Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Ortaca Kent Konseyi Eðitim Kültür Sanat Çalýþma grubu yazar Hamdi Topçuoðlu nu aðýrlýyor. 22 Kasým 2014 Cumartesi günü saat de Kent Konseyi Toplantý Salonununda yapýlacak etkinlikte: Müzik Dinletisi Beste ve Sözler, Film gösterimi ve yazar Hamdi Topçuoðlu ile Yaþadýðýmýz Coðrafya Karia söyleþisi sonrasýnda yazar kitaplarýný imzalayacak. ÝZTUZU ÖZEL ÝÞLETMEYE TESLÝM EDÝLDÝ ORTACA DA OPERASYON Muðla Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat þubesi, Ýlçe Emniyet müdürlüðü ekiplerinin de katýlýmýyla Ortaca Cengiz Topel caddesindeki bir ev ve iþletmede operasyon yaptý. Adana'da bir narkotik operasyonu sýrasýn-da polise ateþ edilen silaha ait boþ kovanla-rýn, Diyarbakýr'da Astsubay Nejdet Aydoð-du'nun þehit edilmesi olayýnda kullanýlan silaha ait olduðunun belirlenmesinin ardýn-dan kimliði tespit edilen Yunus Emre T. nin ikamet ettiði yere operasyon düzenlendi. HABERÝ 3.SAYFADA Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Dalaman Devlet hastanesinde ve inþaatý devam eden Ortaca Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Muðla Devlet hastanesinin temel atma töreni ve partisinin Bodrum ilçe kongresine katýlmak üzere Dalaman havalimanýna gelen Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Dalaman Devlet hastanesinde ve inþaatý devam eden Ortaca Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Muðla valisi Amir Çiçek,Saðlýk il müdürü Cihan Tekin, Ak Parti Ýl baþkaný Nihat Öztürkile birlikte Þantiye alanýný gezen Müezzinoðlu burada þantiye yetkililerinden bilgi aldý. Ýnþaat alanýnda dolaþan Müezzinoðlu, iþçilerle bir süre sohbet etti. Görevlilerinden hastanenin Haziran ayýnda biteceði bilgisini alan Müezzinoðlu, hastanenin 19 Mayýs 2015'e yetiþtirilmesini istedi. Bir gazetecinin hastane projesinde helikopter pistinin olmadýðý yönündeki sorusuna Müezzinoðlu, "Uygun bir yer olursa sonrada planlayacaðýz. Þu anda inþaatýn üzerinde planlamýyoruz. Arsasýnda uygun bir yer bulursak planlayacaðýz." yanýtýný verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Nihat Öztürk hastane inþaatýyla ilgili spekülasyonlarýn ortaya atýldýðý bilgisini verdi. Müezzinoðlu ise; "Saðlýkta kim ne derse desin yaptýklarýmýz ortada" dedi. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ortaca Antentepe mevkisinde TOKÝ ye yaptýrýlan 100 yataklý Ortaca Devlet Hastanesi 25 bin 101 metrekare alan üzerine 3 bin 620 metrekare olarak inþa edilecek. Bölge için büyük öneme sahip olan hastane Haziran 2015 te hizmete girecek. -ÖMER KUNDAKÇI Dalyan daki Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesine ve plajýn tahliye edilmesi kararýna tepki gösteren Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu (ÝKUP) üyeleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile vatandaþlar Ýztuzu plajýnda protesto gösterisi yaptý. Dalyan daki Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesine ve plajýn tahliye edilmesi kararýna tepki gösteren Ýztuzu Kumsalýný Kurtarma Platformu (ÝKUP) üyeleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile vatandaþlar Ýztuzu plajýnda protesto gösterisi yaptý. Plajýn devir teslim iþleminin yapýlacaðý duyumunu alan ÝKUP üyeleri Dalyan Mahallesi'nden tur tekneleriyle Ýztuzu Plajý Boðazaðzý mevkisine geldi, ellerinde pankartlarla slogan atarak insan zinciri oluþturdu. Baþkan Karaçelik Ýztuzu plajlarýnýn Ortaca Belediyesi'nin elinden alýndý Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik yaptýðý açýklamada, hukuka uygun olmayan bir ihale sürecinden ardýndan Ýztuzu plajlarýnýn Ortaca Belediyesi'nin elinden alýndýðýný söyledi. Sürecin baþýnda Ýdari mahkemelere baþvuru yapýlarak yürütmenin durdurulmasý kararý alýndýðýný, sonrasýnda plajlarýn Ortaca Belediyesi tarafýndan çalýþtýrýlmaya devam edildiðini anlatan Karaçelik þunlarý kaydetti: "Ancak yeni bir mahkeme kararýyla idarenin yürütmeyi durdurma kararý kaldýrýlmýþtýr. Bizden de bu yerlerin teslimi istenmiþtir. Þimdi yeni bir hukuk süreci baþlatmýþ bulunuyoruz. Bu süreçten olumlu sonuç alacaðýmýzý umuyorum. Ancak bizim hukuka karþý idare olarak herhangi bir hukuksuzluk yapmamýz söz konusu olamaz. Bu mahkeme kararlarýný uygulamamaktýr ki Ortaca Belediye Baþkaný olarak ve kurum olarak böyle bir hakkýmýz yok." Sahiller kamuda olmalý Sahillerin ve kumsallarýn mutlaka kamunun elinde olmasý gerektiðini vurgulayan Karaçelik, "Buralar dünyanýn incisi yerler. Buralar mutlaka kamunun eliyle korunmak zorundadýr. Eðer buralardan 3 kuruþ para kazanýlacaksa yine bu kamuya harcanacaktýr. Sahiller birilerinin kazanç kapýsý olmamalýdýr. Eðer para kazanýlacaksa bunu kamu kazanmalý yine kamu yararýna harcanmalýdýr" dedi. Karaçelik, bu tür duyarlýlýk taþýyan eylemlerin devam edeceðini, kamuoyu yaratmak adýna bu tür davranýþlarýn devamýndan yana olduðunu ifade etti. Baþkan Yoðun Bakýmda Konuþmasýnýn ardýndan tansiyonu yükselerek rahatsýzlanan Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, botla plajdan alýnarak Özel Yücelen Hastanesinde tedavi altýna alýndý. 10 gün süre Jandarma ekiplerinin geniþ güvenlik önlemleri aldýðý Ýztuzu Plajý, Ortaca Belediyesi yetkilileri tarafýndan atýlan imza ile MUÇEV yetkililerine, plajdaki eþyalarýn alýnmasý için 10 günlük süre þerhiyle teslim edildi. Tahliye edilmesine karar verilen günü birlik tesis alanlarý arasýnda Sarýgerme kumsalý, Ýztuzu plajýnýn Daðdibi ve Boðazaðzý ndaki alan ve tesisler, iskeleler ile Delikada yüzer iskele bulunuyor. -Ömer Kundakçý

2 2 Büyükþehir Bilgilendirme Toplantýsý Köyceðiz deydi. Su Arýzalarýný Ses Dalgalarý yla Buluyorlar Muðla Büyükþehir Belediyesi Bilgilendirme Toplantýlarýndan sekizincisi Köyceðiz de yapýldý., Milas, Bodrum, Yataðan, Ula, Datça, Ortaca, Dalaman ilçelerinde gerçekleþtirdiði Bilgilendirme Toplantýlarý na devam ediyor. 30 Mart Yerel seçimlerinden sonra Büyükþehir olan Muðla da Büyükþehir bünyesinde kurulan genel sekreterlikler, daire baþkanlýklarý, bu birimlerin görevleri ve hizmet alanlarý hakkýnda vatandaþlarý bilgilendirmek için düzenlenen Büyükþehir Belediyesi Bilgilendirme toplantýlarýnýn sekizincisini Köyceðiz de gerçekleþtirdi. Köyceðiz de gerçekleþtirilen toplantýya, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale, CHP Muðla Ýl Baþkaný Mustafa Öztürk, Muðla Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter yardýmcýlarý, Büyükþehir Belediyesi danýþmanlarý, daire baþkanlarý, Köyceðiz mahalle muhtarlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan, Bilgilendirme Toplantýlarý nda yapýlan sunumlarýn vatandaþlar için çok yararlý olduðunu söyledi ve Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e ve ekibine teþekkür etti. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, yerel seçimlerden sonra büyükþehir olan Muðla nýn 13 ilçesiyle bir bütün olarak en iyi þekilde vatandaþlara hizmet vermek için çalýþtýðýný söyledi. Baþkan Gürün; kilometre kare gibi geniþ bir coðrafyaya sahip Muðla ilinde 550 mahalle ye 13 ilçe belediyesi ve Büyükþehir Belediyesi hizmet vermeye baþladý. Yeni yasayla olmayan bir Büyükþehir Belediyesi kuruldu ve var olan ilçe belediyelerimizin de görev ve sorumluluk alanlarý geniþledi. Yasadan kaynaklanan sýkýntýlara raðmen yapýlanmasýný diðer büyükþehir belediyeleri içinde en hýzlý þekilde tamamlayan Muðla Büyük þehir Belediyesi bütün birimlerini oluþturarak hizmet vermeye baþladý. Büyükþehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin görevi þartlar ne olursa olsun vatandaþa her türlü þartta en iyi hizmeti vermek. Büyükþehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz görev ve sorumluluk alanlarýna göre birbirleriyle iþbirliði içinde çalýþarak vatandaþlara hizmet etmeye baþladý. Bilgilendirme toplantýlarýyla da Büyükþehir Belediyesi nin 7 aylýk sürede Muðla genelinde ve Köyceðiz özelinde yaptýklarýný ve yapacaklarýný vatandaþlarýmýza anlatýyor, yeni yapýlanma hakkýndaki sorularýný cevaplýyoruz. Büyükþehir Belediyemizin logosunda 13 ilçe belediyemizi yýldýzla, büyükþehir belediyemizi de güneþle sembolize ettik. Büyükþehir Belediyesi ortada güneþ gibi bütün ilçeleri kapsýyor ve bir arada tutuyor. Bu birlikteliði 5 yýl süreyle uyum içinde sürdürerek Muðla ya hizmet edeceðiz. dedi. Bilgilendirme Toplantýlarý nda 16 daire baþkanlýðýndan 8 tanesi ve MUSKÝ Büyükþehir genelinde ve gidilen ilçe özelinde yapýlan ve yapýlacak olan hizmetler hakkýnda sunum yaptýktan sonra vatandaþlarýn sorularýný yanýtlýyor. 10 dakikalýk soru-cevaptan sonra sorularýn devam etmesi halinde ilçe belediyesinin tahsis ettiði farklý bir odada vatandaþlar süre sýnýrlamasý olmaksýzýn daire baþkanýyla görüþme imkaný buluyor. Vatandaþlar bu bilgilendirme toplantýlarýný düzenleyen ve daire baþkanlarýný ilçelerine kadar getiren Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün e ve sorunlarýný dinleyen bürokratlarýna teþekkür ederek bu hizmetten memnuniyetlerini her fýrsatta dile getiriyorlar. Daire Baþkanlarýnýn, Genel Sekreter ve Danýþmanlarýnýn katýldýðý bilgilendirme toplantýlarý 20 Kasým da Kavaklýdere, 21 Kasým da Seydike-mer, 28 Kasým da Marmaris ilçesin-de de yapýlacak. -Soner Aydýn Derede Mahsur Kalan At, Ýtfaiye Tarafýndan Kurtarýldý Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý Milas Grup Amirliði, Bugün (Cuma) dere yataðýndan mahsur kalan atý kurtardý. Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý Milas Grup Amirliði, Bugün (Cuma) dere yataðýndan mahsur kalan atý kurtardý. Milas Ýlçesi nde bulunan Balavca Deresi nin kenarýna otlamasý için býrakýlan at, yaðmurun yaðmasý ile yükselen dere yataðýnda mahsur kaldý. Hayvanýn çamura saplanarak ayaða kalkamadýðýný ve derede mahsur kaldýðýný fark eden vatandaþlar sabah saatlerinde Büyükþehir Belediyesi Milas Ýtfaiye Grup Amirliðine haber verdi. Ýtfaiye personeli tarafýndan halat ve kepçe yardýmý kurtarýlan hayvan, gerekli bakýmýnýn yapýlmasý için barýnak yetkililerine teslim edildi. -Tuncay Karaçelik MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Daire Baþkanlýðý na baðlý kaçak tarama personeli, cadde ve sokaklardaki ana hat ile abone hatlarýndaki su kaçak tespitlerini Akustik Dinleme Cihazý yardýmýyla yapýyor. MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Daire Baþkanlýðý na baðlý kaçak tarama personeli, cadde ve sokaklardaki ana hat ile abone hatlarýndaki su kaçak tespitlerini Akustik Dinleme Cihazý yardýmýyla yapýyor. Akustik Dinleme Cihazý ile dinleme yapan personel, arýzalý suyun sesini dinleyerek, yerin 7 metre altýndaki su arýzasýný tespit edebiliyor. nin tek genel müdürlüðü olan Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, yeni ekipmanlarýyla vatandaþýn sorunlarýný kýsa sürede çözüyor. Muslihittin Mahallesi Baþak sokakta, sayaç arýzasý tespit eden MUSKÝ Abone Ýþleri Daire Baþkanlýðýna baðlý açma- kesme ekipleri, abone hattý arýzanýn su kaçaðý olma ihtimali üzerine konuyu abone sahibi ve MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Daire Baþkanlýðýna baðlý Kaçak Tarama Personeline ihbar etti. Olay yerine gelen kaçak tarama personeli, yerin 7 metre altýndaki boru hattýnda bulunan su arýzasýný tespit edebilme özelliðine sahip Akustik Dinleme Cihazý ile abone hattý ve ana hat üzerindeki borulardaki suyun sesini dinleyerek arýza tespiti yaptý. Kýsa sürede çalýþmalarýna baþlayan ekip, yeraltýnda tespit edilen boru çatlaðýnýn yenilemesini yaparak arýzayý giderdi. Konuyla ilgili bilgi veren MUSKÝ Su ve Kanal Ýþletme Daire Baþkaný Ayhan Türkoðlu, Akustik Dinleme Cihazý ile yer altýndaki su arýzalarýný kýsa sürede tespit edebildiklerini söyledi. Vatandaþlarýn ana hattan evlerine gelen boru hatlarýný bilmeleri durumunda arýzalara kýsa sürede ulaþabildiklerini söyleyen Türkoðlu, Arýza ekipleri, Akustik dinleme cihazýný muhtemel arýza olabilecek noktalarda, basýncýn düþtüðü yerlerde ve yer üstüne çýkmayan su arýzalarýnda kullanýyorlar. Bu tür yerlerde ekiplerimizce dinleme yapýlarak arýzanýn tespiti yapýlmaktadýr. Basýnçlý, kapalý sistem hatlarda kullanýlan bu cihaz, yerin 7 metre altýnda bulunan su arýzalarýný tespit etme özelliðine sahip. Ekiplerimiz bu cihazlarla çalýþmalarýný trafiðin az olduðu ve sesin az olduðu zamanlarda yapýyorlar. Bu yüzden ekiplerimiz bu çalýþmalarý daha çok gece yapýyor. Bu cihazlarýmýzdan 6 adet alarak ilçelerimizde kullanýlmak üzere þube müdürlüklerimize gönderdik dedi. -Soner Aydýn Ayhan Türkoðlu

3 3 ORTACA DA OPERASYON Muðla Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat þubesi, Ýlçe Emniyet müdürlüðü ekiplerinin de katýlýmýyla Ortaca Cengiz Topel caddesindeki bir ev ve iþletmede operasyon yaptý. Adana'da bir narkotik operasyonu sýrasýnda polise ateþ edilen silaha ait boþ kovanlarýn, Diyarbakýr'da Astsubay Nejdet Aydoðdu'nun þehit edilmesi olayýnda kullanýlan silaha ait olduðunun belirlenmesinin ardýndan kimliði tespit edilen Yunus Emre T. nin ikamet ettiði yere operasyon düzenlendi. Adana'da bir narkotik operasyonu sýrasýnda polise ateþ edilen silaha ait boþ kovanlarýn, Diyarbakýr'da Astsubay Nejdet Aydoðdu'nun þehit edilmesi olayýnda kullanýlan silaha ait olduðunun belirlenmesinin ardýndan kimliði tespit edilen Yunus Emre T. nin ikamet ettiði yere operasyon düzenlendi. Muðla Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Polisleri ve Ýlçe Emniyet müdürlüðü ekiplerinin de katýlýmýyla Ortaca Cengiz Topel caddesindeki bir ev ve iþletmede yapýlan operasyonda Yunus Emre T. ile Cemal Aslan gözaltýna alýndý. Gözaltý iþleminin ardýndan serbest býrakýlan Cemal Aslan olayla bir ilgisinin olmadýðýný söyledi. Silahýn ruhsat sahibi gözaltýnda Operasyon, Adana Cumhuriyet Savcýlýðýnýn talimatýyla gerçekleþtirildi. Adana da daha önce silahlý yaralama olayýna karýþtýðý öðrenilen Yunus Emre T. nin Diyarbakýr'da bir astsubayýn þehit edildiði silahlý saldýrýda kullanýlan silahýn ruhsat sahibi olduðu iddia edildi. Gözaltýna alýnan Yunus Emre T. saðlýk kontrolünün ardýndan Adana Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. Kovanlar ayný silahtan çýkmýþ... Adana'da bir narkotik operasyonu sýrasýnda polise ateþ eden kiþinin kullandýðý silaha ait boþ kovanlarýn, Diyarbakýr'da Astsubay Nejdet Aydoðdu'nun þehit edilmesi olayýnda kullanýlan silaha ait kovanlar ile eþleþtirilmesi sonucu her iki olayda da ayný silahýn kulanýldýðý belirlendi. Adana Emniyet Müdürlüðü ekipleri, astsubayýn þehit edildiði, narkotik operasyonunda da polise ateþ edildiðini belirlediði silahýn daha önce Adana'da bir astsubayýn evinden çalýndýðýný tespit etti. Ýþ ararken yakalandý Diðer taraftan Yunus Emre T. nin bir süre önce Ortaca ya geldiði, yakalandýðý iþletmeye iþ istemek için geldiði öðrenildi. Ýþletme sahibi Cemal Aslan ise ifadesinin ardýndan serbest býrakýldý. -ÖMER KUNDAKÇI Ýþ istemeye geldi Gözaltýna alýnan Cemal Aslan Serbest býrakýldýktan sonra gazetemize yaptýðý açýklamada kendisinin olayla bir ilgisinin olmadýðýný, þahsýnda kendi iþyerinde deðil baþka bir ikametgahta yakalandýðýný söyledi. Gözaltýna alýnan Cemal Aslan Serbest býrakýldýktan sonra gazetemize yaptýðý açýklamada kendisinin olayla bir ilgisinin olmadýðýný, þahsýnda kendi iþyerinde deðil baþka bir ikametgahta yakalandýðýný söyledi. Cemal Aslan, 6 yýldýr burada esnaflýk yapýyorum. Bu güne kadar böyle bir olay baþýma gelmedi. Benimle alakalý olmayan birþey. Alýnan þahýsý da ben ne tanýyorum ne de gördüm. Sadece iþ için geldi. Bir gün önce Denizli'den saat sekiz buçukta bileti var. Çalýþmak için gelmiþ, ayný günün sabahýna bu olay oldu. Ýþe de baþlamadan polisler aldý. Benimle hiçbir baðlantýsý yok.þahýsla gözaltýndayken 5 dakika yan yana getirildik, beni tanýmadýðýný söyledi. Ben adýný Nejat diye biliyordum, orada farklý isimler geçiyor. Ýþ yerimin yan tarafýndaki ikametgahtan alýndý þahýs. Benimle alakasý yok. Sadece bana çalýþmaya geldiði için böyle bir operasyon yapýldýðýný düþünüyorum.þahsýn bu gibi bir olaya karýþtýðýný bilseydim zaten kendim emniyeti arardým. Biz ülkemizi, askerimizi ve polisimizi seven insanýz dedi. ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ HDP Kongre Yapýyor Geçtiðimiz yýl Ortaca ilçe örgütü nün kuruluþunu gerçekleþtiren Halklarýn Demokratik Partisi HDP 23 Kasým Pazar günü 1.Olaðan Kongresini yapacak. Geçtiðimiz yýl Ortaca ilçe örgütü nün kuruluþunu gerçekleþtiren Halklarýn Demokratik Partisi HDP 23 Kasým Pazar günü 1.Olaðan Kongresini yapacak. Konu hakkýnda bilgi veren Ýlçe eþ baþkaný Hüsniye Kaya: 23 Kasým Pazar günü ilçe kongremizi yapacaðýz. Aralýk ayýnda Muðla il kongresini takiben Ocak ayý baþýnda da Kurultay gerçekleþtirilecek. Cumhurbaþkanlýðý seçimi sürecinde Türkiye'ye yeni bir ana muhalefet partisi, yeni bir alternatif kazandýrdýðýmýzý gösterdik. Bugün HDP, muhalefet dendiðinde tutarlý, aklý baþýnda, baðýmsýz, muhalefet odaðýný oluþturan bir muhalefet partisidir. Bu süreçte de HDP nin kapsayýcýlýðý ve kitle partisi olma iddiasýný göz önünde alarak tüm halkýmýza, deðiþik inançlara ayný zamanda dernek, kurum ve STK lar ile kendini ifade eden gruplara da ulaþýp kongre ile ilgili görüþlerini alacaðýz. dedi. Ortaca Kültür Park Kütüphanesi açýlýyor Ortaca belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen Ortaca Kültür Park Kütüphanesi nin açýlýþý 30 Kasým Pazar günü saat da yapýlacak. Ortaca belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen Ortaca Kültür Park Kütüphanesi nin açýlýþý 30 Kasým Pazar günü saat da yapýlacak. Ortaca Kültür Park Kütüphanesi müdürü Leyla Akça, kütüphanede, çocuk ve yetiþkin okuma ve çalýþma bölümlerinin yaný sýra okuyucularýn internetten faydalanabilmeleri için bilgisayar odasý bulunduðunu söyledi. Kütüphanede genel ve yerel olmak üzere birçok kaynaða ulaþabileceklerini belirrti. Kütüphanede yer alan kitap ve diðer dökümanlarýn kiþi ve kurumlardan baðýþ yoluyla toplandýðýna iþaret eden Akça, isteyen vatandaþlarýmýz buraya baðýþta bulunabilirler. Amacýmýz bölgemiz için zengin bir kütüphane oluþturmak dedi. Ortaca Kültür Park Kütüphanesi nin açýlýþýnýn ardýndan sanatçý Koray Avcý konser verecek. -Ömer Kundakçý bayinizde & ÝNTERNETTE ortacahaber.com

4 4 Düðünde açýlan ateþ sonucu 3 kiþi yaralandý Köyceðiz'de bir düðünde silahla ateþ açan kiþi, damadýn ve 2 kiþinin yaralanmasýna neden oldu. Köyceðiz'de bir düðünde silahla ateþ açan kiþi, damadýn ve 2 kiþinin yaralanmasýna neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Pýnarköy Mahallesi'nde gerçekleþtirilen düðün merasiminde F. O, belinden çýkardýðý silahla havaya ateþ açtý. Etraftan seken kurþunlar damat Mecnun Kaçkýn, kameraman Vural Demir ve müzisyen Deniz Antalyalý'ya isabet etti. Vücutlarýnýn çeþitli yerlerinden yaralanan Kaçkýn, Demir ve Antalyalý Köyceðiz Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn, tedavilerinin ardýndan taburcu edildiði öðrenildi. Jandarma ekipleri tarafýndan gözaltýna alýnýn F. O'nun ise ifade iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildiði bildirildi. Sinyalizasyon Sistemi kuruldu SÝYASETÇÝLER TECRÜBELERÝNÝ PAYLAÞTILAR Sýk sýk yaralamalý ve ölümlü kazalarýn meydana geldiði Dalaman hastane kavþaðýna sinyalizasyon sistemi kuruldu. Sýk sýk yaralamalý ve ölümlü kazalarýn meydana geldiði Dalaman a baðlý Altýntas mahallesi Gazi bulvarý, hastane kavþaðýna Fethiye Karayollarý 131. Þube Þefliði tarafýndan sinyalizasyon sistemi kuruldu. Altýntas mahallesi muhtarý Þaban Yaþar ve mahalle sakinleri Sinyalizasyon sisteminin kurulmasý için giriþimlerde bulunan Kaymakam Yýlmaz Þimþek i ziyaret ederek teþekkür ettiler. Kaymakam Þimþek, Gazi bulvarý, hastane kavþaðýna kurulan sinyalizasyon sistemi sayesinde, vatandaþlarýmýzýn can ve mal güvenliði saðlanmýþ oldu dedi. Geçtiðimiz günlerde Dalaman kaymakamý Yýlmaz Þimþek baþkanlýðýnda Havalimaný þehir içi geçiþ yolundaki kazalarýn önlenmesi için yapýlan toplantýda; Gazi bulvarý, hastane kavþaðýna trafik iþaret levhalarý konularak, kavþaða sinyalizasyon sistemi kurulmasýna karar verilmiþti. -ÖMER KUNDAKÇI Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir ile yýllarý arasýnda görev yapan Ýl Genel Meclis Üyeleri Dalaman da bir araya geldi ile yýllarý arasýnda görev yapan Ýl Genel Meclis Üyeleri Dalaman da bir araya geldi. Aileleri ile birlikte Dalaman da hafta sonunu geçiren eski meclis üyeleri, ilçe gezintisinin ardýndan Sarsala ve Boynuzbükü koyuna tekne gezintisi yaptýlar. 23. dönem Muðla Ýl Genel Meclis Üyesi olan Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz, Muðla nýn da büyükþehir statüsü kazanmasýnýn ardýndan kapatýlan Ýl Genel Meclisinin son döneminde Ýl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapmanýn gururunu yaþadýðýný ifade etti. Ýl Genel Meclis Üyesi olarak 5 yýl boyunca görev yaptýðýný dile getiren Þaþmaz, Yanlýþ bilmiyorsam Ýl Genel Meclis Üyesi iken Belediye Baþkaný olarak seçilen Muðla tarihinde ilk kiþi olmanýn da ayrý bir gururu var. Muðla Ýl Genel Meclis Üyesi olarak beþ yýl boyunca Muðla ya özellikle Dalaman a ve mahallelerine önemli hizmetler verdik. Muðla nýn 13 ilçesinden gelen Ýl Genel Meclis Üyeliði yapmýþ arkadaþlarým ve aileleriyle birlikte Dalaman ýn güzelliklerini gösterdik. Onlarla fikir alýþveriþinde bulunarak Dalaman a daha iyi hizmetlerde bulunmak için görüþlerini aldým, teþekkür ediyorum dedi. 23. Dönem Ýl Genel Meclisi Baþkaný Cemal Gürpýnar, Bizleri buraya davet eden Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz a çok teþekkür ediyoruz. Aramýzdan bir arkadaþýmýzýn belediye baþkaný olmasý bizleri onurlandýrdý. Çok faydalý bir Muðlalýlar Ýstanbul da bir araya geldi Ýstanbul da faaliyet gösteren Muðlalýlar Derneði nin, her yýl düzenlediði ve geleneksel hale gelen Muðlalýlar Gecesi, bu yýl 15 Kasým Cumartesi günü Portaxe Restaurant ta gerçekleþtirildi. Ýstanbul da faaliyet gösteren Muðlalýlar Derneðinin, her yýl düzenlediði ve geleneksel hale gelen Muðlalýlar Gecesi, bu yýl 15 Kasým Cumartesi günü Portaxe Restaurant ta gerçekleþtirildi. Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) adýna geceye katýlan Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ a eþi Nurten Karakuþ ve kýzý Özge Karakuþ eþlik etti. Geceye MUTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karakuþ un yaný sýra, Muðla Milletvekilleri Mehmet Erdoðan, Nurettin Demir ve Tolga Çandar, Milas Belediye Baþkaný Muhammet Tokat, Kavaklýdere Belediye Baþkaný Mehmet demir, Çerkezköy Belediye Baþkaný Vahap Akay ýn da aralarýnda bulunduðu 220 Muðlalý ve Muðla dostu katýldý. Muðlalýlar Derneði Baþkaný Metin Çalýþ ve Genel Sekreter Mustafa Ertürk baþta olmak üzere tüm dernek üyeleri ve öðrenciler gecede ev sahipliðini baþarýyla göðüslediler. Muðlalýlar Gecesi nde bir konuþma gerçekleþtiren Baþkan Karakuþ, Ýstanbul da yaþayan Muðlalýlar ile böyle bir gecede bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Derneðin sürdürdüðü çalýþmalarý yakýndan takip ediyorum ve önümüzdeki süreçte desteklerimizin karþýlýklý olarak süreceðine inanýyorum. ifadelerine yer verdi. Üniversite hayatlarýný Ýstanbul da geçiren Muðlalý öðrencilere burs saðlamak adýna düzenlenen gecede, gerçekleþtirilen açýk arttýrmada en yüksek ücreti ödeyen iþadamý Engin Bayraktar 2014 Ýstanbul Efesi ilan edilirken gece renkli karelerle sona erdi. -Soner Aydýn ziyaret olduðunu düþünüyorum. Tüm arkadaþlarýmýz ile fikir alýþveriþlerimiz oldu. Dalaman ýn önümüzdeki dönemde Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz ile büyük hizmetler alacaðýný gözlemledik. Altý aylýk kýsa bir süre içerisinde bile Dalaman a büyük hizmetlerde bulunduðunu görüyoruz diye konuþtu -Tuncay Karaçelik AHU HASTANESÝ ÞEKER HASTALIÐINA DÝKKAT ÇEKTÝ Marmaris Özel Ahu Hastanesi, 14 Kasým Dünya Diyabet (Þeker Hastalýðý) Günü nedeniyle, Yat Marin ve Netsel Marina da bilgilendirme etkinliði yaptý. Marmaris Özel Ahu Hastanesi, 14 Kasým Dünya Diyabet (Þeker Hastalýðý) Günü nedeniyle, Yat Marin ve Netsel Marina da bilgilendirme etkinliði yaptý. Diyabet le ilgili bilgi broþürlerinin daðýtýldýðý etkinlikte bilgi veren Ahu Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr.Osman Ýrez ; Diyabet, genetik yatkýnlýk ve çevresel faktörler nedeniyle ortaya çýkan ve kan þekerinin kalýcý yüksekliði ile karakterize bir hastalýktýr. Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre tüm dünyada 151 milyonu aþkýn diyabetli bulunmaktadýr. Uzmanlar bu sayýnýn 2025 yýlýnda 300 milyona ulaþacaðýný tahmin etmektedir. Diyabetli hastalarýn en az %50 si hastalýklarýndan habersizdir. Þeker hastalýðýný tanýmak, onunla ilgili komplikasyonlarý (ek saðlýk sorunlarý) öðrenmek, bu hastalýðý kontrol altýna almanýn ilk adýmýdýr. dedi. AjansSevgi Marmaris

5 5 DUYARLI ESNAFA TEÞEKKÜR Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri cadde ve sokaklarda yayalara ayrýlmýþ kaldýrýmlarý eþya koyarak iþgal etmeyen esnaflara teþekkür belgesi daðýttý. Ortaca Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri cadde ve sokaklarda yayalara ayrýlmýþ kaldýrýmlarý eþya koyarak iþgal etmeyen esnaflara teþekkür belgesi daðýttý. Ortaca belediyesi Zabýta Müdürü Fahrettin Külahlý, kaldýrýmlarýn yayalara, daha da önemlisi engellilere ve yaþlýlara ayrýlmýþ kamusal alanlar olduðunu ifade ederek, duyarlý esnaflarýn da katýlýmýyla toplumsal farkýndalýk yaratýlmasý konusunda alýþýlmýþýn dýþýnda farklý bir çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Külahlý, çalýþmalar kapsamýnda kaldýrým iþgali yapan esnaflar resmi ve sivil zabýta ekipleri tarafýndan tek tek ziyaret edildiðini, kaldýrýmlarýn yayalara ait olduðunu ve iþgal edilmemesi gerektiðinin anlatýldýðýný kaydetti. Esnaflarla yapýlan görüþmelerde bazý esnaflarýn bu bilinçte olmadýðýný ve kaldýrým iþgalini normal gördüðünü tespit ettiklerini, bazý esnaflarýn da destek vererek kaldýrým üzerinde bulunan eþyalarýný kaldýrdýðýný anlatan Külahlý, Kaldýrým iþgali esnaflarýmýz için bir hak deðil. Bir çok esnafýmýz iþgalleri tamamen kaldýrdý, bir kýsmýda azalttý. Zabýta müdürlüðü olarak hassas davranan esnaflarýmýza teþekkür ediyoruz. Bu esnaflarýmýzýn duyarlýlýðýný gösteren afiþ ve broþürlerle tanýtýmýný yapacaðýz. Tüm esnaflarýmýzýn hassas olmalarýný vatandaþlarýmýzdan da yapýlan çalýþmalara toplumsal destek vermelerini önemle rica ediyorum dedi.

6 6 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ BAFA GÖLÜ NÜN EKOLOJÝK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ PANELÝ 5 Aralýk 2014 Milas Ticaret Odasý Konferans Salonu 09:30 10:00 KAYIT 10:00 10:30 AÇILIÞ Zühra DÖNMEZ Bafa Gölü nü Kurtarma ve Yaþatma Platformu Sözcüsü Reþit Özer Milas Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Muhammet Tokat Milas Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Milletvekilleri 10:30 12:00 I. OTURUM Oturum Yöneticisi: Mustafa Tuncaelli Akdeniz Yeþilleri Derneði / Muðla BAFA GÖLÜ NÜN DOÐAL, KÜLTÜREL ve TARÝHSEL ÖNEMÝ Bahattin Sürücü EKODOSD Derneði / Kuþadasý BAFA GÖLÜ TABÝAT PARKI KORUMA ALANI A. Egemen Ýþcan - Orman Mühendisi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 4.Bölge Aydýn Þubesi DÜNDEN BUGÜNE BAFA GÖLÜ Yrd.Doç.Dr. Erol Kesici Süleyman Demirel Üniv. Eðirdir Su Ürünleri Fakültesi 12:00 13:00 YEMEK ARASI 13:00 14:30 II. OTURUM Oturum Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Erol Kesici Süleyman Demirel Üniv. Eðirdir Su Ürünleri Fakültesi BAFA GÖLÜ NDEKÝ KÝRLÝLÝÐÝN BALIKLAR ÜZERÝNE ETKÝSÝ Yrd.Doç.Dr.Murat YABANLI Arþ.Grv.Aykut Yozukman Muðla Sýtký Koçman Ünv Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü BAFA GÖLÜ NDEKÝ EKOLOJÝK SORUNLARIN SU KUÞLARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Dr. Ortaç ONMUÞ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi BAFA GÖLÜ NDE KÝRLÝLÝÐÝN ARAÞTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd.Doç.Dr.Ýnci TÜNEY Kutsal KESÝCÝ Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 14:30 14:45 ARA 14:45 17:00 FORUM Forum Yöneticisi Olcay Akdeniz Gazeteci - Panelle ilgili varsa soru cevap ve katkýlar, - Bafa Gölü nü Kurtarma ve Yaþatma Platformu olarak bundan sonra yapacaklarýmýzýn konuþulmasý, - Sonuç Bildirisi. BAFA GÖLÜ NÜ KURTARMA ve YAÞATMA PLATFORMU Ýletiþim : Zühra Dönmez : Mustafa Tuncaelli : Bahattin Sürücü : Olcay Akdeniz : e-posta platform iletiþim: facebook :Bafa Gölü nü Kurtarma ve Yaþatma Platformu Evde Bakým Hizmetleri Ýlçelerde Yapýlmaya Baþlandý, Temmuz ayýnda baþlattýðý yaþlý, kimsesiz, yataða baðýmlý, engelli, yoksul ve bakýma muhtaç vatandaþlara yönelik evde bakým hizmetlerine Fethiye, Seydikemer, Ortaca ve Milas ta da baþlattý., Temmuz ayýnda baþlattýðý yaþlý, kimsesiz, yataða baðýmlý, engelli, yoksul ve bakýma muhtaç vatandaþlara yönelik evde bakým hizmetlerine Fethiye, Seydikemer, Ortaca ve Milas ta da baþlattý. Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý; yaþlý, kimsesiz, yataða baðýmlý, engelli, yoksul ve bakýma muhtaç vatandaþlarýn evde týbbi bakýmý, bakýcý eðitimi, kiþisel hijyen,, týbbi ve diðer ihtiyaçlarýnýn tespiti ve karþýlanmasý için evde bakým hizmetini temmuz ayý içinde Menteþe de baþlatmýþtý. Geçtiðimiz günlerde Fethiye, Seydikemer, Ortaca ve Milas ilçelerinde muhtarlarýn yardýmý ile devam eden tespitler ile bu ilçelerde de evde bakým hizmetleri baþlatýldý. Evde bakým hizmetinde Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için 2 hemþire, bir berber, Ortaca da 1 hemþire, bir saðlýk memuru, bir berber, Milas ta Milas Belediyesi nde görev yapmakta olan bir doktor ve 2 hemþireye ilaveten 2 hemþire ve bir þoför göreve baþladý. Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Hacý Koç ilerleyen süreçte evde bakým hizmetlerinin diðer ilçelerde de baþlatýlacaðýný belirtti. Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý bünyesinde diðer saðlýk kuruluþlarýyla iþbirliði içinde evde bakým hizmetini 16 Temmuz tarihinde Menteþe ilçemizde baþlatmýþtýk. Bugüne kadar özellikle Menteþe ve Ula da 755 haneye hizmet verdik. Fethiye, Seydikemer, Ortaca ve Milas ilçelerimizde de 4 hemþire, 1 saðlýk memuru, 2 berber ve 3 yeni araç ile ayný hizmeti baþlattýk. Bu ilçelerimizde muhtarlarýmýzla birlikte yapýlan tespitler devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayýþýyla baþlattýðýmýz bu hizmetimizle kimsesiz, yoksul, engelli ve yataða baðýmlý vatandaþlarýmýza ulaþmýþ olacaðýz, ayný zamanda onlara yanlarýnda olduðumuzu hissettireceðiz. dedi -Soner Aydýn MHP DE KONGRE SÜRECÝ Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca ilçe kongresi 17 Ocak 2015 te yapýlacak. MHP Muðla ilçe kongre tarihleri belli oldu. Fethiye ilçe kongresi ile baþlayacak süreç, 1 Þubat ta Bodrum ilçe kongresi ile ilçe kongreleri tamamlanacak. Þubat ayý içinde de il kongresi yapýlacak. MHP büyük kurultayý öncesi Muðla da ilçe kongrelerinin tarihleri belirlendi. Fethiye ile baþlayacak kongre süreci Þubat ayýnýn ortalarýnda Ýl kongresi ile tamamlanacak. 6 Aralýk ta Fethiye ilçe kongresi ile baþlayacak kongre takvimi 1 Þubat ta Bodrum ilçe kongresi ile tamamlanacak. MHP Muðla Ýl Baþkaný Mehmet Korkmaz, partisinin büyük kurultay öncesi yapýlacak kongreler ile daha dinamik kadrolarýn belirleneceðini ve bu kadrolarýn MHP yi iktidara taþýyacaðýný açýkladý. Korkmaz, Türkiye nin siyasi ve ekonomik yönden çýkmaza girdiðini, sorunlarýn büyüdüðünü, bugünkü AK Parti Hükümeti nin bu sorunlarý çözmekte yetersiz kaldýðýný belirtti. Korkmaz, Teröristlerin siyasi muhatap kabul edilip þehitlerimizin kemiklerinin sýzlatýldýðý, siyasi çýkarlar doðrultusunda belirlenen ekonomik stratejilerin iflas ettiði, devlet itibarýnýn yerlerde süründürüldüðü, Türk kelimesinin literatürden çýkartýlmaya çalýþýldýðý bir dönemde Türk Milliyetçilerinin üzerine düþen görev daha da önemli bir mahiyet kazanmýþtýr diye konuþtu. Korkmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli nin teþkilatta birlik, sahada birlik, söylemde birlik ve ülküde birlik için herkesin üzerine düþen vazifeyi azami derecede yerine getireceðinden hiç kimsenin þüphesinin olmamasý gerektiðini söyledi. Korkmaz, Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir tuzaða düþmeyecek, hiçbir senaryonun figüraný olmayacak, yalnýzca büyük Türk Milletinin yükseliþi yolunda saðlam adýmlarla yürümeye devam edecektir dedi. Ýlçe Kongre Takvimi MHP Ýlçe kongreleri 6 Aralýk Fethiye, 7 Aralýk Seydikemer, 28 Aralýk Yataðan, 4 Ocak Dalaman, 10 Ocak Ula, 11 Ocak Menteþe, 17 Ocak Ortaca, 18 Ocak Köyceðiz, 24 Ocak Datça, 25 Ocak Marmaris, 30 Ocak Kavaklýdere, 31 Ocak Milas ve 1 Þubat tarihinde de Bodrum ilçe kongreleri yapýlacak. Ýlçe kongrelerinin tamamlanmasýnýn ardýndan Þubat ayýnýn ikinci haftasýnda da il kongresi gerçekleþtirilecek. -Salih Cura/Ömer Kundakçý SANATÇILAR TÜRK SÝNEMASININ 100 YILINDA KÖYCEÐÝZ'DE AYKUT ORAY'I ANDI AYKUT ORAY KENDÝ EVÝNDE ANILDI Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal iþler Müdürlüðü Türk sinemasýnýn 100.yýlýnda Aykut Oray'ý kendi çalýþma arkadaþlarý ile andý.türk sinemasýna Emek veren Yönetmen, oyuncu, senarist ve yazarlar Köyceðiz de bir araya geldiler Köyceðiz Belediyesi Kültür ve Sosyal iþler Müdürlüðü Türk sinemasýnýn 100.yýlýnda Aykut Oray'ý kendi çalýþma arkadaþlarý ile andý.türk sinemasýna Emek veren Yönetmen oyuncu ve senarist ve yazarlar Köyceðiz de bir araya geldiler 2009 yýlýnda Köyceðiz Altýn Kaunos Türk Filmleri festivalinde onur konuðu olarak katýldýðýnda Köyceðiz'de vefat eden ünlü Oyuncu Namý deðer ''Katil ''lakaplý oyuncuyu Aykut Oray'ýn anýsýna Tarihi konaðýn bahçesinde sanatçý arkadaþlarý bir araya gelerek, oyuncu Aykut Oray nezdinde sinemanýn 100 yýlýnda sanatçý ile geçirdikleri anýlarýný ve sinemanýn içinde bulunduðu durumu katýlýmcýlarla sohbet ederek anlatma fýrsatý buldular. Bu etkinliði Kalimerhaba derneði iþbirliði ile Köyceðiz Belediyesi organizasyonu Aykut Oray Kültür ve sanat evinde tarihi konaðýn bahçesinde Ünlü Oyunculardan Selma Sonat,Oktay Gürsel,Lütfiye Gürsel,Yaman Tüzcet Yönetmen Aykut Düz,Sami Güçlü,Umur Özlüer, Gezeteci Yazar Tülay Bilginer,Ünlü Modacý Nail Yurdakul,Korelaj sanatçýsý yazar Raþit Öztürk katýldýðý sohbet programýnda Avusturyada yaþayan etkinlikler için Türkiye'de bulunan Ünlü Yaman Tüzcet Sanat Bahçesinde geçmiþ sinema anýlarýnýn yer aldýðý sanatçýlarý anarak yaptýðý Show sanatseverlerin ilgisini ve beðenisini kazandý.ünlü Oyuncu Selam Sonat Ýse Aykut Oray anýlarýmýzdaki ve yaþamýmýzdaki yerinin silinmesi imkansýz izler býrakarak aramýzdan ayrýldý Sanatýn hep içinde faal kaldý.bizlerde sanatçý arkadaþlarý olarak Türk Sinemasýnýn 100.yýlýnda Köyceðiz'de onun adýnýn verildiði merkezde ve her yerinde sanatsal çalýþmalar yapýlan bir sanat ve kültür bahçesinde arkadaþýmýzý anlattýk ve andýk. Çünkü biliyoruz eminiz ki o þimdi aramýzda ve sizin alkýþlarýnýzý duyuyor.dedi Organizasyona Ev sahipliði yapan Kültür ve sosyal iþler Müdürü Halil Karanfiloðlu ''Kalimerhaba derneði yöneticilerine ve bu anlamlý günde Aykut Orayý yalnýz býrakmayan arkadaþlarý ile birlikte Türk sinemasýnýn 100.yýlýnda Aykut Oray Kültür ve sanat Evine yakýþýr içi sanat dolu bir anma günü düzenledik. yýl bizler bu süreç de Aykut Orayý ve Türk Sinemasýný Köyceðiz belediyesi olarak unutmadýk.ruhu þad olsun. Etkinliðe katýlan yazar Tülay Bilginer'in ''Filmin sonu böyle bitmedi''. Aþkýn romansý ismi kitabýnýn,yazar Raþit Öztürk ve Yaman Tüzcet'nýn eserlerinin yer aldýðý imza günüde yapýldý. Köyceðizli sanatseverlerin ilgisi büyük oldu.katýlýmcýlar sanatçýlarla bol bol hatýra fotoðrafý çekildiler. Sanatçýlarla saatlerce sohbet etmenin mutluluðunu yaþadýlar.köyceðiz Aykut Oray Kültür ve sanat evi sanatsal faaliyetlerine tüm hýzýyla devam ederek yöre halkýnýn beðenisini ve ilgisini çekmeye devam ediyor.

7 Km Yolun Bakým ve Onarýmý Tamamlandý CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir: Yataðan da Sahte Ýþ Müfettiþleri Dolaþýyor CHP Muðla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir, TBMM Genel Kurulunda halkýn þikâyetleri üzerine Yataðan daki sahte müfettiþlerini gündeme getirdi. Sahte belgelerle iþ müfettiþliði unvanýný kullanarak iþyerlerinde teftiþ yaptýklarýnýn kendisine bildirildiðini belirten Demir, bu konuda herhangi bir denetim yapýlýp yapýlmadýðýný sordu. Demir in sorusu: Muðla Yataðan da son günlerde bazý kiþilerin sahte belgelerle iþ müfettiþliði unvanýný kullanarak iþ yerlerinde teftiþ yaptýklarýna dair þikâyetler tarafýma iletilmektedir. Ayrýca, bu kiþilerin kitap, dergi ve benzeri nitelikteki yayýnlarý da para karþýlýðý sattýðý iddia edilmektedir. Bu konuda herhangi bir denetim yapýlmakta mýdýr? Dalaman, Muðla da 1.nci Türkiye de 15.nci Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen 7 aylýk süre içinde Dalaman da 75, Köyceðiz de 247, Ortaca da 34, kilometre yolun bakým ve onarýmý yapýldýðýný açýkladý. Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar bütün ilçelerde toplam 2223 km yolun bakým ve onarýmýný gerçekleþtirdi. Fen iþleri daire baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Muðla ilinde bulunan toplam 3400 km asfalt yolun 2223 km si bakým ve onarýmdan geçirildi. Yerel seçimlerden bugüne kadar geçen 7 aylýk süre içinde Bodrum da 208, Dalaman da 75, Datça da 37, Fethiye de 170, Kavaklýdere de 38, Köyceðiz de 247, Marmaris te 239, Menteþe de 323, Milas ta 333, Ortaca da 34, Seydikemer de 317, Ula da 55, Yataðan da 147 km yolun bakým ve onarýmý yapýldý. Fen Ýþleri Daire Baþkaný Hida Kýlýç konu ile ilgili yaptýðý açýklamada yol çalýþmalarýnýn bütün hýzý ile devam ettiðini belirtti. Hida Kýlýç; Ýlimizde bulunan 3400 km yolun 2223 km sinin bakým ve onarým çalýþmalarý tamamlandý. Ayrýca 104,5 km nin de asfalt kaplamasý çalýþmasý bitti. Hem Ýlimizi ziyaret eden yerli ve yabancý misafirlerimizin hem de MÝLAS TÜRBE, ORTAKÖY ÝKÝZ TÜRBE VE CAMÝÝ ZÝYARETE AÇILDI ÖZDEN: AMACIMIZ TOPRAÐIN ALTINDAKÝLER ÝLE ÜSTÜNDEKÝLERÝ BULUÞTURMAKTIR. vatandaþlarýmýzýn güvenli ve rahat bir ulaþým saðlamalar için çalýþmalarýmýz devam edecek. dedi. -Soner Aydýn Saðlýk Bakanlýðý nca baþlatýlan Organ Baðýþ Kampanyasý kapsamýnda, Dalaman Muðla da birinci, Türkiye de onbeþinci oldu. Saðlýk Bakanlýðý nca baþlatýlan Organ Baðýþ Kampanyasý kapsamýnda, Dalaman Muðla da birinci, Türkiye de onbeþinci oldu. Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek, kampanya süresince göstermiþ olduðu özverili ve gayretli çalýþmalarýndan dolayý, Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü personeline teþekkür ederek Baþarý Belgesi ile ödüllendirdi. Þimþek, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Organ Baðýþ Kampanyasý kapsamýnda,dalaman Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü, 1-22 Eylül 2014 tarihleri arasýnda 824 organ baðýþý toplamasýyla, Muðla Ýl 1 incisi ve Türkiye de Saðlýk Kurumlarý arasýnda 15 inci olmuþtur. Saðlýk müdürlüðü personelimize ve kampanyaya katýlarak organ baðýþýnda bulunan vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum dedi. -ÖMER KUNDAKÇI DEKAMER'de tedaviler devam ediyor Dalyan'daki Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanmayan caretta carettalarýn yaralarý sarýlýyor. Muðla Milas Türbe Ortaköy mahallesindeki 1000 yýllýk geçmiþe sahip Ýkiz Türbeler ve Camii yapýlan yenileme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan açýlýþý yapýldý ve ziyaretçilerini aðýrlamaya baþladý. Ýkiz Türbe ve camii açýlýþýna AK Parti Muðla Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özden, Ali Boða bürokratlar ve vatandaþlar katýldý. Milas Ortaköy deki Ýkiz Türbeler, Türbenin kitabesinden Hicri 1025 ve 1035 tarihlerinde yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Osmanlý dönemi türbe yapýsýnýn nadir örneklerinden. Türbe köyü bu tarihte Horasan veya Buhara dan gelen Pir Ahmet Çelebi ve beraberindekilerle buraya yerleþmesi ile kurulmuþ ve Pir Ahmet Çelebi, kendi adýyla anýlan bir zaviye yaptýrmýþ. Ýkiz Türbeler 1920 ve 1950 yýllarý arasýnda Aydýn ýn Karpuzlu ilçesinden ve Çine ilçelerinden Milas pazarýna hayvan sýrtýnda gelenlerin konakladýðý ve ayný zamanda zaviye olarak kullanýlan bir mekân olmuþ. Ancak zaman içinde Ýkiz türbelere gerekli hassasiyet, ilgi gösterilmemiþ ve zaman içinde yýkýlmaya yüz tutmuþ ve bakýmsýz bir görünüm kazanmýþ. Ayný zamanda buradaki camiinin imamlýðýný yapan 91 yaþýndaki Hacý Abdullah Demir 26 yýldan beri bu tarihi yapýnýn ayaða kaldýrýlmasý için çalmadýðý kapý, görüþmediði bürokrat kalmamýþ. Yine de olumlu bir sonuç alamamýþ. Ta ki AK Parti Muðla Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özden i tanýyana kadar. Ýkiz türbe ve camiinin tarihi önemine Özden: 1000 yýllýk bir geçmiþe sahip olan, Türbe köyleri olarak 9 köye adýný veren bu yeri merak ettim. Ziyaretimiz sýrasýnda ikiz türbeleri de ziyaret ettim. Burada bizi ilk karþýlayan 60 yýldýr camii imamlýðýný yapan 91 yaþýndaki Abdullah Demir amca oldu. Ýkiz türbede incelemelerde bulunduk. 26 yýldýr buranýn yapýlmasý ile ilgili giriþimler yapýlmýþ. Ancak hiçbir sonuç alýnamadýðýný öðrendim. Kaymakamlýk, müze müdürlüðü, Tabiat varlýklarý Koruma Kurulu ve Ýl Kültür Turizm Müdürlüðümüz ile bilgi alýþveriþinde bulunduk. Buranýn onarýlmasý ve ayaða kaldýrýlmasý için gerekli çalýþmalarý baþlattýk. Türbe kitabesinde 1025 yýlýnda yapýldýðý anlaþýlan Ýkiz Türbe, Camii, yaðlýk ve medresenin yenileme projesi hazýrlanmasýna yönelik kazý ve temizlik çalýþmalarý 16 Temmuz 2012 tarihinde baþlanmýþ olup Ýlk aþamada Ýkiz Türbe ve Camii nin tamamlanmasý kararlaþtýrýlmýþ ve projesi yapýlmýþtýr. dedi. Milletvekili Özden: Aradan geçen 2 yýl sonunda ikiz türbe ve camii yenilemesi, çevre düzenlemesi ve arkeolojik çalýþmalarý tamamlanmýþ ve nihayet açýlýþýný gerçekleþtirdik. Çok büyük önemi olan tarihi yapýyý bölgemize kazandýrmýþ olduk. Halkýmýzýn rahatlýkla ziyaret edebileceði bir mekân haline getirmiþ olduk. Bundan sonraki aþamada ise yaðlýk, hamam ve medrese olarak kullanýlan alanlarýn da yenileme iþlemlerinin devam etmesi için çalýþmalarýmýz sürecektir. Amacýmýz topraðýn altýndakilerle üstündekileri buluþturmak. dedi. Dalyan'daki Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanmayan caretta carettalarýn yaralarý sarýlýyor. Arya ismi verilen, sürat teknesi çarpmasý nedeniyle merkeze gelen ve kabuðunda geniþ çaplý kýrýk bulunan kaplumbaðanýn tedavisi devam ediyor. Yaralarý temizlenip ilaçlar uygulandýktan sonra kabuðu tamamen kapatýlan Arya, yaþama tutunmaya çalýþýyor. Arya ve benzeri yaralanmalarla tedavi altýna alýnan kaplumbaðalarýn tedavilerinin uzun ve zahmetli olduðu belirtiliyor.

8 8 MUSKÝ Olaðan Genel Kurul Toplantýsýný Gerçekleþtirdi GÜRÜN, HALKIMA BEDAVA VALÝ ÇÝÇEK KÖYCEÐÝZ Ý ZÝYARET ETTÝ SU ÝÇÝRMEK ÝSTERÝM Muðla Belediyesi nin Büyükþehir olmasý ile birlikte yeni oluþum içerisine giren MUSKÝ, Kasým ayý olaðan genel kurul toplantýsýný 1 No lu Hizmet Binasý Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirdi. Muðla Su ve Kanalizasyon Ýþleri (MUSKÝ) Genel Müdürlüðü, Kasým ayý Olaðan Genel Kurul toplantýsýný gerçekleþtirdi. 13 maddeden oluþan genel kurul gündemi, ilgili komisyonlara havale edildi. Muðla Belediyesi nin Büyükþehir olmasý ile birlikte yeni oluþum içerisine giren MUSKÝ, Kasým ayý olaðan genel kurul toplantýsýný Muðla Büyükþehir Belediyesi 1 No lu Hizmet Binasý Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirdi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Gürün ün baþkanlýðýnda yapýlan genel kurul toplantýsýnýn 13 maddesi meclis üyeleri tarafýndan deðerlendirildi. Genel Kurul Toplantýsý nda konuþan MUSKÝ Genel Müdürü Baki Ülgen, MUSKÝ Genel Kurulu nun 6 ayda bir yapýldýðýný ifade etti. Ülgen, MUSKÝ nin ilk geçici yönetim kurul toplantýsýnýn 12 Mayýs 2014 de yapýldýðýný, 13 Mayýs 2014 de ise ilk genel kurul toplantýsýný yaptýklarýný belirtti. MUSKÝ nin 2 yönetim kurulu üyesi atamalarý, Ýçiþleri Bakanlýðý nýn 7 Mayýs 2014 tarihi ile yapýldýðýný söyleyen Ülgen, þunlarý kaydetti: MUSKÝ; 2560 Sayýlý kanuna göre yönetilen özel hukuka tabii Büyükþehir belediyesine baðlý kamu tüzel kiþiliðidir. Norm Kadrosu ve Bütçesi Büyükþehirden ayrý, Su Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu karar organlarý olup, Genel Müdürlükçe sevk ve idare edilir. Muðla daki tek Genel Müdürlüktür. MUSKÝ nin 2014 bütçesi 315 Milyon TL dir. MUSKÝ nin Norm kadrosu 515 memur, 258 iþçiden oluþmakta olup, çok tehlikeli iþler sýnýfýnda hizmet veriyoruz. MUSKÝ nin görev alanýnda tarýmsal su temini ve daðýtýmý yoktur. MUSKÝ nin gelirleri Genel Bütçe payýndan %10 ile su satýþ, atýksu gelirleri ve bunlara baðlý hizmet gelirleridir. GÜRÜN, HALKIMA BEDAVA SU ÝÇÝRMEK ÝSTERÝM Genel kurul gündemi ve maddelerinin görüþülmesi sýrasýnda su fiyatlarý ile ilgili deðerlendirmede bulunan Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Gürün, Ben belediye baþkaný olarak halkýma bedava su içirmek isterim. Ama bu durum kanunen mümkün deðildir. Burada alacaðýmýz bir karar eðer eksik alýnmýþsa, kamu zararý oluþturmaktan dolayý bütün meclis üyeleri dahil hepimize etki eder. Bu yüzden bütün meclis üyelerimizle ortak bir karar almalýyýz dedi. Büyükþehir Meclis Toplantýsý nýn ardýndan gerçekleþecek olan Genel Kurul Toplantýsý nýn gündem maddeleri þu baþlýklardan oluþuyor: Beþ yýllýk yatýrým planýný karara baðlamak hükmü gereðince, konunun görüþülerek karara Yýllýk yatýrým programlarýný inceleyerek karara baðlamak hükmü gereðince, konunun görüþülerek karara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðünün 2015 Yýlý ile izleyen iki Yýlýn Bütçe Tasarýsý kapsamýnda hazýrlanan ,00 TL lik Gelir ve Gider Bütçe Tasarýsýnda bulunan Bütçeyi inceleyerek karara baðlamak hükmü gereðince görüþülerek karara Su satýþý ve kullanýlmasý, sularýn boþaltýlmasýna iliþkin tarife deðiþikliðinin 2560 Sayýlý Kanunun Genel Kurulun Görevleri baþlýklý 6. Maddesinin (f) fýkrasý Su Satýþý ve kullanýlmýþ sularýn boþaltýlmasýna iliþkin tarifeleri inceleyerek karara baðlamak hükmü gereðince, konunun görüþülerek karara Yönetim Kurulunun tarih ve 64 sayýlý kararý ile 237 Sayýlý Taþýt Kanununun 10, yýllarýnda Genel Müdürlüðümüz ihtiyacý olan T-1 Cetvelinde belirtilen araçlarýn alýnmasý talebi uygun görülmüþ olup, konunun görüþülerek karara Destek Hizmetleri Dairesi Baþkanlýðýnýn tarih ve 6799 sayýlý yazýlarý ile söz konusu yönetmelik taslaðýnda bazý maddelerde deðiþiklikler yapýlmasý ve yeni maddeler eklenmesi talebi konusunun görüþülerek karara Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmelik Taslaðý konusunda, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn tarihi ve sayýlý yazýlarýna istinaden yönetmelik taslaðý üzerinde deðiþiklikler yapýlmasý konusunun görüþülerek karara 5393 sayýlý Belediye Kanununun Gelecek Yýllara Hizmet Yüklenmesi Baþlýklý 67.maddesi gereðince gelecek yýllara hizmet yüklenmesi konusunun görüþülerek karara Köyceðiz e ilk resmi ziyaretini gerçekleþtiren Muðla Valisi Amir Çiçek, Köyceðiz Kaymakamý Gürkan Demirkale ve ilçe daire müdürleri tarafýndan Kaymakamlýk önünde karþýlandý. Vali Çiçek, Kaymakam Demirkale den brifing aldýktan sonra Köyceðiz Belediye Baþkanlýðý ný ziyaret etti. Köyceðiz Belediye Baþkaný Kamil Ceylan dan çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Vali Çiçek: Köyceðiz; tarihi, kültürü ve yöreye özgü ürünleri ile güzel bir ilçe. Burayý daha da geliþtirmek için vatandaþ odaklý hizmet anlayýþýný esas alýyoruz. Gereken her konuda, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Güçlü bir Türkiye için herkes üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmelidir. dedi. Vali Çiçek, Belediye Baþkanlýðý ndan ayrýldýktan sonra esnaflarý ve bazý kamu kurumlarýný ziyaret etti. Daha sonra Vali Çiçek, Köyceðiz Öðretmenevi nde mahalle muhtarlarý, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlarla bir araya geldi. Muðla nýn, hem Akdeniz de hem de Ege de önemli bir konumda olduðunu dile getiren Vali Çiçek: Bu bölge o kadar deðerli ki tarih boyunca yerleþim yeri olarak kullanýlýp, medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ. Burada bulunduðumuz sürece, Muðla nýn ve tüm ilçelerinin geliþmesi için elimizden geleni yapmalýyýz. Yönetim anlayýþýmýz ortak akýl ekseninde, istiþare ve katýlýmcýlýða dayalý olmalý. Köyceðiz ekonomisini daha iyi hale getirmek için planlý çalýþmalý, projeler hazýrlamalýyýz. Bölgeye yatýrým yapýlmasýný saðlamak için giriþimcilerin iþlerini kolaylaþtýrmalýyýz. Çalýþmalarýmýzýn yansýmasýný ancak sizlerden aldýðýmýz geri dönüþümlerde görebiliriz. ifadelerini kullandý. Köyceðiz ziyaretinde Vali Çiçek e Ýl Jandarma Alay Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Veysal Tipioðlu ve daire müdürleri eþlik etti. -Tuncay Karaçelik

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý. Vali Ahmet Kara

Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý. Vali Ahmet Kara Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý "Diriliþ Ertuðrul" dizisinde kullanýlan "zihgir" adlý yüzük buðünlerde yoðun ilgi görüyor. ÇORUM Ok atýþý sýrasýnda baþ parmaðý koruyan "zihgir" adlý yüzüðün "Diriliþ

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor.

Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. KETEM kansere savaþ açtý Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı