Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız"

Transkript

1

2 adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya Holding Avrupa Genel üdürü Kenan Kubilay, eram Belediyesi Kültür ve Sanat Dan man urat I la Yard mc s Ferhat Köksal birarada görülüyorlar. 2 OCAK 2012 Kanal Avrupa Tv sahibi Ali Pa a Akba Alman Ye iller Partisi illetvekili Arif Ünal Zaman Gazetesi Avrupa Temsilcisi ahmut Çebi ve Peyk edia Genel üdürü ustafa Alta Zaman Gazetesi Avrupa Temsilcili ini Ziyaret Sabah Gazetesi Avrupa Genel Yayın Yönetmeni iktad Karalio lu ve Yazı leri üdürü smail Erel eram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız ERA IIZ anlatmaya geldik Konya n n akci eri olan eram Avrupa da tan tmak amac yl Almanya ya gelen eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc Avrupal Türkleri eram a yat r m yapmaya ça rd. Ba kan Kalaycı nın Yurtdı ı ziyaretleri Avrupa da yayın yapan Türk Gazeteleri nde yer aldı Brüksel illetvekili ahinur Özdemir eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, karde ehir çalı maları çerçevesinde Almanya da çe itli temaslarda bulundu. eram daki sosyal hizmetlerin örnek te kil etti ini vurgulayan Ba kan Kalaycı, Amacımız karde ehirler olu turup eram ı, evlana yı, Evliya Çelebi yi dolayısıyla Türkiye yi tanıtmak dedi. Ba kan Kalaycı, Almanya ziyaretinde Avrupa da yayın yapan Türk televizyonlarına da canlı yayın konu u olarak belediyenin yaptı ı çalı maları ve eram ın güzelliklerini anlattı. Kalaycı, Kanal D Avrupa da Eylem Aksın Zamanı, TGRT Avrupa da Lale Talayman la aksimal Ya am ve Kanal Avrupa da Ate Çemberi programlarına katıldı. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Almanya da yayın yapan Türk gazetelerini de ziyaret etti. Hürriyet Gazetesi Yurtdı ı Yayınlar Yönetmeni Halit Çelikbudak ı ziyaret eden Kalaycı, eram ı görmeden anlatmanın zor oldu unu söyleyerek, eram ba larıyla, köprüsüyle, do asıyla, tarihiyle bir cazibe merkezidir. Tüm dünyanın tanıdı ı evlana sı, Evliya Çelebi sinin yanında sosyal yardım pilot projeleriyle de ön sıradadır dedi. Ba ta Almanya nın Esslingen ehri olmak üzere, Avusturya nın Telfs ve Belçika nın Schaerbeek ehirleriyle karde ehir olma görü melerini yapmak için geldi ini söyleyen Dr. Serdar Kalaycı, Amacımız eram ı, evlanamızı, Evliya Çelebimizi dolayısıyla Türkiye ve Türk kültürünü Avrupalılara tanıtmak dedi. eram Belediyesi nin örnek sosyal hizmetlerine de de inen Ba kan Kalaycı, projeler hakkında su bilgileri verdi: yi ki Do dun Bebek projesi çerçevesinde aileler doktor ve hem irelerdenolu an ekibimiz tarafından ziyaret ediliyor. Ziyarette bebek ve anneye hediyeler veriliyor. Bunun haricinde yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını payla ıp azaltmak için evlerine yemek gönderiyoruz. Bo anmı çiftlerin veya ailesi olmayan kız çocuklarının barınaca ı, uzmanların gözetiminde 4 çocuk sı ınma evimiz var. Burada u anda 16 kız çocu umuz ev ortamında kom uluk ili kileri içinde anne baba özlemi giderilerek ya ıyor. lkokula giden ö rencilerimize 3 farklı sınıf derecesinde 75 bin kitap da ıttık. Konevi Kültür erkezi miz kültürel faaliyetlerde etkin bir ekilde kullanılıyor. Spor tesisleri in a ettik. Son olarak da hastanelerde yakınları ve aileleri yatan ki ilerin, bahçelerde sokaklarda veya sandalye üzerlerinden kurtaracak 86 odalı hasta konuk evi in aatını tamamladık. Ya lılara bakım sunan Yalnız De ilsiniz adlı hizmet grubumuz var. eram da 4 farklı merkezde 18 ö retmen refakatinde her yıl yakla ık bin ki inin meslek sahibi yapıldı ını vurgulayan Dr. Kalaycı, Kursları bitirip meslek sahibi olanlar, daha sonra kendi i yerini kuruyor. Bunları görmek çok güzel. E itime çok büyük önem veriyoruz. 16 ar derslikli 3 ilkö retim okulu yaptık. eram ı parklarla donattık. eram a ba lı 6 beldemizde park projelerimiz sürüyor. ardin de de park yapaca ız. Ayrıca karde ehir çerçevesinde Bosna Hersek in ba kenti Saraybosna da 5 bin metrekarelik eram adıyla karde ehir parkı yapıyoruz. Saraybosna da sa lık oca ı in aatımız yakında ba layacak. dedi. Ba kan Kalaycı, hlas edya Holding Avrupa Genel üdürü Kenan Kubilay ı ziyaretinde ise unları söyledi: Geride bıraktı ımız 2011 yılı içerisinde, hem- ehrilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yo un bir çaba gösterdik. 22 yıl sonra kendi ilçemizde ve kendi hizmet binamıza kavu manın mutlulu unu ya adık. eram Belediyesi olarak artık hizmette sınır tanımıyoruz. Avrupa da bir dizi temaslarda bulunarak eram ımızı tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz geli iyor ve artık kabına sı mıyor. Tabiî ki bu EURO-D EYLE AKSIN ZAANI Programı geli melerden belediyeler de fazlasıyla nasibini alıyor. Hizmetlerimiz artık Avrupa standartlarında. Avrupalı Türkleri eram a yatırım yapmaya davet ediyorum yılında da çalı malarımız aynı hızla devam edecek. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Zaman Gazetesi Almanya Genel Yayın Yönetmeni ahmut Çebi ile World edya Genel üdürü ustafa Alta ı World edya Grup un Offenbach taki merkezinde ziyaret etti. Bosna Hersek in Hadzici Belediyesi ile karde ehir olduklarını belirten Ba kan Kalaycı, eram ın do al, tarihi ve kültürel güzelliklerini yurt dı- ında tanıtmanın en iyi karde ehirler yoluyla TGRET EU- Lale Talayman la aksimal Ya am Programı yapılaca ına inanıyoruz. dedi. Ba kan Kalaycı, Çebi ile Alta a özel imzalı Konyaspor forması hediye etti. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Avrupa daki temasları kapsamında Sabah Gazetesi Avrupa üdürü smail Erel ve çe itli sivil toplum kurulu larını da ziyaret etti. Ludwigsburg D T B Camii konferans salonunda da vatanda lara seslenen Ba kan Kalaycı burada eram ı ve göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları önemli hizmetleri anlattı. Avusturya ziyareti kapsamında Telfs Belediyesini de ziyaret eden Ba kan Kalaycı burada Belediye Ba kanı Christian Harting Turkiye Gazetesi Avrupa Temsilcisi Kenan Kubilay Avusturya Telfs Belediye Ba kanı Christian Harting ziyareti D T B Genel Ba kanı Prof Dr Ali Dere ile bir araya gelerek karde ehir olma konusunda görü melerde bulundu. Kalaycı Christian Harting e eram ı anlatarak eram Belediyesinin bazı hizmetlerinden örnekler sundu. Türkiye den Konya dan ve eram dan Türk insanının ho görüsünü ve selamını getirdi ini belirten Ba kan Kalaycı ev sahibi ba kanı da Konya ya davet etti. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı görü menin sonunda Telfs Belediye Ba kanı Christian Harting e çe itli hediyeler ve ba kanın isminin yazılı oldu u bir de Konyaspor forması hediye etti. CYK

3 OCAK 2012 GEL R BÜTÇES NDE TAR H REKOR TL yılında tüm borçlarını ödeyen eram Belediyesi, 2011 yılı gelirlerini de bir önceki yıla göre yakla ık 3 kat artırarak tarihi bir rekora imza attı. 152 milyon 855 bin TL olarak gerçekle en 2011 yılı gelir bütçesinin giderleri kar ılama oranı ise yüzde 220 oldu yılına 78 milyon TL bütçe ile ba layan eram Belediyesi, yıl içerisinde 17 milyon TL ek bütçe yaparak bütçesini 95 milyon TL ye çıkardı de yıl sonundaki bütçe gerçekle mesine göre, belediyenin gelirleri 152 milyon 855 bin TL, bütçe giderleri ise 69 milyon 50 bin TL olarak gerçekle ti. Kesinle en bu rakamlara göre; Belediye gelirlerinin, giderleri kar ılama oranı yüzde 220 oldu yılı gelirleri bir önceki yıla göre (2010 yılı geliri 57 milyon 100 bin TL) yakla ık 3 e katladı. eram Belediyesi böylece 152 milyon 855 bin TL ile tarihinin en büyük gelir bütçesi gerçekle mesini 2011 de sa ladı. KONYA REKORU KIRILDI eram Belediyesi ayrıca merkez ilçeler kıyaslamasında en çok gelir elde etme ve bütçe artı ıyla da Konya rekorunu kırdı. Bütçe içinde personel gideri oranı 2010 yılında yüzde 41 civarlarında iken, 2011 yılında alınan kararlar, gelir artı ları ve iyi uygulamalar neticesinde 2012 yılı personel gideri oranı yüzde 11 e dü tü. TÜ B R LER SEFERBER ED LD eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı eram Belediyesi nin 2012 yılı bütçesinin 145 milyon TL oldu unu hatırlatarak 2011 yılında elde edilen bu gelirlerle, 2012 yılında eram ilçesinde ya- ayan vatanda lara her konuda yatırımlar yapılması için plan ve programlar yapılarak, ilgili müdürlüklerin yatırımlar için seferber edildi ini kaydetti. eram ın çehresinin 2012 yılında yapılacak yatırımlarla daha da de i ece ini vurgulayan Ba kan Kalaycı, eramlıların güler yüzünün artması ile eram da ya ama ayrıcalı ının devamının sa lanaca ını belirtti. Ölçü ve tartı muayenesinde esnafa kolaylık eram Belediyesi Zabıta üdürlü- ü, 29 ubat a kadar beyannamesini veren esnafa büyük bir kolaylık sa layarak ölçü ve tartı aletlerini yerinde muayene edecek. eram Belediyesi Zabıta üdürü Rahim Kesmez, bu hizmetin ilk defa eram Belediyesince verildi ini belirtti. Kesmez, Karadi in de esnaflık yapan bir bakkalın terazisini kuca ına alıp müdürlü ümüze gelmesi gerekiyordu. imdi ise biz esnafımızın bulundu u yere gidip kontrolü bizzat yerinde yapıyoruz. Beyannamelerini ubat sonuna kadar veren esnafımızın ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini hizmet verdikleri yerde yapıyoruz dedi. lgili yasaya göre esnafın her 2 yılda bir ölçü ve tartı aletlerini kontrol ettirmesi gerekti ine dikkat çeken Kesmez, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesine istinaden, Damgası kopmu, bozulmu, damga süresi dolmu ölçü aletini kullanan ki ilere bin 358 ila 13 bin 590 TL arasında para cezası uygulanmaktadır. Bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir hükmünden esnafımızın etkilenmemesi için muayene süresi dolmu ölçü aletlerini kullanan ki ilerin 29 ubat 2012 tarihine kadar ölçü ve tartı aletlerinin beyannamelerini Zabıta üdürlü ümüze vermeleri gerekmektedir. diye konu tu. OCAK 2012 YIL:2 SAYI:22 Sa hi bi eram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni LYAS POYRAZER Editör ve etin Yazarı SÜLEYAN KULO LU Haber USTAFA T TREK Foto raf EHET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: ERA BELED YES nin aylık ücretsiz haber bültenidir. Ba kan Kalaycı kura çekili inde Çayba ı ahallesi nde yapılacak olimpik yüzme havuzu kompleksinin müjdesini verdi. Çayba ı nda 2. etap Kentsel Dönü üm ba ladı eram Belediyesi, 2010 da anahtar teslimini yaptı ı Çayba ı nda 2. etap kentsel dönü üm projesini ba lattı. Reyhan Park Konutları adıyla 248 dairenin yapılaca ı konutlara üyelik için ön kayıtlara vatanda ların ilgisi yo un oldu. Çekilen kurada 110 ki i üyelik sevinci ya adı. N AATLAR HIZLA YÜKSEL YOR eram Belediyesi tarafından Çayba ı 2. Etap Kentsel Dönü üm Projesi kapsamında ön kayıtları alınan Reyhan Park Konutları nın üyeleri noter huzurunda yapılan kura çekili iyle belirlendi. evlana Kültür erkezi ndeki programa eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, ba kan yardımcıları ve kooperatife ön kayıt yaptıran vatanda lar katıldı. Kentsel dönü üm kapsamında Belediye öncülü ünde kurulan S.S. Reyhan Park Konut Yapı Kooperatifi ön kayıtlarına halkın yo un ilgi gösterdi ini belirten Ba kan Kalaycı, 69 üyenin alınaca ı 180 metrekarelik konutlara 541; 41 üyenin alınaca ı 161 metrekarelik konutlara ise 213 vatanda ımız müracaatta bulundu. Kura çekili inin hayırlı olmasını diliyorum dedi. eram da gerek kentsel dönü- üm çalı maları gerekse belediye öncülü ünde kooperatifler vasıtasıyla u ana kadar 6 bin adet konut ba lattıklarını kaydeden eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, lçemizin fiziksel ve sosyo kültürel yönden geli imi, halkımızın sa lıklı, huzur dolu, müreffeh bir ekilde, ça ın ihtiyaçlarına uygun hayat artlarına sahip mekânlarda ya aması için toplu konut hamlelerine öncülük ediyor ve destekliyoruz. TOK ile birlikte Yenice ve Hacıisaefendi ahallelerinde ba lattı ımız 2 bin 624 konutun ilk etabında in aatlar hızla yükselmektedir. Belediye öncülü- ünde kurdu umuz Seyirtepe, Güvenpark ve Serrapark Konutları nda da in aat hızlı bir ekilde sürmektedir. imdi de Reyhan Park Konutları için üye kayıtlarımız tamamlandı diye konu tu. HAVUZ PROJES HAZIR Ba kan Kalaycı, Reyhan Park Konutları kura çekili inde bir de müjde verdi: Çayba ı ahallesi nde yakla- ık 4 bin metrekarelik alanda yapaca ımız yarı olimpik yüzme havuzu, sauna, fitness salonu ve hamamdan olu an kompleksin projesi tamamlandı. n allah ubat ayı içerisinde ihalesini yapaca ız. Ba kan Kalaycı nın konu masından sonra S.S. Reyhan Park Konut Yapı Kooperatifi nin asil üyelikleri için noter huzurunda kura çekili ine geçildi. lk talihlilerin kuralarını Ba kan Kalaycı çekti. Kura çekili inde üyelik hakkı kazanan vatanda lar; Böyle nezih bir yerde ev sahibi olmak herkese nasip olmaz. Belediye ba kanımıza ve eme i geçenlere çok te ekkür ederiz dediler. TOPLA 248 KONUT YAPILACAK 4+1 lik 180 metrekarelik dairelere 69 adet üye alınacak. 161 metrekarelik lik dairelere ise 41 adet üye alınacak. Toplamda 248 dairenin yapılaca ı konutlar; Deprem Yönetmeliklerine uygun, ısı yalıtımlı, kaloriferli ve asansörlü olarak yapılacak. 180 metrekarelik konutlar için 25 bin TL pe inat ve TL aidat alınacak. 161 metrekarelik konutlar için 22 bin 400 TL pe inat ve TL aidat alınacak. 18 bin 334 metrekarelik alanda yapılacak konutlarda toplam alanın yakla ık yüzde 80 i ye il alan, otopark ve çocuk park alanı olacak. 180, 161 ve 123 metrekarelik dairelerden olu an 5 adet blok yapılacak. Ayrıca bu bloklara hizmet verecek 2 bin 650 metrekare yeraltı otoparkı in a edilecek. CYK

4

5 6 OCAK 2012 SERDAR TUNCER ERA BELED YE BA KANI DR. SERDAR KALAYCI Akif in sesi Konya da yankılandı Ödüllü yarı maya ba vurular ba ladı eram Belediyesi, l illi E itim üdürlü ü ve l Emniyet üdürlü ü Çocuk ubesi i birli iyle Konya merkezinde bulunan tüm liseleri kapsayan Ba ımlılı a ve Çetele meye Hayır De, Hayatını Kurtar! ba lıklı ödüllü tiyatro yarı masına ba vurular ba ladı. Proje kapsamında Konya ehir merkezindeki liselere yönelik ba ımlılık ve çetele me gibi zararlı alı kanlıklardan korunma yolları konusundaki e itimlere de ba landı. eram ilçesi 75. Yıl Lisesi ndeki programa eram Belediye Ba kan Yardımcısı Ali Uysal, eram lçe illi E itim üdürü Ali Üstünel, l Emniyet üdürlü ü Çocuk ubesi nden uzmanlar, okul idarecileri ve ö renciler katıldı. Yarı mada gençlerin dü tü ü en büyük tehlike olan sigara, uyu turucu, çetele me gibi zararlı alı kanlıklar ve bunlardan kurtulma çarelerinin ele alınaca ını kaydeden eram Belediye Ba kan Yardımcısı Ali Uysal, Amacımız gençlerimizde farkındalık olu turmaktır. Ö rencilerimiz, okullarda ya anan her türlü iddet ve olumsuz davranı ları, bunlarla mücadeleyi ve kurtulma yollarını içeren, alıntı olmayan, özgün eserleri sahnede canlandıracaklar. Ba vurular 1 Nisan a kadar sürecek. Bu süre içerisinde Çocuk ubesi nden uzmanlar, okullarımızda yarı manın konusu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapacaklar dedi. Bu projenin çok olumlu neticeleri olaca ına yürekten inandı ını belirten eram lçe illi E itim üdürü Ali Üstünel de, Bu yarı ma Konya ehir merkezindeki 76 liseyi kapsamaktadır ifadelerini kullandı. l Emniyet üdürlü ü Çocuk ubesi nden Veli Yavuz Gök ise Çocuk ubesi nin çalı malarını içeren bir sunum gerçekle tirerek uyu turucu ve di er kötü alı kanlıklardan korunma yolları konusunda bilgi verdi. Tiyatro yarı masının ba vuruları 1 Nisan a kadar kabul edilecek. Yarı mada birinci olan ekibe 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL; ayrıca 1, 2 ve 3. olan ekiplerin okullarına dizüstü bilgisayar, danı man ö retmenlerine de notebook verilecek. illi airimiz ehmet Akif Ersoy, vefatının 75. yılında eram Belediyesi ve eram Kent Konseyi Gençlik eclisi tarafından organize edilen Akif in Sesi adlı programla anıldı. evlana Kültür erkezi nde düzenlenen programa vatanda larımız yo un ilgi gösterdi. Alt ve üst salonların kısa sürede dolmasından dolayı çok sayıda ki i programı ayakta takip etti. Vefatının 75. yılı ve 2011 ehmet Akif Ersoy Yılı münasebetiyle böyle bir program organize ettiklerini belirten eram Kent Konseyi Gençlik eclisi Ba kanı ücahit Furkan Ye in, Her eyden önce bizlere de er veren ve dü üncelerimize sahip çıkan eram Belediye Ba kanımıza çok te ekkür ediyoruz. Gelecek, gençlikle gelecek sloganıyla çıktı ımız yolda düzenledi imiz bu programa gösterdi iniz yo un ilgiden dolayı ükranlarımı sunuyorum. Akif in, Gençlerin mert ve gerçekçi olmasını, hak ve adalet konularında duyarlı, ahsi menfaat pe inde ko mayan, haksızlık kar ısında susmayan bir ruh yapısında olmasını isterim sözü bizlere örnek bir yol haritası çizmi tir. dedi. HAYATI HERKESE ÖRNEK erhum Akif in stiklal me alesinin tüm Anadolu ya yayılmasında güçlü iiriyle, etkili hitabetiyle ve inanmı ki ili iyle önemli bir rol oynadı ını belirten eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, illi airimiz olarak kayıtlara geçen ehmet Akif, airli i ve mütefekkirli iyle oldu u kadar dava adamlı ıyla da gönüllerde müstesna bir yere sahiptir. Akif, bir ev alabilecek ödülü reddederek stiklal ar ı nı yazmayı kabul etmi, hasta bir arkada ına paltosunu vererek kendisi Ankara nın so u unda paltosuz gezmeyi, hayatın bir örne i olarak, bize hatıra bırakmı özel bir insandır. Akif in bütün meslek ya amı, ilmi, iiri, felsefesi, dü üncesi, inancı, imanı bizim için örnektir. Hayatı herkese örnek olan bu büyük insanın, milletin kalbinde unutulmaz bir yer tutmasını sa layan ve milli mücadelenin destansı bir ifadesi olan stiklal ar ı onun kahraman ruhunu ve emsalsiz üslubunu anlatmaya kâfidir. Akif i rahmet, minnet ve dualarla anarken, bu programı hazırlayan Kent Konseyi Gençlik eclisi mizi kutluyor, kıymetli yazarımız Sayın Vehbi Vakkaso lu na ve sahnelerimizin de erli sunucusu Sayın Serdar Tuncer e de te ekkür ediyorum diye konu tu. O B R KAHRAANDI Ünlü sunucu Serdar Tuncer de programda, ehmet Akif Ersoy u tam olarak anlatmanın zor olaca ına dikkat çekerek, Anlamak yok, anlar gibi olmak var. Ama önemli olan bunun için çaba sarf etmektir. O bir kahramandır dedi. Tuncer, Akif in iirlerinden olu- an yeni albümünden okudu u eserlerle katılımcılara duygulu anlar ya attı. Serdar Tuncer, Hüsran iiriyle ba ladı ı dinletiyi stiklal ar ı nı okuyarak tamamladı. Ba kan Kalaycı, Serdar Tuncer e günün anısına 2011 de 2 bin 413 nikah kıyıldı VEHB VAKKASO LU eram Belediyesi Evlendirme emurlu u nca 2011 yılında toplam 2 bin 413 çiftin nikahı kıyıldı. Bu çiftlerin 41 ini yabancı uyruklu ki iler olu turdu. Evlendirme emurlu una nikah için müracaat edenler arasında, 12 Almanya, 3 Avusturya, 2 Hollanda, 2 Azerbaycan, 2 Özbekistan, 2 Ukrayna, 2 Suriye, 2 oldova, 1 acaristan, 1 Rusya, 1 Slovakya, 1 Sırbistan, 1 Çek Cumhuriyeti, 1 Çin, 1 Kırgızistan, 1 Türmenistan, 1 ran, 1 Afganistan, 1 Ürdün, 1 Fas, 1 Etiyopya ve 1 Somali olmak üzere toplam 41 yabancı uyruklu çiftin nikah akitleri gerçekle tirildi. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı da, , nikah gibi çe itli vesilelerle çok sayıda çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Evlendirme emurlu u ndan yapılan açıklamada, Evlendirme emurlu umuza 2011 yılı için 2 bin 642 çift müracaat etmi olup, 2 bin 413 çiftin nikah akdi gerçekle tirilmi tir. Geçen yıla göre yüzde 4,6 oranında bir artı görülmü tür. eram ilçemizde ikamet eden, ancak nikah akitlerini di er il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 128 çifte de Evlenme zin Belgesi düzenlenmi tir denildi. bir tablo hediye etti. E itimci yazar Vehbi Vakkaso lu ise ehmet Akif in örnek hayatıyla ilgili konferans verdi. Akif in babasının adının Tahir oldu unu üstelik Tahir in kelime anlamının temiz olmasına ra men Temiz Tahir dendi ini 15 ya ındayken babasını kaybeden Akif in Arapça ve din e itimini babasından aldı ını, okulu ve evi arasındaki 17 kilometrelik mesafeyi her gün yürüyerek gidip geldi ini, yüzme ve güre sporlarıyla ilgilendi ini, yine de okulunu 1. olarak bitirdi ini anlattı. Akif in annesi Emine erife Hanım ın Buharalı, babasının ise Arnavut oldu unun altını çizen yazar, Akif in Peygamberimiz in sünnetine ba lı ya adı ını, hazır cevaplılıkta bir dahi oldu unu aynı zamanda çok cömert, sözünde duran ve gençlerimizin önüne iyi bir örnek olarak koymamız gereken özel bir ki ili- e sahip oldu unu belirtti. Ba kan Dr. Serdar Kalaycı çok sayıda çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. AK F G B B R DOSTUNUZ VAR I? illi airimizin dostlu a verdi i önemi vurgulayan Vehbi Vakkaso lu, Akif dede, dostluk demektir. Akif dedenin be endi i ve tekrarladı ı sözlerin her biri, bir kitap de erindedir. Akif diyor ki, dost kazan dost. Akif dedenin yüre i sadece dostlarına de il, bütün vatanda larını dost yüre iyle ba landı ı sa lam bir gönle sahipti. Dost pe ine mahalle de i tiren adamdı. Akif dedeye göre Fatih Semti, stanbul un kalbi demekti. Akif dede buna ra men bu semti de- i tirip, Anadolu tarafına Üsküdar a yerle ti. Bunun nedeni soruldu unda ise Akif dede dedi ki; Bir dostum buraya ta ındı. Her sabah uyandı ımda gözümü açar açmaz o dostumu görmezsem nefes alamıyorum. Güne aydınlatmıyor beni. Dost pe ine ben de artık Üsküdarlı oldum. Sevgili gençler, bunun için bir dost, insanın en büyük zenginli idir. Var mı bir dostunuz, o zaman dünyanın en zengin insanısınız. Akif dede gibi yüre iniz varsa, dostunuz bir tane olmaz. ifadelerini kullandı. ehmet Akif Ersoy un derin bir tevazuya sahip oldu unu ifade eden Vakkaso lu, Akif dedenin örne i kimdir. lk örne i babasıdır. Ama babasının da açık söyleyelim örne i güzeller güzeli efendimiz Hz. uhammet tir(sav). Akif dede 63 ya ında son hastalı ında arkada larına diyor ki; üzülmeyin, bu ya ta ölürsem ben üzülmeyece im. Neden, kendisine çok benzemek istedi im Efendimiz e (sav) hiçbir konuda benzeyemedim. Bu yıl ölürsem bari öldü üm ya benzeyecek, bir konuda bari benzemi olayım. Dilekler duala ır, dualar gerçekle ir, Akif dede o sene vefat etti. Ama bu derin bir tevazu idi. Akif dede sadece ya ı ile de il, o güzel gönlüyle de Efendimize (sav) çok benziyordu. dedi. Programın sonunda e itimci yazar Vehbi Vakkaso lu, Akif in Sesi adlı organizasyonunda önemli rol alan eram Kent Konseyi Gençlik eclisi üyelerine te ekkür belgesi verdi. Çocuk oyununa rezervasyonlar doldu eram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu u, Duran Çetin in kaleme aldı- ı acera Pe inde adlı eseri tiyatroya uyarladı. Ücretsiz olarak sahnelenecek çocuk oyunu için ilkö retim okullarının ba vuruları sonucu rezervasyonlar doldu. Türkiye Okuyor, eram Okuyor projesi kapsamında ilkö retim ö rencilerine ücretsiz da ıtılan 75 bin kitap arasında yer alan Duran Çetin in acera Pe inde adlı eseri, eram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu u tarafından sahnelenecek. acera Pe inde 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 ubat ile 3, 5 ve 7 art 2012 tarihleri arasında eram Belediyesi Konevi Kültür erkezi nde saat ve olmak üzere 2 seansta izleyicilerle bulu acak. CYK

6 OCAK eram da ekipler seferber oldu Konya yı etkisi altına alan yo un kar ya ı ı sebebiyle don ve buzlanma riskine kar ı eram Belediyesi ekipleri yo- un çalı ma ba lattı. eram Belediyesi Fen leri üdürlü üne ba lı ekipler, kar ya ı ının etkisini artırmasıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama çalı maları yaptı. Öncelikli olarak otobüs güzergâhları ve e imli yerlerde tuzlama çalı ması yapan ekipler karlı ve buzlu havalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. eram Belediyesi Fen leri üdürlü ü ne ait 7 greyder, 7 tuzlama ekibi, 5 adet kepçe ilçenin ana artellerinde tuzlama ve yol açma çalı ması yaptı. Ayrıca Fen leri, Temizlik leri ve Park Bahçeler üdürlüklerine ait yakla ık 70 personel Anıt, Bedesten, Zafer, Kayalıpark gibi ehrin i lek yerlerinde kaldırım temizli i yaptı. lçeye yeni ba lanan Ka ınhanı, Çarıklar, Karadi in ve Boruktolu gibi mahalleler ba ta olmak üzere Yaka, Köyce iz, Dere ve Gödene ahallesi gibi e imli arazilerin oldu u yerler öncelikli olarak tuzlandı. Kar ya ı ının ardından olu an don ve buzlanmaya kar ı ekipler alarm durumuna geçirildi. Fen leri üdürlü ü ne ait acil müdahale ekibi belediyenin Arif Bilge Tesisleri nde hazır bulunduruluyor. Yollarda ve kaldırımlarda olu acak buzlanmalara kar ı belediye ekipleri tuzlama çalı malarını aralıksız sürdürürken vatanda ların da dikkatli olmaları isteniyor. eram Belediyesi ve eram Rehberlik Ara tırma erkezi i birli iyle organize edilen Ana Baba Okulu nun üçüncüsü yo un bir katılımla yapıldı. Aileler ilgiyle takip ettikleri e itim seminerlerinin devam etmesini istedi. Vatanda lardan gelen yo un talep nedeniyle bu yıl Ana Baba Okulu nun üçüncüsünü açtıklarını belirten eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Toplumun temel yapı ta ı olan aile içindeki uyumsuzluklar gittikçe artmaktadır. Bu sorunların asgariye indirilmesi ve e ler arasında sa lıklı bir ileti imin sa lanması ancak e itimle mümkündür. Bu sebeple eram Rehberlik ve Ara tırma erkezi ile birlikte organize etti imiz Ana Baba Okulu nun üçüncüsüne de vatanda larımız yo un ilgi gösterdi. dedi. Yakla ık 900 ki inin müracaatta bulundu u ve Belma-Azmi Be en Ya am erkezi nde yapılan Ana Baba Okulu-3 te e itimler, konusunda uzman akademisyen ve e itimcilerin katılımıyla gerçekle tirildi. ANNE BABALAR ÖFKELER N KONTROL ETEL eram Belediyesi ve eram Rehberlik Ara tırma erkezi i birli iyle organize edilen Ana Baba Okulu nun üçüncüsü 6 Ocak 2012 Cuma günü saat da, Prof. Dr. Ramazan Arı nın verdi i Ebeveynlerde Öfke Kontrolü konulu seminerle ba ladı. Anne-babalı ın ömür boyu süren ve çok zahmetli bir görev oldu unun altını çizen Selçuk Üniversitesi esleki E itim Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Arı, Ebeveynlerde Öfke Kontrolü konulu bir sunum gerçekle tirdi.çocukların büyüklerden daha fazla yanlı yapma haklarının oldu unu vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Arı, anne babaların öfkelerini nasıl kontrol edebilece ini Öfkelendi inizin farkında olun ve 3 kere derin nefes alın. Kendinizi dı arıdan izledi inizi hayal edin. Beklentilerinizi ayarlayın ve becerilerinizi kullanın. Bu ekilde öfkenizi kontrol altına alabilirsiniz. sözleriyle özetledi. ÇOCUKLARINIZ HAYATIN ZORLUKLARIYLA YÜZLE S N Ana Baba Okulu-3 ün 2. oturumunda ise Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ya ar Özbay, Ailede Çocukların E itimi ve Gençlerin E itiminde Pozitif Yakla ım konulu bir sunum gerçekle tirdi. Sorunlu çocuk yoktur, sorunlu anne-baba vardır diyen Prof. Dr. Ya ar Özbay, aalesef çocuklarımızı sürekli kontrol etmeyi; ne yiyece ine, nasıl giyinece ine kadar birçok konuda yardımcı A DE DEN B R ADALYA DAHA Anne ve babalar okullu oldu olmayı anne babalar olarak marifet sanırız. Halbuki bu durum do ru bir yakla ım tarzı de ildir. Çocuklarımızın hayatın güçlükleriyle yüzle mesi gerekiyor. Anne ve babalar, çocuklarına ne kadar güvenirlerse çocukların problemli davranı ları o kadar dü ük olur eklinde konu tu. Prof. Özbay, çocukları sürekli kontrol etmenin yanlı oldu unu vurgulayarak, Çocuklarınıza sorumluluk verin. Hayatın zorluklarını ya ayarak ö rensinler. Onları kumanda etmekten vazgeçin dedi. Ebeveynlerin, çocuklarına pozitif bir ekilde yakla masının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ya ar Özbay, Özellikle küçük ya tan itibaren çocuklarınıza; yapma, etme, kırma, a lama, sızlanma vb. ifadelerle zihninde negatif bir a ılama yapmayın. Çocu unuz yere dü ünce niye dü tün demeyin. Çünkü o dü menin acısını zaten kendi içinde ya ıyor. Bizim yapmamız gereken ey, çocuklarımıza olumlu davranı ları göstererek gerisini onlardan beklemek ve sonrasında da destek olmaktır ifadelerini kullandı. utlu bir aile ortamının çocukların ruh sa lı ı açısından önemine i aret eden Özbay, Çocuklarınıza nasıl davranaca ınızdan daha önemli olan bir husus da e ler arasındaki ileti imdir. Çünkü çocuk, ait oldu u yapıyı sa lam bir ekilde görmek ister. Çocuklarınızın problemli davranı larına olumsuz yönlerinden ziyade olumlu yanlarını görerek çözüm üretebilirsiniz. Yavrum odanı niye toplamıyorsun, niye da ınıksın gibi bir yakla ım tarzı insan ruh sa lı ı açısından do ru bir yakla ım de ildir. diye konu tu. EVL L KTE HER OLAYI SORUN GÖREY N Ana Baba Okulu-3 ün üçüncü e itim seminerine konu macı olarak katılan Prof. Dr. shak Özkan da, E ler Arası leti im Çatı maları, E ler Arası Anlayı ve Uzla ma ba lıklı sunum yaptı. E ler arasındaki en önemli sorunlardan birinin evlilikteki beklentiler ile gerçek hayat arasındaki fark oldu unu kaydeden Prof. Özkan, Bu nedenle gençler hayal ettiklerini evliliklerinde bulamayınca kısa süre içinde ayrılıyorlar. En çok bo anmanın, evlili in ilk yılında ya anması bunun bir göstergesidir. Evlilikte ya anan di er önemli sorunlar ise; evlili i algılama, e lerden birindeki ruhsal bozukluk, alkol, uyu turucu gibi kötü alı kanlıklar olarak sınıflandırılabilir. dedi. Özkan, çiftlere evlilikte her olayı sorun olarak görmemeleri tavsiyesinde bulundu. Ücretsiz olarak verilen kursların sonunda katılımcılara illi E itim Bakanlı ı onaylı sertifika verildi. Ana Baba Okulu 3, Prof. Dr. Ramazan Arı nın oturum ba kanlı ını yaptı ı ve Prof. Dr. Binnur Ye ilyaprak, Prof. Dr. Engin Deniz, Doç. Dr. Erdal Hamarta nın konu macı olarak katıldı ı panelle sona erdi A ntalya nın Alanya ilçesinde yapılan Gençler Türkiye Tekvando ampiyonasında eram Belediyesporlu tekvandocu aide Nur Uysal, 68 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu nda yapılan Gençler Türkiye Tekvando ampiyonasında 70 idareci, 120 antrenör ve 72 hakem görev aldı. ampiyonaya 70 ilden 720 si bayan ve bin 150 si erkek olmak üzere toplam bin 870 sporcu katıldı. Geçen yıl yıldızlarda Avrupa ampiyonu olan eram Belediyesporlu aide Nur Uysal (68 kg), gençler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir ba arıya daha imza attı. Final müsabakasının son raunduna 2 0 önde giren aide, sakatlandı ı için Türkiye ampiyonlu- unu kıl payı kaybetti ubat ta yapılacak illi Takım seçmelerine katılacak olan ba- arılı sporcu, seçmelerde ilk 2 ye girdi i takdirde ABD de yapılacak uluslararası turnuvaya katılacak. Gençler Türkiye Tekvando ampiyonası na katılan eram Belediyesporlu Zeliha A rıs be- inci, ustafa Güler de 6. oldu. eram Belediyesporlu aide Nur Uysal, Zeliha A rıs, ustafa Güler, Samet Gümü el, Fatma Nur Canan ve elisa Nur Uysal; illi Takım seçmeleri öncesinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya da düzenlenen Gençler Geli im Kampı na katıldılar. Kamp, 6 ubat ta sona erecek. eram Belediyesi nin düzenledi i Ana-Baba Okulu programının 3. sü geni bir katılımla gerçekle ti. Programlarda Prof. Dr. Ramazan Arı, Prof. Dr. Ya ar Özbay ve Prof. Dr. shak Özkan 3 ayrı oturumda sunum yaptılar. Katılımcılar e itimde keyifli anlar ya adı. CYK

7 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem üdürlü ü-ba kanlık 2005 Basın Yayın ve Halkla li kiler üdürl mar ve ehircilik üdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk üdürlü ü 1100 ali Hizmetler üdürlü ü 1600 Zabıta üdürlü ü 1010 Veteriner leri üdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler üdürlü ü Fen leri üdürlü ü Temizlik leri üdürlü ü Evlendirme emurlu u Konevi Kültür erkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar erkezi stek ikâyet Hattı Dr. Serdar Kalaycı, 2011 in en ba arılı BELED YE BA KANI eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Andy-Ar irketinin yaptı ı ankette Konya nın en ba arılı ilçe belediye ba kanı seçildi. Andy-Ar anket irketinin 4 bin 365 denekle Aralık 2011 tarihleri arasında yaptı ı anketin sonuçları açıklandı e damgasını vuran olaylar, siyasetçiler, kaybedenle kazananlar, diziler, oyuncular ve markalar belli oldu. l özelinde en ba arılı ilçe Belediye Ba kanı kategorisinde Dr. Serdar Kalaycı, yüzde 52,6 lık oranla Konya nın en ba arılı belediye ba kanı oldu. Ba kan Dr. Serdar Kalaycı Konya Üniversitesi Ahmet Kele o lu E itim Fakültesi ö rencilerine belediyecilik konusunda seminer verdi. Kalaycı dan üniversite ö rencilerine ders eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Konya Üniversitesi Ahmet Kele o lu E itim Fakültesi nde üniversite ö rencilerine belediyecilikle ilgili ders verdi. Fakültenin Konferans Salonu ndaki dersten önce bir konu ma yapan E itim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ö retmenli i Ana Bilim Dalı Ba kanı Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir Konya nın belediyecilik açısından destan yazan bir ehir oldu unu kaydederek Topluma Hizmet Uygulamaları dersimiz kapsamında eram Belediyemizin ba arılı ba kanını misafir ediyoruz. Ö rencilerimiz açısından yararlı olaca ına inanıyorum dedi. ALACA INIZ ÖNEL DERSLER VAR ehrin ileri gelenlerini ö rencilerle bulu turmaya devam ettiklerini belirten Konya Üniversitesi Ahmet Kele o lu E itim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali urat Sünbül de, Sorunlara akılcı çözüm üretmede, bilfiil sorunların planlı ve programlı bir ekilde çözümünde rol alan ki ilerden alaca ımız önemli dersler vardır. Bu kapsamda eram Belediye Ba kanımızı misafir ediyoruz. Ö retmen olacak arkada larımızın sahip olması gereken en önemli özelliklerinden biri de toplumla ve çevreyle kuraca ı sosyal ili kidir diye konu tu. AL D S PL N ÇOK ÖNEL Belediye hizmetlerini anlatan tanıtım filminden sonra konu masına ba layan eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Göreve geldi imizde öncelikli olarak ele aldı ımız konuların ba ında mali disiplini sa lamak yer aldı. Gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak için neler yapabilece imizi de erlendirdik. Belediyenin önemli gelirleri arasında yer alan emlak vergisindeki kaçakları önlemek için hazırlanan program ile çok olumlu neticeler aldık. lçemizdeki 87 mahallenin 8 inin bu programla taranması sonucu 4 milyon TL lik kaçak tespit edildi. Belediyemize ait farklı semtlerdeki mülklerin kira gelirlerinde de çok büyük oranlarda artı sa ladık. Örne- in aylık 200 TL kira geliri olan bir büfenin gelirini yeni ihaleyle 13 bin 500 TL ye yükselterek belediyemize 70 kat daha fazla gelir sa ladık. Bütün bunları bir araya getirdi imizde belediyemizin bütçesinin çok daha iyi bir seviyeye geldi ini görüyoruz bütçemizi 145 milyon TL ye çıkararak yüzde 53 lük bir artı sa ladık dedi. Ba kan Kalaycı, 22 yıl sonra kendi hizmet binalarına kavu maları, sosyal belediyecilik faaliyetleri, sa lık hizmetleri, kentsel dönü üm çalı maları, konut hamleleri ve di- er önemli yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yakla ık 1,5 saat süren dersten sonra dekan Prof. Dr. Ali urat Sünbül ile Sosyal Bilgiler Ö retmenli i Ana Bilim Dalı Ba kanı Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ya te- ekkür belgesi ve çiçek takdim ettiler. Gelecek Gençlikle Gelecek sloganıyla yola çıkan eram Kent Konseyi Gençlik eclisi, üniversite ö rencileri için Avrupa fırsatları semineri düzenledi. Üniversite ö rencilerine Avrupa fırsatları semineri verildi eram Belediyesi ve eram Kent Konseyi Gençlik eclisi i birli iyle üniversite ö rencilerine Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Süleyman Demirel Kültür erkezi ndeki seminer yakla ık 4 saat sürdü. Programın ba ında kısa bir konu ma yapan eram Kent Konseyi Gençlik eclisi Ba kanı üheda Gürdal, Gelecek Gençlikle Gelecek sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, eclis olarak gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmeleri; sosyal, kültürel, ekonomik ve di- er pek çok alanda proje üretebilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda gençli imizin uluslar arası platformda varlı ını hissettirebilmeleri açısından böyle bir programı organize ediyoruz. Bize her zaman büyük destek sa layan eram Belediye Ba kanımız Dr. Serdar Kalaycı ya ve bu organizasyonun yapılmasında eme i geçenlere te ekkür ediyorum dedi. PROJE ANTI INI KAZANIN Avrupa Birli i projelerinin son 5 yılda ülke gündemine oturdu una dikkat çeken eram Belediye Ba kan Yardımcısı Ali Uysal da, Özellikle önümüzdeki süreçte bu i in bütçeleri artarak devam edecek. Euro Desk Avrupa Fırsatları konusunda de erli akademisyen ve uzmanlarımız sizlere teknik destek sa layacaklar. Bu konuda kazanmanız gereken en önemli özellik proje yürütme ve yönetme mantı ıdır. Bu mantık sizlere meslek hayatınızda da olumlu yönde katkı sa layacaktır diye konu tu. S.Ü. ktisadi ve dari Bilim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Önder Kutlu, Erasmus Ö renci De i imi Programı kapsamında Selçuk Üniversitesi nin ülkemizdeki en ba arılı üniversiteler arasında yer aldı ını belirterek, S.Ü. bu proje kapsamında Avrupa ya en çok ö renci gönderen 5. üniversitedir. ODTÜ, Bo aziçi, Hacettepe gibi üniversitelerle yarı ıyoruz. Üniversitemizin bu alanda çok iyi bir ivme yakaladı ını söyleyebiliriz. eram Belediyesi ve Gençlik eclisi nin böyle güzel bir toplantıyı organize etmesi sizler açısından çok faydalıdır. eklinde konu tu. Euro Desk Konya l Temsilcisi Bilal Yava ise Avrupa ya ücretsiz gitmek, gençlik programları, projeler ve hibelerden yararlanmak ve Avrupa nın gerek e itim gerekse kültürel alanda sundu u imkanları de erlendirebilmek için neler yapılması gerekti ini sunumla anlattı. Toplum Destekli Polis ekiplerinden ziyaret G üvenlik hizmetlerinin, toplumun katılım ve deste ini sa lamak suretiyle etkin ve hızlı bir ekilde yürütülmesini amaçlayan Toplum Destekli Polis ekipleri, eram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla li kiler üdürlü ü nü ziyaret etti. Aylık olarak yayınlanan eram Gazetesi ni ilgiyle takip ettiklerini belirten Konya l Emniyet üdürlü ü Toplum Destekli Polis ekipleri, Gazetenizde kontör dolandırıcılı- ı, 155 Polis mdat, Evinizin, Yerinizin ve Otonuzun Güvenli i çin Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar vb. ilan ve duyurularımızı yayınladı ınız için te ekkür ederiz. Ülkemizde güvenlik hizmetlerinin, toplumun katılım ve deste ini sa lamak suretiyle etkin ve hızlı bir ekilde yürütülmesini, toplum-polis ili kilerinin geli tirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalı malar yapıyoruz. Suçlara kar ı alınması gereken önlemleri ve benzeri bilgileri vatanda larımıza aktarıyoruz. diye konu tular. Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür erkezindeki seminer yakla ık 4 saat sürdü. Toplantıyı yüzlerce ö renci takip etti. Toplum Destekli Polis Ekipleri Basın Yayın Halkla li kiler üdürlü ünü ziyaret etti. Polis ekipleri üdür Harun Çöpür den birimin çalı maları hakkında bilgi alarak te ekkür ettiler. eram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla li kiler üdürü Harun Çöpür de, Konya l Emniyet üdürlü ü Toplum Destekli Polis ekiplerinin yaptı ı ziyaretten memnuniyet duyuyoruz. Vatanda larımızın bilgilendirilmesi açısından önemli olan ilan ve duyurularınızı gazetemizde yayınlamaya devam edece iz. dedi. CYK

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Meram a fonksiyonel B R TES S Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisleri hizmete aç ld

Meram a fonksiyonel B R TES S Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisleri hizmete aç ld MERAM BELEDİYESİ 02.05.2011 22:51 Page 1 Meram Belediyesi tarafından düzenlenen ve içerisinde aile hekimliği merkezi, emekliler konağı, internet evi, muhtar odası, MERMEK eğitim merkezi ve fitness salonunun

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Hasta Konukevi ni Başbakan Erdoğan Hizmete Açtı

Hasta Konukevi ni Başbakan Erdoğan Hizmete Açtı Yeni Yasa İle Hizmet Kalitesi Artacak Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı, 2014 yılı mahalli seçimleriyle birlikte Meram Belediyesi nin mahallesi haline gelecek 6 beldenin belediye başkanları ve

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

Ahmet T UNGA. Merhabalar Sevgili SES Okurları. Ausgabe 36 Dezember 2012 / Januar 2013

Ahmet T UNGA. Merhabalar Sevgili SES Okurları. Ausgabe 36 Dezember 2012 / Januar 2013 1 2 Ausgabe 36 Dezember 2012 / Januar 2013 Berlin-SES Türkisch-Deutsches Stadtmagazin Beckerstr. 3 12157 Berlin www.berlin-ses.com Berlin-SES@gmx.de Infotelefon / Anzeigenberatung: Mobil 0174-796 52 04

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

Kurban Bayram ı nızm übarek olsun

Kurban Bayram ı nızm übarek olsun SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI AVRUPA Birliği Bölgeler Komitesi, Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ı, Avrupa Türkiye ilişkilerinin değerlendirileceği Brüksel deki toplantıya davet

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

BAĞCILAR. 60 bin kitap yola çıktı Evlilik Okulu başlıyor. Engelliler Akademisi açılıyor

BAĞCILAR. 60 bin kitap yola çıktı Evlilik Okulu başlıyor. Engelliler Akademisi açılıyor BAĞCILAR EYLÜL 2011 gelecek nesil için belediyecilik BAĞCILAR BELEDİYESİ HİZMET BÜLTENİ www.bagcilar.bel.tr Adnan Menderes ve arkadaşlarını andık Bağcılar Belediyesi olarak, idamlarının 50. yıldönümünde

Detaylı

25 Ağustos 1924, (Hakimiyeti Milliye)

25 Ağustos 1924, (Hakimiyeti Milliye) Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakâr ö retmen ve e itimcileri, sizler yetifltireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu niteliklerde

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı haziran 2012 sayı 27 ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı En Başarılı Belediye Başkanı sf.22 Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu sf.18 AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi sf.10

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA

SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN YÖNETİM KALİTESİ ARTIK AB STANDARTLARINDA Dışişleri Bakanı Davutoğlu: Kudüs insanlık vicdanını temsil eder Filistin Dayanışma Platformu tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zemininde Filistin

Detaylı

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR SAYFA SAYFA 01 01 12 Altındağ Dünya Engelliler Günü programında engeller aşıldı Altındağ Belediyesi ve ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 3 Aralık

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor 1Syf_Layout 1 16.08.2014 23:11 Page 1 https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü www.akdenizmanset.com.tr Korkuteli de çiçek balı arıcılarının

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

Başkandan BELEDİYELERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLARKEN

Başkandan BELEDİYELERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLARKEN Özel Sayý Þubat Yýl 34 Sayý 64 BÝRLÝK DERGÝSÝ FETHÝN BAÞLADIÐI YER Dosya: Prof. Dr. Ömer Dinçer le Büyükþehir Belediyelerinin 25. Yýlý Üzerine Söyleþi: Ceyda Aydede den Belediye Baþkan Adaylarýna Halkla

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

71 milyon TL lik yatırım yaptı

71 milyon TL lik yatırım yaptı SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI YIL: 9 SAYI: 126 Altındağ Belediyesi 2012 yılında sayfa 07 71 milyon TL lik yatırım yaptı 2012 yılında 3260 gecekondu yıktık 2012 de 10 km yeni yol açtık 2012 de 102 bin

Detaylı

Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli nin sorularını

Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli nin sorularını EFSANE RÖPORTAJLAR-1 CİSED Başkanı Dr. Cem Keçe ye göre; KADIN-ERKEK Efsane Güzeldereli nin bu haftaki sohbet konuğu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Başkanı Dr. Cem Keçe oldu Keçe, Güzeldereli

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı