Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n 22 Endress+Hauser den içme suyu ve at k su semineri 22 Piomak dünyaya su yönetimi ni anlatacak yüzy l da projelerle yönetim masaya yat r lacak 32 Pazarlama Do ru hedefe kilitlenin baflar y skalamay n 8 Kapak / Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 9 Sapanca Gölü-Yuvac k Ar tma Tesisi aras terfi sisteminin Radyo Frekans (RF) veri haberleflmesi ile sistem otomasyonu 10 Emerson un Ak ll Kablosuz Çözümleri PlantWeb i önceden eriflilemeyen verilere ulaflt r yor 12 Do ru endüstriyel kablosuz a n seçilmesi 14 testo Saveris : Kolay, güvenli ve verimli ölçüm ve veri izleme 16 R-LOG GSM RTU 17 Endüstri lideri mobil iflgücü yönetimi ve karar destek sistemi Haber 18 Kontek yeni ürünleriyle yeni yolunda! 20 Honeywell Proses Çözümleri Bölümü nün yeni baflkan Norman Gilsdorf Eczac bafl Yap ya Metrans Makina dan e itim Röportaj 26 Bilko: SATEL ürünleri için bir mükemmellik merkezi 30 Metso enstrümantasyonda ar za bilmez ürünler sunuyor Pazarlama 32 Do ru hedefe kilitlenin baflar y skalamay n Teknik Makale 34 Su so utma çevrimlerinde kaçak tespiti 36 Ultraprobe - ultrasonik uygulamalar 38 Pnömatik tafl mada karfl lafl lan sorunlar ve çözüm yollar n n araflt r lmas Bölüm 3 40 SICK den yeni seviye ölçüm probu: LFT 42 Endress+Hauser ve Rockwell in birlikte gelifltirdikleri Cihaz Entegrasyon Arac iflletim masraflar n düflürüyor 42 Higen servo sistemler 46 Gelece in ölçüm teknolojisi - Radar Reklam ndeksi 4P OTOMASYON...19 ABB...Ön Kapak çi ASP OTOMASYON...29 BEST ENDÜSTR...41 B LKO B LG SAYAR...11 DAL...45 ENDRESS HAUSER...3 FESTO...1 HABERORTAK...44 HACH LANGE...15 DEAL MAK NA...25 STANBUL OTOMASYON...48 JUMO...5 KARYA ELEKTR K...37 KONTAK NOKTASI...35 KROHNE ENELSAN...Arka Kapak NEL ELEKTRON K...Arka Kapak çi ÖZSAMUR ELEKTRON K...23 SAFMAK...43 S SDOZ DOZLAMA...7 SMS TORK...28 SULTAN MAK NA...31 TESLA ÖLÇÜ KONTROL...21 MART AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. Proses Otomasyonu 6 Say S.T. Vinç ve Kald rma Üniteleri 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Sac flleme Teknolojileri 6 Say S.T. Elektrik-Enerji 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM PROSES OTOMASYONU Say : 2009/02 Mart 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa Ü rün kalitesi konusunda sorunlar - n z var. Afl r taleple karfl karfl yas n z ve tesisinizin daha çok mal üretmesi gerekiyor. Maliyetleriniz çok yüksek, ancak gelirinizin bir k sm n tanklarda b rak yorsunuz. Spesifikasyonlara uygun üretim yapt - n za eminsiniz ama kan tlayam yorsunuz. Teslimatlar zaman nda yapmada zorlan yor, vaatlerinizi tutam yorsunuz. Küçük miktarlarda ve çok çeflitte mal üretmeniz gerekiyor, ama bir türlü bu esneklikte olam yorsunuz. Bu cümlelerden biri size uyuyorsa bir batch kontrol sistemine gereksinimiz var demektir. Bilindi i gibi imalat; otomobil, beyaz eflya endüstrileri gibi ürünlerin adetle imal edildi i kesikli imalat (discrete manufacturing) ve çimento, niflasta, cam gibi hacim veya kütle ile ölçüldü ü, hiç durmayan sürekli imalat (continuous manufacturing) ana gruplar nda yap l r. Ancak kimya, g da, ka t, ilaç ve kozmetik sektörlerinde her iki üretim türü birlikte bulundu undan yönetilmesi oldukça zordur. Üretimin bu kategorisine batch (y n) tipi denir. Batch üretim karfl laflt rma, dozajlama, harmanlama ve reaksiyon ifllemlerinden oluflur. Batch kontrol sistemleri bu üretim kategorisini iyi yönetmek amac yla gelifltirilmifl bir disiplindir. Dünyam z standartlar dönemini yafl yor. Her fleyin bir standard var, kalite yönetiminin, çevre yönetiminin, iflgören sa l n n, hatta yaflam biçiminin... Batch kontrol konusu da standardize edilmifl durumda. Merkezi ABD de olan Instrumentation, Systems and Automation Society k saca ISA, batch kontrol konusunda tüm dünyada kabul gören ve bu alanda çal flan herkese, kullan c lara ve çözüm sunuculara yol gösteren bir standard S88 ad yla 1995 y l nda yay nlam flt. Standard haz rlayan komite 1990 y l nda oluflturulmufl, çal flmalar n ilk bölümü 1995 y l nda yay nlanm flt. ABD de bile haz rlanmas dört y l süren bu standart proses endüstrisi firmalar için asl nda yönetim dan flmanl ve know-how içeriyor ve yaz m n girifl k sm nda belirtti im sorun türleri ile nas l bafl edilece ini ö retiyor. fiu s ralar kimsenin umurunda de il ama AB uyumu için öncelikle g da sektöründeki üretimin S95 standartlar nda yap lmas gerekiyor. S88 in ilk bölümü fiziksel tesisin model ve terminolojisini tan mlamakta, batch prosesin prosedürlerini ve reçetelerini aç klamakta. Standard n ikinci k sm veri yap lar ve k lavuzlar üzerine. Üçüncü k - s m ise genel reçeteler ile tesise özgü reçete modellerini içermekte. Her fley gibi bu standart da evrim içinde içinde ç kan standart eki içinde üretim kay tlar - n n nas l tutulaca ve yard mc ekipmanlar ile ba lant lar n nas l yap laca yer al yor. Yard mc ekipmanlardan anlafl lmas gereken ambalajlama ekipmanlar ile tesis kontrol sistemleri. S88 standard na uyan yerlerde sorunlardan kurtulman n ötesinde kalite çok daha tutarl hale gelmekte, durufllar azalmakta, gelen modülerlik sayesinde ek yat r mlar kolaylaflmakta, tesis, çal flanlar na duyulan ba ml l k azalmakta. Kriz döneminde kendilerini yenilemek isteyenler batch kontrol konusu ile ilgilenmeliler. yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n H ayatta en anlam veremedi im konulardan biri de kendi sorunlar n n çözümünü baflkalar ndan beklemektir. çinde bulundu umuz bu s k nt l günlerde hala birçok flirket yöneticisi risk yönetimi olarak masraflar k smay ve belirsiz bir süreye kadar beklemeyi tercih ediyor. Nas l ve ne zaman bitece i belli olmayan bir bekleyifl! Yani çözümü baflkalar ndan beklemek! Peki kim bu çözüm üretmesini bekledi imiz baflkalar? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mi? ABD Hükümeti mi? Yoksa AB Yönetimi mi? Kim çözecek birkaç ay dayanma gücü kalm fl olan sektör firmam z n sorununu? Sat fl yoksa, flirket de yok Ticaretin kanunu malum! Hizmet ya da ürünlerini mal etti in rakam n üzerinde bir bedelle satacaks n ki varl n sürsün. Bunun d fl nda bir ticaret modeli yok. Peki, masraflar k sma ad alt nda tüm pazarlama ve sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n? Ne yaz k ki biz ülke olarak ticareti çok geç ö rendik. Güçlü firma olmay, stoklar - m zda var olan mallarla ya da sahip oldu umuz nakit param zla ölçtük. Pazarlama faaliyetlerinin getirisini ölçemedi imiz ve de keyifle sayamad m z için önemini kavray p gerekli yat r mlar yapamad k. Sadece ara s ra rakiplerimizin pazarlama faaliyetlerine karfl k skançl k refleksleriyle plans z programs z birkaç tan t m yapt k. Bundan da istedi imiz sonucu alamay nca so uduk ve komple vazgeçtik. fiimdi de tasarruf tedbiri ad na tüm sat fl ve pazarlama kanallar m z kapat yor ve flirketlerimizi intihara sürüklüyoruz. Yeni pazarlar var E er sektörümüzün gelece ini çok karamsar görüyorsak neden baflka pazarlarda gereken yap lanmay flimdiden yapm yoruz? Yar n çok geç olabilir! Örne in ran. Birçok sektör için global ekonomik krizden çok fazla etkilenmemifl bir pazar. Bu pazar baz firmalar m z keflfetti ve son birkaç ayd r istikrarla çal - fl yor. Ama burada da pazarlama faaliyetlerine gereken önemi veremezsek istedi imiz sonucu asla alamay z. Sat fl n gereklili i olan tan t m ve pazarlama faaliyetlerinden gücümüz nispetinde yararlanmad m z sürece asla kal c baflar y elde edemeyece iz. Pazarla ve sat Hangi sektör olursa olsun sat fla giden yol her zaman bellidir. 1) Tan n r bir marka olacaks n. 2) nsan iliflkilerine önem vereceksin 3) Hemen her pazarlama f rsat ndan yararlanacaks n. 4) Tüm bunlar da bir plan dahilinde yapacaks n. Gerekirse sektör de ifltirecek ama asla sat fla giden yolda pazarlama faaliyetlerinden vazgeçmeyeceksin... Bu sat rlara kat lmayanlar varsa önümüzdeki 8-10 aya dikkatle baks n! Bakal m ilk iflas edenler kimler olacak? Sayg lar mla. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9

10 kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? Endüstriyel bir tesiste kablosuz teknoloji yat r m, kablolama masraflar n n ötesinde çok daha önemli faydalar sa layacak bir altyap ya imkan tan yan stratejik bir seçimdir. Do ru kablosuz çözümler ve partnerlerle yap lacak yat r m; güvenli i art rman za, tesisinizi optimize etmenize yard mc olacakt r ancak unutulmamal d r ki kablosuz, tesiste konuflland r lmadan önce üzerinde durulmas gereken kompleks bir altyap oluflturma teknolojisidir. Biz de bu say m zda, kablosuz teknoloji yat r m na giriflecek flirketler için baflvuru k lavuzu niteli i tafl yacak bir kapak çal flmas haz rlad k. Deste ini esirgemeyen tüm sektör paydafllar na teflekkür ederek incelemelerinize sunuyoruz. 8

11 kapak Sapanca Gölü-Yuvac k Ar tma Tesisi aras terfi sisteminin Radyo Frekans (RF) veri haberleflmesi ile sistem otomasyonu Gürbüz Yüceba Sat fl Müdürü ABC Enser Otomasyon & Güvenlik Teknolojileri zmit, yo un olarak sanayi tesislerinin bulundu u, gayri safi milli has - lan n en yüksek oldu u illerimizden biridir y l nda yaflanan kurakl k sonucu yerleflim birimlerine ve endüstriyel tesislere su sa layan Yuvac k Baraj kurumufl, gerek konutlarda gerekse sanayide büyük s k nt yaflanm flt r. Bu s k nt lar n ortadan kald r lmas, Yuvac k Baraj na su temininin sa lanmas amac yla Sapanca Gölü k y s na büyük bir pompa istasyonu kurulmufltur. ABC Enser, su basan pompalara yol veren orta gerilim yol vericileri kurmufl, tüm tesisin otomasyonunu sa lam flt r. Proje kapsam nda boru hatt üzerinde olan vana istasyonlar ile ölçüm noktalar ile haberleflme de telsiz istasyonlar tesis edilerek sa lanm flt r. Kablosuz haberleflme sisteminin kurulmas, sistemin Hitachi PLC ve Movicon SCA- komple bir yap d r. Motorlara yol verilmesinde Soft Starter kullan m yla sistem elektrik ve mekanik darbelerden korunmufl, her bir motor için ileri seviye motor korumas sa lanm flt r. Oluflabilecek bütün ar - za ve alarmlar alman n yan s ra, olas ar - zalar hakk nda önceden haberdar olup önlem almak mümkün olmufltur. Ayr ca sistemde her motor için ayr kompanzasyon hücresi kullan lmas ile reaktif güç, izin verilen s n rlar n alt nda tutulmufl, sistemde gereksiz afl r enerji yüklenmelerinin önüne geçilmifltir. Her istasyonda seviye, bas nç, çal flma, ar za vb. veriler istasyonlarda bulunan Hitachi PLC ler taraf ndan toplanm fl, RF hatt üzerinden merkeze tafl nm flt r. Tafl nan bu veriler merkez istasyona kurulan Movicon SCADA sistemi ile izlenmifl ve sistem çal flmas bu geliflmifl yaz l m sayesinde DA ile otomasyonu gerçeklefltirilmifltir. stasyonlar aras veri aktar m nda kablosuz RF haberleflme kullan lm flt r. Bu seçimin tercih edilmesindeki en büyük etken mevcut arazi flartlar n n olumsuzlu u ve istasyonlar n birbirilerine olan uzakl d r. Bu sayede kurulum s ras nda oluflacak iflçilik ve kablo maliyetleri ortadan kald r lm fl, projenin uygulama süresi bir hayli k salm flt r. Kullan lan PLC ler, RF modemler ile entegre edilmifl, aradaki ba lant cihazlar üzerinde bulunan RS232 seri portlar ile sa lanm flt r. Sistem; Eski terfi, Yeni terfi, Seka yüksek depo, Balaban su deposu ve Thames water olmak üzere 5 ayr istasyon birimden oluflmaktad r. Yeni terfi istasyonunda bulunan pompalarda kullan lan orta gerilim motorlar na yol vermek için 5 adet 6.3 kv kw soft starter kullan lm flt r. Kullan lan soft starter lar motor kumanda panosu ve kompanzasyon panosunu içerisinde bar nd ran Ana girifl, yumuflak yolverici ve kompanzasyon panolar tek bir kumanda merkezinden kontrol edilmifltir. ABC Enser taraf ndan kurulan bu otomasyon sistemi, radyo modemler, PLC, SCA- DA, ultrasonik debimetreler, ultrasonik seviye sensörleri, bas nç transmiterleri, vana ve kumanda panolar ndan oluflan anahtar teslimi bir paket çözümdür. 9

12 kapak Emerson un Ak ll Kablosuz Çözümleri PlantWeb i önceden eriflilemeyen verilere ulaflt r yor Emerson Process Management, Avrupa üretim tesislerinde güvenilirli i ve iflletim performans n yeni bir düzeye tafl yacak olan 2.4 GHz tesis-içi Ak ll Kablosuz Çözümleri ni sundu. Emerson n 900 MHz Ak ll Kablosuz Çözümleri de halihaz rda Kuzey Amerika da sunuluyor. Daha önceden eriflilemeyen bilgilere eriflilmesiyle, Emerson n Ak ll Kablosuz network leri varl k optimizasyonu ve kestirimci bak m imkanlar n art rmakta; üreticilerin yüksek maliyetli beklenmeyen proses kesintileri ve durufllar n önlemeye yard mc olmakta; process ekipmanlar n n performanslar n ve ömürlerini optimize etmekte; ve üretimi maksimize etmektedir. Acil güvenlik durumlar na cevap gelifltirilebilir, emisyonlar azalt labilir. Emerson n Plantweb dijital tesis mimarisini geniflleten Ak ll Kablosuz çözümleri, sektörün ilk kendini-düzenleyen a teknolojisi ile daha önceden fiziki veya ekonomik olarak eriflilemeyen emsalsiz düzeylerde güvenilirli i sa lamaktad r. Son üç y l içinde birkaç Kuzey Amerikal ve Avrupal müflteriyle yap lan saha denemeleri, yüzde 99 un üzerinde a güvenilirli i ve kablolu eflde er cihazlara göre yüzde 90 a varan oranda düflük kurulum giderlerini göstermifltir. Emerson n Ak ll Kablosuz çözümleri yenilikçi kendini-düzenleyen a teknolojisi ve endüstri lideri kablosuz seçenekleri olan Rosemount ölçüm transmitterleri ve AMS Suite: Intelligent Device Manager kestirimci bak m yaz l m n birlefltirmekte, ve hepsi DeltaV ve Ovation otomasyon sistemlerine entegre olmaktad r. Kendini-düzenleyen a lar oldukça güvenilirdir; çünkü kablosuz cihazlar n alternatif haberleflme yollar olarak görev yapmalar na olanak vererek yedekleme (redundancy) sa lar, bu da saha network mesajlar n n yüzde 99 üzerindeki k sm n n hedefine ulaflmas n sa lar ki bunu gerçeklefltirmek günümüzün üretim tesislerindeki metal vadileri nde hiç de kolay bir görev de ildir. Emerson n teknolojisini kullanan a lar 5 ila cihaz aras nda ölçeklendirilebilmektedir. Emerson n Ak ll Kablosuz çözümlerinin kurulumu karmafl k saha çal flmas veya özel aletler gerektirmez. Çözümler SP100 kontrolünü ve ayn a üzerinde s n f 1 ve 5 aras uygulamalar n izlenmesini destekleyecek flekilde tasarlanm flt r, ve s n f 3 ve 5 aras müflteri kullan m için onaylanm flt r. Emerson n SmartPower teknolojisi uygulamaya göre 5 ila 15 y l aras nda pil ömrü sa lamaktad r. Emerson n kablosuz a lar - n n endüstriyel s n f güvenli i kapsaml saha denemeleri ve ba ms z güvenlik uzmanlar n n incelemeleri ile onaylanm flt r. Sa lam bir güvenlik yaklafl m nda flifreleme, belgeleme, do rulama, anti-parazit ve key management teknikleri kullan lmaktad r. KABLOSUZ ÖLÇÜM TEKNOLOJ S : KOLAY, GÜVEN L R VE EKONOM K Emerson Process Management baflkan John Berra, Üreticiler tesislerindeki süprizlerden nefret ederler, ve iflletmede gerçekten neler oldu unu bilebilmek için her bir varl k üzerinde gözleri ve kulaklar olmas n isterler diyor. fiu ana kadar, izlenmesi gereken tüm varl klara eriflmenin kolay, güvenilir ve ekonomik bir yolu yoktu. Üç y ll k müflteri saha denemelerimizi tamamlad k. Bu denemelerde, müflterilerin normalde fark edilmeyecek problemleri süratle ortaya ç kar p çözüm bulduklar - n gördük. Emerson n Ak ll Kablosuz çözümleri rafineriler, petrol ve gaz, kimya, ka t ve su/at ksu gibi çeflitli proses üretim sektörlerine uygulanabilir. Ek olarak, bu teknoloji petrol ve gaz kuyular, boruhatt istasyonlar ve üretim platformlar n n uzaktan izlenmesine de uygulanabilir. Emerson n global SmartStart kablosuz hizmet uzmanlar, müflterilerin Ak ll Kablosuz çözümlerinin tüm potansiyel menfaatlerini görmelerine yard mc olur. lk devreye al mda yard mc olurlar, sa lam haberleflmeyi sa layabilmek için tüm a de- erlendirmesini ve cihaz n seçilen ç k fl için (Modbus, OPC, Ethernet, vs.) ifllevselli inin do rulamas n yaparlar. ARC Tavsiye Grubu ndan bir analist olan Harry Forbes, Kablosuz ölçüm teknolojisi, kullan - c lar n tesislerinde neler oldu unu daha iyi görmelerini ve kontrol etmelerine yard mc olacak diyor. Kurulum giderlerindeki büyük tasarrufun yan nda, bu teknoloji kablolu ölçümlerle mümkün olmayan temel proses ve otomasyon geliflmelerine de yol açacak. Forbes, Bu da on y llard r proses otomasyonundaki en temel ilerlemedir, diye devam ediyor. ARC, yeni ve mevcut uygulamalarda kablosuz teknoloji için bast r lm fl bir talep oldu una inan - yor. Emerson n güçlü markas ve lider pazar konumu, kablosuz ölçüm ça n n geldi- ini tasdik ediyor. Emerson, endüstriyel izleme ve kontrol sistemlerinin ihtiyaçlar - n karfl layacak standartlar gelifltirebilmek için ekipman üreticileri, müflteriler ve HART Communications Foundation n Wireless HART çal flma grubu ve ISA SP- 100 ün de içinde bulundu u endüstri örgütleri ile beraber çal fl yor; bu da kablosuz sensor a teknolojisinin genifl çapta benimsenmesini sa l yor. Emerson, çal flmalar tamamland zaman endüstri standard na uygunluk için kolay bir yükseltme yolunu garanti ediyor. 10 devam 12. sayfada

13 11

14 kapak Do ru endüstriyel kablosuz a n seçilmesi Mevcut kontrol sisteminde ve ileri proses kontrol uygulamalar nda önceden ulafl lamayan verilerin kullan lmas Zafer Küsbeo lu Honeywell Saha Çözümleri Sat fl Müdürü Endüstri tesisinizde kablosuz teknoloji uygulama karar, kablolama masraflar n n ötesinde flirketiniz için önemli faydalar sa layacak olan bir altyap ya olanak tan yan stratejik bir seçimdir. Do ru karar güvenli i art rman za, tesisi optimize etmenize yard mc olacak ve uygunluk sa layacakt r. Kablosuz, endüstri tesislerinde genifl bir flekilde konuflland rmadan önce üzerinde durulmas gereken düflünceleri gerektiren kompleks bir altyap oluflturma teknolojisidir. Bu dokümanda, bu karar verirken dikkate alman z gereken sorular ana hatlar yla belirtilmektedir. OLASILIKLARI DÜfiÜNÜN Kablosuz teknoloji, tesisteki de erin kilidinin aç lmas ile, hareketli ve daha verimli bir iflgücünün devreye sokulmas için düflük maliyetli çözüm sa lar. Olas l klar sonsuzdur. Geleneksel cihazlar n ulaflamad yerlerde veri toplayan ve bilgili kararlar vermek için daha fazla gerçek zamanl veri sa layan sensörleri düflünün. Daha düflük kurulum maliyetleri taahhüdünü yerine getiren bir kablosuz a düflünün. Endüstriyel kullan c lar: nsanlar, tesisi ve çevreyi emniyetle koruyacak Tesis ve varl k güvenilirli ini iyilefltirecek Verimli çal flanlar ve proseslerle tesisleri mükemmele erifltirecek Endüstriyel ve çevresel standartlara uyan muhtelif tiplerde kablosuz çal flacak uygulamalar destekleyen, emniyetli ve güvenilir bir a beklemektedir Bu kablosuz çal flan çözümler afla daki uygulamalar arac l yla iflletimsel ve güvenlik faydalar sa layacakt r: nsanlar n, tesisin ve çevrenin emniyetle korunmas Tesis genelinde çal flan yerlerini izlemek ve emniyetli, prosedüre uygun operasyon gerçeklefltirilmesini sa lamak için gerçek zamanl bir yer saptama sistemi Emniyet duflu izlemesi Acil durumlara müdahale edenleri destekleyen bir altyap Kablosuz s z nt tespit ve onar m deste- i Mevcut kontrol ve emniyet sistemlerine entegrasyon Tesis ve varl k güvenilirli inin iyilefltirilmesi Tan koyucu cihaz sa l k de erlendirmeleri için ekipman ve saha cihazlar n n sürekli flekilde kablosuz izlenmesi Tafl nabilir iflçi cihaz iflletmeye al nmas ve otomatik saha operatör rauntlar na yap land r lmas ve internetteki veri, rapor ve k lavuzlara eriflim Bilgisayarl bak m yönetim sistemi, envanter yönetimi ve doküman yönetimi gibi ekipman sa l k yönetim görsellefltirilme Verimli çal flanlar ve proseslerle tesisleri mükemmele erifltirilmesi Masa üstü uygulamalar n ve kumanda odas ekranlar n el bilgisayarlar ndan iflleten mobil operatörler Tesiste gerçek ölçümleri tahmini de erlere karfl izleyen veya uzaktan kumanda amaçl girifl/ç k fl modülleri ve sensörler Tank enstrümantasyonunun üst modele geçirilmesi için sensörler Wi-Fi cihazlarla donat lm fl bütün saha iflçileri aras nda iletiflim kurulmas için Voiceover IP Borulama sistemlerinin bütünlü ünü sa lamak için sürekli kablosuz korozyon tespit Endüstriyel ve çevresel standartlara uyum Emisyon izleme S z nt tespit ve onar m deste i MEVCUT VE GELECEKTEK GÖRÜNÜM Geliflmekte olan pek çok teknolojide oldu- u gibi, günümüzün piyasas endüstriyel ifl ihtiyaçlar n taktik olarak çözebilecek, ancak gelece e ait ihtiyaçlar karfl lamayabilecek kablosuz çal flan çözümler sunmaktad r. De inilmesi gereken kilit uygulama problemlerine; birkaç ile binlerce aras ndaki çoklu cihaz tiplerinin iflletilmesi, parazitli radyo frekans ortamlar nda faaliyet göstermek, verileri güvenli flekilde ve gerek duyuldu unda göndermek, öngörülebilir enerji yönetimi ve sa lam güvenlik gelmektedir. Geliflme aktivitelerine ayak uydurulmas na yard mc olmak ve kullan - c lar n uygulamalar için en iyi çözümü bulmalar na yard mc olmak için baz kurulufllar aç k çözümler sunman n yan s ra öneriler veya standartlar da haz rlamaktad r. Örne in, 2005 y l n n bafllar nda kabul edilen Enstrümantasyon, Sistemler ve Otomasyon Derne i nin (ISA) SP100 inisiyatifi bir dizi standart, önerilen uygulama ve teknik belge tan mlanmas ve yay nlanmas arac l yla otomasyon ve kontrol ortam nda kablosuz sistemlerin uygulanmas için bir yol haritas yarat lmas ad na f rsat sunmaktad r. SP100 grubu tedarikçi, son kullan c ve Ar-Ge topluluklar n n temsilcilerini dengeli bir dizi yönerge oluflturmak için bir araya getirir. Geliflmekte olan standartlar kablosuz teknoloji seçimi yapmak için bir kriteri temsil etmektedir. Ancak, muhtelif çözümlerin mevcut olmas veya ufukta gözükmesi ile günümüzde kablosuz çal flt r lan uygulamalarla kullan labilecek faydalardan yararlanmaya bafllamak için bir f rsat mevcuttur. KABLOSUZA HAZIRLANMA Pek çok endüstriyel tesis hedefledikleri ih- 12

15 kapak tiyaçlar için zaten kablosuz a lar konuflland rmaktad r. Tesislerin gelece e haz rlanmas na yard mc olmak için, afla daki liste bu geliflmekte olan teknolojinin sa lam ifl sonuçlar na olanak sa lamak için sorulacak olan sorular ve görüflleri sunmaktad r. fllevsellik ve uygulamalar Kablosuz teknoloji ile kaç tane farkl fonksiyonun daha verimli oldu unu düflünün. Yönetmek ve idare etmek için çoklu kablosuz a kullanmak istiyor musunuz yoksa yaln zca bir stratejik a m istiyorsunuz? (Pek çok kullan c n n birden fazla amac vard r ancak yönetmek için yaln zca bir kablosuz a istemektedirler.) Baz basit kontrol uygulamalar n dikkate alacak m s n z? Saha iflçilerinizin el cihazlar ile verilere eriflimine ve tesisteki muhtelif sunucularla etkileflime girmesine imkan vermek istiyor musunuz? lk yard m ekiplerinin acil durumlarda kablosuz a n z kullanmas n istiyor musunuz? Öncelikle mevcut ve gelecekteki kablosuz ihtiyaçlar n z belirlemeniz ve bu ihtiyaçlar n za istinaden kablosuz a seçiminiz hakk nda stratejik bir karar vermeniz önemlidir. Çoklu-h z deste i Kumanda odas na baz uygulamalar için h zl ve di erleri için daha az h zl ulaflacak bilgi ihtiyac n z var m? Alarmlar n z n izleme bilgileri ile ayn h zda geriye iletilmesine gücünüz yetecek mi? Belirli proses ölçümleri için düflük h zl izleme ile birlikte yüksek h zl izleme yapacak m s n z? Güvenilirlik Operasyonlar n z kablosuz olarak gönderilen bilgiler olmadan ayakta kalabilir mi? Günümüzde pek ço u kalabilir ancak ileriye bakt kça ve kablosuzu gerçekten benimsedi inizde gelecekteki uygulamalar n z daha güvenilir bir a gerektirecektir. Ayr ca, pek çok kablosuz çözüm tesisiniz için s n rl bant geniflli i sa layan lisanss z Enstrüman, Bilimsel ve Medikal (ISM) frekans bantlar kullanmaktad r. Endüstriyel tesisinizde ISM bantlar n nas l kullanaca n za dair bir plan gelifltirdiniz mi? Bu düflünce tesislerin sa lam kablosuz operasyonlara imkân vermesine yard mc olacakt r. Mükemmel olmayan ISM bantlar azalt lm fl ölçeklenebilirlik ve güvenilirli e sebep olacak, zaten dolu olan bir tesisat borusu gibi, kablosuz kullan m - n z s n rland racakt r. Güvenlik Güvenlik kötü niyetlere karfl korunmak ve fikri mülkiyetinizi, kar n z ve elemanlar n z korumak için elzemdir. Ne tip güvenli e ihtiyac n z var? Ne kadar yeterli? Yaln zca bir güvenlik sistemine mi yoksa sistemlerine mi ihtiyac n z var? Bunlar endüstriyel kablosuz a n z stratejik olarak konuflland r rken dikkate al nacak önemli düflüncelerdir. Muhtemelen yaln zca bir kablosuz güvenlik yaklafl m na sahip olmak istenecektir. Bu durum size yönetmeniz için tek bir sistem verir ve günümüzdeki ve gelecekteki kablosuz kullan mlar - n zla eflleflecek en iyi mevcut çözümü seçmeniz için f rsat sa lar. Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? Dikkate al nacak olan baz sorular: Saha iflçilerinizin el cihazlar ile verilere eriflimine ve tesisteki muhtelif sunucularla etkileflime girmesine imkân vermek istiyor musunuz? Operasyonlar n z kablosuz olarak getirilen bilgiler olmadan ayakta kalabilir mi? Yaln zca bir güvenlik sistemine mi yoksa sistemlerine mi ihtiyac n z var? Kablosuz cihazlar n z n ne kadar süreyle ba ms z enerji beslemesi yapmas n istiyorsunuz? A n z n flimdi ve gelecekte kaç tane cihaz kullanmas n istiyorsunuz? Kaç tane uygulama arayüzü kablosuz verilere ihtiyaç duyacak? Kendi kendine yeten ve öngörülebilir güç yönetimi Pek çok kullan c kablosuz tesisat düflündü ünde kablo olmamas n n iyi taraf n ve maliyet avantaj n anlamaktad r, ancak ayn zamanda tesis boyunca endüstriyel cihazlarda pek çok pil de- ifltirmek zorunda olman n dezavantaj n da düflünmeleri gerekmektedir. Cihaz güç yönetimi kablosuz a seçerken çok önemli bir noktad r. Kablosuz cihazlar n z n ne kadar süreyle kendi gücünü sa lamas n istiyorsunuz? Kablosuz cihazlar n z raporlama h - z ihtiyaçlar n z karfl layabilmek için monte edilecek ek ürünler gerektiriyor mu? Hangi seviyede bir öngörülebilir bak m program na ihtiyac n z var? Bu kompleks bir sorudur çünkü cevap güç kayna n, cihaz ihtiyaçlar n ve hangi s kl kla cihaz n iletiflim kurdu unu göz önüne almal d r. Pek çok kullan c en az üç y l süreyle ve en iyi ihtimalle cihaz n ömrü boyunca kendi gücünü sa layan bir cihaza gerek duyacakt r. Bu, kablosuz a seçerken makul bir taleptir. Ölçeklendirilebilirlik Gelecekteki büyümenin planlanmas ve kablosuz talepleriniz birkaç bin cihaz için oldu unda neyle karfl lafl laca n n düflünülmesi a n z seçerken göz önüne al nmal d r. A n z kaç tane cihaz kullanabilir? Bu, kablosuz a n z n ömrü için yeterli olacak m? A kapasitenizi aflarsan z ne olacak? A n z geniflleyebilecek mi? Pek çok kullan c çok s n rl kablosuz ihtiyaçla bafllar ancak kablosuz teknolojinin faydalar n görmeye bafllad kça ihtiyaçlar katlanarak artar. Yat r m koruma ve uygulama entegrasyonu Pek çok fabrika, tesis boyunca önceden çoklu uygulama arayüzleri ve kablosuz ürünler konuflland rm fl olman n faydas n görür. Bu ara yüzlere Modbus, OPC, HART, FOUNDATION Fieldbus, Profibus, Ethernet ve pek çok baflkalar dâhildir. Bunlar n kaç tanesi tesisinizde konuflland - r lm fl durumda? Genellikle, tesisler farkl departmanlar taraf ndan tahrik edilen çoklu uygulama arayüzleri içerir. Pek çok kullan c ayr ca mevcut uygulamalar kullanmak için kablosuz cihazlardan bilgi gelmesini ister. Stratejik bir kablosuz a seçerken kablosuz veriye gerek duyabilecek bütün mevcut uygulamalar n zla kolayca arayüzle ba lanma kabiliyetine sahip olmal - s n z. Bu çok önemlidir çünkü bu a tek bir departman de il tüm operasyona hizmet verecektir. Kablosuz a n z pek çok uygulama arayüzüne hizmet verebilecek mi? Bir sonraki seçiminiz mevcut kablosuz cihazlar n z destekleyecek mi? Seçimler Stratejik kablosuz a n z seçerken, ürün seçimlerine ihtiyaç duyacaks n z. Seçim f rsat n z ideal fiyatland rma alternatifleri ve s n f n n en iyisi ürünlere imkân sa lar. Bir standart gelifltirildi inde veya aç k çözüm getirildi inde, pek çok tedarikçi teknoloji spesifikasyonlar na uyar ve müflteriler için a da konuflland rd klar cihazlarda ve a da çal flt r labilecek uygulamalarda seçenekler sunar. Endüstriyel tesisinize kablosuz konuflland - r rken dikkate al nacak pek çok yön vard r. Bu altyap oluflturan teknolojinin konuflland r lmas stratejik bir karard r. Yukar da tart fl lan bütün hususlar tesisiniz için kapsaml bir kablosuz çözümde dikkate al n. Her bir alana tatmin edici flekilde de inmeyen endüstriyel kablosuz a lar kablosuz teknolojiyi uzun vadeli stratejik kullan m n za uymayabilir. Bu dokümanda tart fl lan ihtiyaçlar karfl layan tedarikçilerin aç k çözüm tekliflerini düflünün. Honeywell bu tedarikçilerden biri olup ihtiyaçlar günümüzde ve gelecekte karfl layan, endüstriyel kullan c lar için tasarlanm fl bir sistem sunmaya kendini adam flt r. Honeywell kablosuz çözümleri hakk nda daha fazla bilgi almak için sitesini ziyaret edebilirsiniz. 13

16 kapak testo Saveris : Kolay, güvenli, verimli ölçüm ve veri izleme testo Elektronik ve Test Ölçüm Cihazlar D fl Ticaret Ltd. fiti. testo Saveris ölçüm sistemi üretim proseslerinde ve ortamda s cakl k ve nem de erlerini ölçer, raporlar ve limit de- erler için alarm verir. G da üretimi, so uk zincir, kalite güvence, Ar-Ge uygulamalar n n yan s ra binalarda s cakl k veya nem ölçüm verilerinin raporlanmas ve de erli envanter, ilaç ve g da gibi s cakl k ve neme duyarl ürünlerin depolama koflullar n n izlenmesi için ideal bir sistemdir. S cakl k ve nem de erlerinin çok hassas ölçümü Radyo prob: Kablosuz kolay ba lant ve veri transferi Saveris ana unite ve problar aras nda iki yönlü veri iletiflimi ve prob haf zas sayesinde ölçüm verilerinin güvenli i Her uygulama için uygun farkl radyo prob ve ethernet prob alternatifleri Limit de erler afl ld nda PC ye ba l olmaks z n LED, röle ç k fl veya SMS ile alarm verme Özel testo Saveris yaz l m ile: - Kurulum esnas nda h zl ve kolay konfigürasyon ve otomatik ölçüm bafllatma - Alarm durumunda iste e ba l olarak e-posta veya ekranda pop-up mesaj ile uyar - Tüm alarm durumlar n n tablo format nda tarihçesi - Ölçüm verilerini kaydederek grafik veya tablo fleklinde görüntüleme - Belirlenen aral klarda otomatik olarak PDF raporlar oluflturma Saveris ana ünitede genifl veri haf zas (her ölçüm kanal için veri) GIDA MADDELE- R NDE SO UK Z NC R N ZLEN- MES Önceden belirlenen s cakl k de- erleri ile uyum, g da üretiminde kalite için belirleyici bir unsurdur ve yasal hijyen gereksinimlerine uygunluk aç s ndan önemlidir. Ayr ca süpermarketlerdeki ve di- er perakendecilerdeki so uk zincirin kesintisiz olarak izlenmesi de gereklidir. testo Saveris; üretim tesislerinde, so uk depolama ve dondurucu alanlar nda ortama ve ürüne ait s cakl k de erlerinin izlenmesi için otomatik bir sistemdir. Limit de erler afl ld zaman alarm verir. Ölçüm verileri ve oluflan alarmlar merkezi olarak bir veri taban nda saklan r ve istenildi i zaman bu bilgilere eriflilebilir. testo Saveris EN standard ile uyumludur. ÜRET M, KAL TE GÜVENCE VE DEPOLA- MA Endüstriyel tesislerde üretim, kalite güvence ve depolama aflamalar nda ürünlere ait çok fazla miktarda kalite verilerinin kay t alt na al nmas gereklidir. testo Saveris bu verilerin dökümantasyonunu otomatiklefltirir ve limit de erler afl ld nda alarm verir. Böylece ürünlerin ve proseslerin sabit bir kalite seviyesinde tutulmas güvence alt na al n r. testo Saveris üretim sektöründe, depolama alanlar nda, so utucularda ve havaland rma odalar nda iklimlendirme ve s cakl k de erlerinin izlenmesi ve raporlanmas için idealdir. testo Saveris radyo prob veya Ethernet prob seçenekleri tüm farkl ölçüm ihtiyaçlar na cevap verebilir. AR&GE, LABORATUVARLAR & HASTA- NELER Laboratuvarlar gibi araflt rma ve gelifltirme kurumlar, hassas ürünlerin ve makinalar n izlenmesi için ortama ve prosese ait verilerin kaydedilmesinden sorumludur. testo Saveris, ölçüm verilerinin merkezi bir flekilde raporlamas n sa lar. Böylece havaland rma odalar n n, so utucular n, kurutma odalar n n veya deney düzeneklerinin iklimlendirme ve proses verilerinin kolay ve güvenli bir flekilde izlenmesini garanti eder. testo Saveris in h zl ve kolay kurulum özelli i sayesinde, bu sistem k sa süreli ve uzun süreli kay t alma için uygundur. B NALARDA KL MLEND RME KOfiULLA- RININ ZLENMES Binalarda iklimlendirme koflullar n n izlenmesi ve sabit ortam koflullar n n sa lanmas, özellikle müzelerde ve arfliv odalar nda bulunan hassas, de erli ve pahal nesnelerin korunmas için çok önemlidir. testo Saveris tüm iklimlendirme koflullar - na ait verilerin merkezi olarak kay t alt na al nmas n otomatiklefltiren bir sistemdir. Limit de erler afl ld nda alarm verme özelli i ile testo Saveris, de erli envanteri istenmeyen s cakl k ve nem dalgalanmalar ndan korur. Radyo prob, kablo da n kl - ve karmaflas olmadan kolayl kla gerekli lokasyonlara tak labilir. 14 devam 16. sayfada

17

18 kapak R-LOG GSM RTU Mikrohost Sistem GSM modem tabanl RTU lar konusunda lider Remmon un yenilikçi ürünü R- LOG, modern bir RTU gereksinimi olan birçok farkl uygulamaya son derece basit ve her aç dan aya yere basan çözümler getiriyor. R-LOG genel amaçl, GSM-GPRS tabanl ve çok büyük veri kay t (data logger) kapasitesine sahip bir RTU dur. Veri göndermek/almak için SMS veya GPRS teknolojisini kullan r. 2MB l k dahili haf zas sayesinde çok büyük miktarlarda veriyi kaydedebilir (kaydedilecek kanal adedi ve kaydetme s kl na göre bir y ldan daha uzun süre kay t anlam na gelebilir). GPRS ile belirlenmifl olan veya bütün verileri ile istenen zamanda, istenen s kl kta veya belirlenen bir durum olufltu unda size gönderebilir, yani dünyan n neresinde olursan z olun, verileri takip edebilirsiniz. E er bu verileri sürekli ile almak istemez, istedi iniz zaman görmeyi tercih ederseniz, data-logger verilerinin bir Web Server a yönlendirilmesi sayesinde istedi- iniz zaman istedi iniz yerden login olarak görmeniz de mümkün. Tabi ki belirlemifl oldu unuz herhangi bir alarm durumunda an nda cep telefonunuza SMS mesaj gelmesi, önceki Remmon ürünlerinde oldu u gibi bir standart. Kolay kullan ml yaz l m sayesinde, R- LOG u yaz l mc olmayan bir kullan c bile rahatl kla programlayabilir, ayarlar n de- ifltirebilir; ister RS232 ile do rudan PC ye ba layarak, ister dünyan n öbür ucundan GSM modemi arac l yla. R-LOG UN TEMEL ÖZELL KLER R-COM un donan m altyap s na sahip olan R-LOG un özellikleri flöyledir: HW arayüzleri RS-232 : DB9 (male) Dahili haf za : 2MB Dijital girifl : 8 adet (5-24 VDC) 8 (dijital say c 100 Hz) Analog girifl : 2 ak m (0-20 ma) 2 voltaj (0-10 V) 2 direnç (PT-0100) Dijital ç k fl : 2 (röle, 5A) Protokoller PLC protokolleri : MODBUS ve yayg n PLC markalar n n tamam Fiziksel özellikler: Boyutlar : 10.6?6.3?9cm A rl k : 240gr GSM flebeke arayüzleri Teknoloji : GSM 850/1900 MHz EGSM 900/1800 MHz Protokoller : CSD, SMS, GPRS Modem : Sony Ericsson GR47 veya Telit 864 Elektriksel özellikler Voltaj : 12-24DC Ak m tüketimi : Sürekli 120 ma Pik 200mA Çevresel Çal flma s cakl : -25 ile 55ºC Depolama s cakl : -40 ile 85ºC Çal flma nemi : %5 ile % 95 16

19 kapak Endüstri lideri mobil iflgücü yönetimi ve karar destek sistemi ÖZET Kablosuz (Mobile) cihazlar n her türlü veri uygulamas için geliflmesi ile mobil cihazlar kullanan yaz l m uygulamalar n n da çerçevesi geniflledi. Bu yaz - da Invensys firmas n n bir fl Birimi olan Wonderware in IntelaTrac Mobil flgücü ve Karar Destek Sistemi ni (Mobile WorkForce and Decision Support System) anlataca z. Wonderware IntelaTrac Sistemi iflletmeye göre kurgulanabilir bir yaz l m ve saha flartlar na uygun donan mlardan oluflmaktad r. Bu sistem Smartphone, PDA, dayan kl el bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve PC ler kullan larak sahada hareket eden personelin her an bilgiye ulaflmas n sa lamaktad r. ÜRET MDE KABLOSUZ (MOB LE) ÇÖZÜM flletmede mükemmeliyeti yakalaman n önemli noktalar ndan biri do ru bilginin do ru zamanda do ru yerde olabilmesidir. Genellikle üretim yap lan iflletmelerde yayg n bilgi kaynaklar ndan gelen bilgiler da n k noktalarda bulunurlar. Operatör ekranlar nda toplanan her türlü grafik ve detay teknik bilgiler operatörler ve yönetim taraf ndan süreci yönetmek için kullan l rlar. Halbuki operatörün en çok bilgiye ihtiyac olan anlar ekran bafl nda de il de sahada hareketli olarak dolaflt zamanlara rastlamaktad r. Bu zamanlarda gördü- ü olaylarla ilgili do ru yorumlar yapabilmesi için bilgiye ihtiyac vard r. Mobil çözümlerde hedef do ru ve en güncel bilgiyi operatörün önüne koyabilmektir. Do ru çözüm, hareket eden operatöre hareketli bir sistem getirmekten geçmektedir. Yaklafl k olarak iflletmelerdeki ekipmanlar n % 40 - % 60 otomatik de ildir, elle çal flmaktad r. flletmedeki bu bölümlerde yap lacak ifllerin optimizasyonu çal - flanlar n getirdi i çözümlerle oluflmaktad r. E er operatörler do ru bilgileri do ru zamanlarda elde ederlerse yapacaklar ifller maliyet düflürme yönünde olup merkezi karar destek sisteminin belirledi i politikalar gerçek hayata geçirecek yönde olur. Mükemmel iflletmenin hayata geçebilmesi için hem karar destek sisteminden operatöre hem de operatörden karar destek sistemine iki yönlü bilgi ak fl gerekmektedir. Böylece karar destek sistemi otomatik olmayan noktalardan gelen bilgileri güncelleyebilir ve operatörde merkezi sistemin bilgi ve kararlar n kolayl kla uygulayabilir. Birçok firmada hareketli personel önemli konularda yeterli bilgi sahibi olmadan karar vermek zorunda kalmaktad r. Özellikle sürece yak n personel, bir fleyler yolunda gitmiyor ise yükselen s cakl hissedebilir, süreçten gelen anormal sesleri duyabilir. Ne yaz k ki böyle durumlarda bile kifliler yaln zca kendi kiflisel deneyimleri ve ak llar ötesinde bir sistemden yard m alam yorlar. Halbuki kendilerinin tafl d bir mobil cihaz vas tas ile merkezi bir sistemden gelen verileri gördükleri ile birlefltirebilseler durumu düzeltici acil önlemleri almalar daha kolaylaflacak ve iflletmenin zaman, ifl güvenli i, malzeme kayb gibi konular nda pozitif bir noktada olmas sa lanabilecektir. Karar destek sistemi tavsiyelerini y llar boyu benzeri sistemler üzerinde çal flan personelin ortak ak l ve tecrübelerine dayand rmakta ve bunu o anda karar almak zorunda kalan personele aktarabilmektedir. Aksi halde bilginin eriflilebilir olmad - ortamlarda iflin bafl nda olan insana ba- ml l k, vardiya de iflimi s ras nda yaflanan kopukluklar, yeni elemanlar n do ru ve yeterince e itilememesi gibi sorunlar sürekli olarak kendilerini tekrarlamaya bafllayacakt r. Durum özellikle yeni süreç düzenlemeleri veya iyilefltirmelerinin yap ld ortamlarda ortaya ç kmaktad r. Süreci mevcut hali ile yöneten personel, iyilefltirmeler için gerekli bilgi ve verileri yönetim kadrosu ile ayn dili konuflmad klar için aktaramamaktad rlar. Halbuki baflar - s zl a neden olan uygulama yanl fllar n n nedenlerini görmek ve yüzlerce uygulamadan gelen tecrübeleri aktarmak günümüzdeki kablosuz teknolojileri kullanarak çok zor olmamaktad r. Bu yaz da verimlili i art rmak için Wonderware IntelaTrac Mobile Workforce and Decision Support System kullanarak yap labilecekleri özetleyece iz. KABLOSUZ YAfiAMAYA BAfiLAMANIN ZAMANI Smart Phone teknolojilerinin yayg nlaflmas ile e-posta, takvim, adres defteri gibi uygulamalar endüstride mobil çal flanlar n iflini kolaylaflt rmak amac ile kullan lmaya baflland. Mobil cihazlar sadece basit web taray c lar de illerdir. Etkili bilgisayarlar olarak adland rabilece imiz bu cihazlar kullanarak co rafi bilgilere ulaflabilmek, RFID ile otomatik veri okuyabilmek, di er veri ve videolar kullanabilmek, geçmifl süreç bilgilerine ve ad m ad m talimat verebilen yaz l m sistemlerine eriflebilmek mümkün olmaktad r. Tüm bu kabiliyetler mobil cihazlar kullanarak ekipman ar zalar n n ilk belirtilerinin izlenmesi, optimal olmayan çal flma koflullar n n saptanabilmesi ve böylece bu koflullar n ilerde yaratabilece i büyük problemlerin engellenmesini sa layabilir. Endüstri liderleri mobil teknolojinin karar destek sistemleri ile ortak çal flmas n n sonucunda ortaya ç kan modelin iflletmelerin optimum çal flmas için çok önemli oldu u ortaya ç km flt r. Mobil cihazlar ile sürecin içinde olan personele an nda iflini en iyi flekilde yapabilmesi için destek sunulabilmektedir. Özellikle petrol ve gaz endüstrilerinde, rafinerilerde, enerji santrallerinde Dr. Ays n Yeltekin EST Enerji ve ka t endüstrisi gibi zor ve detayl süreçlerin yer ald iflletmelerde mobil uygulamalar n yaratt pozitif fark çok net olarak gözlemlenmektedir. Özellikle Bak m bölümlerinin kazanc inan lmaz gözükmektedir. flletme bak m giderlerinin üçte ikisinin baz kiflilerin yanl fl davran fllar sonucunda ortaya ç kt bilinmektedir. Bunun önlenebilmesi ciddi maliyet düflüfllerine sebep olmaktad r. Ayn zamanda bu yanl fl operasyonlar n yol açt lüzumsuz durufllar, verimlili i büyük ölçüde etkilemektedir. Bu yaklafl mla kritik kaynaklar n zamanlar - n boflalt p iflletmenin verimlili i art r labilmektedir. flletme verimlili inde elde edilen % 0.5 ila % 2 iki aras ndaki azalma veya bak m masraflar nda % 1 ila %5 aras ndaki düflüfl orta ölçekli bir iflletme için yüz milyon dolarlara varabilen mali boyutlar içermektedir. WONDERWARE IntelaTrac IntelaTrac ile afla daki fonksiyonlar gerçeklefltirilmektedir; Yer ve tan m bilgileri Kurallar ve prosedürler Olay tan mlama çerik bilgileri Ortak çal flma dokümanlar Yukar daki alanlarda toplanan bilgiler ve yarat lan dokümanlar mobil personeli süreç yönetimi mekanizmas n n bir parças haline getirmektedir. Böylelikle tüm sistem etkileflimli bir flekilde do ruyu bulmaya çal flmaktad r. Wonderware Mobil Çözümleri konusunda müflteri memnuniyetini sa layabilen tek firma olarak Gartner raporlar nda yer almaktad r. Bu konuda yirmi tane baflar l referans uygulamam z bulunmaktad r. Ayr ca müflterilerin %95 olan tekrar siparifl oran da sistemin baflar s n n bir örne i olarak gösterilebilir. 17

20 haber Kontek yeni ürünleriyle yeni yolunda! Motor H z Kontrol sistemleri pazar n n en büyük distribütörlerinden olan Kontek, Türkiye pazar na yepyeni dünya markalar n dahil etti. Bundan böyle Japon Fuji Electric ve sveçli Emotron firmas n n motor h z kontrol, soft starter ve otomasyon ürünlerini ülkemize getirecek olan Kontek firmas n n yetkilileri amaçlar n n müflterilerine, daha iyi performans/fiyat oran na sahip çözümler sunmak oldu unu belirttiler. Emotron yetkilisi ve Tolga Murat Özdemir Fuji ve Kontek yetkilileri bir arada K ontek, Türkiye pazar na yepyeni dünya markalar n dahil etti. 15 y ll k geçmiflinin çok büyük bir k sm nda Finlandiya sviçre orijinli ABB firmas n n Comp-AC diye adland r lan standart sürücülerini pazara ilk olarak sunan ve bu markan n gerek standart, gerekse mühendislik sürücüleri alan ndaki bilinirligini ve pazar pay n nerede ise; yüzde 0 dan yüzde lere kadar artmas nda çok büyük katk s olan KONTEK ürün gam n gelifltirdi. Bundan böyle Japon Fuji Electric ve sveçli Emotron firmas n n motor h z kontrol, soft starter ve otomasyon (PLC, HMI, AC Servo vb.) ürünlerini ülkemize getirecek olan Kontek firmas n n yetkilileri, de ifliklik konusunda önümüzdeki günlerde daha detayl aç klama yapacaklar n iletirken; baflta gelen amaçlar n n müflterilerine, daha iyi performans/fiyat oran na sahip çözümler sunmak oldu unu da belirtmekten kaç nmad lar. YEN V ZYON: DriveHome Kontek Genel Müdürü Tolga Murat Özdemir, yaln zca ürün portföyünü yenilemediklerini, buna ek olarak, Türkiye de kendi alan nda hep ilkleri gerçeklefltiren bir firma olarak yine bir ilk e imza att klar n ve bu yeni vizyonlar n DriveHome konsepti ile isimlendirdiklerini aç klad. Özdemir, tek marka ile her uygulama için her zaman en uygun çözümü üretemediklerini, baz sektörlerde ve uygulamalarda oldukça kuvvetli olan bir markan n bazen di er sektörlere uygun çözüm üretemedi ini, iflin ekonomik yönünün de özellikle son y llardaki geliflmelere bak ld nda birden çok marka ile çal flman n her yönden gerekli oldu unun aç k oldu unu ifade etti. Amaçlar n n müflterilerine, temsil ettikleri her markan n en iyi oldu u konuda, uygulaman n ihtiyac na göre ve her zaman oldu u gibi flimdi de; sadece ürün sa layan de il, çözüm sunan yaklafl m tarz ile hizmet vermek oldu unu söyledi. Bu yaklafl mlar n da; DriveHome ad ile tescil ettirdiklerini duyurdu. Yeni yaklafl ma göre; 40 aflk n mühendisi olan, toplam 100 kiflilik kadrosu ve yedi bölgedeki faaliyeti ile çok güçlü bir sat fl ve servis a n yöneten Kontek in sahip oldu u tüm markalar, DriveHome çat s alt nda, DriveHome Bayii ve SI, konsepti dahilinde çal flacak olan özenle ve ciddiyetle seçilmifl gerçek partnerleri ve Kontek güvencesi ile bar nd r lacak ve pek çok üretici/sat c firmadan daha zengin olan gerek global gerekse dedicated (O ifle özel) ürün çeflitleri her sektöre hizmet edecek. 18

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı