6352 Sayılı K anun un Karşılıksız Yararlanma Suçuna Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6352 Sayılı K anun un Karşılıksız Yararlanma Suçuna Etkileri"

Transkript

1 6352 Sayılı K anun un Karşılıksız Yararlanma Suçuna Etkileri Özen KAYA GÖÇMEN * * Avukat, Ankara Barosu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Ceza Hukuku) Doktora Öğrencisi.

2

3 ÖZ Kamuoyunda 3. Yargı paketi olarak bilinen ve tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ( TCK ) ile birlikte birçok kanunda değişiklik getirmiştir. Bu kanun ile TCK nın 163. maddesinde düzenlenmiş bulunan karşılıksız yararlanma suçunda da doğrudan ve dolaylı etki doğuracak birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin sonucu olarak, bir yandan, karşılıksız yararlanma suçunun kapsamı genişletilmiş iken; diğer yandan da bu suç ile hırsızlık suçu arasındaki ilişki ve bu ilişkiye yönelik uzun zaman önce başlayan tartışmalar yeniden gündeme gelmiştir. Bu çalışmada da, 6352 sayılı Kanun da karşılıksız yararlanma suçunu etkileyen değişikliklerin neler olduğu ve suçun yapısının nasıl değiştiği incelenerek, bu değişikliklerin olumlu ve olumsuz yönleri, uygulamada yaşanabilecek sorunlar çerçevesinde ele alınacaktır. Anahtar Sözcükler: Karşılıksız yararlanma, hırsızlık, kaçak enerji kullanımı, etkin pişmanlık, adli sicil kaydı denetim sistemi ABSTRACT The Code No: 6352, which is known as 3rd judicial package by the public opinion and entered into force after published in the Official Journal in 5 July 2012, has made amendments in a series of Laws, in particular including the Turkish Penal Code numbered as The Code No: 6352 has also made lots of amendments which has direct and indirect effects regarding the offence of unpaid utilization which is set out in the Article 163 of the Turkish Penal Code. As a result of these amendments, the scope of the offence of unpaid utilization has been broadened on the one hand; and the relationship between this offence and the offence of robbery, and the long standing debates that relate to this relationship has come to the fore again. This Article will examine the amendments of the Code No: 6352 which affect the offence of unpaid utilisation and their effects on the structure of this offence and analyse the positive and negative aspects of these amendments in the light of the problems that may be encountered in practice. Keywords: Unpaid utilization, robbery, illegal use of energy, effective repentance, control system in criminal records 2012/ 3 Ankara Barosu Dergisi 449

4 GİRİŞ Karşılıksız yararlanma, genel olarak, karşılığı verilmeksizin bir hizmetten yararlanma fiillerini içerirken; bu tür fiiller, tarihsel gelişim süreci içinde kimi zaman ceza hukukunun dışında değerlendirilmiş kimi zamansa ya ayrı bir suç tipi olarak ya da birbirinden farklı suç tipleri içerisinde yer almıştır. Bu meyanda, şu fiiller, tarihsel gelişim süreci içinde karşılıksız yararlanma kapsamında genel olarak kabul görmektedir: herhangi bir ödemede bulunmaksızın ücret karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş yerlerde kalmak; ücret karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içmek; taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtmak; otomatlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden ödeme yapmadan yararlanmak; telefon hatlarından ya da şifreli veya şifresiz yayınlardan bedelsiz olarak yararlanmak. Nitekim gerek 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ( TCK ) gerek 5237 sayılı TCK, karşılıksız yararlanma olarak kabul edilen bir takım fiilleri ayrı bir suç olarak düzenlemiş ve madde metinlerinde bu fiilleri kapsayacak şekilde karşılıksız yararlanma terimini kullanmıştır sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun, TCK ile birlikte birçok kanunda değişiklik getirmiş ve tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. [1] 6352 sayılı Kanun ile TCK da ve Adli Sicil Kanunu nda karşılıksız yararlanma suçu ile de bağlantılı çeşitli maddelerde değişiklik yapılmış ve bu değişiklik ile tarihsel gelişim süreci içerisinde karşılıksız yararlanma olarak kabul edilen fiiller ve karşılıksız yararlanma kavramının içeriği değişmiştir. İşte bu çalışma, 5237 sayılı TCK uyarınca karşılıksız yararlanma oluşturan fiiller ile ilgili olarak 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri özellikle karşılıksız yaralanma ve hırsızlık suçu arasındaki bağlantılar çerçevesinde incelemektedir. Böylelikle, bu çalışma, özellikle karşılıksız yararlanma oluşturan fiillere yönelik uzun zaman önce başlayan tartışmaların, 6352 sayılı Kanun da karşılıksız yararlanma ve hırsızlık suçlarında yapılan değişiklik ile yeniden gündeme gelmesi sebebiyle, bu düzenlemenin olumlu ve olumsuz yönlerini belirtmeyi ve uygulamada yaşanabilecek sorunlara dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada; 6352 sayılı Kanun da yer alan, karşılıksız yararlanma suçunu etkileyen değişiklikler incelenirken öncelikle genel olarak karşılıksız yararlanma oluşturan birtakım fiillere değinilecek ve bu suçun Türk ceza kanunlarında nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır. Daha sonra karşılıksız yararlanma suçu başlıklı [1] Kanun No: 6352, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: Ankara Barosu Dergisi 2012/ 3

5 163. maddede yapılan değişiklik kısaca ele alınacak ve devamında da hırsızlık suçunda yapılan değişikliklerin karşılıksız yararlanma suçuna etkisi incelenmeye çalışılacaktır. Bu inceleme yapılırken, hırsızlık suçu ve karşılıksız yararlanma suçu arasındaki ilişki hem geçmişteki bağlantı hem de bu suçların temel farklılıkları çerçevesinde incelenecek ve aynı zamanda 6352 sayılı Kanun un etkisi dile getirilecektir. Ayrıca 6352 sayılı Kanun ile karşılıksız yararlanma suçunda; yaptırım, soruşturma ve kovuşturma ile ilgili yapılan değişiklikler de ele alınacaktır. Bununla birlikte, karşılıksız yararlanma olarak kabul edilen yeni fiile ilişkin kanunda yer verilen özel bir etkin pişmanlık haline yer verilecek ve Adli Sicil Kanunu nda yapılan değişiklik ile 6352 sayılı Kanun un geçici maddesinde yer alan infazla ilgili düzenleme ele alınacaktır. I. Karşılıksız Yararlanma Suçunun Türk Ceza Kanunlarında Tarihsel Gelişimi Karşılıksız yararlanma oluşturan fiillerin ayrı bir suç olarak kabul edilmesi ve hangi fiillerin bu suç kapsamında olduğu, tarihsel gelişim süreci içerisinde oldukça farklı değerlendirmelere konu olmuştur. Karşılıksız yararlanma oluşturan fiiller, kimi zaman, hem Türk hukuk sisteminde hem de diğer ülke hukuk sistemlerinde ceza hukukunun dışında değerlendirilmiş; kimi zamansa bu fiillerden bir kısmı, ceza kanunlarında ayrı bir suç tipi olarak yer almıştır. Karşılıksız yararlanma olarak nitelendirilen çeşitli fiillerin hukuki uyuşmazlık olarak kabul edilmesi gerektiği görüşü ile cezai yaptırım altına alınması gerektiği görüşü, öğretide uzun yıllar tartışılmıştır. Ayrıca, bu tip fiillerin cezai yaptırım altına alınması gerektiği görüşü de, kendi içinde ayrılmıştır. Bu yönden, bu fiillerin kanunda ayrı bir suç tipi olarak mı cezalandırılacağı yoksa kanunda yer alan mevcut dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim alanında suçlar gibi benzer suç tipleri kapsamında mı değerlendirileceğine yönelik farklı görüşler sunulmuştur. [2] Hatta bu husus, farklı yargı kararlarına da yansımıştır. [3] Bununla birlikte, bu [2] Öğretide, bu konuda öne çıkan iki zıt görüş mevcuttur. Temelde bu tür fiillerin hukuki uyuşmazlık olarak görüldüğü ve özel hukuk ilişkilerine ceza hukukunun müdahale etmemesi gerektiği şeklindeki görüş için bkz. TOROSLU Nevzat; Ceza Kanunu Öntasarısına Hakim Olan Ceza Hukuku Anlayışı, Türk Ceza Yasası Öntasarısı Paneli, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 1987, s Bir diğer açıdan bu tür fiillerin cezalandırılmamasının, kanunda ayrıca ve açıkça yer almamasının önemli bir eksiklik olduğu şeklindeki görüş için bkz. DÖNMEZER Sulhi; Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 16. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2001, s. 295; TÜMERKAN Somay; Dolandırıcılık Suçu (Karşılıksız Çek Keşidesi Filleri), Kazancı Matbaacılık, İstanbul 1987, s. 50. [3] Uygulama yönünden, yargı kararlarına da yansıdığı üzere, karşılıksız yararlanma oluşturabilecek fiillerin TCK da ayrı bir suç tipi olarak yer almadığı dönemde, Türk ceza kanunlarında özel bir hüküm mevcut olmadığından, sorunun çözümünün genel hükümler 2012/ 3 Ankara Barosu Dergisi 451

6 tartışmalara ve farklı yargı kararlarına, çalışmanın kapsamı itibariyle yer verebilme imkânı olmadığından, kısaca karşılıksız yararlanma fiillerinin Türk ceza kanunlarında nasıl ele alındığı üzerinde durulmalıdır. Karşılıksız yararlanma suçu, tarihsel gelişimi açısından, 1991 yılı ile birlikte TCK ya dahil edilerek, kimi değişikliklere karşın halen ayrı bir suç tipi olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bakımdan, karşılıksız yararlanma oluşturan fiiller, Türk ceza hukukunda 765 sayılı TCK (1926) öncesi dönemde yürürlükte olan 1256 (1840), 1267 (1851) ve 1274 (1858) tarihli kanunlarda ayrı bir düzenleme olarak yer almamaktadır. [4] Bu tür fiiller, bir suç tipi olarak ilk kez 3756 sayılı Kanun (1991) ile 765 sayılı TCK içine eklenmiştir. [5] 5237 sayılı TCK da, 765 sayılı TCK yı yürürlükten kaldırırken; bu tür fiilleri karşılıksız yararlanma başlığı altında ayrı bir suç tipi olarak muhafaza etmiştir. [6] Söz konusu suç, 5237 sayılı TCK içerisinde ikinci kitap olan özel hükümler altındaki ikinci kısım olan kişilere karşı suçlar içerisinde onuncu bölüm olan malvarlığına karşı suçlar altına karşılıksız yararlanma başlığı ile yerleştirilmiştir sayılı TCK ile 765 sayılı TCK, karşılıksız yararlanma suç tipi yönünden büyük farklılıklar içerirken; [7] 6352 sayılı Kanun da, bunlara yenilerini eklemiştir. Bu yönden, 765 sayılı TCK uyarınca karşılıksız yararlanma suçu, şu fiiller ile işlenmekteydi: ödemede bulunmaksızın, ücreti karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş yerlerde kalmak; ücreti karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içmek; taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtmak [8] ve otomatik aletlerden yararlanmak. [9] 5237 sayılı TCK uyarınca ise, aynı suç, şu fiillerle işlenmektedir: otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde içinde aranması gerektiği görüşü hakimdir. Bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tarih, 1976/6-577 E, 1977/47 K. Ancak karşılıksız yararlanma suçu ile ilgili farklı kararlar için karş. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, tarih, 1968/5289 E, 1968/5480 K., Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tarih, 1988/6-175 E, 1988/306 K., Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tarih, 1988/6-443 E, 1989/2 K., Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, tarih, 1989/2 E, 1990/3 K. [4] Tarihsel gelişim süreci hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. ERDEM Mustafa Ruhan, Türk Hukukunda Karşılıksız Yararlanma Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara 1996, s. 34. [5] Kanun No: 3756, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: 20901, md [6] Kanun No: 5237, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete Tarihi: , Sayı: 25611, md [7] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. KAYA Özen; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda Karşılıksız Yararlanma Suçu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Bilim Dalı, Ankara 2011, Yayımlanmamış yükseklisans tezi, s. 5 vd. [8] 765 sayılı TCK md. 521/a. [9] 765 sayılı TCK md. 521/b. 452 Ankara Barosu Dergisi 2012/ 3

7 yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak; [10] telefon hatları ile frekanslarından ya da elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanmak. [11] 6352 sayılı Kanun ise, bu suçu teşkil edecek fiillere bir yenisini eklemiştir: abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi, artık karşılıksız yararlanma suçu olarak belirlenmiştir. [12] Bu değişiklik ile aslında, daha önceden hırsızlık suçu kapsamında değerlendirilen birtakım fiiller, karşılıksız yararlanma suçu içine alınmıştır sayılı Kanun ile yapılan değişiklik, karşılıksız yararlanma oluşturan fiillerin benzer suç tipleriyle olan ilişkisini de yeniden gündeme getirmiştir. Söz gelimi, 765 sayılı TCK, lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içme veya otel ve benzeri yerde konaklama ve ödemede bulunmama gibi fiilleri karşılıksız yararlanma olarak düzenlerken; 5237 sayılı TCK bu fiilleri bu suç kapsamından çıkarınca, bu fiiller ile ilgili olarak iki farklı yorum yapılmıştır: Bir görüşe göre, bu fiiller, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suç tipleri kapsamında değerlendirilmeliyken; diğer görüşe göre bu fiiller, hukuki uyuşmazlık olarak kabul edilmelidir. [13] Bu tür farklı yorumlar gündeme gelmektedir; çünkü karşılıksız yararlanma suçu, malvarlığına karşı suçlar arasında düzenlenmekte olup, bu suçlar arasında yer alan hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar verme suçları ile kamu güvenine karşı suçlardan olan belgede sahtecilik suçları ile ve bilişim alanında suçlar ile benzerlik göstermektedir. Nitekim karşılıksız yararlanma oluşturan fiiller, uygulamada da zaman zaman bahsi geçen suçlar kapsamında değerlendirilmiştir. [14] Niha- [10] 5237 sayılı TCK md. 163/1. [11] 5237 sayılı TCK md. 163/2. [12] 6352 sayılı Kanun md. 83 ile değişik 5237 sayılı TCK md. 163/3. [13] Bu konunun hukuki uyuşmazlık kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şeklindeki görüş için bkz. PARLAR Ali/HATİPOĞLU Muzaffer; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt:3, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s ERDEM Mustafa Ruhan; Karşılıksız Yararlanma Suçları, in: Hukuki Perspektifler Dergisi, Sonbahar 2004, s Bir diğer açıdan dolandırıcılık ile ilgili çeşitli değerlendirmeler için karş. NOYAN Erdal; Hırsızlık Suçları, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s BAKICI, Sedat; 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri, Cilt: 1, Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s ESEN Sinan; Anlatımlı ve İçtihatlı Malvarlığına Karşı Suçlar, Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s. 405; Ayrıca bkz. ÖZGENÇ İzzet/ŞAHİN Cumhur; Uygulamalı Ceza Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2001, s [14] 3 numaralı dipnotta belirtilen Yargıtay kararlarının yanı sıra; telefon hatlarının bedelsiz kullanılması ile ilgili birbirinden farklı yargı kararları için bkz. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tarih, 1988/4873 E, 1988/5338 K., 765 sayılı TCK nın 521/a maddesi kapsamında verilen farklı yargı kararları ve hukuki uyuşmazlık değerlendirmesi için bkz. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, tarih, 2002/23637 E, 2004/3276 K. Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarih, 2004/4815 E, 2006/1639 K. Ayrıca bkz. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, tarih, 2007/28424 E, 2007/7957 K. Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2012/ 3 Ankara Barosu Dergisi 453

8 yet, 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu da, hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçu arasında bu benzerliğin/ayrımın daha da önem kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. II sayılı Kanun ile Karşılıksız Yararlanma Suçunu Etkileyen Değişiklikler 6352 sayılı Kanun, karşılıksız yararlanma suç tipi ile ilgili olarak doğrudan ve dolaylı etki doğuracak değişiklikler getirmektedir. Bir kere, 5237 sayılı TCK md. 163 e yeni bir fıkra eklenerek, karşılıksız yararlanma suçunun kapsamı genişletilmiştir. Buna paralel olarak, hırsızlık suçu ile ilgili kimi değişiklikler de yapılmıştır. Bundan başka, 5237 sayılı TCK md. 168 değiştirilerek, etkin pişmanlık yönünden karşılıksız yararlanma suçu ile ilgili özel bir düzenleme getirilmiştir. Dahası, 168. maddedeki değişikliğe paralel olarak, Adli Sicil Kanunu değiştirilerek, karşılıksız yararlanma suçunda etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. Son olarak, infaz yönünden, karşılıksız yararlanma suçuna eklenen yeni fıkra kapsamında 6352 sayılı Kanun un geçici maddesi ile, haklarında yargılama yapılan ya da hüküm verilen kişilere yönelik özel düzenlemeler getirilmiştir. Burada, 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, karşılıksız yararlanma suçunu etkilediği ölçüde ve genel olarak bu suça değinildikten sonra, sırasıyla ele alınacaktır. A. Karşılıksız Yararlanma Suçu nda Yapılan Değişiklikler Karşılıksız yararlanma suçu ile ilgili yapılan değişiklikler incelenirken, ilk olarak karşılıksız yararlanma suçunun kanunda düzenleniş biçimine ve hem mevcut maddenin hem de değişiklik getiren maddelerin madde gerekçelerine değinmekte fayda bulunmaktadır. Fiil açısından, karşılıksız yararlanma suçu, 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik neticesinde yeni bir fiil ile de işlenebilir hale gelmiştir. Buna göre, karşılıksız yararlanma suçu, abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi ile de gerçekleşecektir. [15] Böylece, artık, karşılıksız yararlanma suçu, 5237 sayılı TCK md. 163 te üç fıkra ve birbirinden farklı dört fiil halinde düzenlenmiştir tarih, 2005/20303 E, 2006/1486 K Yargıtay 6. Ceza Dairesi, tarih, 2004/10496 E, 2006/9966 K. Karşılıksız yararlanma ve dolandırıcılık suçu ilişkisi bakımından bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tarih, 2006/ E, 2007/15 K. Ayrıca bilişim alanında suçlar ile ilgili bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, tarih, 2006/6-136 E, 2007/150 K. [15] 6352 sayılı Kanun md. 83 ile değişik 5237 sayılı TCK md. 163/ Ankara Barosu Dergisi 2012/ 3

9 Korunan hukuksal değer açısından, karşılıksız yararlanma suçu, 5237 sayılı TCK da malvarlığına karşı suçlar üst başlığı altında yer alır ve malvarlığı hukuksal değerini korur sayılı Kanun ile yapılan değişiklikte de 163. maddeye eklenen üçüncü fıkra, daha önce yine malvarlığına ilişkin suçlardan olan hırsızlık suçu kapsamında değerlendirildiğinden yapılan değişiklik ile karşılıksız yararlanma suçunda korunan hukuksal değer bakımından bir farklılık söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. [16] Fail açısından, 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu karşılıksız yararlanma suçunun failinin herkes olabileceği hususu değişmemiş; ancak failin niteliği değişmiştir. Karşılıksız yararlanma suçu, herkes tarafından işlenebilen suçlardandır. Herhangi bir gerçek kişi, bu suçun faili olabilir. [17] Otomatlar vasıtası ile sunulan hizmetleri, elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınları alan herkes suçun faili iken; [18] buna ilave olarak elektrik enerjisini, suyu veya doğalgazı tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketen kişiler de suçun faili olmuştur. Mağdur yönünden, hem karşılıksız yararlanma suçunun önceki halinden hem de hırsızlık suçundaki mağdur kavramından kısmen farklı bir uygulama yapıldığı anlaşılmaktadır. Karşılıksız yararlanma suçunun mağduru; otomat aracılığı ile bir hizmeti sunan kişi, telefon hattının ya da şifreli veya şifresiz yayının sahibi veya zilyedi olan kişidir. Gerçek veya tüzel kişi olmasının ya da özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi olmasının da bir önemi yoktur. Değişiklik kapsamında da mağdurun, yine gerçek veya tüzel kişi ya da özel hukuk-kamu hukuku tüzel kişisi olması bakımından farklılık olmamakla birlikte; mağdur; elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibi olmalıdır. Madde metninde sahibi ifadesi kullanılmış ve ikinci fıkrada yer alan sahibinin veya zilyedinin ifadesine göre net bir şekilde farklı düzenleme yapılmıştır. Bu durum, daha önce karşılıksız yararlanma suçunda tartışmasız olan zilyetlik-mülkiyet ayrımı konusunu hırsızlık suçunda olduğu gibi tartışmalı hale getirecektir. [19] Suçun maddi konusu açısından, 6352 sayılı Kanun değişikliği herhangi bir yenilik getirmemektedir. Zira karşılıksız yaralanma suçunda maddi konu, bir [16] Ancak hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçlarında yer alan zilyedinin veya sahibinin kavramları ile ilgili yapılacak değerlendirmede korunan hukuksal değerin malvarlığı olmakla birlikte zilyetlik mi mülkiyet mi olduğu yönünde tartışmalar söz konusu olabilecektir. Bu konudaki açıklamalar için bkz. Karşılıksız Yararlanma ve Hırsızlık Suçu Arasındaki Temel Farklılıklar başlıklı kısım, s. 15 vd. [17] PARLAR Ali/HATİPOĞLU Muzaffer; Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar, Kartal Yayınevi, Ankara 2006, s [18] Bkz. HAFIZOĞULLARI Zeki//ÖZEN Muharrem; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Kişilere Karşı Suçlar, US-A Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2011, s [19] Bkz. Karşılıksız Yararlanma ve Hırsızlık Suçu Arasındaki Temel Farklılıklar başlıklı kısım, s. 15 vd. 2012/ 3 Ankara Barosu Dergisi 455

10 mal olmayıp, hizmettir ve ilgili değişiklik ile de elektrik enerjisi, su ve doğalgazın mal olmaktan çıkarılarak, hizmet olarak kabul edildiğini söylemek mümkündür. Bu değerlendirmeler ışığında karşılıksız yararlanma suçunun düzenleniş amacına ve maddede yapılan değişikliğin amacına değinilmelidir maddenin gerekçesinde esas olarak suçun oluşumu izah edilmekle birlikte, bu suçun niçin hırsızlık suçu veya dolandırıcılık suçu olmadığı belirtilmiş ve toplu taşıma sistemlerindeki geçişlerden ve başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedel ödemeksizin yararlanmadan bahisle örnekleme suretiyle maddede tanımlanan suça değinilmiştir. [20] Yapılan değişikliğin gerekçesi incelendiğinde ise; öncelikle mevcut 163. maddenin gerekçesine yer verilmiş olduğu anlaşılmakta, akabinde de değişiklik gerekçesi olarak esas itibariyle karşılıksız yararlanma kapsamında değerlendirilmesi gereken ve abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğalgazın sahibinin rızası olmaksızın tüketilmesi eylemlerinin de karşılıksız yararlanma olarak düzenlendiği nden bahsedilmiş olduğu görülmektedir. [21] Yapılan değişiklik ile bir fiil, bir suç tipinden (hırsızlık) çıkarılmış ve farklı bir suç tipi (karşılıksız yararlanma) olarak kabul edilmiştir. [22] Ancak gerekçe de nazara alındığında, bu fiillerin niçin artık hırsızlık suçu kapsamında değerlendirilmediği ve bu iki suç tipi arasında nasıl bir fark olduğu yahut da hangi özelliklerinden dolayı bu fiilleri esas itibariyle karşılıksız yararlanma suçu kapsamında değerlendirmemiz gerektiği tümüyle belirsizdir. Bu tip fiillerin artık karşılıksız yararlanma suçu kapsamında cezalandırılması kanun koyucunun tercihi olmakla birlikte, özellikle nitelikli hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçu ayrımının belirlenmesi ancak suçun unsurlarının değerlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. B. Hırsızlık Suçu nda Yapılan Değişikliklerin Karşılıksız Yararlanma Suçuna Etkisi 1. Hırsızlık Suçu ile İlgili Yapılan Değişiklikler 6352 sayılı Kanun ile özellikle hırsızlık suçunda, karşılıksız yararlanma suçuyla bağlantılı önemli değişiklikler yapılmıştır. Hem 141. maddede enerjinin taşınır mal kabul edilmesiyle ilgili düzenleme hem de 142. maddede yer alan elektrik enerjisinin nitelikli hırsızlık kabul edilmesi ile ilgili düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 142. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan düzenleme de bu madde kapsamında bırakılmış ve ceza miktarı arttırılmıştır. [20] TBMM, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 664, s. 568 vd. [21] Değişiklik gerekçesi, kanun tasarısının 62. maddesinde yer almıştır. Bkz. Erişim:http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/ pdf, Erişim Tarihi: [22] Ancak bu fiilin aynı fiil olup olmadığı da tartışılmalıdır. Burada her iki suçun unsurları bakımından değerlendirme yapıldığında düzenlemelerin birebir aynı kavramı ifade ettiğini söylemek her olayda mümkün olmayacaktır. 456 Ankara Barosu Dergisi 2012/ 3

11 6352 sayılı Kanun değişikliği ile 141. maddenin ikinci fıkrası ve 142. maddenin birinci fıkrasının f bendi yürürlükten kaldırılmış [23] ve bu itibarla da elektrik enerjisi hakkında işlenen fiiller hırsızlık suçu kapsamından çıkarılmıştır. Ancak bu yönde karşılıksız yararlanma başlıklı maddeye bir ek fıkra getirildiğinden bu fiillerin artık suç oluşturup oluşturmadığı tespit edilmeye çalışılırken karşılıksız yararlanma suçunun unsurları kapsamında değerlendirme yapılması gerekecektir. Hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçlarında enerji kapsamında ele alınması gereken nitelikli hırsızlık hali, 6352 sayılı kanunda yapılan değişiklikler dikkate alındığında tartışma konusu yaratabilecek niteliktedir. Bu kapsamda, karşılıksız yararlanma ve hırsızlık suçunun geçmişteki ilişkisine ve temel farklılıklarına geçmeden önce 142. maddenin üçüncü fıkrasının -sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında işlenen birtakım fiillerin- hırsızlık suçu kapsamında bırakılması yorumlanmaya çalışılacaktır sayılı Kanunla; sıvı veya gaz halindeki enerjiye ait tesislerde hırsızlık suçunun işlenmesi ile ilgili olarak madde metninde yalnızca ceza miktarı değiştirildiğinden eski uygulama aynen devam edecektir. Ancak bu yaptırım değişikliği dışında madde metninin anlatımı ile ilgili değişiklik yapılmaması ve bu konuda daha önce de öğretide dile getirilmiş olan eleştirilerin nazara alınmaması bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır sayılı Kanun değişikliğinden önceki dönemde de; 142. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan metnin farklı yorumların yapılmasına sebebiyet verecek nitelikte olduğu ve net bir biçimde hangi fiillerin bu kapsamda olduğunun anlaşılamadığını söylemek mümkündür. Örneğin, madde metninde kullanılan ve bağlacı sebebiyle suçun sadece sıvı veya gaz halinde bulunan enerji hakkında işlenmesi nitelikli halin oluşması için yeterli olacak mıdır yoksa aynı zamanda bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi mi gerekmektedir; bu konu belirsiz kalmaya devam edecektir. [24] Bu madde metni karmaşıklığı bir yana bırakılırsa, burada değinilmesi gereken konu, öncelikle 142. maddenin üçüncü fıkrasının hırsızlık suçu ile ilgili maddeden çıkarılmamış olması nedeniyle kaçak enerji kullanımı ile ilgili olarak birçok sorunun doğmasıdır. Kaçak enerji kullanımı hangi hallerde hırsızlık suçunun nitelikli hali hangi hallerde karşılıksız yararlanma suçunun yeni eklenen üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilecektir? Elektrik enerjisi ve abonelik esasına göre kullanılan su ve doğalgaz karşılıksız yararlanma suçunun kapsamına alınmışken sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunlara ait [23] Bkz sayılı Kanun, sırasıyla md. 105/5-a ve md. 82. [24] 765 sayılı TCK da ise; sıvı veya gaz halinde yakıtları nakleden boru hatlarından veya bunların depolarından işlenirse şeklinde ifade edilmiştir. 2012/ 3 Ankara Barosu Dergisi 457

12 tesislerde işlenen bazı kaçak kullanımların hırsızlık suçu kapsamında bırakılmış olmasının gerekçesi nedir? Acaba 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere rağmen enerji hakkında işlenen suçun yine hırsızlık suçunun konusunu oluşturabileceği düşüncesiyle 142. maddenin üçüncü fıkrasının hırsızlık suçu kapsamında bırakılmış olması, abonelik esasına göre kullanılan kaçak enerjinin ise daha basit bir suç olarak görülerek karşılıksız yararlanma suçunun içine alınması mümkün müdür? Suçun basit şekli karşılıksız yararlanma suçunu oluştururken yer itibariyle ayrım yapılarak tesislerde işlenmesi halinde nitelikli hırsızlık suçu mu oluşacaktır? Bu itibarla kaçak enerji kullanımının aboneler bakımından olan basit hali karşılıksız yararlanma suçunun kapsamına alınmış; ancak tesislerle ilgili olan nitelikli hali hırsızlık suçunun kapsamında kalmış diyebilir miyiz? Öncelikle bu sorulara verilecek en net cevabın değişiklik yapan madde gerekçelerinde bulunması gerektiği ancak gerekçede de bu konuyla ilgili çok sınırlı bir cevap bulunabildiği belirtilmelidir. Yapılan değişiklik ile, sıvı veya gaz halindeki enerji tesislerinde işlenen suçlarda bir diğer deyişle 142. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan suçlarda cezalar artırılmış ve buna gerekçe olarak da ülkemizin coğrafi konumu ve enerji köprüsü olmasına yönelik stratejik hedefinden, bu suçlarla mücadelenin daha önemli hale gelmesinden ve suçla daha etkin mücadele edilmesinden bahsedilmiş ve cezanın artırılması hususuna değinilmiştir. [25] Madde ile ilgili meclis görüşmelerinde de bu konuya hassasiyet gösterildiği ve suçla mücadele bakımından cezaların ağırlaştırıldığı dile getirilmiştir. [26] Ancak suçun konusu, enerjinin taşınır mal olması/olmaması, enerji hakkında işlenen bazı fiillerin niçin karşılıksız yararlanma suçu kapsamına alınırken fiilin tesislerde işlenmesi halinin niçin hırsızlık olarak kabul edildiği gibi hususlar gerekçede yer almamıştır. Karşılıksız yararlanma suçuna eklenen üçüncü fıkra ile ilgili olarak da bir cümle ile esas itibarıyla karşılıksız yararlanma kapsamında değerlendirilmesi gereken bir suç olduğundan bahsedilmiştir. Ancak esas itibariyle karşılıksız yararlanma suçu ne demektir? Tarihsel gelişim süreci içerisinde yahut da çeşitli ülke kanunlarında yer alan esas itibariyle karşılıksız [25] Bkz. ilgili madde değişiklik gerekçesi, Erişim: Erişim Tarihi: [26] Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı, 24. Dönem, 2. Yasama Yılı, 129. Birleşim, Erişim:http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=212 15&P5=H&PAGE1=1&PAGE2=231, Erişim Tarihi: Ayrıca belirtmek gerekir ki benzer gerekçelerle bu durumun mala zarar vermenin de nitelikli hali olarak düzenlenmesi kanun tasarısında yer almış ancak bu madde yasalaşmamıştır. Bkz. kanun tasarısının metni, Erişim: Erişim Tarihi: Ankara Barosu Dergisi 2012/ 3

13 yararlanma sayılan birbirinden oldukça farklı fiiller söz konusudur. Ayrıca bu çalışmada da kısaca değinilmeye çalışıldığı üzere Türk ceza kanunlarında da yapılan değişikliklerle ve uygulama ile, karşılıksız yararlanma oluşturan fiiller süreç içinde çok fazla değişmiştir. Bu anlamda yerleşmiş esas itibariyle karşılıksız yararlanma fiili bulunduğunu söylemek güçtür ve bu nedenlerle de bu gerekçe tatmin edici olmaktan uzaktır. Hukuki bir değerlendirmenin yapılabilmesi için; öncelikle belirtildiği üzere fiil, karşılıksız yararlanma suçunun unsurları ve hırsızlık suçunun kapsamı çerçevesinde tespit edilmelidir. Sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında işlenen bir fiilin abonelik esasına göre yararlanılabilen bir enerji mi olduğu ve enerjiye ait tesislerde işlenip işlenmediği öncelikle belirlenmeli ve bu kapsamda diğer koşullar dikkate alınmalıdır. Ancak vurgulamak gerekir ki, 142. maddenin üçüncü fıkrasının hala hırsızlık suçu olması bir diğer deyişle enerjinin bazı kullanımlarında hırsızlık bazı kullanımlarında ise karşılıksız yararlanma olarak kabulü kanaatimizce yerinde olmamıştır. 2. Karşılıksız Yararlanma ve Hırsızlık Suçu İlişkisine 6352 Sayılı Kanun un Etkisi Hırsızlık suçu ile karşılıksız yararlanma suçu tarihsel süreçte birbiri ile yakın ilişki içinde olan iki suç tipidir. Önceleri hırsızlık olarak kabul edilen bir fiil daha sonra karşılıksız yararlanma olarak değerlendirilmişken; kimi zamansa bu suçların tanımlanmasında bir fiilin niçin diğeri olmadığı vurgulanmıştır sayılı Kanun ile de hırsızlık suçu ile ilgili maddelerde değişiklik yapılarak hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçları bir kez daha birbirinin yerine geçmiştir. Hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçlarının benzer yönleri bulunmakla birlikte aslında bu suçların özellikle korunan hukuksal değer, fiil, suçun konusu ve suçun manevi unsuru kapsamında farklılıkları bulunduğu açıktır. Karşılıksız yararlanma ve hırsızlık suçu arasındaki geçmişteki ilişki ve hırsızlık suçu ile karşılıksız yararlanma suçunun hangi yönlerden birbirinden ayrıldıkları tespit edilirken 6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler de dikkate alınarak bu farklılıkların devam edip etmediği üzerinde durulmaya çalışılacaktır. a. Karşılıksız Yararlanma ve Hırsızlık Suçu Arasındaki Geçmişteki İlişki 6352 sayılı Kanunla yenilenen durumda; karşılıksız yararlanma ve hırsızlık suçları arasındaki özellikle geçmişteki ilişki yeniden gündeme gelmiştir. Bu konuda özellikle de telefon hatlarının taşınır mal niteliği ile mal ve hizmet ayrımı, birtakım fiillerin hırsızlık suçu ya da karşılıksız yararlanma suçunun hangisinin kapsamında olduğu ve enerjinin taşınır mal niteliğinin karşılıksız 2012/ 3 Ankara Barosu Dergisi 459

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi

Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi Türk Ceza Kanunu nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi I. Bilişim Suçu Kavramı ve Genel Olarak TCK A. Bilişim Suçu Kavramı ve Tanım Murat Volkan Dülger TCK da yer alan bilişim suçu tiplerinin açıklamasına

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245)

BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245) Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245) 1019 BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245) Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK * I. GENEL OLARAK 765 sayılı TCK ya 1991

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT Ufuk ÜNLÜ * Özet: Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasında sayılmış ve bu kapsamda

Detaylı

ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ *

ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ * ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ * Doç. Dr. Faruk Turhan * I. GENEL OLARAK 1. Anayasa ve Milletvekili Seçimi

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI * GİRİŞ İşlenen bir suçla, suçun işlendiği yerin ülkesinin kamu düzeni bozulmuştur. Bu sebeple, mülkilik, başka bir ifadeyle ülkesellik ilkesi gereğince,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI

TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI Mehmet Zülfü ÖNER 1. Giriş Uyuşturucu maddeler, 1 geçmişten günümüze insanların sağlığını ciddi bir biçimde tehdit eden bir sorun olarak

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları*

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* HAKEMLİ Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ANAHTAR SÖZCÜKLER Av. Tülay KİTAPÇIOĞLU * Çocuk düşürtme, kürtaj, gebe kadın, anne, gebelik süresi, cenin, rıza, tıbbi zorunluluk, tıbbi müdahale. ÖZET 5237 Sayılı

Detaylı

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Murat Volkan Dülger 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni TCK, hızlı

Detaylı

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI: TATİLDE VEYA ARA VERMEDE TOPLANTI THE CONVENING OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY DURING THE ADJOURNMENT OR RECESS Harun GÜNDÜZ * 1 Özet:

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER *

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER * YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HIRSIZLIK SUÇUNDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI (5237 sayılı TCK nın 145/1.Maddesi) Hüseyin EKER * ÖZET Son yıllarda hırsızlık suçlarında büyük oranda artış olmuş, bu suçlardan açılan

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları

Detaylı

ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI

ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI 15 ĐNTERNET ORTAMINDA ĐŞLENEN HAKARET SUÇLARI Dr. Fehmi Şener Gülseren Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi fgulseren@eul.edu.tr Abstract: Attacking someone s pride, honour and prestige by way of

Detaylı

MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DEĞER AZLIĞI

MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DEĞER AZLIĞI Timuçin KÖPRÜLÜ makaleler MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DEĞER AZLIĞI Timuçin KÖPRÜLÜ * A. Genel Olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu (ETCK) döneminde 10. bapta düzenlenen ve Mala Karşı İşlenen Cürümler

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes)

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes) SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes) ÖZET A. Caner YENİDÜNYA 1* Zafer İÇER 2** Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, 5237

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ

5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Volkan Dülger GİRİŞ Ceza hukukunda, suç genel teorisinin önemli inceleme konularından birisini belki de

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4)

TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4) Türk Ceza Kanununda Haksızlık Yanılgısı (m. 30/4) 59 TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4) Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ I. GĐRĐŞ Haksızlık yanılgısı, failin işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunun

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR

BİLİŞİM HUKUKU ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR BİLİŞİM HUKUKU ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR Ş. Cankat TAŞKIN GİRİŞ Bilişim hukuku, niteliği gereği pek çok hukuk dalıyla bağlantılıdır. 1 Örneğin yazılımların korunması, kullanılması, bunlara ilişkin sözleşmeler

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı