G. Kessler. Nükleer Fisyon Reaktörleri. Çeviren : Süleyman Sırrı Öztek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G. Kessler. Nükleer Fisyon Reaktörleri. Çeviren : Süleyman Sırrı Öztek"

Transkript

1

2 G. Kessler Nükleer Fisyon Reaktörleri Çeviren : Süleyman Sırrı Öztek

3 G. Kessler Nükleer Fisyon Reaktörleri Dönüştürücü ve Üretken Reaktörlerin Potansiyel Rol ve Riskleri Çeviren: Süleyman S. Öztek

4 Çeviren: Süleyman Sırrı ÖZTEK Fizik Mühendisi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EUAŞ) Çevre-Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanlığı Translation from the English language edition: Nuclear Fission Reactors by Günther Kessler Copyright Springer-Verlag Wien New York AH Rıghts Reserved İngilizce baskısından Türkçe'ye çeviri: Nükleer Fisyon Reaktörleri, Prof.Dr. Günther Kessler Çeviren Süleyman Sırrı öztek Copyright 2003 Springer-Verlag Wien New York Tum Haklan Saklıdır

5 Vatan için toprağa düşenlere...

6 Ülkemizde elektrik enerjisi talebi diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ekonomik gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalitesi ile doğru orantılı olarak hızla artmaktadır Sosyal ve ekonomik kalkınma için güvenilir ve sürdürülebilir elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır Elektrik enerjisi arzında oluşabilecek herhangi bir yetersizlik ve/veya kesıklılığın bu sureci olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır Dolayısıyla, teknik olarak kullanılabilir, ekonomik olarak gerçekleştirilebilir ve çevresel açıdan sürdürülebilir her çeşit enerjiden en ust düzeyde yararlanmaya ihtiyaç vardır; bu amaçla, elektrik arzı geliştirme planının hazırlanmasında kaynak çeşitliliği parametresi başta olmak üzere arz güvenliğinin, ekonomiklik ölçütlerinin ve çevresel etkilerin goz onunde bulundurulması gerekmektedir Yerli kaynaklarımızın elektrik enerjisi ihtiyacımızı karşılamada uzun ve hatta orta vadedeki yetersizliği dikkate alındığında, ithal kaynakların çeşitlendirilmesi bağlamında nükleer enerjiden yararlanma hususu bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır Esasen, nükleer enerji birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede elektrik üretim yelpazesinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır 2003 sonu itibariyle, 33 ülkede işletmede bulunan 440 nükleer santral ünitesi, dünyadaki elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %17'sını karşılamaktadır Öte yandan nükleer enerji, fosil kaynakların kullanılmasıyla oluşan sera gazlarının yol açtığı tehdidi bertaraf ederek, Birleşmiş Milletler Iklım Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü hedeflerine ulaşılması yolunda önemli bir avantaj sağlamaktadır Ülkemizde nükleer enerjiden elektrik üretimi çalışmaları 197O'lı yıllarda başlamış, fakat nükleer santral kurulması yönündeki teşebbüsler çeşitli sebeplerden dolayı sonuçlandırmamıştır Ancak, yukarıda belirtilen gerekçelerle, nükleer enerji teknolojisi elektrik üretimi surecine er yada geç dahil olacağından, teknolojiyi özümsemeye ve güvenilir bir işletmeciliği hayata geçirmeye yönelik olarak sağlıklı bir kurumsal eğitim altyapısı tesis etmek gerekmektedir Bu çerçevede, nitelikli teknik insan gücünün yetiştirilmesi buyuk önem taşımaktadır "Nükleer Fisyon Reaktörleri" kitabı, bu doğrultudaki çabalara katkı yapabilecek bir çalışma olma özelliğiyle takdire değerdir Bu tercümeyi yaparak, nükleer alandaki çok sınırlı Türkçe kaynak envanterine bir eser kazandırdığı için Süleyman Sırrı öztek'ı kutluyor, bu çalışmanın örnek teşkil etmesini temenni ediyorum Önder PİYADE Elektrik Üretim A Ş Genel Müduru

7 ÖNSÖZ Buyuk olçude fosil yakıt kullanımından kaynaklanan "Küresel Isınma" 'nın somut bir tehdit halını aldığı iyice belirginleşen günümüzde, taşıdığı potansiyel fakat farklı türden risklere karşın, nükleer fısyon enerjisinin rolü hiç olmadığı kadar önem kazanmış görünmektedir Bir başka ifadeyle, biyosferi CO 2 birikiminden korumak bağlamındaki "çevre dostu" kimliği, nükleer enerjiye kaybettiği itibarını hiç olmazsa orta vadede kazanma fırsatı sunmaktadır Hem bu global gerçeklik hem de Türkiye'nin klasik enerji kaynaklarıyla gidebileceği yolun sınırlı oluşu, elektrik enerjisi arzında ve/veya desalınasyon, hidrojen üretimi ve proses ısısı üretimi gibi alternatif kullanım alanlarında, nükleer bir bileşenin varlığının, er ya da geç, kaçınılmaz olacağına işaret etmektedir Ülkemizde nükleer enerjiden elektrik üretimi doğrultusundaki çabalar uzun yıllardır sürdürülmekte olmasına karşın, belli başlıları aşağıda verilen hususlar bir nükleer santral projesinin bugüne kadar hayata geçırılememesıne gerekçe teşkil etmişlerdir ı) Konunun bir ulusal politika temelinde ele alınamamasına bağlı olarak, nükleer santral yapımcısı firmaların ait olduğu ülkelerin hükümetleri ile Türk hükümetleri arasında, konunun uluslararası politik ve ekonomik yönlerim dikkate alan, bir diyalog ve işbirliği ortamı yaratılması yolundaki eksiklik ve aksaklıklar, ıı) Özellikle uzun dönemli inşaat suresine bağlı olarak, inşaat dönemi faizleri ve iç finansman ihtiyacı yüzünden ağırlaşan finansman sorunları, bu çerçevede, Türk tarafının finansmana katılma konusundaki sıkıntıları, ııı) Bir donemden sonra, bu konuda uluslararası kabul gormuş "anahtar teslimi" modelinden "yap-ışlet-devret" modeline geçilmesi, bu model çerçevesinde, teknik görüşmelerin çok detaylı olması ve uzun sürmesi yüzünden tarafların motivasyon kaybı, ıv) Kurucu/ışletıcı kuruluş ile lısanslayıcı kuruluş arasında görev ve yetki sınırlarının belirlenmesi, santral tipi seçimi gibi nedenlerle uyumlu bir işbirliği ortamı yaratılamamasının karar vericilerin kararlarını zorlaştırması, v) Devlette devamlılığın sağlanamayışı ile bağlantılı olarak, karar verici organlarla teknokratlar arasındaki bilgi akışı kesiklılıklerı ve/veya yetersizlikleri Bu çerçevede, tarihsel olarak, İşletmeci kurum konuyu sadece bir nükleer santral satın alınması perspektifi ile sınırlayıp, bu süreç kesintiye uğradıkça, kazanılmış birikimlerin heba olması pahasına, ilgili birimi lağvederek veya işlevsızleştirerek "teknolojik özümsemeye yönelik" nitelikli insan gücü yetiştirilmesi misyonunu yerine getirmede zafiyet gösterdi Daha üzücüsü, eğitim altyapıları çoğunlukla seçkin ve kurumun sağladığı uluslararası eğitim olanaklarıyla teçhiz edilmiş olan çalışanlar, biz, nükleer santral yapımından vazgeçildiği anda tum motivasyonumuzu ve idealizmimizi yitirdik Uzun yılların termik santral deneyiminin bize göstermiş olması gereken, "kendimizi teknolojiyi özümseme yönünde geliştirmemiz gerektiği" olgusunu, çoğu kere kurumsal politikaların arkasına sığınmayı mazeret sayarak, ihmal ettik

8 Lısanslayıcı kurum ise, konuya sadece teknoloji transferi açısından bakmakla, ulusal bir genel enerji politikasına tabi bir nükleer enerji politikasına bağlı olarak yönlendirilmesi gereken bu konunun, enerji üretimi bileşenine ve çok taraflı ilişkiler ve yüksek menfaatler perspektifine hakettiğı ozenı göstermedi. Bu zıt pozisyonların ısrarla ve inatla korunmasının doğal sonucu olarak tip seçiminde uzlaşmaz bir görüş ayrılığı ortaya çıktı Sonuç olarak, ilgili taraflar arasında guçlu bir anlayış birliği iklimi yaratılamadığından, var olan ayrışma eğilimi, bir nükleer santral tesis edilememesine yaptığı etkiden de önemli olarak, nitelikli insan gücü potansiyelimizin güç birliğine, geliştirilmesine ve "ulusal bir nükleer enerji politikası" belirleme yönünde saf oluşturmasına engel olma niteliğini sürdürmektedir Bugün gelinen aşamada, teknolojiyi özümseme ve doğru zamanda doğru teknolojiye sahip nükleer santralı, yerli katkıyı en fazla kılacak şekilde, satın alma çabalarını optımıze eden ve bir ulusal nükleer enerji politikası potasında birlikte eriten bir yaklaşıma gereksinim olduğu açıktır Hem bu yaklaşımın hayata geçirilebilmesi hem de bugüne kadarkı çeşitli başarısız girişimlerin tekrarlanmasını önlemek bakımından aşağıda verilen "Aksiyon Planı" dahilinde davranılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir Türk hükümetinin, santral tipine göre değil, Türkiye'nin çok boyutlu ilişki ve menfaatlerine göre seçeceği, kanıtlanmış teknolojiye sahip, ülke veya ülkelerin hükümetleri ile ve öncelikle, sağlıklı bir diyalog ve işbirliği ortamı yaratması, Geçmiş deneyimin satıcı firmalar ve ülkeler nezdınde yol açtığı itibar kaybını da telafi etmek üzere Türk hükümetinin bu konudaki kesin niyetim ve kararlılığını deklere etmesi ve her türlü hazırlık tamamlanmadan demarş yapılmaması, Türkiye'nin, enerji planlaması bazında ve tamamen barışçı amaçlarla, nükleer santrala ihtiyaç duyduğuna dair ikna edici girişimleri yapması, Santralın finansmanı konusunda Türk tarafının belirli bir katkıyı sağlayabileceği konusunda teminat verilmesi, Santrala ilişkin sözleşmenin yapılmasından itibaren, kuruluş maliyetinin dramatik bir şekilde artmaması için, tesisin mutlaka termin planı içinde gerçekleştirilmesini teminen her türlü önlemin alınması, Santral tekliflerinin değerlendirilmesi, sözleşmenin yapılması, teknoloji transferi, insan gucu eğitimi, işletmeye alma gibi faaliyetleri yürütecek kurumun nitelikli ve idealist kadrolarla - santral satın alma termınınden bağımsız olarak - teçhiz edilmesi, bu personelin niteliğinin iç ve dış eğitimlerle korunması ve geliştirilmesi, hizmete uygunluklarının -gerekli hallerde- sınanması, bu kadroların, başta lısanslayıcı kuruluş olmak üzere, üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalarının sağlanması, Başta etütler olmak üzere Akkuyu sahası ile ilgili olarak yapılan tum çalışmaların sağlıklı bir dokümantasyon sistematiği içinde korunup saklanması, bu suretle, ileride alınacak müşavirlik hizmetlerinin kapsam ve masraf olarak daraltılması ve olası zaman ve kaynak israfının önlenmesi Bu kapsamda, yetişmiş işgücünün mutlaka değerlendirilmesi ve yurtdışında çalışan yetkin Türk unsurlardan yararlanma olanaklarının araştırılması, Değişen koşulların yeni bir organızasyonel yapılanmayı gerekli kılabileceğinin göz onunde bulundurulması,

9 VII "Teknoloji transferi" konusunda maksımalıst yaklaşımın bazı Güney Amerika ülkelerine çıkardığı çok yüksek faturanın ve nükleer santral işletmesine yönelik olarak "işletmeci elektrik şirketi" ile "düzenleyici kurum" arasındaki görev ve yetki paylaşımı hususundaki Tayvan deneyiminin dikkatle goz onunde bulundurulması "Yetiştirilmiş nitelikli insan gucu", konunun Ülkemiz ozelındekı tarihçesini doğru kavrayan ve gelişimini buna göre yönlendirmeyi öngören sağlıklı bir nükleer enerji politikasının oluşturulabılmesıne katkı sağlamak amacıyla yapılan buraya kadarkı değerlendirmelerin yaşama geçırılebılmesının güvencesidir Bu inançla hazırlanan ve özellikle nükleer teknoloji birikimimize katkı yapmasını umduğum bu çevirinin, bu sınırlı amacı gerçekleştirmenin yanında, yukarıdaki temel mesajların yerlerine ulaşması yolunda sınır tanımayan bir araç olması dileğindeyim Kitabın içeriğinin, tercümenin basım tarihi itibariyle kısmen de olsa değer yitirdiği düşünülebilir Ancak gen kalan değerinin kitabın basımını mazur göstereceği ve güncelliğini kaybeden kısımların da nükleer sahadaki teknolojik gelişim ve öngörülerin gerçekçiliği hakkında yararlı bir bilgi ve gorgu kaynağı olabileceği kanısındayım Kitabın orijinalinde olmadığı halde koyulaştırılarak altı çizilen bölümler, Türkiye'nin nükleer projeksiyonlarında önemle goz onunde bulundurması gerektiğine inandığım hususları içerdiğinden, vurgulanmaya değer bulunmuştur Uzun yıllardır hazır olduğu halde, çoğu anılan tarihçeden kaynaklanan konjonkturel nedenlerle, basımı gerçekleştirilemeyen bu kitabın kazanımı için yaptıkları yönetsel önderlikten dolayı EUAŞ Genel Mudur V Sn Önder Piyade ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Sn Fevzi Taşdemır'e şükran borçluyum Gözden geçirme ve bilgisayar desteği katkıları - aksı taktirde kitabın basıma hazır hale getirilmesi mumkun olamayacak kadar - eşsiz ve buyuk olan Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Sn Enis Pezek'e minnettarım Onun verdiği omuz, bu önsözde prensipleri ortaya konan ülkülerin konuya gonul vermiş idealist ve nitelikli bir genç nesle aktarılabilmesi adına buyuk bir ümit kaynağı oluşturmaktadır Önceki yıllarda taslak metne yaptıkları katkılar nedeniyle Sn Alı Aydemir ve Sn Muzaffer Genc'e, kitabın basımı için ilk ıdan girişimlere oncu olan Sn Metin Yıldırana, nihai metnin basıma hazırlanmasındaki değerli çabaları için Sn Zıya Erdemır'e teşekkür ederim Ayr.^a, bu tercümenin hatalarından arındırılması yönündeki işlevini titizlikle yerine getirerek önemli bir katkı sağlayan Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Sn Dr Benan Başoğlu'na da özellikle teşekkür borçluyum En son, nükleer enerji sektörünün Türkiye'deki en önemli ve önder kişiliklerinden, hepimizin yetişmesinde değerli katkıları olan, Nükleer Santrallar Dairesi eski Başkanı Sn Dr Ahmet Kutukçuoğlu'nu şükranla, yitirdiğimiz değerlerimiz Sn Suphi Şahın, Sn Yılmaz Sarıoğlu ve Sn Gurbuz Akçora'yı rahmetle anmayı borç bilirim Bu çalışmanın Ülkemiz için yararlı olmasını diliyorum Ekim 2004, Ankara Süleyman Sırrı Öztek

10

11 İçindekiler Kısaltmalar Listesi XV 1 Giriş Dünyada Nükleer Enerjinin Gelişimi 1 1 2»: Nükleer Fısyon Enerjisinin Teknik Uygulamaları Elektrik ve Proses Isısı Üretiminde Nükleer Guç Nükleer Gemilerde Kullanım Nükleer, Yüksek Sıcaklık Proses Isısı Hidrojen Üretiminde Nükleer Enerji Nükleer Enerjinin Ekonomik Yönlen Elektrik Üretim Maliyetleri Nükleer Guç Santrallarının Yuk Faktörleri 10 Kaynakça 11 2 Dönüştürücü ve Üretken Reaktörlerin Bazı Temel Fiziksel Özellikleri Temel Nükleer Fizik Esnek Saçılma Esnek Olmayan Saçılma Nötron Yakalama Nükleer Fısyon Nükleer Fısyonda Açığa Çıkan Enerji Bozunma Sabiti ve Yarıömur Anı ve Gecikmiş Nötronlar Reaktör Kalbinde Artıkısı Nötron Akısı ve Reaksiyon Hızları Reaktör Çekirdeğinde Nötron Akısının Uzaysal Dağılımı Yakıtın Tükenmesi, Fısyon Ürünleri ve Aktinit Birikimi Donuşum (Conversıon) Oranı ve Üretkenlik (Breedıng) Oranı Dcnuşum Oranı ve Yakıt Kullanımı (Utılızatıon) Fısyon Reaktörlerinin Radyoaktif Envanterleri Dönüştürücü ve Üretken Reaktör Kalplerinin Doğal Güvenlik özellikleri Reaktıvıte ve Kararlı Olmayan Durum Koşulları Sıcaklık Reaktıvıte Katsayıları Yakıt Doppler Sıcaklık Katsayısı Yavaşlatıcı veya Soğutucu Sıcaklık Katsayıları Yapısal Malzeme Sıcaklık Katsayısı Reaktör Kontrolü ve Güvenlik Analizleri Başlangıçta (Start-up) ve Tam Guç İşletmede Reaktıvıte Değişimleri Bir Reaktör Kalbinin Geçici (Durum) Guç Koşullarında Nitel Betimlemesi 38 Kaynakça 41 3 Nükleer Yakıt Temini 42

12 3 1 Giriş (Nükleer Yakıt Çevrimi) Uranyum Kaynaklan ve Gereksinimi Çeşitli Reaktör Sistemlerindeki Uranyum Tüketimi Mevcut Uranyum ve Toryum Rezervleri Dünyada Mevcut Uranyum Rezervleri Uranyum Üretimi Toryum Rezervleri Uranyum Gereksinimi ve Rezervleri Uranyum Konsantrasyonu, Saflaştırılması ve Dönüşümü Uranyum Zenginleştirme Giriş Zenginleştirme Tesislerinin Tasarımı Gaz Dıfuzyon Yoluyla Uranyum Zenginleştirme Gaz Ultrasantrıfuj Prosesi Aerodinamik Yöntemler Gelişkin Ayrıştırma Prosesleri Fakirleşmiş Uranyumun (Taıls Assay) Etkilen ve Ekonomik Optimum Yakıt İmalatı 63 Kaynakça 64 4 Isıl Nötron Spektrumlu Dönüştürücü Reaktörler Hafif Sulu Reaktörler Basınçlı Su Reaktörleri Reaktör Kalbi Soğutucu Sistem Koruma Kabı (Contaınment) Kontrol Sistemleri Koruma Sistemi Reaktörün Kapatılması (Seram) Acil Durumda Guç Temini Acil Durum Besleme Suyu Sistemi Acil Durum Soğutma ve Artıkısı Tahliye Sistemleri Reaktör Koruma Kabının Kapanması Kaynar Sulu Reaktörler (BWR) Kalp, Basınç Kabı ve Soğutma Sistemi Güvenlik Sistemleri Acil Durum Soğutma ve Artıkısı Tahliye Sistemleri Gaz Soğutmalı Isıl Reaktörler Gelişmiş Gaz Soğutmalı Reaktörler Yüksek Sıcaklıklı Gaz Soğutmalı Reaktörler Prızmatık Yakıt Elemanlı HTGR Küresel Yakıt Elemanlı HTR HTGR ve HTR'lerın Genel Güvenlik Değerlendirmeleri Kontrol ve Kapama Sistemleri Artıkısı Tahliye ve Acil Durum Soğutma Tasarıma Esas Kazalar Ağır Sulu Reaktörler CANDU Basınçlı Ağır Su Reaktörü Yakıt Elemanları Reaktıvıte Kontrolü Kapama Soğutma Sistemi Güvenlik Sistemleri 95

13 4 4 Üretkene Yakın ve Isıl Üretken Reaktörler Homojen Kalpli Isıl Üretken Reaktörler Hafif Sulu Üretken Reaktörler (LVVBR'ler) 96 Kaynakça 97 XI 5 Hızlı Nötron Spektrumlu Üretken Reaktörler Hızlı Nötron Spektrumlu Üretken Reaktörlerin Muhtemel Rolü Hızlı Üretken Reaktörlerin Gelişiminin Kısa Tarihçesi LMFBR Kalp Fiziği LMFBR Kalp Tasarımı Enerji Spektrumu ve Nötron Akı Dağılımı Üretkenlik (Breedıng) Oranı Reaktıvıte Katsayıları ve Kontrol Kararlılığı Doppler Katsayısı Soğutucu Sıcaklık Katsayısı Yakıt ve Yapısal Sıcaklık Katsayıları Gecikmiş Nötron Karakteristikleri ve Anı Nötron ömür Suresi Sodyum Soğutmalı FBR'lerın Teknik özelliklen SUPERPHENIX-Tıcan Ölçekte Uygulanan Bir LMFBR örneği Reaktör Kalbi ve Üretken örtüler Reaktör Tankı ve Birincil Soğurucu Devreleri İkincil Soğutucu Devreleri ve Buhar Üreteçleri LMFBR Santrallarının Güvenlik Tasarım Unsurları Çok Katlı Engel Prensibi Kontrol ve Kapama Sistemleri Artıkısının Çekilmesi ve LMFBR Kalplerinin Acil Durum Soğutması Kalp Enstrumantasyonu ve Hata Yayılımına Karşı Korunma Birincil Sistem ve Koruma Kabı (Kabuğu) Tasarım Esasları Sodyum Yangınları Buhar Üreteçlerinde Sodyum-Su Etkileşimleri LMFBR'lerın Heterojen Kalp Tasarımları Geliştirilmiş Oksit ve Karbıt Yakıtlı LMFBR Kalpleri Gaz Soğutmalı Hızlı Üretken Reaktörler 126 Kaynakça Nükleer Yakıt Çevrimi Seçenekleri Dönüştürücü Reaktörler İçin Yakıt Çevrimi Seçenekleri Tek Geçişli (Once-through) Yakıt Çevrimi (OT) Kapalı Nükleer Yakıt Çevrimleri Plütonyum Yeniden Çevrimi Toryum/Uranyum-233 Yakıt Çevrimi Çeşitli Dönüştürücü Reaktörlerin Mukayesesi Üretken Reaktörler İçin Yakıt Çevrimi Seçenekleri Uranyum/Plütonyum Yakıt Çevrimi Toryum/Uranyum-233 Yakıt Çevrimi Çeşitli Reaktör Senaryolarında Doğal Uranyum Tüketimi 140

14 Kaynakça 143 XII 7 Nükleer Yakıt Çevrimlerinin Temel Özellikleri Kullanılmış Yakıt Elemanlarının Kalpten Boşaltılması ve Depolanması Kullanılmış Yakıt Elemanlarının Nakliyesi Kullanılmış Yakıt Elemanlarının Ara Depolanması Uranyum-238/Plutonyum Yakıt Çevrimi Kullanılmış UO 2 Yakıt Elemanlarının Yeniden İşlenmesi LWR Yakıt Elemanı Çözme ve Kullanılmış Yakıt Çözünmesi Gaz Temizleme ve Gaz Haldeki Fısyon Ürünlerinin Tutulması Uranyum ve Plütonyumun Kimyasal Olarak Ayrıştırılması Model Bir LWR Yakıt Yeniden işleme Tesisinde Radyoaktif Malzemenin Kütle Akışları Kullanılmış Yakıt ve Atıkların Radyoaktif Envanterleri Plütonyum ve Uranyumun Yeniden Çevrimi Plütonyum Nitratın Plütonyum Oksıte Dönüştürülmesi Uranıl Nitratın Uranyum Oksıte Dönüştürülmesi Karışık Oksit Yakıt İmalatı Uranyum Yakıt Yeniden İşleme Teknolojisinin Durumu Karışık Oksit Yakıt İmalatı ve Yeniden İşlenmesinde Deneyim Durumu Güvenlik Hususları Yeniden İşleme Tesislerinde Güvenlik Tasarımı Önlemleri Karışık Oksit Y&- t İmal Tesisleri İçin Güvenlik Değerlendirmeleri Toryum/Uranyum-233 Yakıt Çevrimi Yakıt Elemanlarının Sökülmesi THOREX Prosesi Uranyum-233/Toryum Yakıt İmalatı Hızlı Üretken Reaktörlerin Uranyum/Plütonyum Yakıt Çevrimi LMFBR Kullanılmış Yakıtının Kalp-dışı Zaman Periyotları Bir Model LMFBR Yakıt Çevriminde Kütle Akışı Kullanılmış LMFBR Yakıtının Radyoaktif Envanterleri LMFBR Yakıtının Yeniden İşlenmesi LMFBR Yakıt İmalatı LMFBR Yakıtı Yeniden İşlenmesinin ve Yeniden İmalatının Durumu Atık İdaresi (Condıtıonıng) Kullanılmış LWR Yakıtı Yeniden İşlenmesinden Gelen Atıkların idaresi Yüksek Düzeyli Sıvı Atığın Katılaştırılması ve Depolanması Yüksek Düzey Katı Atığın Katılaştırılması ve Depolanması Orta Düzey Atığın Muamele Edilmesi Gerıkalan Atıkların İşlenmesi Kullanılmış LWR Yakıtının Yeniden İşlenmesinden Çıkan Depolanması Gerekli Atıklar U-233/Th Yakıt Yeniden İşlenmesinden Gelen Radyoaktif Atıklar LMFBR'lerın Uranyum/Plütonyum Yakıtının Yeniden İşlenmesinden Gelen Radyoaktif Atıklar Yakıt Çevriminin Diğer Bölümlerinden Kaynaklanan Atıklar Uranyum Cevheri İşlenmesi Uranyum Rafinasyon, Dönüştürme ve Zenginleştirmesi Yakıt Elemanı imalatı ve Nükleer Guç Santralları Nükleer Atık Yeraltı Depoları Derin Jeolojik Oluşumlarda Atık Depolanması Kullanılmış Yakıt Elemanlarının Doğrudan Tasfiyesi Radyoaktif Atık Tasfiyesinin Sağlık ve Güvenlik Etkileri 179

15 Kaynakça 181 XIII 8 Nükleer Fisyon Enerjisinin Çevresel Etkileri ve Riskleri Nükleer Guç Santralları ve Yakıt Çevrimi Tesislerinden Normal İşletme Sırasında Salınan Radyoaktivite Radyoaktivite Salınımları ve Işınlanma Yolları Önemli Radyoaktif Çekirdeklerin IşınlamaYolları Trityum, Karbon-14 ve Kripton İyot Radyoizotopları Stronsiyum ve Sezyum Plütonyum İzotopları Radyobıyolojık Açıdan önemli Diğer İzotoplar Radyasyon Dozu İzin Verilebilir Radyasyon Işınlanması (Exposure) Düzeyleri Yakıt Çevriminin Çeşitli Bölümlerinden Gelen Radyonuklıt Atıklar ve Radyasyon Işınlamaları Uranyum Madenciliği ve öğütülmesi Madencilik ve öğütme Aşamasındaki Radyoaktif Atıklar Uranyum Maden ve Değirmenleri İçin Radyoaktif Işınlama Yolları UF 6 Dönüşümü, Zenginleştirme ve Yakıt İmalatı Nükleer Guç Santralları Nükleer Güç Santrallarından Kaynaklanan Radyoaktif 191 Atıklar PVVR'lerden Gelen Radyoaktif Atıklar PWRve BWR Radyoaktif Atıklarının Mukayesesi LMFBR ve Diğer Nükleer Güç Santrallarından (CANDU- PHWR ve HTGR) Çıkan Radyoaktif Atıklar Nükleer Guç Santrallarının Emisyonlarının Neden Olduğu Radyasyon Işınlanmaları Kullanılmış Yakıt Yeniden İşleme ve Atık İşleme Merkezleri Bir LWR Duşuk Zengınleştırmelı UO 2 Kullanılmış Yakıt Yeniden İşleme ve Atık İşleme Merkezinden Çıkan Radyoaktif Atı klar Bir Kullanılmış PuO 2 /UO 2 Yakıt Yeniden İşleme ve Atık İşleme Merkezinden Çıkan Tahmini Radyoaktif Atıklar Yeniden İşleme ve Atık İşleme Merkezlerinin Neden Olduğu Radyasyon Işınlanması Trityum, Krıpton-85 ve Karbon-14'ün Uzun Dönemli Birikimleri Nükleer Fisyon Reaktörlerinin Risk Değerlendirmesi Yöntemler ve Prosedürler Genel Prosedür Olay Ağacı Yöntemi Hata Ağacı Analizi Bir Kalp Erimesi Kazasını Takiben Reaktör Binasından Fisyon Ürünlerinin Salınımı Başlatıcı Olaylar Koruma Kabının (Kabuğunun) İşlevini Yerine Getirmemesi Radyoaktivite Salınımları Dış Olaylar Kaza Sonuç Modeli ve İnsanların Işınlanması Reaktör Güvenliği Çalışmalarının Sonuçları Olay Ağacı ve Hata Ağacı Analizlerinin Sonuçları Kaza Sonuç Modellerinin Sonuçları Alman Güvenlik Çalışması ABD Reaktör Güvenliği Çalışması Risk Çalışmaları Hakkında Güncel Gelişmeler Diğer Tur Reaktörlerin Risk Çalışmaları Yakıt Çevrim Tesislerinin Risk Çalışmaları 218

16 XIV Diğer Teknik Sistemlerin Rısklerıyle Karşılaştırma Nükleer Silahların Yayılması (Prolıferatıon) Riski ve Bunun Yaratacağı Etkilerin Hafifletilmesi Olanakları Tarihçe IAEA Güvenlik Denetimi Sistemi Malzeme Denge ölçümleri Güvenlik önlemleri Denetimi (Safeguards) Teknikleri Güvenlik Denetimi Uygulaması İlen Yaklaşımlar Gerçeğe Yakın Zaman Muhasebe (Kayıt) ve Geliştirilmiş Muhafaza/Gözetim Sistemleri Uluslararası Plütonyum Depolanımı Çeşitli Yakıt Çevrimlerinin Yayılmanın önlenmesi Yönünden İrdelenmesi Isıl Fısyon Yapabilen Malzeme Miktarları Kötüye Kullanıma Karşı Direnci Artırmaya Yönelik Teknik önlemler Uluslararası Anlaşmalar ve Kurumsal Düzenlemeler Gen Kalan Nükleer SılahYayılım Riski 238 Kaynakça 240 Ek 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle dünyada işletme halinde bulunan ve inşa halindeki nükleer guç reaktörleri 245 Konu Dizini 247

17 Kısaltmalar Listesi ADAM+EVA AECL AGNS AGR ALARA ANL AUC AUPuC AVR BES BMI BN 350 BN600 BNFL BOR 60 BR BR-1.BR-2, BR-5 BWR CANDU CANDU-PHVVR CDFR CIVEX CLEMENTINE CR CRBR c/s DFR DWK EBR-I, EBR-II ECCS EFFBR ENDF EPA EPRİ EUROCHEMIC EURODIF EVA FBR FCA FFTF Enerji nakil sistemi CH4 +H 2 O +49 kcal/mol -» 3H 2 + CO, EVA (Almanca' Einzelspaltrohr-Versuchsanlage) H2 + CO üretimi yapan kimyasal reaktördür (enerji girişi) - karşıtı olan ADAM, gaz yakıt yakıcısıdır (enerji çıkışı) Atomıc Energy of Canada Limited Allıed General Nuclear Services (ABD) advanced gas cooled, graphıte moderated reactor as low as reasonably achıevable Argonne National Laboratory (ABD) ammonıum uranyl carbonate ammonıum uranyl plutonyl carbonate Arbeıtsgemeinschaft Versuchsreaktor, deneysel HTR tesisi (Almanya) Sovyet hızlı kritik düzeneği Bundesmınısterıum des Innern, Almanya İçişleri Bakanlığı prototip hızlı üretken reaktör (Sovyetler Birliği) gelişkin prototip hızlı üretken reaktör (Sovyetler Birliği) Brıtısh Nuclear Fuels Ltd. Sovyet deneysel hızlı test reaktörü breedıng ratıo (UO, üretkenlik oranı) Sovyet deneysel hızlı reaktörleri boılıng lıght water cooled and lıght water moderated reactor Canada deuterıum uranıum reactor Canada deuterıum uranıum pressurızed heavy water reactor commercıal demonstratıon fast reactor (Birleşik Krallık) PUREX'e benzer, "sivil" amaçlar için yayılmaya dirençli yeniden işleme tekniği ilk Pu-yakıtlı hızlı araştırma reaktörü (ABD) conversıon ratıo, (DO donuşum oranı) Clınch Rıver breeder reactor, ABD hızlı üretken demonstrasyon reaktörü contaınment/surveıllance Dounreay fast reactor, deneysel hızlı test reaktörü (Birleşik Krallık) Deutsche Gesellschaft fur VVıederaufarbeıtung von Kernbrennstoffen, Alman yeniden işleme şirketi experımental breeder reactors (ABD) emergency core cooling system Enrıco Fermı fast breeder reactor evaluated nuclear data file USEPA'ya bkz Electric Power Research Instıtute European Company for the Chemical Prossesıng of Irradıated Fuel (Belçika) European diffusıon'dan türetilmiş olup, uranyum izotop ayırma tesisleri için uluslararası şirket ADAM+EVA'ya bkz fast breeder reactor fast crıtıcal assembly (Japonya) fast flux test facility (ABD)

18 XVI GALAXY reaktör hesaplamaları için mıkroskopık grup _saoıtterı üretmekte kullanılan kod sistemi (Birleşik Krallık) GGR gas cooled, graphıte mederated reactor GRS Gesellschaft fur Reaktorsıcherheıt, Reaktör Güvenliği Enstitüsü (Almanya) HLW hıgh level waste HLWC hıgh level waste concentratıon HEPA hıgh effıcıency partıculate aır filter HEU hıghly enrıched uranıum HM heavy metal HP hıgh pressure HRB Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH, HTR guç santrallarının Alman imalatçısı HTGR hıgh temperature gas cooled, graphıte moderated reactor wıth prısmatıc fuel elements HTR hıgh temperature gas cooled, graphite moderated reactor wıth spherıcal fuel elements (pebble bed reactor) HTR-Th toryum yakıtlı HTR HWR heavy water reactor IAEA International Atomıc Energy Agency ICRP International Cc nıssıon on Radıologıcal Protectıon IHX intermedıate hea, 3xchanger MASA International Instıtute for Applied Systems Analysıs (Avusturya) INFCE International Nuclear Fuel Cycle Evaluatıon IPS internatıonal plutonıum storage IUREP International Uranıum Resource Evaluatıon Project JOYO hızlı deneysel test reaktörü (Japonya) KFA Kernforschungs-Anlage Julıch, Nükleer Araştırma Merkezi, Julıch, Almanya KfK Kernforschungszentrum Karlsruhe, Nükleer Araştırma Merkezi, Karlsruhe, Almanya KNK-II Kompakte natrıumgekuhlte Kernreaktoranlage, ısıl surucu zonlu sodyum soğutmalı hızlı test reaktörü (Almanya) LLW low level waste LEU low enrıched uranıum LGR lıght vvater cooled graphite moderated reactor LMFBR lıquid metal cooled fast breeder reactor LOCA loss -of -coolant accıdent LOF loss-of-flow accıdent LVVBR lıght vvater breeder reactor LWR lıght vvater cooled and lıght water moderated reactor LWR-Pu plütonyum yakıtlı LWR MAGNOX magnezyum alaşımdan türetilmiş olup, zarf malzemesi olarak bir Mg alaşım kullanılan gaz soğutmalı grafit yavaşlatıcılı reaktör MASURCA maquette surregeneratrıce Cadarache, hızlı kritik düzenek, Cadarache, Fransa MLW medıum level vvaste MC2-2SDX reaktör hesaplamaları için mıkroskopık grup sabitleri üretmekte kullanılan, çok gruplu tesir kesiti sabitleri kod sistemi (ABD) MEU medıum enrıched uranıum

19 XVII MIGROS MONJU MOX MSBR MUF NEA NFS NPT NRC OECD OT PFR PHENIX LP PCRV PWR PWR-Pu PUREX rad RAPSODIE rem RNFCC RPV SAGSI SAP SEFOR SGHVVR SGR SNEAK SNR 300 SS SUPERPHENIX SWU TBP THOREX THTR TOR UKAEA URENCO USEPA USNRC VHTR WAES WAK reaktör hesaplamaları için mıkroskopık grup sabitleri üretmekte kullanılan kod sistemi (Almanya) hızlı üretken prototip reaktör (Japonya) PUO2/UO2 mıxed oxıde fuel molten salt breeder reactor materıal unaccounted for Nuclear Energy Agency of OECD Nuclear Fuel Services İne Non-Prolıferatıon Treaty USNRC'ye bkz Organızatıon for Economıc Corporation and Development once-through fuel eyele prototype fast reactor hızlı üretken prototip reaktör (Fransa) low pressure prestressed conerete reactor vessel pressurızed lıght water cooled and light water moderated reactor plütonyum yakıtlı PWR plutonıum and uranıum recovery by extractıon radıatıon absorbed dose rapıde sodium, deneysel hızlı test reaktörü (Fransa) roentgen equıvalent man regıonal nuclear fuel eyele center reactor pressure vessel Standıng Advısory Group on Safeguards Implementatıon Service Atelıer Pılote, kullanılmış hızlı reaktör yakıtını yeniden işlemeye yönelik Fransız pilot tesisi Southwest experımental fast oxıde reactor steam generatıng heavy water reactor self-generated recyclıng Schnelle Nullenergie-Anordnung Karlsruhe, hızlı kritik sıfır guç düzeneği, Karlsruhe, Almanya sehneller natrıumgekuhlter Reaktör, prototip hızlı üretken reaktör (Almanya, Belçika, Hollanda) staınless steel Fransız üretken reaktör programında PHENIX'ı izleyen, hızlı üretken reaktorlu guç santralı seperatıve work unıt trı-n-butyl phosphate thorıum oxıde recovery by extractıon thorıum fueled hıgh temperature gas cooled reactor Traıtment d'oxydes Rapıdes,kullanılmış hızlı reaktör yakıtını yeniden işleyen Fransız demonstrasyon tesisi United Kıngdom Atomıc Energy Authorıty Uranıum Enrıchment Company Ltd (Birleşik Krallık) United States Envıronmental Protectıon Agency United States Nuclear Regulatory Commıssıon very hıgh temperature gas cooled reactor VVorkshop on Alternative Energy Strategıes VVıederaufarbeitungs-Anlage Karlsruhe, pilot yeniden işleme tesisi, Karlsruhe, Almanya

20 X\ JJI WEC WL WLM WOCA ZEBRA ZPPR ZPR World Energy Conference vvorkıng level vvorkıng level month vvorld outsıde centrally planned economıes area zero energy breeder reactor assembly (Birleşik Krallık) zero plutonıum power reactor, hızlı kritik düzenek (ABD) zero power reactor, hızlı kritik düzenek (ABD)

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof. Dr.

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRAL KAZASI

FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRAL KAZASI FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRAL KAZASI Kaza Hikayesi, Gelinen Son Durum Özeti ve Kazanın Etkileri Veda DUMAN Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Aralık, 2011 TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ISBN: 978-605-01-0226-0

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR ENERJİ SEKTÖRÜNDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNİN İRDELENMESİ ANALYSIS OF THE BUILT-OPERATE-TRANSFER MODEL FOR THE ENERGY SECTOR ÖZET Erdem ARIOĞLU* Ergin ARIOĞLU ** Yap-işlet-devret modeli uygulamaları dünyada

Detaylı