AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI. Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi"

Transkript

1 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI Gülay KARADA Yüksek Lisans Tezi Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006

2 AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI (Alexander BURNES, Arminius VÁMBÉRY, Eugene SCHUYLER) Gülay KARADA YÜKSEK L SANS TEZ Tarih Anabilim Dal Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Haziran 2006

3 ii YÜKSEK L SANS TEZ ÖZET AVRUPALI GEZG NLER N SEYAHATNAMELER NE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRK STAN HANLIKLARI (Alexander BURNES, Arminius VÁMBÉRY, Eugene SCHUYLER) Gülay KARADA Tarih Anabilim Dal Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Haziran 2006 Dan man: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Çal mada, 19. yüzy lda Bat Türkistan Hanl klar n n siyasi, sosyal ve kültürel tarihi, seyahatnameler ba ta olmak üzere vakayiname ve ara t rma eserlerin nda incelenir. Ana kayna m z olu turan ba l ca seyahatnameler Alexander Burnes, Arminius Vámbéry ve Eugene Schuyler a aittir. Be bölüm olarak kararla t r lan çal man n birinci bölümünde bölgenin co rafi ve etnik yap s üzerinde durulur. kinci bölümde gezginlerin ve seyahatnamelerin nitelikleri incelenirken di er bölümlerde, hanl klar n siyasi yap s, Bat Türkistan n önemli ehirleri ve bölgenin kendine has sosyal ve kültürel unsurlar na de inilir. Ara t rma sonucunda Özbek hanedanlar yönetimindeki Bat Türkistan hanl klar n n hem kom u ülkelerle hem de kendi içerisinde sürekli sava halinde oldu u, 19. yüzy l n ba lar nda güçlü bir konumdayken ikinci yar dan itibaren siyasi güçlerini yitirdikleri ve ba ms zl klar n kaybettikleri görülür. Yine bu yüzy l sonlar nda en eski tarihlerde ticari ve kültürel öneme sahip bölge ehirlerinin de duraklama içerisinde

4 iii oldu u tespit edilmi tir. Bizim bu sonuca ula mam z sa layan olgu, tarihi süreç içerisinde ehir nüfusunda görülen azalma ve halk n içerisinde bulundu u ekonomik imkâns zl klard r. ehirlerin bu geri kalm l n n bir sebebi de kuzeyde bozk r güneybat da ise çöl co rafyas na yerle en ya mac Türkmen ve K rg zlar n olu turdu u tehdittir. Bu durum Avrupal gezginlerin bölgeye giri ç k lar n da olumsuz etkilemekte, zor co rafi artlarla birlikte a lmas güç ikinci engeli te kil etmektedir. Böylece Avrupal lar nazar nda gizemli ve ula lamaz olan Bat Türkistan ehirlerine duyulan merak daha da artm t r. Ara t rmam z neticesinde var lan bir di er sonuç Bat Türkistan Hanl klar n n, yöneticilerin engellemeleri sonucunda sosyal ve kültürel aç dan Avrupa daki geli melere ayak uyduramad klar ve mutaass p yap lar n korumu olmalar d r.

5 iv ABSTRACT ACCORDING TO EUROPEAN TRAVELER S BOOKS WEST TURKESTAN KHANATES IN 19 th CENTURY (Alexander BURNES, Arminius VÁMBÉRY, Eugene SCHUYLER) Gülay KARADA Departmant of History Afyon Kocatepe University, The Institute of Social Sciences June 2006 Advisor: Associate Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI In this study, West Turkestan Khanates were dealt with political, social and cultural characteristics in 19 th century and investigated according to travel s books, chronicle and research books. Travel s books were restricted to works of Alexander Burnes, Arminus Vámbéry and Eugene Schuyler. It is about geographic and ethnic characteristics of the region in first chapter of the study that was decided as five chapters. It was mentioned khanates political structures, West Turkestan s important cities and social and cultural elements of the region in other chapters while it investigates the travelers and the characteristics of their works in the second chapter. As a result of this study, it was observed that The West Turkestan Khanetes has been ruled by Uzbek dynasties, was struggling with enemies within and out of the borders. Although The West Turkestan Khanetes were powerful in the first 19 th century, they lost their independence in the second half of 19 th century. Nevertheless we can say

6 v that West Turkestan cities, which had commercial and cultural importance from the period of history BC., were standstilled in the 19 th century. A possible evidence can be that the population in the region and welfare has declined in this period. One reason for this structure of cities in the region was plunders of Turkmen and Kirghiz. Apart from this reason and tough geographical conditions, European travelers faced difficulty in traveling in the region. Therefore, the curiosity for West Turkestan cities, which are thought to be mystic and unreachable in the eye of Europeans, increased. It can be said that The West Turkestan Khanates was not kept up with social and cultural development of Europe and protected their conservative structures because of the inhibition of Khanates rulers.

7 TEZ JÜR S VE ENST TÜ MÜDÜRLÜ Ü ONAYI vi

8 vii ÖNSÖZ 19. yüzy lda Bat Türkistan tarihi co rafi ve kültürel olarak Avrupal Gezginlerin bizlere aktarm olduklar bilgilerden ve mevcut di er kaynaklardan yola ç karak tan tmay amaçlad m z bu çal ma iki y ll k bir ara t rman n sonucunda ortaya konmu tur. Ara t rmam z neticesinde medeniyetlerin be i i ve ticari güzergâhlar n mühim bir noktas n olu turan Bat Türkistan sahas n n, sahip oldu u öneme ra men tarihçiler taraf ndan özellikle kültürel tarih alan nda gerekli ilgiyi görmedi ini tespit ettik. Bu nedenle son bölümde sadece seyahatnameleri dikkate alarak bölge halk n n sosyal ve kültürel hayat na dair tan t c bilgiler aktarmaya çal t k. Bu s rada do ru bilgiye ula mak maksad yla seyahatnameleri birbirleriyle k yaslad k. Bölgenin co ra i yap s, mevcut siyasi unsurlar ile önemli ehirleri ele ald m z birinci, üçünçü ve dördüncü bölümleri ise seyahatnamelerin yan s ra bir vakayiname ile telif eserler nda ele ald k. Kar la t m z en büyük s k nt Türkçe telif eserlerin say ca az olmas ve zaman n s n rl olmas hasebiyle tüm yabanc kaynaklar inceleyememizdir. Günümüz tarih ara t rmalar nda önemli bir yere sahip seyahatnameler bu ara t rmam zda görülece i üzere Bat Türkistan tan makta da oldukça büyük önem arz etmektedir. Biz çal man n en ba nda bu de erini bildi imizden seyahatnamelere dayal bir çal ma yürüttük. Tabi bu s rada gezginlerin seyahat amaçlar hakk nda da ilginç bilgilere ula t k. Bu konuyu Gezginler ve Seyahatnameleri ismini ta yan ikinci bölümde ayr nt l olarak de erlendirdik. Temel kaynaklar m z olu turan Burnes, Vámbéry ve Schuyler a ait seyahatnamelerin orijinal dili ngilizce dir ve çal ma esnas nda ngilizce bask lar ndan yararlan lm t r. Ayn ekilde Burnaby, Jenkinson ve Marco Polo ya ait eserlerin de ngilizce bask lar kullan lm t r. Bunun d nda Blocqueville ve Mac Gahan a ait eserlerin çevrilerinden istifade edilmekle birlikte Mehmet Emin Efendi ye ait seyahatnamenin ise transkripsiyonu de erlendirilmeye tabi tutulmu tur. Yararlan lan

9 viii eserler aras ndaki bir di er temel kayna m z vakayinemedir. 19. yüzy l n ilk yar s nda Hive Hanl n n tarihine k tutan bu vakayinemenin ngilizce bask s kullan lm t r. 19. yüzy lda Bat Türkistan a gelen seyyahlar aras ndan Burnes, Vámbéry ve Schuyler seçmemizin bir tak m gerekçeleri söz konusudur. lk a amada dikkat etti imiz husus, ele al nacak seyahatnamelerin hemen hemen tüm yüzy la k tutmas n sa lamakt r. Ayr ca gezginlerin bölgenin tan t m ve siyasi geli melerin yan s ra sosyalkültürel hayata dair ayr nt l bilgiler sunmalar ve aktard klar hususlar n büyük ço unlu unun kendi gözlemlerine dayanmas önemli rol oynamaktad r. Büyük güçlerin (Rusya, ngiltere ve Çin) 19. yüzy ldaki sömürge yar s ras nda Bat Türkistan n dikkatleri üzerine çekmesi neticesinde yüzy l n sonlar nda bölge sömürgeye aç k bir hale gelmi ve bura halk n n pek çok kültürel niteli i yok edilmi tir. Bu ba lamda çal mam z n son bölümünde yer verdi imiz Bat Türkistan n sosyokültürel yap s n n büyük ilgi çekece i kanaatindeyiz. Ayn ekilde siyasi tarih ve ehirler bölümünde de pek çok yeni bilgilere ula lmas mümkündür. Böyle zevkli ve ilginç bir ara t rmaya beni sevk eden, yak n ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen ve çal man n ba ndan itibaren sürekli yol gösteren sayg de er hocam Doç. Dr. H. Mustafa Eravc ya çok te ekkür ederim. Ayn zamanda seyahatnameler üzerinde yo unla mam hususunda beni destekleyen ve çal malar m esnas nda yard mc olan say n hocam Yrd. Doç. Dr. Gürsoy ahin e ve çal man n bilgisayar ortam na aktar lmas nda ve haritalar n olu turulmas nda yard m eden ni anl m Ar. Grv. Said Mahmut Ç nar a te ekkürlerimi sunar m. Afyonkarahisar 2006 Gülay KARADA

10 ix ÖZGEÇM Gülay KARADA Tarih Anabilim Dal Yüksek Lisans E itim Tezsiz Yüksek Lisans: 2003 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal Lisans: 2002 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Lise: 1997 Dar ca Lisesi, Sosyal Bilimler Bölümü / stihdam 2002-Ara t rma Görevlisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Mesleki Birlik Kurulu Dernek Üyelikleri Al nan Burs ve Ödüller Yay nlar Ki isel Bilgiler Do um Yeri ve Y l : Kars Cinsiyet: Bayan Yabanc Dil ngilizce

11 x Ç NDEK LER YÜKSEK L SANS TEZ ÖZET...ii ABSTRACT... iv TEZ JÜR S VE ENST TÜ MÜDÜRLÜ Ü ONAYI...vi ÖNSÖZ...vii ÖZGEÇM...ix Ç NDEK LER... x S MGELER ve KISALTMALAR...xiii G R... 1 B R NC BÖLÜM BATI TÜRK STAN HAVZASI I. Co rafi Özellikler... 7 II. klim Özellikleri III. Demografik Yap K NC BÖLÜM GEZG NLER VE SEYAHATNAMELER I. Tarihi Bir Kaynak Olarak Seyahatnamelerin Önemi II. 19. Yüzy ldan Önce Bat Türkistana Gelen Seyyahlar III. 19.Yüzy lda Bat Türkistana Gelen Gezginlerin Baz lar ve Seyahatnameleri34 A. Sir Alexander Burnes ve Seyahatnamesi a) Hayat b) Seyahatnamesi B. Arminius Vámbéry ve Seyahatnamesi a) Hayat b) Seyahatnamesi C. Eugene Schuyler ve Seyahatnamesi a) Hayat b) Seyahatnamesi... 55

12 xi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BATI TÜRK STAN HANLIKLARI I. 16. Yüzy la Kadar Bat Türkistan n Tarihine Genel Bir Bak II. Hanl klar n Ortaya Ç k ve Sonras ndaki Siyasi Geli meler (19. Yüzy la Kadar) A. Hive Hanl B. Buhara Hanl C. Hokand Hanl III. 19. Yüzy lda Bat Türkistan Hanl klar A. Hive Hanl a) ltüzer Muhammed Bahad r Han b) I. Muhammed Rahim Bahad r Han c) Allah Kulu Han d) Rahim Kulu Han e) Muhammed Emin Han f) Seyid Mehmed Han B. Buhara Hanl a) Mir Haydar b) Nasrullah Han c) Muzaffereddin Han C. Hokand Hanl a) Alim Han b) Ömer Han c) Muhammed Ali (Madali) Han d) ir Ali Han DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 19. YÜZYILDA HANLIKLARIN DARES ALTINDAK ÖNEML EH RLER I. Buhara II. Semerkand III. Hive IV. Hokand

13 xii BE NC BÖLÜM BATI TÜRK STANDA SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT I. Aile II. Yemek Kültürü III. E lence Kültürü SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Ek1. Seyyahlar n resimleri Ek2. Bölgeye özgü resimler Ek ve 19. Yüzy l Orta Asya Haritalar Ek4. Seyyahlar n Takip Etti i Güzergahlara Ait Haritalar

14 xiii S MGELER ve KISALTMALAR a.g.e. Ad geçen eser a.g.m. Ad geçen makale a.g.t. Ad geçen tez A.Ü. Ankara Üniversitesi Bkz. Bak n z Edit. Editör A. slam Ansiklopedisi. Ü. stanbul Üniversitesi C. Cilt çev. Çeviren haz. Haz rlayan MEB. Milli E itim Bakanl n. Number (Say ) nr. Numara p. Page s. Sayfa TDV. Türkiye Diyanet Vakf TTK. Türk Tarih Kurumu yay. Yay nlar

15 1 G R En eski tarihlerden itibaren medeniyetlerin be i i olan ve pek çok kültüre ev sahipli i yapan Bat Türkistan n siyasi, sosyal ve kültürel hayat n n ortaya konmas Orta Asya Türk tarihi aç s ndan büyük önem arz etmektedir. Nitekim bölgeyi tan mak, uluslararas güçlerin bura ile ilgili politikalar n n anla lmas na ve bu politikalar kar s nda Bat Türkistan bekleyen gelece in neler getirece inin tahmin edilmesini sa layacakt r. Medeniyetin do udan bat ya do ru yay ld gerçe inden hareketle pek çok bat l ara t rmac kendi soyunu do uya dayand rmaya çal t gibi baz lar da bunun tam tersini iddia etmek için do unun gerilemeye ba lamas yla birlikte içinde bulundu u artlar gözler önüne sermeye u ra r. Bu amaç do rultusunda do u, yüzy llar içerisinde pek çok Bat l y misafir eder. Bunlar aras nda gezginler de yer almaktad r. Gezginlerin en çok hizmet verdi i kurumlar Oryantalizmi konu olan ara t rma merkezleridir. Özellikle 19. yüzy lda oryantalizmin önem kazanmas ve kurumla mas bu yüzy lda do uya gerçekle tirilen gezilerin say s nda art ya anmas n sa lar. Bat ngiliz, Frans z, Rus ba ta olmak üzere pek çok gezginin hat ratlar arac l yla do uyla tan r. Bunun yan s ra seyahatnameler, devletlerin 19. yüzy ldaki politikalar n uygulama a amas nda da yard mc olmaktad r. Mesela bu yüzy lda dünyan n süper gücü olarak statüsünü korumak isteyen ngiltere ile ngiltere ye ra men Hindistan da sömürgeler elde ederek yüzy llar boyunca devam ettirdi i s cak sulara inme politikas n gerçekle tirmek niyetinde olan Rusya, Bat Türkistan ço unlukla gezginler vas tas yla ara t rm t r. Rusya ve ngiltere nin bu ç karlar 19. yüzy l n ba lar nda her iki devleti kar kar ya getirmi tir. Rusya, Fransa ve ngiltere nin muhalefeti neticesinde Osmanl ülkesinde elde edemedi i ba ar ya Türkistan co rafyas nda ula may istemi tir. Bu amaçla 1717 ve 1839 y llar nda Hive ye sava açm ancak her ikisinde de ma lub

16 2 olmu tur. Bu durum 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren de i iklik göstermi ve 1860 l y llarda Hokand ve Buhara Hanl klar Rusya kar s nda yenilmi tir. Bunun üzerine ngiltere ilk önce Buhara akabinde Hive Hanl ile iyi ili kiler kurarak onlar n varl n devam ettirmelerini istemi, daha sonra politika de i tirerek Afganistan n fethine yönelmi tir. Böylece Hindistan ile Rusya aras nda Afganistan tampon bölge konumuna gelmi tir 1. ngiltere ve Rusya n n d politikalar bu ekilde sonuçlanmadan önce onlar n, bölgedeki hareketlerini belirlemede gezginlerden yard m ald klar n görüyoruz. Rusya resmi görevlerle bölgeye gönderdi i ah slar n seyahat notlar ndan istifade ederken ngiltere, Asya Ara t rma Merkezlerinin bünyesinde bölgeye giden seyyahlar n hat ralar n dikkate alm t r. Pek çok bat l seyyah gibi ngiliz seyyahlar da Do u Hindistan, Moskova ve Levant irketlerinin kulland ticari güzergâhlar takip ederek bölgeye ula m lard r. Gezginlerin, bölgeyi en ince ayr nt s na kadar gözlemleyecekleri dü üncesi, baz ara t rmac lar Bat Türkistan seyahatnamelerine yöneltmi tir. Seyahatnameler dikkate al narak haz rlanan çal malardan ilki, Hülya Yaban taraf ndan bir yüksek lisans tezi olarak olarak haz rlanan XV. ve XVII. Yüzy llarda Bat l Seyyahlar n Türkistan ve Volga Boylar na Seyahatleri ismini ta maktad r. Bu çal mada y llar nda Azak, K r m, Rusya ve Türkistan n bat s n rlar n gezen Venedikli Josafa Barbaro, y llar nda K r m, ran ve Moskova y ziyaret eden Venedikli Ambrogio Contarini, 1517 ve 1526 tarihlerinde olmak üzere Rusya ya iki defa resmi görevle giden Avusturyal Sigismund Von Herberstein, Moskova irketi taraf ndan 1557 deki Rusya ke if seferlerine kumanda etmekle görevlendirilen ve bu görev do rultusunda 1558 y l nda Moskova dan Çin e uzanan bir yolculuk gerçekle tiren ngiliz Anthony Jenkinson ve son olarak 1634, 1636 ve 1639 tarihlerinde Rusya ve ran a seyahatler düzenleyen Alman bilim adam Adam Olearius a ait seyahatnameler kullan lm t r. Yaban, çal mas nda gezginleri ve onlar n takip ettikleri güzergâhlar izah etti i gibi onlar n dil Boyu, Karadeniz in kuzey m nt kas, Hazar Denizi çevresi ve Orta Asya hakk nda verdi i bilgileri, ehirler ve ticari faaliyetler kapsam nda bizlere sunmu tur. 1 Rusya ve ngiltere aras ndaki ç kar çat malar için bkz. Nilgün Ödemi, XIX. Yüzy lda Büyük Güçlerin (Rusya, ngiltere, Çin) Orta Asya Politikalar, Bas lmam Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002.

17 3 Bat Türkistan hanl klar ndan Hive nin siyasi tarihini ele alan Abdullah Gündo du, Hive Hanl Tarihi (Yadigar ibanileri Devri: ) adl çal mas nda seyahatnamelerden istifade etmi tir. Bunlar n d nda ar iv belgeleri, Farsça ve Rusça kaynaklardan da yararlanan Gündo du, 16.yüzy ldan 18. yüzy l n ortalar na kadar Hive Hanl n n siyasi tarihine k tutmakta, 19. yüzy l öncesinde bölgeyi tan mam z aç s ndan bize önemli katk lar sa lamaktad r. Siyasi tarihe dayal bir di er çal ma, Nurettin Hatuno lu taraf ndan haz rlanan Mang t Hanedanl Döneminde Buhara Hanl ( ) d r. Özbek Hanl ve akabinde Buhara Hanl olarak varl n sürdüren Maveraünnehir Özbeklerinden k saca bahseden Hatuno lu, çal mas n n devam nda Mang t hanedanl idaresindeki devletin Rus i gali öncesi ve sonras na dair bilgiler aktard gibi hanl n Osmanl Devleti, Rusya, ngiltere ve ran la olan ili kilerini ve idari yap s n da incelemi tir. Bir ba ka çal ma XIX. Yüzy lda Büyük Güçlerin (Rusya, ngiltere, Çin) Orta Asya Politikalar ismini ta maktad r. Nilgün Ödemi taraf ndan bir yüksek lisans tezi olarak haz rlanan bu çal ma yüzy l n güçlü devletlerinin Bat Türkistan üzerindeki siyasi emellerini ortaya koymaktad r. Ödemi ilk önce Bat Türkistan a yönelik Rus politikas ile Do u Türkistan a yönelik Çin politikas n ve bu ülkelerin bölgedeki faaliyetlerini 18. yüzy l n sonuna kadar olmak üzere izah eder. Akabinde 19. yüzy lda Türkistan n genel durumu hakk nda bilgi verdi i gibi Çin, Rusya ve ngiltere nin bölge üzerindeki ç kar çat malar n, bu ç karlar do rultusunda Türkistan da gerçekle tirdikleri i galleri ve i galler sonras nda bölgeye yönelik idari politikalar n aç klar. Bu çal ma ngiltere destekli bölgeye gelen Burnes ve Vámbéry nin yapm oldu u incelemelerin bu ülke için ne ifade etti ini ve neden böyle seyahatleri destekledi ini ayd nlatmas bak m ndan önemlidir 2. Ele al nan co rafya bak m ndan fark ll k göstermekle birlikte Bat l gezginlerin seyahatnameleri dikkate al narak Bat n n, Türkiye ye ve Türklere olan bak aç s n yans tan Ondokuzuncu Yüzy lda ngiliz Seyehatnamelerine Göre Türkiye ve Türkler (W. Wittman-1803, R.R. Madden-1829, C. Fellows-1852, E.J. Davis-1879, W.J.J. Spry- 2 Ödemi, tezinin giri k sm nda Orta Asya bölgesini ve burada ya ayan Türkleri üç gruba ay rm t r. Bunlar; Kazak, Özbek, Mang t, Nogay, Ba kurt ve Kazan (Tatar) Türklerinin dahil oldu u K pçak Grubu, Kent Türkleri, K rg zlar, Taranç lar ve Ka garl lar kapsayan Türk-Çi il Grubu ve son olarak Salur, Teke, Sar -Karaman, Yamut, Göklen, dir, Abdal, Alieli, Çavd r, Ersari, Sagaro lu ve O uz eklinde farkl uru lara ayr lm Türkmen-O uz Grubudur. Ödemi, a.g.t., s. 1 3.

18 4 1895) adl çal ma, metod ve konuya yakla m tarz aç s ndan bize örnek te kil etmektedir. Gürsoy ahin taraf ndan doktora tezi olarak haz rlanan bu çal ma Anadolu Türklerinin Avrupal larla ilk kar la malar ndan ve onlar nezdinde temellenen Türk maj ndan yola ç karak 19. yüzy lda bu imajda meydana gelen de i imleri izah eder. Devam nda Anadolu ya gelen ngiliz gezginlerin, Osmanl ülkesi ile ilgili de erlendirmelerini çe itli ba l klar halinde aktar r. Osmanl n n sosyo-kültürel tarihine önemli bir katk sa layan bu çal ma ayn zamanda seyahatnamelerin bilimsel ara t rmalarda kullan m na dair yol gösterici niteliktedir. Yap lan bu çal malar bize 19. yüzy lda Bat Türkistan n tam manas yla tan t lmad n ve kaynaklardan baz lar n n kullan lmad n göstermektedir. Bunun d nda ele alm oldu umuz seyahatnameler farkl çal malarda kullan lmakla birlikte 3 bu eserlerden s n rl olarak istifade edilmi olmas bizde, ngiliz as ll Alexander Burnes, Macar as ll Arminius Vámbéry ve Amerikan as ll Eugene Schuyler n nda Bat Türkistan inceleme iste i uyand rm t r. Seyahatnameleri tespit ederken dikkat etti imiz di er k staslara önsöz k sm nda de indik. Seyahatnameleri temel alarak böyle bir çal maya kalk mam z n amac 19. yüzy l n ba ndan itibaren Bat l seyyahlar n bölgeye duyduklar merak, bu merak n ard nda yatan sebepleri ve bölge halk ile ilgili izlenimlerini birkaç seyyah n nda izah edebilmektir. Yine bölgenin siyasi yap s n, hanl klar n içinde bulundu u durumu, bölgedeki önemli ehirleri ve sosyal kültürel hayat seyyahlar n aktard bilgilerden yola ç karak anlatabilmektir. Nitekim bölgeye ait seyahatnameler hem sosyal hem de siyasi hayata k tutan say l eserler aras ndad r. Bu amaç do rultusunda ba lad m z çal man n birinci bölümünde Bat Türkistan n co rafi, iklim ve etnik yap s üzerinde durduk. Ara t rmam z s ras nda bölgenin çe itli co rafi özellikler gösterdi ine tan k olduk. Mesela Bat Türkistan da kurulan hanl klar ye il bir saha üzerinde kuruluyken çevresi büyük çöllerle kapl d r ve bu çöller ülkelerin do al savunma hatlar n olu turmaktad r. Bunun yan s ra ülke sert iklim özellikleri göstermekte ve Özbek, Türkmen, Tacik (Sart) ba ta olmak üzere birçok milleti bar nd rmaktad r. 3 Mehmet Saray, Osmanl Devleti ile Türkistan Hanl klar Aras ndaki Siyasi Münasebetler ( ), TTK. yay., Ankara 1994, Thierry Zarcone, Yasak Kent Buhara , çev. Ali Berktay, leti im yay., stanbul 2001.

19 5 kinci bölümde tespit edilen seyyahlar n e itim seviyeleri, sahip olduklar görevler, ne amaçla Bat Türkistan ziyaret ettikleri ve hangi güzergâhlar kulland klar sorgulanmaktad r. Ara t rmam z neticesinde Burnes ve Vámbéry nin ngiltere destekli bölgeye gittiklerini ve zor artlar alt nda not ettikleri izlenimlerini gezilerinin bitiminde Londra ya giderek yay nlad klar n gördük. Schuyler n ise Amerika destekli olarak Bat Türkistan ziyaret etti ini ö rendik. Her üç seyyah n da amac bu yüzy la kadar Avrupa da gizemini koruyan Bat Türkistan aç k bir ekilde tan tmak ve ba l bulunduklar ülkelerin bölgeyle ilgili siyasi planlar n olgunla t rmalar na zemin haz rlamakt r. Schuyler, di er ikisinden farkl olarak Ruslar n bölgeyi fethi esnas ndaki geli meleri ve onlar n bölge halk na kar uygulamalar n Amerika ya rapor etmekle görevlidir. Nitekim onlar üstlendikleri bu görevleri ba ar yla yerine getirmi lerdir. Bunun neticesinde döneme ve bölgeye ait klasik kaynaklar aras nda yerlerini alan çal malar ortaya ç km t r. Üçüncü bölümde, ula lan kaynaklar ve seyyahlar n bölgeyi ziyaretleri s ras nda ö rendikleri ve mü ahede ettikleri bilgiler do rultusunda bölgenin 19. yüzy ldaki siyasi portresi çizilmeye çal lacakt r. Burada seyahatnamelerin yan s ra bize yard mc en önemli kaynak Hive tarihine ait Munis ve Agahi taraf ndan yaz lan Firdevsü l- kbal 4 isimli vakayinamedir. Bunlar n d nda az say daki ve genel nitelikli Türk ve bat l tarihçilerin çal malar da bu noktada bize yard mc olacakt r. Siyasi hayat incelerken dikkatimizi çeken en önemli husus, Özbek hanedanlar taraf ndan yönetilen Bat Türkistan hanl klar n n kendi içlerinde isyanlarla u ra t gibi birbirleriyle de mücadele halinde olduklar d r. Bu bölümde söz konusu mücadeleleri izah etmekle birlikte alt nda yatan sebepleri ortaya koymaya çal aca z. Dördüncü bölüm, bölgenin ticari ve siyasi tarihinde büyük öneme haiz Bat Türkistan ehirlerini ve 19. yüzy lda seyyahlar n ehirlere dair gözlemlerini içermektedir. Seyyahlar ehirlerin imar yap s n n yan s ra bölgenin nüfus yap s, kültürel unsurlar, dükkânlar, pazarlar ve kervansaraylardan olu an al veri merkezleri ile cadde ve sokak yap lar hakk nda bilgiler sunmaktad rlar. Bu bilgilerden hareketle 4 Bu eser hakk nda ayr nt l bilgi için bkz. Feridun Tekin, Hive (Harezm) Hanl Tarihinin Kaynaklar I. Türkiyat Ara t rmalar Sempozyumu May s 2005, Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Ara t rmalar Merkezi, Ankara (Matbaada).

20 6 ehirlerin 19. yüzy lda kültürel hayatta, ticarette ve politikada ne kadar aktiv oldu unu izah edece iz. Gezginlerin, bölge halk n n kültürel unsurlar na dair aktard bilgiler be inci bölümümüzü olu turmaktad r. Bu bölümde Özbeklerin yan s ra onlarla uzun süre bir arada ya ayan, baz kabileleri hanl klara tabiyken baz lar n n mücadele halinde bulundu u Türkmenlerin aile yap s, e lenceleri ve yemek tarzlar üzerinde durulacakt r. Bu ekilde Ruslar n özellikle yirminci yüzy ldan itibaren bu insanlar n kimliklerini yok etmeye dair politikalar na kar biz Özbek ve Türkmenlerin sahip olduklar kültürlerine k tutmaya çal aca z. 19. yüzy lda Bat Türkistan ele alan mevcut çal malar mümkün oldu unca temin ederek inceledikten sonra onlar n ortaya koyduklar ndan farkl bilgiler sunmaya çal t m z ve Bat l lar n bölgeye olan bak aç lar n yakalamay hedefledi imiz bu ara t rmam z n amac na ula t kanaatindeyiz.

21 7 B R NC BÖLÜM BATI TÜRK STAN HAVZASI I. Co rafi Özellikler Bat Türkistan kabaca kuzeyde Altay da lar ndan güneyde Pamir bölgesine do uda Tarbagatay dan bat da Hazar Denizinin do u k y lar na kadar uzanan sahay ihtiva eder 5. Ligeti de ç Asya olarak isimlendirdi i Bat Türkistan kuzeyde Ural Da lar ve Altaylar, güneyde Himalaya zinciri, bat da ise Hazar Denizinin do u sahiline kadar uzanan saha olarak tan t r 6. Bölge, tarihi süreç içerisinde çe itli ekillerde an lm t r. Mesela 19. yüzy lda seyyahlar m z taraf ndan Zeref an olarak isimlendirilen Amu Derya ile Sir Derya n n yukar mecralar aras ndaki bütün da l k bölge 8. as rdan önceki tarihi eserlerde Araplar taraf ndan Buttam ya da Butmân olarak isimlendirilir 7. slam co rafyac lar n n terminolojisinde ise bu iki nehir aras Maveraünnehir olarak zikredilmektedir 8. Bölge, ç plak çöllerden güney k y lar nda karla kapl da doruklar na ve kuzeyde bozk rlara kadar büyük bir co rafi görünüm çe itlili ine sahiptir 9. Hazar Denizi nden itibaren bölgenin güneydo u bölümlerinin büyük bir k sm çöllerden olu maktad r. Bölgenin en büyük çölleri Karakum ve K z lkum, Amu Derya n n yo un bitkili alüvyon ovas yla birbirinden ayr lmaktad r 10. Kara Kum Çölü Amu Derya n n güneyinde yer al r 5 Talip Yücel, Bat Türkistan Co rafyas na Toplu Bak, Türk Kültürü, XXV/294, Ara t rma Enstitüsü yay., Ankara 1987, s L. Ligeti, Bilinmeyen ç Asya, çev. Sadrettin Karatay, Türk Dil Kurumu yay., nr.527, Ankara 1998, s V.V. Barthold, Mo ol stilas na Kadar Türkistan, Haz. Hakk Dursun Y ld z, Türk Tarih Kurumu yay., IV. Dizi-Say 11, Ankara 1990, s Barthold, a.g.e., s Robert N. Taaffe, Co rafi Ortam, çev. Mete Tunçay, Erken ç Asya Tarihi,, Derleyen: Denis Sinor, leti im yay., stanbul 2000, s Taaffe, a.g.m., s. 55.

22 8 ve 300 bin km 2 lik bir alana sahiptir. K z l Kum Çölü ise Amu Derya ile Sir Derya aras nda bulunur ve 350 bin km 2 lik bir alan kaplar 11. Bat Türkistan n do u k sm yüksek da ve yaylalardan müte ekkildir. Burada da lar, ovalar ve yaylalar birbiriyle iç içedir. Bat k sm ise ovalardan ve alçak yaylalardan olu maktad r. Bölgedeki da lar kuzeyden güneye do ru s ralayacak olursak kuzeybat -güneydo u istikametinde uzanan Tarbagatay da lar bunlar n güneyinde ise Alada lar yer al r. Daha güneyde Tanr da lar olarak isimlendirilen Çungarya Alada, Kungei Alada, Terskei Alada ve Talas Alada eklinde bir da silsilesi yer almaktad r. Bu da lar Türkistan co rafyas n n su ihtiyac n kar lar 12. Bulundu u bölge itibariyle Altay, Pamir, Hinduku ve Tanr Da lar gibi çok ünlü da larla çevrili Buhara Hanl, iç k s mlarda özellikle ehr-i Sebz ve Semerkand yak nlar nda alçak uzanan baz da s ralar haricinde yükseltilere sahip de ildir. Burnes Kur e (Kurshee) ehrinin do usunda 150 millik bir mesafeden sonra kuzey ve güney do rultusunda, Hinduku unun sa kö esine do ru uzanan ve Pamir da lar n n s n r nda sona eren karla kapl yüksek s ra da lar gördü ünü söyler. Seyyah n belirtti ine göre yerliler bu da lar Baeetoon isimli bir köyden hareketle Baeetoon da lar eklinde isimlendirir. Amu Derya n n kuzeyinde yer alan da lar n ilki Hisar da lar d r ve onun eteklerinde 19. yüzy l n ilk yar s nda Hive Hanl na ba l bir idari yap mevcuttur 13. Mehmed Emin Efendi nin genel olarak düzlük bir arazi olarak tan tt Harezm de ise eyh Celil ve Kuba Da lar bölgenin en büyük yükseltilerini olu turur 14. Bölgedeki da lar n eteklerinde tepelerden akan nehirler sayesinde olu an ye il vahalar mevcuttur. Bat Türkistan da, bölgeye hayat veren, co rafyan n be eri ve iktisadi hayat nda önemli rol oynayan iki nehir vard r. Bunlar Orta Asya n n yüksek da lar ndan beslenen 11 Yücel, a.g.m., s Ahmet Ardel, Türk Ülkelerinin Tabii Co rafyas, Türk Dünyas El Kitab, C. I, Türk Kültürünü Ara t rma Enstitüsü yay., nr. 121, Ankara 1992, s Alexander Burnes, Travels into Bokhara Being the Account Of A Journey From India To Cabool, Tatrtary And Persia Also, Narrative Of A Voyage On The Indus From The Sea To Lahore, Asian Educational Services yay., Yeni Delhi 1992, C. II, s Mehmet Emin Efendi, stanbul dan Orta Asya ya Seyahat, Haz. R za Akdemir, Kültür ve Turizm Bakanl yay., nr. 49, Ankara 1986, s. 144.

23 9 Amu Derya ile Sir Derya d r 15. Amu Derya farkl zamanlarda ve farkl milletler taraf ndan de i ik ekillerde isimlendirilmi tir. Mesela milattan önceki devirlerde nehir Yunanl lar taraf ndan Oxus olarak isimlendirilmi tir. Milattan sonra ise Asyal lar taraf ndan Ceyhun veya Amu isimleri kullan lm t r. Sel anlam na gelen Ceyhun ismi özellikle tüm Türkçe ve Farsça çal malarda geçmektedir. Burnes ün bölgeyi gezisi s ras nda ahit oldu u üzere sahillerde ya ayan halk, nehir için Derya-y Amu demektedirler 16. Seyyah m z ise eserinde genel itibariyle Oxus ismine yer vermi tir. Bu nehir ran ve Turan aras ndaki geleneksel resmi s n r olu turmas nedeniyle büyük öneme haizdir 17. Burnes, nehrin geçti i güzergâhlar ayr nt l bir ekilde izah eder. Buna göre Amu Derya, zengin Bedeh an vadisini sular, daha sonra Kunduz ve Hisar dan akan daha küçük derelerle birle ir. Da lar aras ndan dola arak Kholm (Khoolhoom) ehrinin 20 mil içerisine do ru yak nla r ve Belh in kuzeyinden geçer. Buradan itibaren kuzey-bat istikametinde ilerleyerek çöle girer. Hive ehrine ula ncaya kadar di er cihette yakla k bir mille s n rlanm sahay verimli k lar. Bölge yüksek kalitede bu day ve di er tah l ürünlerinin yeti tirilmesinde büyük öneme sahiptir. Nehrin son dura Aral Gölüdür. Bu göl civar tar m ve bal kç l k ile u ra an göçmen kabilelerin iskân sahas olmas hasebiyle nadiren Orta Asya kervanlar n n güzergâhlar içerisinde yer al r 18. Burnes, nehrin kum y nlar yla birbirinden ayr lm üç koldan olu tu unu söyler. Bu kollar n geni li i 415, 295, ve 113 yard d r. Nehrin toplam geni li i 823 yard d r. Derinli i düzensiz olup en derin yeri 19 fit tir. Ortalama derinli i ise hemen hemen 9 fit kadard r. Amu Derya saatte yakla k 3,5 millik bir h zla akar. Koca Sal (Khoja Salu) ile Carjuy (Charjooee) nehir suyunun öfkeden kabard iki noktay olu turur Ardel, a.g.m., s Burnes Buhara Hanedanl s n rlar nda be tane nehir oldu unu bildirir. Bunlar Amuderya (Oxus), Sirderya (Jaxartes), Kohik (Zeref an), Kurshee ve Belh nehirleridir. Burnes, a.g.e., C. II, s Burnes, a.g.e., C. II, s Barthold, a.g.e., s. 67. Turan kelimesi ilk olarak ranl lar taraf ndan Orta Asya co rafyas n ifade etmek üzere kullan ld. Onlar Orta Asya n n göçebe topluluklar için de Turanl lar ibaresini kulland lar. Ancak VI. Yüzy ldan itibaren Turan yerine Türkistan, Turanl lar yerine de Türkler ifadesi kullan lmaya ba land. Jean Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarl k, çev. Lale Arslan, Kabalc yay., nr. 171, stanbul 2001, s Burnes, a.g.e., C. II, s Burnes, a.g.e., C. II, s. 191.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

AVRUPALI GEZGİNLERİN SEYAHATNAMELERİNE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRKİSTAN HANLIKLARI. Gülay KARADAĞ Yüksek Lisans Tezi

AVRUPALI GEZGİNLERİN SEYAHATNAMELERİNE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRKİSTAN HANLIKLARI. Gülay KARADAĞ Yüksek Lisans Tezi AVRUPALI GEZGİNLERİN SEYAHATNAMELERİNE GÖRE 19. YÜZYILDA BATI TÜRKİSTAN HANLIKLARI Gülay KARADAĞ Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. H. Mustafa ERAVCI Afyonkarahisar 2006 AVRUPALI GEZGİNLERİN SEYAHATNAMELERİNE

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI

URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI URLA-KARABURUN-ÇEŞME YARIMADALARI Urla-Karaburun-Çeşme yarımadası, Bozdağların sona erdiği Kemalpaşa (Nif) Dağı batısındaki kuzey-güney doğrultulu Menderes Ovası (Cuma

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı