ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi İmar ve Şehircilik Md Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1/ AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. TANIMLAR Ġta FiĢi: Projelerin plan ve mevzuat şartlarına uygun düzenlendiğini ve ruhsat aşamasında dikkate alınması gereken hususların belirtildiği ruhsat emridir. Temdit: İmar Kanunun 29. maddesindeki süreleri doldurarak hükümsüz kalan ruhsatların yenilenmesi işlemidir. ĠBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi B.ġ.B.B : Büyükşehir Belediye Başkanlığı B.ġ.B.M : Büyükşehir Belediye Meclisi K.B.M : Kartal Belediye Meclisi K.T.V.K.K : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu B.Ġ.B : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 4. SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bölüm Yöneticileri 5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR İmar Durumu Belgesi F23.01 Ücret tahakkuk Fişi F23.02 İta Fişi F23.03 Yapı Kullanma İzin Belgesi F23.04 Dosya İsteme Belgesi F23.05 Yapı Tatil Tutanağı F23.06 Belediye Encümenine Teklif Raporu(32. madde) F23.07 Belediye Encümenine Teklif Raporu(42. madde) F23.08

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2/30 Mühür Fekki Savcılık Yazısı F23.09 AYEDAŞ Elektrik kesme yazısı (kaçak yapının) F23.10 İSKİ su kesme yazısı (kaçak yapının) F23.11 SSK Ruhsatsız Kısımlar Bildiri Formu F23.12 Tapu Müd. Hissedar Durum Yazısı F23.13 Emlak vergi ilişik kesme yazısı F23.14 İSKİ su kesme yazısı F23.15 AYEDAŞ Elektrik kesme yazısı F23.16 İGDAŞ Doğalgaz kesme yazısı F23.17 Yapı Yıkım Belgesi F23.18 Yapı Ruhsatı F23.19 İnşaat için elektrik ve su bağlatma yazısı F23.20 İnşaat yapımında uyulacak kurallar yazısı F23.21 SSK İşyeri bildirge yazısı F23.22 Yapı ruhsatı bilgi fişi F23.23 Yapı Harç ve Ücret Makbuzu F23.24 Dosya kartı Formu F23.25 Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü Veri Analizi Prosedürü 3194 sayılı İmar Yasası sayılı İmar Affı Yasası sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Yasası İstanbul İmar Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Başkanlığının Ücret Tarifesi Otopark yönetmeliği ( /21804) 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası 492 sayılı Harçlar Yasası gün,21335 sayılı SSK tebliğ yazısı sayılı Kat Mülkiyeti Yasası Yangın Yönetmeliği Sığınak Yönetmeliği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası 1580 sayılı Belediyeler Yasası 5393 sayılı Belediye Kanunu 3621 sayılı Kıyı Yasası 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu sayılı Gecekondu Kanunu PR-01.0 PR-19.0

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3/30 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının çıkardığı ve çıkaracağı tüm genelgeler ve görüşler Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ( ) Deprem Yönetmeliği tarihinde yürürlüğe giren Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik 1963 Sayılı Numaralama Yönetmeliği 6.0 N UYGULANIġI 6.1. PROJE ONAY VE ĠSKAN ġeflġğġ ÇALIġMA ESASLARI İnşaat yapmak üzere imar durumunun tespitini talep eden vatandaşların başvurularının değerlendirilmesi için, vatandaştan imar durumu talep dilekçesi alınır ve dilekçe ekinde tapu ve çap belgelerinin olması istenir. İmar durumu talep dilekçesi, vatandaş tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kalem Şefliğine verilir. Teknik Kalem Şefliği tarafından dilekçe incelenir ve dosya arşivden çıkartılır, dosya dilekçesi ile birlikte Proje Onay ve İskan Şefliğine ve server üzerinde çalışan iş akış sistemi ne kayıt edilerek Proje Onay İskan kayıt elemanına teslim edilir. Kayıt elemanı dosyaları Proje Onay ve İskan Şefine havaleye verir Ġmar Durum Belgesi Hazırlanması Proje Onay ve İskan Şefi tarafından dosyanın havale edileceği teknik eleman belirlenir ve havale edilecek teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, paraflanır, dilekçe ve dosya Proje Onay ve İskan kayıt elemanına teslim edilir. Proje Onay ve İskan kayıt elemanı tarafından dosyanın havale edildiği teknik elemanın ismi iş akış sistemi programına kayıt edilir ve dosya teknik elemana teslim edilir. Teknik Eleman tarafından gelen talep incelenir ve aşağıdaki işlemler başlatılır Teknik eleman tarafından dilekçe ekinde olması gereken tapu ve çap evraklarının olup olmadığı kontrol edilir. Ekler yoksa işlemin yapılamayacağını bildiren yazı iki nüsha hazırlanarak imzalanır. Ve Proje Onay ve İskan Şefine imzalatılır. Elden takip edilen talepler için; Proje Onay ve İskan kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosyadaki yazının bir nüshasını müracaat sahibine veya vekiline teslim edilir, diğer nüshası ile birlikte dosya Teknik Kalem Şefliği bürosuna gönderilir Dilekçe ve eklerinde tapu ve çap belgeleri mevcut ise teknik eleman tarafından aşağıdaki işlemler başlatılır. Teknik eleman imar planı üzerinde parselin konumunu inceler. İnceleme sonucunda,sosyal ve teknik donatı alanı (yeşil alan,yol,okul ) içinde yer alan parsel için müracaat sahibine bilgi verilmesi için, durumu tanımlayan yazı teknik eleman tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra Proje Onay ve İskan Şefinin de imzası alınır. Elden takip edilen talepler için Proje onay ve İskan Şefliği kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosya İmar ve Şehircilik Müdürünün imzasına gönderilir.müdür imzası tamalandıktan sonra ilgili Başkan Yardımcısının imzasına sunulur.imza safhası tamamlandıktan sonra dosya Kalem Şefliğine geri gelir.asıl nüsha mal sahibine verilir.sureti ve işlem dosyası iş akış sistemine kapanış verilerek arşive gönderilir.

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4/ Planda yapılaşma olan parsellere (konut,ticaret,küçük sanatlar vb.) plan notları,imar yasası, İstanbul imar yönetmeliğine göre imar durumu dört kopya olarak düzenlenir. (F23.01) İmar Durumu ücreti Büyükşehir Belediye Başkanlığının ücret tarifesine göre hesaplandıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü ne hitaben (F23.02) düzenlenir. Düzenlenen (F23.01)ve (F23.02), teknik eleman, Şef ve müdür imzalarından sonra büro kayıt elemanına gönderilir. (F23.02)nin ödeme makbuzunun bir nüshası müracaat sahibine verilir. Müracaat sahibi tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü ne ödenen makbuzun bir kopyası büro kayıt elemanı tarafından dosyasına konur. Büro kayıt elemanı tarafından iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosyadaki (F23.01)in bir nüshası müracaat sahibine veya vekiline teslim edilir. Diğer nüshası (F23.02)nin kopyası imar dosyasına konularak zimmet karşılığı Teknik Kalem Şefliği bürosuna gönderilir..elden takip edilmeyen imar durumu talebinde, büro kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosya düzenlenen (F23.01)in iki kopyasını ve (F23.02) ile imar dosyasına konularak zimmet karşılığı Teknik Kalem Şefliğine gönderilir İmar plan notlarında parselin konumuna ve şartlarına göre Müdürlük onayına gönderme yapılıyorsa, müdürlük onayı için: Teknik eleman tarafından plan notları şartlarında plan veya kadastral paftasına blok düzenlemesi yapılır. Plan şartları ve parselin özelliklerini belirtir yazı görüş ile birlikte Şef imzası alarak Onaya sunulur. Müdür onayı teknik eleman, Şef ve müdüre kadar çıkar. Müdürlük onayı ile birlikte dosya büro kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı için iş akış sistemi programına kaydedilir ve dosya ile birlikte Müdür onayına sunulur İmar ve şehircilik Müdürü tarafından incelenerek onaylanan Müdürlük Onayı büro kayıt elemanı tarafından işlemin girişi için iş akış sistemi programına kaydedilerek, dosya teknik elemana teslim edilir Teknik eleman tarafından Müdürlük Onayı şartlarında (F23.01) ve (F23.02) hazırlanarak , deki işlemlerden geçerek büro kayıt elemanı tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kayıt edilir. Dosyadaki (F23.01) in bir nüshası müracaat sahibine veya vekiline teslim edilerek diğer nüshası (F23.02)nin kopyası ile birlikte teknik kalem arşiv bürosuna gönderilir Sunulan onay İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından reddedilirse durumu tanımlayan yazı teknik eleman tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra Proje Onay ve İskan Şefinin de imzası alınır. Büro kayıt eleman tarafından işlemin çıkışı iş akış sistemi programına kaydedilir. Dosyadaki yazının bir nüshasını müracaat sahibine veya vekiline teslim edilir. Diğer nüshası ile birlikte dosya kalem- arşiv bürosuna gönderilir İmar Yönetmeliği ve plan notlarında açıklanmayan veya tereddütte düşülen konularda uygulamaya esas olacak şekilde İmar Yönetmeliği ve İmar plan notlarındaki yetki dahilinde Başkanlık Onayı alınır Başkanlık onayı için teknik eleman tarafından parselin plandaki şartları çevresindeki yapılaşma şartları yazılarak Başkanlık onayına sunulur Teknik elemanın hazırladığı Başkanlık onayı teknik eleman imzasından sonra Şef tarafından imzalanarak büro kayıt elemanınca iş akış sistemi programına kaydedilir ve dosya ile birlikte müdür onayına

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5/30 sunulur. Müdür tarafından imzalanan Onay Başkanlık makamı onayına sunulur. Başkanlık makamı tarafından incelenerek uygun görülen Onay büro kayıt elemanı tarafından işlemin girişi iş akış sistemi programına kaydedilerek dosya ile birlikte teknik elemana teslim edilir Başkanlık makamınca uygun görülen onay üzerine teknik eleman tarafından onay şartlarında de anlatıldığı şekilde imar durumu hazırlanarak büro kayıt elemanı tarafından iş akış sistemi programına kaydedilerek Teknik Kalem Şeflği bürosuna gönderilir Onay, Başkanlık makamı tarafından reddedilirse, de tarif edildiği şekilde işlem görür Ekinde tapu, çap, röperli kroki ve vaziyet planı olan geçici inşaat dilekçesi üzerine teknik eleman aşağıdaki işlemleri başlatır Teknik eleman parseli imar paftasına göre inceler. Parsel imar paftasında 3194 sayılı imar yasasının 13. ve 33. Maddesinde tarif edildiği gibi umumi hizmetlere ayrılan alanlarda (okul, cami,meydan, otopark, yeşil saha,çocuk bahçesi,pazar yeri,yol v.b) kalıyor ise 3194 sayılı İstanbul imar yönetmeliği nin maddesindeki şartlar yazılarak teklif vaziyet planı ile birlikte Koordinatör imzasına sunulur. Hazırlanan Onay Şef tarafından imzalanarak büro kayıt elemanınca iş akış sistemi programına kaydedilerek dosya ile birlikte müdür, başkan yardımcısı ve başkanlık makamı onayına sunulur Parsel imar paftasında iskan, konut alanında kalıyorsa İstanbul imar yönetmeliğinin 7.07/c ve 7.07/e maddesindeki şartlar yazılarak teklif vaziyet planı ile birlikte teknik eleman tarafından imzalanarak Şef imzasına sunulur. Hazırlanan onay Şef tarafından imzalanarak büro kayıt elemanınca iş akış sistemi programına kaydedilerek dosya ile birlikte müdür onayına sunulur. Müdür tarafından imzalanan Onay büro kayıt elemanı tarafından Başkanlık Makamına sunulur Başkanlık makamınca incelenerek uygun görülen Onay ilgili müdürlüğün teknik kalemine gönderilir, iş akış sistemi programına kayıt edilerek dosya Belediye Encümenine teslim edilir Encümen kararında geçici inşaat talebi onaylanmamış ise teknik eleman tarafından müracaat sahibine yazı ile bilgi verilir Belediye Encümeni tarafından alınan geçici inşaat izni Encümen kararı teknik eleman tarafından incelenir. Geçici inşaat talebi Belediye Encümenince onaylanmış ise F23.02 (Büyükşehir Belediye Başkanlığı ücret tarifesine göre hesaplandıktan sonra) düzenlenerek teknik eleman, Şef ve Müdür tarafından imzalanır. Büro kayıt elemanı tarafından iş akış sistemine kaydedilerek bir kopyası müracaat sahibine verilir, bir sureti de Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir Mahkeme, İcra müdürlükleri ve resmi kurumlardan gelen evrak teknik kalem arşiv bürosu tarafından iş akış sistemine kaydedilir. imar durumu bilgi talepleri teknik eleman tarafından İmar paftasından ve dosyasında incelenerek yazı ile Şef, Müdür imzası alınarak bilgi verilir.

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6/ Vatandaşlar tarafından bilgi almak amacıyla büroya sözlü yapılan müracaatlar teknik elemanlarca cevaplanır PROJE ONAY ĠġLEMLERĠ İnşaat yapmak üzere imar durumu alan vatandaş tarafından dilekçe, ekinde projelerle birlikte kalem bürosuna verilir.teknik Kalem Şefliği tarafından referans numarası verilen dilekçenin ilgili olduğu dosya arşivden çıkartılır, dilekçesi ve ekleri ile birlikte dosya Proje Onay ve İskan Şefliği üzerinde çalışan iş akış sistemine kayıt elemanınca kayıt edilerek Proje Onay ve İskan Şefliği Kayıt Elemanına teslim edilir Proje Onay ve İskan Şefliği Bürosu kayıt elemanı tarafından Teknik Kalem Şefliği Bürosundan gelen dilekçe ekleri ile dosya zimmet defteri ile teslim alınır. Kayıt elemanı tarafından proje tasdik bürosu Şefine verilir. Proje Onay Bürosu Şefliği tarafından dosyanın havale edileceği teknik eleman bilgi, tecrübe ve iş yüküne göre belirlenir ve teknik elemanın ad soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, paraflanır, dilekçe ve dosya Proje Onay ve İskan Şefüğü kayıt elemanına teslim edilir Proje Onay ve İskan Şefliği kayıt elemanı tarafından, dosyanın havale edildiği teknik elemanın ismi iş akış sistemine kayıt edilir ve dosya teknik elemana teslim edilir Teknik eleman tarafından gelen talep incelenir ve aşağıdaki işlemler başlatılır Teknik eleman tarafından ilgilisinin dilekçesi ekinde olması gerekenler; * tapu, * çap, * imar durumu, * röperli kroki, * inşaat istikamet rölevesi, * kot kesit belgesi, * trafo belgesi, * İ.S.K.İ. belgesi ve proje üstündeki onayı, * Yapı Denetim Kurumu belgesi ve proje üstündeki onayı, * İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.24 maddesine göre yangın merdiveni yapılması gereken binalarda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün projeler üzerine onayı ve belgesi * tarihli sığınak yönetmeliğine göre sığınak yapılması gereken binalarda Sivil Savunma Müdürlüğü nün proje üzerindeki onayı ve yazısı * ( tarih /187 nolu talimat gereği) 10 kat ve üzeri binalarda 15.Füze Üst Komutanlığı nın onay yazısı, *mimari proje üzerinde Mimarlar Odası tescili, *Kartal Belediyesi nin projesindeki proje tescili, *Eski eser parseli ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun kararı ve proje üzerindeki onayı teknik eleman tarafından (İstanbul imar yönetmeliği Madde ) ile mimari proje üzerinde tesisat ve ısı yalıtım projelerinin incelendiğine dair onayı ve

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7/30 * proje üzerindeki yapıya ait bilgilerin (İstanbul imar yönetmeliği nolu maddesinde belirlenen) doğruluğu kontrol edilir Dilekçe ve eklerinde herhangi bir eksik yok ise, teknik eleman imar yönetmeliğinin, maddesinin Projelerin tetkik aşamasında uyulacak esaslar doğrultusunda projeleri kontrol eder Parsellerde uygulama projesi onaylanması Teknik eleman tarafından projenin vaziyet planı, kat planları, kesitler ve görünüşlerin imar durumuna uygunluğu incelenir. İmar durumunda belirlenmiş ise taban alanı katsayısı, kat alanı katsayısı hesapları kontrol edilir. İmar durumunda blok ebatları verilmiş ise proje ile blok ebatları kontrol edilir Teknik eleman tarafından İmar yönetmeliğinin maddesinin Projelerin tetkik aşamasındaki uyulacak esaslar doğrultusunda (F23.03) üzerindeki bilgiler doldurulur. Proje ve F23.03 üzerine; *İncelenen belgeler yazılır *Otopark sayısı yazılır *Otopark bedeli yazılır (bedel alınacaksa) (parsel içerisinde otopark alanı teknik olarak sağlanamıyorsa) *Proje tasdik harçı yazılır *Ağaç sayısı yazılır (İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.26 maddesi) Teknik eleman tarafından beş kopya olarak düzenlenmiş bulunan projelerin hepsine deki İşlemler yapılır. -Projenin biri üzerine dosyada kalacak nüsha -Projenin biri üzerine tapu nüshası (tapu nüshası diğer projelerden farklı olarak her katın tek tek planlarını içerir) yazılır. Teknik eleman tarafından bütün projeler ve iki kopya olarak hazırlanan F23.03 üzerine tarih,ad soyadı yazılır ve imzalanır. Teknik eleman tarafından proje onayı ile ilgili hazırlanan evraklar dosya ile birlikte Büro Şefine teslim edilir. Büro Şefi tarafından proje imar yasası ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol edilir, herhangi bir sorun var ise teknik elemana iade edilir. Sorun yok ise, ita fişi, projeler üzerine adı, soyadı, tarih yazılır ve imzalanır. Proje Onay ve İskan Bürosu kayıt elemanına teslim edilir Proje Onay ve İskan Bürosu kayıt elemanı yazıları, projeleri ve dosyayı iş akış sistemine kayıt ederek teknik kaleme teslim edilir.

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8/ AVAN PROJE ONAY Kamu kurum ve kuruluşlarında avan proje onayı kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yada yaptırılacak yapılarda imar yasasının 26. Maddesi ve İstanbul İmar Yönetmeliğinin 3.01 maddesine göre işlem yapılır. Avan proje onayı isteyen kurumun, her türlü fenni mesuliyeti, mimari, statik tesisat sorumluluğunu kurumlarınca üstlenildiğini belirten yazısı ekinde projelerle Teknik Kalem Şefliği Bürosuna gelir. Teknik Kalem Şefliği bürosunca İş akış sistemi üzerinden referans numarası verilen yazı ve eklerine imar dosyası da eklenerek Proje Onay ve İskan Şefliği Bürosu kayıt elemanına Teknik Kalem Şefliğine zimmet defterine imza karşılığı verilir. Proje Onay ve İskan Şefliği kayıt elemanı yazıyı Proje Onay Bürosu Şefine verir. Koordinatör yazıyı havale edeceği teknik elemanın adını-soyadını ve tarih yazıp imzalayarak Proje Onay Bürosu kayıt elemanına verir. Proje tasdik Bürosu kayıt elemanı, yazının havale edildiği teknik elemanın adını İş akış sistemine kaydederek yazıyı ve eklerini teknik elemana teslim eder. Teknik eleman; İstanbul İmar Yönetmeliğinin maddesine göre inceleyerek, avan projeyi anlatan bir rapor düzenler. Başkanlık onayına sunulmak üzere adını soyadını yazıp imzalar ve Şefin imzasına sunar. Proje Onay İskan Şefi rapora görüşünü yazıp imzaladıktan sonra, Proje Onay ve İskan Bürosu kayıt elemanına raporu ve dosyasını teslim eder. Proje tasdik Bürosu kayıt elemanı rapor ve dosyasını Müdüre İş akış sistemi ne kaydederek gönderir. Müdür raporla ilgili görüşünü rapor üzerine yazıp imzalayarak Başkan onayına sunar. Başkan uygulamaya esas olmak üzere raporu görüşü yazarak onaylar. Başkan tarafından onaylanan rapor ve dosya teknik kalem Şefliğine gelir, Ruhsat ve Yapı Kontrol Şefliğine gönderilir ve imar kanunun 26. maddesine göre ruhsat verilir MUVAKKAT ĠNġAAT PROJELERĠNĠN TASDĠKĠ İmar durumu geçici inşaat olarak düzenlenmiş parsellerde ilgilisi en az beş nüsha proje hazırlatarak dilekçe ekinde kalem bürosuna müracaat ederek referans numarası alır ve iş akış sistemi içinde dosya Proje Onay Bürosu kayıt elemanına imza karşılığı gelir. Kayıt elemanı Proje Onay Büro Şefi ne dosyanın hangi elemana gideceğinin havalesini yaptıktan sonra teknik elemana teslim eder. Teknik eleman imar kanunun 13. Maddesi ve İ.İ. Yönetmeliğinin ve ve maddeleri gereği imar durumu üzerinde yazılı olan Encümen kararı doğrultusunda dilekçe eki beş adet mimari projeyi (ekinde tapu, çap, imar durumu, röperli kroki, İSKİ Belgesi ve proje üzerinde kaşesi, tesisat projeleri ve proje üzerinde kaşesi, proje üzerinde mimarın tescili olması kaydı ile) inceler ve proje işlemleri tamamlanır PROJE TEMDĠDĠ İş akış sisteminin maddelerine göre proje tasdiki yapılan plan şartları değişmemiş ruhsat almamış olan projelerin Proje Onay Bürosu tarafından yeniden incelenerek, yeni imar durumu ve yönetmelik şartlarına uygun olup olmadığının incelenmesidir.

9 Yürürlük Tarihi Sayfa 9/30 Ruhsat ve Kontrol Bürosu nun Proje Onay Bürosu na proje temdidi yapılması için yazısı Teknik kalem Şefliği tarafından Proje tasdik kayıt elemanına imza karşılığı teslim edilir. Proje Onay Bürosu kayıt elemanı dosya ekinde gelen yazıyı Proje Onay Bürosu Şefine hangi teknik elemana vereceğine dair havale yaptırarak iş akış sistemine kaydeder ve teknik elemana teslim eder İmar durumu şartlarında ve alınacak ücretlerde herhangi bir değişiklik yoksa Proje temditi belgesi hazırlayarak imzalar, Proje Onay Şefine teslim eder. Proje Onay Şefide daha önce tasdiklenen projelerle yeni imar durumunu karşılaştırır. Herhangi bir değişiklik yoksa Proje temdidi imzalayarak proje tasdik kayıt elemanına teslim eder. Kayıt elemanı iş akış sistemi içinde dosyanın çıkışını teknik kaleme yapar İmar durumunda değişiklik olan parsellerin projeleri yeniden düzenlenmek üzere; teknik eleman tarafından iki nüsha doldurulan şahsa bilgi yazılır.ilgilisine iletilmek üzere bir nüshası imzalanarak proje tasdik Şefine teslim edilir. Proje Onay Şefide yazıyı imzalayarak kayıt elemanına teslim eder. Kayıt elemanı iş akış sistemi içinde çıkış yapar RUHSAT TEMDĠDĠ İmar Kanunun 29. Maddesine göre yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu zaman zarfında yapıya başlanmadığı veya başlanıp ta beş yıl içinde bitirilmediği taktirde ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Bu işleme ruhsat temhidi denir.teknik eleman daha önce alınmış ruhsat ve yeni düzenlenen imar durumu imar kanununun 29. Maddesi ve İstanbul İmar Yönetmeliği nin 2.06 maddesine göre inceleyerek temhid yapılmasında bir sakınca yoksa temdit belgesi hazırlanarak imzalar. Dosya ile birlikte Proje Onay ve İskan Şefine teslim eder. Proje Onay Şefi de imar kanunu 29 ve imar yönetmeliğine 2.06 maddesine göre dosyayı İnceleyerek belgeyi imzalar. Proje Onay kayıt elemanına teslim eder. Kayıt elemanı iş akış sisteminde dosyanın Ruhsat ve Kontrol Bürosu na gitmek üzere teknik kalem çıkışını yapar ĠSKAN BELGESĠNĠN DÜZENLENMESĠ Yapımı tamamlanmış binalara yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesi işlemidir İskan almak üzere, Proje Onay İskan Şefliğine gelen vatandaşlar başvurularının değerlendirilmesi için Teknik Uygulama Sorumlusu ve Mal Sahibinin imzasını taşıyan İskan Müracaatı ve ekindeki Yapı İzin belgesi (Temel üstü ruhsatı almış) ile Teknik Kalem Şefliği bürosuna gelir. Teknik Kalem Şefliği tarafından server üzerinden çalışan iş akış sistemine kaydedilir. Evraka ait imar dosyası da eklenerek Proje Onay İskan kayıt elemanına imza karşılığı teslim edilir. Kayıt elemanı gelen dosyayı kayıt defterine işler Proje Onay İskan Şefliğine gelen İskan Müracaatı üzerine Proje Onay İskan Şefi tarafından dosyanın havale edileceği teknik elemanlar (en az iki kişi) iş durumu göz önünde tutularak belirlenir ve havale edilen teknik elemanların adı,soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır. Paraflanarak dilekçe ve dosya kayıt elemanına verilir Proje Onay İskan kayıt elemanı tarafından dosyanın havale edildiği teknik elemanların ismi iş akış sistemi programına kayıt edilir ve dosya teknik elemanlara teslim edilir.

10 Yürürlük Tarihi Sayfa 10/ Teknik elemanlar tarafından, ilgili dosya incelenir. Dosyadaki binaya ait projenin onay tarihine bakılır. Projenin onay tarihinden itibaren 3194 sayılı İmar Yasasının 29. Maddesine göre beş yıl geçirilmemiş ise işlemlere başlanır Proje onay tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş ise;teknik elemanlar tarafından tasdikli proje ile bina mahallinde kontrol edilir. Bina ölçüleri tasdikli projesine uygun ve fen-sağlık kurallarına uygun ise;ayrık nizam binalarda İ.İ.Y. nin 6.36 maddesine göre bahçe tanziminin yapılıp yapılmadığı,projesinde belirtilen sayıda ağaç dikilip dikilmediği kontrol edilir Teknik eleman dosyayı ve tasdikli projesini tetkik ederek aşağıdaki işlemleri yapar.teknik eleman imar dosyasını inceleyerek temel ruhsatı kontrol eder. Temel üstü ruhsatı ısı yalıtım onayı alınıp alınmadığı kontrol edilerek. Proje üzerinde Statik onayı şartı varsa Yapı Denetim Raporu istenir Statikten gelen yanıt yazısına maddelerindeki işlemler yapılır Ruhsat ve Yapı Denetim Şefliğinden tesisat muayene raporu gelmemiş ise yazı düzenlenerek teknik eleman-şef- müdür tarafından ad-soyad yazılarak imza edilir ve Proje Onay İskan kayıt elemanına teslim edilir. Proje Onay ve İskan kayıt elemanı dosyanın çıkışını iş akış sistemi ne ve Proje Onay ve İskan zimmet defteri ne kayıt ederek dosyayı Teknik Kalem Şefliği Bürosu elemanına imza karşılığı teslim eder.*makine tesisat muayene raporu ve asansör ruhsatı alınmış ise dosyasına konur sayılı harçlar yasası gereği 2 no lu harcın tahsili için;teknik eleman tarafından Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi ne yazı düzenlenerek ad-soyad yazılıp imza edilir ve Proje Onay ve İskan Şefine verilir. Proje Onay ve İskan Şefliği ad-soyad yazarak imza eder ve müdüre sunar. İmar Müdürü ad-soyad yazarak imzaladıktan sonra İskan Büro kayıt elemanı yazının bir nüshasını vergi dairesine iletilmek üzerine ilgilisine imza karşılığı verir. İkinci nüshası dosyasına konarak iş akış sistemi ne ve Proje Onay ve İskan Şefliği zimmet defteri ne kaydedilerek Teknik Kalem Bürosu elemanına imza karşılığı teslim edilir. Vergi Dairesinden gelen Yanıt yazısına maddelerindeki işlemler yapılır. ilgilisi 15 gün içerisinde işlemleri bitireceğini belirtir ise bu süre içerisinde teknik eleman tarafından teknik elemanın dolabında Proje onay Bürosunda dosya bekletilir.15 gün içinde evrakın cevabı gelmez ise dosya arşive gönderilir Yangın güvenliği önlemi gerekiyorsa Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü nden yangın güvenlik önlemleri yönetmeliğe uygun yapıldığını ve iskan almasında sakınca olmadığını belgeleyen yazısı istenir ve bu yazıya maddelerindeki işlemler yapılır Sığınak var ise Sivil Savunma müdürlüğü nden uygunluğunu ve iskan almasında sakınca olmadığını belgeleyen yazı istenir ve bu yazıya maddelerindeki işlemler yapılır Fen İşleri Müdürlüğü nden gelen kanal bağlantısının yapıldığı ve iskan almasında sakınca olmadığını belirten yazıya maddelerindeki işlemler yapılır.

11 Yürürlük Tarihi Sayfa 11/ Ayedaş tan trafo gerekli ise trafonun yapıldığının ve parselin trafo ile ilişkisinin kalmadığını belirten yazı istenir. Bu yazıya maddelerindeki işlemler yapılır Binanın her cephesinden 18x24 ebadında 2 şer adet fotoğraf istenir gün,21335 sayılı tebliğe göre S.S.K Müdürlüğünden prim borcu olmadığına dair yazı istenir ve yazının aslı (İlgilisine yazılan yazı kabul edildiğinden) görülerek bir fotokopisi alınır ve dosyasına konur Bina bitişik nizam ise işgaliye harcının ödenip ödenmediğinin İmar dosyasından kontrolü yapılır Otopark ücreti tahakkuku var ise ödenip ödenmediği veya teminatının alınıp alınmadığı kont rol edilir. Eğer var ise;3194 sayılı yasanın 23. Maddesine göre harcın yatırıldığına dair makbuzlar ilgilisinden istenir Bina tescilli eski eser ise ; sayılı İ.K.T.V.K.K. Müdürlüğü nden iskan verilmesinde sakınca olmadığını belirten kurul kararı istenir. Yazıya maddelerindeki işlemler yapılır Gerekli belgelerin tamamlanmasını takiben Hesap İşleri Müdürlüğüne ilişik kesme yazısı teknik eleman tarafından tanzim edilerek gerekli harç ve ücretlerin tahakkuku yapılır. Yazı teknik eleman tarafından adsoyad yazılarak imza edilir ve Proje Onay ve İskan Şefine verilir. Proje Onay İskan Şefide ad-soyad yazarak imza eder ve bir nüshasını ilgilisine verir,bir nüshasını da dosyasına koyar. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılan harç/ücret makbuzunun bir sureti dosyasına konur Teknik eleman tarafından F23.04 Formu düzenlenir. F23.04 Formun ön yüzü yapının ruhsatına göre doldurulur. Arka yüzüne de binanın katlarındaki bağımsız bölümün nitelikleri,sayısı ve tüm belgelerin tarih ve sayıları yazılır ve teknik eleman ve Proje Onay ve İskan Şefinin adı-soyadı daktilo elemanı tarafından yazılır İskan Belgesi görevlendirilen Durum-İskan Bürosu nun teknik elemanlarınca ad-soyadı yazılarak imzalanır. Fotoğrafların arka yüzüne 634 sayılı kat mülkiyeti yasasına göre Tapu Sicil Müdürlüğü nde yapılacak işleme esas olmak üzere kaşe basılarak teknik elemanca ad-soyad yazılarak imzalanır. İskan belgesi ile birlikte, Proje Onay İskan Şefine verilir. Proje onay ve iskan Şefi dosyayı ve F23.04No lu Formu kontrol ederek adsoyadını yazar imzalar ve Proje onay ve İskan Büro kayıt elemanına teslim eder. Proje onay ve İskan Büro kayıt elemanı iş akış sistemine kaydederek İmar Müdürü, Başkan yardımcısı imza edilen F23.04Formu ve dosya Proje onay ve İskan Büro kayıt elemanına teslim edilir.proje ve İskan kayıt elemanınca F23.04Formuna tarih ve sayı numarası verilerek iskan belgesinin bir nüshası dosyasına konur diğer üç nüsha ve tasdikli-imzalı fotoğrafların 1 er nüshaları imza karşılığı ilgilisine verilir Proje onay ve İskan Büro kayıt elemanınca iş akış sistemine ve Proje onay ve İskan Büro zimmet defteri ne kaydedilerek imza karşılığı Teknik Kalem Şefliği Büro su elemanına teslim eder.

12 Yürürlük Tarihi Sayfa 12/ STATĠK PROJE ONAY ĠġLEMLERĠ Statik ve betonarme proje kontrolü Proje Onay ve İskan Şefi gelen dosyayı (mimari projeleri onaylanmış) havale edeceği teknik eleman belirler. Ve havale edilecek teknik elemanın adı, soyadı ve havale tarihi dilekçe üzerine yazılır, paraflanır, dilekçe ve dosya Proje Onay ve İskan kayıt elemanına teslim edilir Kayıt elemanı tarafından dosyanın server üzerinde çalışan iş akış sistemine girişi yapılır ve dosya ilgili teknik elemana teslim edilir Dosyanın teknik eleman tarafından incelenmesi ;İmar dosyasındaki statik projeler afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre incelenir Tarihinde çıkan genelgeye göre bu itibaren statik projelerde yapı denetim bürolarının ve inşaat mühendisleri odasının onayı aranır. İlgilisi tarafından onaylatılan zemin etüd raporlarının statik hesaplarla uygunluğu kontrol edilir Statik hesapların uygun olması halinde; betonarme proje ve statik hesaplar tarih, isim soyadı yazılarak teknik eleman tarafından imzalanır Statik hesapların uygun olmaması halinde; Betonarme projedeki eksikler veya düzeltilmesi gereken hatalar ilgilisi tarafından düzeltilir Teknik eleman tarafından onaylanan statik projelerin büro Şefi tarafından incelenmesi; Proje Onay ve İskan Şefi tarafından tekrar incelenir Teknik eleman tarafından onaylanmayan statik projelerin büro Şefi tarafından incelenir Büro Şefi tarafından onaylanan statik projeler, büro kayıt elemanı tarafından iş akış sistemi programına kaydedilerek dosya teknik kaleme teslim edilir Tadilat projelerinin incelenmesi Prosedür ve deki işlemler aynen uygulanır Dosyanın teknik eleman tarafından incelenmesi; Dosyasındaki mimari tadilat projelerinin statik tadilatı gerektirip gerektirmediği incelenir Statik tadilatı gerektirmediği durumda mimari proje üzerine, mimari tadilattan dolayı statik proje gerekmemektedir yazısı yazılarak isim, soyadı, tarih yazılarak imzalanır. Büro Şefine verilir Statik tadilatı gerektirdiği durumda: Betonarme sistemi değişmeyen statik tadilatlar afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre incelenir. Uygun olması halinde tarih, isim soyadı yazılarak imzalanır. Büro Şefine verilir. Betonarme sistemi değişen statik tadilatlar afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre incelenir. Yapı denetim bürolarının ve inşaat mühendisleri odasının onayı

FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Hazırlayan Fen İşleri Müdürü Kontrol Başkan Yardımcısı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 28.07.2007 Sayfa 1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerde,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 = EK-6 FORM 4 YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ YİBF No:.. Taraflar MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi...... veya adına hareket eden... ile diğer taraftan izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2. TOPLANTI YILI M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2. TOPLANTI YILI M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği TEKLİF : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.12.2010 tarih 2010/S-533 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI'NA; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Hazırlayan Zabıta Müdürü Kontrol Belediye Başkanı Onay Op. Dr. Altınok ÖZ Belediye Başkanı Revizyon No:03 & 01.01.2010 Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 13 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler

Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler Evrak Kayıt İçin İstenen Belgeler 1. İçişleri Bakanlığının 20.05.1999 tarih, 1999/34 Sayılı Genelgesi Gereği;

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Sayı : 25833 Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:

Detaylı