ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. TANIMLAR Ġta FiĢi: Projelerin plan ve mevzuat şartlarına uygun düzenlendiğini ve ruhsat aşamasında dikkate alınması gereken hususların belirtildiği ruhsat emridir. Temdit: İmar Kanunun 29. maddesindeki süreleri doldurarak hükümsüz kalan ruhsatların yenilenmesi işlemidir. ĠBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi B.ġ.B.B : Büyükşehir Belediye Başkanlığı B.ġ.B.M : Büyükşehir Belediye Meclisi K.B.M : Kartal Belediye Meclisi K.T.V.K.K : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu B.Ġ.B : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 4. SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bölüm Yöneticileri 5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR İmar Durumu Belgesi F23.01 Ücret tahakkuk Fişi F23.02 İta Fişi F23.03 Yapı Kullanma İzin Belgesi F23.04 Dosya İsteme Belgesi F23.05 Yapı Tatil Tutanağı F23.06 Belediye Encümenine Teklif Raporu(32. madde) F23.07 Belediye Encümenine Teklif Raporu(42. madde) F23.08

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2/30 Mühür Fekki Savcılık Yazısı F23.09 AYEDAŞ Elektrik kesme yazısı (kaçak yapının) F23.10 İSKİ su kesme yazısı (kaçak yapının) F23.11 SSK Ruhsatsız Kısımlar Bildiri Formu F23.12 Tapu Müd. Hissedar Durum Yazısı F23.13 Emlak vergi ilişik kesme yazısı F23.14 İSKİ su kesme yazısı F23.15 AYEDAŞ Elektrik kesme yazısı F23.16 İGDAŞ Doğalgaz kesme yazısı F23.17 Yapı Yıkım Belgesi F23.18 Yapı Ruhsatı F23.19 İnşaat için elektrik ve su bağlatma yazısı F23.20 İnşaat yapımında uyulacak kurallar yazısı F23.21 SSK İşyeri bildirge yazısı F23.22 Yapı ruhsatı bilgi fişi F23.23 Yapı Harç ve Ücret Makbuzu F23.24 Dosya kartı Formu F23.25 Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü Veri Analizi Prosedürü 3194 sayılı İmar Yasası sayılı İmar Affı Yasası sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Yasası İstanbul İmar Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Başkanlığının Ücret Tarifesi Otopark yönetmeliği ( /21804) 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası 492 sayılı Harçlar Yasası gün,21335 sayılı SSK tebliğ yazısı sayılı Kat Mülkiyeti Yasası Yangın Yönetmeliği Sığınak Yönetmeliği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası 1580 sayılı Belediyeler Yasası 5393 sayılı Belediye Kanunu 3621 sayılı Kıyı Yasası 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu sayılı Gecekondu Kanunu PR-01.0 PR-19.0

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3/30 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının çıkardığı ve çıkaracağı tüm genelgeler ve görüşler Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ( ) Deprem Yönetmeliği tarihinde yürürlüğe giren Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik 1963 Sayılı Numaralama Yönetmeliği 6.0 N UYGULANIġI 6.1. PROJE ONAY VE ĠSKAN ġeflġğġ ÇALIġMA ESASLARI İnşaat yapmak üzere imar durumunun tespitini talep eden vatandaşların başvurularının değerlendirilmesi için, vatandaştan imar durumu talep dilekçesi alınır ve dilekçe ekinde tapu ve çap belgelerinin olması istenir. İmar durumu talep dilekçesi, vatandaş tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kalem Şefliğine verilir. Teknik Kalem Şefliği tarafından dilekçe incelenir ve dosya arşivden çıkartılır, dosya dilekçesi ile birlikte Proje Onay ve İskan Şefliğine ve server üzerinde çalışan iş akış sistemi ne kayıt edilerek Proje Onay İskan kayıt elemanına teslim edilir. Kayıt elemanı dosyaları Proje Onay ve İskan Şefine havaleye verir Ġmar Durum Belgesi Hazırlanması Proje Onay ve İskan Şefi tarafından dosyanın havale edileceği teknik eleman belirlenir ve havale edilecek teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, paraflanır, dilekçe ve dosya Proje Onay ve İskan kayıt elemanına teslim edilir. Proje Onay ve İskan kayıt elemanı tarafından dosyanın havale edildiği teknik elemanın ismi iş akış sistemi programına kayıt edilir ve dosya teknik elemana teslim edilir. Teknik Eleman tarafından gelen talep incelenir ve aşağıdaki işlemler başlatılır Teknik eleman tarafından dilekçe ekinde olması gereken tapu ve çap evraklarının olup olmadığı kontrol edilir. Ekler yoksa işlemin yapılamayacağını bildiren yazı iki nüsha hazırlanarak imzalanır. Ve Proje Onay ve İskan Şefine imzalatılır. Elden takip edilen talepler için; Proje Onay ve İskan kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosyadaki yazının bir nüshasını müracaat sahibine veya vekiline teslim edilir, diğer nüshası ile birlikte dosya Teknik Kalem Şefliği bürosuna gönderilir Dilekçe ve eklerinde tapu ve çap belgeleri mevcut ise teknik eleman tarafından aşağıdaki işlemler başlatılır. Teknik eleman imar planı üzerinde parselin konumunu inceler. İnceleme sonucunda,sosyal ve teknik donatı alanı (yeşil alan,yol,okul ) içinde yer alan parsel için müracaat sahibine bilgi verilmesi için, durumu tanımlayan yazı teknik eleman tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra Proje Onay ve İskan Şefinin de imzası alınır. Elden takip edilen talepler için Proje onay ve İskan Şefliği kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosya İmar ve Şehircilik Müdürünün imzasına gönderilir.müdür imzası tamalandıktan sonra ilgili Başkan Yardımcısının imzasına sunulur.imza safhası tamamlandıktan sonra dosya Kalem Şefliğine geri gelir.asıl nüsha mal sahibine verilir.sureti ve işlem dosyası iş akış sistemine kapanış verilerek arşive gönderilir.

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4/ Planda yapılaşma olan parsellere (konut,ticaret,küçük sanatlar vb.) plan notları,imar yasası, İstanbul imar yönetmeliğine göre imar durumu dört kopya olarak düzenlenir. (F23.01) İmar Durumu ücreti Büyükşehir Belediye Başkanlığının ücret tarifesine göre hesaplandıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü ne hitaben (F23.02) düzenlenir. Düzenlenen (F23.01)ve (F23.02), teknik eleman, Şef ve müdür imzalarından sonra büro kayıt elemanına gönderilir. (F23.02)nin ödeme makbuzunun bir nüshası müracaat sahibine verilir. Müracaat sahibi tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü ne ödenen makbuzun bir kopyası büro kayıt elemanı tarafından dosyasına konur. Büro kayıt elemanı tarafından iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosyadaki (F23.01)in bir nüshası müracaat sahibine veya vekiline teslim edilir. Diğer nüshası (F23.02)nin kopyası imar dosyasına konularak zimmet karşılığı Teknik Kalem Şefliği bürosuna gönderilir..elden takip edilmeyen imar durumu talebinde, büro kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosya düzenlenen (F23.01)in iki kopyasını ve (F23.02) ile imar dosyasına konularak zimmet karşılığı Teknik Kalem Şefliğine gönderilir İmar plan notlarında parselin konumuna ve şartlarına göre Müdürlük onayına gönderme yapılıyorsa, müdürlük onayı için: Teknik eleman tarafından plan notları şartlarında plan veya kadastral paftasına blok düzenlemesi yapılır. Plan şartları ve parselin özelliklerini belirtir yazı görüş ile birlikte Şef imzası alarak Onaya sunulur. Müdür onayı teknik eleman, Şef ve müdüre kadar çıkar. Müdürlük onayı ile birlikte dosya büro kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı için iş akış sistemi programına kaydedilir ve dosya ile birlikte Müdür onayına sunulur İmar ve şehircilik Müdürü tarafından incelenerek onaylanan Müdürlük Onayı büro kayıt elemanı tarafından işlemin girişi için iş akış sistemi programına kaydedilerek, dosya teknik elemana teslim edilir Teknik eleman tarafından Müdürlük Onayı şartlarında (F23.01) ve (F23.02) hazırlanarak , deki işlemlerden geçerek büro kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosyadaki (F23.01) in bir nüshası müracaat sahibine veya vekiline teslim edilerek diğer nüshası (F23.02)nin kopyası ile birlikte teknik kalem arşiv bürosuna gönderilir Sunulan onay İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından reddedilirse durumu tanımlayan yazı teknik eleman tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra Proje Onay ve İskan Şefinin de imzası alınır. Büro kayıt eleman tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kaydedilir. Dosyadaki yazının bir nüshasını müracaat sahibine veya vekiline teslim edilir. Diğer nüshası ile birlikte dosya kalem- arşiv bürosuna gönderilir İmar Yönetmeliği ve plan notlarında açıklanmayan veya tereddütte düşülen konularda uygulamaya esas olacak şekilde İmar Yönetmeliği ve İmar plan notlarındaki yetki dahilinde Başkanlık Onayı alınır Başkanlık onayı için teknik eleman tarafından parselin plandaki şartları çevresindeki yapılaşma şartları yazılarak Başkanlık onayına sunulur Teknik elemanın hazırladığı Başkanlık onayı teknik eleman imzasından sonra Şef tarafından imzalanarak büro kayıt elemanınca iş akış sistemi programına kaydedilir ve dosya ile birlikte müdür onayına

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5/30 sunulur. Müdür tarafından imzalanan Onay Başkanlık makamı onayına sunulur. Başkanlık makamı tarafından incelenerek uygun görülen Onay büro kayıt elemanı tarafından işlemin girişi iş akış sistemi programına kaydedilerek dosya ile birlikte teknik elemana teslim edilir Başkanlık makamınca uygun görülen onay üzerine teknik eleman tarafından onay şartlarında de anlatıldığı şekilde imar durumu hazırlanarak büro kayıt elemanı tarafından iş akış sistemi programına kaydedilerek Teknik Kalem Şeflği bürosuna gönderilir Onay, Başkanlık makamı tarafından reddedilirse, de tarif edildiği şekilde işlem görür Ekinde tapu, çap, röperli kroki ve vaziyet planı olan geçici inşaat dilekçesi üzerine teknik eleman aşağıdaki işlemleri başlatır Teknik eleman parseli imar paftasına göre inceler. Parsel imar paftasında 3194 sayılı imar yasasının 13. ve 33. Maddesinde tarif edildiği gibi umumi hizmetlere ayrılan alanlarda (okul, cami,meydan, otopark, yeşil saha,çocuk bahçesi,pazar yeri,yol v.b) kalıyor ise 3194 sayılı İstanbul imar yönetmeliği nin maddesindeki şartlar yazılarak teklif vaziyet planı ile birlikte Koordinatör imzasına sunulur. Hazırlanan Onay Şef tarafından imzalanarak büro kayıt elemanınca iş akış sistemi programına kaydedilerek dosya ile birlikte müdür, başkan yardımcısı ve başkanlık makamı onayına sunulur Parsel imar paftasında iskan, konut alanında kalıyorsa İstanbul imar yönetmeliğinin 7.07/c ve 7.07/e maddesindeki şartlar yazılarak teklif vaziyet planı ile birlikte teknik eleman tarafından imzalanarak Şef imzasına sunulur. Hazırlanan onay Şef tarafından imzalanarak büro kayıt elemanınca iş akış sistemi programına kaydedilerek dosya ile birlikte müdür onayına sunulur. Müdür tarafından imzalanan Onay büro kayıt elemanı tarafından Başkanlık Makamına sunulur Başkanlık makamınca incelenerek uygun görülen Onay ilgili müdürlüğün teknik kalemine gönderilir, iş akış sistemi programına kayıt edilerek dosya Belediye Encümenine teslim edilir Encümen kararında geçici inşaat talebi onaylanmamış ise teknik eleman tarafından müracaat sahibine yazı ile bilgi verilir Belediye Encümeni tarafından alınan geçici inşaat izni Encümen kararı teknik eleman tarafından incelenir. Geçici inşaat talebi Belediye Encümenince onaylanmış ise F23.02 (Büyükşehir Belediye Başkanlığı ücret tarifesine göre hesaplandıktan sonra) düzenlenerek teknik eleman, Şef ve Müdür tarafından imzalanır. Büro kayıt elemanı tarafından iş akış sistemine kaydedilerek bir kopyası müracaat sahibine verilir, bir sureti de Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir Mahkeme, İcra müdürlükleri ve resmi kurumlardan gelen evrak teknik kalem arşiv bürosu tarafından iş akış sistemine kaydedilir. imar durumu bilgi talepleri teknik eleman tarafından İmar paftasından ve dosyasında incelenerek yazı ile Şef, Müdür imzası alınarak bilgi verilir.

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6/ Vatandaşlar tarafından bilgi almak amacıyla büroya sözlü yapılan müracaatlar teknik elemanlarca cevaplanır PROJE ONAY ĠġLEMLERĠ İnşaat yapmak üzere imar durumu alan vatandaş tarafından dilekçe, ekinde projelerle birlikte kalem bürosuna verilir.teknik Kalem Şefliği tarafından referans numarası verilen dilekçenin ilgili olduğu dosya arşivden çıkartılır, dilekçesi ve ekleri ile birlikte dosya Proje Onay ve İskan Şefliği üzerinde çalışan iş akış sistemine kayıt elemanınca kayıt edilerek Proje Onay ve İskan Şefliği Kayıt Elemanına teslim edilir Proje Onay ve İskan Şefliği Bürosu kayıt elemanı tarafından Teknik Kalem Şefliği Bürosundan gelen dilekçe ekleri ile dosya zimmet defteri ile teslim alınır. Kayıt elemanı tarafından proje tasdik bürosu Şefine verilir. Proje Onay Bürosu Şefliği tarafından dosyanın havale edileceği teknik eleman bilgi, tecrübe ve iş yüküne göre belirlenir ve teknik elemanın ad soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, paraflanır, dilekçe ve dosya Proje Onay ve İskan Şefüğü kayıt elemanına teslim edilir Proje Onay ve İskan Şefliği kayıt elemanı tarafından, dosyanın havale edildiği teknik elemanın ismi iş akış sistemine kayıt edilir ve dosya teknik elemana teslim edilir Teknik eleman tarafından gelen talep incelenir ve aşağıdaki işlemler başlatılır Teknik eleman tarafından ilgilisinin dilekçesi ekinde olması gerekenler; * tapu, * çap, * imar durumu, * röperli kroki, * inşaat istikamet rölevesi, * kot kesit belgesi, * trafo belgesi, * İ.S.K.İ. belgesi ve proje üstündeki onayı, * Yapı Denetim Kurumu belgesi ve proje üstündeki onayı, * İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.24 maddesine göre yangın merdiveni yapılması gereken binalarda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün projeler üzerine onayı ve belgesi * tarihli sığınak yönetmeliğine göre sığınak yapılması gereken binalarda Sivil Savunma Müdürlüğü nün proje üzerindeki onayı ve yazısı * ( tarih /187 nolu talimat gereği) 10 kat ve üzeri binalarda 15.Füze Üst Komutanlığı nın onay yazısı, *mimari proje üzerinde Mimarlar Odası tescili, *Kartal Belediyesi nin projesindeki proje tescili, *Eski eser parseli ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun kararı ve proje üzerindeki onayı teknik eleman tarafından (İstanbul imar yönetmeliği Madde ) ile mimari proje üzerinde tesisat ve ısı yalıtım projelerinin incelendiğine dair onayı ve

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7/30 * proje üzerindeki yapıya ait bilgilerin (İstanbul imar yönetmeliği nolu maddesinde belirlenen) doğruluğu kontrol edilir Dilekçe ve eklerinde herhangi bir eksik yok ise, teknik eleman imar yönetmeliğinin, maddesinin Projelerin tetkik aşamasında uyulacak esaslar doğrultusunda projeleri kontrol eder Parsellerde uygulama projesi onaylanması Teknik eleman tarafından projenin vaziyet planı, kat planları, kesitler ve görünüşlerin imar durumuna uygunluğu incelenir. İmar durumunda belirlenmiş ise taban alanı katsayısı, kat alanı katsayısı hesapları kontrol edilir. İmar durumunda blok ebatları verilmiş ise proje ile blok ebatları kontrol edilir Teknik eleman tarafından İmar yönetmeliğinin maddesinin Projelerin tetkik aşamasındaki uyulacak esaslar doğrultusunda (F23.03) üzerindeki bilgiler doldurulur. Proje ve F23.03 üzerine; *İncelenen belgeler yazılır *Otopark sayısı yazılır *Otopark bedeli yazılır (bedel alınacaksa) (parsel içerisinde otopark alanı teknik olarak sağlanamıyorsa) *Proje tasdik harçı yazılır *Ağaç sayısı yazılır (İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.26 maddesi) Teknik eleman tarafından beş kopya olarak düzenlenmiş bulunan projelerin hepsine deki İşlemler yapılır. -Projenin biri üzerine dosyada kalacak nüsha -Projenin biri üzerine tapu nüshası (tapu nüshası diğer projelerden farklı olarak her katın tek tek planlarını içerir) yazılır. Teknik eleman tarafından bütün projeler ve iki kopya olarak hazırlanan F23.03 üzerine tarih,ad soyadı yazılır ve imzalanır. Teknik eleman tarafından proje onayı ile ilgili hazırlanan evraklar dosya ile birlikte Büro Şefine teslim edilir. Büro Şefi tarafından proje imar yasası ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol edilir, herhangi bir sorun var ise teknik elemana iade edilir. Sorun yok ise, ita fişi, projeler üzerine adı, soyadı, tarih yazılır ve imzalanır. Proje Onay ve İskan Bürosu kayıt elemanına teslim edilir Proje Onay ve İskan Bürosu kayıt elemanı yazıları, projeleri ve dosyayı iş akış sistemine kayıt ederek teknik kaleme teslim edilir.

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8/ AVAN PROJE ONAY Kamu kurum ve kuruluşlarında avan proje onayı kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yada yaptırılacak yapılarda imar yasasının 26. Maddesi ve İstanbul İmar Yönetmeliğinin 3.01 maddesine göre işlem yapılır. Avan proje onayı isteyen kurumun, her türlü fenni mesuliyeti, mimari, statik tesisat sorumluluğunu kurumlarınca üstlenildiğini belirten yazısı ekinde projelerle Teknik Kalem Şefliği Bürosuna gelir. Teknik Kalem Şefliği bürosunca İş akış sistemi üzerinden referans numarası verilen yazı ve eklerine imar dosyası da eklenerek Proje Onay ve İskan Şefliği Bürosu kayıt elemanına Teknik Kalem Şefliğine zimmet defterine imza karşılığı verilir. Proje Onay ve İskan Şefliği kayıt elemanı yazıyı Proje Onay Bürosu Şefine verir. Koordinatör yazıyı havale edeceği teknik elemanın adını-soyadını ve tarih yazıp imzalayarak Proje Onay Bürosu kayıt elemanına verir. Proje tasdik Bürosu kayıt elemanı, yazının havale edildiği teknik elemanın adını İş akış sistemine kaydederek yazıyı ve eklerini teknik elemana teslim eder. Teknik eleman; İstanbul İmar Yönetmeliğinin maddesine göre inceleyerek, avan projeyi anlatan bir rapor düzenler. Başkanlık onayına sunulmak üzere adını soyadını yazıp imzalar ve Şefin imzasına sunar. Proje Onay İskan Şefi rapora görüşünü yazıp imzaladıktan sonra, Proje Onay ve İskan Bürosu kayıt elemanına raporu ve dosyasını teslim eder. Proje tasdik Bürosu kayıt elemanı rapor ve dosyasını Müdüre İş akış sistemi ne kaydederek gönderir. Müdür raporla ilgili görüşünü rapor üzerine yazıp imzalayarak Başkan onayına sunar. Başkan uygulamaya esas olmak üzere raporu görüşü yazarak onaylar. Başkan tarafından onaylanan rapor ve dosya teknik kalem Şefliğine gelir, Ruhsat ve Yapı Kontrol Şefliğine gönderilir ve imar kanunun 26. maddesine göre ruhsat verilir MUVAKKAT ĠNġAAT PROJELERĠNĠN TASDĠKĠ İmar durumu geçici inşaat olarak düzenlenmiş parsellerde ilgilisi en az beş nüsha proje hazırlatarak dilekçe ekinde kalem bürosuna müracaat ederek referans numarası alır ve iş akış sistemi içinde dosya Proje Onay Bürosu kayıt elemanına imza karşılığı gelir. Kayıt elemanı Proje Onay Büro Şefi ne dosyanın hangi elemana gideceğinin havalesini yaptıktan sonra teknik elemana teslim eder. Teknik eleman imar kanunun 13. Maddesi ve İ.İ. Yönetmeliğinin ve ve maddeleri gereği imar durumu üzerinde yazılı olan Encümen kararı doğrultusunda dilekçe eki beş adet mimari projeyi (ekinde tapu, çap, imar durumu, röperli kroki, İSKİ Belgesi ve proje üzerinde kaşesi, tesisat projeleri ve proje üzerinde kaşesi, proje üzerinde mimarın tescili olması kaydı ile) inceler ve proje işlemleri tamamlanır PROJE TEMDĠDĠ İş akış sisteminin maddelerine göre proje tasdiki yapılan plan şartları değişmemiş ruhsat almamış olan projelerin Proje Onay Bürosu tarafından yeniden incelenerek, yeni imar durumu ve yönetmelik şartlarına uygun olup olmadığının incelenmesidir.

9 Yürürlük Tarihi Sayfa 9/30 Ruhsat ve Kontrol Bürosu nun Proje Onay Bürosu na proje temdidi yapılması için yazısı Teknik kalem Şefliği tarafından Proje tasdik kayıt elemanına imza karşılığı teslim edilir. Proje Onay Bürosu kayıt elemanı dosya ekinde gelen yazıyı Proje Onay Bürosu Şefine hangi teknik elemana vereceğine dair havale yaptırarak iş akış sistemine kaydeder ve teknik elemana teslim eder İmar durumu şartlarında ve alınacak ücretlerde herhangi bir değişiklik yoksa Proje temditi belgesi hazırlayarak imzalar, Proje Onay Şefine teslim eder. Proje Onay Şefide daha önce tasdiklenen projelerle yeni imar durumunu karşılaştırır. Herhangi bir değişiklik yoksa Proje temdidi imzalayarak proje tasdik kayıt elemanına teslim eder. Kayıt elemanı iş akış sistemi içinde dosyanın çıkışını teknik kaleme yapar İmar durumunda değişiklik olan parsellerin projeleri yeniden düzenlenmek üzere; teknik eleman tarafından iki nüsha doldurulan şahsa bilgi yazılır.ilgilisine iletilmek üzere bir nüshası imzalanarak proje tasdik Şefine teslim edilir. Proje Onay Şefide yazıyı imzalayarak kayıt elemanına teslim eder. Kayıt elemanı iş akış sistemi içinde çıkış yapar RUHSAT TEMDĠDĠ İmar Kanunun 29. Maddesine göre yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu zaman zarfında yapıya başlanmadığı veya başlanıp ta beş yıl içinde bitirilmediği taktirde ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Bu işleme ruhsat temhidi denir.teknik eleman daha önce alınmış ruhsat ve yeni düzenlenen imar durumu imar kanununun 29. Maddesi ve İstanbul İmar Yönetmeliği nin 2.06 maddesine göre inceleyerek temhid yapılmasında bir sakınca yoksa temdit belgesi hazırlanarak imzalar. Dosya ile birlikte Proje Onay ve İskan Şefine teslim eder. Proje Onay Şefi de imar kanunu 29 ve imar yönetmeliğine 2.06 maddesine göre dosyayı İnceleyerek belgeyi imzalar. Proje Onay kayıt elemanına teslim eder. Kayıt elemanı iş akış sisteminde dosyanın Ruhsat ve Kontrol Bürosu na gitmek üzere teknik kalem çıkışını yapar ĠSKAN BELGESĠNĠN DÜZENLENMESĠ Yapımı tamamlanmış binalara yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesi işlemidir İskan almak üzere, Proje Onay İskan Şefliğine gelen vatandaşlar başvurularının değerlendirilmesi için Teknik Uygulama Sorumlusu ve Mal Sahibinin imzasını taşıyan İskan Müracaatı ve ekindeki Yapı İzin belgesi (Temel üstü ruhsatı almış) ile Teknik Kalem Şefliği bürosuna gelir. Teknik Kalem Şefliği tarafından server üzerinden çalışan iş akış sistemine kaydedilir. Evraka ait imar dosyası da eklenerek Proje Onay İskan kayıt elemanına imza karşılığı teslim edilir. Kayıt elemanı gelen dosyayı kayıt defterine işler Proje Onay İskan Şefliğine gelen İskan Müracaatı üzerine Proje Onay İskan Şefi tarafından dosyanın havale edileceği teknik elemanlar (en az iki kişi) iş durumu göz önünde tutularak belirlenir ve havale edilen teknik elemanların adı,soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır. Paraflanarak dilekçe ve dosya kayıt elemanına verilir Proje Onay İskan kayıt elemanı tarafından dosyanın havale edildiği teknik elemanların ismi iş akış sistemi programına kayıt edilir ve dosya teknik elemanlara teslim edilir.

10 Yürürlük Tarihi Sayfa 10/ Teknik elemanlar tarafından, ilgili dosya incelenir. Dosyadaki binaya ait projenin onay tarihine bakılır. Projenin onay tarihinden itibaren 3194 sayılı İmar Yasasının 29. Maddesine göre beş yıl geçirilmemiş ise işlemlere başlanır Proje onay tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş ise;teknik elemanlar tarafından tasdikli proje ile bina mahallinde kontrol edilir. Bina ölçüleri tasdikli projesine uygun ve fen-sağlık kurallarına uygun ise;ayrık nizam binalarda İ.İ.Y. nin 6.36 maddesine göre bahçe tanziminin yapılıp yapılmadığı,projesinde belirtilen sayıda ağaç dikilip dikilmediği kontrol edilir Teknik eleman dosyayı ve tasdikli projesini tetkik ederek aşağıdaki işlemleri yapar.teknik eleman imar dosyasını inceleyerek temel ruhsatı kontrol eder. Temel üstü ruhsatı ısı yalıtım onayı alınıp alınmadığı kontrol edilerek. Proje üzerinde Statik onayı şartı varsa Yapı Denetim Raporu istenir Statikten gelen yanıt yazısına maddelerindeki işlemler yapılır Ruhsat ve Yapı Denetim Şefliğinden tesisat muayene raporu gelmemiş ise yazı düzenlenerek teknik eleman-şef- müdür tarafından ad-soyad yazılarak imza edilir ve Proje Onay İskan kayıt elemanına teslim edilir. Proje Onay ve İskan kayıt elemanı dosyanın çıkışını iş akış sistemi ne ve Proje Onay ve İskan zimmet defteri ne kayıt ederek dosyayı Teknik Kalem Şefliği Bürosu elemanına imza karşılığı teslim eder.*makine tesisat muayene raporu ve asansör ruhsatı alınmış ise dosyasına konur sayılı harçlar yasası gereği 2 no lu harcın tahsili için;teknik eleman tarafından Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi ne yazı düzenlenerek ad-soyad yazılıp imza edilir ve Proje Onay ve İskan Şefine verilir. Proje Onay ve İskan Şefliği ad-soyad yazarak imza eder ve müdüre sunar. İmar Müdürü ad-soyad yazarak imzaladıktan sonra İskan Büro kayıt elemanı yazının bir nüshasını vergi dairesine iletilmek üzerine ilgilisine imza karşılığı verir. İkinci nüshası dosyasına konarak iş akış sistemi ne ve Proje Onay ve İskan Şefliği zimmet defteri ne kaydedilerek Teknik Kalem Bürosu elemanına imza karşılığı teslim edilir. Vergi Dairesinden gelen Yanıt yazısına maddelerindeki işlemler yapılır. ilgilisi 15 gün içerisinde işlemleri bitireceğini belirtir ise bu süre içerisinde teknik eleman tarafından teknik elemanın dolabında Proje onay Bürosunda dosya bekletilir.15 gün içinde evrakın cevabı gelmez ise dosya arşive gönderilir Yangın güvenliği önlemi gerekiyorsa Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü nden yangın güvenlik önlemleri yönetmeliğe uygun yapıldığını ve iskan almasında sakınca olmadığını belgeleyen yazısı istenir ve bu yazıya maddelerindeki işlemler yapılır Sığınak var ise Sivil Savunma müdürlüğü nden uygunluğunu ve iskan almasında sakınca olmadığını belgeleyen yazı istenir ve bu yazıya maddelerindeki işlemler yapılır Fen İşleri Müdürlüğü nden gelen kanal bağlantısının yapıldığı ve iskan almasında sakınca olmadığını belirten yazıya maddelerindeki işlemler yapılır.

11 Yürürlük Tarihi Sayfa 11/ Ayedaş tan trafo gerekli ise trafonun yapıldığının ve parselin trafo ile ilişkisinin kalmadığını belirten yazı istenir. Bu yazıya maddelerindeki işlemler yapılır Binanın her cephesinden 18x24 ebadında 2 şer adet fotoğraf istenir gün,21335 sayılı tebliğe göre S.S.K Müdürlüğünden prim borcu olmadığına dair yazı istenir ve yazının aslı (İlgilisine yazılan yazı kabul edildiğinden) görülerek bir fotokopisi alınır ve dosyasına konur Bina bitişik nizam ise işgaliye harcının ödenip ödenmediğinin İmar dosyasından kontrolü yapılır Otopark ücreti tahakkuku var ise ödenip ödenmediği veya teminatının alınıp alınmadığı kont rol edilir. Eğer var ise;3194 sayılı yasanın 23. Maddesine göre harcın yatırıldığına dair makbuzlar ilgilisinden istenir Bina tescilli eski eser ise ; sayılı İ.K.T.V.K.K. Müdürlüğü nden iskan verilmesinde sakınca olmadığını belirten kurul kararı istenir. Yazıya maddelerindeki işlemler yapılır Gerekli belgelerin tamamlanmasını takiben Hesap İşleri Müdürlüğüne ilişik kesme yazısı teknik eleman tarafından tanzim edilerek gerekli harç ve ücretlerin tahakkuku yapılır. Yazı teknik eleman tarafından adsoyad yazılarak imza edilir ve Proje Onay ve İskan Şefine verilir. Proje Onay İskan Şefide ad-soyad yazarak imza eder ve bir nüshasını ilgilisine verir,bir nüshasını da dosyasına koyar. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılan harç/ücret makbuzunun bir sureti dosyasına konur Teknik eleman tarafından F23.04 Formu düzenlenir. F23.04 Formun ön yüzü yapının ruhsatına göre doldurulur. Arka yüzüne de binanın katlarındaki bağımsız bölümün nitelikleri,sayısı ve tüm belgelerin tarih ve sayıları yazılır ve teknik eleman ve Proje Onay ve İskan Şefinin adı-soyadı daktilo elemanı tarafından yazılır İskan Belgesi görevlendirilen Durum-İskan Bürosu nun teknik elemanlarınca ad-soyadı yazılarak imzalanır. Fotoğrafların arka yüzüne 634 sayılı kat mülkiyeti yasasına göre Tapu Sicil Müdürlüğü nde yapılacak işleme esas olmak üzere kaşe basılarak teknik elemanca ad-soyad yazılarak imzalanır. İskan belgesi ile birlikte, Proje Onay İskan Şefine verilir. Proje onay ve iskan Şefi dosyayı ve F23.04No lu Formu kontrol ederek adsoyadını yazar imzalar ve Proje onay ve İskan Büro kayıt elemanına teslim eder. Proje onay ve İskan Büro kayıt elemanı iş akış sistemine kaydederek İmar Müdürü, Başkan yardımcısı imza edilen F23.04Formu ve dosya Proje onay ve İskan Büro kayıt elemanına teslim edilir.proje ve İskan kayıt elemanınca F23.04Formuna tarih ve sayı numarası verilerek iskan belgesinin bir nüshası dosyasına konur diğer üç nüsha ve tasdikli-imzalı fotoğrafların 1 er nüshaları imza karşılığı ilgilisine verilir Proje onay ve İskan Büro kayıt elemanınca iş akış sistemine ve Proje onay ve İskan Büro zimmet defteri ne kaydedilerek imza karşılığı Teknik Kalem Şefliği Büro su elemanına teslim eder.

12 Yürürlük Tarihi Sayfa 12/ STATĠK PROJE ONAY ĠġLEMLERĠ Statik ve betonarme proje kontrolü Proje Onay ve İskan Şefi gelen dosyayı (mimari projeleri onaylanmış) havale edeceği teknik eleman belirler. Ve havale edilecek teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, paraflanır, dilekçe ve dosya Proje Onay ve İskan kayıt elemanına teslim edilir Kayıt elemanı tarafından dosyanın server üzerinde çalışan iş akış sistemine girişi yapılır ve dosya ilgili teknik elemana teslim edilir Dosyanın teknik eleman tarafından incelenmesi ;İmar dosyasındaki statik projeler afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre incelenir Tarihinde çıkan genelgeye göre bu itibaren statik projelerde yapı denetim bürolarının ve inşaat mühendisleri odasının onayı aranır. İlgilisi tarafından onaylatılan zemin etüd raporlarının statik hesaplarla uygunluğu kontrol edilir Statik hesapların uygun olması halinde; betonarme proje ve statik hesaplar tarih, isim soyadı yazılarak teknik eleman tarafından imzalanır Statik hesapların uygun olmaması halinde; Betonarme projedeki eksikler veya düzeltilmesi gereken hatalar ilgilisi tarafından düzeltilir Teknik eleman tarafından onaylanan statik projelerin büro Şefi tarafından incelenmesi; Proje Onay ve İskan Şefi tarafından tekrar incelenir Teknik eleman tarafından onaylanmayan statik projelerin büro Şefi tarafından incelenir Büro Şefi tarafından onaylanan statik projeler, büro kayıt elemanı tarafından iş akış sistemi programına kaydedilerek dosya teknik kaleme teslim edilir Tadilat projelerinin incelenmesi Prosedür ve deki işlemler aynen uygulanır Dosyanın teknik eleman tarafından incelenmesi; Dosyasındaki mimari tadilat projelerinin statik tadilatı gerektirip gerektirmediği incelenir Statik tadilatı gerektirmediği durumda mimari proje üzerine, mimari tadilattan dolayı statik proje gerekmemektedir yazısı yazılarak isim, soyadı, tarih yazılarak imzalanır. Büro Şefine verilir Statik tadilatı gerektirdiği durumda: Betonarme sistemi değişmeyen statik tadilatlar afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre incelenir. Uygun olması halinde tarih, isim soyadı yazılarak imzalanır. Büro Şefine verilir. Betonarme sistemi değişen statik tadilatlar afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre incelenir. Yapı denetim bürolarının ve inşaat mühendisleri odasının onayı

13 Yürürlük Tarihi Sayfa 13/30 aranır. Statik tadilat hesaplarının uygun olması halinde uygulanır. Statik tadilat hesaplarının uygun olmaması halinde uygulanır MAKĠNA-ELEKTRĠK VE SANAYĠ ĠġLERĠ Proje Onayı ve Bina Ruhsatı için: Teknik Kalem Şefliği tarafından, Ruhsat verilecek yerin Dosyası ile birlikte mimari projeler,statik projeleri,3 takım Makine ve 4 takım Elektrik projeleri, Proje Onay ve İskan Şefliğine havale edilir. Makine ve Elektrik Projelerinin Mimari proje ile uyumluluğuna bakılır. Burada Makine ve Elektrik Projelerinin mimari ile aynı yer olup olmadığı kontrol edilir. Bu doğrulandıktan sonra Makine ve Elektrik Projeleri, ilgili yönetmelik ve şartnamelere göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Elektrik Projeleri kontrol edilirken ; Gerilim düşümü hesabına,akım kontrolüne,ana pano ve topraklaması,sayaç,kolon,kaçak akım şalterlerine,telefon tesisatı ve topraklamasına,televizyon tesisatı ve topraklamasına,yangın ihbar tesisatına,asansör adedine,asansör kuyusu ölçülerine,enerji besleme şekline ve topraklamasına,yıldırımlık tesisatı durumlarına bakılır. Makine Projeleri kontrol edilirken:isı yalıtımına, Isı kaybı hesabına, Buhar yoğuşma hesabına, havalandırma hesabına, yangın söndürme sisteminin olup olmadığına, doğalgaz tesisat projesine, sıhhi tesisat projesine bakılır. Projelerin uygun olduğu görüldükten sonra Bilgisayarda bulunan Harç hesabından makine ve elektrik harçları çıkarılır.projelere Makine ve Elektrik mühendisleri tarafından kaşe ve imzaları atılarak onaylanır.onaylanan projeler dosyaları ile birlikte Teknik Kalem Şefliğine havale edilir Tadilat Proje Onayı: Teknik Kalem Şefliği tarafından, Proje Tadilatı yapılacak yerin Dosyası ile birlikte mimari projeler,statik projeleri,3 takım Makine ve 4 takım Elektrik projeleri, Proje Onay İskan Şefliğine havale edilir.proje Onayı ve ruhsat için yapılan işlemlerin aynısı Proje Tadilat Onayı içinde yapılır.projelere Tadilat Projesi kaşesi vurulur.yalnız Harç Ücreti Proje Onay ücretinin yarısı alınır.projeler Dosyası ile birlikte Teknik Kalem Şefliğine verilir Aslının Aynıdır Proje Onayı: Daha önce onayları yapılmış Makine ve Elektrik Projelerinden ilgilisi tarafından nüshaları istenmesi halinde projelerin ilgilisi tarafından Arşivden alınarak ozalitleri çektirilen projelere ASLININ AYNIDIR kaşesi vurulup imzalanarak onaylanır.ücret makbuzu hazırlanır,ilgilisi tarafından yatırılarak dekontu alınır ve projeler ilgilisine teslim edilir Ġskan verilmesi: İskan ancak daha önce ruhsatı alınan yerlere verilebilmektedir. Teknik Kalem Şefliği tarafından, İskan verilecek yerin Dosyası ile birlikte Ruhsatı verilmiş bir adet makine ve bir adet elektrik projesi Proje Onay ve İskan Şefliğine havale edilir. Bu projelerle birlikte İskan verilecek yere gidilerek, yapılan işlerin bu projelere uygun olup olmadığına bakılır.eğer yapılan işler projelere uygunsa bilgisayarda İskan ile ilgili sorulara ait matbu evrak doldurulduktan sonra harçları hesap edilir ve makbuz düzenlenerek bir nüshası ödemesi için ilgilisine verilir.ilgilisi ödenmiş makbuzu dekontu ile geri getirir.dekontun bir kopyası alınarak Proje Onay ve İskan Şefliğinde muhafaza edilmek üzere saklanır ve aslı ise proje dosyası ve projeleri ile birlikte Teknik kalem Şefliği ne verilir.

14 Yürürlük Tarihi Sayfa 14/ Asansör ĠĢletme Ruhsatı verilmesi: Üç adet asansör projesi ve dosyası ile birlikte Teknik kalem Şefliğinden Proje Onay ve İskan Şefliğine havale edilen Asansör evrakları ve Projeleri ilk aşamada incelenir.asansör Tesisatının projesine uygun olup olmadığı ve gerekli kontrollerin yerinde yapılması için ilgilisine Kontrol Günü verilir.kontrol Günü imalat mahalline gidilerek imalatın projesine uygun olup olmadığına bakılır.asansör kabini,makine dairesi,asansör kuyusu kontrol edilir.kabine binilerek katlara inilip çıkılır.kabin yüksüz olarak Paraşütleme yapılır. Proje ve Asansör yönetmeliğine aykırı bir durum olmadığı anlaşılınca Asansör Ruhsatı harcı hesap edilir. Makbuz ödemesi ilgilisi tarafından yapıldıktan sonra Projeler Onaylanır.Asansör İşletme Ruhsatı yazısı hazırlanarak İlgilisine verilir Asansör Periyodik Muayenesi: Daha önce ruhsatları verilmiş asansörlere yılda bir defa olmak üzere asansör muayenesi yapılarak muayene raporu düzenlenir.bunun için muayene ve kontrolü yapılacak asansör mahalline gidilir.asansör kabini.asansör kuyusu,asansör makine dairesi,raylar,tamponlar,halatlar,hız regülatörleri,elektrik panoları gözle muayene edilir.aşınma,bozulma deformasyon olup olmadığına bakılır.asansör kabinine binilerek katlara inilir ve çıkılır.kontrollerin bitmesinden sonra muayene raporu düzenlenir. Muayene ücret makbuzu düzenlenerek ilgilisine verilir.ücret makbuzu dekontu alındıktan sonra düzenlenen muayene raporu ilgilisine verilir Kompresör,Tank,Vinç,Basınçlı kaplar ın Periyodik Muayenesi: İlgilisinin müracaatı üzerine adı geçen cihazlara periyodik muayenesi yerinde yapılarak uygun görülen cihazlara muayene raporu düzenlenir. Muayene ücret makbuzu düzenlenerek ilgilisine verilir. Ücret makbuzu dekontu alındıktan sonra düzenlenen muayene raporu ilgilisine verilir RUHSAT VE YAPI DENETĠM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ ÇALIġMA ESASLARI Onaylı projelere 3194 sayılı İmar yasasının maddeleri gereği inşaat ruhsatlarının verilmesi, inşaatın onaylı projesine uygun olarak tamamlanmasının sağlanması, kaçak yapılarla ve güçlendirme gereken yapıların güçlendirilmesi ile ilgili işlemlerdir.bu işlemler için Kartal İlçesi 6 bölgeye ayrılarak her bölge için bir bölge mühendisi görevlendirilmiştir Projesine aykırı ve tamamıyla kaçak yapılar Vatandaştan gelen sözlü şikayet ile Bölge mühendisinin kontrolleri sonucu tespit ettiği kaçak yapı için ; Kaçak yapıya ait imar dosyasını incelenmek üzere, bölge mühendisi (Teknik Elman) tarafından (F23.05) düzenlenerek, imar kalemine verilir. İmar arşivinden imar dosyası çıkarılır, iş akış sistemine işlenerek,imar kalemi kayıt elemanı tarafından (F23.05) düzenleyen bölge mühendisine teslim edilir. Bölge mühendisi işlemlerine başlar Vatandaştan gelen yazı ve Resmi kurumlardan gelen resmi ihbar yazısı sonucu tespit edilen kaçak yapı için; Yazı-dilekçe İmar kalem bürosuna verilir. İmar Teknik Kalem Şefliği yazı-dilekçeyi inceler ve imar dosyasını arşivden çıkarır. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosunun zimmet defterine ve iş akış sistemine kayıt

15 Yürürlük Tarihi Sayfa 15/30 edilerek dosya Ruhsat ve Yapı Kontrol kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyayı Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu Şefine havale etmek üzere verir. Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu Şefi yazı-dilekçe üzerine adı soyadı ve tarihi yazmak suretiyle bölge mühendisine havale eder. Havale edilen evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından havale edildiği bölge mühendisinin ismi iş akış sistemine kayıt edilerek ve dosya bölge mühendisine teslim edilir. Bölge mühendisi dosyayı ve kaçak yapıyı ait olduğu adreste inceler İncelenen yapı kaçak değil ise; Bölge mühendisine yada yolu ile gelen işlem sonucu şikayetin geliş şekline göre bölge mühendisi tarafından sözlü şikayet ise; şikayet sahibine şifai bilgi verilir. Yazılı şikayet ise; şikayet konusunu açıklayan (Şahsa Bilgi Yazısı) yazılır. Bölge mühendisi tarafından (Şahsa Bilgi Yazısı) üzerine ad, soyadı, tarih yazılıp imzalanarak Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu kayıt elemanına dosya ile birlikte verilir Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosya Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu Şefine verilir. Dosya Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu Şefi tarafından kontrol edilip, yazı üzerine ad, soyadı, tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosyanın çıkışı iş akış sistemi üzerinden kaydı yapılarak müdür teslim edilir Müdür tarafından dosya kontrol edilip, yazı imzalandıktan sonra, dosya Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu kayıt elemanına gönderilir Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosyanın çıkışı iş akış sistemi üzerinden teknik başkan yardımcısına teslim edilir Teknik Başkan Yardımcısı tarafından yazının üst nüshası ve ikinci kopyası imzalandıktan sonra, dosya ile birlikte teknik kalem Şefliğine verilir İncelenen yapı kaçak ise ; Bölge mühendisine yada yolu ile gelen işlem sonucu şikayetin geliş şekline göre bölge mühendisi tarafından dosya incelenir, söz konusu yapı kaçak ise ikinci bir teknik eleman ve zabıta memuru ile mahallinde tetkik yapılır sayılı imar yasasının 32. ve 42. maddeleri gereği. (F23.06) düzenlenir ve Tutanak ikinci bir teknik eleman ve zabıta memuru tarafından imza edilir. Kaçak yapı işgalli değil ise mühürlenir,yapı işgalli ise mühürlenemez. Kaçak yapının imar durumu proje tasdik bürosuna (İmar durumu) ile sorulur. Ad, Soyadı, Tarih yazılıp imzalanarak Ruhsat Yapı ve Kontrol bürosu Şefine dosya ile birlikte verilir. Dosyaya (F23.06)ün bir nüshası konur Ruhsat Yapı ve Kontrol Bürosu kayıt elemanı tarafından dosyanın çıkışı Ruhsat Yapı ve Kontrol Bürosu zimmet defteri ve iş akış sistemi üzerinden yapılarak, arşive gönderilir sayılı İmar yasasının 32. maddesi gereği 30 gün içerisinde yapının ruhsata bağlanması yada ilgilisince ruhsatsız yada ruhsata aykırı kısımların yıkılıp yıkılmadığına bakılır.

16 Yürürlük Tarihi Sayfa 16/ Ruhsat bağlanmamış yada ruhsatsız kısımlar yıkılmamışsa bölge mühendisi tarafından, 3194 sayılı imar yasasının 32. maddesi uyarınca; yıkım kararı ve 42. Maddesi uyarınca para cezası kararı alınmak üzere Belediye encümenine (F23.07) ve (F23.08) hazırlanır ve raporun üzerine ad soyadı tarih yazılarak imzalanır. (F23.07) ve (F23.08)yi ikinci bir teknik elemanda ad soyadı tarih yazarak imzalar Bölge mühendisi Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına imar dosyasını verir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı iş akış sistemine yapılan işlemi kayıt ederek evrakın imzalanması için dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine verir. Ruhsat veyapı Kontrol bürosu Şefi, dosyadaki evrakları inceleyerek, encümen teklif raporu üzerine ad, soyadı, tarih yazıp imzalandıktan sonra, Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim eder İmar Müdürü dosyadaki evrakları inceleyerek encümen teklif raporunu imzalar ve dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol kayıt elemanına verir Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosyanın çıkışı iş akış sistemi üzerinden teknik başkan yardımcısına teslim edilir Teknik başkan yardımcısı evrakı imzaladıktan sonra dosyayı Belediye Başkanına verir. Belediye Başkanı evrakı imzaladıktan sonra dosya teknik kalem Şefliğine verilir Teknik kalem Şefliği dosyayı Belediye Encümenine gönderilmek üzere iş akış sistemine kayıt ederek Encümen kalem Şefliğine verir Mühürlenen yapı 30 günlük süre içerisinde yapıma devam ederse yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere ( F23.09) düzenlenir ve den ye kadar olan işlemlerden geçer Ruhsata bağlanamayacak durumdaki kaçak yapılar Teknik kalem Şefliği tarafından Belediye encümen kararları yapı ilgilisine Zabıta müdürlüğü aracılığı ile tebliğ ve tevdi edilmek üzere yazıldıktan sonra dosya imar arşivine teslim edilerek kayıttan düşülür Bu arada Bölge mühendisi yapım faaliyetine engel olmak üzere 3194 sayılı İmar yasasının 31. Maddesi gereği kaçak yapının elektrik için (F23.10), ve suyu için (F23.11)ilgili kurumlara yazılır den ye kadar olan işlemlerden geçer.(f23.12). Müdür tarafından yazının üst nüshası ve ikinci kopyası imzalandıktan sonra dosya ile birlikte Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir.ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyanın çıkışını iş akış sistemi üzerinden ve Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu zimmet defterinden yaptıktan sonra dosyayı teknik kalem arşiv Şefliğine imza karşılığı teslim eder Kaçak veya ruhsatına aykırı yapı işgal edilirse, İşgalin kaldırılması için Hukuk İşleri müdürlüğüne (Hukuk İşleri Müd. yapının nüfus ve eşyadan tahliye yazısı) yazılır den ye kadar olan

17 Yürürlük Tarihi Sayfa 17/30 işlemlerden geçer. Müdür tarafından yazının üst nüshası ve ikinci kopyası imzalandıktan sonra dosya ile birlikte Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyanın çıkışını iş akış sistemi üzerinden ve Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu zimmet defterinden yaptıktan sonra dosyayı teknik kalem arşiv Şefliğine imza karşılığı teslim eder Problem çıkması muhtemel büyük yıkımlarda Kaymakamlığa (Kaymakamlığa yıkımda emniyet kuvveti talep yazısı) yazılır den ye kadar olan işlemlerden geçer. Teknik başkan yardımcısı tarafından yazının üst nüshası ve ikinci kopyası imzalandıktan sonra dosya Belediye Başkanı tarafından imzalanır ve dosya Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyanın çıkışını iş akış sistemi üzerinden ve Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu zimmet defterinden yaptıktan sonra dosyayı teknik kalem arşiv bürosuna imza karşılığı teslim eder Daire veya iģyerlerinde (dükkan içi) yapılacak basit tamiratlar İlgilisinin Pafta ada parsel numaraları içeren dilekçesi alınır. İmar kalem bürosuna verilir. İmar Teknik Kalem Şefliği dilekçeyi inceler ve imar dosyasını arşivden çıkarır. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosunun zimmet defterine ve iş akış sistemine kayıt edilerek dosya Ruhsat ve Yapı Kontrol kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine havale etmek üzere verir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi dilekçe üzerine adı soyadı ve tarihi yazmak suretiyle bölge mühendisine havale eder. Havale edilen evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından havale edildiği bölge mühendisinin ismi iş akış sistemine kayıt edilerek ve dosya bölge mühendisine teslim edilir Bölge mühendisi dosyayı ve yapıyı tasdikli projesiyle ait olduğu adreste inceler. İlgili yerin İskanı var ve projesine aykırı herhangi bir işlem yok ise teknik eleman kontrol ücreti (F23.24) düzenlenir İlgilisi harç makbuzunu ibra ettikten sonra İstanbul İmar yönetmeliğinin maddesi gereği (Basit Tamir Yazısı) düzenlenir. Bölge Mühendisi tarafından Ad, Soyadı, Tarih yazılıp imzalanarak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine verilir. Evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi tarafından kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrakın çıkışı iş akış sistemi üzerinden yapılarak müdüre teslim edilir. Müdür tarafından da kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Komtrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosyanın çıkışı iş akış sistemi üzerinden teknik başkan yardımcısına yapılır. Dosya başkan yardımcısına teslim edilir. Başkan yardımcısı tarafından yazının üst nüshası ve ikinci kopyası imzalandıktan sonra dosya ile birlikte Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyanın çıkışını iş akış sistemi üzerinden ve Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu zimmet defterinden yaptıktan sonra dosyayı teknik kalem arşiv bürosuna imza karşılığı teslim eder.

18 Yürürlük Tarihi Sayfa 18/ Onarım ve iskele belgesi iģlemleri (Boya badana, çatı iģleri, bina onarımları) İlgilisinin Pafta ada parsel numaraları içeren dilekçesi alınır. İmar kalem bürosuna verilir. İmar Teknik Kalem Şefliği dilekçeyi inceler ve imar dosyasını arşivden çıkarır. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosunun zimmet defterine ve iş akış sistemine kayıt edilerek dosya Ruhsat ve Yapı Kontrol kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine havale etmek üzere verir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi dilekçe üzerine adı soyadı ve tarihi yazmak suretiyle bölge mühendisine havale eder. Havale edilen evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından havale edildiği bölge mühendisinin ismi iş akış sistemine kayıt edilerek ve dosya bölge mühendisine teslim edilir Bölge mühendisi dosyayı ve yapıyı tasdikli projesiyle ait olduğu adreste inceler. İlgili yerin İskanı var ve projesine aykırı herhangi bir işlem yok ise ilgilisinden ; konu yer apartman ise "yönetim kurulu kararı", yapı tespitli eski eser ise sayılı K.T.V.K.K gereği Anıtlar Yüksek Kurulundan işlemin yapılabileceğine dair karar istenir.(basit Tamir Yazısı) yazılır Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosyayı Ruhsat veyapı Kontrol bürosu Şefine verilir. Evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi tarafından kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir.ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrakın çıkışı iş akış sistemi üzerinden yapılarak müdüre teslim edilir. Müdür tarafından da kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosyanın çıkışı iş akış sistemi üzerinden başkan yardımcısına yapılır. Dosya başkan yardımcısına teslim edilir. Başkan yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra dosya ile birlikte Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Evrakın bir kopyası ilgilisine verilir,bir kopyası dosyasına konulur.ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyanın çıkışını iş akış sistemi üzerinden ve Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu zimmet defterinden yaptıktan sonra dosyayı teknik kalem arşiv bürosuna imza karşılığı teslim eder Yapı Yıkım Belgesi İlgilisinin ekinde İmar durumu, Tapu, Çap, olan yıkım ruhsatı dilekçesi alınır. İmar kalem bürosuna verilir. İmar Teknik Kalem Şefliği dilekçeyi inceler ve imar dosyasını arşivden çıkarır. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosunun zimmet defterine ve iş akış sistemine kayıt edilerek dosya Ruhsat ve Yapı Kontrol kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine havale etmek üzere verir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi dilekçe üzerine adı soyadı ve tarihi yazmak suretiyle bölge mühendisine havale eder. Havale edilen evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından havale edildiği bölge mühendisinin ismi iş akış sistemine kayıt edilerek ve dosya bölge mühendisine teslim edilir Bölge mühendisi dosyayı ve yapıyı tasdikli projesiyle ait olduğu adreste inceler. İlgili yerin yıkılmasına aykırı herhangi durum yok ise ve yapının boş olması halinde ; Tapu sicil müdürlüğüne (F23.13) yazılır. Bölge Mühendisi tarafından Ad, Soyadı, Tarih yazılıp imzalanarak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine verilir. Evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi tarafından kontrol

19 Yürürlük Tarihi Sayfa 19/30 edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrakın çıkışı iş akış sistemi üzerinden yapılarak müdüre teslim edilir. Müdür tarafından da kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir Tapu sicil müdürlüğünden (F23.13)e cevap geldiğinde ; İmar kalem bürosuna verilir. İmar Teknik Kalem Şefliği imar dosyasını arşivden çıkarır. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosunun zimmet defterine ve iş akış sistemine kayıt edilerek dosya Ruhsat ve Yapı Kontrol kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine havale etmek üzere verir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi evrak üzerine adı soyadı ve tarihi yazmak suretiyle bölge mühendisine havale eder. Havale edilen evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından havale edildiği bölge mühendisinin ismi iş akış sistemine kayıt edilerek ve dosya bölge mühendisine teslim edilir. Tapu sicil müdürlüğü hissedar yazısına göre hissedarlar birden fazla ise ; İlgilisinden tüm hissedarların noterden muafakatı istenir İstenilen belgelerin gelmesinden sonra (F23.14), (F23.15),(F23.16), (F23.17) düzenlenerek ilgili kurumlara üzere gönderilir. Bölge Mühendisi tarafından Ad, Soyadı, Tarih yazılıp imzalanarak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine verilir. Evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi tarafından kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrakın çıkışı iş akış sistemi üzerinden yapılarak müdür muavinine teslim edilir. Müdür muavini tarafından da kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir İlgili kurumlardan cevap geldikten sonra teknik eleman kontrol ücreti alınmak üzere dosyada kalacak (F23.24) düzenlenir. Ad, Soyadı, Tarih yazılıp imzalanarak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine verilir. Evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi tarafından kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrakın çıkışı iş akış sistemi üzerinden yapılarak müdür muavinine teslim edilir. Müdür muavini tarafından da kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir. Evrak harç ödenmek üzere ilgilisine verilir. Yapılan işlemle ilgili (F23.24) yapıya ait dosyaya konur İlgilisi harç makbuzunu ibraz ettikten sonra Belediyeye kayıtlı Mimar veya İnşaat Mühendisinin (F23.18) üzerine imzası alınır.üç kopya düzenlenen (F23.18) üzerindeki sorumluluk imzaları tamamlanır, Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir.

20 Yürürlük Tarihi Sayfa 20/ Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine verilir.evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi tarafından kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından evrakın çıkışı iş akış sistemi üzerinden yapılarak müdüre teslim edilir. Müdür tarafından da kontrol edilip üzerine ad soyadı tarih yazılıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından dosyanın çıkışı iş akış sistemi üzerinden başkan yardımcısına yapılır. Dosya başkan yardımcısına teslim edilir. Başkan yardımcısı tarafından yapı yıkım belgesini imzalandıktan sonra dosya ile birlikte Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir. Evrakın bir kopyası ilgilisine verilir,bir kopyası dosyasına, Devlet İstatistik.Enstitüsüne gönderilir.ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyanın çıkışını iş akış sistemi üzerinden ve Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu zimmet defterinden yaptıktan sonra dosyayı teknik kalem arşiv bürosuna imza karşılığı teslim eder Temel ruhsatı verme iģlemleri Proje Onay ve İskan Tasdik Bürosundan onaylı proje ve (F23.03) temel ruhsatı alma talebi ile büroya gelir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosunun zimmet defterine ve iş akış sistemine kayıt edilerek dosya Ruhsat ve Yapı Kontrol kayıt elemanına teslim edilir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine havale etmek üzere verir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi ita fişi üzerine adı soyadı ve tarihi yazmak suretiyle bölge mühendisine havale eder. Havale edilen evrak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı tarafından havale edildiği bölge mühendisinin ismi iş akış sistemine kayıt edilerek ve dosya bölge mühendisine teslim edilir Bölge mühendisi dosyayı ve parseli olduğu adreste inceler. Temel ruhsatı verilecek parsel boş değil ise yapı yıkım belgesi işlemleri uygulanır. Parsel boş ise ; (F23.13), (F23.14), (F23.24)düzenlenir. Bölge mühendisi tarafından Ad, Soyadı, Tarih yazılıp imzalanarak Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına verilir Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanı iş akış sistemine yapılan işlemi kayıt ederek evrakların imzalanması için dosyayı Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefine verir. Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu Şefi dosyadaki evrakları inceleyerek evraklar üzerine ad,soyadı,tarih yazıp imzalandıktan sonra Ruhsat ve Yapı Kontrol bürosu kayıt elemanına teslim eder. Ruhsat ve Yapı Kontrol kayıt elemanı dosyayı İmar Müdüre verir. Düzenlenen formlar ilgilisine verilir (F23.14), ilgilisine verildikten sonra yapı denetim bürosunun ilk taksitinin ödemesi için (Yapı Denetim Harcı Hesap İşl. Müd.) düzenlenir. Yapı Denetim Bürosu ödemesinin yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir Otopark parsel bünyesinde sağlanmıyorsa tasdikli projede belirlenen otopark ücretinin ödenmesi için (Otopark harcı) düzenlenir. Temel ruhsatı için (Temel ruhsatı için gerekli Belgeler) belirtilen tüm evrakların tamamlanması halinde (F23.19) dört nüsha olarak düzenlenir. (F23.19) üzerindeki sorumluluk

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı YAPI İZİNLERİ Yapı yıkım izni İstinat duvarı izni Ruhsat öncesi alınacak izinler Hafriyat izni Vaziyet planı onayı Yapı yıkım izni; İmar kanunu kapsamında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009)

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ. (Ocak-2009) TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZNİ (Ocak-2009) (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Plan ve Proje Müd Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün faaliyet alanında,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI SÜRESİ (EN GEÇ) 1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ (A Grubu Plancı İmzalı) 3- TAPU 4- NOTER VEKÂLETİ (gerektiğinde) 5- MUVAFAKATNAME (gerektiğinde) 6 AY 2 RESMİ İMAR DURUMU 3- ÇAP (gerektiğinde)

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

İMAR VE ŞEHİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Yapı Ruhsat Şefliği KUDEB Büro Şefliği Yapı Denetim Şefliği Makine- Elektrik Şefliği Evrak Büro Şefliği

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r MUŞ BELEDİYESİ -Belediyemize Plan Tadilatı için yapılan başvurular değerlendirilmek üzere Meclise sunulmuş olup,yapılan Tadilatlar ilk etapta Meclis Komisyonuna havale edilerek.sunulan Tadilatlar Meclis

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İmar Plan Tadilat Talepleri - Başvuru dilekçesi ( T.C. Kimlik No) - Tapu Örneği - Mevcut Plan Örneği - Kadastro Planı Örneği - Öneri Plan

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kodu Müdürlük/Birim Adı/Kodu Ünvanı Görev Yeri Yetki Devri :GTMD :/1014 :YAPI KONTROL MÜDÜRÜ : :MÜDÜR YARDIMCISI Görevin Gerektirdiği Nitelikler Öğrenim Düzeyi/Bölümü Hizmet Süresi Gerekli Diğer Bilgi,

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, can ve mal güvenliğini temin,

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

SİLİVRİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel ilkeler, Kuruluş

SİLİVRİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel ilkeler, Kuruluş SİLİVRİ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel ilkeler, Kuruluş Amaç: MADDE l- Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye Başkanlığı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmar kanunun 23. Maddesi gereği teknik alt yapı bedeli

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2015 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR

Ömer Halisdemir Üniversitesi. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu. TOPLAM SÜRE 30 dakika İŞİN ADI ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ İŞ SÜRECİ SORUMLULAR ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ 30 dakika Öğrencinin Yüksekokul Disiplin Kurul Kararında verilen disiplin cezası Yükseköğretim Kurulu Veri tabanı (ceza bildirim formları) YÖKSİS sistemine girilmek üzere Öğrenci

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme 2 Dilekçe Hakkı 3 4 5 6 7 Adli Şikayet ve İhbar Müracaatları Soyad Vakfı Yeşilkart Tahkikat İşlemleri Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ. Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ. Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Madde-1 : Bu yönetmelik, Belediyeler Kanunu ile tüm kanun, yönetmelik ve talimatlar

Detaylı

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması.

İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. Sıhhi İzin Dönüşü 2 Raporu biten personelin göreve başlama yazısının hazırlanması. azırlanan üst yazıya Rektörlük Makamından gelen rapor olurunun ek yapılması. 3 2 azırlanan üst yazı ve ekinin kontrol

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı