Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız"

Transkript

1

2 adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya Holding Avrupa Genel üdürü Kenan Kubilay, eram Belediyesi Kültür ve Sanat Dan man urat I la Yard mc s Ferhat Köksal birarada görülüyorlar. 2 OCAK 2012 Kanal Avrupa Tv sahibi Ali Pa a Akba Alman Ye iller Partisi illetvekili Arif Ünal Zaman Gazetesi Avrupa Temsilcisi ahmut Çebi ve Peyk edia Genel üdürü ustafa Alta Zaman Gazetesi Avrupa Temsilcili ini Ziyaret Sabah Gazetesi Avrupa Genel Yayın Yönetmeni iktad Karalio lu ve Yazı leri üdürü smail Erel eram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız ERA IIZ anlatmaya geldik Konya n n akci eri olan eram Avrupa da tan tmak amac yl Almanya ya gelen eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc Avrupal Türkleri eram a yat r m yapmaya ça rd. Ba kan Kalaycı nın Yurtdı ı ziyaretleri Avrupa da yayın yapan Türk Gazeteleri nde yer aldı Brüksel illetvekili ahinur Özdemir eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, karde ehir çalı maları çerçevesinde Almanya da çe itli temaslarda bulundu. eram daki sosyal hizmetlerin örnek te kil etti ini vurgulayan Ba kan Kalaycı, Amacımız karde ehirler olu turup eram ı, evlana yı, Evliya Çelebi yi dolayısıyla Türkiye yi tanıtmak dedi. Ba kan Kalaycı, Almanya ziyaretinde Avrupa da yayın yapan Türk televizyonlarına da canlı yayın konu u olarak belediyenin yaptı ı çalı maları ve eram ın güzelliklerini anlattı. Kalaycı, Kanal D Avrupa da Eylem Aksın Zamanı, TGRT Avrupa da Lale Talayman la aksimal Ya am ve Kanal Avrupa da Ate Çemberi programlarına katıldı. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Almanya da yayın yapan Türk gazetelerini de ziyaret etti. Hürriyet Gazetesi Yurtdı ı Yayınlar Yönetmeni Halit Çelikbudak ı ziyaret eden Kalaycı, eram ı görmeden anlatmanın zor oldu unu söyleyerek, eram ba larıyla, köprüsüyle, do asıyla, tarihiyle bir cazibe merkezidir. Tüm dünyanın tanıdı ı evlana sı, Evliya Çelebi sinin yanında sosyal yardım pilot projeleriyle de ön sıradadır dedi. Ba ta Almanya nın Esslingen ehri olmak üzere, Avusturya nın Telfs ve Belçika nın Schaerbeek ehirleriyle karde ehir olma görü melerini yapmak için geldi ini söyleyen Dr. Serdar Kalaycı, Amacımız eram ı, evlanamızı, Evliya Çelebimizi dolayısıyla Türkiye ve Türk kültürünü Avrupalılara tanıtmak dedi. eram Belediyesi nin örnek sosyal hizmetlerine de de inen Ba kan Kalaycı, projeler hakkında su bilgileri verdi: yi ki Do dun Bebek projesi çerçevesinde aileler doktor ve hem irelerdenolu an ekibimiz tarafından ziyaret ediliyor. Ziyarette bebek ve anneye hediyeler veriliyor. Bunun haricinde yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını payla ıp azaltmak için evlerine yemek gönderiyoruz. Bo anmı çiftlerin veya ailesi olmayan kız çocuklarının barınaca ı, uzmanların gözetiminde 4 çocuk sı ınma evimiz var. Burada u anda 16 kız çocu umuz ev ortamında kom uluk ili kileri içinde anne baba özlemi giderilerek ya ıyor. lkokula giden ö rencilerimize 3 farklı sınıf derecesinde 75 bin kitap da ıttık. Konevi Kültür erkezi miz kültürel faaliyetlerde etkin bir ekilde kullanılıyor. Spor tesisleri in a ettik. Son olarak da hastanelerde yakınları ve aileleri yatan ki ilerin, bahçelerde sokaklarda veya sandalye üzerlerinden kurtaracak 86 odalı hasta konuk evi in aatını tamamladık. Ya lılara bakım sunan Yalnız De ilsiniz adlı hizmet grubumuz var. eram da 4 farklı merkezde 18 ö retmen refakatinde her yıl yakla ık bin ki inin meslek sahibi yapıldı ını vurgulayan Dr. Kalaycı, Kursları bitirip meslek sahibi olanlar, daha sonra kendi i yerini kuruyor. Bunları görmek çok güzel. E itime çok büyük önem veriyoruz. 16 ar derslikli 3 ilkö retim okulu yaptık. eram ı parklarla donattık. eram a ba lı 6 beldemizde park projelerimiz sürüyor. ardin de de park yapaca ız. Ayrıca karde ehir çerçevesinde Bosna Hersek in ba kenti Saraybosna da 5 bin metrekarelik eram adıyla karde ehir parkı yapıyoruz. Saraybosna da sa lık oca ı in aatımız yakında ba layacak. dedi. Ba kan Kalaycı, hlas edya Holding Avrupa Genel üdürü Kenan Kubilay ı ziyaretinde ise unları söyledi: Geride bıraktı ımız 2011 yılı içerisinde, hem- ehrilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yo un bir çaba gösterdik. 22 yıl sonra kendi ilçemizde ve kendi hizmet binamıza kavu manın mutlulu unu ya adık. eram Belediyesi olarak artık hizmette sınır tanımıyoruz. Avrupa da bir dizi temaslarda bulunarak eram ımızı tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz geli iyor ve artık kabına sı mıyor. Tabiî ki bu EURO-D EYLE AKSIN ZAANI Programı geli melerden belediyeler de fazlasıyla nasibini alıyor. Hizmetlerimiz artık Avrupa standartlarında. Avrupalı Türkleri eram a yatırım yapmaya davet ediyorum yılında da çalı malarımız aynı hızla devam edecek. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Zaman Gazetesi Almanya Genel Yayın Yönetmeni ahmut Çebi ile World edya Genel üdürü ustafa Alta ı World edya Grup un Offenbach taki merkezinde ziyaret etti. Bosna Hersek in Hadzici Belediyesi ile karde ehir olduklarını belirten Ba kan Kalaycı, eram ın do al, tarihi ve kültürel güzelliklerini yurt dı- ında tanıtmanın en iyi karde ehirler yoluyla TGRET EU- Lale Talayman la aksimal Ya am Programı yapılaca ına inanıyoruz. dedi. Ba kan Kalaycı, Çebi ile Alta a özel imzalı Konyaspor forması hediye etti. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Avrupa daki temasları kapsamında Sabah Gazetesi Avrupa üdürü smail Erel ve çe itli sivil toplum kurulu larını da ziyaret etti. Ludwigsburg D T B Camii konferans salonunda da vatanda lara seslenen Ba kan Kalaycı burada eram ı ve göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları önemli hizmetleri anlattı. Avusturya ziyareti kapsamında Telfs Belediyesini de ziyaret eden Ba kan Kalaycı burada Belediye Ba kanı Christian Harting Turkiye Gazetesi Avrupa Temsilcisi Kenan Kubilay Avusturya Telfs Belediye Ba kanı Christian Harting ziyareti D T B Genel Ba kanı Prof Dr Ali Dere ile bir araya gelerek karde ehir olma konusunda görü melerde bulundu. Kalaycı Christian Harting e eram ı anlatarak eram Belediyesinin bazı hizmetlerinden örnekler sundu. Türkiye den Konya dan ve eram dan Türk insanının ho görüsünü ve selamını getirdi ini belirten Ba kan Kalaycı ev sahibi ba kanı da Konya ya davet etti. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı görü menin sonunda Telfs Belediye Ba kanı Christian Harting e çe itli hediyeler ve ba kanın isminin yazılı oldu u bir de Konyaspor forması hediye etti. CYK

3 OCAK 2012 GEL R BÜTÇES NDE TAR H REKOR TL yılında tüm borçlarını ödeyen eram Belediyesi, 2011 yılı gelirlerini de bir önceki yıla göre yakla ık 3 kat artırarak tarihi bir rekora imza attı. 152 milyon 855 bin TL olarak gerçekle en 2011 yılı gelir bütçesinin giderleri kar ılama oranı ise yüzde 220 oldu yılına 78 milyon TL bütçe ile ba layan eram Belediyesi, yıl içerisinde 17 milyon TL ek bütçe yaparak bütçesini 95 milyon TL ye çıkardı de yıl sonundaki bütçe gerçekle mesine göre, belediyenin gelirleri 152 milyon 855 bin TL, bütçe giderleri ise 69 milyon 50 bin TL olarak gerçekle ti. Kesinle en bu rakamlara göre; Belediye gelirlerinin, giderleri kar ılama oranı yüzde 220 oldu yılı gelirleri bir önceki yıla göre (2010 yılı geliri 57 milyon 100 bin TL) yakla ık 3 e katladı. eram Belediyesi böylece 152 milyon 855 bin TL ile tarihinin en büyük gelir bütçesi gerçekle mesini 2011 de sa ladı. KONYA REKORU KIRILDI eram Belediyesi ayrıca merkez ilçeler kıyaslamasında en çok gelir elde etme ve bütçe artı ıyla da Konya rekorunu kırdı. Bütçe içinde personel gideri oranı 2010 yılında yüzde 41 civarlarında iken, 2011 yılında alınan kararlar, gelir artı ları ve iyi uygulamalar neticesinde 2012 yılı personel gideri oranı yüzde 11 e dü tü. TÜ B R LER SEFERBER ED LD eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı eram Belediyesi nin 2012 yılı bütçesinin 145 milyon TL oldu unu hatırlatarak 2011 yılında elde edilen bu gelirlerle, 2012 yılında eram ilçesinde ya- ayan vatanda lara her konuda yatırımlar yapılması için plan ve programlar yapılarak, ilgili müdürlüklerin yatırımlar için seferber edildi ini kaydetti. eram ın çehresinin 2012 yılında yapılacak yatırımlarla daha da de i ece ini vurgulayan Ba kan Kalaycı, eramlıların güler yüzünün artması ile eram da ya ama ayrıcalı ının devamının sa lanaca ını belirtti. Ölçü ve tartı muayenesinde esnafa kolaylık eram Belediyesi Zabıta üdürlü- ü, 29 ubat a kadar beyannamesini veren esnafa büyük bir kolaylık sa layarak ölçü ve tartı aletlerini yerinde muayene edecek. eram Belediyesi Zabıta üdürü Rahim Kesmez, bu hizmetin ilk defa eram Belediyesince verildi ini belirtti. Kesmez, Karadi in de esnaflık yapan bir bakkalın terazisini kuca ına alıp müdürlü ümüze gelmesi gerekiyordu. imdi ise biz esnafımızın bulundu u yere gidip kontrolü bizzat yerinde yapıyoruz. Beyannamelerini ubat sonuna kadar veren esnafımızın ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini hizmet verdikleri yerde yapıyoruz dedi. lgili yasaya göre esnafın her 2 yılda bir ölçü ve tartı aletlerini kontrol ettirmesi gerekti ine dikkat çeken Kesmez, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesine istinaden, Damgası kopmu, bozulmu, damga süresi dolmu ölçü aletini kullanan ki ilere bin 358 ila 13 bin 590 TL arasında para cezası uygulanmaktadır. Bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir hükmünden esnafımızın etkilenmemesi için muayene süresi dolmu ölçü aletlerini kullanan ki ilerin 29 ubat 2012 tarihine kadar ölçü ve tartı aletlerinin beyannamelerini Zabıta üdürlü ümüze vermeleri gerekmektedir. diye konu tu. OCAK 2012 YIL:2 SAYI:22 Sa hi bi eram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni LYAS POYRAZER Editör ve etin Yazarı SÜLEYAN KULO LU Haber USTAFA T TREK Foto raf EHET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: ERA BELED YES nin aylık ücretsiz haber bültenidir. Ba kan Kalaycı kura çekili inde Çayba ı ahallesi nde yapılacak olimpik yüzme havuzu kompleksinin müjdesini verdi. Çayba ı nda 2. etap Kentsel Dönü üm ba ladı eram Belediyesi, 2010 da anahtar teslimini yaptı ı Çayba ı nda 2. etap kentsel dönü üm projesini ba lattı. Reyhan Park Konutları adıyla 248 dairenin yapılaca ı konutlara üyelik için ön kayıtlara vatanda ların ilgisi yo un oldu. Çekilen kurada 110 ki i üyelik sevinci ya adı. N AATLAR HIZLA YÜKSEL YOR eram Belediyesi tarafından Çayba ı 2. Etap Kentsel Dönü üm Projesi kapsamında ön kayıtları alınan Reyhan Park Konutları nın üyeleri noter huzurunda yapılan kura çekili iyle belirlendi. evlana Kültür erkezi ndeki programa eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, ba kan yardımcıları ve kooperatife ön kayıt yaptıran vatanda lar katıldı. Kentsel dönü üm kapsamında Belediye öncülü ünde kurulan S.S. Reyhan Park Konut Yapı Kooperatifi ön kayıtlarına halkın yo un ilgi gösterdi ini belirten Ba kan Kalaycı, 69 üyenin alınaca ı 180 metrekarelik konutlara 541; 41 üyenin alınaca ı 161 metrekarelik konutlara ise 213 vatanda ımız müracaatta bulundu. Kura çekili inin hayırlı olmasını diliyorum dedi. eram da gerek kentsel dönü- üm çalı maları gerekse belediye öncülü ünde kooperatifler vasıtasıyla u ana kadar 6 bin adet konut ba lattıklarını kaydeden eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, lçemizin fiziksel ve sosyo kültürel yönden geli imi, halkımızın sa lıklı, huzur dolu, müreffeh bir ekilde, ça ın ihtiyaçlarına uygun hayat artlarına sahip mekânlarda ya aması için toplu konut hamlelerine öncülük ediyor ve destekliyoruz. TOK ile birlikte Yenice ve Hacıisaefendi ahallelerinde ba lattı ımız 2 bin 624 konutun ilk etabında in aatlar hızla yükselmektedir. Belediye öncülü- ünde kurdu umuz Seyirtepe, Güvenpark ve Serrapark Konutları nda da in aat hızlı bir ekilde sürmektedir. imdi de Reyhan Park Konutları için üye kayıtlarımız tamamlandı diye konu tu. HAVUZ PROJES HAZIR Ba kan Kalaycı, Reyhan Park Konutları kura çekili inde bir de müjde verdi: Çayba ı ahallesi nde yakla- ık 4 bin metrekarelik alanda yapaca ımız yarı olimpik yüzme havuzu, sauna, fitness salonu ve hamamdan olu an kompleksin projesi tamamlandı. n allah ubat ayı içerisinde ihalesini yapaca ız. Ba kan Kalaycı nın konu masından sonra S.S. Reyhan Park Konut Yapı Kooperatifi nin asil üyelikleri için noter huzurunda kura çekili ine geçildi. lk talihlilerin kuralarını Ba kan Kalaycı çekti. Kura çekili inde üyelik hakkı kazanan vatanda lar; Böyle nezih bir yerde ev sahibi olmak herkese nasip olmaz. Belediye ba kanımıza ve eme i geçenlere çok te ekkür ederiz dediler. TOPLA 248 KONUT YAPILACAK 4+1 lik 180 metrekarelik dairelere 69 adet üye alınacak. 161 metrekarelik lik dairelere ise 41 adet üye alınacak. Toplamda 248 dairenin yapılaca ı konutlar; Deprem Yönetmeliklerine uygun, ısı yalıtımlı, kaloriferli ve asansörlü olarak yapılacak. 180 metrekarelik konutlar için 25 bin TL pe inat ve TL aidat alınacak. 161 metrekarelik konutlar için 22 bin 400 TL pe inat ve TL aidat alınacak. 18 bin 334 metrekarelik alanda yapılacak konutlarda toplam alanın yakla ık yüzde 80 i ye il alan, otopark ve çocuk park alanı olacak. 180, 161 ve 123 metrekarelik dairelerden olu an 5 adet blok yapılacak. Ayrıca bu bloklara hizmet verecek 2 bin 650 metrekare yeraltı otoparkı in a edilecek. CYK

4

5 6 OCAK 2012 SERDAR TUNCER ERA BELED YE BA KANI DR. SERDAR KALAYCI Akif in sesi Konya da yankılandı Ödüllü yarı maya ba vurular ba ladı eram Belediyesi, l illi E itim üdürlü ü ve l Emniyet üdürlü ü Çocuk ubesi i birli iyle Konya merkezinde bulunan tüm liseleri kapsayan Ba ımlılı a ve Çetele meye Hayır De, Hayatını Kurtar! ba lıklı ödüllü tiyatro yarı masına ba vurular ba ladı. Proje kapsamında Konya ehir merkezindeki liselere yönelik ba ımlılık ve çetele me gibi zararlı alı kanlıklardan korunma yolları konusundaki e itimlere de ba landı. eram ilçesi 75. Yıl Lisesi ndeki programa eram Belediye Ba kan Yardımcısı Ali Uysal, eram lçe illi E itim üdürü Ali Üstünel, l Emniyet üdürlü ü Çocuk ubesi nden uzmanlar, okul idarecileri ve ö renciler katıldı. Yarı mada gençlerin dü tü ü en büyük tehlike olan sigara, uyu turucu, çetele me gibi zararlı alı kanlıklar ve bunlardan kurtulma çarelerinin ele alınaca ını kaydeden eram Belediye Ba kan Yardımcısı Ali Uysal, Amacımız gençlerimizde farkındalık olu turmaktır. Ö rencilerimiz, okullarda ya anan her türlü iddet ve olumsuz davranı ları, bunlarla mücadeleyi ve kurtulma yollarını içeren, alıntı olmayan, özgün eserleri sahnede canlandıracaklar. Ba vurular 1 Nisan a kadar sürecek. Bu süre içerisinde Çocuk ubesi nden uzmanlar, okullarımızda yarı manın konusu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapacaklar dedi. Bu projenin çok olumlu neticeleri olaca ına yürekten inandı ını belirten eram lçe illi E itim üdürü Ali Üstünel de, Bu yarı ma Konya ehir merkezindeki 76 liseyi kapsamaktadır ifadelerini kullandı. l Emniyet üdürlü ü Çocuk ubesi nden Veli Yavuz Gök ise Çocuk ubesi nin çalı malarını içeren bir sunum gerçekle tirerek uyu turucu ve di er kötü alı kanlıklardan korunma yolları konusunda bilgi verdi. Tiyatro yarı masının ba vuruları 1 Nisan a kadar kabul edilecek. Yarı mada birinci olan ekibe 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL; ayrıca 1, 2 ve 3. olan ekiplerin okullarına dizüstü bilgisayar, danı man ö retmenlerine de notebook verilecek. illi airimiz ehmet Akif Ersoy, vefatının 75. yılında eram Belediyesi ve eram Kent Konseyi Gençlik eclisi tarafından organize edilen Akif in Sesi adlı programla anıldı. evlana Kültür erkezi nde düzenlenen programa vatanda larımız yo un ilgi gösterdi. Alt ve üst salonların kısa sürede dolmasından dolayı çok sayıda ki i programı ayakta takip etti. Vefatının 75. yılı ve 2011 ehmet Akif Ersoy Yılı münasebetiyle böyle bir program organize ettiklerini belirten eram Kent Konseyi Gençlik eclisi Ba kanı ücahit Furkan Ye in, Her eyden önce bizlere de er veren ve dü üncelerimize sahip çıkan eram Belediye Ba kanımıza çok te ekkür ediyoruz. Gelecek, gençlikle gelecek sloganıyla çıktı ımız yolda düzenledi imiz bu programa gösterdi iniz yo un ilgiden dolayı ükranlarımı sunuyorum. Akif in, Gençlerin mert ve gerçekçi olmasını, hak ve adalet konularında duyarlı, ahsi menfaat pe inde ko mayan, haksızlık kar ısında susmayan bir ruh yapısında olmasını isterim sözü bizlere örnek bir yol haritası çizmi tir. dedi. HAYATI HERKESE ÖRNEK erhum Akif in stiklal me alesinin tüm Anadolu ya yayılmasında güçlü iiriyle, etkili hitabetiyle ve inanmı ki ili iyle önemli bir rol oynadı ını belirten eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, illi airimiz olarak kayıtlara geçen ehmet Akif, airli i ve mütefekkirli iyle oldu u kadar dava adamlı ıyla da gönüllerde müstesna bir yere sahiptir. Akif, bir ev alabilecek ödülü reddederek stiklal ar ı nı yazmayı kabul etmi, hasta bir arkada ına paltosunu vererek kendisi Ankara nın so u unda paltosuz gezmeyi, hayatın bir örne i olarak, bize hatıra bırakmı özel bir insandır. Akif in bütün meslek ya amı, ilmi, iiri, felsefesi, dü üncesi, inancı, imanı bizim için örnektir. Hayatı herkese örnek olan bu büyük insanın, milletin kalbinde unutulmaz bir yer tutmasını sa layan ve milli mücadelenin destansı bir ifadesi olan stiklal ar ı onun kahraman ruhunu ve emsalsiz üslubunu anlatmaya kâfidir. Akif i rahmet, minnet ve dualarla anarken, bu programı hazırlayan Kent Konseyi Gençlik eclisi mizi kutluyor, kıymetli yazarımız Sayın Vehbi Vakkaso lu na ve sahnelerimizin de erli sunucusu Sayın Serdar Tuncer e de te ekkür ediyorum diye konu tu. O B R KAHRAANDI Ünlü sunucu Serdar Tuncer de programda, ehmet Akif Ersoy u tam olarak anlatmanın zor olaca ına dikkat çekerek, Anlamak yok, anlar gibi olmak var. Ama önemli olan bunun için çaba sarf etmektir. O bir kahramandır dedi. Tuncer, Akif in iirlerinden olu- an yeni albümünden okudu u eserlerle katılımcılara duygulu anlar ya attı. Serdar Tuncer, Hüsran iiriyle ba ladı ı dinletiyi stiklal ar ı nı okuyarak tamamladı. Ba kan Kalaycı, Serdar Tuncer e günün anısına 2011 de 2 bin 413 nikah kıyıldı VEHB VAKKASO LU eram Belediyesi Evlendirme emurlu u nca 2011 yılında toplam 2 bin 413 çiftin nikahı kıyıldı. Bu çiftlerin 41 ini yabancı uyruklu ki iler olu turdu. Evlendirme emurlu una nikah için müracaat edenler arasında, 12 Almanya, 3 Avusturya, 2 Hollanda, 2 Azerbaycan, 2 Özbekistan, 2 Ukrayna, 2 Suriye, 2 oldova, 1 acaristan, 1 Rusya, 1 Slovakya, 1 Sırbistan, 1 Çek Cumhuriyeti, 1 Çin, 1 Kırgızistan, 1 Türmenistan, 1 ran, 1 Afganistan, 1 Ürdün, 1 Fas, 1 Etiyopya ve 1 Somali olmak üzere toplam 41 yabancı uyruklu çiftin nikah akitleri gerçekle tirildi. eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı da, , nikah gibi çe itli vesilelerle çok sayıda çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Evlendirme emurlu u ndan yapılan açıklamada, Evlendirme emurlu umuza 2011 yılı için 2 bin 642 çift müracaat etmi olup, 2 bin 413 çiftin nikah akdi gerçekle tirilmi tir. Geçen yıla göre yüzde 4,6 oranında bir artı görülmü tür. eram ilçemizde ikamet eden, ancak nikah akitlerini di er il ve ilçelerde yaptırmak isteyen 128 çifte de Evlenme zin Belgesi düzenlenmi tir denildi. bir tablo hediye etti. E itimci yazar Vehbi Vakkaso lu ise ehmet Akif in örnek hayatıyla ilgili konferans verdi. Akif in babasının adının Tahir oldu unu üstelik Tahir in kelime anlamının temiz olmasına ra men Temiz Tahir dendi ini 15 ya ındayken babasını kaybeden Akif in Arapça ve din e itimini babasından aldı ını, okulu ve evi arasındaki 17 kilometrelik mesafeyi her gün yürüyerek gidip geldi ini, yüzme ve güre sporlarıyla ilgilendi ini, yine de okulunu 1. olarak bitirdi ini anlattı. Akif in annesi Emine erife Hanım ın Buharalı, babasının ise Arnavut oldu unun altını çizen yazar, Akif in Peygamberimiz in sünnetine ba lı ya adı ını, hazır cevaplılıkta bir dahi oldu unu aynı zamanda çok cömert, sözünde duran ve gençlerimizin önüne iyi bir örnek olarak koymamız gereken özel bir ki ili- e sahip oldu unu belirtti. Ba kan Dr. Serdar Kalaycı çok sayıda çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. AK F G B B R DOSTUNUZ VAR I? illi airimizin dostlu a verdi i önemi vurgulayan Vehbi Vakkaso lu, Akif dede, dostluk demektir. Akif dedenin be endi i ve tekrarladı ı sözlerin her biri, bir kitap de erindedir. Akif diyor ki, dost kazan dost. Akif dedenin yüre i sadece dostlarına de il, bütün vatanda larını dost yüre iyle ba landı ı sa lam bir gönle sahipti. Dost pe ine mahalle de i tiren adamdı. Akif dedeye göre Fatih Semti, stanbul un kalbi demekti. Akif dede buna ra men bu semti de- i tirip, Anadolu tarafına Üsküdar a yerle ti. Bunun nedeni soruldu unda ise Akif dede dedi ki; Bir dostum buraya ta ındı. Her sabah uyandı ımda gözümü açar açmaz o dostumu görmezsem nefes alamıyorum. Güne aydınlatmıyor beni. Dost pe ine ben de artık Üsküdarlı oldum. Sevgili gençler, bunun için bir dost, insanın en büyük zenginli idir. Var mı bir dostunuz, o zaman dünyanın en zengin insanısınız. Akif dede gibi yüre iniz varsa, dostunuz bir tane olmaz. ifadelerini kullandı. ehmet Akif Ersoy un derin bir tevazuya sahip oldu unu ifade eden Vakkaso lu, Akif dedenin örne i kimdir. lk örne i babasıdır. Ama babasının da açık söyleyelim örne i güzeller güzeli efendimiz Hz. uhammet tir(sav). Akif dede 63 ya ında son hastalı ında arkada larına diyor ki; üzülmeyin, bu ya ta ölürsem ben üzülmeyece im. Neden, kendisine çok benzemek istedi im Efendimiz e (sav) hiçbir konuda benzeyemedim. Bu yıl ölürsem bari öldü üm ya benzeyecek, bir konuda bari benzemi olayım. Dilekler duala ır, dualar gerçekle ir, Akif dede o sene vefat etti. Ama bu derin bir tevazu idi. Akif dede sadece ya ı ile de il, o güzel gönlüyle de Efendimize (sav) çok benziyordu. dedi. Programın sonunda e itimci yazar Vehbi Vakkaso lu, Akif in Sesi adlı organizasyonunda önemli rol alan eram Kent Konseyi Gençlik eclisi üyelerine te ekkür belgesi verdi. Çocuk oyununa rezervasyonlar doldu eram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu u, Duran Çetin in kaleme aldı- ı acera Pe inde adlı eseri tiyatroya uyarladı. Ücretsiz olarak sahnelenecek çocuk oyunu için ilkö retim okullarının ba vuruları sonucu rezervasyonlar doldu. Türkiye Okuyor, eram Okuyor projesi kapsamında ilkö retim ö rencilerine ücretsiz da ıtılan 75 bin kitap arasında yer alan Duran Çetin in acera Pe inde adlı eseri, eram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu u tarafından sahnelenecek. acera Pe inde 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 ubat ile 3, 5 ve 7 art 2012 tarihleri arasında eram Belediyesi Konevi Kültür erkezi nde saat ve olmak üzere 2 seansta izleyicilerle bulu acak. CYK

6 OCAK eram da ekipler seferber oldu Konya yı etkisi altına alan yo un kar ya ı ı sebebiyle don ve buzlanma riskine kar ı eram Belediyesi ekipleri yo- un çalı ma ba lattı. eram Belediyesi Fen leri üdürlü üne ba lı ekipler, kar ya ı ının etkisini artırmasıyla birlikte kar temizleme ve tuzlama çalı maları yaptı. Öncelikli olarak otobüs güzergâhları ve e imli yerlerde tuzlama çalı ması yapan ekipler karlı ve buzlu havalarda 24 saat esasına göre görev yapıyor. eram Belediyesi Fen leri üdürlü ü ne ait 7 greyder, 7 tuzlama ekibi, 5 adet kepçe ilçenin ana artellerinde tuzlama ve yol açma çalı ması yaptı. Ayrıca Fen leri, Temizlik leri ve Park Bahçeler üdürlüklerine ait yakla ık 70 personel Anıt, Bedesten, Zafer, Kayalıpark gibi ehrin i lek yerlerinde kaldırım temizli i yaptı. lçeye yeni ba lanan Ka ınhanı, Çarıklar, Karadi in ve Boruktolu gibi mahalleler ba ta olmak üzere Yaka, Köyce iz, Dere ve Gödene ahallesi gibi e imli arazilerin oldu u yerler öncelikli olarak tuzlandı. Kar ya ı ının ardından olu an don ve buzlanmaya kar ı ekipler alarm durumuna geçirildi. Fen leri üdürlü ü ne ait acil müdahale ekibi belediyenin Arif Bilge Tesisleri nde hazır bulunduruluyor. Yollarda ve kaldırımlarda olu acak buzlanmalara kar ı belediye ekipleri tuzlama çalı malarını aralıksız sürdürürken vatanda ların da dikkatli olmaları isteniyor. eram Belediyesi ve eram Rehberlik Ara tırma erkezi i birli iyle organize edilen Ana Baba Okulu nun üçüncüsü yo un bir katılımla yapıldı. Aileler ilgiyle takip ettikleri e itim seminerlerinin devam etmesini istedi. Vatanda lardan gelen yo un talep nedeniyle bu yıl Ana Baba Okulu nun üçüncüsünü açtıklarını belirten eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Toplumun temel yapı ta ı olan aile içindeki uyumsuzluklar gittikçe artmaktadır. Bu sorunların asgariye indirilmesi ve e ler arasında sa lıklı bir ileti imin sa lanması ancak e itimle mümkündür. Bu sebeple eram Rehberlik ve Ara tırma erkezi ile birlikte organize etti imiz Ana Baba Okulu nun üçüncüsüne de vatanda larımız yo un ilgi gösterdi. dedi. Yakla ık 900 ki inin müracaatta bulundu u ve Belma-Azmi Be en Ya am erkezi nde yapılan Ana Baba Okulu-3 te e itimler, konusunda uzman akademisyen ve e itimcilerin katılımıyla gerçekle tirildi. ANNE BABALAR ÖFKELER N KONTROL ETEL eram Belediyesi ve eram Rehberlik Ara tırma erkezi i birli iyle organize edilen Ana Baba Okulu nun üçüncüsü 6 Ocak 2012 Cuma günü saat da, Prof. Dr. Ramazan Arı nın verdi i Ebeveynlerde Öfke Kontrolü konulu seminerle ba ladı. Anne-babalı ın ömür boyu süren ve çok zahmetli bir görev oldu unun altını çizen Selçuk Üniversitesi esleki E itim Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Arı, Ebeveynlerde Öfke Kontrolü konulu bir sunum gerçekle tirdi.çocukların büyüklerden daha fazla yanlı yapma haklarının oldu unu vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Arı, anne babaların öfkelerini nasıl kontrol edebilece ini Öfkelendi inizin farkında olun ve 3 kere derin nefes alın. Kendinizi dı arıdan izledi inizi hayal edin. Beklentilerinizi ayarlayın ve becerilerinizi kullanın. Bu ekilde öfkenizi kontrol altına alabilirsiniz. sözleriyle özetledi. ÇOCUKLARINIZ HAYATIN ZORLUKLARIYLA YÜZLE S N Ana Baba Okulu-3 ün 2. oturumunda ise Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ya ar Özbay, Ailede Çocukların E itimi ve Gençlerin E itiminde Pozitif Yakla ım konulu bir sunum gerçekle tirdi. Sorunlu çocuk yoktur, sorunlu anne-baba vardır diyen Prof. Dr. Ya ar Özbay, aalesef çocuklarımızı sürekli kontrol etmeyi; ne yiyece ine, nasıl giyinece ine kadar birçok konuda yardımcı A DE DEN B R ADALYA DAHA Anne ve babalar okullu oldu olmayı anne babalar olarak marifet sanırız. Halbuki bu durum do ru bir yakla ım tarzı de ildir. Çocuklarımızın hayatın güçlükleriyle yüzle mesi gerekiyor. Anne ve babalar, çocuklarına ne kadar güvenirlerse çocukların problemli davranı ları o kadar dü ük olur eklinde konu tu. Prof. Özbay, çocukları sürekli kontrol etmenin yanlı oldu unu vurgulayarak, Çocuklarınıza sorumluluk verin. Hayatın zorluklarını ya ayarak ö rensinler. Onları kumanda etmekten vazgeçin dedi. Ebeveynlerin, çocuklarına pozitif bir ekilde yakla masının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ya ar Özbay, Özellikle küçük ya tan itibaren çocuklarınıza; yapma, etme, kırma, a lama, sızlanma vb. ifadelerle zihninde negatif bir a ılama yapmayın. Çocu unuz yere dü ünce niye dü tün demeyin. Çünkü o dü menin acısını zaten kendi içinde ya ıyor. Bizim yapmamız gereken ey, çocuklarımıza olumlu davranı ları göstererek gerisini onlardan beklemek ve sonrasında da destek olmaktır ifadelerini kullandı. utlu bir aile ortamının çocukların ruh sa lı ı açısından önemine i aret eden Özbay, Çocuklarınıza nasıl davranaca ınızdan daha önemli olan bir husus da e ler arasındaki ileti imdir. Çünkü çocuk, ait oldu u yapıyı sa lam bir ekilde görmek ister. Çocuklarınızın problemli davranı larına olumsuz yönlerinden ziyade olumlu yanlarını görerek çözüm üretebilirsiniz. Yavrum odanı niye toplamıyorsun, niye da ınıksın gibi bir yakla ım tarzı insan ruh sa lı ı açısından do ru bir yakla ım de ildir. diye konu tu. EVL L KTE HER OLAYI SORUN GÖREY N Ana Baba Okulu-3 ün üçüncü e itim seminerine konu macı olarak katılan Prof. Dr. shak Özkan da, E ler Arası leti im Çatı maları, E ler Arası Anlayı ve Uzla ma ba lıklı sunum yaptı. E ler arasındaki en önemli sorunlardan birinin evlilikteki beklentiler ile gerçek hayat arasındaki fark oldu unu kaydeden Prof. Özkan, Bu nedenle gençler hayal ettiklerini evliliklerinde bulamayınca kısa süre içinde ayrılıyorlar. En çok bo anmanın, evlili in ilk yılında ya anması bunun bir göstergesidir. Evlilikte ya anan di er önemli sorunlar ise; evlili i algılama, e lerden birindeki ruhsal bozukluk, alkol, uyu turucu gibi kötü alı kanlıklar olarak sınıflandırılabilir. dedi. Özkan, çiftlere evlilikte her olayı sorun olarak görmemeleri tavsiyesinde bulundu. Ücretsiz olarak verilen kursların sonunda katılımcılara illi E itim Bakanlı ı onaylı sertifika verildi. Ana Baba Okulu 3, Prof. Dr. Ramazan Arı nın oturum ba kanlı ını yaptı ı ve Prof. Dr. Binnur Ye ilyaprak, Prof. Dr. Engin Deniz, Doç. Dr. Erdal Hamarta nın konu macı olarak katıldı ı panelle sona erdi A ntalya nın Alanya ilçesinde yapılan Gençler Türkiye Tekvando ampiyonasında eram Belediyesporlu tekvandocu aide Nur Uysal, 68 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu nda yapılan Gençler Türkiye Tekvando ampiyonasında 70 idareci, 120 antrenör ve 72 hakem görev aldı. ampiyonaya 70 ilden 720 si bayan ve bin 150 si erkek olmak üzere toplam bin 870 sporcu katıldı. Geçen yıl yıldızlarda Avrupa ampiyonu olan eram Belediyesporlu aide Nur Uysal (68 kg), gençler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir ba arıya daha imza attı. Final müsabakasının son raunduna 2 0 önde giren aide, sakatlandı ı için Türkiye ampiyonlu- unu kıl payı kaybetti ubat ta yapılacak illi Takım seçmelerine katılacak olan ba- arılı sporcu, seçmelerde ilk 2 ye girdi i takdirde ABD de yapılacak uluslararası turnuvaya katılacak. Gençler Türkiye Tekvando ampiyonası na katılan eram Belediyesporlu Zeliha A rıs be- inci, ustafa Güler de 6. oldu. eram Belediyesporlu aide Nur Uysal, Zeliha A rıs, ustafa Güler, Samet Gümü el, Fatma Nur Canan ve elisa Nur Uysal; illi Takım seçmeleri öncesinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya da düzenlenen Gençler Geli im Kampı na katıldılar. Kamp, 6 ubat ta sona erecek. eram Belediyesi nin düzenledi i Ana-Baba Okulu programının 3. sü geni bir katılımla gerçekle ti. Programlarda Prof. Dr. Ramazan Arı, Prof. Dr. Ya ar Özbay ve Prof. Dr. shak Özkan 3 ayrı oturumda sunum yaptılar. Katılımcılar e itimde keyifli anlar ya adı. CYK

7 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem üdürlü ü-ba kanlık 2005 Basın Yayın ve Halkla li kiler üdürl mar ve ehircilik üdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk üdürlü ü 1100 ali Hizmetler üdürlü ü 1600 Zabıta üdürlü ü 1010 Veteriner leri üdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler üdürlü ü Fen leri üdürlü ü Temizlik leri üdürlü ü Evlendirme emurlu u Konevi Kültür erkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar erkezi stek ikâyet Hattı Dr. Serdar Kalaycı, 2011 in en ba arılı BELED YE BA KANI eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Andy-Ar irketinin yaptı ı ankette Konya nın en ba arılı ilçe belediye ba kanı seçildi. Andy-Ar anket irketinin 4 bin 365 denekle Aralık 2011 tarihleri arasında yaptı ı anketin sonuçları açıklandı e damgasını vuran olaylar, siyasetçiler, kaybedenle kazananlar, diziler, oyuncular ve markalar belli oldu. l özelinde en ba arılı ilçe Belediye Ba kanı kategorisinde Dr. Serdar Kalaycı, yüzde 52,6 lık oranla Konya nın en ba arılı belediye ba kanı oldu. Ba kan Dr. Serdar Kalaycı Konya Üniversitesi Ahmet Kele o lu E itim Fakültesi ö rencilerine belediyecilik konusunda seminer verdi. Kalaycı dan üniversite ö rencilerine ders eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Konya Üniversitesi Ahmet Kele o lu E itim Fakültesi nde üniversite ö rencilerine belediyecilikle ilgili ders verdi. Fakültenin Konferans Salonu ndaki dersten önce bir konu ma yapan E itim Fakültesi Sosyal Bilgiler Ö retmenli i Ana Bilim Dalı Ba kanı Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir Konya nın belediyecilik açısından destan yazan bir ehir oldu unu kaydederek Topluma Hizmet Uygulamaları dersimiz kapsamında eram Belediyemizin ba arılı ba kanını misafir ediyoruz. Ö rencilerimiz açısından yararlı olaca ına inanıyorum dedi. ALACA INIZ ÖNEL DERSLER VAR ehrin ileri gelenlerini ö rencilerle bulu turmaya devam ettiklerini belirten Konya Üniversitesi Ahmet Kele o lu E itim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali urat Sünbül de, Sorunlara akılcı çözüm üretmede, bilfiil sorunların planlı ve programlı bir ekilde çözümünde rol alan ki ilerden alaca ımız önemli dersler vardır. Bu kapsamda eram Belediye Ba kanımızı misafir ediyoruz. Ö retmen olacak arkada larımızın sahip olması gereken en önemli özelliklerinden biri de toplumla ve çevreyle kuraca ı sosyal ili kidir diye konu tu. AL D S PL N ÇOK ÖNEL Belediye hizmetlerini anlatan tanıtım filminden sonra konu masına ba layan eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Göreve geldi imizde öncelikli olarak ele aldı ımız konuların ba ında mali disiplini sa lamak yer aldı. Gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak için neler yapabilece imizi de erlendirdik. Belediyenin önemli gelirleri arasında yer alan emlak vergisindeki kaçakları önlemek için hazırlanan program ile çok olumlu neticeler aldık. lçemizdeki 87 mahallenin 8 inin bu programla taranması sonucu 4 milyon TL lik kaçak tespit edildi. Belediyemize ait farklı semtlerdeki mülklerin kira gelirlerinde de çok büyük oranlarda artı sa ladık. Örne- in aylık 200 TL kira geliri olan bir büfenin gelirini yeni ihaleyle 13 bin 500 TL ye yükselterek belediyemize 70 kat daha fazla gelir sa ladık. Bütün bunları bir araya getirdi imizde belediyemizin bütçesinin çok daha iyi bir seviyeye geldi ini görüyoruz bütçemizi 145 milyon TL ye çıkararak yüzde 53 lük bir artı sa ladık dedi. Ba kan Kalaycı, 22 yıl sonra kendi hizmet binalarına kavu maları, sosyal belediyecilik faaliyetleri, sa lık hizmetleri, kentsel dönü üm çalı maları, konut hamleleri ve di- er önemli yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yakla ık 1,5 saat süren dersten sonra dekan Prof. Dr. Ali urat Sünbül ile Sosyal Bilgiler Ö retmenli i Ana Bilim Dalı Ba kanı Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, eram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ya te- ekkür belgesi ve çiçek takdim ettiler. Gelecek Gençlikle Gelecek sloganıyla yola çıkan eram Kent Konseyi Gençlik eclisi, üniversite ö rencileri için Avrupa fırsatları semineri düzenledi. Üniversite ö rencilerine Avrupa fırsatları semineri verildi eram Belediyesi ve eram Kent Konseyi Gençlik eclisi i birli iyle üniversite ö rencilerine Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Süleyman Demirel Kültür erkezi ndeki seminer yakla ık 4 saat sürdü. Programın ba ında kısa bir konu ma yapan eram Kent Konseyi Gençlik eclisi Ba kanı üheda Gürdal, Gelecek Gençlikle Gelecek sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, eclis olarak gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmeleri; sosyal, kültürel, ekonomik ve di- er pek çok alanda proje üretebilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda gençli imizin uluslar arası platformda varlı ını hissettirebilmeleri açısından böyle bir programı organize ediyoruz. Bize her zaman büyük destek sa layan eram Belediye Ba kanımız Dr. Serdar Kalaycı ya ve bu organizasyonun yapılmasında eme i geçenlere te ekkür ediyorum dedi. PROJE ANTI INI KAZANIN Avrupa Birli i projelerinin son 5 yılda ülke gündemine oturdu una dikkat çeken eram Belediye Ba kan Yardımcısı Ali Uysal da, Özellikle önümüzdeki süreçte bu i in bütçeleri artarak devam edecek. Euro Desk Avrupa Fırsatları konusunda de erli akademisyen ve uzmanlarımız sizlere teknik destek sa layacaklar. Bu konuda kazanmanız gereken en önemli özellik proje yürütme ve yönetme mantı ıdır. Bu mantık sizlere meslek hayatınızda da olumlu yönde katkı sa layacaktır diye konu tu. S.Ü. ktisadi ve dari Bilim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Önder Kutlu, Erasmus Ö renci De i imi Programı kapsamında Selçuk Üniversitesi nin ülkemizdeki en ba arılı üniversiteler arasında yer aldı ını belirterek, S.Ü. bu proje kapsamında Avrupa ya en çok ö renci gönderen 5. üniversitedir. ODTÜ, Bo aziçi, Hacettepe gibi üniversitelerle yarı ıyoruz. Üniversitemizin bu alanda çok iyi bir ivme yakaladı ını söyleyebiliriz. eram Belediyesi ve Gençlik eclisi nin böyle güzel bir toplantıyı organize etmesi sizler açısından çok faydalıdır. eklinde konu tu. Euro Desk Konya l Temsilcisi Bilal Yava ise Avrupa ya ücretsiz gitmek, gençlik programları, projeler ve hibelerden yararlanmak ve Avrupa nın gerek e itim gerekse kültürel alanda sundu u imkanları de erlendirebilmek için neler yapılması gerekti ini sunumla anlattı. Toplum Destekli Polis ekiplerinden ziyaret G üvenlik hizmetlerinin, toplumun katılım ve deste ini sa lamak suretiyle etkin ve hızlı bir ekilde yürütülmesini amaçlayan Toplum Destekli Polis ekipleri, eram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla li kiler üdürlü ü nü ziyaret etti. Aylık olarak yayınlanan eram Gazetesi ni ilgiyle takip ettiklerini belirten Konya l Emniyet üdürlü ü Toplum Destekli Polis ekipleri, Gazetenizde kontör dolandırıcılı- ı, 155 Polis mdat, Evinizin, Yerinizin ve Otonuzun Güvenli i çin Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar vb. ilan ve duyurularımızı yayınladı ınız için te ekkür ederiz. Ülkemizde güvenlik hizmetlerinin, toplumun katılım ve deste ini sa lamak suretiyle etkin ve hızlı bir ekilde yürütülmesini, toplum-polis ili kilerinin geli tirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve polislik hizmetlerinde toplumun güvenlik memnuniyetini yükseltmeye yönelik çalı malar yapıyoruz. Suçlara kar ı alınması gereken önlemleri ve benzeri bilgileri vatanda larımıza aktarıyoruz. diye konu tular. Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür erkezindeki seminer yakla ık 4 saat sürdü. Toplantıyı yüzlerce ö renci takip etti. Toplum Destekli Polis Ekipleri Basın Yayın Halkla li kiler üdürlü ünü ziyaret etti. Polis ekipleri üdür Harun Çöpür den birimin çalı maları hakkında bilgi alarak te ekkür ettiler. eram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla li kiler üdürü Harun Çöpür de, Konya l Emniyet üdürlü ü Toplum Destekli Polis ekiplerinin yaptı ı ziyaretten memnuniyet duyuyoruz. Vatanda larımızın bilgilendirilmesi açısından önemli olan ilan ve duyurularınızı gazetemizde yayınlamaya devam edece iz. dedi. CYK

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ 3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ Tarih/ Saat 09:30 10:00 11:30 13.30 14:30 3 Mayıs Salı Osman Altuntaş Ortaokulu Faruk Öztürk Hikmet YILDIRIM (Müzik Etkinliği) Trabzon Anadolu

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ Sıra no Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 GİRİŞİMCİ KADINLAR -2 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KADIN DERNEĞİ (TODEK) Sosyal İçerme 80.000

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez

EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez Çanakkale / Merkez 98,000 TL 70 m2 ةقش - عيبلل Mehmet BOZKURT : فرغلا ددع Telefon 286-214 04 34 : نولاصلا ددع : تامامحلا ددع ةقش

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 94. Yıl Dönümü Programı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ SIRA Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 İYİ HAZIRLIK GÜZEL GELECEK GERCÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal İçerme 48.000 2 OKUL

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 21.09.2010 19.10.2010 AKDAĞ KAYAK MERKEZİ İLE İLGİLİ PLANLAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI UZUN SÜREDİR SÜRDÜRÜLEN YOĞUN ÇALIŞMALAR SONUCU YABAN HAYATI İLE İLGİLİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİN

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu. Çankırı/Merkez. hdede@karatekin.edu.tr

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu. Çankırı/Merkez. hdede@karatekin.edu.tr AVRUPA TOPLULUĞU ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER İsim ve Soyad Hasan DEDE Doğum Tarihi ve Yeri 15.04.1959 Yapraklı Adres İl/İlçe Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çankırı/Merkez Telefon

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :14. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da söz yine halkın!

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU 2013-2014 Öğretim Yılı Liseler Arası Hentbol İl Birinciliği karşılaşmaları Talas Spor Salonunda yapıldı. Bu öğretim yılında yeni kurulan 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 18 KASIM PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Maddeye Değil, Hayata Bağlan Bağımlılık yaşının sürekli düşmesi üzerine, toplumda bağımlılıkla

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

İBB 2015 yaz spor okulları

İBB 2015 yaz spor okulları On5yirmi5.com İBB 2015 yaz spor okulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz döneminde jimnastikten buz patenine kadar 13 farklı branşta verilecek Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 19

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ FİLM GÖSTERİMİ

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI ETKİNLİĞİN Bitiş Tarihi SAAT YAPILACAK ETKİNLİĞİN TANIMI YER ve VIDEO KONFERANS

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

BURSA KARAGöZ ROTARY KULÜBÜ KULÜP MEKTUBU

BURSA KARAGöZ ROTARY KULÜBÜ KULÜP MEKTUBU UR ı ı KATILIM ORANI : % 87 GELMEYEN ÜYELER Z NL ÜYE : U ur Özcan, Erkan Aldatmaz, Ozan Lökçetin : Kemal Kızılbulut, Fırat Yüceba KONUKLARIMIZ : UN CEF Türkiye Milli Komitesi Bursa Temsilcili inden; Sabahat

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir.

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir. 9. BASIN, YAYIN ve HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Konak lçe s n rlar nda içinde ya ayan vatanda lar m z Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, istek- ikayet ve önerileri

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ

TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ 7 EKİM 2010 7 EKİM 2010 7 EKİM 2010 TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ 6 EKİM 2010 6 EKİM 2010 TRABZON KAZANACAK! Zihni Ağırman /TAKA GAZETESİ Trabzon büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Sadece Trabzon değil,

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI

OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI Okulumuz sportif anlamda 2000 yılında okulumuza beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Kubilay KIZILBUĞA ile başlamaktadır. Beden eğitimi öğretmenimizin üstün gayretleriyle

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI YI KIRIKHAN DA AĞIRLADI BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI VE TUZLA BELEDİYESİNDEN GELEN KONUKLARINI

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -25 BİN ÇALIŞANIMIZLA BİRLİKTE SGK YI TÜRKİYE NİN GÖZBEBEĞİ HALİNE GETİRDİK -DOĞAN BİR ÇOCUK 18 YAŞINA, OKUYORSA

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002. Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara Üniversitesi 2005 Adı Soyadı: Ahmet AVCI Doğum Tarihi: 18.09.1979 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Marmara Üniversitesi 2002 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Marmara

Detaylı