(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý"

Transkript

1 (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR. Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:639) 20 MART 2014 PERÞEMBE Benderli Ýþ Mer. (Emniyet Müd. yaný) Kat: 1 Tel: Cep: Sebze ve Meyve Hali ile Traktörcüler Sitesi törenle açýldý Belediye den çifte açýlýþ Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Yeni Sebze - Meyve Hali ve Traktörcüler Sitesi nin açýlýþ töreni gerçekleþtirildi. Ýki açýlýþý peþpeþe yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her iki yatýrýmýnda esnafa ve Çorum a hayýrlý olmasýný diledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bazý üniversitelerin rektörleri ile ikili iþbirliði anlaþmasý Kazakistan da 4 üniversite ile iþbirliði Hitit Üniversitesi Kazakistan da 4 ayrý iþbirliði anlaþmasýna imza attý. * HABERÝ 7 DE Hýþýroðlu Leblebi Sabah ta Sabah Gazetesi Köþe Yazarý Yavuz Donat, Hýþýrýoðlu Kuruyemiþ i köþesine taþýdý. Yavuz Donat * HABERÝ 6 DA KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý Köy Altyapýsýný Destekleme (KÖYDES) Projesi Çorum Tahsisat Komisyonu dün Valilik Toplantý Salonu nda toplandý. KÖYDES Projesi kapsamýnda 2014 yýlý için Çorum a ayrýlan kaynak miktarýnýn 8 milyon 327 bin TL olduðunu açýklayan Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, son 10 yýlda tahsis edilen toplam ödenek tutarýnýn ise 136 milyon 364 bin TL ye ulaþtýðýný kaydetti. * HABERÝ 2 DE Özen ailesinin acý günü Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Kuruluþlarý Daire Baþkaný, hemþehrimiz Nurettin Özen'in aðabeyi Rýza Özen vefat etti. Nurettin Özen KÖYDES Projesi Tahsisat Komisyonu, Valilik Toplantý Salonu nda top- Referansýmýz Milli Görüþ belediyeciliði SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Milli Görüþ belediyeciliðinin yaptýklarýnýn referanslarý olduðunu söyledi. * HABERÝ 4 DE * HABERÝ 10 DA 140 konut sahibini buldu Alaca da Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan 5 blok 140 daire olarak yaptýrýlan TOKÝ konutlarýn anahtarlarý, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. * HABERÝ 11 DE Kafkas Maraþ ta açýlýþ yaptý * HABERÝ 5 DE Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk ve Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, 30 Mart yerel seçimleri için ÝYC den destek Alaca da Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan 5 blok 140 daire olarak yaptýrýlan TOKÝ konutlarý sahiplerine teslim * HABERÝ 2 DE Zorlu Oto Dizayn, Arap ülkelerinden pek çok üst düzey yöneticiye makam aracý dizayn ediyor. Katar Büyükelçileri nin tercihi Zorlu Oto Dizayn * HABERÝ 10 DA

2 2 PERÞEMBE 20 MART 2014 Bize YER' lazým Çorum'da açýk havada basýn açýklamalarýnýn yapýlacaðý yer sorunu olduðunu rahatlýkla söyleyebiliriz. En yakýn örneðini geçtiðimiz hafta sonu cumartesi günü yaþadýk. KESK'e baðlý sendikalar ile bazý siyasi partiler saat 13.00'de PTT Merkez Þubesi önünde eylem yapacaðýný duyurdu. Bir kaç gün öncesinden bazý sivil toplum kuruluþlarý Suriye Direniþi'nin 4. Yýldönümü nedeniyle yine önünde toplanarak Saat Kulesi'ne doðru yürüyüþe geçti. Ayný saatlerde sivil toplum kuruluþlarý PTT önünde yerlerini almýþtý. Polis müdürleri durumu fark etti, gerekli tedbirleri aldý. KESK üyeleri yürüyüþü biraz daha aðýrdan aldý, Suriye direniþine destek veren sivil toplum kuruluþlarý da basýn açýklamalarýný hýzlandýrdý. Böylece herhangi bir sorun yaþanmadan taraflar demokratik tepkilerini dile getirdikten sonra alandan ayrýldýlar. ayný saat ve yerde eylem yapacaktý. Yani farklý ko- Gelelim sadede; Çorum merkezde ciddî þekilde nularda farklý gruplar ayný mekân ve saatte çakýþýyorlardý. meydan sorunu zaten var. Hadi onu geçtik açýk havada yapýlacak basýn açýklamasý eylemlerinde de yer sorunu Gün geldi, KESK'e baðlý sendikalar Eðitim-Sen var. Çorum merkezde açýk havadra basýn açýklamasý yapýlacak tek yer PTT Merkez Þubesi önü. Yeni alanlarýn oluþturulmasý elzem. 140 konut sahibini buldu Alaca da Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan 5 blok 140 daire olarak yaptýrýlan TOKÝ konutlarý sahiplerine teslim edildi. Hýþýroðlu Leblebi Sabah ta Mustafa Demirer Sabah Gazetesi Köþe Yazarý Yavuz Donat, Hýþýrýoðlu Kuruyemiþ i köþesine taþýdý. Çorum un adresinin Çevre Yolu üzerinde bulunan Hýþýroðlu Kuruyemiþ olduðunu belirten Yavuz Donat, Leblebi ve Ekonomi baþlýklý anekdotunda lelebi satýþlarýn- Alaca da Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan 5 blok 140 daire olarak yaptýrýlan TOKÝ konutlarýn anahtarlarý, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. TOKÝ konutlarý önünde düzenlenen anahtar teslim törenine;vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilli ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Baþoðlu, Ýlçe Kaymakamý Ayhan Yazgan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, diðer protokol üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan törende, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ve Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu birer konuþma yaptý. Tüm hak sahiplerine konutlarýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunan Vali Baþköy, konut sahiplerine aileleri ile birlikte saðlýklý ve mutlu bir yaþam diledi. Konuþmalarýn ardýndan Alaca TOKÝ konutlarýnda hak sahiplerine anahtarlarý Vali Sabri Baþköy ve beraberindeki protokol üyeleri tarafýndan teslim edildi. Haber Merkezi Alaca TOKÝ konutlarý önünde tören düzenlendi. Dürüst bir þekilde hizmet edeceðimden kimsenin þüphesi olmasýn Sabah Gazetesi Köþe Yazarý Yavuz Donat, Hýþýrýoðlu Kuruyemiþ i köþesine taþýdý. Vali Sabri Baþköy ile Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, tüm hak sahiplerine konutlarýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Herþey Bahçelievler Mahallesi Ýçin... (Ç.HAK:519) Mahallemizin geleceði için Hasan Kýzýltepe yi seçin Hasan Kýzýltepe Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý (Kösedað Emlak Sahibi) Yavuz Donat ýn köþesinde yer alan yazýnýn kupürü.

3 PERÞEMBE 20 MART

4 4 PERÞEMBE 20 MART 2014 Ýdeoloji partileri daima ayakta kalýr Mustafa Demirer Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi ve Ýl Genel Meclis Üyesi Adaylarý, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, adaylýk süreci ile ilgili açýklamalarda bulundu. Cýdýk, Biz ideoloji partisiyiz, ideolojik partiler daima ayakta kalýrlar, Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk ve Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, 30 Mart yerel seçimleri için ÝYC den destek istedi. fakat kitle partileri bir gün yok olmaya mah- kumdur. Milli Görüþ'ü temsil etmekteyiz ve da- vamýz için çalýþmaktayýz. Geçmiþte baþarýlý bir belediyecilik örneði gösterdik, Milli Görüþ belediyeciliði her zaman hizmette öncüdür. Milli Görüþ belediyelerinin geçmiþteki icraatlarý gelecekteki yapacaðýmýz belediyeciliðin teminatýdýr. dedi. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Mehmet Karadað ise ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayý kendilerine teþekkür etti. Þehitlerimiz için dua Çorum Obasý Yörükleri Derneði Çanakkale þehitlerini rahmet ve minnetle andý. Çorum Obasý Yörükleri Derneði Çanakkale þehitlerini rahmet ve minnetle andý. Çorum Obasý Yörükleri Derneði Baþkaný Orhan Avcý'nýn verdiði bilgiye göre, derneðin Çanakkale þehitleri için Yörükevler Camii nde düzenlediði mevlide cemaatin yaný sýra bazý siyasi parti temsilcileri, belediye baþkan adaylarý, sivil toplum kuruluþlarýný temsilcileri katýldý. Haber Merkezi Çanakkale ZAferi nin yýldönümünde þehitlerimiz rahmetle anýldý. Adnan Cýdýk, Cýdýk, Biz ideoloji partisiyiz, ideolojik partiler daima ayakta kalýrlar, fakat kitle partileri bir gün yok olmaya mahkumdur. dedi. Nuhut leblebicileri gezdi Emre Kut Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan Kenan Nuhut ile meclis üyesi adaylarý dün Çevre Yolu nda leblebici esnafýný ziyaret etti. Leblebicileri ziyaretinde bol bol esnafla sohbet eden, piyasa hakkýnda bilgi alan CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, seçildiði takdirde yapýlacak olan Turizm Parký nýn Çorum un ekonomisine ve tanýtýlmasýna çok büyük katký CHP Belediye Baþkan Kenan Nuhut ile meclis üyesi adaylarý leblebicileri ziyaret etti. saðlayacaðýný söyledi. Nuhut, leblebici esnafýnýn bulunduklarý alandan memnun olmadýklarýný gözlemlediðini belirterek, Yapacaðýmýz Turizm Parký sayesinde esnafýn da yüzü gülecek. Burada bakýrcýlar ve evlerinde el iþi yapan hanýmlara da stant vermeyi düþünüyorum. diye konuþtu. Esnaf da Nuhut a adaylýðý için hayýrlý olmasý temennisinde bulunurken, 30 Mart seçimlerinde baþarýlar diledi. Taþeron iþçilere güvence verdi CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, hizmet alýmý yoluyla Belediye'nin çalýþtýrdýðý iþçilere, 30 Mart sonrasý iþ güvencesi sözü verdi. 30 Mart sonrasý Muzaffer Külcü iþini kaybedecek Nuhut, Hiçbir belediye çalýþanýnýn aþýyla, ekmeði ile oynanmayacak. 30 Mart sonrasý sadece bir kiþi iþini kaybedecek. O da Sayýn Muzaffer Külcü olacak. Muzaffer Bey in de halk sandýkta iþine son verecek dedi. CHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, taþeron iþçiler adýyla bilinen, hizmet alýmý yoluyla belediyede istihdam edilen iþçilere yönelik yayýnladýðý mesajda þunlarý söyledi; "Taþeron iþçilik AKP hükümetinin getirdiði, uzun yýllardýr da uyguladýðý bir durum. Yükleniciler tarafýndan çalýþtýrýlan iþçilere, ayný hizmetleri yapan iþ güvencesine sahip iþçilere ödenen ücretin altýnda, genellikle UTKUM RENT A CAR BÝNEK ARAÇLAR PASSAT - JETTA - CLÝO FLUENCE - TOYOTA CORALLA LÝNEA - FORT FOCUS VÝP ARAÇLAR VÝTO CARAVELLA 14+1 CRAFTER 46+1 TRAVEGO 54+1 SETRA (Ç.HAK:601) Oto Kiralama ve Her Türlü Daire - Dükkan Büro - Arsa - Bað Alým ve Satýmý Yapýlýr Karakeçili Mah. Alaybey Sk. No:86/B yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden ödeme yapýlmaktadýr. Sosyal haklarý hemen hemen hiç yoktur. Bu uygulama yüklenici tarafýndan çalýþtýrýlan iþçiyi maðdur ettiði gibi iþ yerindeki çalýþma huzurunu da olumsuz etkilemektedir. Ayný iþi yapan iki kiþi farklý ücretler ve sosyal haklara sahiptir. Hizmet alýmý ve asýl iþçi ayýrýmý yapýlarak, ayný iþyerinde iki farklý statüde çalýþma bizim kabul etmediðimiz bir durumdur. Çorum Belediyesi nin de yüzlerce personeli taþeron iþçi statüsü ile çalýþmakta, emeðinin karþýlýðýný alamamaktadýr. Taþeron iþçinin iþ güvencesi olmadýðý gibi, kýdem tazminatý gibi sosyal haklarý da yoktur. cak Kimse iþinden olmaya- Belediyemizde en aðýr koþullarda çalýþan iþçilerimiz 30 Mart tan sonra bizim korumamýz altýnda olacaktýr. Öncelikle kimse iþinden olmayacaktýr. Kimse iþten çýkarýlmayacaktýr. Hatta konu yasal durum düzeltilinceye kadar özel bir önemle takip edilecek. Ücretleri ve sosyal haklarýnýn da- ha da iyileþtirilmesi için idari düzenlemeler yapýlacaktýr. Taþeron firmanýn iþçilere karþý vecibelerini yerine getirmesi, ücretlerin zamanýnda ödenmesi, yemek, izin, mesai ve saðlýk gibi sorunlarý titizlikle takip edilecek. Ýþçilerimiz arasýnda yasal durum dýþýnda hiçbir ayrým yapýlmadan, huzur içinde çalýþmalarý saðlanacaktýr. Taþeron iþçilerimiz ayrýca, her bölümden ayrý ayrý temsilcileri vasýtasýyla muhatap kabul edilecek. Ýþçi temsilcileri sorunlarý doðrudan birim amirleri aracýlýðý ile baþkanlýðýmýza iletecek, çözüm yoluna gidilecektir. Sonuç olarak, Taþeron iþçiler denilen çalýþanlarýmýz bizim kanatlarýmýz altýnda olacak. Hiç kimsemin aþýyla, iþiyle ekmeði ile oynanmayacaktýr. Ýþçilerimizin çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi için belediyemiz üzerine düþeni yaparken, Ýþçilerimizin kadroya geçirilmesi için de hükümet nezdinde giriþimlerimiz sürecek (Haber Merkezi) Programa belediye baþkan adaylarý ile siyasi parti temsilcileri de katýldý. 500 bin CHP li sandýk baþýnda olacak CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Emrehan Halýcý, yerel seçim sonuçlarýnýn kontrolü amacýyla "Seçim Sonuçlarý ve Sandýk Takip Sistemi" geliþtirdiklerini açýkladý. Önceki gün bir basýn toplantýsý düzenleyen Halýcý, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçim sonuçlarýnýn kontrolünü, web ve mobil ortamlarda kullanýlabilecek "CHP Seçim Sonuçlarý Takip Sistemi" (secimtakibi.chp.org.tr) ile gerçekleþtirileceklerini bildirdi. Her sandýk sonucunun CHP görevlileri tarafýndan sisteme girileceðini ve YSK'ca ilan edilen sonuçlarla karþýlaþtýrýlacaðýný ifade eden Halýcý, "Böylece olasý hatalara yasal süre içinde itirazlarýn yapýlmasý ve takip edilmesi saðlanacaktýr" dedi. Halýcý, CHP'nin sandýklarda 500 bin örgüt görevlisi ile çalýþacaðýný ayrýca parti gönüllülerinin de sandýk baþýnda olacaðýný kaydetti.(haber Merkezi) Son baþvuru tarihi 15 NÝSAN 2014 dür. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz vardýr. Çorum Þube: Osmancýk Cad. Ulucamii Karþýsý No: 8/1 Yetkili Temsilci: BAHRÝ ÖZTUNA Gsm: Tel/Fax: Ýrtibat: Sefam Mobilya (Yazýçarþý) ÇORUM Tel/Fax: HAC ÖN KAYITLARI BAÞLAMIÞTIR

5 PERÞEMBE 20 MART Müsteþar la yatýrým deðerlendirmesi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ve beraberindeki heyet Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarete; Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Baþoðlu, Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Hayati Özgür, Meteoroloji 10. bölge Müdürü Murat Asar, DSÝ 5. Bölge Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ve beraberindeki heyet Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Müdürü Murat Acu, Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürü Emin Karaman, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Ali Ýþli ve Çorum Orman Ýþletme Mü- dürü Halil Oflu da katýldý. Valilik makamýnda gerçekleþen ve bir saat süren görüþmede; Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile bakanlýða baðlý ilgili müdürlüklerin bünyesinde yürütülen Çorum yatýrýmlarý ve projeler ile Çorum ihtiyaçlarý ve sorunlarý ele alýnarak teferruatlý olarak deðerlendirildi. Haber Merkezi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Kahramanmaraþ ýn Afþin ilçesinde Akdere Ýçme Suyu Projesi nin temel atma törenine katýldý. Kafkas Maraþ ta açýlýþ yaptý Mustafa Demirer Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Kahramanmaraþ ýn Afþin ilçesinde Akdere Ýçme Suyu Projesi nin temel atma törenine katýldý. Afþin ilçesi ile bu ilçeye baðlý tüm belde ve köylerin 2045 yýlýna kadar su problemini ortadan kaldýracak olan 68 milyon TL tutarýndaki içme suyu isale hattýnýn temeli, Afþin Ýlçe Meydaný'nda düzenlenen coþkulu bir törenle atýldý. Adalet Bakan Yardýmcýsý Veysi Kaynak, AK Parti Grup Baþkanvekili ve Kahramanmaraþ Milletvekili Mahir Ünal, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Orman ve Su Ýþleri Bakan Yardýmcýsý Nurettin Akman, Kahramanmaraþ Valisi Þükrü Kocatepe, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Bahattin Kaptan, AK Parti Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Afþin Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Güven ve çok sayýda davetli ile binlerce vatandaþýn katýldýðý programýn sonunda butona basýlarak, projenin temeli atýldý. Bir gün deðil, ömür boyu saygý Ziyarette bakanlýk yetkilileri ile çevre illerin bölge ve il müdürle hazýr bulundu. Özgür-Der den Libya konferansý Özgür-Der Çorum Þubesi, Orta Doðu da yaþanan süreç ile ilgili görüþ alýþveriþinin yapýlacaðý Libya konulu bir konferans düzenleyecek. 22 Mart Cumartesi gü- nü saat de dernek salonunda baþlayacak konferansta Libya nýn devrim öncesi siyasi ve dini yapýsý, Libya tarihindeki öncü þahsiyetler ve devrim sürecinde etkili gruplarýn temel hedef- leri konularý, Suriye ve Gazze direniþini doðrudan destekleyen Libya nýn, Türkiye ile yakýn etkileþim içerisinde olmasýnýn Müslümanlarýn geleceðine sunacaðý katkýlar hakkýndaki gö- rüþler masaya yatýrýlacak. Programda Hüseyin Çaðlar müzakereci, Mehmet Azimli ve Kerim Erkoç konuþmacý olacak. Haber Merkezi Mustafa Demirer sahip çýkmayan toplum ise yolunu bulamaz. Bu düþünceden hareketle Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah yaþlýlarýmýza sahip çýkmak, geriye Kafkas, '18-24 Mart Yaþlýlar Haftakalan hayatlarýný idame ettirmelerini sý' dolayýsýyla bir kutlama mesajý saðlamak bizlerin asli görevidir. yayýmladý. Yaþlýlarýmýza Saðlýk Bakanlýðý olabir milletin iki temel unsuru rak her türlü imkâný ve fýrsatý verolduðunu belirten Kafkas, mesameye çalýþýyoruz. Bakanlýk olarak jýnda þu ifadelere yer verdi; "Bu iki Evde Bakým Hizmetlerini ön plana temel unsur; çocuklarý ve yaþlýlarýçýkardýk. Yaþlý veya yataða baðýmlý dýr. Birine geleceðimizi emanet hastalarýn týbbi bakým ve rehabilitasederken diðerinin tecrübelerinden yonlarýnýn saðlýk kuruluþlarý yerine, yararlanýyor, canlý tarihleri, yaþanagah Kafkas kiþinin evinde bakým yapýlmasýný mýþlýklarý ile geleceðimize yön verisaðladýk. Yaþlýlarýn sosyal hayata katýlýmlarýný yoruz. Geçmiþimiz olan yaþlýlarýmýz bizim her saðlamak da bizlerin görevleri arasýndadýr. Bu zaman baþ tacýmýz olmuþ ve her zaman da öyle duygu ve düþüncelerle bütün yaþlýlarýmýzýn kalacaktýr. Yaþlýlar Haftasý'ný kutluyor, bir gün deðil bir Farkýnda olmalýyýz ki çocuk olmadan ömür boyu saygý ve sevgiyle anýlmalarýný tegenç, genç olmadan da yaþlý olunmaz. Yaþlýsýna menni ediyorum."

6 6 PERÞEMBE 20 MART 2014 Kazakistan da 4 üniversite ile iþbirliði Hitit Üniversitesi Kazakistan da 4 ayrý iþbirliði anlaþmasýna imza attý. Akademik iþbirliklerinde bulunmak üzere Kazakistan a giden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý na katýldý. Alkan a Rektör Danýþmaný/Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Ömer Bostancý, Uluslararasý Ýliþkiler Birimi Personeli Okutman Oya Uslu ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker eþlik etti. Rektör Alkan ilk ziyaretini Kazakistan ýn Astana þehrinde bulunan ve ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olan L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesine yaptý yýlýnda kurulan ve 2005 yýlýnda Avrupa Üniversiteleri Beyannamesini alan üniversite 2013 yýlýnda ise Avrupa Üniversiteler Birliði ne tam üyelik hakký kazandý. QS Dünya Üniversiteleri sýralamalarýnda 2010 yýlýnda ilk 500, 2012 yýlýnda ilk 400 içinde yer alan L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi, Webometrics 2014 Ocak sýralamasýnda dünya çapýnda 2304 inci, ülke içinde ise 1. sýrada yer aldý. Ülkenin en iyi öðrencilerini çeken üniversite, 13 fakültesindeki 66 bölümde 64 lisans, 65 yüksek lisans, 29 doktora programý ve yaklaþýk 2000 akademik personeli ile civarýnda öðrenciye eðitim veriyor. Türkiye de yükseköðretimin oldukça geliþmiþ olduðunu belirten L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Abzal Taltenov ve Ekonomi Fakültesi Dekaný Serik B. Makysh, genç bir üniversite olmasýna raðmen Hitit in çalýþma ve giriþimlerini baþarýlý bulduklarýný, bu nedenle yakýn bir gelecekte daha baþarýlý iþlere imza atarak, adýndan daha çok söz ettireceðine inandýklarýný ifade etti. Bu geliþmeler doðrultusunda iki üniversite arasýnda Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda ikili iþbirliði protokolü imzalandý. Rektör Alkan, bu görüþmenin ardýndan baþta Amerika, Ýngiltere, Fransa olmak üzere Dünyanýn çeþitli ülkelerinden 70 üniversitenin katýldýðý uluslararasý eðitim fuarýndaki standý ziyaret etti. Ýstanbul Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi ve diðer Türk üniversitelerinin yaný sýra Kazakistan dan da öneminden bahsetti. Kimep Üniversitesi yetkilileri de kendi üniversitelerindeki akademik ve sosyal olanaklar hakkýnda bilgi verip üniversitemiz öðrenci ve öðretim elemanlarý- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bazý üniversitelerin rektörleri ile ikili iþbirliði anlaþmasý yaptý. ný üniversitelerinde görmekten memnun olacaklarýný, öðrenci ve öðretim elemaný deðiþiminin uluslararasýlaþma için önemli olduðunu vurguladý. Hitit ve Kimep Üniversitesi ile Mevlana Deðiþim Programý Protokolü imzalandý. Modern eðitim anlayýþýyla ülkenin öncü üniversitelerinden olan Kimep Üniversitesi %10-11 i uluslararasý olmak üzere toplam öðrenciye eðitim veriyor. EU ve EMBA tarafýndan akredite olmuþ programlarý ve çift diploma programlarý ile 160 üniversite ile iþbirliði içinde olan Kimep Üniversitesi, her yýl yaklaþýk 160 öðrencisini ortak üniversitelere gönderip, bir o ka- 50 üniversitenin katýldýðý fuarda, Kazak öðrencilerle bir araya gelinerek, Hitit inakademik ve sosyal olanaklarý ile uluslararasý deðiþim programlarýný tanýttý. Alkan, Almatý da düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna da katýldý. Fuar sonrasý Yabancý Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile bir araya geldi. Rektör, Prof. Dr. Sabri Hizmetli ye Hitit e ülke dýþýndan ve Kazakistan dan ilk olarak öðrenci göndererek üniversitenin þu anda geldiði yabancý öðrenci noktasýnda baþlangýcý ve temeli oluþturduðunu, bu anlamda da üniversiteye verdiði desteklerden dolayý þükranlarýný sundu. Rektör Sabri Hizmetli de, Hitit Üniversitesi nin yurt dýþýndan gelen öðrencilere bir aile ortamý hazýrladýðýný ve çok ilgilendiðini ifade ederek teþekkür etti. Her zaman için Hitit Üniversitesi ile çalýþacaklarýný belirten Prof. Dr. Sabri Hizmetli, Kazakistan dan e yakýn öðrencisinin yurtdýþýnda eðitim aldýðýný ve eðitime böyle yoðun bir ilgisi olan ülkede, Hitit in yapmýþ olduðu çalýþmalarýn önemine dikkat çekti. Alkan, son olarak Almatý þehrinde 3 üniversiteyi akademik iþbirliði amacýyla ziyaret etti. Ýlk olarak 1992 yýlýnda Kazakistan ýn ilk özel üniversitesi olarak kurulan Kimep Üniversitesi ziyaret edildi. Rektör Prof. Dr. Chang Young Bang, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Ronald Voogdt, Prof. Dr. William Gissy ve Dr. Martin Q Hora ile Uluslararasý Birim Baþkaný Elmira Suleimanova ve Akademik Ýþbirliði Baþkaný Uzm. Stanley Currier tarafýndan karþýlanan Rektör Alkan, toplantý esnasýnda üniversite hakkýna bilgiler vererek yapacaklarý iþbirliklerinin darýný da misafir ediyor. Üniversitenin öðrencileri mezuniyetlerinden sonraki yaklaþýk 3 ay içinde iþ bulabiliyor. Akademik personelin %30 nun farklý ülkelerden olduðu üniversitede 3 haftalýk yaz kamplarý da düzenleniyor, bu kamplarda öðrencilere çeþitli alanlarda akademik ve sosyal olanaklar sunuluyor. Eðitim dili Ýngilizce olan üniversite Webometrics 2014 Ocak ayý sýralamasýnda sýrada yer aldý. Ýkinci olarak 1992 yýlýnda bir devlet üniversitesi olarak kurulan Turan Üniversitesi ziyaret edildi. Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Kuanysh A. Tazabekov, Prof. Dr. Leyla A. Tussupova ve Uluslararasý Ýliþkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Alma Issabayeva tarafýndan karþýlanan RektörAlkan, bu topraklarda olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Astana ve Almatý da Ýkili iþbirliði protokolünde öðrenci ve akademisyen deðiþimi yer alýyor. kampüsleri olan ve toplam 25 lisans, 15 lisansüstü ve 5 doktora programýnda yaklaþýk öðrenciye eðitim veren üniversite, bir çoðu Amerika olmak üzere pek çok yabancý öðretim görevlisine de ev sahipliði yapýyor. Eðitim dili Rusça ve Kazak Türkçesi olmasýna raðmen uluslararasýlaþmaya önem verdiklerinden Çince, Türkçe ve Ýngilizce olarak da ders verdiklerini belirten Prof. Dr. Kuanysh A. Tazabekov, 78 dersin Ýngilizce olarak verildiðini, akademik deðiþim ve iþbirliði etkinliklerini artýrmak istediklerini vurguladý. Bu anlamda Mevlana Programýnýn önemli olduðunu, bu fýrsattan yararlanmak istediklerini, bu nedenle de Hitit Üniversitesi ile öðrenci ve akademik personel deðiþimi yapacaklarýný ifade etti. Rektör Alkan bir sonraki görüþmesini de 1997 yýlýnda kurulan ve Almatý daki iki kampüsünde eðitim veren Kazak-Amerikan Üniversitesi ne yaptý. Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Serik Sýkhýmbayev, Prof. Dr. Raushan Kh. Kabilova ve Uluslararasý Ýliþkiler Ofisi sorumlusu Uzm. Clara Akhmetova tarafýndan karþýlanan Alkan, toplantý salonunda üniversiteye iliþkin bir sunum izledi. Üniversitelerine olan ilgiden memnun olduklarýný dile getiren ve Türk üniversiteleri ile iþbirliði yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Serik Sýkhýmbayev, Mevlana Deðiþim Programý nýn yaný sýra akademik iþbirliði protokolü imzalama teklifinde bulundu. Bu baðlamda Hitit ile Kazak Amerikan Üniversitesi arasýnda Mevlana Deðiþim Programý Protokolü ve Ýkili Ýþbirliði Protokolü imzalandý. 250 akademik personeli ile yaklaþýk 6000 öðrenciye eðitim veren üniversite UNESCO tarafýndan akredite olmuþ programlarý ve çeþitli proje çalýþmalarý ile Kazakistan ýn mimarlýk ve mühendislik alanýndaki öncü üniversitelerinden birisi. Prof. Dr. Raushan Kh. Kabilova, Rektör Alkan ý geleneksel olarak farklý ülkelerde düzenledikleri Kasgasa Festivali ne davet ederek, 2016 daki festivali Hitit Üniversitesi nde düzenlemeyi teklif etti. Bunun yanýnda çift diploma programý ve yüksek lisans öðrencileri için staj imkaný sunan programlarý teklif eden Prof. Dr. Raushan Kh. Kabilova, öðretim elemaný deðiþimi programýna da ilgi duyduðunu belirtti. Ziyaret edilen 4 üniversitede de ilgiyle karþýlanan Rektör Alkan, ziyaretlerinde üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak yeni kurulan bir üniversite olmalarýna raðmen uluslararasýlaþma ve akademik iþbirliklerine büyük önem verdiðini vurguladý. Rektör Alkan, üniversitenin uluslararasý öðrenci alýmýna 2013 yýlýnda baþlanmýþ olmasýna raðmen daha ilk yýl dünyanýn çeþitli ülkelerinden yaklaþýk 100 öðrenicinin Hitit te eðitim görmesinden mutlu olduðunu, bu sayý ve öðrenci çeþitliliðini artýrmak istediklerini ifade etti. Ayrýca, dil, Hitit Üniversitesi Kazakistan da düzenlenen eðitim fuarýna katýldý. tarih, kültür vb. açýsýndan pek çok ortak yönümüz olan Kazakistan ile yapýlacak anlaþmalarýn çok önemli olduðunu vurgulayarak bu öðrencilerin yabancý uyruklu öðrencileri olarak deðil, birer arkadaþ ve kardeþ olarak görüldüklerini açýkladý. 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokulu ve 6 Meslek Yüksekokulu yaklaþýk 1,000 i lisanüstü öðrencisi olmak üzere 13,000 e yakýn öðrenciye 600 akademik personeli ile eðitim veren Hitit Üniversitesi nin farklý kapsamda 100 uluslararasý akademik iþbirliði protokolü imzaladýðýný belirten Rektör Alkan, üniversitenin akreditasyon ve araþtýrma projelerine verdiði önemden bahsetti. Bu ziyaret ile baþlayan akademik iliþkilerin Mevlana Programý ile güçleneceðini, ileride yapýlacak çalýþmalarla da daha çok geliþeceðini belirten Rektörü Alkan, yapýlan anlaþma ve ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Yapýlan bu anlaþmalar ile öðrenciler ve öðretim elemanlarý- Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda alacaklarý hibe ile karþý üniversiteye gidebilecekler. Bu anlaþmalar ile Mevlana Deðiþim Programý anlaþmalar 24, ikili iþ birliði anlaþmalarýmýz ise 45 olmuþtur. Haber Merkezi Alaca MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Kaynak Teknolojisi programý öðrencileri tarafýndan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nde bulunan Boydak Þirketler Grubu na ait Merkez Çelik San. Tic. A.Þ. ye ve Isýsan Isý San. Tic. A.Þ. ye teknik gezi düzenledi. Geziye Alaca MYO Öðretim Görevlileri Ali Palta, Þaban Çelik Eren Çete rehberlik etti. Gezi kapsamýnda ilk olarak Ýstikbal Merkez Çelik Sanayi Ticaret Anonim Þirketi yetkili mühendisleri eþliðinde, üretim aþamalarý, ileri kaynak teknikleri, robotik kaynak makinalarýnýn çalýþma prensipleri uygulamalý olarak anlatýldý. Merkez Çelik San. ve Tic. A.Þ. (Ýstikbal) 1992 Hititli Gençler Empati Ýle Engelleri Kaldýrýyor Hitit Üniversitesi nin yürüttüðü Hititli Gençler Empati Ýle Engelleri Kaldýrýyor isimli EDES projesinin açýlýþ toplantýsý yapýldý. Rektörlük Konferans Salonu nda yoðun bir katýlýmýn olduðu program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþladý. Ýstiklal Marþý nýn Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri tarafýndan iþitme engelliler için iþaret diline çevrildiði etkinlikte, Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði Baþkaný Mürsel Barýldar teþekkür konuþmasý yaptý. Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, Gönül Elçileri Programý nýn 3. basamaðýnýn engelliler olduðunu ve bu konuda yapýlacak çalýþmalarýn sayýsýnýn artmasýný arzu etkilerini söyledi. Engelli Birimi Koordinatör Vekili Doç. Dr. Adem Korukcu nun üniversitenin engelliler hakkýnda yaptýðý faaliyetler hakkýnda bilgi verdiði program, Hititli Gençler Empati ile Engelleri Kaldýrýyor isimli EDES projesi koordinatörü Doç. Dr. Muammer Cengil in proje ile ilgili yaptýðý sunum ile devam etti. Etkinlikte Ýlahiyat Fakültesi öðrencilerinden Büþra Budak ve Esra Ateþ de proje sunumu gerçekleþtirdiler. Sunumlarýnda sýrasýyla projenin asýl hedefi olan üniversite öðrencilerinin engelliler hakkýnda bilgilendirilmesi ve empati yoluyla öðrencilere farkýndalýk oluþturulmasý konusuna dikkat çekildi. Projenin hdef kitlesi merkezden seçilen 30 engelli ile empati, eðitim seminerleri ve kültürel etkinlikler ile projeye katýlan 1130 üniversite öðrencisi olarak açýklandý. Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nün birlikte düzenlendiði Hitit Baþkenti Hattuþaþ temalý gezi düzenlendi. Küçük Hititologlar Yetiþiyor projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen geziye Çorum Endüstri Meslek Lisesi nden ve Tarih Bölümü nden öðrenciler katýldý. Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ýlknur Taþ koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen gezide; Boðazköy, Alacahöyük ve Hattuþa da bulunan müzeler ile ören yerleri öðrencilere tanýtýldý. Tarih bölümü öðrencilerini heyecanlandýran açýk hava müzesi dersi ile Kalkolitik çaðlardan günümüze kadar uzanan 7500 yýllýk tarih anlatýldý. Gezinin sonunda, üniversite öðrencileri Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ne ait konaklarýn bahçesinde aðýrlandý. Haber Merkezi Alaca MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Kaynak Teknolojisi programý öðrencileri Kayseri yi ziyaret etti. Kayseri ye teknik gezi yýlýnda Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kuruldu. Þirket oturma grubu, kanepe, koltuk takýmlarý ve baza üretiminin yaný sýra, boydak holdingine baðlý grup firmalarýn ihtiyacý olan endüstriyel ürün gibi yarý mamulleri de üretiyor yýlýnda kurulan Türkiye nin en kapsamlý basýnçlý kaplarýnýn imalatýný yapan Isýsan firmasýný mühendisler eþliðinde gezildi. Isýsan Firmasýnda Tig kaynaðý, Gazaltý kaynaðý Tozaltý kaynaðý, Plazma kesim, çeþitli pres kalýplamalar, kumlama ve boyama iþlemleri ayrýca tahribatsýz muayene yöntemleri ultrasonik muayene, radyoaktif muayene, Penetrant muayene hidrostatik basýnç testi uygulamalý olarak gösterildi. Haber Merkezi EDES projesinin açýlýþ toplantýsý yapýldý. Proje kapsamýnda gerçekleþtirilecek faaliyetler sonucunda; eðitim seminerleriyle üniversite öðrencilerinin farkýndalýklarý artacaðý, tiyatro etkinliði ile üniversite öðrencilerinin engelliler hakkýndaki önyargýlarý kýrýlacaðý, din ve deðerler eðitimiyle iþitme ve görme engellinin dini vecibelerini yerine getirme ve deðerleri kazanmasýna katký saðlanacaðý, doða gezisi etkinliði ile engelliler ve üniversite öðrencileri arasýndaki iletiþim artacak ve engellilerin sosyalleþmesine katký saðlanacaðý, kütüphanelerin kurulmasýyla iþitme ve görme engellilerin bilgi düzeylerinde artýþ saðlanacaðý, empati parkurlarýnýn hazýrlanmasýyla üniversitede ve toplumda engellilerin karþýlaþtýðý sorunlarda uygulama düzeyinde farkýndalýk saðlanacaðý açýklanarak projenin sürdürülebilirliði anlatýldý. Etkinlikte yapýlan sunumlar tercüman Ömer Albayrak tarafýndan iþaret diline simultane olarak çevrildi. Sunum sonrasýnda desteklerinden dolayý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a teþekkür edilerek proje ekibi sahneye davet edildi ve proje ekibinin protokolü selamlamasýyla etkinlik sona erdi.haber Merkezi Hitit Baþkenti Hattuþa gezisi Hitit Baþkenti Hattuþaþ temalý gezi düzenlendi. Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Hattuþa yý ziyaret etti.

7 PERÞEMBE 20 MART 2014 YENÝ BÝR ÇORUM ÝMAR EDÝYORUZ 7 Sebze-Meyve Hali ve Traktörcüler Sitesi dualarla hizmete girdi KÜLCÜ DEN ÇÝFTE AÇILIÞ Çorum a modern Sebze ve Meyve Hali Erol Taþkan Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Yeni Sebze -Meyve Hali ve Traktörcüler Sitesi nin açýlýþ töreni gerçekleþtirildi. Ýki açýlýþý peþpeþe yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her iki yatýrýmýnda esnafa ve Çorum a hayýrlý olmasýný diledi. Eskisinden 6 kat daha büyük Yapýmý tamamlanan Sebze ve Meyve Hali, 48 bin metrekarelik devasa alanýyla hizmete açýldý. Mevcut Hal'den 6 kat büyüklükte olan Yeni Sebze Meyve Hali, Vali Sabri Baþköy, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve çok sayýda esnafýn katýldýðý törenle hizmete girdi. Türkiye ye örnek olduk Ülkemiz için canýmýzý feda etmeye hazýrýz Bakan Yardýmcýsý ndan Baþkan Külcü ye tam not Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, Yeni Sebze ve Meyve Hali'nin modern bir bedesten tarzýnda olduðunu ifade ettiði konuþmasýnda, Türkiye genelinde örnek gösterilecek bir yatýrým olduðuna söyledi. Gittiði her ilde Çorum Hali'nin örnek alýnmasý konusunda önerilerde bulunacaðýný kaydeden Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, AK Parti iktidarý ve belediyeleriyle birlikte Türkiye'nin hýzlý bir deðiþim ve dönüþüm yaþadýðýný ifade etti. Ýktidar olarak daha büyük hedeflerinin bulunduðuna da vurgu yapan Fatih Metin, 30 Mart'ta yapýlacak seçimleri hatýrlatarak, "Türkiye'nin yükseliþini engellemek isteyen gezicilere ve paralellere fýrsat vermeyelim." dedi. AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Sebze ve Meyve Hali'nin açýlýþ töreninde, "Hiç kimse Büyük Türkiye'nin gücünü yok sayarak, kendi emperyal duygularýný tatmin edemez, buna müsade etmeyiz. Biz bu ülke için canýmýzý feda etmeye hazýrýz." dedi. Çorum'da yapýlan hizmetlerin ve yatýrýmlarýn listesini uzun bir konuþma ile sayan Uslu, Çorum'u yeniden kurduklarýný söyledi. Seçimlerin baþka bir yönü bulunduðuna dikkat çeken Uslu, þunlarý dile getirdi, "Bu seçimleri, Recep Tayyip Erdoðan'ýn gitsin mi? kalsýn mý referandumuna dönüþtürmek istiyorlar. Böyle bir lideri kurda kuþa yedirmeyiz. Yeniden Baþbakan'ýn kellesini yedirmiþ bir millet olmanýn ezikliðini yaþamamak için 30 Mart seçimlerinin önemini iyi algýlamamýz gerekiyor. Bu ülkede yeni daraðaçlarý kurdurmayacaðýz. Birileri devletin otoritesini sarsýp, bu milleti mecalsiz býrakmak istiyor." Nasýl iþ yaptýðýmýzý merak edenler gelsin yatýrýmlarýmýza baksýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Bizim nasýl iþler yaptýðýmýzý ve yapabileceðimizi merak edenler, yatýrýmlarýmýza baksýn." dedi seçimlerine baþlarken, hazýrladýklarý kitapçýkla seçimde verdikleri sözleri kayýt ve taahhüt altýna aldýklarýný hatýrlatan Külcü. yeni seçim döneminde de dev projelerin yer aldýðý kitapçýðý taahhüt olarak halka ulaþtýrdýklarýný anlattý. "Günümüzü laklakla deðil, dev projelerin hazýrlýðý ve yatýrýmlarla geçiriyoruz. Biz yeni bir Çorum imar ediyoruz." diyen Külcü, baþarýnýn sýrrýnýn halkla ve esnafla uyumlu çalýþmakta yattýðýný ifade etti. Birilerinin Çorum'da olup bitenden haberi olmadýðýný, yatýrýmlardan habersiz olarak, kendi yaptýklarýný taahhüt eder hale geldiklerine iþaret ederek, "Onlara tek sözüm günaydýn demek olacak." diye konuþtu. Traktörcüler Sitesi'nin açýlýþ töreninde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkiye'ye örnek olacak bir yatýrýmý, esnafla el ele vererek gerçekleþtirdiklerini söyledi. Sebze ve Meyve Hali'nin açýlýþýnýn ardýndan Traktörcüler Sitesi'ne gelen protokol üyeleri ve esnaf, sitenin açýlýþýný dualarla gerçekleþtirdi. Traktörcüler Sitesi Kooperatifi Baþkaný Muharrem Kýrýþ'ýn teþekkür konuþmasýyla baþlayan törende, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü birer konuþma yaparak, yatýrýmýn hayýrlý olmasýný diledi.

8 8 PERÞEMBE 20 MART 2014 Cemiyet ten kutlama ziyareti Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 9. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum Gazetesi ne kutlama ziyaretinde bulundu. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 9. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum Gazetesi ne kutlama ziyaretinde bulundu. Önceki gün gerçekleþtirilen ziyarete Çorum Baþkaný Þevket Erzen, lent Özkaleli, Sadýk Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýlarý Bü- Örgel, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Murat Özülke ve Servet Seyfettin Mete katýldý. Ziyarette Cemiyet yönetimi, Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer ile bir süre görüþerek, gazetenin 9. kuruluþ yýldönümünü kutlayýpnice yýllar temennisinde bulundular. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ezer de, Cemiyet yönetimine teþekkür etti. (Haber Merkezi) Gülgün, Ýskilip i salladý Çatma, þehit aileleri ile görüþtü AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep Çatma, 18 Mart Þehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yýldönümünde þehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Sabah Hükümet Konaðý önünde düzenlenen resmi törene katýlan Çatma, törenin ardýndan Kaymakam Þuayib Gürsoy'u makamýnda ziyaret ederek burada bulunan þehit aileleri ile de görüþtü. Çatma, 18 Mart Çanakkale Þehitleri Anma Günü dolayýsýyla ziyaret ettiði þehit ailelerinin yalnýz olmadýðýný ve kendilerinin her daim yanlarýnda olduklarýný ifade ederek, Þehit aileleri ile beraber olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Þehitlerimizin babalarý, anneleri, evlatlarý bizlerin de anneleri babalarý ve evlatlarýdýr. Sizlerin yaþadýðý acýlarý biz de AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Arife Betül Gülgün, Ýskilip te bir takým ziyaretler gerçekleþtirdi. Beraberinde partili kadýnlarla birlikte Ýskilip e giden Gülgün, Belediye Baþkaný Numan Sezer, AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep Çatma ve AK Parti Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Adayý Fatma Selvi ile birlikte vatandaþlarla bir araya geldi. AK Parti Belediye Baþkan Adayý Recep Çatma nýn Ulaþtepe Mahallesi nde yaptýðý açýk hava toplantýsýnda, çoðunluðu bayan olan vatandaþa Ýskilipliler e seslenen AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Arife Betül Gülgün ve AK Parti Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Adayý Fatma Selvi nin konuþmalarý coþku ile karþýlandý. Konuþmasýnda AK Parti'nin bayanlara her zaman öncelik verdiðini belirten AK Parti Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Adayý Fatma Selvi, bunun göstergesinin de Belediye Meclis Üyeliðine aday gösterilmesi olduðunu söyledi. Selvi, bayanlardan destek istemeyi de ihmâl etmedi. AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Arife Betül Gülgün ise sözlerine Ýskilipli Atýf Hoca yý anarak baþladý. Anýt mezarýnýn AK Parti döneminde yapýldýðýný ifade eden Gülgün, Türkiye de 10 yýlda birçok þeyin deðiþtiðini söyleyen Gülgün, þöyle konuþtu; Ekmek, yað kuyruklarý unutulmadý Ýskilipli Atýf Hocamýn memleketinin yürekli kadýnlarýna, yürekli amcalarýna, dayýlarýna, evlatlarýna selamlarýn en güzelini getirdim. Allah ýn selamý ile sizleri selamlýyorum. Bizler Recep Tayyip Erdoðan la siyaset yapma þerefine nail olan, onunla birlikte 2001 den beri bu kutlu yürüyüþün içerisinde bulunan kardeþlerinizdeniz. Bugün Ýskilip te, bu meydanlarda kadýnlarýmýz bu kadar kuvvetli Ýskilip'te ben de yüreklerimizde yaþýyoruz. Þehitlerimiz sayesinde rahatça güvende yaþadýðýmýz ülkemizde, onlarý ve onlarý yetiþtiren sizleri hiçbir zaman unutmayacaðýz ve yalnýz býrakmayacaðýz. Benim yapmam gereken, bizim üstümüze düþen bir görev varsa kapýmýz her zaman açýktýr dedi. (Haber Merkezi) varým diyebiliyorsa Recep Tayyip Erdoðan sayesindedir. Sizlere Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ýn selamýný getirdim. Bizler AK kadýnlarýz. Osmanlý Devleti nin mirasý üzerinde kurulan bu devleti, týrnaklarýyla bu günlere getiren, evde biten tüpten de, akmayan sudan da, çamur olmuþ yoldan da en çok etkilenen insanlarýz. Ama yýlmadýk. Bu memlekette 10 yýlda çok þeyler deðiþti. Bu memleketin 10 yýl öncesinde yað kuyruklarý, ekmek kuyruklarý vardý. Sokaða çýkan baþörtülü bayanlarýmýz acaba bir þey mi yapýyorlar diye terörist muamelesi görüyorlardý, dimdik yürümeye baþladýk elhamdülillah. 10 yýlda gerçekten çok þey deðiþti. Bizler hastanelerin durumunu gerçekten çok iyi biliyoruz. Hastaneye gidebilmek AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Arife Betül Gülgün, Ýskilip te bir takým ziyaretler gerçekleþtirdi. AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep Çatma, Ulaþtape Mahallesi nde miting düzenlendi. için sabahýn seherinde kalkýp, sýraya girmeyi, orada itilip kakýlmayý, sonra asýl liste denilen bir listeye ismimizin yazýldýðý dönemleri çok iyi biliyoruz. Önce hemþireden sonra da doktordan fýrça yediðimiz günleri unutmadýk O mübareðin bu memlekete ne zararý vardý? Atýf Hoca'nýn Recep Çatma, þehit yakýnlarýna kapýlarýnýn her zaman açýk olduðunu belirtti. memleketinden sesleniyorum þimdi sizlere. O mübareðin bu memlekete ne zararý vardý? Hýrsýz mýydý? Arsýz mýydý? Namussuz muydu? Sadece bir þey yaptý; bu memleketi sevdi. Dimdik durarak bu memleketin haklarýný savundu. Ama ne yaptýlar? Ýskilipli Atýf Hocama zülüm ettiler. AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep Çatma, þehit ailelerini unutmadý. Çorum Gazetesi 9. kuruluþ yýldönümünü pasta keserek kutladý. Çorum Gazetesi 9 yaþýnda Çorum'da 18 Mart 2006 tarihinde 'Biz Çorumuz, Çorum Biziz' sloganýyla yayýn hayatýna baþlayan Çorum Gazetesi 9 yaþýna girdi. Yayýn hayatýnda objektif, tarafsýz bir habercilik anlayýþýyla Çorum'da yayýn yaptýklarýný belirten Çorum Gazetesi imtiyaz sahibi Selahattin Ezer, "Gazetecilik ilkelerine sadýk kalmayý hedeflerimiz arasýna alýrken, Çorum'un yararýna olan veya Çorum'un geliþmesine etki eden olumsuz geliþmeler karþýsýnda kamuoyu oluþturarak gazetecilik görevini en iyi þekilde yerine getirdik. Bunlarý yaparken de gazetecilik duygusuyla hareket ettik. Biz Çorum'da Çorumlunun sesi olmayý amaçlýyoruz ve bu doðrultuda yayýn hayatýmýzý sürdürüyoruz" diye konuþtu. Ezer, "9. yýl önce ilk sayýyý çýkardýðýmýzda, yayýn ilkemiz merak edildi ve yaptýðýmýz yayýn sonucunda halkýmýzýn beklentilerine cevap veren, kamuoyu oluþturan ve ilkeli haberciliði kendine þiar edilmiþ bir yayýn politikasý yayýn hayatýmýzý sürdürerek 8. yýlýmýzý doldurduk. Bugün okuyucularýmýzdan aldýðýmýz güç ve destekle 8. yýlý geride býrakmanýn haklý gururunu yaþýyoruz. Çorum Gazetesi, yayýn hayatýnda her zaman ilkeli, tarafsýz ve objektif bir yayýn politikasý izlemeye özen göstermiþtir." þeklinde konuþtu. Toplumun deðer yargýlarýna saygýlý, ilkeli, yayýn politikasýndan ödün vermeyen bir çizgi ile Çorum yerel basýnýna ayrý bir renk kattýklarýný belirten Genel Yayýn Yönetmeni Halil Ýbrahim Kaya ise, her zaman Çorum ve Çorum halkýnýn sorunlarýna duyarlý bir yaklaþým gösterme çabasý içinde olacaklarýný, Çorum'u kucaklayan, dürüst, seviyeli, birleþtirici, tarafsýz, herkes ve her kesime eþit mesafede, objektif olmayý amaçladýklarýný söyledi. Toplumun deðer yargýlarýna saygýlý, ilkeli bir yayýn politikasý ile okurlarýnýn beðenisini kazanmaya çalýþacaklarýný belirten Kaya, "Yapacaðýmýz her haberde tarafsýz, doðru ve objektif olmak için çaba gösterdik ve bundan sonrada göstermeye devam edeceðiz. Çorum Gazetesi olarak Çorumla birlikte geliþip, büyümeyi arzu ediyoruz" diye konuþtu.(ýha) Þehit Onur Bakbak ta zafer kutlamalarý TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu ve Ortaokulu Çanakkale Deniz Zaferi nin 99. yýlýný kutlarken, aziz þehitlerimizi de rahmetle andý. Türkçe Öðretmeni Sertan Koray Yýlmaz koordinesinde okul konferans salonunda düzenlenen program saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Günün anlam ve önemini belirten konuþma- TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu ve Ortaokulu öðrencileri þehitleri andý. dan sonra öðrenciler, okuduklarý þiirlerle ve seslendirdikleri türkülerle duygu dolu anlar yaþattýlar. Müzik Öðretmeni Volkan Küçükkafa nýn ney taksimleri ve Matematik Öðretmeni Ahmet Öztürk ün de sazý ile eþlik ettiði programda, Mehmetçiðin Çanakkale'de yaþadýklarý kahramanlýk öyküleri de skeçlerle anlatýldý. Çanakkale þehitlerine ait orijinal resimlerin Program Türkçe Öðretmeni Sertan Koray Yýlmaz ve kahramanlýk öykülerinin yer aldýðý slayt koordinesinde okul konferans salonunda düzenlendi. ve video gösterileri de büyük alkýþ aldý. Adýna yakýþýr program topladý. çen herkese teþekkür etti. kýþýr bir programla büyük beðeni Okul Müdürü Selahattin Çanakkale Deniz Zaferi nin Tarih Öðretmeni Esin Demiray sorumluluðunda gerçek- Kara, program sonunda yaptýðý 99. yýldönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma Günü nedeniyle prog- konuþmada tüm þehitlerimizi leþtirilen programda, Çanakkale rahmet ve þükranla anarak, programýn hazýrlanmasýnda emeði ge- Savaþlarýný konu alan gösteriler ram düzenleyen TOKÝ Þehit yapýldý. Günün anlamýna iliþkin Onur Bakbak Lisesi de, adýna ya- þiirler okundu, türküler söylendi. Hemþehriler OSDER kahvaltýsýnda buluþtu Çorum Ýli Osmancýk Ýlçesi ve Köyleri Kültür ve Dayanýþma Derneði (OSDER) 2. geleneksel kahvaltý programý, Darüþþafaka Sosyal Tesisleri Balo Salonu nda yapýldý. Yaklaþýk 500 kiþinin katýldýðý programda, Çorumlu ve Osmancýklý bürokratlar, siyasiler, iþ adamlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkanlarý ve çok sayýda davetli yer aldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Baþkan Serdar Gürsoy, 1999 yýlýndan kurulan derneðin kuruluþ tarihinde itibaren yaptýðý çalýþmalardan bahsettikten sonra, Çorum un ve Osmancýk ýn dünyaya tanýtýlmasýnýn derneðin amaçlarý arasýnda olduðunu söyledi. Gürsoy, Baþta pirincimiz, Osmancýk pidemiz ve leblebimizin tanýtýmýný il dýþýnda, Türkiye de hatta dünyada tanýtmak istiyoruz. Bugüne kadar yerel yönetim baþta olmak üzere bir çok kurumdan destek gördük ama yetersiz kalýyor. Daha da sahip çýkýlmasý, destek verilmesi gerekiyor. Baþta yerel yönetim, devlet erkanýmýz ve ilçemizden çýkan iþ adamlarýmýzdan isteðim þudur; derneðimize maddi ve manevi destek versinler, üye olsunlar, fikir yürütsünler. Bu derneði hep birlikte, tüm Osmancýklýlar ve Çorumlular olarak yönetelim, büyütelim ve tanýtalým. diye konuþtu. Programa katýlanlar arasýnda yer alan Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfü Akça, Osmancýklýlar ý böyle bir organizasyon içerisinde görmekten mutluluk duyduðunu ifade ederek, derneðe destek verilmesi gerektiðini söyledi. Ayrýca programda, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ya veda ve baþarý plaketi verilirken, Dernek Baþkaný Serdar Gürsoy da, eski OSDER Baþkaný Av. Murat Baþer e plaket verdi.

9 PERÞEMBE 20 MART Kargý da þehitler anýldý Çorum un Kargý Ýlçesi nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitlerini Anma Günü dolayýsýyla, anma programý düzenledi. Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) konferans salonunda gerçekleþtirilen anma programýna Ýlçe Kaymakamý Ali Erdoðan, Garnizon Komutan V. J. Kd. Bçvþ. Yüksel Türkyýldýz, Emniyet Amir V. Bünyamin Dede, Müftü Bayram Çelik, AK Parti Kargý Belediye Baþkan Adayý Zeki Þen, Belediye Meclis Üyesi Adaylarý, gaziler, þehit yakýnlarý, STK temsilcileri ile öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda Uzm. J. Kd. Çvþ. Mehmet Aydýn bir konuþma yaptý. Vatanýn bütünlüðü ve yüce Türk Ulusu nun baðýmsýzlýðý uðruna hayatlarýný feda ederek, en yüksek mertebeye eriþen aziz þehitlerimizi bir kez daha rahmet, þükran ve minnetle andýklarýný ifade eden Aydýn, "Mukaddes vatan topraklarý için, canlarýný seve seve vererek, bir ulusun kaderini deðiþtiren, vatanýmýzý, istiklalimizi, sarsýlmaz imanlarý, eþsiz ce- Kargý da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitlerini Anma Günü dolayýsýyla, anma programý düzenledi. saretlerine borçlu olduðumuz, aziz þehitlerimiz dünyada eþi benzeri olmayan bir destan yazmýþtýr. 18 Mart, Çanakkale nin geçilemeyeceðinin, Türk Milletinin esir edilemeyeceðinin, Türk Vatanýnýn parçalanamayacaðýnýn tüm dünyaya haykýrýldýðý gündür. Bugün; Ölümsüzlük þerbetini içenlerin Tanrý ya kavuþtuklarý gündür " diye konuþtu. Program öðrencilerin Çanakkale ile ilgili okuduklarý þiir ve þarkýlarla devam etti. Bir öðrencinin, Oðlu Emin Ünal ý 1995 yýlýnda Hakkari de þehit veren Kadire Ünal ýn yazmýþ olduðu Eminim adlý þiiri okumasý üzerine salonda bulunan dinleyiciler duygu dolu anlar yaþadý. Programýn sunuculuðunu yapan kýz öðrenci sunumuna gözyaþlarýyla devam etti. Programýn sonunda ilçe genelinde yapýlan Çanakkale adlý kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri, Þehit aileleri, Kadire Ünal, Muharrem Yaþar ve Kýbrýs Gazisi Hüseyin Kendirli tarafýndan verildi.(ýha) Saatçi kamuoyunu yanýltýyor Anma programý Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi nde gerçekleþtirildi. Genel Saðlýk-Ýþ Ýl Temsilcisi Dursun Tunç, Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi nin; 2011 yýlýndan beri yanlýþ hesaplanan ve bir aile hekiminin ve aile saðlýðý çalýþanýnýn sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyi ücretini % 30 oranýnda arttýracak olan hatanýn kendi çabalarý sonucu düzeltildiðini söyleyerek kamuoyunu yanýlttýðýný iddia etti. Tunç, 13 Mart 2014 tarihli bizzat Saðlýk-Sen Baþkaný Ahmet Saatçi tarafýndan yerel basýna ve kamuoyunun dikkatine sunulan bildiride gerçek durum çarpýtýlarak, 2011 yýlýndan beri yanlýþ hesaplanan ve bir aile hekiminin ve aile saðlýðý çalýþanýnýn sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyi ücretini % 30 oranýnda arttýracak olan hatanýn kendi çabalarý ve Saðlýk-Sen'in Halk Saðlýðý Kurumu ile görüþmeleri sonucu düzeltildiði iddialarý talihsiz bir þekilde yer almýþtýr. Devamýnda, yapýlan bu hesaplama hatasýnýn Saðlýk-Sen'in giriþimleri sonucu düzeltildiði ibaresine yer verilmiþtir. dedi. Konuyla ilgili ilk tespit ve çalýþmalarýn, Saðlýk-Sen Baþkaný Ahmet Saatçinin açýklamalarýndan çok daha önce Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý üyesi ve Çorum Tabip Odasý Aile Hekimliði Komisyonu Baþkaný Dr. Selçuk Önce tarafýndan gerçekleþtirildiðini ve aile hekimliði derneði vasýtasý baþta olmak üzere sendikalarýnýn giriþimleriyle tüm aile hekimliði birimlerinin bilgilendirilip, Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ne verilmek üzere dilekçe örnekleri yayýnlandýðýný kaydeden Tunç, açýklamasýna þöyle devam etti; Malum sendikanýn çalýþanlar aleyhine olan bir baþka tutumu da 2014 yýlý Ocak ayýndan itibaren geçerli olacak þekilde hükümet tarafýndan % 3 + % 3 oranýnda yapýlan zam teklifine yaklaþýmýnda kendini göstermiþtir. Bu teklife Saðlýk-Sen, belki de enflasyonun tavan yapacaðý 2014 yýlý için enflasyon farký da talep etmeden 123 TL net seyyanen zam önerisinde bulunmuþ ve bir meslek örgütü olarak çalýþanlarýn zarara uðratýlmasýnda aracý olarak eþine az rastlanýr bir tutum sergilemiþtir. Yine bu konuda da gerekli duyuru ve diðer bilgilendirme çalýþmalarý sendikamýz tarafýndan olmasý gerektiði þekilde yerine getirilmiþtir. Saðlýk alaný çalýþanlarýnýn hak kayýplarýnýn önüne geçilmesinde ve hatta geriye dönük hak kayýplarýnýn tazmin edilmesinde Genel Saðlýk-Ýþ olarak sergilediðimiz çaba ve emeðin Saðlýk-Sen tarafýndan kendileri yapmýþ gibi lanse edilmesi, çalýþanlarýn ve tüm kamuoyunun yalan açýklamalarla yanýltýlmasý bahsi geçen sendikanýn ne denli aciziyet içinde olduðunun en açýk göstergesidir. En temel ahlak ve etik kurallarýný dahi hiçe sayarak sergilenen bu tutumlardan ötürü Saðlýk-Sen'i kýnýyor; hatanýn tespitini ve tüm ülkeye duyurulmasýný saðlayan Dr.Selçuk Önce'yi tebrik ediyor ve Genel Saðlýk-Ýþ sendikasý olarak hak sahibi saðlýk çalýþanlarýna sos-ekonomik geliþmiþlik düzeyi tazminatý ödemeleriyle ilgili yanlýþ hesaplamalardan kaynaklý hak kayýplarýnýn giderileceðini ve geriye dönük olarak da ödemelerin yapýlacaðýný duyuruyoruz. Kaymakam a veda ziyareti 30 Mart 2014 tarihinde görev süresi sona erecek Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte Kaymakam Sezgin Üçüncü ye veda ziyaretinde bulundu. Sýcak bir sohbet havasýnda geçen ziyarette Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü; Osmancýk'a yeni atanmam nedeniyle kýsa bir süre birlikte görev yaptýk. Bu süre içinde gerek belediye baþkanýmýz gerekse belediyenin diðer organlarý ile karþýlýklý diyalog içinde sorunlarý çözmeye gayret ettik. 5 yýllýk süre içinde ilçenin kalkýnmasý ve geliþmesi için aldýðýnýz kararlar ve yapýlan çalýþmalar için Osmancýklýlar size saygýyla anacaktýr. Hepinize bundan sonraki hayatýnýzda saðlýklý günler diliyorum." diyerek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise; Birlikte görev yaptýðýmýz dönem içerisinde Sayýn Kaymakamýmýza göstermiþ olduðu yapýcý tutum nedeniyle Belediyemiz Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile meclis üyesi adaylarý Kaymakam Sezgin Üçüncü ye veda ziyaretinde bulundu. adýna teþekkür ediyoyazýcý, günün anýsýbir tablo hediye etti. ruz. dedi. na Osmancýk tarihi eser(haber Merkezi) lerinin olduðu kabartma Mehteran Tokat ta konser verdi Tokat ta, AK Parti Gençlik Kollarý tarafýndan Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma günü dolayýsý ile düzenlenen Kardeþlik Yürüyüþü"ne partililer yoðun ilgi gösterdi. Gaziosmanpaþa Stadyumu önünden mehteran takýmý eþliðinde baþlayan yürüyüþe AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Dilek Yüksel, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çelik, AK Parti Tokat Belediye Baþkan Adayý Eyüp Eroðlu ile birlikte çok sayýda partili katýldý. Ellerinde Türk Bayraklarý ve meþalelerle yürüyüþ yapanlara vatandaþlarda alkýþlarý ile destek verdi. Cumhuriyet Meydaný'nda sona eren yürüyüþte Çorum Be- Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý gösteri yaptý. lediyesi mehter takýmý mini bir konser verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çelik ve AK Parti Tokat Milletvekili Dilek Yüksel in konuþmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Tokat ýn þehidine, topraðýna sahip çýktýðýný gösterdiðini söyledi. Tokat lýnýn 30 Mart ta büyük bir zafere imza atacaðýný söyleyen AK Partili Aslan, Sizde bu yürek bu aþk, bu coþku olduðu sürece ne bu milleti kimse bölebilir ne de bu milletin onurunu itibarýný dünyada yeniden yazan Tayyip Erdoðan ý kimse indiremez dedi. Son olarak kürsüye çýkan AK Parti Tokat Belediye Baþkan Adayý Eyüp Eroðlu, seçim gününe kadar çalýþmalarýna durmandan devam edeceklerini ifade ederek, Birileri bugün istediði oyunlarý istediði tuzaklarý, istediði kumpaslarý kurmaya çalýþýrsa çalýþsýnlar. Ben onlara diyorum ki; Bize Somali deki, Filistin deki, Sudan daki Afrika da gözünün yaþýný sildiðimiz Müslümanlarýn, milletimizin duasý yeter diye konuþtu.(ýha) Özel Pýnar Koleji'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü etkinlikleri þehitlik ziyareti ile baþladý. Özel Pýnar þehitleri andý Mustafa Demirer Özel Pýnar Koleji'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü etkinlikleri þehitlik ziyareti ile baþladý. Etkinlikler öðleden sonra okul öðretmenleri Namýk Göl, Murat Akdað ve Erman Toptaþ rehberliðinde, öðrencilerin hazýrladýðý programla devam etti. Programa Özel Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, Lise Müdürü Ahmet Týðlý, Lise Müdür Yardýmcýsý Sadýk Genç, Ýlköðretim Müdür Yardýmcýsý Galip Ýlgezdi, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci Þehitlik ziyaret edilerek dua edildi. katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Daha sonra Tarih Öðretmeni Namýk Göl, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Sonrasýn- da öðrenciler tarafýndan Çanakkale'de savaþ günleri ve kahramanlýklarý tasvir eden þiirler ve Mehmetçik anýlarý okundu. Çanakkale Türküsü programý izleyen öðrencilerin de katýlýmýyla hep bir aðýzdan coþkulu bir þekilde söylendi. Program Çanakkale savaþlarýnda kullanýlan araç gereçlerin gösterildiði video ile son buldu. Çanakkale türküleriyle andýlar 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nin 99. yýldönümü ve Þehitleri Anma Günü programlarý sürüyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi nin 99. yýldönümü ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Gazipaþa Ortaokulu nda da etkinlikler yapýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programda günün anlam ve önemini iliþkin konuþmalar yapýldý. Oratoryo gösterisi ve þiirlerin okunduðu etkinlikte okul korosu Çanakkale türküleri seslendirdi. Gazipaþa Ortaokulu nda da etkinlikler yapýldý. TEGV Çorum Öðrenim Birimi nde yeni dönem baþladý Geçtiðimiz dönemlerde olduðu gibi yeni etkinlik döneminde de çocuklara yaþam becerileri edinmelerini, duygusal ve zihinsel geliþmelerine katkýda bulunmayý, bilim ve teknolojiden yararlanmalarýný saðlayan TEGV Çorum Öðrenim Birimi, 2014 ilkbahar etkinlik döneminin açýlýþýný gerçekleþtirdi. Ýlginin yoðun olduðu Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi nde etkinlikler hafta içi üç, hafta sonu dört döngü þeklinde yapýlarak talepleri karþýlamayý amaçlýyor. Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çe- TEGV Çorum Öðrenim Birimi, 2014 ilkbahar etkinlik döneminin açýlýþýný gerçekleþtirdi. tin, Çorum Öðrenim Birimi, yerelde daha çok çocuðumuza ulaþarak onlarýn farkýndalýk yaratmasýný gerçekleþtirecektir. Sonbahar etkinlik döneminde 2000 den fazla çocuðumuza ulaþan TEGV Çorum Öðrenim Birimi, bahar dönemindeki hedefi ile bu sayýyý 2000'in üzerine çýkarmayý amaçlýyor. Sizler de daha güzel bir gelecek için çocuklarýmýzý vakfýmýzla tanýþtýrmak isterseniz kapýmýz sizlere sürekli açýk olacaktýr. dedi. (Haber Merkezi)

10 10 PERÞEMBE 20 MART 2014 KÖYDES için Çorum a milyon TL ödenek yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý Recep Mebet mak üzere 2005 yýlýnda uygulamaya konuldu. Köy Altyapýsýný Destekleme (KÖYDES) Projesi KÖYDES projesi kapsamýnda 2014 yýlýnda Çorum a tahsis edilen ödenek tutarý 8 milyon 327 bin TL. Çorum Tahsisat Komisyonu dün Valilik Toplantý SaloÖnceki yýllarda olduðu gibi bu yýl da tahsis edilen ödenu nda toplandý. neðin KÖYDES projesinin amacýna uygun olarak tahsivali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýsi için Özel Ýdaremiz personeli, Kaymakamlarýmýz ve Ýl ðýndaki toplantýya ilçe kaymakamlarýnýn yaný sýra bagenel Meclisi üyelerimiz birlikte çalýþma yaptýlar ve ihzý daire müdürleri katýldý. tiyaç duyulan altyapý kalemlerine ödeneðin daðýlýmýný saðladýlar. Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve birim müdürlerinin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan KÖYDES Projesinin baþlangýcýndan bu güne kahacý Osman Ebiloðlu, KÖYDES Projesi nin içeriði dar geçen 10 yýllýk dönemde ( ) Çorum a tahsis edilen toplam ödenek tutarý 136 milyon 364 bin hakkýnda bilgiler verdi. TL ye ulaþtý. Son 10 yýllýk dönemde tahsis edilen KÖYKÖYDES Yatýrým Programý ndan da bahseden Hacý Osman Ebiloðlu DES bütçesi ile Çorum da 636 adet içme suyu, 63 adet Ebiloðlu, 2014 yýlý için Çorum a ayrýlan kaynak miktakanalizasyon tesisi, 31 adet sulama tesisi, kilometrýnýn 8 milyon 327 bin TL olduðunu açýkladý. re 1. kat asfalt, 802 kilometre 2. kat asfalt, 2 bin 312 kilometre staçorum a KÖYDES Projesi kapsamýnda son 10 yýlda tahsis bilize yol, 154,1 kilometre yol onarým, 234 adet menfez, 29 adet edilen ödenek tutarýnýn 136 milyon 364 bin TL olduðunu belirten köprü ve onarým, 11 adet istinat duvarý, 6 bin 496 metre HDPE boebiloðlu, diðer kurumsal kaynak ve imkanlar da dahil olmak üzeru, 213 bin 395 metrekare kilit taþý yatýrýmý tamamlanarak köylerire köylere yapýlan yatýrýmýn toplam deðerinin 1 milyar TL olduðumizde yaþayan halkýmýzýn hizmetine sunuldu. Böylece köylerimiznu söyledi. de yaþayan nüfusumuzun yüzde 100 ü þebekeli ve saðlýklý içme subüyükþehirlerin dýþýnda KÖYDES Projesi dahilindeki 51 ile yundan, yüzde 79 u kanalizasyon tesisinden, yüzde 87 si asfalt yolayrýlan toplam ödeneðin 346 milyon TL olduðunu hatýrlatan Vali dan, yüzde 55 i kilitli beton parkeden yararlanýr hale geldi. Yardýmcýsý Ebiloðlu, Tahsisat Komisyonu nda yapýlacak görüþmeköydes ödeneði olarak tahsis edilen bu miktara yine 10 yýller neticesinde Çorum a aylýk dönemde Özel Ýdare, rýlan ödeneðin kullanýmýnýn Bakanlýk, Ýller Bankasý, kararlaþtýrýlarak Ýçiþleri BaAvrupa Birliði ve Kalkanlýðý na bildirileceðini kýnma Ajansýndan saðlakaydetti. nan bütçeler; Ýl Özel ÝdaKonuyla ilgili olarak remiz ve Köylere Hizmet yapýlan yazýlý açýklamada Götürme Birlikleri nin ise þu bilgilere yer verildi: Ýnsan Kaynaklarý, makine parký ve kurumsal güköylere 1 MÝLcü ile birleþtirilerek yatýyarlik YATIRIM rýma dönüþtürüldü. Son KÖYDES (Köy Alt10 yýllýk dönemde Çoyapýsýný Destekleme) Prorum Ýl Özel Ýdaresi ve jesi, susuz ve suyu yetersiz Köylere Hizmet Götürköy ve baðlýlarýnýn saðlýklý me Birlikleri tarafýndan ve yeterli içme suyuna kagünümüz deðerleriyle 1 vuþturulmasý ile köy yollamilyar TL ye yatýrým tarýnýn kalite ve standartlarýmamlanarak halkýmýzýn nýn yükseltilmesini saðlaköydes Projesi Tahsisat Komisyonu, Valilik Toplantý Salonu nda toplandý. hizmetine sunuldu. Nuhut'tan Külcü'ye geçmiþ olsun ziyareti CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ve CHP Belediye Meclis Üyesi Adaylarý Çorum'un yerel internet gazetesi olan Heri Haber'in imtiyaz Sahibi Mustafa Külcü'yü hasta yataðýnda ziyaret etti. Çorum Heri Haber'in imtiyaz sahibi Mustafa Külcü dün akþam aniden rahatsýzlanarak kaldýrýldýðý Elitpark hastanesinde safra kesesi ameliyatý oldu. Dün akþam gerçekleþen ameliyatýn ardýndan özel odada tedavisine devem edilen Mustafa Külcü'yü CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini sundu. Kendisine yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Mustafa Külcü, seçim çalýþmalarýnda Kenan Nuhut'a ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarýna baþarýlar diledi. Katar Büyükelçileri nin tercihi Zorlu Oto Dizayn Zorlu Oto Dizayn, Arap ülkelerinden pek çok üst düzey yöneticiye makam aracý dizayn ediyor. Recep Mebet Katar Büyükelçileri nin makam araçlarýný, Çorum Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren Zorlu Oto Dekorasyon dizayn ediyor. Arap ülkelerinden Katar ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani ve Türkiye Büyükelçisi Salem Mubarek Al-Shafi dün Zorlu Oto Center ý ziyaret ettiler. Zorlu Oto Dizayn Genel Müdürü Dinçer Katar ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani, kendisi için dizayn edilen aracý Zorlu nun ev sahipliinceleyerek Zorlu Oto Dizayn Satýþ ve Pazarlama Müdürü Uður Toker den bilgi aldý ðindeki ziyarette Satýþ kahve ve çay makinesi mevcut. Akýllý telefonla konve Pazarlama Müdürü Uður Toker de hazýr bulundu. trol edilebilen aydýnlatma, sinema sistemi, Apple TV Beraberlerindeki heyetle Çorum a gelen Katarve Play Station uygulamalarý bulunan araçlarda oksilý Büyükelçiler, Zorlu Oto Center ý gezerek kendilejen maskesi gibi güvenlik ekipmanlarý da yer alýyor. ri için özel olarak dizayn edilen makam araçlarýný indiye konuþtu. celediler. ARAP DÜNYASININ TERCÝHÝ ZORLU Katar Büyükelçileri için tasarlanan makam araçlarý hakkýnda bilgiler veren Zorlu Oto Dizayn Satýþ ve Pazarlama Müdürü Uður Toker, daha önce de pek çok Arap ülkesinden üst düzey yöneticiye özel araç dizayn ettiklerini hatýrlattý. Yaklaþýk 3 ay önce sipariþleri alýnan makam araçlarýnýn Almanya dan özel olarak ithal edildiðini vurgulayan Uður Toker, Son model Mercedes Sprinter ve Viano marka araçlarý tepeden týrnaða dizayn ettik dedi. Hiçbir masraftan kaçýnýlmayan araçlarýn zengin içeriðiyle göz kamaþtýrdýðýný anlatan Toker, Soðutma, ýsýtma ve masaj özellikli ithal deri koltuklarla donatýlan araçlarda üç boyutlu Led TV, Nespresso ZORLU SEKTÖRDE ÝLK 3 TE Türkiye de oto dizayn sektöründe ilk 3 firma arasýnda yer alan Zorlu Oto Dekorasyon un VÝP tasarýmlarý ile dikkat çektiðini anlatan Uður Toker, Ortadoðu ve Afrika baþta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi için de araç dizayn ettiklerini söyledi. Katar Büyükelçileri için dizayn edilen makam araçlarýnýn Nisan ayýnda teslim edileceðini belirten Toker, Ýspanya da gerçekleþtireceðimiz teslimat sýrasýnda Mercedes firmasýyla da bu alanda anlaþma imzalamayý planlýyoruz dedi. Toker, Çalýþmalarýmýzý yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Küçük Sanayi Sitesi 39. Sokak numara 4 teki Zorlu Auto Center a bekliyoruz diye konuþtu. Dursun Taþkaya, Gülabibey e aday Nuhut, Heri Haber'in imtiyaz sahibi Mustafa Külcü'yü hasta yataðýnda ziyaret etti. Mahallemizin ismi Sizi topraða deðil, kalbimize gömdük Çöplü dür ve öyle de kalacak Erol Taþkan Muharip Gaziler Derneði Çorum Þube Baþkaný Muharrem Gül, Çanakkale Þehitleri Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, Biz þehitlerimizi topraða deðil, kalbimize gömdük. dedi. Muharrem Gül 18 Mart tarihinin, Çanakkale Kahramanlarý tarafýndan destan yazýlan bir tarih olduðunu vurgulayan Muharrem Gül, þehitleri minnet ve dua ile andýklarýný söyledi. Ya þehit ol, ya gazi dualarýyla analarý, evlatlarý ve eþleri tarafýndan cepheye uðurlanan kahramanlarýmýz, geri dönmeyi düþünmeksizin düþmanýn üzerine yürüdü. diyen Muharrem Gül, büyük bir yokluk ve zorluklarla mücadele verildiðini, bu mücadelenin unutulmamasý ve asla unutturulmamasý gerektiðinin altýný çizdi. Gül açýklamasýnda, Bu kahraman þehitlerimizi yüreðimizde yaþatacaðýz. Bize emanet ettikleri memleketimizi, kanýmýzýn son damlasýna kadar koruyup, bu memleketin bölünmez bütünlüðüne sahip çýkacaðýz. Eðer bu emanete helal getirirsek, þehitlerimizin kemikleri sýzlar ve ahirette bu memlekete kast edenlerden davacý olurlar. dedi. Erol Taþkan atalarýmýza ve Osmanlý boylarýna atýfta bulunçöplü Mahallesi mak anlamýna gelmektemuhtarý Yýlmaz Kýlcý, dir. Mevcut mahalle Çöplü Mahallesi'nin ismuhtarý ve yeniden maminin deðiþtirilmesi ile hallemize muhtar adayý ilgili açýklamalarý eleþtiolarak girdiðim bu yarýþrerek, "Mahallemizin ista mahallemizin güzide mi, tarihimizin derin isminin deðiþtirilmesi giköklerinden gelen onurlu bi bir konu söz konusu bir isimdir. Mahallemizin dahi olamaz. Aday olan ismi Çöplü'dür ve Çöplü diðer arkadaþýmýn yapolarak da kalacaktýr." demýþ olduðu bu gaftan dodi. Yýlmaz Kýlcý layý arkadaþým adýna tüm Mahalle isminin tamahallem halkýndan özür rihi anlamýný ifade eden Yýlmaz Kýldilemeyi borç bilirim. Teveccühünüz cý, Çöplü isminin tarihle bütünleþen sonucu tekrar seçilmem halinde bu ve manevi deðeri olan bir isim oldugururla taþýdýðýmýz ismi deðiþtirme ðunu kaydettiði açýklamasýnda þunlagiriþiminde bulunmam bile söz konurý söyledi, "Bizler Osmanlý Torunlarý su deðildir. ve Osmanlý çocuklarýyýz. MahallemiMevcut mahalle muhtarý olarak zin yüzyýllara dayalý olan geçmiþi ve 5 yýl içinde mahallemizin en iyi þetarihiyle güzide Çorumumuz'un kilde yönetilmesi hususunda elimizönemli mahallerinden birisidir. den gelen tüm gayretimizi sarf ettik. Mahallemizin isminin geçmiþ tarihine baktýðýmýz zaman, mahalletüm resmi kurumlar ve dairemizin ismi Bozoklar Boyu'nun, Günlerle ikili iliþkilerimizi saðlam tutahan Soyu'nun, Bayat Boyu'na baðlý rak halkýmýzýn tüm isteklerini yerine Dulkadir Devleti'ni meydana getiren getirmeye çalýþtýk. Çýraklýk devresini Türkmen soylarýndan Çöplü Kabilebitirip kalfalýk için tüm mahalle halsi'ni temsil etmektedir. Dulkadiroðulkýmýzýn destekleriyle önümüzdeki 5 larý II. Dönem Anadolu beyliklerinyýlda mahallemizin Çorum' un en güdendir. Ýlk reisi Zeyneddin Karaca zel mahallesi olmasý konusunda gebey'dir. Osmanlý Ýmparatorluðu ve rekli çalýþmalarýmýzý yaptýk. Ýnþallah Memlükler arasýnda mücadele veren halkýmýzýn teveccühü ile yeniden sebeyliktir. Fatih Sultan Mehmet'i n baçilmemiz halinde hep beraber el ele, baannesi Yavuz Sultan Selim'in annesi Dulkadir Beyleri'nin annesidir. görüþmeler yaparak en güzel yarýnlarýmýzý en güzel Çöplü Mahallesini Bu nedenledir ki gururla ismini birlikte inþa edeceðiz." taþýdýðýmýz Çöplü ismini deðiþtirmek Dursun Taþkaya Recep Mebet Tekel Baþmüdürlüðü nden emekli Dursun Taþkaya dün düzenlediði basýn toplantýsý ile Gülabibey Mahallesi Muhtarlý- Taþkaya, seçim bürosunda düzenlediði basýn toplantýsýyla adaylýðýný açýkladý. ðý na aday olduðunu açýkdiðer muhtar adaylarýna baþarýlar dileyerek þöyle koladý. nuþtu: Cemilbey Caddesi nde açýlan seçim bürosunda 1963 yýlýnda Çorum un Elmalý Köyü nde doðdüzenlenen toplantýya bazý davetlilerin yaný sýra madum. Ýlk ve ortaöðrenimimi memleketimde tamamlahalle sakinleri katýldý. dým yýlýnda Tekel Baþmüdürlüðü nden emekli oldum. Evli ve üç çocuk babasýyým. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimi nde Gülabibey Mahallesi Muhtarlý27 yýldýr bu mahallede yaþýyorum ve mahallemiðý na aday olduðunu belirten Dursun Taþkaya, Mazin sorunlarýný yakinen biliyorum. Mahallelilerin teþhallemizi daha iyi bir geleceðe taþýmak için adayým vik ve teveccühü üzerine muhtar adayý olmaya karar dedi. verdim. Gülabibey Mahallesi ne bugüne kadar hizmet Gülabibey Mahallesi nin sorunlarýnýn çözümü, eden herkesi þükranla anan Taþkaya, yaklaþan seçimgeliþimi ve daha iyi bir geleceðe kavuþmasý için çaba de mahalle halkýnýn desteðini istedi. sarfedeceðim. Yerel seçimin hayýrlar getirmesini diliyor, tüm mahallelilerin desteðini bekliyorum. Özgeçmiþi hakkýnda bilgiler de veren Taþkaya, Özen ailesinin acý günü Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Kuruluþlarý Daire Baþkaný, hemþehrimiz Nurettin Özen'in aðabeyi Rýza Özen vefat etti. Çorum eski Belediye Baþkan Yardýmcýlarýndan, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Kuruluþlarý Daire Baþkaný Nurettin Özen'in abisi, Eski Belediye Personeli Erhan Özen ve Valilik Personeli Ayhan Özen'in babalarý Rýza Özen bir süredir tedavi gördüðü Anka- ra Turgut Özal Hastanesi'nde vefat etti. Merhumun cenazesi bugün 10.30'da Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Mecitözü'nün Elmapýnar (Çaðna) köyüne götürülecek ve öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verilecek. (Haber Merkezi) Rýza Özen

11 PERÞEMBE 20 MART mahalle 5 istek MUHTARLARLA SÖYLEÞÝ (2) Yerel seçim öncesi mahalle muhtarlarýyla yaptýðýmýz söyleþi dizisi devam ediyor. Çorum un 14 mahallesini mercek altýna alan çalýþmamýz dahilinde bugün Ulukavak, Kunduzhan, Buharaevler, Çöplü ve Çepni Mahallesi muhtarlarýyla yaptýðýmýz röportajlarý kýymetli okurlarýmýzla paylaþýyoruz. Ýþte, muhtarlarýn açýklamalarý: ULUKAVAK IN DERDÝ PAZAR YERÝ Ulukavak Mahallesi Ýpek Özüyaðlý - Ceren Kartan Muhtarý Mahmut Ahýska, bu görevde 20 yýlý geride býraktýðýný söyledi. Yaptýklarým yapacaklarýmýn teminatý diyen Mahmut Ahýska, görevde bulunduðu süre içerisinde güzel hizmetlere imza attýðýna inandýðýný vurguladý. Ulukavak ýn seçmen sayýsý bakýmýndan Çorum un en büyük mahallesi konumuna geldiðinin altýný çizen Ahýska, yeni dönemde Pazartesi Pazarý alanýndaki sýkýntýnýn çözülmesini hedeflediðini açýkladý. Ahýska, þöyle konuþtu: Mahallemiz, Çorum un geliþmekte olan güzel bir semti konumunda. Belediyemizin de katkýlarýyla mahallemizdeki yapýlaþmada eski komutlar yýkýlýyor yerine yenileri yapýlýyor. Çorum da ilk toplu konut çalýþmasý olan Ýkbal Kent de mahallemiz sýnýrlarý içinde yer alýyor. Önceden gecekondu bile yapýlmaz denilen semtlerde þimdi alýcýlar yer bulamýyor. Aradan geçen sürede yollar yenilendi, parklarýmýz güzelleþti. Ayrýca Çevre Yolu bulvarý da mahallemizden geçiyor. Genel olarak bakýldýðýnda mahallemizin düzene girdiði söylenebilir. Muhtarlýðýmýzýn bulunduðu yerde Adliye lojmaný yapýlacaktý. Mahalleliyle birlikte yoðun bir çaba sarfedip Adliyemizin yanýna bir park kazandýrdýk. Bütün bu yapýlanlarýn arkasýnda imzasý bulunan bir muhtar olarak böylesine güzel bir eserin ortaya çýkmasýnda pay sahibi olmaktan mutluyum. Muhtarlýðý severek ve isteyerek yapýyorum. Ne kadar çok çalýþma azmi olursa destekçiniz de o kadar çok oluyor. Ýnsanlarý seviyorum, insanlar da beni seviyor. Mahallemi çok seviyorum ve daha iyi yerlere getireceðime inanýyorum. Belediye ve resmi kuruluþlarýn da katkýsýyla birçok þeyin üstesinden geldik. Elbette problemler var ancak yeni yapýlaþmayla ilgili eksiklikler çýkýyor, onlar da mutlaka hallolacak þeyler. Saðlýk ocaðýmýz, parkýmýz, kütüphanemiz, Mehmetçik ve Cumhuriyet adýnda iki tane lisemiz oldu. Ýlk ve orta okullarýmýz güzelleþti. Ýnanýyorum ki mahallemizde yapýlacak daha çok þey var ve bütün her þey gençlerimiz için. Bu sene de muhtar seçilirsem inþallah pazar yerindeki sýkýntýmýzý gidermeyi planlýyorum. KUNDUZHAN, KURAN KURSU ÝSTÝYOR Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, 10 yýldýr mahallesine hizmet ediyor. Mahallemizin eksikliklerini gidermeye çalýþýyoruz diyen Kadir Akçal, yeni dönemde Kunduzhan a Kuran Kursu kazandýrmayý hedeflediðini söyledi. Devane deki Kentsel Dönüþüm le birlikte mahallenin çehresinin deðiþtiðini vurgulayan Akçal, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 2004 yýlýnda seçildikten sonra mahallemizde yeni imar planý uygulanmaya baþladý ve Kunduzhan ýn çehresi deðiþti. Yeni dönemde mahallemizin diðer eksikliklerini gidermeyi düþünüyorum. Bunlarýn baþýnda Devane Camii lavabolarýnýn yer altýna alýnmasý ve mahallemize Kuran Kursu açýlmasý. Ýmar düzenlemesine göre mahallemizdeki her apartmanýn kendisine ait parký, bahçesi var. Seçimden sonra da zaten açýlýþý yapýlacak. Mahmut Ahýska Kadir Akçal Yýlmaz Kýlcý Kentsel Dönüþüm ün diðer etaplarýyla ilgili olarak da yeni imar planlarý hazýr, uygulamaya geçmeye hazýrlanýyor. Hizmet yolunda beni yalnýz býrakmayan mahalle sakinlerimize teþekkür ediyor, yeni dönem için desteklerinin devamýný bekliyorum. ÇÖPLÜ ÝLGÝ BEKLÝYOR Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, 5 senedir muhtarlýk yapýyor. Ýmar düzenlemesi ile birlikte yeni yapýlaþma alanlarýnýn ortaya çýkmasýný beklediklerini söyleyen Yýlmaz Kýlcý, Mahalleli bu konuda ümitli bir bekleyiþ içinde dedi. Namazgah Parký ndaki düzenleme ve diðer yatýrýmlardan da bahseden Kýlcý, þöyle konuþtu: Namazgah Parký olarak nitelendirdiðimiz bu alanda daha önce güreþ stadý vardý ancak kullanýma açýk deðil, atýl bir vaziyetteydi. Burayý yýkýp parkýn gerçek anlamda kullanýlmasý için mücadele verdik. Çok þükür muvaffak olduk. Belediyenin desteðiyle burayý güzel bir parka dönüþtürüyoruz. Bu dönüþümle birlikte park gerçek amacýna uygun þekilde Namazgah olarak kullanýlmaya baþlandý. Yani parkýmýzýn içindeki 9 yüz metre kare alan açýk hava camisi yapýldý. Parkýmýzýn tamamý 9 bin 800 metrekare. 9 yüz metre karesi cami olarak ibadete açýldý. Hava þartlarý elverdiði müddetçe burada Cuma namazý, Ramazan ayýnda da teravih kýlacaðýz. Parkýmýzýn Namazgah olarak adlandýrýlmasýnýn nedeni de Osmanlý dönemine dayanýyor. Ordu ve halk cuma namazlarýný ve savaþa gitmeden önce namazlarýný burada kýlarlarmýþ. Mahallemiz yapýnýn yer aldýðý eski bir yerleþim yeri. Mahallemiz kentsel dönüþüm kapsamýna girdiði için Belediyemiz yapýlaþma olarak mahallemizde inþaat ruhsatýna izin veriyor. Bundan dolayý da hiçbir yapýlaþma olmuyor. Kentsel dönüþüm kapsamýndan çýktýktan sonra arsalar birleþtirilip yaklaþýk olarak 67 blok inþa edilecek bir alan ortaya çýkacak. Bu inþa ile birlikte yeni kanalizasyon, su þebekeleri, boru hatlarý, yeni yollar ve yeni yeþil alanlarýmýz meydana çýkacak. Söylenilen projeler gerçekleþtirilirse Çöplü Mahallesi gelecekte çok daha iyi bir konumda olacak. Çorum'un merkezinde olmasýna raðmen diðer mahalleler arasýnda sýkýþmýþ halde olan Çöplü, bundan dolayý da dýþarýya açýlamýyor ve yatýrým alamýyor. Mahallemizin problemlerinin çözümü için bu seçimde yeniden adayým. BUHARAEVLER ÝN TALEBÝ YENÝ ASM Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan, 15 yýldýr muhtarlýk görevini sürdürüyor. Mahalleli yeni Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) istiyor diyen Seyfi Pekcan, konuyla ilgili giriþimde bulunduklarýný söyledi. Seyfi Pekcan Mevlüt Gezer Elektrik hatlarýnýn yer altýna alýnmasý konusunda da talepte bulunduklarýný hatýrlatan Pekcan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Mahallemiz yeni kurulduðunda burada hiçbir þey yoktu. Ýskana ilk açýldýðýnda parký, pazarý, okulu, camisi yoktu. Muhtarlýðým döneminde bu sorunlarý, vatandaþlarýn istekleri doðrultusunda ilgili yerlere bildirdim ve belediyemizden istediðimiz hizmetleri aldýk. Mahallemiz parklar içerisinde. Parklarýmýzla ilgili bir sýkýntýmýz yok yine de vatandaþýmýz haklý olarak daha fazla yeþil alan istiyor. Mahallemizin imar konusunda da bir sýkýntýsý yok. Acil olan ihtiyaçlarýmýzdan biri elektrik hatlarýnýn yer altýna alýnmasý. Zira bu durum vatandaþý rahatsýz ediyor, endiþeleniyor. Biz de belediyeyle bu konu hakkýnda görüþüyoruz. Ýkincisi Aile Saðlýðý Merkezi (ASM) nin biraz uzaklaþmasý. Vatandaþlar da haklý olarak buraya yakýn bir yerde Aile Saðlýðý Merkezi olmasýný istiyor. Biz de bu konu hakkýnda dilekçemizi ilgili makamlara verdik, ilgileneceklerini sözünü aldýk. Ayrýca mahallemize yeni bir camii daha yapýlmasýný istiyoruz. Yeni dönemde de hizmete talip olarak diðer adaylara baþarýlar diliyorum. ÇEPNÝ NÝN OKUL SORUNU Çepni Mahallesi Muhtarý Mevlüt Gezer, 1999 yýlýndan beri muhtarlýk yapýyor. Mahallede ilk okul ve lise bulunmadýðý için öðrencilerin büyük sýkýntý yaþadýðýný anlatan Mevlüt Gezer, bu konuda yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Çöplü Mahallesi nin problemleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Gezer, þöyle konuþtu: Geride býraktýðýmýz dönemde Ulu Mezarlýk ýn geniþletilmesinin yaný sýra mahallemize iki tane çocuk parký yaptýrdýk. Eksiklikler olduðunda mahallemiz adýna öncülük yaparak belediyemize bildiriyoruz. Mahallemizde okul sýkýntýsý var. Çöplü Mahallesi sýnýrlarý içinde ilkokul ve lise yok. Ayrýca metruk binalarýn camlarý kýrýk vaziyette olduðu için bu yerlerin korumaya alýnmasýný ya da yýkýlmasýný belediyeye önerdim. Kanalizasyon sorunu da mahallemizde oldukça sýkýntý çýkarýyor. Oldukça sýkýntýmýz var, bu da mahallemizin kalabalýk olmasýndan kaynaklanýyor. Yol sorunu ve park sýkýntýmýz da var. Bu sorunlarýn çözümü için vatandaþlarýmýzýn isteði üzerine öncülük etmeye devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarýnýn yaptýrým gücü ve tüzel kiþiliði yok. Vatandaþlarýn isteði üzerine ilgili yerlere baþvururlar. Bu çerçeve içinde görev yapýyor ve mahallemizin problemlerin çözümü için çaba sarfediyorum.

12 12 PERÞEMBE 20 MART 2014 Tarihe altýn harflerle yazýlan zafer Þeker-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, 18 Mart Þehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yýl dönümü nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda, Çanakkale þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyoruz dedi. Bugün, tarihin akýþýna yön vermiþ büyük zaferin yýldönümü; vatan topraðýnýn dört bir yanýndan gelerek Çanakkale'de iþgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarýmýzýn destansý varoluþ mücadelesinin iftihar günüdür. diyen Kahraman, þöyle konuþtu; Büyük zorluk ve yokluklar karþýsýnda Çanakkale'de kazandýðý büyük zaferle geleceðine inanan bir milletin, ne denli inançlý ve dirençli olduðunu gösteren büyük kahramanlýk hikâyesinin tarih sayfalarýna altýn harflerle kazýndýðý gündür. Nitekim Çanakkale Zaferi, millet olarak sahip olduðumuz birlik ve be- Sefer Kahraman raberlik meþalesini göðe kaldýrdýðýmýz kadim bir inancýn müdafaasýnýn tezahürüdür. Anadolu'nun her yanýndan binlerce insanýmýzýn vatan için kanýnýn son damlasýna kadar mücadele ettiði bu destan, topyekûn hareket eden bu büyük milletin neler baþarabileceðini Çanakkale Savaþý'nda bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiþtir. Her metrekareye düþen mermi sayýsýnýn 6 bin civarýnda olduðu bu büyük zaferde, 250 binin üzerinde kahramanýmýz da þehitlik gibi yüce bir mertebeye eriþmiþtir. Bugün bizlere düþen görev ise þehitlerimizin kanlarýyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklarý, ayný þuurla sahip çýkarak korumak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir þekilde devretmektir. Bu vesile ile ülkemizin her bir karýþ topraðýný bizlere mukaddes bir vatan kýlan, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz þehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anýyorum. Ruhlarý þad olsun. Mobilya sektörüne ihracat eðitimi Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý, mobilya sektörünün ihracat kapasitesini artýrýlmasý projesi çerçevesinde, sektör temsilcilerine, "Uluslararasý Pazarlara Giriþ Stratejileri Eðitimi" düzenledi. Samsun TSO ev sahipliði yaptý Ekonomi Bakanlýðý ile Samsun Ticaret Sanayi Odasý'nýn "Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Programý" kapsamýnda hazýrladýðý, "Samsun Mobilya Sektörünün Ýhracat Kapasitesinin Artýrýlmasý" projesi çerçevesindeki çalýþmalarý devam ediyor. Proje kapsamýnda, Samsun TSO ev sahipliðinde, paydaþ firmalarýn katýlýmý ile "Uluslararasý Pazarlara Giriþ Eðitimi" düzenlendi. Rönesans Danýþmanlýk Firmasý Eðitmeni Ceyhun Yeþilþerit, katýlýmcýlara, "Uluslararasý Pazarlara Giriþ Stratejileri" konusunda eðitim verdi. Deðiþimi yönetemeyenler ayakta kalamayacak Samsun TSO Meclis Baþkaný Muharrem Durmuþoðlu ve 30'a yakýn firma temsilcisinin katýldýðý eðitim seminerinde konuþan Ceyhun Yeþilþerit, "Ýnsanoðlu, kendi refahýndan fedakarlýk etmek istemiyor. Bu nedenle ülkeler birbirleriyle sonsuza dek rekabet etmek zorunda. Yeni dünya düzeninde bu rekabet topyekun savaþlarla deðil, þirketlerle yapýlmakta. Deðiþen ekonomi bizi bir çok devrimle birlikte bu vahþi rekabetin içerisine itmiþ durumda. Evriþen ekonomide daha fazla ürün ve hizmet çeþitliliði var. Her þey hakkýnda daha çok bilgi sahibiyiz. Ýletiþim, sipariþ verme ve alma kolaylýklarý var. Ýnternet satýþ, satýn alma ve eðitim için önemli bir kanal. Deðiþen ekonomi bize küreselleþme, teknoloji ve belirsizlik olmak üzere üç alanda fýrsat sunuyor ama bir yandan da tehdit ediyor. Bunlarý yönetemeyenler ayakta kalamayacak. Bir iþletmenin rekabet edebil- Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý, mobilya sektörünün temsilcilerini buluþturdu. mesi için strateji geliþtirmesi ve uygulamasý gerekir. Pazarlamanýn temel hedeflerini ise, mevcut müþterilere daha fazla ve daha sýk satmak, rakiplerin müþterilerini kendine çekmek, pazara yeni giren tüketicileri müþteri edinmek, marka sadakati yaratmak, iþletmenin toplum tarafýndan sevilmesini ve benimsemesini saðlamak baþlýklarýnda sýralayabiliriz. Üretimin temel hedeflerini de, yeterli miktarda üretim yapmak, gereken zamanda üretim yapmak, arzulanan kalitede üretim yapmak, arzulanan maliyette üretip teslim etmek, buluþ ve yenilik yapmak olarak deðerlendirebiliriz" dedi. Murzioðlu: "Mobilya sektörüne inanýyoruz" Mobilya sektörünün güçlü bir sektör haline gelmesini, bu anlamda uluslararasý arenadaki rakipleriyle rekabet edebilecek duruma ulaþmasýný istediklerini kaydeden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun TSO Baþka- AK Parti Ýl Genel Meclisi adaylarý, Sarmaþa, Akçakale, Osmaniye, Feruz, Þeyh Hamza, Eymir, Taþpýnar ve Harmancýk köylerini ziyaret ettiler. AK Parti Ýl Genel Meclisi adaylarý Erhan Akar, Nurettin Karaca, Mustafa Ala- Veliler satrançta yarýþacak Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda velilere yönelik satranç turnuvasý düzenleyecek. Okul idaresinden yapýlan açýklamada, 5-6 Nisan 2014 tarihlerinde yapýlacak satranç turnuvasýna katýlmak isteyen velilerin, Müdür Yardýmcýsý Duran Bozaðcý na müracat etmeleri gerektiði belirtildi. ný Salih Zeki Murzioðlu, "Bunun için de Ekonomi Bakanlýðý ile görüþmeler yaparak bu projeyi uygulamaya karar verdik. Sektörün sorun ve ihtiyaçlarýna cevap vermek için çalýþýyoruz. Biz mobilya sektörüne inanýyoruz ve sektörün ihracatýnýn artýrýlmasý anlamýnda, firmalarýnýn geliþtirilmesi anlamýnda da gereken desteði vermeye hazýrýz. Bu amaç doðrultusunda çalýþmalarýmýz aralýksýz sürecek" diye konuþtu. Eti Anadolu Lisesi Korosu nun 1824 Mart Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Atýl Uzelgün Huzurevi nde Türk Halk Müziði konseri, yaþlýlara eðlenceli bir gün yaþattý. Deðerlerimizin yarýnlara taþýnmasýnda yaþlýlarýn en deðerli varlýklar olduðunu belirten Okul Müdürü Osman Bostan, Yaþlýlýk dönemi itibar gerektirmektedir. Bu ayný zamanda bir minnet borcudur. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýn- Türk Halk Müziði konseri, yaþlýlara eðlenceli bir gün yaþattý. malarý gerekir. Bu baðlamda biz de Eti Anadolu Lisesi olarak buna benzer faaliyetleri okul olarak yapmaktayýz. dedi. Yýl sonu korosu 29 Nisan da Bostan, okul korosunun toplum hizmeti kapsamýnda geçtiðimiz yýldan bu yana bu tür konserler düzenlediðini ve Mü- zik Öðretmeni Rýza Aydýn yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren koronun 29 Nisan da Devlet Tiyatro Salonu nda yýl sonu konseri vereceðini de kaydetti. (Haber Merkezi) Gidilmedik köy kalmayacak Velilere yönelik satranç turnuvasý düzenlenecek. Yaþlýlara sazlý sözlü eðlence Eti Anadolu Lisesi Korosu huzurevi ziyaretinde yaþlýlara özel konser verdi. göz ve Azmi Pektaþ tarafýndan gerçekleþtirilen ziyaretlerde, köy halkýnýn sýkýntýlarý dinlenrken, köylerin sorunlarý ile ilgili de bilgi alýndý. Gidilmeyecek köy kalmayacak diyen AK Parti Ýl Genel Meclisi Adaylarý, gittikleri köylerden çok olumlu tepkiler aldýklarýný ve ziyaretlerinin devam edeceðini dile getirdiler. Doða ve hayvan sevgisi aþýladýlar Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürlüðü, ilçelerdeki ilköðretim okullarýnda Doða ve Hayvan Sevgisi konulu seminerler düzenledi. Osmancýk Koyunbaba ve Gemici Ýlköðretim okullarýnda 210 öðrenciye, Sungurlu Þehit Mahmut Peþmen ve Cumhuriyet Ýlköðretim okullarýnda 150 öðrenciye, Dodurga Mustafa Kemal Ýlköðretim Okulu nda ise 70 öðrenciye seminer veren Þube Müdür- lüðü personelleri Metin Arslaner ve Saffet Akca, öðrencilere havyan ve doða sevgisini aþýladýlar. Hayvanlarýn neden sevilmesi gerektiðini ve sahipsiz sokak hayvanlarý için su ve beslenmelerine nasýl katkýda bulunulacaðý gibi konularda öðrencileri bilgilendiren yetkililer, hayvan haklarýný ve hayvan sevgisini anlatan çeþitli slaytlar ve videolarý da izlettiler. Doða ve hayvan sevgisini içeren seminerlerin, merkez ilçe ve diðer ilçelerle devam edeceði belirtildi. Türkiyem ÝHO yaþlýlarý unutmadý Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO) öðrencileri, idareci ve öðretmenleri ile birlikte Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Yaþlýlar Haftasý nedeniyle yapýlan ziyarette, 6. sýnýf öðrencilerinden oluþan ilahi grubu, koro ve solo ilahiler söyleyerek huzurevi sakinlerine duygusal anlar yaþattýlar. Öðrenciler, hediye ettikleri çiçeklerle de yaþlýlarýn gönlünü aldýlar. Okul Müdürü Süleyman Karkýn, bu anlamlý günde öðrencilerin büyükleriyle buluþup, onlarla muhabbet edip, hal hatýr sormalarýnýn, onlarýn çocuk ve torun özlemlerini bir nebze de olsa gidereceðini ifade etti. Program Yaþlýlar Haftasý nedeniyle düzenlendi.

13 PERÞEMBE 20 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:19 Cemâzil-Evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:7 Mart 1430 Kasým: MART Bir kimse, dünyada din kardeþinin ýrzýný korursa, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azabýndan korur. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK VEFAT EDENLER 1-Acýpýnar Köyü' nden, Ergül ARICILAR' ýn eþi, Sefa SEYHAN' ýn kardeþi; Þahander ARICILAR. 2-Rufe NALÇACI' nýn eþi, Þeker Fabrikasýndan emekli Mehmet NALÇACI' nýn babasý, Adem AÇIKALIN' ýn kayýnpederi, Emre AYGÜN, ismail ve Ýbrahim AÇIKALIN ile Samet NALÇACI' nýn dedesi, DSÝ' den emekli Þoför; Elvan NALÇACI. 3-Hüseyin, Mustafa ve Ahmet ÖZSAÇMACI' nýn babasý, Kunduracý Esnafýndan; Ömer ÖZSAÇ- MACI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Daha önce ki yazýlarýmýzda dua ile ilgili ayetlerin bir kýsmýný sunmuþtuk. Ýnþallah bu yazýmýzda ise dua ile ilgili hadisler üzerinde duracaðýz. Peygamberimiz: Dua rahmet kapýlarýnýn anahtarýdýr. Mazlumun duasýndan (bedduasýndan)ise sakýnýnýz çünkü mazlum ile Allah arasýnda perde yoktur. Buyurmuþtur. Belki en çok ihmal ettiðimiz þey bir birimizden esirgediðimiz duadýr. Ülkemiz üzerinde ki oynanan oyunlarýn bertaraf edilmesi, sevgi ve kardeþlik baðlarýmýzýn güçlenmesi, Rabbimizin rahmetine Yine Kur'an'ýn en son suresi olan 113. suresi Felak son ayetinde "Hasetcinin hasetinden Allah'a sýðýnýn" buyuruyor. R.SAV.e "Hiç kimseye haset etmeyiniz. Haset öyle bir yakýcý ateþtir ki; ateþin odunlarý, çýralarý, yaktýðý gibi sizin iyiliklerinizi yakýp kül eder" buyurmuþtur. Böyle hasetçiler kýnanmýþtýr. Aslýnda Kur'an'da ifade edilen nazarda göz deðmesi de hasetten doðmaktadýr. Kinlerin birçoðunun anasý da haset, istemezliktir. Bir de gýpta vardýr. Hasetle gýptayý birbirinden ayýrmak gerekir. Veysel Uysal hotmail.com Kur'an-ý Kerim'in Gönderiliþ amacý 15 Vahyin Iþýðýnda nail olabilmemiz için her zamankinden daha çok duaya ihtiyacýmýz var. Peygamberimiz: Kiþi, müslüman kardeþine arkasýndan dua ederse, melekler: "Âmin! Aynýsý sana da olsun!" derler.(müslim) Peygamberimiz üç sýnýf insan vardýr ki onlarýn dualarý Allah indinde kabule daha yakýndýr.1.bir kimsenin kendisi için degilde baþkasý için yapmýþ olduðu hayýr dua. 2. Anne ve babanýn çocuklarý için yapmýþ olduðu dua(veya beddua). 3. Mazlumun duasý(bedduasý)." (Tirmizi) Hani halk arasýnda da alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste veya alma mazlumun ahýný gökten indirir þahini derler ya. Peygamberimiz: Kime dua kapýsý açýlýrsa ona rahmet kapýlarý da açýlýr. Allahýn en çok sevdiði þey kendisine dua edilmesidir. Kazayý ancak dua önler. Onun için duaya sarýlýn. Allah katýnda duadan daha kýymetli bir ibadet yoktur. Biriniz namaz kýldýðýnda, Allaha hamdü sena ile baþlasýn, sonra peygambere salât ve selâm eylesin, ondan sonra istediði duayý yapsýn. Allaha kabul edileceðini kesinkes bilerek dua edin. Çünkü Allah gafil kalbin duasýný kabul etmez. Dua gök ile yeryüzü arasýnda durur. Benim üzerime salât ve selâm edilmedikçe yükselmez. Bana duanýn baþýnda ortasýnda ve sonunda salât ve selâm edin! Kim, þiddetli ve sýkýntýlý durumlarýnda duasýnýn kabul edilmesini isterse, rahat durumdayken çok dua etsin! Biriniz dua ettiði zaman, Allahým! Dilersen beni baðýþla! demesin! Ýstemesinde samimi ve azimli olsun! Çünkü hiç kimse Allahý zorlayamaz. Allahým! Kabir azabýndan, Deccal fitnesinden, hayatýn ve ölümün fitnesinden ve günah iþlemekten ve borca batmaktan sana sýðýnýrým. Allahým! Ben nefsime çok zulmettim. Günahlarý ancak sen baðýþlarsýn. Rahmetinle beni baðýþla! Bana merhamet eyle! Çünkü sen Gafûr ve Rahîmsin. (Buhârî) Peygamberimiz: Allahým! Sen Meliksin, senden baþka hiçbir ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. Tüm günahlarýmý baðýþla! Senden baþka günahlarý baðýþlayan yoktur. Beni ahlâkýn en güzeline ilet! Ahlâkýn en güzeline ancak sen iletirsin. Ahlâkýn kötüsünden de beni uzaklaþtýr! Ahlâkýn kötüsünden, ancak sen uzaklaþtýrýrsýn! Allahým! Önceden yaptýklarýmý, sonraya býraktýklarýmý, içimde gizlediklerimi, açýða vurduklarýmý, aþýrý davranýþlarýmý ve benim hakkýmda benden daha iyi bildiklerini, ne olur benim için baðýþla! Mukaddim de sensin, Muahhir de sen! Senden baþka hiçbir ilah yoktur! Ali (r.a)(müslim) Peygamberimiz: Allahým! Gazabýndan rýzana, cezandan affýna sýðýnýrým. Senin üzerine övgüyü bir bir saysam bitiremem. Sen, kendi büyük ve yüce zâtýný nasýl övdüysen, öylesin.(müslim) Peygamberimiz: Gecenin son kýsmýnýn ortasýnda ve her farz namazdan sonra yapýlan dua, ezan ile kamet arasýnda yapýlan dua geri çevrilmez. Allahým! Beni esirge, bana merhamet eyle, bana hidayet et, bana afiyet ver, beni rýzýklandýr! (Tirmizî) Kulun, Rabbine en yakýn olduðu an secde hâlidir. Onun için secdede duayý çoðaltýn! Allahým! Günahlarýmýn küçüðünü, büyüðünü, ilkini, sonunu, gizlisini, açýðýný baðýþla!(müslim) Allahým, kalplerimizi hayýr üzere kaynaþtýr, aramýzý bul, bizi kurtuluþ yollarýna ilet ve bizi karanlýklardan kurtarýp nura kavuþtur! Açýk, gizli tüm hayâsýzlýklardan bizi uzaklaþtýr! Kulaklarýmýzý, gözlerimizi, kalplerimizi ve eþlerimizi bizim için mübarek, tövbelerimizi kabul eyle! Sen tövbeleri çokça kabul eden ve sýnýrsýz merhamet edensin! Nimetine karþý bizi þükredenler kýl, bize bolca nimetler ver. (Ýbn Mesûd, Rezîn) Allahým, seni zikretmekte, sana þükretmekte ve senin ibadetini iyi yapmakta bana yardým et! Allahým! Beni baðýþla, bana hidayet et, bana rýzýk ver ve bana afiyet ihsan eyle! Allahým! Cüzzamdan, sedef hastalýðýndan, delilikten ve hastalýklarýn kötüsünden sana sýðýnýrým. Allahým! Faydasý olmayan namazdan sana sýðýnýrým. Kendinize, Çocuklarýnýza, Size hizmet edenlere ve Mallarýnýza beddua etmeyin! Çünkü o bedduanýz, dualarýn kabul edildiði bir zamana denk gelirde, kabul görür.(ebû Dâvud). Peygamberimiz: Allahým! Küfür, fakirlik ve kabir azabýndan sana sýðýnýrým. Allahým! Kötü ahlâklardan, kötü iþlerden ve kötü arzulardan sana sýðýnýrým. Ben size, o dualarýn özeti olan bir dua bildireyim mi? Þöyle dersiniz: Allahým! Biz senden, Peygamberinin istediði hayrý dileriz. Peygamberin, sana hangi þerlerden sýðýnmýþ ise, biz de o þerlerden sana sýðýnýrýz. Sen kendinden yardým dilenilensin. Varýþ yalnýz sanadýr. Kudret ve kuvvet ancak Allah iledir. Allahým! Doðruyu bana ilham et! Beni nefsimin kötülüklerinden kurtar! Allahým, senden faydalý bir ilim, kabul edilmiþ bir amel, güzel bir rýzýk dilerim. Ey kalpleri evirip çeviren! Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle! Buyurmuþtur.(Tirmizi) Allahým! Acizlik, tembellik, korkaklýk, yaþlýlýk, cimrilik, ihtiyarlýk ve kabir azabýndan sana sýðýnýrým. Allahým! Nefsime takvasýný ver ve onu temiz eyle! Onun koruyucusu sensin. Allahým! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sýðýnýrým. (Müslim) Ey Rabbimiz! Gafletten, fýsktan, muhalefet edip düþmanlýk çýkarmaktan, baþkalarý duysun ve görsün diye bir þey yapmaktan sana sýðýnýrýz. Ey Rabbimiz! Gerçekler karþýsýnda saðýrlýktan, dilsizlikten her türlü maddi-manevi kötü haslet ve hastalýklardan, nimetinin zevalinden, azabýnýn ansýzýn gelip çatmasýndan sana sýðýnýrýz. Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan, her türlü görünür-görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, ölüm anýnda þeytanýn tuzaðýndan, nefsimizin havasýndan sana sýðýnýr, dünyada da ahirette de hakkýmýzda hayýrlýsýný dileriz. Gýpta: Özenmek, örnek almak, güzel ve iyi olan gibi olmaya çalýþmaktýr. Ben de þöyle olsam demektir. Kötüye özenmek deðildir. Demek ki, nimet ve fazilet sahibini örnek alarak, ona özenerek, meþru yoldan iyiliðe, nimete ulaþma arzusudur ki, önemsenmiþ ve önerilmiþtir. R.SAV. "mümin gýpta eder, münafýk haset eder" buyurmuþtur. Gýpta teþvik edilirken, haset kýnanmýþtýr. Mevlana hazretleri Mesnevi'sinde, bu ayet ve hadisleri þairin dili ile ifade ediyor ve diyor ki (þiir Arapça); "Nüfisün alelhayrati ehlelula feinneheddünya ehedisün küllimrin fi þerihi kadihun fevdrisun münhüm ve mevrüsün". Yani; Ey akýllý kiþi, dünya, hayallerinden ibaret bir rüya gibidir. Hayýrlý iþlerde (hasetten kaç) gýptaya bak. Herkes kendi iþine bakmalýdýr. Ýnsanlarýn kimi varis (mal býrakan) kimi de mevrustur. Veresedir. Daha doðrusu dünya malý dünyada kalýr. Hiç kimse ahirete bir çöp bile götüremez. Dünya ameli ile ahireti kazan. Hasetin sana zarardan baþka bir kârý olmaz. Çalýþ çabala, nasibine razý ol. Her nimet, bir külfettir, mesuliyettir, sorumluluktur. Ýfa etmek güçtür. Hakkýný ifa edemezsen, zahmete düþersin. Arif ne demiþ: "Sana gezmek ne gerekir, Semerkant'ý Buhara'yý, Sana taksim olan erzak bulur orayý"... Niçin söylenmiþtir bu söz; Ýnsanýn baþarýsýnýn iki temeli vardýr. Birisi, çalýþma, ikincisi nasiptir. Bunlarýn ikisi kuþun iki kanadý gibidir. Kayýðýn iki küreði, ayný numarada iki ayakkabý gibidir. Birisinin yokluðu öbürünü de iptal eder. Tek kanatla uçulmaz, tek kürekle tekne yol almaz, tek ayakkabý giyilmez. Nasibin olsa bile çalýþmadan olmaz. Fikrettin ÇIPLAK Yukarýda söylenen atasözünün deþifresi þudur: Emekli Din Görevlisi Eskiden motorlu ulaþým ve nakil araçlarý olmadýðýndan, ticaret kervanlarla yapýlýrmýþ. Örneðin; bin deve, yüz katýr, yüz at gibi hayvana yüklenen ticaret mallarý þehirden þehire, devletten devlete nakledilirmiþ. Genellikle develeri birbiri ardýna dizilir, yularlarla birbirine baðlanýr. Deve devamlý yukarý baktýðý için önünü göremez. Yüz deveye bir eþek önderlik eder. Eþeðin peþinden giderler. Hatta, hikaye içinde hikaye olsun (espri): Kervancý baþý yýllar yýlý kullandýðý develerden birisi yaþlanýnca emekli etmiþ. Ona da güya þu kadar sene benim yükümü taþýdýn, helalleþelim, demiþ. (Fabi: hayvanlarý konuþturma sanatý) Deve, sahibine hitaben; ben sana yük taþýdým, sen de beni besledin. Bu hususta hakkým helal olsun. Ancak bir hususta hakkýmý helal etmiyorum. Beni yýllardýr bir eþeðin peþinden yürüttün, demiþ. Sahbi de, senin gözün göklerde, yerleri görmüyorsun ki, eþeði önüne takmayým, deyip helalleþmiþler. Þimdi, böyle bir büyük kervancý yolculuk anýnda kervan konvoyunu çeken eþeðin semeri eskimiþ, bir þehre uðramýþlar. Orada bir semerci bulup eþeðin semerini deðiþtirmek istemiþler. Semerci dükkanýnda asýl usta, dükkanýn sahibi iþi nedeni ile o gün dükkana gelememiþ. Dükkaný kalfasý açmýþ. Yeni semerlerden hiçbirisi kervancýnýn eþeðine uymamýþ. Yenisinin yapýlmasý için de en az bir gün kalmalarý gerek. Bu sýrada kervancý baþýnýn gözüne semerci dükkanýnda asýlý eski bir semer takýlmýþ. Kalfaya semeri asýldýðý yerden indirtmiþ ve eþeðine vurmuþ. Týpatýp eþeðe uygun gelmiþ. Biraz eski amma bunu aldým, bu da bizim iþimizi görür deyip yüksek fiyatla kalfa bu eski semeri satmýþ. Kervan oradan ayrýlmýþ. Ertesi gün dükkanýn esas sahibi dükkaný sabah açýnca bir de ne görsün. Dükkanda asýlý ve biriktirdiði altýnlarý içinde sakladýðý semer ortada yok. (Sürecek) Allah ýn sonsuz rahmet okyanusundan Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 44 Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: MART 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bizleri Sefahattan Ne Koruyabilir? 1 Her iþin bir ehli vardýr. Her Tefekkür ehil adamýn yaptýðý iþlerde muvaffakiyeti vardýr. Her yapýlan iþ- Dünyamýz ten, her muvaffak olan fiillerden bir zevk, bir lezzet ve haz alýnýr. Haz duyulan, zevk alýnan ve lezzetli olan her iþin akýbeti merak edilir ve "neticesi ne olacak?" diye düþünülür. Dünya adýna yapýlacak ve Raþit Yücel yapýlmýþ olanlar iþin akýbeti hüsrandýr, neticesi elemdir, üzüntü- corumhakimiyet. net dür. Çünkü dünya adýna yapýlan iþler ve alýnan lezzetler, zevkler geçicidir, fanidir. Dünyanýn iþlerinin faniliði,geçiciliði daha baþa gelmeden düþünülürken, hayal edilirken bile insana elem verir, üzüntü verir. Ahirete dair, ahirete ait iþler ise baki olduðu için zevklidir,lezzetlidir ve sevinçlidir. Bakiye ait her þey ebedi bir saadet aleminden haber verdiði için elemlidir, üzüntüsüzdür. Zaten bakiye ait her iþ, bekayý ve beka alemin de saadetleri hatýrlatýr,baki lezzet ve lezzetlere insaný garkeder. Elbette böyle lezzetli,zevkli ahrete ait halat insaný dünya iþlerinde dahi iyiliðe, güzelliðe, hayýr ve duaya sevk eder. Baki olan iman, Kur'an hizmeti dahi insana ve mümin olan insana kudsi bir lezzet, kudsi bir zevk verir. Kur'anýn, Ýslamiyetin, imanýn ve kudsi hizmetlerin verdiði lezzetler, zevkler; insaný, mümini sefahetten ve küfrün dalga dala gelen hücumlarýndan muhafaza eder, korur ve kurtarýr. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA GÜMÜÞAÐA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 95,78 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ KONAK ÝNÖNÜ CAD. NO:9 ( T.E.B. BANK KARÞISI) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 20 MART 2014 Burkina Faso heyetini aðýrlayacak Mustafa Demirer Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Salim Uslu, Batý Afrika ülkesi Burkina Faso Ulusal Meclis Baþkaný Soungalo Ouattara ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna yemek verecek. Burkina Faso Ulusal Meclis Baþkaný Soungalo Ouattara Türki- ye'de resmi ziyaretlerde bulunuyor. Öðle saatlerin Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Cemil Çiçek ile bir araya gelecek olan heyet akþam yemeðinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile bir araya gelecek. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Burkina Faso Ulusal Meclis Baþ- Salim Uslu kaný Soungalo Ouattara ve Parlamento heyeti; Lorcendy Lacomi Traore (Milletvekili, Ulusal Meclis Baþkan Yardýmcýsý), Sita Ouattara (Türkiye - Burkina Faso Parlamento Arasý Dostluk Grubu Baþkaný), Charlaes Lona Ouattara (Türkiye - Burkina Faso Parlamento Arasý Dostluk Grubu Üyesi), Salifou Barro (Türkiye - Burkina Faso Parlamento Arasý Dostluk Grubu Üyesi), Rosalie Bassole Kando ( Milletvekili Ulusal Meclis Baþkaný Özel Kalem Müdürü Dýþiþleri ve Bölgesel Ýþbirliði Bakaný Eþi), Maimounata Compaore Ouattara Burkani Ulusal Meclisi Parlementer Diplamasi Müdürü onuruna yarýn akþam yemeði verecek. Ýntegral den hacý adaylarýna davet Bu sene hacca gidecek 55 bin kiþiyi belirleyecek kura, bugün saat de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda çekilecek. Kuraya yýllarý arasýnda ön kayýtlarýný kesintisiz olarak yenileyenler girecek. Ýntegral Turizm ve Seyahat Acentasý Yetkilisi Ýbrahim Çeliker, kuralarda hac kaydý çýkan adaylarýn, 24 Mart Pazartesi günü mesai saati baþlangýcýndan itibaren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan belirlenecek olan Hac Kayýt Merkezlerine gidip, kesin kayýt yaptýrabileceðine iliþkin belgeyi aldýktan sonra kendilerine fazx ya da mail yolu ile iletebileceklerini söyledi. Çeliker, hacý adaylarýna yaptýðý duyuruda, Sürprizlerle karþýlaþmamak için kayýt yapacaðýnýz acentalardan otelleri olup olmadýðý ve otelleri hakkýnda bilgi alýnýz. Güzel bir hac ibadeti yapmak için acentamýzý ziyaret etmeniz menfaatinize olacaktýr. Hac, umre ve yaptýðýmýz bütün organizasyonlarda müþterilerimize daima doðru bilgi, doðru fiyat ve en iyi hizmeti vermek birinci hedefimizdir. dedi. Ýntegral Turizm ve Seyahat Acentasý olarak, bu yýl da Hira Turizm güvencesiyle ilk hac kafilesi olarak gitme kararý aldýklarýný belirten Çeliker, þunlarý kaydetti; Kutsal topraklara götüreceðimiz hacý adaylarýmýzýn tecrübe ve birikim sahibi görevlilerimizin eþliðinde rahat, güvenli ve huzurlu bir þekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü tedbiri almýþ bulunmaktayýz. Otelleri belli olan þirketler arasýnda ilk sýralardayýz gün arasýnda isteðe göre ayný ücretle hac görevlerini yerine getirebilecekler. Hac organizasyonumuza katýlanlar Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Kýbleteyn Mescidi, Yedi Mescidler, Hendek Savaþý Mahalli, Uhud Daðý, Hz. Hamza'nýn Kabri, Cennet'ül Baki Me- Yaþlýlara özel gitar dinletisi Mustafa Demirer 55 bin kiþiyi belirleyecek kura, bugün saat de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda çekilecek. Kuraya yýllarý arasýnda ön kayýtlarýný kesintisiz olarak yenileyenler girecek. zarlýðý, Haremi Þerif, Müzdelife, Mina, Hira Daðý ve Maðarasý, Cebel-i Sevr, Sevr Maðarasý, Cin Mescidi, Cennet'ül Mualla, Peygam- berimizin doðduðu evi ziyaret edecekler. Yeni hac döneminin tüm Ýslam alemi için hayýrlara vesile olmasýný temenni eden Çeliker, bilgi almak isteyen hacý adaylarýný Emniyet Müdürlüðü yanýnda Benderli Ýþ Merkezi 1. kattaki iþyerlerine davet etti. Öðrencilere savaþ mönüsü Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri tarafýndan hazýrlanan programda þehitler anýldý. Anma etkinliklerinde öðrencilere, okul yemekhanesinde hazýrlanan savaþ mönüsü daðýtýldý. Öðretmenler ve öðrenciler tarafýndan büyük ilgiyle izlenen programda okul öðrencilerinden Okan Can Þahin Aynalý Çarþý türküsünü söylerken Matematik Öðretmeni Umut Çimen de sazla eþlik etti. Günün anlam ve önemine iliþkin þiirlere de yer verilen program, Çanakkale Savaþ Belgeseli ile sona erdi. Halk Hikâyesinden Mesnevi ve Romana Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü tarafýndan Çorum Valiliði himayesinde ve Hitit Üniversitesi desteði ile organize edilen 4. Hitit Söyleþi Günleri Halk Hikâyesinden Mesnevi ve Romana konulu panel ile devam edecek. Moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek in yapacaðý panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr Elif Ayan Nizam, Yrd. Doç. Dr Hiclal Demir ve Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý katýlacak. Panel, 25 Mart Salý günü saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda baþlayacak. Çorum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri þehitleri andý. Öðrenciler yaþlýlara özel konser verdi. Öðrenciler büyüklerine karanfil hediye etti. Ebeveyn-çocuk iliþkileri semineri Mustafa Demirer Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan Ýl Müftülüðü ile birlikte düzenlenen seminerlerin 15.si Kereb-i Gazi ve Pelit Cami Kýz Kur'an Kursu'nda devam etti. Semineri Sosyal Hizmet Uzmaný Aysun Tonbul ve Aile Eðitim Merkezi Müdiresi Zehra Betül Özseçer verdi. Programda kadýnlara aile içi iletiþimin önemi anlatýldý. Çorum Belediyesi tarafýndan yürütülen sosyal projeler hakkýnda da bilgiler verilen se- Semineri Sosyal Hizmet Uzmaný Aysun Tonbul ve Aile Eðitim Merkezi Müdiresi Zehra Betül Özseçer verdi minerlerde ebeveyn oliliþkisi de anlatýldý. kadýnlarýn sorularý da cevaplandý. mak ve ebeveyn-çocuk Seminere katýlan Mustafa Demirer Günün anlam ve önemine iliþkin þiirlere de yer verildi. Mahkememizin (Çorum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin) 13/02/2014 tarih ve 2014/18 Esas, 2014/60 Karar sayýlý kararý ile Çorum ili Merkez Yakuparpa köyü, Cilt: 0213, Aile Sýra No: 0004, BSN: 0153' de nüfusa kayýtlý olan Kadir ve Nurhayat kýzý, Özgür Taþ' ýn nüfustaki ön adýnýn "ÖZGÜL" olarak tashihine (düzeltilmesine) ve bu þekilde nüfusa tesciline karar verilmiþtir. Karar ( Basýn:270) Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Gönül Köprüsü projesi geniþleyerek devam ediyor. Gönül Köprüsü Projesi kapsamýnda Kýz Meslek Lisesi öðrencileri Atýl Uzelgün Huzurevi ile Hacý Kamile-Ahmet Akdað Huzurevi'nde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. Yaþlýlar Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarette öðrenciler yaþlýlara karanfil ve çeþitli hediyeler verdi. Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü personelinin de hazýr bulunduðu ziyarette öðrenciler yaþlýlara gitar dinletisi de sundu. Atýl Uzelgün Huzurevi ile Hacý Kamile-Ahmet Akdað Huzurevi'nde kalan yaþlýlar ziyaret nedeniyle öðrencilere ve Çorum Belediyesi personeline teþekkür etti. Aile içi þiddete dikkat çekti ÇORUM 1. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESÝ' NDEN ÝLAN Resmi ilanlar: Gönül Köprüsü projesi geniþleyerek devam ediyor. Program Çanakkale Savaþ Belgeseli ile sona erdi. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nde Çarþamba seminerleri devam ediyor. Anne-Baba hakkýnýn iþlendiði bu haftaki semineri il vaizelerinden Fatma Nur Erdem verdi. Ailede sorunun karþýlýklý hak ihlallerinden kaynaklandýðýný ve hak konusunda en çok ana baba hakkýna dikkat edilmesi gerektiðini belirten Fatma Nur Erdem, "Kur'an ve sünnet ekseninde ana baba hakký hem itikadi hem de ahlaki bir sorumluluktur. Cenab-ý Hakk, kendi hakkýndan sonra anne babaya iyi davranmayý ilk sýrada zikretmektedir. Cenab-ý Hak, anne baba- Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nde Çarþamba seminerleri devam ediyor. ya itaatsizliði büyük günah saymakta ve onlara itaati en makbul ibadetler sýralamasýnda 2. sýrada iþaret etmektedir. Madem ki bizler anne babalar olarak Kur'an ve sünnetle taltif edilmiþ bir hakka sahipsek, bunun yaný sýra evlatlarýmýza karþý olan sorumluluklarýmýzý da unutmamamýz gerekiyor. Anne baba olarak saygý görmek istiyorsak evlatlarýmýza da o noktada yetiþtirmeye çalýþmalýyýz. Aile içi iliþkileri saðlam zemine oturtursak, ailede gönül, deðer, teþekkür, dua, özür ve sükut dilini, iþler hale getirirsek ailemizde þiddet olmaz. Ýçi dýþý rahmet olur." dedi.

15 PERÞEMBE 20 MART 2014 Çorum Anadolu duygulandýrdý 18 Mart Þehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yýl dönümü nedeniyle Çorum Anadolu Lisesi nde etkinlik düzenlendi. Çorum Anadolu Lisesi 11/E sýnýfý ve Müzik Kulübü öðrencilerinin görev aldýðý programý idareci, öðretmen ve Programda Çorum Anadolu Lisesi 11/E sýnýfý ve öðrenciler izledi. Programda zaferi anlatan þiirler, videolar, oratoryo ve türkülerden oluþan sunumlar öðrenciler tarafýndan baþarýyla sergilendi. Duygusal anlarýn da yaþandýðý programda izleyicilerden bazýlarý gözyaþlarýný tutamadý. Müzik Kulübü öðrencileri görev aldý. 15 Ziya Gökalp Ýlkokulu izcileri ve Sosyal Yardýmlaþma, Dayanýþma Kulübü öðrencileri huzurevini ziyaret etti. Gençler yaþlýlarla buluþtu 18 Mart Þehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yýl dönümü nedeniyle Çorum Anadolu Lisesi nde etkinlik düzenlendi. Bayat Anadolu da þehitleri andý Bayat Anadolu Lisesi nin 18 Mart Þehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yýl dönümü nedeniyle düzenlediði program duygulu anlar yaþattý. Programa Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Jandarma Komutaný Gökhan Emre ve çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþu ve Bayat Anadolu Lisesi nde Çanakkale Zaferi kutlandý. Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programda günün anlam ve önemine iliþkin konuþmayý Okul Müdürü Tarýk Nakcý yaptý. Okulun Edebiyat Öðretmenleri Güler Gökçe ve Nevzat Karakuþ un hazýrladýðý orotoryo ve Matametik Öðretmeni Emre Batumlu tarafýndan seslendirilen Çanakkale türküleri izleyenleri duygulandýrdý. Ziya Gökalp Ýlkokulu izcileri ve Sosyal Yardýmlaþma, Dayanýþma Kulübü öðrencileri Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Yaþlýlar haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarete Okul Müdür Yardýmcýsý Erden Özer, Ýzci Lideri Bahadýr Çevik, Kulüp Rehber Öðretmeni Ayþe Karaer, 15 izci ve 15 kulüp öðrencisi katýldý. Hediye ettikleri Öðrenciler büyüklelerine çiçekler götürdü. çiçekleriyle yaþlýlarý sevindiren öðrenciler, huzurevi sakinleriyle sohbet edip, öðütlerini dinleme fýrsatý da buldular. Yaþlýlar, kendilerine yapýlan ziyaretten son derece mutlu olduklarýný ve sadece özel günlerde deðil her zaman ziyaret edilmek istediklerini söylediler. Toplumda kadýný konuþtular Ýnönü Anadolu Lisesi Yayýn ve Ýletiþim Kulübü öðretmen ve öðrencileri, Toplumumuzun Yapý Taþý Kadýnlarýmýz konulu bir program hazýrlayarak çalýþan veya çalýþ- mayan her kesimdeki kadýnlarýn karþýlaþtýklarý sýkýntýlara dikkat çekti. Okul konferans salonunda gerçekleþtirilen programda, Türkiye'de kadýn olmanýn zorluklarýndan, kadýn Program okul konferans salonunda gerçekleþtirildi. haklarýndan ve çoðu kadýnýn bu haklardan yararlanamadýðýndan, küçük gelinlerden, çalýþan kadýnlarýn çektiði zorluklardan, kadýna þiddetten bahsedildi. Yayýn ve Ýletiþim Kulübü öðretmen ve öðrencilerinin pazar esnafý ve alýþveriþ gelen kadýnlar ile çalýþan kadýnlarla yaptýklarý anket cevaplarý üzerine görüþlerin de ifade edildiði programda, kadýnlarýn gelirinin erkeklerden çok az olduðu, istihdamda kadýna fazla yer verilmediði, sosyal güvencelerinin olmadýðý ve çoðu kadýnýn þiddete maruz kaldýðý, töre cinayetlerine kurban edildiði, taciz ve tecavüze uðradýðý gözler önüne serildi. Kadýnlarýn toplumdaki yerini gösteren slaytlarla da desteklenen programda, kadýnlarla ilgili þiirlere de yer verildi. Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan müzik gösteri- Etkinliðe Ýnönü Anadolu Lisesi Yayýn ve Ýletiþim Kulübü öðretmen ve öðrencileri katýldý. sinde ise keyifli dakikalar yaþandý. Müzik dinletisinin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Ahmet Güngör, gençlerin böyle bir program hazýrlamasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Gelecekte eminim siz gençler sayesinde þu an toplumumuzda kadýnlara yapýlan pek çok haksýzlýk yapýlmayacaktýr. Çünkü sizler þu an sistemimizde var olan hatalarý görmüþ ve bu hatalarý düzeltme adýna ilk adýmý atmýþ bulunuyorsunuz dedi. Güngör, emeði geçen bütün öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. Halk Saðlýðý Müdürlüðü Mart Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Atýl Uzelgün Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette yaþlýlara çiçek verildi. Onlarýn hediyesi sevgi Mustafa Demirer Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þubesi, Mart Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Atýl Uzelgün Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarette Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr. Hicran Ülger ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü çalýþanlarý hazýr bulundu. Milli Eðitim Müdürlüðü'nün desteði ile düzenlenen ve yaþlýlarýn memnuniyetinin hedeflendiði ziyarette neþeli ve duygusal anlar yaþandý.

16 16 PERÞEMBE 20 MART 2014 Ülkemizde her yýl Mart tarihleri arasý "Yaþlýlara Saygý Haftasý" olarak kutlanmaktadýr. Yaþlýlýk dönüþü olmayan bir yoldur. Herkes mecburen bu yola girmek zorundadýr. Her insan için deðiþik mana ve önem arz eden yaþlýlýk hayatýn çok özel bir dönemidir. Bu özel dönemi kimi rahat tamamlar, kimi de sýkýntýlar içerisinde. Yaþlýlarýmýz dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklarýmýzdýr. Yaþlýlýk dönemi itibar gerektirmektedir bu ayný zamanda bir minnet borcudur. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýnmalarý gerekir. Bizim özümüzde yaþlýlarýn yeri ayrýdýr. Bakýnýz Hz Peygamber: "Bir genç, yaþýndan dolayý bir kimseye saygý gösterirse Allah (cc) da ona yaþlanýnca kendisine saygý gösterecek kiþiler takdir eder" buyurmaktadýr. "Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu; o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaða hakký yoktur."(atatürk) Ýnsanoðlu acýnacak bir varlýktýr. ''Ne oldum deme, ne olacaðým de'' diye darbý mesel haline gelmiþ nasihat verici bu sözü hepimiz biliriz ve zaman zaman da akýbetimizi tahayyül ederiz. Çünkü insan doðar, büyür ve bazen ahir ömründe yaþamý alt üst oluverir. Çok þükür dese de, içinde hüzün cirit atarda, eski mutluluðundan eser kalmaz yüzünde. Hani bazen canýmýz sýkýldýðýnda içimizi dökecek bir dost ararýz. Tek çayýný, kahvesini ben ýsmarlasam da azýcýk sohbet etsek deriz ama aradýðýmýzý bulamayýnca, birazda isyan varý olarak 'MÜBAREK SANKÝ YARI AÇIK CEZAEVÝNDE YAÞIYO- RUM' benzetmesini yaparýz. Bundan kastýmýz, hem serbestliðimiz vardýr hem de yoktur. Çünkü çarþýda, pazarda, apartmanlarda insanlarla olan iliþkilerimizde gözle görünmeyen kalýn sýnýrlar çizilmiþtir. Ayakkabý seçerken dikkat! Yanlýþ ayakkabý seçimi ayakta þekil bozukluðuna yol açýyor. Prof.Dr. Ahmet Turan Aydýn, diyabetik ayakta; ayak parmaklarýnýn pençeleþmesi, ayak önü ve topukta anormal basýnç yüzeylerinde ülser geliþmesi, ciltte çatlak ve nasýr oluþmasý, ülserden kaynaklanan enfeksiyonun derinleþerek kemik iltihabýna neden olmasý ve parmaklarda kangren geliþmesi gibi sorunlar görüldüðünü belirtti. Prof. Dr. Ahmet Turan Aydýn, tedavinin ilk basamaðýnýn, ayakta ciddi sorunlar oluþmadan önlem almak olduðunu belirterek þöyle konuþtu: "Diyabetik ayak tedavisi, uzun süreli takipleri; endokrinoloji ve metabolizma hastalýklarý, dermatoloji gibi birçok farklý branþlarla bir arada çalýþmayý gerektirir. Ayak bakýmýnýn, dirençli nasýrlar, topuk nasýrlarýnýn kadýn ve erkekler için önemli olduðunu ifade eden Prof.Dr. Aydýn, sözlerini þöyle sürdürdü: Özellikle yaz aylarýnda tercih edilen sandalet ve arkasý açýk topuklu ayakkabýlar bu kusurlarý gözler önüne serer. Bu nedenle yaz mevsimi gelmeden ayaklarýnda cilt nasýrý ve siðili, týrnak batmasý, týrnak eðrilmeleri olan hastalar; uygun zýmpara ve býçakla bu konuda eðitim almýþ bir estetisyen tarafýndan uygun ayak bakýmý yaptýrmalýdýr. DOÐRU AYAKKABI SEÇÝMÝ ÖNEMLÝ Ayakkabý seçiminin sadece büyüme çaðýndaki çocuklar için önemli bir karar olmadýðýný anlatan Prof.Dr. Aydýn, þunlarý kaydetti: Günlük hayatta yerle sürtünmeyi azaltan yani ayak bileðinde, dizde, kalça ve omurgada yüklenmeyi azaltan bir ayakkabýnýn tercih edilmesi ayak saðlýðý açýsýndan önem taþýr. Yanlýþ ayakkabý seçiminin ayakta þekil bozukluðuna, anormal stres yoðunlaþmasý nedeniyle kemik ödemi veya stres kýrýðýna yol açabilir. ÇOCUÐUNUZ SIK SIK DÜÞÜ- YORSA Çocuklarýnýn yürüyüþünde içe ya da dýþa basma gibi anormallik ile ayakta çarpýklýk fark eden anne ve babalarýn mutlaka bir ayak merkezine baþvurmasý gerektiðini anlatan Prof.Dr. Ahmet Turan Aydýn, sözlerini þöyle tamamladý: Çocuklarýn ayakkabýlarýnýn erken ve hýzlý yýpranmasý, sýk sýk düþmeleri, bacaklarýnýn aðrýmasý, uykularýndan diz, bacak ve bel aðrýsýyla uyanmalarý; evden dýþarý çýkýldýðýnda çabuk yorularak sýk sýk kucaða gelmek istemeleri bir uzmana danýþýlmasý gerektiðinin sinyallerini veren belirtilerdir. Aile büyüklerimiz elden ayaktan düþüp, temel ihtiyaçlarýný kendi baþlarýna ikame ettiremeyecek konuma geldiklerinde, mecburiyetten ahir ömürlerini çocuklarýnýn yanýnda tamamlamak zorunda kalýrlar. Doðduklarý, büyüdükleri acýsýyla tatlýsýyla yýllarýný verdikleri evlerini, komþularýný terk ederler. Bu terk ediþ % 90 zorunluluktandýr. Hele birde can yoldaþý bu yolculukta yoksa, seyahatin meþakkati bir kat daha artar ve sevincini, üzüntüsünü içine atmak zorunda kalýrlar. Çünkü günümüzde ekseriyetle; TO- RUNLARI ÝNTERNETE, ANNELERÝ DÝZÝLERE, BABALARI SPORA ESÝR bir nesil ortaya çýkýnca, aile içi iletiþim azaldý ve yaþlýlarýmýzda ister istemez apartmanlarýn balkonlarýna esir oldular. TRT'de yaþlýlarý konu alan ''ömür dediðin'' türü programlarý görünce, hepsi doðru deyip mazinin aþk ateþiyle yandýlar. Yaþlýlarýmýzýn haftasýný tebrik ediyor ellerinden öpüyorum. Allah onlarýn duasýný baþýmýzdan eksik etmesin. Bu vesile ile 18 Mart 2014 gibi önemli günde 84 yaþýnda Hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýk Ýlçemizin en yaþlý KORE GAZÝSÝ olan Mehmet US- LU (Karacoð ) dedemize Allahtan rahmet, sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum. Keþke belgeseli çekilebilseydi diyorum. Ama nafile Geçenlerde iþe giderken ve akþam iþten gelirken yine balkonda tek baþýna oturan yaþlý birini görünce birazda üzüntüyle aþaðýdaki þiiri kaleme almaya çalýþtým. Ümit ederim geçmiþe göre imkânlarýmýzýn daha iyi olduðu ancak aile içi iletiþimin zayýfladýðý günümüzde balkon mahkûmu yaþlýlarýmýzýn haline tercüman olur * Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yaþlýlara Saygý Haftasý YAÞLILIK Yaþlýlýk, Ah þu yaþlýlýk Ne kadar zor geliyor, Elden ayaktan düþüp, Çoluk çocuða baðýmlýlýk Hayatýn ahirinde zoraki, Doðduðun mekânlardan ayrýlýk Selamsýz þehirlerin sokaklarýnda, Kalabalýklar arasýnda yalnýzlýk Beton yýðýnlarý içerisinde, Yarý açýk cezaevi misali Balkonlara mahkûmluk * Yaþlýlýk, Ah þu yaþlýlýk insana zor geliyor Anýlarla dolu olan Evinden, yurdundan ayrýlýk inan düþmanýný bile özletiyor, Kalabalýk sokaklarda ki, yalnýzlýk * Ah o eski komþular, Þimdi olacak ki yanýnda Oturup memleket düzelteceksin, Çayý yudumlayarak karþýdaki parkta Ama heyhat nafile Yalnýzým yine sokakta * Yaþlýlýk, ah þu yaþlýlýk kopardý beni öz yurdumdan Ýki kelam edecek bir dost yok Koskoca þu apartmandan * Apartmanlarda bedenler ýsýnýyor, lakin gönüller soðuk mu soðuk Dokunuyor insana bu yaþtan sonra, Demir parmaklý balkonlara mahkûmluk * Torunlar internete, Anneleri dizilere, babalarý spora esir Bu ortamda bende balkona mahkûmum Beni en iyi sen anlarsýn demi cancaðýzým, Balkon mahkûmiyetinden kurtulmam için, Tek çare SANA KAVUÞMAM lazým * Aslýnda çocuklarda üzülüyor, bakýnca halime Arada bir lanet okuyorlar apartmandakilere Lakin kimsenin umurunda bile deðil, Herkes yine bildiðini yapýyor. Ýþin özü, köyden uzaklarda Balkonlara mahkûm olmak, Ýnsaný daha da yýpratýyor, Kimseye diyemesem de, Ýçin için AÐLATIYOR..! ORGANÝZAZYON HÝZMETÝ ALINACAKTIR EÐÝTÝM VE YAYIN DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÝMAR, KIYI, YAPI VE ÇEVRE UYGULAMALARI BÖLGESEL SEMÝNERÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Eskiþehir 9.Km. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Ek Hizmet Binasý ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýmar, Kýyý, Yapý ve Çevre Uygulamalarý Bölgesel Seminerleri ile ilgili olarak yaklaþýk 1600 kiþiye yönelik Organizasyon Hizmeti Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE YAYIN DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Eskiþehir Yolu 9.Km. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Ek Hizmet Binasý Çankaya-ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, l- Teklif veren istekli, adýna tescil edilmiþ Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan alýnmýþ Agrubu Seyahat Acentesi Ýþletme belgesine sahip olmalýdýr. 2-Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TÜRSAB) a üye olduðuna dair belgenin aslý veya noter tasdikli sureti 3- Teklif edilen Tesisin/Tesislerin Broþürleri ve bu Tesislerin Turizm Ýþletme Belgeleri 4-Firmalar Konaklama Hizmetlerini gerçekleþtirecekleri Otelden Seminer tarihlerinde yer ayýrtacak ve otelden rezervasyon yapýldýðýna dair konfirme belgelerinin tekliflerinde ekleyeceklerdir Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir. Resmi ilanlar: Son zamanlarda sürücü kurslarýyla ilgili kontrolsüz rekabet ilanlarý kimsenin dikkatini çekmiyor; yaptýðý iþin öneminin farkýnda olmayan kurs sahipleri ile aldýðý sürücü belgesinin öneminin farkýnda olmayan sürücüler Çorum için belki de Türkiye için gelecek acýlarýn birer habercisi olabilir. Bültenlerde aþina olduðumuz bizim yakýnýmýz olmadýðý sürece sadece okuyup ya da dinleyip geçtiðimiz birer haber dýþýnda anlam teþkil etmeyen, kendimize doðru yaklaþtýðýnda ya da sevdiklerimizi bizden alýp kopardýðýnda yapýlanlarýn önemini anlamaya geç kalýnmýþ olunmasýndan daha acý ne olabilir. Her gün onlarca insanýn yaralanmasýna, ölmesine, onlarca çocuðumuzun öksüz ve yetim kalmasýna, milyarlarca milli servetin bilinçsizce harcanmasýna neden olan trafik kazalarýnýn önlenmesinde insan unsuru göz ardý edilmektedir. Ülkemizde eðitimin her türlüsü tartýþýlýrken sürücü kurslarýndaki eðitim kalitesinin sadece yasalarla ya da yönetmeliklerle düzenlenemeyeceði aþikârdýr. Araba kullanmasýný hiç bilmeyen sürücü adayýnýn; liraya trafikte güvenli araba kullanabilir hale gelebilmesi ne yönetmeliklerle ne de yasalarla mümkündür, tamamen vicdani ve insani bir sorumluluktur. Bununla ilgili bütün baðlý kurumlar ve kuruluþlarla birlikte valilik baþta olmak üzere milli eðitim müdürlüðü, emniyet müdürlüðü, vergi dairesi, SSK ve hatta durumun öneminin farkýnda olan sivil toplum kuruluþlarýnýn sessiz kalmamalarý gereðinin yapýlmasý için Ýsmet Seyhan Habitat Trafik Kozasý Çorum Temsilcisi Trafik Ýçin Tehlike Çanlarý geç kalýnmadan harekete geçmeleri gerekmektedir. Kendi iþyerlerinin adýna ait özel internet sitelerinde, radyo ve gazetelerde liraya sürücü belgesi ilaný verenlerin; belki yaptýklarý iþin vicdan muhakemesini sorgulamak mümkün olmayabilir ama ticari hesaplarýný neye göre yaptýklarý sorgulanmalýdýr. Bina giderleri, araç giderleri, personel giderleri amortismanlar derken 150 lira KDV'ye bile karþýlýk deðildir. Bütün yaþanan olumsuz olaylarda olduðu gibi bunlarla ilgili önlemlerin alýnmasý için içimizi acýtan olumsuzluklarýn yaþanmasýný beklemeden ilgili kurum ve kuruluþlar yaþananlarla ilgili gereken araþtýrmalarý yaparak önlemler almalýdýr. Söz konusu canýmýz ve sevdiklerimizse liraya sürücü belgesi olmasý mümkün deðildir. Devletin her ürünle ilgili taban fiyat uygulamasý yaparken bu kadar hayati önem taþýyan bu kurumlarla ilgili bugüne kadar sessiz kalmasý ve hatta bilerek görmemezlikten gelmesi beklenemez. Belki de her þeyi devletten bekleme alýþkanlýðýndan kurtulmamýz gerektiði düþünülebilir, demokrasinin geliþmiþ olduðu ülkelerdeki iþleyiþ de bu doðrultudadýr belki de. Bunu söyleyebilmemiz içinde vatandaþ olarak hak ve sorumluluklarýmýzýn farkýnda olabilmemiz gerekmektedir. Yapýlan her türlü iþ ve davranýþtan kendini sorumlu tutan bir vatandaþ olarak yanlýþ olduðuna inandýðým ve geleceðinden endiþe duyduðum bu konunun farkýna varýlmasýný saðlamaya çalýþmak da bir vatandaþlýk sorumluluðumdur Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir. Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yýlýn gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saðlayamamasý halinde, iki önceki yýlýn ve üç önceki yýlýn gelir tablolarý sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya özel sektöre toplantý,organizazyoni seminer vb. ulusal veya uluslararasý toplantýlar yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýk olup, yerli istekliler lehine %15 oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Merkez Saymanlýk Müdürlüðü Tunus Cad.No:33 Çankaya - ANKARA adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÐÝTÝM VE YAYIN DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI SATINALMA ÞU- BE MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 ((otuz)) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 268)

17 Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA), Ýstanbul ve çevre illerde okuyan öðrencilerin mesleki bilgi ve becerilerine katký saðlamak ve kariyer planlarýna destek vermek amacý ile baþlattýðý teknik gezilere devam ediyor. Elektrik- Elektronik, Metalurji, Malzeme, Makine, Bilgisayar ve Ýnþaat Mühendisliði bölümlerinde öðrenim gören öðrencilerin katýlýmýyla yapýlan gezide Sabiha Gökçen Havaalanýnda bulunan THY Hava Araçlarý Bakým Onarým Merkezi (HABOM), ÝSG Kojenerasyon Merkezi ile HEAÞ Isý Merkezi ve Kuvvet Santrali nde teknik incelemelerde bulunuldu. Geziyle ilgili yapýlan açýklamada, HABOM Merkezi nde, GALEY (uçaðýn mutfak kýsmý) imalatýnýn tasarým ve imalatý, uçak motor bakým ve onarýmý, bakýmdaki uçaðýn kokpit incelemesi, planlama, depolama, uçak lastiði ile ilgili üniteler, eðitim birimleri ve sosyal tesisler ziyaret edildi. Öðrenciler her aþamayý büyük dikkatle inceleyerek, iþ hayatýna yönelmeleri halinde sahip olmalarý gereken donanýmlar hakkýnda fikir sahibi oldular. Daha sonra HEAÞ Kuvvet Santrali nde, ÇEKVA Genel Müdürü Erdal Karslý tarafýndan kontrollük hizmetleri yapýlarak hayata geçirilen 3x1600 KVA. lýk dizel jeneratör ve 3x1600 KVA. lýk Dinamik UPS ler ve SCADAsistemleri incelendi. HEAÞ bünyesinde, her biri KCAL. lik Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý geleceðin mühendislerine teknik gezi düzenledi. Geleceðin mühendislerine teknik gezi 6 adet ýsý kazaný, ýsý pompalarý ve soðutma kuleleri ve tesislerinin çalýþma prensipleri öðrencilere detaylý olarak anlatýldý. Gezinin son noktasý þu anda ÝSG tarafýndan iþletilen Sabiha Gökçen Havaalanýnýn enerji ihtiyacýný karþýlayan 4 MVA. lýk Kojenerasyon (doðal gazdan elektrik enerjisi üretip atýk gazlarý ile ýsýtma ve soðutmayý gerçekleþtiren sistem) tesisleri incelenip, güncel teknoloji ile öðrencilerin yakýn temasý saðlandý. Benzer teknik gezilerin Çorum sanayi bölgelerinde de yapýlarak, geleceðin mühendislerini Çorumlu sanayicilerle kaynaþtýrmayý planladýklarýný belirten ÇEKVA Yönetimi, gezi esnasýnda kendilerine desteðini esirgemeyen, THY HA- BOM CEO su Can Þaþmaz, Ýdari Ýþler Müdürü Yýlmaz Daðdelen, HEAÞ Teknik Müdürü Mustafa Karakoç, Elektrik Þefi Songül Güven, Mekanik Þefi Pýnar Tiryaki ve ÝSG Teknik Müdürü Zeki Bozel e teþekkürlerini ilettiler. Kadýna þiddet sona ermiyor Alýnan yasal tedbirlere raðmen kadýna þiddetin önüne geçilemiyor. Çorum da da iki kadýn kendilerine dayak atan kocalarýndan þikâyetçi oldular. Kale Mahallesi Ata Sokak ta oturan Fas vatandaþý N.E.G. ile eþi M.I. arasýnda ailevi nedenler ve kültüren farklýlýklar nedeniyle kavga çýktý. Genç kadýn eþinin Kuru sýký ile ateþ etti Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi nde araç içinden kuru sýký ile ateþ eden kiþi hakkýnda iþlem yapýldý. Arkadaþýnýn aracýyla birlikte Cengiz Topel Teknik gezi öðrencilerin mesleki bilgi ve becerilerine katký saðlanmasý amacýyla düzenlendi. kendisini dövdüðünü söyleyerek þikâyetçi oldu. Cemilbey Caddesi nde yaþanan bir baþka aile kavgasýnda eþinden sürekli þiddet gördüðünü ve çocuklarýnýn hatýrý için kocasýna katlandýðýný söyleyen S.B. son kavgada da eþi Z.B. nin kendisini dövdüðünü belirterek þikâyetçi oldu. Þikâyetleri kabul etmeyen koca hakkýnda 10 gün süre ile önleyici tedbir kararý alýndý. (Ajanslar) Caddesi ne gelen A.A. arkadaþý araçtan indikten sonra kuru sýký tabanca ile havaya iki el ateþ etti. Polisler olay yerine gelip A.A. nýn ifadesini aldý. Yapýlan incelemede A.A. nýn 206 promil alkollü olduðu belirlendi. Haber Merkezi Artýrýmlý nöbet ücretleri açýklamasý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, artýrýmlý nöbet ücretleriyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, nöbet ücretlerinin artýrýmlý ödenmesi ile ilgili konunun da yer aldýðý duyurunun Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yeniden yayýnlandýðýný açýkladý. Saatçi, Daha önce konu ile ilgili yayýnlanan duyuru Maliye Bakanlýðý na görüþ sormak amacý ile geri çekilmiþti. Saðlýk Bakanlýðý Maliye Bakanlýðý ndan gelecek görüþün sonucunu beklemeden nöbet ücretlerinin yüzde 50 artýrýmlý ödenmesini de içeren duyuruyu yeniden yayýnladý. dedi. Artýrýmlý nöbet ücretlerine ilave edilen yerler hakkýnda açýklamalarda bulunan Saatçi, þunlarý kaydetti: Diyaliz ve ameliyathane birimlerinde tutulan nöbetlerde söz konusu artýrýmýn uygulanmasýnda yaþanan tereddütler yayýnlanan duyuru ile giderildi. Duyuruda, Söz konusu % 50 artýrýmlý nöbet ücretinin Toplu Sözleþmenin Nöbet ücreti alt baþlýklý 7 inci maddesi uyarýnca yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetleri yanýnda diyaliz ve ameliyathane birimleri için de geçerli olduðu ifadesine yer verildi. Duyuruda yoðun bakým, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 Acil Servis Hizmetleri nde görev yapanlarýn nöbet ücretlerinin yüzde 50 artýrýmlý ödenmesi ve buna ek olarak dini bayramlarda tüm birimlerde tutulan nöbetlerin yüzde 20 fazla ödenmesi gibi konular yer almaktadýr. Milli Ýrade Bildirisi tüm konseptiyle Memur Sen e ait Mustafa Demirer Milli Ýrade Bildirisi ile ilgili açýklama yapan Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Türkiye, 17 Aralýk operasyonu ile birlikte illegal dinlemeler ve kirli ses kaydý arþivleriyle enerjisi kaybettirilen ve toplumsal kaos oluþturmak istenen bir ülkeye dönüþtürülmek istenmektedir. dedi. Konseptle ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, þunlarý söyledi; Bu çerçevede içeriðinde konfederasyonumuzun isminin geçtiði, ana temasýnýn 5 Aralýk 2013 tarihinde ulusal düzeyde yayýn yapan gazetelerde yer alan Bin yýl sürecek denmiþti baþlýklý Milli Ýrade Bildirisi nin hazýrlanýþ ve yayýnlanýþ sürecinin oluþturduðu ses kayýtlarýyla ilgili olarak kamuoyuna açýklama yapma zaruriyeti doðmuþtur. Yayýnlanan bu illegal ses kayýtlarý ile kirli bir platformun varlýðý artýk kesinleþmiþtir. Bu noktada Türkiye demokratik bir hukuk devleti olmanýn gereði olarak bireylerin ve kurumlarýn hukukunu, kiþisel verilerini, itibarlarýný hedef alan kiþi yada oluþumlara karþý en üst düzey tedbirleri almak ve toplumun manipülasyonuna yönelik giriþimleri sona erdirmek durumundadýr. Aralarýnda konfederasyonumuzun da yer aldýðý 97 sivil toplum kuruluþunun imzasýyla yayýnlanan Milli Ýrade Bildirisi; Türkiye nin demokratikleþme sürecindeki kazanýmlarýný korumak ve sürecin tekemmülünü saðlamak, bunun yanýnda baþta 28 Þubat süreci olmak üzere doðrudan milli iradeyi hedef alan vesayet çabalarýna, kalkýþmalarýna bir karþý koyuþtur. Bu anlamda yayýnlanmýþ olan bildiriye konfederasyonumuz tarafýndan atýlan imza sivil ya da resmi, özel yada kamu, her hangi bir kiþinin yada kurumun baskýsýnýn deðil, doðrudan doðruya Memur-Sen in kurumsal iradesinin tezahürüdür. Bu çerçevede kuruluþundan bu yana vesayete karþý direnç merkezi odaðý olan Memur-Sen, Türkiye nin insan onurunu esas alan demokratik sosyal hukuk devleti olma mücadelesinin öncü kuruluþlarýndandýr. Bu doðrultuda Milli Ýrade Bildirisi her kelimesi ve cümlesi ile, tüm konseptiyle Memur-Sen in bildirisidir. Söz konusu bildiri hangi hâl ve þartta olursa olsun Memur-Sen in imzalamaktan imtina etmeyeceði içeriðiyle bütün bireyler ve kuruluþlar tarafýnda da imzalanacak nitelikte millet vicdanýnýn ortak kararýdýr. Söz konusu ses kayýtlarýný kaydeden/yayýnlayanlarca STK lara baský yapýldý baþlýðýyla oluþturulmak istenen algý, 17 Aralýk sürecinin darbe olarak isimlendirilmesini haklý kýlmaktadýr. Milli Ýrade Bildirisi, Konfederasyonumuz tarafýndan yönetim kurulunca deðerlendirilmiþ, sonrasýnda Baþkanlar Kurulu na sunularak görüþler alýnmýþtýr. Bu çerçevede hedefiyle ilgili eleþtiri yapmaksýzýn bildiri taslaðýnda tercih edilen, anlatým ve üsluba iliþkin öneriler bildirinin hazýrlanýþ ve yayýnlanmasýnda koordinasyonu yürüten STK larýn yöneticileriyle paylaþýlmýþtýr. Memur-Sen bütün çalýþmalarýnda olduðu gibi söz konusu bildirinin imzalanmasýnda da kurumsal ortak akýlla hareket etmiþtir. Bu anlamda Memur-Sen e yönelik bir baskýdan ya da söz konusu bildiriyi baský sonucu imzaladýðýmýzdan bahsedenler açýk bir iftiranýn/yalanýn odaðýdýr. Anýlan kayýtlarda Memur-Sen e yönelik çirkin ifadeler kullanan kiþileri, konfederasyonumuzu anlamak ve algýlamak konusundaki yetersizliklerini bu þekilde dýþa vuran, ayný ifadeleri Memur-Sen yönetimine karþý kullanma cesaretinden yoksun acziyet ile temas içerisinde olan kiþiler olarak görüyoruz. Yürüttükleri görevin ve sahip olduklarý makamýn sorumluluðunun farkýnda olmayan bu kiþileri esefle kýnýyoruz. Sonuç olarak; kuruluþundan bu yana sahip olduðu aksiyoner özgürlük hareketi kimliðini zirveye taþýyan Memur- Sen, milli iradenin sözcülüðünü yapmaya, vesayetin her türlüsü ile mücadele etmeye, insanýmýzý özgürleþtirmeye, baðýmsýz ve demokratik hukuk devleti Türkiye yi büyütmeye devam edecektir. Ýllegal ses kayýtlarýný kaydeden/yayýnlayanlar ile Memur-Sen in kurumsal kimliðine yönelik hakaret beyanýnda bulunanlarýn hukuk önünde hesap vermesi için gerekenleri yapmakta kararlýyýz. Memur Sen prim kesintilerinin iadesini görüþtü Mustafa Demirer Ahmet Saatçi Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 4/B lilerin geriye dönük sigorta prim kesintilerinin iadesiyle ilgili SGK ile görüþtüklerini söyledi. Saatçi, 657 sayýlý Kanunun 4/B maddesine tabi çalýþan personelin ek ödemelerinden de sigorta prim kesintisi yapýlmakta idi. 632 sayýlý KHK ile birlikte sözleþmelilerin kadroya geçmesi üzerine, ek ödemelerindeki sigorta prim kesintilerinin iadesi hususu gündeme gelmiþtir. dedi. Prim kesintinin mevzuata aykýrý olduðunu belirten Saatçi, Yapýlan bu kesintinin mevzuata aykýrý olduðu Maliye Bakanlýðý tarafýndan Adalet Bakanlýðý na verilen görüþte de açýkça belirtilmiþtir. Maliye Bakanlýðý tarihli bu görüþünde 4/B sözleþmeli personele verilecek ek ödemeden sigorta prim kesintisinin yapýlmamasý gerektiðini belirtmiþ ve Adalet Bakanlýðý bu görüþe uyulmasý gerektiðini tarihli yazýsý ile duyurmuþtu. Sendikamýz da Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda görev yapan ve 4/B den kadroya geçen personelin geriye dönük ek ödemelerinden yapýlan prim kesintilerinin iadesi için SGK, Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu aleyhine tarihinde dava açmýþtý. Son dönemde sendikamýz giriþimleri ile Burdur Yeþilova Devlet Hastanesinde, SGK Ýl Müdürlüðü tarafýndan geriye dönük prim kesintilerinin iade edilmesi üzerine konu yeniden gündeme taþýndý. Sendikamýz Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Örnek bu konunun Türkiye genelinde çözülmesi ve genele matuf bir uygulama birliði saðlanmasý için SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç ile görüþtü. Görüþme sonrasý Genel Müdür Olgaç, SGK nýn konuyla ilgili nihai kararýný 2 hafta içinde verebileceðini belirtti. diye konuþtu. SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Burak Þahinkara, Mehmet Tuðluk, Müjde Arça. ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝ- SESÝ : Ertuðrul, M. Cihat, Deniz, Fatih, Batuhan, Mustafa, Enes, O. Murat, Salih, Burak, Tunahan, Mücahit, Sefa, Seydullah, Turgay, A. Selçuk, Ömer, Salih PERÞEMBE 20 MART Liseler Futbol gruplarda mücadele sürüyor Anadolu Ýmam Hatip: 1 - Merkez EML: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Yunus Dursun, Selman Kýlýç, Barýþ Karakuþ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: M. Bekir, Yasin, Ahmet, Mikail, Orhan, Özkan, Ali Mert, Tunahan, Berkay, Oktay, Kahraman, Hamdi, Ali Özdemir, Erdem, Ýlker, Kürþat, Umut. MERKEZ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Ertuðrul, Salih, Fatih Emre, Batuhan, Deniz, Yunus, Fatih Cam, M. Enes, Mustafa, Burak, ömer, Mücahit, Turgay, Seyfullah, Tunahan, Mücahit Çöp, Elvan, Oðuzhan. GOL: 36. dak. Batuhan (Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi). Spor Lisesi: 7 - Otelcilik ve Turizm: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Mehmet Tuðluk, Burak Þahinkara, Vuslat Ay. SPOR LÝSESÝ : Onur, Can, ümit, Batuhan, Cihat, Mustafa, Recep, R. Can, Ahmet, Abdulkadir, Ömer Faruk, Ömer, Bilge, Serkan, Ýbrahim, Abdulkadir, Dursun. ANADOLU OTELCÝLÝK TU- Ticaret Meslek: 7 - Özel Pýnar Saðlýk Meslek: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Barýþ Karakuþ, Yunus Dursun, Selman Kýlýç. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Serhat, Ogün, Candan, Onurcan, Berkant, Cem, Ozan, Ali, Erkan, Emre, Hasan Mert, Eray, Haydar, Ýrfan, Önder, Mertcan, Alper, Ertan. RÝZM VE MESLEK LÝSESÝ : Can Doðan, Mehmet, Dilaver, Alican, Melih, Salim, Sergen, Hakan, Murat, Furkan, Göktuð, Yiðitcan, Mahmut, Enes, Tolga, Embiya, M. Emin. GOL: 6. (penaltý) ve 24. dakikalarda Ümit, ve 45. dakikalarda Cihat, 55. dak. R. Can, 65. (penaltýdan) Batuhan Spor Lisesi rakibi önünde farklý galip gelerek iddiasýný devam ettirdi ÖZEL PINAR SAÐLIK LÝSESÝ: Alperen, Yiðiter, Mert, Murat, Ali, A. Kadir, Ataberk, Melih, Koray, Sercan, Nurettin, Taha, Mehmet, Fatih, Eren, Bekir, Ahmet, Emre GOLLER: 10. ve 25. dakikalarda Özkan, 20. ve 38. dakikalarda Orhan, 40. dak. Ali Mert, 45. dak. Mikail, 68. dak. Kahraman (Ticaret Meslek Lisesi). Ticaret Meslek Lisesi, Özel Pýnar Saðlýk Meslek Lisesi önünde farklý galip geldi Eti Anadolu: 4 - Uðurludað Çok Programlý: 0 UÐURLUDAÐ ÇOK PROG- RAMLI LÝSESÝ: Murat, Yakup, Recep, Mücahit, Ahmet, Ramazan, Burak, Mehmet, Nurettin, Muammer, Mücahit, Veysel, Dursun, Uður, Mert, Þükrü GOLLER: 10. dak. Erkan, 15. ve 26. dakikalarda Emre, 55. dak. Ýrfan (Eti Anadolu Lisesi). Eti Anadolu Lisesi, üçüncü maçýnda ikinci galibiyetini alarak iddiasýný devam ettirdi

18 18 PERÞEMBE 20 MART 2014 Küçüklerde de þampiyon Mimar Sinan Okullu Küçükler Futbol Ýl birinciliði final grubunda mücaedele eden üç okulda Mimar Sinan sahasýnda çalýþma yapan ve emek veren isimlerden oluþmasý dikkat çekti SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEM : Yüksel Basar. MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU : Adem, Ahmet, Mahmut, Nurettin, A. Samet, Savaþ, Süleyman, Feyyaz, Kerem, Alperen, Fatih, Burak YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Tamer, Emircan, Muhammet, Meftun, Sefercan, Adem, Melihcan, Baha, Tufan, Osman, Y. Can, M. Akut, H. Merdin. GOL : 10. dak. A. Samet (Mimar Sinan) Okullu Küçükler Futbol il birinciliðinde Mimar Sinan Ortaokulu ikinci maçýnda Yavuz Sultan Selim i 1-0 yenerek þampiyonluðu kazandý. Okullu Yýldýzlarda da þampiyonluðu kazanan Mimar Sinan Ortaokulu küçüklerde de þampiyonluk kupasýný okuluna götürmeyi baþardý. Okullu Küçükler futbolda þampiyon Mimar Sinan Ortaokulu oldu. Grup ve ikinci tur maçlarýnýn ardýndan final grubuna yükselen üç takýmýn mücadele ettiði final grubu dün oynanan Mimar Sinan ile Yavuz Sultan Selim arasýndaki maçla tamamlandý. Ýlk maçýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile 1-1 berabere kalan penaltýlarda rakibine üstünlük kuran Mimar Sinan Ortaokulu ilk maçýný 1-0 kaybeden Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile karþýlaþtý. 2 nolu sentetik çim sahada dün oynanan maçýn ilk yarýsýnda bulduðu golle sahadan 1-0 galip ayrýlan Mimar Sinan Ortaokulu penaltý avantajýyla þampiyonluðu kazandý. Bu sonuçla Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ikinci olurken Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Küçükler futbolda final grubunda mücadele eden üç takýmýnda Mimar Sinan da olmasý ve Mimar Sinan sahasýnda çalýþma yapmasý dikkat çekti. Dün oynanan final grubu maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporcularýna ise madalyalarý verildi. Þampiyon olan Mimar Sinan ýn kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi 9. ÇESDER turnuvasý baþladý Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) tarafýndan bu yýl 9. su düzenlenen Halý Saha Futbol Turnuvasýnda gruplarda mücadele baþladý. Turnuvada gruplarda ilk haftada oynanan sekiz maçtan ikisinde takýmlar çýkmadýðý için hükmen maðlubiyet aldýlar. Cumartesi ve pazar günü Ekol Halý Saha da oynanan maçlarla baþlayan turnuvada A grubunda Çorum Halk Eðitim rakibi Ýstiklal Ýlkokulu gelmediði için 30 hükmen galip sayýldý. Grubun diðer maçýnda ise Mecitözü Dostlukspor ile Mukadderatspor arasýndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrýlan Mecitözü takýmý ilk maçýnda üç puanýn sahibi oldu. B grubundaki ilk maçta Alaca Osmanlýgücü ile Uðurludaðspor arasýndaki maçtan 3-2 lik galibiyetle ayrýlan Uðurludað takýmý üç puanýn sahibi oldu. Hacýhamzaspor ile ilk maçta Ýskilipspor takýmý Genç kýzlarda þampiyon Gençlikspor Ýkinci olan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu nun kupasýný Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili Kahraman Ölçer verdi SALON : Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Ýbrahim Coþkun. HE KÜLTÜRSPOR : Damla, Ayça, Amine, Betül, Büþra, Leyla, Gamze, Ferdanes, Azra, Yeþim. GENÇLÝKSPOR : Tuðçe, Fatma, Cansu, Sevgi, Ýpek, Ýrem, Eda, Ezgi, Hasret. PERÝYODLAR : 14-14, 10-14, 14-17, Kulüplü Genç Kýzlar Basketbol il birinciliðinde þampiyon Gençlikspor. Final maçýnda HE Kültürspor u yenen Gençlikspor þampiyonluðu kazandý. Ýki grupta yedi ta- Þampiyon olan Gençlikspor un kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet gökmen verdi Üçüncü olan Yauz Sultan Selim Ortaokulu nun kupasýný Mimar Sinan Müdür Yardýmcýsý Selami Körüklü verdi çýkmadýðý için 3-0 hükmen galip sayýldý. C grubunda ise Eðitimciler 19 ile Sungurlu Hürriyet arasýndaki maçta tam 13 gol atýldý. Maçý 8-5 kazanan Eðitimciler 19 üç puanýn sahibi oldu. Grubun diðer maçýnda ise Pehlivanlarspor, Mehmetçik Anadolu Gözcü Gýda yý 6-1 yenmeyi baþardý. D grubunda ise Klüp Müstahdem, Aktif Bilgespor u 10-3 yenerek ilk haftanýn en farklý galibiyetini aldý. Grubun diðer maçýnda ise Yavuz Sultan Selim, Anefen i 6-1 yendi. ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ turnuvanýn ilk hafta maçlarýnýn son derece centilmence geçtiðini belirterek bunun turnuva boyunca devam etmesini diledi ve turnuvanýn amacýna uygun olarak sonuçlanmasýný diledi. Turnuvada bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta oynanacak tüm maçlarý YGS sýnavý ile yerel seçimler nede- Kulüplü Genç Kýzlar Basketbol da Gençlikspor, HE Kültürspor karþýsýnda ikinci ve üçüncü periyottaki oyunu ile rakibini yenerek þampiyonluðu kazandý. kýmýn mücadele ettiði genç kýzlar basketbol il birinciliðinde yarý final maçlarýný kazanan iki takým HE Kültürspor ile Gençlikspor takýmlarý þampiyonluk için karþýlaþmaya hak kazandýlar. Önceki akþam oynanan final maçý büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Maçýn ilk periyotu karþýlýklý atýlan basketlerle beraberlikle sona erdi. Ýkinci periyotta Gençlikspor hücumda rakibine göre biraz daha etkili oldu ve devreyi dört sayý farkla önde tamamladý. Üçüncü periyotta Ýkinci olan HE Kültürspor un kupasýný emektar basketbol hakemlerinden Nizamettin Alagöz verdi ta çekiþmeli geçen maçta bu periyotu 1714 önde tamamlayan Gençlikspor son periyota yedi sayý önde girdi. Dördüncü periyotta maça ortak olmak isteyen He Kültürspor hücumda etkisini artýrdý ancak savunma direncini yukarý çekemeyince bu periyotta 20 sayý atmasýna karþýn Gençlikspor un 18 sayýsýna engel olamayýnca maçtan galip ayrýlan Gençlikspor þampiyonluðu kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Gençlikspor kýz takýmý 2-6 Nisan tarihleri arasýnda Amasya da yapýlacak bölge birinciliðinde ilimizi temsil edecek. Basketbol Ýhtisas üçüncü: SALON : Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Dursun Uðral. BASKETBOL AKADEMÝ A : Büþra, Nisanur, Zeynep, Bilge, Melike, Zehra, Büþra Sakarya, Buse- Üçüncü olan Basketbol Ýhtisas ýn kupasýný Mehmet Akif Ersoy Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Kaya verdi nur, Feyzanur, Zeynep Akaydýn. BASKETBOL ÝHTÝSAS : Fatmanur, Ecem, Özenç, Mine, Rümeysa, Rana, Ezgi, Þeymanur, Simge, Cansu, Meltem. PERÝYODLAR : 8-6, 7-9, 5-8, 6-8 Dördüncü olan Basketbol Akademi nin kupasýný Spor Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Hakan Kýlcý verdi

19 PERÞEMBE 20 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 20 MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Renkli karo kauçuk kaplama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sevgi KURT Bayram kýzý 1982 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:637) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Züleyha MERT Hacý kýzý 18/2/1979 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:638) YÝTÝK arasý 1 cilt, arasý 2 cilt perakende satýþ fiþi ve 5700 sýra nolu tek sayfa sevk irsaliyesini kaybettim. Hükümsüzdür. Fadime ÞAHÝN T.C.No: Üçtutlar Mah. Osmancýk 2. Sok. No: 30 ÇORUM (Ç.HAK:624) YÝTÝK Ankara Çankaya Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Tuncay ÇETÝN Yusuf oðlu 1993 Doðumlu (Ç.HAK:634) (Ç.HAK:610) (Ç.HAK:623) vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART Çorum Belediyesi Madeni yað ve antifriz alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Emniyet Müdürlüðü Ýl Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürlüðü ile Çevik Kuvvet personeline iaþe ve kumanya alýmý iþi. Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 28 Çorum Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum Ýlinde Yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi Binasý Ýnþaatý ile Altyapý ve Çevre Düzenlemesi Ýþi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza Bl Blok Bilkent Çankaya/Ankara Saat: 14:00 25 MART Çorum Ýl Özel ÝdaresiSu ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Oðuzlar Erenler köyüne içme suyu tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: MART T.C. Kargý Ýcra Dairesi 19 UF 918 plakalý, 2012 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Tavuk eti alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Madeni yað alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 NB 267 plakalý, gri renkli, 2012 model Renault marka, Megane 3 HB Pirivilege tipli aracýn satýþý iþi. Muhamemen bedel: 30,000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliye Sarayý Saat: T.C. Bayat Ýcra Dairesi Çorum Bayat ilçesi 56 ada, 100 parsel, üzerinde 82 m2 kargir kümes ve 75 m2 tek katlý kargir ev bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.186,00 Yer: Bayat Hükümet Konaðý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 LN 217 plakalý, 2001 model, BMC marka kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký Saat: NÝSAN T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çomar Mahallesi Çomar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mah. ada 2926, parsel 1 de kayýtlý arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi TOPLANTIYA ÇAÐRI Alacalýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin olaðan genel kurul toplantýsý pazar günü dernek lokalinde saat da yapýlacaktýr. Anýlan günde çoðunluk saðlanmazsa 2. toplantý pazar günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Üyelerimize duyurulur. GÜNDEM 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan heyetinin teþekkülü 3- Faaliyet raporunun okunmasý ve oylanmasý blançolarýnýn ibrasý yýlý tahmini bütçesinin oylanmasý 6- Yönetim Kurulunun oluþturulmasý 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (Ç.HAK:633) ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE KONTROL BÖLÜMLERÝNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; AUTOCAD, SOLÝDWORKS VE CAM PROGRAMLARINI KULLANABÝLEN ELEMANLAR CNC TORNA VE CNC FREZE OPERATÖRLERÝ, KALÝTE KONTROL ELEMANLARI MEKANÝK BAKIMCILAR, FORKLÝFT KULLANABÝLECEK DEPO ELEMANI, YÜKSEK OKUL VEYA ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU OLMAK VE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES:ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel de 3 katlý betonarme karkas olarak inþa edilmiþ binanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saatg: NÝSAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13 ada no, 3 parsel nolu, Yeni ve Alibey Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3148 ada no, 2 parsel no, Ulukavak Mahallesindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,60 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu (Ç.HAK:635) (Ç.HAK:640) Saat: MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2884 ada no, 13 parsel no, 3010 sayfa, 31 ciltte Çoraklýk Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Sapa köyü Killik mevkiinde muhtelif yer ve fiyatlarla satýlmasýna karar verilen 16 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MAYIS T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesinde 795 ada, 34 parselde 481,28 m2 yüzölçümlü kargir ev ve arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,66 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Bayan Eleman Alýnacaktýr Ev iþlerinde yardýmcý bayan (Ç.HAK:628) (Ç.HAK:592) ELEMAN ARANIYOR Asansör iþinde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Menekþe Asansör Adres: Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1/3 Tel: Bayan Aþçý Aranýyor Ýþyerimizde görevlendirilmek üzere bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Ambalaj San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:625) (Ç.HAK:630) SATILIK DAÝRE Ýbrahim Çayýrý Kevser Sitesinde batý-güney cephe 140 m2 3+1, 5. kat krediye uygun sýfýr daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:636) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn dýþ ticaret departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yabancý dil bilen baybayan elemanlar alýnacaktýr. Prodi Makina Adres: Küçük Sanayi Sitesi 53. Sok. No: 7 Tel: eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Adres: Ankara Yolu Bulvarý 6. Km. No: 49 Tel: Satýlýk Sürücü Kursu Etik olmayan rekabet koþullarýnda inandýðým doðrularýmýn zedelenmemesi için severek çok emek verdiðim sürücü kursu iþletmem devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:463) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ön muhasebeden anlayan logo kullanabilen bayan eleman alýnacaktýr. Özyýldýz Isý Ýnþ. Mlz. Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. 119/22 (Rüstem Eren Parký Üstü) (Ç.HAK:545) (Ç.HAK:595) Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere logo programýna hakim Microsoft Ofis programýný bilen bay ve bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:609) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: CNC TORNACI ve KAYNAKCILAR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere askerlik görevini yapmýþ eleman alýnacaktýr. Ýrtibat: Adres: HAYTEK MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 45. Sk. No: 2 ÇORUM (Ç.HAK:631) KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Ç.HAK:435) (Ç.HAK:383) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 1 adet Doðalgaz ve Su Tesisatýcýsý, 1 adet Elektrik Tesisatcýsý, 4 adet Kaynak Operatörü (Gazatý,Elektrik,Oksijen), 1 adet Teknik Ressam (Auto Cat,Master Cam,Solid Works), 8 adet Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Organize San. Böl. Salih Aydýn Bulvarý No: 14 Tel: (Ç.HAK:603) SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel:

20 PERÞEMBE 20 MART 2014 Maltepe hazýrlýðý sürüyor Çorum Belediyespor, cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý Maltepespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün sabah yaptýðý tek antrenmanla sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda saat de ya- pýlan antrenmana sakatlýðý bulunan Mehmet Akif dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Bileðinde aðrý olan Osman Bodur ile kasýðýnda sakatlýðý olan Sefa takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Teknik Direktör Hakký Öztabað her antrenmanda olduðu gibi dünki çalýþmanýn ilk bölümünde yine çabuk kuvvet ve koordinasyon hareketleri yaptýrdý. Isýnmý haraketleri sýrasýnda bu kez sahanýn bir kenarýna dört ayrý istasyon kuran Öztabað futbolcularý beþerli gruplara ayýrarak dört istasyonda üçerli seriler yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan yüksek tempo Osman ve Sefa nýn MR ý çekildi Çorum Belediyespor da sakat futbolcular Osman Bodur ve Sefa nýn dün MR ý çekildi. Ýki haftadýr kasýðýndaki sakatlýðý nedeniyle takýmdan ayrý olarak düz koþu yapan Sefa ile Bursa Nilüferspor maçýnda aldýðý darbe nedeniyle bileðinde aðrý Hüdaverdi Savcý ilk kez Çorum maçýnda olan Osman Bodur un dün MR ý çekildi. Hafta baþýndan buyana takýmdan ayrý düz Çorum Belediyespor un cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý Maltepespor maçýný Mersin bölgesi hakemlerinden Hüdaverdi Savcý yönetecek yýlýndan buyana Klasman hakemi olarak görev yapan Savcý on yýl içinde Çorum takýmlarýnýn iç saha ve deplasman maçlarýnda hiç görev almamýþ. Cumartesi günü ilk kez Çorum takýmýnýn maçýnda görev yapacak olan Mersin bölgesi hakemi Hüdaverdi Savcý nýn yardýmcýlýklarýný ayný ilden Mehmet Cevrin ile Hatay dan Harun Kiraz yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Adana dan Çaðlar Oskay. Avrupa üçüncüsü milli takýmda üç Çorumlu 17 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý nda milli takým üçüncü oldu. Milli takýmda Yaren Dölcü sporcu, Barýþ Boyar ve Ali Akýnalp ise antrenör olarak görev yaptý. Ankara da devam eden 17 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý nda milli takým üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Milli takýmda üç Çorumlu bulunuyordu. Ankara ASKÝ Spor Salonu nda devam eden 17 Yaþ Avrupa Badminton Þampiyonasý nda takým müsabakalarý dün sona erdi. Milli takým Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandý. 15 yaþýnda olmasýna karþýn gösterdiði performansla büyük beðeni toplayan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un baþarýlý badmintoncusu Yaren Dölcü 17 Yaþ milli takýmýnda da görev yaptý. Zorlu maçlar sonunda Avrupa üçüncüsü olan milli takýmla birlikte bronz madalya kazanan Yaren Dölcü 15 yaþýn ardýndan 17 yaþ kategorisinde de Avrupa üçüncülüðünü kazandý. Ayrýca bu þampiyonada Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor antrenörü Barýþ Boyar ile Çorum Gençlikspor Badminton antrenörü Ali Akýnalp da milli takýmda görev yaptýlar. Barýþ Boyar milli sporcusu Yaren Dölcü ile birlikte Çorumspor SÜRAT çalýþtý Salý günü sahasýnda Safranboluspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Antrenör Cemil Kaya yönetiminde 2 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenmana sakatlýðý nükseden Hüseyin ile bu hafta cezalý olduðu için forma giyemeyecek kaleci Akýn dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Lider Etimesgut Belediyespor deplasmanýnda aldýðý bir puanýn verdiði moralle hafta boyunca çalýþmalarýný yüksek tempoda sürdüren kýrmýzý siyahlý takým dünki çalýþmaya ýsýnma hareketleri ile baþladý. Ardýndan ikili gruplar halinde sürat çalýþmasý yaptýran antrenör Cemil Kaya ardýndan dar alanda pas ve topla teknik geliþtirmeye yönelik bir an- trenman yaptýrdý. Çalýþmanýn son bölümünde yine futbolculara süratli koþu yaptýran Kaya çalýþmayý oyun formatlý hareketler ile bitirdi. Antrenör Cemil Kaya bugün yapacaklarý taktik çift kalenin ardýndan futbolculara iki gün izin vereceklerini pazar günü yapacaklarý taktik ve duran top çalýþmasý ile Safranboluspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlaya- U 16 erteleme maçý oynandý U 16 Ligi A grubunda Çorum Belediyespor un U 15 grup birinciliðinde müadele etmesi nedeniyle ertelenen Ýskilip Belediyespor maçý önceki akþam oynandý. Rakibi önünde 4-0 öne geçen Çorum takýmý son dakikalarda yediði üç gole raðmen maçý 4-3 kazandý ve gruptan final grubuna çýkmayý garantiledi. Çorum Belediyespor yarý final grup maçlarý nedeniyle hafta sonu oynamasý gereken He Kültürspor maçýnýda bugün saat de yine 2 nolu sentetik çim sahada oynayacak 19 Mayýs da Okullar Hayat Olsun Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda 19 Mayýs Okulu nda yapýlan çalýþmalara basketbolda eklendi. 19 Mayýs Ýlkokulu nda devam eden branþlara ilave olarak Basketbol çalýþmalarý antrenör Ahmet Faruk Özen yönetiminde baþlatýldý. koþu yapan iki futbolcunun MR sonuçlarýnýn bugün açýklanacaðý belirtildi. Öte yandan dizindeki aðrý nedeniyle iki haftadýr takýmdan ayrý olan Mehmet Akif in de havuzda güçlendirme çalýþmasýný hafta sonuna kadar sürdüreceði önümüzdeki hafta için çalýþmalara baþlayacaðý açýklandý. istedi. Çabuk kuvvet çalýþmasýnýn ardýndan iki savunma ve iki forvet oyuncularýný rakip alanda tutan orta alan oyuncularýna ise dar alanda paslaþma yaptýran Öztabað baskýdan kurtulup pas yapmalarýna ve düdükle birlikte rakip alana geçen iki oyuncu ile dörde iki pozisyonda gol çalýþtýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan gol isteyen Öztabað aþýrý pas yapmalarý ve ataklarý golle sonuçlandýramamalarý üzerine sert uyarýlarda bulundu. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktik aðýrlýklý bir çalýþma yapan Çorum Belediyespor, Maltepespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile tamamlayacak. 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunuz Gayretli ve Müdür Yardýmcýsý Þükrü Erol okullarýndaki çalýþmalarýn her alanda olduðu gibi sportif olarakda devam ettiðini belirterek basketbol branþýnda da çalýþmalarýn süreceðini söylediler. Çorum Belediyespor: 4 Ýskilip Belediyespor : 3 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Furkan Alagöz, Serhat Sarkandý, Aslan Iðnak. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Candoðan, Atakan, Emrecan, Mustafa Aþan, Mustafa Çakýr, Alperen Sinan, Alperen Karakuþ, Dursun, Özgür, Mert, Elvan, Hakan, Mert, Oðuzhan, Emre. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Oðuzhan, Murat, Salih, Özcan, Sezgin, Sefa, Mustafa Ayvaz, Berkay, Mücahit, Uður, Gökhan, Veli, Sinan, Osman, Mustafa Baykal, Mehmet, Onur, Fatih. GOLLER: 9. dak. Alperen Karakuþ, 37. dak. Mert, 66. dak. Alperen Sinan, 76. dak. Mustafa Aþan (Çorum Belediyespor), 76. dak. Mus tafa Baykal, 78. dak. Mehmet, dak. Mustafa Ayaz (Ýskilip Belediyespor). Merkez EML nin güreþ üstünlüðü Yaþ Güreþ il birinciliðinde merkez Endüstri Meslek Liisesi serbest stilde dört, grekoromen stilde ise iki sporcusu gruplarda Çorum u temsil edecekler. Ýl birinciliðinde takým halinde birinciliði kazanan Merkez Endüstri Meslek Lisesi sporcularý birincilik kupalarýyla Okul Ýdarecilerine teslim ettiler. Ýl birinciliði sonunda serbest stilde dokuz grekoromen stilde ise altý sýklette madalya kazanan Merkez Endüstri Meslek Lisesi sporcularýndan birinci olan toplam altý sporcu Çorum u temsil etmeye hak kazandýlar. Serbest stilde 46 Kg da Fazlý Kartal, 50 Kg da Deniz Ak- kaya, 55 Kg da Bayram Doðan ve 120 Kg da Bekir Eryücel sýkletlerinde birinci olarak Çorum u temsil etmeye hak kazandý. Grekoromen stilde ise 66 Kg da Ümit Kýrçiçek, 96 Kg da Sefa Öncel ve 120 Kg da ise Mücahit Alkaç sýkletlerinde birinci oldular. Bu ay içinde Amasya da yapýlacak olan grup birinciliði mücadele edecek sporculara baþarýlar dileyen Okul Ýdaresi öðrencilerinin elde ettiði baþarýdan duyduklarý memmuniyeti dile getirdiler. Ýki kural iki disiplin ihracý 19 Mayýs Ýlkokulu nda Okullar Hayat Olsun projesinde Basketbol çalýþmasý yapan minikler Çorum Amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda kýrmýzý kart gören dört futbolcudan ikisi ceza kuruluna sevk edildi diðer ikisi ise kural gereði kart gördüðü için bir maç ceza aldý. Tertip Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Eti Lisesi Gençlikspor dan Sadýk Tahir Býyýkoðlu ve Oðuzlar Belediyespor dan Ýsa Dede kural gereði kýrmýzý kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldýlar, Osmancýk Belediyespor dan Deniz Cankara hakeme küfür tehdit ve hakaret ettiði için, HE Kültürspor dan Samet Alagöz ise rakibine küfür ettiði için kýrmýzý kart görmeleri nedeniyle tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler Yaþ Güreþ de sýkletlerinde dereceye girerek madalya kazanan öðrenciler okul idarecileriyle birlikte

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Aralık 2014 AÖF Sınavları İlçemizde İlk Defa Yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için tüm alt yapı hizmetleri;

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Kasım 2014 KSÜ 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2014-2015 Akademik

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Engelleri kaldýran açýlýþ

Engelleri kaldýran açýlýþ (Ç.HAK:516) Seçimle ilgili önemli uyarýlar Mahalle mahalle seçmen sayýlarý 1807 sandýkta 387 bin 560 seçmen oy kullanacak 18 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Yerel seçim için geriye

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

OKULUMUZDAN ZİYARETLER

OKULUMUZDAN ZİYARETLER OKULUMUZDAN HABERLER YAHYALI BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK Okulumuz sosyal, kültürel sportif ve bilimsel işbirliği gerçekleştirmek amacı ile duyarlılığından ve ilgilerinden ötürü Yahyalı

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı