kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur."

Transkript

1 DOZAJ Genişleyen Digital Dosing serisi Grundfos Digital Dosing dozaj pompalar serisi, iki büyük model ile hat r say l r bir büyüme sağlanarak 150 lt/s den 940 lt/s e kadar olan debi aral ğ n da karş layacak şekil de genişlemiştir. Dizayn işlemi esnas nda kullan c yararlar göz önünde tutularak küçük modellerden ilham al nm ş ve büyük modeller için tamamen farkl bir motor teknolojisi geliştirilmiştir. Bu başl kta, ürün müdürü Henrik Skov Laursen, prosesi ve yeni ürünleri anlatmaktad r. Dozlamay daha büyük ölçekte yeniden tan mlamak Digital Dosing serisinin, var olan modellerin tam pompa stroğu boyunca düzgün dozlama ve kar ş k hesaplamalar ortadan kald ran kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur. En önemlisi daha büyük dizayn, daha farkl bir motor teknolojisi ve varolan Digital Dosing pompa konseptini bu yeni teknolojiye taş mak için çok fazla bir araşt rma ve doğruluğunu bulmak için testler gerekmiştir. Sonuçta, mühendisler daha önce kimsenin yapmad ğ f rças z bir DC motor yapmay başarm şt r. Resim: Yeni ve büyük DME pompalar daha küçük kapasiteli pompalardaki sonuçlar yakalayabilmek için daha değişik bir teknoloji kullan l r.

2 Yeni K saca Digital Dosing pompalar Grundfos dozaj pompalar çok çeşitli endüstriyel prosesler ve su ar tma işlemi... Grundfos un Digital Dosing pompa serisindeki yeni pompalar DME 375 ve DME 940 t r. Maksimum debiler s ras ile DME 375 ve 940 lt/s tir. Bu ürünler su ar t m, endüstriyel proseslerde olmak üzere çok geniş bir uygulama alan nda kullan lmaktad r. Uygulama Alanlar At ksu ar t m Içme suyu ar t m Soğutma kuleleri Tekstil endüstrisi Kağ t ve kağ t hamuru Üretim end. ve daha fazlas ve at ksu uygulamalar için uygundur.

3 Pompa Konsepti Devrimci Digital Dosing dizayn n ileriye taş mak DME 375 ve DME 940 Digital Dosing serisindeki pompalar 2,5 ml/s'ten 150 lt/s'e kadar olan debi aral ğ n kapsayan ve ayn özellikleri taş yan küçük DME serilerinden kazan lan deneyimler üzerine geliştirilmiştir. Grundfos Digital Dosing serisindeki pompalar yenilikçi teknoloji üzerine temellendirilmiştir. Yeni prensipler ve metodlar pazarda daha önce denenmemiş çözümleri üretmek için kullan lmaktad r. Bu prensip ve metodlar, motor tahrikli bağlant kolu, tam strok boyu ve değişken h z ile hassas dozlamay sağlar. DME 375 ve DME 940 pompalar 3 ana k s mdan oluşur. Gövde-motor ve sürücü aksam n içerir. Hidrolik parçalar Kullan c arayüzü Digital Dosing teknolojisinin yararlar n daha büyük bir aral kta devam ettirebilmek için benzer bir teknoloji kullan lm şt r.

4 Digital Dosing pompa Konseptinin Başl ca Yenilikleri Motor tahrikli bağlant rodu Motor tahrikli bağlant kolu emme/ basma turu boyunca, diyafram ile temas halindedir. Bu diyafram her zaman kontrol alt nda tutar. Tam strok boyu Digital Dosing pompalar her zaman tam strok boyu ile çal ş r. Pompa taraf ndan bas lan s v n n miktar her turda daima maksimumdur. Bu pompay, pompa kafas nda gaz birikimine karş daha az hassas yapar ve pompan n hassasiyeti ile emme kabiliyetini geliştirir. Düzgün dozlama için değişken h z DME serilerinde değişken h zl motor kullanmak emme ve basma s ras nda diyafram n tam kontrolünü sağlar. Sonuç olarak iyi hatta daha uyumludur. Eşsiz anti-kavitasyon fonksiyonu emiş için daha fazla koruman n sunulmas n mümkün hale getirir. Yavaş emiş hareketi, s v n n viskozitesi fazla olsa bile, s v n n her zaman doğru bir şekilde emilmesini sağlar. Birçok işletme opsiyonu Bütün Digital Dosing pompalar kullan c ya standart olan bir işletme ve kontrol yenilikler serisinden seçim olanağ tan r. Yenilikler Manuel işletme Tam puls kontrolü Analog sinyale göre kontrol Zamana bağl paket dozlama Pulsa göre paket dozlama Güç kaynağ ( V,50-60 Hz) Aş r yük korumas Birçok dil seçeneği Anti-kavitasyon Kaçak sensörü Debi ayar oran 1:800 Sonuç çok daha iyidir

5 Başl ca yeniliklere devam Yer k s tlamalar n za uygun dizayn seçin Grundfos dozaj pompalar yer k s tlamalar n za kolayl kla adapte olur. Gösterge ve pompa kafas na erişimi sağlayan önden ya da yandan monte edilmiş kontrol panelli dozaj pompalar aras nda seçim yapabilirsiniz. Basit kalibrasyon DME 375 ve DME 940 pompalar kalibrasyonu mümkün olduğu kadar kolaylaşt rmak için özel bir yaz l m sunmaktad r. Pompan n alt na ölçülü bir kap koyarak kavitasyon program n çal şt r n. Pompa 100 strok yapt ktan sonra ne kadar dozlama yapt ğ n görebilirsiniz, eğer gerçek miktar ile arada fark varsa yön tuşlar n kullanarak gerekli düzeltme yap l r. 1:800 lük Debi ayar oran ile daha az varyasyon DME 375 ve DME 940 pompalar 1:800 debi ayar oran na sahiptir. Örn:DME 940 pompa ayn pompa kafas ile 1,175 lt/s ten 940 lt/s e kadar debi sağlar. Grundfos bu esneklik odakl yaklaş m ile 2,5 ml/s ile 940 lt/s arasindaki debi aral ğ n sadece 9 model ile karş lamaktad r. Grundfos dozaj uygulamalar nda ihtiyaç duyulan kapasitelerin büyük çoğunluğunu dokuz Digital Dosing modeli ile karş lar Digital Dosing serisi, 2,5 ml/s ten 940 lt/s e kadar debi aral ğ n karş lar.

6 Şimdiye kadar büyük kapasitelerde duyulmam ş bir debi ayar oran na ulaş lmas na olanak sağlayan yenilikçi fırças z DC motor teknolojisi kullan lm şt r. Motor Yeni Motor, ayn faydalar Yeni ve daha büyük DME pompalarda küçük kuzenlerinden daha farkl bir f rças z DC motor kullan l r, fakat mekaniğin arkas nda yatan tasar m konsepti çok benzerdir ve bu konsept hareket kayb n engelleyen, tam diyafram kontrolü, servis gerektirmeyen ve kuru yağs z transmisyon tak m gibi avantajlar n sağlanmas için kullan lm şt r. Sürücü ünitesi, dişli tak m ve motor Dişli tak m, bir bağlant çubuğuna monte edilmiş egzantrik ile şaft tahrik eder. Diyafram bağlant çubuğuna monte edilmiştir. Şaft ve bağlant çubuğu rulmanlar ile desteklenir. Şaft yatağ basit yap s olan bir çelik hazneye sabitlenmiştir. Seyyar dişli motor h z n azalt r Mekanik motorun dairesel hareketini, diyafram n sal n m na dönüştürür. Motorun h z 2 aşamal gezgin dişli ile azalt l r. Dişlinin 160 RPM olan devri, pompan n maksimum strok say s olan 160 SPM ile ayn d r. Yüksek debi ayar oran F rças z DC motor (BLDC) elektronik olarak kontrol edilir. Büyük Digital Dosing pompalar, f rças z DC motorlarda daha önce kullan lmam ş 1:800 lük dinamik debi ayar oran n yakalayan yenilikçi bir motor içermektedir. Bu yeni, büyük dozaj pompalar n n da orjinal küçük modellerdeki ayn pompa karakterine sahip olduğu anlam na gelir. Optimize edilmiş termik motor şartlar Müsade edilen maksimum s cakl k aş lmadan motor verimini art rabilmek, termik şartlar n geliştirmek için baz ad mlar at lm şt r. Motor kimyasal dayan kl ğ çok fazla olan kompozit malzemeden yap lm ş olup, trapez-kanallar ile kaplanm şt r. Motor üzerindeki kanall aluminyum yap s n n gövdeden h zla uzaklaşt r lmas na olanak sağlar. Motor, aluminyum profil ve kompozit kaplama birleştirildikten sonra, s y izole eden hava boşluklar n uzaklaşt rmak üzere bir silikon bileşik ile beraber pompa gövdesine monte edilir.

7 Motor yaz l m Yaz l m ile diğer elemanlar aras ndaki karş l kl etkileşim Digital Dosing serisindeki pompalarda kullan lan yaz l m motor; elektronik k s m ve diğer parçalar aras nda mükemmel bir karş l kl etkileşim yaratm şt r. Motora gönderilen sinyaller mikro işlemciler taraf ndan diyafram n tam kontrolünü sağlayarak kontrol edilir. Küçük DME modellerdeki ekran kart üstündeki yaz l m n dayan kl parçalar büyük modeller taraf ndan da kullan lmaktad r. Bu arada yaz l m aşağ daki fonksiyonlar idare etmektedir; Kullan c arayüzü - display ve klavye taramas dahil Menü yap s - işlem modu değişikliği, kapasite değişikliği, kavitasyona karş değişiklik, I/O ayar dahil 5 farkl kullan c modu: Manuel, puls, analog, zamanlay c, paket tip. Display yaz l m kapasiteyi hesaplar ve sürücü yaz l m na değerleri gönderir. Alarmlar Seviye sensörü için dijital giriş, kaçak monitörü, puls dedektörü ve dozlama monitörü Seviye tespiti, kaçak detektörü, pals ile kontrol ve dozaj monitörü için giriş Analog işlem için analog giriş Alarm için röle ç k ş Kendinden emiş için kontrol elemanlar Sürücü kart ile iletişim Profibus kartlar n n üstüne ek bağlant kart Yeni yaz l m Yeni sürücü kart ndaki yaz l m, motor için düzenleyici algoritmay yerine getirir. Büyük Digital Dosing serisindeki modellerde küçük modellere göre çok farkl bir motor teknolojisi kullan ld ğ için, yaz l m tamamen baştan dizayn edilmiştir. Motorun düzenleyici algoritmas na ek olarak, aşağ da belirtilmiş kart üstündeki diğer fonksiyonlarla sağlanm şt r. Emme ve basma stroğu s ras ndaki h z profilleri Anti-kavitasyon için h z profilleri Aş r yük korumas Uzun süreli hassas dozlama için denge sistemi Display kart ile iletişim Yüksek motor s s dedektörü Zamanlay c ve paket tip modundaki strok say s fonksiyonu için sinyal dedektörü Yaz l m pompan n tam kontrolüne olanak sağlayarak, bütün pompa elemanlar aras nda mükemmel bir etkileşimi yarat r.

8 Hidrolik Dozaj kafas karekteristiği ve kal plama Grundfos her zaman, herşeyin tasar mc lar n n istediği gibi olmas için kendi kal p aletlerine yat r m yapmay amaçlar. Bu kural değişmedi ve Grundfos özel kal p aletlerine yat r m yaparak dozaj kafas kesinlikle mühendislerin istediği gibi dizayn edildi. Bu, tasar mc lara pompan n diğer elemanlar n da destekleyen bir bütün yaratarak hidrolik ile etkileşimde olan elektronik aksam ve kullan lan diyafram optimize etme şans n vermektedir. Dozaj kafas n n mümkün olan en az malzeme ile üretilmesi, Grundfos un çevreye karş sorumlu üretim politikas n n bir yans mas olarak ortaya ç kmaktad r. Tasar m işlemi esnas nda göz önünde bulundurulan anahtar faktörler; hareketsiz hacim, ani bas nç düşmeleri ve kal plama işleminin kendisinden etkilenen diğer parametrelerdir. Sonuç olarak gövde kal nl ğ n n her tarafta ayn olmas ve gövdenin çubuklar ile desteklenmesi sağlanarak ortaya çok sağlam bir dizayn ç km şt r. Maksimum ölü hacim 4-5,5 ml ye kadar azalt lm şt r. Kartuş valf konsepti Büyük Digital Dosing serisinde kullan lan valfler pompada kullan lan ana bileşenlerin say s n azaltmaya yard mc olan kartuş konseptine göre dizayn edilmiştir, buradaki avantaj sadece motor, elektrik aksam ve yaz l m aras ndaki etkileşim sonucu ortaya ç kan doğruluk ve hassasiyet ile anlaş labilir. Bu karş l kl etkileşim, Digital Dosing serisindeki pompan n bütün performans göz önüne al nd ğ nda valfe daha az bağ ml olmas anlam na gelmektedir. Kapsaml testlere tabi tutulan valfler Büyük Digital Dosing serilerdeki pompalarda kullan lan valfler için kritik gereksinimlerden bir tanesi 0,1 bar gibi düşük bas nçlarda bile mutlak s zd rmazl ğa sahip olmas d r. Valf topunun düşük bas nçlarda daha h zl şekilde hareket etmesi yumuşak bir valf yatağ ile sağlan r. 10 bar gibi yüksek bas nçlarda valf topu pompan n bas nca olan bağ ml l ğ n azaltmak ad na durmaya ihtiyaç duyar, bu da kompozit bir yatak ile sağlan r. Prototip valflerin test edilmesi Sonuçlar n ihtiyaçlar karş lad ğ ndan emin olmak için prototip valfler üzerinde bir dizi test yap lm şt r. Testler aşağ dakileri kapsamaktad r. 1. Valfin kararl l ğ n denetlemek için farkl top ve conta boyutlar yla yap lan titreşim testi. Her boyut için de su ile yap lan testte valfte herhangi bir sorun olmad ğ görülmüştür. 2. Valfteki bas nç düşümü Bas nca bağ ml l ğ hesaplayabilmek için yağ ve kireç çözeltisi ile de testler yap lm şt r. Diyafram Büyük Digital Dosing serilerinde kullan lan diyaframlar optimum dizayna ulaş lmadan evvel farkl tiplerde birçok teste tabi tutulurlar. Örneğin tasar mc lar, bir entegre arka plakan n pompa dengesini bozmadan ne kadar ç k nt yapabileceğini hesaplayabilmek için çok fazla zaman ve dikkat sarfetmişlerdir. Ayr ca, DME 375 ve DME 940 pompalarda diyafram ve rotoru bağlamak için yağ ya da yay yüklemeli bir bağlant kullan lmam şt r, bunun yerine diyafram pozisyonunun tam kontrolünü sağlayan tamamen sağlam bir yap yaratarak bir yere sabitlemişlerdir. Sağlam yap diyafram pozisyonunun tam kontrolünü sağlar.

9 Kullan c arayüzü Kolay kullan m için dizayn edilmiştir. DME 375 ve DME 940 nin arayüzü, uzman dizayn rlar n, davran ş bilimlerinin ve diğer uzmanlar n yard m ile işlemi mümkün olduğunca kolay ve anlaş l r hale getirmek üzere dizayn edilmiştir. Her pompa sahadaki işletme için kendi ekran ve işletme paneline sahiptir. Işletme paneli Işletme paneli pompan n yan nda ya da arkas nda konumland r lm şt r. Bütün konfigürasyon hareketlerine bu işletme paneli sayesinde ulaş labilir. Işletme paneli 5 parçadan oluşur. Menünün gözlenebileceği ekran Start/Stop tuşlar Geçici maksimum işletme butonu (emiş tuşu) Menüden dolaşmay ve parametreleri giriş sağlayan iki +/- tuşu Bir adet menü/ok tuşu Menü Menünün yap s mümkün olduğunca kolay anlaş l r ve kullan c dostu olmas üzerine oluşturulmuştur. Menü/OK tuşuyla menüye girebilir ve +/- yön tuşlar ile menüde rahatça dolaşabilirsiniz, yine Menü/OK tuşuyla menüde listelenmiş fonksiyonlara girebilirsiniz. Birçok dil seçeneği Kullan c dostu olma özelliğini maksimize edebilmek için, kullan c Dijital Dozaj serisindeki menüde yer alan bir çok dilden birini seçebilirsiniz. (Ingilizce, Almanca, Fransa, Italya, Ispanyolca, Danca, Isveçce, Fince, Hollandaca, Çekçe, Slovakça, Polonyaca, Rusça) Fieldbus iletişimi Grundfos dozaj pompalar birçok bilgi paylaş m tipine olanak sağlayan fieldbus DP haberleşme modülü ile donat labilir. Örneğin pompa kalite kontrol, önleyici bak m ve gelecek referanslar için kullan labilecek performans verisi ve durum bilgisini sağlayabilir. Pompalar bir taraf ndan görüntülenip, kontrol edilebilir, ayr ca sistemde yanl ş giden bir şey olursa kullan c ekranda uyar lar görebilir. Uzaktan ayar seçenekleri; manuel dozlama, strok say s ve işletme saatidir. Fieldbus iletişimi ile kullan c lar muhtemel problemleri ekranda görme şans na sahiptir.

10 Ürün onay belgeleri Uluslararas Standartlar ve Ürün Dizayn Grundfos ta, ürün onaylar ürün daha geliştirme aşamas ndayken ak lda doğar. Bu güvenlik talimatlar n n sonunda gelen dizayn değişiklikleri ile uyumunu ve önlemesini sağlar. Uluslararas IEC standartlar ile uygundur. Büyük Dijital dozaj pompalar, birçok ülkede uygulanan uluslararas IEC 60335,3 ed standartlar na göre dizayn edilmiş ve onaylanm şt r. Baz ülkeler, yerel düzenlemeleri uygulamaktad r, DME serisi Almanya (VDE), Avustalya (C-Trek), Japonya (JQA), Amerika (UL), Kanada/USA (ccsaus) yerel standartlar na göre onaylanm şt r.

11 Kapsaml testler yeni dozaj pompas n n en yüksek kalite ihtiyaçlar n karş lamas n garanti alt na al r. Kalitenin testler ile garanti edilmesi Ömür testi ve sağlaml k Iki yeni DME modeli kullan ma sürülmeden önce, ömür testi ve sağlaml k testini de kapsayan çok sert testlere tabi tutulmuştur. Bu testler pompan n öngörülen ömrünü doğrulamak ve yap s n n sağlaml ğ n test etmek amac yla yap lm şt r. Ömür testi pompalar n belirli bir bas nçta ve belirli bir s v s cakl ğ nda devaml olarak çal şmas yla yap lm şt r. Testteki pompalar düzenli olarak gözlenerek çal şma saati, strok say s ve test esnas ndaki bulgular gibi baz bilgiler toplanm şt r. Sağlaml k testi pompalar n limitlerini görebilmek için yap lm şt r. Görülmüştür ki sağlaml k limitleri kullan c n n belirli limitlerinin çok üstündedir. Devam eden test prosedürleri Dozaj pompas n n çal şt ğ ndan emin olmak Grundfos dijital dozaj serisi kadar sofistike ve can al c bir bileşendir. Karttaki küçük bir hata, bütün pompay kullan lmaz hale getirir. Bu yüzden Grundfos her PCB ve can al c diğer elektronik parçalar için bir dizi test yapan kendi test makinas n geliştirmiştir. Bu test aleti, bütün değerlerin tan mlanan parametreler içinde olduğu ile kontrol edilen doğruluk gibi bilgisayar aksam fonksiyonlar ve ürün performans n test eder. Bu test binalar, geniş Grundfos üretim ağ na bağl d r. Böylece çal şanlar ürün kalite binas n da gözlemleyebilerek üretim binas na bağl kalmam ş olurlar Montaj sonras pompa testi Her can al c parça birer birer test edildikten sonra pompalar azami dikkat ile monte edilir. Montaj bittikten sonra pompalar yine teste tabi tutulur. Öncelikle pompa, herşeyin doğru olarak bağland ğ n kontrol etmek için pompaya bir sinyal gönderen elektronik test edici olarak adland r lan bir cihaza yerleştirilir. Eğer pompa beklendiği gibi yan t verirse, bağlant lar n doğru olarak yap ld ğ anlaş l r. Ağ bağlant s test verilerinin de elektronik ortamda da toplan p tutulduğu anlam na gelir. Her PCB spesifik bir eleman için orjinal testlerini her daim haz r ederek bütün üretim zinciri boyunca izlenebilir. Sinyal testi sonras kaçak testi Sinyal testini, pompa kafas nda herhangi bir kaçağ n olup olmad ğ n kontrol eden ve kaçak testi olarak adland r lan zorlu bir test takip eder. Eğer bir kaçak tespit edilirse pompa bu aşamada iskartaya ç kar l r ve bir kez daha bütün veriler daha sonras için referans olmas ad na saklan r. Sonradan yap lacak kalibrasyonun doğruluğu için yaşland rma testi Dijital dozlama serisi istenen tam doğruluk için dizayn edilmiştir ve bu doğruluğu yakalamak için kalibrasyon prosesi pompalar n gerçek hayatta nas l çal şt ğ n aksettirmek zorundad r. Bunun için pompalar belirli bir zaman dilimi boyunca çal şt r l rlar böylece pompa kafas ndaki kauçuk mambranlar esner ve normal hayattaki dozlama işlemini yaparken ald klar pozisyonu al rlar. Nihayet pompalar son test işlemi ve kalibrasyon için haz rd r.

12 3 Aşamal final testi: Pompa dozlama yap yor mu? Üç aşamal final testi : Pompa dozlama yap yor mu? Özenli üretim prosesinin her aşamas n başar yla geçmiş dijital dozlama pompa fabikadan ayr lmadan önce 3 final testi için haz rd r. 1) Düzenleyici yönetmenliklere uyumluluk Digital Dosing serisindeki pompalar yüksek gerilim, topraklama vb. düzenleyici gereksinimleri ile uyumlu çal şmak üzere dizayn edilmiştir. Bu aşamda eğer elektronik sinyal testi esnas nda doğrusu henü bulunmad ysa, pompalar n ilgili standartlar karş lay p karş lamad ğ ndan emin olunur ( CSA, CSAUS.IEC, VDC, JQA). 2) Performans, maximum karş bas nç Her Digital Dosing pompas pompan n içinde hava kalmamas için saf su ile test edilir. Maksimum karş bas nca karş 100 strok tamamlan r, grundfos teknisyenleri pompan n doğru performans için parametrelerde kald ğ ndan emin olarak karş bas nç ölçülür. 3) Kalibrasyon Son olarak her pompa tipine göre sabit bir karş bas nçta kalibre edilir. Eğer kullan c ayn karş bas nc seçerse, pompa kullan ma haz rd r. Pompa belli bir şekilde diğer 100 stroğu tamamlar ve dozlanan s v n n miktar kaydedilir (örn: 20 ml) kalibrasyondaki değişiklikler kar ş k işlemler olmadan kolayl kla yap l r ve kullan c eğer isterse istediği zaman fabrika ayarlar na dönebilir. Takip ölçümleri Testlerin test edilmesi Test prosedürleri hergün ayn kaliteyi sağlar ancak bu Grundfos mühendisleri için yeterli değildir. Test prosedürlerinin kendileri de zorlu kalite güvence ölçümlerine tabidir. Kalibrasyon eğrileri her üç ayda bir kontrol edilir. Proses geliştirmeyi kontrol alt nda tutmak için, Grundfos Dijital dozlama serisi için kalibrasyon eğrileri her 3 ayda bir denetler. Eğer varsa hangi gelişme saptanabilir? Bu üretim hatt ndaki ayarlamalar için ihtiyaç m d r yoksa gerçekten düzeltilmesi gereken bir nokta var m d r? Doğal olarak takip prosesi iskarta istatistiklerini yeniden gözden geçirir. Proseste kaç pompa iskartaya ç kt, bu say nas l düşürülebilir? Bu kat ve s k kalite testleri bir hedef için yap labilir: Digital Dosing serisinin sunduğu yüksek doğruluk ve güvenilirliği sağlamaya devam etmek.

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

GRUNDFOS ALLDOS DEZENFEKSIYON. ALLDOS DEZENFEKSIYON SISTEMLERI klor dioksit

GRUNDFOS ALLDOS DEZENFEKSIYON. ALLDOS DEZENFEKSIYON SISTEMLERI klor dioksit GRUNDFOS ALLDOS DEZENFEKSIYON ALLDOS DEZENFEKSIYON SISTEMLERI klor dioksit Içerik Sayfa 5 g/sa ten 2000 g/sa e kadar Oxiperm 14 D: Seyreltik kimyasallar için 7 3 8 13 5 1 10 2 5 4 150 g/sa ten 2500 g/sa

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH

Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744

HGX22e/105-4 S CO2 Motor: 220-240V Δ / 380-420V Y -3-50Hz Soğutucu: R744 Kapasite verisi Uygulama: Soğutma & AC Soğutucu R744 Güç kaynağı 50 Hz, 400 V Besleme frekansı 50 Hz Evaporasyon sıcaklığı -35,0 C Evaporasyon basıncı (abs.) 12,02 bar Kondenzasyon sıcaklığı -5,0 C Yoğuşmalı

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler.

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun E şsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi s n f ürünler aras nda yüksek verimi ve sanat niteli ğindeki e şsiz tasar m

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

GRUNDFOS SP. Grundfos dalg ç pompalar optimum çøzüm

GRUNDFOS SP. Grundfos dalg ç pompalar optimum çøzüm GRUNDFOS SP Grundfos dalg ç pompalar optimum çøzüm Grundfos SP yeralt nda uzun süreli çal ßma ømrüne sahip olacak ßekilde tasarlanm ßt r 0-475 m3/h kapasite aral æ na sahip tüm pompa ve motor çeßitleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Valf serisi VOFC. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFC. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFC NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFC Önemli özellikler Genel bilgiler VOFC serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217524 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler SIDOR E 1217524 Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III. DENEY 1b. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİGİ BÖLÜMÜ KM 482 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI III DENEY 1b. SICAKLIK KONTROLÜ Denevin Amacı Kontrol teorisini sıcaklık kontrol sistemine

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI

Online teknik sayfa SIDOR E SIDOR EKSTRAKTIF GAZ ANALIZ CIHAZLARI Online teknik sayfa SIDOR E 1217526 SIDOR A B C D E F 15267 14181 certified certified Ayrıntılı teknik bilgiler Teknik bilgiler Açıklama Sipariş bilgileri Tip Diğer cihaz modelleri ve aksesuar Ölçülen

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR

İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR ENTEGRE MOTOR ÇÖZÜMLERİ Günümüzde enerji kaynakları hızla tükenirken enerjiye olan talep aynı oranda artmaktadır. Bununla beraber enerji maliyetleri artmakta ve enerjinin optimum

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/...

Valf serisi VOFD. NIL Değișikliğe tabidir. Internet: www.festo.com/catalogue/... Valf serisi VOFD NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Solenoid valfler VOFD Önemli özellikler Genel bilgiler VOFD serisi valfler proses otomasyonu için, kimya ve petrokimya sistemlerinde

Detaylı

Yüzme havuzu dezenfekte etmek

Yüzme havuzu dezenfekte etmek GRUNDFOS DOSING Yüzme havuzu dezenfekte etmek 2 Yüzme havuzu suyunun etkili dezenfeksiyonu Grundfos ve Alldos Grundfos 170.000 den fazla pompa ve pompa varyasyonu ile çok geniş bir ürün gamı sunar. Grundfos

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page 1 tools 8000 Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 Alarm sistemleri programlama ve hizmet az l m Yang n alg lama teknolojisi 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri

YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri Endüstriyel Otomasyon Çözümleri, 10 Nisan 2012 Salı YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri FURKAN AŞIK YEO April 10, 2012 Slide 1 Çözümler Enstrümantasyon ve Ölçüm Ürünleri Basınç Ölçümü Akış Ölçümü Seviye

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Simmerring Yağ Keçeleri

Simmerring Yağ Keçeleri Simmerring Yağ Keçeleri Standart Ürün Yelpazesi Simmerring Yağ Keçesi BAUX2, BAUSLX2 Dışı kauçuk kaplı, hafif ve orta derecede toza karşı koruma sağlayan ilave toz dudaklı (SL), DIN 3760'a uygun üretilmiş

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri

türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri türk Ark kaynak ve Plazma kesme İnverterleri www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco 30 yıldır inverterler üretmektedir Selco 30 yıldır ark kaynak uygulamaları için inverterlerin dizayn, geliştirme ve

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire, sancı ve doğum sürecinde sahip olunması gereken ideal cihazdır. Etkin bir ısıtmalı tedavi platformunu klinik acil durum ve resüsitasyon için ihtiyaç duyduğunuz

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı