIN BİLGİ VE KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE, YAPISALCI ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ Selda

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

WEB TABANLI SĐSTEMLERDE SCORM UYUMLU WHITEBOARD MOVIE TEKNĐĞĐNĐN ÖĞRENCĐLERĐN FĐZĐK DERSLERĐNDEKĐ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKĐSĐNĐN ARAŞTIRILMASI

WEB TABANLI SĐSTEMLERDE SCORM UYUMLU WHITEBOARD MOVIE TEKNĐĞĐNĐN ÖĞRENCĐLERĐN FĐZĐK DERSLERĐNDEKĐ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKĐSĐNĐN ARAŞTIRILMASI T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ WEB TABANLI SĐSTEMLERDE SCORM UYUMLU WHITEBOARD MOVIE TEKNĐĞĐNĐN ÖĞRENCĐLERĐN FĐZĐK DERSLERĐNDEKĐ BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKĐSĐNĐN ARAŞTIRILMASI Bülent BAŞARAN

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı