kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur."

Transkript

1 DOZAJ Genişleyen Digital Dosing serisi Grundfos Digital Dosing dozaj pompalar serisi, iki büyük model ile hat r say l r bir büyüme sağlanarak 150 lt/s den 940 lt/s e kadar olan debi aral ğ n da karş layacak şekil de genişlemiştir. Dizayn işlemi esnas nda kullan c yararlar göz önünde tutularak küçük modellerden ilham al nm ş ve büyük modeller için tamamen farkl bir motor teknolojisi geliştirilmiştir. Bu başl kta, ürün müdürü Henrik Skov Laursen, prosesi ve yeni ürünleri anlatmaktad r. Dozlamay daha büyük ölçekte yeniden tan mlamak Digital Dosing serisinin, var olan modellerin tam pompa stroğu boyunca düzgün dozlama ve kar ş k hesaplamalar ortadan kald ran kullan c dostu menüsü gibi ay rt edici özelliklerinin büyük modellere de yans t larak genişlemesi çok zorlu bir süreç olmuştur. En önemlisi daha büyük dizayn, daha farkl bir motor teknolojisi ve varolan Digital Dosing pompa konseptini bu yeni teknolojiye taş mak için çok fazla bir araşt rma ve doğruluğunu bulmak için testler gerekmiştir. Sonuçta, mühendisler daha önce kimsenin yapmad ğ f rças z bir DC motor yapmay başarm şt r. Resim: Yeni ve büyük DME pompalar daha küçük kapasiteli pompalardaki sonuçlar yakalayabilmek için daha değişik bir teknoloji kullan l r.

2 Yeni K saca Digital Dosing pompalar Grundfos dozaj pompalar çok çeşitli endüstriyel prosesler ve su ar tma işlemi... Grundfos un Digital Dosing pompa serisindeki yeni pompalar DME 375 ve DME 940 t r. Maksimum debiler s ras ile DME 375 ve 940 lt/s tir. Bu ürünler su ar t m, endüstriyel proseslerde olmak üzere çok geniş bir uygulama alan nda kullan lmaktad r. Uygulama Alanlar At ksu ar t m Içme suyu ar t m Soğutma kuleleri Tekstil endüstrisi Kağ t ve kağ t hamuru Üretim end. ve daha fazlas ve at ksu uygulamalar için uygundur.

3 Pompa Konsepti Devrimci Digital Dosing dizayn n ileriye taş mak DME 375 ve DME 940 Digital Dosing serisindeki pompalar 2,5 ml/s'ten 150 lt/s'e kadar olan debi aral ğ n kapsayan ve ayn özellikleri taş yan küçük DME serilerinden kazan lan deneyimler üzerine geliştirilmiştir. Grundfos Digital Dosing serisindeki pompalar yenilikçi teknoloji üzerine temellendirilmiştir. Yeni prensipler ve metodlar pazarda daha önce denenmemiş çözümleri üretmek için kullan lmaktad r. Bu prensip ve metodlar, motor tahrikli bağlant kolu, tam strok boyu ve değişken h z ile hassas dozlamay sağlar. DME 375 ve DME 940 pompalar 3 ana k s mdan oluşur. Gövde-motor ve sürücü aksam n içerir. Hidrolik parçalar Kullan c arayüzü Digital Dosing teknolojisinin yararlar n daha büyük bir aral kta devam ettirebilmek için benzer bir teknoloji kullan lm şt r.

4 Digital Dosing pompa Konseptinin Başl ca Yenilikleri Motor tahrikli bağlant rodu Motor tahrikli bağlant kolu emme/ basma turu boyunca, diyafram ile temas halindedir. Bu diyafram her zaman kontrol alt nda tutar. Tam strok boyu Digital Dosing pompalar her zaman tam strok boyu ile çal ş r. Pompa taraf ndan bas lan s v n n miktar her turda daima maksimumdur. Bu pompay, pompa kafas nda gaz birikimine karş daha az hassas yapar ve pompan n hassasiyeti ile emme kabiliyetini geliştirir. Düzgün dozlama için değişken h z DME serilerinde değişken h zl motor kullanmak emme ve basma s ras nda diyafram n tam kontrolünü sağlar. Sonuç olarak iyi hatta daha uyumludur. Eşsiz anti-kavitasyon fonksiyonu emiş için daha fazla koruman n sunulmas n mümkün hale getirir. Yavaş emiş hareketi, s v n n viskozitesi fazla olsa bile, s v n n her zaman doğru bir şekilde emilmesini sağlar. Birçok işletme opsiyonu Bütün Digital Dosing pompalar kullan c ya standart olan bir işletme ve kontrol yenilikler serisinden seçim olanağ tan r. Yenilikler Manuel işletme Tam puls kontrolü Analog sinyale göre kontrol Zamana bağl paket dozlama Pulsa göre paket dozlama Güç kaynağ ( V,50-60 Hz) Aş r yük korumas Birçok dil seçeneği Anti-kavitasyon Kaçak sensörü Debi ayar oran 1:800 Sonuç çok daha iyidir

5 Başl ca yeniliklere devam Yer k s tlamalar n za uygun dizayn seçin Grundfos dozaj pompalar yer k s tlamalar n za kolayl kla adapte olur. Gösterge ve pompa kafas na erişimi sağlayan önden ya da yandan monte edilmiş kontrol panelli dozaj pompalar aras nda seçim yapabilirsiniz. Basit kalibrasyon DME 375 ve DME 940 pompalar kalibrasyonu mümkün olduğu kadar kolaylaşt rmak için özel bir yaz l m sunmaktad r. Pompan n alt na ölçülü bir kap koyarak kavitasyon program n çal şt r n. Pompa 100 strok yapt ktan sonra ne kadar dozlama yapt ğ n görebilirsiniz, eğer gerçek miktar ile arada fark varsa yön tuşlar n kullanarak gerekli düzeltme yap l r. 1:800 lük Debi ayar oran ile daha az varyasyon DME 375 ve DME 940 pompalar 1:800 debi ayar oran na sahiptir. Örn:DME 940 pompa ayn pompa kafas ile 1,175 lt/s ten 940 lt/s e kadar debi sağlar. Grundfos bu esneklik odakl yaklaş m ile 2,5 ml/s ile 940 lt/s arasindaki debi aral ğ n sadece 9 model ile karş lamaktad r. Grundfos dozaj uygulamalar nda ihtiyaç duyulan kapasitelerin büyük çoğunluğunu dokuz Digital Dosing modeli ile karş lar Digital Dosing serisi, 2,5 ml/s ten 940 lt/s e kadar debi aral ğ n karş lar.

6 Şimdiye kadar büyük kapasitelerde duyulmam ş bir debi ayar oran na ulaş lmas na olanak sağlayan yenilikçi fırças z DC motor teknolojisi kullan lm şt r. Motor Yeni Motor, ayn faydalar Yeni ve daha büyük DME pompalarda küçük kuzenlerinden daha farkl bir f rças z DC motor kullan l r, fakat mekaniğin arkas nda yatan tasar m konsepti çok benzerdir ve bu konsept hareket kayb n engelleyen, tam diyafram kontrolü, servis gerektirmeyen ve kuru yağs z transmisyon tak m gibi avantajlar n sağlanmas için kullan lm şt r. Sürücü ünitesi, dişli tak m ve motor Dişli tak m, bir bağlant çubuğuna monte edilmiş egzantrik ile şaft tahrik eder. Diyafram bağlant çubuğuna monte edilmiştir. Şaft ve bağlant çubuğu rulmanlar ile desteklenir. Şaft yatağ basit yap s olan bir çelik hazneye sabitlenmiştir. Seyyar dişli motor h z n azalt r Mekanik motorun dairesel hareketini, diyafram n sal n m na dönüştürür. Motorun h z 2 aşamal gezgin dişli ile azalt l r. Dişlinin 160 RPM olan devri, pompan n maksimum strok say s olan 160 SPM ile ayn d r. Yüksek debi ayar oran F rças z DC motor (BLDC) elektronik olarak kontrol edilir. Büyük Digital Dosing pompalar, f rças z DC motorlarda daha önce kullan lmam ş 1:800 lük dinamik debi ayar oran n yakalayan yenilikçi bir motor içermektedir. Bu yeni, büyük dozaj pompalar n n da orjinal küçük modellerdeki ayn pompa karakterine sahip olduğu anlam na gelir. Optimize edilmiş termik motor şartlar Müsade edilen maksimum s cakl k aş lmadan motor verimini art rabilmek, termik şartlar n geliştirmek için baz ad mlar at lm şt r. Motor kimyasal dayan kl ğ çok fazla olan kompozit malzemeden yap lm ş olup, trapez-kanallar ile kaplanm şt r. Motor üzerindeki kanall aluminyum yap s n n gövdeden h zla uzaklaşt r lmas na olanak sağlar. Motor, aluminyum profil ve kompozit kaplama birleştirildikten sonra, s y izole eden hava boşluklar n uzaklaşt rmak üzere bir silikon bileşik ile beraber pompa gövdesine monte edilir.

7 Motor yaz l m Yaz l m ile diğer elemanlar aras ndaki karş l kl etkileşim Digital Dosing serisindeki pompalarda kullan lan yaz l m motor; elektronik k s m ve diğer parçalar aras nda mükemmel bir karş l kl etkileşim yaratm şt r. Motora gönderilen sinyaller mikro işlemciler taraf ndan diyafram n tam kontrolünü sağlayarak kontrol edilir. Küçük DME modellerdeki ekran kart üstündeki yaz l m n dayan kl parçalar büyük modeller taraf ndan da kullan lmaktad r. Bu arada yaz l m aşağ daki fonksiyonlar idare etmektedir; Kullan c arayüzü - display ve klavye taramas dahil Menü yap s - işlem modu değişikliği, kapasite değişikliği, kavitasyona karş değişiklik, I/O ayar dahil 5 farkl kullan c modu: Manuel, puls, analog, zamanlay c, paket tip. Display yaz l m kapasiteyi hesaplar ve sürücü yaz l m na değerleri gönderir. Alarmlar Seviye sensörü için dijital giriş, kaçak monitörü, puls dedektörü ve dozlama monitörü Seviye tespiti, kaçak detektörü, pals ile kontrol ve dozaj monitörü için giriş Analog işlem için analog giriş Alarm için röle ç k ş Kendinden emiş için kontrol elemanlar Sürücü kart ile iletişim Profibus kartlar n n üstüne ek bağlant kart Yeni yaz l m Yeni sürücü kart ndaki yaz l m, motor için düzenleyici algoritmay yerine getirir. Büyük Digital Dosing serisindeki modellerde küçük modellere göre çok farkl bir motor teknolojisi kullan ld ğ için, yaz l m tamamen baştan dizayn edilmiştir. Motorun düzenleyici algoritmas na ek olarak, aşağ da belirtilmiş kart üstündeki diğer fonksiyonlarla sağlanm şt r. Emme ve basma stroğu s ras ndaki h z profilleri Anti-kavitasyon için h z profilleri Aş r yük korumas Uzun süreli hassas dozlama için denge sistemi Display kart ile iletişim Yüksek motor s s dedektörü Zamanlay c ve paket tip modundaki strok say s fonksiyonu için sinyal dedektörü Yaz l m pompan n tam kontrolüne olanak sağlayarak, bütün pompa elemanlar aras nda mükemmel bir etkileşimi yarat r.

8 Hidrolik Dozaj kafas karekteristiği ve kal plama Grundfos her zaman, herşeyin tasar mc lar n n istediği gibi olmas için kendi kal p aletlerine yat r m yapmay amaçlar. Bu kural değişmedi ve Grundfos özel kal p aletlerine yat r m yaparak dozaj kafas kesinlikle mühendislerin istediği gibi dizayn edildi. Bu, tasar mc lara pompan n diğer elemanlar n da destekleyen bir bütün yaratarak hidrolik ile etkileşimde olan elektronik aksam ve kullan lan diyafram optimize etme şans n vermektedir. Dozaj kafas n n mümkün olan en az malzeme ile üretilmesi, Grundfos un çevreye karş sorumlu üretim politikas n n bir yans mas olarak ortaya ç kmaktad r. Tasar m işlemi esnas nda göz önünde bulundurulan anahtar faktörler; hareketsiz hacim, ani bas nç düşmeleri ve kal plama işleminin kendisinden etkilenen diğer parametrelerdir. Sonuç olarak gövde kal nl ğ n n her tarafta ayn olmas ve gövdenin çubuklar ile desteklenmesi sağlanarak ortaya çok sağlam bir dizayn ç km şt r. Maksimum ölü hacim 4-5,5 ml ye kadar azalt lm şt r. Kartuş valf konsepti Büyük Digital Dosing serisinde kullan lan valfler pompada kullan lan ana bileşenlerin say s n azaltmaya yard mc olan kartuş konseptine göre dizayn edilmiştir, buradaki avantaj sadece motor, elektrik aksam ve yaz l m aras ndaki etkileşim sonucu ortaya ç kan doğruluk ve hassasiyet ile anlaş labilir. Bu karş l kl etkileşim, Digital Dosing serisindeki pompan n bütün performans göz önüne al nd ğ nda valfe daha az bağ ml olmas anlam na gelmektedir. Kapsaml testlere tabi tutulan valfler Büyük Digital Dosing serilerdeki pompalarda kullan lan valfler için kritik gereksinimlerden bir tanesi 0,1 bar gibi düşük bas nçlarda bile mutlak s zd rmazl ğa sahip olmas d r. Valf topunun düşük bas nçlarda daha h zl şekilde hareket etmesi yumuşak bir valf yatağ ile sağlan r. 10 bar gibi yüksek bas nçlarda valf topu pompan n bas nca olan bağ ml l ğ n azaltmak ad na durmaya ihtiyaç duyar, bu da kompozit bir yatak ile sağlan r. Prototip valflerin test edilmesi Sonuçlar n ihtiyaçlar karş lad ğ ndan emin olmak için prototip valfler üzerinde bir dizi test yap lm şt r. Testler aşağ dakileri kapsamaktad r. 1. Valfin kararl l ğ n denetlemek için farkl top ve conta boyutlar yla yap lan titreşim testi. Her boyut için de su ile yap lan testte valfte herhangi bir sorun olmad ğ görülmüştür. 2. Valfteki bas nç düşümü Bas nca bağ ml l ğ hesaplayabilmek için yağ ve kireç çözeltisi ile de testler yap lm şt r. Diyafram Büyük Digital Dosing serilerinde kullan lan diyaframlar optimum dizayna ulaş lmadan evvel farkl tiplerde birçok teste tabi tutulurlar. Örneğin tasar mc lar, bir entegre arka plakan n pompa dengesini bozmadan ne kadar ç k nt yapabileceğini hesaplayabilmek için çok fazla zaman ve dikkat sarfetmişlerdir. Ayr ca, DME 375 ve DME 940 pompalarda diyafram ve rotoru bağlamak için yağ ya da yay yüklemeli bir bağlant kullan lmam şt r, bunun yerine diyafram pozisyonunun tam kontrolünü sağlayan tamamen sağlam bir yap yaratarak bir yere sabitlemişlerdir. Sağlam yap diyafram pozisyonunun tam kontrolünü sağlar.

9 Kullan c arayüzü Kolay kullan m için dizayn edilmiştir. DME 375 ve DME 940 nin arayüzü, uzman dizayn rlar n, davran ş bilimlerinin ve diğer uzmanlar n yard m ile işlemi mümkün olduğunca kolay ve anlaş l r hale getirmek üzere dizayn edilmiştir. Her pompa sahadaki işletme için kendi ekran ve işletme paneline sahiptir. Işletme paneli Işletme paneli pompan n yan nda ya da arkas nda konumland r lm şt r. Bütün konfigürasyon hareketlerine bu işletme paneli sayesinde ulaş labilir. Işletme paneli 5 parçadan oluşur. Menünün gözlenebileceği ekran Start/Stop tuşlar Geçici maksimum işletme butonu (emiş tuşu) Menüden dolaşmay ve parametreleri giriş sağlayan iki +/- tuşu Bir adet menü/ok tuşu Menü Menünün yap s mümkün olduğunca kolay anlaş l r ve kullan c dostu olmas üzerine oluşturulmuştur. Menü/OK tuşuyla menüye girebilir ve +/- yön tuşlar ile menüde rahatça dolaşabilirsiniz, yine Menü/OK tuşuyla menüde listelenmiş fonksiyonlara girebilirsiniz. Birçok dil seçeneği Kullan c dostu olma özelliğini maksimize edebilmek için, kullan c Dijital Dozaj serisindeki menüde yer alan bir çok dilden birini seçebilirsiniz. (Ingilizce, Almanca, Fransa, Italya, Ispanyolca, Danca, Isveçce, Fince, Hollandaca, Çekçe, Slovakça, Polonyaca, Rusça) Fieldbus iletişimi Grundfos dozaj pompalar birçok bilgi paylaş m tipine olanak sağlayan fieldbus DP haberleşme modülü ile donat labilir. Örneğin pompa kalite kontrol, önleyici bak m ve gelecek referanslar için kullan labilecek performans verisi ve durum bilgisini sağlayabilir. Pompalar bir taraf ndan görüntülenip, kontrol edilebilir, ayr ca sistemde yanl ş giden bir şey olursa kullan c ekranda uyar lar görebilir. Uzaktan ayar seçenekleri; manuel dozlama, strok say s ve işletme saatidir. Fieldbus iletişimi ile kullan c lar muhtemel problemleri ekranda görme şans na sahiptir.

10 Ürün onay belgeleri Uluslararas Standartlar ve Ürün Dizayn Grundfos ta, ürün onaylar ürün daha geliştirme aşamas ndayken ak lda doğar. Bu güvenlik talimatlar n n sonunda gelen dizayn değişiklikleri ile uyumunu ve önlemesini sağlar. Uluslararas IEC standartlar ile uygundur. Büyük Dijital dozaj pompalar, birçok ülkede uygulanan uluslararas IEC 60335,3 ed standartlar na göre dizayn edilmiş ve onaylanm şt r. Baz ülkeler, yerel düzenlemeleri uygulamaktad r, DME serisi Almanya (VDE), Avustalya (C-Trek), Japonya (JQA), Amerika (UL), Kanada/USA (ccsaus) yerel standartlar na göre onaylanm şt r.

11 Kapsaml testler yeni dozaj pompas n n en yüksek kalite ihtiyaçlar n karş lamas n garanti alt na al r. Kalitenin testler ile garanti edilmesi Ömür testi ve sağlaml k Iki yeni DME modeli kullan ma sürülmeden önce, ömür testi ve sağlaml k testini de kapsayan çok sert testlere tabi tutulmuştur. Bu testler pompan n öngörülen ömrünü doğrulamak ve yap s n n sağlaml ğ n test etmek amac yla yap lm şt r. Ömür testi pompalar n belirli bir bas nçta ve belirli bir s v s cakl ğ nda devaml olarak çal şmas yla yap lm şt r. Testteki pompalar düzenli olarak gözlenerek çal şma saati, strok say s ve test esnas ndaki bulgular gibi baz bilgiler toplanm şt r. Sağlaml k testi pompalar n limitlerini görebilmek için yap lm şt r. Görülmüştür ki sağlaml k limitleri kullan c n n belirli limitlerinin çok üstündedir. Devam eden test prosedürleri Dozaj pompas n n çal şt ğ ndan emin olmak Grundfos dijital dozaj serisi kadar sofistike ve can al c bir bileşendir. Karttaki küçük bir hata, bütün pompay kullan lmaz hale getirir. Bu yüzden Grundfos her PCB ve can al c diğer elektronik parçalar için bir dizi test yapan kendi test makinas n geliştirmiştir. Bu test aleti, bütün değerlerin tan mlanan parametreler içinde olduğu ile kontrol edilen doğruluk gibi bilgisayar aksam fonksiyonlar ve ürün performans n test eder. Bu test binalar, geniş Grundfos üretim ağ na bağl d r. Böylece çal şanlar ürün kalite binas n da gözlemleyebilerek üretim binas na bağl kalmam ş olurlar Montaj sonras pompa testi Her can al c parça birer birer test edildikten sonra pompalar azami dikkat ile monte edilir. Montaj bittikten sonra pompalar yine teste tabi tutulur. Öncelikle pompa, herşeyin doğru olarak bağland ğ n kontrol etmek için pompaya bir sinyal gönderen elektronik test edici olarak adland r lan bir cihaza yerleştirilir. Eğer pompa beklendiği gibi yan t verirse, bağlant lar n doğru olarak yap ld ğ anlaş l r. Ağ bağlant s test verilerinin de elektronik ortamda da toplan p tutulduğu anlam na gelir. Her PCB spesifik bir eleman için orjinal testlerini her daim haz r ederek bütün üretim zinciri boyunca izlenebilir. Sinyal testi sonras kaçak testi Sinyal testini, pompa kafas nda herhangi bir kaçağ n olup olmad ğ n kontrol eden ve kaçak testi olarak adland r lan zorlu bir test takip eder. Eğer bir kaçak tespit edilirse pompa bu aşamada iskartaya ç kar l r ve bir kez daha bütün veriler daha sonras için referans olmas ad na saklan r. Sonradan yap lacak kalibrasyonun doğruluğu için yaşland rma testi Dijital dozlama serisi istenen tam doğruluk için dizayn edilmiştir ve bu doğruluğu yakalamak için kalibrasyon prosesi pompalar n gerçek hayatta nas l çal şt ğ n aksettirmek zorundad r. Bunun için pompalar belirli bir zaman dilimi boyunca çal şt r l rlar böylece pompa kafas ndaki kauçuk mambranlar esner ve normal hayattaki dozlama işlemini yaparken ald klar pozisyonu al rlar. Nihayet pompalar son test işlemi ve kalibrasyon için haz rd r.

12 3 Aşamal final testi: Pompa dozlama yap yor mu? Üç aşamal final testi : Pompa dozlama yap yor mu? Özenli üretim prosesinin her aşamas n başar yla geçmiş dijital dozlama pompa fabikadan ayr lmadan önce 3 final testi için haz rd r. 1) Düzenleyici yönetmenliklere uyumluluk Digital Dosing serisindeki pompalar yüksek gerilim, topraklama vb. düzenleyici gereksinimleri ile uyumlu çal şmak üzere dizayn edilmiştir. Bu aşamda eğer elektronik sinyal testi esnas nda doğrusu henü bulunmad ysa, pompalar n ilgili standartlar karş lay p karş lamad ğ ndan emin olunur ( CSA, CSAUS.IEC, VDC, JQA). 2) Performans, maximum karş bas nç Her Digital Dosing pompas pompan n içinde hava kalmamas için saf su ile test edilir. Maksimum karş bas nca karş 100 strok tamamlan r, grundfos teknisyenleri pompan n doğru performans için parametrelerde kald ğ ndan emin olarak karş bas nç ölçülür. 3) Kalibrasyon Son olarak her pompa tipine göre sabit bir karş bas nçta kalibre edilir. Eğer kullan c ayn karş bas nc seçerse, pompa kullan ma haz rd r. Pompa belli bir şekilde diğer 100 stroğu tamamlar ve dozlanan s v n n miktar kaydedilir (örn: 20 ml) kalibrasyondaki değişiklikler kar ş k işlemler olmadan kolayl kla yap l r ve kullan c eğer isterse istediği zaman fabrika ayarlar na dönebilir. Takip ölçümleri Testlerin test edilmesi Test prosedürleri hergün ayn kaliteyi sağlar ancak bu Grundfos mühendisleri için yeterli değildir. Test prosedürlerinin kendileri de zorlu kalite güvence ölçümlerine tabidir. Kalibrasyon eğrileri her üç ayda bir kontrol edilir. Proses geliştirmeyi kontrol alt nda tutmak için, Grundfos Dijital dozlama serisi için kalibrasyon eğrileri her 3 ayda bir denetler. Eğer varsa hangi gelişme saptanabilir? Bu üretim hatt ndaki ayarlamalar için ihtiyaç m d r yoksa gerçekten düzeltilmesi gereken bir nokta var m d r? Doğal olarak takip prosesi iskarta istatistiklerini yeniden gözden geçirir. Proseste kaç pompa iskartaya ç kt, bu say nas l düşürülebilir? Bu kat ve s k kalite testleri bir hedef için yap labilir: Digital Dosing serisinin sunduğu yüksek doğruluk ve güvenilirliği sağlamaya devam etmek.

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ

GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ Atık su w a s t e w a t e r / / g r u n d f o s / / p a g e s 2 G R U N D F yönetimi profesyonellerinin geleceğine bakın Atık Su Profesyonelleri ile yeni bir bakış

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı Aktif

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

www.endustri-dunyasi.com

www.endustri-dunyasi.com ISSN 1307-3397 YLL 2013 YIL 7 SAYI 50 www.endustri-dunyasi.com ndüstride yer almanın yeni yolu, Açık Tip Devre Kesiciler 42 80 N HABİ Çoklu Dokunmatik Panel Yarı-Mutlak Lineer Kodlayıcı Kızılötesi Kamera

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Mobil Hidrolik. Yenilikçi Ürünler ve Sistem Çözümleri

Mobil Hidrolik. Yenilikçi Ürünler ve Sistem Çözümleri Mobil Hidrolik Yenilikçi Ürünler ve Sistem Çözümleri İçindekiler Giriş Parker Hannifin Corporation...3 Global Mobil Sistemler...4 Ürün Çözümleri...6 Katma Değerli Programlar...8 Teknoloji Merkezleri...9

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

Tek bir tedarikçi ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Tek bir tedarikçi ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın Grundfos Dozaj&Dezenfeksiyon Dozaj pompaları, ölçüm&kontrol ve dezenfeksiyon sistemleri Endüstri, belediye ve bina hizmetleri için geniş ürün programı Dosing_Disinfection_WT_TR_DONE.indd 1 15-04-2010 08:50:40

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta MAYIS 2014 - Sayı:57 Yıl:8 12 İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta 18 Özelleştirilmiş Basınç Diferansiyel Modülü Yüksek Basınca Dirençli Akış

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

www.endustri-dunyasi.com

www.endustri-dunyasi.com ISSN 1307-3397 NİSN 2013 YI 7 SYI 48 www.endustri-dunyasi.com ndüstride yer almanın yeni yolu, Şamandıralı Seviye Vanası ÖZ BÖM cretsiz WIN MT WOKING 2013 Fuar Davetiyeniz Dergidedir. 52 74 N HBİ Seviye

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı